נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב]

דיני חוקה  – מבקר המדינה

רשויות ומשפט מנהלי – מבקר המדינה

תוכן ענינים

פרק ראשון: המבקר

Go

3

סעיף 1

בחירת המבקר

Go

3

סעיף 2

מועד הבחירה

Go

3

סעיף 3

הצעת מועמדים

Go

3

סעיף 4

נאום המבקר בכנסת

Go

3

סעיף 6

הודעה

Go

3

סעיף 7

איסור התעסקות

Go

3

סעיף 8

תום הכהונה

Go

3

סעיף 8א

העברת המבקר מכהונתו מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו

Go

4

סעיף 8ב

העברה מכהונה מטעמי בריאות

Go

4

סעיף 8ג

סמכות להשלמת דין וחשבון וחוות דעת

Go

4

פרק שני: תחומי הבקורת

Go

4

סעיף 9

גוף מבוקר

Go

4

סעיף 10

היקף הבקורת

Go

4

פרק שלישי: סדרי הבקורת

Go

4

סעיף 11

גוף מבוקר יגיש דו"ח, מאזן, תסקיר וידיעות

Go

4

סעיף 12

שר האוצר יגיש דין וחשבון כולל ומאזן של המדינה

Go

5

סעיף 13

הבקורת על האיגודים

Go

5

סעיף 14

דרכי הטיפול בתוצאות הבקורת

Go

5

פרק רביעי: דו"חות וחוות דעת של המבקר

Go

5

סעיף 15

דו"ח המבקר על משרדי הממשלה ומוסדות המדינה

Go

5

סעיף 16

הערות ראש הממשלה והנחה על שולחן הכנסת

Go

5

סעיף 17

שמירה על בטחון המדינה ויחסי חוץ שלה

Go

5

סעיף 18

סדרי הדיון בועדה ובכנסת

Go

6

סעיף 18א

התייצבות לפני הוועדה

Go

6

סעיף 19

דין וחשבון של המבקר על מאזן המדינה

Go

6

סעיף 20

דו"ח המבקר על גופים מבוקרים אחרים

Go

6

סעיף 21

חוות דעת

Go

7

סעיף 21א

דיון בתיקון הליקויים

Go

7

סעיף 21ב

דיווח על תיקון הליקויים

Go

7

סעיף 21ג

אי ביצוע פעולות לתיקון ליקויים

Go

7

פרק חמישי: משרד מבקר המדינה

Go

7

סעיף 22

עובדי משרד המבקר

Go

7

סעיף 22א

ממונה בטחון

Go

7

סעיף 23

חובת הסודיות

Go

7

סעיף 24

תקציב המשרד

Go

7

סעיף 25

דו"ח כספי לועדה

Go

7

פרק ששי: הוראות שונות

Go

7

סעיף 26

סמכויות של ועדת חקירה

Go

7

סעיף 28

עונשין

Go

8

סעיף 29

ממלא מקום המבקר

Go

8

סעיף 30

חומר שאינו ראיה

Go

8

פרק שביעי: בירור תלונות הציבור

Go

8

סעיף 32

היחידה לבירור תלונות

Go

8

סעיף 33

תלונה של מי

Go

8

סעיף 34

דרך הגשת התלונה

Go

8

סעיף 35

תלונה של אסיר

Go

8

סעיף 36

תלונה על מי

Go

8

סעיף 37

תלונה על מה

Go

8

סעיף 38

תלונות שאין לברר אותן

Go

8

סעיף 39

תלונות שבירורן מצריך סיבה מיוחדת

Go

8

סעיף 40

פתיחת הבירור

Go

8

סעיף 41

דרכי הבירור

Go

8

סעיף 42

הפסקת הבירור

Go

8

סעיף 43

תוצאות הבירור

Go

8

סעיף 44

סייגים להודעה

Go

8

סעיף 45

זכויות וסעדים

Go

8

סעיף 45א

תלונה של עובד הציבור שחשף מעשי שחיתות, הפרות חיקוק או פגיעה במינהל תקין

Go

8

סעיף 45א1

תלונה של עובד משרד מבקר המדינה שחשף מעשי שחיתות, הפרות חיקוק או פגיעה במינהל תקין

Go

8

סעיף 45ב

תלונה שבירורה מצריך סיבה מיוחדת

Go

8

סעיף 45ג

סעדים

Go

8

סעיף 45ד

עיון מחדש

Go

8

סעיף 45ה

הגשת תלונה שלא בתום לב

Go

8

סעיף 45ו

פרסום הוראות

Go

8

סעיף 46

דין וחשבון

Go

8

סעיף 47

תחולת הוראות

Go

8

סעיף 48

עדיפות סמכויות ומעמד

Go

8


חוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב] *[1]

פרק ראשון: המבקר

בחירת המבקר

1.    (א)  מבקר המדינה (להלן – המבקר) ייבחר בידי הכנסת בהצבעה חשאית בישיבת הכנסת שנועדה לענין זה בלבד.

           (ב)  היו שני מועמדים או יותר, המועמד שבעד בחירתו הצביע רוב חברי הכנסת – הוא הנבחר; לא הצביע רוב כאמור בעד מועמד אחד – מצביעים שנית; בהצבעה השנייה יועמדו לבחירה רק שני המועמדים שקיבלו את קולותיהם של מספר חברי הכנסת הגדול ביותר בהצבעה הראשונה; המועמד שבעד בחירתו הצביעו בהצבעה השנייה רוב חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה ומצביעים בעד אחד המועמדים – הוא הנבחר; קיבלו שני מועמדים מספר קולות שווה חוזרים על ההצבעה.

           (ג)   היה מועמד אחד בלבד, תהיה ההצבעה בעדו או נגדו והוא יהיה הנבחר אם מספר הקולות שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות שניתנו נגדו; היה מספר הקולות שניתנו בעדו שווה למספר הקולות שניתנו נגדו, מצביעים שנית.

           (ד)  לא נבחר המבקר לפי סעיף קטן (ג), תיערך בחירה חוזרת בתוך שלושים ימים מיום ההצבעה לפי הוראות סעיף זה וסעיפים 2(ב) ו-(ג) ו-3, ואולם הצעת המועמד לפי סעיף 3(א) תוגש לא יאוחר משבעה ימים לפני יום הבחירה.

מיום 24.2.1988

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ח מס' 1237 מיום 24.2.1988 עמ' 31 (ה"ח 1707)

החלפת סעיף 1

הנוסח הקודם:

מבקר המדינה

1. ימונה מבקר המדינה (בחוק זה – המבקר) לקיום הבקורת על משק הכספים וניהולו, על הרכוש ועל המינהל של המדינה ושל הגופים העומדים לבקרתו של המבקר ולמילוי שאר התפקידים המוטלים על המבקר לפי חוק זה.

מיום 5.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1898 מיום 5.8.2003 עמ' 524 (ה"ח 3185)

(ב) היו שני מועמדים או יותר, המועמד שבעד בחירתו הצביע רוב חברי הכנסת – הוא הנבחר; לא הצביע רוב כאמור בעד מועמד אחד – מצביעים שנית; לא הצביע רוב כאמור בעד מועמד אחד בהצבעה השניה, חוזרים ומצביעים; בהצבעה השלישית ובכל הצבעה נוספת לא יועמד לבחירה המועמד שבעדו הצביע בבחירה הקודמת מספר חברי הכנסת הקטן ביותר; המועמד שבעד בחירתו הצביעו בהצבעה השלישית או באחת ההצבעות הנוספות רוב חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה ומצביעים בעד אחד המועמדים – הוא הנבחר; קיבלו שני מועמדים מספר קולות שווה חוזרים על ההצבעה.

(ג) היה מועמד אחד בלבד, תהיה ההצבעה בעדו או נגדו והוא יהיה הנבחר אם מספר הקולות שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות שניתנו נגדו; היה מספר הקולות שניתנו בעדו שווה למספר הקולות שניתנו נגדו, מצביעים שנית.

(ד) לא נבחר המבקר לפי סעיף קטן (ג), תיערך בחירה חוזרת בתוך שלושים ימים מיום ההצבעה לפי הוראות סעיף זה וסעיפים 2(ב) ו-(ג) ו-3, ואולם הצעת המועמד לפי סעיף 3(א) תוגש לא יאוחר משבעה ימים לפני יום הבחירה.

מיום 7.11.2013

תיקון מס' 47

ס"ח תשע"ד מס' 2411 מיום 7.11.2013 עמ' 32 (ה"ח 511)

(ב) היו שני מועמדים או יותר, המועמד שבעד בחירתו הצביע רוב חברי הכנסת – הוא הנבחר; לא הצביע רוב כאמור בעד מועמד אחד – מצביעים שנית; לא הצביע רוב כאמור בעד מועמד אחד בהצבעה השניה, חוזרים ומצביעים; בהצבעה השלישית ובכל הצבעה נוספת לא יועמד לבחירה המועמד שבעדו הצביע בבחירה הקודמת מספר חברי הכנסת הקטן ביותר; המועמד שבעד בחירתו הצביעו בהצבעה השלישית או באחת ההצבעות הנוספות בהצבעה השנייה יועמדו לבחירה רק שני המועמדים שקיבלו את קולותיהם של מספר חברי הכנסת הגדול ביותר בהצבעה הראשונה; המועמד שבעד בחירתו הצביעו בהצבעה השנייה רוב חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה ומצביעים בעד אחד המועמדים – הוא הנבחר; קיבלו שני מועמדים מספר קולות שווה חוזרים על ההצבעה.

מועד הבחירה

2.       (א)  בחירת המבקר תיערך לא מוקדם מתשעים ימים ולא יאוחר משלושים ימים לפני תום תקופת כהונתו של המבקר המכהן; נתפנה מקומו של המבקר לפני תום תקופת כהונתו, תיערך הבחירה תוך ארבעים וחמישה ימים מהיום שבו נתפנה מקומו.

           (ב)  יושב ראש הכנסת, בהתייעצות עם סגניו, יקבע את יום הבחירה ויודיע עליו בכתב לכל חברי הכנסת לפחות שלושה שבועות לפני יום הבחירה.

           (ג)   חל מועד הבחירה שלא בזמן אחד הכנסים של הכנסת, יכנס יושב ראש הכנסת את הכנסת לשם הבחירה.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 112 (ה"ח 858)

2. המבקר יתמנה על ידי נשיא המדינה על פי המלצת ועדת הכנסת של הכנסת (בחוק זה – ועדת הכנסת).

מיום 24.2.1988

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ח מס' 1237 מיום 24.2.1988 עמ' 31 (ה"ח 1707)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

המינוי

2. המבקר יתמנה על ידי נשיא המדינה על פי המלצת ועדת הכנסת של הכנסת (בחוק זה – ועדת הכנסת).

מיום 27.6.2013

תיקון מס' 46

ס"ח תשע"ג מס' 2399 מיום 27.6.2013 עמ' 86 (ה"ח 504)

(ב) יושב ראש הכנסת, בהתייעצות עם סגניו, יקבע את יום הבחירה ויודיע עליו בכתב לכל חברי הכנסת לפחות עשרים ימים שלושה שבועות לפני יום הבחירה.

הצעת מועמדים

3.    (א)  (1)   הצעת מועמד למבקר המדינה תוגש בכתב ליושב ראש הכנסת, בצירוף הסכמת המועמד בכתב, ביום הארבעה עשר שלפני יום הבחירה; חבר הכנסת לא ישתף עצמו בהצעה של יותר ממועמד אחד;

(2)   מי שעשרה חברי הכנסת לפחות הציעו את מועמדותו יהיה מועמד למבקר המדינה, אלא אם כן פחת מספר המציעים מעשרה בשל מחיקת שם של חבר הכנסת כאמור בפסקה (3);

(3)   שיתף עצמו חבר הכנסת בהצעה של יותר ממועמד אחד, יימחק שמו של חבר הכנסת מרשימת המציעים של כל המועמדים שהציע; פחת מספר המציעים של מועמד מעשרה בשל מחיקת שם מרשימת המציעים, רשאי חבר הכנסת שלא שיתף עצמו באף הצעה לצרף את שמו לרשימת המציעים של אותו מועמד, לא יאוחר משמונה ימים לפני יום הבחירה.

           (ב)  יושב ראש הכנסת יודיע לכל חברי הכנסת, בכתב, לא יאוחר משבעה ימים לפני יום הבחירה, על כל מועמד שהוצע ועל שמות חברי הכנסת שהציעוהו, ויכריז על המועמדים בפתיחת ישיבת הבחירה.

מיום 24.2.1988

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ח מס' 1237 מיום 24.2.1988 עמ' 31 (ה"ח 1707)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

הצהרת האמונים

3. תוך שבעה ימים מיום מינויו ימסור ויחתום המבקר בפני נשיא המדינה הצהרה זו: "אני (שם) מתחייב כמבקר המדינה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולמלא בנאמנות את תפקידי.

מיום 27.6.2013

תיקון מס' 46

ס"ח תשע"ג מס' 2399 מיום 27.6.2013 עמ' 86 (ה"ח 504)

החלפת סעיף קטן 3(א)

הנוסח הקודם:

(א) נקבע יום הבחירה, רשאים עשרה לפחות מחברי הכנסת להציע מועמד; ההצעה תהיה בכתב ותימסר ליושב ראש הכנסת, לא יאוחר מעשרה ימים לפני יום הבחירה; להצעה תצורף הסכמת המועמד בכתב או במברק; לא ישתף עצמו חבר הכנסת ביותר מהצעת מועמד אחד.

נאום המבקר בכנסת

4.    במעמד הצהרת האמונים לפי סעיף 9 לחוק-יסוד: מבקר המדינה, רשאי המבקר, בתיאום עם יושב-ראש הכנסת, לשאת דברים לפני הכנסת.

מיום 24.2.1988

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ח מס' 1237 מיום 24.2.1988 עמ' 32 (ה"ח 1707)

ביטול סעיף 4

הנוסח הקודם:

תקופת הכהונה

4. תקופת כהונתו של המבקר תהיה חמש שנים מיום מינויו.

מיום 19.5.1994

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"ד מס' 1464 מיום 19.5.1994 עמ' 144 (ה"ח 2269)

הוספת סעיף 4

4א.     (בוטל).

מיום 13.11.1961

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ב מס' 352 מיום 13.11.1961 עמ' 6 (ה"ח 479)

הוספת סעיף 4א

מיום 14.2.1962

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ב מס' 362 מיום 14.2.1962 עמ' 42 (ה"ח 496)

4א. משכורתו של המבקר והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו או אחריה, לרבות אלה שישולמו לתלויים בו לשאיריו לאחר מותו, ייקבעו על ידי החלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים; החלטות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

מיום 26.3.1969

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ט מס' 555 מיום 4.4.1969 עמ' 98 (ה"ח 824)

4א. משכורתו של המבקר והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו או אחריה, לרבות אלה שישולמו לשאיריו לאחר מותו, ייקבעו על ידי החלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים; החלטות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

מיום 24.2.1988

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ח מס' 1237 מיום 24.2.1988 עמ' 32 (ה"ח 1707)

ביטול סעיף 4א

הנוסח הקודם:

משכורת ותשלומים אחרים

4א. משכורתו של המבקר והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו ייקבעו על ידי החלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים; החלטות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

5.(בוטל).

מיום 24.2.1988

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ח מס' 1237 מיום 24.2.1988 עמ' 32 (ה"ח 1707)

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

אחריות בפני הכנסת

5. במילוי תפקידיו יהיה המבקר אחראי בפני הכנסת בלבד ולא יהיה תלוי בממשלה.

הודעה

6.    (א)  המבקר יפעל מתוך קשר עם הועדה לעניני בקורת המדינה של הכנסת (בחוק זה – הועדה) וימסור לה דין וחשבון על פעולותיו בכל עת שייראה לו או שיידרש על ידי הועדה.

           (ב)  מי שכיהן כשר, כסגן שר או כמנהל כללי או משנה למנהל כללי של משרד ממשרדי הממשלה לא יהיה יושב-ראש הועדה תוך שנתיים מיום סיום כהונתו כאמור.

           (ג)   חבר הועדה שכיהן באחת המשרות המפורטות בסעיף קטן (ב) או בתוספת לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, לא ישתתף בדיוני הועדה הנוגעים לתחום אחריותו בתקופה שבה כיהן כאמור.

מיום 24.2.1974

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ד מס' 725 מיום 24.2.1974 עמ' 38 (ה"ח 1105)

6. המבקר יפעל מתוך קשר עם ועדת הכספים של הכנסת הועדה לעניני בקורת המדינה של הכנסת (בחוק זה – הועדה) וימסור לה דין וחשבון על פעולותיו בכל עת שייראה לו או שיידרש על ידי הועדה.

מיום 13.7.1994

תיקון מס' 18

ס"ח תשנ"ג מס' 1418 מיום 31.3.1993 עמ' 100 (ה"ח 2163)

6. (א) המבקר יפעל מתוך קשר עם הועדה לעניני בקורת המדינה של הכנסת (בחוק זה – הועדה) וימסור לה דין וחשבון על פעולותיו בכל עת שייראה לו או שיידרש על ידי הועדה.

(ב) מי שכיהן כשר, כסגן שר או כמנהל כללי או משנה למנהל כללי של משרד ממשרדי הממשלה לא יהיה יושב-ראש הועדה תוך שנתיים מיום סיום כהונתו כאמור.

(ג) חבר הועדה שכיהן באחת המשרות המפורטות בסעיף קטן (ב) או בתוספת לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, לא ישתתף בדיוני הועדה הנוגעים לתחום אחריותו בתקופה שבה כיהן כאמור.

איסור התעסקות

7.    (א)  תוך תקופת כהונתו לא יהיה המבקר פעיל בחיים הפוליטיים ולא יהיה רשאי –

(1)   להיות חבר בכנסת או במועצה של רשות מקומית או מועמד לחברות כזו;

(2)   להיות חבר בהנהלה של חבר בני אדם המנהל עסקים לשם השגת רווחים;

(3)   לשמש בכל משרה אחרת או לעסוק, במישרין או בעקיפין, בעסק או במקצוע;

(4)   להשתתף, במישרין או בעקיפין, במפעל, במוסד, בקרן או בגוף אחר, שהם בעלי זכיון מאת הממשלה או נתמכים על ידיה או שהממשלה משתתפת בהנהלתם או שהועמדו לפיקוחה של הממשלה או לבקרתו של המבקר, וכן ליהנות, במישרין או בעקיפין, מהכנסותיהם;

(5)   לקנות נכסי המדינה, בין מקרקעין ובין מטלטלין, לחכרם, לקבלם במתנה, להשתמש בהם או להחזיק בהם בכל דרך אחרת, לקבל מהממשלה קיבלות או זכיונות או הענקה אחרת, נוספת על שכרו, פרט לקרקע או להלוואה לשם התיישבות או לצרכי שיכון.

           (ב)  מי שהיה מבקר אסור לו, שלוש שנים מתום כהונתו, להיות חבר בהנהלה של חבר בני אדם המנהל עסקים לשם השגת רווחים ושהוא גוף מבוקר לפי סעיף 9(3), (5), (6), (7), (8) ו-(9).

מיום 17.3.1995

תיקון מס' 23

ס"ח תשנ"ה מס' 1508 מיום 17.3.1995 עמ' 142 (ה"ח 2289)

(ב) מי שהיה מבקר אסור לו, שלוש שנים מתום כהונתו, להיות חבר בהנהלה של חבר בני אדם המנהל עסקים לשם השגת רווחים ושהוא גוף מבוקר לפי סעיף 9 (3), (5), (6), (7) ו-(8) (7), (8) ו-(9).

תום הכהונה

8.    כהונת המבקר פוקעת –

(1)   בתום תקופתה;

(2)   בהתפטרותו או בפטירתו;

(3)   בהעברתו מכהונתו.

מיום 24.2.1988

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ח מס' 1237 מיום 24.2.1988 עמ' 32 (ה"ח 1707)

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

8. (א) כהונת המבקר פוקעת –

(1) בסוף תקופתה;

(2) בהתפטרותו או בפטירתו;

(3) במקרה שהכנסת החליטה, ברוב של שני שלישים מן המצביעים, להעבירו מכהונתו.

(ב) נתפנתה משרתו של מבקר, יתמנה תוך חודש ימים מבקר חדש, לפי סעיף 2.

העברת המבקר מכהונתו מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו

8א.     (א)  הכנסת לא תעביר את המבקר מכהונתו מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו, אלא עקב דרישה בכתב שהוגשה לועדת הכנסת בידי עשרים, לפחות, מחברי הכנסת, ולפי הצעת אותה ועדה.

           (ב)  ועדת הכנסת לא תציע להעביר את המבקר מכהונתו מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את דברו.

           (ג)   דיוני הכנסת לפי סעיף זה ייערכו בישיבה שנועדה לענין זה בלבד או בישיבות סמוכות זו לזו שנועדו כאמור; הדיון יתחיל לא יאוחר מעשרים ימים אחרי החלטת ועדת הכנסת; על מועד תחילתו יודיע יושב-ראש הכנסת לכל חברי הכנסת בכתב לפחות עשרה ימים מראש; חלה תחילת הדיון שלא בזמן אחד הכנסים של הכנסת, יכנס יושב-ראש הכנסת את הכנסת לשם קיום הדיון.

מיום 24.2.1988

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ח מס' 1237 מיום 24.2.1988 עמ' 32 (ה"ח 1707)

הוספת סעיף 8א

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ה מס' 2017 מיום 1.8.2005 עמ' 720 (ה"ח 86)

העברת המבקר מכהונתו מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו

8א. (א) הכנסת לא תעביר את המבקר מכהונתו מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו, אלא עקב דרישה בכתב שהוגשה לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בידי עשרים, לפחות, מחברי הכנסת, ולפי הצעת אותה ועדה.

(ב) ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לא תציע להעביר את המבקר מכהונתו מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את דברו.

(ג) דיוני הכנסת לפי סעיף זה ייערכו בישיבה שנועדה לענין זה בלבד או בישיבות סמוכות זו לזו שנועדו כאמור; הדיון יתחיל לא יאוחר מעשרים ימים אחרי החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט הכנסת; על מועד תחילתו יודיע יושב-ראש הכנסת לכל חברי הכנסת בכתב לפחות עשרה ימים מראש; חלה תחילת הדיון שלא בזמן אחד הכנסים של הכנסת, יכנס יושב-ראש הכנסת את הכנסת לשם קיום הדיון.

העברה מכהונה מטעמי בריאות

8ב.     הכנסת לא תקבל החלטה על העברת מבקר המדינה מכהונתו מטעמי בריאות אלא לפי הצעת ועדת הכנסת שהתקבלה ברוב של שני שלישים מחבריה על יסוד חוות דעת רפואית שניתנה על פי כללים שהחליטה הוועדה.

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ה מס' 2017 מיום 1.8.2005 עמ' 720 (ה"ח 86)

הוספת סעיף 8ב

סמכות להשלמת דין וחשבון וחוות דעת

8ג.      מסר המבקר למבוקרים טיוטה של דין וחשבון או של חוות דעת והסתיימה כהונתו כאמור בסעיף 8(1), שלושה חודשים או יותר לאחר מסירת הטיוטה, יהיה מוסמך לסיים את הכנת הדין וחשבון או חוות הדעת ולהגישם בתוך שלושה חודשים מיום סיום כהונתו.

מיום 27.6.2012

תיקון מס' 45

ס"ח תשע"ב מס' 2365 מיום 27.6.2012 עמ' 476 (ה"ח 479)

הוספת סעיף 8ג

פרק שני: תחומי הבקורת

גוף מבוקר

9.    ואלה הגופים (בחוק זה – גוף מבוקר), אשר יעמדו לבקרתו של המבקר:

(1)   כל משרד ממשלתי;

(2)   כל מפעל או מוסד של המדינה;

(3)   כל אדם או גוף המחזיק, שלא לפי חוזה, ברכוש המדינה או המנהל אותו או המפקח עליו מטעם המדינה;

(4)   כל רשות מקומית;

(5)   כל חברה ממשלתית, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975 (להלן – חוק החברות הממשלתיות) וכן כל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שהממשלה משתתפת בהנהלתם;

(6)   כל אדם, מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שיועמדו לבקורת על פי חוק, על פי החלטת הכנסת או על פי הסכם ביניהם ובין הממשלה;

(7)   כל חברת בת ממשלתית, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, וכן כל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שאחד הגופים המנויים בפסקאות (2), (4), (5) ו-(6) משתתפים בהנהלתם, אולם הבקורת על גוף כזה לא תופעל, אלא אם הועדה או המבקר החליטו על כך ובמידה שהחליטו;

(8)   כל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר הנתמכים, במישרין או בעקיפין, על ידי הממשלה או על ידי אחד הגופים המנויים בפסקאות (2), (4), (5) ו-(6) בדרך הקצבה, ערבות וכיוצא באלה; אולם הבקורת על גוף כזה לא תופעל, אלא אם הועדה או המבקר החליטו על כך ובמידה שהחליטו;

(9)   כל ארגון עובדים כולל, וכל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר שארגון עובדים כאמור משתתף בהנהלתם, ובלבד שהביקורת לא תופעל על פעילותם כאיגוד מקצועי; ואולם הביקורת על גוף כאמור לא תופעל אלא אם כן החליט על כך המבקר ובמידה שהחליט ובכפוף לאמנות בינלאומיות שמדינת ישראל צד להן; החליט המבקר להפעיל את הביקורת כאמור, יהיו למבקר כל הסמכויות שהוקנו לו לגבי גוף מבוקר אף לגבי פעילותו של ארגון עובדים כולל, מפעל, מוסד, קרן או גוף כאמור, כאיגוד מקצועי, ובלבד שהמבקר סבור כי הדבר דרוש לצורכי הביקורת על פעילות אחרת שלהם;

לענין פסקה זו –

"פעילות כאיגוד מקצועי" – ייצוג עובדים לשם קידום, מימוש או הגנת זכויותיהם כעובדים;

"ארגון עובדים כולל" – ארגון עובדים ארצי, הפועל כאיגוד מקצועי ביותר מענף עבודה אחד.

(10)  גוף שחדל, לאחר יום ב' באדר א' תשנ"ז (9 בפברואר 1997), להיות כלול ברשימת הגופים המנויים בפסקאות (1) עד (9), לגבי התקופה שבה נכלל ברשימת הגופים כאמור, כל עוד לא חלפו שלוש שנים מהיום שחדל להיכלל בה; לגבי גוף לפי פסקה זו יהיו למבקר, לפי הענין, כל הסמכויות שהוענקו לו לגבי גוף מבוקר.

מיום 17.3.1995

תיקון מס' 23

ס"ח תשנ"ה מס' 1508 מיום 17.3.1995 עמ' 142 (ה"ח 2289)

הוספת פסקה 9(9)

מיום 6.2.1997

תיקון מס' 31

ס"ח תשנ"ז מס' 1610 מיום 6.2.1997 עמ' 64 (ה"ח 2569)

הוספת פסקה 9(10)

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 174 (ה"ח 2977)

(5) כל חברה ממשלתית, כהגדרתה בחוק החברותהממשלתיות, תשל"ה-1975 (להלן – חוק החברות הממשלתיות) וכן כל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שהממשלה משתתפת בהנהלתם;

(6) כל אדם, מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שיועמדו לבקורת על פי חוק, על פי החלטת הכנסת או על פי הסכם ביניהם ובין הממשלה;

(7) כל חברת בת ממשלתית, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, וכן כל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שאחד הגופים המנויים בפסקאות (2), (4), (5) ו-(6) משתתפים בהנהלתם, אולם הבקורת על גוף כזה לא תופעל, אלא אם הועדה או המבקר החליטו על כך ובמידה שהחליטו;

היקף הבקורת

10.   (א)  במסגרת תפקידיו יבדוק המבקר במידת הצורך –

                 (1)   (א)   אם כל הוצאה הוצאה בתחום ההקצבה החוקית ולמטרה שנועדה לה;

(ב)   אם ההכנסות נתקבלו לפי החוק ומותרות לפי החוק;

(ג)    אם יש לכל הוצאה או הכנסה מסמך מספיק;

(ד)    אם כל פעולה שבתחום בקרתו נעשתה בהתאם לחוק ובידי המוסמך לעשותה;

(ה)   אם הנהלת החשבונות, עריכת המאזנים, בקורת הקופה והמלאי ושיטת ניהול המסמכים הן יעילות;

(ו)    אם אופן החזקת הכספים ושמירת הרכוש מניח את הדעת;

(ז)    אם מצב הקופות ומלאי הרכוש מתאים לחשבונות;

(2)   אם הגופים המבוקרים לפי סעיף 9(1), (2), (4) ו-(5) נהגו בחסכון וביעילות ובטוהר המידות; בדיקה זו תקיף גם גופים המבוקרים לפי סעיף 9(6), אם אין בחוק, בהחלטה, או בהסכם האמורים באותה פסקה קביעה אחרת, ואת הגופים המבוקרים לפי סעיף 9(7), (8), ו-(9), אם הבקורת הופעלה לגביהם ובמידה שהופעלה;

(3)   כל ענין אחר שיראה צורך בו.

           (ב)  לפי הצעת הממשלה או המבקר רשאית הועדה לקבוע מפעם לפעם לגבי גוף מבוקר או לגבי סעיף בתקציבו, דרכי בקורת מיוחדות או מוגבלות.

מיום 6.2.1975

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ה מס' 758 מיום 6.2.1975 עמ' 58 (ה"ח 1152)

(ב) לפי הצעת הממשלה או המבקר רשאית הועדה לקבוע מפעם לפעם לגבי גוף מבוקר או לגבי סעיף בתקציבו, דרכי בקורת מיוחדות או מוגבלות.

מיום 17.3.1995

תיקון מס' 23

ס"ח תשנ"ה מס' 1508 מיום 17.3.1995 עמ' 142 (ה"ח 2289)

(2) אם הגופים המבוקרים לפי סעיף 9(1), (2), (4) ו-(5) נהגו בחסכון וביעילות ובטוהר המידות; בדיקה זו תקיף גם גופים המבוקרים לפי סעיף 9(6), אם אין בחוק, בהחלטה, או בהסכם האמורים באותה פסקה קביעה אחרת, ואת הגופים המבוקרים לפי סעיף 9(7) ו-(8) 9(7), (8), ו-(9), אם הבקורת הופעלה לגביהם ובמידה שהופעלה;

פרק שלישי: סדרי הבקורת

גוף מבוקר יגיש דו"ח, מאזן, תסקיר וידיעות

11.   (א)  גוף מבוקר חייב להמציא במועד שיקבע המבקר, אולם לא יאוחר מארבעה חדשים לאחר תום שנת הכספים שלו, דין וחשבון על הכנסותיו והוצאותיו באותה שנה.

           (ב)  המבקר רשאי לדרוש מגוף מבוקר במועד שיקבע –

(1)   מאזן זכויותיו והתחייבויותיו של הגוף המבוקר למועד תום השנה;

(2)   תסקיר המפרט ומתאר תיאור עניני את הפעולות המשקיות והמינהליות, שהגוף ביצע באותה שנה.

           (ג)   לדין וחשבון ולמאזן יצורף כל מסמך, שהמבקר ידרוש לשם אימות.

                    (ד)        המבקר רשאי לדרוש את הדין וחשבון ואת המאזן מכל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שהם גופים מבוקרים לפי סעיף 9(7), (8) או (9), גם אם לא הופעלה עליהם הבקורת לגבי השנה שאליה מתייחס הדין וחשבון או המאזן.

           (ה)  (בוטל).

מיום 24.2.1988

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ח מס' 1237 מיום 24.2.1988 עמ' 32 (ה"ח 1707)

ביטול סעיף קטן 11(ה)

הנוסח הקודם:

(ה) המבקר רשאי לדרוש בכל עת מגוף מבוקר שימציא לו ידיעות, מסמכים, הסברים, דינים וחשבונות וכל חומר אחר שלדעת המבקר דרושים לו לצרכי הבקורת.

מיום 17.3.1995

תיקון מס' 23

ס"ח תשנ"ה מס' 1508 מיום 17.3.1995 עמ' 142 (ה"ח 2289)

(ד) המבקר רשאי לדרוש את הדין וחשבון ואת המאזן מכל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שהם גופים מבוקרים לפי סעיף  9 (7) או (8) (7), (8) או (9), גם אם לא הופעלה עליהם הבקורת לגבי השנה שאליה מתייחס הדין וחשבון או המאזן.

שר האוצר יגיש דין וחשבון כולל ומאזן של המדינה

12.   שר האוצר חייב להמציא במועד שיקבע המבקר, אולם לא יאוחר מששה חדשים לאחר תום שנת הכספים של המדינה, דין וחשבון כולל על ההכנסות וההוצאות של המדינה באותה שנה, בצירוף כל מסמך שידרוש המבקר לאימות הדין וחשבון; כן חייב שר האוצר להמציא במועד שיקבע המבקר, אולם לא יאוחר מתשעה חדשים לאחר תום שנת הכספים של המדינה, מאזן זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה למועד תום שנת הכספים בצירוף כל מסמך שידרוש המבקר לאימות המאזן.

הבקורת על האיגודים

13.   נוסף על ההוראות שבחוק זה או בכל חוק אחר יחולו הוראות סעיף זה על הגופים המבוקרים לפי סעיף 9(5), (7) ו-(8) (בסעיף זה – האיגודים):

(1)   המבקר רשאי, לאחר התייעצות עם שר האוצר, לקבוע קווים מנחים לאיגודים בדבר מערכת החשבונות ובדבר עריכת המאזן על ידי האיגודים;

(2)   המבקר רשאי לקבוע לגבי רואה החשבון, העוסק בראיית חשבונותיו של איגוד, קווים מנחים בדבר ההיקף והאופן של בדיקותיו ושל הדין וחשבון שלו בקשר לאותו איגוד ובדבר הנסיבות שבהן ידווח רואה החשבון למבקר במישרין;

(3)   המבקר רשאי לדרוש מכל איגוד שיערוך תכנית פעולות שנתית, מבוססת על המצב הפיננסי-המשקי במשך השנה השוטפת, וכוללת תחזית לפעולות הפיננסיות והמשקיות של האיגוד להבא, ושימציא אותה תכנית למבקר במועד שיקבע המבקר; כן רשאי המבקר לקבוע קווים מנחים לעריכת התכנית השנתית הנדרשת.

מיום 6.2.1975

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ה מס' 758 מיום 6.2.1975 עמ' 58 (ה"ח 1152)

נוסף על ההוראות שבחוק זה או בכל חוק אחר יחולו הוראות סעיף זה על הגופים המבוקרים לפי סעיף 9(5) ו-(7) סעיף 9(5), (7) ו-(8) (בסעיף זה – האיגודים):

(1) המבקר רשאי, לאחר התייעצות עם שר האוצר, לקבוע קווים מנחים לאיגודים בדבר מערכת החשבונות ובדבר עריכת המאזן על ידי האיגודים;

(2) המבקר רשאי לקבוע לגבי רואה החשבון, העוסק בראיית חשבונותיו של איגוד, קווים מנחים בדבר ההיקף והאופן של בדיקותיו ושל הדין וחשבון שלו בקשר לאותו איגוד ובדבר הנסיבות שבהן ידווח רואה החשבון למבקר במישרין;

דרכי הטיפול בתוצאות הבקורת

14.   (א)  העלתה הבקורת ליקויים שלא הוסברו או פגיעות בחוק, בעקרונות החסכון והיעילות או בטוהר המידות, ימסור המבקר לגוף המבוקר את ממצאי הבקורת ואת דרישותיו לתיקון הליקויים, ואם ראה צורך בכך יביא את הענין לידיעת השר הנוגע בדבר ולידיעת ראש הממשלה.

           (ב)  (1)   העלתה הבקורת ליקויים או פגיעות הנראים למבקר ראויים לדיון הועדה קודם המצאת הדין וחשבון על פי סעיפים 15 ו-20 – בשל זיקתם לבעיה עקרונית, או לשם שמירה על טוהר המידות או מסיבה אחרת – ימציא המבקר לועדה דין וחשבון נפרד אשר יונח על שולחן הכנסת ויפורסם; ואם עשה כן – רשאית הועדה, מיזמתה היא או על פי הצעת המבקר, להחליט על מינוי ועדת חקירה; החליטה הועדה כאמור, ימנה נשיא בית המשפט העליון ועדת חקירה שתחקור בענין; על ועדת החקירה יחולו הוראות חוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, בשינויים המחוייבים;

(2)   על אף האמור בפסקה (1), המציא המבקר לוועדה דין וחשבון נפרד כאמור באותה פסקה, בימי פגרת הכנסת, יפורסם הדין וחשבון האמור במועד שיקבע המבקר, מוקדם ככל האפשר, ויונח על שולחן הכנסת לא יאוחר מתום השבוע הראשון של הכנס הקרוב של הכנסת.

           (ב1)        הועדה רשאית, בנסיבות מיוחדות ובהסכמת המבקר, להחליט על מינוי ועדת חקירה גם בנושא הכלול בדין וחשבון על פי סעיפים 15 ו-20 ויחולו עליה הוראות סעיף קטן (ב), סיפה. ואולם לא תחליט הועדה כאמור, אלא ברוב של שני שלישים מחבריה, לפחות, בישיבה שנועדה לענין זה בלבד; הזימון לישיבה הראשונה יהיה בהודעה של לפחות עשרה ימים מראש.

           (ג)   העלתה הבקורת חשש למעשה פלילי, יביא המבקר את הענין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה; ורשאי הוא לעשות כן אם העלתה הביקורת חשש שנעברה עבירה משמעתית על פי כל דין; היועץ המשפטי לממשלה יודיע למבקר ולועדה, תוך ששה חודשים מיום שהועבר אליו הענין, על דרך טיפולו בנושא.

מיום 27.7.1972

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ב מס' 663 מיום 27.7.1972 עמ' 134 (ה"ח 1001)

(ב) העלתה הבקורת ליקויים או פגיעות הנראים למבקר ראויים לדיון הועדה קודם המצאת הדין וחשבון על פי סעיפים 15 ו-20 – בשל זיקתם לבעיה עקרונית, או לשם שמירה על טוהר המידות או מסיבה אחרת – ימציא המבקר לועדה דין וחשבון נפרד; ואם עשה כן – רשאית הועדה, מיזמתה היא או על פי הצעת המבקר, להחליט על מינוי ועדת חקירה; החליטה הועדה כאמור, ימנה שר המשפטים ועדת חקירה לפי פקודת ועדות חקירה שתחקור בענין ימנה נשיא בית המשפט העליון ועדת חקירה שתחקור בענין; על ועדת החקירה יחולו הוראות חוק ועדות חקירה, תשכ"ט–1968, בשינויים המחוייבים.

מיום 25.7.1995

תיקון מס' 26

ס"ח תשנ"ה מס' 1534 מיום 25.7.1995 עמ' 371 (ה"ח 2418)

הוספת סעיף קטן 14(ב1)

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 28

ס"ח תשנ"ה מס' 1543 מיום 10.8.1995 עמ' 448 (ה"ח 2426)

(ב1) הועדה רשאית, בנסיבות מיוחדות ובהסכמת המבקר, להחליט על מינוי ועדת חקירה גם בנושא הכלול בדין וחשבון על פי סעיפים 15 ו-20 ויחולו עליה הוראות סעיף קטן (ב), סיפה. ואולם לא תחליט הועדה כאמור, אלא ברוב של שני שלישים מחבריה, לפחות, בישיבה שנועדה לענין זה בלבד; הזימון לישיבה הראשונה יהיה בהודעה של לפחות עשרה ימים מראש.

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 30

ס"ח תשנ"ו מס' 1572 מיום 8.3.1996 עמ' 134 (ה"ח 2493)

(ג) העלתה הבקורת שגוף מבוקר נהג בצורה המעלה חשש למעשה פלילי, יביא המבקר את הענין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה; היועץ המשפטי לממשלה יודיע למבקר ולועדה, תוך ששה חודשים מיום שהועבר אליו הענין, על דרך טיפולו בנושא.

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 174 (ה"ח 2977)

14. (א) העלתה הבקורת ליקויים שלא הוסברו או פגיעות בחוק,בעקרונות החסכון והיעילות או בטוהר המידות, ימסור המבקר לגוף המבוקר את ממצאי הבקורת ואת דרישותיו לתיקון הליקויים, ואם ראה צורך בכך יביא את הענין לידיעת השר הנוגע בדבר ולידיעת שר האוצר ראש הממשלה.

(ב) העלתה הבקורת ליקויים או פגיעות הנראים למבקר ראויים לדיון הועדה קודם המצאת הדין וחשבון על פי סעיפים 15 ו-20 – בשל זיקתם לבעיה עקרונית, או לשם שמירה על טוהר המידות או מסיבה אחרת – ימציא המבקר לועדה דין וחשבון נפרד; ואם עשה כן – רשאית הועדה, מיזמתה היא או על פי הצעת המבקר, להחליט על מינוי ועדת חקירה; החליטה הועדה כאמור, ימנה נשיא בית המשפט העליון ועדת חקירה שתחקור בענין; על ועדת החקירה יחולו הוראות חוק ועדות חקירה, תשכ"ט–1968, בשינויים המחוייבים.

(ב1) הועדה רשאית, בנסיבות מיוחדות ובהסכמת המבקר, להחליט על מינוי ועדת חקירה גם בנושא הכלול בדין וחשבון על פי סעיפים 15 ו-20 ויחולו עליה הוראות סעיף קטן (ב), סיפה. ואולם לא תחליט הועדה כאמור, אלא ברוב של שני שלישים מחבריה, לפחות, בישיבה שנועדה לענין זה בלבד; הזימון לישיבה הראשונה יהיה בהודעה של לפחות עשרה ימים מראש.

(ג) העלתה הבקורת שגוף מבוקר נהג בצורה המעלה חשש למעשה פלילי, יביא המבקר את הענין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה; היועץ המשפטי לממשלה יודיע למבקר ולועדה, תוך ששה חודשים מיום שהועבר אליו הענין, על דרך טיפולו בנושא.

מיום 4.12.2007

תיקון מס' 39

ס"ח תשס"ח מס' 2121 מיום 4.12.2007 עמ' 66 (ה"ח 169)

(ג) העלתה הבקורת חשש למעשה פלילי, יביא המבקר את הענין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה; ורשאי הוא לעשות כן אם העלתה הביקורת חשש שנעברה עבירה משמעתית על פי כל דין; היועץ המשפטי לממשלה יודיע למבקר ולועדה, תוך ששה חודשים מיום שהועבר אליו הענין, על דרך טיפולו בנושא.

מיום 6.8.2008

תיקון מס' 43

ס"ח תשס"ח 2177 מיום 6.8.2008 עמ' 820 (ה"ח 244)

(ב) (1) העלתה הבקורת ליקויים או פגיעות הנראים למבקר ראויים לדיון הועדה קודם המצאת הדין וחשבון על פי סעיפים 15 ו-20 – בשל זיקתם לבעיה עקרונית, או לשם שמירה על טוהר המידות או מסיבה אחרת – ימציא המבקר לועדה דין וחשבון נפרד אשר יונח על שולחן הכנסת ויפורסם; ואם עשה כן – רשאית הועדה, מיזמתה היא או על פי הצעת המבקר, להחליט על מינוי ועדת חקירה; החליטה הועדה כאמור, ימנה נשיא בית המשפט העליון ועדת חקירה שתחקור בענין; על ועדת החקירה יחולו הוראות חוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, בשינויים המחוייבים;

(2) על אף האמור בפסקה (1), המציא המבקר לוועדה דין וחשבון נפרד כאמור באותה פסקה, בימי פגרת הכנסת, יפורסם הדין וחשבון האמור במועד שיקבע המבקר, מוקדם ככל האפשר, ויונח על שולחן הכנסת לא יאוחר מתום השבוע הראשון של הכנס הקרוב של הכנסת.

פרק רביעי: דו"חות וחוות דעת של המבקר

דו"ח המבקר על משרדי הממשלה ומוסדות המדינה

15.   (א)  לא יאוחר מיום 15 בפברואר בכל שנה ימציא המבקר לראש הממשלה וליושב-ראש הועדה לעניני ביקורת המדינה של הכנסת לעיון דין וחשבון על תוצאות הביקורת של הגופים המבוקרים לפי סעיף 9(1) ו-(2), שנערכה במהלך שנת הכספים שחלפה. המבקר רשאי להמציא את הדין וחשבון בחלקים, ובלבד שעד למועד האמור יומצא הדין וחשבון במלואו.

           (ב)  בדין וחשבון לפי סעיף קטן (א) יסכם המבקר את פעולותיו בשטח הבקורת, וכן –

(1)   יפרט כל פגיעה בטוהר המידות;

(2)   יפרט כל ליקוי ופגיעה בחוק או בעקרונות החסכון והיעילות הראויים לדעת המבקר להיכלל בדין וחשבון;

(3)   יביא את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתם;

(4)   יציין שיפור או פעולות בולטות לטובה, הראויים לדעת המבקר להיכלל בדין וחשבון.

בשנת הכספים 1961/1960

הוראת שעה תשכ"ב-1962

ס"ח תשכ"ב מס' 362 מיום 14.2.1962 עמ' 42 (ה"ח 496)

(א) עם סיום ביקורת החשבונות השנתיים של הגופים המבוקרים לפי סעיף 9(1) ו-(2), אולם לא יאוחר מעשרה חדשים וחצי לאחר תום שנת הכספים של המדינה מיום כ"ד באדר ב' תשכ"ב (30 במרס 1962), ימציא המבקר לשר האוצר לעיון דין וחשבון ויפרט בו את כל הגופים שביקר ואת יחידותיהם העיקריות.

מיום 19.3.1992

תיקון מס' 17

ס"ח תשנ"ב מס' 1389 מיום 19.3.1992 עמ' 135 (ה"ח 2102)

החלפת סעיף קטן 15(א)

הנוסח הקודם:

(א) עם סיום ביקורת החשבונות השנתיים של הגופים המבוקרים לפי סעיף 9(1) ו-(2), אולם לא יאוחר מעשרה חדשים וחצי לאחר תום שנת הכספים של המדינה, ימציא המבקר לשר האוצר לעיון דין וחשבון ויפרט בו את כל הגופים שביקר ואת יחידותיהם העיקריות.

מיום 19.5.1994

תיקון מס' 20

ס"ח תשנ"ד מס' 1464 מיום 19.5.1994 עמ' 144 (ה"ח 2269)

(א) לא יאוחר מיום 15 בפברואר בכל שנה ימציא המבקר לשר הכלכלה והתכנון וליושב-ראש הועדה לעניני ביקורת המדינה של הכנסת לעיון דין וחשבון על תוצאות הביקורת של הגופים המבוקרים לפי סעיף 9(1)
ו-(2), שנערכה במהלך שנת הכספים שחלפה.

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 174 (ה"ח 2977)

(א) לא יאוחר מיום 15 בפברואר בכל שנה ימציא המבקר לשר הכלכלה והתכנון לראש הממשלה וליושב-ראש הועדה לעניני ביקורת המדינה של הכנסת לעיון דין וחשבון על תוצאות הביקורת של הגופים המבוקרים לפי סעיף 9(1) ו-(2), שנערכה במהלך שנת הכספים שחלפה. המבקר רשאי להמציא את הדין וחשבון בחלקים, ובלבד שעד למועד האמור יומצא הדין וחשבון במלואו.

מיום 7.2.2008

תיקון מס' 40

ס"ח תשס"ח מס' 2132 מיום 7.2.2008 עמ' 182 (ה"ח 185)

הוספת פסקה 15(ב)(4)

הערות ראש הממשלה והנחה על שולחן הכנסת

16.   (א)  (1)   ראש הממשלה ימסור למבקר, בתוך עשרה שבועות מהיום שבו קיבל לידיו את הדין וחשבון, במלואו או חלק ממנו, את כל אלה:

(א)   הערותיו לדין וחשבון, לגבי כל ליקוי או פגיעה שפורטו בו;

(ב)   תגובות הגופים המבוקרים לדין וחשבון, כפי שהועברו אליו כאמור בסעיף קטן (א1);

(ג)    דיווח על תיקון ליקויים ופגיעות שפורטו בדינים וחשבונות קודמים, לרבות פרטים כאמור בסעיף 21ב(א) ו-(ב) וכן דיווח על החלטות שקיבלה הממשלה בעקבות הדינים והחשבונות וביצוע החלטות אלה.

(2)   בתום התקופה כאמור בפסקה (1), יונחו הדין וחשבון, וכן התגובות וההערות על שולחן הכנסת, ואולם היה המועד האמור בימי פגרת הכנסת, יונח הדוח על שולחן הכנסת לא יאוחר מתום השבוע הראשון של הכנס הקרוב של הכנסת.

           (א1)        גוף מבוקר שעניינו נדון בדין וחשבון יעביר את תגובתו לראש הממשלה לגבי כל ליקוי או פגיעה שפורטו בדין וחשבון הנוגעים לו, בתוך מועד שיקבע ראש הממשלה.

           (ב)  המבקר, ביוזמתו או לפי הצעת הועדה, רשאי לקבוע, בהתייעצות עם הועדה, כי בשנה מסוימת תהא התקופה הנקובה בסעיף קטן (א) קצרה בלא יותר מארבעה עשר ימים או ארוכה באותה מידה; החלטה כאמור תתקבל ותימסר לועדה ולראש הממשלה לא יאוחר מהיום שבו מוגש הדין וחשבון, במלואו או חלק ממנו, כאמור בסעיף 15(א).

בשנת הכספים 1961/1960

הוראת שעה תשכ"ב-1962

ס"ח תשכ"ב מס' 362 מיום 14.2.1962 עמ' 42 (ה"ח 496)

16. שר האוצר יעיר את הערותיו תוך ששה שבועות מהיום שבו קיבל את הדין וחשבון עד ליום כ' בסיון תשכ"ב (22 ביוני 1962) וכתום מועד זה יונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת.

מיום 21.1.1964

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ד מס' 414 מיום 21.1.1964 עמ' 42 (ה"ח 590)

16. שר האוצר יעיר את הערותיו תוך ששה שבועות עשרה שבועות מהיום שבו קיבל את הדין וחשבון וכתום מועד זה יונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת.

מיום 12.1.1978

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ח מס' 881 מיום 12.1.1978 עמ' 53 (ה"ח 1316)

16. שר האוצר יעיר את הערותיו תוך עשרה שבועות שנים עשר שבועות מהיום שבו קיבל את הדין וחשבון וכתום מועד זה יונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת.

מיום 1.1.1995 עד יום 31.12.1996 (בוטל מיום 6.4.1995)

הוראת שעה תשנ"ד-1994

ס"ח תשנ"ד מס' 1448 מיום 27.1.1994 עמ' 62 (ה"ח 2230)

תיקון מס' 25

ס"ח תשנ"ה מס' 1515 מיום 6.4.1995 עמ' 174 (ה"ח 2378)

16. שר האוצר יעיר את הערותיו תוך שנים עשר עשרה שבועות מהיום שבו קיבל את הדין וחשבון וכתום מועד זה יונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת.

מיום 6.4.1995

תיקון מס' 25

ס"ח תשנ"ה מס' 1515 מיום 6.4.1995 עמ' 174 (ה"ח 2378)

החלפת סעיף 16

הנוסח הקודם:

הערות שר האוצר והנחה לפני הכנסת

16. שר האוצר יעיר את הערותיו תוך שנים עשר שבועות מהיום שבו קיבל את הדין וחשבון וכתום מועד זה יונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת.

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 174 (ה"ח 2977)

הערות שר הכלכלה והתכנון ראש הממשלה והנחה על שולחן הכנסת

16. (א) שר הכלכלה והתכנון יעיר את הערותיו תוך עשרה שבועות מהיום שבו קיבל את הדין וחשבון, וכתום מועד זה יונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת.

(א) (1) ראש הממשלה ימסור למבקר, בתוך עשרה שבועות מהיום שבו קיבל לידיו את הדין וחשבון, במלואו או חלק ממנו, את כל אלה:

(א) הערותיו לדין וחשבון, בענינים שבהם ימצא לנכון;

(ב) תגובות הגופים המבוקרים לדין וחשבון, כפי שהועברו אליו;

(ג) הערותיו המפורטות לדינים וחשבונות קודמים בענינים שטרם העיר את הערותיו לגביהם; הערות לפי פסקת משנה זו יכללו, בין השאר, פרטים כאמור בסעיף 21ב(א) ו-(ב) וכן דיווח על החלטות שקיבלה הממשלה בעקבות הדינים והחשבונות וביצוע החלטות אלה.

(2) בתום התקופה כאמור בפסקה (1), יונחו הדין וחשבון, וכן התגובות וההערות על שולחן הכנסת.

(ב) המבקר, ביוזמתו או לפי הצעת הועדה, רשאי לקבוע, בהתייעצות עם הועדה, כי בשנה מסוימת תהא התקופה הנקובה בסעיף קטן (א) קצרה בלא יותר מארבעה עשר ימים או ארוכה באותה מידה; החלטה כאמור תתקבל ותימסר לועדה ולשר הכלכלה והתכנון לא יאוחר מיום 15 בפברואר של אותה שנה ולראש הממשלה לא יאוחר מהיום שבו מוגש הדין וחשבון, במלואו או חלק ממנו, כאמור בסעיף 15(א).

מיום 4.12.2007

תיקון מס' 39

ס"ח תשס"ח מס' 2121 מיום 4.12.2007 עמ' 66 (ה"ח 169)

(א) (1) ראש הממשלה ימסור למבקר, בתוך עשרה שבועות מהיום שבו קיבל לידיו את הדין וחשבון, במלואו או חלק ממנו, את כל אלה:

(א) הערותיו לדין וחשבון, בענינים שבהם ימצא לנכון לגבי כל ליקוי או פגיעה שפורטו בו;

(ב) תגובות הגופים המבוקרים לדין וחשבון, כפי שהועברו אליו כאמור בסעיף קטן (א1);

(ג) הערותיו המפורטות לדינים וחשבונות קודמים בענינים שטרם העיר את הערותיו לגביהם; הערות לפי פסקת משנה זו יכללו, בין השאר, דיווח על תיקון ליקויים ופגיעות שפורטו בדינים וחשבונות קודמים, לרבות פרטים כאמור בסעיף 21ב(א) ו-(ב) וכן דיווח על החלטות שקיבלה הממשלה בעקבות הדינים והחשבונות וביצוע החלטות אלה.

(2) בתום התקופה כאמור בפסקה (1), יונחו הדין וחשבון, וכן התגובות וההערות על שולחן הכנסת.

(א1) גוף מבוקר שעניינו נדון בדין וחשבון יעביר את תגובתו לראש הממשלה לגבי כל ליקוי או פגיעה שפורטו בדין וחשבון הנוגעים לו, בתוך מועד שיקבע ראש הממשלה.

מיום 6.8.2008

תיקון מס' 43

ס"ח תשס"ח 2177 מיום 6.8.2008 עמ' 820 (ה"ח 244)

(א) (1) ראש הממשלה ימסור למבקר, בתוך עשרה שבועות מהיום שבו קיבל לידיו את הדין וחשבון, במלואו או חלק ממנו, את כל אלה:

(א) הערותיו לדין וחשבון, לגבי כל ליקוי או פגיעה שפורטו בו;

(ב) תגובות הגופים המבוקרים לדין וחשבון, כפי שהועברו אליו כאמור בסעיף קטן (א1);

(ג) דיווח על תיקון ליקויים ופגיעות שפורטו בדינים וחשבונות קודמים, לרבות פרטים כאמור בסעיף 21ב(א) ו-(ב) וכן דיווח על החלטות שקיבלה הממשלה בעקבות הדינים והחשבונות וביצוע החלטות אלה.

(2) בתום התקופה כאמור בפסקה (1), יונחו הדין וחשבון, וכן התגובות וההערות על שולחן הכנסת, ואולם היה המועד האמור בימי פגרת הכנסת, יונח הדוח על שולחן הכנסת לא יאוחר מתום השבוע הראשון של הכנס הקרוב של הכנסת.

שמירה על בטחון המדינה ויחסי חוץ שלה

17.   (א)  ועדת משנה של הוועדה (להלן – ועדת המשנה) רשאית להחליט, בהתייעצות עם המבקר, כי דין וחשבון או חוות דעת של המבקר, או חלקים מהם, לא יונחו על שולחן הכנסת ולא יפורסמו, אם הדבר נראה לה דרוש לשם שמירה על בטחון המדינה או כדי למנוע פגיעה ביחסי חוץ או בקשרי מסחר בין-לאומיים שלה. הוראות סעיף 5 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, יחולו לגבי ועדת המשנה.

           (א1)        העתק של דין וחשבון או חוות דעת של המבקש או חלקים מהם, שלגביהם קיבלה ועדת המשנה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), יומצא על ידי המבקש לעיונו של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, והוא יהיה רשאי, בהסכמת יושב ראש הוועדה, להביאם לידיעת ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת שהענין הנדון בהם מצוי בתחום סמכותה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכויותיה של הוועדה לפי חוק זה.

           (ב)  (בוטל).

           (ג)   בשים לב לצורך לשמור על ביטחון המדינה, רשאי המבקר, לאחר שהממשלה הביאה לפניו נימוקים סבירים להנחת דעתו, להחליט כי דין וחשבון או חוות דעת של המבקר או חלקים מהם, לא יונחו על שולחן הכנסת ולא יפורסמו; דין וחשבון, חוות דעת של המבקר או חלקים מהם, שלגביהם קיבל המבקר החלטה לפי סעיף זה, יומצאו ליושב ראש הוועדה ויובאו לידיעת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

           (ד)  הערות ראש הממשלה ותגובות הגופים המבוקרים לגבי דין וחשבון של המבקר או חלקים ממנו, שלגביהם הוחלט כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ג), לא יונחו על שולחן הכנסת ולא יפורסמו.

מיום 21.1.1964

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ד מס' 414 מיום 21.1.1964 עמ' 42 (ה"ח 590)

(א) תוך ששת השבועות עשרת השבועות האמורים בסעיף 16 רשאית הועדה, על פי הצעת המבקר, להחליט שחלקים מסויימים מן הדין וחשבון לא יונחו על שולחן הכנסת, אם הדבר נראה לה דרוש לשם שמירה על בטחון המדינה או כדי למנוע פגיעה ביחסי חוץ שלה.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 112 (ה"ח 858)

(א) תוך עשרת השבועות האמורים בסעיף 16 רשאית הועדה, על פי הצעת המבקר, להחליט שחלקים מסויימים מן הדין וחשבון לא יונחו על שולחן הכנסת, אם הדבר נראה לה דרוש לשם שמירה על בטחון המדינה או כדי למנוע פגיעה ביחסי חוץ או בקשרי מסחר בין-לאומיים שלה.

מיום 12.1.1978

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ח מס' 881 מיום 12.1.1978 עמ' 53 (ה"ח 1316)

(א) תוך עשרת השבועות שנים עשר השבועות האמורים בסעיף 16 רשאית הועדה, על פי הצעת המבקר, להחליט שחלקים מסויימים מן הדין וחשבון לא יונחו על שולחן הכנסת, אם הדבר נראה לה דרוש לשם שמירה על בטחון המדינה או כדי למנוע פגיעה ביחסי חוץ או בקשרי מסחר בין-לאומיים שלה.

מיום 1.1.1995 עד יום 31.12.1996 (בוטל מיום 6.4.1995)

הוראת שעה תשנ"ד-1994

ס"ח תשנ"ד מס' 1448 מיום 27.1.1994 עמ' 62 (ה"ח 2230)

תיקון מס' 25

ס"ח תשנ"ה מס' 1515 מיום 6.4.1995 עמ' 174 (ה"ח 2378)

(א) תוך שנים עשר עשרה השבועות האמורים בסעיף 16 רשאית הועדה, על פי הצעת המבקר, להחליט שחלקים מסויימים מן הדין וחשבון לא יונחו על שולחן הכנסת, אם הדבר נראה לה דרוש לשם שמירה על בטחון המדינה או כדי למנוע פגיעה ביחסי חוץ או בקשרי מסחר בין-לאומיים שלה.

מיום 6.4.1995

תיקון מס' 25

ס"ח תשנ"ה מס' 1515 מיום 6.4.1995 עמ' 174 (ה"ח 2378)

(א) תוך שנים עשר השבועות האמורים בסעיף 16 תוך עשרת השבועות האמורים בסעיף 16(א) או תוך התקופה שנקבעה לפי סעיף 16(ב) רשאית הועדה, על פי הצעת המבקר, להחליט שחלקים מסויימים מן הדין וחשבון לא יונחו על שולחן הכנסת, אם הדבר נראה לה דרוש לשם שמירה על בטחון המדינה או כדי למנוע פגיעה ביחסי חוץ או בקשרי מסחר בין-לאומיים שלה.

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 174 (ה"ח 2977)

(א) תוך עשרת השבועות האמורים בסעיף 16(א) או תוך התקופה שנקבעה לפי סעיף 16(ב) רשאית הועדה, על פי הצעת המבקר, להחליט שחלקים מסויימים מן הדין וחשבון לא יונחו על שולחן הכנסת הועדה רשאית להחליט, בהתייעצות עם המבקר, כי דין וחשבון או חוות דעת של המבקר, או חלקים מהם, לא יונחו על שולחן הכנסת ולא יפורסמו, אם הדבר נראה לה דרוש לשם שמירה על בטחון המדינה או כדי למנוע פגיעה ביחסי חוץ או בקשרי מסחר בין-לאומיים שלה.

(ב) הוראות סעיפים 15 ו-16 יחולו גם על אותו חלק מן הדין וחשבון הדן במערכת הבטחון, אלא שהמבקר ימציא חלק זה לועדה שעה שהוא ממציא אותו לשר האוצר, והועדה, לאחר התייעצות עם המבקר ובשים לב לצורך לשמור על בטחון המדינה ולמנוע פגיעה ביחסי חוץ שלה, תחליט אם להניח על שולחן הכנסת את כל החלק הזה של הדין וחשבון או למנוע את הנחתם של פרקים מסויימים ממנו.

מיום 4.2.2005

תיקון מס' 35

ס"ח תשס"ה מס' 1979 מיום 4.2.2005 עמ' 126 (ה"ח 62)

(א1) העתק של דין וחשבון או חוות דעת של המבקש או חלקים מהם, שלגביהם קיבלה הוועדה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), יומצא על ידי המבקש לעיונו של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, והוא יהיה רשאי, בהסכמת יושב ראש הוועדה, להביאם לידיעת ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת שהענין הנדון בהם מצוי בתחום סמכותה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכויותיה של הוועדה לפי חוק זה.

(ב) (בוטל).

(ג) בשים לב לצורך לשמור על בטחון המדינה, רשאי המבקר, אם הממשלה תביא לפניו נימוקים סבירים להנחת דעתו, לתת דין וחשבון מוגבל על ענף או יחידה שביקר, או להימנע ממתן דין וחשבון עליהם; המבקר יודיע לועדה, בעל פה ובצורה הנראית לו, מה הם היחידה או הענף שביקר ונתן עליהם דין וחשבון מוגבל או נמנע מלתת דין וחשבון עליהם.

(ג) בשים לב לצורך לשמור על ביטחון המדינה, רשאי המבקר, לאחר שהממשלה הביאה לפניו נימוקים סבירים להנחת דעתו, להחליט כי דין וחשבון או חוות דעת של המבקר או חלקים מהם, לא יונחו על שולחן הכנסת ולא יפורסמו; דין וחשבון, חוות דעת של המבקר או חלקים מהם, שלגביהם קיבל המבקר החלטה לפי סעיף זה, יומצאו ליושב ראש הוועדה ויובאו לידיעת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

(ד) הערות ראש הממשלה ותגובות הגופים המבוקרים לגבי דין וחשבון של המבקר או חלקים ממנו, שלגביהם הוחלט כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ג), לא יונחו על שולחן הכנסת ולא יפורסמו.

מיום 18.2.2008

תיקון מס' 41

ס"ח תשס"ח מס' 2134 מיום 18.2.2008 עמ' 205 (ה"ח 194)

(א) הועדה ועדת משנה של הוועדה (להלן – ועדת המשנה) רשאית להחליט, בהתייעצות עם המבקר, כי דין וחשבון או חוות דעת של המבקר, או חלקים מהם, לא יונחו על שולחן הכנסת ולא יפורסמו, אם הדבר נראה לה דרוש לשם שמירה על בטחון המדינה או כדי למנוע פגיעה ביחסי חוץ או בקשרי מסחר בין-לאומיים שלה. הוראות סעיף 5 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, יחולו לגבי ועדת המשנה.

(א1) העתק של דין וחשבון או חוות דעת של המבקש או חלקים מהם, שלגביהם קיבלה הוועדה קיבלה ועדת המשנה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), יומצא על ידי המבקש לעיונו של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, והוא יהיה רשאי, בהסכמת יושב ראש הוועדה, להביאם לידיעת ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת שהענין הנדון בהם מצוי בתחום סמכותה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכויותיה של הוועדה לפי חוק זה.

סדרי הדיון בועדה ובכנסת

18.   (א)  הונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת, או פורסמו דין וחשבון או חוות דעת, תדון בהם הועדה ותגיש לכנסת את סיכומיה והצעותיה לאישור, והיא רשאית להגישם פרקים פרקים.

           (א1)        דין וחשבון, חוות דעת של המבקר או חלקים מהם שלגביהם קיבלה ועדת המשנה החלטה כאמור בסעיף 17(א) יידונו על ידי ועדת המשנה.

           (א2)        דין וחשבון, חוות דעת של המבקר או חלקים מהם, שלגביהם קיבל המבקר החלטה כאמור בסעיף 17(ג), יידונו על ידי ועדה משותפת של יושב ראש הוועדה ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ואשר בראשה יושב ראש הוועדה (בסעיף זה – הוועדה המשותפת); בדיון כאמור, יהיו לוועדה המשותפת הסמכויות הנתונות לוועדה על פי כל דין; ישיבותיה של הוועדה המשותפת יהיו חסויות.

           (ב)  לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לדין וחשבון שהוגש לפי הוראות סעיף 15(א), תדון הכנסת בדין וחשבון עם הנחת הדין וחשבון שלאחריו, על שולחן הכנסת.

           (ג)   סיכומיה והצעותיה של הועדה לגבי אותם חלקים מן הדין וחשבון שלא הונחו על שולחן הכנסת כאמור בסעיף 17(א), וכן סיכומים והצעות של הוועדה המשותפת, לא יונחו גם הם על שולחן הכנסת ויראום כאילו אישרה אותם הכנסת; סיכומים והצעות כאמור בסעיף קטן זה יומצאו לראש הממשלה.

בשנת הכספים 1961/1960

הוראת שעה תשכ"ב-1962

ס"ח תשכ"ב מס' 362 מיום 14.2.1962 עמ' 42 (ה"ח 496)

18. הונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת, תדון בו הועדה ותגיש לכנסת, לא יאוחר משלושה חדשים וחצי לאחר המועד האמור עד ליום ג' בכסלו תשכ"ג (30 בנובמבר 1962), את סיכומיה והצעותיה לאישור. לא עשתה כן תוך המועד האמור, תדון הכנסת בדין וחשבון, אלא שהועדה רשאית להגיש לאישור הכנסת סיכומים והצעות בכל ענין שבדין וחשבון שעדיין לא נדון בכנסת; סיכומיה והצעותיה של הועדה לגבי אותם החלקים שלא הונחו על שולחן הכנסת כאמור בסעיף 17(א) או (ב), לא יונחו גם הם על שולחן הכנסת ויראום כאילו אושרו על ידי הכנסת.

בשנת הכספים 1971/1970

הוראת שעה תשל"ב-1972

ס"ח תשל"ב מס' 663 מיום 27.7.1972 עמ' 135 (ה"ח 1012)

18. הונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת, תדון בו הועדה ותגיש לכנסת, לא יאוחר משלושה חדשים וחצי לאחר המועד האמור עד יום כ"ג בחשון תשל"ג (31 באוקטובר 1972), את סיכומיה והצעותיה לאישור. לא עשתה כן תוך המועד האמור, תדון הכנסת בדין וחשבון, אלא שהועדה רשאית להגיש לאישור הכנסת סיכומים והצעות בכל ענין שבדין וחשבון שעדיין לא נדון בכנסת; סיכומיה והצעותיה של הועדה לגבי אותם החלקים שלא הונחו על שולחן הכנסת כאמור בסעיף 17(א) או (ב), לא יונחו גם הם על שולחן הכנסת ויראום כאילו אושרו על ידי הכנסת.

מיום 6.2.1975

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ה מס' 758 מיום 6.2.1975 עמ' 58 (ה"ח 1152)

החלפת סעיף 18

הנוסח הקודם:

18. הונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת, תדון בו הועדה ותגיש לכנסת, לא יאוחר משלושה חדשים וחצי לאחר המועד האמור, את סיכומיה והצעותיה לאישור. לא עשתה כן תוך המועד האמור, תדון הכנסת בדין וחשבון, אלא שהועדה רשאית להגיש לאישור הכנסת סיכומים והצעות בכל ענין שבדין וחשבון שעדיין לא נדון בכנסת; סיכומיה והצעותיה של הועדה לגבי אותם החלקים שלא הונחו על שולחן הכנסת כאמור בסעיף 17(א) או (ב), לא יונחו גם הם על שולחן הכנסת ויראום כאילו אושרו על ידי הכנסת.

מיום 4.1.1984

תיקון מס' 12

ס"ח תשמ"ד מס' 1102 מיום 4.1.1984 עמ' 37 (ה"ח 1654)

(א) הונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת, תדון בו הועדה ותגיש לכנסת, תוך שלושה חדשים וחצי, את סיכומיה והצעותיה לאישור, אך רשאית הועדה להגיש את סיכומיה והצעותיה בשני חלקים, הראשון תוך התקופה האמורה והשני תוך ארבעה חדשים וחצי נוספים. הזמן בין כנסי הכנסת לא יבוא במנין התקופות לפי סעיף קטן זה.

מיום 28.7.1994

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"ד מס' 1475 מיום 28.7.1994 עמ' 260 (ה"ח 2278)

החלפת סעיפים קטנים 18(א) ו-18(ב)

הנוסח הקודם:

(א) הונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת, תדון בו הועדה ותגיש לכנסת, תוך שלושה חדשים וחצי, את סיכומיה והצעותיה לאישור, אך רשאית הועדה להגיש את סיכומיה והצעותיה בשני חלקים, הראשון תוך התקופה האמורה והשני תוך ארבעה חדשים וחצי נוספים. הזמן בין כנסי הכנסת לא יבוא במנין התקופות לפי סעיף קטן זה.

(ב) לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה או חלק מהם תוך שלושה חדשים וחצי כאמור, תדון הכנסת בדין וחשבון, אלא שהועדה רשאית, עד תום התקופה של ארבעה חדשים וחצי הנוספים, להגיש לאישור הכנסת סיכומים והצעות בכל ענין שבדין וחשבון שעדיין לא נדון בכנסת.

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 175 (ה"ח 2977)

18. (א) הונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת, תדון בו או פורסמו דין וחשבון או חוות דעת, תדון בהם הועדה ותגיש לכנסת את סיכומיה והצעותיה לאישור, והיא רשאית להגישם פרקים פרקים.

(ב) לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה, כאמור בסעיף קטן (א) והצעותיה לדין חשבון שהוגש לפי הוראות סעיף 15(א), תדון הכנסת בדין וחשבון עם הנחת הדין וחשבון שלאחריו, על שולחן הכנסת.

(ג) סיכומיה והצעותיה של הועדה לגבי אותם חלקים מן הדין וחשבון שלא הונחו על שולחן הכנסת כאמור בסעיף 17(א) או (ב), לא יונחו גם הם על שולחן הכנסת ויראום כאילו אישרה אותם הכנסת.

מיום 4.2.2005

תיקון מס' 35

ס"ח תשס"ה מס' 1979 מיום 4.2.2005 עמ' 126 (ה"ח 62)

(א1) דין וחשבון, חוות דעת של המבקר או חלקים מהם שלגביהם קיבלה הוועדה החלטה כאמור בסעיף 17(א) יידונו על ידי ועדת משנה של הוועדה, והוראות סעיף 5 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, יחולו לגביה.

(א2) דין וחשבון, חוות דעת של המבקר או חלקים מהם, שלגביהם קיבל המבקר החלטה כאמור בסעיף 17(ג), יידונו על ידי ועדה משותפת של יושב ראש הוועדה ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ואשר בראשה יושב ראש הוועדה (בסעיף זה – הוועדה המשותפת); בדיון כאמור, יהיו לוועדה המשותפת הסמכויות הנתונות לוועדה על פי כל דין; ישיבותיה של הוועדה המשותפת יהיו חסויות.

(ב) לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לדין וחשבון שהוגש לפי הוראות סעיף 15(א), תדון הכנסת בדין וחשבון עם הנחת הדין וחשבון שלאחריו, על שולחן הכנסת.

(ג) סיכומיה והצעותיה של הועדה לגבי אותם חלקים מן הדין וחשבון שלא הונחו על שולחן הכנסת כאמור בסעיף 17(א), וכן סיכומים והצעות של הוועדה המשותפת, לא יונחו גם הם על שולחן הכנסת ויראום כאילו אישרה אותם הכנסת כאילו אישרה אותם הכנסת; סיכומים והצעות כאמור בסעיף קטן זה יומצאו לראש הממשלה.

מיום 18.2.2008

תיקון מס' 41

ס"ח תשס"ח מס' 2134 מיום 18.2.2008 עמ' 205 (ה"ח 194)

(א1) דין וחשבון, חוות דעת של המבקר או חלקים מהם שלגביהם קיבלה הוועדה קיבלה ועדת המשנה החלטה כאמור בסעיף 17(א) יידונו על ידי ועדת משנה של הוועדה, והוראות סעיף 5 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, יחולו לגביה ועדת המשנה.

התייצבות לפני הוועדה

18א.   (א)  לצורך הכנת סיכומיה והצעותיה של הוועדה לפי סעיף 18, רשאי יושב-ראש הוועדה להזמין כל אדם שנשא משרה או מילא תפקיד בגוף מבוקר בתקופה שהדין וחשבון של המבקר דן בה, להתייצב לפני הוועדה כדי להגיב על האמור בדין וחשבון לגבי עניינים שאותו אדם היה קשור אליהם; כן רשאי הוא להזמין אדם הנושא משרה או ממלא תפקיד כאמור אותה שעה, או שנשא משרה או מילא תפקיד כאמור לפני כן, כדי להגיב על האמור בדין וחשבון; יושב-ראש הוועדה חייב להזמין אדם כאמור אם באה דרישה לכך מאת הוועדה או מאת שלושה מחבריה לפחות; בסעיף קטן זה, "נשא משרה או מילא תפקיד", בגוף מבוקר – לרבות בהפעלת סמכות לגביו על פי חוק, או בהיותו חבר הנהלה או עובד בו.

           (ב)  מי שהוזמן לפי סעיף קטן (א) ולא התייצב, רשאית הוועדה, ברוב חבריה, לדרוש ממנו להתייצב לפניה כאמור; הדרישה תהיה בכתב חתום ביד יושב-ראש הוועדה, ויצורף לה העתק מהדין וחשבון של המבקר או מהחלק שאליו מכוונת הדרישה; הדרישה תומצא לפחות עשרה ימים לפני המועד שנקבע להתייצבות.

           (ג)   מי שהוזמן או נדרש להתייצב לפני הוועדה יגיש לה, לפחות יומיים לפני המועד שנקבע להתייצבותו, תמצית בכתב מתגובתו, בצירוף העתקים של המסמכים שבדעתו להגיש לוועדה.

           (ד)  מי שקבל דרישה להתייצב כאמור בסעיף קטן (ב) ולא עשה כן, ולא הראה טעם צודק לכך, דינו – קנס.

           (ה)  לא יידרש להתייצב לפי סעיף זה –

(1)   נשיא המדינה או יושב ראש הכנסת;

(2)   בענין של שפיטה – נושא משרה שיפוטית.

מיום 28.11.1990

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"א מס' 1333 מיום 28.11.1990 עמ' 18 (ה"ח 1847)

הוספת סעיף 18א

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 175 (ה"ח 2977)

(א) לצורך הכנת סיכומיה והצעותיה של הוועדה לפי סעיפים 18 ו-20 ביחס לגוף מבוקר פלוני סעיף 18, רשאי יושב-ראש הוועדה להזמין כל אדם שנשא משרה או מילא תפקיד בגוף המבוקר בגוף מבוקר בתקופה שהדין וחשבון של המבקר דן בה, להתייצב לפני הוועדה כדי להגיב על האמור בדין וחשבון לגבי עניינים שאותו אדם היה קשור אליהם; כן רשאי הוא להזמין אדם הנושא משרה או ממלא תפקיד כאמור אותה שעה, או שנשא משרה או מילא תפקיד כאמור לפני כן, כדי להגיב על האמור בדין וחשבון; יושב-ראש הוועדה חייב להזמין אדם כאמור אם באה דרישה לכך מאת הוועדה או מאת שלושה מחבריה לפחות; בסעיף קטן זה, "נשא משרה או מילא תפקיד", בגוף מבוקר – לרבות בהפעלת סמכות לגביו על פי חוק, או בהיותו חבר הנהלה או עובד בו.

דין וחשבון של המבקר על מאזן המדינה

19.   את הדין וחשבון על מאזן זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה ימציא המבקר לשר האוצר לעיון לא יאוחר מסוף חודש מרס שלאחר המצאת המאזן על-ידי שר האוצר לפי סעיף 12, ויניח אותו על שולחן הכנסת בעת ובעונה אחת עם הדין וחשבון לפי סעיף 15.

מיום 12.1.1978

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ח מס' 881 מיום 12.1.1978 עמ' 53 (ה"ח 1316)

19. את הדין וחשבון על מאזן זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה ימציא המבקר לשר האוצר לעיון תוך שלושה חדשים לאחר המצאת המאזן על-ידי שר האוצר, ואחרי ששה שבועות נוספים יניח המבקר את הדין וחשבון על שולחן הכנסת ויניח אותו על שולחן הכנסת בעת ובעונה אחת עם הדין וחשבון לפי סעיף 15.

מיום 19.3.1992

תיקון מס' 17

ס"ח תשנ"ב מס' 1389 מיום 19.3.1992 עמ' 135 (ה"ח 2102)

19. את הדין וחשבון על מאזן זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה ימציא המבקר לשר האוצר לעיון תוך שלושה חדשים לאחר המצאת המאזן על-ידי שר האוצר לא יאוחר מסוף חודש מרס שלאחר המצאת המאזן על-ידי שר האוצר לפי סעיף 12, ויניח אותו על שולחן הכנסת בעת ובעונה אחת עם הדין וחשבון לפי סעיף 15.

דו"ח המבקר על גופים מבוקרים אחרים

20.   (א)  עם סיום הבקורת של הגופים המבוקרים לפי סעיף 9(3), (4), (5), (6), (7), (8) ו-(9) (בסעיף זה – גופים מבוקרים אחרים), יכין המבקר דין וחשבון על תוצאות בקרתו; בדין וחשבון כאמור יכלול המבקר סיכום, פירוט והמלצות כאמור בסעיף 15ב.

           (ב)  המבקר ימציא כל דין וחשבון על בקורת הגופים המבוקרים לפי סעיף 9(4) לראש הרשות המקומית המבוקרת בצירוף העתקים בשביל כל חברי הרשות המקומית; העתק מכל דין וחשבון כזה ימציא המבקר לועדה, לראש הממשלה ולשר הפנים.

           (ג)   את הדין וחשבון על בקורת הגופים המבוקרים לפי סעיף 9(3), (5), (6), (7), (8) ו-(9), ימציא המבקר לועדה; העתק מכל דין וחשבון כזה ימציא המבקר לראש הממשלה, לשר הנוגע לענין ולגוף המבוקר. ואולם העתק מדין וחשבון כזה על גוף המבוקר לפי סעיף 9(9) ימציא המבקר לגוף המבוקר בלבד.

           (ד)  ראש הגוף המבוקר כהגדרתו בסעיף 21א, בגופים מבוקרים אחרים, ימסור למבקר, בתוך עשרה שבועות מהיום שבו קיבל לידיו את הדין וחשבון, במלואו או חלק ממנו, את הערותיו לדין וחשבון לגבי כל ליקוי או פגיעה שפורטו בו.

           (ה)  הוראות סעיף 16(ב) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין המועדים להגשת ההערות לפי סעיף זה.

           (ו)   בתום התקופה כאמור בסעיף קטן (ד), יונחו הדין וחשבון, וכן ההערות על שולחן הכנסת ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 16(א)(2) סיפה.

           (ז)   ראש הממשלה יקבע, באישור הוועדה, הוראות לעניין הכנת ההערות לפי סעיף זה, לרבות לעניין מתכונת כתיבתן, אופן ריכוזן ועריכתן.

מיום 6.2.1975

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ה מס' 758 מיום 6.2.1975 עמ' 58 (ה"ח 1152)

הוספת סעיף קטן 20(ד)

מיום 4.4.1984

תיקון מס' 13

ס"ח תשמ"ד מס' 1115 מיום 4.4.1984 עמ' 129 (ה"ח 1661)

(ד) אחרי פרסומם על פי סעיף 27 של דין וחשבון שהומצא לועדה כאמור בסעיף קטן (ג) בסעיף קטן (ב) או (ג) או של חוות דעת על פי סעיף 21, רשאית הועדה להניח את סיכומיה והצעותיה לדין וחשבון או לחוות הדעת על שולחן הכנסת ורשאית היא, אם ראתה צורך בכך מחמת חשיבותו המיוחדת של הענין, לבקש את אישור הכנסת לסיכומיה ולהצעותיה.

מיום 17.3.1995

תיקון מס' 23

ס"ח תשנ"ה מס' 1508 מיום 17.3.1995 עמ' 142 (ה"ח 2289)

(א) עם סיום הבקורת של הגופים המבוקרים לפי סעיף 9(3), (4), (5), (6), (7) ו-(8) (7), (8) ו-(9) יכין המבקר דין וחשבון על תוצאות בקרתו.

(ב) המבקר ימציא כל דין וחשבון על בקורת הגופים המבוקרים לפי סעיף 9 (4) לראש הרשות המקומית המבוקרת בצירוף העתקים בשביל כל חברי הרשות המקומית; העתק מכל דין וחשבון כזה ימציא המבקר לועדה, לשר האוצר ולשר הפנים.

(ג) את הדין וחשבון על בקורת הגופים המבוקרים לפי סעיף 9 (3), (5), (6), (7) ו-(8) (7), (8) ו-(9) ימציא המבקר לועדה; העתק מכל דין וחשבון כזה ימציא המבקר לשר האוצר, לשר הנוגע לענין ולגוף המבוקר; ואולם העתק מדין וחשבון כזה על גוף המבוקר לפי סעיף 9 (9) ימציא המבקר לגוף המבוקר בלבד.

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 175 (ה"ח 2977)

20. (א) עם סיום הבקורת של הגופים המבוקרים לפי סעיף 9(3), (4), (5), (6), (7), (8) ו-(9) יכין המבקר דין וחשבון על תוצאות בקרתו; בדין וחשבון כאמור יכלול המבקר סיכום, פירוט והמלצות כאמור בסעיף 15ב.

(ב) המבקר ימציא כל דין וחשבון על בקורת הגופים המבוקרים לפי סעיף 9 (4) לראש הרשות המקומית המבוקרת בצירוף העתקים בשביל כל חברי הרשות המקומית; העתק מכל דין וחשבון כזה ימציא המבקר לועדה, לשר האוצר לראש הממשלה ולשר הפנים.

(ג) את הדין וחשבון על בקורת הגופים המבוקרים לפי סעיף 9 (3), (5), (6), (7), (8) ו-(9) ימציא המבקר לועדה; העתק מכל דין וחשבון כזה ימציא המבקר לשר האוצר לראש הממשלה, לשר הנוגע לענין ולגוף המבוקר; ואולם העתק מדין וחשבון כזה על גוף המבוקר לפי סעיף 9 (9) ימציא המבקר לגוף המבוקר בלבד.

(ד) אחרי פרסומם על פי סעיף 27 של דין וחשבון שהומצא לועדה כאמור בסעיף קטן (ב) או (ג) או של חוות דעת על פי סעיף 21, רשאית הועדה להניח את סיכומיה והצעותיה לדין וחשבון או לחוות הדעת על שולחן הכנסת ורשאית היא, אם ראתה צורך בכך מחמת חשיבותו המיוחדת של הענין, לבקש את אישור הכנסת לסיכומיה ולהצעותיה.

(ד) דין וחשבון לפי סעיף זה יפורסם במועד שיקבע המבקר.

מיום 4.12.2007

תיקון מס' 39

ס"ח תשס"ח מס' 2121 מיום 4.12.2007 עמ' 66 (ה"ח 169)

20. (א) עם סיום הבקורת של הגופים המבוקרים לפי סעיף 9(3), (4), (5), (6), (7), (8) ו-(9) (בסעיף זה – גופים מבוקרים אחרים), יכין המבקר דין וחשבון על תוצאות בקרתו. בדין וחשבון כאמור יכלול המבקר סיכום, פירוט והמלצות כאמור בסעיף 15ב.

(ב) המבקר ימציא כל דין וחשבון על בקורת הגופים המבוקרים לפי סעיף 9 (4) לראש הרשות המקומית המבוקרת בצירוף העתקים בשביל כל חברי הרשות המקומית; העתק מכל דין וחשבון כזה ימציא המבקר לועדה, לראש הממשלה ולשר הפנים.

(ג) את הדין וחשבון על בקורת הגופים המבוקרים לפי סעיף 9 (3), (5), (6), (7), (8) ו-(9) ימציא המבקר לועדה; העתק מכל דין וחשבון כזה ימציא המבקר לראש הממשלה, לשר הנוגע לענין ולגוף המבוקר; ואולם העתק מדין וחשבון כזה על גוף המבוקר לפי סעיף 9 (9) ימציא המבקר לגוף המבוקר בלבד.

(ד) דין וחשבון לפי סעיף זה יפורסם במועד שיקבע המבקר.

(ד) ראש הגוף המבוקר כהגדרתו בסעיף 21א, בגופים מבוקרים אחרים, ימסור למבקר, בתוך עשרה שבועות מהיום שבו קיבל לידיו את הדין וחשבון, במלואו או חלק ממנו, את הערותיו לדין וחשבון לגבי כל ליקוי או פגיעה שפורטו בו.

(ה) הוראות סעיף 16(ב) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין המועדים להגשת ההערות לפי סעיף זה.

(ו) בתום התקופה כאמור בסעיף קטן (ד), יונחו הדין וחשבון, וכן ההערות על שולחן הכנסת.

(ז) ראש הממשלה יקבע, באישור הוועדה, הוראות לעניין הכנת ההערות לפי סעיף זה, לרבות לעניין מתכונת כתיבתן, אופן ריכוזן ועריכתן.

מיום 6.8.2008

תיקון מס' 43

ס"ח תשס"ח 2177 מיום 6.8.2008 עמ' 820 (ה"ח 244)

(ו) בתום התקופה כאמור בסעיף קטן (ד), יונחו הדין וחשבון, וכן ההערות על שולחן הכנסת ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 16(א)(2) סיפה.

חוות דעת

21.     (א)  המבקר חייב בהכנת חוות דעת בכל ענין שבתחום תפקידיו, אם יתבקש לכך מאת הכנסת, מאת הועדה או מאת הממשלה. חוות דעת כאמור תונח על שולחן הכנסת ותפורסם במועד שיקבע המבקר.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), הכין המבקר חוות דעת כאמור באותו סעיף קטן, בימי פגרת הכנסת, פורסם חוות הדעת האמורה במועד שיקבע המבקר, מוקדם ככל האפשר, ותונח על שולחן הכנסת לא יאוחר מתום השבוע הראשון של הכנס הקרוב של הכנסת.

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 175 (ה"ח 2977)

21. המבקר חייב בהכנת חוות דעת בכל ענין שבתחום תפקידיו, אם יתבקש לכך מאת הכנסת, מאת הועדה או מאת הממשלה. חוות דעת כאמור תפורסם במועד שיקבע המבקר.

מיום 6.8.2008

תיקון מס' 43

ס"ח תשס"ח 2177 מיום 6.8.2008 עמ' 820 (ה"ח 244)

21. (א) המבקר חייב בהכנת חוות דעת בכל ענין שבתחום תפקידיו, אם יתבקש לכך מאת הכנסת, מאת הועדה או מאת הממשלה. חוות דעת כאמור תפורסם תונח על שולחן הכנסת ותפורסם במועד שיקבע המבקר.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הכין המבקר חוות דעת כאמור באותו סעיף קטן, בימי פגרת הכנסת, פורסם חוות הדעת האמורה במועד שיקבע המבקר, מוקדם ככל האפשר, ותונח על שולחן הכנסת לא יאוחר מתום השבוע הראשון של הכנס הקרוב של הכנסת.

דיון בתיקון הליקויים

21א.   (א)  בסעיף זה, "ראש הגוף המבוקר" – כל אחד מאלה:

(1)   בגוף מבוקר לפי סעיף 9(1) או (2) – השר האחראי על אותו גוף;

(2)   בגוף מבוקר לפי סעיף 9(4) – ראש הרשות המקומית;

(3)   בגוף מבוקר אחר – הדירקטוריון או גוף מקביל לו בגוף המבוקר.

           (ב)  בכל גוף מבוקר ימנה ראש הגוף המבוקר צוות לתיקון ליקויים, שבראשו יעמוד המנהל הכללי באותו גוף ובאין מנהל כללי – בעל התפקיד המקביל לו באותו גוף (להלן – הצוות).

           (ג)   העלתה הביקורת ליקויים בפעולתו של גוף מבוקר, ידון הצוות בדרכים לתיקון הליקויים בתוך שישים ימים מהמועד הקובע כהגדרתו בסעיף 28(א)(1), יקבל החלטות בדבר תיקונם, וידווח על דיוניו ועל החלטותיו לראש הגוף המבוקר תוך 15ימים מיום קבלת ההחלטות.

           (ד)  הצוות רשאי, באישור ראש הגוף המבוקר, לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים.

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 175 (ה"ח 2977)

הוספת סעיף 21א

מיום 4.12.2007

תיקון מס' 39

ס"ח תשס"ח מס' 2121 מיום 4.12.2007 עמ' 66 (ה"ח 169)

(ג) העלתה הביקורת ליקויים בפעולתו של גוף מבוקר, ידון הצוות בדרכים לתיקון הליקויים בתוך שישים ימים מהמועד הקובע כהגדרתו בסעיף 28(א)(1), יקבל החלטות בדבר תיקונם, וידווח על דיוניו ועל החלטותיו לראש הגוף המבוקר סמוך לאחר בתוך 15 ימים מיום קבלת ההחלטות.

דיווח על תיקון הליקויים

21ב.   (א)  ראש הגוף המבוקר כאמור בסעיף 21א(א) ידווח למבקר על ההחלטות שהתקבלו לפי סעיף 21א(ג) ו-(ד), בתוך שלושים ימים מיום שדווחו לו, ואם הגוף מבוקר לפי סעיף 9(1) או (2) – ידווח ראש הגוף המבוקר כאמור גם לראש הממשלה; ראש הגוף המבוקר ידווח, בין השאר, על הדרכים לתיקון הליקויים והמועד לתיקונם, וכן על הליקויים שהוחלט לדחות את תיקונם והנימוקים לכך.

           (ב)  ראש הממשלה ידווח למבקר, בתוך שמונה חודשים ממועד המצאת דין וחשבון לידיו, שנקבע בו כי נמצאו ליקויים בפעולתו של גוף המבוקר לפי סעיף 9(1) או (2), על תוצאות טיפולו בליקויים אלה.

           (ג)   המבקר רשאי, בכל עת, לדרוש דיווחים נוספים, על אלההמנויים בסעיף זה.

           (ד)  המבקר רשאי, באישור הוועדה, לקבוע מתכונת לדיווח על תיקון ליקויים, לרבות הפרטים שייכללו בו.

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 175 (ה"ח 2977)

הוספת סעיף 21ב

מיום 4.12.2007

תיקון מס' 39

ס"ח תשס"ח מס' 2121 מיום 4.12.2007 עמ' 66 (ה"ח 169)

21ב. (א) ראש הגוף המבוקר כאמור בסעיף 21א(א) ידווח למבקר על ההחלטות שהתקבלו לפי סעיף 21א(ג) ו-(ד), סמוך לאחר קבלתן בתוך שלושים ימים מיום שדווחו לו, ואם הגוף מבוקר לפי סעיף 9(1) או (2) – ידווח ראש הגוף המבוקר כאמור גם לראש הממשלה; ראש הגוף המבוקר ידווח, בין השאר, על הדרכים לתיקון הליקויים והמועד לתיקונם, וכן על הליקויים שהוחלט לדחות את תיקונם והנימוקים לכך.

(ב) ראש הממשלה ידווח למבקר, בתוך שמונה חודשים ממועד המצאת דין וחשבון לידיו, שנקבע בו כי נמצאו ליקויים בפעולתו של גוף המבוקר לפי סעיף 9(1) או (2), על תוצאות טיפולו בליקויים אלה.

(ג) המבקר רשאי, בכל עת, לדרוש דיווחים נוספים, על אלההמנויים בסעיף זה.

(ד) המבקר רשאי, באישור הוועדה, לקבוע מתכונת לדיווח על תיקון ליקויים, לרבות הפרטים שייכללו בו.

אי ביצוע פעולות לתיקון ליקויים

21ג.   לא קיים עובד גוף מבוקר את שהוטל עליו מכוח סעיף 21א או 21ב, בלא הצדק סביר, יהווה הדבר עבירת משמעת לפי הדין המשמעתי החל באותו גוף מבוקר.

מיום 31.1.2011

תיקון מס' 44

ס"ח תשע"א מס' 2275 מיום 31.1.2011 עמ' 300 (ה"ח 280)

הוספת סעיף 21ג

פרק חמישי: משרד מבקר המדינה

עובדי משרד המבקר

22.   (א)  עובדי משרד המבקר דינם כדין שאר עובדי המדינה, אולם בקבלת הוראות ולגבי פיטורים יהיו נתונים למרותו של המבקר בלבד.

           (ב)  (1)   על עובדי המשרד העוסקים בביקורת יחולו האיסורים החלים על המבקר לפי סעיף 7(א), ואולם רשאי המבקר לפי בקשת עובד כאמור, להתיר לו לעשות דבר מהדברים המנויים בסעיף 7(א)(2), (3) ו-(4) (להלן – הפעילות), אם לדעתו אין בפעילות כדי לפגוע בביקורת או ליצור ניגוד עניינים; אין בהיתר כאמור כדי לפטור את העובד מעמידה בדרישות כל דין או נוהג, המסדירים את הפעילות;

(2)   עובד כאמור בפסקה (1) שפרש מעבודתו, לא יועסק בגוף מבוקר במשך שנתיים מיום שפרש, אלא באישור המבקר.

           (ג)   המבקר רשאי להסתייע בביצוע תפקידיו באנשים שאינם עובדי משרדו במידה שיראה צורך בכך.

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 29

ס"ח תשנ"ו מס' 1572 מיום 8.3.1996 עמ' 134 (ה"ח 2493)

החלפת סעיף קטן 22(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על עובדי המשרד העוסקים בבקורת יחולו האיסורים החלים על המבקר לפי סעיף 7(א); עובד כאמור שפרש מעבודתו לא יועסק, שנתיים מיום שפרש, על ידי גוף מבוקר, אלא באישור המבקר.

ממונה בטחון

22א.   (א)  המבקר ימנה ממונה בטחון, שיהיה אחראי על ארגון פעולות אבטחה כמשמעותן בחוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח-1998 (בסעיף זה – החוק), במשרד המבקר, ועל הפיקוח על פעולות אלה.

           (ב)  לא יתמנה אדם כממונה בטחון לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן התמלאו בו התנאים הקבועים בסעיף 4(ב) לחוק, והוא עמד בתנאי ההכשרה הקבועים בסעיף 5 לחוק.

           (ג)   לממונה בטחון יהיו הסמכויות האמורות בסעיף 3 לחוק, והוראות סעיף 13 לחוק יחולו על מי שממונה בטחון הטיל עליו לשמש כמאבטח במשרד המבקר.

           (ד)  הוראות סעיף 14 לחוק יחולו על ממונה בטחון ומאבטח במשרד המבקר, ואולם תעודת המינוי תוצא בידי המבקר או מי שהוא הסמיך לכך.

           (ה)  המבקר יקבע נוהלי בקרה ופיקוח על הפעלת סמכויות בידי ממונה בטחון ומאבטח שמונו על פי סעיף זה.

מיום 7.8.1999

תיקון מס' 32

ס"ח תשנ"ח מס' 1685 מיום 7.8.1998 עמ' 352 (ה"ח 2672)

הוספת סעיף 22א

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 36

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 212 (ה"ח 3126)

(ג) לממונה בטחון יהיו הסמכויות האמורות בסעיף 3 לחוק, והוראות סעיף 13 לחוק יחולו על מי שממונה בטחון הטיל עליו לשמש כשומר כמאבטח במשרד המבקר.

(ד) הוראות סעיף 14 לחוק יחולו על ממונה בטחון ושומר ומאבטח במשרד המבקר, ואולם תעודת המינוי תוצא בידי המבקר או מי שהוא הסמיך לכך.

(ה) המבקר יקבע נוהלי בקרה ופיקוח על הפעלת סמכויות בידי ממונה בטחון ושומר ומאבטח שמונו על פי סעיף זה.

חובת הסודיות

23.   עובדי משרד המבקר וכל אדם אחר שבעזרתו מבצע המבקר את תפקידיו חייבים לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליהם לרגל עבודתם ולהתחייב על כך בכתב עם התחלת העבודה.

תקציב המשרד

24.   תקציב משרד המבקר ייקבע על ידי ועדת הכספים של הכנסת, על-פי הצעת המבקר, ויפורסם ביחד עם תקציב המדינה. ועדת הכספים רשאית, על פי הצעת המבקר, לאשר שינויים בתקציב משרדו.

מיום 24.2.1974

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ד מס' 725 מיום 24.2.1974 עמ' 38 (ה"ח 1105)

24. תקציב משרד המבקר ייקבע על ידי הועדה על ידי ועדת הכספים של הכנסת, על-פי הצעת המבקר, ויפורסם ביחד עם תקציב המדינה. הועדה רשאית ועדת הכספים רשאית, על פי הצעת המבקר, לאשר שינויים בתקציב משרדו.

דו"ח כספי לועדה

25.   אחרי תום שנת הכספים יגיש המבקר את הדין וחשבון הכספי של משרדו לאישור הועדה.

פרק ששי: הוראות שונות

סמכויות של ועדת חקירה

26.   המבקר וכן מי שנתמנה על ידיו לכך באישור הועדה יהיו להם כל הסמכויות האמורות בסעיפים 8 עד 11 ו-27(ב) ו-(ד) לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, בשינויים המחוייבים.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 112 (ה"ח 858)

26. המבקר וכן מי שנתמנה על ידיו לכך באישור הועדה יהיו להם כל הסמכויות שאפשר להעניקן לועדת חקירה על פי סעיף 5(א), (ב), (ד), (ה), (ו) ו-(ט) לפקודת ועדות חקירה האמורות בסעיפים 8 עד 11 ו-27(ב) ו-(ד) לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט–1968, בשינויים המחוייבים.

27.   (בוטל).

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 112 (ה"ח 858)

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית הועדה, בשים לב לצורך לשמור על בטחון המדינה או כדי למנוע פגיעה ביחסי חוץ או בקשרי מסחר בין-לאומיים שלה, להחליט, לאחר התייעצות עם המבקר, שאין לפרסם דו"ח או חוות דעת כאמור, כולם או מקצתם.

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 176 (ה"ח 2977)

ביטול סעיף 27

הנוסח הקודם:

פרסום

27. (א) דו"חות של המבקר וכן חוות דעת לפי סעיף 21 ניתנים לפרסום בתום שנת הכספים שבה ניתנו; אך רשאים המבקר, שר האוצר או הועדה להתיר פרסומם לפני כן.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית הועדה, בשים לב לצורך לשמור על בטחון המדינה או כדי למנוע פגיעה ביחסי חוץ או בקשרי מסחר בין-לאומיים שלה, להחליט, לאחר התייעצות עם המבקר, שאין לפרסם דו"ח או חוות דעת כאמור, כולם או מקצתם.

(ג) בתום כל שנת כספים יניח המבקר על שולחן הכנסת רשימת הדו"חות וחוות הדעת שנתן תוך שנת הכספים והניתנים לפרסום לפי הוראות סעיף זה.

(ד) בסעיף זה, "דו"ח" – למעט הדין וחשבון השנתי לפי סעיף 15.

עונשין

28.   (א)  ואלה דינם מאסר שנה אחת או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977;

(1)   המפרסם דוח שעל המבקר להגיש בהתאם להוראות סעיפים 15 או 20, או בהתאם להוראות כל חוק אחר או חוות דעת שהכין המבקר לפי הוראות סעיף 21, או המפרסם חלק מדוח או חוות דעת כאמור, או מתוכנם, לפני המועד הקובע; בפסקה זו, "המועד הקובע" –

(א)   לענין דוח שיש להגישו בהתאם להוראות סעיף 15 או 20 – מועד ההנחה על שולחן הכנסת כאמור בסעיף 16 או 20, לפי העניין;

(ב)   לעניין חוות דעת שיש להכינה לפי הוראות סעיף 21 – המועד להנחתה על שולחן הכנסת או לפרסומה שקבע המבקר לפי סעיף 21(ב), לפי המוקדם;

(ב1)  לעניין דוח נפרד לפי סעיף 14(ב) – מועד ההנחה על שולחן הכנסת או מועד הפרסום לפי סעיף 14(ב)(2), לפי המוקדם;

(ג)    לענין דוח שיש להגישו בהתאם להוראות כל דין אחר – המועד להגשת הדוח, ואם נקבע מועד לפרסומו – המועד לפרסומו;

(2)   המפרסם דו"ח או חוות דעת או חלק מהם או מתכנם בניגוד להוראות סעיף 17;

(3)   המפרסם ללא נטילת רשות מטעם המבקר ממצאי בקורת של המבקר.

           (ב)  אין בהוראות סעיף זה כדי לפטור אדם מאחריות פלילית על-פי כל דין אחר.

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 176 (ה"ח 2977)

(א) ואלה דינם מאסר שנה אחת או קנס 600 לירות או שני העונשים כאחד כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977;

(1) המפרסם את הדו"ח השנתי או חלק ממנו או מתכנו לפני הנחתו על שולחן הכנסת;

(1) המפרסם דוח שעל המבקר להגיש בהתאם להוראות סעיפים 15 או 20, או בהתאם להוראות כל חוק אחר או חוות דעת שהכין המבקר לפי הוראות סעיף 21, או המפרסם חלק מדוח או חוות דעת כאמור, או מתוכנם, לפני המועד הקובע; בפסקה זו, "המועד הקובע" –

(א) לענין דוח שיש להגישו בהתאם להוראות סעיף 15 – מועד ההנחה על שולחן הכנסת כאמור בסעיף 16;

(ב) לענין דוח שיש להגישו בהתאם להוראות סעיף 20 או חוות דעת לפי הוראות סעיף 21 – המועד לפרסומם שקבע המבקר לפי הוראות אותם סעיפים;

(ג) לענין דוח שיש להגישו בהתאם להוראות כל דין אחר – המועד להגשת הדוח, ואם נקבע מועד לפרסומו – המועד לפרסומו;

(2) המפרסם דו"ח או חוות דעת או חלק מהם או מתכנם בניגוד להוראות סעיף 27 סעיף 17;

מיום 4.12.2007

תיקון מס' 39

ס"ח תשס"ח מס' 2121 מיום 4.12.2007 עמ' 67 (ה"ח 169)

(א) ואלה דינם מאסר שנה אחת או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977;

(1) המפרסם דוח שעל המבקר להגיש בהתאם להוראות סעיפים 15 או 20, או בהתאם להוראות כל חוק אחר או חוות דעת שהכין המבקר לפי הוראות סעיף 21, או המפרסם חלק מדוח או חוות דעת כאמור, או מתוכנם, לפני המועד הקובע; בפסקה זו, "המועד הקובע" –

(א) לענין דוח שיש להגישו בהתאם להוראות סעיף 15 או 20 – מועד ההנחה על שולחן הכנסת כאמור בסעיף 16 או 20, לפי העניין;

(ב) לענין דוח שיש להגישו בהתאם להוראות סעיף 20 או חוות דעת לפי הוראות סעיף 21 – המועד לפרסומם שקבע המבקר לפי הוראות אותם סעיפים;

(ב) לעניין חוות דעת שיש להכינה לפי הוראות סעיף 21 – המועד לפרסומה שקבע המבקר לפי אותו סעיף;

(ג) לענין דוח שיש להגישו בהתאם להוראות כל דין אחר – המועד להגשת הדוח, ואם נקבע מועד לפרסומו – המועד לפרסומו;

מיום 6.8.2008

תיקון מס' 43

ס"ח תשס"ח 2177 מיום 6.8.2008 עמ' 820 (ה"ח 244)

(א) ואלה דינם מאסר שנה אחת או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977;

(1) המפרסם דוח שעל המבקר להגיש בהתאם להוראות סעיפים 15 או 20, או בהתאם להוראות כל חוק אחר או חוות דעת שהכין המבקר לפי הוראות סעיף 21, או המפרסם חלק מדוח או חוות דעת כאמור, או מתוכנם, לפני המועד הקובע; בפסקה זו, "המועד הקובע" –

(א) לענין דוח שיש להגישו בהתאם להוראות סעיף 15 או 20 – מועד ההנחה על שולחן הכנסת כאמור בסעיף 16 או 20, לפי העניין;

(ב) לעניין חוות דעת שיש להכינה לפי הוראות סעיף 21 – המועד לפרסומה להנחתה על שולחן הכנסת או לפרסומה שקבע המבקר לפי אותו סעיף לפי סעיף 21(ב), לפי המוקדם;

(ב1) לעניין דוח נפרד לפי סעיף 14(ב) – מועד ההנחה על שולחן הכנסת או מועד הפרסום לפי סעיף 14(ב)(2), לפי המוקדם;

(ג) לענין דוח שיש להגישו בהתאם להוראות כל דין אחר – המועד להגשת הדוח, ואם נקבע מועד לפרסומו – המועד לפרסומו;

ממלא מקום המבקר

29.   נבצר מהמבקר, דרך ארעי, למלא תפקידיו, תמנה הועדה ממלא מקום למבקר לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים; הועדה רשאית להאריך את המינוי לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל תקופות כהונתו של ממלא מקום המבקר לא יעלה על ששה חדשים; נבצר מהמבקר למלא תפקידיו במשך תקופה של ששה חדשים רצופים, יראו אותו כאילו התפטר.

מיום 24.2.1988

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ח מס' 1237 מיום 24.2.1988 עמ' 32 (ה"ח 1707)

החלפת סעיף 29

הנוסח הקודם:

29. נבצר מן המבקר, דרך ארעי, למלא את תפקידיו, רשאית ועדת הכנסת למנות ממלא מקום המבקר לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים.

חומר שאינו ראיה

30.   (א)  דו"חות, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או הכין המבקר במילוי תפקידיו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי.

           (ב)  הודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידיו של המבקר לא תשמש ראיה בהליך משפטי או משמעתי, חוץ ממשפט פלילי בשל מסירת עדות בשבועה או בהן צדק, שהושגה מכוח הסמכויות האמורות בסעיף 26.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 112 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 30

פרק שביעי: בירור תלונות הציבור

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 112 (ה"ח 858)

הוספת פרק שביעי

31.   (בוטל).

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 112 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 31

מיום 24.2.1988

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ח מס' 1237 מיום 24.2.1988 עמ' 32 (ה"ח 1707)

ביטול סעיף 31

הנוסח הקודם:

המבקר כנציב התלונות

31. המבקר יברר, לפי הוראות חוק זה, גם תלונות הבאות אליו מקרב הציבור; בתפקידו זה יכהן בתואר "נציב תלונות הציבור".

היחידה לבירור תלונות

32.   (א)  נציב תלונות הציבור ימלא את תפקידו באמצעות יחידה מיוחדת במשרד מבקר המדינה, שתיקרא "נציבות תלונות הציבור"; מנהל הנציבות יתמנה על ידי הועדה לפי הצעת נציב תלונות הציבור ויהיה אחראי לפניו במישרין. על מינוי מנהל הנציבות לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

           (ב)  משנתפנתה משרתו של מנהל הנציבות, או משנבצר ממנו למלא תפקידו מסיבה כלשהי, רשאי נציב תלונות הציבור להטיל את מילוי התפקיד על אדם אחר לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 112 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 32

מיום 24.2.1974

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ד מס' 725 מיום 24.2.1974 עמ' 38 (ה"ח 1105)

32. נציב תלונות הציבור ימלא את תפקידו בעזרת יחידה מיוחדת במשרד מבקר המדינה, שתיקרא "נציבות תלונות הציבור"; מנהל הנציבות יתמנה על ידי ועדת הכנסת הועדה לפי הצעת נציב תלונות הציבור ויהיה אחראי לפניו במישרין.

מיום 6.2.1975

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ה מס' 758 מיום 6.2.1975 עמ' 58 (ה"ח 1152)

32. (א) נציב תלונות הציבור ימלא את תפקידו בעזרת יחידה מיוחדת במשרד מבקר המדינה, שתיקרא "נציבות תלונות הציבור"; מנהל הנציבות יתמנה על ידי הועדה לפי הצעת נציב תלונות הציבור ויהיה אחראי לפניו במישרין. על מינוי מנהל הנציבות לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

(ב) משנתפנתה משרתו של מנהל הנציבות, או משנבצר ממנו למלא תפקידו מסיבה כלשהי, רשאי נציב תלונות הציבור להטיל את מילוי התפקיד על אדם אחר לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים.

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 176 (ה"ח 2977)

(א) נציב תלונות הציבור ימלא את תפקידו בעזרת באמצעות יחידה מיוחדת במשרד מבקר המדינה, שתיקרא "נציבות תלונות הציבור"; מנהל הנציבות יתמנה על ידי הועדה לפי הצעת נציב תלונות הציבור ויהיה אחראי לפניו במישרין. על מינוי מנהל הנציבות לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

תלונה של מי

33.   כל אדם רשאי להגיש תלונה אל נציב תלונות הציבור.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 112 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 33

דרך הגשת התלונה

34.   תלונה שהוגשה בכתב ותלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצויינו בה שם המתלונן ומענו.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 112 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 34

תלונה של אסיר

35.   תלונה של אסיר כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר, 1946, תוגש במעטפה סגורה, ונציב בתי הסוהר, או מי שהוא הסמיך לכך, יעבירנה – בלי שיפתחנה – אל נציב תלונות הציבור.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 112 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 35

תלונה על מי

36.   תלונה ניתנת להגשה על אחד מאלה:

(1)   גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (1) עד (6) לסעיף 9;

(2)   אחד הגופים האמורים בפסקאות (7) ו-(8) לסעיף 9, במידה שהועדה או נציב תלונות הציבור החליטו שפרק זה יחול לגביו והודעה על כך נתפרסמה ברשומות;

(3)   עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד בגוף כאמור בפסקאות (1) ו-(2) לסעיף זה.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 113 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 36

מיום 24.2.1974

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ד מס' 725 מיום 24.2.1974 עמ' 38 (ה"ח 1105)

(2) אחד הגופים האמורים בפסקאות (7) ו-(8) לסעיף 9, במידה שועדת הכנסת שהועדה או נציב תלונות הציבור החליטו שפרק זה יחול לגביו והודעה על כך נתפרסמה ברשומות;

תלונה על מה

37.   נושא לתלונה יכול שיהיה –

(1)   מעשה הפוגע במישרין במתלונן עצמו, או המונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של נציב תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בענינו, או

(2)   כשהמתלונן הוא חבר הכנסת – אף מעשה הפוגע במישרין בזולת או המונע ממנו במישרין טובת הנאה,

והמעשה הוא בניגוד לחוק או ללא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתירה או אי-צדק בולט; לענין זה, "מעשה" – לרבות מחדל ופיגור בעשיה.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 113 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 37

מיום 5.7.2007

תיקון מס' 38

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 374 (ה"ח 147)

(1) מעשה הפוגע במישרין במתלונן עצמו, או המונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של נציב תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בענינו, או

תלונות שאין לברר אותן

38.   בתלונות אלה לא יהיה בירור:

(1)   תלונות על נשיא המדינה;

(2)   תלונות על הכנסת, על ועדה מועדות הכנסת או על חבר הכנסת בשל מעשה שעשה במילוי תפקידו כחבר הכנסת או למען מילוי תפקידו זה;

(3)   תלונה על הממשלה, על ועדת שרים או על שר בפעולתו כחבר הממשלה, למעט פעולתו כממונה על משרד או על תחום פעולה;

(3א) תלונה על נגיד בנק ישראל, למעט על פעולתו כממונה על הבנק;

(4)   תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;

(5)   תלונה בענין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;

(6)   תלונה של המשרת בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, או המשרת שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, הנוגעת לסדרי השירות, לתנאי השירות או למשמעת;

(7)   תלונה של שוטר או של סוהר הנוגעת לסדרי השירות ולתנאי השירות או למשמעת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר;

(8)   תלונה של עובד המדינה, או של עובד בגוף כאמור בסעיף 36, בענין הנוגע לשירותו כעובד, אולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, תקנון שירות המדינה, הסכם קיבוצי, או מהסדרים כלליים שנקבעו מטעם נציב שירות המדינה, ולגבי גוף כאמור בסעיף 36 – מהסדרים כלליים דומים;

(9)   תלונה של אדם בענינם של המנויים בפסקאות (6), (7) ו-(8), הנוגעת לאמור באותן פסקאות, לפי הענין.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 113 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 38

מיום 28.4.1980

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ם מס' 962 מיום 28.2.1980 עמ' 76 (ה"ח 1418)

(7) תלונה של שוטר או של סוהר הנוגעת לסדרי השירות ולתנאי השירות או למשמעת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר;

(8) תלונה של עובד המדינה, לרבות שוטר וסוהר, או של עובד בגוף כאמור בסעיף 36, בענין הנוגע לשירותו כעובד, אולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, תקנון שירות המדינה, הסכם קיבוצי, או מהסדרים כלליים שנקבעו מטעם נציב שירות המדינה, ולגבי גוף כאמור בסעיף 36 – מהסדרים כלליים דומים.

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"ה מס' 1535 מיום 3.8.1995 עמ' 375 (ה"ח 2413)

הוספת פסקה 38(3א)

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 176 (ה"ח 2977)

החלפת פסקה 38(4)

הנוסח הקודם:

(4) תלונה על פעולה שיפוטית של בית משפט או שופט, של בית דין או חבר בית דין, של ועדה שכוננה על פי חיקוק או של חבר מחבריה;

מיום 5.7.2007

תיקון מס' 38

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 374 (ה"ח 147)

הוספת פסקה 38(9)

מיום 1.8.2008

תיקון מס' 42

ס"ח תשס"ח מס' 2152 מיום 16.4.2008 עמ' 514 (ה"ח 295)

(6) תלונה של המשרת בשירות סדיר או המשרת שירות פעיל בשירות מילואים לפי חוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב] לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, או המשרת שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, הנוגעת לסדרי השירות, לתנאי השירות או למשמעת;

תלונות שבירורן מצריך סיבה מיוחדת

39.   ואלה תלונות שלא יהיה בהן בירור, אלא אם מצא נציב תלונות הציבור שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:

(1)   תלונה בענין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג הענינים שסעיף 38(5) דן בהם;

(2)   תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מהיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 114 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 39

פתיחת הבירור

40.   (א)  משהוגשה תלונה, יפתח נציב תלונות הציבור בבירורה, זולת אם ראה שאינה ממלאה אחרי סעיף 34, או שאינה בגדר סעיפים 36 או 37, או שאין לברר אותה מאחת הסיבות המנויות בסעיפים 38 ו-39, או שהיא קנטרנית או טרדנית, או אם סבר שהוא אינו הגוף המתאים לבירור הענין.

           (ב)  במקרים האמורים בסעיף קטן (א) יודיע נציב תלונות הציבור למתלונן בכתב, שלא יברר את התלונה, ויציין את הנימוקים לכך.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 114 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 40

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 176 (ה"ח 2977)

40. (א) משהוגשה תלונה, יפתח נציב תלונות הציבור בבירורה, זולת אם ראה שאינה ממלאה אחרי סעיף 34, או שאינה בגדר סעיפים 36 או 37, או שאין לברר אותה מאחת הסיבות המנויות בסעיפים 38 ו-39, או שהיא קנטרנית או טרדנית, או אם סבר שהוא אינו הגוף המתאים לבירור הענין.

(ב) במקרים האמורים בסעיף קטן (א) יודיע נציב תלונות הציבור למתלונן בכתב, שלא יטפל בתלונה יברר את התלונה, ויציין את הנימוקים לכך.

דרכי הבירור

41.   (א)  נציב תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה, ואינו קשור להוראות שבסדר דין או בדיני ראיות.

           (ב)  נציב תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת מי שהתלונה עליו, ואם היה עובד כאמור בסעיף 36(3) – גם לידיעת הממונה עליו (להלן – הממונה), ויתן להם הזדמנות נאותה להשיב עליה; נציב תלונות הציבור רשאי לדרוש ממי שהתלונה עליו להשיב על התלונה תוך התקופה שיקבע בדרישתו.

           (ג)   נציב תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את מי שהמתלונן פנה בענינו כאמור בסעיף 37(1), את מי שהתלונה עליו וכל אדם אחר אם ראה תועלת בדבר.

           (ד)  לצורך הבירור רשאי נציב תלונות הציבור לדרוש מכל אדם או גוף לתת לו, תוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל ידיעה ומסמך העשויים, לדעת נציב תלונות הציבור, לעזור בבירור התלונה; מי שנדרש למסור ידיעה או מסמך כאמור יהיה חייב למלא את הדרישה; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 5ב עד 5ו לפקודת העדות.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 114 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 41

מיום 5.7.2007

תיקון מס' 38

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 374 (ה"ח 147)

(ג) נציב תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את מי שהמתלונן פנה בענינו כאמור בסעיף 37(1), את מי שהתלונה עליו וכל אדם אחר אם ראה תועלת בדבר.

הפסקת הבירור

42.        נציב תלונות הציבור רשאי להפסיק את בירור התלונה, אם נוכח שנתקיימה אחת העילות המצדיקות שלא לפתוח בבירורה, או שענין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו; במקרה זה יודיע בכתב למתלונן, למי שהתלונה עליו ולממונה, שהפסיק את הבירור, ויציין את הנימוקים לכך.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 114 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 42

תוצאות הבירור

43.   (א)  מצא נציב תלונות הציבור שהתלונה היתה מוצדקת, יודיע על כך למתלונן, למי שהתלונה עליו, ואם ראה לעשות כן – גם לממונה, ויציין את נימוקיו; נציב תלונות הציבור רשאי לפרש בתשובתו את תמצית ממצאיו ורשאי הוא להצביע בפני מי שהתלונה עליו ובפני הממונה על הצורך בתיקון ליקוי שהעלה הבירור ועל הדרך והמועד לתיקונו.

           (ב)  מי שהתלונה עליו או הממונה יודיע לנציב תלונות הציבור, תוך המועד האמור בסעיף קטן (א), על הצעדים שננקטו; לא עשה כן, או שההודעה אינה מניחה את דעתו של נציב תלונות הציבור, רשאי הוא להביא את הענין לידיעת השר הנוגע בדבר או הועדה.

           (ג)   מצא נציב תלונות הציבור שהתלונה לא היתה מוצדקת, יודיע על כך למתלונן, למי שהתלונה עליו, ואם ראה לעשות כן – גם לממונה, ויציין את נימוקיו; ורשאי הוא לפרש בתשובתו את תמצית ממצאיו.

           (ד)  העלה בירור התלונה חשש שנעברה עבירה פלילית, יביא נציב תלונות הציבור את הענין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה; ורשאי הוא לעשות כן אם העלה בירור התלונה חשש שנעברה עבירה משמעתית על פי כל דין. היועץ המשפטי לממשלה יודיע לנציב ולועדה, בתוך שישה חודשים מיום שהועבר אליו הענין, על דרך טיפולו בנושא.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 115 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 43

מיום 6.2.1975

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ה מס' 758 מיום 6.2.1975 עמ' 59 (ה"ח 1152)

(א) מצא נציב תלונות הציבור שהתלונה היתה מוצדקת, יודיע על כך למתלונן, למי שהתלונה עליו, ואם ראה לעשות כן – גם לממונה, ויציין את נימוקיו; נציב תלונות הציבור רשאי לפרש בתשובתו את תמצית ממצאיו ורשאי הוא להצביע בפני מי שהתלונה עליו ובפני הממונה על הצורך בתיקון ליקוי שהעלה הבירור ועל הדרך לתיקונו ועל הדרך והמועד לתיקונו.

(ב) מי שהתלונה עליו או הממונה יודיע לנציב תלונות הציבור, בהקדם האפשרי, אך לא יאוחר מחדשיים מיום קבלת ההודעה, על הצעדים שננקטו.

(ב) מי שהתלונה עליו או הממונה יודיע לנציב תלונות הציבור, תוך המועד האמור בסעיף קטן (א), על הצעדים שננקטו; לא עשה כן, או שההודעה אינה מניחה את דעתו של נציב תלונות הציבור, רשאי הוא להביא את הענין לידיעת השר הנוגע בדבר או הועדה.

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 176 (ה"ח 2977)

(ד) העלה בירור התלונה חשד חשש שנעברה עבירה פלילית, יביא נציב תלונות הציבור את הענין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה; ורשאי הוא לעשות כן אם העלה בירור התלונה חשד חשש שנעברה עבירה משמעתית על פי כל דין. היועץ המשפטי לממשלה יודיע לנציב ולועדה, בתוך שישה חודשים מיום שהועבר אליו הענין, על דרך טיפולו בנושא.

סייגים להודעה

44.   (א)  הודעה של נציב תלונות הציבור לפי סעיף 43(א) או (ג) לא תכלול ולא תגלה חומר או ידיעה אשר לדעת ראש הממשלה או שר הבטחון הם ענין לבטחון המדינה, או אשר לדעת ראש הממשלה או שר החוץ הם ענין ליחסי החוץ או לקשרי המסחר הבין-לאומיים של המדינה.

           (ב)  ראה נציב תלונות הציבור כי הודעתו עלולה לכלול או לגלות חומר או ידיעה כאמור בסעיף קטן (א) ולא הביעו השרים את דעתם כאמור שם, יבקש נציב תלונות הציבור את דעת ראש הממשלה, שר הבטחון או שר החוץ, לפי הענין, לפני שיתן את הודעתו.

           (ג)   נציב תלונות הציבור יהיה פטור מלציין את ממצאיו או נימוקיו –

(1)   כשהתלונה היתה בענין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלוני;

(2)   כשהחומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת המתלונן;

(3)   כשיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית כמשמעותם לפי כל דין.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 115 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 44

זכויות וסעדים

45.   (א)  החלטותיו של נציב תלונות הציבור בענין תלונה –

(1)   אין בהם כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט או בבית דין שלא היה להם לפני כן;

(2)   אין בהם כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד שהוא זכאי להם, אולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, לא יוארך המועד על ידי הגשת התלונה או בירורה.

           (ב)  שום בית משפט לא ייזקק לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של נציב תלונות הציבור בענין תלונה.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 115 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 45

תלונה של עובד הציבור שחשף מעשי שחיתות, הפרות חיקוק או פגיעה במינהל תקין

45א.   על אף האמור בסעיף 38(8) –

(1)  תלונה של עובד כאמור בסעיף 36(3), למעט שוטר, סוהר וחייל (להלן בפרק זה – העובד), על מעשה כאמור בסעיף 37 שעשה מי שממונה עליו בתגובה על כך שהוא הודיע בתום לב ועל פי נהלים תקינים על מעשי שחיתות, הפרה חמורה של חיקוק או פגיעה חמורה במינהל תקין שבוצעו בגוף שבו הוא עובד או על כך שסייע לאחר להודיע כאמור – תבורר לפי הוראות פרק זה, בכפוף לסעיפים 45ב עד 45ה;

(2)  תלונה של עובד, שהוא מבקר פנימי בגוף כאמור בסעיף 36(1) או (2), למעט שוטר, סוהר וחייל, על העברתו מתפקידו או על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, תקנון שירות המדינה, הסכם קיבוצי, או מהסדרים כלליים שנקבעו מטעם נציב שירות המדינה, או מהסדרים כלליים דומים, הפוגע במישרין במתלונן עצמו או המונע ממנו במישרין טובת הנאה, שעשה מי שממונה עליו בתגובה על פעולותיו במילוי תפקידו כמבקר פנימי – תבורר לפי הוראות פרק זה, בכפוף לסעיפים 45ג עד 45ה.

מיום 27.5.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1026 מיום 27.5.1981 עמ' 280 (ה"ח 1537)

הוספת סעיף 45א

מיום 28.3.1990

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ן מס' 1312 מיום 28.3.1990 עמ' 114 (ה"ח 1974)

45א. על אף האמור בסעיף 38(8), -

(1) תלונה של עובד כאמור בסעיף 36(3), למעט שוטר, סוהר וחייל (להלן בפרק זה – העובד), על מעשה כאמור בסעיף 37 שעשה מי שממונה עליו בתגובה על כך שהוא הודיע בתום לב ועל פי נהלים תקינים על מעשי שחיתות שבוצעו בגוף שבו הוא עובד – תבורר לפי הוראות פרק זה, בכפוף לסעיפים 45ב עד 45ה;

(2) תלונה של עובד, שהוא מבקר פנימי בגוף כאמור בסעיף 36(1) או (2), למעט שוטר, סוהר וחייל, על העברתו מתפקידו או על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, תקנון שירות המדינה, הסכם קיבוצי, או מהסדרים כלליים שנקבעו מטעם נציב שירות המדינה, או מהסדרים כלליים דומים, הפוגע במישרין במתלונן עצמו או המונע ממנו במישרין טובת הנאה, שעשה מי שממונה עליו בתגובה על פעולותיו במילוי תפקידו כמבקר פנימי – תבורר לפי הוראות פרק זה, בכפוף לסעיפים 45ג עד 45ה.

מיום 25.11.2014

תיקון מס' 48

ס"ח תשע"ה מס' 2477 מיום 25.11.2014 עמ' 36 (ה"ח 569)

תלונה של עובד הציבור שחשף מעשי שחיתות, הפרות חיקוק או פגיעה במינהל תקין

45א. על אף האמור בסעיף 38(8) –

(1) תלונה של עובד כאמור בסעיף 36(3), למעט שוטר, סוהר וחייל (להלן בפרק זה – העובד), על מעשה כאמור בסעיף 37 שעשה מי שממונה עליו בתגובה על כך שהוא הודיע בתום לב ועל פי נהלים תקינים על מעשי שחיתות, הפרה חמורה של חיקוק או פגיעה חמורה במינהל תקין שבוצעו בגוף שבו הוא עובד או על כך שסייע לאחר להודיע כאמור – תבורר לפי הוראות פרק זה, בכפוף לסעיפים 45ב עד 45ה;

(2) תלונה של עובד, שהוא מבקר פנימי בגוף כאמור בסעיף 36(1) או (2), למעט שוטר, סוהר וחייל, על העברתו מתפקידו או על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, תקנון שירות המדינה, הסכם קיבוצי, או מהסדרים כלליים שנקבעו מטעם נציב שירות המדינה, או מהסדרים כלליים דומים, הפוגע במישרין במתלונן עצמו או המונע ממנו במישרין טובת הנאה, שעשה מי שממונה עליו בתגובה על פעולותיו במילוי תפקידו כמבקר פנימי – תבורר לפי הוראות פרק זה, בכפוף לסעיפים 45ג עד 45ה.

תלונה של עובד משרד מבקר המדינה שחשף מעשי שחיתות, הפרות חיקוק או פגיעה במינהל תקין

45א1. (א)  על אף האמור בסעיפים 36 ו-38(8), עובד משרד מבקר המדינה רשאי להגיש תלונה על מעשה כאמור בסעיף 37 שעשה מי שממונה עליו בתגובה על כך שהוא הודיע בתום לב ועל פי נהלים תקינים על מעשי שחיתות, הפרה חמורה של חיקוק או פגיעה חמורה במינהל תקין שבוצעו במשרד המבקר, או על כך שסייע לאחר להודיע כאמור.

           (ב)  תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש באמצעות יושב ראש הכנסת; הוגשה תלונה כאמור יעבירה יושב ראש הכנסת לבירור בידי שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט המחוזי, שימנה יושב ראש הכנסת, לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, ויחול על בירורה הוראות פרק זה, בכפוף לסעיפים 45ב עד 45ה, בשינויים המחויבים.

           (ג)   שופט בדימוס שמונה כאמור בסעיף קטן (ב) יהיו נתונות לו הסמכויות המסורות לנציב תלונות הציבור לעניין תלונות כאמור לפי פרק זה, והוא יהיה רשאי, אם ראה צורך בכך, להסתייע בביצוע תפקידיו באנשים מתאימים, שאינם עובדים, נושאי משרה או ממלאי תפקיד בגוף מבוקר או במשרד מבקר המדינה.

           (ד)  שופט בדימוס שמונה כאמור בסעיף קטן (ב) ואדם המסייע לו כאמור בסעיף קטן (ג) זכאים לקבל שכר והחזר הוצאות מאוצר המדינה, והכל כפי שיקבע מנהל בתי המשפט.

מיום 3.4.2017

תיקון מס' 49

ס"ח תשע"ז מס' 2628 מיום 3.4.2017 עמ' 598 (ה"ח 686)

הוספת סעיף 45א1

תלונה שבירורה מצריך סיבה מיוחדת

45ב.   מצא נציב תלונות הציבור שיש סיבה המצדיקה זאת, רשאי הוא לברר תלונה כאמור בסעיף 45א(1), אף אם העובד הודיע על מעשים כאמור באותו סעיף שלא על פי נהלים תקינים.

מיום 27.5.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1026 מיום 27.5.1981 עמ' 280 (ה"ח 1537)

הוספת סעיף 45ב

מיום 28.3.1990

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ן מס' 1312 מיום 28.3.1990 עמ' 114 (ה"ח 1974)

45ב. מצא נציב תלונות הציבור שיש סיבה המצדיקה זאת, רשאי הוא לברר תלונה כאמור בסעיף 45א בסעיף
45א(1)
, אף אם העובד הודיע על מעשי שחיתות שלא על פי נהלים תקינים.

מיום 25.11.2014

תיקון מס' 48

ס"ח תשע"ה מס' 2477 מיום 25.11.2014 עמ' 36 (ה"ח 569)

45ב. מצא נציב תלונות הציבור שיש סיבה המצדיקה זאת, רשאי הוא לברר תלונה כאמור בסעיף 45א(1), אף אם העובד הודיע על מעשי שחיתות מעשים כאמור באותו סעיף שלא על פי נהלים תקינים.

סעדים

45ג.   (א)  נציב תלונות הציבור רשאי ליתן כל צו שימצא לנכון ולצודק, לרבות צו זמני, כדי להגן על זכויות העובד, בשים לב לתיפקודו הראוי של הגוף שבו הוא עובד.

           (ב)  היתה התלונה על כך שהעובד פוטר, רשאי נציב תלונות הציבור לצוות על ביטול הפיטורים או על מתן פיצויים מיוחדים לעובד, בכסף או בזכויות.

           (ג)   נציב תלונות הציבור רשאי לצוות על העברת העובד למשרה אחרת בשירות מעבידו.

           (ד)  צו לפי סעיף זה מחייב את מי שממונה על העובד ואת העובד עצמו, והמפר אותו עובר עבירת משמעת; ואולם אין באחריותם של אלה, בשל עבירת משמעת, כדי לגרוע מאחריותם הפלילית בשל הפרת אותו צו.

מיום 27.5.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1026 מיום 27.5.1981 עמ' 280 (ה"ח 1537)

הוספת סעיף 45ג

מיום 31.12.1993

תיקון מס' 19

ס"ח תשנ"ד מס' 1444 מיום 31.12.1993 עמ' 38 (ה"ח 2220)

(ד) צו לפי סעיף זה מחייב את מי שממונה על העובד ואת העובד עצמו, והמפר אותו עובר עבירת משמעת; ואולם אין באחריותם של אלה,  בשל עבירת משמעת, כדי לגרוע מאחריותם הפלילית בשל הפרת אותו צו.

עיון מחדש

45ד.   היועץ המשפטי לממשלה רשאי לבקש שהנציב יעיין מחדש בהחלטה שניתנה לפי סעיף 45ג. היתה התלונה של עובד המדינה, רשאי לבקש כך גם נציב שירות המדינה; היתה התלונה של מי שאינו עובד המדינה, רשאי לבקש כך גם העומד בראש הגוף המבוקר.

מיום 27.5.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1026 מיום 27.5.1981 עמ' 281 (ה"ח 1537)

הוספת סעיף 45ד

מיום 28.3.1990

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ן מס' 1312 מיום 28.3.1990 עמ' 114 (ה"ח 1974)

45ד. היועץ המשפטי לממשלה רשאי לבקש שהנציב יעיין מחדש בהחלטה שניתנה לפי סעיף 45ג, ורשאי נציב שירות המדינה לבקש כך גם לגבי תלונה של עובד המדינה. היתה התלונה של עובד המדינה, רשאי לבקש כך גם נציב שירות המדינה; היתה התלונה של מי שאינו עובד המדינה, רשאי לבקש כך גם העומד בראש הגוף המבוקר.

הגשת תלונה שלא בתום לב

45ה.   הגשת תלונה כאמור בסעיפים 45א או 45ב שלא בתום לב או מתוך קנטרנות, היא עבירת משמעת.

מיום 27.5.1981

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"א מס' 1026 מיום 27.5.1981 עמ' 281 (ה"ח 1537)

הוספת סעיף 45ה

פרסום הוראות

45ו.   גוף כאמור בסעיף 36(1) או (2), למעט משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר וצבא ההגנה לישראל, יפרסם במקום העבודה, במקום בולט, את עיקרי הוראות סעיפים 45א עד 45ה, בנוסח שיקבע נציב תלונות הציבור.

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 177 (ה"ח 2977)

הוספת סעיף 45ו

דין וחשבון

46.   (א)  נציב תלונות הציבור יכין בראשית כל שנה, דין וחשבון על פעולותיו בשנה שקדמה לה שיכיל סקירה כללית ותיאור הטיפול במבחר של תלונות; דין וחשבון כאמור יונח על שולחן הכנסת.

           (ב)  נציב תלונות הציבור רשאי להגיש לכנסת דין וחשבון מיוחד קודם להגשת הדין וחשבון השנתי; דין וחשבון כאמור יונח על שולחן הכנסת.

           (ג)   הונח דין וחשבון על שולחן הכנסת, תדון בו הועדה ותגיש לכנסת את סיכומיה והצעותיה לאישור ויחולו, לענין זה הוראות סעיף 18א, בשינויים המחויבים.

           (ד)  דין וחשבון לפי סעיף זה לא יפורסם לפני הנחתו על שולחן הכנסת.

           (ה)  הוראות סעיף 44 יחולו בשינויים המחוייבים גם על דין וחשבון לפי סעיף זה.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 116 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 46

מיום 24.2.1974

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ד מס' 725 מיום 24.2.1974 עמ' 38 (ה"ח 1105)

(ג) הונח דין וחשבון על שולחן הכנסת, תדון בו ועדת הכנסת הועדה ותגיש לכנסת את סיכומיה והצעותיה לאישור.

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 177 (ה"ח 2977)

(א) נציב תלונות הציבור יגיש לכנסת מדי שנה, בראשית מושב הכנסת, דין וחשבון על פעולותיו בראשית כל שנה, דין וחשבון על פעולותיו בשנה שקדמה לה שיכיל סקירה כללית ותיאור הטיפול במבחר של תלונות.

(ב) נציב תלונות הציבור רשאי להגיש לכנסת דין וחשבון מיוחד קודם להגשת הדין וחשבון השנתי.

  (ג) הונח דין וחשבון על שולחן הכנסת, תדון בו הועדה ותגיש לכנסת את סיכומיה והצעותיה לאישור ויחולו, לענין זה הוראות סעיף 18א, בשינויים המחויבים.

מיום 6.8.2008

תיקון מס' 43

ס"ח תשס"ח 2177 מיום 6.8.2008 עמ' 820 (ה"ח 244)

(א) נציב תלונות הציבור יגיש לכנסת יכין בראשית כל שנה, דין וחשבון על פעולותיו בשנה שקדמה לה שיכיל סקירה כללית ותיאור הטיפול במבחר של תלונות; דין וחשבון כאמור יונח על שולחן הכנסת.

(ב) נציב תלונות הציבור רשאי להגיש לכנסת דין וחשבון מיוחד קודם להגשת הדין וחשבון השנתי; דין וחשבון כאמור יונח על שולחן הכנסת.

תחולת הוראות

47.   (א)  סעיפים 22, 23, 26, 28 ו-30 יחולו בשינויים המחוייבים גם לענין פרק זה.

           (ב)  אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מסמכותו של מבקר המדינה להיעזר בפעולותיו האחרות בחומר שהגיע לידיו בקשר לתלונות, בין שבירר ובין שלא בירר אותן.

מיום 22.9.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 116 (ה"ח 858)

הוספת סעיף 47

מיום 6.2.1975

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ה מס' 758 מיום 6.2.1975 עמ' 59 (ה"ח 1152)

(א) סעיפים 22, 23, 26 ו-28 26, 28 ו-30 יחולו בשינויים המחוייבים גם לענין פרק זה.

עדיפות סמכויות ומעמד

48.   הוראת כל דין שלפיה ימונה, בגוף מבוקר, אדם שתפקידו לברר תלונות על אותו הגוף אין בה כדי לגרוע מסמכויותיו וממעמדו של נציב תלונות הציבור על פי חוק זה.

מיום 2.3.1995

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"ה מס' 1507 מיום 2.3.1995 עמ' 138 (ה"ח 2356)

הוספת סעיף 48

כ"ה באדר תשי"ח (17 במרס 1958)                         פנחס רוזן

                                                                                                שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"ח מס' 248 מיום 20.3.1958 עמ' 92.

תוקן ס"ח תשכ"ב מס' 352 מיום 13.11.1961 עמ' 6 (ה"ח תשכ"ב מס' 479 עמ' 10) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשכ"ב מס' 363 מיום 14.2.1962 עמ' 42 (ה"ח תשכ"ב מס' 496 עמ' 102) – תיקון מס' 2 והוראת שעה.

ס"ח תשכ"ד מס' 414 מיום 21.1.1964 עמ' 42 (ה"ח תשכ"ד מס' 590 עמ' 51) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשכ"ט מס' 555 מיום 4.4.1969 עמ' 98 (ה"ח תשכ"ט מס' 824 עמ' 152) – תיקון מס' 4 בסעיף 6(ב) לחוק גמלאות לנושאי-משרה ברשויות השלטון, תשכ"ט-1969; תחילתו ביום 26.3.1969.

ס"ח תשל"א מס' 623 מיום 9.4.1971 עמ' 112 (ה"ח תשכ"ט מס' 858 עמ' 403) – תיקון מס' 5; תחילתו ביום 22.9.1971 ור' סעיף 6 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשל"ב מס' 663 מיום 27.7.1972 עמ' 134 (ה"ח תשל"ב מס' 1001 עמ' 366) – תיקון מס' 6.

ס"ח תשל"ב מס' 663 מיום 27.7.1972 עמ' 135 (ה"ח תשל"ב מס' 1012 עמ' 412) – הוראת שעה.

ס"ח תשל"ד מס' 725 מיום 24.2.1974 עמ' 38 (ה"ח תשל"ד מס' 1105 עמ' 96) – תיקון מס' 7.

ס"ח תשל"ה מס' 758 מיום 6.2.1975 עמ' 58 (ה"ח תשל"ה מס' 1152 עמ' 70) – תיקון מס' 8.

ס"ח תשל"ח מס' 881 מיום 12.1.1978 עמ' 53 (ה"ח תשל"ח מס' 1316 עמ' 56) – תיקון מס' 9.

ס"ח תש"ם מס' 962 מיום 28.2.1980 עמ' 76 (ה"ח תש"ם מס' 1418 עמ' 15) – תיקון מס' 10 בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 7), תש"ם-1980; תחילתו ששים יום מיום פרסומו.

ס"ח תשמ"א מס' 1026 מיום 27.5.1981 עמ' 280 (ה"ח תשמ"א מס' 1537 עמ' 369) – תיקון מס' 11.

ס"ח תשמ"ד מס' 1102 מיום 4.1.1984 עמ' 37 (ה"ח תשמ"ד מס' 1654 עמ' 111) – תיקון מס' 12.

ס"ח תשמ"ד מס' 1115 מיום 4.4.1984 עמ' 129 (ה"ח תשמ"ד מס' 1661 עמ' 142) – תיקון מס' 13.

ס"ח תשמ"ח מס' 1237 מיום 24.2.1988 עמ' 31 (ה"ח תשמ"ה מס' 1707 עמ' 53) – תיקון מס' 14 בסעיף 2 לחוק מבקר המדינה (הוראות מעבר), תשמ"ח-1988; תחילתו ביום 24.2.1988.

ס"ח תש"ן מס' 1312 מיום 28.3.1990 עמ' 114 (ה"ח תש"ן מס' 1974 עמ' 114) – תיקון מס' 15.

ס"ח תשנ"א מס' 1333 מיום 28.11.1990 עמ' 18 (ה"ח תשמ"ז מס' 1847 עמ' 318) – תיקון מס' 16.

ס"ח תשנ"ב מס' 1389 מיום 19.3.1992 עמ' 135 (ה"ח תשנ"ב מס' 2102 עמ' 166) – תיקון מס' 17.

ס"ח תשנ"ג מס' 1418 מיום 31.3.1993 עמ' 100 (ה"ח תשנ"ג מס' 2163 עמ' 79) – תיקון מס' 18; תחילתו ביום 13.7.1994.

ס"ח תשנ"ד מס' 1444 מיום 31.12.1993 עמ' 38 (ה"ח תשנ"ד מס' 2220 עמ' 104) – תיקון מס' 19.

ס"ח תשנ"ד מס' 1448 מיום 27.1.1994 עמ' 62 (ה"ח תשנ"ד מס' 2230 עמ' 137) – הוראת שעה; תוקפה מיום 1.1.1995 עד יום 31.12.1996. בוטלה ס"ח תשנ"ה מס' 1515 מיום 6.4.1995 עמ' 174 (ה"ח תשנ"ה מס' 2378 עמ' 378) – חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 25), תשנ"ה-1995.

ס"ח תשנ"ד מס' 1464 מיום 19.5.1994 עמ' 144 (ה"ח תשנ"ד מס' 2269 עמ' 446) – תיקון מס' 20.

ס"ח תשנ"ד מס' 1464 מיום 19.5.1994 עמ' 144 (ה"ח תשנ"ד מס' 2269 עמ' 446) – תיקון מס' 21.

ס"ח תשנ"ד מס' 1475 מיום 28.7.1994 עמ' 260 (ה"ח תשנ"ד מס' 2278 עמ' 488) – תיקון מס' 22.

ס"ח תשנ"ה מס' 1508 מיום 17.3.1995 עמ' 142 (ה"ח תשנ"ד מס' 2289 עמ' 530) – תיקון סמ' 23.

ס"ח תשנ"ה מס' 1507 מיום 2.3.1995 עמ' 138 (ה"ח תשנ"ה מס' 2356 עמ' 270) – תיקון מס' 24.

ס"ח תשנ"ה מס' 1515 מיום 6.4.1995 עמ' 174 (ה"ח תשנ"ה מס' 2378 עמ' 378) – תיקון מס' 25; ר' סעיפים 3, 4 לענין הוראת שעה וביטול.

ס"ח תשנ"ה מס' 1534 מיום 25.7.1995 עמ' 371 (ה"ח תשנ"ה מס' 2418 עמ' 540) – תיקון מס' 26.

ס"ח תשנ"ה מס' 1535 מיום 3.8.1995 עמ' 375 (ה"ח תשנ"ה מס' 2413 עמ' 520) – תיקון מס' 27 בסעיף 2 לחוק בנק ישראל (תיקון מס' 19), תשנ"ה-1995.

ס"ח תשנ"ה מס' 1543 מיום 10.8.1995 עמ' 448 (ה"ח תשנ"ה מס' 2426 עמ' 578) – תיקון מס' 28 [במקור מס' 27].

ס"ח תשנ"ו מס' 1572 מיום 8.3.1996 עמ' 134 (ה"ח תשנ"ו מס' 2493 עמ' 504) – תיקון מס' 29.

ס"ח תשנ"ו מס' 1572 מיום 8.3.1996 עמ' 134 (ה"ח תשנ"ו מס' 2493 עמ' 505) – תיקון מס' 30.

ס"ח תשנ"ז מס' 1610 מיום 6.2.1997 עמ' 64 (ה"ח תשנ"ז מס' 2569 עמ' 100) – תיקון מס' 31.

ס"ח תשנ"ח מס' 1685 מיום 7.8.1998 עמ' 352 (ה"ח תשנ"ח מס' 2672 עמ' 167) – תיקון מס' 32 בסעיף 22 לחוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח-1998; תחילתו שנה מיום פרסומו.

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 174 (ה"ח תשס"א מס' 2977 עמ' 498) – תיקון מס' 33; ר' סעיף 19 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ג מס' 1898 מיום 5.8.2003 עמ' 524 (ה"ח תשס"ב מס' 3185 עמ' 950) – תיקון מס' 34.

ס"ח תשס"ה מס' 1979 מיום 4.2.2005 עמ' 126 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 62 עמ' 61) – תיקון מס' 35.

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 212 (ה"ח תשס"ב מס' 3126 עמ' 612) – תיקון מס' 36 בסעיף 26 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 2), תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ה מס' 2017 מיום 1.8.2005 עמ' 720 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 86 עמ' 180) – תיקון מס' 37.

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 374 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 147 עמ' 162) – תיקון מס' 38.

ס"ח תשס"ח מס' 2121 מיום 4.12.2007 עמ' 66 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 169 עמ' 273) – תיקון מס' 39.

ס"ח תשס"ח מס' 2132 מיום 7.2.2008 עמ' 182 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 185 עמ' 56) – תיקון מס' 40.

ס"ח תשס"ח מס' 2134 מיום 18.2.2008 עמ' 205 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 194 עמ' 104) – תיקון מס' 41.

ס"ח תשס"ח מס' 2152 מיום 16.4.2008 עמ' 514 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 295 עמ' 584) – תיקון מס' 42 בסעיף 39 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.8.2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2177 מיום 6.8.2008 עמ' 820 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 244 עמ' 382) – תיקון מס' 43.

ס"ח תשע"א מס' 2275 מיום 31.1.2011 עמ' 300 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 280 עמ' 12) – תיקון מס' 44.

ס"ח תשע"ב מס' 2365 מיום 27.6.2012 עמ' 476 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 479 עמ' 240) – תיקון מס' 45.

ס"ח תשע"ג מס' 2399 מיום 27.6.2013 עמ' 86 (ה"ח הכנסת תשע"ג מס' 504 עמ' 19) – תיקון מס' 46.

ס"ח תשע"ד מס' 2411 מיום 7.11.2013 עמ' 32 (ה"ח הכנסת תשע"ג מס' 511 עמ' 43) – תיקון מס' 47.

ס"ח תשע"ה מס' 2477 מיום 25.11.2014 עמ' 36 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 569 עמ' 160) – תיקון מס' 48; ר' סעיף 3 לענין תחולה.

3. הוראות חוק זה יחולו על תלונות בדבר פגיעה בעובד שהודיע מיום פרסומו של חוק זה ואילך על ביצוע מעשים כאמור בסעיף 45א(1) לחוק העיקרי.

ס"ח תשע"ז מס' 2628 מיום 3.4.2017 עמ' 598 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 686 עמ' 98) – תיקון מס' 49.

[1] עפ"י תיקון מס' 1 החוק לקביעת משכורתם של נשיא המדינה, חברי הממשלה, שופטי המדינה ומבקר המדינה, תשי"א-1950 לא יחול על משכורתו של מבקר המדינה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות