נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ"ז-1967

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – מהנדסים ואדריכלים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – מהנדסים ואדריכלים

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי בעלי מקצוע

תוכן ענינים

2

Go

הגדרה

סעיף 1

2

Go

תקופת הרישום

סעיף 2

2

Go

ייחוד פעולות

סעיף 3

2

Go

סייג

סעיף 4

2

Go

תחילה

סעיף 5

2

Go

השם

סעיף 6

2

Go

תוספת ראשונה


תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ"ז-1967*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11, 12 ו-23 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, ולאחר התייעצות עם המועצה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1.    בתקנות אלה, "מבנה" – בנין כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, לרבות עבודות בניה הנדסית כמשמעותן בפקודת הבטיחות בעבודה, 1946.

תקופת הרישום תק' תשנ"א-1991

2.    (א)  תקופת הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לענין קבלת רשיון לפי סעיף 11 לחוק היא שלוש שנים.

תק' תשנ"א-1991

          (ב)  בעל תעודה כאמור בסעיף 9(א)(1), (2) או (3) לחוק, הניתנת רק לאחר תקופת עבודה מסויימת בענף הנדסה או אדריכלות, תבוא תקופת עבודתו כאמור במנין שלוש השנים כאמור בתקנת משנה (א).

תק' תשנ"א-1991

          (ג)   מי שעבד מחוץ לישראל בענף הנדסה או אדריכלות שנה אחת לפחות לפני רישומו בפנקס המהנדסים והאדריכלים ועבד בענף כאמור שנה אחת לפחות לאחר רישומו בפנקס, תוקטן לגביו יתרת תקופת הרישום בהתאם לתקנת משנה (א), במספר החודשים המלאים מתוך פרק הזמן שעבד מחוץ לישראל כאמור.

מיום 8.3.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5339 מיום 8.3.1991 עמ' 706

2. (א) תקופת הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לענין קבלת רשיון לפי סעיף 11 לחוק היא שלוש שנים, אולם לגבי בעל תעודה כאמור בסעיף 9(1), (2) או (3) לחוק הניתנת רק לאחר תקופת עבודה מסויימת בענף הנדסה או אדריכלות, תבוא תקופת העבודה כאמור במנין שלוש השנים.

(ב) בעל תעודה כאמור בסעיף 9(א)(1), (2) או (3) לחוק, הניתנת רק לאחר תקופת עבודה מסויימת בענף הנדסה או אדריכלות, תבוא תקופת עבודתו כאמור במנין שלוש השנים כאמור בתקנת משנה (א).

(ג) מי שעבד מחוץ לישראל בענף הנדסה או אדריכלות שנה אחת לפחות לפני רישומו בפנקס המהנדסים והאדריכלים ועבד בענף כאמור שנה אחת לפחות לאחר רישומו בפנקס, תוקטן לגביו יתרת תקופת הרישום בהתאם לתקנת משנה (א), במספר החודשים המלאים מתוך פרק הזמן שעבד מחוץ לישראל כאמור.

ייחוד פעולות תק' (מס' 3)  תשל"א-1971 תק' תשנ"ז-1997

3.    הפעולות האמורות בתוספת הראשונה הן פעולות שיוחדו למנהדס רשוי או לאדריכל רשוי לענין סעיף 12 לחוק, לפי המדור שבו הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, כל אימת שהן נעשות בשביל מי שאינו מהנדס או אדריכל רשוי ובתמורה, ולגבי הגשת תכנית לשם רישוי על פי כל דין - אף אם נעשתה בלי תמורה.

מיום 1.9.1971

תק' (מס' 3) תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2724 מיום 5.8.1971 עמ' 1439

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

3. הפעולות האמורות להלן הן פעולות שיוחדו למהנדס רשוי או לאדריכל רשוי לענין סעיף 12 לחוק, כל אימת שהן נעשות בשביל מי שאינו מהנדס או אדריכל רשוי ובתמורה, ולגבי פעולה כאמור בפסקה (3) אף אם נעשתה בלי תמורה:

(1) תכנון, תכן, חוות-דעה, ייעוץ או פיקוח הנדסי או אדריכלי על ביצוע או הפעלה, והכל לגבי ישוב או חבל ארץ, מבנה, מפעל תעשיה, מיתקנת, מערכת, מיתקן, מכונה או כל חלק מהם;

(2) תיאום פעולות כאמור בפסקה (1);

(3) הגשת תכנית לגבי פעולה כאמור בפסקה (1) לשם רישוי על פי כל דין.

מיום 7.6.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 651

3. הפעולות האמורות בתוספת הראשונה הן פעולות שיוחדו למנהדס רשוי או לאדריכל רשוי לענין סעיף 12 לחוק, לפי המדור שבו הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, כל אימת שהן נעשות בשביל מי שאינו מהנדס או אדריכל רשוי ובתמורה, ולגבי הגשת תכנית לשם רישוי על פי כל דין - אף אם נעשתה בלי תמורה.

סייג תק' תשל"ב-1971

4.    הוראות תקנה 3 לא יחולו על אדם בשירות הבטחון כמשמעותו בחוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 (נוסח משולב), או בשירות קבע כמשמעותו בחוק שירות קבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד-1954.

מיום 15.5.1969

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2389 מיום 15.5.1969 עמ' 1463

הוספת פסקה 4(3)

מיום 1.9.1971

תק' (מס' 3) תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2724 מיום 5.8.1971 עמ' 1439

ביטול תקנה 4

הנוסח הקודם:

אי תחולה

4. הוראות תקנה 3 לא יחולו -

(1) לגבי אדם הרשום במדור אשר טרם חלפו שלוש שנים וששה חדשים מיום שפורסמה הודעה על פתיחתו על פי סעיף 8 לחוק;

(2) מקום שהפעולה האמורה באותה תקנה אינה מצריכה שימוש בעקרונות הנדסה או ארכיטקטורה הנלמדים לשם קבלת תעודה המזכה ברישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי סעיף 9(1) או (2) לחוק.

(3) על אדם בשירות בטחון כמשמעותו בחוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב] או בשירות קבע כמשמעותו בחוק שירות קבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד-1954.

מיום 1.10.1971

תק' תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2752 מיום 1.10.1971 עמ' 40

הוספת תקנה 4

תק' תשנ"א-1991

4א.     (בוטלה).

מיום 15.5.1969

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2389 מיום 15.5.1969 עמ' 1463

הוספת תקנה 4א

מיום 17.7.1969

תק' (מס' 3) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2419 מיום 17.7.1969 עמ' 1826

(א) מי שביום תחילתן של תקנות אלה אינו תושב ישראל ועבד כמהנדס או אדריכל פחות שנה אחת לפני יום הגשת בקשתו לרישום בפנקס, תוקטן לגביו התקופה של שלוש שנים שנקבעה בתקנה 2 במספר החדשים המלאים מתוך פרק הזמן שעבר כאמור, ובלבד שהבקשה לרישום כאמור הוגשה לא יאוחר מתום שנה להיותו תושב ישראל.

מיום 1.10.1971

תק' תשל"ב-1971

ק"ת תשל"ב מס' 2752 מיום 1.10.1971 עמ' 40

(א) מי שביום תחילתן של תקנות אלה י"א באלול תשל"א (1 בספטמבר 1971) אינו תושב ישראל ועבד כמהנדס או אדריכל פחות שנה אחת לפני יום הגשת בקשתו לרישום בפנקס, תוקטן לגביו התקופה של שלוש שנים שנקבעה בתקנה 2 במספר החדשים המלאים מתוך פרק הזמן שעבר כאמור, ובלבד שהבקשה לרישום כאמור הוגשה לא יאוחר מתום שנה להיותו תושב ישראל.

(ב) מי שביום תחילתן של תקנות אלה י"א באלול תשל"א (1 בספטמבר 1971) הינו תושב ישראל הרשום בפנקס, או שהגיש בקשה לרישומו תוך ששה חדשים מיום התחילה כאמור, ועבד כמהנדס או אדריכל לפחות שנה לפני יום הגשת בקשתו לרישום בפנקס, תוקטן לגביו התקופה של שלוש שנים האמורה בתקנה 2 במספר החדשים המלאים מתוך פרק הזמן שעבר כאמור.

מיום 8.3.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5339 מיום 8.3.1991 עמ' 706

ביטול תקנה 4א

הנוסח הקודם:

הוראות מעבר

4א. (א) מי שביום י"א באלול תשל"א (1 בספטמבר 1971) אינו תושב ישראל ועבד כמהנדס או אדריכל פחות שנה אחת לפני יום הגשת בקשתו לרישום בפנקס, תוקטן לגביו התקופה של שלוש שנים שנקבעה בתקנה 2 במספר החדשים המלאים מתוך פרק הזמן שעבר כאמור, ובלבד שהבקשה לרישום כאמור הוגשה לא יאוחר מתום שנה להיותו תושב ישראל.

(ב) מי שביום י"א באלול תשל"א (1 בספטמבר 1971) הינו תושב ישראל הרשום בפנקס, או שהגיש בקשה לרישומו תוך ששה חדשים מיום התחילה כאמור, ועבד כמהנדס או אדריכל לפחות שנה לפני יום הגשת בקשתו לרישום בפנקס, תוקטן לגביו התקופה של שלוש שנים האמורה בתקנה 2 במספר החדשים המלאים מתוך פרק הזמן שעבר כאמור.

(ג) אדם כאמור בתקנת משנה (ב) שלא הגיש בקשה לרישומו בפנקס תוך תקופת ששת החדשים האמורה באותה תקנת משנה מחמת העדרו מישראל באותה תקופה או מקצתה, או מסיבה מיוחדת אחרת שנראתה לרשם, תתחיל לגביו התקופה של ששת החדשים האמורים ביום שבו חזר לישראל או ביום שחדלה להתקיים, לדעת הרשם, אותה סיבה מיוחדת, הכל לפי הענין.

תק' תשנ"א-1991

4ב.     (בוטלה).

מיום 25.9.1969

תק' תש"ל-1969

ק"ת תש"ל מס' 2456 מיום 25.9.1969 עמ' 109

הוספת תקנה 4ב

מיום 26.3.1970

תק' (מס' 2) תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2537 מיום 26.3.1970 עמ' 1249

4ב. הסדרים לביצוע הרישוי יסתיימו לא יאוחר מיום כ"ד באדר ב' תש"ל (1 באפריל 1970) כ"ח בתמוז תש"ל (1 באוגוסט 1970).

מיום 31.7.1970

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2592 מיום 31.7.1970 עמ' 1970

4ב. הסדרים לביצוע הרישוי יסתיימו לא יאוחר מיום כ"ח בתמוז תש"ל (1 באוגוסט 1970) ד' בטבת תשל"א (1 בינואר 1971).

מיום 31.12.1970

תק' תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2647 מיום 31.12.1970 עמ' 272

4ב. הסדרים לביצוע הרישוי יסתיימו לא יאוחר מיום ד' בטבת תשל"א (1 בינואר 1971) ח' בסיון תשל"א (1 ביוני 1971).

מיום 1.6.1971

תק' (מס' 2) תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2699 מיום 1.6.1971 עמ' 1136

4ב. הסדרים לביצוע הרישוי יסתיימו לא יאוחר מיום ח' בסיון תשל"א (1 יוני 1971) י"א באלול תשל"א (1 בספטמבר 1971).

מיום 8.3.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5339 מיום 8.3.1991 עמ' 706

ביטול תקנה 4ב

הנוסח הקודם:

ביצוע הרישוי

4ב. הסדרים לביצוע הרישוי יסתיימו לא יאוחר מיום י"א באלול תשל"א (1 בספטמבר 1971).

תחילה תק' תשכ"ט-1969

5.    תחילתן של תקנות אלה למעט תקנה 2 היא ביום י"ג בניסן תשכ"ט (1 באפריל 1969).

מיום 27.7.1967

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2081 מיום 27.7.1967 עמ' 2897

5. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ"ד בתמוז תשכ"ז (1 באוגוסט 1967) ביום כ"ח בתשרי תשכ"ח (1 בנובמבר 1967) .

מיום 1.11.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2126 מיום 1.11.1967 עמ' 108

5. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ"ח בתשרי תשכ"ח (1 בנובמבר 1967) ביום ל' בכסלו תשכ"ח (1 בינואר 1968) .

מיום 1.1.1968

תק' (מס' 2) תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2162 מיום 1.1.1968 עמ' 562

5. תחילתן של תקנות אלה היא ביום ל' בכסלו תשכ"ח (1 בינואר 1968) ביום ה' בתמוז תשכ"ח (1 ביולי 1968) .

מיום 3.7.1968

תק' (מס' 3) תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2249 מיום 3.7.1968 עמ' 1822

5. תחילתן של תקנות אלה היא ביום ה' בתמוז תשכ"ח (1 ביולי 1968) ביום כ"א באב תשכ"ח (15 באוגוסט 1968) .

מיום 15.8.1968

תק' (מס' 4) תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2270 מיום 15.8.1968 עמ' 2135

5. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ"א באב תשכ"ח (15 באוגוסט 1968) ביום י"ג בניסן תשכ"ט (1 באפריל 1969) .

מיום 16.1.1969

תק' תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2337 מיום 16.1.1969 עמ' 727

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

5. תחילתן של תקנות אלה היא ביום י"ג בניסן תשכ"ט (1 באפריל 1969) .

השם

6.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ"ז-1967".

תק' (מס' 3)  תשל"א-1971 תק' תשנ"ז-1997

תוספת ראשונה

(תקנה 3)

מיום 1.9.1971

תק' (מס' 3) תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2724 מיום 5.8.1971 עמ' 1439

הוספת תוספת

מיום 7.6.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 651

תוספת תוספת ראשונה

1.    בתוספת זו –

          "רשות מוסמכת" – כל רשות שיש לה סמכות בענין היתרים או מתן הוראות בקשר לבניה, על פי כל דין;

          "מבנה פשוט" – אחד מאלה:

תק' תשמ"ז-1987

(1)   מבנה בעל שלד לא טרומי המורכב מקירות, או מקירות ועמודים, ומתקרות שטוחות עם קורות או בלעדיהן, כאשר המרחק בין העמודים או בין הקורות, וכשאין עמודים או קורות – בין הקירות, אינו עולה על ששה מטר, ואשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס העליון של הרצפה שעל פני הקרקע אינו עולה על אחד עשר וחצי מטר, לרבות מקלט למבנה כאמור, בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תשל"א-1971, ולמעט מבנה מבטון דרוך, ומבנה מרחבי מכל סוג שהוא;

תק' תשמ"ז-1987

(2)   מבנה מקורה בעל קומה אחת, שגבהו עד חמישה מטר מעל פני הקרקע ומפתחו אינו עולה על שנים עשר מטר, להוציא מבנה שפועלים עליו כוחות דינמיים, ולמעט מבנה מבטון דרוך, מבנה בעל שלד מבטון טרום ומבנה מרחבי מכל סוג;

(3)   קיר תומך בגובה עד שני מטר מעל המפלס הנמוך של פני הקרקע, הדרוש להקמת מבנה כאמור בפסקאות (1) או (2) בתחום המגרש שבו מוקם המבנה;

תק' תשמ"ז-1987

(4)   מעביר מים ומעבר להולכי רגל הקשורים למבנה כאמור בפסקאות (1) או (2).

והכל אם הפעולות המפורטות בסעיפים 2 ו-3 נעשו, לפי הענין, לגבי המבנה הפשוט, בידי אחד מאלה:

תק' תשס"ח-2007

(א)   מהנדס או אדריכל, לפי הענין – הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסת מבנים או ארכיטקטורה;

תק' תשס"ח-2007

(ב)   הנדסאי שבידו אישור מאת מנהל המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית שבמשרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן – המכון) כי הוא רשום בפנקס ההנדסאים המתנהל במכון, במדור בניה או ארכיטקטורה, לפי הענין, מכוח תעודה המעידה על גמר לימודיו –

1.    בישראל – בבית ספר להנדסאים ששר התעשיה המסחר והתעסוקה הכיר בו;

2.    בחוץ לארץ – במוסד המכשיר הנדסאים או מהנדסים מעשיים או כיוצא באלה, ששר התעשיה המסחר והתעסוקה הכיר בו;

(ג)    הנדסאי הרשום כאמור בפסקת משנה (ב) שלא מכוח תעודה כאמור בה, שהוכיח להנחת דעתו של חבר בוחנים, על-ידי בחינה או בדרך אחרת שקבע חבר הבוחנים, שיש לו הכשרה מתאימה לחשב כוחות אפקיים בהתאם לתקן כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג-1953, ובידו אישור על כך מאת מנהל המכון;

(ד)   לענין פסקת משנה (ג), "חבר בוחנים" – מנהל המכון – יושב-ראש, הממונה על החינוך המקצועי במשרד החינוך והתרבות ומרכז מגמת בניה בבית-ספר הנדסאים שמינה השר.

מיום 5.9.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5040 מיום 7.7.1987 עמ' 1076

"מבנה פשוט" - אחד מאלה:

(1) מבנה בעל שלד לא טרומי המורכב מקירות, או מקירות ועמודים, ומתקרות שטוחות עם קורות או בלעדיהן, כאשר המרחק בין העמודים או בין הקורות, וכשאין עמודים או קורות - בין הקירות, אינו עולה על ששה מטר ואין צורך לחשב את המבנה לכוחות אפקיים בהתאם לתקן, כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג-1953, ואשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס העליון של הרצפה שעל פני הקרקע אינו עולה על אחד עשר וחצי מטר, לרבות מקלט למבנה כאמור, בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תשל"א–1971, ולמעט מבנה מבטון דרוך, ומבנה מרחבי מכל סוג שהוא;

(2) מבנה מקורה בעל קומה אחת, שגבהו עד חמישה מטר מעל פני הקרקע ומפתחו אינו עולה על שנים עשר מטר, להוציא מבנה שפועלים עליו כוחות דינמיים או שיש לחשבו לכוחות אפקיים כאמור בפסקה (1), ולמעט מבנה מבטון דרוך, מבנה בעל שלד מבטון טרום ומבנה מרחבי מכל סוג;

(3) קיר תומך בגובה עד שני מטר מעל המפלס הנמוך של פני הקרקע, הדרוש להקמת מבנה כאמור בפסקאות (1) או (2) בתחום המגרש שבו מוקם המבנה;

(4) מעביר מים ומעבר להולכי רגל הקשורים למבנה כאמור בפסקאות (1) או (2).

והכל אם הפעולות המפורטות בסעיפים 2 ו-3 נעשו, לפי הענין, לגבי המבנה הפשוט, בידי אחד מאלה:

(א) מהנדס או אדריכל, לפי הענין - הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית או ארכיטקטורה;

(ב) הנדסאי שבידו אישור מאת מנהל המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית שבמשרד העבודה והרווחה (להלן - המכון) כי הוא רשום בפנקס ההנדסאים המתנהל במכון, במדור בניה או ארכיטקטורה, לפי הענין, מכוח תעודה המעידה על גמר לימודיו –

1. בישראל - בבית ספר להנדסאים ששר העבודה והרווחה הכיר בו;

2. בחוץ לארץ - במוסד המכשיר הנדסאים או מהנדסים מעשיים או כיוצא באלה, ששר העבודה והרווחה הכיר בו;

(ג) הנדסאי הרשום כאמור בפסקת משנה (ב) שלא מכוח תעודה כאמור בה, שהוכיח להנחת דעתו של חבר בוחנים, על-ידי בחינה או בדרך אחרת שקבע חבר הבוחנים, שיש לו הכשרה מתאימה לחשב כוחות אפקיים בהתאם לתקן כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג-1953, ובידו אישור על כך מאת מנהל המכון;

(ד) לענין פסקת משנה (ג), "חבר בוחנים" - מנהל המכון - יושב-ראש, הממונה על החינוך המקצועי במשרד החינוך והתרבות ומרכז מגמת בניה בבית-ספר הנדסאים שמינה השר.

מיום 1.11.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6619 מיום 1.11.2007 עמ' 78

והכל אם הפעולות המפורטות בסעיפים 2 ו-3 נעשו, לפי הענין, לגבי המבנה הפשוט, בידי אחד מאלה:

(א) מהנדס או אדריכל, לפי הענין - הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית במדור להנדסת מבנים או ארכיטקטורה;

(ב) הנדסאי שבידו אישור מאת מנהל המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית שבמשרד העבודה והרווחה שבמשרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן - המכון) כי הוא רשום בפנקס ההנדסאים המתנהל במכון, במדור בניה או ארכיטקטורה, לפי הענין, מכוח תעודה המעידה על גמר לימודיו –

1. בישראל - בבית ספר להנדסאים ששר העבודה והרווחה ששר התעשיה המסחר והתעסוקה הכיר בו;

2. בחוץ לארץ - במוסד המכשיר הנדסאים או מהנדסים מעשיים או כיוצא באלה, ששר העבודה והרווחה ששר התעשיה המסחר והתעסוקה הכיר בו;

תק' תשס"ח-2007

2.    הפעולות המפורטות להלן יוחדו למהנדס רשוי הרשום במדור להנדסת מבנים:

(1)   במבנים שהם בניני ציבור, משרדים, בתי עסק או בניני מגורים:

(א)   קביעת עקרונות מערכת הקונסטרוקציה של מבנה, הכנת תכניות הקובעות עקרונות ליציבות המבנה והגשתן לרשות מוסמכת, למעט ביצוע פעולות כאמור לגבי מבנה פשוט;

(ב)   חישוב יציבות המבנה, להוציא חישובים סטטיים מרחביים, למעט חישוב יציבות המבנה לגבי מבנה פשוט;

(ג)    חישובים סטטיים מרחביים;

(ד)   הגשת החישובים האמורים בפסקאות משנה (ב) ו-(ג) והגשת תכניות לרשות מוסמכת, למעט ביצוע הפעולות האמורות לגבי מבנה פשוט;

(ה)   תיאום התכנון הכולל של מערכות המבנה, למעט ביצוע פעולה כאמור במבנה פשוט;

(ו)    תיאום הביצוע הכולל במבנה, למעט ביצוע פעולה כאמור לגבי מבנה פשוט;

(ז)    פיקוח עליון על הביצוע, קבלת מבנה ואישורו, למעט ביצוע הפעולות האמורות לגבי מבנה פשוט;

(ח)   הכנת מפרטים, למעט הכנת מפרטים לגבי מבנה פשוט;

(2)   במבנים שהם בניני תעשיה, מלאכה, מחסנים, אסמים, מכלי מים ודלק, מבני נמל וים, סכרים ומבני דפון, קירות תומכים, קירות וסוללות הגנה, מפלים מלאכותיים, גשרים, מעבירי מים, מגדלי מים, הנגרים, מנהרות, מעברים דו-מפלסיים, מבני חניה, תרנים ומגדלי אנטנות, יסודות מבנה מיוחדים וכל מבנה שאינו כלול בפסקה (1):

(א)   תכנון מוקדם ותכנון סופי, למעט תכנון של מבנה פשוט;

(ב)   תכניות עבודה ארכיטקטוניות, להוציא תכניות עבודה של פרטים לביצוע ולמעט תכניות עבודה ארכיטקטוניות לגבי מבנה פשוט;

(ג)    קביעת עקרונות מערכת הקונסטרוקציה של מבנה, הכנת תכניות הקובעות עקרונות ליציבות המבנה, והגשתן לרשות מוסמכת, למעט ביצוע פעולות כאמור לגבי מבנה פשוט;

(ד)   חישוב יציבות המבנה, להוציא חישובים סטטיים מרחביים למעט חישוב יציבות המבנה לגבי מבנה פשוט;

(ה)   חישובים סטטיים מרחביים;

(ו)    הגשת החישובים האמורים בפסקאות (ד) ו-(ה) והגשת תכניות לרשות מוסמכת למעט ביצוע הפעולות האמורות לגבי מבנה פשוט;

(ז)    תיאום התכנון הכולל של מערכות המבנה השונות למעט ביצוע פעולה כאמור במבנה פשוט;

(ח)   תיאום הביצוע הכולל במבנה, למעט ביצוע פעולה כאמור במבנה פשוט;

(ט)   פיקוח עליון על הביצוע, קבלת המבנה ואישורו, למעט ביצוע הפעולות האמורות לגבי מבנה פשוט;

(י)    הכנת מפרטים, למעט הכנת מפרטים לגבי מבנה פשוט;

(3)   תכנון מוקדם, תיווי, חישובי המבנה הפיזי, הגשת תכניות וחישובים לרשות מוסמכת, פיקוח עליון על הביצוע, קבלה ואישור של כבישים ארציים, בינעירוניים ואזוריים, עורקים ראשיים, מסילות ברזל, מסלולי המראה, מסלולי הסעה ורחבות חניה של כלי טיס בשדות תעופה.

מיום 1.11.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6619 מיום 1.11.2007 עמ' 78

2. הפעולות המפורטות להלן יוחדו למהנדס רשוי הרשום במדור הנדסה אזרחית במדור להנדסת מבנים:

תק' תשנ"ז-1997

3.    הפעולות המפורטות להלן יוחדו לאדריכל רשוי, הרשום במדור לארכיטקטורה ולענין מבנים המשולבים בתכנון שטחים ציבוריים פתוחים, המפורטים בתוספת השניה, גם לאדריכל נוף רשוי הרשום במדור לאדריכלות נוף:

(1)  בתכנית בינוי ועיצוב ארכיטקטוני:

(א)   תכנון מוקדם ותכנון סופי;

(ב)   הכנת תקנונים ותשריטים לתכניות;

(ג)    הגשת תכניות לרשות מוסמכת;

(ד)   הכוונה עליונה בביצוע התכניות.

תק' תשנ"ז-1997

(2)  במבנים שהם בניני משרדים, בניני מגורים, בניני ציבור, בניני בידור, בניני מלאכה ומחסנים, למעט בניני מגורים, מלאכה ומחסנים שהם מבנים פשוטים ולמעט שינויים במבנים קיימים ופעולות במבנים יבילים, שפורטו בתוספת השלישית:

(א)   תכנון מוקדם ותכנון סופי, למעט תכנון הקונסטרוקציה של מבנה;

(ב)   תכניות עבודה ארכיטקטוניות להוציא תכניות עבודה של פרטים לביצוע;

(ג)    הגשת תכניות לרשות מוסמכת;

(ד)   תיאום התכנון הכולל של מערכות המבנה השונות, לרבות התיאום עם יועצים מקצועיים;

(ה)   פיקוח עליון על הביצוע;

(ו)    קבלת המבנה ואישורו.

מיום 7.6.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 651

3. הפעולות המפורטות להלן יוחדו לאדריכל רשוי, הרשום במדור לארכיטקטורה ולענין מבנים המשולבים בתכנון שטחים ציבוריים פתוחים, המפורטים בתוספת השניה, גם לאדריכל נוף רשוי הרשום במדור לאדריכלות נוף:

(1) בתכנית בינוי ועיצוב ארכיטקטוני:

(א) תכנון מוקדם ותכנון סופי;

(ב) הכנת תקנונים ותשריטים לתכניות;

(ג) הגשת תכניות לרשות מוסמכת;

(ד) הכוונה עליונה בביצוע התכניות.

(2) במבנים שהם בניני תעשיה, מלאכה, מחסנים , אסמים, מכלי מים ודלק, מבני נמל וים, סכרים ומביני דפון, קירות תומכים, קירות וסוללות הגנה, מפלים מלאכותיים, גשרים, מעבירי מים, מגדלי מים, הנגרים, מנהרות, מעברים דו-מפלסיים, מבני חניה, תרנים ומגדלי אנטנות, יסודות מבנה מיוחדים וכל מבנה שאינו כלול בפסקה (1): במבנים שהם בניני משרדים, בניני מגורים, בניני ציבור, בניני בידור, בניני מלאכה ומחסנים, למעט בניני מגורים, מלאכה ומחסנים שהם מבנים פשוטים ולמעט שינויים במבנים קיימים ופעולות במבנים יבילים, שפורטו בתוספת השלישית:

(א) תכנון מוקדם ותכנון סופי, למעט תכנון הקונסטרוקציה של מבנה;

(ב) תכניות עבודה ארכיטקטוניות להוציא תכניות עבודה של פרטים לביצוע;

(ג) הגשת תכניות לרשות מוסמכת;

(ד) תיאום התכנון הכולל של מערכות המבנה השונות, לרבות התיאום עם יועצים מקצועיים;

(ה) פיקוח עליון על הביצוע;

(ו) קבלת המבנה ואישורו.

תק' תשנ"ז-1997

4.    הפעולות המפורטות להלן במפעלי תעשיה כימית, לרבות תעשיית מזון, יוחדו למהנדס רשוי הרשום במדור להנדסה כימית:

(1)   תכנון מוקדם ותכנון סופי של מפעל חדש ושל תהליכים חדשים במפעל קיים;

(2)   הגשת תכניות כאמור בפסקה (1) לרשות מוסמכת;

(3)   קביעת מפרטים טכניים לגבי האמור בפסקה (1).

מיום 7.6.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 651

4. הפעולות המפורטות להלן במפעלי תעשיה כימית, לרבות תעשיית מזון, יוחדו למי שרשום למהנדס רשוי הרשום במדור להנדסה כימית:

(1) תכנון מוקדם ותכנון סופי של מפעל חדש ושל תהליכים חדשים במפעל קיים;

(2) הגשת תכניות כאמור בפסקה (1) לרשות מוסמכת;

(3) קביעת מפרטים טכניים לגבי האמור בפסקה (1).

תק' תשנ"ז-1997

תוספת שניה

מיום 7.6.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 652

הוספת תוספת שניה

1.       לענין פרט 3 בתוספת הראשונה, מבנה משולב בתכנון שטחים ציבוריים פתוחים הוא כל אחד מאלה:

          (1)  מבנים שהם בניני משרדים, מזנונים, שירותים סניטריים או מיתקנים טכנים, שהשטח של כל אחד מהם אינו עולה על 50 מטרים רבועים;

          (2)  מבנים שעיקר ייעודם לאחסנה או חניה, ששטח כל אחד מהם אינו עולה על מאתיים מטרים רבועים;

(3)  פרגולות להצללה;

(4)  קירות תומכים;

(5)  מעבירי מים;

(6)  מעברים להולכי רגל.

תק' תשנ"ז-1997

תוספת שלישית

(פרט 3(2) בתוספת הראשונה)

מיום 7.6.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 652

הוספת תוספת שלישית

1.       שינויים במבנה קיים

          (1)  הריסה ובניה של מחיצות, למעט שינויים במחיצות שהן ממרכיבי שלד הבניה;

(2)  יצירת פתחים בקירות פנימיים וסגירתם;

(3)  שינויים פנימיים, למעט הרחבת שטח המבנה;

(4)  תקרות עצוביות או בולעות קול שהן מונמכות;

(5)  תכנון מקום דרגנועים ומעליות.

2.       שינויים חיצוניים במבנה קיים שהם פועל יוצא מהשינויים בתוכו כמפורט להלן:

(1)  סגירת מרפסות;

(2)  גגונים;

(3)  סוככים;

(4)  פרגולות;

(5)  יצירת פתחים, הרחבתם וסגירתם.

3.       (1) מבנים יבילים מחומרים פריקים ששטחם אינו עולה על שלושה מטרים רבועים;

          (2) ביתנים יבילים מחומרים פריקים לתערוכות וירידים, אף ששטחם עולה על שלושה מטרים רבועים.

והכל אם הפעולות המפורטות בפרט 3(2) לתוספת הראשונה נעשו בידי אחד מאלה:

(א)   אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור לארכיטקטורה;

(ב)   הנדסאי לאדריכלות כאמור בסעיף קטן (ב) בהגדרה "מבנה פשוט" בתוספת הראשונה;

תק' תשס"ח-2007

(ג)    הנדסאי לתכנון ועיצוב פנים שבידו אישור מאת מנהל המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית שבמשרד התעשיה המסחר והתעסוקה כי הוא רשום בפנקס ההנדסאים המתנהל במכון האמור, במדור תכנון ועיצוב פנים.

מיום 1.11.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6619 מיום 1.11.2007 עמ' 78

(ג) הנדסאי לתכנון ועיצוב פנים שבידו אישור מאת מנהל המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית שבמשרד העבודה והרווחה שבמשרד התעשיה המסחר והתעסוקה כי הוא רשום בפנקס ההנדסאים המתנהל במכון האמור, במדור תכנון ועיצוב פנים.

כ"ב בניסן תשכ"ז (2 במאי 1967)                                       יגאל אלון

                                                                                                              שר העבודה* פורסמו ק"ת תשכ"ז מס' 2042 מיום 19.5.1967 עמ' 2399.

תוקנו ק"ת תשכ"ז מס' 2081 מיום 27.7.1967 עמ' 2897 – תק' תשכ"ז-1967.

ק"ת תשכ"ח מס' 2126 מיום 1.11.1967 עמ' 108 – תק' תשכ"ח-1967.

ק"ת תשכ"ח מס' 2162 מיום 1.1.1968 עמ' 562 – תק' (מס' 2) תשכ"ח-1968.

ק"ת תשכ"ח מס' 2249 מיום 3.7.1968 עמ' 1822 – תק' (מס' 3) תשכ"ח-1968.

ק"ת תשכ"ח מס' 2270 מיום 15.8.1968 עמ' 2135 – תק' (מס' 4) תשכ"ח-1968.

ק"ת תשכ"ט מס' 2337 מיום 16.1.1969 עמ' 727 – תק' תשכ"ט-1969.

ק"ת תשכ"ט מס' 2389 מיום 15.5.1969 עמ' 1463 – תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969.

ק"ת תשכ"ט מס' 2419 מיום 17.7.1969 עמ' 1826 – תק' (מס' 3) תשכ"ט-1969.

ק"ת תש"ל מס' 2456 מיום 25.9.1969 עמ' 109 – תק' תש"ל-1969.

ק"ת תש"ל מס' 2537 מיום 26.3.1970 עמ' 1249 – תק' (מס' 2) תש"ל-1970.

ק"ת תש"ל מס' 2592 מיום 31.7.1970 עמ' 2058 – תק' (מס' 3) תש"ל-1970.

ק"ת תשל"א מס' 2647 מיום 31.12.1970 עמ' 272 – תק' תשל"א-1970.

ק"ת תשל"א מס' 2699 מיום 1.6.1971 עמ' 1136 – תק' (מס' 2) תשל"א-1971.

ק"ת תשל"א מס' 2724 מיום 5.8.1971 עמ' 1439 – תק' (מס' 3) תשל"א-1971; תחילתן ביום 1.9.1971.

ק"ת תשל"ב מס' 2752 מיום 1.10.1971 עמ' 40 – תק' תשל"ב-1971.

ק"ת תשמ"ז מס' 5040 מיום 7.7.1987 עמ' 1076 – תק' תשמ"ז-1987; תחילתן 60 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשנ"א מס' 5339 מיום 8.3.1991 עמ' 706 – תק' תשנ"א-1991.

ק"ת תשנ"ז מס' 5828 מיום 8.5.1997 עמ' 651 – תק' תשנ"ז-1997; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ח מס' 6619 מיום 1.11.2007 עמ' 77 – תק' תשס"ח-2007.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות