נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים), תשס"א-2001

 

 

דיני חוקה  – כנסת – חברי כנסת – שכר, תשלום וגימלאות

עבודה – שכר ושעות עבודה

תוכן ענינים

 

פרק א': שירותי תקשורת, עיתונים ודברי דואר

Go

5

סעיף 1

שירותי תקשורת

Go

5

סעיף 2

עיתונים

Go

6

סעיף 3

דואר

Go

6

 

פרק ב': הוצאות שהייה בחוץ לארץ ובבתי מלון בישראל, שכר דירה, ביגוד, כלכלה ואירוח

Go

6

סעיף 5

הגדרות

Go

6

סעיף 6

תשלום בעבור נסיעה לחוץ לארץ בשליחות הכנסת

Go

6

סעיף 8

תשלום הוצאות מלון בישראל ליושב ראש הכנסת

Go

7

סעיף 9

תשלום הוצאות מלון של ממלא מקום יושב ראש הכנסת

Go

7

סעיף 10

תשלום מלון לחבר הכנסת

Go

7

סעיף 11

אופן תשלום הוצאות מלון

Go

7

סעיף 12

השתתפות בהוצאות שכר דירה

Go

7

סעיף 13

תשלום הוצאות ביגוד

Go

8

סעיף 14

תשלום הוצאות כלכלה הודעה תשע"ח 2018

Go

8

סעיף 15

כיסוי הוצאות אירוח מחוץ לכנסת של יושב ראש הכנסת

Go

8

 

פרק ג': הוצאות רכב

Go

8

סעיף 16

תשלומים לבעלי רכב

Go

8

סעיף 17

כיסוי הוצאות מיוחדות ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון

Go

8

סעיף 18

תשלומים בעבור העמדת רכב לרשות חבר הכנסת

Go

8

סעיף 19

הצהרה

Go

9

סעיף 20

החזר הוצאות נסיעה הודעה תשע"ל 2018

Go

9

סעיף 21

שימוש ברכב שהועמד על ידי הכנסת

Go

9

סעיף 21א

תשלום בעד נסיעה בכביש אגרה ובנתיב מהיר

Go

9

סעיף 21ב

גילום מס בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב לצורכי מיגון

Go

9

 

פרק ד': השתלמות

Go

9

סעיף 23

תשלומים לקרן השתלמות

Go

9

 

פרק ה': תקציב שנתי לפעילות פרלמנטרית

Go

10

סעיף 26

מטרה

Go

10

סעיף 27

תקציב שנתי לפעילות פרלמנטרית

Go

10

סעיף 28

חבר הכנסת שחדל לכהן

Go

10

סעיף 29

תקציב שר וסגן שר

Go

10

סעיף 30

זכאות שר וסגן שר לחלק יחסי מהתקציב השנתי

Go

10

סעיף 31

שכירת לשכה פרלמנטרית

Go

10

סעיף 32

רכישת ריהוט וציוד החלטה

Go

11

סעיף 33

הגבלה על רכישה

Go

11

סעיף 34

העסקת עובדים

Go

11

סעיף 36

חבר הכנסת שמפלגתו העמידה לרשותו משרד החלטה

Go

12

סעיף 37

לשכה פרלמנטרית בביתו של חבר הכנסת

Go

12

סעיף 38

צבירת תקציב החלטה

Go

12

סעיף 39

ביצוע תשלומים

Go

12

סעיף 40

דיווח

Go

12

 

פרק ה1: יועצים פרלמנטריים

Go

13

סעיף 40א

זכאות ליועצים פרלמנטריים החלטה

Go

13

סעיף 40ב

מעמד החלטה

Go

13

סעיף 40ג

תנאי העסקה החלטה

Go

13

סעיף 40ד

מהות התפקיד החלטה

Go

13

סעיף 40ה

חוזה העסקה החלטה

Go

13

סעיף 40ו

סייג להעסקה החלטה

Go

13

סעיף 40ח

יועץ פרלמנטרי נוסף החלטה

Go

13

סעיף 40ט

שכר

Go

14

סעיף 40י

החזר הוצאות ותשלומים אחרים החלטה

Go

14

סעיף 40יא

מימון חבות חבר הכנסת החלטה

Go

16

סעיף 40יב

היתר כניסה החלטה

Go

16

סעיף 40יג

הפסקת העסקה החלטה

Go

16

סעיף 40יד

עיסוק נוסף

Go

16

סעיף 40טו

יועץ פרלמנטרי מחליף בתקופת שירות מילואים

Go

16

 

פרק ו': חופשה ליושב ראש הכנסת

Go

17

סעיף 41

חופשה ליושב ראש הכנסת

Go

17

סעיף 42

צבירת חופשה

Go

17

סעיף 43

פדיון חופשה

Go

17

 

פרק ז': הענקות ותשלומים לראש האופוזיציה

Go

17

סעיף 44

שירותי תקשורת

Go

17

סעיף 45

עיתונים

Go

17

סעיף 47

הוצאות שהייה בחוץ לארץ

Go

17

סעיף 48

תקציב שנתי החלטה

Go

17

סעיף 49

הוצאות כיבוד ואירוח הודעה תשע"ח 2018

Go

17

סעיף 49א

הוצאות מיגון

Go

17

סעיף 49ב

עוזר בכיר

Go

17

סעיף 50

סייג

Go

17

 

פרק ז1: הענקות ותשלומים שונים

Go

17

סעיף 50א

לימודי שפה

Go

17

סעיף 50ב

הכשרה בשימוש  בכלי יריה

Go

18

סעיף 50ג

ייעוץ בדבר ביטוח פנסיוני

Go

18

סעיף 50ד

בדיקה רפואית תקופתית

Go

18

סעיף 50ה

התאמות בשל מוגבלות בניידות

Go

18

סעיף 50ו

נהג לחבר כנסת מאובטח

Go

19

 

פרק ח': הוראות שונות

Go

19

סעיף 51

הצמדה החלטה

Go

19

סעיף 52

ביטול

Go

20

סעיף 53

תחילה

Go

20

 

תוספת ראשונה

Go

20

 

תוספת שניה

Go

20

 

תוספת שניה 1

Go

20

 

תוספת שלישית

Go

20

 

תוספת רביעית

Go

21

 

תוספת רביעית 1

Go

21

 

תוספת חמישית

Go

21

 

תוספת שישית

Go

22

סעיף 12

החלטה

Go

22

 

תוספת שביעית

Go

23

 


החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים), תשס"א-2001*

החלטה תשע"ו-2015

          בתוקף סמכותה לפי סעיפים 16 ו-55 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, מחליטה ועדת הכנסת לאמור:

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 506

החלפת הפתיח

הנוסח הקודם:

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 5 ו-12 לחוק שכר חברי הכנסת, תש"ט-1949 (להלן – חוק שכר חברי הכנסת), לפי סעיף 11 לחוק חסינות חברי הכנסת זכויותיהם וחובותיהם, תשי"א-1951 (להלן – חוק החסינות) ולפי סעיף 16 לחוק הכנסת, תשנ"ד-1994, מחליטה ועדת הכנסת לאמור:

פרק א': שירותי תקשורת, עיתונים ודברי דואר

שירותי תקשורת

1.    (א)  הכנסת תממן לחבר הכנסת –

(1)   הוצאות התקנה חד-פעמיות של קו טלפון אחד בדירה שבה מתגורר חבר הכנסת דרך קבע (להלן – הדירה), אם אין בה קו טלפון הרשום על שמו;

(2)   מכשיר פקסימילה, לפי אישור חשב הכנסת, הוצאות התקנה של קו טלפון בדירה לצורך שימוש במכשיר כאמור, וכן הוצאות אחזקתו של המכשיר, ביטוחו והשימוש בו;

החלטה תשע"ו-2015

(3)   הוצאות אחזקה ושימוש בשני קווי הטלפון כאמור בפסקאות (1) ו-(2); מימון הכנסת לפי פסקה זו יחול על הוצאות אלה בלבד: שירות שיחה מזוהה, שירות תא קולי, שיחות טלפון בארץ, שיחות טלפון לחו"ל, פקסימילה בארץ ולחוץ לארץ, וכן שיחות גוביינא מחו"ל ובלבד שחבר הכנסת הצהיר, בהתאם לטופס שבתוספת הראשונה, כי הן בוצעו למען מילוי תפקידו כחבר הכנסת;

החלטה תשע"ו-2015

(3א) שירותי אינטרנט בדירה, ובכלל זה תשתית וספק, בתנאים שיקבע חשב הכנסת;

החלטה תשע"ו-2015

(4)   (א)   מכשיר רדיו-טלפון-נייד (להלן – טלפון סלולרי) אחד, לפי אישור חשב הכנסת, ובלבד שיירשם על שמו של חבר הכנסת, מימון הוצאות אחזקה ושימוש בטלפון סלולרי כאמור ייעשה מתוך התקציב השנתי לפעילות פרלמנטרית לפי סעיף 27;

(ב)   מימון הכנסת כאמור בפסקת משנה (א) לטלפון סלולרי, יינתן בעבור שיחות טלפון בלבד, לרבות שיחות בקו הטלפון הסלולרי האמור הנעשות ממכשיר קבוע המורכב ברכב, ואולם אם כלל חשבון הטלפון הסלולרי שיחות שבוצעו מחוץ לארץ, תממן הכנסת את השיחות רק אם הצהיר חבר הכנסת כי שהה במדינה ממנה בוצעו השיחות בעת ביצוען, בהתאם לטופס שבתוספת השניה;

החלטה תשע"ו-2015

(ג)    ניצל חבר הכנסת את כל תקציבו השנתי לפעילות פרלמנטרית לפי סעיף 27, ושילמה הכנסת הוצאות אחזקה ושימוש בטלפון הסלולרי בעבורו, ינוכו משכרו ההוצאות העודפות שהכנסת נשאה בתשלומן.

החלטה תשע"ו-2015

          (ב)  (1)   עם תחילת כהונתו, ימסור חבר הכנסת הודעה בכתב לחשב הכנסת בדבר מספרי הטלפון לפי סעיף קטן (א); חל שינוי במספרי הטלפון, יעדכן חבר הכנסת את ההודעה;

(2)   חשב הכנסת ידאג לשיוך מספרי הטלפון שנמסרו לו לפי פסקה (1) לחברה המספקת שירותי טלפון בין-לאומיים, אשר זכתה במכרז למתן שירותים לכנסת או למשרדי הממשלה, ויודיע על כך לחבר הכנסת.

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6777 מיום 7.5.2009 עמ' 920

(4) (א) מכשיר רדיו-טלפון-נייד (להלן - טלפון סלולרי) אחד, לפי אישור חשב הכנסת, ובלבד שיירשם על שמו של חבר הכנסת, וכן הוצאות אחזקה ושימוש בו, בסכום שנתי של 24,000 28,892 שקלים חדשים; סכום זה יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה, בהתאם לשינוי במדד תעריפי התקשורת;

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6863 מיום 1.2.2010 עמ' 716

(4) (א) מכשיר רדיו-טלפון-נייד (להלן - טלפון סלולרי) אחד, לפי אישור חשב הכנסת, ובלבד שיירשם על שמו של חבר הכנסת, וכן הוצאות אחזקה ושימוש בו, בסכום שנתי של 28,892 29,498 שקלים חדשים; סכום זה יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה, בהתאם לשינוי במדד תעריפי התקשורת;

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6965 מיום 17.1.2011 עמ' 509

(4) (א) מכשיר רדיו-טלפון-נייד (להלן - טלפון סלולרי) אחד, לפי אישור חשב הכנסת, ובלבד שיירשם על שמו של חבר הכנסת, וכן הוצאות אחזקה ושימוש בו, בסכום שנתי של 29,498 30,420 שקלים חדשים; סכום זה יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה, בהתאם לשינוי במדד תעריפי התקשורת;

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 724

(4) (א) מכשיר רדיו-טלפון-נייד (להלן - טלפון סלולרי) אחד, לפי אישור חשב הכנסת, ובלבד שיירשם על שמו של חבר הכנסת, וכן הוצאות אחזקה ושימוש בו, בסכום שנתי של 30,420 28,836 שקלים חדשים; סכום זה יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה, בהתאם לשינוי במדד תעריפי התקשורת;

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7213 מיום 20.1.2013 עמ' 642

(4) (א) מכשיר רדיו-טלפון-נייד (להלן - טלפון סלולרי) אחד, לפי אישור חשב הכנסת, ובלבד שיירשם על שמו של חבר הכנסת, וכן הוצאות אחזקה ושימוש בו, בסכום שנתי של 28,836 27,504 שקלים חדשים; סכום זה יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה, בהתאם לשינוי במדד תעריפי התקשורת;

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 546

(4) (א) מכשיר רדיו-טלפון-נייד (להלן - טלפון סלולרי) אחד, לפי אישור חשב הכנסת, ובלבד שיירשם על שמו של חבר הכנסת, וכן הוצאות אחזקה ושימוש בו, בסכום שנתי של 27,504 25,016 שקלים חדשים; סכום זה יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה, בהתאם לשינוי במדד תעריפי התקשורת;

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 716

(4) (א) מכשיר רדיו-טלפון-נייד (להלן - טלפון סלולרי) אחד, לפי אישור חשב הכנסת, ובלבד שיירשם על שמו של חבר הכנסת, וכן הוצאות אחזקה ושימוש בו, בסכום שנתי של 25,016 23,637 שקלים חדשים; סכום זה יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה, בהתאם לשינוי במדד תעריפי התקשורת;

 

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 506

1. (א) הכנסת תממן לחבר הכנסת –

(1) הוצאות התקנה חד-פעמיות של קו טלפון אחד בדירה שבה מתגורר חבר הכנסת דרך קבע (להלן – הדירה), אם אין בה קו טלפון הרשום על שמו;

(2) מכשיר פקסימילה, לפי אישור חשב הכנסת, הוצאות התקנה של קו טלפון בדירה לצורך שימוש במכשיר כאמור, וכן הוצאות אחזקתו של המכשיר, ביטוחו והשימוש בו;

(3) לפי בחירת חבר הכנסת, הוצאות אחזקה ושימוש בשני קווי הטלפון כאמור בפסקאות (1) ו-(2) או הוצאות אחזקה ושימוש בקו טלפון אחד, דו-קווי משולב (מסוג ISDN או טכנולוגיה דומה); מימון הכנסת לפי פסקה זו יחול על הוצאות אלה בלבד: שירות שיחה מזוהה, שירות תא קולי, שיחות טלפון בארץ לרבות שיחות לספק שירותי אינטרנט, שיחות טלפון לחו"ל, פקסימילה בארץ ולחוץ לארץ, וכן שיחות גוביינא מחו"ל ובלבד שחבר הכנסת הצהיר, בהתאם לטופס שבתוספת הראשונה, כי הן בוצעו למען מילוי תפקידו כחבר הכנסת;

(3א) שירותי אינטרנט בדירה, ובכלל זה תשתית וספק, בתנאים שיקבע חשב הכנסת;

(4) (א) מכשיר רדיו-טלפון-נייד (להלן – טלפון סלולרי) אחד, לפי אישור חשב הכנסת, ובלבד שיירשם על שמו של חבר הכנסת, וכן הוצאות אחזקה ושימוש בו, בסכום שנתי של 23,637 שקלים חדשים; סכום זה יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה, בהתאם לשינוי במדד תעריפי התקשורת מימון הוצאות אחזקה ושימוש בטלפון סלולרי כאמור ייעשה מתוך התקציב השנתי לפעילות פרלמנטרית לפי סעיף 27;

(ב) מימון הכנסת כאמור בפסקת משנה (א) לטלפון סלולרי, יינתן בעבור שיחות טלפון בלבד, לרבות שיחות בקו הטלפון הסלולרי האמור הנעשות ממכשיר קבוע המורכב ברכב, ואולם אם כלל חשבון הטלפון הסלולרי שיחות שבוצעו מחוץ לארץ, תממן הכנסת את השיחות רק אם הצהיר חבר הכנסת כי שהה במדינה ממנה בוצעו השיחות בעת ביצוען, בהתאם לטופס שבתוספת השניה;

(ג) ניצל חבר הכנסת את כל תקציבו השנתי לפעילות פרלמנטרית לפי סעיף 27, ושילמה הכנסת הוצאות אחזקה ושימוש בטלפון הסלולרי בעבורו, ינוכו משכרו ההוצאות העודפות שהכנסת נשאה בתשלומן.

(ב) (1) עם תחילת כהונתו, ימסור חבר הכנסת הודעה בכתב לחשב הכנסת בדבר מספרי הטלפון לפי סעיף קטן (א) שהוצאות התקנתם, אחזקתם והשימוש בהם ימומנו על ידי הכנסת; חל שינוי במספרי הטלפון, יעדכן חבר הכנסת את ההודעה;

(2) חשב הכנסת ידאג לשיוך מספרי הטלפון שנמסרו לו לפי פסקה (1) לחברה המספקת שירותי טלפון בין-לאומיים, אשר זכתה במכרז למתן שירותים לכנסת או למשרדי הממשלה, ויודיע על כך לחבר הכנסת.

עיתונים

2.    הכנסת תממן לחבר הכנסת מנוי על שני עיתונים יומיים המודפסים בישראל, לפי בחירתו.

דואר החלטה תשע"ו-2015

3.       (א)  הכנסת תממן לחבר הכנסת, מתוך תקציבו השנתי לפעילות פרלמנטרית לפי סעיף 27 –

(1)   משלוח דברי דואר ממשכן הכנסת הנושאים את שמו, למעט דבר דואר הנשלח 75 ימים לפני יום הבחירות לכנסת;

(2)   עד 750 מכתבים רגילים בשנה מחוץ למשכן הכנסת, במעטפות מבוילות שהונפקו לשם כך, ונושאת את שמו; חבר הכנסת אינו רשאי להעביר את מכסת המכתבים האמורה לחבר כנסת אחר.

          (ב)  חבר הכנסת לא ישלח דברי דואר לפי סעיף קטן (א) אלא לשם מילוי תפקידו, והוא אינו רשאי לשלוח כאמור דברי דואר שמסר לו אדם או גורם אחר, לרבות מפלגתו, או בעבור מי מהם.

מיום 23.8.2001

החלטה (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6122 מיום 23.8.2001 עמ' 1034

3. (א) מספר המכתבים שהוראת סעיף 11(ד) לחוק החסינות תחול שסעיף 11(ד)(1) לחוק החסינות יחול עליהם, הוא 15,000 לשנה.

(ב) מספר המכתבים שסעיף 11(ד)(2) לחוק החסינות יחול עליהם הוא 750 לשנה; לענין זה, "מכתבים" – מכתבים שנשלחו במעטפות מבוילות שהנפיקה רשות הדואר לשם כך, ובמשקל שלא יעלה על עשרים גרם.

 

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 506

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

מכתבים

3. (א) מספר המכתבים שסעיף 11(ד)(1) לחוק החסינות יחול עליהם, הוא 15,000 לשנה.

(ב) מספר המכתבים שסעיף 11(ד)(2) לחוק החסינות יחול עליהם הוא 750 לשנה; לענין זה, "מכתבים" – מכתבים שנשלחו במעטפות מבוילות שהנפיקה רשות הדואר לשם כך, ובמשקל שלא יעלה על עשרים גרם.

החלטה תשע"ו-2015

4.    (בוטל).

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6777 מיום 7.5.2009 עמ' 920

(א) לחבר הכנסת יוחזרו הוצאות שהוציא עד סכום של 454 546 שקלים חדשים לחודש בעבור כל אלה:

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6863 מיום 1.2.2010 עמ' 716

(א) לחבר הכנסת יוחזרו הוצאות שהוציא עד סכום של 546 567 שקלים חדשים לחודש בעבור כל אלה:

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6965 מיום 17.1.2011 עמ' 509

(א) לחבר הכנסת יוחזרו הוצאות שהוציא עד סכום של 567 580 שקלים חדשים לחודש בעבור כל אלה:

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 724

(א) לחבר הכנסת יוחזרו הוצאות שהוציא עד סכום של 580 595 שקלים חדשים לחודש בעבור כל אלה:

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7213 מיום 20.1.2013 עמ' 642

(א) לחבר הכנסת יוחזרו הוצאות שהוציא עד סכום של 595 603 שקלים חדשים לחודש בעבור כל אלה:

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 546

(א) לחבר הכנסת יוחזרו הוצאות שהוציא עד סכום של 603 615 שקלים חדשים לחודש בעבור כל אלה:

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 716

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 507

ביטול סעיף 4

הנוסח הקודם:

החזר הוצאות

4. (א) לחבר הכנסת יוחזרו הוצאות שהוציא עד סכום של 615 שקלים חדשים לחודש בעבור כל אלה:

(1) מברקים שנשלחו על ידו ממשכן הכנסת ומביתו;

(2) כפוף לאמור בסעיף קטן (ג), דברי דואר, שאינם פטורים מתשלום לפי סעיף 11 לחוק החסינות, שנשלחו על ידו ממשכן הכנסת בלבד.

(ב) החזר ההוצאות לפי סעיף זה יינתן על סמך קבלות וחשבוניות שחבר הכנסת יעביר לגזברות הכנסת.

(ג) הוראות סעיף קטן (א)(2) לא יחולו 75 ימים לפני יום הבחירות לכנסת.

פרק ב': הוצאות שהייה בחוץ לארץ ובבתי מלון בישראל, שכר דירה, ביגוד, כלכלה ואירוח

הגדרות

5.    בפרק זה –

          "הוצאות מלון" – הוצאות בעבור לינה בבית מלון, ארוחת בוקר ושירותים נוספים הניתנים על ידי בית המלון אגב הלינה;

          "ועדה" – ועדה מועדות הכנסת, לרבות ועדה לענינים מסוימים, ועדת חקירה פרלמנטרית, ועדה משותפת או ועדת משנה.

תשלום בעבור נסיעה לחוץ לארץ בשליחות הכנסת החלטה תשע"א-2010

6.    (א)  הכנסת תממן לחבר הכנסת היוצא לחוץ לארץ בשליחות הכנסת את הוצאות הטיסה והוצאות המלון, וכן תממן קצובת שהייה כמקובל לגבי עובדי המדינה לגבי המדינה שבה ישהה, לרבות במקרה שבו האירוח הוא על חשבון המארח.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), הכנסת תממן ליושב ראש הכנסת היוצא לחוץ לארץ בשליחות הכנסת תשלומים אלה בעבור נסיעתו:

(1)   אם נסע בהזמנת יושב ראש פרלמנט או ראש מדינה זרה:

(א)   הוצאות טיסה והוצאות מלון בעבורו ובעבור בן זוגו המצטרף אליו;

(ב)   קצובת שהייה כאמור בסעיף קטן (א) בעבורו, ותוספת של 40% מהסכום האמור בעבור בן זוגו המצטרף אליו;

 (2)  אם נסע שלא בהזמנה כאמור בפסקה (1) – את התשלומים המפורטים באותה פסקה בעבורו, וככל שהוא מצא כי יש צורך בצירוף בן זוגו לנסיעה במימון הכנסת – גם את התשלומים המפורטים באותה פסקה בעבור בן זוגו המצטרף אליו.

מיום 16.11.2010

החלטה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6940 מיום 16.11.2010 עמ' 152

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

תשלום הוצאות שהייה בחו"ל

6. (א) חבר הכנסת היוצא לחוץ לארץ בשליחות הכנסת, יקבל לכיסוי הוצאות שהייתו החזר הוצאות כמקובל לגבי עובדי המדינה וכמפורט בפרק 26 לתקשי"ר.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) הוצאות המלון ימומנו במלואן על ידי הכנסת, בהתאם לכללים שנקבעו בתקשי"ר, וחבר הכנסת יקבל קצובת אש"ל בשיעור של 45% מהסכום הנקוב בתקשי"ר לגבי אותה מדינה שבה הוא מתארח;

 (2) כאשר האירוח הוא על חשבון המארח, יקבל חבר הכנסת קצובה בשיעור של 20% מהסכום הנקוב בתקשי"ר לגבי אותה מדינה שבה הוא מתארח.

תק' תשע"א-2010

7.    (נמחק).

מיום 16.11.2010

החלטה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6940 מיום 16.11.2010 עמ' 152

מחיקת סעיף 7

הנוסח הקודם:

תשלום הוצאות שהייה בחו"ל ליושב ראש הכנסת

7. יושב ראש הכנסת הנוסע בשליחות לחו"ל ונלווית רעייתו אליו –

(1) הכנסת תישא בהוצאות המלון שלהם כנגד קבלות;

(2) ייתוספו 40% לתשלום ההוצאות שיינתנו ליושב ראש הכנסת, בעבור הוצאות רעייתו.

תשלום הוצאות מלון בישראל ליושב ראש הכנסת

8.    הוצאות מלון בישראל של יושב ראש הכנסת ישולמו על ידי הכנסת –

(1)  בירושלים – כל עוד אין לו דירת שרד בירושלים או שדירתו הפרטית באזור ירושלים אינה משמשת גם כדירת שרד, כאמור בסעיף 6(ב) להחלטת שכר חברי הכנסת, תשמ"ז-1986;

          (2)  מחוץ לירושלים – לצורך מילוי תפקידו כיושב ראש הכנסת.

תשלום הוצאות מלון של ממלא מקום יושב ראש הכנסת

9.    הוצאות מלון בירושלים של סגן יושב ראש הכנסת, אשר מקום מגוריו הקבוע איננו בירושלים ואשר לן בו לצורך מילוי תפקידו כממלא מקום יושב ראש הכנסת, ישולמו על ידי הכנסת.

תשלום מלון לחבר הכנסת

10.  (א)  הוצאות מלון בירושלים של חבר הכנסת, אשר מקום מגוריו הקבוע אינו בירושלים ואשר לן בו בלילה שבין שני ימי ישיבה רגילים, ישולמו על ידי הכנסת.

החלטה תשס"ט-2008 החלטה (מס' 2) תשע"ח-2018

          (ב)  (1)   נוסף על האמור בסעיף קטן (א), זכאי חבר הכנסת, שמקום מגוריו הקבוע מרוחק מירושלים 100 ק"מ לפחות, להוצאות מלון בירושלים כאשר הוא נשאר ללון בה לרגל השתתפות בישיבה או בסיור של ועדה ביום שלפני יום ישיבה של מליאת הכנסת או ביום שלאחריה, או לרגל השתתפות בישיבותיה של ועדה, יום אחרי יום;

החלטה (מס' 2) תשע"ח-2018

(2)   בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), חבר הכנסת שמקום מגוריו הקבוע מרוחק מירושלים 100 ק"מ לפחות, ולא ניצל את מלוא זכאותו להוצאות מלון בירושלים לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי להוצאות מלון גם כאשר הוא נשאר ללון בירושלים ביום שלפני יום ישיבה של מליאת הכנסת או ביום שלאחריה, במקום לילות שבהם לא ניצל את זכאותו כאמור באותה שנה; זכאות לפי פסקה זו תהיה באישור מראש של חשב הכנסת, ולא ישולמו לחבר הכנסת הוצאות לפי פסקה זו בעבור יותר משמונה לילות בשנה.

החלטה (מס' 2) תשס"ז-2007 החלטה תשס"ט-2008

          (ג)   המנהל הכללי של הכנסת רשאי לאשר, במקרים מיוחדים, בכל עת, הוצאות מלון של חבר הכנסת, באופן חריג, אם הוכח להנחת דעתו שיש הצדקה ענינית לכך.

החלטה תשס"ט-2008

          (ד)  (1)   מס הכנסה המוטל על חבר הכנסת לפי סעיף זה ולפי סעיף 12, יהיה על חשבון הכנסת;

(2)   על אף האמור בפסקה (1), מס הכנסה המוטל על חבר הכנסת שמקום מגוריו הקבוע מרוחק מירושלים פחות מ-100 ק"מ, לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף 12, לא יהיה על חשבון הכנסת;

החלטה (מס' 5) תשע"ה-2015

(3)   על אף האמור בפסקה (2), מס הכנסה המוטל לפי סעיף קטן (א) על יושב ראש ועדה קבועה של הכנסת מבין הוועדות המנויות בסעיף 100 לתקנון הכנסת בלבד, שמקום מגוריו הקבוע מרוחק מירושלים בין 50 ל-100 ק"מ, יהיה על חשבון הכנסת.

מיום 22.2.2007

החלטה (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6568 מיום 22.2.2007 עמ' 606

(ג) מזכיר הכנסת המנהל הכללי של הכנסת רשאי לאשר הוצאות מלון בירושלים או בתל אביב של חבר הכנסת, בכל עת, אם הוכח להנחת דעתו שיש הצדקה ענינית לכך.

 

מיום 24.2.2009

החלטה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6723 מיום 19.11.2008 עמ' 115

(ב) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), זכאי חבר הכנסת, שמקום מגוריו הקבוע מרוחק מירושלים 100 ק"מ לפחות, להוצאות מלון בירושלים או בתל אביב כאשר הוא נשאר ללון באחת מערים אלה בה לרגל השתתפות בישיבה או בסיור של ועדה ביום שלפני יום ישיבה של מליאת הכנסת או ביום שלאחריה, או לרגל השתתפות בישיבותיה של ועדה, יום אחרי יום.

(ג) המנהל הכללי של הכנסת רשאי לאשר הוצאות מלון בירושלים או בתל אביב של חבר הכנסת, בכל עת רשאי לאשר, במקרים מיוחדים, בכל עת, הוצאות מלון של חבר הכנסת, באופן חריג, אם הוכח להנחת דעתו שיש הצדקה ענינית לכך.

(ד) (1) מס הכנסה המוטל על חבר הכנסת לפי סעיף זה ולפי סעיף 12, יהיה על חשבון הכנסת;

(2) על אף האמור בפסקה (1), מס הכנסה המוטל על חבר הכנסת שמקום מגוריו הקבוע מרוחק מירושלים פחות מ-100 ק"מ, לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף 12, לא יהיה על חשבון הכנסת.

 

מיום 18.8.2015

החלטה (מס' 5) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7545 מיום 18.8.2015 עמ' 1844

הוספת פסקה 10(ד)(3)

 

מיום 4.6.2018

החלטה (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8015 מיום 6.6.2018 עמ' 2143

(ב) (1) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), זכאי חבר הכנסת, שמקום מגוריו הקבוע מרוחק מירושלים 100 ק"מ לפחות, להוצאות מלון בירושלים כאשר הוא נשאר ללון בה לרגל השתתפות בישיבה או בסיור של ועדה ביום שלפני יום ישיבה של מליאת הכנסת או ביום שלאחריה, או לרגל השתתפות בישיבותיה של ועדה, יום אחרי יום;

(2) בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), חבר הכנסת שמקום מגוריו הקבוע מרוחק מירושלים 100 ק"מ לפחות, ולא ניצל את מלוא זכאותו להוצאות מלון בירושלים לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי להוצאות מלון גם כאשר הוא נשאר ללון בירושלים ביום שלפני יום ישיבה של מליאת הכנסת או ביום שלאחריה, במקום לילות שבהם לא ניצל את זכאותו כאמור באותה שנה; זכאות לפי פסקה זו תהיה באישור מראש של חשב הכנסת, ולא ישולמו לחבר הכנסת הוצאות לפי פסקה זו בעבור יותר משמונה לילות בשנה.

אופן תשלום הוצאות מלון

11.  הוצאות מלון ישולמו על ידי הכנסת ישירות לבית המלון על סמך חשבונית שתומצא לחשב הכנסת.

השתתפות בהוצאות שכר דירה החלטה תשס"ט-2008 הודעה תש"ף-2020

12.  חבר הכנסת שמתקיימים בו כל אלה זכאי להשתתפות בתשלום הוצאות שכר דירה בירושלים ובסביבותיה, בסכום חודשי שלא יעלה על 3,355 שקלים חדשים –

(1)  יש לו מקום מגורים קבוע, שבו הוא ממשיך להתגורר גם בתקופת השכירות, ואשר אינו נמצא בירושלים ובסביבותיה;

(2)  הוא שוכר דירה בירושלים או בסביבותיה למגוריו בלבד, לצורך מילוי תפקידו כחבר הכנסת, והדירה לא תשמש בתקופת השכירות לכל מטרה אחרת;

(3)  הוא העביר לחשב הכנסת חוזה שכירות להנחת דעתו של החשב; בחוזה תיכלל הוראה בדבר אפשרות הפסקת השכירות אם יחדל השוכר לכהן בתפקידו;

(4)  הוא חתם על הצהרה, בנוסח המפורט בתוספת השניה 1.

מיום 24.2.2009

החלטה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6723 מיום 19.11.2008 עמ' 115

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

החזר הוצאות שכר דירה

12. (א) חבר הכנסת שמקום מגוריו איננו בירושלים ואשר שכר בירושלים דירה לרגל תפקידו כחבר הכנסת, זכאי להחזר תשלום שכר דירה לפי הוצאותיו הממשיות, אך לא יותר מהסכום בשקלים חדשים השווה ל-317 דולר לחודש; הגיש חבר הכנסת חוזה שכירות כדין – יהיה זכאי להחזר הוצאות עד לסכום בשקלים חדשים השווה ל-634 דולר לחודש; לענין זה, "דולר" – דולר של ארצות הברית של אמריקה, לפי השער היציג הנקוב ביום התשלום על פי חוזה השכירות.

(ב) חבר הכנסת אשר העתיק את מגוריו באופן זמני לירושלים, לרגל תפקידו כחבר הכנסת, זכאי להחזר תשלום שכר דירה כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) אין שינוי במקום מגוריו הקבוע;

(2) דירת הקבע לא תושכר.

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6777 מיום 7.5.2009 עמ' 920

12. חבר הכנסת שמתקיימים בו כל אלה זכאי להשתתפות בתשלום הוצאות שכר דירה בירושלים ובסביבותיה, בסכום חודשי שלא יעלה על 2,800 2,926 שקלים חדשים –

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6863 מיום 1.2.2010 עמ' 716

12. חבר הכנסת שמתקיימים בו כל אלה זכאי להשתתפות בתשלום הוצאות שכר דירה בירושלים ובסביבותיה, בסכום חודשי שלא יעלה על 2,926 3,038 שקלים חדשים –

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6965 מיום 17.1.2011 עמ' 509

12. חבר הכנסת שמתקיימים בו כל אלה זכאי להשתתפות בתשלום הוצאות שכר דירה בירושלים ובסביבותיה, בסכום חודשי שלא יעלה על 3,038 3,107 שקלים חדשים –

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 724

12. חבר הכנסת שמתקיימים בו כל אלה זכאי להשתתפות בתשלום הוצאות שכר דירה בירושלים ובסביבותיה, בסכום חודשי שלא יעלה על 3,107 3,186 שקלים חדשים –

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7213 מיום 20.1.2013 עמ' 642

12. חבר הכנסת שמתקיימים בו כל אלה זכאי להשתתפות בתשלום הוצאות שכר דירה בירושלים ובסביבותיה, בסכום חודשי שלא יעלה על 3,186 3,233 שקלים חדשים –

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 546

12. חבר הכנסת שמתקיימים בו כל אלה זכאי להשתתפות בתשלום הוצאות שכר דירה בירושלים ובסביבותיה, בסכום חודשי שלא יעלה על 3,233 3,295 שקלים חדשים –

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 716

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 913

12. חבר הכנסת שמתקיימים בו כל אלה זכאי להשתתפות בתשלום הוצאות שכר דירה בירושלים ובסביבותיה, בסכום חודשי שלא יעלה על 3,295 3,305 שקלים חדשים –

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8158 מיום 28.1.2019 עמ' 1916

12. חבר הכנסת שמתקיימים בו כל אלה זכאי להשתתפות בתשלום הוצאות שכר דירה בירושלים ובסביבותיה, בסכום חודשי שלא יעלה על 3,305 3,344 שקלים חדשים –

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8327 מיום 15.1.2020 עמ' 422

12. חבר הכנסת שמתקיימים בו כל אלה זכאי להשתתפות בתשלום הוצאות שכר דירה בירושלים ובסביבותיה, בסכום חודשי שלא יעלה על 3,344 3,355 שקלים חדשים –

תשלום הוצאות ביגוד

13.  חבר הכנסת זכאי, לצורך רכישת ביגוד, לסכום שנתי כמקובל לגבי המנהלים הכלליים במשרדי הממשלה, ובאותם תנאים.

תשלום הוצאות כלכלה הודעה תש"ף-2020

14.  (א)  לחבר הכנסת ישולם, לכיסוי הוצאות כלכלתו, סכום של 107 שקלים חדשים בעד כל יום השתתפות בישיבת הכנסת או בישיבה או בסיור של ועדה.

          (ב)  ליושב ראש הכנסת ישולם סכום של 2,713 שקלים חדשים לחודש, לכיסוי הוצאות כלכלתו.

          (ג)   לממלא מקומו של יושב ראש הכנסת ישולם סכום של 107 שקלים חדשים ליום לכיסוי הוצאות כלכלתו בימים שבהם הוא ממלא תפקיד בכנסת שלא בתקופת כנסי הכנסת.

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6777 מיום 7.5.2009 עמ' 920

14. (א) לחבר הכנסת ישולם, לכיסוי הוצאות כלכלתו, סכום של 79 94 שקלים חדשים בעד כל יום השתתפות בישיבת הכנסת או בישיבה או בסיור של ועדה.

(ב) ליושב ראש הכנסת ישולם סכום של 1,966 2,368 שקלים חדשים לחודש, לכיסוי הוצאות כלכלתו.

(ג) לממלא מקומו של יושב ראש הכנסת ישולם סכום של 79 94 שקלים חדשים ליום לכיסוי הוצאות כלכלתו בימים שבהם הוא ממלא תפקיד בכנסת שלא בתקופת כנסי הכנסת.

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6863 מיום 1.2.2010 עמ' 716

14. (א) לחבר הכנסת ישולם, לכיסוי הוצאות כלכלתו, סכום של 94 97 שקלים חדשים בעד כל יום השתתפות בישיבת הכנסת או בישיבה או בסיור של ועדה.

(ב) ליושב ראש הכנסת ישולם סכום של 2,368 2,458 שקלים חדשים לחודש, לכיסוי הוצאות כלכלתו.

(ג) לממלא מקומו של יושב ראש הכנסת ישולם סכום של 94 97 שקלים חדשים ליום לכיסוי הוצאות כלכלתו בימים שבהם הוא ממלא תפקיד בכנסת שלא בתקופת כנסי הכנסת.

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6965 מיום 17.1.2011 עמ' 509

14. (א) לחבר הכנסת ישולם, לכיסוי הוצאות כלכלתו, סכום של 97 99 שקלים חדשים בעד כל יום השתתפות בישיבת הכנסת או בישיבה או בסיור של ועדה.

(ב) ליושב ראש הכנסת ישולם סכום של 2,458 2,514 שקלים חדשים לחודש, לכיסוי הוצאות כלכלתו.

(ג) לממלא מקומו של יושב ראש הכנסת ישולם סכום של 97 99 שקלים חדשים ליום לכיסוי הוצאות כלכלתו בימים שבהם הוא ממלא תפקיד בכנסת שלא בתקופת כנסי הכנסת.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 724

14. (א) לחבר הכנסת ישולם, לכיסוי הוצאות כלכלתו, סכום של 99 102 שקלים חדשים בעד כל יום השתתפות בישיבת הכנסת או בישיבה או בסיור של ועדה.

(ב) ליושב ראש הכנסת ישולם סכום של 2,514 2,578 שקלים חדשים לחודש, לכיסוי הוצאות כלכלתו.

(ג) לממלא מקומו של יושב ראש הכנסת ישולם סכום של 99 102 שקלים חדשים ליום לכיסוי הוצאות כלכלתו בימים שבהם הוא ממלא תפקיד בכנסת שלא בתקופת כנסי הכנסת.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7213 מיום 20.1.2013 עמ' 642

14. (א) לחבר הכנסת ישולם, לכיסוי הוצאות כלכלתו, סכום של 102 103 שקלים חדשים בעד כל יום השתתפות בישיבת הכנסת או בישיבה או בסיור של ועדה.

(ב) ליושב ראש הכנסת ישולם סכום של 2,578 2,615 שקלים חדשים לחודש, לכיסוי הוצאות כלכלתו.

(ג) לממלא מקומו של יושב ראש הכנסת ישולם סכום של 102 103 שקלים חדשים ליום לכיסוי הוצאות כלכלתו בימים שבהם הוא ממלא תפקיד בכנסת שלא בתקופת כנסי הכנסת.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 546

14. (א) לחבר הכנסת ישולם, לכיסוי הוצאות כלכלתו, סכום של 103 105 שקלים חדשים בעד כל יום השתתפות בישיבת הכנסת או בישיבה או בסיור של ועדה.

(ב) ליושב ראש הכנסת ישולם סכום של 2,615 2,665 שקלים חדשים לחודש, לכיסוי הוצאות כלכלתו.

(ג) לממלא מקומו של יושב ראש הכנסת ישולם סכום של 103 105 שקלים חדשים ליום לכיסוי הוצאות כלכלתו בימים שבהם הוא ממלא תפקיד בכנסת שלא בתקופת כנסי הכנסת.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 716

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 913

14. (א) לחבר הכנסת ישולם, לכיסוי הוצאות כלכלתו, סכום של 105 שקלים חדשים בעד כל יום השתתפות בישיבת הכנסת או בישיבה או בסיור של ועדה.

(ב) ליושב ראש הכנסת ישולם סכום של 2,665 2,673 שקלים חדשים לחודש, לכיסוי הוצאות כלכלתו.

(ג) לממלא מקומו של יושב ראש הכנסת ישולם סכום של 105 שקלים חדשים ליום לכיסוי הוצאות כלכלתו בימים שבהם הוא ממלא תפקיד בכנסת שלא בתקופת כנסי הכנסת.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8158 מיום 28.1.2019 עמ' 1916

14. (א) לחבר הכנסת ישולם, לכיסוי הוצאות כלכלתו, סכום של 105 107 שקלים חדשים בעד כל יום השתתפות בישיבת הכנסת או בישיבה או בסיור של ועדה.

(ב) ליושב ראש הכנסת ישולם סכום של 2,673 2,705 שקלים חדשים לחודש, לכיסוי הוצאות כלכלתו.

(ג) לממלא מקומו של יושב ראש הכנסת ישולם סכום של 105 107 שקלים חדשים ליום לכיסוי הוצאות כלכלתו בימים שבהם הוא ממלא תפקיד בכנסת שלא בתקופת כנסי הכנסת.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8327 מיום 15.1.2020 עמ' 422

14. (א) לחבר הכנסת ישולם, לכיסוי הוצאות כלכלתו, סכום של 107 שקלים חדשים בעד כל יום השתתפות בישיבת הכנסת או בישיבה או בסיור של ועדה.

(ב) ליושב ראש הכנסת ישולם סכום של 2,705 2,713 שקלים חדשים לחודש, לכיסוי הוצאות כלכלתו.

(ג) לממלא מקומו של יושב ראש הכנסת ישולם סכום של 107 שקלים חדשים ליום לכיסוי הוצאות כלכלתו בימים שבהם הוא ממלא תפקיד בכנסת שלא בתקופת כנסי הכנסת.

כיסוי הוצאות אירוח מחוץ לכנסת של יושב ראש הכנסת

15.  הכנסת תממן ליושב ראש הכנסת את מלוא ההוצאות שהוצאו על אירוח מחוץ לכנסת, ובלבד שנתקיימו כל אלה –

          (1)  האירוח הוא במסגרת מילוי תפקידו כיושב ראש הכנסת;

          (2)  מספר האורחים בכל פעם לא יעלה על עשרה.

פרק ג': הוצאות רכב

תשלומים לבעלי רכב

16.  חבר הכנסת הנוסע לצורך מילוי תפקידו ברכב הנמצא בבעלותו או ברשותו, והמשלם את מלוא הוצאות החזקתו, זכאי להחזר התשלומים לפי התעריפים המשולמים לעובדי מדינה בעלי רכב שירות, וכפוף לכללים האלה:

(1)  שיעור החזר ההוצאות יהיה בהתאם למקום מגוריו של חבר הכנסת, כמפורט להלן:

(א)   בעבור 2,000 ק"מ לחודש – אם מקום מגוריו בין רחובות לנתניה, בירושלים וסביבתה, ביהודה והשומרון;

(ב)   בעבור 2,500 ק"מ לחודש – אם מקום מגוריו דרומית לרחובות ועד באר שבע או צפונית לנתניה ועד חיפה;

(ג)    בעבור 3,000 ק"מ לחודש – אם מקום מגוריו דרומית לבאר שבע או צפונית לחיפה או במחוז הצפון;

(2)  מחבר הכנסת שלא נכח בכנסת ביום שמתקיימת בו ישיבת הכנסת ינוכה סכום השווה ל-1/25 מהסכום לו הוא זכאי לפי פסקה (1);

(3)  לחבר הכנסת שהשתתף בישיבת ועדה כהגדרתה בסעיף 5 או בסיור של ועדה כאמור ביום שבו מליאת הכנסת אינה מקיימת ישיבה, ישולם סכום נוסף בשיעור של 1/25 מהסכום לו הוא זכאי לפי פסקה (1);

          (4)  חבר הכנסת לא יידרש לדווח על נסיעותיו;

(5)  החזר דמי הרישוי ודמי הביטוח יעשה לפי הוראות החשב הכללי, ואולם הבסיס לחישוב תשלומים אלה יהיה מכונית בסדר גודל של 1,501-2,000 סמ"ק, כאשר שיעור הביטוח לצורכי התשלום הוא בהתאם לחישוב השתתפות המדינה בביטוח מקיף של רכב עובד המדינה, בסכום המרבי שנקבע, כאשר הפרמיה בשקלים מחושבת לפי רכב שגילו שלוש שנים;

(6)  התשלומים אשר יבוצעו על ידי חשב הכנסת לפי סעיף זה יהיו בהתאם להוראות למחזיקי רכב שירות בשירות המדינה.

כיסוי הוצאות מיוחדות ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון

17.  על אף האמור בסעיף 16, ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ישולמו, לכיסוי הוצאותיו המיוחדות לרגל תפקידו, הוצאות נסיעה בשיעור שנקבע בסעיף 16(1)(ג).

תשלומים בעבור העמדת רכב לרשות חבר הכנסת החלטה תשע"ו-2015

18.    הועמד רכב לרשותו של חבר הכנסת בהתאם להוראות סעיף 13א(ד) לחוק החסינות, זכאי מי שהעמיד לרשותו את הרכב להחזר תשלומים בהתאם להוראות סעיף 16, למעט פסקה (5).

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 507

18. הועמד רכב לרשותו של חבר הכנסת בהתאם להוראות סעיף 13א(ד) ו-13א1(א1) לחוק החסינות, זכאי מי שהעמיד לרשותו את הרכב להחזר תשלומים בהתאם להוראות סעיף 16, למעט פסקה (5).

הצהרה

19.  (א)  לא יבוצעו תשלומים לפי סעיפים 16 ו-17 אלא אם כן ניתנה הצהרה על ידי חבר הכנסת, בנוסח המפורט בתוספת השלישית.

          (ב)  מי שהעמיד רכב לרשותו של חבר הכנסת כאמור בסעיף 18, זכאי להחזר תשלומים רק לאחר שחבר הכנסת חתם על הצהרה, בנוסח המפורט בתוספת הרביעית.

          (ג)   חל שינוי באחד מן הפרטים המנויים בהצהרות לפי סעיף זה, יודיע חבר הכנסת על השינוי לחשב הכנסת.

החזר הוצאות נסיעה הודעה תש"ף-2020

20.  (א)  חבר הכנסת שאין ברשותו רכב, זכאי להחזר הוצאות נסיעה בסכום קבוע של 1,497 שקלים חדשים לחודש.

          (ב)  מחבר הכנסת שלא נכח בכנסת ביום שמתקיימת בו ישיבת הכנסת, ינוכה סכום השווה ל-1/25 מהסכום לו הוא זכאי לפי סעיף קטן (א).

          (ג)   לחבר הכנסת שהשתתף בישיבת ועדה כהגדרתה בסעיף 5, או בסיור של ועדה כאמור ביום שבו מליאת הכנסת אינה מקיימת ישיבה, ישולם סכום נוסף בשיעור של 1/25 מהסכום לו הוא זכאי לפי סעיף קטן (א).

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6777 מיום 7.5.2009 עמ' 920

(א) חבר הכנסת שאין ברשותו רכב, זכאי להחזר הוצאות נסיעה בסכום קבוע של 1,084 1,305 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6863 מיום 1.2.2010 עמ' 716

(א) חבר הכנסת שאין ברשותו רכב, זכאי להחזר הוצאות נסיעה בסכום קבוע של 1,305 1,355 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6965 מיום 17.1.2011 עמ' 509

(א) חבר הכנסת שאין ברשותו רכב, זכאי להחזר הוצאות נסיעה בסכום קבוע של 1,355 1,386 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 724

(א) חבר הכנסת שאין ברשותו רכב, זכאי להחזר הוצאות נסיעה בסכום קבוע של 1,386 1,421 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7213 מיום 20.1.2013 עמ' 642

(א) חבר הכנסת שאין ברשותו רכב, זכאי להחזר הוצאות נסיעה בסכום קבוע של 1,421 1,442 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 546

(א) חבר הכנסת שאין ברשותו רכב, זכאי להחזר הוצאות נסיעה בסכום קבוע של 1,442 1,470 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 716

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 913

(א) חבר הכנסת שאין ברשותו רכב, זכאי להחזר הוצאות נסיעה בסכום קבוע של 1,470 1,474 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8158 מיום 28.1.2019 עמ' 1917

(א) חבר הכנסת שאין ברשותו רכב, זכאי להחזר הוצאות נסיעה בסכום קבוע של 1,474 1,492 שקלים חדשים לחודש.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8327 מיום 15.1.2020 עמ' 422

(א) חבר הכנסת שאין ברשותו רכב, זכאי להחזר הוצאות נסיעה בסכום קבוע של 1,492 1,497 שקלים חדשים לחודש.

שימוש ברכב שהועמד על ידי הכנסת

21.  (א)  חבר הכנסת רשאי, לפי בחירתו, לקבל לשימושו רכב שתעמיד לרשותו הכנסת, על חשבונה, במקום הוצאות נסיעה והחזקת רכב לפי פרק זה.

          (ב)  הוצאות החזקת הרכב שהועמד לרשות חבר הכנסת לפי סעיף זה, ישולמו במלואן על ידי הכנסת.

החלטה תשס"ה-2004

          (ג)   חבר הכנסת המשתמש ברכב שהעמידה לרשותו הכנסת לפי סעיף זה, זכאי להחזר הוצאות בעבור חניה שביצע לצורך מילוי תפקידו כחבר הכנסת; ההחזר יבוצע לפי הצהרה שיגיש חבר הכנסת, בהתאם לטופס שבתוספת הרביעית 1.

מיום 2.12.2004

החלטה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6351 מיום 2.12.2004 עמ' 199

הוספת סעיף קטן 21(ג)

תשלום בעד נסיעה בכביש אגרה ובנתיב מהיר החלטה תשס"ד-2003 החלטה (מס' 4) תשע"ה-2015

21א.  הכנסת תממן לחבר הכנסת תשלום בעד נסיעתו בכביש אגרה, וכמו כן, תממן לחבר הכנסת תשלום בעד נסיבתו בנתיב מהיר בעבור דמי נסיעה העולים על 15 שקלים חדשים, בהשתתפות עצמית של חבר הכנסת בסך של 15 שקלים חדשים, הכול ברכב שהעמידה הכנסת לרשותו של חבר הכנסת כאמור בסעיף 21 בלבד; הכנסת תתקשר בהסכם עם החברה המפעילה את כביש האגרה או את הנתיב המהיר באופן שיבטיח את תשלום התעריף הנמוך ביותר לנסיעה, בין באמצעות התקנת מכשיר בכלי הרכב ובין בדרך אחרת; התקנת מכשיר כאמור תיעשה על חשבון הכנסת והעברתו מן הרכב אסורה.

מיום 1.1.2004

החלטה תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6282 מיום 31.12.2003 עמ' 126

הוספת סעיף 21א

 

מיום 1.8.2015

החלטה (מס' 4) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7545 מיום 18.8.2015 עמ' 1844

תשלום בעד נסיעה בכביש אגרה ובנתיב מהיר

21א. תשלום בעד נסיעת חבר הכנסת בכביש אגרה, כהגדרתו בחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995, ברכב שהעמידה הכנסת לרשותו כאמור בסעיף 21, ולגבי רכב כאמור בלבד, יכוסה על ידי הכנסת הכנסת תממן לחבר הכנסת תשלום בעד נסיעתו בכביש אגרה, וכמו כן, תממן לחבר הכנסת תשלום בעד נסיבתו בנתיב מהיר בעבור דמי נסיעה העולים על 15 שקלים חדשים, בהשתתפות עצמית של חבר הכנסת בסך של 15 שקלים חדשים, הכול ברכב שהעמידה הכנסת לרשותו של חבר הכנסת כאמור בסעיף 21 בלבד; הכנסת תתקשר בהסכם עם החברה המפעילה את כביש האגרה או את הנתיב המהיר באופן שיבטיח את תשלום התעריף הנמוך ביותר לנסיעה בכביש לנסיעה, בין באמצעות התקנת מכשיר בכלי הרכב ובין בדרך אחרת; התקנת מכשיר כאמור תיעשה על חשבון הכנסת והעברתו מן הרכב אסורה.

(הוראת שעה)  תשע"ח-2017

21ב.  (פקע).

מיום 1.1.2017 עד יום 31.12.2019 (עקב פיזור הכנסות ה-21 וה-22 עד יום 16.6.2020)

הוראת שעה תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7884 מיום 21.11.2017 עמ' 208

הוראת שעה (תיקון) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 912

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8145 מיום 8.1.2019 עמ' 1782

הוספת סעיף 21ב

הנוסח:

גילום מס בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב לצורכי מיגון

21ב. (א) מס הכנסה המוטל על יושב ראש הכנסת או על ראש האופוזיציה בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב שהכנסת מעמידה לרשות מי מהם לצורכי מיגון יהיה על חשבון הכנסת.

(ב) בסעיף זה –

"הכנסה הנובעת משדרוג רכב" – חלק ההכנסה השווה להפרש החיובי שבין אלה:

(1) שווי השימוש המזערי ברכב שאפשר להעמיד לרשות יושב ראש הכנסת או ראש האופוזיציה, בידי הכנסת, שאפשר להתקין בו אמצעי מיגון לפי הנחיות גורמי הביטחון;

(2) שווי השימוש המרבי ברכב שאפשר להעמיד לרשות רוב חברי הכנסת בידי הכנסת;

"שווי השימוש" – כמשמעותו בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987.

החלטה תשע"ז-2017

פרק ד': השתלמות

מיום 1.1.2017

החלטה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7798 מיום 5.4.2017 עמ' 950

פרק ד': השתלמות וקופת גמל

החלטה (מס' 3) תשס"ד-2004

22.  (בוטל).

מיום 21.6.2004

החלטה (מס' 3) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6325 מיום 21.6.2004 עמ' 722

ביטול סעיף 22

הנוסח הקודם:

פרשנות

22. בפרק זה -

"קרן השתלמות" – כל אחת מאלה:

(1) קרן השתלמות "כנרת" המנוהלת על ידי בנק הפועלים בע"מ;

(2) קרן השתלמות בלעדית לחברי הכנסת המנוהלת על ידי בנק הפועלים בע"מ על פי תקנון שאושר בידי ועדת הכנסת;

"קופת גמל" – קופת גמל "קרן אור" המנוהלת על ידי בנק הפועלים בע"מ, בהתאם להסכם בין הכנסת לבין הבנק.

תשלומים לקרן השתלמות

23.  לחבר הכנסת שהצטרף לקרן השתלמות ישולם, לשם העברה לקרן ההשתלמות, סכום של 7.5% מהשכר המשתלם לו על פי סעיפים 2 עד 4 להחלטת שכר חברי הכנסת, תשמ"ז-1986 (להלן – השכר).

החלטה תשע"ז-2017

24.  (בוטל).

מיום 1.1.2017

החלטה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7798 מיום 5.4.2017 עמ' 950

ביטול סעיף 24

הנוסח הקודם:

תשלומים לקופת גמל

24. לחבר הכנסת שהצטרף לקופת גמל תפריש הכנסת מדי חודש 5% מכל רכיבי השכר והתשלומים האחרים שאינם פנסיוניים, למעט גילום מס הכנסה.

החלטה תשע"ז-2017

25.  (בוטל).

מיום 1.1.2017

החלטה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7798 מיום 5.4.2017 עמ' 950

ביטול סעיף 25

הנוסח הקודם:

זכאות לסכומים בקופת הגמל

25. כל חבר הכנסת יהיה זכאי, עם סיום כהונתו כחבר הכנסת, וכן בכל מקרה אחר כמקובל לגבי קופת גמל, לכל הסכומים שהצטברו לזכותו בקופת הגמל, בתנאים המזכים לקבלת תגמולים כאמור בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964.

החלטה תשע"ו-2015

פרק ה': תקציב שנתי לפעילות פרלמנטרית

מיום 2.12.2004

החלטה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6351 מיום 2.12.2004 עמ' 199

החלפת כותרת פרק ה'

הנוסח הקודם:

פרק ה': קשר עם הציבור

 

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 507

פרק ה': הוצאות הכרוכות במילוי התפקיד וקשר עם הציבור תקציב שנתי לפעילות פרלמנטרית

מטרה החלטה תשס"ה-2004 החלטה תשע"ו-2015

26.  מטרתו של פרק זה לקבוע תקציב שנתי, אשר לו יהיה זכאי חבר הכנסת, לכיסוי ההוצאות הכרוכות במילוי תפקידו וההוצאות הנחוצות לו לשם שמירה על הקשר עם ציבור הבוחרים, לרבות קיום לשכה פרלמנטרית, הכל לשם מילוי תפקידו כנבחר ציבור; חבר הכנסת רשאי להשתמש בתקציב השנתי לתכלית זו בלבד, בזהירות הראויה ובהתאם לכללים ואמות המידה שנקבעו בפרק זה.

מיום 2.12.2004

החלטה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6351 מיום 2.12.2004 עמ' 199

26. מטרתו של פרק זה לקבוע תקציב שנתי, אשר לו יהיה זכאי חבר הכנסת, לכיסוי ההוצאות הנחוצות לו לשם שמירה לכיסוי ההוצאות הכרוכות במילוי תפקידו וההוצאות הנחוצות לו לשם שמירה על הקשר עם ציבור הבוחרים, לרבות קיום לשכה פרלמנטרית כהגדרתה בסעיף 27(ב), הכל לשם מילוי תפקידו כנבחר ציבור; חבר הכנסת רשאי להשתמש בתקציב השנתי לתכלית זו בלבד, בזהירות הראויה ובהתאם לכללים ואמות המידה שנקבעו בפרק זה.

 

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 507

26. מטרתו של פרק זה לקבוע תקציב שנתי, אשר לו יהיה זכאי חבר הכנסת, לכיסוי ההוצאות הכרוכות במילוי תפקידו וההוצאות הנחוצות לו לשם שמירה על הקשר עם ציבור הבוחרים, לרבות קיום לשכה פרלמנטרית כהגדרתה בסעיף 27(ב), הכל לשם מילוי תפקידו כנבחר ציבור; חבר הכנסת רשאי להשתמש בתקציב השנתי לתכלית זו בלבד, בזהירות הראויה ובהתאם לכללים ואמות המידה שנקבעו בפרק זה.

תקציב שנתי לפעילות פרלמנטרית החלטה תשע"ו-2015 הודעה תש"ף-2020

27.    (א)  חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי לפעילות פרלמנטרית בסך 95,394 שקלים חדשים; חבר הכנסת ישתמש בתקציבו השנתי לפעילותו הפרלמנטרית והציבורית השוטפת למטרה כאמור בסעיף 26 בלבד, ולא ישתמש בו לצורכי מפלגתו או לצורכי התמודדותו בבחירות מקדימות.

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004 החלטה תשע"ו-2015

          (ב)  חבר הכנסת רשאי לשכור מתקציבו השנתי לשכה פרלמנטרית וכן משרד או חדר ישיבות לשימוש זמני או חד-פעמי, והכול בהתאם להוראות סעיף 31; לענין זה, "לשכה פרלמנטרית" – משרד המשמש את חבר הכנסת לצורך קיום קשר עם הציבור, לפי הסכם בין חבר הכנסת לבין המשכיר, שמתקיימים לגביו התנאים האמורים בפרק זה, לרבות שלט המציין כי זו לשכה פרלמנטרית של חבר הכנסת.

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004 החלטה תשס"ה-2004 החלטה (מס' 2) תשס"ט-2009 החלטה תש"ע-2010 החלטה תשע"ו-2015

          (ג)   בלי לגרוע מהאמור בסעיף 32(א), חבר הכנסת רשאי להשתמש בתקציבו השנתי לצורך רכישת פריטים ושירותים כמפורט בתוספות השישית והשביעית בלבד, ואולם חבר הכנסת לא ירכוש ריהוט וציוד מתקציבו השנתי לאחר היום הקובע, כהגדרתו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973; חשב הכנסת, באישור הועדה הציבורית, כהגדרתה בסעיף 50 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994 (להלן – הוועדה הציבורית), רשאי לאשר רכישת פריטים ושירותים נוספים.

החלטה תשע"ו-2015

          (ד)  חבר כנסת חדש זכאי לתוספת של 10,181 שקלים חדשים לתקציב השנתי, ב-12 החודשים הראשונים לכהונתו, ואם קיבל תוספת כאמור וחזר לכהן באותה כנסת, לא יקבלה שנית; לעניין זה, "חבר כנסת חדש" – מי שלא כיהן כחבר הכנסת ערב תחילת כהונתו.

מיום 1.6.2004

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6322 מיום 15.6.2004 עמ' 700

27. (א) חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי בסך 60,000 שקלים חדשים 49,000 שקלים חדשים, לכיסוי הוצאות שהוצאו לשם שמירה על קשר עם הציבור; לענין זה יראו הוצאה הכלולה ברשימה שיפרסם חשב הכנסת מעת לעת כהוצאה שהוצאה לשם שמירה על קשר עם הציבור.

(ב) חבר הכנסת אשר שכר לשכה פרלמנטרית בהתאם להוראות סעיף 31, זכאי לתוספת תקציב שנתי בסך של 20,000 שקלים חדשים 19,000 שקלים חדשים; לענין זה, "לשכה פרלמנטרית" – משרד המשמש את חבר הכנסת לצורך קיום קשר עם הציבור, לפי הסכם בין חבר הכנסת לבין המשכיר, שמתקיימים לגביו התנאים האמורים בפרק זה, לרבות שלט המציין כי זו לשכה פרלמנטרית של חבר הכנסת.

(ג) בלי לגרוע מהאמור בסעיף 32(א2), חבר הכנסת רשאי להשתמש בתקציבו השנתי לצורך רכישת פריטים ושירותים כמפורט בתוספת השישית בלבד.

 

מיום 2.12.2004

החלטה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6351 מיום 2.12.2004 עמ' 199

27. (א) חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי בסך 49,000 שקלים חדשים, לכיסוי הוצאות שהוצאו לשם שמירה הוצאות הכרוכות במילוי תפקידו והוצאות שהוצאו לשם שמירה על קשר עם הציבור.

(ב) חבר הכנסת אשר שכר לשכה פרלמנטרית בהתאם להוראות סעיף 31, זכאי לתוספת תקציב שנתי בסך של 19,000 שקלים חדשים; לענין זה, "לשכה פרלמנטרית" – משרד המשמש את חבר הכנסת לצורך קיום קשר עם הציבור, לפי הסכם בין חבר הכנסת לבין המשכיר, שמתקיימים לגביו התנאים האמורים בפרק זה, לרבות שלט המציין כי זו לשכה פרלמנטרית של חבר הכנסת.

(ג) בלי לגרוע מהאמור בסעיף 32(א2), חבר הכנסת רשאי להשתמש בתקציבו השנתי לצורך רכישת פריטים ושירותים כמפורט בתוספת השישית בתוספות השישית והשביעית בלבד. חשב הכנסת, באישור הועדה הציבורית, כהגדרתה בסעיף 50 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, רשאי לאשר רכישת פריטים ושירותים נוספים.

 

מיום 20.8.2009

החלטה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1249

(ג) בלי לגרוע מהאמור בסעיף 32(א2) בסעיף 32(א), חבר הכנסת רשאי להשתמש בתקציבו השנתי לצורך רכישת פריטים ושירותים כמפורט בתוספות השישית והשביעית בלבד. חשב הכנסת, באישור הועדה הציבורית, כהגדרתה בסעיף 50 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, רשאי לאשר רכישת פריטים ושירותים נוספים.

 

מיום 22.2.2010

החלטה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 888

(ג) בלי לגרוע מהאמור בסעיף 32(א), חבר הכנסת רשאי להשתמש בתקציבו השנתי לצורך רכישת פריטים ושירותים כמפורט בתוספות השישית והשביעית בלבד. חשב הכנסת, באישור הועדה הציבורית, כהגדרתה בסעיף 50 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994 (להלן – הוועדה הציבורית), רשאי לאשר רכישת פריטים ושירותים נוספים.

 

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 507

תקציב קשר עם הציבור ולשכה פרלמנטרית תקציב שנתי לפעילות פרלמנטרית

27. (א) חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי בסך 49,000 שקלים חדשים, לכיסוי הוצאות הכרוכות במילוי תפקידו והוצאות שהוצאו לשם שמירה על קשר עם הציבור.

(א) חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי לפעילות פרלמנטרית בסך 93,700 שקלים חדשים; חבר הכנסת ישתמש בתקציבו השנתי לפעילותו הפרלמנטרית והציבורית השוטפת למטרה כאמור בסעיף 26 בלבד, ולא ישתמש בו לצורכי מפלגתו או לצורכי התמודדותו בבחירות מקדימות.

(ב) חבר הכנסת אשר שכר לשכה פרלמנטרית בהתאם להוראות סעיף 31, זכאי לתוספת תקציב שנתי בסך של 19,000 שקלים חדשים חבר הכנסת רשאי לשכור מתקציבו השנתי לשכה פרלמנטרית וכן משרד או חדר ישיבות לשימוש זמני או חד-פעמי, והכול בהתאם להוראות סעיף 31; לענין זה, "לשכה פרלמנטרית" – משרד המשמש את חבר הכנסת לצורך קיום קשר עם הציבור, לפי הסכם בין חבר הכנסת לבין המשכיר, שמתקיימים לגביו התנאים האמורים בפרק זה, לרבות שלט המציין כי זו לשכה פרלמנטרית של חבר הכנסת.

(ג) בלי לגרוע מהאמור בסעיף 32(א), חבר הכנסת רשאי להשתמש בתקציבו השנתי לצורך רכישת פריטים ושירותים כמפורט בתוספות השישית והשביעית בלבד. בלבד, ואולם חבר הכנסת לא ירכוש ריהוט וציוד מתקציבו השנתי לאחר היום הקובע, כהגדרתו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973; חשב הכנסת, באישור הועדה הציבורית, כהגדרתה בסעיף 50 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994 (להלן – הוועדה הציבורית), רשאי לאשר רכישת פריטים ושירותים נוספים.

(ד) חבר כנסת חדש זכאי לתוספת של 10,000 שקלים חדשים לתקציב השנתי, ב-12 החודשים הראשונים לכהונתו, ואם קיבל תוספת כאמור וחזר לכהן באותה כנסת, לא יקבלה שנית; לעניין זה, "חבר כנסת חדש" – מי שלא כיהן כחבר הכנסת ערב תחילת כהונתו.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 913

(א) חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי לפעילות פרלמנטרית בסך 93,700 93,981 שקלים חדשים; חבר הכנסת ישתמש בתקציבו השנתי לפעילותו הפרלמנטרית והציבורית השוטפת למטרה כאמור בסעיף 26 בלבד, ולא ישתמש בו לצורכי מפלגתו או לצורכי התמודדותו בבחירות מקדימות.

(ד) חבר כנסת חדש זכאי לתוספת של 10,000 10,030 שקלים חדשים לתקציב השנתי, ב-12 החודשים הראשונים לכהונתו, ואם קיבל תוספת כאמור וחזר לכהן באותה כנסת, לא יקבלה שנית; לעניין זה, "חבר כנסת חדש" – מי שלא כיהן כחבר הכנסת ערב תחילת כהונתו.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8158 מיום 28.1.2019 עמ' 1917

(א) חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי לפעילות פרלמנטרית בסך 93,981 95,105 שקלים חדשים; חבר הכנסת ישתמש בתקציבו השנתי לפעילותו הפרלמנטרית והציבורית השוטפת למטרה כאמור בסעיף 26 בלבד, ולא ישתמש בו לצורכי מפלגתו או לצורכי התמודדותו בבחירות מקדימות.

(ד) חבר כנסת חדש זכאי לתוספת של 10,030 10,150 שקלים חדשים לתקציב השנתי, ב-12 החודשים הראשונים לכהונתו, ואם קיבל תוספת כאמור וחזר לכהן באותה כנסת, לא יקבלה שנית; לעניין זה, "חבר כנסת חדש" – מי שלא כיהן כחבר הכנסת ערב תחילת כהונתו.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8327 מיום 15.1.2020 עמ' 422

(א) חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי לפעילות פרלמנטרית בסך 95,105 95,394 שקלים חדשים; חבר הכנסת ישתמש בתקציבו השנתי לפעילותו הפרלמנטרית והציבורית השוטפת למטרה כאמור בסעיף 26 בלבד, ולא ישתמש בו לצורכי מפלגתו או לצורכי התמודדותו בבחירות מקדימות.

(ד) חבר כנסת חדש זכאי לתוספת של 10,150 10,181 שקלים חדשים לתקציב השנתי, ב-12 החודשים הראשונים לכהונתו, ואם קיבל תוספת כאמור וחזר לכהן באותה כנסת, לא יקבלה שנית; לעניין זה, "חבר כנסת חדש" – מי שלא כיהן כחבר הכנסת ערב תחילת כהונתו.

חבר הכנסת שחדל לכהן

28.  חדל חבר הכנסת לכהן, יהיה זכאי באותה שנת כספים לחלק היחסי מן התקציב השנתי כאמור בסעיף 27, לפי הענין, בהתאם לתקופת כהונתו באותה שנה.

תקציב שר וסגן שר החלטה (מס' 4) תשע"ו-2016 הודעה תש"ף-2020

29.    על אף הוראות סעיף 27, שר או סגן שר שהוא חבר הכנסת או שכהונתו בכנסת נפסקה לפי הוראות סעיף 42ג לחוק-יסוד: הכנסת, זכאי לתקציב שנתי בהתאם להוראות פרק זה בסך של 54,264 שקלים חדשים, ושר שאינו חבר הכנסת – לתקציב שנתי בסך של 5,131 שקלים חדשים שבו יוכל להשתמש לצורכי דואר לפי סעיף 3 בלבד.

מיום 2.12.2004

החלטה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6351 מיום 2.12.2004 עמ' 199

29. על אף הוראות סעיף 27, חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר זכאי לתקציב שנתי בסך של 30,000 שקלים חדשים מחצית מהסכום שלו זכאי חבר הכנסת לפי סעיף 27(א).

 

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 507

החלפת סעיף 29

הנוסח הקודם:

תקציב שר וסגן שר

29. על אף הוראות סעיף 27, חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר זכאי לתקציב שנתי בסך של מחצית מהסכום שלו זכאי חבר הכנסת לפי סעיף 27(א).

 

מיום 1.6.2016

החלטה (מס' 4) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7680 מיום 30.6.2016 עמ' 1482

29. על אף הוראות סעיף 27, שר או סגן שר שהוא חבר הכנסת או שכהונתו בכנסת נפסקה לפי הוראות סעיף 42ג לחוק-יסוד: הכנסת, זכאי לתקציב שנתי בהתאם להוראות פרק זה בסך של 34,465 שקלים חדשים בסך של 53,300 שקלים חדשים, ושר שאינו חבר הכנסת – לתקציב שנתי בסך של 5,040 שקלים חדשים שבו יוכל להשתמש לצורכי דואר לפי סעיף 3 בלבד.

 

מיום 1.6.2016 עד יום 31.12.2016

החלטה (מס' 4) תשע"ו-2016 הוראת שעה

ק"ת תשע"ו מס' 7680 מיום 30.6.2016 עמ' 1482

29. על אף הוראות סעיף 27, שר או סגן שר שהוא חבר הכנסת או שכהונתו בכנסת נפסקה לפי הוראות סעיף 42ג לחוק-יסוד: הכנסת, זכאי לתקציב שנתי בהתאם להוראות פרק זה בסך של 53,300 45,450 שקלים חדשים, ושר שאינו חבר הכנסת – לתקציב שנתי בסך של 5,040 שקלים חדשים שבו יוכל להשתמש לצורכי דואר לפי סעיף 3 בלבד.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 913

29. על אף הוראות סעיף 27, שר או סגן שר שהוא חבר הכנסת או שכהונתו בכנסת נפסקה לפי הוראות סעיף 42ג לחוק-יסוד: הכנסת, זכאי לתקציב שנתי בהתאם להוראות פרק זה בסך של 53,300 53,460 שקלים חדשים, ושר שאינו חבר הכנסת – לתקציב שנתי בסך של 5,040 5,055 שקלים חדשים שבו יוכל להשתמש לצורכי דואר לפי סעיף 3 בלבד.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8158 מיום 28.1.2019 עמ' 1917

29. על אף הוראות סעיף 27, שר או סגן שר שהוא חבר הכנסת או שכהונתו בכנסת נפסקה לפי הוראות סעיף 42ג לחוק-יסוד: הכנסת, זכאי לתקציב שנתי בהתאם להוראות פרק זה בסך של 53,460 54,099 שקלים חדשים, ושר שאינו חבר הכנסת – לתקציב שנתי בסך של 5,055 5,116 שקלים חדשים שבו יוכל להשתמש לצורכי דואר לפי סעיף 3 בלבד.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8327 מיום 15.1.2020 עמ' 422

29. על אף הוראות סעיף 27, שר או סגן שר שהוא חבר הכנסת או שכהונתו בכנסת נפסקה לפי הוראות סעיף 42ג לחוק-יסוד: הכנסת, זכאי לתקציב שנתי בהתאם להוראות פרק זה בסך של 54,099 54,264 שקלים חדשים, ושר שאינו חבר הכנסת – לתקציב שנתי בסך של 5,116 5,131 שקלים חדשים שבו יוכל להשתמש לצורכי דואר לפי סעיף 3 בלבד.

זכאות שר וסגן שר לחלק יחסי מהתקציב השנתי

30.  מונה חבר הכנסת לשר או לסגן שר במהלך שנת כספים או חדל לכהן כשר או כסגן שר במהלך שנת כספים, יחולו באותה שנת כספים הוראות אלה:

(1)  מונה חבר הכנסת לשר או לסגן שר עד יום 30 ביוני – יהיה זכאי למחצית התקציב השנתי לו היה זכאי לפי סעיף 27, לפי הענין, בתוספת מחצית התקציב השנתי לו הוא זכאי לפי סעיף 29;

(2)  מונה חבר הכנסת לשר או לסגן שר ביום 1 ביולי או לאחריו – יהיה זכאי לחלק היחסי של התקציב השנתי לו היה זכאי כחבר הכנסת לפי סעיף 27, לפי הענין, בתוספת החלק היחסי של התקציב השנתי לו הוא זכאי לפי סעיף 29;

(3)  חדל חבר הכנסת לכהן כשר או כסגן שר במהלך שנת כספים – יחולו הוראות פסקה
(2);

(4)  מונה חבר הכנסת לשר או לסגן שר במהלך שנת כספים וחדל לכהן במהלך אותה שנה, יהיה זכאי לחלק היחסי של התקציב השנתי לו היה זכאי לפי סעיף 29, בתוספת החלק היחסי של התקציב השנתי לו הוא זכאי כחבר הכנסת לפי סעיף 27, לפי הענין, ובלבד שתקציבו השנתי לא יפחת מהתקציב השנתי כאמור בפסקה (1).

שכירת לשכה פרלמנטרית החלטה תשע"ו-2015

31.  (א)  לא ישכור חבר הכנסת לשכה פרלמנטרית אלא לאחר שהודיע לחשב הכנסת על רצונו לעשות כן והתקיימו כל אלה:

החלטה תשע"ו-2015

(1)   הונפק לו חוזה שכירות אחיד על ידי חשב הכנסת;

החלטה (מס' 2) תשס"ז-2007

(2)   טיוטת חוזה השכירות אושרה על ידי הועדה לבדיקת חוזים; לענין זה, "הועדה לבדיקת חוזים" – ועדה בת שלושה חברים, שהם המנהל הכללי של הכנסת, חשב הכנסת ונציג היועץ המשפטי לכנסת;

(3)   חוזה השכירות נחתם בין חבר הכנסת לבין המשכיר.

          (ב)  חבר הכנסת יגיש לחשב הכנסת את טיוטת החוזה טרם כניסתו למושכר, בצירוף הצהרה כי לא מתקיימות במושכר המגבלות האמורות בסעיף קטן (ד), בהתאם לטופס שבתוספת החמישית.

החלטה תשע"ו-2015

          (ג)   (בוטל).

          (ד)  הועדה לבדיקת חוזים לא תאשר את חוזה השכירות –

(1)   אם אין היתר לנהל במקום משרד, על פי דין;

(2)   אם שירותי המשרד ניתנים באמצעות בן משפחתו של חבר הכנסת או באמצעות שותף או עובד של בן משפחתו כאמור; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, ילד, הורה, אח, דוד, בן דוד ובן זוג של כל אחד מאלה;

(3)   אם המשרד הועמד לרשותו של חבר הכנסת על ידי מפלגתו;

החלטה (מס' 2) תשס"ט-2009

(4)   אם המשרד הועמד לרשותו של חבר הכנסת על ידי גוף שגם בו הוא מכהן;

(5)   אם דמי השכירות שדורש המשכיר הם בלתי סבירים או בלתי מקובלים;

(6)   אם יש בניהול לשכה פרלמנטרית במשרד, כדי לעורר חשש לניגוד ענינים או לקבלת טובת הנאה על ידי חבר הכנסת;

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004

(7)   אם באותה קומת בנין יש יותר מלשכה פרלמנטרית אחת של חבר הכנסת מאותה סיעה.

החלטה (מס' 2)  תשס"ב-2002

          (ה)  נכנס חבר הכנסת למושכר בטרם אושר חוזה השכירות על ידי הועדה לבדיקת חוזים, לא יקבל מימון בעבור התקופה שקדמה למועד מתן האישור אלא אם כן אישרה ועדת הכנסת, במקרים מיוחדים ומנימוקים שיפורטו בהחלטתה, מימון בעבור התקופה האמורה, כולה או חלקה.

החלטה תשע"ו-2015

          (ו)   הוראות סעיף זה יחולו גם על שכירת משרד או חדר ישיבות לשימוש זמני או חד-פעמי, בשינויים המחויבים, ובשינויים אלה: הוראות סעיפים קטנים (א)(1) ו-(ד)(7) לא יחולו.

מיום 1.1.2002

החלטה (מס' 2) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6174 מיום 11.6.2002 עמ' 822

(ה) נכנס חבר הכנסת למושכר בטרם אושר חוזה השכירות על ידי הועדה לבדיקת חוזים, לא יקבל מימון בעבור התקופה שקדמה למועד מתן האישור אלא אם כן אישרה ועדת הכנסת, במקרים מיוחדים ומנימוקים שיפורטו בהחלטתה, מימון בעבור התקופה האמורה, כולה או חלקה.

 

מיום 1.6.2004

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6322 מיום 15.6.2004 עמ' 700

הוספת פסקה 31(ד)(7)

 

מיום 22.2.2007

החלטה (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6568 מיום 22.2.2007 עמ' 606

(א) לא ישכור חבר הכנסת לשכה פרלמנטרית ולא יקבל תוספת תקציב לפי סעיף 27(ב) אלא לאחר שהתקיימו כל אלה:

(1) הודיע לחשב הכנסת על רצונו לשכור לשכה פרלמנטרית והונפק לו חוזה שכירות אחיד על ידי חשב הכנסת;

(2) טיוטת חוזה השכירות אושרה על ידי הועדה לבדיקת חוזים; לענין זה, "הועדה לבדיקת חוזים" – ועדה בת שלושה חברים, שהם סגן מזכיר הכנסת המנהל הכללי של הכנסת, חשב הכנסת ונציג היועץ המשפטי לכנסת;

(3) חוזה השכירות נחתם בין חבר הכנסת לבין המשכיר.

 

מיום 20.8.2009

החלטה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1249

(ד) הועדה לבדיקת חוזים לא תאשר את חוזה השכירות –

(1) אם אין היתר לנהל במקום משרד, על פי דין;

(2) אם שירותי המשרד ניתנים באמצעות בן משפחתו של חבר הכנסת או באמצעות שותף או עובד של בן משפחתו כאמור; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, ילד, הורה, אח, דוד, בן דוד ובן זוג של כל אחד מאלה;

(3) אם המשרד הועמד לרשותו של חבר הכנסת על ידי מפלגתו;

(4) אם המשרד הועמד לרשותו של חבר הכנסת על ידי גוף ציבורי שגם בו הוא מכהן כנבחר;

 

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 507

31. (א) לא ישכור חבר הכנסת לשכה פרלמנטרית ולא יקבל תוספת תקציב לפי סעיף 27(ב) אלא לאחר שהתקיימו אלא לאחר שהודיע לחשב הכנסת על רצונו לעשות כן והתקיימו כל אלה:

(1) הודיע לחשב הכנסת על רצונו לשכור לשכה פרלמנטרית והונפק הונפק לו חוזה שכירות אחיד על ידי חשב הכנסת;

(2) טיוטת חוזה השכירות אושרה על ידי הועדה לבדיקת חוזים; לענין זה, "הועדה לבדיקת חוזים" – ועדה בת שלושה חברים, שהם המנהל הכללי של הכנסת, חשב הכנסת ונציג היועץ המשפטי לכנסת;

(3) חוזה השכירות נחתם בין חבר הכנסת לבין המשכיר.

(ב) חבר הכנסת יגיש לחשב הכנסת את טיוטת החוזה טרם כניסתו למושכר, בצירוף הצהרה כי לא מתקיימות במושכר המגבלות האמורות בסעיף קטן (ד), בהתאם לטופס שבתוספת החמישית.

(ג) אישרה הועדה לבדיקת חוזים את חוזה השכירות לא יאוחר מיום 31 בינואר, יהיה זכאי חבר הכנסת באותה שנה לתקציב האמור בסעיף 27(ב); אושר חוזה השכירות לאחר יום 31 בינואר, יהיה חבר הכנסת זכאי לחלק היחסי של התקציב האמור, בהתאם לפרק הזמן שנותר ממועד אישור החוזה ועד לסוף שנת הכספים.

(ד) הועדה לבדיקת חוזים לא תאשר את חוזה השכירות –

(1) אם אין היתר לנהל במקום משרד, על פי דין;

(2) אם שירותי המשרד ניתנים באמצעות בן משפחתו של חבר הכנסת או באמצעות שותף או עובד של בן משפחתו כאמור; לענין זה, "בן משפחה" – בן זוג, ילד, הורה, אח, דוד, בן דוד ובן זוג של כל אחד מאלה;

(3) אם המשרד הועמד לרשותו של חבר הכנסת על ידי מפלגתו;

(4) אם המשרד הועמד לרשותו של חבר הכנסת על ידי גוף שגם בו הוא מכהן;

(5) אם דמי השכירות שדורש המשכיר הם בלתי סבירים או בלתי מקובלים;

(6) אם יש בניהול לשכה פרלמנטרית במשרד, כדי לעורר חשש לניגוד ענינים או לקבלת טובת הנאה על ידי חבר הכנסת;

(7) אם באותה קומת בנין יש יותר מלשכה פרלמנטרית אחת של חבר הכנסת מאותה סיעה.

(ה) נכנס חבר הכנסת למושכר בטרם אושר חוזה השכירות על ידי הועדה לבדיקת חוזים, לא יקבל מימון בעבור התקופה שקדמה למועד מתן האישור אלא אם כן אישרה ועדת הכנסת, במקרים מיוחדים ומנימוקים שיפורטו בהחלטתה, מימון בעבור התקופה האמורה, כולה או חלקה.

(ו) הוראות סעיף זה יחולו גם על שכירת משרד או חדר ישיבות לשימוש זמני או חד-פעמי, בשינויים המחויבים, ובשינויים אלה: הוראות סעיפים קטנים (א)(1) ו-(ד)(7) לא יחולו.

רכישת ריהוט וציוד החלטה (מס' 2) תשס"ט-2009 החלטה תשע"ו-2015

32.    (א)  רכישת ריהוט וציוד ללשכה פרלמנטרית וללשכתו של חבר הכנסת במשכן הכנסת במסגרת התקציב השנתי לפי סעיף 27, תיעשה מבין הפריטים המנויים בתוספת השביעית בלבד.

          (ב)  רכישה לפי סעיף קטן (א) תבוצע על ידי הכנסת, לפי בקשת חבר הכנסת, מתוך רשימה של ריהוט וציוד שיקבע חשב הכנסת, בהתאם למקובל בהתקשרויות של הכנסת עם ספקים; כן רשאי חבר הכנסת לרכוש ריהוט וציוד הנמצאים במחסן הכנסת, במחיר שיקבע חשב הכנסת.

החלטה תשע"ו-2015

          (ג)   ריהוט וציוד שנרכשו לפי סעיף זה ולפי סעיף 1 הם רכוש הכנסת, ויוחזרו לכנסת עם סיום כהונתו של חבר הכנסת, או עם פינוי הלשכה הפרלמנטרית, או במועד מוקדם יותר לפי בקשת חבר הכנסת.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), חבר הכנסת רשאי לרכוש עם סיום כהונתו כחבר הכנסת את הריהוט והציוד שעליו להחזיר לכנסת, לפי ערכם ביום שבו הודיע על כך לחשב הכנסת; על רכישה כאמור יחולו הוראות פקודת מס הכנסה, ואולם סכום הפחת לא יעלה על 20% לשנה מהמחיר שבו נרכשו, ולא יותר ניכוי בעד פחת על ריהוט וציוד שנרכשו בשנה האחרונה לכהונתו של חבר הכנסת.

מיום 1.6.2004

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6322 מיום 15.6.2004 עמ' 700

הוספת סעיפים קטנים 32(א1), 32(א2)

 

מיום 22.2.2007

החלטה (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6568 מיום 22.2.2007 עמ' 606

(ג) (1) חבר הכנסת שחדל לכהן, וכן חבר הכנסת שהודיע על סגירת לשכתו הפרלמנטרית, רשאי להעביר את הריהוט והציוד שרכש לפי סעיף זה לחבר כנסת אחר או לתרום אותם לגוף שעליו יחליט מזכיר הכנסת המנהל הכללי של הכנסת, על פי המלצת ועדה שימנה לענין זה מבין עובדי הכנסת;

 

מיום 20.8.2009

החלטה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1249

החלפת סעיף 32

הנוסח הקודם:

רכישת ריהוט וציוד בעבור לשכה פרלמנטרית

32. (א) לא ירכוש חבר הכנסת ריהוט וציוד במסגרת התקציב השנתי לפי סעיף 27 אלא מעוסק מורשה כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976 (להלן – עוסק מורשה), שאישר חשב הכנסת לענין זה, ובהתאם לנוהל שקבע.

(א1) התשלום לחבר הכנסת בעבור רכישת ציוד משרדי לא יעלה על סכום שקבע חשב הכנסת, בהתאם למחיר שמשלמת הכנסת בהתקשרויותיה עם ספקים לציוד דומה או לפי מחיר סביר אחר שייקבע.

(א2) חבר הכנסת רשאי לרכוש ריהוט וציוד בעבור הלשכה הפרלמנטרית מבין הפריטים המנויים בתוספת השביעית בלבד.

(ב) ריהוט וציוד שנרכשו לפי סעיף קטן (א) יירשמו כרכוש הכנסת.

(ג) (1) חבר הכנסת שחדל לכהן, וכן חבר הכנסת שהודיע על סגירת לשכתו הפרלמנטרית, רשאי להעביר את הריהוט והציוד שרכש לפי סעיף זה לחבר כנסת אחר או לתרום אותם לגוף שעליו יחליט המנהל הכללי של הכנסת, על פי המלצת ועדה שימנה לענין זה מבין עובדי הכנסת;

(2) חבר הכנסת יפעל כאמור בפסקה (1), לא יאוחר מהמועד שבו עליו לפנות את הלשכה הפרלמנטרית בהתאם לחוזה השכירות;

(3) חבר הכנסת ימציא לחשב הכנסת אישור מפורט ממי שקיבל את הריהוט והציוד לפי סעיף קטן זה; האישור ייחתם גם על ידי חבר הכנסת.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), רשאי חבר הכנסת להודיע לחשב הכנסת על רצונו לרכוש את הציוד והריהוט האמורים לפי ערכם ביום ההודעה, ויחולו הוראות פקודת מס הכנסה על רכישה כאמור.

 

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 508

רכישת ריהוט וציוד ללשכה פרלמנטרית

32. (א) רכישת ריהוט וציוד ללשכה פרלמנטרית וללשכתו של חבר הכנסת במשכן הכנסת במסגרת התקציב השנתי לפי סעיף 27, תיעשה מבין הפריטים המנויים בתוספת השביעית בלבד.

(ב) רכישה לפי סעיף קטן (א) תבוצע על ידי הכנסת, לפי בקשת חבר הכנסת, מתוך רשימה של ריהוט וציוד שיקבע חשב הכנסת, בהתאם למקובל בהתקשרויות של הכנסת עם ספקים; כן רשאי חבר הכנסת לרכוש ריהוט וציוד הנמצאים במחסן הכנסת, במחיר שיקבע חשב הכנסת.

(ג) ריהוט וציוד שנרכשו לפי סעיף זה ולפי סעיף 1 הם רכוש הכנסת, ויוחזרו לכנסת עם סיום כהונתו של חבר הכנסת, או עם פינוי הלשכה הפרלמנטרית, או במועד מוקדם יותר לפי בקשת חבר הכנסת.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), חבר הכנסת רשאי לרכוש עם סיום כהונתו כחבר הכנסת את הריהוט והציוד שעליו להחזיר לכנסת, לפי ערכם ביום שבו הודיע על כך לחשב הכנסת; על רכישה כאמור יחולו הוראות פקודת מס הכנסה, ואולם סכום הפחת לא יעלה על 20% לשנה מהמחיר שבו נרכשו, ולא יותר ניכוי בעד פחת על ריהוט וציוד שנרכשו בשנה האחרונה לכהונתו של חבר הכנסת.

הגבלה על רכישה החלטה (מס' 2) תשס"ט-2009

33.  לא יקבל חבר הכנסת משרד, ציוד או ריהוט בלא תמורה או בתמורה נמוכה באופן בלתי סביר מהתמורה המקובלת, אלא אם כן הוכיח כי אין בכך משום קבלת טובת הנאה או חשש לניגוד ענינים.

מיום 20.8.2009

החלטה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1249

33. לא יקבל חבר הכנסת משרד, ציוד או ריהוט בלא תמורה או בתמורה נמוכה באופן בלתי סביר מהתמורה המקובלת, אלא אם כן הוכיח כי אין בכך משום קבלת טובת הנאה או חשש לניגוד ענינים; הוראה זו לא תחול על ריהוט וציוד שהועברו בין חברי הכנסת לפי סעיף 32(ג)(1).

העסקת עובדים

34.  (א)  חבר הכנסת רשאי להעסיק בלשכתו הפרלמנטרית עובדים המועסקים על ידי קבלן כוח אדם, או לקבל שירותי משרד מאת קבלן כוח אדם או מאת מי שהוא עוסק מורשה, ובלבד שלא יעסיק עובד שהוא בן משפחה, כהגדרתו בסעיף 31(ד)(2).

החלטה תשע"ו-2015 הודעה תש"ף-2020

          (ב)  סך כל ההוצאה על העסקת עובדים בלשכה פרלמנטרית לא יעלה על 5,520 שקלים חדשים ברוטו לחודש שימומנו מהתקציב השנתי לפעילות פרלמנטרית.

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6777 מיום 7.5.2009 עמ' 920

(ב) סך כל ההוצאה על העסקת עובדים בלשכה פרלמנטרית לא יעלה על 4,000 4,816 שקלים חדשים ברוטו לחודש.

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6863 מיום 1.2.2010 עמ' 716

(ב) סך כל ההוצאה על העסקת עובדים בלשכה פרלמנטרית לא יעלה על 4,816 5,000 שקלים חדשים ברוטו לחודש.

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6965 מיום 17.1.2011 עמ' 509

(ב) סך כל ההוצאה על העסקת עובדים בלשכה פרלמנטרית לא יעלה על 5,000 5,114 שקלים חדשים ברוטו לחודש.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 724

(ב) סך כל ההוצאה על העסקת עובדים בלשכה פרלמנטרית לא יעלה על 5,114 5,244 שקלים חדשים ברוטו לחודש.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7213 מיום 20.1.2013 עמ' 642

(ב) סך כל ההוצאה על העסקת עובדים בלשכה פרלמנטרית לא יעלה על 5,244 5,320 שקלים חדשים ברוטו לחודש.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 546

(ב) סך כל ההוצאה על העסקת עובדים בלשכה פרלמנטרית לא יעלה על 5,320 5,422 שקלים חדשים ברוטו לחודש.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 716

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 508

(ב) סך כל ההוצאה על העסקת עובדים בלשכה פרלמנטרית לא יעלה על 5,422 שקלים חדשים ברוטו לחודש שימומנו מהתקציב השנתי לפעילות פרלמנטרית.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 913

(ב) סך כל ההוצאה על העסקת עובדים בלשכה פרלמנטרית לא יעלה על 5,422 5,438 שקלים חדשים ברוטו לחודש שימומנו מהתקציב השנתי לפעילות פרלמנטרית.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8158 מיום 28.1.2019 עמ' 1917

(ב) סך כל ההוצאה על העסקת עובדים בלשכה פרלמנטרית לא יעלה על 5,438 5,503 שקלים חדשים ברוטו לחודש שימומנו מהתקציב השנתי לפעילות פרלמנטרית.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8327 מיום 15.1.2020 עמ' 422

(ב) סך כל ההוצאה על העסקת עובדים בלשכה פרלמנטרית לא יעלה על 5,503 5,520 שקלים חדשים ברוטו לחודש שימומנו מהתקציב השנתי לפעילות פרלמנטרית.

החלטה (מס' 2)  תשס"ד-2004

35.  (בוטל).

מיום 1.6.2004

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6322 מיום 15.6.2004 עמ' 700

ביטול סעיף 35

הנוסח הקודם:

רכישת מתנות

35. (א) כפוף להוראות סעיף קטן (ד), חבר הכנסת רשאי לרכוש מתנות מהתקציב השנתי; הרכישה תיעשה מעוסק מורשה שאישר חשב הכנסת לענין זה ובהתאם לנוהל שקבע.

(ב) סכום כל מתנה לא יעלה על 500 שקלים חדשים.

(ג) רכש חבר הכנסת מתנות לפי סעיף קטן (א), בסכום שנתי העולה על האמור בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972, יחויב במס הכנסה על ההפרש שבין סכום המתנות לבין הסכום האמור.

(ד) חבר הכנסת לא יהיה רשאי לרכוש מתנות מהתקציב השנתי בעבור בן משפחה, כהגדרתו בסעיף 31(ד)(2) ולרבות חותן, חם, חתן, אחין ונכד.

חבר הכנסת שמפלגתו העמידה לרשותו משרד החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004 החלטה תשע"ו-2015

36.    (א)  חבר הכנסת שמפלגתו העמידה לרשותו משרד המשמש אותו גם כלשכה פרלמנטרית, לא יהיה רשאי להשתמש בתקציב השנתי לפעילות פרלמנטרית להוצאות הקשורות, במישרין או בעקיפין, למשרד שהועמד לרשותו על ידי מפלגתו, אלא לצורך רכישת שירותי משרד בלבד.

 

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004

          (ב)  הלשכה הפרלמנטרית תשמש לפעילותו הפרלמנטרית של חבר הכנסת, ולא תשמש מטה מפלגה או לצורך פעילות המפלגה.

מיום 1.6.2004

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6322 מיום 15.6.2004 עמ' 700

36. (א) חבר הכנסת שמפלגתו העמידה לרשותו משרד המשמש אותו גם כלשכה פרלמנטרית, זכאי לתקציב שנתי לפי סעיף 27(א) בלבד; חבר הכנסת לא יהיה רשאי להשתמש בתקציב האמור להוצאות הקשורות, במישרין או בעקיפין, למשרד שהועמד לרשותו על ידי מפלגתו, אלא לצורך רכישת שירותי משרד בלבד.

(ב) הלשכה הפרלמנטרית תשמש לפעילותו הפרלמנטרית של חבר הכנסת, ולא תשמש מטה מפלגה או לצורך פעילות המפלגה.

 

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 508

(א) חבר הכנסת שמפלגתו העמידה לרשותו משרד המשמש אותו גם כלשכה פרלמנטרית, זכאי לתקציב שנתי לפי סעיף 27(א) בלבד; חבר הכנסת לא יהיה רשאי להשתמש בתקציב האמור השנתי לפעילות פרלמנטרית להוצאות הקשורות, במישרין או בעקיפין, למשרד שהועמד לרשותו על ידי מפלגתו, אלא לצורך רכישת שירותי משרד בלבד.

לשכה פרלמנטרית בביתו של חבר הכנסת החלטה תשע"ו-2015

37.  חבר הכנסת המקיים לשכה פרלמנטרית בדירת מגוריו אינו זכאי להשתמש בתקציב השנתי לפעילות פרלמנטרית להוצאות הקשורות ללשכה זו, במישרין או בעקיפין.

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 508

37. חבר הכנסת המקיים לשכה פרלמנטרית בדירת מגוריו אינו זכאי לתקציב האמור בסעיף 27(ב) להשתמש בתקציב השנתי לפעילות פרלמנטרית להוצאות הקשורות ללשכה זו, במישרין או בעקיפין.

צבירת תקציב החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004 החלטה תשע"ו-2015 הודעה תש"ף-2020

38.  (א)  חבר הכנסת אשר לא הוציא את מלוא סכום התקציב השנתי העומד לרשותו לפי פרק זה עד תום שנת הכספים, זכאי, כל שנה, להעביר לשנה שלאחר מכן סכום שלא יעלה על 12,217 שקלים חדשים, במשך כל תקופת כהונתה של אותה כנסת, ולעניין חבר כנסת חדש כאמור בסעיף 27(ד) – סכום שלא יעלה על 22,398 שקלים חדשים, ב-12 החודשים הראשונים לכהונתו ובתקופת כהונתה של אותה כנסת.

          (ב)  חבר הכנסת לא יהיה זכאי להעביר יתרה כספית כלשהי לפי פרק זה מכנסת יוצאת לכנסת שלאחריה.

מיום 1.6.2004

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6322 מיום 15.6.2004 עמ' 700

(א) חבר הכנסת אשר לא הוציא את מלוא סכום התקציב השנתי העומד לרשותו לפי פרק זה עד תום שנת הכספים, זכאי, כל שנה, להעביר את היתרה לשנה שלאחר מכן להעביר לשנה שלאחר מכן סכום שלא יעלה על 12,000 שקלים חדשים, במשך כל תקופת כהונתה של אותה כנסת.

 

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 508

(א) חבר הכנסת אשר לא הוציא את מלוא סכום התקציב השנתי העומד לרשותו לפי פרק זה עד תום שנת הכספים, זכאי, כל שנה, להעביר לשנה שלאחר מכן סכום שלא יעלה על 12,000 שקלים חדשים, במשך כל תקופת כהונתה של אותה כנסת, ולעניין חבר כנסת חדש כאמור בסעיף 27(ד) – סכום שלא יעלה על 22,000 שקלים חדשים, ב-12 החודשים הראשונים לכהונתו ובתקופת כהונתה של אותה כנסת.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 913

(א) חבר הכנסת אשר לא הוציא את מלוא סכום התקציב השנתי העומד לרשותו לפי פרק זה עד תום שנת הכספים, זכאי, כל שנה, להעביר לשנה שלאחר מכן סכום שלא יעלה על 12,000 12,036 שקלים חדשים, במשך כל תקופת כהונתה של אותה כנסת, ולעניין חבר כנסת חדש כאמור בסעיף 27(ד) – סכום שלא יעלה על 22,000 22,066 שקלים חדשים, ב-12 החודשים הראשונים לכהונתו ובתקופת כהונתה של אותה כנסת.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8158 מיום 28.1.2019 עמ' 1917

(א) חבר הכנסת אשר לא הוציא את מלוא סכום התקציב השנתי העומד לרשותו לפי פרק זה עד תום שנת הכספים, זכאי, כל שנה, להעביר לשנה שלאחר מכן סכום שלא יעלה על 12,036 12,180 שקלים חדשים, במשך כל תקופת כהונתה של אותה כנסת, ולעניין חבר כנסת חדש כאמור בסעיף 27(ד) – סכום שלא יעלה על 22,066 22,330 שקלים חדשים, ב-12 החודשים הראשונים לכהונתו ובתקופת כהונתה של אותה כנסת.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8327 מיום 15.1.2020 עמ' 422

(א) חבר הכנסת אשר לא הוציא את מלוא סכום התקציב השנתי העומד לרשותו לפי פרק זה עד תום שנת הכספים, זכאי, כל שנה, להעביר לשנה שלאחר מכן סכום שלא יעלה על 12,180 12,217 שקלים חדשים, במשך כל תקופת כהונתה של אותה כנסת, ולעניין חבר כנסת חדש כאמור בסעיף 27(ד) – סכום שלא יעלה על 22,330 22,398 שקלים חדשים, ב-12 החודשים הראשונים לכהונתו ובתקופת כהונתה של אותה כנסת.

ביצוע תשלומים

39.  (א)  חבר הכנסת לא יוציא הוצאה מהתקציב השנתי העומד לרשותו לפי פרק זה אלא אם כן אושרה מראש על ידי חשב הכנסת; שילם חבר הכנסת לספק בטרם אושרה הוצאה כאמור, לא יקבל החזר בעבור אותה הוצאה.

          (ב)  לא יאשר חשב הכנסת הוצאה מהתקציב השנתי לפי פרק זה, אלא אם כן הוצגה בפניו חשבונית מס מהספק; לענין זה, "חשבונית מס" – כמשמעותה בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, כשהיא חתומה גם על ידי חבר הכנסת.

          (ג)   אישר חשב הכנסת הוצאה כאמור בסעיף קטן (ב), יעביר את הסכום הנקוב בחשבונית המס ישירות לספק.

          (ד)  חשב הכנסת רשאי שלא לאשר הוצאה מהתקציב השנתי העומד לרשות חבר הכנסת אם נוכח שההוצאה אינה לצורך המטרה האמורה בסעיף 26 או שהיא גבוהה באופן בלתי סביר.

החלטה (מס' 2) תשס"ט-2009

          (ד1) התשלום לחבר הכנסת בעבור רכישת ציוד משרדי לא יעלה על סכום שקבע חשב הכנסת, בהתאם למחיר שמשלמת הכנסת בהתקשרויותיה עם ספקים לציוד דומה או לפי מחיר סביר אחר שיקבע.

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004 החלטה (מס' 2) תשס"ז-2007 הודעה תש"ף-2020

          (ה)  (1)   הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ג) לא יחולו על הוצאה בסכום שאינו עולה על 2,463 שקלים חדשים;

 

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004

(2)   הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לא יחולו על רכישה דרך האינטרנט, ובלבד שאושרה מראש בידי חשב הכנסת; חשב הכנסת יחזיר לחבר הכנסת את סכום הרכישה כנגד הצגת אסמכתה על התשלום.

          (ו)   הוראות סעיף זה לא יחולו על הוצאות לתשלום ארנונה, חשמל, מים, טלפון, ועד בית וגז.

מיום 1.6.2004

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6322 מיום 15.6.2004 עמ' 701

(ה) (1) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ג) לא יחולו על הוצאה בסכום שאינו עולה על 1,000 שקלים חדשים.

(2) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לא יחולו על רכישה דרך האינטרנט, ובלבד שאושרה מראש בידי חשב הכנסת; חשב הכנסת יחזיר לחבר הכנסת את סכום הרכישה כנגד הצגת אסמכתה על התשלום.

 

מיום 22.2.2007

החלטה (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6568 מיום 22.2.2007 עמ' 606

(ה) (1) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ג) לא יחולו על הוצאה בסכום שאינו עולה על 1,000 שקלים חדשים 2,000 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6777 מיום 7.5.2009 עמ' 920

(ה) (1) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ג) לא יחולו על הוצאה בסכום שאינו עולה על 2,000 2,149 שקלים חדשים.

 

מיום 20.8.2009

החלטה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1249

הוספת סעיף קטן 39(ד1)

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6863 מיום 1.2.2010 עמ' 716

(ה) (1) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ג) לא יחולו על הוצאה בסכום שאינו עולה על 2,149 2,231 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6965 מיום 17.1.2011 עמ' 510

(ה) (1) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ג) לא יחולו על הוצאה בסכום שאינו עולה על 2,231 2,282 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 724

(ה) (1) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ג) לא יחולו על הוצאה בסכום שאינו עולה על 2,282 2,340 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7213 מיום 20.1.2013 עמ' 642

(ה) (1) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ג) לא יחולו על הוצאה בסכום שאינו עולה על 2,340 2,374 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 546

(ה) (1) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ג) לא יחולו על הוצאה בסכום שאינו עולה על 2,374 2,419 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 716

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 913

(ה) (1) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ג) לא יחולו על הוצאה בסכום שאינו עולה על 2,419 2,426 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8158 מיום 28.1.2019 עמ' 1917

(ה) (1) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ג) לא יחולו על הוצאה בסכום שאינו עולה על 2,426 2,455 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8327 מיום 15.1.2020 עמ' 422

(ה) (1) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ג) לא יחולו על הוצאה בסכום שאינו עולה על 2,455 2,463 שקלים חדשים.

דיווח

40.  (א)  חשב הכנסת יגיש לחבר הכנסת, בתוך חודש מתום שנת הכספים, דוח מפורט על רכישותיו והוצאותיו מהתקציב השנתי לפי החלטה זו.

          (ב)  חבר הכנסת יאשר את הדוח כאמור בסעיף קטן (א), או יעיר את הערותיו בתוך 15 ימים מיום קבלתו; לא אישר חבר הכנסת את הדוח, או לא התקבלו הערות בתוך התקופה האמורה, יראו את הדוח כנכון.

          (ג)   דוחות כאמור בסעיף קטן (א) יהיו פתוחים לעיון הציבור, ויוצגו בספריית הכנסת ובאתר האינטרנט של הכנסת.

החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005 החלטה תשע"ד-2014

פרק ה1: יועצים פרלמנטריים

מיום 1.3.2005

החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6372 מיום 23.2.2005 עמ' 452

הוספת פרק ה1

 

מיום 1.7.2014

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1738

פרק ה1: עוזרים יועצים פרלמטריים

 

זכאות ליועצים פרלמנטריים החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005 החלטה תשע"ד-2014 החלטה תשע"ו-2015

40א.  לצורך מילוי תפקידו כחבר הכנסת, תממן הכנסת בעבור חבר הכנסת העסקת שלושה יועצים פרלמנטריים.

מיום 1.3.2005

החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6372 מיום 23.2.2005 עמ' 452

הוספת סעיף 40א

 

מיום 1.7.2014

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1738

זכאות לעוזרים ליועצים פרלמנטריים

40א. לצורך מילוי תפקידו כחבר הכנסת, תממן הכנסת בעבור חבר הכנסת העסקת שני עוזרים פרלמנטריים, אחד עוזר מינהלי ואחד עוזר מקצועי יועצים פרלמנטריים.

 

מיום 1.1.2016

החלטה (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 510

40א. לצורך מילוי תפקידו כחבר הכנסת, תממן הכנסת בעבור חבר הכנסת העסקת שני שלושה יועצים פרלמנטריים.

 

מעמד החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005 החלטה תשע"ד-2014

40ב.  היועץ הפרלמנטרי הוא עובדו של חבר הכנסת ולא של הכנסת, והוא חב לחבר הכנסת ולו בלבד חובת נאמנות כעובד למעבידו, על כל הנגזר מחובת נאמנות זו.

מיום 1.3.2005

החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6372 מיום 23.2.2005 עמ' 452

הוספת סעיף 40ב

 

מיום 1.7.2014

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1739

40ב. העוזר היועץ הפרלמנטרי הוא עובדו של חבר הכנסת ולא של הכנסת, והוא חב לחבר הכנסת ולו בלבד חובת נאמנות כעובד למעבידו, על כל הנגזר מחובת נאמנות זו.

תנאי העסקה החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005 החלטה תשע"ד-2014

40ג.   (א)  היועץ הפרלמנטרי ייבחר על ידי חבר הכנסת לפי שיקול דעתו; חבר הכנסת הוא שיקבע את מועד תחילת עבודת היועץ הפרלמנטרי אצלו וסיומה ואת המטלות שיבצע, והוא יפקח על עבודת היועץ, בהיותו מעבידו היחיד.

          (ב)  היועץ הפרלמנטרי יועסק במשרה מלאה ויעמוד לרשותו של חבר הכנסת בימים ובשעות שחבר הכנסת יקבע.

          (ג)   שכר היועץ הפרלמנטרי, תשלומי חובה על פי דין ותשלומים אחרים, ישולמו לו על ידי חבר הכנסת המעסיק, באמצעות הכנסת, והכל לפי פרק זה ובכפוף למילוי תנאיו.

מיום 1.3.2005

החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6372 מיום 23.2.2005 עמ' 453

הוספת סעיף 40ג

 

מיום 1.7.2014

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1739

40ג. (א) העוזר היועץ הפרלמנטרי ייבחר על ידי חבר הכנסת לפי שיקול דעתו; חבר הכנסת הוא שיקבע את מועד תחילת עבודת העוזר היועץ הפרלמנטרי אצלו וסיומה ואת המטלות שיבצע, והוא יפקח על עבודת העוזר היועץ, בהיותו מעבידו היחיד.

(ב) העוזר היועץ הפרלמנטרי יועסק במשרה מלאה ויעמוד לרשותו של חבר הכנסת בימים ובשעות שחבר הכנסת יקבע.

(ג) שכר העוזר היועץ הפרלמנטרי, תשלומי חובה על פי דין ותשלומים אחרים, ישולמו לו על ידי חבר הכנסת המעסיק, באמצעות הכנסת, והכל לפי פרק זה ובכפוף למילוי תנאיו.

מהות התפקיד החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005 החלטה תשע"ד-2014

40ד.  היועץ הפרלמנטרי יסייע לחבר הכנסת במילוי תפקידו בלבד, ולא יועסק על ידו לצרכים אחרים.

מיום 1.3.2005

החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6372 מיום 23.2.2005 עמ' 453

הוספת סעיף 40ד

 

מיום 1.7.2014

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1739

40ד. העוזר היועץ הפרלמנטרי יסייע לחבר הכנסת במילוי תפקידו בלבד, ולא יועסק על ידו לצרכים אחרים.

חוזה העסקה החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005 החלטה תשע"ד-2014

40ה.  חבר הכנסת יעביר לחשב הכנסת, עם תחילת העסקת היועץ הפרלמנטרי וכן עד ה-31 בדצמבר של כל שנה, חוזה העסקה, חתום בידי חבר הכנסת ובידי היועץ הפרלמנטרי, וזאת כתנאי להעברת שכר ותשלומים אחרים ליועץ.

מיום 1.3.2005

החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6372 מיום 23.2.2005 עמ' 453

הוספת סעיף 40ה

 

מיום 1.7.2014

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1739

40ה. חבר הכנסת יעביר לחשב הכנסת, עם תחילת העסקת העוזר העסקת היועץ הפרלמנטרי וכן עד ה-31 בדצמבר של כל שנה, חוזה העסקה, חתום בידי חבר הכנסת ובידי העוזר ובידי היועץ הפרלמנטרי, וזאת כתנאי להעברת שכר ותשלומים אחרים לעוזר ליועץ.

סייג להעסקה החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005 החלטה תשע"ד-2014

40ו.   חבר הכנסת לא יעסיק יועץ פרלמנטרי שהוא קרוב משפחתו; לענין זה, "קרוב משפחה" – בן זוג, צאצא, אח או הורה, וכן בן זוג, צאצא, אח או הורה של כל אחד מאלה, לרבות קרוב כאמור עקב נישואין או אימוץ.

מיום 1.3.2005

החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6372 מיום 23.2.2005 עמ' 453

הוספת סעיף 40ו

 

מיום 1.7.2014

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1739

40ו. חבר הכנסת לא יעסיק עוזר יועץ פרלמנטרי שהוא קרוב משפחתו; לענין זה, "קרוב משפחה" – בן זוג, צאצא, אח או הורה, וכן בן זוג, צאצא, אח או הורה של כל אחד מאלה, לרבות קרוב כאמור עקב נישואין או אימוץ.

החלטה תשע"ד-2014

40ז.   (בוטל).

מיום 1.3.2005

החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6372 מיום 23.2.2005 עמ' 453

הוספת סעיף 40ז

 

מיום 10.1.2006

החלטה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6452 מיום 10.1.2006 עמ' 335

החלפת פסקאות 40ז(3)(ג), 40ז(3)(ד)

הנוסח הקודם:

(ג) עובד בועדה מועדות הכנסת;

(ד) מנהל, דובר או עובד בעל תפקיד דומה של סיעה מסיעות הכנסת.

 

מיום 1.7.2014

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1739

ביטול סעיף 40ז

הנוסח הקודם:

עוזר מינהלי ועוזר מקצועי

40ז. עוזר פרלמנטרי אחד יועסק כעוזר מינהלי; העוזר הפרלמנטרי השני יועסק כעוזר מקצועי, ובלבד שמתקיים לגביו אחד מהתנאים המפורטים להלן:

(1) הוא בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה והמציא אישור על כך;

(2) הוא בעל הסמכה לרבנות לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או בידו אישור בר תוקף מאת ישיבה גבוהה או כולל על לימודים בתכנית מלאה של שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל 18;

(3) הוא בעל ניסיון מצטבר של ארבע שנים מלאות לפחות, בעבודה באחד או יותר מהתפקידים הבאים, בין אצל אותו מעסיק ובין אצל מעסיקים שונים, ובלבד שהמציא אישור על עבודה זו:

(א) עוזר פרלמנטרי מינהלי;

(ב) עוזר, יועץ או עובד במשרת אמון אחרת אצל שר או סגן שר;

(ג) עובד הכנסת שעסק בתוקף עבודתו בפועל בענינים מקצועיים שמהותם העבודה הפרלמנטרית;

(ד) עובד בצוות פרלמנטרי כהגדרתו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973.

יועץ פרלמנטרי נוסף החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005 החלטה תשע"ד-2014 החלטה תשע"ו-2015

40ח.  (א)  אלה זכאים להעסיק יועץ פרלמנטרי רביעי:

 

 

החלטה תשס"ח-2007

(1)   (נמחקה);

(2)   יושב ראש הכנסת לשעבר, שכיהן כיושב ראש הכנסת שמונה עשר חודשים לפחות או מלוא תקופת כהונתה של הכנסת, המכהן כחבר הכנסת, בתקופת כהונתה של הכנסת שבה כיהן כיושב ראש וכן בתקופת כהונתה של הכנסת שלאחריה;

החלטה תשע"ג-2013

(3)   יושב ראש ועדה קבועה של הכנסת מבין הוועדות המנויות בסעיף 100 לתקנון הכנסת, בלבד;

החלטה (מס' 3) תשע"ו-2016

(4)   יושב ראש ועדה לעניין מסוים שהוקמה לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת, למעט ועדה שתקופת כהונתה הוגבלה בהחלטת הכנסת על הקמתה;

החלטה (מס' 3) תשע"ח-2018

(5)   יושב ראש הקואליציה ומרכז סיעות האופוזיציה; הסיעה שראש הממשלה חבר בה והסיעה שראש האופוזיציה חבר בה יודיעו ליושב ראש הכנסת על זהות יושב ראש הקואליציה ועל זהות מרכז סיעות האופוזיציה, לפי העניין, לאחר כינון הממשלה; לעניין זה, כהונתם של ממלאי תפקידים אלה תחל עם מסירת ההודעה ותסתיים עם מסירת הודעה על סיום כהונתם או בתום כהונתה של הכנסת שבה כוננה אותה ממשלה, לפי המוקדם;

החלטה (מס' 3) תשע"ח-2018

(6)   חבר הכנסת שיועצו הפרלמנטרי חלה במחלה קשה שאינה מאפשרת לו לבצע את עבודתו באופן רגיל, לאחר שקיבל אישור מראש מאת הוועדה הציבורית ולתקופה שתקבע; העסקה לפי פסקה זו תיעשה במקרים חריגים בלבד.

(הוראת שעה) תשס"ט-2009

          (א1) (פקעה).

החלטה (מס' 2) תש"ע-2010

          (ב)  (בוטל).

מיום 1.3.2005

החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6372 מיום 23.2.2005 עמ' 453

הוספת סעיף 40ח

 

מיום 24.12.2007

החלטה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6631 מיום 24.12.2007 עמ' 252

מחיקת פסקה 40ח(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) ראש האופוזיציה;

 

סעיף קטן 40ח(א1) בתקופת כהונתה של הכנסת ה-18 עד יום 4.2.2013

פסקה 40ח(א)(3) מיום 10.6.2009 עד תום כהונת הכנסת ה-18 יום 4.2.2013

הוראת שעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1250

הוראת שעה (תיקון) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1476

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6976 מיום 9.2.2011 עמ' 693

(א) אלה זכאים להעסיק עוזר פרלמנטרי שלישי, והוא יועסק כעוזר מקצועי אם מתקיים לגביו אחד מהתנאים המפורטים בסעיף 40ז:

(1) (נמחקה);

(2) יושב ראש הכנסת לשעבר, שכיהן כיושב ראש הכנסת שמונה עשר חודשים לפחות או מלוא תקופת כהונתה של הכנסת, המכהן כחבר הכנסת, בתקופת כהונתה של הכנסת שבה כיהן כיושב ראש וכן בתקופת כהונתה של הכנסת שלאחריה;

(3) יושב ראש ועדה קבועה של הכנסת מבין הוועדות המנויות בסעיף 13 לתקנון הכנסת בלבד.

(א1) יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת זכאי להעסיק עוזר פרלמנטרי רביעי, והוא יועסק כעוזר מקצועי אם מתקיים לגביו אחד מהתנאים המפורטים בסעיף 40ז.

 

מיום 12.4.2010

החלטה (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6884 מיום 12.4.2010 עמ' 1012

ביטול סעיף קטן 40ח(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בסעיפים 40א ו-40ג(ב), חבר הכנסת רשאי להעסיק שלושה עוזרים פרלמנטריים, באופן שחלק מהם או כולם יועסקו במשרה חלקית והוראות סעיפים 40ט ו-40י יחולו עליהם באופן חלקי כפי שיודיע חבר הכנסת לחשב הכנסת, ובלבד שסך עלות העסקתם לא תעלה על עלות העסקה של שניים מהם לו היו מועסקים במשרה מלאה.

 

מיום 27.5.2013

החלטה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7259 מיום 18.6.2013 עמ' 1370

הוראת שעה (תיקון) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7545 מיום 18.8.2015 עמ' 1843

הוספת פסקה 40ח(א)(3)

 

מיום 1.7.2014

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1739

עוזר יועץ פרלמנטרי נוסף

40ח. (א) אלה זכאים להעסיק עוזר פרלמנטרי שלישי, והוא יועסק כעוזר מקצועי אם מתקיים לגביו אחד מהתנאים המפורטים בסעיף 40ז אלה זכאים להעסיק יועץ פרלמנטרי שלישי:

 

מיום 1.1.2016

החלטה (מס' 2) תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 510

40ח. (א) אלה זכאים להעסיק יועץ פרלמנטרי שלישי יועץ פרלמנטרי רביעי:

 

מיום 22.5.2016

החלטה (מס' 3) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7654 מיום 5.5.2016 עמ' 1111

הוספת פסקה 40ח(א)(4)

 

מיום 4.6.2018

החלטה (מס' 3) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8015 מיום 6.6.2018 עמ' 2144

הוספת פסקאות 40ח(א)(5), 40ח(א)(6)

שכר החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005

40ט.  (א)  בכפוף להוראות סעיף קטן (ב) –

 

החלטה תשס"ו-2006 החלטה תשע"ד-2014

(1)   שכרו החודשי הבסיסי של יועץ פרלמנטרי יהיה 7,950 שקלים חדשים, והוא יקבל תוספת ותק של 4% מהשכר הבסיסי לשכרו החודשי לאחר תום כל שנת עבודה מלאה כיועץ פרלמנטרי, עוזר, יועץ או עובד במשרת אמון אצל שר או סגן שר, עובד הכנסת שעסק בתוקף עבודתו בפועל בענינים מקצועיים שמהותם העבודה הפרלמנטרית או עובד בצוות פרלמנטרי כהגדרתו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973;

החלטה תשע"ד-2014

(2)   שכרו החודשי הבסיסי של יועץ פרלמנטרי שמתקיים בו אחד מאלה, על סמך אישורים שהגיש לחשב הכנסת, יהיה 8,680 שקלים חדשים, והוא יקבל תוספת ותק של 4% מהשכר הבסיסי לשכרו החודשי לאחר תום כל שנת עבודה מלאה כאמור בפסקה (1):

(א)   הוא בעל תואר אקדמי מוכר של מוסד להשכלה גבוהה;

(ב)   הוא בעל הסמכה לרבנות לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או למד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל 18;

(ג)    הוא בעל ניסיון מצטבר של ארבע שנים מלאות לפחות, בעבודה באחד או יותר מהתפקידים כאמור בפסקה (1);

החלטה תשע"ד-2014

(3)   על אף האמור בפסקה (2), שכרו החודשי הבסיסי של יועץ פרלמנטרי בעל תואר שני או שלישי, יהיה 9,135 שקלים חדשים, והוא יקבל תוספת ותק של 5% מהשכר הבסיסי לשכרו החודשי לאחר תום כל שנת עבודה מלאה כאמור בפסקה (1);

החלטה תשע"ד-2014

(4)   יועץ פרלמנטרי יקבל תוספת ותק לשכרו החודשי בשיעור של 1% מהשכר הבסיסי כאמור בפסקאות (1) עד (3) בעבור כל שנת עבודה מלאה שבה עסק לפני תחילת עבודתו כיועץ פרלמנטרי בעיסוק שאינו מנוי בפסקה (1); הוותק לחישוב התוספת ייקבע בהתאם לכללי ההכרה בוותק המקובלים בשירות המדינה בדירוג המינהלי או בדירוג המח"ר לבעלי תואר אקדמי, ולרבות עבודה כעיתונאי לגבי תקופה שבה נשא תעודת עיתונאי של לשכת העיתונות הממשלתית; הוועדה הציבורית רשאית להכיר גם במקצועות נוספים לעניין ותק כאמור.

החלטה תשע"ד-2014

          (ב)  סך תוספות הוותק לפי סעיף קטן (א) לא יעלה על 60% מהשכר החודשי הבסיסי של יועץ פרלמנטרי כאמור באותן פסקאות.

החלטה תשע"ד-2014

          (ג)   תוספת הוותק כאמור בסעיף קטן (א) תשולם ליועץ הפרלמנטרי לפי שכרו הבסיסי בעת התשלום.

החלטה תשע"ד-2014

          (ד)  השכר הבסיסי של היועץ הפרלמנטרי יתעדכן בהתאם להסכמי השכר והסכמי המסגרת החלים על כלל עובדי המדינה.

החלטה תשע"ד-2014

          (ה)  השכר הבסיסי, תוספות הוותק ותוספות לפי סעיף קטן (ד) יהוו יחד את שכרו הקובע של היועץ הפרלמנטרי.

החלטה תשע"ד-2014

          (ו)   (נמחק).

מיום 1.3.2005

החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6372 מיום 23.2.2005 עמ' 454

הוספת סעיף 40ט

 

מיום 10.1.2006

החלטה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6452 מיום 10.1.2006 עמ' 336

(א) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב) –

(1) שכרו החודשי הבסיסי של עוזר פרלמנטרי מינהלי יהיה 5,940 שקלים חדשים, והוא יקבל תוספת ותק של 4% מהשכר הבסיסי לשכרו החודשי לאחר תום כל שנת עבודה מלאה כעוזר פרלמנטרי, עוזר, יועץ או עובד במשרת אמון אצל שר או סגן שר, עובד בוועדה מוועדות הכנסת, או עובד בצוות הפרלמנטרי עובד הכנסת שעסק בתוקף עבודתו בפועל בענינים מקצועיים שמהותם העבודה הפרלמנטרית או עובד בצוות פרלמנטרי כהגדרתו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973;

 

מיום 1.2.2011 עד יום 31.5.2011

הוראת שעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6965 מיום 17.1.2011 עמ' 510

(א) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב) –

(1) שכרו החודשי הבסיסי של עוזר פרלמנטרי מינהלי יהיה 5,940 6,300 שקלים חדשים, והוא יקבל תוספת ותק של 4% מהשכר הבסיסי לשכרו החודשי לאחר תום כל שנת עבודה מלאה כעוזר פרלמנטרי, עוזר, יועץ או עובד במשרת אמון אצל שר או סגן שר, עובד הכנסת שעסק בתוקף עבודתו בפועל בענינים מקצועיים שמהותם העבודה הפרלמנטרית או עובד בצוות פרלמנטרי כהגדרתו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973;

(2) שכרו החודשי הבסיסי של עוזר פרלמנטרי מקצועי כאמור בסעיף 40ז יהיה 6,600 7,000 שקלים חדשים, והוא יקבל תוספת ותק של 4% מהשכר הבסיסי לשכרו החודשים לאחר תום כל שנת עבודה מלאה כאמור בפסקה (1);

(3) על אף האמור בפסקה (2), שכרו החודשי הבסיסי של עוזר פרלמנטרי מקצועי כאמור בסעיף 40ז(1) בעל תואר שני או שלישי, יהיה 7,000 7,430 שקלים חדשים, והוא יקבל תוספת ותק של 5% מהשכר הבסיסי לשכרו החודשי לאחר תום כל שנת עבודה מלאה כאמור בפסקה (1).

 

מיום 1.6.2011 עד יום 31.5.2012

הוראת שעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6965 מיום 17.1.2011 עמ' 510

(א) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב) –

(1) שכרו החודשי הבסיסי של עוזר פרלמנטרי מינהלי יהיה 5,940 6,500 שקלים חדשים, והוא יקבל תוספת ותק של 4% מהשכר הבסיסי לשכרו החודשי לאחר תום כל שנת עבודה מלאה כעוזר פרלמנטרי, עוזר, יועץ או עובד במשרת אמון אצל שר או סגן שר, עובד הכנסת שעסק בתוקף עבודתו בפועל בענינים מקצועיים שמהותם העבודה הפרלמנטרית או עובד בצוות פרלמנטרי כהגדרתו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973;

(2) שכרו החודשי הבסיסי של עוזר פרלמנטרי מקצועי כאמור בסעיף 40ז יהיה 6,600 7,210 שקלים חדשים, והוא יקבל תוספת ותק של 4% מהשכר הבסיסי לשכרו החודשים לאחר תום כל שנת עבודה מלאה כאמור בפסקה (1);

(3) על אף האמור בפסקה (2), שכרו החודשי הבסיסי של עוזר פרלמנטרי מקצועי כאמור בסעיף 40ז(1) בעל תואר שני או שלישי, יהיה 7,000 7,655 שקלים חדשים, והוא יקבל תוספת ותק של 5% מהשכר הבסיסי לשכרו החודשי לאחר תום כל שנת עבודה מלאה כאמור בפסקה (1).

 

מיום 1.6.2012

החלטה (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6965 מיום 17.1.2011 עמ' 510

(א) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב) –

(1) שכרו החודשי הבסיסי של עוזר פרלמנטרי מינהלי יהיה 5,940 6,700 שקלים חדשים, והוא יקבל תוספת ותק של 4% מהשכר הבסיסי לשכרו החודשי לאחר תום כל שנת עבודה מלאה כעוזר פרלמנטרי, עוזר, יועץ או עובד במשרת אמון אצל שר או סגן שר, עובד הכנסת שעסק בתוקף עבודתו בפועל בענינים מקצועיים שמהותם העבודה הפרלמנטרית או עובד בצוות פרלמנטרי כהגדרתו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973;

(2) שכרו החודשי הבסיסי של עוזר פרלמנטרי מקצועי כאמור בסעיף 40ז יהיה 6,600 7,430 שקלים חדשים, והוא יקבל תוספת ותק של 4% מהשכר הבסיסי לשכרו החודשים לאחר תום כל שנת עבודה מלאה כאמור בפסקה (1);

(3) על אף האמור בפסקה (2), שכרו החודשי הבסיסי של עוזר פרלמנטרי מקצועי כאמור בסעיף 40ז(1) בעל תואר שני או שלישי, יהיה 7,000 7,885 שקלים חדשים, והוא יקבל תוספת ותק של 5% מהשכר הבסיסי לשכרו החודשי לאחר תום כל שנת עבודה מלאה כאמור בפסקה (1).

 

מיום 1.7.2014

פסקה 40ט(א)(4) מיום 1.1.2015

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1739

40ט. (א) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב) –

(1) שכרו החודשי הבסיסי של עוזר פרלמנטרי מינהלי יועץ פרלמנטרי יהיה 6,700 שקלים חדשים 7,950 שקלים חדשים, והוא יקבל תוספת ותק של 4% מהשכר הבסיסי לשכרו החודשי לאחר תום כל שנת עבודה מלאה כעוזר כיועץ פרלמנטרי, עוזר, יועץ או עובד במשרת אמון אצל שר או סגן שר, עובד הכנסת שעסק בתוקף עבודתו בפועל בענינים מקצועיים שמהותם העבודה הפרלמנטרית או עובד בצוות פרלמנטרי כהגדרתו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973;

(2) שכרו החודשי הבסיסי של עוזר פרלמנטרי מקצועי כאמור בסעיף 40ז יהיה 7,430 שקלים חדשים, והוא יקבל תוספת ותק של 4% מהשכר הבסיסי לשכרו החודשים לאחר תום כל שנת עבודה מלאה כאמור בפסקה (1);

(2) שכרו החודשי הבסיסי של יועץ פרלמנטרי שמתקיים בו אחד מאלה, על סמך אישורים שהגיש לחשב הכנסת, יהיה 8,680 שקלים חדשים, והוא יקבל תוספת ותק של 4% מהשכר הבסיסי לשכרו החודשי לאחר תום כל שנת עבודה מלאה כאמור בפסקה (1):

(א) הוא בעל תואר אקדמי מוכר של מוסד להשכלה גבוהה;

(ב) הוא בעל הסמכה לרבנות לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או למד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל 18;

(ג) הוא בעל ניסיון מצטבר של ארבע שנים מלאות לפחות, בעבודה באחד או יותר מהתפקידים כאמור בפסקה (1);

(3) על אף האמור בפסקה (2), שכרו החודשי הבסיסי של עוזר פרלמנטרי מקצועי כאמור בסעיף 40ז(1) יועץ פרלמנטרי בעל תואר שני או שלישי, יהיה 7,885 שקלים חדשים 9,135 שקלים חדשים, והוא יקבל תוספת ותק של 5% מהשכר הבסיסי לשכרו החודשי לאחר תום כל שנת עבודה מלאה כאמור בפסקה (1);

(4) יועץ פרלמנטרי יקבל תוספת ותק לשכרו החודשי בשיעור של 1% מהשכר הבסיסי כאמור בפסקאות (1) עד (3) בעבור כל שנת עבודה מלאה שבה עסק לפני תחילת עבודתו כיועץ פרלמנטרי בעיסוק שאינו מנוי בפסקה (1); הוותק לחישוב התוספת ייקבע בהתאם לכללי ההכרה בוותק המקובלים בשירות המדינה בדירוג המינהלי או בדירוג המח"ר לבעלי תואר אקדמי, ולרבות עבודה כעיתונאי לגבי תקופה שבה נשא תעודת עיתונאי של לשכת העיתונות הממשלתית; הוועדה הציבורית רשאית להכיר גם במקצועות נוספים לעניין ותק כאמור.

(ב) סך תוספת הוותק, כאמור בכל אחת מהפסקאות שבסעיף קטן (א), לא יעלה על 40% סך תוספות הוותק לפי סעיף קטן (א) לא יעלה על 60% מהשכר החודשי הבסיסי של עוזר יועץ פרלמנטרי כאמור באותן פסקאות.

(ג) תוספת הוותק כאמור בסעיף קטן (א) תשולם לעוזר הפרלמנטרי לפי שכרו כעוזר פרלמנטרי מקצועי או מינהלי ליועץ הפרלמנטרי לפי שכרו הבסיסי בעת התשלום.

(ד) לסכומים האמורים בסעיף זה תתווסף תוספת יוקר, כפי שתשולם מזמן לזמן לשכירים במשק לפי צו ההרחבה של ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר תוספת יוקר, והכל לגבי תשלומים שישולמו בגין התקופה שמיום תחילתו של פרק זה ואילך.

(ד) השכר הבסיסי של היועץ הפרלמנטרי יתעדכן בהתאם להסכמי השכר והסכמי המסגרת החלים על כלל עובדי המדינה.

(ה) השכר הבסיסי, תוספת הוותק ותוספת היוקר תוספות הוותק ותוספות לפי סעיף קטן (ד) יהוו יחד את שכרו הקובע של העוזר היועץ הפרלמנטרי.

(ו) חבר הכנסת שלגבי שני עוזריו מתקיים אחד מהתנאים האמורים בסעיף 40ז, רשאי להחליט כי כל אחד מהם יקבל מחצית משכרו של עוזר פרלמנטרי מינהלי ומחצית משכרו של עוזר פרלמנטרי מקצועי, לפי התנאים והוותק שמתקיימים לגבי אותו עוזר.

החזר הוצאות ותשלומים אחרים החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005 החלטה תשע"ד-2014

40י.   (א)  נוסף על השכר לפי סעיף 40ט, רשאית הכנסת לממן בעבור חבר הכנסת ליועץ הפרלמנטרי החזר הוצאות ותשלומים אחרים כמפורט להלן:

(1)   מכשיר רדיו-טלפון-נייד (להלן – רט"ן) מסוג שיורה חשב הכנסת, וכן תשלום בעבור שימוש ברט"ן, לרבות דמי שימוש ולמעט לצורך ביצוע רכישות, בסכום שלא יעלה על 300 שקלים חדשים בחודש כולל מע"מ, שישולם כנגד חשבוניות או קבלות או ישירות לחברת הרט"ן; הסכום האמור ניתן לצבירה בתוך אותה שנה;

החלטה תשע"ד-2014

(2)   השתתפות בהוצאות נסיעה, כלכלה ולינה בסכומים שלהלן בהתאם למרחק שבין משכן הכנסת לבין מקום מגוריו הקבוע:

(א)   עד 100 ק"מ – 1,800 שקלים חדשים בחודש;

(ב)   מעל 100 ק"מ עד 150 ק"מ – 2,200 שקלים חדשים בחודש;

(ג)    מעל 150 ק"מ – 2,500 שקלים חדשים בחודש;

החלטה תשע"ד-2014 החלטה (מס' 2) תשע"ח-2018

(3)   השתתפות בהוצאות לינה בירושלים, שתשולם כנגד חשבוניות או קבלות בסכום שלא יעלה על 400 שקלים חדשים ללילה או סכום גבוה יותר שיקבע חשב הכנסת בשל מחסור זמני במקום לינה או בהתאם לשינויים בעלות הלינה, ובלבד שמתקיים אחד מתנאים אלה:

החלטה תשע"ד-2014

(א)   הלינה היא בלילה שבין שני ימי ישיבות של מליאת הכנסת, ומקום מגוריו הקבוע של היועץ הפרלמנטרי מרוחק מירושלים 95 ק"מ לפחות;

החלטה תשע"ד-2014 החלטה (מס' 2) תשע"ח-2018

(ב)   ישיבת הכנסת או ישיבת ועדה מוועדות הכנסת שבה השתתף חבר הכנסת המעסיק את היועץ הפרלמנטרי הסתיימה אחרי השעה 23:00, ולמחרת היום מתקיימת במשכן הכנסת ישיבה של הכנסת או של ועדה שבה משתתף חבר הכנסת כאמור; לעניין זה יראו את שעת סיום הישיבה כשעה שעליה הודיע מראש מזכיר הכנסת לחברי הכנסת ולחשב הכנסת, אם הודיע, אף אם הישיבה הסתיימה בפועל לפני השעה הנקובה לעיל;

החלטה (מס' 2) תשס"ז-2007 החלטה תשע"ד-2014

(ג)    היועץ הפרלמנטרי נדרש להישאר עם חבר הכנסת במשכן הכנסת, ביום שבו התקיימה ישיבה של הכנסת או של ועדה שבה השתתף חבר הכנסת, עד שעה מאוחרת שבה, בהתאם לקביעת חשב הכנסת, אין תחבורה ציבורית סדירה למקום מגוריו של היועץ;

החלטה תשע"ד-2014

(4)   קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, לפי בחירת היועץ הפרלמנטרי בשיעורים המקובלים לגבי כלל עובדי המדינה; הפרשות אלה ישמשו גם לכיסוי חבותו של חבר הכנסת לפיצויי פיטורים, ככל שיגיעו ליועץ הפרלמנטרי, ויבוצעו על פי אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963;

החלטה תשע"ד-2014 הודעה תש"ף-2020

(5)   תשלום שנתי בעבור ביגוד בסכום של 2,133 שקלים חדשים, שישולם באופן יחסי מדי חודש עם השכר;

החלטה תשע"ד-2014

(6)   תשלומים לקרן השתלמות, בשיעור של 7.5% מהשכר הקובע כמשמעותו בסעיף 40ט(ה), לפי בקשת היועץ הפרלמנטרי, שתוגש לקרן ההשתלמות באמצעות חשב הכנסת, ובלבד שהיועץ הסכים להעביר לקרן ההשתלמות 2.5% משכרו הקובע;

(7)   דמי הבראה, לפי צו ההרחבה של ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום קצובת הבראה;

(8)   דמי מחלה כחוק;

(9)   דמי חופשה שנתית כחוק;

(10)  שי לחג, בסמוך לראש השנה ולפסח, בכסף או בשווה כסף, בסכום שנתי של 415 שקלים חדשים;

החלטה תשע"ד-2014

(11)  תוספת מעונות (זכויות הוריות), כפי שהיא משולמת לעובדי המדינה;

החלטה תשע"ה-2015

(12)  (א)   מענק בעד השתתפות בקורס ליועצים פרלמנטריים מטעם הכנסת; בעד נוכחות מלאה בשמונה מפגשים בקורס הכולל עשרה מפגשים יינתן מענק של 5,000 שקלים חדשים, ובעד נוכחות מלאה בחמישה עד שבעה מפגשים בקורס כאמור – מחצית הסכום האמור;

(ב)   מענק ישולם ליועץ פרלמנטרי פעם אחת בלבד, אף אם שולמה רק מחציתו, ובעד השתתפות בקורס אחד בלבד, בכל תקופות עבודתו בתפקיד יועץ פרלמנטרי, עם שכר החודש שלאחר החודש שבו הסתיים הקורס, ובלבד שהיועץ הפרלמנטרי משמש בתפקידו במועד התשלום;

(ג)    הוועדה הציבורית רשאית לקבוע סכומים שונים מהאמור בפסקת משנה (א) אם מתכונת הקורס שונתה באופן מהותי;

(ד)   על אף האמור בפסקה זו, במקרה שבו התעורר ספק בדבר התקיימות התנאים למתן מענק, רשאית הוועדה הציבורית להחליט כי יועץ פרלמנטרי יקבל מענק, בסכום שתקבע, אף אם לא התקיימו בו כל התנאים כאמור.

החלטה תשע"ד-2014

          (ב)  (1)   כל התשלומים המפורטים בסעיף 40ט ובסעיף קטן (א) יחויבו במס הכנסה כדין בידי המקבל;

החלטה תשע"ד-2014

(2)   על אף האמור בפסקה (1), מס הכנסה המוטל לפי סעיף קטן (א)(3) על יועץ פרלמנטרי שמקום מגוריו הקבוע מרוחק מירושלים 95 ק"מ לפחות, יהיה על חשבון הכנסת.

החלטה תשע"ד-2014

          (ג)   יועץ פרלמנטרי יודיע בכתב לחשב הכנסת בלא דיחוי על כל שינוי במקום מגוריו הקבוע.

מיום 1.3.2005

פסקה 40י(א)(3) מיום 1.12.2003

החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6372 מיום 23.2.2005 עמ' 454

הוספת סעיף 40י

 

מיום 1.3.2005 עד יום 31.12.2005

הוראת שעה תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6379 מיום 29.3.2005 עמ' 600

(2) השתתפות בהוצאות נסיעה, כלכלה ולינה לפי אחת מהאפשרויות הבאות, לפי בחירת העוזר הפרלמנטרי:

(א) סכום כולל של 1,650 שקלים חדשים 1,350 שקלים חדשים בחודש;

(ב) סכום של 1,100 שקלים חדשים 800 שקלים חדשים בחודש, בתוספת סכום שיקבע חשב הכנסת לצורך השתתפות בהוצאות הנסיעה ממקום מגוריו בפועל של העוזר הפרלמנטרי לירושלים;

 

מיום 22.2.2007

החלטה (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6568 מיום 22.2.2007 עמ' 606

(3) השתתפות בהוצאות לינה בירושלים, שתשולם כנגד חשבוניות או קבלות או ישירות למקום הלינה, בסכום שלא יעלה על 110 שקלים חדשים ללילה 190 שקלים חדשים ללילה, או סכום גבוה יותר שיקבע חשב הכנסת בהתאם לשינויים בעלות הלינה, ובלבד שמתקיים אחד מתנאים אלה:

(א) הלינה היא בלילה שבין שני ימי ישיבות של מליאת הכנסת, ומקום מגוריו הקבוע של העוזר הפרלמנטרי מרוחק מירושלים 100 ק"מ לפחות;

(ב) ישיבת הכנסת או ישיבת ועדה מוועדות הכנסת שבה השתתף חבר הכנסת המעסיק את העוזר הפרלמנטרי הסתיימה אחרי השעה 23:00, ולמחרת היום מתקיימת במשכן הכנסת ישיבה של הכנסת או של ועדה שבה משתתף חבר הכנסת כאמור;

(ג) העוזר הפרלמנטרי נדרש להישאר עם חבר הכנסת במשכן הכנסת, ביום שבו התקיימה ישיבה של הכנסת או של ועדה שבה השתתף חבר הכנסת, עד שעה מאוחרת שבה, בהתאם לקביעת חשב הכנסת, אין תחבורה ציבורית סדירה למקום מגוריו של העוזר;

 

מיום 27.3.2007

החלטה (מס' 3) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6575 מיום 27.3.2007 עמ' 682

(3) השתתפות בהוצאות לינה בירושלים, שתשולם כנגד חשבוניות או קבלות או ישירות למקום הלינה, בסכום שלא יעלה על 190 שקלים חדשים ללילה, או, אם אישר זאת חשב הכנסת בשל מחסור זמני במקום לינה בסכום האמור, בסכום שלא יעלה על 220 שקלים חדשים ללילה, או סכום גבוה יותר מאלה שיקבע חשב הכנסת בהתאם לשינויים בעלות הלינה, ובלבד שמתקיים אחד מתנאים אלה:

 

מיום 1.7.2014

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1740

40י. (א) נוסף על השכר לפי סעיף 40ט, רשאית הכנסת לממן בעבור חבר הכנסת לעוזר ליועץ הפרלמנטרי החזר הוצאות ותשלומים אחרים כמפורט להלן:

(1) מכשיר רדיו-טלפון-נייד (להלן – רט"ן) מסוג שיורה חשב הכנסת, וכן תשלום בעבור שימוש ברט"ן, לרבות דמי שימוש ולמעט לצורך ביצוע רכישות, בסכום שלא יעלה על 300 שקלים חדשים בחודש כולל מע"מ, שישולם כנגד חשבוניות או קבלות או ישירות לחברת הרט"ן; הסכום האמור ניתן לצבירה בתוך אותה שנה;

(2) השתתפות בהוצאות נסיעה, כלכלה ולינה לפי אחת מהאפשרויות הבאות, לפי בחירת העוזר הפרלמנטרי:

(א) סכום כולל של 1,650 שקלים חדשים בחודש;

(ב) סכום של 1,100 שקלים חדשים בחודש, בתוספת סכום שיקבע חשב הכנסת לצורך השתתפות בהוצאות הנסיעה ממקום מגוריו בפועל של העוזר הפרלמנטרי לירושלים;

(2) השתתפות בהוצאות נסיעה, כלכלה ולינה בסכומים שלהלן בהתאם למרחק שבין משכן הכנסת לבין מקום מגוריו הקבוע:

(א) עד 100 ק"מ – 1,800 שקלים חדשים בחודש;

(ב) מעל 100 ק"מ עד 150 ק"מ – 2,200 שקלים חדשים בחודש;

(ג) מעל 150 ק"מ – 2,500 שקלים חדשים בחודש;

(3) השתתפות בהוצאות לינה בירושלים, שתשולם כנגד חשבוניות או קבלות או ישירות למקום הלינה, בסכום שלא יעלה על 190 שקלים חדשים ללילה, או, אם אישר זאת חשב הכנסת בשל מחסור זמני במקום לינה בסכום האמור, בסכום שלא יעלה על 220 שקלים חדשים ללילה, או סכום גבוה יותר מאלה שיקבע חשב הכנסת בהתאם לשינויים בעלות הלינה, ובלבד שמתקיים אחד מתנאים אלה השתתפות בהוצאות לינה בירושלים, שתשולם כנגד חשבוניות או קבלות בסכום שלא יעלה על 330 שקלים חדשים ללילה או סכום גבוה יותר שיקבע חשב הכנסת בשל מחסור זמני במקום לינה או בהתאם לשינויים בעלות הלינה, ובלבד שמתקיים אחד מתנאים אלה:

(א) הלינה היא בלילה שבין שני ימי ישיבות של מליאת הכנסת, ומקום מגוריו הקבוע של העוזר היועץ הפרלמנטרי מרוחק מירושלים 100 ק"מ 95 ק"מ לפחות;

(ב) ישיבת הכנסת או ישיבת ועדה מוועדות הכנסת שבה השתתף חבר הכנסת המעסיק את העוזר היועץ הפרלמנטרי הסתיימה אחרי השעה 23:00, ולמחרת היום מתקיימת במשכן הכנסת ישיבה של הכנסת או של ועדה שבה משתתף חבר הכנסת כאמור;

(ג) העוזר היועץ הפרלמנטרי נדרש להישאר עם חבר הכנסת במשכן הכנסת, ביום שבו התקיימה ישיבה של הכנסת או של ועדה שבה השתתף חבר הכנסת, עד שעה מאוחרת שבה, בהתאם לקביעת חשב הכנסת, אין תחבורה ציבורית סדירה למקום מגוריו של העוזר היועץ;

(4) קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, לפי בחירת העוזר הפרלמנטרי, מתוך רשימה שיקבע חשב הכנסת לפי בחירת היועץ הפרלמנטרי בשיעורים המקובלים לגבי כלל עובדי המדינה; הפרשות אלה ישמשו גם לכיסוי חבותו של חבר הכנסת לפיצויי פיטורים, ככל שיגיעו לעוזר ליועץ הפרלמנטרי, ויבוצעו על פי אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963;

(5) תשלום שנתי עבור ביגוד, בסכום של 1,800 שקלים חדשים; עבור עבודה בחלק משנה ישולם חלק יחסי של הסכום האמור;

(5) תשלום שנתי בעבור ביגוד בסכום של 2,095 שקלים חדשים, שישולם באופן יחסי מדי חודש עם השכר;

(6) תשלומים לקרן השתלמות, בשיעור של 7.5% מהשכר הקובע כמשמעותו בסעיף 40ט(ה), לפי בקשת העוזר היועץ הפרלמנטרי, שתוגש לקרן ההשתלמות באמצעות חשב הכנסת, ובלבד שהעוזר שהיועץ הסכים להעביר לקרן ההשתלמות 2.5% משכרו הקובע;

(7) דמי הבראה, לפי צו ההרחבה של ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום קצובת הבראה;

(8) דמי מחלה כחוק;

(9) דמי חופשה שנתית כחוק;

(10) שי לחג, בסמוך לראש השנה ולפסח, בכסף או בשווה כסף, בסכום שנתי של 415 שקלים חדשים;

(11) תוספת מעונות (זכויות הוריות), כפי שהיא משולמת לעובדי המדינה.

(ב) (1) כל התשלומים המפורטים בסעיף 40ט ובסעיף קטן (א) יחויבו במס הכנסה כדין בידי המקבל;

(2) על אף האמור בפסקה (1), מס הכנסה המוטל לפי סעיף קטן (א)(3) על יועץ פרלמנטרי שמקום מגוריו הקבוע מרוחק מירושלים 95 ק"מ לפחות, יהיה על חשבון הכנסת.

(ג) יועץ פרלמנטרי יודיע בכתב לחשב הכנסת בלא דיחוי על כל שינוי במקום מגוריו הקבוע.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 716

[הסכום בפסקה 40י(א)(5) נותר ללא שינוי]

 

מיום 17.6.2015

החלטה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7536 מיום 27.7.2015 עמ' 1397

הוספת פסקה 40י(א)(12)

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 913

(5) תשלום שנתי בעבור ביגוד בסכום של 2,095 2,101 שקלים חדשים, שישולם באופן יחסי מדי חודש עם השכר;

 

מיום 4.6.2018

החלטה (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8015 מיום 6.6.2018 עמ' 2143

(3) השתתפות בהוצאות לינה בירושלים, שתשולם כנגד חשבוניות או קבלות בסכום שלא יעלה על 330 שקלים חדשים 400 שקלים חדשים ללילה או סכום גבוה יותר שיקבע חשב הכנסת בשל מחסור זמני במקום לינה או בהתאם לשינויים בעלות הלינה, ובלבד שמתקיים אחד מתנאים אלה:

(א) הלינה היא בלילה שבין שני ימי ישיבות של מליאת הכנסת, ומקום מגוריו הקבוע של היועץ הפרלמנטרי מרוחק מירושלים 95 ק"מ לפחות;

(ב) ישיבת הכנסת או ישיבת ועדה מוועדות הכנסת שבה השתתף חבר הכנסת המעסיק את היועץ הפרלמנטרי הסתיימה אחרי השעה 23:00, ולמחרת היום מתקיימת במשכן הכנסת ישיבה של הכנסת או של ועדה שבה משתתף חבר הכנסת כאמור; לעניין זה יראו את שעת סיום הישיבה כשעה שעליה הודיע מראש מזכיר הכנסת לחברי הכנסת ולחשב הכנסת, אם הודיע, אף אם הישיבה הסתיימה בפועל לפני השעה הנקובה לעיל;

(ג) היועץ הפרלמנטרי נדרש להישאר עם חבר הכנסת במשכן הכנסת, ביום שבו התקיימה ישיבה של הכנסת או של ועדה שבה השתתף חבר הכנסת, עד שעה מאוחרת שבה, בהתאם לקביעת חשב הכנסת, אין תחבורה ציבורית סדירה למקום מגוריו של היועץ;

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8158 מיום 28.1.2019 עמ' 1917

(5) תשלום שנתי בעבור ביגוד בסכום של 2,101 2,126 שקלים חדשים, שישולם באופן יחסי מדי חודש עם השכר;

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8327 מיום 15.1.2020 עמ' 422

(5) תשלום שנתי בעבור ביגוד בסכום של 2,126 2,133 שקלים חדשים, שישולם באופן יחסי מדי חודש עם השכר;

מימון חבות חבר הכנסת החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005 החלטה תשע"ד-2014

40יא. הכנסת תממן בעבור חבר הכנסת כל חבות חוקית שתוטל עליו בשל היותו מעסיקו של היועץ הפרלמנטרי.

מיום 1.3.2005

החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6372 מיום 23.2.2005 עמ' 456

הוספת סעיף 40יא

 

מיום 1.7.2014

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1741

40יא. הכנסת תממן בעבור חבר הכנסת כל חבות חוקית שתוטל עליו בשל היותו מעסיקו של העוזר היועץ הפרלמנטרי.

 

היתר כניסה החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005 החלטה תשע"ד-2014

40יב. היועץ הפרלמנטרי יקבל היתר כניסה למשכן הכנסת, בכפוף להוראות חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968.

מיום 1.3.2005

החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6372 מיום 23.2.2005 עמ' 456

הוספת סעיף 40יב

 

מיום 1.7.2014

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1741

40יב. העוזר היועץ הפרלמנטרי יקבל היתר כניסה למשכן הכנסת, בכפוף להוראות חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968.

הפסקת העסקה החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005 החלטה תשע"ד-2014

40יג.  (א)  העסקתו של יועץ פרלמנטרי תופסק באחד מאלה:

(1)   חבר הכנסת המעסיק חדל לכהן בתפקידו, או מונה לשר או לסגן שר;

(2)   הסתיימה העסקת היועץ בין ביוזמת היועץ ובין ביוזמת חבר הכנסת.

          (ב)  חבר הכנסת יודיע בכתב לחשב הכנסת על הפסקת ההתקשרות עם היועץ הפרלמנטרי, עם היוודע השינוי במעמדו של חבר הכנסת או עם מסירת ההודעה על סיום ההעסקה, לפי הענין.

מיום 1.3.2005

החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6372 מיום 23.2.2005 עמ' 456

הוספת סעיף 40יג

 

מיום 1.7.2014

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1741

40יג. (א) העסקתו של עוזר יועץ פרלמנטרי תופסק באחד מאלה:

(1) חבר הכנסת המעסיק חדל לכהן בתפקידו, או מונה לשר או לסגן שר;

(2) הסתיימה העסקת העוזר היועץ בין ביוזמת העוזר היועץ ובין ביוזמת חבר הכנסת.

(ב) חבר הכנסת יודיע בכתב לחשב הכנסת על הפסקת ההתקשרות עם העוזר היועץ הפרלמנטרי, עם היוודע השינוי במעמדו של חבר הכנסת או עם מסירת ההודעה על סיום ההעסקה, לפי הענין.

עיסוק נוסף החלטה תשע"ד-2014

40יד. (א)  יועץ פרלמנטרי לא יעסוק בעיסוק נוסף, בשכר או שאינו בשכר, שאינו הולם את מעמדו של יועץ פרלמנטרי או שמונע ממנו לשמש בתפקידו כיועץ פרלמנטרי במשרה מלאה.

          (ב)  יועץ פרלמנטרי המעוניין לעסוק בעיסוק נוסף בשכר לא יעשה כן אלא לאחר שחבר הכנסת המעסיק אותו אישר זאת בכתב, ולאחר שהיועץ המשפטי לכנסת אישר בכתב כי העיסוק אינו מעורר חשש לניגוד עניינים.

          (ג)   שכרו של יועץ פרלמנטרי מעיסוק נוסף בשנה לא יעלה על מחצית משכרו הקובע כמשמעותו בסעיף 40ט(ה) ששולם לו באותה שנה, ואם הועסק כיועץ פרלמנטרי בחלק מהשנה – על מחצית משכרו הקובע כאמור בחודשי העסקתו על ידי חבר הכנסת; על אף האמור, הוועדה הציבורית רשאית להחליט כי יועץ פרלמנטרי רשאי לקבל שכר גבוה יותר מעיסוק נוסף, כפי שתקבע.

          (ד)  יועץ פרלמנטרי המעוניין לעסוק בעיסוק נוסף בשכר יעביר לחשב הכנסת את אישור חבר הכנסת המעסיק, אישור היועץ המשפטי לכנסת והודעה בדבר שכרו מהעיסוק הנוסף, כאמור בסעיף זה.

מיום 1.1.2015

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1741

הוספת סעיף 40יד

יועץ פרלמנטרי מחליף בתקופת שירות מילואים החלטה (מס' 2) תשע"ה-2015 החלטה (מס' 3) תשע"ה-2015

40טו. (א)  חבר הכנסת שיועצו הפרלמנטרי משרת בשירות מילואים רשאי להעסיק במקומו, בתקופת ההיעדרות מהעבודה בשל שירות המילואים, יועץ פרלמנטרי מחליף, לתקופה שלא תפחת משבעה ימים רצופים.

          (ב)  חשב הכנסת יורה על תנאי העסקתו של יועץ פרלמנטרי מחליף, ורשאי הוא להורות על תנאים החורגים מהוראות פרק זה, ובלבד שהיועץ הפרלמנטרי המחליף יהיה זכאי לשכר קובע לפי הוראות סעיף 40ט בעד תקופת העסקתו.

          (ג)   חבר הכנסת יעביר לחשבות הכנסת בהקדם האפשרי את כל המסמכים הנדרשים לשם קבלת תגמול מהמוסד לביטוח לאומי בעד ימי השירות במילואים של יועצו הפרלמנטרי; לא העביר חבר הכנסת את המסמכים כאמור, יפחית חשב הכנסת את התשלומים המשולמים ליועץ הפרלמנטרי המחליף מהתקציב השנתי העומד לרשותו של חבר הכנסת לפי פרק ה'.

מיום 17.6.2015

החלטה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7536 מיום 27.7.2015 עמ' 1398

הוספת סעיף 40טו

 

מיום 15.7.2015

החלטה (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7545 מיום 18.8.2015 עמ' 1843

(א) חבר הכנסת שיועצו הפרלמנטרי משרת בשירות מילואים רשאי להעסיק במקומו, בתקופת ההיעדרות מהעבודה בשל שירות המילואים, יועץ פרלמנטרי מחליף, לתקופה שלא תפחת משמונה ימים משבעה ימים רצופים.

פרק ו': חופשה ליושב ראש הכנסת

חופשה ליושב ראש הכנסת

41.  יושב ראש הכנסת זכאי לחופשה של עשרים ושישה ימי עבודה בשנה; לגבי תקופת כהונה בחלק משנה יבוא במקום עשרים ושישה הימים חלק יחסי מהם כיחס החלק לשנה שלמה.

צבירת חופשה

42.  יתרת חופשה של יושב ראש הכנסת שלא נוצלה, ניתנת לצבירה, אך לא יותר מעשרים ימים בשנה ולא יותר משישים וחמישה ימים בסך הכל; לגבי תקופת כהונה בחלק משנה יבוא במקום עשרים הימים חלק יחסי מהם כיחס החלק לשנה שלמה.

פדיון חופשה

43.  יושב ראש הכנסת אשר חדל לכהן כיושב ראש הכנסת, תשולם לו תמורת חופשתו הצבורה כפדיון חופשה.

פרק ז': הענקות ותשלומים לראש האופוזיציה

שירותי תקשורת החלטה תשע"ד-2014 החלטה תשע"ו-2015

44.  נוסף על האמור בסעיף 1(א)(4), זכאי ראש האופוזיציה, כמשמעותו בסעיף 11 לחוק הכנסת, תשנ"ד-1994 (להלן – ראש האופוזיציה), למימון הוצאות רכישה, אחזקה ושימוש בטלפון סלולרי שיהיה רשום על שם עוזרו הבכיר כאמור בסעיף 49ב.

מיום 1.7.2014

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1741

44. נוסף על האמור בסעיף 1(א)(4), זכאי ראש האופוזיציה, כמשמעותו בסעיף 11 לחוק הכנסת, תשנ"ד-1994 (להלן – ראש האופוזיציה), למימון הוצאות רכישה, אחזקה ושימוש במכשיר רדיו-טלפון-נייד אחד, בתנאים האמורים בסעיף האמור, שיהיה רשום על שם אחד מעוזריו מיועציו הפרלמנטריים; ראש האופוזיציה ימסור הודעה לענין המכשיר האמור לחשב הכנסת כאמור בסעיף 1(ב).

 

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 508

44. נוסף על האמור בסעיף 1(א)(4), זכאי ראש האופוזיציה, כמשמעותו בסעיף 11 לחוק הכנסת, תשנ"ד-1994 (להלן – ראש האופוזיציה), למימון הוצאות רכישה, אחזקה ושימוש במכשיר רדיו-טלפון-נייד אחד, בתנאים האמורים בסעיף האמור, שיהיה רשום על שם אחד מיועציו הפרלמנטריים; ראש האופוזיציה ימסור הודעה לענין המכשיר האמור לחשב הכנסת כאמור בסעיף 1(ב) בטלפון סלולרי שיהיה רשום על שם עוזרו הבכיר כאמור בסעיף 49ב.

עיתונים

45.  נוסף על האמור בסעיף 2, זכאי ראש האופוזיציה למימון מנוי על עיתון יומי אחד נוסף, המודפס בישראל.

החלטה תשע"ו-2015

46.    (בוטל).

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 508

ביטול סעיף 46

הנוסח הקודם:

מכתבים

46. מספר המכתבים שהוראות סעיף 11(ד) לחוק החסינות תחול עליהם, לענין ראש האופוזיציה, הוא 20,000 לשנה.

הוצאות שהייה בחוץ לארץ החלטה תשע"ד-2014

47.  (א)  כפוף לאמור בסעיף 6, זכאי ראש האופוזיציה למימון הכנסת של הוצאות שהייתו בחוץ לארץ, לצורך מילוי תפקידו כראש האופוזיציה, לתקופה שאינה עולה על 10 ימים בשנה; הוראה זו תחול גם על עוזר או יועץ פרלמנטרי אחד של ראש האופוזיציה אשר נלווה לנסיעתו לחוץ לארץ.

          (ב)  לא ימומנו ההוצאות כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם כן הגיש ראש האופוזיציה, לגבי כל נסיעה, דוח לחשב הכנסת על משך תקופת השהייה בחוץ לארץ, ומטרת הנסיעה.

מיום 1.7.2014

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1741

(א) כפוף לאמור בסעיף 6, זכאי ראש האופוזיציה למימון הכנסת של הוצאות שהייתו בחוץ לארץ, לצורך מילוי תפקידו כראש האופוזיציה, לתקופה שאינה עולה על 10 ימים בשנה; הוראה זו תחול גם על עוזר או יועץ פרלמנטרי אחד של ראש האופוזיציה אשר נלווה לנסיעתו לחוץ לארץ.

תקציב שנתי החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004 החלטה תשע"ו-2015

48.  ראש האופוזיציה זכאי לתקציב שנתי, בסכום הגבוה ב-15% מהסכום האמור בסעיף 27(א).

מיום 1.6.2004

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6322 מיום 15.6.2004 עמ' 701

48. ראש האופוזיציה זכאי לתקציב שנתי, כאמור בסעיף 27, בסכום של 100,000 שקלים חדשים, ואם לא שכר לשכה פרלמנטרית – לתקציב שנתי בסכום של 80,000 שקלים חדשים בסכום הגבוה ב-25% מהסכומים האמורים בסעיף 27.

 

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 508

48. ראש האופוזיציה זכאי לתקציב שנתי, בסכום הגבוה ב-25% מהסכומים האמורים בסעיף 27 ב-15% מהסכום האמור בסעיף 27(א).

 

הוצאות כיבוד ואירוח הודעה תש"ף-2020

49.  הכנסת תממן לראש האופוזיציה הוצאות שהוצאו על ידו לאירוח, בסכום שלא יעלה על 27,605 שקלים חדשים לשנה, ובלבד שהצהיר כי האירוח הוא במסגרת מילוי תפקידו כראש האופוזיציה.

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6777 מיום 7.5.2009 עמ' 920

49. הכנסת תממן לראש האופוזיציה הוצאות שהוצאו על ידו לאירוח, בסכום שלא יעלה על 20,000 24,086 שקלים חדשים לשנה, ובלבד שהצהיר כי האירוח הוא במסגרת מילוי תפקידו כראש האופוזיציה.

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6863 מיום 1.2.2010 עמ' 716

49. הכנסת תממן לראש האופוזיציה הוצאות שהוצאו על ידו לאירוח, בסכום שלא יעלה על 24,086 25,006 שקלים חדשים לשנה, ובלבד שהצהיר כי האירוח הוא במסגרת מילוי תפקידו כראש האופוזיציה.

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6965 מיום 17.1.2011 עמ' 510

49. הכנסת תממן לראש האופוזיציה הוצאות שהוצאו על ידו לאירוח, בסכום שלא יעלה על 25,006 25,576 שקלים חדשים לשנה, ובלבד שהצהיר כי האירוח הוא במסגרת מילוי תפקידו כראש האופוזיציה.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 724

49. הכנסת תממן לראש האופוזיציה הוצאות שהוצאו על ידו לאירוח, בסכום שלא יעלה על 25,576 26,228 שקלים חדשים לשנה, ובלבד שהצהיר כי האירוח הוא במסגרת מילוי תפקידו כראש האופוזיציה.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7213 מיום 20.1.2013 עמ' 642

49. הכנסת תממן לראש האופוזיציה הוצאות שהוצאו על ידו לאירוח, בסכום שלא יעלה על 26,228 26,607 שקלים חדשים לשנה, ובלבד שהצהיר כי האירוח הוא במסגרת מילוי תפקידו כראש האופוזיציה.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 546

49. הכנסת תממן לראש האופוזיציה הוצאות שהוצאו על ידו לאירוח, בסכום שלא יעלה על 26,607 27,115 שקלים חדשים לשנה, ובלבד שהצהיר כי האירוח הוא במסגרת מילוי תפקידו כראש האופוזיציה.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 716

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 913

49. הכנסת תממן לראש האופוזיציה הוצאות שהוצאו על ידו לאירוח, בסכום שלא יעלה על 27,115 27,196 שקלים חדשים לשנה, ובלבד שהצהיר כי האירוח הוא במסגרת מילוי תפקידו כראש האופוזיציה.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8158 מיום 28.1.2019 עמ' 1917

49. הכנסת תממן לראש האופוזיציה הוצאות שהוצאו על ידו לאירוח, בסכום שלא יעלה על 27,196 27,522 שקלים חדשים לשנה, ובלבד שהצהיר כי האירוח הוא במסגרת מילוי תפקידו כראש האופוזיציה.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8327 מיום 15.1.2020 עמ' 422

49. הכנסת תממן לראש האופוזיציה הוצאות שהוצאו על ידו לאירוח, בסכום שלא יעלה על 27,522 27,605 שקלים חדשים לשנה, ובלבד שהצהיר כי האירוח הוא במסגרת מילוי תפקידו כראש האופוזיציה.

הוצאות מיגון  החלטה תשס"א-2001

49א.  הכנסת תממן את הוצאות האבטחה והמיגון של ראש האופוזיציה, כפי שיקבעו שירותי הביטחון.

מיום 2.7.2001

החלטה תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6113 מיום 2.7.2001 עמ' 909

הוספת סעיף 49א

עוזר בכיר החלטה תשס"ח-2007

49ב.  (א)  נוסף על זכאותו לפי פרק ה1, זכאי ראש האופוזיציה לעוזר בכיר במשרה מלאה, שייבחר על ידיו ויהיה עובד הכנסת המועסק במשרת אמון.

          (ב)  ראש האופוזיציה יקבע את מועד תחילת עבודת העוזר הבכיר אצלו וסיומה, ואת המטלות שיבצע; עם סיום כהונתו של ראש האופוזיציה בתפקידו, תחדל העסקתו של העוזר הבכיר, אלא אם כן ראש האופוזיציה החדש יבקש להמשיך את העסקתו.

          (ג)   העוזר הבכיר יועסק בדרגה 150 בדירוג עוזרים בכירים בלשכת שר (דירוג 864), ושכרו יתעדכן בהתאם להנחיות נציבות שירות המדינה; שאר תנאי העסקתו יהיו לפי המקובל בשירות המדינה לאותה דרגה.

מיום 24.12.2007

החלטה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6631 מיום 24.12.2007 עמ' 252

הוספת סעיף 49ב

סייג

50.  הוראות פרק זה לא יחולו על ראש האופוזיציה שזכאי לשירותים דומים מאוצר המדינה, למשך תקופת זכאותו כאמור.

החלטה תשס"ב-2002

פרק ז1: הענקות ותשלומים שונים

מיום 21.2.2002

החלטה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6154 מיום 21.2.2002 עמ' 466

הוספת פרק ז1

לימודי שפה  החלטה תשס"ב-2002 הודעה תש"ף-2020

50א.  (א)  חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי של 4,113 שקלים חדשים, לצורך לימודי שפה שאינה שפת אמו, וכן לתשלום מס הכנסה שהוא חייב בו בגין תשלום הסכום האמור.

          (ב)  התשלום לפי סעיף קטן (א) ישולם על ידי הכנסת ישירות למורה או לבית הספר ללימוד שפות, על סמך חשבונית שתומצא לחשב הכנסת.

מיום 21.2.2002

החלטה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6154 מיום 21.2.2002 עמ' 466

הוספת סעיף 50א

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6777 מיום 7.5.2009 עמ' 920

(א) חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי של 3,000 3,589 שקלים חדשים, לצורך לימודי שפה שאינה שפת אמו, וכן לתשלום מס הכנסה שהוא חייב בו בגין תשלום הסכום האמור.

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6863 מיום 1.2.2010 עמ' 716

(א) חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי של 3,589 3,726 שקלים חדשים, לצורך לימודי שפה שאינה שפת אמו, וכן לתשלום מס הכנסה שהוא חייב בו בגין תשלום הסכום האמור.

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6965 מיום 17.1.2011 עמ' 510

(א) חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי של 3,726 3,811 שקלים חדשים, לצורך לימודי שפה שאינה שפת אמו, וכן לתשלום מס הכנסה שהוא חייב בו בגין תשלום הסכום האמור.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 724

(א) חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי של 3,811 3,908 שקלים חדשים, לצורך לימודי שפה שאינה שפת אמו, וכן לתשלום מס הכנסה שהוא חייב בו בגין תשלום הסכום האמור.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7213 מיום 20.1.2013 עמ' 642

(א) חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי של 3,908 3,964 שקלים חדשים, לצורך לימודי שפה שאינה שפת אמו, וכן לתשלום מס הכנסה שהוא חייב בו בגין תשלום הסכום האמור.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 546

(א) חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי של 3,964 4,040 שקלים חדשים, לצורך לימודי שפה שאינה שפת אמו, וכן לתשלום מס הכנסה שהוא חייב בו בגין תשלום הסכום האמור.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 716

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 913

(א) חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי של 4,040 4,052 שקלים חדשים, לצורך לימודי שפה שאינה שפת אמו, וכן לתשלום מס הכנסה שהוא חייב בו בגין תשלום הסכום האמור.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8158 מיום 28.1.2019 עמ' 1917

(א) חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי של 4,052 4,101 שקלים חדשים, לצורך לימודי שפה שאינה שפת אמו, וכן לתשלום מס הכנסה שהוא חייב בו בגין תשלום הסכום האמור.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8327 מיום 15.1.2020 עמ' 423

(א) חבר הכנסת זכאי לתקציב שנתי של 4,101 4,113 שקלים חדשים, לצורך לימודי שפה שאינה שפת אמו, וכן לתשלום מס הכנסה שהוא חייב בו בגין תשלום הסכום האמור.

הכשרה בשימוש  בכלי יריה החלטה תשס"ב-2002

50ב.  (א)  הכנסת תממן לחבר הכנסת את ההכשרה המתאימה בשימוש בכלי יריה ועריכת מטווח במקרים האלה, אם אישר קצין הכנסת, בכתב, כי נשיאת כלי היריה נחוצה לשמירה על ביטחונו של חבר הכנסת:

(1)   לצורך קבלת תעודת הרשאה לשאת כלי יריה של הכנסת, כאמור בסעיף 12א לחוק החסינות;

(2)   לצורך קבלת רישיון לנשיאה או להחזקה של כלי יריה, בהתאם לחוק כלי היריה, תש"ט- 1949, והתקנות לפיו.

          (ב)  התשלום לפי סעיף סעיף קטן (א) ישולם על ידי הכנסת ישירות למטווח הקליעה שבו קיבל חבר הכנסת את ההכשרה, על סמך חשבונית שתומצא לחשב הכנסת.

מיום 21.2.2002

החלטה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6154 מיום 21.2.2002 עמ' 466

הוספת סעיף 50ב

ייעוץ בדבר ביטוח פנסיוני החלטה (מס' 3) תשס"ד-2004

50ג.   הכנסת תממן לחבר הכנסת הזכאי לפנסיה צוברת, כמשמעותה בסעיף 1א לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969, ייעוץ חד-פעמי בדבר ביטוח פנסיוני, עם תחילת כהונתו הראשונה כחבר הכנסת, באמצעות יועץ מקצועי שעמו התקשרה הכנסת.

מיום 21.6.2004

החלטה (מס' 3) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6325 מיום 21.6.2004 עמ' 722

הוספת סעיף 50ג

בדיקה רפואית תקופתית החלטה תשס"ז-2006 הודעה תש"ף-2020

50ד.  חבר הכנסת זכאי למימון הוצאות בדיקה רפואית תקופתית פעם בשנה, במכון רפואי שאישר רופא הכנסת, בסכום שלא יעלה על 931 שקלים חדשים ושישולם כנגד חשבונית או קבלה ממכון רפואי כאמור.

מיום 1.1.2007

החלטה תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6547 מיום 28.12.2006 עמ' 408

הוספת סעיף 50ד

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6777 מיום 7.5.2009 עמ' 920

50ד. חבר הכנסת זכאי למימון הוצאות בדיקה רפואית תקופתית פעם בשנה, במכון רפואי שאישר רופא הכנסת, בסכום שלא יעלה על 750 812 שקלים חדשים ושישולם כנגד חשבונית או קבלה ממכון רפואי כאמור.

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6863 מיום 1.2.2010 עמ' 716

50ד. חבר הכנסת זכאי למימון הוצאות בדיקה רפואית תקופתית פעם בשנה, במכון רפואי שאישר רופא הכנסת, בסכום שלא יעלה על 812 843 שקלים חדשים ושישולם כנגד חשבונית או קבלה ממכון רפואי כאמור.

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6965 מיום 17.1.2011 עמ' 510

50ד. חבר הכנסת זכאי למימון הוצאות בדיקה רפואית תקופתית פעם בשנה, במכון רפואי שאישר רופא הכנסת, בסכום שלא יעלה על 843 862 שקלים חדשים ושישולם כנגד חשבונית או קבלה ממכון רפואי כאמור.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 724

50ד. חבר הכנסת זכאי למימון הוצאות בדיקה רפואית תקופתית פעם בשנה, במכון רפואי שאישר רופא הכנסת, בסכום שלא יעלה על 862 884 שקלים חדשים ושישולם כנגד חשבונית או קבלה ממכון רפואי כאמור.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7213 מיום 20.1.2013 עמ' 642

50ד. חבר הכנסת זכאי למימון הוצאות בדיקה רפואית תקופתית פעם בשנה, במכון רפואי שאישר רופא הכנסת, בסכום שלא יעלה על 884 897 שקלים חדשים ושישולם כנגד חשבונית או קבלה ממכון רפואי כאמור.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 546

50ד. חבר הכנסת זכאי למימון הוצאות בדיקה רפואית תקופתית פעם בשנה, במכון רפואי שאישר רופא הכנסת, בסכום שלא יעלה על 897 914 שקלים חדשים ושישולם כנגד חשבונית או קבלה ממכון רפואי כאמור.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 716

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 913

50ד. חבר הכנסת זכאי למימון הוצאות בדיקה רפואית תקופתית פעם בשנה, במכון רפואי שאישר רופא הכנסת, בסכום שלא יעלה על 914 917 שקלים חדשים ושישולם כנגד חשבונית או קבלה ממכון רפואי כאמור.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8158 מיום 28.1.2019 עמ' 1917

50ד. חבר הכנסת זכאי למימון הוצאות בדיקה רפואית תקופתית פעם בשנה, במכון רפואי שאישר רופא הכנסת, בסכום שלא יעלה על 917 928 שקלים חדשים ושישולם כנגד חשבונית או קבלה ממכון רפואי כאמור.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8327 מיום 15.1.2020 עמ' 423

50ד. חבר הכנסת זכאי למימון הוצאות בדיקה רפואית תקופתית פעם בשנה, במכון רפואי שאישר רופא הכנסת, בסכום שלא יעלה על 928 931 שקלים חדשים ושישולם כנגד חשבונית או קבלה ממכון רפואי כאמור.

התאמות בשל מוגבלות בניידות תק' תש"ע-2010 החלטה (מס' 6) תשע"ה-2015

50ה.  (א)  (1)   הכנסת תממן התאמות ושירותים הנדרשים לצורך מילוי תפקידו של חבר הכנסת שהוא מוגבל בניידות בשל לקות פיסית הזכאי לגמלת ניידות לפי הסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, או לגמלה דומה במהותה בשל היותו נכה או נפגע לפי חוק הנכים או חוק נפגעי פעולות איבה כהגדרתם בחוק האמור (בסעיף זה – גמלת ניידות), והכל כפי שיקבע המנהל הכללי של הכנסת לפי הצרכים ונסיבות העניין;

החלטה תשע"ח-2018

(2)   בתוקף סמכותו לפי פסקה (1) רשאי המנהל הכללי של הכנסת לאשר העסקת עובד אחד שיסייע לחבר הכנסת בקשר למוגבלותו, ובמקרים חריגים ומטעמים מיוחדים – עובד אחד נוסף שיסייע לחבר הכנסת כאמור; עובדים כאמור יועסקו על ידי הכנסת בהסכמת חבר הכנסת או על ידי חבר הכנסת, כפי שיחליט המנהל הכללי של הכנסת, ובהיקף המשרה שיחליט; בכפוף לאמור, לעניין עובד שיועסק על ידי חבר הכנסת, יחולו על העסקתו הוראות פרק ה'1, ואולם אם הועסק כנהג – יחולו על העסקתו הוראות פרק ה'1, בשינויים המחויבים ובשינויים כאמור בפסקה (4); אישור להעסקת עובד לפי פסקה זו יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה, והמנהל הכללי של הכנסת רשאי להאריכו לפי הצורך;

(3)   על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), המנהל הכללי של הכנסת רשאי לאשר מימון התאמות ושירותים כאמור בפסקאות אלה לחבר הכנסת שאינו זכאי לגמלת ניידות כאמור בפסקה (1) אם הוא מוגבל בניידות בשל לקות פיסית באופן זמני; אישור לפי פסקה זו יינתן לתקופה שלא תעלה על חודשיים, והמנהל הכללי של הכנסת רשאי להאריכו בחודש אחד בלבד;

החלטה תשע"ח-2018

(4)   אישר המנהל הכללי של הכנסת מימון בעבור העסקת נהג לחבר הכנסת שהוא מוגבל בניידות לפי פסקה (2), יועסק הנהג על ידי חבר הכנסת, ויחולו הוראות אלה:

החלטה (מס' 4) תשע"ח-2018

(א)   על אף האמור בסעיף 40ג(ב), המנהל הכללי של הכנסת רשאי לקבוע כי הוא יועסק במשרה חלקית; הועסק הנהג בחלקיות משרה שאינה עולה על שני שלישים ממשרה מלאה, לא יחולו עליו הוראות סעיף 40יד(ג);

החלטה (מס' 4) תשע"ח-2018

(ב)   הוא יועסק בדרגה 500, 502 או 506, לפי הוותק שלו, בדירוג נהגים בשירות המדינה (דירוג 764 – נהג שר), ושכרו יתעדכן בהתאם להנחיות נציבות שירות המדינה; שאר תנאי העסקתו יהיו לפי המקובל בשירות המדינה לאותה דרגה, למעט תוספות שכר שעניינן אבטחה, ואולם אם נקבעו לאותו עניין תנאי העסקה החלים עליו לפי החלטה זו – יגברו התנאים שלפי החלטה זו;

(ג)    הוראות סעיפים 40ט ו-40י(א)(2) ו-(12) לא יחולו לגבי שכרו ותנאי עבודתו;

החלטה (מס' 4) תשע"ח-2018

(ד)   נוסף על זכאותו להשתתפות בהוצאות לינה בירושלים לפי סעיף 40י(א)(3), הוא זכאי להשתתפות בהוצאות לינה באישור חשב הכנסת אם הוא נדרש ללון במרחק ממקום מגוריו בשל העובדה שחבר הכנסת אינו לן בביתו; מס הכנסה המוטל עליו לפי פסקת משנה זו יהיה על חשבון הכנסת;

החלטה (מס' 4) תשע"ח-2018

(ה)   נוסף על האמור בסעיף 40יד, בימים שבהם הוא עובד אצל חבר הכנסת הוא לא יעסוק בעיסוק נוסף שעיקר נהיגה, או בלימוד נהיגה.

החלטה (מס' 6) תשע"ה-2015

          (ב)  חבר הכנסת שהוא מוגבל בניידות כאמור בסעיף קטן (א), יפנה בכתב למנהל הכללי של הכנסת, יציין מהם ההתאמות והשירותים שלהם הוא נזקק בשל מוגבלותו ולאיזו תקופה הם נחוצים לו, וכי במימונם על ידי הכנסת לא יהיה משום תשלום כפל מאוצר המדינה ויציג מסמכים המעידים על הצורך בהתאמות ובשירותים כאמור.

          (ג)   המנהל הכללי של הכנסת רשי לבקש מחבר הכנסת שפנה כאמור בסעיף קטן (ב), אם הוא סבור שהדבר חיוני בנסיבות העניין, מידע ומסמכים בדבר הצורך בהתאמות ובשירותים כאמור, ובדבר סיוע או תשלומים אחרים שחבר הכנסת מקבל ממקורות אחרים בשל מוגבלותו.

          (ד)  לא ימומנו התאמות ושירותים כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בכך משום תשלום כפל מאוצר המדינה.

          (ה)  המנהל הכללי של הכנסת ישמור על סודיות המידע שמסר לו חבר הכנסת לפי סעיף זה, ולא יגלה כל פרט ממנו אלא בהסכמת חבר הכנסת או לצורך מילוי הוראות לפי כל דין.

          (ו)   התאמות ושירותים שקבע המנהל הכללי של הכנסת לפי סעיף זה לא ייחשבו כשכר או כהטבה אחרת הניתנים לחבר הכנסת שהוא מוגבל בניידות.

מיום 22.2.2010

החלטה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 888

הוספת סעיף 50ה

 

מיום 15.7.2015

החלטה (מס' 6) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7547 מיום 25.8.2015 עמ' 1864

(א) (1) הכנסת תממן התאמות ושירותים הנדרשים לצורך מילוי תפקידו של חבר הכנסת שהוא מוגבל בניידות בשל לקות פיסית, לרבות עובד אחד שייקבע בהסכמת חבר הכנסת ויסייע לו בקשר למוגבלותו פיסית הזכאי לגמלת ניידות לפי הסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, או לגמלה דומה במהותה בשל היותו נכה או נפגע לפי חוק הנכים או חוק נפגעי פעולות איבה כהגדרתם בחוק האמור (בסעיף זה – גמלת ניידות), והכל כפי שיקבע המנהל הכללי של הכנסת לפי הצרכים ונסיבות העניין;

(2) בתוקף סמכותו לפי פסקה (1) רשאי המנהל הכללי של הכנסת לאשר העסקת עובד אחד שיסייע לחבר הכנסת בקשר למוגבלותו, ובמקרים חריגים ומטעמים מיוחדים – עובד אחד נוסף שיסייע לחבר הכנסת כאמור; עובדים כאמור יועסקו על ידי הכנסת בהסכמת חבר הכנסת או על ידי חבר הכנסת, כפי שיחליט המנהל הכללי של הכנסת, ובהיקף המשרה שיחליט; בכפוף לאמור, לעניין עובד שיועסק על ידי חבר הכנסת, יחולו על העסקתו הוראות פרק ה'1; אישור להעסקת עובד לפי פסקה זו יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה, והמנהל הכללי של הכנסת רשאי להאריכו לפי הצורך;

(3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), המנהל הכללי של הכנסת רשאי לאשר מימון התאמות ושירותים כאמור בפסקאות אלה לחבר הכנסת שאינו זכאי לגמלת ניידות כאמור בפסקה (1) אם הוא מוגבל בניידות בשל לקות פיסית באופן זמני; אישור לפי פסקה זו יינתן לתקופה שלא תעלה על חודשיים, והמנהל הכללי של הכנסת רשאי להאריכו בחודש אחד בלבד.

(ב) חבר הכנסת שהוא מוגבל בניידות כאמור בסעיף קטן (א), יפנה בכתב למנהל הכללי של הכנסת, יציין מהם ההתאמות והשירותים שלהם הוא נזקק בשל מוגבלותו ולאיזו תקופה הם נחוצים לו, וכי במימונם על ידי הכנסת לא יהיה משום תשלום כפל מאוצר המדינה ויציג מסמכים המעידים על הצורך בהתאמות ובשירותים כאמור.

 

מיום 8.5.2018

החלטה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7997 מיום 8.5.2018 עמ' 1935

(2) בתוקף סמכותו לפי פסקה (1) רשאי המנהל הכללי של הכנסת לאשר העסקת עובד אחד שיסייע לחבר הכנסת בקשר למוגבלותו, ובמקרים חריגים ומטעמים מיוחדים – עובד אחד נוסף שיסייע לחבר הכנסת כאמור; עובדים כאמור יועסקו על ידי הכנסת בהסכמת חבר הכנסת או על ידי חבר הכנסת, כפי שיחליט המנהל הכללי של הכנסת, ובהיקף המשרה שיחליט; בכפוף לאמור, לעניין עובד שיועסק על ידי חבר הכנסת, יחולו על העסקתו הוראות פרק ה'1, ואולם אם הועסק כנהג – יחולו על העסקתו הוראות פרק ה'1, בשינויים המחויבים ובשינויים כאמור בפסקה (4); אישור להעסקת עובד לפי פסקה זו יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה, והמנהל הכללי של הכנסת רשאי להאריכו לפי הצורך;

(3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), המנהל הכללי של הכנסת רשאי לאשר מימון התאמות ושירותים כאמור בפסקאות אלה לחבר הכנסת שאינו זכאי לגמלת ניידות כאמור בפסקה (1) אם הוא מוגבל בניידות בשל לקות פיסית באופן זמני; אישור לפי פסקה זו יינתן לתקופה שלא תעלה על חודשיים, והמנהל הכללי של הכנסת רשאי להאריכו בחודש אחד בלבד;

(4) אישר המנהל הכללי של הכנסת מימון בעבור העסקת נהג לחבר הכנסת שהוא מוגבל בניידות לפי פסקה (2), יועסק הנהג על ידי חבר הכנסת, ויחולו הוראות אלה:

(א) על אף האמור בסעיף 40ג(ב), המנהל הכללי של הכנסת רשאי לקבוע כי הוא יועסק במשרה חלקית;

(ב) הוא יועסק בדרגה 540, 542 או 546, לפי הוותק שלו, בדירוג נהגים בשירות המדינה (דירוג 764 – נהג מנכ"ל), ושכרו יתעדכן בהתאם להנחיות נציבות שירות המדינה; שאר תנאי העסקתו יהיו לפי המקובל בשירות המדינה לאותה דרגה, ואולם אם נקבעו לאותו עניין תנאי העסקה החלים עליו לפי החלטה זו – יגברו התנאים שלפי החלטה זו;

(ג) הוראות סעיפים 40ט ו-40י(א)(2) ו-(12) לא יחולו לגבי שכרו ותנאי עבודתו.

 

מיום 13.6.2018

החלטה (מס' 4) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8023 מיום 18.6.2018 עמ' 2203

(4) אישר המנהל הכללי של הכנסת מימון בעבור העסקת נהג לחבר הכנסת שהוא מוגבל בניידות לפי פסקה (2), יועסק הנהג על ידי חבר הכנסת, ויחולו הוראות אלה:

(א) על אף האמור בסעיף 40ג(ב), המנהל הכללי של הכנסת רשאי לקבוע כי הוא יועסק במשרה חלקית; הועסק הנהג בחלקיות משרה שאינה עולה על שני שלישים ממשרה מלאה, לא יחולו עליו הוראות סעיף 40יד(ג);

(ב) הוא יועסק בדרגה 540, 542 או 546, לפי הוותק שלו, בדירוג נהגים בשירות המדינה (דירוג 764 – נהג מנכ"ל) הוא יועסק בדרגה 500, 502 או 506, לפי הוותק שלו, בדירוג נהגים בשירות המדינה (דירוג 764 – נהג שר), ושכרו יתעדכן בהתאם להנחיות נציבות שירות המדינה; שאר תנאי העסקתו יהיו לפי המקובל בשירות המדינה לאותה דרגה, למעט תוספות שכר שעניינן אבטחה, ואולם אם נקבעו לאותו עניין תנאי העסקה החלים עליו לפי החלטה זו – יגברו התנאים שלפי החלטה זו;

(ג) הוראות סעיפים 40ט ו-40י(א)(2) ו-(12) לא יחולו לגבי שכרו ותנאי עבודתו;

(ד) נוסף על זכאותו להשתתפות בהוצאות לינה בירושלים לפי סעיף 40י(א)(3), הוא זכאי להשתתפות בהוצאות לינה באישור חשב הכנסת אם הוא נדרש ללון במרחק ממקום מגוריו בשל העובדה שחבר הכנסת אינו לן בביתו; מס הכנסה המוטל עליו לפי פסקת משנה זו יהיה על חשבון הכנסת;

(ה) נוסף על האמור בסעיף 40יד, בימים שבהם הוא עובד אצל חבר הכנסת הוא לא יעסוק בעיסוק נוסף שעיקר נהיגה, או בלימוד נהיגה.

נהג לחבר כנסת מאובטח החלטה תשע"ח-2018

50ו.   (א)  המנהל הכללי של הכנסת, לאחר שקיבל המלצה של קצין הכנסת כי הדבר דרוש לצורכי אבטחתו של חבר הכנסת, רשאי לאשר העסקת נהג לחבר כנסת (בהחלטה זו – חבר כנסת מאובטח).

          (ב)  המנהל הכללי של הכנסת יאשר העסקת נהג אחד לחבר כנסת מאובטח, ובמקרים חריגים ומטעמים מיוחדים – נהג אחד נוסף, והכול בהיקף המשרה שיחליט המנהל הכללי; אישור להעסקת נהג לפי סעיף זה יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה, שמתקיימים בה צורכי האבטחה כאמור בסעיף קטן (א) בלבד; המנהל הכללי של הכנסת רשאי להאריך את תוקף האישור לפי הצורך.

          (ג)   נהג של חבר כנסת מאובטח יועסק על ידי חבר הכנסת, ויחולו על העסקתו הוראות פרק ה'1, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

החלטה (מס' 4) תשע"ח-2018

(1)   על אף האמור בסעיף 40ג(ב), המנהל הכללי של הכנסת רשאי לקבוע כי הוא יועסק במשרה חלקית; הועסק הנהג בחלקיות משרה שאינה עולה על שני שלישים ממשרה מלאה, לא יחולו עליו הוראות סעיף 40יד(ג);

(2)   על אף האמור בסעיף 40ד, הוא ישמש כנהג לחבר הכנסת גם שלא במילוי תפקידו של חבר הכנסת;

החלטה (מס' 4) תשע"ח-2018

(3)   הוא יועסק בדרגה 500, 502 או 506, לפי הוותק שלו, בדירוג נהגים בשירות המדינה (דירוג 764 – נהג שר), ושכרו יתעדכן בהתאם להנחיות נציבות שירות המדינה; שאר תנאי העסקתו יהיו לפי המקובל בשירות המדינה לאותה דרגה, לרבות תוספות שכר שעניינן אבטחה, ואולם אם נקבעו לאותו עניין תנאי העסקה החלים עליו לפי החלטה זו – יגברו התנאים שלפי החלטה זו;

(4)   הוראות סעיפים 40ט ו-40י(א)(2) ו-(12) לא יחולו לגבי שכרו ותנאי עבודתו;

(5)   נוסף על זכאותו להשתתפות בהוצאות לינה בירושלים לי סעיף 40י(א)(3), הוא זכאי להשתתפות בהוצאות לינה באישור חשב הכנסת אם הוא נדרש ללון במרחק ממקום מגוריו בשל העובדה שחבר הכנסת אינו לן בביתו; מס הכנסה המוטל עליו לפי פסקה זו יהיה על חשבון הכנסת;

החלטה (מס' 4) תשע"ח-2018

(6)   נוסף על האמור בסעיף 40יד, בימים שבהם הוא עובד אצל חבר הכנסת הוא לא יעסוק בעיסוק נוסף שעיקרו נהיגה, או בלימוד נהיגה.

          (ד)  נהג של חבר כנסת מאובטח יישמע להוראות קצין הכנסת בכל הנוגע לענייני ביטחון ואבטחה, וישתתף בהדרכות מקצועיות כפי שיקבע קצין הכנסת; לא פעל הנהג בהתאם להוראות סעיף קטן זה, יודיע על כך קצין הכנסת לחבר הכנסת ולמנהל הכללי של הכנסת, וקצין הכנסת רשאי להמליץ לחבר הכנסת להביא לסיום העסקתו של הנהג.

מיום 8.5.2018

החלטה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7997 מיום 8.5.2018 עמ' 1936

הוספת סעיף 50ו

 

מיום 13.6.2018

החלטה (מס' 4) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8023 מיום 18.6.2018 עמ' 2203

(ג) נהג של חבר כנסת מאובטח יועסק על ידי חבר הכנסת, ויחולו על העסקתו הוראות פרק ה'1, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) על אף האמור בסעיף 40ג(ב), המנהל הכללי של הכנסת רשאי לקבוע כי הוא יועסק במשרה חלקית; הועסק הנהג בחלקיות משרה שאינה עולה על שני שלישים ממשרה מלאה, לא יחולו עליו הוראות סעיף 40יד(ג);

(2) על אף האמור בסעיף 40ד, הוא ישמש כנהג לחבר הכנסת גם שלא במילוי תפקידו של חבר הכנסת;

(3) הוא יועסק בדרגה 500, 502 או 506, לפי הוותק שלו, בדירוג נהגים בשירות המדינה (דירוג 764 – נהג שר), ושכרו יתעדכן בהתאם להנחיות נציבות שירות המדינה; שאר תנאי העסקתו יהיו לפי המקובל בשירות המדינה לאותה דרגה, לרבות תוספות שכר שעניינן אבטחה, ואולם אם נקבעו לאותו עניין תנאי העסקה החלים עליו לפי החלטה זו – יגברו התנאים שלפי החלטה זו;

(4) הוראות סעיפים 40ט ו-40י(א)(2) ו-(12) לא יחולו לגבי שכרו ותנאי עבודתו;

(5) נוסף על זכאותו להשתתפות בהוצאות לינה בירושלים לי סעיף 40י(א)(3), הוא זכאי להשתתפות בהוצאות לינה באישור חשב הכנסת אם הוא נדרש ללון במרחק ממקום מגוריו בשל העובדה שחבר הכנסת אינו לן בביתו; מס הכנסה המוטל עליו לפי פסקה זו יהיה על חשבון הכנסת;

(6) נוסף על האמור בסעיף 40יד, בימים שבהם הוא עובד אצל חבר הכנסת הוא לא יעסוק בעיסוק נוסף שעיקרו נהיגה, או בלימוד נהיגה.

פרק ח': הוראות שונות

הצמדה החלטה (מס' 2)  תשס"ד-2004 החלטה (מס' 2) תשע"א-2011 החלטה תשע"ד-2014 החלטה תשע"ה-2015 החלטה (מס' 4) תשע"ה-2015 החלטה תשע"ו-2015

51.  הסכומים המפורטים בהחלטה זו, למעט סעיפים 21א, 40ט ו-40י(א)(1) עד (3), (10) ו-(12), יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-15 בדצמבר שקדם לו; הסכומים המעודכנים כאמור יעוגלו לשקל החדש הקרוב.

מיום 1.6.2004

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6322 מיום 15.6.2004 עמ' 701

51. הסכומים המפורטים בהחלטה זו, למעט סעיף 1 למעט סעיפים 1 ו-27, יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-15 בדצמבר שקדם לו; הסכומים המעודכנים כאמור יעוגלו לשקל החדש הקרוב.

 

מיום 17.1.2011

החלטה (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6965 מיום 17.1.2011 עמ' 510

51. הסכומים המפורטים בהחלטה זו, למעט סעיפים 1 ו-27 סעיפים 1, 27 ו-40ט, יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-15 בדצמבר שקדם לו; הסכומים המעודכנים כאמור יעוגלו לשקל החדש הקרוב.

 

מיום 1.7.2014

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1741

51. הסכומים המפורטים בהחלטה זו, למעט סעיפים 1, 27 ו-40ט 40ט ו-40י(א)(1) עד (3) ו-(10), יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-15 בדצמבר שקדם לו; הסכומים המעודכנים כאמור יעוגלו לשקל החדש הקרוב.

 

מיום 17.6.2015

החלטה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7536 מיום 27.7.2015 עמ' 1398

51. הסכומים המפורטים בהחלטה זו, למעט סעיפים 1, 27, 40ט ו-40י(א)(1) עד (3) ו-(10) (10) ו-(12), יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-15 בדצמבר שקדם לו; הסכומים המעודכנים כאמור יעוגלו לשקל החדש הקרוב.

 

מיום 1.8.2015

החלטה (מס' 4) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7545 מיום 18.8.2015 עמ' 1844

51. הסכומים המפורטים בהחלטה זו, למעט סעיפים 1, 21א, 27, 40ט ו-40י(א)(1) עד (3), (10) ו-(12), יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-15 בדצמבר שקדם לו; הסכומים המעודכנים כאמור יעוגלו לשקל החדש הקרוב.

 

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 508

51. הסכומים המפורטים בהחלטה זו, למעט סעיפים 1, 21א, 27, סעיפים 21א, 40ט ו-40י(א)(1) עד (3), (10) ו-(12), יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-15 בדצמבר שקדם לו; הסכומים המעודכנים כאמור יעוגלו לשקל החדש הקרוב.

 

ביטול

52.  החלטות שכר חברי הכנסת שנתקבלו מכוח סעיף 5 לחוק שכר חברי הכנסת לפני תחילתה של החלטה זו, למעט ההחלטות בדבר תשלום בעד שירותים רפואיים – בטלות.

תחילה

53.  (א)  תחילתה של החלטה זו, למעט הוראות פרק א', ביום ו' בטבת תשס"א (1 בינואר
2001).

          (ב)  תחילתן של הוראות פרק א' ביום כ"ט בתמוז תש"ס (1 באוגוסט 2000).

 

תוספת ראשונה

(סעיף 1(א)(3))

הצהרה

אני, חבר הכנסת       מצהיר בזה כי שיחות הטלפון שבוצעו מחו"ל בתשלום גוביינא בימים       לקו הטלפון בביתי שמספרו      , בוצעו למען מילוי תפקידי כחבר הכנסת.

הצהרה זו ניתנת לחשבות הכנסת לשם קבלת החזר תשלום בעבור שיחות הטלפון בגוביינא.

 

                   תאריך                                       _________________

                                                                                                  חבר הכנסת

 

תוספת שניה

(סעיף 1(א)(4))

הצהרה

אני, חבר הכנסת       מצהיר כי שיחות הטלפון שבוצעו מהמדינה       בטלפון סלולרי מס'      , בתקופה שמיום       עד יום       נעשו בעת שהותי בתקופה זו במדינה שממנה בוצעו השיחות.

הצהרה זו ניתנת לחשבות הכנסת לשם קבלת החזר תשלום בעבור שיחות הטלפון שבוצעו מחו"ל.

 

                   תאריך                                     __________________

                                                                                                  חבר הכנסת

 

החלטה תשס"ט-2008

תוספת שניה 1

(סעיף 12)

הצהרה

אני, חבר הכנסת       מצהיר בזה כדלקמן:

(1)  בכוונתי לשכור דירה שתשמש אותי למגורי בימים שבהם אני שוהה בירושלים לצורך מילוי תפקידי כחבר הכנסת (להלן – הדירה), על פי הוראות סעיף 12 להחלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים), התשס"א-2001;

(2)  מקום מגורי הקבוע הוא       ואמשיך להתגורר בו גם בתקופת השכירות;

(3)  הדירה תשמש למגורי כאמור בפסקה (1), ולא תשמש לכל מטרה אחרת;

(4)  חוזה השכירות כולל הוראה בדבר אפשרות הפסקת השכירות אם אחדל לכהן בתפקידי.

מיום 24.2.2009

החלטה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6723 מיום 19.11.2008 עמ' 115

הוספת תוספת שניה 1

 

תוספת שלישית

(סעיף 19(א))

הצהרה

אני, חבר הכנסת       מצהיר בזה כי רכב מספר       אשר נמצא ברשותי, משמש אותי לצורך מילוי תפקידי כחבר הכנסת ואני משלם את מלוא הוצאות החזקתו.

הצהרה זו ניתנת לחשבות הכנסת לשם קבלת תשלום הוצאות רכב.

 

                   תאריך                                     __________________

                                                                                                  חבר הכנסת

 

החלטה תשע"ו-2015

תוספת רביעית

(סעיף 19(ב))

הצהרה

אני, חבר הכנסת       מצהיר בזה כי רכב מספר       הועמד לרשותי על ידי       בהתאם להוראות סעיף 13א(ד) לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, תשי"א-1951.

הצהרה זו ניתנת לחשבות הכנסת לשם קבלת תשלום הוצאות רכב.

 

                   תאריך                                         _______________

                                                                                                  חבר הכנסת

 

החלטה תשס"ה-2004

תוספת רביעית 1

(סעיף 21(ג))

אני, חבר הכנסת       מצהיר בזאת כי התשלום בעבור חניה, בהתאם לאישורים המצורפים, נעשה לצורך מילוי תפקידי כחבר הכנסת ולגבי הרכב שהעמידה לרשותי הכנסת.

הצהרה זו ניתנת לחשבות הכנסת לשם קבלת החזר הוצאות בעבור חניה במילוי התפקיד.

 

                   תאריך                                          ______________

                                                                                                  חבר הכנסת

 

תוספת חמישית

(סעיף 31(ב))

הצהרה

אני, חבר הכנסת       מצהיר בזה כדלקמן:

החלטה תשע"ו-2015

(1)  בכוונתי לשכור משרד שישמש אותי כלשכה פרלמנטרית/כמשרד או כחדר ישיבות לשימוש זמני או חד-פעמי (מחק את המיותר) בכתובת       (להלן – המשרד), על פי הוראות פרק ה' להחלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים), תשס"א-2001;

(2)  קיים היתר על פי דין לנהל במקום האמור משרד;

(3)  שירותי המשרד לא יינתנו לי על ידי בן משפחתי, דהיינו בן זוג, ילד, הורה, אח, דוד, בן דוד, וכן בן זוג, שותף או עובד של כל אחד מאלה;

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004

(4)  המשרד לא הועמד לרשותי על ידי מפלגתי ולא ישמש מטה המפלגה או לצורך פעילות המפלגה;

החלטה (מס' 2) תשס"ט-2009

(5)  המשרד לא הועמד לרשותי על ידי גוף שבו אני מכהן;

(6)  לפי מיטב ידיעתי, דמי השכירות הם סבירים ומקובלים;

החלטה תשע"ו-2015

(7)  אין בשכירות כאמור כדי לעורר חשש לניגוד ענינים או לקבלת טובת הנאה כלשהי על ידי.

החלטה תשע"ו-2015

הצהרה זו ניתנת לחשבות הכנסת לשם אישור חוזה השכירות של הלשכה הפרלמנטרית/המשרד או חדר הישיבות לשימוש זמני או חד-פעמי (מחק את המיותר).

 

                   תאריך                                         _______________

                                                                                                  חבר הכנסת

 

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004

תוספת שישית

(סעיף 27(ג))

מיום 1.6.2004

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6322 מיום 15.6.2004 עמ' 701

הוספת תוספת שישית

1.        ספרות מקצועית ופרסומים, עיתונים וכתבי עת

2.        מינויים למערכות מידע

3.        לימודי שפה

4.        משלוח דברי דואר

5.        שירותי דפוס

6.        דמי מינוי לספר אינטרנט

החלטה תשע"ו-2015

7.        כיבוד קל ושתייה קלה בלשכה בכנסת, בלשכה הפרלמנטרית או מחוצה להן; התשלום יבוצע לפי הצהרה שיגיש חבר הכנסת, בהתאם לטופס שלהלן

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 509

7. כיבוד קל ושתייה קלה בלשכה בכנסת, בלשכה הפרלמנטרית או מחוצה להן; התשלום יבוצע לפי הצהרה שיגיש חבר הכנסת, בהתאם לטופס שלהלן

8.        דמי רישום והוצאות מלון של חבר הכנסת לצורך כנס מקצועי או כנס הקשור בעבודתו הפרלמנטרית

החלטה תשע"ד-2014 החלטה תשע"ו-2015

9.        זימונית לחבר הכנסת וליועציו הפרלמנטריים

מיום 1.7.2014

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1742

9. זימונית ויומן אלקטרוני לחבר הכנסת ולעוזריו וליועציו הפרלמנטריים

 

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 509

9. זימונית ויומן אלקטרוני לחבר הכנסת וליועציו הפרלמנטריים

החלטה תשע"ו-2015

10.      מכשיר טלפון סלולרי אחד לשימושו של כל יועץ פרלמנטרי, והוצאות האחזקה והשימוש בו עבור יועץ שניצל את כל התקציב לפי סעיף 40י(א)(1)

מיום 1.7.2014

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1742

10. הוצאות טלפון נייד לעוזרים ליועצים הפרלמנטריים

 

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 509

החלפת פרט 10

הנוסח הקודם:

10. הוצאות טלפון נייד ליועצים הפרלמנטריים

החלטה תשס"ה-2004

11.      מפגשי הסברה ומסיבות עיתונאים המתייחסים בעיקרם לעבודתו הפרלמנטרית והציבורית של חבר הכנסת

מיום 2.12.2004

החלטה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6351 מיום 2.12.2004 עמ' 200

הוספת פרט 11

החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005 החלטה תשע"ד-2014 החלטה תשע"ח-2018

12.      שכר, החזר הוצאות ותשלומים אחרים ליועץ שיעסיק חבר הכנסת למשך תקופת חפיפה שלא תעלה על חודש עם יועצו הפרלמנטרי, ובלבד שלא יעלו על המפורט בסעיפים 40ט ו-40י; הוראות פרק ה1 לא יחולו על היועץ האמור בתקופת החפיפה; פרט זה לא יחול לעניין נהג המועסק על ידי חבר הכנסת לפי סעיף 50ה או 50ו.

מיום 1.3.2005

החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6372 מיום 23.2.2005 עמ' 456

הוספת פרט 12

 

מיום 1.7.2014

החלטה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1742

12. שכר, החזר הוצאות ותשלומים אחרים לעוזר ליועץ שיעסיק חבר הכנסת למשך תקופת חפיפה שלא תעלה על חודש עם עוזרו יועצו הפרלמנטרי, ובלבד שלא יעלו על המפורט בסעיפים 40ט ו-40י; הוראות פרק ה1 לא יחולו על העוזר היועץ האמור בתקופת החפיפה.

 

מיום 8.5.2018

החלטה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7997 מיום 8.5.2018 עמ' 1936

12. שכר, החזר הוצאות ותשלומים אחרים ליועץ שיעסיק חבר הכנסת למשך תקופת חפיפה שלא תעלה על חודש עם יועצו הפרלמנטרי, ובלבד שלא יעלו על המפורט בסעיפים 40ט ו-40י; הוראות פרק ה1 לא יחולו על היועץ האמור בתקופת החפיפה; פרט זה לא יחול לעניין נהג המועסק על ידי חבר הכנסת לפי סעיף 50ה או 50ו.

החלטה תשע"ו-2015

13.      הוצאות אחזקה ושימוש בטלפון הסלולרי האמור בסעיף 1(א)(4) וכן מכשיר טלפון סלולרי אחד נוסף לשימושו של חבר הכנסת והוצאות האחזקה והשימוש בו; התשלום בעבור הטלפון הסלולרי הנוסף יבוצע לפי הצהרה שיגיש חבר הכנסת, בהתאם לטופס שלהלן

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 509

הוספת פרט 13

החלטה תשע"ו-2015

14.      מכשיר טלפון נייח אחד לדירתו של חבר הכנסת לפי קביעת חשב הכנסת

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 509

הוספת פרט 14

 

החלטה תשע"ו-2015

הצהרה לעניין כיבוד קל

(לפי פרט 7 לתוספת השישית)

אני, חבר הכנסת       מצהיר בזה כי הוצאות כיבוד קל ושתייה קלה בסך       שקלים חדשים, בהתאם לאישורים המצורפים, נעשו לשם מילוי תפקידי כחבר הכנסת.

הצהרה זו ניתנת לחשבות הכנסת לשם קבלת החזר הוצאות בעבור רכישת כיבוד קל.

 

תאריך                                                              ________________

                                                                                                              חבר הכנסת

 

החלטה תשע"ו-2015

הצהרה לעניין טלפון סלולרי

(לפי פרט 13 לתוספת השישית)

אני, חבר הכנסת      מצהיר בזה כי טלפון סלולרי שמספרו       נמצא בשימושי לשם מילוי תפקידי כחבר הכנסת.

הצהרה זו ניתנת לחשבות הכנסת לשם קבלת החזר הוצאות אחזקה ושימוש בטלפון סלולרי זה.

 

תאריך                                                              ________________

                                                                                                              חבר הכנסת

 

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004 החלטה תשע"ו-2015

תוספת שביעית

(סעיף 32(א))

מיום 1.6.2004

החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6322 מיום 15.6.2004 עמ' 701

הוספת תוספת שביעית

 

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 509

(סעיף 32(א2)) (סעיף 32(א))

1.        ריהוט משרדי

2.        צורכי משרד

3.        טלוויזיה

החלטה תשע"ו-2015

4.        מקרר משרדי, טוסטר, מיקרוגל

החלטה (מס' 2) תשס"ט-2009

5.        (נמחקה)

6.        מחשבים

7.        מדפסת

8.        פקסימיליה

9.        טלפונים

10.      מכונת צילום

11.      מגרסת נייר

12.      טייפ מנהלים

מיום 20.8.2009

החלטה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1249

מחיקת פסקה (5)

הנוסח הקודם:

5. מזגן

 

מיום 1.1.2016

החלטה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 509

4. מקרר משרדי, טוסטר, מיקרוגל

 

 

ח' בסיון תשס"א (30 במאי 2001)                                           יוסי כץ

                                                                                                      יושב ראש ועדת הכנסת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה ק"ת תשס"א מס' 6114 מיום 9.7.2001 עמ' 916.

תוקנה ק"ת תשס"א: מס' 6113 מיום 2.7.2001 עמ' 909 – החלטה תשס"א-2001 (ת"ט ק"ת תשס"א מס' 6115 עמ' 942). מס' 6122 מיום 23.8.2001 עמ' 1033 – החלטה (מס' 2) תשס"א-2001.

ק"ת תשס"ב: מס' 6154 מיום 21.2.2002 עמ' 465 – הוראת שעה תשס"ב-2002; תוקפה בשנת 2002 ור' סעיף 2 לענין שמירת דינים (תוקנה ק"ת תשס"ב מס' 6159 מיום 21.3.2002 עמ' 582 – הוראת שעה (תיקון) תשס"ב-2002). מס' 6154 מיום 21.2.2002 עמ' 466 – החלטה תשס"ב-2002. מס' 6174 מיום 11.6.2002 עמ' 822 – החלטה (מס'
2) תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.1.2002.

ק"ת תשס"ד: מס' 6282 מיום 31.12.2003 עמ' 126 – החלטה תשס"ד-2003; תחילתה ביום 1.1.2004 ותחולתה על נסיעות מיום זה. מס' 6322 מיום 15.6.2004 עמ' 700 – החלטה (מס' 2) תשס"ד-2004; תחילתה ביום 1.6.2004 ור' סעיף 11 לענין תחולה והוראות מעבר. מס' 6325 מיום 21.6.2004 עמ' 722 – החלטה (מס' 3) תשס"ד-2004; ר' סעיף 3 לענין תחולה.

ק"ת תשס"ה: מס' 6351 מיום 2.12.2004 עמ' 199 – החלטה תשס"ה-2004. מס' 6372 מיום 23.2.2005 עמ' 452 – החלטה (מס' 2) תשס"ה-2005; ר' סעיף 3 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר. מס' 6379 מיום 29.3.2005 עמ' 600 – הוראת שעה תשס"ה-2005; תוקפה מיום 1.3.2005 עד יום 31.12.2005.

ק"ת תשס"ו מס' 6452 מיום 10.1.2006 עמ' 335 – החלטה תשס"ו-2006; ר' סעיף 3 לענין תחולה.

ק"ת תשס"ז: מס' 6547 מיום 28.12.2006 עמ' 408 – החלטה תשס"ז-2006; תחילתה ביום 1.1.2007. מס' 6568 מיום 22.2.2007 עמ' 606 – החלטה (מס' 2) תשס"ז-2007. מס' 6575 מיום 27.3.2007 עמ' 682 – החלטה (מס' 3) תשס"ז-2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6631 מיום 24.12.2007 עמ' 252 – החלטה תשס"ח-2007.

ק"ת תשס"ט: מס' 6723 מיום 19.11.2008 עמ' 115 – החלטה תשס"ט-2008; תחילתה ביום תחילת כהונתה של הכנסת השמונה עשרה. מס' 6777 מיום 7.5.2009 עמ' 920 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009. מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1249 – החלטה (מס' 2) תשס"ט-2009. עמ' 1250 – הוראת שעה; ר' סעיף 2 לענין תחילה ותוקף (תוקנה ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1476 – הוראת שעה (תיקון) תש"ע-2010. ק"ת תשע"א מס' 6976 מיום 9.2.2011 עמ' 693 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"א-2011; תחילתה ביום 5.8.2010).

ק"ת תש"ע: מס' 6863 מיום 1.2.2010 עמ' 716 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.1.2010. מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 888 – החלטה תש"ע-2010. מס' 6884 מיום 12.4.2010 עמ' 1012 – החלטה (מס' 2) תש"ע-2010; ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשע"א: מס' 6940 מיום 16.11.2010 עמ' 152 – החלטה תשע"א-2010. מס' 6965 מיום 17.1.2011 עמ' 509 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011. עמ' 510 – החלטה (מס' 2) והוראת שעה.

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 724 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7213 מיום 20.1.2013 עמ' 642 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ג מס' 7259 מיום 18.6.2013 עמ' 1370 – החלטה תשע"ג-2013. תוקנה ק"ת תשע"ה מס' 7545 מיום 18.8.2015 עמ' 1843 – הוראת שעה (תיקון); תחילתה ביום 15.7.2015.

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 546 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ד מס' 7419 מיום 2.9.2014 עמ' 1738 – החלטה תשע"ד-2014; ר' סעיף 20 לענין תחילה.

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 716 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ה מס' 7536 מיום 27.7.2015 עמ' 1397 – החלטה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 17.6.2015 ותחולתה גם על קורס שהחל ערב תחילתה.

ק"ת תשע"ה מס' 7536 מיום 27.7.2015 עמ' 1398 – החלטה (מס' 2) תשע"ה-2015; תחילתה ביום 17.6.2015.

ק"ת תשע"ה מס' 7545 מיום 18.8.2015 עמ' 1843 – החלטה (מס' 3) תשע"ה-2015; תחילתה ביום 15.7.2015.

ק"ת תשע"ה מס' 7545 מיום 18.8.2015 עמ' 1843 – החלטה (מס' 4) תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.8.2015.

ק"ת תשע"ה מס' 7545 מיום 18.8.2015 עמ' 1844 – החלטה (מס' 5) תשע"ה-2015.

ק"ת תשע"ה מס' 7547 מיום 25.8.2015 עמ' 1864 – החלטה (מס' 6) תשע"ה-2015; תחילתה ביום 15.7.2015 ור' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

2. (ב) התאמות ושירותים שניתנו לחבר הכנסת לפי סעיף 50ה להחלטה העיקרית ערב תחילתה של החלטה זו, ימשיכו להינתן לו עד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015).

 (ג) הועסק עובד מכוח סעיף 50ה להחלטה העיקרית כנוסחו ערב תחילתה של החלטה זו, תימשך העסקתו עד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015) או כל עוד חבר הכנסת זכאי להתאמות ולשירותים לפי הסעיף האמור, לפי המוקדם.

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 506 – החלטה תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 510 – החלטה (מס' 2) תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ו מס' 7654 מיום 5.5.2016 עמ' 1111 – החלטה (מס' 3) תשע"ו-2016; תחילתה ביום 22.5.2016.

ק"ת תשע"ו מס' 7680 מיום 30.6.2016 עמ' 1482 – החלטה (מס' 4) תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.6.2016 ור' סעיף 3 לענין הוראת מעבר.

3. לעניין שנת 2016, החל מיום תחילתה של החלטה זו תהיה הזכאות לפי סעיף 29 רישה להחלטה העיקרית 45,450 שקלים חדשים.

ק"ת תשע"ז מס' 7798 מיום 5.4.2017 עמ' 950 – החלטה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7884 מיום 21.11.2017 עמ' 208 – הוראת שעה תשע"ח-2017; תוקפה מיום 1.1.2017 עד יום 31.12.2019. תוקנה ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 912 – הוראת שעה (תיקון) תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018. ק"ת תשע"ט מס' 8145 מיום 8.1.2019 עמ' 1782 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תשע"ח מס' 7940 מיום 28.1.2018 עמ' 912 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ח מס' 7997 מיום 8.5.2018 עמ' 1935 – החלטה תשע"ח-2018; ר' סעיף 4 לענין הוראות מעבר. תוקנה ק"ת תשע"ח מס' 8023 מיום 18.6.2018 עמ' 2203 – החלטה (תיקון) תשע"ח-2018; תחילתה ביום 13.6.2018.

4. (א) מי שהועסק לפני יום יום יום תחילתה של החלטה זו (להלן – יום התחילה) על ידי הכנסת בתפקידים המפורטים להלן, אף שלא בהתאם להוראות ההחלטה העיקרית, והחל להיות מועסק ברציפות על ידי חבר הכנסת בתפקידים אלה ביום התחילה ואילך, יהיה זכאי לתוספת שכר חודשית כל עוד הוא עובד בתפקיד זה יהיה זכאי, כל עוד הוא עובד בתפקידים אלה, לתוספת שכר חודשית לפי התפקיד האחרון שבו הועסק על ידי הכנסת:

  (1) נהג לחבר כנסת מוגבל בניידות לפי סעיף 50ה(א)(4) להחלטה העיקרית כנוסחה בהחלטה זו – תוספת של 3,700 שקלים חדשים 4,400 שקלים חדשים; הסכום האמור יהיה צמוד לעדכון השכר כאמור בסעיף 50ה(א)(4)(ב);

  (2) נהג לחבר כנסת מאובטח לפי סעיף 50ו להחלטה העיקרית כנוסחה בהחלטה זו – תוספת של 4,500 שקלים חדשים 5,200 שקלים חדשים; הסכום האמור יהיה צמוד לעדכון השכר כאמור בסעיף 50ו(ג)(3).

 (ב) תוספת השכר לפי סעיף זה תשולם לנהג כל עוד המשיך לעבוד ברציפות כנהג לפי סעיף 50ה או 50ו להחלטה העיקרית כנוסחה בהחלטה זו, אף אם עבד אצל יותר מחבר כנסת אחד.

 (ג) מי שהועסק על ידי הכנסת בתפקידים המפורטים בסעיף קטן (א), אף שלא בהתאם להוראות ההחלטה העיקרית, לפני יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012), והמשיך לעסוק בהם ברציפות עד תחילת העסקתו על ידי חבר הכנסת בתפקידים אלה ביום התחילה ואילך, יועסק בדרגה ובדירוג שבהם הועסק ערב יום התחילה או בדרגה ובדירוג לפי החלטה זו, לפי הגבוה, ותוספת השכר תשולם לו לפי סעיף קטן (א)(2), והכול כל עוד המשיך לעבוד ברציפות כנהג לפי סעיף 50ה או 50ו להחלטה העיקרית כנוסחה בהחלטה זו; ואולם אם הוא מועסק על ידי חבר הכנסת שהוא מוגבל בניידות לפי סעיף 50ה להחלטה העיקרית, הוא לא יהיה זכאי לתוספות שכר שעניינן אבטחה המשולמות לנהגים המועסקים בשירות המדינה באותה דרגה תשולם לו תוספת השכר לפי סעיף קטן (א)(2) כל עוד המשיך לעבוד ברציפות כנהג לפי סעיף 50ה או 50ו להחלטה העיקרית.

 (ד) לעניין סעיפים קטנים (א) עד (ג), יראו הפסקה בעבודה לתקופה העולה על שלושה חודשים שישה חודשים כפוגעת ברציפות העבודה כנהג, אף אם העובד הועסק בה על ידי חבר הכנסת בתפקיד אחר או אם הועסק כנהג שלא בידי חבר כנסת.

 (ה) מי שזכאי לתוספת שכר לפי סעיף קטן (א) רשאי להודיע לחשב הכנסת, לא יאוחר מיום תחילת העסקתו לראשונה על ידי חבר הכנסת כאמור באותו סעיף קטן, כי לעניין שכרו ותנאי עבודתו יחולו הוראות סעיפים 40ט ו-40י(א)(2) להחלטה העיקרית כפי שהן חלות על יועץ פרלמנטרי במקום הוראות סעיף 50ה(א)(4)(ב) או 50ו(ג)(3) להחלטה העיקרית, לפי העניין; לא ניתן לשנות או לבטל הודעה שניתנה לפי סעיף קטן זה.

ק"ת תשע"ח מס' 8015 מיום 6.6.2018 עמ' 2143 – החלטה (מס' 2) תשע"ח-2018; ר' סעיף 3 לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר.

3. (א) תחילתה של החלטה זו ביום קבלתה בוועדת הכנסת (להלן – יום התחילה). [4.6.2018]

 (ב) הוראות סעיף 10 להחלטה העיקרית כנוסחו בהחלטה זו, יחולו לגבי לינות שיסופקו מיום התחילה ואילך.

 (ג) לעניין שנת 2018, הזכאות לפי סעיף 10(ב)(2) להחלטה העיקרית כנוסחו בהחלטה זו, תהיה לארבעה לילות.

ק"ת תשע"ח מס' 8015 מיום 6.6.2018 עמ' 2144 – החלטה (מס' 3) תשע"ח-2018.

ק"ת תשע"ח מס' 8023 מיום 18.6.2018 עמ' 2203 – החלטה (מס' 4) תשע"ח-2018; תחילתה ביום 13.6.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8158 מיום 28.1.2019 עמ' 1916 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8327 מיום 15.1.2020 עמ' 422 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות