נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הכנסת, תשנ"ד-1994

 

 

דיני חוקה  – כנסת

תוכן ענינים

 

פרק א': פתיחת הכנסת

Go

4

סעיף 1

ישיבת הפתיחה של הכנסת

Go

4

סעיף 2

הצהרה לאחר ישיבת הפתיחה

Go

5

 

פרק ב': ועדות

Go

5

סעיף 2א

הועדה המסדרת

Go

5

סעיף 3

מספר החברים בועדות הכנסת

Go

5

סעיף 4

תיקון חוק יסוד: הכנסת   מס' 16

Go

6

סעיף 4א

דיווח ראש המטה הכללי

Go

6

סעיף 5

דיון בועדת משנה

Go

6

 

פרק ג': בחירת נציגים

Go

6

סעיף 6

בחירת נציגים

Go

6

 

פרק ד': השעיה והעברה מכהונה של יושב ראש הכנסת או של סגן מסגניו

Go

7

סעיף 7

השעיה וסייגים לכהונה של יושב ראש הכנסת או של סגן מסגניו   מחמת עבירה

Go

7

סעיף 8

העברה מכהונה של יושב ראש הכנסת או של סגן מסגניו   שלא מחמת עבירה

Go

7

 

פרק ד'1: הפסקת חברות של חבר הכנסת שהתקיים בו האמור  בסעיף 7א

Go

7

סעיף 8א

הפסקת חברות של חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א

Go

7

 

פרק ה': הוראות שונות

Go

8

סעיף 9

כינוס הכנסת

Go

8

סעיף 9א

מועד הפסקת כהונה של חבר הכנסת

Go

8

סעיף 10

נשיאות הכנסת

Go

8

סעיף 10א

פרסום ברשומות

Go

8

סעיף 10ב

מועדים שלא יובאו בחשבון לעניין התקופות לקבלת חוק תקציב

Go

9

 

פרק ו': ראש האופוזיציה

Go

9

סעיף 11

קביעת ראש האופוזיציה

Go

9

סעיף 12

הפסקת כהונה

Go

9

סעיף 13

דיווח ראש הממשלה לראש האופוזיציה

Go

9

סעיף 14

מעמד ראש האופוזיציה בכנסת

Go

9

סעיף 15

מעמד ראש האופוזיציה בטקסים ממלכתיים

Go

9

סעיף 16

שכר ותנאי עבודה

Go

9

סעיף 17

היועץ המשפטי לכנסת ותפקידיו

Go

9

סעיף 18

מינוי היועץ המשפטי לכנסת

Go

10

סעיף 19

כשירות

Go

10

סעיף 20

הועדה הציבורית

Go

10

סעיף 21

סדרי עבודת הועדה הציבורית

Go

10

סעיף 22

מועד הבחירה

Go

10

סעיף 23

משך הכהונה

Go

11

סעיף 24

הגבלת פעילות

Go

11

סעיף 25

שכר וגמלאות

Go

11

סעיף 26

תום הכהונה

Go

11

סעיף 27

העברה מכהונה

Go

11

סעיף 28

השעיה

Go

11

סעיף 29

המשנה ליועץ המשפטי לכנסת

Go

12

 

פרק ח':

Go

12

 

פרק ט': שכר חברי הכנסת

Go

12

סעיף 49

מטרת הפרק

Go

12

סעיף 50

הגדרות

Go

12

סעיף 51

שכר ותשלומים אחרים

Go

12

סעיף 52

הועדה הציבורית

Go

12

סעיף 53

גמול

Go

13

סעיף 54

סדרי עבודת הועדה הציבורית

Go

13

סעיף 55

המלצות הועדה הציבורית

Go

13

סעיף 56

סייג לתחולה

Go

13

סעיף 57

ביטול חוק שכר חברי הכנסת

Go

13

סעיף 58

שמירת תוקף

Go

13

 

פרק י': סיעות

Go

14

סעיף 59

התפלגות

Go

14

סעיף 60

אישור ועדת הכנסת

Go

14

סעיף 61

פרישה מסיעה

Go

14

סעיף 62

מספר חברי הסיעה

Go

14

סעיף 62א

קביעת ההשתייכות הסיעתית של חבר הכנסת שהחל לכהן אחרי התפלגות סיעה

Go

14

סעיף 63

ייצוג הסיעה

Go

15

 

פרק י"א: מרכז המחקר והמידע של הכנסת

Go

15

סעיף 64

מסירת מידע

Go

15

 

פרק י"ב: שדלנים

Go

15

סעיף 65

הגדרות

Go

15

סעיף 66

היתר לשדלן

Go

16

סעיף 67

סייג למתן היתר

Go

16

סעיף 68

הזדהות

Go

16

סעיף 69

איסורים

Go

17

סעיף 70

פרסום באתר האינטרנט של הכנסת

Go

17

סעיף 71

ביצוע ותקנות   פרק י"ב

Go

17

 

תוספת

Go

17

 

התוספת השניה

Go

18

 

(תיקון מס' 1) תשנ"ו-1996


חוק הכנסת, תשנ"ד-1994*

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1582 מיום 21.3.1996 עמ' 234 (ה"ח 2497)

חוק הכנסת (מספר החברים בועדות), תשנ"ד-1994

(תיקון מס' 9)  תש"ס-2000

פרק א': פתיחת הכנסת

מיום 8.8.2000

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 261 (ה"ח 2894)

הוספת כותרת פרק א'

ישיבת הפתיחה של הכנסת (תיקון מס' 1)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

1.    (א)  (1)   הכנסת תתכנס לישיבתה הראשונה ביום הארבעה עשר שלאחר יום הבחירות לכנסת, בשעה ארבע אחרי הצהריים, ואם היה יום זה אחד מהימים המנויים בפסקה
(2) – ביום שלאחר מכן שאינו אחד מאותם ימים.

(2)   אלה הימים שבהם לא תתכנס הכנסת לישיבתה הראשונה: יום שישי, יום שבת, מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, וערביהם, חול המועד, יום הזיכרון לשואה ולגבורה וערבו, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וערבו, יום העצמאות, ותשעה באב וערבו.

(3)   יושב ראש הכנסת רשאי, בשל יום מנוחה, חג, מועד או יום זיכרון, שאינם מנויים בפסקה ( 2), ולפי פניה של מי שנבחר לכנסת הנכנסת –

(א)   לדחות את ישיבתה הראשונה של הכנסת ליום שלאחר היום שנקבע לפי פסקה (1), שאינו אחד מהימים המנויים בפסקה (2);

(ב)   לשנות את שעת כינוס הכנסת האמורה בפסקה (1).

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 42) תשע"ו-2016

          (א1) הכנסת תיפתח על ידי נשיא המדינה, והוא ימסור את הנהלת הישיבה ליושב ראש הכנסת או ליושב ראש הכנסת בפועל כאמור בסעיף 20(א) לחוק-יסוד: הכנסת; בהעדרו של נשיא המדינה, תיפתח הכנסת על ידי יושב ראש הכנסת או יושב ראש הכנסת בפועל כאמור.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 42) תשע"ו-2016

          (א2) משפתח יושב ראש הכנסת או יושב ראש הכנסת בפועל את ישיבתה הראשונה של הכנסת או משקיבל לידיו את הנהלתה, יצהיר את הצהרת האמונים של חברי הכנסת.

(תיקון מס' 11) תשס"א-2000 (תיקון מס' 19) תשס"ה-2004 (תיקון מס' 42) תשע"ו-2016

          (ב)  משהצהיר יושב ראש הכנסת או יושב ראש הכנסת בפועל את הצהרת האמונים, ייקראו בפני המליאה מזמור קכ"ב בתהלים וקטעים מתוך ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, המופיעים בתוספת.

 

(תיקון מס' 11) תשס"א-2000 (תיקון מס' 42) תשע"ו-2016

          (ג)   יושב ראש הכנסת או יושב ראש הכנסת בפועל ישוב ויקרא את הצהרת האמונים באזני חברי הכנסת וכל אחד מחברי הכנסת יקום, בזה אחר זה, ויצהיר:

"מתחייב אני."

(תיקון מס' 19) תשס"ד-2004

          (ד)  ישיבת הפתיחה תינעל בשירת המנון המדינה "התקווה" בנוסח המובא בתוספת לחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט-1949.

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1582 מיום 21.3.1996 עמ' 234 (ה"ח 2497)

הוספת סעיף 1

 

מיום 27.12.2000

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"א מס' 1763 מיום 27.12.2000 עמ' 78 (ה"ח 2942)

(א) משפתח זקן חברי הכנסת הוותיק שבחברי הכנסת את ישיבתה הראשונה של הכנסת או משקיבל לידיו את הנהלתה, יצהיר את הצהרת האמונים של חברי הכנסת.

(ב) משהצהיר זקן חברי הכנסת הותיק שבחברי הכנסת את הצהרת האמונים, ייקראו בפני המליאה מזמור קכ"ב בתהלים וקטעים מתוך ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, המופיעים בתוספת הראשונה.

(ג) זקן חברי הכנסת הותיק שבחברי הכנסת ישוב ויקרא את הצהרת האמונים באזני חברי הכנסת וכל אחד מחברי הכנסת יקום, בזה אחר זה, ויצהיר:

"מתחייב אני."

 

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 19

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 6 (ה"ח 51)

(ב) משהצהיר הותיק שבחברי הכנסת את הצהרת האמונים, ייקראו בפני המליאה מזמור קכ"ב בתהלים וקטעים מתוך ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, המופיעים בתוספת הראשונה בתוספת.

(ג) הותיק שבחברי הכנסת ישוב ויקרא את הצהרת האמונים באזני חברי הכנסת וכל אחד מחברי הכנסת יקום, בזה אחר זה, ויצהיר:

"מתחייב אני."

(ד) ישיבת הפתיחה תינעל בשירת ההימנון הלאומי "התקווה" בנוסח המובא בתוספת השניה המנון המדינה "התקווה" בנוסח המובא בתוספת לחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט-1949.

 

מיום 27.7.2006

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2063 מיום 27.7.2006 עמ' 393 (ה"ח 117)

(א) משפתח הותיק שבחברי הכנסת את ישיבתה הראשונה או משקיבל לידיו את הנהלתה, יצהיר את הצהרת האמונים של חברי הכנסת. בסעיף זה, "ותיק" – כהגדרתו בסעיף 13 לחוק-יסוד: הכנסת.

(א) (1) הכנסת תתכנס לישיבתה הראשונה ביום הארבעה עשר שלאחר יום הבחירות לכנסת, בשעה ארבע אחרי הצהריים, ואם היה יום זה אחד מהימים המנויים בפסקה (2) – ביום שלאחר מכן שאינו אחד מאותם ימים.

(2) אלה הימים שבהם לא תתכנס הכנסת לישיבתה הראשונה: יום שישי, יום שבת, מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, וערביהם, חול המועד, יום הזיכרון לשואה ולגבורה וערבו, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וערבו, יום העצמאות, ותשעה באב וערבו.

(3) יושב ראש הכנסת רשאי, בשל יום מנוחה, חג, מועד או יום זיכרון, שאינם מנויים בפסקה ( 2), ולפי פניה של מי שנבחר לכנסת הנכנסת –

(א) לדחות את ישיבתה הראשונה של הכנסת ליום שלאחר היום שנקבע לפי פסקה (1), שאינו אחד מהימים המנויים בפסקה (2);

(ב) לשנות את שעת כינוס הכנסת האמורה בפסקה (1).

(א1) הכנסת תיפתח על ידי נשיא המדינה, והוא ימסור את הנהלת הישיבה לוותיק שבחברי הכנסת הנוכחים שאינו ראש הממשלה, שר או סגן שר; בהעדרו של נשיא המדינה, תיפתח הכנסת על ידי הוותיק שבחברי הכנסת כאמור; בסעיף זה, "ותיק" – כהגדרתו בסעיף 20(א) לחוק-יסוד: הכנסת.

(א2) משפתח הוותיק שבחברי הכנסת את ישיבתה הראשונה של הכנסת או משקיבל לידיו את הנהלתה, יצהיר את הצהרת האמונים של חברי הכנסת.

 

מיום 14.1.2016

תיקון מס' 42

ס"ח תשע"ו מס' 2523 מיום 14.1.2016 עמ' 338 (ה"ח 604)

(א1) הכנסת תיפתח על ידי נשיא המדינה, והוא ימסור את הנהלת הישיבה לוותיק שבחברי הכנסת הנוכחים שאינו ראש הממשלה, שר או סגן שר ליושב ראש הכנסת או ליושב ראש הכנסת בפועל כאמור בסעיף 20(א) לחוק-יסוד: הכנסת; בהעדרו של נשיא המדינה, תיפתח הכנסת על ידי הוותיק שבחברי הכנסת כאמור; בסעיף זה, "ותיק" – כהגדרתו בסעיף 20(א) לחוק-יסוד: הכנסת יושב ראש הכנסת או יושב ראש הכנסת בפועל כאמור.

(א2) משפתח הוותיק שבחברי הכנסת יושב ראש הכנסת או יושב ראש הכנסת בפועל את ישיבתה הראשונה של הכנסת או משקיבל לידיו את הנהלתה, יצהיר את הצהרת האמונים של חברי הכנסת.

(ב) משהצהיר הותיק שבחברי הכנסת יושב ראש הכנסת או יושב ראש הכנסת בפועל את הצהרת האמונים, ייקראו בפני המליאה מזמור קכ"ב בתהלים וקטעים מתוך ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, המופיעים בתוספת.

(ג) הותיק שבחברי הכנסת יושב ראש הכנסת או יושב ראש הכנסת בפועל ישוב ויקרא את הצהרת האמונים באזני חברי הכנסת וכל אחד מחברי הכנסת יקום, בזה אחר זה, ויצהיר:

"מתחייב אני."

הצהרה לאחר ישיבת הפתיחה  (תיקון מס' 1)  תשנ"ו-1996

2.    חבר הכנסת שלא נכח בישיבת הפתיחה, או שהיה לחבר הכנסת לאחר מכן, יצהיר את הצהרת האמונים בישיבה הראשונה שבה הוא נוכח; יושב ראש הישיבה יקרא באזניו את נוסח ההצהרה, וחבר הכנסת יקום ויצהיר:

"מתחייב אני".

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1582 מיום 21.3.1996 עמ' 235 (ה"ח 2497)

הוספת סעיף 2

(תיקון מס' 9)  תש"ס-2000

פרק ב': ועדות

מיום 8.8.2000

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 261 (ה"ח 2894)

הוספת כותרת פרק ב'

הועדה המסדרת  (תיקון מס' 9) תש"ס-2000 (תיקון מס' 16) תשס"ב-2009

2א.     (א)  הכנסת תבחר, מוקדם ככל האפשר לאחר היבחרה, ועדה מסדרת; בראש הועדה המסדרת יעמוד חבר הכנסת מהסיעה של חבר הכנסת שעליו הטיל נשיא המדינה את התפקיד להרכיב ממשלה.

          (ב)  הייצוג בועדה המסדרת יהיה לפי גודלן היחסי של הסיעות, ובלבד שלכל סיעה בת 4 חברים או יותר יהיה נציג בועדה המסדרת; סיעה שאין לה נציג בועדה המסדרת רשאית להודיע לועדה כי אחד מחבריה ישמש כמשקיף מטעמה בועדה; למשקיף כאמור לא תהיה זכות הצבעה בועדה.

          (ג)   הועדה המסדרת תביא לאישור הכנסת הצעה בדבר הרכב הועדות הקבועות.

(תיקון מס' 27) תש"ע-2010

          (ד)  לועדה המסדרת יהיו, עד לבחירתה של ועדת הכנסת, סמכויות ועדת הכנסת הנוגעות לסדרי הבית ולדיוני הכנסת וכן סמכותה לפי סעיף 10.

          (ה)  עד לבחירת ועדות הכנסת רשאית הועדה המסדרת לבחור ועדות זמניות לעניני כספים ולעניני חוץ וביטחון, ובלבד שמספר חברי ועדות אלה לא יעלה על מספר החברים בועדת הכספים ובועדת החוץ והביטחון לפי הוראות סעיף 3(ב); יושב ראש הועדה המסדרת ימסור על כך הודעה לכנסת.

מיום 8.8.2000

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 261 (ה"ח 2894)

הוספת סעיף 2א

 

מיום 17.2.2003

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 6 (ה"ח 3027)

(א) הכנסת תבחר, מוקדם ככל האפשר לאחר היבחרה, ועדה מסדרת; בראש הועדה המסדרת יעמוד חבר הכנסת מהסיעה של ראש הממשלה הנבחר של חבר הכנסת שעליו הטיל נשיא המדינה את התפקיד להרכיב ממשלה.

 

מיום 5.2.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תש"ע מס' 2247 מיום 7.7.2010 עמ' 567 (ה"ח 325)

(ד) לועדה המסדרת יהיו, עד לבחירתה של ועדת הכנסת, סמכויות ועדת הכנסת הנוגעות לסדרי הבית ולדיוני הכנסת וכן סמכותה לפי סעיף 10.

מספר החברים בועדות הכנסת  (תיקון מס' 1)  תשנ"ו-1996

3.    (א)  מספר החברים בועדה קבועה של הכנסת, לא יעלה על חמישה-עשר.

 

(תיקון מס' 2)  תשנ"ו-1996 (הוראות מיוחדות) תשע"ז-2017

          (ב)  מספר החברים בועדת החוץ והבטחון, בועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת וכן בועדת הכספים של הכנסת, לא יעלה על שבעה-עשר.

          (ג)   מספר החברים בועדת הכנסת ייקבע בידי הכנסת ובלבד שהרכב הועדה יהיה, ככל שניתן, לפי יחסי הכוחות של הסיעות בכנסת.

(תיקון מס' 50) תשפ"ב-2021

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), ועדת הכנסת רשאית לקבוע, ברוב של שלושה רבעים מחבריה, כי בתקופת כהונתה של הכנסת שבה מתקבלת ההחלטה מספר החברים בוועדת החוץ והביטחון לא יעלה על תשעה-עשר ומספר החברים בוועדת הכספים לא יעלה על עשרים.

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1582 מיום 21.3.1996 עמ' 235 (ה"ח 2497)

1. 3. (א) מספר החברים בועדה קבועה של הכנסת, לא יעלה על חמישה-עשר.

 

מיום 16.7.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1596 מיום 16.7.1996 עמ' 372 (ה"ח 2550)

(ב) מספר החברים בועדת החוץ והבטחון, בועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת וכן בועדת הכספים של הכנסת, לא יעלה על שבעה-עשר.

 

בתקופת כהונתה של הכנסת ה-20 עד יום 30.4.2019

הוראות מיוחדות תשע"ז-2017

ס"ח תשע"ז מס' 2650 מיום 26.7.2017 עמ' 1046 (ה"ח 716)

(ב) מספר החברים בועדת החוץ והבטחון, בועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת וכן בועדת הכספים של הכנסת, לא יעלה על שבעה-עשר ומספר החברים בוועדת החוץ והביטחון לא יעלה על 21.

 

מיום 12.10.2021

תיקון מס' 50

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 4 (ה"ח 873)

הוספת סעיף קטן 3(ד)

תיקון חוק-יסוד: הכנסת – מס' 16 (תיקון מס' 1)  תשנ"ו-1996

4.    בסעיף 21 לחוק-יסוד: הכנסת, סעיף קטן (ג) – בטל.

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1582 מיום 21.3.1996 עמ' 235 (ה"ח 2497)

2. 4. בסעיף 21 לחוק-יסוד: הכנסת, סעיף קטן (ג) – בטל.

 

דיווח ראש המטה הכללי (תיקון מס' 21) תשס"ה-2005

4א.     ראש המטה הכללי ידווח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת מעת לעת ולא פחות מאחת לחודשיים, על פעילות צבא הגנה לישראל, וכן יימסרו לוועדה דיווחים מיוחדים לפי בקשתה; סברה הוועדה ברוב חבריה כי מדובר בענין בעל דחיפות מיוחדת, ידווח עליו ראש המטה הכללי לועדה או לועדת משנה שלה, לפי קביעת הוועדה, בהקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ-48 שעות מעת שביקשה את הדיווח.

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"ה מס' 2025 מיום 10.8.2005 עמ' 948 (ה"ח 70)

הוספת סעיף 4א

דיון בועדת משנה  (תיקון מס' 3) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 9)  תש"ס-2000

5.    (א)  בסעיף זה –

          "אישור" – לרבות הסכמה, החלטה, התייעצות ופעולה אחרת כיוצא באלה;

          "ועדה" – ועדה מוועדות הכנסת לרבות ועדה משותפת.

(תיקון מס' 9)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 28)  תש"ע-2010

          (ב)  נדרש, על פי כל דין, אישור של ועדה מוועדות הכנסת, רשאי יושב ראש הוועדה, בהתייעצות עם יושב ראש הכנסת, לקבוע כי האישור יינתן על ידי ועדת משנה של אותה ועדה, אם שוכנע כי טעמים של חשש לפגיעה בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה מחייבים כי האישור, או הדיון בקשר אליו, יישמרו בסוד.

(תיקון מס' 9)  תש"ס-2000

          (ג)   הוועדה תבחר את חברי ועדת המשנה; מספרם של חברי תת-הוועדה לא יעלה על חמישה.

(תיקון מס' 9)  תש"ס-2000

          (ד)  דין אישור שניתן על ידי ועדת המשנה לפי סעיף זה, כדין אישור שניתן על ידי הוועדה.

(תיקון מס' 9)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 28) תש"ע-2010

          (ה)  (1)   ישיבותיה של ועדת המשנה לפי סעיף זה תהיינה חסויות;

(2)   פרסומם של הדברים שנאמרו או שנמסרו בישיבותיה של ועדת המשנה אסור, אלא אם כן החליטה ועדת המשנה אחרת.

(תיקון מס' 28)  תש"ע-2010

          (ו)   (1)   בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ה), נדרש, על פי כל דין, אישור של ועדת הכספים של הכנסת, רשאי יושב ראש הוועדה, בהתייעצות עם יושב ראש הכנסת, לקבוע כי האישור יינתן על ידי ועדת משנה של ועדת הכספים, אם שוכנע כי טעמים מיוחדים של חשש לפגיעה של ממש בעניין כלכלי משמעותי של המדינה מחייבים כי האישור, או הדיון בקשר אליו, יישמרו בסוג, ויחולו הוראות סעיף קטן (ד);

(2)   ועדת הכספים של הכנסת תבחר את חברי ועדת המשנה כאמור בפסקה (1) עם תחילת כהונתה של כל כנסת; מספרם של חברי ועדת המשנה יהיה חמישה לפחות, וחלקם יהיו חברים בסיעות האופוזיציה, כהגדרתן בסעיף 11(ג);

(3)   ישיבותיה של ועדת המשנה לפי סעיף קטן זה תהיינה חסויות לתקופה שתקבע ועדת המשנה, הקצרה ביותר המתחייבת מאופי העניין, ובתקופה זו יחולו הוראות סעיף קטן (ה)(2).

מיום 28.1.1998

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1649 מיום 28.1.1998 עמ' 112 (ה"ח 2659)

הוספת סעיף 5

 

מיום 8.8.2000

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 262 (ה"ח 2894)

דיון בתת-ועדה בועדת משנה

5. (א) בסעיף זה –

"אישור" – לרבות הסכמה, החלטה, התייעצות ופעולה אחרת כיוצא באלה;

"ועדה" – ועדה מוועדות הכנסת לרבות ועדה משותפת.

(ב) נדרש, על פי כל דין, אישור של ועדה מוועדות הכנסת, רשאי יושב ראש הוועדה, בהתייעצות עם יושב ראש הכנסת, לקבוע כי האישור יינתן על ידי תת-ועדה ועדת משנה של אותה ועדה, אם שוכנע כי טעמים של בטחון המדינה, של יחסי חוץ או של קשרי מסחר בין-לאומיים מחייבים כי האישור, או הדיון בקשר אליו, יישמרו בסוד.

(ג) הוועדה תבחר את חברי תת-הוועדה ועדת המשנה; מספרם של חברי תת-הוועדה לא יעלה על חמישה.

(ד) דין אישור שניתן על ידי תת-הוועדה ועדת המשנה לפי סעיף זה, כדין אישור שניתן על ידי הוועדה.

(ה) ישיבותיה של תת-הוועדה ועדת המשנה לפי סעיף זה תהיינה חסויות.

 

מיום 26.7.2010

תיקון מס' 28

ס"ח תש"ע מס' 2252 מיום 26.7.2010 עמ' 609 (ה"ח 337)

(ב) נדרש, על פי כל דין, אישור של ועדה מוועדות הכנסת, רשאי יושב ראש הוועדה, בהתייעצות עם יושב ראש הכנסת, לקבוע כי האישור יינתן על ידי ועדת משנה של אותה ועדה, אם שוכנע כי טעמים של בטחון המדינה, של יחסי חוץ או של קשרי מסחר בין-לאומיים של חשש לפגיעה בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה מחייבים כי האישור, או הדיון בקשר אליו, יישמרו בסוד.

(ג) הוועדה תבחר את חברי ועדת המשנה; מספרם של חברי תת-הוועדה לא יעלה על חמישה.

(ד) דין אישור שניתן על ידי ועדת המשנה לפי סעיף זה, כדין אישור שניתן על ידי הוועדה.

(ה) (1) ישיבותיה של ועדת המשנה לפי סעיף זה תהיינה חסויות;

(2) פרסומם של הדברים שנאמרו או שנמסרו בישיבותיה של ועדת המשנה אסור, אלא אם כן החליטה ועדת המשנה אחרת.

(ו) (1) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ה), נדרש, על פי כל דין, אישור של ועדת הכספים של הכנסת, רשאי יושב ראש הוועדה, בהתייעצות עם יושב ראש הכנסת, לקבוע כי האישור יינתן על ידי ועדת משנה של ועדת הכספים, אם שוכנע כי טעמים מיוחדים של חשש לפגיעה של ממש בעניין כלכלי משמעותי של המדינה מחייבים כי האישור, או הדיון בקשר אליו, יישמרו בסוג, ויחולו הוראות סעיף קטן (ד);

(2) ועדת הכספים של הכנסת תבחר את חברי ועדת המשנה כאמור בפסקה (1) עם תחילת כהונתה של כל כנסת; מספרם של חברי ועדת המשנה יהיה חמישה לפחות, וחלקם יהיו חברים בסיעות האופוזיציה, כהגדרתן בסעיף 11(ג);

(3) ישיבותיה של ועדת המשנה לפי סעיף קטן זה תהיינה חסויות לתקופה שתקבע ועדת המשנה, הקצרה ביותר המתחייבת מאופי העניין, ובתקופה זו יחולו הוראות סעיף קטן (ה)(2).

(תיקון מס' 9)  תש"ס-2000

פרק ג': בחירת נציגים

מיום 8.8.2000

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 261 (ה"ח 2894)

הוספת כותרת פרק ג'

בחירת נציגים (תיקון מס' 4) תשנ"ח-1998

6.    (א)  בסעיף זה –

 

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

          "הליכים פליליים" – כהגדרתם בסעיף 7(א);

          "ועדה" –

(תיקון מס' 33) תשע"ג-2012

(1)   הוועדה לבחירת דיינים שלפי סעיף 6 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955;

(2)   ועדת המינויים שלפי סעיף 4 לחוק הקאדים, תשכ"א-1961;

(3)   ועדת המינויים שלפי סעיף 11 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1962;

(4)   הועדה לבחירת שופטים שלפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה.

          (ב)  הכנסת רשאית, בתקנונה, לקבוע סייגים לבחירת חבר מטעמה בועדה, דרכי השעיה של חבר בועדה שמתנהלים נגדו הליכים פליליים, עד לסיומם, וכן דרכי העברה של חבר בועדה מכהונתו בה, אם הורשע בדין, בעקבות הליכים פליליים.

          (ג)   העבירה הכנסת מכהונתו חבר בועדה, תבחר חבר אחר במקומו; השעתה הכנסת מכהונתו חבר בועדה, תבחר חבר אחר במקומו למשך תקופת ההשעיה.

מיום 31.3.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1663 מיום 31.3.1998 עמ' 181 (ה"ח 2582)

הוספת סעיף 6

 

מיום 7.2.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1701 מיום 7.2.1999 עמ' 74 (ה"ח 2582)

(א) בסעיף זה –

"הליכים פליליים" – כהגדרתם בסעיף 5(א) כהגדרתם בסעיף 7(א);

 

מיום 19.11.2012

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ג מס' 2388 מיום 19.11.2012 עמ' 40 (ה"ח 377)

"ועדה" –

(1) ועדת המינויים הוועדה לבחירת דיינים שלפי סעיף 6 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955;

(2) ועדת המינויים שלפי סעיף 4 לחוק הקאדים, תשכ"א-1961;

(3) ועדת המינויים שלפי סעיף 11 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1962;

(4) הועדה לבחירת שופטים שלפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה.

(תיקון מס' 9)  תש"ס-2000

פרק ד': השעיה והעברה מכהונה של יושב ראש הכנסת או של סגן מסגניו

מיום 8.8.2000

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 261 (ה"ח 2894)

הוספת כותרת פרק ד'

השעיה וסייגים לכהונה של יושב ראש הכנסת או של סגן מסגניו – מחמת עבירה (תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 20) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 30) תשע"א-2011

7.    (א)  (1)   הכנסת רשאית, בהחלטה ברוב חבריה, להשעות מכהונתו את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת, לתקופה שתקבע, או לקבוע סייגים לכהונתו, אם מסר היועץ המשפטי לממשלה עותק של כתב אישום נגדו כאמור בסעיף 4(א) לחוק חסינות חברי הכנסת זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951 או אם מתקיימים נגדו הליכים פליליים, וזאת בין אם קבעה הכנסת כי תהיה לו חסינות בפני דין פלילי כאמור בסעיפים 4 ו-13 לחוק האמור ובין אם לאו; הוראות סעיף קטן זה באות להוסיף על הוראות סעיף 42ב לחוק-יסוד: הכנסת;

(2)   לענין סעיף זה, "הליכים פליליים" – החל בהגשת כתב אישום, למעט בעבירות האלה:

(א)   עבירת תעבורה כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת התעבורה, למעט עבירה לפי סעיף 64א לפקודה;

(ב)   עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי כל חיקוק, שתובע לא הגיש בשלה כתב אישום;

(ג)    עבירה שנקבעה כעבירה מנהלית לפי כל חיקוק, שתובע לא הגיש בשלה כתב אישום.

(תיקון מס' 30) תשע"א-2011

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 30) תשע"א-2011

          (ג)   הכנסת לא תשעה מכהונתו את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת ולא תקבע סייגים לכהונתו, אלא לפי הצעת ועדת הכנסת שהתקבלה ברוב חבריה.

(תיקון מס' 30) תשע"א-2011

          (ד)  ועדת הכנסת לא תציע להשעות מכהונתו את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת, או לקבוע סייגים לכהונתו, והכנסת לא תחליט לעשות כן, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את דברו.

          (ה)  ההצבעה בועדת הכנסת ובכנסת תהיה גלויה.

          (ו)   הליכי הדיון בועדת הכנסת ובכנסת ייקבעו בתקנון הכנסת.

מיום 17.5.1999

פסקה 7(א)(2) מיום 7.2.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1701 מיום 7.2.1999 עמ' 74 (ה"ח 2582)

הוספת סעיף 7

 

מיום 26.7.2005

תיקון מס' 20

ס"ח תשס"ה מס' 2015 מיום 26.7.2005 עמ' 706 (ה"ח 83)

(א) (1) הכנסת רשאית, בהחלטה ברוב חבריה, להשעות מכהונתו את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת, לתקופה שתקבע, או לקבוע סייגים לכהונתו, אם ביקש היועץ המשפטי לממשלה ליטול את חסינותו אם מסר היועץ המשפטי לממשלה עותק של כתב אישום נגדו כאמור בסעיף 4(א) לחוק חסינות חברי הכנסת זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951 או אם מתקיימים נגדו הליכים פליליים, וזאת בין אם ניטלה חסינותו קבעה הכנסת כי תהיה לו חסינות בפני דין פלילי כאמור בסעיפים 4 ו-13 לחוק האמור ובין אם לאו; הוראות סעיף קטן זה באות להוסיף על הוראות סעיף 42ב לחוק-יסוד: הכנסת;

 

מיום 24.2.2011

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"א מס' 2278 מיום 24.2.2011 עמ' 360 (ה"ח 366)

השעיה והעברה מכהונה וסייגים לכהונה של יושב ראש הכנסת או של סגן מסגניו – מחמת עבירה

(א) (1) הכנסת רשאית, בהחלטה ברוב חבריה, להשעות מכהונתו את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת, לתקופה שתקבע, או לקבוע סייגים לכהונתו, אם מסר היועץ המשפטי לממשלה עותק של כתב אישום נגדו כאמור בסעיף 4(א) לחוק חסינות חברי הכנסת זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951 או אם מתקיימים נגדו הליכים פליליים, וזאת בין אם קבעה הכנסת כי תהיה לו חסינות בפני דין פלילי כאמור בסעיפים 4 ו-13 לחוק האמור ובין אם לאו; הוראות סעיף קטן זה באות להוסיף על הוראות סעיף 42ב לחוק-יסוד: הכנסת;

(2) לענין סעיף זה, "הליכים פליליים" – החל בהגשת כתב אישום, למעט בעבירות האלה:

(א) עבירת תעבורה כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת התעבורה, למעט עבירה לפי סעיף 64א לפקודה;

(ב) עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי כל חיקוק, שתובע לא הגיש בשלה כתב אישום;

(ג) עבירה שנקבעה כעבירה מנהלית לפי כל חיקוק, שתובע לא הגיש בשלה כתב אישום.

(ב) הכנסת רשאית, בהחלטה ברוב חבריה, להעביר מכהונתו את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת, מחמת שהורשע, במהלך כהונתה של אותה כנסת, בפסק דין סופי בעבירה פלילית, וקבע בית המשפט שיש עם העבירה קלון; הכנסת רשאית להחליט כאמור, כאשר הוראות סעיף 42א לחוק-יסוד: הכנסת, אינן חלות לגבי יושב ראש הכנסת או אותו סגן ליושב ראש הכנסת.

(ג) הכנסת לא תשעה ולא תעביר מכהונתו את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת ולא תקבע סייגים לכהונתו, אלא לפי הצעת ועדת הכנסת שהתקבלה ברוב חבריה.

(ד) ועדת הכנסת לא תציע להשעות או להעביר מכהונתו את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת, או לקבוע סייגים לכהונתו, והכנסת לא תחליט לעשות כן, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את דברו.

העברה מכהונה של יושב ראש הכנסת או של סגן מסגניו – שלא מחמת עבירה (תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999

8.       (א)  הכנסת רשאית, בהחלטה ברוב של שלושה רבעים מחבריה, להעביר מכהונתו את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת, אם קבעה כי אין הוא ראוי לכהונתו מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו.

          (ב)  הכנסת לא תעביר מכהונתו את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת, אלא עקב קובלנה, שהובאה לפני ועדת הכנסת על ידי 61 מחברי הכנסת לפחות ולפי הצעת ועדת הכנסת שהתקבלה ברוב של שלושה רבעים מחברי הועדה.

          (ג)   לא תוגש קובלנה כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן קבעה ועדת האתיקה של חברי הכנסת, כי יושב ראש הכנסת או אותו סגן ליושב ראש הכנסת, נהג באופן שאינו הולם את מעמדו.

(תיקון מס' 30) תשע"א-2011

          (ד)  הוראות סעיף 7(ד) עד (ו) יחולו בהתאם.

(תיקון מס' 30) תשע"א-2011

          (ה)  (בוטל).

מיום 17.5.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1701 מיום 7.2.1999 עמ' 75 (ה"ח 2582)

הוספת סעיף 8

 

מיום 24.2.2011

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"א מס' 2278 מיום 24.2.2011 עמ' 360 (ה"ח 366)

(ד) הוראות סעיף 7(ד) ו-(ה) 7(ד) עד (ו) יחולו בהתאם.

(ה) הליכי הדיון בועדת הכנסת ובכנסת ייקבעו בתקנון.

(תיקון מס' 43) תשע"ו-2016

פרק ד'1: הפסקת חברות של חבר הכנסת שהתקיים בו האמור
בסעיף 7א(א)(2) או (3) לחוק-יסוד: הכנסת

מיום 27.7.2016

תיקון מס' 43

ס"ח תשע"ו מס' 2568 מיום 27.7.2016 עמ' 1087 (ה"ח 626)

הוספת פרק ד'1

הפסקת חברות של חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א(א)(2) או (3) לחוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 43) תשע"ו-2016

8א.     (א)  בקשה לפי סעיף 42א(ג) לחוק-יסוד: הכנסת, תוגש ליושב ראש הכנסת בכתב, בצירוף נימוקים והחומר שעליו היא מתבססת, והוא יעבירנה לוועדת הכנסת לדיון.

          (ב)  החליטה ועדת הכנסת שלא להציע להפסיק את חברותו של חבר הכנסת, תהיה החלטתה סופית.

          (ג)   ועדת הכנסת לא תציע והכנסת לא תחליט להפסיק את חברותו של חבר הכנסת, אלא לאחר שניתנה לאותו חבר הכנסת, ליועץ המשפטי לכנסת וליועץ המשפטי לממשלה הזדמנות להשמיע את דברם; חבר הכנסת רשאי להיות מיוצג בוועדה על ידי עורך דין.

          (ד)  ועדת הכנסת לא תדון בהפסקת חברות של חבר הכנסת ולא תחליט על כך, אלא אם כן הודיעו לחבר הכנסת ולחברי הוועדה על קיום הדיון וההצבעה לפחות עשרה ימים מראש; הכנסת לא תדון כאמור אלא אם כן הודיע יושב ראש הכנסת לחברי הכנסת על קיום הדיון וההצבעה לפחות עשרה ימים מראש.

          (ה)  הדיון בוועדת הכנסת יתקיים בתוך שלושה שבועות מהיום שהבקשה הגיעה לידיה, במועד שיקבע יושב ראש הוועדה; הדיון בכנסת יתקיים בתוך שלושה שבועות מיום החלטת ועדת הכנסת, במועד שיקבע יושב ראש הכנסת.

          (ו)   על סדרי הדיון בוועדת הכנסת יחולו הוראות תקנון הכנסת בעניין קביעת חסינות או נטילת זכות מחבר הכנסת.

          (ז)   ערעור לבית המשפט העליון כאמור בסעיף 42א(ג)(4) לחוק-יסוד: הכנסת, יוגש בתוך יומיים מיום החלטת הכנסת, ויחולו הוראות סעיף 64(ב1) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969.

          (ח)  לעניין סעיף 42א(ג)(5) לחוק-יסוד: הכנסת, תקופת הבחירות תסתיים ביום כינוס הכנסת כאמור בסעיף 12 לחוק היסוד ותחל באחד מאלה, לפי העניין:

(1)   היום ה-180 שלפני יום הבחירות לכנסת לפי סעיף 9 לחוק-יסוד: הכנסת;

(2)   בבחירות המתקיימות על פי חוק התפזרות הכנסת, כאמור בסעיף 34 לחוק-יסוד: הכנסת – היום שבו התקבל החוק בכנסת;

(3)   בבחירות מוקדמות המתקיימות לפי הוראות סעיפים 11(ב) או 29(ו) לחוק-יסוד: הממשלה, או לפי הוראות סעיף 36א לחוק-יסוד: הכנסת – היום שבו נוצרה העילה לקיום הבחירות המוקדמות.

מיום 27.7.2016

תיקון מס' 43

ס"ח תשע"ו מס' 2568 מיום 27.7.2016 עמ' 1087 (ה"ח 626)

הוספת סעיף 8א

(תיקון מס' 9)  תש"ס-2000

פרק ה': הוראות שונות

מיום 8.8.2000

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 261 (ה"ח 2894)

הוספת כותרת פרק ה'

כינוס הכנסת (תיקון מס' 6) תש"ס-2000 (תיקון מס' 12) תשס"א-2000 (תיקון מס' 15) תשס"א-2001

9.    (א)  (1)   הכנסת תקיים שני כנסים לשנה; הכנס האחד ייפתח בתוך ארבעה שבועות לאחר חג הסוכות, הכנס השני ייפתח בתוך ארבעה שבועות לאחר יום העצמאות; משכם של שני הכנסים יחד יהיה שמונה חודשים לפחות; לא כונסה הכנסת בתוך ארבעת השבועות כאמור, תתכנס ביום ב' של השבוע החמישי שלאחר חג הסוכות או יום העצמאות, לפי הענין, בשעה ארבע אחר הצהריים;

(תיקון מס' 45) תשע"ח-2018

(2)   בשנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת ובשנה שחל בה היום הקובע כהגדרתו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, יכול שמספרם, מועד פתיחתם או משכם של הכנסים יהיה שונה מהקבוע בפסקה (1).

(תיקון מס' 12) תשס"א-2000

          (ב)  יושב ראש הכנסת יכנס את הכנסת, שלא בתקופת הכנסים של הכנסת, כאמור בסעיף 31 לחוק-יסוד: הכנסת, על פי דרישה של עשרים וחמישה חברי הכנסת או על פי דרישת הממשלה.

מיום 12.3.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1731 מיום 12.3.2000 עמ' 130 (ה"ח 2838)

הוספת סעיף 9

 

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"א מס' 1771 מיום 1.1.2001 עמ' 114 (ה"ח 2966)

כינוס הכנסת שלא בתקופת הכנסים

9. (א) (1) הכנסת תקיים שני כנסים לשנה; הכנס האחד ייפתח בתוך ארבעה שבועות לאחר חג הסוכות, הכנס השני ייפתח בתוך ארבעה שבועות לאחר יום העצמאות; משכם של שני הכנסים יחד יהיה שמונה חודשים לפחות;

(2) בשנה שבה מתקיימות בחירות לכנסת ולראש הממשלה או בחירות מיוחדות לראש הממשלה, תקבע ועדת הכנסת את מספרם של הכנסים שתקיים הכנסת, את מועדם ואת משכם, וזאת אף אם יפחת משכם של כל הכנסים באותה שנה משמונה חודשים.

(ב) יושב ראש הכנסת יכנס את הכנסת, שלא בתקופת הכנסים של הכנסת, כאמור בסעיף 31 לחוק-יסוד: הכנסת, על פי דרישה של עשרים וחמישה חברי הכנסת או על פי דרישת הממשלה.

 

מיום 24.6.2001

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"א מס' 1796 מיום 24.6.2001 עמ' 426 (ה"ח 3002)

(א) (1) הכנסת תקיים שני כנסים לשנה; הכנס האחד ייפתח בתוך ארבעה שבועות לאחר חג הסוכות, הכנס השני ייפתח בתוך ארבעה שבועות לאחר יום העצמאות; משכם של שני הכנסים יחד יהיה שמונה חודשים לפחות; לא כונסה הכנסת בתוך ארבעת השבועות כאמור, תתכנס ביום ב' של השבוע החמישי שלאחר חג הסוכות או יום העצמאות, לפי הענין, בשעה ארבע אחר הצהריים;

 

מיום 17.2.2003

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 6 (ה"ח 3027)

(2) בשנה שבה מתקיימות בחירות לכנסת ולראש הממשלה או בחירות מיוחדות לראש הממשלה, תקבע ועדת הכנסת את מספרם של הכנסים שתקיים הכנסת, את מועדם ואת משכם, וזאת אף אם יפחת משכם של כל הכנסים באותה שנה משמונה חודשים.

 

מיום 17.6.2018

תיקון מס' 45

ס"ח תשע"ח מס' 2723 מיום 17.6.2018 עמ' 693 (ה"ח 775)

החלפת פסקה 9(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) בשנה שבה מתקיימות בחירות לכנסת, תקבע ועדת הכנסת את מספרם של הכנסים שתקיים הכנסת, את מועדם ואת משכם, וזאת אף אם יפחת משכם של כל הכנסים באותה שנה משמונה חודשים.

מועד הפסקת כהונה של חבר הכנסת (תיקון מס' 36) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 47)  תש"ף-2020

9א.     הסתיימה התקופה המנויה בסעיפים 41 או 42ג(ב) או (ו) לחוק-יסוד: הכנסת ביום מנוחה, יידחה סיומה ליום שלאחר מכן שאינו יום מנוחה בשעה 10:00; לעניין זה, "יום מנוחה" – שבת או מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948.

מיום 22.5.2014

תיקון מס' 36

ס"ח תשע"ד מס' 2452 מיום 22.5.2014 עמ' 554 (ה"ח 538)

הוספת סעיף 9א

 

בתקופת כהונתה של הכנסת ה-20 עד יום 30.4.2019

תיקון מס' 37 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2500 מיום 6.8.2015 עמ' 251 (ה"ח 940)

9א. הסתיימה התקופה המנויה בסעיף 41 בסעיפים 41 או 42ג(ב) לחוק-יסוד: הכנסת ביום מנוחה, יידחה סיומה ליום שלאחר מכן שאינו יום מנוחה בשעה 10:00; לעניין זה, "יום מנוחה" – שבת או מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948.

 

מיום 16.6.2020

תיקון מס' 47

ס"ח תש"ף מס' 2801 מיום 16.6.2020 עמ' 74 (ה"ח 841)

9א. הסתיימה התקופה המנויה בסעיף 41 בסעיפים 41 או 42ג(ב) או (ו) לחוק-יסוד: הכנסת ביום מנוחה, יידחה סיומה ליום שלאחר מכן שאינו יום מנוחה בשעה 10:00; לעניין זה, "יום מנוחה" – שבת או מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948.

נשיאות הכנסת (תיקון מס' 7) תש"ס-2000 (תיקון מס' 25) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 27)  תש"ע-2010 (תיקון מס' 44) תשע"ח-2017

10.    יושב ראש הכנסת והסגנים ליושב ראש יהוו את נשיאות הכנסת; מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת לא יעלה על תשעה ואולם רשאית ועדת הכנסת, ברוב של שלושה רבעים מחבריה, לקבוע כי בתקופת כהונתה של הכנסת שבה מתקבלת ההחלטה לא תחול מגבלה זו.

מיום 17.2.2003

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ס מס' 1734 מיום 7.4.2000 עמ' 156 (ה"ח 2852)

הוספת סעיף 10

 

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 470 (ה"ח 207)

הגבלת מספר הסגנים של יושב ראש הכנסת נשיאות הכנסת

10. מספר הסגנים של יושב ראש יושב ראש הכנסת והסגנים ליושב ראש יהוו את נשיאות הכנסת; מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת לא יעלה על שבעה.

 

מיום 5.2.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תש"ע מס' 2247 מיום 7.7.2010 עמ' 567 (ה"ח 325)

10. יושב ראש הכנסת והסגנים ליושב ראש יהוו את נשיאות הכנסת; מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת לא יעלה על שבעה ואולם רשאית ועדת הכנסת, ברוב של שלושה רבעים מחבריה, לקבוע כי בתקופת כהונתה של הכנסת שבה מתקבלת ההחלטה לא יעלה מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת על תשעה.

 

מיום 9.11.2017

תיקון מס' 44

ס"ח תשע"ח מס' 2667 מיום 9.11.2017 עמ' 22 (ה"ח 738)

10. יושב ראש הכנסת והסגנים ליושב ראש יהוו את נשיאות הכנסת; מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת לא יעלה על שבעה תשעה ואולם רשאית ועדת הכנסת, ברוב של שלושה רבעים מחבריה, לקבוע כי בתקופת כהונתה של הכנסת שבה מתקבלת ההחלטה לא יעלה מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת על תשעה לא תחול מגבלה זו.

 

 

פרסום ברשומות (תיקון מס' 47) תש"ף-2020

10א.  על פעולות אלה, לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק-יסוד: הכנסת או בחוק זה, תפורסם הודעה ברשומות מטעם הכנסת:

(1)  לא התקבל חוק התקציב במועד הקבוע בסעיף 36א לחוק היסוד;

(תיקון מס' 47)  תש"ף-2020

(2)  הפסקה וחידוש של חברות של חבר הכנסת לפי סעיף 42ג לחוק היסוד;

(3)  חילופים של חברי הכנסת לפי סעיף 43 לחוק היסוד;

(תיקון מס' 47)  תש"ף-2020

(4)  ההשתייכות הסיעתית של חבר הכנסת שהחל לכהן אחרי התפלגות סיעה לפי סעיף 62א לחוק זה.

מיום 28.2.2003

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"א מס' 1780 מיום 18.3.2001 עמ' 170 (ה"ח 2756)

הוספת סעיף 10א

 

מיום 6.8.2015

פסקה 10א(2) בתקופת כהונתה של הכנסת ה-20 עד יום 30.4.2019

תיקון מס' 37 והוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2500 מיום 6.8.2015 עמ' 251 (ה"ח 940)

החלפת סעיף 10א

הנוסח הקודם:

אי קבלת חוק תקציב – הודעה ברשומות

10א. לא התקבל חוק תקציב במועד הקבוע בסעיף 36א לחוק-יסוד: הכנסת, תפורסם על כך הודעה ברשומות מטעם הכנסת.

נוסח פסקה 10א(2):

(2) הפסקה וחידוש של חברות של חבר הכנסת לפי סעיף 42ג;

 

מיום 16.6.2020

תיקון מס' 47

ס"ח תש"ף מס' 2801 מיום 16.6.2020 עמ' 74 (ה"ח 841)

10א. על פעולות אלה, לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק-יסוד: הכנסת או בחוק זה, תפורסם הודעה ברשומות מטעם הכנסת:

(1) לא התקבל חוק התקציב במועד הקבוע בסעיף 36א לחוק היסוד;

(2) הפסקה וחידוש של חברות של חבר הכנסת לפי סעיף 42ג לחוק היסוד;

(3) חילופים של חברי הכנסת לפי סעיף 43 לחוק היסוד;

(4) ההשתייכות הסיעתית של חבר הכנסת שהחל לכהן אחרי התפלגות סיעה לפי סעיף 62א לחוק זה.

מועדים שלא יובאו בחשבון לעניין התקופות לקבלת חוק תקציב (תיקון מס' 49) תשפ"א-2021

10ב.  אלה המועדים שלא יובאו בחשבון במניין התקופות לפי סעיף 36א(ב) לחוק-יסוד: הכנסת: מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, וערביהם.

מיום 7.7.2021

תיקון מס' 49

ס"ח תשפ"א מס' 2915 מיום 7.7.2021 עמ' 370 (ה"ח 1412)

הוספת סעיף 10ב

(תיקון מס' 9)  תש"ס-2000

פרק ו': ראש האופוזיציה

מיום 8.8.2000

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 261 (ה"ח 2894)

הוספת כותרת פרק ו'

קביעת ראש האופוזיציה (תיקון מס' 8) תש"ס-2000

11.  (א)  ראש האופוזיציה יהיה חבר הכנסת מהסיעה הגדולה ביותר מסיעות האופוזיציה, ומבין סיעות שוות בגודלן זו שזכתה במספר הקולות הרב ביותר בבחירות, שעליו הודיעה אותה סיעה ליושב ראש הכנסת, אלא אם כן הודיעו ליושב ראש הכנסת בכתב, בכל עת, יותר ממחצית חברי הכנסת מסיעות האופוזיציה, על חבר כנסת אחר מביניהם.

(תיקון מס' 45) תשע"ח-2018

          (ב)  יושב ראש הכנסת יודיע בכנסת על קביעתו של ראש האופוזיציה בתוך 14 ימים לאחר תחילת כהונתם של ראש הממשלה והשרים לפי סעיף 14 לחוק-יסוד: הממשלה, ואם נקבע ראש אופוזיציה אחר במקומו – סמוך לאחר הקביעה; נקבע ראש האופוזיציה בפגרת הכנסת – תימסר ההודעה לחברי הכנסת על ידי מזכיר הכנסת; ראש האופוזיציה ייכנס לכהונתו עם מסירת ההודעה.

(תיקון מס' 34) תשע"ג-2013

          (ג)   בחוק זה, "סיעות האופוזיציה" – הסיעות בכנסת שאינן צדדים להסכמים המחייבים תמיכה בממשלה, ושהודיעו על כך ליושב ראש הכנסת.

מיום 21.7.2000

תיקון מס' 8

ס"ח תש"ס מס' 1746 מיום 21.7.2000 עמ' 238 (ה"ח 2841, ה"ח 2862)

הוספת סעיף 11

 

מיום 21.7.2013

תיקון מס' 34

ס"ח תשע"ג מס' 2402 מיום 21.7.2013 עמ' 106 (ה"ח 507)

(ג) בסעיף זה בחוק זה, "סיעות האופוזיציה" – הסיעות בכנסת שאינן צדדים להסכמים המחייבים תמיכה בממשלה, ושהודיעו על כך ליושב ראש הכנסת.

 

מיום 17.6.2018

תיקון מס' 45

ס"ח תשע"ח מס' 2723 מיום 17.6.2018 עמ' 693 (ה"ח 775)

(ב) יושב ראש הכנסת יודיע בכנסת על קביעתו של ראש האופוזיציה בתום בתוך 14 ימים לאחר תחילת כהונתם של ראש הממשלה והשרים לפי סעיף 14 לחוק-יסוד: הממשלה, ואם נקבע ראש אופוזיציה אחר במקומו – סמוך לאחר הקביעה; נקבע ראש האופוזיציה בפגרת הכנסת – תימסר ההודעה לחברי הכנסת על ידי מזכיר הכנסת; ראש האופוזיציה ייכנס לכהונתו עם מסירת ההודעה.

הפסקת כהונה (תיקון מס' 8) תש"ס-2000

12.  (א)  ראש האופוזיציה יחדל לכהן בתפקידו באחת מאלה:

(1)   הוא נפטר או התפטר מכהונתו;

(2)   הוא חדל להיות חבר הכנסת או הושעה מחברותו בכנסת;

(3)   נקבע ראש אופוזיציה אחר במקומו לפי סעיף 11;

(תיקון מס' 34) תשע"ג-2013

(4)   הוא חדל לכהן בסיעה מסיעות האופוזיציה.

          (ב)  הוראות סעיפים 7 ו-8 יחולו, בשינויים המחויבים, על ראש האופוזיציה; הושעה ראש האופוזיציה מכהונתו, ייקבע ראש אופוזיציה זמני, לפי סעיף 11.

מיום 21.7.2000

תיקון מס' 8

ס"ח תש"ס מס' 1746 מיום 21.7.2000 עמ' 238 (ה"ח 2841, ה"ח 2862)

הוספת סעיף 12

 

מיום 21.7.2013

תיקון מס' 34

ס"ח תשע"ג מס' 2402 מיום 21.7.2013 עמ' 106 (ה"ח 507)

הוספת פסקה 12(א)(4)

דיווח ראש הממשלה לראש האופוזיציה (תיקון מס' 8)  תש"ס-2000

13.  ראש הממשלה יזמין לפי הצורך, ולא פחות מאשר פעם בחודש, את ראש האופוזיציה ויעדכן אותו בעניני המדינה.

מיום 21.7.2000

תיקון מס' 8

ס"ח תש"ס מס' 1746 מיום 21.7.2000 עמ' 239 (ה"ח 2841, ה"ח 2862)

הוספת סעיף 13

 

מעמד ראש האופוזיציה בכנסת  (תיקון מס' 8)  תש"ס-2000

14.  ראש האופוזיציה רשאי לנאום במליאת הכנסת מיד אחרי ראש הממשלה; הוראות נוספות בענין מעמדו ותפקידיו של ראש האופוזיציה בכנסת ייקבעו בתקנון הכנסת.

מיום 21.7.2000

תיקון מס' 8

ס"ח תש"ס מס' 1746 מיום 21.7.2000 עמ' 239 (ה"ח 2841, ה"ח 2862)

הוספת סעיף 14

 

מעמד ראש האופוזיציה בטקסים  ממלכתיים (תיקון מס' 8)  תש"ס-2000

15.  לראש האופוזיציה ייוחד מקום בטקסים ממלכתיים שבהם משתתף ראש הממשלה, בהתאם לכללים שייקבעו על ידי הממשלה.

מיום 21.7.2000

תיקון מס' 8

ס"ח תש"ס מס' 1746 מיום 21.7.2000 עמ' 239 (ה"ח 2841, ה"ח 2862)

הוספת סעיף 15

 

שכר ותנאי עבודה (תיקון מס' 8) תש"ס-2000 (תיקון מס' 18) תשס"ד-2004

16.  (א)  ועדת הכנסת תקבע את שכרו של ראש האופוזיציה בהתאם לפרק ט', ובלבד שלא יפחת שכרו של ראש האופוזיציה משכרו של שר; כן תקבע ועדת הכנסת הוראות בדבר תנאי עבודתו של ראש האופוזיציה, ובדבר הצוות המקצועי והמינהלי שיעמוד לרשותו.

          (ב)  בסעיף זה, "שכר" – משכורת חודשית, תוספות, הענקות ותשלומים אחרים.

מיום 21.7.2000

תיקון מס' 8

ס"ח תש"ס מס' 1746 מיום 21.7.2000 עמ' 239 (ה"ח 2841, ה"ח 2862)

הוספת סעיף 16

 

מיום 8.3.2004

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ד מס' 1929 מיום 8.3.2004 עמ' 308 (ה"ח 36)

(א) ועדת הכנסת תקבע את שכרו של ראש האופוזיציה בהתאם לחוק שכר חברי הכנסת, התש"ט-1949 בהתאם לפרק ט', ובלבד שלא יפחת שכרו של ראש האופוזיציה משכרו של שר; כן תקבע ועדת הכנסת הוראות בדבר תנאי עבודתו של ראש האופוזיציה, ובדבר הצוות המקצועי והמינהלי שיעמוד לרשותו.

(תיקון מס' 10) תשס"א-2000

פרק ז': היועץ המשפטי לכנסת

מיום 21.12.2000

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"א מס' 1763 מיום 21.12.2000 עמ' 50 (ה"ח 2909)

הוספת פרק ז'

היועץ המשפטי לכנסת ותפקידיו (תיקון מס' 10) תשס"א-2000

17.  (א)  לכנסת יהיה יועץ משפטי.

          (ב)  היועץ המשפטי לכנסת –

(1)   ייעץ ליושב ראש הכנסת, לנושאי התפקידים בה ולמוסדות הכנסת בכל עניני חוק ומשפט, הנוגעים לסמכויותיהם ולתפקידיהם;

(2)   ייעץ לכנסת ולועדותיה בכל ענין הנוגע להליכי החקיקה ויפעל להבטחת תקינותם;

(3)   ייעץ לחברי הכנסת בכל ענין הנוגע לכנסת והנובע מחברותם בה;

(4)   ייצג את הכנסת בערכאות; ואולם רשאי הוא, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, לבקש כי הכנסת תיוצג על ידי פרקליטות המדינה, או לייפות את כוחו של עורך דין אחר לייצג את הכנסת;

(5)   ימלא כל תפקיד אחר המוטל עליו לפי כל דין.

(תיקון מס' 45) תשע"ח-2018

          (ג)   ראה היועץ המשפטי לכנסת, כי הליך שלפני בית משפט כרוך בשאלה משפטית הנוגעת לכנסת או משפיע עליה, רשאי הוא להתייצב באותו הליך ולהשמיע את דברו.

(תיקון מס' 23) תשס"ח-2008

          (ג1) ראה בית משפט בהליך שלפניו, כי נדרש לברר את שאלת תוקפו של חוק, יזמין את הכנסת להתייצב בהליך, והיא תהיה רשאית להשמיע את טענותיה להוכחת תוקפו.

          (ד)  היועץ המשפטי לכנסת הוא עובד הכנסת וישמש כראש הלשכה המשפטית של הכנסת.

מיום 21.12.2000

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"א מס' 1763 מיום 21.12.2000 עמ' 50 (ה"ח 2909)

הוספת סעיף 17

 

מיום 18.2.2008

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ח מס' 2134 מיום 18.2.2008 עמ' 205 (ה"ח 194)

הוספת סעיף קטן 17(ג1)

 

מיום 17.6.2018

תיקון מס' 45

ס"ח תשע"ח מס' 2723 מיום 17.6.2018 עמ' 693 (ה"ח 775)

(ג) ראה היועץ המשפטי לכנסת, כי הליך שלפני בית משפט כרוך בשאלה משפטית הנוגעת לכנסת או משפיע עליה, רשאי הוא, באישור בית המשפט, להתייצב רשאי הוא להתייצב באותו הליך ולהשמיע את דברו.

מינוי היועץ המשפטי לכנסת (תיקון מס' 10) תשס"א-2000

18.  (א)  היועץ המשפטי לכנסת יתמנה על ידי יושב ראש הכנסת, באישור ועדת הכנסת, מבין המועמדים שעליהם המליצה הועדה הציבורית שמונתה לפי הוראות סעיף 20, בהתאם להליכים שנקבעו בחוק זה.

          (ב)  על מינויו של היועץ המשפטי לכנסת יחולו הוראות חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט–1959, בכפוף להוראות חוק זה.

מיום 21.12.2000

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"א מס' 1763 מיום 21.12.2000 עמ' 50 (ה"ח 2909)

הוספת סעיף 18

כשירות (תיקון מס' 10) תשס"א-2000

19.  כשיר לכהן כיועץ משפטי לכנסת אזרח ישראלי ותושב ישראל הכשיר לכהן כשופט בית המשפט העליון, ובלבד שבחמש השנים הקודמות להצגת מועמדותו, לא היה פעיל בחיים הפוליטיים ולא היה חבר במפלגה כלשהי; לענין סעיף זה, מי שלא שילם דמי חבר למפלגה ולא השתתף בפעילות במוסדותיה, לא יראוהו כחבר מפלגה.

מיום 21.12.2000

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"א מס' 1763 מיום 21.12.2000 עמ' 51 (ה"ח 2909)

הוספת סעיף 19

הועדה הציבורית (תיקון מס' 10) תשס"א-2000

20.  (א)  יושב ראש הכנסת ימנה ועדה ציבורית, אשר תבדוק את כשירותם ואת התאמתם של מועמדים למשרת היועץ המשפטי לכנסת ותמליץ לפניו על שניים עד ארבעה מהם, תוך ציון מספר חברי הועדה שתמכו במועמדותו של כל אחד מהם, ורשאית היא לצרף את הערותיה לגביהם; שמות המועמדים שעליהם המליצה הועדה יפורסמו ברשומות.

          (ב)  הועדה הציבורית תהיה בת שבעה חברים, וזה הרכבה:

(1)   שופט של בית המשפט העליון בדימוס שימנה נשיא בית המשפט העליון והוא יהיה היושב ראש;

(2)   שלושה חברי הכנסת, והם: יושב ראש ועדת הכנסת, יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ויושב ראש הועדה לעניני ביקורת המדינה של הכנסת;

(3)   נציב שירות המדינה או נציגו;

(4)   ראש לשכת עורכי הדין או נציגו;

(5)   חבר הסגל האקדמי של מוסד להשכלה גבוהה המומחה בתחומי המשפט הציבורי, שייבחר בידי הדיקנים של הפקולטות למשפטים ובעלי תפקידים מקבילים להם, במוסדות להשכלה גבוהה המקיימים לימודי משפטים; לענין זה, "מוסד להשכלה גבוהה" – מוסד שהוכר או שקיבל היתר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958.

מיום 21.12.2000

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"א מס' 1763 מיום 21.12.2000 עמ' 51 (ה"ח 2909)

הוספת סעיף 20

סדרי עבודת הועדה הציבורית (תיקון מס' 10) תשס"א-2000

21.  הועדה הציבורית תקבע את הדרכים להגשת מועמדות לתפקיד היועץ המשפטי לכנסת וכן את סדרי עבודתה ואת נוהלי בדיקת המועמדים, ובלבד שהחלטתה להמליץ בפני יושב ראש הכנסת על מועמד למשרת היועץ המשפטי לכנסת תתקבל ברוב של לפחות ארבעה מחבריה.

מיום 21.12.2000

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"א מס' 1763 מיום 21.12.2000 עמ' 51 (ה"ח 2909)

הוספת סעיף 21

מועד הבחירה (תיקון מס' 10) תשס"א-2000

22.  (א)  מינוי יועץ משפטי לכנסת ייעשה, ככל האפשר, לא מוקדם מתשעים ימים ולא יאוחר משלושים ימים לפני תום תקופת כהונתו של היועץ המכהן; נתפנה מקומו של היועץ המשפטי לכנסת לפני תום תקופת כהונתו, ייעשה המינוי בתוך ארבעים וחמישה ימים מהיום שבו נתפנה מקומו.

          (ב)  הודעה על מינויו של יועץ משפטי לכנסת תפורסם ברשומות.

מיום 21.12.2000

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"א מס' 1763 מיום 21.12.2000 עמ' 51 (ה"ח 2909)

הוספת סעיף 22

משך הכהונה (תיקון מס' 10) תשס"א-2000

23.  תקופת כהונתו של היועץ המשפטי לכנסת תהיה חמש שנים מיום מינויו, ורשאי יושב ראש הכנסת, באישור ועדת הכנסת, למנותו לתקופות כהונה נוספות.

מיום 21.12.2000

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"א מס' 1763 מיום 21.12.2000 עמ' 52 (ה"ח 2909)

הוספת סעיף 23

הגבלת פעילות (תיקון מס' 10) תשס"א-2000

24.  במהלך תקופת כהונתו ובשנה שלאחריה, לא יהיה היועץ המשפטי לכנסת פעיל בחיים הפוליטיים ולא יהיה חבר במפלגה כלשהי.

מיום 21.12.2000

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"א מס' 1763 מיום 21.12.2000 עמ' 52 (ה"ח 2909)

הוספת סעיף 24

שכר וגמלאות (תיקון מס' 10) תשס"א-2000 (תיקון מס' 45) תשע"ח-2018

25.  (א)  שכרו של היועץ המשפטי לכנסת ייקבע על ידי יושב ראש הכנסת, באישור ועדת הכנסת.

 

(תיקון מס' 45) תשע"ח-2018

          (ב)  על אף האמור בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, לעניין חישוב קצבתו של היועץ המשפטי לכנסת שבשנה שקדמה למינויו חל עליו הסדר פנסיה תקציבית לפי חוק גמלאות, יחולו לגבי תקופת כהונתו בתפקיד האמור ההוראות החלות על נושא משרה שיפוטית לפי חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969, בהתאם לשכר שנקבע לפי סעיף קטן (א); בסעיף קטן זה, "חוק גמלאות" – אחד מאלה: חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985, או חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969.

(תיקון מס' 45) תשע"ח-2018

          (ג)   יראו יועץ משפטי לכנסת שפקעה כהונתו בתום תקופת כהונתו לפי סעיף 26(1), או בהתפטרותו לפי סעיף 26(2) ובלבד שהשלים תקופת כהונה מלאה אחת לפחות, כמי שפוטר לפי סעיף 15(4) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970.

מיום 21.12.2000

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"א מס' 1763 מיום 21.12.2000 עמ' 52 (ה"ח 2909)

הוספת סעיף 25

 

מיום 17.6.2018

תיקון מס' 45

ס"ח תשע"ח מס' 2723 מיום 17.6.2018 עמ' 693 (ה"ח 775)

שכר וגמלאות

25. (א) שכרו של היועץ המשפטי לכנסת ייקבע על ידי יושב ראש הכנסת, באישור ועדת הכנסת.

(ב) על אף האמור בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, לעניין חישוב קצבתו של היועץ המשפטי לכנסת שבשנה שקדמה למינויו חל עליו הסדר פנסיה תקציבית לפי חוק גמלאות, יחולו לגבי תקופת כהונתו בתפקיד האמור ההוראות החלות על נושא משרה שיפוטית לפי חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969, בהתאם לשכר שנקבע לפי סעיף קטן (א); בסעיף קטן זה, "חוק גמלאות" – אחד מאלה: חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985, או חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969.

(ג) יראו יועץ משפטי לכנסת שפקעה כהונתו בתום תקופת כהונתו לפי סעיף 26(1), או בהתפטרותו לפי סעיף 26(2) ובלבד שהשלים תקופת כהונה מלאה אחת לפחות, כמי שפוטר לפי סעיף 15(4) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970.

תום הכהונה (תיקון מס' 10) תשס"א-2000

26.  כהונת היועץ המשפטי לכנסת פוקעת –

          (1)  בתום תקופתה;

          (2)  בפטירתו או בהתפטרותו;

          (3)  בהעברתו מכהונתו;

          (4)  בהגיעו לגיל 65.

מיום 21.12.2000

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"א מס' 1763 מיום 21.12.2000 עמ' 52 (ה"ח 2909)

הוספת סעיף 26

העברה מכהונה (תיקון מס' 10) תשס"א-2000

27.  (א)  (1)   יושב ראש הכנסת רשאי, בהסכמת ועדת הכנסת, להעביר את היועץ המשפטי לכנסת מכהונתו, בהתקיים אחד מאלה:

(א)   הורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית, למעט בעבירה המנויה בסעיף
7(א)(2);

(ב)   עשה מעשה שאינו הולם את מעמדו;

(ג)    נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.

(2)   יושב ראש הכנסת לא יעביר את היועץ המשפטי לכנסת מכהונתו, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בפני יושב ראש הכנסת ובפני ועדת הכנסת.

          (ב)  (1)   הכנסת רשאית, בהחלטה ברוב חבריה, להעביר את היועץ המשפטי לכנסת מכהונתו, ואולם הכנסת לא תעבירו מכהונתו אלא לפי הצעה של ועדת הכנסת שהתקבלה ברוב חבריה;

(2)   ועדת הכנסת לא תציע להעביר את היועץ המשפטי לכנסת מכהונתו, אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניה.

מיום 21.12.2000

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"א מס' 1763 מיום 21.12.2000 עמ' 52 (ה"ח 2909)

הוספת סעיף 27

השעיה (תיקון מס' 10) תשס"א-2000

28.  (א)  יושב ראש הכנסת רשאי להשעות את היועץ המשפטי לכנסת, אם מתקיימים נגדו הליכים פליליים כהגדרתם בסעיף 7(א)(2) או מתקיימת נגדו חקירה שיש בה כדי להביא לקיום הליכים כאמור, לתקופה שבה הם מתקיימים; היו ההליכים או החקירה כאמור, בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין היועץ המשפטי לכנסת ראוי לשמש עוד בתפקידו, ישעה יושב ראש הכנסת את היועץ המשפטי לכנסת לתקופה האמורה.

          (ב)  יושב ראש הכנסת לא ישעה את היועץ המשפטי לכנסת, אלא לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו.

מיום 21.12.2000

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"א מס' 1763 מיום 21.12.2000 עמ' 52 (ה"ח 2909)

הוספת סעיף 28

המשנה ליועץ המשפטי לכנסת (תיקון מס' 10) תשס"א-2000

29.  (א)  יושב ראש הכנסת ימנה, על פי הצעת היועץ המשפטי לכנסת, משנה ליועץ המשפטי לכנסת, מבין עובדי הלשכה המשפטית.

          (ב)  על המשנה ליועץ המשפטי לכנסת להיות בעל כשירות לכהן כיועץ המשפטי לכנסת.

          (ג)   נתפנה מקומו של היועץ המשפטי לכנסת וכל עוד היועץ המשפטי החדש לא החל לכהן, או נעדר היועץ המשפטי לכנסת מהארץ, הושעה או נבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו, ימלא המשנה לו את התפקידים המוטלים על היועץ המשפטי לכנסת, וישתמש בסמכויות הנתונות לו לפי כל דין.

מיום 21.12.2000

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"א מס' 1763 מיום 21.12.2000 עמ' 52 (ה"ח 2909)

הוספת סעיף 29

(תיקון מס' 29) תשע"א-2010

פרק ח': (בוטל)

מיום 29.3.2001

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"א מס' 1783 מיום 29.3.2001 עמ' 199 (ה"ח 2927)

הוספת פרק ח'

 

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"א מס' 2266 מיום 15.12.2010 עמ' 94 (ה"ח 355)

ביטול פרק ח'

לנוסח פרק ח' לפני ביטולו

(תיקון מס' 29) תשע"א-2010

30. עד 48. (בוטלו).

(תיקון מס' 17) תשס"ב-2002

פרק ט': שכר חברי הכנסת

מיום 17.2.2003

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 502 (ה"ח 2867)

הוספת פרק ט'

מטרת הפרק (תיקון מס' 17) תשס"ב-2002

49.    פרק זה בא להקים ועדה ציבורית ולהפקיד בידיה סמכויות לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בלבד, בהתחשב במאפיינים המיוחדים של תפקידיהם.

מיום 17.2.2003

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 502 (ה"ח 2867)

הוספת סעיף 49

הגדרות (תיקון מס' 17) תשס"ב-2002

50.    בפרק זה –

          "הועדה הציבורית" – הועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 52;

(תיקון מס' 31) תשע"ב-2011

          "חבר הכנסת" – לרבות מי שחברותו בכנסת הושעתה לפי סעיף 42ב לחוק-יסוד: הכנסת;

          "שכר" – שכר יסוד חודשי, לרבות תוספת יוקר ופיצוי התייקרות;

          "תשלומים אחרים" – הענקות, טובות הנאה, שירותים ותשלומים אחרים, כמפורט בסעיף 55(א)(2), המשולמים או הניתנים לחבר הכנסת בתקופת כהונתו.

מיום 17.2.2003

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 502 (ה"ח 2867)

הוספת סעיף 50

 

מיום 16.11.2011

תיקון מס' 31

ס"ח תשע"ב מס' 2321 מיום 16.11.2011 עמ' 22 (ה"ח 405)

הוספת הגדרת "חבר הכנסת"

שכר ותשלומים אחרים (תיקון מס' 17) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 40) תשע"ו-2015

51.    (א)  לחבר הכנסת ישולמו שכר ותשלומים אחרים בהתאם להוראות פרק זה; חובה על חבר הכנסת לקבל את שכרו, ואולם חבר הכנסת רשאי לוותר בשנה מסוימת על קבלת חלק השכר הנובע מעדכון השכר באותה שנה.

(תיקון מס' 40) תשע"ו-2015

          (ב)  הודיע חבר הכנסת לחשב הכנסת על ויתור כאמור בסעיף קטן (א), לא ישולם לו חלק השכר כאמור בעד אותה שנה ממועד תשלום השכר שלאחר מסירת ההודעה, והוויתור יחול לכל דבר ועניין.

(תיקון מס' 40) תשע"ו-2015

          (ג)   חבר הכנסת שהודיע כאמור בסעיף קטן (ב) לא יהיה רשאי לשנות את הודעתו באותה שנה.

מיום 17.2.2003

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 502 (ה"ח 2867)

הוספת סעיף 51

 

מיום 28.12.2015

תיקון מס' 40

ס"ח תשע"ו מס' 2517 מיום 28.12.2015 עמ' 309 (ה"ח 606)

51. (א) לחבר הכנסת ישולמו שכר ותשלומים אחרים בהתאם להוראות פרק זה, וחובה עליו לקבלם פרק זה; חובה על חבר הכנסת לקבל את שכרו, ואולם חבר הכנסת רשאי לוותר בשנה מסוימת על קבלת חלק השכר הנובע מעדכון השכר באותה שנה.

(ב) הודיע חבר הכנסת לחשב הכנסת על ויתור כאמור בסעיף קטן (א), לא ישולם לו חלק השכר כאמור בעד אותה שנה ממועד תשלום השכר שלאחר מסירת ההודעה, והוויתור יחול לכל דבר ועניין.

(ג) חבר הכנסת שהודיע כאמור בסעיף קטן (ב) לא יהיה רשאי לשנות את הודעתו באותה שנה.

הועדה הציבורית  (תיקון מס' 17) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 48) תשפ"א-2020

52.    (א)  הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, תמנה ועדה ציבורית שתפקידה להמליץ בדבר שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת ותמנה את יושב ראש הוועדה הציבורית מקרב חברי הוועדה.

 

(תיקון מס' 48) תשפ"א-2020

          (ב)  בועדה הציבורית יכהנו שלושה נציגי ציבור, שלפחות אחד מהם, בעת מינויו, הוא חבר הסגל האקדמי של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שקיבל היתר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

          (ג)   לא ימונה לועדה הציבורית ולא יכהן בה –

(1)   מי שהחלטות הועדה הציבורית ישפיעו על שכרו, על תשלומים אחרים המשולמים לו או על גמלתו;

(2)   מי שהוא חבר בהנהלה הפעילה של מפלגה.

(תיקון מס' 48) תשפ"א-2020

          (ד)  (בוטל).

          (ה)  יושב ראש הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על מינוי הועדה הציבורית, הרכבה, ועל כל שינוי בו.

          (ו)   תקופת כהונתה של הועדה הציבורית תהיה חמש שנים מיום מינויה.

          (ז)   חבר בועדה הציבורית שכיהן בה שתי תקופות כהונה מלאות ברציפות, לא ימונה לתקופת כהונה רצופה נוספת.

          (ח)  חדל חבר הועדה הציבורית לכהן, נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו או הורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית, למעט בעבירה המנויה בסעיף 7(א)(2), תמנה הכנסת, לפי הוראות סעיף זה, חבר אחר ליתרת תקופת כהונתה של הועדה.

מיום 17.2.2003

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 502 (ה"ח 2867)

הוספת סעיף 52

 

מיום 24.9.2020

תיקון מס' 48

ס"ח תשפ"א מס' 2855 מיום 24.9.2020 עמ' 14 (ה"ח 851)

(א) הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, תמנה ועדה ציבורית שתפקידה להמליץ בדבר שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת ותמנה את יושב ראש הוועדה הציבורית מקרב חברי הוועדה.

(ב) בועדה הציבורית יכהנו שלושה נציגי ציבור, שלפחות אחד מהם, בעת מינויו, הוא חבר הסגל האקדמי של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שקיבל היתר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (בפרק זה – חבר סגל אקדמי).

(ג) לא ימונה לועדה הציבורית ולא יכהן בה –

(1) מי שהחלטות הועדה הציבורית ישפיעו על שכרו, על תשלומים אחרים המשולמים לו או על גמלתו;

(2) מי שהוא חבר בהנהלה הפעילה של מפלגה.

(ד) הכנסת תמנה את יושב ראש הועדה הציבורית מקרב חברי הועדה שהם חברי סגל אקדמי.

גמול (תיקון מס' 17) תשס"ב-2002

53.    ועדת הכנסת תקבע הוראות בדבר תשלום גמול לחברי הועדה הציבורית וכן ליועצים ולעובדים מינהליים שיועסקו על ידי הועדה הציבורית באישור ועדת הכנסת, שאינם מקבלים שכר מאוצר המדינה או מקופה ציבורית כמשמעותה בסעיף 35 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970.

מיום 17.2.2003

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 503 (ה"ח 2867)

הוספת סעיף 53

סדרי עבודת הועדה הציבורית (תיקון מס' 17) תשס"ב-2002

54.    הועדה הציבורית, באישור ועדת הכנסת, תקבע את סדרי עבודתה ונוהלי דיוניה, ככל שלא נקבעו בפרק זה, והם יפורסמו ברשומות.

מיום 17.2.2003

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 503 (ה"ח 2867)

הוספת סעיף 54

המלצות הועדה הציבורית (תיקון מס' 17) תשס"ב-2002

55.    (א)  (1)   הועדה הציבורית תגיש לועדת הכנסת את המלצותיה בדבר שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת, ורשאית היא להמליץ על דרכי הצמדתם ועדכונם; ההמלצות יונחו על שולחן הכנסת.

(2)   במסגרת סמכותה לפי פסקה (1), רשאית הועדה הציבורית להמליץ כי ישולמו לחברי הכנסת תשלומים אחרים, כמפורט להלן, בהתחשב בתפקידם, במקום מגוריהם, או בכל גורם אחר שתקבע הועדה הציבורית:

(תיקון מס' 38) תשע"ו-2015

(א)   מימון הוצאות הקשורות לפעילות הפרלמנטרית, לרבות באמצעות כוח אדם, שירותי תקשורת, כיסוי הוצאות נסיעה, החזקת רכב, כלכלה, לינה והוצאות מיוחדות הכרוכות במילוי תפקידם, בהתאם לאופי התפקיד;

(ב)   תשלומים לקרן השתלמות ולקופת גמל.

         (ב) המלצות הועדה הציבורית שהונחו על שולחן הכנסת יובאו לדיון בפני ועדת הכנסת בתוך 30 ימים מיום הנחתן; ימי פגרת הכנסת לא יבואו במנין התקופה האמורה. 

         (ג)  (1)   אימצה ועדת הכנסת את המלצות הועדה הציבורית, יקבלו ההמלצות מעמד של החלטה.

(2)   דחתה ועדת הכנסת את המלצות הועדה הציבורית, יוחזרו ההמלצות לועדה הציבורית לדיון מחדש ולמתן המלצות נוספות לועדת הכנסת.

         (ד)  (1)   על המלצותיה הנוספות של הועדה הציבורית יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), ורשאית ועדת הכנסת, לאחר שדנה בהמלצות הנוספות, להחליט כאמור בסעיף קטן (ג) או לקבל כל החלטה אחרת לענין שכר ותשלומים אחרים שישולמו לחברי הכנסת.

(2)   ועדת הכנסת רשאית להחליט כאמור בסעיף קטן (ג)(2) לגבי כל אחת מההמלצות הנוספות של הועדה הציבורית, ורשאית היא לשוב ולהחזירן לועדה הציבורית לשם קבלת המלצות נוספות, ככל שתמצא לנכון.

(תיקון מס' 39) תשע"ו-2015

          (ד1) התבקשה הוועדה הציבורית על ידי ועדת הכנסת להגיש המלצה לפי פרק זה, תגיש את המלצתה כאמור בסעיף קטן (א)(1) בתוך 25 ימי עבודה ממועד הבקשה, והמלצה נוספת כאמור בסעיף קטן (ג)(2) – בתוך 15 ימי עבודה מיום שהוחזרו ההמלצות; לא הגישה הוועדה הציבורית המלצה במועד מהמועדים האמורים, רשאית ועדת הכנסת לקבוע שהבקשה תקבל מעמד של החלטה.

         (ה)  המלצות וקביעות שקיבלו מעמד של החלטה לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

מיום 17.2.2003

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 503 (ה"ח 2867)

הוספת סעיף 55

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 38

ס"ח תשע"ו מס' 2515 מיום 15.12.2015 עמ' 294 (ה"ח 606)

55. (א) (1) הועדה הציבורית תגיש לועדת הכנסת את המלצותיה בדבר שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת, ורשאית היא להמליץ על דרכי הצמדתם ועדכונם; ההמלצות יונחו על שולחן הכנסת.

(2) במסגרת סמכותה לפי פסקה (1), רשאית הועדה הציבורית להמליץ כי ישולמו לחברי הכנסת תשלומים אחרים, כמפורט להלן, בהתחשב בתפקידם, במקום מגוריהם, או בכל גורם אחר שתקבע הועדה הציבורית:

(א) מימון הוצאות הקשורות לפעילות הפרלמנטרית, לרבות באמצעות כוח אדם, שירותי תקשורת, כיסוי הוצאות נסיעה, החזקת רכב, כלכלה, לינה והוצאות מיוחדות הכרוכות במילוי תפקידם, בהתאם לאופי התפקיד;

(ב) תשלומים לקרן השתלמות ולקופת גמל.

 

מיום 15.12.2015

תיקון מס' 39

ס"ח תשע"ו מס' 2515 מיום 15.12.2015 עמ' 294 (ה"ח 606)

הוספת סעיף קטן 55(ד1)

סייג לתחולה (תיקון מס' 17) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 38) תשע"ו-2015 (תיקון מס' 47) תש"ף-2020

56.    הוראות פרק זה לא יחולו על ראש הממשלה, שר או סגן שר, ואולם רשאית ועדת הכנסת להחליט לפי הוראות פרק זה על תשלומים אחרים שישולמו לנושאי המשרה האמורים לכיסוי הוצאותיהם המיוחדות הכרוכות במילוי תפקידם כחברי הכנסת או תפקידם הציבורי; החלטות לעניין תשלומים לשר או לסגן שר שהוא חבר הכנסת שנקבעו לפי פרק זה יחולו גם על שר או סגן שר שחברותו בכנסת נפסקה לפי הוראות סעיף 42ג לחוק-יסוד: הכנסת.

מיום 17.2.2003

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 503 (ה"ח 2867)

הוספת סעיף 56

 

בתקופת כהונתה של הכנסת ה-20 עד יום 30.4.2019

תיקון מס' 37 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2500 מיום 6.8.2015 עמ' 251 (ה"ח 940)

56. הוראות פרק זה לא יחולו על חבר הכנסת שהוא ראש הממשלה, שר או סגן שר, ואולם רשאית הועדה הציבורית להמליץ על תשלומים אחרים שישולמו לנושאי המשרה האמורים לכיסוי הוצאותיהם המיוחדות הכרוכות במילוי תפקידם כחברי הכנסת; הוראות לעניין תשלומים לשר או לסגן שר שנקבעו לפי פרק זה יחולו גם על שר או סגן שר שחברותו בכנסת נפסקה לפי הוראות סעיף 42ג לחוק-יסוד: הכנסת.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 38

ס"ח תשע"ו מס' 2515 מיום 15.12.2015 עמ' 294 (ה"ח 606)

56. הוראות פרק זה לא יחולו על חבר הכנסת שהוא ראש הממשלה, שר או סגן שר, ואולם רשאית הועדה הציבורית להמליץ ואולם רשאית ועדת הכנסת להחליט לפי הוראות פרק זה על תשלומים אחרים שישולמו לנושאי המשרה האמורים לכיסוי הוצאותיהם המיוחדות הכרוכות במילוי תפקידם כחברי הכנסת או תפקידם הציבורי.

 

מיום 16.6.2020

תיקון מס' 47

ס"ח תש"ף מס' 2801 מיום 16.6.2020 עמ' 74 (ה"ח 841)

56. הוראות פרק זה לא יחולו על ראש הממשלה, שר או סגן שר, ואולם רשאית ועדת הכנסת להחליט לפי הוראות פרק זה על תשלומים אחרים שישולמו לנושאי המשרה האמורים לכיסוי הוצאותיהם המיוחדות הכרוכות במילוי תפקידם כחברי הכנסת או תפקידם הציבורי; החלטות לעניין תשלומים לשר או לסגן שר שהוא חבר הכנסת שנקבעו לפי פרק זה יחולו גם על שר או סגן שר שחברותו בכנסת נפסקה לפי הוראות סעיף 42ג לחוק-יסוד: הכנסת.

ביטול חוק שכר חברי הכנסת (תיקון מס' 17) תשס"ב-2002

57.    חוק שכר חברי הכנסת, התש"ט-1949 – בטל.

מיום 17.2.2003

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 504 (ה"ח 2867)

הוספת סעיף 57

 

שמירת תוקף (תיקון מס' 17) תשס"ב-2002

58.    החלטה לענין שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת, שהתקבלה לפי חוק שכר חברי הכנסת, התש"ט-1949, תעמוד בתוקפה ככל שאינה סותרת החלטה שנכנסה לתוקף לפי הוראות פרק זה או כל עוד לא שונתה בהחלטה כאמור.

מיום 17.2.2003

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 504 (ה"ח 2867)

הוספת סעיף 58

(תיקון מס' 18) תשס"ד-2004

פרק י': סיעות

מיום 8.3.2004

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ד מס' 1929 מיום 8.3.2004 עמ' 308 (ה"ח 36)

הוספת פרק י'

התפלגות (תיקון מס' 18) תשס"ד-2004

59.    רואים התפלגות של סיעה לענין סעיף 6א לחוק-יסוד: הכנסת, אם נתקיים אחד מהתנאים האלה:

(תיקון מס' 18) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 35) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 49) תשפ"א-2021

(1)  ההתפלגות היא של קבוצה של שני חברי הכנסת לפחות, שהם שליש ממספר חברי הסיעה לפחות או של קבוצה של ארבעה חברי הכנסת לפחות;

 

 

(תיקון מס' 32) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 46) תשע"ח-2018

(2)  ההתפלגות היא של סיעה שהיא צירוף של מפלגות, וההתפלגות היא על פי ההשתייכות לאותן מפלגות, והיא הגישה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בעת הגשת רשימת המועמדים שלה, נוסח של הסכם בדבר צירוף של מפלגות כאמור;

(תיקון מס' 35) תשע"ד-2014

(3)  ההתפלגות נעשית בעת שהסיעה מתמזגת עם סיעה אחרת, ובלבד שחברי כל סיעה המתנגדים למיזוג עושים כן כסיעה אחת, אך רשאי כל חבר כנסת המתנגד למיזוג להצטרף לסיעה אחרת.

מיום 8.3.2004

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ד מס' 1929 מיום 8.3.2004 עמ' 308 (ה"ח 36)

הוספת סעיף 59

 

מיום 10.8.2009

תיקון מס' 26

ס"ח תשס"ט מס' 2208 מיום 10.8.2009 עמ' 316 (ה"ח 429, ה"ח 435)

החלפת פסקה 59(1)

הנוסח הקודם:

(1) ההתפלגות היא של קבוצה של לפחות שלושה חברי הכנסת, שהם לפחות שליש ממספר חברי הסיעה; אך בסיעה שמספר חבריה שישה או פחות, תהא זו התפלגות אם הקבוצה מונה שני חברי הכנסת או יותר;

 

מיום 12.1.2012

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ב מס' 2331 מיום 12.1.2012 עמ' 116 (ה"ח 425)

(2) ההתפלגות היא של סיעה שהיא צירוף של סיעות או חטיבות של הכנסת הקודמת או צירוף של מפלגות או ארגונים מחוץ לכנסת, או של סיעה או חטיבה כאמור עם מפלגה או ארגון כאמור מפלגות, וההתפלגות היא על פי ההשתייכות לאותם סיעות, חטיבות, מפלגות או ארגונים לאותן מפלגות, והיא הגישה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בעת הגשת רשימת המועמדים שלה, נוסח של הסכם בדבר צירוף של סיעות, חטיבות, מפלגות או ארגונים כאמור מפלגות כאמור, בציון ההשתייכות של המועמדים;

 

מיום 19.3.2014

תיקון מס' 35

ס"ח תשע"ד מס' 2440 מיום 19.3.2014 עמ' 347 (ה"ח 515)

59. רואים התפלגות של סיעה לענין סעיף 6א לחוק-יסוד: הכנסת, אם נתקיים אחד מהתנאים האלה:

(1) ההתפלגות היא של קבוצה של שני חברי הכנסת לפחות, שהם שליש ממספר חברי הסיעה לפחות, או של קבוצה של שבעה חברי הכנסת לפחות;

(2) ההתפלגות היא של סיעה שהיא צירוף של מפלגות, וההתפלגות היא על פי ההשתייכות לאותן מפלגות, והיא הגישה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בעת הגשת רשימת המועמדים שלה, נוסח של הסכם בדבר צירוף של מפלגות כאמור, בציון ההשתייכות של המועמדים;

(3) ההתפלגות היא של חבר כנסת אחד, החבר בסיעה שמספר חבריה אינו עולה על שלושה, וההתפלגות נעשית בעת שהסיעה מתמזגת עם סיעה אחרת.

(3) ההתפלגות נעשית בעת שהסיעה מתמזגת עם סיעה אחרת, ובלבד שחברי כל סיעה המתנגדים למיזוג עושים כן כסיעה אחת, אך רשאי כל חבר כנסת המתנגד למיזוג להצטרף לסיעה אחרת.

 

מיום 28.6.2018

תיקון מס' 46

ס"ח תשע"ח מס' 2727 מיום 28.6.2018 עמ' 714 (ה"ח 737)

(2) ההתפלגות היא של סיעה שהיא צירוף של מפלגות, וההתפלגות היא על פי ההשתייכות לאותן מפלגות, והיא הגישה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בעת הגשת רשימת המועמדים שלה, נוסח של הסכם בדבר צירוף של מפלגות כאמור, בציון ההשתייכות של המועמדים;

 

מיום 7.7.2021

תיקון מס' 49

ס"ח תשפ"א מס' 2915 מיום 7.7.2021 עמ' 370 (ה"ח 1412)

(1) ההתפלגות היא של קבוצה של שני חברי הכנסת לפחות, שהם שליש ממספר חברי הסיעה לפחות או של קבוצה של ארבעה חברי הכנסת לפחות;

אישור ועדת הכנסת (תיקון מס' 18) תשס"ד-2004

60.    (א)  נמסרה לועדת הכנסת הודעה בכתב מטעם סיעה או חלק ממנה על התפלגות כאמור בסעיף 59(1) או (2), או על מיזוג של סיעות במסגרת סיעתית חדשה, תאשר ועדת הכנסת את השינוי.

(תיקון מס' 35) תשע"ד-2014

          (ב)  נמסרה לועדת הכנסת הודעה בכתב מטעם סיעות על מיזוגן במסגרת סיעתית חדשה, והוגשה לועדה, לפני שאישרה את המיזוג כאמור בסעיף קטן (א), הודעה בכתב מטעם חברי הסיעות המבקשים להתפלג לפי סעיף 59(3), תאשר ועדת הכנסת את ההתפלגות יחד עם המיזוג.

מיום 8.3.2004

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ד מס' 1929 מיום 8.3.2004 עמ' 308 (ה"ח 36)

הוספת סעיף 60

 

מיום 19.3.2014

תיקון מס' 35

ס"ח תשע"ד מס' 2440 מיום 19.3.2014 עמ' 348 (ה"ח 515)

(ב) נמסרה לועדת הכנסת הודעה בכתב מטעם סיעות על מיזוגן במסגרת סיעתית חדשה, והוגשה לועדה, לפני שאישרה את המיזוג כאמור בסעיף קטן (א), הודעה בכתב מטעם חבר אחת הסיעות האמורות המבקש חברי הסיעות המבקשים להתפלג לפי סעיף 59(3), תאשר ועדת הכנסת את ההתפלגות יחד עם המיזוג.

פרישה מסיעה (תיקון מס' 18) תשס"ד-2004

61.    (א)  פרש חבר הכנסת מסיעתו שלא במסגרת התפלגות, תקבע ועדת הכנסת בישיבה שבסמוך לאחר הפרישה ולאחר שנתנה לחבר הכנסת הזדמנות להשמיע את טענותיו, את דבר פרישתו, וכן את השינוי במספר חברי אותה סיעה.

          (ב)  לא תקבע ועדת הכנסת כי חבר הכנסת פרש מסיעתו אלא לאחר שבדקה את העובדות הנוגעות לפרישתו ומצאה כי נתקיימו המבחנים שנקבעו בסעיף 6א לחוק-יסוד: הכנסת.

          (ג)   על החלטת ועדת הכנסת על פי סעיף זה, רשאי חבר הכנסת לערער לבית המשפט המחוזי בירושלים, שידון בערעור בשלושה.

          (ד)  חבר הכנסת שועדת הכנסת הודיעה על פרישתו, לא יצורף לסיעה כלשהי בתקופת כהונתה של אותה הכנסת.

מיום 8.3.2004

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ד מס' 1929 מיום 8.3.2004 עמ' 308 (ה"ח 36)

הוספת סעיף 61

מספר חברי הסיעה (תיקון מס' 18) תשס"ד-2004

62.    (א)  סיעה שהתפלגה או התמזגה, רואים את מספר חברי הסיעות החדשות על פי ההרכב הסיעתי החדש, לאחר שאושר על ידי ועדת הכנסת.

          (ב)  סיעה שחבר הכנסת פרש ממנה, שלא במסגרת התפלגות, רואים את מספר חבריה כאילו לא פרש ממנה.

מיום 8.3.2004

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ד מס' 1929 מיום 8.3.2004 עמ' 309 (ה"ח 36)

הוספת סעיף 62

קביעת ההשתייכות הסיעתית של חבר הכנסת שהחל לכהן אחרי התפלגות סיעה (תיקון מס' 47) תש"ף-2020

62א.  (א)  החל חבר הכנסת לכהן בכנסת לאחר שהסיעה שבה היו חברים חברי רשימת המועמדים שכללה את שמו התפלגה לפי הוראות סעיף 59(1) או (3) – אף אם התפלגה קודם לכן או לאחר מכן גם לפי הוראות סעיף 59(2) – יודיע חבר הכנסת ליושב ראש הכנסת הודעה אחת בלבד, בכתב, בתוך 24 שעות מעת היותו לחבר הכנסת, בדבר הסיעה שאליה הוא מבקש להשתייך, ובלבד שבין חבריה יש מי שנמנה עם רשימת המועמדים האמורה; לא הודיע כאמור, יראו את חבר הכנסת כמשתייך לסיעה שבה רוב החברים שנמנו עם רשימת המועמדים שכללה את שמו, ואם היו כמה סיעות שבהן מספר שווה של חברים שנמנו עם רשימת המועמדים, יראו אותו כמשתייך לסיעה שעמה נמנה חבר הכנסת שעמד בראש רשימת המועמדים, ואם חדל לכהן או להימנות עם אותה סיעה – הבא אחריו באותה רשימת מועמדים.

          (ב)  החל חבר הכנסת לכהן בכנסת לאחר שהסיעה שבה היו חברים חברי רשימת המועמדים שכללה את שמו התפלגה לפי הוראות סעיף 59(2), יראו אותו כמשתייך לסיעה המייצגת את המפלגה שהשתייכותו אליה צוינה ברשימת המועמדים המשותפת כאמור בסעיף 57(ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, אולם הוא רשאי להודיע ליושב ראש הכנסת, בכתב, בתוך 24 שעות מעת היותו לחבר הכנסת, כי הוא מבקש להשתייך לסיעה אחרת שחבריה נמנו עם רשימת המועמדים שכללה את שמו, ובלבד שהן הסיעה שאליה היה אמור להשתייך והן הסיעה שאליה הוא מבקש להשתייך מסרו ליושב ראש הכנסת, בכתב, את הסכמתן לבקשתו בפרק הזמן האמור.

          (ג)   הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו גם על מי שחברותו בכנסת נתחדשה לפי הוראות סעיף 42ג(ג) לחוק-יסוד: הכנסת, ועל מי שחזר למלא את משרתו לאחר שהשעייתו לפי הוראות סעיף 42ב לחוק-יסוד: הכנסת הסתיימה, ובתקופה שבה הופסקה או הושעתה חברותו בכנסת, התפלגה סיעתו.

          (ד)  לעניין מועד מסירת הודעה, על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), הודעה בדבר השתייכותו הסיעתית של מי שאמור לבוא, לפי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, במקומו של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר והודיע על הפסקת חברותו בכנסת לפי סעיף 42ג(א) לחוק-היסוד, תימסר בתוך 24 שעות מהמועד שבו חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר הודיע על הפסקת חברותו בכנסת כאמור.

מיום 16.6.2020

תיקון מס' 47

ס"ח תש"ף מס' 2801 מיום 16.6.2020 עמ' 74 (ה"ח 841)

הוספת סעיף 62א

ייצוג הסיעה (תיקון מס' 18) תשס"ד-2004

63.    בסיעה שבה חלוקים חבריה בשאלה מי מייצג את הסיעה, רואים את חברי הכנסת המהווים רוב של חברי הסיעה כמייצגים את הסיעה; ואולם אם נחלקו חברי הסיעה לחלקים שווים, רואים אותו חלק של הסיעה שעמו נמנה חבר הכנסת שעמד בראש רשימת המועמדים לכנסת, כמייצג את הסיעה בכנסת, ואם חדל לכהן כחבר הכנסת – הבא אחריו באותה רשימת המועמדים.

מיום 8.3.2004

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ד מס' 1929 מיום 8.3.2004 עמ' 309 (ה"ח 36)

הוספת סעיף 63

(תיקון מס' 24) תשס"ח-2008

פרק י"א: מרכז המחקר והמידע של הכנסת

מיום 6.3.2008

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ח מס' 2136 מיום 6.3.2008 עמ' 220 (ה"ח 199)

הוספת פרק י"א

מסירת מידע (תיקון מס' 24) תשס"ח-2008

64.    (א)  מרכז המחקר והמידע של הכנסת רשאי לדרוש מגוף מבוקר המנוי בסעיף 9(1) עד (6) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], מידע, מסמכים ודוחות (בסעיף זה – מידע) שבתחום סמכותו של אותו גוף ושדרושים לכנסת, לוועדות הכנסת, לחברי הכנסת או למוסדות הכנסת, למילוי תפקידם; גוף כאמור ימסור למרכז המחקר והמידע את המידע המלא בלא דיחוי.

          (ב)  גוף כאמור בסעיף קטן (א) אינו חייב למסור למרכז המחקר והמידע של הכנסת מידע כמפורט להלן, ואולם אם ניתן להעביר חלק מהמידע או אם ניתן להעבירו בתנאים, יועבר המידע בחלקו או בתנאים:

(1)   מידע שמסירתו עלולה לסכן את ביטחון המדינה או את יחסי החוץ שלה;

(2)   מידע שהכנתו מצריכה הקצאת משאבים בלתי סבירה מצד גוף כאמור;

(3)   מידע מאת גוף כאמור בעל סמכות שפיטה, תביעה או חקירה על פי דין, בעניין תוכנו של הליך משפטי תלוי ועומד;

(4)   מידע בדבר התייעצויות פנימיות, וכן טיוטות מידע.

          (ג)   החלטת גוף כאמור בסעיף קטן (א) שלא ניתן למסור למרכז המחקר והמידע של הכנסת מידע כמפורט בסעיף קטן (ב), או שמידע יימסר בחלקו או בתנאים, תימסר בידי השר הממונה על הגוף, ואם הגוף אינו כפוף לשר – בידי ראש הגוף, בכתב ובצירוף נימוקים.

          (ד)  לא יימסר מידע לפי סעיף זה אם מסירתו אסורה לפי כל דין.

          (ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בחובת מסירת מידע לכנסת ולוועדותיה לפי חוק-יסוד: הכנסת ולפי חוק-יסוד: הממשלה.

מיום 6.3.2008

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ח מס' 2136 מיום 6.3.2008 עמ' 220 (ה"ח 199)

הוספת סעיף 64

(תיקון מס' 25) תשס"ח-2008

פרק י"ב: שדלנים

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 470 (ה"ח 207)

הוספת פרק י"ב

הגדרות (תיקון מס' 25) תשס"ח-2008

65.    בפרק זה –

          "הוועדה" – ועדה שחבריה הם יושב ראש הכנסת, והוא יהיה היושב ראש, ושני סגנים ליושב ראש, אחד מסיעות הקואליציה ואחד מסיעות האופוזיציה, שתבחר נשיאות הכנסת; חל שינוי בהשתייכות סיעתו של חבר הוועדה לאותן סיעות, תבחר נשיאות הכנסת חבר אחר לוועדה כך שיישמר הרכב כאמור;

          "טובת הנאה" – לרבות כסף, שווה כסף, נכס, מוצר או שירות;

          "שדלן" – מי שדרך עיסוק או בתמורה למען לקוח, נוקט פעולות לשכנוע חבר הכנסת בקשר להצעות חוק ולחקיקת משנה בכנסת או בוועדותיה, להחלטות הכנסת וועדותיה ולמינוי או לבחירה של אדם לתפקיד על ידי הכנסת או על ידי גוף שנציג הכנסת חבר בו, ולמעט אלה:

(1)   מי שבמסגרת עבודתו נוקט פעולות כאמור למען מעבידו;

(2)   מי שממלא תפקיד על פי חוק בשירות המדינה, ברשות מקומית או בתאגיד שהוקם בחוק, אף אם אינו עובד, ונוקט פעולות כאמור במסגרת תפקידו ובקשר לסמכויות ולתפקידים של הגוף שבעבורו הוא פועל;

(3)   מי שמייצג נושא משרה או ממלא תפקיד בהליך מעין שיפוטי בפני הכנסת או ועדה מוועדותיה.

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 470 (ה"ח 207)

הוספת סעיף 65

היתר לשדלן (תיקון מס' 25) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 41) תשע"ו-2016

66.    (א)  לא יפעל שדלן בכנסת אלא בהיתר מאת הוועדה; האמור יחול גם על ישיבת ועדה של הכנסת המתקיימת מחוץ למשכן הכנסת.

          (ב)  המבקש לפעול כשדלן בכנסת יגיש לוועדה בקשה שבה ייכללו כל אלה:

(1)   פרטיו האישיים, ואם המבקש פועל במסגרת תאגיד – סוג התאגיד, שמו ומספרו;

(2)   שמות הלקוחות שהוא מבקש לייצג בכנסת, באופן קבוע או חד-פעמי, ותחום עיסוקם, וכן שמו ותחומי עיסוקו של כל גוף שנתן לו תשלום או טובת הנאה בקשר לעניין שלמענו השדלן מבקש לפעול בכנסת;

(3)   אם המבקש חבר בגוף בוחר של מפלגה – את שם המפלגה; בפרק זה, "גוף בוחר" – גוף הבוחר מועמדים לכנסת או לכהונת ראש הממשלה או שר בממשלה, ושמספר בעלי זכות ההצבעה שבו אינו עולה על חמשת אלפים;

(4)   הצהרת המבקש כי הוא מתחייב לפעול לפי הוראות פרק זה.

          (ג)   חל שינוי בפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), ימסור על כך השדלן או המבקש לפעול כשדלן בכנסת הודעה בכתב לוועדה מיד לאחר השינוי.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (א), הגיש אדם בקשה לפעול כשדלן בכנסת, וטרם נענתה בקשתו, רשאי יושב ראש הכנסת לתת לו היתר זמני לפעול כשדלן בכנסת, עד להחלטת הוועדה, ויחולו הוראות פרק זה בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 41) תשע"ו-2016

          (ה)  יושב ראש הכנסת יורה על איסור או הגבלה של כניסה לשטחים מסוימים במשכן הכנסת לשדלנים שניתן להם היתר כניסה לפי חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968.

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 470 (ה"ח 207)

הוספת סעיף 66

 

מיום 1.2.2016

תיקון מס' 41

ס"ח תשע"ו מס' 2522 מיום 12.1.2016 עמ' 335 (ה"ח 608)

66. (א) לא יפעל שדלן בכנסת אלא בהיתר מאת הוועדה; האמור יחול גם על ישיבת ועדה של הכנסת המתקיימת מחוץ למשכן הכנסת.

(ב) המבקש לפעול כשדלן בכנסת יגיש לוועדה בקשה שבה ייכללו כל אלה:

(1) פרטיו האישיים, ואם המבקש פועל במסגרת תאגיד – סוג התאגיד, שמו ומספרו;

(2) שמות הלקוחות שהוא מבקש לייצג בכנסת, באופן קבוע או חד-פעמי, ותחום עיסוקם, וכן שמו ותחומי עיסוקו של כל גוף שנתן לו תשלום או טובת הנאה בקשר לעניין שלמענו השדלן מבקש לפעול בכנסת;

(3) אם המבקש חבר בגוף בוחר של מפלגה – את שם המפלגה; בפרק זה, "גוף בוחר" – גוף הבוחר מועמדים לכנסת או לכהונת ראש הממשלה או שר בממשלה, ושמספר בעלי זכות ההצבעה שבו אינו עולה על חמשת אלפים;

(4) הצהרת המבקש כי הוא מתחייב לפעול לפי הוראות פרק זה.

(ג) חל שינוי בפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), ימסור על כך השדלן או המבקש לפעול כשדלן בכנסת הודעה בכתב לוועדה מיד לאחר השינוי.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), הגיש אדם בקשה לפעול כשדלן בכנסת, וטרם נענתה בקשתו, רשאי יושב ראש הכנסת לתת לו היתר זמני לפעול כשדלן בכנסת, עד להחלטת הוועדה, ויחולו הוראות פרק זה בשינויים המחויבים.

(ה) יושב ראש הכנסת יורה על איסור או הגבלה של כניסה לשטחים מסוימים במשכן הכנסת לשדלנים שניתן להם היתר כניסה לפי חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968.

סייג למתן היתר (תיקון מס' 25) תשס"ח-2008

67.    לא יינתן היתר לאדם לפעול כשדלן בכנסת ולא יפעל אדם כשדלן בכנסת בהתקיים אחד מאלה:

(תיקון מס' 37) תשע"ה-2015

(1)  הוא כיהן כחבר הכנסת, כשר או כסגן שר בשנה שקדמה למועד מתן ההיתר;

(2)  הוא עובד של הכנסת, של חבר הכנסת או חבר בצוות הפרלמנטרי כהגדרתו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973;

(תיקון מס' 41) תשע"ו-2016

(3)  הוא היה עובד של חבר הכנסת בששת החודשים שקדמו למועד מתן ההיתר; הוראה זו תחול על מי שהיה עובד של חבר כנסת אחד או יותר במשך שנה רצופה לפחות בסמוך לפני התקופה האמורה.

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 471 (ה"ח 207)

הוספת סעיף 67

 

מיום 6.8.2015

תיקון מס' 37

ס"ח תשע"ה מס' 2500 מיום 6.8.2015 עמ' 251 (ה"ח 940)

(1) הוא כיהן כחבר הכנסת או כשר כחבר הכנסת, כשר או כסגן שר בשנה שקדמה למועד מתן ההיתר;

 

מיום 1.2.2016

תיקון מס' 41

ס"ח תשע"ו מס' 2522 מיום 12.1.2016 עמ' 335 (ה"ח 608)

הוספת פסקה 67(3)

הזדהות (תיקון מס' 25) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 41) תשע"ו-2016

68.    (א)  בעת שהותו במשכן הכנסת, יענוד שדלן, במקום גלוי על בגדיו, תג זיהוי ייחודי לשדלן שיקבל מן הכנסת, הנושא את שמו, ואם הוא פועל במסגרת תאגיד – גם את שם התאגיד.

 

(תיקון מס' 41) תשע"ו-2016

          (ב)  בכל פנייה, בכתב או בעל פה, בקשר לפעולותיו כשדלן, יציין השדלן בפני חבר הכנסת, אדם המנוי בסעיף 67(2), וכן ועדה של הכנסת, כי הוא פועל כשדלן בכנסת בהיתר ומיהו הלקוח שבעבורו הוא פועל וכן מה האינטרס הישיר שהוא מבקש לקדם.

(תיקון מס' 41) תשע"ו-2016

          (ג)   שדלן הנוכח בישיבה של ועדה של הכנסת, במשכן הכנסת או מחוצה לו, יבקש לרשום בפרוטוקול הישיבה את שמו, את עובדת היותו שדלן, את שם התאגיד שהוא פועל במסגרתו ואת הלקוח שבעבורו הוא פועל באותה ישיבה, וכן לקוחות קבועים נוספים שלו או של התאגיד כאמור שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר.

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 471 (ה"ח 207)

הוספת סעיף 68

 

מיום 1.2.2016

תיקון מס' 41

ס"ח תשע"ו מס' 2522 מיום 12.1.2016 עמ' 335 (ה"ח 608)

תג זיהוי הזדהות

68. (א) בעת שהותו במשכן הכנסת, יענוד שדלן, במקום גלוי על בגדיו, תג זיהוי ייחודי לשדלן שיקבל מן הכנסת, הנושא את שמו, ואם הוא פועל במסגרת תאגיד – גם את שם התאגיד.

(ב) בכל פנייה, בכתב או בעל פה, בקשר לפעולותיו כשדלן, יציין השדלן בפני חבר הכנסת, עובד של חבר הכנסת או עובד הכנסת אדם המנוי בסעיף 67(2), וכן ועדה של הכנסת, כי הוא פועל כשדלן בכנסת בהיתר ומיהו הלקוח שבעבורו הוא פועל וכן מה האינטרס הישיר שהוא מבקש לקדם.

(ג) שדלן הנוכח בישיבה של ועדה של הכנסת, במשכן הכנסת או מחוצה לו, יבקש לרשום בפרוטוקול הישיבה את שמו, את עובדת היותו שדלן, את שם התאגיד שהוא פועל במסגרתו ואת הלקוח שבעבורו הוא פועל באותה ישיבה, וכן לקוחות קבועים נוספים שלו או של התאגיד כאמור שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר.

איסורים (תיקון מס' 25) תשס"ח-2008

69.    (א)  לא יעשה שדלן אחד מאלה:

(1)   יציע או יעניק לחבר הכנסת טובת הנאה במסגרת מאמציו לקדם את ענייניהם של לקוחותיו;

(2)   יטעה את חבר הכנסת ביחס לעובדה מהותית כלשהי בקשר לפעילות הפרלמנטרית של חבר הכנסת;

(3)   ינקוט פעולות לשכנוע חבר הכנסת באמצעים פסולים, לרבות לחץ, איום, פיתוי או הבטחה לטובת הנאה;

(4)   יביא את חבר הכנסת להתחייב כלפי השדלן או לקוחותיו כי יצביע או יפעל בדרך מסוימת;

(תיקון מס' 41) תשע"ו-2016

(5)   יפעל כאמור בפסקאות (1) עד (4) כלפי אדם המנוי בסעיף 67(2);

(תיקון מס' 41) תשע"ו-2016

(6)   יפגע, בפעילותו כשדלן, פגיעה ממשית בכבוד הכנסת או חבריה;

(תיקון מס' 41) תשע"ו-2016

(7)   יפנה, בכתב או בכל פה, בקשר לפעילותו כשדלן, לעובד מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

(תיקון מס' 41) תשע"ו-2016

          (ב)  הפר שדלן הוראה מההוראות לפי פרק זה או ננקטו כלפיו הליכי חקירה פלילית או העמדה לדין בקשר לפעילותו כשדלן, רשאית הוועדה לשלול את ההיתר שניתן לו לפי פרק זה, לרבות שלילה על-תנאי, או לאסור את כניסתו למשכן הכנסת, לרבות איסור על תנאי, והכל לתקופה שתקבע, ואם פעל השדלן במסגרת תאגיד – רשאית הוועדה לפעול כאמור לפי שדלנים ואנשים נוספים הפועלים במסגרת אותו תאגיד.

          (ג)   פעל אדם כשדלן בכנסת בלא היתר לפי פרק זה, רשאית הוועדה להחליט שלא ליתן לו היתר כאמור או לאסור את כניסתו למשכן הכנסת, והכל לתקופה שתקבע, ואם פעל במסגרת תאגיד – רשאית הוועדה לפעול כאמור כלפי אנשים נוספים הפועלים במסגרת אותו תאגיד.

          (ד)  הוועדה לא תפעיל את סמכויותיה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג) אלא לאחר שנתנה לשדלן או למי שפעל כשדלן בלא היתר הזדמנות לטעון את טענותיו.

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 471 (ה"ח 207)

הוספת סעיף 69

 

מיום 1.2.2016

תיקון מס' 41

ס"ח תשע"ו מס' 2522 מיום 12.1.2016 עמ' 335 (ה"ח 608)

69. (א) לא יעשה שדלן אחד מאלה:

(1) יציע או יעניק לחבר הכנסת טובת הנאה במסגרת מאמציו לקדם את ענייניהם של לקוחותיו;

(2) יטעה את חבר הכנסת ביחס לעובדה מהותית כלשהי בקשר לפעילות הפרלמנטרית של חבר הכנסת;

(3) ינקוט פעולות לשכנוע חבר הכנסת באמצעים פסולים, לרבות לחץ, איום, פיתוי או הבטחה לטובת הנאה;

(4) יביא את חבר הכנסת להתחייב כלפי השדלן או לקוחותיו כי יצביע או יפעל בדרך מסוימת;

(5) יפעל כאמור בפסקאות (1) עד (4) כלפי עובד של חבר הכנסת או עובד הכנסת אדם המנוי בסעיף 67(2);

(6) יפגע, בפעילותו כשדלן, פגיעה ממשית בכבוד הכנסת או חבריה;

(7) יפנה, בכתב או בכל פה, בקשר לפעילותו כשדלן, לעובד מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

(ב) הפר שדלן הוראה מההוראות לפי פרק זה או ננקטו כלפיו הליכי חקירה פלילית או העמדה לדין בקשר לפעילותו כשדלן, רשאית הוועדה לשלול את ההיתר שניתן לו לפי פרק זה שניתן לו לפי פרק זה, לרבות שלילה על-תנאי, או לאסור את כניסתו למשכן הכנסת, לרבות איסור על תנאי, והכל לתקופה שתקבע, ואם פעל השדלן במסגרת תאגיד – רשאית הוועדה לפעול כאמור לפי שדלנים ואנשים נוספים הפועלים במסגרת אותו תאגיד.

פרסום באתר האינטרנט של הכנסת (תיקון מס' 25) תשס"ח-2008

70.    הכנסת תפרסם באתר האינטרנט שלה –

(1)  את שמות השדלנים שקיבלו היתר לפעול בכנסת לפי פרק זה, ובכלל זה בעלי היתר זמני כאמור בסעיף 66(ד);

(2)  את פרטי הלקוחות כאמור בסעיף 66(ב)(2);

(3)  לעניין שדלן כאמור בפסקה (1) הפועל במסגרת תאגיד – גם את פרטי התאגיד;

(4)  לעניין שדלן כאמור בפסקה (1) שהוא חבר בגוף בוחר – גם את שם המפלגה כאמור בסעיף 66(ב)(3).

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 472 (ה"ח 207)

הוספת סעיף 70

ביצוע ותקנות – פרק י"ב (תיקון מס' 25) תשס"ח-2008

71.    יושב ראש הכנסת ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו וכן להורות בנוגע לפעילותם של שדלנים במשכן הכנסת.

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 472 (ה"ח 207)

הוספת סעיף 71

 

(תיקון מס' 1)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 19) תשס"ה-2004

תוספת

(סעיף 1(ב))

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1582 מיום 21.3.1996 עמ' 235 (ה"ח 2497)

הוספת התוספת הראשונה

 

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 19

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 6 (ה"ח 51)

התוספת הראשונה תוספת

 

בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי.

מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות.

אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ולעמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית, עם העם העברי העצמאי בארצו.

 

(תיקון מס' 19) תשס"ה-2004

התוספת השניה

(בוטלה)

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1582 מיום 21.3.1996 עמ' 235 (ה"ח 2497)

הוספת התוספת השניה

 

מיום 17.11.2004

תיקון מס' 19

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 6 (ה"ח 51)

ביטול התוספת השניה (מילות "התקווה")

 

 

                                        יצחק רבין

                                                 ראש הממשלה

       עזר וייצמן                                                    שבח וייס

        נשיא המדינה                                                             יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ד מס' 1462 מיום 4.5.1994 עמ' 140 (ה"ח תשנ"ד מס' 2245 עמ' 216).

תוקן ס"ח תשנ"ו מס' 1582 מיום 21.3.1996 עמ' 234 (ה"ח תשנ"ו מס' 2497 עמ' 529) – תיקון מס' 1 בסעיף 3 לחוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 23), תשנ"ו-1996.

ס"ח תשנ"ו מס' 1596 מיום 22.7.1996 עמ' 372 (ה"ח תשנ"ו מס' 2550 עמ' 844) – תיקון מס' 2; תחילתו ביום 16.7.1996.

ס"ח תשנ"ח מס' 1649 מיום 28.1.1998 עמ' 112 (ה"ח תשנ"ח מס' 2659 עמ' 115) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשנ"ח מס' 1663 מיום 31.3.1998 עמ' 181 (ה"ח תשנ"ז מס' 2582 עמ' 172) – תיקון מס' 4; ר' סעיף 6 לענין תחולה.

ס"ח תשנ"ט מס' 1701 מיום 7.2.1999 עמ' 74 (ה"ח תשנ"ז מס' 2582 עמ' 170) – תיקון מס' 5; ראה להלן בעמ' 12453; ר' סעיפים 3, 4 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תש"ס מס' 1731 מיום 12.3.2000 עמ' 130 (ה"ח תש"ס מס' 2838 עמ' 183) – תיקון מס' 6.

ס"ח תש"ס מס' 1734 מיום 7.4.2000 עמ' 156 (ה"ח תש"ס מס' 2852 עמ' 302) – תיקון מס' 7; תחילתו ביום 17.2.2003.

ס"ח תש"ס מס' 1746 מיום 21.7.2000 עמ' 238 (ה"ח תש"ס מס' 2841 עמ' 194, ה"ח תש"ס מס' 2862 עמ' 334) – תיקון מס' 8.

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 261 (ה"ח תש"ס מס' 2894 עמ' 472) – תיקון מס' 9.

ס"ח תשס"א מס' 1760 מיום 7.12.2000 עמ' 28 (ה"ח תשס"א מס' 2941 עמ' 169) – הוראה מיוחדת לתקופת כהונתה של הכנסת החמש עשרה.

ס"ח תשס"א מס' 1763 מיום 21.12.2000 עמ' 50 (ה"ח תש"ס מס' 2909 עמ' 520) – תיקון מס' 10; ר' סעיף 4 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשס"א מס' 1767 מיום 27.12.2000 עמ' 78 (ה"ח תשס"א מס' 2942 עמ' 172) – תיקון מס' 11.

ס"ח תשס"א מס' 1771 מיום 1.1.2001 עמ' 114 (ה"ח תשס"א מס' 2966 עמ' 396) – תיקון מס' 12 בסעיף 3 לחוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 29), תשס"א-2001.

ס"ח תשס"א מס' 1780 מיום 18.3.2001 עמ' 170 (ה"ח תשנ"ט מס' 2756 עמ' 72) – תיקון מס' 13 בסעיף 11 לחוק הממשלה, תשס"א-2001; ר' סעיף 12 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תשס"א מס' 1783 מיום 29.3.2001 עמ' 199 (ה"ח תשס"א מס' 2927 עמ' 46) – תיקון מס' 14.

ס"ח תשס"א מס' 1796 מיום 24.6.2001 עמ' 426 (ה"ח תשס"א מס' 3002 עמ' 626) – תיקון מס' 15.

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 6 (ה"ח תשס"א מס' 3027 עמ' 764) – תיקון מס' 16 בסעיף 5 לחוק לתיקון דיני בחירות לכנסת (התאמה לחוק-יסוד: הממשלה), תשס"ב-2001; תחילתו ביום 17.2.2003.

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 502 (ה"ח תש"ס מס' 2867 עמ' 352) – תיקון מס' 17; תחילתו ביום 17.2.2003.

ס"ח תשס"ד מס' 1929 מיום 8.3.2004 עמ' 308 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 36 עמ' 40) – תיקון מס' 18.

ס"ח תשס"ד מס' 1933 מיום 30.3.2004 עמ' 336 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 40 עמ' 66) – הוראה מיוחדת לתקופת כהונתה של הכנסת השש עשרה.

ס"ח תשס"ה מס' 1961 מיום 17.11.2004 עמ' 6 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 51 עמ' 166) – תיקון מס' 19 בסעיף 4 לחוק הדגל והסמל (תיקון מס' 4), תשס"ה-2004.

ס"ח תשס"ה מס' 2015 מיום 26.7.2005 עמ' 707 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 83 עמ' 170) – תיקון מס' 20 בסעיף 4 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 33), תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ה מס' 2025 מיום 10.8.2005 עמ' 948 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 70 עמ' 107) – תיקון מס' 21.

ס"ח תשס"ו מס' 2056 מיום 30.5.2006 עמ' 304 (ה"ח הכנסת תשס"ו מס' 115 עמ' 186) – הוראה מיוחדת לתקופת כהונתה של הכנסת השבע עשרה.

ס"ח תשס"ו מס' 2063 מיום 27.7.2006 עמ' 393 (ה"ח הכנסת תשס"ו מס' 117 עמ' 189) – תיקון מס' 22.

ס"ח תשס"ח מס' 2134 מיום 18.2.2008 עמ' 205 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 194 עמ' 103) – תיקון מס' 23.

ס"ח תשס"ח מס' 2136 מיום 6.3.2008 עמ' 220 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 199 עמ' 132) – תיקון מס' 24.

ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 470 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 207 עמ' 191) – תיקון מס' 25; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו ור' סעיף 4 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשס"ט מס' 2208 מיום 10.8.2009 עמ' 316 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 429 עמ' 321, ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 435 עמ' 346) – תיקון מס' 26 בסעיף 1 לחוק התפלגות סיעה (תיקוני חקיקה), תשס"ט-2009.

ס"ח תש"ע מס' 2247 מיום 7.7.2010 עמ' 567 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 325 עמ' 172) – תיקון מס' 27; תחילתו ביום תחילת כהונתה של הכנסת ה-19.

ס"ח תש"ע מס' 2252 מיום 26.7.2010 עמ' 609 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 337 עמ' 204) – תיקון מס' 28.

ס"ח תשע"א מס' 2266 מיום 15.12.2010 עמ' 94 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 355 עמ' 26) – תיקון מס' 29.

ס"ח תשע"א מס' 2278 מיום 24.2.2011 עמ' 360 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 366 עמ' 75) – תיקון מס' 30.

ס"ח תשע"ב מס' 2321 מיום 16.11.2011 עמ' 22 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 405 עמ' 235) – תיקון מס' 31.

ס"ח תשע"ב מס' 2331 מיום 12.1.2012 עמ' 116 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 425 עמ' 54) – תיקון מס' 32.

ס"ח תשע"ג מס' 2388 מיום 19.11.2012 עמ' 40 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 377 עמ' 506) – תיקון מס' 33 בסעיף 18 לחוק הדיינים (תיקון מס' 25), תשע"ג-2012.

ס"ח תשע"ג מס' 2402 מיום 21.7.2013 עמ' 106 (ה"ח הכנסת תשע"ג מס' 507 עמ' 28) – תיקון מס' 34.

ס"ח תשע"ד מס' 2440 מיום 19.3.2014 עמ' 347 (ה"ח הכנסת תשע"ג מס' 515 עמ' 54) – תיקון מס' 35 בסעיף 4 לחוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 62), תשע"ד-2014.

ס"ח תשע"ד מס' 2452 מיום 22.5.2014 עמ' 554 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 538 עמ' 61) – תיקון מס' 36.

ס"ח תשע"ה מס' 2500 מיום 6.8.2015 עמ' 251 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 940 עמ' 888) – תיקון מס' 37 בסעיף 6 לחוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשע"ה-2015; ר' סעיף 9 לענין הוראת שעה.

9. הוראות סעיף 15 לחוק חסינות חברי הכנסת, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, וסעיפים 9א, 10א(2) ו-56 לחוק הכנסת, כנוסחם בסעיף 6 לחוק זה, יחולו בתקופת כהונתה של הכנסת ה-20.

ס"ח תשע"ו מס' 2515 מיום 15.12.2015 עמ' 294 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 606 עמ' 14) – תיקון מס' 38; תחילתו ביום 1.1.2016.

ס"ח תשע"ו מס' 2515 מיום 15.12.2015 עמ' 294 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 606 עמ' 15) – תיקון מס' 39.

ס"ח תשע"ו מס' 2517 מיום 28.12.2015 עמ' 309 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 606 עמ' 15) – תיקון מס' 40.

ס"ח תשע"ו מס' 2522 מיום 12.1.2016 עמ' 335 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 608 עמ' 20) – תיקון מס' 41; ר' סעיף 5 לענין תחילה והוראת מעבר.

5. (א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ב בשבט התשע"ו (1 בפברואר 2016).

 (ב) הוראות סעיף 67(3) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, לא יחולו על מי שערב תחילתו של חוק זה היה לו היתר לפעול כשדלן בכנסת.

ס"ח תשע"ו מס' 2523 מיום 14.1.2016 עמ' 338 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 604 עמ' 9) – תיקון מס' 42.

ס"ח תשע"ו מס' 2568 מיום 27.7.2016 עמ' 1087 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 626 עמ' 76) – תיקון מס' 43.

ס"ח תשע"ז מס' 2650 מיום 26.7.2017 עמ' 1046 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 716 עמ' 208) – חוק לעניין הרכב ועדות בכנסת (הוראות מיוחדות לכנסת העשרים), תשע"ז-2017; תוקפה בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים.

ס"ח תשע"ח מס' 2667 מיום 9.11.2017 עמ' 22 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 738 עמ' 22) – תיקון מס' 44.

ס"ח תשע"ח מס' 2723 מיום 17.6.2018 עמ' 693 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 775 עמ' 154) – תיקון מס' 45; ר' סעיף 5 לענין תחולה.

5. הוראות סעיף 25 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו על מי שמכהן כיועץ המשפטי לכנסת ביום תחילתו של חוק זה ואילך, החל ביום תחילת כהונתו בתפקיד.

ס"ח תשע"ח מס' 2727 מיום 28.6.2018 עמ' 714 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 737 עמ' 10) – תיקון מס' 46 בסעיף 12 לחוק מימון מפלגות (תיקון מס' 26) תשע"ח-2018.

ס"ח תש"ף מס' 2801 מיום 16.6.2020 עמ' 74 (ה"ח הכנסת תש"ף מס' 841 עמ' 34) – תיקון מס' 47.

ס"ח תשפ"א מס' 2855 מיום 24.9.2020 עמ' 14 (ה"ח הכנסת תש"ף מס' 851 עמ' 64) – תיקון מס' 48.

ס"ח תשפ"א מס' 2915 מיום 7.7.2021 עמ' 370 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1412 עמ' 474) – תיקון מס' 49.

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 4 (ה"ח הכנסת תשפ"א מס' 873 עמ' 92) – תיקון מס' 50 בסעיף 1 לחוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשפ"ב-2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות