Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), תשנ"ד-1994

דיני חוקה  – בחירות – בחירות ברשויות

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – בחירות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מועד הבחירות הראשונות

Go

3

סעיף 3

מועד הבחירות לכל המועצות האזוריות

Go

3

סעיף 4

דחיית מועד הבחירות

Go

3

סעיף 4א

הצבעת כוחות הביטחון והצבעה בבתי סוהר במקומות מעצר ובבתי חולים

Go

3

סעיף 4א1

ועדות קלפי

Go

3

סעיף 4ג

הקדמת הבחירות בשל איחוד רשויות מקומיות

Go

3

סעיף 4ד

עתירה בעניין בחירות

Go

4

סעיף 4ה

יום הבחירות לכל המועצות האזוריות   שבתון והזכות לשכר

Go

4

סעיף 4ו

רשימה מנועה

Go

4

סעיף 4ז

הפסקת שירות

Go

4

סעיף 4ח

תעמולת הבחירות

Go

4

סעיף 4ט

עבירות

Go

4

סעיף 6

ביצוע

Go

5

סעיף 7

תחילה

Go

5


חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), תשנ"ד-1994*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "מועצה אזורית" – מועצה מקומית אשר הוקמה לפי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות, וכוננה כמועצה אזורית;

          "בחירות" – בחירות למועצת המועצה האזורית, לראש המועצה האזורית ולועדים המקומיים של ישובי המועצה האזורית;

מיום 28.2.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1612 מיום 28.2.1997 בעמ' 73 (ה"ח 2574)

"בחירות" – בחירות למועצת המועצה האזורית ולראש המועצה האזורית לראש המועצה האזורית ולועדים המקומיים של ישובי המועצה האזורית;

          "הועדה" – ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת;

          "רשות מקומית" – עיריה או מועצה מקומית;

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2021 מיום 8.8.2005 בעמ' 754 (ה"ח 58)

הוספת הגדרת "רשות מקומית"

          "השר" – שר הפנים.

מועד הבחירות הראשונות

2.    הבחירות הראשונות למועצה אזורית לאחר כינונה, ייערכו בתוך שישים ימים מתום ארבע שנים לכינון המועצה, במועד שיקבע השר, ואולם רשאי השר, בהתייעצות עם הוועדה, לדחות את מועד עריכת הבחירות הראשונות למועצה אזורית למועד אחר כפי שיקבע, אם נוכח שבשל נסיבות מיוחדות לא ניתן לקיים את הבחירות במועדן; דחה השר את מועד עריכת הבחירות הראשונות במועצה אזורית לפי סעיף זה וחדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את הדחייה כאמור, יקבע השר מועד חדש לבחירות הראשונות באותה מועצה אזורית שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי-קיום הבחירות במועדן.

מיום 30.7.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2172 מיום 30.7.2008 עמ' 733 (ה"ח 370)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

2. הבחירות הראשונות למועצה אזורית לאחר כינונה ייערכו תוך ארבע שנים מיום הכינון, ביום שיקבע השר; השר רשאי, בהתייעצות עם הועדה, לקבוע שהבחירות האמורות יתקיימו בשנה החמישית לאחר הכינון.

מיום 26.11.2009

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ע מס' 2215 מיום 26.11.2009 עמ' 248 (ה"ח 454)

2. הבחירות הראשונות למועצה אזורית לאחר כינונה, ייערכו בתוך שישים ימים מתום ארבע שנים לכינון המועצה, במועד שיקבע השר, ואולם רשאי השר, בהתייעצות עם הוועדה, לקבוע לכך מועד מאוחר יותר שיחול בשנה החמישית לכינון המועצה, ובמקרים מיוחדים, באישור הוועדה – שיחול בשנה השישית לכינון המועצה; קבע השר מועד מאוחר יותר בשנה החמישית או השישית כאמור, ידווח לוועדה, בכתב, מדי שישה חודשים, על ההיערכות לעריכת הבחירות במועצה האמורה לדחות את מועד עריכת הבחירות הראשונות למועצה אזורית למועד אחר כפי שיקבע, אם נוכח שבשל נסיבות מיוחדות לא ניתן לקיים את הבחירות במועדן; דחה השר את מועד עריכת הבחירות הראשונות במועצה אזורית לפי סעיף זה וחדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את הדחייה כאמור, יקבע השר מועד חדש לבחירות הראשונות באותה מועצה אזורית שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי-קיום הבחירות במועדן.

מועד הבחירות לכל המועצות האזוריות

3.    הבחירות לכל המועצות האזוריות יקוימו כל חמש שנים במועד שבו נערכות בחירות כלליות כאמור בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן – חוק הרשויות המקומיות (בחירות)).

מיום 28.2.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1612 מיום 28.2.1997 בעמ' 73 (ה"ח 2574)

3. (א) הבחירות לכל המועצות האזוריות יקוימו אחת לחמש שנים ביום ג' השלישי לחודש אייר כסלו; אולם אם היתה השנה הרביעית שלאחר הבחירות האחרונות שנה מעוברת, יקוימו הבחירות ביום ג' הראשון לאותו חודש.

(ב) הבחירות הראשונות לכל המועצות האזוריות יתקיימו ביום י"ז בכסלו התשס"ח (27 בנובמבר 2007).

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2021 מיום 8.8.2005 בעמ' 754 (ה"ח 58)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

3. (א) הבחירות לכל המועצות האזוריות יקוימו אחת לחמש שנים ביום ג' השלישי לחודש כסלו; אולם אם היתה השנה הרביעית שלאחר הבחירות האחרונות שנה מעוברת, יקוימו הבחירות ביום ג' הראשון לאותו חודש.

(ב) הבחירות הראשונות לכל המועצות האזוריות יתקיימו ביום י"ז בכסלו התשס"ח (27 בנובמבר 2007).

מיום 3.1.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ב מס' 2336 מיום 9.2.2012 עמ' 166 (ה"ח 616)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

מועדי הבחירות למועצות האזוריות

3. (א) הבחירות לכל המועצות האזוריות המפורטות בחלק א' לתוספת יקוימו כל חמש שנים ביום ג' השלישי לחודש כסלו; ואולם אם היתה השנה הרביעית שלאחר הבחירות האחרונות שנה מעוברת, יקוימו הבחירות ביום ג' הראשון לאותו חודש.

(ב) הבחירות לכל המועצות האזוריות המפורטות בחלק ב' לתוספת יקוימו כל חמש שנים ביום ג' השלישי לחודש טבת; ואולם אם היתה השנה הרביעית שלאחר הבחירות האחרונות שנה מעוברת, יקוימו הבחירות ביום ג' הראשון לאותו חודש.

מיום 8.6.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2643 מיום 8.6.2017 עמ' 987 (ה"ח 1129)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

מועד הבחירות לכל המועצות האזוריות

3. הבחירות לכל המועצות האזוריות יקוימו כל חמש שנים ביום ג' השלישי לחודש טבת; ואולם אם היתה השנה הרביעית שלאחר הבחירות האחרונות שנה מעוברת, יקוימו הבחירות ביום ג' הראשון לאותו חודש.

דחיית מועד הבחירות

4.    (א)  נוכח השר כי אי אפשר לקיים בחירות במועדן במועצה אזורית פלונית, או היו נסיבות מיוחדות אשר לדעת השר מצדיקות דחייתן, או לא קוימו בחירות במועדן, יקבע השר, בהתייעצות עם הועדה, מועד חדש לבחירות שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי קיום הבחירות במועדן ולא יאוחר ממועד הבחירות הבאות למועצות האזוריות לפי סעיף 3.

          (ב)  קוימו הבחירות האחרונות למועצה אזורית פלונית אחרי המועד שבו נתקיימו הבחירות האחרונות למועצות האזוריות לפי סעיף 3, רשאי השר, בהתייעצות עם הועדה, להורות שהבחירות הבאות לאותה מועצה אזורית לא יקוימו במועד הבחירות הבאות למועצות האזוריות לפי הסעיף האמור, כי אם במועד שלאחר מכן.

          (ג)   על בחירות לועד מקומי מסוים יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ללא התייעצות השר עם הועדה בשינויים המחויבים.

מיום 28.2.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1612 מיום 28.2.1997 בעמ' 73 (ה"ח 2574)

הוספת סעיף קטן 4(ג)

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2021 מיום 8.8.2005 בעמ' 754 (ה"ח 58)

(א) נוכח השר כי אי אפשר לקיים בחירות במועדן במועצה אזורית פלונית, או היו נסיבות מיוחדות אשר לדעת השר מצדיקות דחייתן, או לא קוימו בחירות במועדן, יקבע השר, בהתייעצות עם הועדה, מועד חדש לבחירות שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי קיום הבחירות במועדן ולא יאוחר ממועד הבחירות הבאות לכל המועצות האזוריות לאותה מועצה אזורית לפי סעיף 3.

(ב) קוימו הבחירות האחרונות למועצה אזורית פלונית אחרי המועד שבו נתקיימו הבחירות האחרונות לכל המועצות האזוריות הבחירות האחרונות למועצות האזוריות הכלולות בחלק שבתוספת שבו כלולה אותה מועצה אזורית לפי סעיף 3, רשאי השר, בהתייעצות עם הועדה, להורות שהבחירות הבאות לאותה מועצה אזורית לא יקוימו במועד הבחירות הבאות לכל המועצות האזוריות הבחירות הבאות למועצות האזוריות הכלולות באותו חלק, כי אם במועד שלאחר מכן.

מיום 3.1.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ב מס' 2336 מיום 9.2.2012 עמ' 166 (ה"ח 616)

(א) נוכח השר כי אי אפשר לקיים בחירות במועדן במועצה אזורית פלונית, או היו נסיבות מיוחדות אשר לדעת השר מצדיקות דחייתן, או לא קוימו בחירות במועדן, יקבע השר, בהתייעצות עם הועדה, מועד חדש לבחירות שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי קיום הבחירות במועדן ולא יאוחר ממועד הבחירות הבאות לאותה מועצה אזורית למועצות האזוריות לפי סעיף 3.

(ב) קוימו הבחירות האחרונות למועצה אזורית פלונית אחרי המועד שבו נתקיימו הבחירות האחרונות למועצות האזוריות הכלולות בחלק שבתוספת שבו כלולה אותה מועצה אזורית לפי סעיף 3, רשאי השר, בהתייעצות עם הועדה, להורות שהבחירות הבאות לאותה מועצה אזורית לא יקוימו במועד הבחירות הבאות למועצות האזוריות הכלולות באותו חלק לפי הסעיף האמור, כי אם במועד שלאחר מכן.

הצבעת כוחות הביטחון והצבעה בבתי סוהר במקומות מעצר ובבתי חולים

4א.     הוראות פרקים ח', ח'1 ו-ח'3 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יחולו, בשינויים המחויבים, על הבחירות לכל המועצות האזוריות כאמור בסעיף 3.

מיום 31.3.2004

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ד מס' 1934 מיום 31.3.2004 בעמ' 341 (ה"ח 37)

הוספת סעיף 4א

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2021 מיום 8.8.2005 בעמ' 754 (ה"ח 58)

(ב) חייל הרשום בפנקס הבוחרים של אחד מיישובי המועצה האזורית, רשאי להצביע בבחירות לכל המועצות כאמור בסעיף 3 שלא ביום הבחירות, בקלפיות מיוחדות לחיילים, במועדים המפורטים בסעיף קטן (ג).

מיום 9.2.2012

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ב מס' 2336 מיום 9.2.2012 עמ' 166 (ה"ח 616)

(ג) ההצבעה בקלפיות לחיילים תהיה ביום ה' האחרון שלפני יום הבחירות בין השעות 16.00 עד 22.00, ביום ו' האחרון שלפני יום הבחירות בין השעות 7.00 עד שעתיים לפני כניסת השבת, במוצאי שבת האחרון שלפני יום הבחירות משעה לאחר יציאת השבת עד שעה 23.00 וביום א' האחרון שלפני יום הבחירות בין השעות 7.00 עד 18.00.

מיום 8.6.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2643 מיום 8.6.2017 עמ' 987 (ה"ח 1129)

החלפת סעיף 4א

הנוסח הקודם:

הצבעת חיילים

4א. (א) בסעיף זה, "חייל" – יוצא צבא המשרת שירות סדיר או שירות מילואים כמשמעותו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, או בשירות קבע בצה"ל.

(ב) חייל הרשום בפנקס הבוחרים של אחד מיישובי המועצה האזורית, רשאי להצביע בבחירות כאמור בסעיף 3 שלא ביום הבחירות, בקלפיות מיוחדות לחיילים, במועדים המפורטים בסעיף קטן (ג).

(ג) ההצבעה בקלפיות לחיילים תהיה ביום ה' האחרון שלפני יום הבחירות בין השעות 16.00 עד 22.00, ביום ו' האחרון שלפני יום הבחירות בין השעות 7.00 עד שעתיים לפני כניסת השבת, במוצאי שבת האחרון שלפני יום הבחירות משעה לאחר יציאת השבת עד שעה 23.00.

(ד) חייל הרשום בפנקס הבוחרים, כאמור בסעיף קטן (ב), והמבקש להצביע ביום הבחירות או באחד המועדים הנקובים בסעיף קטן (ג), ישוחרר מכל פעילות צבאית ככל הנדרש לשם הצבעתו.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד), רשאי ראש המטה הכללי או מי שהוא מינה לכך להורות שלא לשחרר סוג מסוים של חיילים.

(ו) חייל רשאי להצביע בכל קלפי לחיילים שנקבעה, לפי הוראות סעיף זה, באותה מועצה אזורית.

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ז מס' 2657 מיום 7.8.2017 עמ' 1114 (ה"ח 725)

הצבעת כוחות הביטחון והצבעה בבתי סוהר ובמקומות מעצר במקומות מעצר ובבתי חולים

4א. הוראות פרקים ח' ו-ח'1 פרקים ח', ח'1 ו-ח'3 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יחולו, בשינויים המחויבים, על הבחירות לכל המועצות האזוריות כאמור בסעיף 3.

ועדות קלפי

4א1.   (א)  בוועדת קלפי יכהנו לא יותר משלושה חברים מטעם מועמדים לראש המועצה; הרכב ועדת הקלפי ייקבע באופן שיובטח ייצוג הולם בכלל ועדות הקלפי לכל המועמדים האמורים.

          (ב)  הוראות סעיף 32(ח) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יחולו, בשינויים המחויבים, על תשלום לחבר ועדת קלפי מטעם מועמד לראש המועצה.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ח מס' 2744 מיום 26.7.2018 עמ' 901 (ה"ח 804)

הוספת סעיף 4א1

4ב.     (בוטל).

מיום 31.3.2004

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ד מס' 1934 מיום 31.3.2004 בעמ' 342 (ה"ח 37)

הוספת סעיף 4ב

מיום 8.6.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2643 מיום 8.6.2017 עמ' 987 (ה"ח 1129)

ביטול סעיף 4ב

הנוסח הקודם:

תחולת הוראות צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)

4ב. צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, יחול על הצבעת חיילים, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) לענין סעיף 175 – מנהל הבחירות יקבע את המקומות שבהם יוצבו הקלפיות במועדים הנקובים בסעיף 4א(ב);

(2) במקום הוראת סעיף 177 תחול הוראה זו – ועדת קלפי לחיילים תהיה בת 2 חברים שימנה מנהל הבחירות, ומביניהם את היושב ראש;

(3) לענין סעיף 182 – לא יאוחר מ-14 ימים מהמועד הראשון הנקוב בסעיף 4א(ב), יפרסם פקיד הבחירות את מקומות הקלפי בדרך של פרסום מודעות על לוחות המודעות במשרדי המועצה האזורית, בכל יישוב מיישובי המועצה האזורית, באתר האינטרנט של המועצה האזורית, אם קיים כזה, ובכל דרך נוספת שיקבע השר;

(4) במקום סעיף 193(א) תחול הוראה זו – בקלפיות לחיילים בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום קלפי לחיילים זולת חברי ועדת קלפי;

(5) לענין סעיף 195 – חייל רשאי לזהות עצמו בתעודה הצבאית האישית שלו הנושאת את תמונתו או בתעודת השוטר שלו;

(6) חייל שיצא מתא ההצבעה של קלפי לחיילים ישים את מעטפות ההצבעה שלו, טרם הטלתן לקלפי לפי סעיף 196(4), לתוך מעטפה חיצונית שתיתן לו ועדת הקלפי, ימסרן לועדת הקלפי שתכתוב על גבי המעטפה החיצונית את שם המצביע, את מספר הזהות שלו, את שם היישוב במועצה האזורית ופרטים אחרים שיקבע מנהל הבחירות וכן תרשום את פרטי החייל שהצביע, בטופס שיספק לה מנהל הבחירות;

(7) בתום ההצבעה בכל אחד ממועדי ההצבעה כמפורט בסעיף 4א(ב), תחתום ועדת הקלפי את הקלפי ותעביר אותה יחד עם הטופס האמור בסעיף 4ב(6) למנהל הבחירות;

(8) מנהל הבחירות, בנוכחות כל חבר מחברי ועדת הבחירות שירצה בכך, יפתח את הקלפי ביום שלפני הבחירות, ירשום את מספר המעטפות שנמצאו בה, ימיין את המעטפות לחבילות כשבכל חבילה מעטפות של כל קלפי מהקלפיות של יישובי המועצה, יארוז את המעטפות של כל קלפי בכל יישוב בנפרד, באריזה בטוחה, וירשום על כל מעטפת אריזה את תאריך ההצבעה ומספר המעטפות החיצוניות שבתוכה ומספר הקלפי ביישוב; מנהל הבחירות ינהל פרוטוקול שבו יירשמו כל הפעולות האמורות;

(9) מנהל הבחירות יעביר, ביום שלפני הבחירות, למזכיר ועדת הקלפי של כל יישוב את מעטפות האריזה המפורטות בפסקה (8); לא היתה מעטפת אריזה למועד בחירות בקלפי – ימסור מנהל הבחירות הודעה בכתב על כך למזכיר הועדה והמזכיר יצרף את ההודעה לפרוטוקול ועדת הקלפי;

(10) ביום הבחירות מיד לאחר הצגת הקלפי בידי יושב ראש ועדת הקלפי ונעילתה בידי יושב ראש ועדת הקלפי כאמור בסעיף 194 ולפני תחילת ההצבעה, תעשה ועדת הקלפי את הפעולות האלה:

(1) תקבל מידי מזכיר ועדת הקלפי את מעטפת האריזה כאמור בפסקה (9) ותבדוק אם מעטפת האריזה, שבה נמצאות מעטפות ההצבעה, חתומה וסגורה כדין; מצא יושב ראש ועדת הקלפי שמעטפת האריזה פגומה יציין את הדבר בפרוטוקול ועדת הקלפי;

(2) יושב ראש הועדה יפתח את מעטפת האריזה בתום הבדיקה, יוציא ממנה את מעטפות ההצבעה והועדה תבדוק אם שמו של החייל הרשום על מעטפה חיצונית רשום בפנקס הבוחרים של הקלפי;

(3) נמצא שמו של החייל בפנקס הבוחרים של הקלפי, תמחק הועדה את שמו בפנקס הבוחרים בצבע אדום, תפתח את המעטפה החיצונית ותטיל מיד את המעטפות הפנימיות לתוך הקלפי; ועדת הקלפי לא תפתח יותר ממעטפה חיצונית אחת בו זמנית;

(4) רק בתום האמור בפסקה (3) לגבי כל המעטפות החיצוניות שנמסרו למזכיר ועדת הקלפי, יותר לבוחרים להצביע;

(5) בוחר המבקש להצביע בקלפי ביום הבחירות ונמצא כי שמו מחוק בצבע אדום לא יותר לו להצביע;

(6) ועדת הקלפי תארוז את כל המעטפות החיצוניות הריקות במעטפת אריזה ותעבירן למנהל הבחירות עם חומר ההצבעה.

מיום 14.6.2017 (פקע לאור תיקון מס' 10)

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2611 מיום 16.3.2017 עמ' 462 (ה"ח 679)

(5) לענין סעיף 195 – חייל רשאי לזהות עצמו בתעודה הצבאית האישית שלו הנושאת את תמונתו בתעודת החייל שלו או בתעודת השוטר שלו;

הקדמת הבחירות בשל איחוד רשויות מקומיות

4ג.     (א)  בסעיף זה, "איחוד רשויות מקומיות" – כל אחד מאלה:

(1)   צו כינון לפי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות, שענינו כינון מועצה אזורית במקום מספר רשויות מקומיות;

(2)   הרחבת תחומה של מועצה אזורית לפי סעיף 7 לפקודת המועצות המקומיות.

          (ב)  (1)   הכריז השר על איחוד רשויות מקומיות, רשאי הוא, באישור הממשלה ובהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע מועד לבחירות במועצה האזורית שאיחד, המוקדם ממועד הבחירות הקבוע לכל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו, ובלבד שהמועד שיקבע יחול לאחר תום שלוש שנים מהמועד המאוחד מבין מועדי הבחירות האחרונות שנערכו בכל אחת מהרשויות המקומיות כאמור.

(2)   הבקשה להתייעצות כאמור בפסקה (1), תוגש לא יאוחר משישה חודשים לפני מועד הבחירות שמציע השר.

(3)   על אף האמור בפסקה (1), בנסיבות מיוחדות ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי השר לקבוע מועד בחירות שיחול עוד בטרם חלפו שלוש שנים ממועדי הבחירות האחרונות, כאמור.

          (ג)   על אף הוראות סעיף קטן (ב), הכריז השר על איחוד רשויות מקומיות כאמור בפסקה (2) להגדרה "איחוד רשויות מקומיות" שבסעיף קטן (א), ובמהלך איחוד כאמור הכריז לפי הוראות סעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות כי אזור מסוים שהתנהל ערב האכרזה על ידי מועצה מקומית (בסעיף קטן זה – המועצה הקודמת), יתנהל על ידי ועד מקומי, רשאי הוא לקבוע כי המועד לבחירות במועצה האזורית שאיחד יהיה המועד הקבוע לבחירות לפי הוראות סעיף 3, וכן לקבוע מועד לבחירות לוועד המקומי שכונן או לנציג האזור במועצה, שיחול עוד בטרם חלפו שלוש שנים ממועד הבחירות האחרונות למועצה הקודמת.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2021 מיום 8.8.2005 בעמ' 754 (ה"ח 58)

הוספת סעיף 4ג

עתירה בעניין בחירות

4ד.     (א)  מי שרואה את עצמו נפגע במישרין מהחלטה בענייני בחירות שניתנה על ידי מנהל הבחירות לפי חוק זה, לפי פקודת המועצות המקומיות או לפי צו מכוח סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, ואשר לא נקבעו בחיקוק הוראות אחרות בדבר עתירה נגדה, וכן כל חבר מועצה וכל חבר ועדת בחירות של מועצה, רשאים לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 (בסעיף זה – בית משפט לעניינים מינהליים), נגד החלטה כאמור; אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן זה כדי לעכב את ביצוע ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה.

          (ב)  עתירה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה או מיום הבחירות, לפי המוקדם; מנהל הבחירות וכל צד הנוגע בדבר יהיו משיבים בעתירה.

          (ג)   בית המשפט לעניינים מינהליים ייתן את החלטתו בעתירה לפי סעיף זה בהקדם האפשרי, בהתחשב בנסיבות העניין, ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת העתירה, והחלטתו תהיה סופית.

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 137 (ה"ח 629)

הוספת סעיף 4ד

יום הבחירות לכל המועצות האזוריות   שבתון והזכות לשכר

4ה.     הוראות סעיף 97ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין יום הבחירות לכל המועצות האזוריות כאמור בסעיף 3.

מיום 8.6.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2643 מיום 8.6.2017 עמ' 987 (ה"ח 1129)

הוספת סעיף 4ה

רשימה מנועה

4ו.      ההוראות לפי סעיפים 39א עד 39ד לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין רשימות המועמדים בבחירות למועצת המועצה האזורית.

מיום 23.5.2018

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 676 (ה"ח 1217)

הוספת סעיף 4ו

הפסקת שירות

4ז.      הוראות סעיף 42ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין המועמדים בבחירות.

מיום 23.5.2018

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 676 (ה"ח 1217)

הוספת סעיף 4ז

תעמולת הבחירות

4ח.     הוראות פרק ז' לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין בחירות.

מיום 23.5.2018

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 676 (ה"ח 1217)

הוספת סעיף 4ח

עבירות

4ט.     (א)  העבירות לפי סעיפים 85, 85א ו-86 עד 93 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), יחולו לעניין בחירות בשינויים אלה:

(1)   בסעיף 85, במקום "נציגי רשימות מועמדים כאמור בסעיף 28(ג), משקיפים כאמור בסעיף 34(ה)" יקראו "משקיפים שנקבעו לפי פקודת המועצות המקומיות";

(2)   בסעיף 86 –

(א)   בסעיף קטן (א)(7), במקום "לפי סעיף 64" יקראו "לפי פקודת המועצות המקומיות";

(ב)   בסעיף קטן (ב), במקום "נציג של רשימת מועמדים כאמור בסעיף 28(ג), משקיף כאמור בסעיף 34(ה)" יקראו "משקיף שנקבע לפי פקודת המועצות המקומיות";

(3)   בסעיף 88, בכל מקום, אחרי "רשימת מועמדים מסוימת" יקראו "או מועמד מסוים";

(4)   בסעיף 90(3), אחרי "יותר ממעטפה אחת" יקראו "למוסד העומד לבחירה";

(5)   בסעיף 93 –

(א)   בפסקה (1), במקום "להגשת רשימות מועמדים לפי סעיף 35(ח)" יקראו "להגשת רשימות מועמדים והצעות מועמדים לפי פקודת המועצות המקומיות";

(ב)   בפסקאות (2) ו-(3), אחרי "שאושרה כדין" יקראו "או מועמד שהצעתו אושרה כדין".

          (ב)  הוראות סעיף 94 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין עבירות כאמור בסעיף קטן (א).

מיום 23.5.2018

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 676 (ה"ח 1217)

הוספת סעיף 4ט

5.    (בוטל).

מיום 28.2.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1612 מיום 28.2.1997 בעמ' 73 (ה"ח 2574)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

5. (א) השר יקבע, בהתייעצות עם הועדה, את מועד הבחירות הראשונות לכל המועצות האזוריות לפי סעיף 3 ובלבד שיתקיימו לא קודם לשנת התשנ"ה ולא יאוחר משנת התשנ"ח.

(ב) עד למועד הבחירות הראשונות האמורות בסעיף קטן (א) יתקיימו כל הבחירות בכל מועצה אזורית במועד הקבוע בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן – הצו), ולפי הוראותיו; ואולם רשאי השר, בהתייעצות עם הועדה, לדחות בחירות למועצות אזוריות מסוימות שמועד הבחירות שלהן בהתאם לצו יחול במחצית השנה הקודמת למועד שנקבע לפי סעיף קטן (א).

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2021 מיום 8.8.2005 בעמ' 755 (ה"ח 58)

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

הוראות מעבר

5. (א) עד למועד קיומן של הבחירות הראשונות כאמור בסעיף 3(ב), יתקיימו בחירות בכל מועצה אזורית במועדים הנקובים לצד שמה של המועצה האזורית בתוספת.

(ב) החלו במועצה אזורית בהליכים לקראת בחירות, ועד יום ח' באדר א' התשנ"ז (15 בפברואר 1997) לא התקיימו הבחירות – יופסקו הליכי הבחירות בו ביום והבחירות יתקיימו במועדים הנקובים בתוספת.

(ג) הוראת סעיף קטן (ב), לא תחול על מועצה אזורית שמועד הבחירות הנקוב לצד שמה בתוספת הוא עד ליום כ"ב באדר ב' התשנ"ז (31 במרס 1997).

(ד) (1) התקיימו בחירות לועד מקומי בישוב מסוים לפני יום ח' באדר א' התשנ"ז (15 בפברואר 1997), שלא במועד הבחירות למועצה האזורית שבתחומה הוא מצוי, רשאי השר לקבוע כי הבחירות הבאות לאותו ועד מקומי, וגם הבחירות שלאחריהן, יתקיימו שלא במועד הבחירות לאותה מועצה אזורית;

(2) מועדי הבחירות, לפי פסקה (1), ייקבעו כך שתקופת כהונתו של ועד מקומי שנבחר לא תפחת משלוש שנים ולא תעלה על שש שנים וכך, הבחירות לועד מקומי כאמור, לאחר מועדי הבחירות שקבע השר, יתקיימו ביום הנקוב בסעיף 3(ב).

5א.     (בוטל).

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2021 מיום 8.8.2005 בעמ' 755 (ה"ח 58)

הוספת סעיף 5א

מיום 3.1.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ב מס' 2336 מיום 9.2.2012 עמ' 166 (ה"ח 616)

ביטול סעיף 5א

הנוסח הקודם:

שינוי התוספת

5א. (א) כוננה מועצה אזורית או הכריז השר על איחוד רשויות מקומיות כהגדרתו בסעיף 4ג, יכלול השר, בצו, את המועצה האזורית שכוננה או את המועצה האזורית המאוחדת, לפי הענין, בחלק א' או בחלק ב' לתוספת.

(ב) שונה שמה של מועצה אזורית, או בוטל צו כינון של מועצה אזורית, ישנה השר, בצו, את התוספת בהתאם לכך.

ביצוע

6.    השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובכלל זה בענינים אלה:

(1)  שיטת הבחירות למועצת המועצה האזורית; תקנות לפי פסקה זו טעונות אישור הועדה;

(2)  מספר החברים במועצת המועצה האזורית;

(3)  הזכות להיבחר והזכות להירשם בפנקס הבוחרים;

(4)  הכנת פנקס הבוחרים;

(5)  הכנת הבחירות, הנהלתן וקביעת תוצאותיהן;

(6)  תעמולת בחירות.

תחילה

7.    תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בטבת תשנ"ה (1 בינואר 1995).

תוספת

(בוטלה)

מיום 28.2.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1612 מיום 28.2.1997 בעמ' 73 (ה"ח 2574)

הוספת תוספת

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 2021 מיום 8.8.2005 בעמ' 755 (ה"ח 58)

החלפת תוספת

הנוסח הקודם:

             שם המועצה תאריך הבחירות הבאות תאריך הבחירות שלאחריהן

אשכול, ברנר, חוף אשקלון, מבואות עד ליום כ"ב באדר ב' התשנ"ז כ"א בכסלו התשס"ג

החרמון, מטה אשר, עמק הירדן (31 במרס 1997) (26 בנובמבר 2002)

גדרות, זבולון, חוף השרון, לב השרון, ג' בכסלו התשנ"ח כ"א בכסלו התשס"ג

מרחבים, עזתה, שפיר (2 בדצמבר 1997) (26 בנובמבר 2002)

אלונה, אפעל, באר טוביה, בני שמעון, י' בסיון התשנ"ט ד' בשבט התשס"ד

בקעת בית שאן, גזר, גן רווה, דרום השרון, (25 במאי 1999) (27 בינואר 2004)

הגלבוע, חבל איילות, חבל יבנה, חבל מודיעין,

חוף הכרמל, לכיש, מגידו, מטה יהודה, מרום

הגליל, נחל שורק, עמק חפר, עמק יזרעאל, עמק

לוד, תמר

גולן, הגליל העליון, הגליל התחתון, הערבה י"ט בכסלו התשס"ב י"ז בכסלו התשס"ח

התיכונה, יואב, מנשה, מעלה יוסף, משגב, (4 בדצמבר 2001) (27 בנובמבר 2007)

רמת נגב, שער הנגב

מיום 22.3.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ז מס' 2087 מיום 22.3.2007 עמ' 143 (ה"ח 277)

חלק א'

אל בטוף, אשכול, בוסתאן אל מרג', ברנר, גדרות, גולן, הגליל העליון, הגליל התחתון, הערבה התיכונה, זבולון, חוף אשקלון, חוף השרון, יואב, לב השרון, מבואות החרמון, מטה אשר, מנשה, מעלה יוסף, מרחבים, משגב, עמק הירדן, רמת נגב, שדות נגב, שער הנגב, שפיר.

חלק ב'

אל בטוף, אלונה, אפעל, באר טוביה, בוסתאן אל מרג', בני שמעון, בקעת בית שאן, גזר, גן רווה, דרום השרון, הגלבוע, חבל איילות, חבל יבנה, חבל מודיעין, חוף הכרמל, לכיש, מגידו, מטה יהודה, מרום הגליל, נחל שורק, עמק חפר, עמק יזרעאל, עמק לוד, תמר.

מיום 3.1.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ב מס' 2336 מיום 9.2.2012 עמ' 166 (ה"ח 616)

ביטול התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

(סעיף 3)

חלק א'

אל בטוף, אשכול, בוסתאן אל מרג', ברנר, גדרות, גולן, הגליל העליון, הגליל התחתון, הערבה התיכונה, זבולון, חוף אשקלון, חוף השרון, יואב, לב השרון, מבואות החרמון, מטה אשר, מנשה, מעלה יוסף, מרחבים, משגב, עמק הירדן, רמת נגב, שדות נגב, שער הנגב, שפיר.

חלק ב'

אלונה, אפעל, באר טוביה, בני שמעון, בקעת בית שאן, גזר, גן רווה, דרום השרון, הגלבוע, חבל איילות, חבל יבנה, חבל מודיעין, חוף הכרמל, לכיש, מגידו, מטה יהודה, מרום הגליל, נחל שורק, עמק חפר, עמק יזרעאל, עמק לוד, תמר.

                          יצחק רבין                            יצחק רבין

                               ראש הממשלה                                    שר הפנים

            עזר ויצמן                             שבח וייס

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ד מס' 1473 מיום 15.7.1994 עמ' 248 (ה"ח תשנ"ג מס' 2179 עמ' 147).

תוקן ס"ח תשנ"ז מס' 1612 מיום 28.2.1997 עמ' 73 (ה"ח תשנ"ז מס' 2574 עמ' 121) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשס"ד מס' 1934 מיום 31.3.2004 עמ' 341 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 37 עמ' 52) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשס"ה מס' 2021 מיום 8.8.2005 עמ' 754 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 58 עמ' 34) – תיקון מס' 3; ר' סעיף 10 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשס"ז מס' 2087 מיום 22.3.2007 עמ' 142 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 277 עמ' 220) – תיקון מס' 4; ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשס"ח מס' 2172 מיום 30.7.2008 עמ' 733 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 370 עמ' 428) – תיקון מס' 5.

ס"ח תש"ע מס' 2215 מיום 26.11.2009 עמ' 248 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 454 עמ' 8) – תיקון מס' 6.

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 137 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 629 עמ' 132) – תיקון מס' 7 בסעיף 6 לחוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים), תשע"ב-2012.

ס"ח תשע"ב מס' 2336 מיום 9.2.2012 עמ' 166 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 616 עמ' 1568) – תיקון מס' 8; ר' סעיף 6 לענין תחילה והוראת מעבר. תוקן ס"ח תשע"ז מס' 2643 מיום 8.6.2017 עמ' 987 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1129 עמ' 1702) – תיקון מס' 8 (תיקון) תשע"ז-2017 בסעיף 4 לתיקון מס' 10.

6. (א) תחילתם של סעיפים 3 ו-4 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 1 ו-2 לחוק זה, ותחילתם של ביטול סעיף 5א לחוק העיקרי וביטול התוספת לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 4 ו-5 לחוק זה, ביום ב' בשבט התשע"ד (3 בינואר 2014) (בסעיף זה – יום התחילה).

 (ב) על אף הוראות סעיף 3 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, הבחירות הראשונות שלאחר יום התחילה, לכל המועצות האזוריות, יתקיימיו ביום ט"ו בסיון התשע"ח (29 במאי 2018), והבחירות שלאחריהן יתקיימו ביום כ"ד בטבת התשפ"ג (17 בינואר 2023).

ס"ח תשע"ז מס' 2611 מיום 16.3.2017 עמ' 462 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 679 עמ' 75) – תיקון מס' 9 בסעיף 3 לחוק הצבעה באמצעות תעודה צבאית אישית (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017; תחילתו תשעים ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ז מס' 2643 מיום 8.6.2017 עמ' 987 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1129 עמ' 1702) – תיקון מס' 10; ר' סעיף 5 לענין הוראת מעבר.

5. הבחירות הראשונות שלאחר יום פרסומו של חוק זה, לכל המועצות האזוריות, יתקיימו ביום כ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018).

ס"ח תשע"ז מס' 2657 מיום 7.8.2017 עמ' 1114 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 725 עמ' 240) – תיקון מס' 11 בסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 48), תשע"ז-2017; ר' סעיף 3 לענין תחולה.

3. הוראות פרק ח'3 לחוק העיקרי וסעיף 4א לחוק המועצות האזוריות, כנוסחם בחוק זה, יחולו לעניין הבחירות לכל המועצות כאמור בסעיף 4 לחוק העיקרי ובסעיף 3 לחוק המועצות האזוריות (להלן – הבחירות הכלליות), שיתקיימו לאחר הבחירות הכלליות הקרובות; ואולם שר הפנים, בהסכמת שר האוצר, רשאי, בצו, לקבוע כי ההוראות כאמור יחולו החל מהבחירות הכלליות הקרובות.

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 676 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1217 עמ' 864) – תיקון מס' 12.

ס"ח תשע"ח מס' 2744 מיום 26.7.2018 עמ' 901 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 804 עמ' 272) – תיקון מס' 13 בסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 51 והוראת שעה), תשע"ח-2018; ר' סעיף 3 לענין הוראת שעה.

3. על אף האמור בחוק זה, בבחירות הכלליות לפי סעיף 4 לחוק העיקרי וסעיף 3 לחוק המועצות האזוריות שייערכו לראשונה לאחר פרסומו של חוק זה, יחולו הוראות אלה על חבר ועדת קלפי שמונה לפי הוראות סעיף 32(א) לחוק העיקרי או 4א1 לחוק המועצות האזוריות, כנוסחן בחוק זה:

 (1) חבר ועדת קלפי שהועסק במשך כל יום הבחירות יהיה זכאי לתשלום מאוצר המדינה בשיעור של 30% מהסכום שנקבע לפי סעיף 32(ח) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה;

(2) חבר ועדת קלפי שהועסק במשך חלק מיום הבחירות יהיה זכאי לתשלום מאוצר המדינה בסכום כאמור בסעיף 32(ח)(2) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, אך לא יותר מ-30% מהסכום האמור בסעיף 32(ח)(1) לאותו חוק.