נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע), תש"ל-1970

 

 

מעמד אישי ומשפחה – כשרות משפטית

מעמד אישי ומשפחה – סדרי דין

תוכן ענינים

סעיף 1

פרשנות

Go

2

סעיף 2

תחולת סדר הדין האזרחי

Go

2

סעיף 3

בית המשפט המוסמך

Go

2

סעיף 4

המצאת בקשה

Go

2

סעיף 5

בקשה להכרזת פסול דין

Go

2

סעיף 6

בקשה למינוי אפוטרופוס

Go

3

סעיף 6א

בדיקת המרשם

Go

3

סעיף 7

בקשת הורה

Go

3

סעיף 8

החלטה בדבר הגבלת זכויותיו של הורה

Go

3

סעיף 9

החלטה על מינוי אפוטרופוס

Go

3

סעיף 10

פרטה ודו"חות

Go

3

סעיף 10א

רישום

Go

4

סעיף 11

ציון התפקיד

Go

4

סעיף 12

הודעה ליועץ המשפטי לממשלה

Go

4

סעיף 13

שחרור מתצהיר

Go

4

סעיף 14

פנקסים

Go

4

סעיף 15

חשבון נפרד

Go

4

סעיף 15א

ביטוח

Go

4

סעיף 15ב

דין וחשבון

Go

4

סעיף 15ג

חשבונות ומסמכים אחרים

Go

4

סעיף 15ד

בדיקת הפרטה והדו"חות

Go

4

סעיף 15ה

פטור מבדיקה

Go

5

סעיף 16

רישום מרכזי של פסולי דין

Go

5

סעיף 17

השם

Go

5

 

תוספת

Go

5

 


תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע), תש"ל-1970*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 53 ו-83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

פרשנות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשע"ז-2017

           "בית המשפט" – בית משפט המוסמך לפי תקנה 3;

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1210

הוספת הגדרת "בית המשפט"

תק' תשע"ז-2017

           "הנחיות מקדימות לאפוטרופוס" – הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, כמשמעותן בסעיף 35א לחוק;

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1210

הוספת הגדרת "הנחיות מקדימות לאפוטרופוס"

           "החוק" – חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;

תק' תשע"ז-2017

           "ממנה" – מי שממנה מיופה כוח לפי הוראות סימן ב' בפרק שני 1 לחוק;

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1210

הוספת הגדרת "ממנה"

תק' תשע"ז-2017

           "מרשם" – מרשם ייפויי כוח מתמשכים, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמכי הבעת רצון, שמנהל האפוטרופוס הכללי לפי החוק;

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1210

הוספת הגדרת "מרשם"

           שאר המונחים משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק, אם אין כוונה אחרת משתמעת.

תחולת סדר הדין האזרחי תק' תשע"ז-2017 תק' תשפ"א-2020

2.    בעניני כשרות משפטית ואפוטרופסות יחולו תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020, במידה שאין בהן סתירה לתקנות אלה.

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1210

2. בעניני כשרות משפטית ואפוטרופסות יחולו תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963 התשמ"ד-1984, במידה שאין בהן סתירה לתקנות אלה.

 

מיום 1.1.2021

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9039 מיום 31.12.2002 עמ' 1267

2. בעניני כשרות משפטית ואפוטרופסות יחולו תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020, במידה שאין בהן סתירה לתקנות אלה.

בית המשפט המוסמך תק' תשע"ז-2017

3.    בקשה המוגשת לפי החוק תוגש לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של הקטין, פסול הדין או האדם שמוגשת בקשה למנות לו אפוטרופוס או האדם שמונה לו אפוטרופוס או הממנה, ואם אין לו מקום מגורים בישראל, מקום הימצאם של נכסיו; לא היה לקטין, לפסול הדין או לאדם שמוגשת בקשה למנות לו אפוטרופוס או לאדם שמונה לו אפוטרופוס או לממנה מקום מגורים או נכסים בישראל, יהא מוסמך לדון בבקשה בית המשפט המחוזי בירושלים.

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1210

3. בקשה המוגשת לפי החוק תוגש לבית המשפט המחוזי לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של הקטין, פסול הדין או החסוי פסול הדין או האדם שמוגשת בקשה למנות לו אפוטרופוס או האדם שמונה לו אפוטרופוס או הממנה, ואם אין לו מקום מגורים בישראל, מקום הימצאם של נכסיו; לא היה לקטין, לפסול הדין או לחסוי לפסול הדין או לאדם שמוגשת בקשה למנות לו אפוטרופוס או לאדם שמונה לו אפוטרופוס או לממנה מקום מגורים או נכסים בישראל, יהא מוסמך לדון בבקשה בית המשפט המחוזי בירושלים.

המצאת בקשה

4.    בקשה כאמור בתקנה 3 תוגש לבית המשפט בשלושה עתקים ומספר עתקים נוספים לפי הצורך, והיא תומצא –

תק' תשע"ז-2017

(1)  לפסול הדין או לאדם שמוגשת בקשה למנות לו אפוטרופוס או לאדם שמונה לו אפוטרופוס זולת אם בית המשפט הורה שאין להמציאה להם;

תק' תשע"ז-2017

(1א)        לקטין – בהמצאה להורהו או לאפוטרופוס שלו ובאין לו הורים או אפוטרופוס – למי שהקטין נמצא באחריותו; מונה לקטין אפוטרופוס לדין או עורך דין בהליכים לפי החוק – תומצא הבקשה לאפוטרופוס לדין או לעורך הדין שמונה לו; בית המשפט יורה על העברת מסמכי הבקשה כולם או חלקם גם לקטין עצמו אם מצא כי יש בכך כדי לקדם את טובת הקטין בשים לב לגילו ולמידת בגרותו;

(2)  ליועץ המשפטי לממשלה;

(3)  למי שבית המשפט הורה על כך.

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1210

(1) לקטין, לפסול הדין או לחסוי, זולת אם בית המשפט הורה שאין להמציאה להם;

(1) לפסול הדין או לאדם שמוגשת בקשה למנות לו אפוטרופוס או לאדם שמונה לו אפוטרופוס זולת אם בית המשפט הורה שאין להמציאה להם;

(1א) לקטין – בהמצאה להורהו או לאפוטרופוס שלו ובאין לו הורים או אפוטרופוס – למי שהקטין נמצא באחריותו; מונה לקטין אפוטרופוס לדין או עורך דין בהליכים לפי החוק – תומצא הבקשה לאפוטרופוס לדין או לעורך הדין שמונה לו; בית המשפט יורה על העברת מסמכי הבקשה כולם או חלקם גם לקטין עצמו אם מצא כי יש בכך כדי לקדם את טובת הקטין בשים לב לגילו ולמידת בגרותו;

בקשה להכרזת פסול דין

5.    (א)  בקשה להכרזת פסול דין תהא בכתב; המבקש יפרט בבקשתו את שמו, מענו ומספר זהותו של מי שמבקשים להכריזו פסול דין, את הטעמים שעל יסודם מוגשת הבקשה ואת הענין שיש בה למבקש.

           (ב)  המבקש יצרף לבקשתו תצהיר לאימות העובדות הכלולות בבקשה ותעודת רופא על מצב בריאותו של מי שמבקשים להכריזו פסול דין.

בקשה למינוי אפוטרופוס תק' תשע"ז-2017

6.       (א)  בקשה למינוי אפוטרופוס תהיה בכתב; המבקש יפרט בבקשתו את כל אלה:

(1)   שמו, מענו ומספר זהותו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס ושל בני משפחה מדרגה ראשונה הידועים לו;

(2)   הטעמים שעל יסודם יש למנות אפוטרופוס, תוך התייחסות לעניינים שיש למסור לאפוטרופוס ולתקופת המינוי הנדרשת;

(3)   עמדתו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, ואם לא ניתן לבררה תצוין הסיבה לכך;

(4)   פירוט פרטיהם של בני משפחתו מדרגה ראשונה של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, הידועים למבקש, תוך ציון קרבתם לאותו אדם ועמדתם לבקשה המוגשת בעניינו, אם ניתן לבררה במאמץ סביר.

           (ב)  המבקש יצרף לבקשה תצהיר לאימות העובדות הכלולות בה וכן יציין אם למיטב ידיעתו, נערכו או הופקדו במרשם ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון, הנוגעים למינוי אפוטרופוס לאותו אדם, ויצרפם אם הם מצויים בידיו.

           (ג)   הציע המבקש מינוי של אפוטרופוס פלוני, יפרט בבקשתו את שמו ומענו של האפוטרופוס המוצע, ויצרף לבקשה את הסכמתו בכתב כולל ציון מספר האנשים שהוא משמש להם אפוטרופוס במועד הגשת הבקשה ואינם קרובי משפחתו, אם קיימים.

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1210

החלפת תקנה 6

הנוסח הקודם:

בקשה למינוי אפוטרופוס

6. (א) בקשה למינוי אפוטרופוס תהא בכתב; המבקש יפרט בבקשתו את שמו, מענו ומספר זהותו של החסוי ואת הטעמים שעל יסודם יש למנות אפוטרופוס, ויצרף לבקשה תצהיר לאימות העובדות הכלולות בה.

(ב) הציע המבקש מינוי של אפוטרופוס פלוני, יפרט בבקשתו את שמו ומענו של האפוטרופוס ויצרף לבקשה את הסכמתו בכתב.

בדיקת המרשם תק' תשע"ז-2017

6א.     (א)  הוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם, יפנה בית המשפט למרשם באופן מקוון לצורך בדיקה אם הופקדו ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון המתייחסים לאותו אדם; אם הופקד אחד המסמכים האמורים, הוא יועבר לבית המשפט.

           (ב)  מצא בית המשפט כי הופקד ייפוי כוח מתמשך בעניינים שלגביהם מתבקש המינוי, יצורף מיופה הכוח כצד להליך; בית המשפט ישלח הודעה על קיומו של ייפוי כוח מתמשך לצדדים כדי לאפשר להם לבקש למחוק את הבקשה או לטעון כי התקיימו התנאים כאמור בסעיף 33א(ג)(1) לחוק למינוי אפוטרופוס על אף קיומו של ייפוי הכוח.

           (ג)   מצא בית המשפט כי הופקדו הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון, יצורף האפוטרופוס שמינויו מתבקש בהם כצד להליך וישלח הודעה על כך לצדדים.

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1211

הוספת תקנה 6א

בקשת הורה

7.    בקשה של הורה לבית המשפט על פי סעיפים 19 או 25 לחוק תהא בכתב; העתק של הבקשה יומצא להורה השני.

החלטה בדבר הגבלת זכויותיו של הורה

8.    לא יורה בית המשפט על פי סעיפים 26, 27 או 28 לחוק, אלא לאחר שנתן הזדמנות לכל אחד מהורי הקטין, וכן לאפוטרופסו אם נתמנה, להשמיע דברו.

החלטה על מינוי אפוטרופוס תק' תשע"ז-2017

9.    (א)  צו למינוי אפוטרופוס ייערך לפי טופס 1 שבתוספת.

           (ב)  החלטה על מינוי אפוטרופוס תהיה מנומקת והיא תכלול את השיקולים ששקל בית המשפט במינוי האפוטרופוס לרבות בכל הנוגע להיקף העניינים שנמסרו לאפוטרופוס ולתקופת המינוי; במינוי אפוטרופוס לבגיר תכלול ההחלטה גם את השיקולים המנויים בסעיף 33א לחוק וכן יצוין אם האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס נשמע בדיון.

           (ג)   עם מתן ההחלטה ימציא בית המשפט העתק של צו המינוי וההחלטה לאפוטרופוס הכללי ויצרף אליו העתק מהבקשה למינוי, על כל נספחיה לרבות כל מסמך שהוגש בעניין הבקשה, זולת אם הורה בית המשפט אחרת.

           (ד)  בית המשפט ימציא העתק של צו המינוי גם לאפוטרופוס שמונה, למגיש הבקשה, לאדם שמונה לו אפוטרופוס, לבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה ולכל מי שיורה, והוא רשאי להורות על המצאת נימוקי המינוי ומסמכים אחרים אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.

מיום 1.1.1989

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5136 מיום 25.9.1988 עמ' 36

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

9. צו למינוי אפוטרופוס יציין אם המינוי הוא כללי או מוגבל, ואם היה מוגבל – לאיזה ענינים נתמנה האפוטרופוס.

 

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1211

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

צו למינוי אפוטרופוס

9. (א) צו למינוי אפוטרופוס ייערך לפי טופס 1 שבתוספת ויסומן במספר סידורי שוטף של בית המשפט שהוציאו; בצו יצויין אם המינוי הוא כללי או מוגבל, ואם הוא מוגבל – לאילו ענינים נתמנה האפוטרופוס.

(ב) עם מתן הצו ימציא המזכיר הראשי של בית המשפט העתק ממנו לאפוטרופוס הכללי ויצרף אליו העתק מהבקשה שעל פיה ניתן, על כל נספחיה.

פרטה ודו"חות תק' תשמ"ט-1988 תק' תשנ"ב-1992 תק' תשע"ז-2017

10.   (א)  פרטה ודו"חות שעל האפוטרופוס להגישם לאפוטרופוס הכללי יוגשו בעותק אחד ויאומתו בתצהיר אלא אם כן שווים הכולל של נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס אינו מצדיק לדעת האפוטרופוס הכללי את אימות הדו"ח בתצהיר; האפוטרופוס הכללי רשאי להורות על המצאת עותקים נוספים לנוגעים בדבר.

           (ב)  הפרטה תיערך לפי טופס 2 שבתוספת.

מיום 23.12.1971

תק' תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2788 מיום 23.12.1971 עמ' 424

10. (א) פרטה ודינים וחשבונות שהאפוטרופוס חייב להגישם לבית המשפט, יוגשו בשלושה עותקים ויאומתו בתצהיר; בית המשפט רשאי להורות שיוגשו עתקים נוספים לשם המצאתם לצדדים הנוגעים בדבר.

(ב) פרטה תוגש לפי הטופס שבתוספת.

 

מיום 1.1.1989

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5136 מיום 25.9.1988 עמ' 36

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

10. (א) פרטה ודינים וחשבונות שהאפוטרופוס חייב להגישם לבית המשפט, יוגשו בשלושה עותקים ויאומתו בתצהיר; בית המשפט רשאי להורות שיוגשו עתקים נוספים לשם המצאתם לצדדים הנוגעים בדבר.

(ב) פרטה תוגש לפי הטופס שבתוספת.

 

מיום 15.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5458 מיום 15.7.1992 עמ' 1306

(א) פרטה ודו"חות שעל האפוטרופוס להגישם לאפוטרופוס הכללי יוגשו בעותק אחד ויאומתו בתצהיר אלא אם כן שווים הכולל של נכסי החסוי אינו מצדיק לדעת האפוטרופוס הכללי את אימות הדו"ח בתצהיר; האפוטרופוס הכללי רשאי להורות על המצאת עותקים נוספים לנוגעים בדבר.

 

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1212

(א) פרטה ודו"חות שעל האפוטרופוס להגישם לאפוטרופוס הכללי יוגשו בעותק אחד ויאומתו בתצהיר אלא אם כן שווים הכולל של נכסי החסוי האדם שמונה לו אפוטרופוס אינו מצדיק לדעת האפוטרופוס הכללי את אימות הדו"ח בתצהיר; האפוטרופוס הכללי רשאי להורות על המצאת עותקים נוספים לנוגעים בדבר.

רישום תק' תשל"ב-1971 תק' תשע"ז-2017

10א.   (א)  משנודע לאפוטרופוס שיש בנכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס מקרקעין או נכסים אחרים שמתנהלים לגביהם לפי כל דין פנקסים המשמשים לרישום זכויות בעלות, ידאג שתירשם בהם הערה על מינוי אפוטרופוס.

           (ב)  הממונה על הרישום ירשום הערה כאמור משהוגש לו צו המינוי.

מיום 23.12.1971

תק' תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2788 מיום 23.12.1971 עמ' 424

הוספת תקנה 10א

 

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1212

(א) משנודע לאפוטרופוס שיש בנכסי החסוי האדם שמונה לו אפוטרופוס מקרקעין או נכסים אחרים שמתנהלים לגביהם לפי כל דין פנקסים המשמשים לרישום זכויות בעלות, ידאג שתירשם בהם הערה על מינוי אפוטרופוס.

ציון התפקיד תק' תשע"ז-2017

11.   בכל מסמך, הליך משפטי או פעולה של האפוטרופוס מכוח תפקידו יצויין שהוא פועל מטעם האדם שמונה לו אפוטרופוס.

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1212

11. בכל מסמך, הליך משפטי או פעולה של האפוטרופוס מכוח תפקידו יצויין שהוא פועל מטעם החסוי האדם שמונה לו אפוטרופוס.

הודעה ליועץ המשפטי לממשלה תק' תשמ"ט-1988

12.   העתק של כל בקשה או מסמך אחר המוגשים לפי החוק לבית המשפט יועבר לבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי שבתחום סמכותו של בית המשפט שאליו הוגשה הבקשה. הוראה זו לא תחול על בקשה שהאפוטרופוס הכללי הינו משיב בה.

מיום 1.1.1989

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5136 מיום 25.9.1988 עמ' 36

12.  העתק של כל בקשה או מסמך אחר המוגשים לפי החוק לבית המשפט יועבר לבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי שבתחום סמכותו של בית המשפט שאליו הוגשה הבקשה. הוראה זו לא תחול על בקשה שהאפוטרופוס הכללי הינו משיב בה.

שחרור מתצהיר תק' תשנ"ב-1992

13.   בענייני כשרות משפטית ואפוטרופסות המתנהלים לפי החוק בפני בית המשפט או הרשם רשאי הוא לפטור כל צד מהגשת תצהיר והוא יכול לדרוש תצהירים נוספים.

מיום 15.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5458 מיום 15.7.1992 עמ' 1306

13. בית המשפט או הרשם רשאי בענייני כשרות משפטית ואפוטרופסות המתנהלים לפי החוק בפני בית המשפט או הרשם רשאי הוא לפטור כל צד מהגשת תצהיר והוא יכול לדרוש תצהירים נוספים.

פנקסים תק' תשל"ב-1971 תק' תשנ"ב-1992

14.   (א)  אפוטרופוס ינהל פנקסים לפי הכללים המקובלים, באופן שיאפשרו עריכת דין וחשבון כספי ופירוט הנכסים והחובות.

           (ב)  הפנקסים האמורים יכללו, בין השאר, רישום שוטף של ההכנסות וההוצאות, ויפורטו לגבי כל הכנסה – מקורה, ולגבי כל הוצאה – יעודה.

           (ג)   אפוטרופוס יקפיד על קיום אסמכתה לכל הוצאה והכנסה חוץ מסכומים קטנים שלפי הנוהג אין להם קבלות.

תק' תשע"ז-2017

           (ד)  כלל תפקידו של האפוטרופוס ניהול עסק של האדם שמונה לו אפוטרופוס, ינהל לגביו פנקסי חשבונות נפרדים.

מיום 23.12.1971

תק' תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2788 מיום 23.12.1971 עמ' 424

החלפת תקנה 14

הנוסח הקודם:

פנקסי חשבונות

14. (א) אפוטרופוס שנתמנה על ידי בית המשפט ינהל חשבונות ויקפיד על קיום אסמכתה לכל הוצאה והכנסה, חוץ מסכומים קטנים שלפי הנוהג אין להם קבלות.

(ב) בחשבונות האמורים, יפורטו לגבי כל הכנסה מקורה, ולגבי כל הוצאה- יעודה.

 

מיום 15.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5458 מיום 15.7.1992 עמ' 1306

(א) אפוטרופוס ינהל פנקסים לפי הכללים המקובלים, באופן שיאפשרו עריכת דין וחשבון כספי ופרטת ופירוט הנכסים והחובות.

 

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1212

(ד) כלל תפקידו של האפוטרופוס ניהול עסק של החסוי האדם שמונה לו אפוטרופוס, ינהל לגביו פנקסי חשבונות נפרדים.

חשבון נפרד תק' תשע"ז-2017

15.   אפוטרופוס יחזיק את כספי האדם שמונה לו אפוטרופוס בחשבון נפרד בבנק על שם האדם שמונה לו אפוטרופוס ויפקיד בו כספים שקיבל מכוח תפקידו, בתכוף ככל האפשר לאחר קבלתם.

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1212

15. אפוטרופוס יחזיק את כספי החסוי כספי האדם שמונה לו אפוטרופוס בחשבון נפרד בבנק על שם החסוי על שם האדם שמונה לו אפוטרופוס ויפקיד בו כספים שקיבל מכוח תפקידו, בתכוף ככל האפשר לאחר קבלתם.

ביטוח תק' תשל"ב-1971

15א.   האפוטרופוס יעשה ביטוחים אלה:

תק' תשע"ז-2017

(1)  מפני אבדן רכוש ומפני אש – של נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס;

תק' תשע"ז-2017

(2)  מפני אחריות מעבידים – לגבי העובדים שהוא מעסיק בקשר עם נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס.

מיום 23.12.1971

תק' תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2788 מיום 23.12.1971 עמ' 424

הוספת תקנה 15א

 

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1212

(1) מפני אבדן רכוש ומפני אש – של נכסי החסוי נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס;

(2) מפני אחריות מעבידים – לגבי העובדים שהוא מעסיק בקשר עם נכסי החסוי נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס.

דין וחשבון תק' תשל"ב-1971 תק' תשמ"ט-1988

15ב.   אפוטרופוס יפרט בדין וחשבון שיגיש לאפוטרופוס הכללי לתקופת אותו דין וחשבון –

(1)  את ההוצאות וההכנסות;

תק' תשנ"ב-1992

(2)  פירוט הנכסים והחובות;

תק' תשמ"ט-1988 תק' תשע"ז-2017

(3)  פרטים והסברים על הפעולות שביצע, כולל ביקוריו אצל האדם שמונה לו אפוטרופוס וקיום קשר עם קרוביו, טיפולו בניהול נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס ובשמירה על זכויותיו וכן בדבר ביטוחו של האדם שמונה לו אפוטרופוס בביטוח רפואי וסוציאלי.

מיום 23.12.1971

תק' תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2788 מיום 23.12.1971 עמ' 424

הוספת תקנה 15ב

 

מיום 1.1.1989

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5136 מיום 25.9.1988 עמ' 37

15ב. אפוטרופוס יפרט בדין וחשבון שיגיש לבית המשפט לאפוטרופוס הכללי לתקופת אותו דין וחשבון –

(1) את ההוצאות וההכנסות;

(2) פרטת הנכסים והחובות;

(3) דברי הסבר על הפעולות שביצע.

(3) פרטים והסברים על הפעולות שביצע, כולל ביקוריו אצל החסוי וקיום קשר עם קרוביו, טיפולו בניהול נכסי החסוי ובשמירה על זכויותיו וכן בדבר ביטוחו של החסוי בביטוח רפואי וסוציאלי.

 

מיום 15.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5458 מיום 15.7.1992 עמ' 1306

(2) פרטת פירוט הנכסים והחובות;

 

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1212

(3) פרטים והסברים על הפעולות שביצע, כולל ביקוריו אצל החסוי אצל האדם שמונה לו אפוטרופוס וקיום קשר עם קרוביו, טיפולו בניהול נכסי החסוי נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס ובשמירה על זכויותיו וכן בדבר ביטוחו של החסוי ביטוחו של האדם שמונה לו אפוטרופוס בביטוח רפואי וסוציאלי.

חשבונות ומסמכים אחרים תק' תשל"ב-1971 תק' תשמ"ט-1988

15ג.   אפוטרופוס יגיש לאפוטרופוס הכללי במצורף לדין-וחשבון –

 

תק' תשע"ז-2017

(1)  העתק מחשבון הבנק של האדם שמונה לו אפוטרופוס ליום עריכת הדין-וחשבון;

(2)  חשבונות, קבלות או כל מסמך אחר, כפי שיידרש;

(3)  מאזן וחשבון ריווח והפסד – לגבי ניהול עסק;

(4)  רשימת הדיירים – לגבי ניהול בנין להשכרה.

מיום 23.12.1971

תק' תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2788 מיום 23.12.1971 עמ' 425

הוספת תקנה 15ג

 

מיום 1.1.1989

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5136 מיום 25.9.1988 עמ' 37

15ג. אפוטרופוס יגיש לבית המשפט לאפוטרופוס הכללי במצורף לדין-וחשבון –

 

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1212

(1) העתק מחשבון הבנק של החסוי האדם שמונה לו אפוטרופוס ליום עריכת הדין-וחשבון;

בדיקת הפרטה והדו"חות תק' תשמ"ט-1988

15ד.   (א)  האפוטרופוס הכללי רשאי להחליט בכל מקרה על אופן בדיקת הפרטה וכן על אופן הביקורת עליה לשם אימות תוכנה.

תק' תשע"ז-2017

           (ב)  האפוטרופוס הכללי רשאי להורות לאפוטרופוס להגיש לו דו"ח כשהוא מבוקר ומאושר בידי רואה חשבון או בידי מבקר שיקבע; דו"ח לגבי ניהול עסק של האדם שמונה לו אפוטרופוס יוגש בכל מקרה כשהוא מבוקר ומאושר בידי רואה חשבון, אלא אם כן הורה האפוטרופוס הכללי אחרת.

           (ג)   עם סיום הבדיקה, ירשום האפוטרופוס הכללי את ממצאיו בחותם שיטביע על גבי הפרטה או הדו"ח שבדק, או בגליון נפרד לרישום הערות שיקבע לענין זה.

מיום 23.12.1971

תק' תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2788 מיום 23.12.1971 עמ' 425

הוספת תקנה 15ד

 

מיום 1.1.1989

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5136 מיום 25.9.1988 עמ' 37

החלפת תקנה 15ד

הנוסח הקודם:

הגשת דינים וחשבונות מאושרים

15ד. אפוטרופוס יגיש לבית המשפט דין וחשבון מבוקר ומאושר על ידי רואה חשבון -

(1) לגבי ניהול עסק של החסוי, אלא אם בית המשפט הורה אחרת;

(2) בכל מקרה שהורה בית המשפט.

 

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1212

(ב) האפוטרופוס הכללי רשאי להורות לאפוטרופוס להגיש לו דו"ח כשהוא מבוקר ומאושר בידי רואה חשבון או בידי מבקר שיקבע; דו"ח לגבי ניהול עסק של החסוי האדם שמונה לו אפוטרופוס יוגש בכל מקרה כשהוא מבוקר ומאושר בידי רואה חשבון, אלא אם כן הורה האפוטרופוס הכללי אחרת.

פטור מבדיקה תק' תשמ"ט-1988

15ה.   (א)  האפוטרופוס הכללי פטור מבדיקת דו"ח בכל אחד מאלה:

תק' תשע"ז-2017

(1)   האפוטרופוס לא הוסמך ולא נדרש לטפל ברכושו של האדם שמונה לו אפוטרופוס;

תק' תשע"ז-2017

(2)   לדעת האפוטרופוס הכללי אין שווים הכולל של נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס מצדיק את ההוצאה הנדרשת לבדיקת הדו"ח;

(3)   מעיון ראשון בדו"ח נראה לאפוטרופוס הכללי כי הוא נערך כשורה ובוקר כדבעי, וכי אין בו כדי להצביע על פעולות הטעונות בדיקה.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי האפוטרופוס הכללי לבדוק גם דו"ח כאמור בה אם ראה סיבה מיוחדת לעשות כן; החליט האפוטרופוס הכללי על בדיקה כאמור, ינמק את החלטתו בכתב.

מיום 23.12.1971

תק' תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2788 מיום 23.12.1971 עמ' 425

הוספת תקנה 15ה

 

מיום 1.1.1989

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5136 מיום 25.9.1988 עמ' 37

החלפת תקנה 15ה

הנוסח הקודם:

דו"ח מקיף בגמר תפקידו של האפוטרופוס

15ה. (א) אפוטרופוס יגיש לבית המשפט, בגמר תפקידו או בפקיעת האפוטרופסות או כשביקש מבית המשפט לקבוע לו שכר, דין וחשבון מקיף על פעולותיו מיום מינויו, בשלושה עתקים שיאומתו בתצהיר; בית המשפט רשאי להורות שיוגשו עתקים נוספים לשם המצאתם לצדדים הנוגעים בדבר.

(ב) על דין וחשבון כאמור יחולו הוראות תקנות 15ב עד 15ד.

 

מיום 14.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1212

(א) האפוטרופוס הכללי פטור מבדיקת דו"ח בכל אחד מאלה:

(1) האפוטרופוס לא הוסמך ולא נדרש לטפל ברכושו של החסוי האדם שמונה לו אפוטרופוס;

(2) לדעת האפוטרופוס הכללי אין שווים הכולל של נכסי החסוי האדם שמונה לו אפוטרופוס מצדיק את ההוצאה הנדרשת לבדיקת הדו"ח;

רישום מרכזי של פסולי דין

16.   (א)  ליד בית המשפט המחוזי בירושלים יתקיים משרד לרישום מרכזי של פסולי דין, וכל דורש יהא רשאי לעיין בו.

           (ב)  הכריז בית משפט על אדם כפסול דין, ישלח הודעה על כך אל המשרד לרישום מרכזי של פסולי דין; ההודעה תציין את שמו, מספר זהותו ומענו של מי שהוכרז כפסול דין, את תאריך ההכרזה, את מספר התיק ואת בית המשפט שהחליט בדבר ההכרזה האמורה.

השם

17.   לתקנות אלה יקרא "תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדר הדין וביצוע), תש"ל-1970".

 

תק' תשמ"ט-1988

תוספת

תק' תשע"ז-2017

טופס 1

(תקנה 9(א))

בבית המשפט לענייני משפחה ב      תיק      

צו מינוי אפוטרופוס לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן – החוק)

בעניין שם מלא מס' מזהה ארץ הנפקת הדרכון (אם צוין מס' דרכון זר)

מען ופרטי התקשרות (כולל טלפון, טלפון נייד, דוא"ל)      

(להלן – האדם או האדם שמונה לו אפוטרופוס)

המבקש       (שם מלא, קרבתו לאדם)

לאחר שעיינתי בבקשה ובצרופותיה, בעמדות ב"כ היועץ המשפטי לממשלה ומשיבים נוספים ולאחר ששמעתי את      

אני ממנה בזה את שם מלא מס' זהות מס' תאגיד מען (כולל טלפון, טלפון נייד, דוא"ל)

אפוטרופוס על שם מלא מס' זהות

על העניינים האלה:

       עניינים אישיים (לא כולל עניינים רפואיים) -  - פרט      

       עניינים רפואיים -  - פרט      

       עניינים רכושיים -  - פרט      

       עניין מסוים – פרט      

תקופת המינוי -      

הוראות בעניין תפקידיו וסמכויותיו של אפוטרופוס שמונה לאדם שמסוגל לקבל החלטות בקשר לענייניו לפי סעיף 33א(ב) לחוק:      

הוראות מיוחדות, תנאים או הגבלות לגבי פעולת האפוטרופוס לפי סעיף 33א(ז) לחוק:      

על האפוטרופוס לפעול בהתאם להוראות החוק והתקנות לפיו. על האפוטרופוס להגיש למשרד האפוטרופוס הכללי, הפועל ליד בית משפט זה, פרטה ודוחות לפי הוראותיו ובמועדים שנקבעו בחוק או לפיו, בידי בית המשפט או בידי האפוטרופוס הכללי, לפי העניין.

העתק צו זה יומצא עם נתינתו לאפוטרופוס הכללי, לאדם שמונה לו אפוטרופוס, למגיש הבקשה, לאפוטרופוס שמונה וכן ל     .

היום      

 

חתימת השופט ___________________

 

טופס 2

(תקנה 10(ב))

]פרטת נכסי חסוי[

 

 

כ"ד בתמוז תש"ל (28 ביולי 1970)                                     יעקב ש. שפירא

                                                                                                                   שר המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ל מס' 2596 מיום 13.8.1970 עמ' 2080.

תוקנו ק"ת תשל"ב מס' 2788 מיום 23.12.1971 עמ' 424 – תק' תשל"ב-1971.

ק"ת תשמ"ט מס' 5136 מיום 25.9.1988 עמ' 36 – תק' תשמ"ט-1988; תחילתן ביום 1.1.1989.

ק"ת תשנ"ב מס' 5458 מיום 15.7.1992 עמ' 1306 – תק' תשנ"ב-1992.

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1210 – תק' תשע"ז-2017.

ק"ת תשפ"א מס' 9039 מיום 31.12.2020 עמ' 1267 – תק' תשפ"א-2020; תחילתן ביום 1.1.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות