נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), תשמ"ט-1988

 

 

מעמד אישי ומשפחה – כשרות משפטית – כשרות משפטית ואפוטרופסות – אפוטרופוס

עבודה – שכר ושעות עבודה

רשויות ומשפט מנהלי – האפוטרופוס הכללי

תוכן ענינים

 

פרק א': בקשה לשכר טרחת אפוטרופסות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 1א

בית המשפט המוסמך

Go

2

סעיף 2

בקשה לקביעת שכר

Go

2

סעיף 3

המשיבים לבקשה לקביעת שכר

Go

2

סעיף 4

תנאים והגבלות

Go

3

 

פרק ב': שיעורי שכר לאפוטרופוס

Go

3

סעיף 5

שיעורי השכר

Go

3

סעיף 5א

שכר נוסף

Go

3

סעיף 6

שירותים מקצועיים

Go

4

 

פרק ג': הסדר גביית שכר חודשית לתאגידי אפוטרופסות

Go

4

סעיף 6א

בקשה לגביית שכר לפי ההסדר

Go

4

סעיף 6ב

גביית שכר לפי ההסדר

Go

4

סעיף 6ג

החרגת גבייה ממסגרת ההסדר והשבת שכר

Go

5

סעיף 7

תחילה

Go

5

 

תוספת ראשונה

Go

5

 

תוספת שנייה

Go

5

 


תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), תשמ"ט-1988*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 56(ב) ו-83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן – החוק), וסעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, אני מתקין תקנות אלה:

תק' תשע"ט-2018

פרק א': בקשה לשכר טרחת אפוטרופסות

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8117 מיום 4.12.2018 עמ' 1446

הוספת כותרת פרק א'

הגדרות תק' תשע"ט-2018

1.    בתקנות אלה –

          "אדם" – אדם שמונה לו אפוטרופוס;

          "מעון" – כהגדרתו בסעיף 80 לחוק, לרבות מגורי ילד כהגדרתו בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016 (להלן – חוק אומנה לילדים) במשפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים, מוסד סיעודי כהגדרתו בסעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, והוסטל המיועד לנכי נפש, כמשמעותם בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000, למעט מגורים בבית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012, ולמעט מגורים בפנימייה לקטינים;

          "מקצוע מוסדר" – כהגדרתו בחוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים, התשע"ז-2017;

          "קהילה" – מקום מגורים שאינו מעון;

          "תאגיד אפוטרופסות" או "תאגיד" – לרבות אפוטרופוס מקצועי כהגדרתו בסעיף 34 לחוק.

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8117 מיום 4.12.2018 עמ' 1446

הוספת סעיף 1

בית המשפט המוסמך תק' תשע"ט-2018

1א.     בית המשפט המוסמך לקבוע את שכרו של אפוטרופוס לפי תקנות אלה הוא בית המשפט לענייני משפחה.

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8117 מיום 4.12.2018 עמ' 1446

1. 1א. בית המשפט המוסמך לקבוע את שכרו של אפוטרופוס לפי תקנות אלה הוא בית המשפט המחוזי שמינהו לענייני משפחה.

בקשה לקביעת שכר תק' תשע"ט-2018

2.    בקשת אפוטרופוס לקביעת שכרו (להלן – הבקשה) תהא ערוכה לפי טופס בקשה לקביעת שכר לאפוטרופוס שבתוספת הראשונה ותוגש לבית המשפט בשני עותקים.

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8117 מיום 4.12.2018 עמ' 1446

2. בקשת אפוטרופוס לקביעת שכרו (להלן – הבקשה) תהא ערוכה לפי טופס 1 בתוספת לפי טופס בקשה לקביעת שכר לאפוטרופוס שבתוספת הראשונה ותוגש לבית המשפט בשני עותקים.

המשיבים לבקשה לקביעת שכר תק' תשע"ט-2018

3.    (א)  המשיבים לבקשה יהיו האפוטרופוס הכללי, האדם שמונה לו אפוטרופוס, אפוטרופוס נוסף שמונה לאדם, ככל שמונה, ורשאי בית המשפט להורות על צירוף משיבים נוספים לבקשה; הבקשה תומצא –

(1)   לאדם, זולת אם בית המשפט הורה שאין להמציאה לו;

(2)   לקטין – בהמצאה להורהו ובאין לו הורים – למי שהקטין נמצא באחריותו;

(3)   לאפוטרופוס הכללי;

(4)   לכל אפוטרופוס נוסף שמונה לאדם;

(5)   למי שבית המשפט הורה על כך.

תק' תשע"ט-2018

          (ב)  האפוטרופוס הכללי יקבע את עמדתו ביחס לבקשה בין השאר, בהתחשב בהיקף ובאיכות עבודתו של האפוטרופוס ועל פי הדו"חות שהגיש לו, ויודיעה לבית המשפט, בעת הדיון בבקשה או לפני כן בכתב; הודיע האפוטרופוס הכללי לבית המשפט על עמדתו בכתב – לא יוזמן לדיון בבקשה אלא אם כן ביקש זאת, אולם רשאי בית המשפט להזמינו, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8117 מיום 4.12.2018 עמ' 1446

האפוטרופוס הכללי – משיב המשיבים לבקשה לקביעת שכר

3. (א) המשיב לבקשה יהיה האפוטרופוס הכללי, ועותק אחד הימנה, על כל צירופיה, יומצא לו במשרדו שבתחום סמכותו של בית המשפט.

(א) המשיבים לבקשה יהיו האפוטרופוס הכללי, האדם שמונה לו אפוטרופוס, אפוטרופוס נוסף שמונה לאדם, ככל שמונה, ורשאי בית המשפט להורות על צירוף משיבים נוספים לבקשה; הבקשה תומצא –

(1) לאדם, זולת אם בית המשפט הורה שאין להמציאה לו;

(2) לקטין – בהמצאה להורהו ובאין לו הורים – למי שהקטין נמצא באחריותו;

(3) לאפוטרופוס הכללי;

(4) לכל אפוטרופוס נוסף שמונה לאדם;

(5) למי שבית המשפט הורה על כך.

(ב) האפוטרופוס הכללי יקבע את עמדתו ביחס לבקשה בהתחשב בהיקף בין השאר, בהתחשב בהיקף ובאיכות עבודתו של האפוטרופוס ועל פי הדו"חות שהגיש לו, ויודיעה לבית המשפט, בעת הדיון בבקשה או לפני כן בכתב; הודיע האפוטרופוס הכללי לבית המשפט על עמדתו בכתב – לא יוזמן לדיון בבקשה אלא אם כן ביקש זאת, אולם רשאי בית המשפט להזמינו, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

תנאים והגבלות תק' תשע"ט-2018

4.    (א)  בית המשפט לא יקבע את שכרו של האפוטרופוס מראש, ולא ידון בקביעת שכרו לפני תום ששה חדשים מיום תחילת מינויו או שנים עשר חדשים מתום התקופה שבעדה נפסק השכר האחרון, לפי הענין.

          (ב)  בית המשפט לא יקבע שכר לאפוטרופוס אלא אם כן קיבל את הודעתו של האפוטרופוס הכללי כאמור בתקנה 3(ב) ושוכנע כי המבקש ממלא כראוי את חובותיו לפי החוק.

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8117 מיום 4.12.2018 עמ' 1447

(א) בית המשפט לא יקבע את שכרו של האפוטרופוס מראש, ולא ידון בקביעת שכרו לפני תום ששה חדשים מיום תחילת מינויו או שנים עשר חדשים מיום פסיקת שכרו הקודמת מתום התקופה שבעדה נפסק השכר האחרון, לפי הענין.

תק' תשע"ט-2018

פרק ב': שיעורי שכר לאפוטרופוס

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8117 מיום 4.12.2018 עמ' 1447

הוספת כותרת פרק ב'

שיעורי השכר תק' תשע"א-2011 תק' תשע"ט-2018

5.    (א)  בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי בשיעור שלא יעלה על הסכומים הנקובים בתוספת השנייה, וזאת אף אם מונו כמה אפוטרופסים לניהול אותם עניינים; מונו כמה אפוטרופסים לניהול אותם עניינים, השכר שנקבע יחולק ביניהם באופן שווה אלא אם כן הסכימו האפוטרופסים אחרת או אם ביקשו מבית המשפט לפסוק שכר שונה ביניהם.

תק' תשע"א-2011 תק' תשע"ט-2018

          (א1) הסכומים הקבועים בתוספת השנייה ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

תק' תשע"א-2011

          (א2) שינוי הסכומים כאמור בתקנת משנה (א1) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (א3).

תק' תשע"א-2011

          (א3) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

תק' תשע"א-2011 תק' תשע"ט-2018

          (א4) האפוטרופוס הכללי יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת השנייה כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנות משנה (א1) עד (א3).

תק' תשע"א-2011

          (א5) בתקנה זו –

          "המדד" – מדד המחירים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

תק' תשע"ט-2018

          (ב)  (1)   ניהל האפוטרופוס נכס דלא ניידי של האדם שיש עמו הכנסה תקופתית קבועה, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר ניהול עבורו בשיעור שלא יעלה על 5% מההכנסה האמורה ברוטו בתקופת הניהול;

תק' תשע"ט-2018

(2)   השכר האמור בפסקה (1) כולל את כל הכרוך בניהול הנכס, לרבות גביית דמי שכירות, וכן הוצאות על פרסום או תיווך, ככל שנדרש, אך למעט עלות עריכת הסכם השכירות; העסיק האפוטרופוס גורם חיצוני לצורך ביצוע הפעולות כאמור, ינוכה הסכום ששולם בעד שירותיו של אותו גורם חיצוני מהשכר שנקבע לאפוטרופוס.

תק' תשע"ט-2018

          (ג)   (נמחקה).

מיום 1.7.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1475

(א) בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי בשיעור שלא יעלה על 120 488 שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז ועל 240 979 שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז; סכומים אלה יועלו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום ההעלאה), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; בתקנה זו –

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6964 מיום 11.1.2011 עמ' 494

(א) בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי בשיעור שלא יעלה על 488 497 שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז ועל 979 998 שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז; סכומים אלה יועלו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום ההעלאה), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; בתקנה זו –

 

מיום 3.2.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6974 מיום 3.2.2011 עמ' 632

(א) בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי בשיעור שלא יעלה על 497 שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז ועל 998 שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז; סכומים אלה יועלו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום ההעלאה), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; בתקנה זו –

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודמת, ולענין ההעלאה ב-1 ביולי 1989 - המדד שפורסם בחודש דצמבר 1988.

(א1) הסכומים הקבועים בתקנה זו ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(א2) שינוי הסכומים כאמור בתקנת משנה (א1) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (א3).

(א3) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

(א4) האפוטרופוס הכללי יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנת משנה (א) כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנות משנה (א1) עד (א3).

(א5) בתקנה זו –

"המדד" – מדד המחירים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7081 מיום 19.1.2012 עמ' 677

(א) בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי בשיעור שלא יעלה על 497 510 שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז ועל 998 1,023 שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 722

(א) בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי בשיעור שלא יעלה על 510 517 שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז ועל 1,023 1,038 שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 395

(א) בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי בשיעור שלא יעלה על 517 527 שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז ועל 1,038 1,058 שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 713

(א) בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי בשיעור שלא יעלה על 527 שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז ועל 1,058 1,057 שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 512

(א) בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי בשיעור שלא יעלה על 527 522 שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז ועל 1,057 1,047 שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7764 מיום 17.1.2017 עמ' 590

(א) בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי בשיעור שלא יעלה על 522 520 שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז ועל 1,047 1,044 שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7927 מיום 11.1.2018 עמ' 815

(א) בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי בשיעור שלא יעלה על 520 522 שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז ועל 1,044 1,047 שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז.

 

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8117 מיום 4.12.2018 עמ' 1447

5. (א) בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי בשיעור שלא יעלה על 522 שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז ועל 1,047 שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז על הסכומים הנקובים בתוספת השנייה, וזאת אף אם מונו כמה אפוטרופסים לניהול אותם עניינים; מונו כמה אפוטרופסים לניהול אותם עניינים, השכר שנקבע יחולק ביניהם באופן שווה אלא אם כן הסכימו האפוטרופסים אחרת או אם ביקשו מבית המשפט לפסוק שכר שונה ביניהם.

(א1) הסכומים הקבועים בתקנה זו בתוספת השנייה ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(א2) שינוי הסכומים כאמור בתקנת משנה (א1) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (א3).

(א3) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

(א4) האפוטרופוס הכללי יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנת משנה (א) את נוסח התוספת השנייה כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנות משנה (א1) עד (א3).

(א5) בתקנה זו –

"המדד" – מדד המחירים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

(ב) (1) ניהל האפוטרופוס נכס דלא ניידי של החסוי האדם שיש עמו הכנסה תקופתית קבועה, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר ניהול עבורו בשיעור שלא יעלה על 5% מההכנסה האמורה ברוטו בתקופת הניהול, ובלבד שהאפוטרופוס לא העסיק אדם אחר זולתו בניהול האמור תמורת תשלום מכספי החסוי.

(2) השכר האמור בפסקה (1) כולל את כל הכרוך בניהול הנכס, לרבות גביית דמי שכירות, וכן הוצאות על פרסום או תיווך, ככל שנדרש, אך למעט עלות עריכת הסכם השכירות; העסיק האפוטרופוס גורם חיצוני לצורך ביצוע הפעולות כאמור, ינוכה הסכום ששולם בעד שירותיו של אותו גורם חיצוני מהשכר שנקבע לאפוטרופוס.

(ג) ביצע האפוטרופוס עסקה במקרקעין עבור החסוי, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר בשיעור שלא יעלה על 2% מן התמורה שנתקבלה בעסקה האמורה; בבקשה לקביעת שכר על פי תקנת משנה זו, יפרט המבקש כל הוצאה שהוציא מכספי החסוי לשם ביצוע העסקה, לרבות הוצאה לתיווך, לשומה וליעוץ משפטי, ורשאי בית המשפט לנכותה, כולה או חלקה, מן השכר שיפסוק.

שכר נוסף תק' תשע"ט-2018

5א.     (א)  ביצע האפוטרופוס במסגרת תפקידו פעולות החורגות מתפקידיו הרגילים בהתאם להוראות הדין ולנהלים החלים על אפוטרופסים או שנדרש מאמץ מיוחד לביצוע תפקידיו הרגילים כאמור, רשאי בית המשפט להגדיל את שכרו עד לכפל השכר לפי תקנה 5(א), אלא אם כן קיימות נסיבות חריגות שבהן רשאי בית המשפט, מטעמים שיירשמו, לאשר שכר אחר.

          (ב)  (1)   ביצע האפוטרופוס עסקה במקרקעין בעבור האדם, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר נוסף בשיעור שלא יעלה על 2% מן התמורה שהתקבלה בעסקה האמורה;

(2)   השכר האמור בפסקה (1) כולל את כל הכרוך בביצוע עסקת המקרקעין, לרבות הוצאות לתיווך, לשומה ולפעולות משפטיות, אך למעט עלות הגשת הבקשה לביצוע העסקה לבית המשפט; העסיק האפוטרופוס גורם חיצוני לצורך ביצוע הפעולות כאמור, ינוכה הסכום ששולם בעד שירותיו של אותו גורם חיצוני מהשכר שנקבע לאפוטרופוס.

          (ג)   בבואו לקבוע שכר נוסף לפי תקנה זו יביא בית המשפט בחשבון, בין השאר, את מורכבות העבודה וקיומן של פעולות לתיווך שביצע האפוטרופוס, היקפן והצורך בהן, בין השאר לאור מצבו הכלכלי של האדם, וכן את מידת מעורבותם של גורמים נוספים בביצוע העבודה או פעולות כאמור.

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8117 מיום 4.12.2018 עמ' 1447

הוספת סעיף 5א

שירותים מקצועיים תק' תשע"ט-2018

6.       (א)  לא ייקבע לאפוטרופוס שהוא בעל מקצוע מוסדר, לרבות בעל מקצוע מוסדר שהוא עובד תאגיד אפוטרופסות, שכר מיוחד בעד שירותיו המקצועיים ככל שהם חלק מתפקידיו הרגילים כאפוטרופוס, ויראוהו ככלול בשכר שנקבע לו לפי תקנה 5(א).

תק' תשע"ט-2018

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), אם שוכנע בית המשפט, על פי המלצת האפוטרופוס הכללי, כי האפוטרופוס ביצע במסגרת שירותיו המקצועיים פעולות החורגות מתפקידיו הרגילים בהתאם להוראות הדין ולנהלים החלים על אפוטרופסים, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר מיוחד עבורן, ורשאי הוא לנכות מן השכר כל הוצאה שהוציא האפוטרופוס לשם ביצוע אותן פעולות.

תק' תשע"ט-2018

          (ג)   שכר שייקבע לפי תקנה זו בעד מתן שירותים מקצועיים יהיה לפי התעריף המחייב לשירותים המקצועיים האמורים, אם ישנו, ובהעדר תעריף מחייב – לפי התעריף המקובל או התעריף המינימלי המומלץ הקיים במקצועו של האפוטרופוס, לפי הנמוך מביניהם, למעט במקרים חריגים ובנסיבות מיוחדות שיירשמו.

תק' תשע"ט-2018

          (ד)  היה האדם זכאי לקבל סיוע משפטי בעניין מסוים מכוח חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, או מכוח סעיף 2 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, לא יגבה האפוטרופוס מכספי אותו אדם תשלום בעד שירותים משפטיים באותו עניין, למעט התשלומים המשולמים לגופים אלה בעד קבלת השירותים המשפטיים, אלא באישור האפוטרופוס הכללי.

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8117 מיום 4.12.2018 עמ' 1448

6. (א) לא ייקבע לאפוטרופוס שהוא בעל מקצוע מוסדר, לרבות בעל מקצוע מוסדר שהוא עובד תאגיד אפוטרופסות, שכר מיוחד בעד שירותיו המקצועיים ככל שהם חלק מתפקידיו הרגילים כאפוטרופוס, ויראוהו ככלול בשכר שנקבע לו לפי תקנה 5(א).

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם שוכנע בית המשפט, על פי המלצת האפוטרופוס הכללי, כי האפוטרופוס ביצע במסגרת שירותיו המקצועיים פעולות החורגות מתפקידיו הרגילים בהתאם להוראות הדין ולנהלים החלים על אפוטרופסים, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר מיוחד עבורן, ורשאי הוא לנכות ממנו מן השכר כל הוצאה שהוציא האפוטרופוס לשם ביצוע אותן פעולות.

(ג) שכר שייקבע לפי תקנה זו בעד מתן שירותים מקצועיים יהיה לפי התעריף המינימלי הקיים במקצועו של האפוטרופוס, ואילו בעד פעולות חורגות אחרות לא יעלה השכר שייקבע על כפל שיעור השכר על פי תקנה 5(א), ובנסיבות יוצאות מן הכלל שיירשמו – על כפולת עשרה של שיעור השכר על פי התקנה האמורה.

(ג) שכר שייקבע לפי תקנה זו בעד מתן שירותים מקצועיים יהיה לפי התעריף המחייב לשירותים המקצועיים האמורים, אם ישנו, ובהעדר תעריף מחייב – לפי התעריף המקובל או התעריף המינימלי המומלץ הקיים במקצועו של האפוטרופוס, לפי הנמוך מביניהם, למעט במקרים חריגים ובנסיבות מיוחדות שיירשמו.

(ד) היה האדם זכאי לקבל סיוע משפטי בעניין מסוים מכוח חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, או מכוח סעיף 2 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, לא יגבה האפוטרופוס מכספי אותו אדם תשלום בעד שירותים משפטיים באותו עניין, למעט התשלומים המשולמים לגופים אלה בעד קבלת השירותים המשפטיים, אלא באישור האפוטרופוס הכללי.

תק' תשע"ט-2018

פרק ג': הסדר גביית שכר חודשית לתאגידי אפוטרופסות

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8117 מיום 4.12.2018 עמ' 1449

הוספת פרק ג'

בקשה לגביית שכר לפי ההסדר תק' תשע"ט-2018

6א.     (א)  לבקשת תאגיד אפוטרופסות או לבקשת האפוטרופוס הכללי, רשאי בית המשפט לקבוע כי תאגיד אפוטרופסות יגבה שכר לפי תקנה 5 באופן חודשי, בהתאם להוראות פרק זה ובלי שיידרש להגיש בקשת שכר בהתאם להוראות פרק א' לגבי כל אדם שהוא משמש אפוטרופסו (להלן – ההסדר).

          (ב)  הוגשה בקשה כאמור בתקנת משנה (א) על ידי תאגיד אפוטרופסות, תומצא הבקשה על כל צירופיה לאפוטרופוס הכללי שיהיה המשיב לבקשה, ורשאי בית המשפט להורות על צירוף משיבים נוספים לבקשה.

          (ג)   אישור בית המשפט לתאגיד לגבות שכר לפי ההסדר יהיה לתקופה שלא תעלה על 24 חודשים.

          (ד)  האפוטרופוס הכללי רשאי להגיש לבית המשפט בקשה מנומקת לביטול אישור שניתן לתאגיד אפוטרופסות לגבות שכר בהתאם להסדר.

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8117 מיום 4.12.2018 עמ' 1449

הוספת תקנה 6א

גביית שכר לפי ההסדר תק' תשע"ט-2018

6ב.     (א)  גביית שכר לפי ההסדר תתאפשר לגבי השכר הקבוע בתקנה 5 בלבד ובהתאם לשיעורים הקבועים בה; גביית שכר נוסף כאמור בתקנה 5א ושכר בעד שירותים מקצועיים כאמור בתקנה 6 מחייבת הגשת בקשה לבית המשפט בהתאם להוראות פרק א'.

          (ב)  גביית שכר לפי ההסדר תתאפשר רק במקרים שבהם תאגיד אפוטרופסות מונה לטפל בכל ענייני הרכוש של האדם, בכל ענייניו האישיים של האדם או בשניהם גם יחד, ובמקרים של מינוי לעניין מסוים או עניינים מסוימים – רק אם קיבל בית המשפט החלטה בעניין השכר החודשי לאפוטרופוס ביחס להיקף המינוי ובהתחשב במורכבות הפעולות שעל האפוטרופוס לבצע; כל מקרה אחר מחייב הגשת בקשה לבית המשפט בהתאם להוראות פרק א'.

          (ג)   גביית שכר מאדם לפי ההסדר תיעשה בכל 1 בחודש בעד החודש שקדם לו.

          (ד)  בדין וחשבון המוגש לאפוטרופוס הכללי על ניהול ענייניו של כל אדם שממנו גובה התאגיד שכר לפי ההסדר בתקופה מסוימת, יפרט התאגיד את השכר שנגבה מהאדם בעד אותה תקופה ואת אופן חישובו.

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8117 מיום 4.12.2018 עמ' 1449

הוספת תקנה 6ב

החרגת גבייה ממסגרת ההסדר והשבת שכר תק' תשע"ט-2018

6ג.     (א)  האפוטרופוס הכללי רשאי להודיע לתאגיד בכתב כי לא תתאפשר גביית שכר לפי ההסדר לגבי אדם מסוים שהתאגיד משמש לו אפוטרופוס, אם מצא כי התאגיד אינו ממלא את תפקידו בהתאם להוראות הדין ולנהלים החלים על אפוטרופסים, וינמק את החלטתו; אין בהודעה כאמור כדי למנוע מהתאגיד להגיש בקשה לבית המשפט לקביעת שכר בהתאם לפרק א'.

          (ב)  האפוטרופוס הכללי רשאי לדרוש מתאגיד להשיב לאדם שכר טרחה שגבה ממנו ביתר במסגרת ההסדר או בתקופה שבה לא מילא את תפקידו בהתאם להוראות הדין ולנהלים החלים על אפוטרופסים.

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8117 מיום 4.12.2018 עמ' 1449

הוספת תקנה 6ג

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בטבת תשמ"ט (1 בינואר 1989).

 

תק' תשע"ט-2018

תוספת ראשונה

(תקנה 2)

[טופס בקשה לקביעת שכר לאפוטרופוס]

 

 

תק' תשע"ט-2018 הודעה תשפ"א-2021

תוספת שנייה

(תקנה 5)

שיעורי שכר מרביים לאפוטרופוס לפי תקנה 5, יהיו כמפורט להלן:

לוח א': תחילת מינוי

שכר חודשי מרבי לאפוטרופוס בחודשיים הראשונים למינוי בעד כלל הפעולות שעליו לבצע בתחילת המינוי יהיה לפי הסכומים הקבועים בטבלה שלהלן, בהתאם לסוג המינוי ולמקום המגורים של האדם; סכומים אלה כוללים גם את השכר בעד הטיפול השוטף בחודשים אלה:

 

 

בשקלים חדשים

סוג המינוי

תשלום חודשי מרבי לאדם המתגורר בקהילה

תשלום חודשי מרבי לאדם המתגורר במעון

מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים

1,306

1,236

מינוי לענייני רכוש בלבד

1,167

1,167

מינוי לעניינים אישיים בלבד

648

578

 

לוח ב': טיפול שוטף

שכר חודשי מרבי לאפוטרופוס החל בחודש השלישי למינוי בעד כלל הפעולות שעליו לבצע בטיפול השוטף באדם במסגרת תפקידו, יהיה לפי הסכומים הקבועים בטבלה שלהלן, בהתאם לסוג המינוי ולמקום המגורים של האדם:

 

 

בשקלים חדשים

סוג המינוי

תשלום חודשי מרבי לאדם המתגורר בקהילה

תשלום חודשי מרבי לאדם המתגורר במעון

מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים

1,007

588

מינוי לענייני רכוש בלבד

399

299

מינוי לעניינים אישיים בלבד

608

409

 

לוח ג': סיום מינוי

שכר מרבי לאפוטרופוס בעד כלל הפעולות שעליו לבצע לאחר סיום המינוי כאמור בסעיף 63 לחוק או ביטול המינוי, יהיה לפי הסכומים הקבועים בטבלה שלהלן, בהתאם לסוג המינוי ולסיבת סיום המינוי:

 

 

בשקלים חדשים

סוג המינוי

תשלום חד-פעמי לאחר פטירת האדם

תשלום חד-פעמי לאחר החלפת האפוטרופוס

תשלום חד-פעמי לאחר ביטול האפוטרופסות

מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים

638

419

429

מינוי לענייני רכוש בלבד

588

419

429

מינוי לעניינים אישיים בלבד

219

349

209

 

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8117 מיום 4.12.2018 עמ' 1451

הוספת תוספת שנייה

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8349 מיום 11.2.2020 עמ' 609

שיעורי שכר מרביים לאפוטרופוס לפי תקנה 5, יהיו כמפורט להלן:

לוח א': תחילת מינוי

שכר חודשי מרבי לאפוטרופוס בחודשיים הראשונים למינוי בעד כלל הפעולות שעליו לבצע בתחילת המינוי יהיה לפי הסכומים הקבועים בטבלה שלהלן, בהתאם לסוג המינוי ולמקום המגורים של האדם; סכומים אלה כוללים גם את השכר בעד הטיפול השוטף בחודשים אלה:

לוח ב': טיפול שוטף

שכר חודשי מרבי לאפוטרופוס החל בחודש השלישי למינוי בעד כלל הפעולות שעליו לבצע בטיפול השוטף באדם במסגרת תפקידו, יהיה לפי הסכומים הקבועים בטבלה שלהלן, בהתאם לסוג המינוי ולמקום המגורים של האדם:

לוח ג': סיום מינוי

שכר מרבי לאפוטרופוס בעד כלל הפעולות שעליו לבצע לאחר סיום המינוי כאמור בסעיף 63 לחוק או ביטול המינוי, יהיה לפי הסכומים הקבועים בטבלה שלהלן, בהתאם לסוג המינוי ולסיבת סיום המינוי:

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9156 מיום 7.2.2021 עמ' 1866

שיעורי שכר מרביים לאפוטרופוס לפי תקנה 5, יהיו כמפורט להלן:

לוח א': תחילת מינוי

שכר חודשי מרבי לאפוטרופוס בחודשיים הראשונים למינוי בעד כלל הפעולות שעליו לבצע בתחילת המינוי יהיה לפי הסכומים הקבועים בטבלה שלהלן, בהתאם לסוג המינוי ולמקום המגורים של האדם; סכומים אלה כוללים גם את השכר בעד הטיפול השוטף בחודשים אלה:

לוח ב': טיפול שוטף

שכר חודשי מרבי לאפוטרופוס החל בחודש השלישי למינוי בעד כלל הפעולות שעליו לבצע בטיפול השוטף באדם במסגרת תפקידו, יהיה לפי הסכומים הקבועים בטבלה שלהלן, בהתאם לסוג המינוי ולמקום המגורים של האדם:

לוח ג': סיום מינוי

שכר מרבי לאפוטרופוס בעד כלל הפעולות שעליו לבצע לאחר סיום המינוי כאמור בסעיף 63 לחוק או ביטול המינוי, יהיה לפי הסכומים הקבועים בטבלה שלהלן, בהתאם לסוג המינוי ולסיבת סיום המינוי:

 

 

 

ט"ו באלול תשמ"ח (30 באוגוסט 1988)                אברהם שריר

                                                                                           שר המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ט מס' 5136 מיום 25.9.1988 עמ' 41.

תוקנו ק"ת תש"ע מס' 6917 מיום 5.8.2010 עמ' 1475 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.7.2010 – בחישוב הסכום המעודכן הובאו בחשבון עדכוני סכומים של שנים קודמות.

ק"ת תשע"א מס' 6964 מיום 11.1.2011 עמ' 494 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"א מס' 6974 מיום 3.2.2011 עמ' 632 – תק' תשע"א-2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7081 מיום 19.1.2012 עמ' 677 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 722 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 395 – הודעה תשע"ד-2013; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 713 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7596 מיום 31.12.2015 עמ' 512 – הודעה תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7764 מיום 17.1.2017 עמ' 590 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7927 מיום 11.1.2018 עמ' 815 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8117 מיום 4.12.2018 עמ' 1446 – תק' תשע"ט-2018; ר' תקנה 12 לענין תחילה ותחולה. ת"ט ק"ת תשע"ט מס' 8152 מיום 22.1.2019 עמ' 1882.

12. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) (להלן – יום התחילה) והן יחולו על שירותים הניתנים בידי אפוטרופוס ביום התחילה או לאחריו.

ק"ת תש"ף מס' 8349 מיום 11.2.2020 עמ' 609 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9156 מיום 7.2.2021 עמ' 1866 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות