נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958

 

 

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – מהנדסים ואדריכלים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – מהנדסים ואדריכלים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

ייחוד התואר

Go

2

סעיף 3

מועצת ההנדסה והאדריכלות

Go

3

סעיף 4

תקופת הכהונה

Go

3

סעיף 5

מנין חוקי

Go

3

סעיף 6

ועדות

Go

3

סעיף 7

סדרי הדיונים במועצה

Go

3

סעיף 8

פנקס המהנדסים והאדריכלים

Go

3

סעיף 9

רישום בפנקס

Go

3

סעיף 10

רישום כפול

Go

4

סעיף 11

מהנדס רשוי ואדריכל רשוי

Go

4

סעיף 11א

אגרה

Go

4

סעיף 11ב

רישיון זמני למהנדס או לאדריכל, ממדינת חוץ

Go

5

סעיף 12

ייחוד פעולות

Go

5

סעיף 13

אגרה שנתית

Go

5

סעיף 13א

אדריכל מורשה להיתר

Go

5

סעיף 14

עונשין

Go

6

סעיף 15

התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע

Go

6

סעיף 16

חקירה בהתנהגות מהנדסים ואדריכלים

Go

6

סעיף 17

עונשים על התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע

Go

6

סעיף 18

חקירה בענין צבאי

Go

7

סעיף 19

פרסום

Go

7

סעיף 19א

הודעה על הרשעה בפלילים

Go

7

סעיף 20

חידוש התעודה או הרישום

Go

7

סעיף 20א

ערעור

Go

7

סעיף 21

הוראת מעבר

Go

7

סעיף 22

שמירת תקפם של דינים אחרים

Go

7

סעיף 23

ביצוע ותקנות

Go

7

 


חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "שר" – חבר הממשלה שהממשלה העניקה לו סמכות לביצוע חוק זה[1];

          "מהנדס" – מהנדס באחד מענפי ההנדסה, שנקבע לענין חוק זה על-ידי השר לאחר התיעצות במועצה;

          "אדריכל" – אדריכל באחד מענפי האדריכלות, שנקבע לענין חוק זה על ידי השר לאחר התייעצות במועצה;

(תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

          "חוק המועצה להשכלה גבוהה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

מיום 11.3.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2698 מיום 11.3.2018 עמ' 225 (ה"ח 706)

הוספת הגדרת "חוק המועצה להשכלה גבוהה"

(תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

          "מוסד מוכר" – כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה או מוסד שהתואר שלו הוכר לפי סעיף 28א לאותו חוק;

מיום 11.3.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2698 מיום 11.3.2018 עמ' 225 (ה"ח 706)

הוספת הגדרת "מוסד מוכר"

(תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

          "המועצה להשכלה גבוהה" – כמשמעותה בסעיף 2 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

מיום 11.3.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2698 מיום 11.3.2018 עמ' 225 (ה"ח 706)

הוספת הגדרת "המועצה להשכלה גבוהה"

          "המועצה" – מועצת ההנדסה והאדריכלות המוקמת לפי סעיף 3 לחוק זה;

          "פנקס המהנדסים והאדריכלים" – הפנקס שיתנהל לפי סעיף 8 לחוק זה;

(תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

          "תואר מוכר" – כמשמעותו בסעיף 22 לחוק המועצה להשכלה גבוהה או תואר שהוכר לפי סעיף 28א לאותו חוק.

מיום 11.3.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2698 מיום 11.3.2018 עמ' 225 (ה"ח 706)

הוספת הגדרת "תואר מוכר"

ייחוד התואר

2.    (א)  לא ישא אדם את התואר "מהנדס רשום" או "אדריכל רשום" או כל תואר דומה לאלה עד כדי להטעות, ולא יתחזה אדם כמהנדס רשום או כאדריכל רשום, אלא אם הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

(תיקון מס' 4) תשנ"א-1991 (תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

          (ב)  בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), לא ישא אדם את התואר מהנדס או אדריכל או כל תואר הדומה להם עד כדי להטעות, ולא יתחזה אדם כמהנדס או כאדריכל אלא אם כן הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, או שהוא זכאי להירשם בפנקס האמור מכוח סעיף 9(א).

(תיקון מס' 4) תשנ"א-1991 (תיקון מס' 8) תשע"ג-2012

          (ג)   הנדסאי או טכנאי מוסמך, הממלא כעובד, תפקיד שכינויו כולל תואר כאמור בסעיף קטן (ב), יהא רשאי להשתמש בכינוי התפקיד כאמור, אולם אם השתמש בו בכתב יציין ליד שמו או ליד כינוי התפקיד את המלים "הנדסאי" או "טכנאי מוסמך" לפי הענין; לענין פסקה זו, "הנדסאי" או "טכנאי מוסמך" – כהגדרתם בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

מיום 22.5.1991

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"א מס' 1345 מיום 22.2.1991 עמ' 94 (ה"ח 1899)

2. (א) לא ישא אדם את התואר "מהנדס רשום" או "אדריכל רשום" או כל תואר דומה לאלה עד כדי להטעות, ולא יתחזה אדם כמהנדס רשום או כאדריכל רשום, אלא אם הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

(ב) בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), לא ישא אדם את התואר מהנדס או אדריכל או כל תואר הדומה להם עד כדי להטעות, ולא יתחזה אדם כמהנדס או כאדריכל אלא אם כן הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, או שהוא זכאי להירשם בפנקס האמור מכוח סעיף 9(א)(1) או (2).

(ג) הנדסאי או טכנאי מוסמך, הממלא כעובד, תפקיד שכינויו כולל תואר כאמור בסעיף קטן (ב), יהא רשאי להשתמש בכינוי התפקיד כאמור, אולם אם השתמש בו בכתב יציין ליד שמו או ליד כינוי התפקיד את המלים "הנדסאי" או "טכנאי מוסמך" לפי הענין; לענין פסקה זו, "הנדסאי" או "טכנאי מוסמך" - מי שהרשות להסמכת הנדסאים וטכנאים המורכבת מנציגי משרד העבודה והרווחה, משרד החינוך והתרבות וארגון העובדים המייצג את רוב ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, הכירה בו כהנדסאי או כטכנאי מוסמך והוא רשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים המתנהל במשרד העבודה והרווחה.

 

מיום 14.1.2013

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ג מס' 2386 מיום 15.11.2012 עמ' 29 (ה"ח 460)

(ג) הנדסאי או טכנאי מוסמך, הממלא כעובד, תפקיד שכינויו כולל תואר כאמור בסעיף קטן (ב), יהא רשאי להשתמש בכינוי התפקיד כאמור, אולם אם השתמש בו בכתב יציין ליד שמו או ליד כינוי התפקיד את המלים "הנדסאי" או "טכנאי מוסמך" לפי הענין; לענין פסקה זו, "הנדסאי" או "טכנאי מוסמך" – מי שהרשות להסמכת הנדסאים וטכנאים המורכבת מנציגי משרד העבודה והרווחה, משרד החינוך והתרבות וארגון העובדים המייצג את רוב ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, הכירה בו כהנדסאי או כטכנאי מוסמך והוא רשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים המתנהל במשרד העבודה והרווחה כהגדרתם בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

 

מיום 11.3.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2698 מיום 11.3.2018 עמ' 225 (ה"ח 706)

(ב) בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), לא ישא אדם את התואר מהנדס או אדריכל או כל תואר הדומה להם עד כדי להטעות, ולא יתחזה אדם כמהנדס או כאדריכל אלא אם כן הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, או שהוא זכאי להירשם בפנקס האמור מכוח סעיף 9(א)(1) או (2) סעיף 9(א).

מועצת ההנדסה והאדריכלות

3.    מוקמת בזה מועצת ההנדסה והאדריכלות וחבריה יהיו –

(1)   השר, או מי שנתמנה לכך על ידיו, בין דרך קבע ובין מזמן לזמן - יושב ראש;

(תיקון מס' 4) תשנ"א-1991

(2)   שני נציגי הטכניון מכון טכנולוגי לישראל, נציג אחד של אוניברסיטת תל-אביב ונציג אחד של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

מיום 22.5.1991

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"א מס' 1345 מיום 22.2.1991 עמ' 94 (ה"ח 1899)

החלפת פסקה 3(2)

הנוסח הקודם:

(2) ארבעה נציגי הטכניון מכון טכנולוגי לישראל;

(3)   שלושה-עשר נציגי הממשלה שיתמנו על ידיה, ושביניהם יהיו מהנדסים ואדריכלים;

(תיקון מס' 4) תשנ"א-1991

(4)   תשעה מהנדסים ואדריכלים שימנה השר על פי המלצת לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, ובלבד שאם לדעת השר חדלה הלשכה האמורה לייצג את המספר הגדול ביותר של הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, על פי המלצת ארגון המייצג בעיקר מהנדסים ואדריכלים, שלדעת השר נמנה עם חבריו המספר הגדול ביותר של מהנדסים ואדריכלים הרשומים בפנקס האמור.

מיום 22.5.1991

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"א מס' 1345 מיום 22.2.1991 עמ' 94 (ה"ח 1899)

החלפת פסקה 3(4)

הנוסח הקודם:

(4) תשעה מהנדסים ואדריכלים שיתמנו על ידי השר על פי המלצת ארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים; אלא שהמהנדסים והאדריכלים שיתמנו כחברי המועצה הראשונה יתמנו על פי המלצת אגודת האינג'נרים והארכיטקטים בישראל.

תקופת הכהונה

4.    מהנדסים ואדריכלים שנתמנו חברי המועצה לפי סעיף 3(4) יכהנו בה שלוש שנים, אך אפשר יהיה לחזור ולמנותם.

מנין חוקי

5.    רוב חברי המועצה, כשבתוכם היושב ראש, הם מנין חוקי בישיבות.

ועדות

6.    המועצה רשאית למנות, מבין חבריה או מחוצה לה, ועדות לענפי ההנדסה והאדריכלות השונים, ולאצול לועדות אלה מסמכויותיה.

סדרי הדיונים במועצה

7.    המועצה תקבע בעצמה את סדרי דיוניה, במידה שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות.

פנקס המהנדסים והאדריכלים (תיקון מס' 7) תשס"ה-2005

8.    השר ימנה עובד משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, מהנדס או אדריכל, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים חמש שנים לפחות, שיכהן כרשם המהנדסים והאדריכלים (בחוק זה – הרשם). הרשם ינהל פנקס המהנדסים והאדריכלים ובו מדורים נפרדים לכל אחד מענפי ההנדסה והאדריכלות. הודעה על פתיחת מדור תפורסם ברשומות[2].

מיום 7.10.2005

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ה מס' 1995 מיום 7.4.2005 עמ' 333 (ה"ח 2951)

8. השר או מי שהוסמך לכך על ידיו השר ימנה עובד משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, מהנדס או אדריכל, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים חמש שנים לפחות, שיכהן כרשם המהנדסים והאדריכלים (בחוק זה – הרשם). הרשם ינהל פנקס המהנדסים והאדריכלים ובו מדורים נפרדים לכל אחד מענפי ההנדסה והאדריכלות. הודעה על פתיחת מדור תפורסם ברשומות.

רישום בפנקס (תיקון מס' 2) תשל"ב-1972

9.    (א)[3] ואלה זכאים להיות רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים לאחר ששילמו אגרת הרישום שנקבעה בתקנות:

(תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

(1)   (נמחקה);

(תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

(2)   בעל תעודה מאת מוסד להשכלה גבוהה באחד מענפי ההנדסה, והתעודה והמוסד הוכרו על ידי השר לאחר התייעצות במועצה;

(תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

(2א) בעל תואר ראשון לפחות באחד מענפי האדריכלות או אדריכלות הנוף, שהוא תואר מוכר מאת מוסד מוכר, ותכנית הלימודים לתואר האמור כוללת מקצועות לימוד באדריכלות שנוגעים, במישרין או בעקיפין, לבטיחות הציבור, בני אדם או רכוש ולרמת המקצוע, ושהשר הורה עליהם לאחר התייעצות עם המועצה ועם המועצה להשכלה גבוהה; מקצועות הלימוד שהשר הורה עליהם יפורסמו באתר האינטרנט של משרד השר;

(תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

(2ב) בעל תואר ראשון לפחות באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות מאת מוסד אקדמי במדינת חוץ, ובלבד שהתואר הוכר על ידי השר לאחר התייעצות עם המועצה;

(תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

(3)   (נמחקה);

(תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

(4)   (נמחקה);

(תיקון מס' 4) תשנ"א-1991

(5)   (נמחקה);

(תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

(6)   (נמחקה).

(תיקון מס' 5) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

          (א1) הוגשה לשר בקשה להכרה בתעודה ובמוסד כאמור בסעיף קטן (א)(2) בידי מכללה, או מוסד ללימודים גבוהים בישראל שאינו אוניברסיטה, שלבוגריהם מוענק תואר ראשון לפחות כתואר מוכר כאמור בחוק המועצה להשכלה גבוהה, בתחומי ההנדסה, האדריכלות או הטכנולוגיה, יכיר השר במוסד ובתעודה, אם שוכנע לאחר התייעצות במועצה ולעניין מקצועות הלימוד – גם לאחר התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, כי ההכשרה האקדמית והמקצועית הניתנת במוסד הינה ברמה ההולמת הכשרת מהנדסים או אדריכלים בישראל.

(תיקון מס' 2) תשל"ב-1972

          (ב)  השר יקבע את הרכב הנציגות בחבר הבוחנים באישור ועדת העבודה של הכנסת ואת המינויים האישיים – בהתייעצות עם המועצה.

מיום 15.4.1965

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ה מס' 455 מיום 15.4.1965 עמ' 126 (ה"ח 611)

9. ואלה זכאים להיות רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים לאחר ששילמו אגרת הרישום שנקבעה בתקנות:

(1) בעל תעודת מוסמך למדעי ההנדסה או מוסמך לארכיטקטורה מאת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל;

(2) בעל תעודה מאת מוסד להשכלה גבוהה באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות, והתעודה והמוסד הוכרו על ידי השר לאחר התייעצות במועצה;

(3) בעל תעודת חברות באיגוד רשמי של מהנדסים או אדריכלים או בעל תעודת רישום, או כיוצא באלה, במדינה שבה חברות באיגוד רשמי או רישום מסמיכים לעסוק בענף ההנדסה או האדריכלות, והאיגוד או הרישום הוכרו על ידי השר לאחר התייעצות במועצה;

ובלבד שהוכיח – להנחת דעתו של חבר בוחנים שיתמנה לכך על ידי השר לאחר התייעצות במועצה – על ידי עבודות שביצע או בדרך אחרת, הכל כפי שייקבע בתקנות, שיש לו הכשרה מתאימה;

(4) בעל תעודת חברות באיגוד של מהנדסים או אדריכלים בישראל, שהחברות בו מותנית במילוי אחרי תנאים הזהים לתנאים האמורים בפסקאות (1), (2), (3) או (5), והאיגוד הוכר על ידי השר לאחר התייעצות במועצה;

(4) (5) מי שעבד שתים עשרה שנה לפחות באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות, והוכיח להנחת דעתו של חבר הבוחנים, אם על ידי העבודות שביצע ואם בדרך אחרת, הכל כפי שנקבע בתקנות, שיש לו הכשרה מתאימה, ובלבד שהגיש בקשה לרישום תוך ששה חדשים לאחר פרסום הודעה שנפתח בפנקס המהנדסים והאדריכלים מדור לענף ההנדסה או האדריכלות בו עבד כאמור; חבר הבוחנים יתמנה על ידי השר לאחר התייעצות במועצה.

 

מיום 13.7.1972

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ב מס' 661 מיום 13.7.1972 עמ' 118 (ה"ח 962)

9. (א) ואלה זכאים להיות רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים לאחר ששילמו אגרת הרישום שנקבעה בתקנות:

(1) בעל תעודת מוסמך למדעי ההנדסה או מוסמך לארכיטקטורה מאת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל;

(2) בעל תעודה מאת מוסד להשכלה גבוהה באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות, והתעודה והמוסד הוכרו על ידי השר לאחר התייעצות במועצה;

(3) בעל תעודת חברות באיגוד רשמי של מהנדסים או אדריכלים או בעל תעודת רישום, או כיוצא באלה, במדינה שבה חברות באיגוד רשמי או רישום מסמיכים לעסוק בענף ההנדסה או האדריכלות, והאיגוד או הרישום הוכרו על ידי השר לאחר התייעצות במועצה;

ובלבד שהוכיח – להנחת דעתו של חבר בוחנים שיתמנה לכך על ידי השר לאחר התייעצות במועצה – על ידי עבודות שביצע או בדרך אחרת, הכל כפי שייקבע בתקנות, שיש לו הכשרה מתאימה;

(4) בעל תעודת חברות באיגוד של מהנדסים או אדריכלים בישראל, שהחברות בו מותנית במילוי אחרי תנאים הזהים לתנאים האמורים בפסקאות (1), (2), (3) או (5), והאיגוד הוכר על ידי השר לאחר התייעצות במועצה;

(5) מי שעבד שתים עשרה שנה לפחות באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות, והוכיח להנחת דעתו של חבר הבוחנים, אם על ידי העבודות שביצע ואם בדרך אחרת, הכל כפי שנקבע בתקנות, שיש לו הכשרה מתאימה, ובלבד שהגיש בקשה לרישום תוך ששה חדשים לאחר פרסום הודעה שנפתח בפנקס המהנדסים והאדריכלים מדור לענף ההנדסה או האדריכלות בו עבד כאמור; חבר הבוחנים יתמנה על ידי השר לאחר התייעצות במועצה;

(6) מי שעבד כמהנדס או כאדריכל במדינת חוץ באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות, והוכיח להנחת דעתו של חבר בוחנים, בתנאים שנקבעו בתקנות, שעבד כאמור ושיש לו הכשרה מתאימה לעסוק כמהנדס או כאדריכל בישראל, ובלבד שהגיש בקשה לרישומו בפנקס המהנדסים והאדריכלים תוך שנה מיום שנעשה לראשונה תושב ישראל.

(ב) השר יקבע את הרכב הנציגות בחבר הבוחנים באישור ועדת העבודה של הכנסת ואת המינויים האישיים – בהתייעצות עם המועצה.

 

מיום 22.5.1991

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"א מס' 1345 מיום 22.2.1991 עמ' 94 (ה"ח 1899)

מחיקת פסקה 9(א)(5)

(5) מי שעבד שתים עשרה שנה לפחות באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות, והוכיח להנחת דעתו של חבר הבוחנים, אם על ידי העבודות שביצע ואם בדרך אחרת, הכל כפי שנקבע בתקנות, שיש לו הכשרה מתאימה, ובלבד שהגיש בקשה לרישום תוך ששה חדשים לאחר פרסום הודעה שנפתח בפנקס המהנדסים והאדריכלים מדור לענף ההנדסה או האדריכלות בו עבד כאמור.

 

מיום 2.1.1992

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ב מס' 1377 מיום 2.1.1992 עמ' 37 (ה"ח 2075)

הוספת סעיף קטן 9(א1)

 

מיום 11.3.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2698 מיום 11.3.2018 עמ' 225 (ה"ח 706)

(א) ואלה זכאים להיות רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים לאחר ששילמו אגרת הרישום שנקבעה בתקנות:

(1) בעל תעודת מוסמך למדעי ההנדסה או מוסמך לארכיטקטורה מאת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל;

(2) בעל תעודה מאת מוסד להשכלה גבוהה באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות, והתעודה והמוסד הוכרו על ידי השר לאחר התייעצות במועצה;

(2א) בעל תואר ראשון לפחות באחד מענפי האדריכלות או אדריכלות הנוף, שהוא תואר מוכר מאת מוסד מוכר, ותכנית הלימודים לתואר האמור כוללת מקצועות לימוד באדריכלות שנוגעים, במישרין או בעקיפין, לבטיחות הציבור, בני אדם או רכוש ולרמת המקצוע, ושהשר הורה עליהם לאחר התייעצות עם המועצה ועם המועצה להשכלה גבוהה; מקצועות הלימוד שהשר הורה עליהם יפורסמו באתר האינטרנט של משרד השר;

(2ב) בעל תואר ראשון לפחות באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות מאת מוסד אקדמי במדינת חוץ, ובלבד שהתואר הוכר על ידי השר לאחר התייעצות עם המועצה;

(3) בעל תעודת חברות באיגוד רשמי של מהנדסים או אדריכלים או בעל תעודת רישום, או כיוצא באלה, במדינה שבה חברות באיגוד רשמי או רישום מסמיכים לעסוק בענף ההנדסה או האדריכלות, והאיגוד או הרישום הוכרו על ידי השר לאחר התייעצות במועצה;

ובלבד שהוכיח – להנחת דעתו של חבר בוחנים שיתמנה לכך על ידי השר לאחר התייעצות במועצה – על ידי עבודות שביצע או בדרך אחרת, הכל כפי שייקבע בתקנות, שיש לו הכשרה מתאימה;

(4) בעל תעודת חברות באיגוד של מהנדסים או אדריכלים בישראל, שהחברות בו מותנית במילוי אחרי תנאים הזהים לתנאים האמורים בפסקאות (1), (2), (3) או (5), והאיגוד הוכר על ידי השר לאחר התייעצות במועצה;

(5) (נמחקה);

(6) מי שעבד כמהנדס או כאדריכל במדינת חוץ באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות, והוכיח להנחת דעתו של חבר בוחנים, בתנאים שנקבעו בתקנות, שעבד כאמור ושיש לו הכשרה מתאימה לעסוק כמהנדס או כאדריכל בישראל, ובלבד שהגיש בקשה לרישומו בפנקס המהנדסים והאדריכלים תוך שנה מיום שנעשה לראשונה תושב ישראל.

(א1) הוגשה לשר בקשה להכרה בתעודה ובמוסד כאמור בסעיף קטן (א)(2) בידי מכללה, או מוסד ללימודים גבוהים בישראל שאינו אוניברסיטה, שלבוגריהם מוענק תואר ראשון לפחות כתואר מוכר כאמור בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, בתחומי ההנדסה, האדריכלות או הטכנולוגיה, יכיר השר במוסד ובתעודה, אם שוכנע לאחר התייעצות במועצה ולעניין מקצועות הלימוד – גם לאחר התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, כי ההכשרה האקדמית והמקצועית הניתנת במוסד הינה ברמה ההולמת הכשרת מהנדסים או אדריכלים בישראל.

רישום כפול

10.  רשאי אדם להיות רשום ביותר ממדור אחד של פנקס המהנדסים והאדריכלים, אם נתמלאו כל התנאים לרישומו באותם מדורים.

מהנדס רשוי ואדריכל רשוי (תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

11.  (א)[4] מי שהיה רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במשך תקופה שהשר, לאחר התייעצות במועצה, קבע בתקנות לענף פלוני או למדור פלוני של הנדסה או אדריכלות והתמחה באותו ענף או באותו מדור במשך תקופה כאמור לאחר שנרשם, יתן לו השר רשיון מהנדס או אדריכל בציון ענף או מדור ההנדסה או האדריכלות שבו הוא נרשם; ואולם מי שהוא בעל תעודה כאמור בסעיף 9 הניתנת רק לאחר תקופת התמחות מסויימת בענף או במדור הנדסה או אדריכלות, רשאי השר, לאחר התייעצות במועצה, להביא אותה תקופה, כולה או מקצתה, בחשבון, אף שבעל התעודה נרשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים רק לאחר שניתנה לו התעודה האמורה.

(תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

          (ב)  תקופת הרישום וההתמחות הנדרשת לפי סעיף קטן (א) לא תפחת משנה אחת ולא תעלה על שלוש שנים.

(תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

          (ב1) על אף האמור בסעיף קטן (א), במניין תקופת ההתמחות הנדרשת בענפי האדריכלות או אדריכלות הנוף של מי שלומד במוסד מוכר, תובא בחשבון תקופת התמחות של עד שנה שהתקיימה החל במחצית השנייה של השנה הקודמת לשנה האחרונה ללימודיו, אף שנרשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים רק לאחר תחילת ההתמחות האמורה.

(תיקון מס' 4) תשנ"א-1991 (תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

          (ג)   (1)   השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות תנאים למתן הרשיון כאמור בסעיף קטן (א) ובכלל זה הוכחת כשירותו ונסיונו בהתמחות של מבקש הרשיון; הוכחה כאמור יכול שתיעשה בדרך של בחינות או עבודות שביצע או השתלמויות שעבר, בין בתקופת הרישום כאמור בסעיף קטן (ב) ובין לאחריה, או בדרך של שילוב שלהם או בכל דרך אחרת, הכל כפי שיקבע;

(2)   תקנות לפי פסקה (1) יכול שיחולו על כלל המהנדסים והאדריכלים, על סוגים מהם או על ענף מענפי ההנדסה או האדריכלות;

(תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

(3)   נקבעו בתקנות לפי פסקה (1) תנאים למתן רישיון, הם לא יחולו לגבי מבקש רישיון שהחל את התמחותו במועד שקדם למועד כניסתם לתוקף, ויחולו לגביו התנאים שהיו בתוקף במועד תחילת התמחותו;

(תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

(4)   נקבעה בתקנות לפי פסקה (1) תקופת התמחות ארוכה מתקופת ההתמחות שהיתה בתוקף במועד תחילת לימודיו של מבקש רישיון, לא תחול ההארכה כאמור לגבי מבקש רישיון שהחל את לימודיו במועד שקדם למועד תחילת תוקפה של ההארכה, ותחול לגביו תקופת ההתמחות שהיתה בתוקף במועד תחילת לימודיו, ובלבד שהשלים את לימודיו בתוך שש שנים;

(תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

(5)   על אף האמור בפסקאות (3) ו-(4), מבקש רישיון רשאי לבקש כי יחולו לגביו התנאים שמועד כניסתם לתוקף חל לאחר שהחל את התמחותו או לימודיו, לפי העניין.

          (ד)  לא ישא אדם תואר "מהנדס רשוי" או "אדריכל רשוי" או תואר דומה לאלה עד כדי להטעות ולא יתחזה אדם כמהנדס רשוי או כאדריכל רשוי, אלא אם ניתן לו רשיון כאמור.

מיום 22.5.1991

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"א מס' 1345 מיום 22.2.1991 עמ' 94 (ה"ח 1899)

(ג) (1) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות תנאים למתן הרשיון כאמור בסעיף קטן (א) ובכלל זה הוכחת כשירותו ונסיונו בעבודה של מבקש הרשיון; הוכחה כאמור יכול שתיעשה בדרך של בחינות או עבודות שביצע, בין בתקופת הרישום כאמור בסעיף קטן (ב) ובין לאחריה, או בדרך של שילוב שלהם או בכל דרך אחרת, הכל כפי שיקבע.

(2) תקנות לפי פסקה (1) יכול שיחולו על כלל המהנדסים והאדריכלים, על סוגים מהם או על ענף מענפי ההנדסה או האדריכלות.

(ג) (ד) לא ישא אדם תואר "מהנדס רשוי" או "אדריכל רשוי" או תואר דומה לאלה עד כדי להטעות ולא יתחזה אדם כמהנדס רשוי או כאדריכל רשוי, אלא אם ניתן לו רשיון כאמור.

 

מיום 11.3.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2698 מיום 11.3.2018 עמ' 226 (ה"ח 706)

(א) מי שהיה רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במשך תקופה שהשר, לאחר התייעצות במועצה, קבע בתקנות לענף פלוני או למדור פלוני של הנדסה או אדריכלות ועבד והתמחה באותו ענף או באותו מדור במשך תקופה כאמור לאחר שנרשם, יתן לו השר רשיון מהנדס או אדריכל בציון ענף או מדור ההנדסה או האדריכלות שבו הוא נרשם; ואולם מי שהוא בעל תעודה כאמור בסעיף 9(1), (2) או (3) בסעיף 9 הניתנת רק לאחר תקופת עבודה התמחות מסויימת בענף או במדור הנדסה או אדריכלות, רשאי השר, לאחר התייעצות במועצה, להביא אותה תקופה, כולה או מקצתה, בחשבון, אף שבעל התעודה נרשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים רק לאחר שניתנה לו התעודה האמורה.

(ב) תקופת הרישום והעבודה וההתמחות הנדרשת לפי סעיף קטן (א) לא תפחת משנה אחת ולא תעלה על שלוש שנים.

(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (א), במניין תקופת ההתמחות הנדרשת בענפי האדריכלות או אדריכלות הנוף של מי שלומד במוסד מוכר, תובא בחשבון תקופת התמחות של עד שנה שהתקיימה החל במחצית השנייה של השנה הקודמת לשנה האחרונה ללימודיו, אף שנרשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים רק לאחר תחילת ההתמחות האמורה.

(ג) (1) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות תנאים למתן הרשיון כאמור בסעיף קטן (א) ובכלל זה הוכחת כשירותו ונסיונו בעבודה בהתמחות של מבקש הרשיון; הוכחה כאמור יכול שתיעשה בדרך של בחינות או עבודות שביצע או השתלמויות שעבר, בין בתקופת הרישום כאמור בסעיף קטן (ב) ובין לאחריה, או בדרך של שילוב שלהם או בכל דרך אחרת, הכל כפי שיקבע;

(2) תקנות לפי פסקה (1) יכול שיחולו על כלל המהנדסים והאדריכלים, על סוגים מהם או על ענף מענפי ההנדסה או האדריכלות;

(3) נקבעו בתקנות לפי פסקה (1) תנאים למתן רישיון, הם לא יחולו לגבי מבקש רישיון שהחל את התמחותו במועד שקדם למועד כניסתם לתוקף, ויחולו לגביו התנאים שהיו בתוקף במועד תחילת התמחותו;

(4) נקבעה בתקנות לפי פסקה (1) תקופת התמחות ארוכה מתקופת ההתמחות שהיתה בתוקף במועד תחילת לימודיו של מבקש רישיון, לא תחול ההארכה כאמור לגבי מבקש רישיון שהחל את לימודיו במועד שקדם למועד תחילת תוקפה של ההארכה, ותחול לגביו תקופת ההתמחות שהיתה בתוקף במועד תחילת לימודיו, ובלבד שהשלים את לימודיו בתוך שש שנים;

(5) על אף האמור בפסקאות (3) ו-(4), מבקש רישיון רשאי לבקש כי יחולו לגביו התנאים שמועד כניסתם לתוקף חל לאחר שהחל את התמחותו או לימודיו, לפי העניין.

אגרה (תיקון מס' 4) תשנ"א-1991

11א.  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות אגרה בעד בחינה כאמור בסעיף 11(ג), ורשאי הוא לקבוע סוגים של מהנדסים או אדריכלים שיהיו פטורים מתשלומה.

מיום 22.5.1991

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"א מס' 1345 מיום 22.2.1991 עמ' 95 (ה"ח 1899)

הוספת סעיף 11א

רישיון זמני למהנדס או לאדריכל, ממדינת חוץ (תיקון מס' 9)  תשע"ח-2018

11ב.[5] (א)  על אף האמור בסעיף 11, השר רשאי לתת רישיון זמני למהנדס או לאדריכל, ממדינת חוץ (בסעיף זה – מומחה זר), לשם ביצוע פעולות שיוחדו לפי חוק זה למהנדס רשוי או לאדריכל רשוי, לפי העניין, לתקופה שלא תעלה על שנה, ובלבד שמתקיימים במומחה הזר כל אלה:

(1)   הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים;

(2)   הוא רשאי לתכנן או לבצע במדינת החוץ את המיזם שלשם תכנונו או ביצועו הוזמן לישראל;

(3)   הוא הוכר כבעל מוניטין ומומחה בעל שם בתחומו, על ידי השר, לאחר התייעצות עם המועצה;

(4)   הוא ביצע או תכנן בעבר מיזם דומה למיזם שלשם תכנונו או ביצועו הוזמן לישראל;

(5)   הוא הוזמן לישראל לשם תכנון או ביצוע מיזם שעלותו היא בסכום העולה על 500 מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה.

          (ב)  מומחה זר שקיבל רישיון זמני לפי סעיף זה לא יפעל בישראל אלא בליווי מהנדס רשוי או אדריכל רשוי, לפי סעיף 11, לפי העניין, שילווה את המומחה הזר בכל הנוגע לעמידה בהוראות לפי כל דין המסדיר את תחום פעילותו בישראל, ובכלל זה הוראות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (בסעיף זה – המלווה); נדרשה חתימת המומחה הזר על אישור או תכנית לפי כל דין, יחתום המלווה לצד חתימתו של המומחה הזר, ואולם אין בחתימת המלווה כדי לפגוע בזכויות המומחה הזר לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, ככל שיש לו זכויות כאלה.

          (ג)   השר רשאי להאריך את תקופת הרישיון הזמני כאמור בסעיף קטן (א) בתקופה נוספת שלא תעלה על שנה.

          (ד)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

מיום 11.3.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2698 מיום 11.3.2018 עמ' 226 (ה"ח 706)

הוספת סעיף 11ב

ייחוד פעולות (תיקון מס' 8) תשע"ג-2012

12.  השר רשאי, לאחר התייעצות עם הוועדה המשותפת כמשמעותה בסעיף 21 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לייחד בתקנות פעולות למהנדס רשוי או לאדריכל רשוי; משיוחדה פעולה כך, לא יבצענה אדם אלא אם הוא בעל רשיון לפי סעיף 11.

מיום 14.1.2013

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ג מס' 2386 מיום 15.11.2012 עמ' 29 (ה"ח 460)

12. השר רשאי, לאחר התייעצות במועצה לאחר התייעצות עם הוועדה המשותפת כמשמעותה בסעיף 21 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לייחד בתקנות פעולות למהנדס רשוי או לאדריכל רשוי; משיוחדה פעולה כך, לא יבצענה אדם אלא אם הוא בעל רשיון לפי סעיף 11.

אגרה שנתית (תיקון מס' 9) תשע"ח-2018

13.  מהנדס רשוי או אדריכל רשוי הרוצה לבצע בשנה פלונית פעולות האמורות בסעיף 12, ישלם עד חודש מרס של אותה שנה, ואם קיבל אותה שנה את רשיונו – תוך חודש ימים מיום קבלתו, אגרה שנתית שנקבעה בתקנות; לא שילם אגרה כאמור – לא יבצע אותן פעולות, כל עוד לא שילם כפל האגרה; מהנדס רשוי או אדריכל רשוי שקיבל לראשונה את רישיונו אחרי חודש יוני בשנה פלונית יהיה פטור מתשלום אגרה שנתית לאותה שנה; סעיף זה אינו חל על מהנדס רשוי או אדריכל רשוי שהוא עובד המדינה או בשירות צבא-הגנה לישראל.

מיום 11.3.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2698 מיום 11.3.2018 עמ' 227 (ה"ח 706)

13. מהנדס רשוי או אדריכל רשוי הרוצה לבצע בשנה פלונית פעולות האמורות בסעיף 12, ישלם תוך חודש ינואר עד חודש מרס של אותה שנה, ואם קיבל אותה שנה את רשיונו – תוך חודש ימים מיום קבלתו, אגרה שנתית שנקבעה בתקנות; לא שילם אגרה כאמור – לא יבצע אותן פעולות, כל עוד לא שילם כפל האגרה; מהנדס רשוי או אדריכל רשוי שקיבל לראשונה את רישיונו אחרי חודש יוני בשנה פלונית יהיה פטור מתשלום אגרה שנתית לאותה שנה; סעיף זה אינו חל על מהנדס רשוי או אדריכל רשוי שהוא עובד המדינה או בשירות צבא-הגנה לישראל.

אדריכל מורשה להיתר (תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

13א.  (א)  ביקש אדריכל רשוי להירשם כמורשה להגיש בקשות להיתר לפי פרק ה'3 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (בחוק זה – מורשה להיתר), רשאי הרשם לרשמו ולתת לו תעודת מורשה להיתר, אם נוכח כי הכין כאדריכל רשוי במשך חמש שנים לפחות, בקשות להיתרי בניה בישראל, במספר ובהיקף שקבעו השר ושר הפנים, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

          (ב)  לא יירשם אדריכל רשוי כמורשה להיתר, אם בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה, אין הוא ראוי להיות מורשה להיתר, בעבירה לפי פרק י' בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, או בעבירה לפי סימנים ד' ו-ה' בפרק ט' בחוק העונשין, התשל"ז-1977.

          (ג)   נוכח הרשם כי נתן לאדם תעודת מורשה להיתר ולא מתקיימים התנאים הקבועים בהוראות לפי סעיף זה, רשאי הוא להורות על ביטול הרישום ולבטל או להתלות את התעודה, ובלבד שנתן למורשה להיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו.

          (ד)  השר יקבע את סדרי הרישום של מורשים להיתר ובהסכמת שר הפנים – את אופן הגשת בקשה לתעודת מורשה להיתר, לפי סעיף זה.

מיום 3.8.2005 עד יום 3.8.2010

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1994 מיום 3.4.2005 עמ' 284 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 13א

עונשין (תיקון מס' 4) תשנ"א-1991

14.  (א)  העובר על סעיפים 2, 11(ד) או 12, דינו - מאסר ששה חדשים.

          (ב)  העובר על סעיף 13, דינו - קנס.

מיום 22.5.1991

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"א מס' 1345 מיום 22.2.1991 עמ' 95 (ה"ח 1899)

החלפת סעיף 14

הנוסח הקודם:

עבירות

14. (א) העובר על סעיפים 2 או 12, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס אלף לירות.

(ב) העובר על סעיף 13, דינו – קנס מאה לירות ולא פחות מהאגרה שהוא חייב בה.

התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע

15.  השר יקבע בתקנות, לאחר התייעצות במועצה, כללים בדבר התנהגותם של הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, והעובר עליהם ייאשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.

חקירה בהתנהגות מהנדסים ואדריכלים (תיקון מס' 3)  תשל"ז-1976 (תיקון מס' 4) תשנ"א-1991

16.  (א)  המועצה רשאית למנות ועדת אתיקה, מבין חבריה או מחוצה לה, שתחקור מקרה שהובא לידיעתה ובו נאשם רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, בין שנקבעת בכללים לפי סעיף 15 ובין אם לאו, או שנתחייב בדין על עבירה שיש בה קלון או על עבירה לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, שקבע שר העבודה לענין זה באישור ועדת העבודה של הכנסת; ובלבד שתינתן הזדמנות לנאשם להשיב על האשמה ולהתגונן.

(תיקון מס' 4) תשנ"א-1991

          (ב)  ועדת אתיקה לענין סעיף זה תהא מורכבת רובה מהנדסים או אדריכלים מאותו ענף ההנדסה או האדריכלות אשר בו רשום הנאשם.

(תיקון מס' 4) תשנ"א-1991

          (ג)   השר, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע בתקנות סדרי דין בדיון לפני ועדת אתיקה, לרבות קביעת מועדים לדיוניה ולמתן החלטותיה; ועדת אתיקה רשאית לקבוע לעצמה את סדרי הדין בפניה ככל שלא נקבעו בתקנות כאמור.

מיום 30.12.1976

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ז מס' 836 מיום 30.12.1976 עמ' 39 (ה"ח 1262)

(א) המועצה רשאית למנות ועדה, מבין חבריה או מחוצה לה, שתחקור מקרה שהובא לידיעתה ובו נאשם רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, בין שנקבעת בכללים לפי סעיף 15 ובין אם לאו, או שנתחייב בדין על עבירה שיש בה קלון או על עבירה לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, שקבע שר העבודה לענין זה באישור ועדת העבודה של הכנסת; ובלבד שתינתן הזדמנות לנאשם להשיב על האשמה ולהתגונן.

 

מיום 22.5.1991

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"א מס' 1345 מיום 22.2.1991 עמ' 95 (ה"ח 1899)

16. (א) המועצה רשאית למנות ועדה ועדת אתיקה, מבין חבריה או מחוצה לה, שתחקור מקרה שהובא לידיעתה ובו נאשם רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, בין שנקבעת בכללים לפי סעיף 15 ובין אם לאו, או שנתחייב בדין על עבירה שיש בה קלון או על עבירה לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, שקבע שר העבודה לענין זה באישור ועדת העבודה של הכנסת; ובלבד שתינתן הזדמנות לנאשם להשיב על האשמה ולהתגונן.

(ב) ועדה ועדת אתיקה לענין סעיף זה תהא מורכבת רובה מהנדסים או אדריכלים מאותו ענף ההנדסה או האדריכלות אשר בו רשום הנאשם.

(ג) השר, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע בתקנות סדרי דין בדיון לפני ועדת אתיקה, לרבות קביעת מועדים לדיוניה ולמתן החלטותיה; ועדת אתיקה רשאית לקבוע לעצמה את סדרי הדין בפניה ככל שלא נקבעו בתקנות כאמור.

עונשים על התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע (תיקון מס' 4)  תשנ"א-1991

17.  (א)  לאחר חקירה כאמור בסעיף 16, רשאית ועדת האתיקה, אם תראה לעשות כן למען הגנת הציבור או שמו הטוב של המקצוע, להחליט על אחד מאלה:

(1)   התראה;

(2)   נזיפה;

(3)   קנס בשיעור שלא יעלה על הקבוע בתקנות;

(תיקון מס' 3) תשל"ז-1976

(4)   התליית תעודת מהנדס רשוי או אדריכל רשוי או הפסקת הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או שתיהן כאחת, והכל לתקופה שתקבע ועדת האתיקה;

(5)   ביטול תעודת מהנדס רשוי או תעודת אדריכל רשוי או ביטול הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או שניהם כאחד.

          (ב)  החליטה ועדת האתיקה על התליית תעודה או הפסקת הרישום כאמור בסעיף קטן (א) (להלן - התליה), רשאית היא להורות באותה החלטה שההתליה תהא על תנאי, כולה או מקצתה.

          (ג)   הוחלט על התליה על תנאי, לא תבוצע ההתליה אלא אם הנידון עבר, תוך תקופה שנקבעה בהחלטה ושלא תפחת משנה אחת ולא תעלה על שלוש שנים (להלן - תקופת התנאי), אחת העבירות כאמור בסעיף 16(א) שנקבעה בהחלטת ועדת האתיקה, וועדת האתיקה מצאה אותו אשם בעבירה כזאת (להלן - עבירה נוספת) תוך תקופת התנאי או לאחריה; היתה העבירה הרשעה בעבירה פלילית, אין נפקא מינה אם ההרשעה היתה תוך תקופת התנאי או לאחריה, ובלבד שהעבירה הפלילית בוצעה תוך תקופת התנאי.

          (ד)  תקופת התנאי תתחיל מיום שהודע לנידון על החלטת ועדת האתיקה, זולת אם ועדת האתיקה נתנה הוראה אחרת.

ת"ט תשל"ז-1977

          (ה)  קביעת העבירות הנוספות יכול שתהא בציון סוג של עבירות או בפירוט עבירות מסויימות, אם דרך תיאורן ואם דרך איזכור הוראות חוק; אוזכרה הוראת חוק והיא בוטלה לאחר מכן והוראה אחרת באה במקומה, יראו את החלטת ועדת האתיקה כמאזכרת את ההוראה האחרת.

          (ו)   החליטה ועדת האתיקה על התליה בשל עבירה נוספת, לא תורה שההתליה תהיה כולה על תנאי.

          (ז)   מי שנידון להתליה על תנאי ונמצא אשם בשל עבירה נוספת, תצווה ועדת האתיקה על ביצועה של ההתליה.

          (ח)  מצאה ועדת האתיקה את הנידון אשם בעבירה נוספת ולא החליטה בשל אותה עבירה על התליה, רשאית היא, מטעמים שיירשמו, על אף האמור בסעיף קטן (ז) ובמקום לצוות על ביצועה של ההתליה, לצוות על הארכת תקופת התנאי לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים, אם שוכנעה שבנסיבות הענין לא יהא זה צודק לבצע את ההתליה על תנאי.

          (ט)  לא תשתמש ועדת האתיקה בסמכות לפי סעיף קטן (ח) אלא בהחלטתה הראשונה שבה מצאה את הנידון אשם בעבירה נוספת.

מיום 30.12.1976

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ז מס' 836 מיום 30.12.1976 עמ' 39 (ה"ח 1262)

ת"ט תשל"ז-1977

ת"ט ס"ח תשל"ז מס' 853 מיום 18.3.1977 עמ' 124

17. (א) לאחר חקירה כאמור בסעיף 16, רשאית המועצה, אם תראה לעשות כן למען הגנת הציבור או שמו הטוב של המקצוע, להחליט על אחד מאלה:

(1) התראה;

(2) נזיפה;

(3) קנס בשיעור שלא יעלה על הקבוע בתקנות;

(3)(4) התליית תעודת מהנדס רשוי או אדריכל רשוי או הפסקת הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או שתיהן כאחת, והכל לתקופה שתקבע המועצה;

(4)(5) ביטול תעודת מהנדס רשוי או תעודת אדריכל רשוי או ביטול הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או שניהם כאחד.

(ב) החליטה המועצה על התליית תעודה או הפסקת הרישום כאמור בסעיף קטן (א) (להלן - התליה), רשאית היא להורות באותה החלטה שההתליה תהא על תנאי, כולה או מקצתה.

(ג) הוחלט על התליה על תנאי, לא תבוצע ההתליה אלא אם הנידון עבר, תוך תקופה שנקבעה בהחלטה ושלא תפחת משנה אחת ולא תעלה על שלוש שנים (להלן - תקופת התנאי), אחת העבירות כאמור בסעיף 16(א) שנקבעה בהחלטת המועצה, והמועצה מצאה אותו אשם בעבירה כזאת (להלן - עבירה נוספת) תוך תקופת התנאי או לאחריה; היתה העבירה הרשעה בעבירה פלילית, אין נפקא מינה אם ההרשעה היתה תוך תקופת התנאי או לאחריה, ובלבד שהעבירה הפלילית בוצעה תוך תקופת התנאי.

(ד) תקופת התנאי תתחיל מיום שהודע לנידון על החלטת המועצה, זולת אם המועצה נתנה הוראה אחרת.

(ה) קביעת העבירות הנוספות יכול שתהא בציון סוג של עבירות או בפירוט עבירות מסויימות, אם דרך תיאורן ואם דרך איזכור הוראות חוק; אוזכרה הוראת חוק והיא בוטלה לאחר מכן והוראה אחרת באה במקומה, יראו את החלטת המועצה כמאזכרת את ההוראה האחרת.

(ו) החליטה המועצה על התליה בשל עבירה נוספת, לא תורה שההתליה תהיה כולה על תנאי.

(ז) מי שנידון להתליה על תנאי ונמצא אשם בשל עבירה נוספת, תצווה המועצה על ביצועה של ההתליה.

(ח) מצאה המועצה את הנידון אשם בעבירה נוספת ולא החליטה בשל אותה עבירה על התליה, רשאית היא, מטעמים שיירשמו, על אף האמור בסעיף קטן (ז) ובמקום לצוות על ביצועה של ההתליה, לצוות על הארכת תקופת התנאי לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים, אם שוכנעה שבנסיבות הענין לא יהא זה צודק לבצע את ההתליה על תנאי.

(ט) לא תשתמש המועצה בסמכות לפי סעיף קטן (ח) אלא בהחלטתה הראשונה שבה מצאה את הנידון אשם בעבירה נוספת.

 

מיום 22.5.1991

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"א מס' 1345 מיום 22.2.1991 בעמ' 95 (ה"ח 1899)

17. (א) לאחר חקירה כאמור בסעיף 16, רשאית המועצה ועדת האתיקה, אם תראה לעשות כן למען הגנת הציבור או שמו הטוב של המקצוע, להחליט על אחד מאלה:

(1) התראה;

(2) נזיפה;

(3) קנס בשיעור שלא יעלה על הקבוע בתקנות;

(4) התליית תעודת מהנדס רשוי או אדריכל רשוי או הפסקת הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או שתיהן כאחת, והכל לתקופה שתקבע המועצה ועדת האתיקה;

(5) ביטול תעודת מהנדס רשוי או תעודת אדריכל רשוי או ביטול הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או שניהם כאחד.

(ב) החליטה המועצה ועדת האתיקה על התליית תעודה או הפסקת הרישום כאמור בסעיף קטן (א) (להלן - התליה), רשאית היא להורות באותה החלטה שההתליה תהא על תנאי, כולה או מקצתה.

(ג) הוחלט על התליה על תנאי, לא תבוצע ההתליה אלא אם הנידון עבר, תוך תקופה שנקבעה בהחלטה ושלא תפחת משנה אחת ולא תעלה על שלוש שנים (להלן - תקופת התנאי), אחת העבירות כאמור בסעיף 16(א) שנקבעה בהחלטת המועצה ועדת האתיקה, והמועצה וועדת האתיקה מצאה אותו אשם בעבירה כזאת (להלן - עבירה נוספת) תוך תקופת התנאי או לאחריה; היתה העבירה הרשעה בעבירה פלילית, אין נפקא מינה אם ההרשעה היתה תוך תקופת התנאי או לאחריה, ובלבד שהעבירה הפלילית בוצעה תוך תקופת התנאי.

(ד) תקופת התנאי תתחיל מיום שהודע לנידון על החלטת המועצה ועדת האתיקה, זולת אם המועצה ועדת האתיקה נתנה הוראה אחרת.

(ה) קביעת העבירות הנוספות יכול שתהא בציון סוג של עבירות או בפירוט עבירות מסויימות, אם דרך תיאורן ואם דרך איזכור הוראות חוק; אוזכרה הוראת חוק והיא בוטלה לאחר מכן והוראה אחרת באה במקומה, יראו את החלטת המועצה ועדת האתיקה כמאזכרת את ההוראה האחרת.

(ו) החליטה המועצה ועדת האתיקה על התליה בשל עבירה נוספת, לא תורה שההתליה תהיה כולה על תנאי.

(ז) מי שנידון להתליה על תנאי ונמצא אשם בשל עבירה נוספת, תצווה המועצה ועדת האתיקה על ביצועה של ההתליה.

(ח) מצאה המועצה ועדת האתיקה את הנידון אשם בעבירה נוספת ולא החליטה בשל אותה עבירה על התליה, רשאית היא, מטעמים שיירשמו, על אף האמור בסעיף קטן (ז) ובמקום לצוות על ביצועה של ההתליה, לצוות על הארכת תקופת התנאי לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים, אם שוכנעה שבנסיבות הענין לא יהא זה צודק לבצע את ההתליה על תנאי.

(ט) לא תשתמש המועצה ועדת האתיקה בסמכות לפי סעיף קטן (ח) אלא בהחלטתה הראשונה שבה מצאה את הנידון אשם בעבירה נוספת.

חקירה בענין צבאי (תיקון מס' 4) תשנ"א-1991

18.  (א)  נאשם אדם לפי סעיף 16 על מעשה שביצע במסגרת צבא-הגנה-לישראל או עקב השתייכותו אליו, יתמנה לועדת אתיקה שתחקור במקרה לפחות חבר אחד של המועצה, והרכב ועדת האתיקה כולה יהיה טעון אישורו המוקדם של שר הבטחון.

(תיקון מס' 4) תשנ"א-1991

          (ב)  הודיע שר הבטחון, או מי שהוסמך לכך על ידיו, בתעודה בחתימת ידו, כי ידיעה פלונית שהגיעה לועדת אתיקה לפי סעיף קטן (א) היא סוד בטחוני, תישמר הידיעה לפי האמור בתעודה.

(תיקון מס' 4) תשנ"א-1991

          (ג)   בחקירה שסעיף זה חל עליה יהיו סמכויות ועדת האתיקה לפי סעיפים 17 ו-19 בידי ועדת אתיקה בהרכב כאמור בסעיף קטן (א).

מיום 22.5.1991

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"א מס' 1345 מיום 22.2.1991 בעמ' 95 (ה"ח 1899)

18. (א) נאשם אדם לפי סעיף 16 על מעשה שביצע במסגרת צבא-הגנה-לישראל או עקב השתייכותו אליו, יתמנה לועדה לועדת אתיקה שתחקור במקרה לפחות חבר אחד של המועצה, והרכב הועדה ועדת האתיקה כולה יהיה טעון אישורו המוקדם של שר הבטחון.

(ב) הודיע שר הבטחון, או מי שהוסמך לכך על ידיו, בתעודה בחתימת ידו, כי ידיעה פלונית שהגיעה לועדה לועדת אתיקה לפי סעיף קטן (א) היא סוד בטחוני, תישמר הידיעה לפי האמור בתעודה.

(ג) בחקירה שסעיף זה חל עליה יהיו סמכויות המועצה ועדת האתיקה לפי סעיפים 17 ו-19 בידי הועדה ועדת אתיקה בלבד בהרכב כאמור בסעיף קטן (א).

פרסום (תיקון מס' 4) תשנ"א-1991

19.  ועדת אתיקה רשאית לפרסם, בצורה ובאופן שייראו לה, כל החלטה לפי סעיף 17, ובלבד שאם החליטה על התראה או שלא החליטה להטיל כל סנקציה, לא יפורסם שמו של המהנדס או האדריכל הנוגע בענין אלא לפי בקשתו.

מיום 22.5.1991

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"א מס' 1345 מיום 22.2.1991 בעמ' 95 (ה"ח 1899)

19. המועצה ועדת אתיקה רשאית לפרסם, בצורה ובאופן שייראו לה, כל החלטה לפי סעיף 17, ובלבד שאם החליטה על התראה או שלא החליטה להטיל כל סנקציה, לא יפורסם שמו של המהנדס או האדריכל הנוגע בענין אלא לפי בקשתו.

הודעה על הרשעה בפלילים (תיקון מס' 3) תשל"ז-1976

19א.  בית משפט שהרשיע מהנדס או אדריכל בעבירה פלילית, לרבות בית משפט שדחה ערעור על הרשעה כאמור, כולו או מקצתו, ימציא למועצה באמצעות היועץ המשפטי לממשלה העתק מפסק הדין; שר המשפטים רשאי לקבוע בצו סוגי עבירות שלגביהן לא יחול סעיף זה.

מיום 28.2.1977

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ז מס' 836 מיום 30.12.1976 בעמ' 40 (ה"ח 1262)

הוספת סעיף 19א

חידוש התעודה או הרישום (תיקון מס' 4) תשנ"א-1991

20.  החליטה ועדת אתיקה לבטל תעודת מהנדס רשוי או אדריכל רשוי, או לבטל רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, רשאי השר[6] לחדשם, על פי המלצת ועדת אתיקה שנתמנתה לענין זה על-ידי המועצה ושנתקבלה שלוש שנים לפחות אחרי ההחלטה בדבר ביטול התעודה או הרישום.

מיום 22.5.1991

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"א מס' 1345 מיום 22.2.1991 בעמ' 95 (ה"ח 1899)

20. החליטה המועצה, לפי סעיף 17 או ועדה לפי סעיף 18 החליטה ועדת אתיקה לבטל תעודת מהנדס רשוי או אדריכל רשוי, או לבטל רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, רשאי השר לחדשם, על פי המלצת המועצה שנתקבלה על פי המלצת ועדת אתיקה שנתמנתה לענין זה על-ידי המועצה ושנתקבלה שלוש שנים לפחות אחרי ההחלטה בדבר ביטול התעודה או הרישום.

ערעור (תיקון מס' 4) תשנ"א-1991

20א.  (א)  החלטה של ועדת האתיקה כאמור בסעיפים 17, 18 ו-19, למעט החלטה על התראה או נזיפה, ניתנת לערעור לפני בית משפט מחוזי, לא יאוחר מהיום השלושים לאחר שניתנה ההחלטה אם ניתנה בפני המערער, או לאחר שהומצא לו העתק ממנה אם ניתנה שלא בפניו.

          (ב)  בית המשפט רשאי להחליט על עיכוב ביצוע החלטה של ועדת אתיקה על פי בקשת המערער.

          (ג)   בבואו להכריע בערעור רשאי בית המשפט לעשות אחת מאלה:

(1)   לקבל או לדחות את הערעור כולו או מקצתו, לשנות את ההחלטה של ועדת האתיקה או לבטלה ולתת אחרת במקומה, או להחזיר את ההחלטה עם הוראות לדיון חוזר בועדת האתיקה;

(2)   ליתן כל החלטה שועדת האתיקה היתה מוסמכת לתיתה.

          (ד)  שר המשפטים רשאי, לאחר התייעצות עם השר, לקבוע בתקנות את סדרי הדין בערעור וכן בבקשה לעיכוב ביצוע החלטה של ועדת אתיקה.

מיום 22.5.1991

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"א מס' 1345 מיום 22.2.1991 בעמ' 95 (ה"ח 1899)

הוספת סעיף 20א

הוראת מעבר

21.  מי שעבד בענף הנדסה או אדריכלות לפני פרסום הודעה על פתיחת מדור לאותו ענף בפנקס המהנדסים והאדריכלים ונרשם בפנקס תוך תשעה חדשים לאחר הפרסום, זכאי לקבל תעודה כתום תקופת עבודתו שנקבעה לפי סעיף 11, אף שלא היה רשום בפנקס כל אותה תקופה.

שמירת תקפם של דינים אחרים

22.  שום דבר האמור בחוק זה אינו בא למעט מהוראות חוק החשמל, תשי"ד-1954, או מתקנות לפיו, או לפגוע בזכות או בחובה לפיהם.

ביצוע ותקנות

23.  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

 

 

     דוד בן-גוריון                                                יצחק בן-צבי

        ראש הממשלה                                                               נשיא המדינה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"ח מס' 250 מיום 3.4.1958 עמ' 108 (ה"ח תשט"ז מס' 257 עמ' 66).

תוקן ס"ח תשכ"ה מס' 455 מיום 15.4.1965 עמ' 126 (ה"ח תשכ"ד מס' 611 עמ' 168) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשל"ב מס' 661 מיום 13.7.1972 עמ' 118 (ה"ח תשל"א מס' 962 עמ' 312) – תיקון מס' 2 [במקור מס' 3]; ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשל"ז מס' 836 מיום 30.12.1976 עמ' 39 (ה"ח תשל"ז מס' 1262 עמ' 16) – תיקון מס' 3; ר' סעיף 4 לענין תחילה. ת"ט דפוס ס"ח תשל"ז מס' 853 מיום 18.3.1977 עמ' 124.

ס"ח תשנ"א מס' 1345 מיום 22.2.1991 עמ' 94 (ה"ח תשמ"ח מס' 1899 עמ' 271) – תיקון מס' 4; תחילתו שלושה חדשים מיום פרסומו.

ס"ח תשנ"ב מס' 1377 מיום 2.1.1992 עמ' 37 (ה"ח תשנ"א מס' 2075 עמ' 365) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשס"ה מס' 1994 מיום 3.4.2005 עמ' 284 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 64 עמ' 72) – תיקון מס' 6 בסעיף 2 לחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 72), תשס"ה-2005; תחילתו 4 חודשים מיום פרסומו ותוקפו למשך חמש שנים (מיום 3.8.2005 עד יום 2.8.2010) ור' סעיפים 4, 5 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ה מס' 1995 מיום 7.4.2005 עמ' 333 (ה"ח תשס"א מס' 2951 עמ' 326) – תיקון מס' 7 בסעיף 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), תשס"ה-2005; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ג מס' 2386 מיום 15.11.2012 עמ' 29 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 460 עמ' 168) – תיקון מס' 8 בסעיף 40 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג-2012; תחילתו שישים ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ח מס' 2698 מיום 11.3.2018 עמ' 225 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 706 עמ' 172) – תיקון מס' 9.

[1]  הממשלה העניקה לשר העבודה את הסמכות לבצע את החוק בי"פ תשי"ח מס' 618 מיום 28.8.1958 עמ' 1481. הסמכויות הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1312.

[2] ר' י"פ תשע"ה מס' 7086 מיום 3.8.2015 עמ' 7721. תוקנה י"פ תשע"ז מס' 7531 מיום 26.6.2017 עמ' 7004. י"פ תשע"ח מס' 7631 מיום 30.11.2017 עמ' 1802.

[3] השר אצל את סמכויותיו לפי סעיפים קטנים 9(א)(2), 9(א)(3), 9(א)(4) (למעט התקנת תקנות לפי סעיף קטן 9(א)(3)), 9(א1) לרשם המהנדסים והאדריכלים: י"פ תשע"ו מס' 7141 מיום 9.11.2015 עמ' 1003.

[4] השר אצל את סמכויותיו – למעט התקנת תקנות – לרשם המהנדסים והאדריכלים: י"פ תשע"ו מס' 7141 מיום 9.11.2015 עמ' 1003.

[5] ר' אצילת סמכויות: י"פ תשפ"א מס' 9446 מיום 25.2.2021 עמ' 3828.

[6] השר אצל את סמכותו לרשם המהנדסים והאדריכלים: י"פ תשע"ו מס' 7141 מיום 9.11.2015 עמ' 1003

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות