נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד), תשי"ט-1959

 

 

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – פיקוח ומחלות

תוכן ענינים

3

Go

הגדרות

סעיף 1

3

Go

חובה למסור חיה למאורת בידוד

סעיף 2

3

Go

החזקת חיה במאורת בידוד

סעיף 3

3

Go

דין חיה שנעזבה

סעיף 4

4

Go

אגרות

סעיף 5

10

Go

השם

סעיף 6

 


תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד),
תשי"ט-1959
*

          בתוקף סמכויותי לפי סעיף 16 לפקודת הכלבת, 1934, וסעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945, והסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "חיה" - כלב, חתול או קוף;

תק' תשמ"ה-1985

          "מאורת בידוד" - מאורת בידוד של חיות לתצפית כלבת שאושרה בידי מנהל השירותים הוטרינריים (להלן - המנהל);

מיום 25.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4844 מיום 25.7.1985 עמ' 1788

"מאורת בידוד" - מאורת בידוד של חיות לתצפית כלבת שהוקמה על ידי שאושרה בידי מנהל השירותים הוטרינריים (להלן - המנהל);

          "פקח" - מי שהמנהל מינהו להיות פקח;

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

          "פקיד מוסמך" - רופא וטרינרי שמינתה אותו מועצת עיריה או מועצה מקומית ושניתנה עליו הסכמת המנהל לענין תקנה 19(א) לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), תשכ"ד–1964, לגבי אותה רשות מקומית.

מיום 1.4.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5022 מיום 1.4.1987 עמ' 761

הוספת הגדרת "פקיד מוסמך"

חובה למסור חיה למאורת בידוד תק' תשמ"ה-1985

2.    (א)  חיה שנשכה אדם או בעל חיים, חייב בעלה להביאה למאורת הבידוד הקרובה תוך 24 שעות ממועד הנשיכה.

          (ב)  לא הביא הבעל את החיה למאורת בידוד כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הפקח להביאה למאורת בידוד כאמור, על חשבון הבעל.

מיום 25.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4844 מיום 25.7.1985 עמ' 1788

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

חובה למסור חיה למאורת בידוד

2. חיה שנשכה אדם או בעל חיים חייב בעלה למסרה לפקח לשם הובלתה למאורת בידוד, ואם לא דרש פקח מסירתה תוך 24 שעות ממועד הנשיכה, חייב הוא בעצמו להובילה למאורת בידוד הקרובה ביותר.

החזקת חיה במאורת בידוד תק' תשמ"ד-1984 תק' תשנ"ג-1993 תק' תשנ"ד-1993

3.    (א)  חיה שהובלה למאורת בידוד תבודד בה למשך 10 ימים מיום שהובאה למאורת בידוד (להלן - תקופת המעצר).

 

תק' תשמ"ה-1985

          (ב)  בתום תקופת המעצר יוציא הבעל את החיה ממאורת הבידוד, אלא אם כן מתה או הושמדה כדין לפני כן.

מיום 6.7.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4661 מיום 6.7.1984 עמ' 1917

(א) חיה שהובלה למאורת בידוד תוחזק בה עד 10 ימים מיום הנשיכה שבגללה הובאה שהובאה למאורת בידוד (להלן - תקופת המעצר).

 

מיום 25.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4844 מיום 25.7.1985 עמ' 1788

החלפת תקנת משנה 3(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בתום תקופת המעצר תוחזר החיה לבעלה במקום שממנו נלקחה על ידי פקח או יוציאה הבעל ממאורת הבידוד אם הוא הביאה לשם אלא אם החיה מתה או הושמדה כדין לפני כן.

 

מיום 15.6.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5527 מיום 15.6.1993 עמ' 888

(א) חיה שהובלה למאורת בידוד תוחזק בה עד למשך 10 ימים מיום שהובאה למאורת בידוד (להלן - תקופת המעצר).

 

מיום 4.11.1993

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5558 מיום 4.11.1993 עמ' 143

(א) חיה שהובלה למאורת בידוד תוחזק תבודד בה למשך 10 ימים מיום שהובאה למאורת בידוד (להלן - תקופת המעצר).

דין חיה שנעזבה תק' תשנ"ג-1993

4.    חיה שבעלה לא הוציאה ממאורת בידוד במשך חמישה ימים מיום גמר תקופת מעצרה, מותר להשמידה.

מיום 25.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4844 מיום 25.7.1985 עמ' 1788

4. חיה שבעלה לא הוציאה ממאורת הבידוד בתום תקופת המעצר כאמור בתקנה 3 או סירב לקבלה כשהיא הוחזרה אליו, רשאי רופא וטרינרי ממשלתי להשמידה או למסרה למוסד מדעי לצורך מחקר.

 

מיום 1.4.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5022 מיום 1.4.1987 עמ' 761

4. חיה שבעלה לא הוציאה ממאורת הבידוד בתום תקופת המעצר כאמור בתקנה 3, רשאי רופא וטרינרי ממשלתי רופא וטרינרי ממשלתי או פקיד מוסמך להשמידה או למסרה למוסד מדעי לצורך מחקר.

 

מיום 15.6.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5527 מיום 15.6.1993 עמ' 888

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

4. חיה שבעלה לא הוציאה ממאורת הבידוד בתום תקופת המעצר כאמור בתקנה 3, רשאי רופא וטרינרי ממשלתי או פקיד מוסמך להשמידה או למסרה למוסד מדעי לצורך מחקר.

אגרות הודעה תשפ"א-2021

5.    בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1)   בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 84.00 שקלים חדשים;

(2)   בעד בידוד, לכל יום – 37.00 שקלים חדשים.

מיום 14.12.1972

תק' תשל"ג-1972

ק"ת תשל"ג מס' 2943 מיום 14.12.1972 עמ' 429

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) אגרת החזקה בסך של 500 פרוטה 75 אגורות ליום בעד כל תקופת המעצר;

(2) אגרת הובלה בסך של 2 לירות 5 לירות אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 24.7.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3373 מיום 24.7.1975 עמ' 2319

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) אגרת החזקה בסך של 75 אגורות 1.50 לירות ליום בעד כל תקופת המעצר;

(2) אגרת הובלה בסך של 5 לירות 15 לירות אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 26.12.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3640 מיום 26.12.1976 עמ' 598

ת"ט תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3666 מיום 18.2.1977 עמ' 982

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) אגרת החזקה בסך של 1.50 לירות ליום בעד כל תקופת המעצר;

(2) אגרת הובלה בסך של 15 לירות אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 22.2.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3947 מיום 22.2.1979 עמ' 727

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה סך של 25 80 לירות עד לתקופה של 10 ימים וסך 2 15 לירות בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה בסך של – סך 20 45 לירות אם החיה נמסרה לפקח.

 

 

מיום 1.4.1980

הודעה תש"ם-1980

י"פ תש"ם מס' 2631 מיום 2.6.1980 עמ' 1757

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 80 175 לירות עד לתקופה של 10 ימים וסך של 15 32 לירות בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 45 97 לירות אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.4.1981

הודעה תשמ"א-1981

י"פ תשמ"א מס' 2700 מיום 31.3.1981 עמ' 1286

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 175 לירות 41 שקלים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 32 לירות 7.50 שקלים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 97 לירות 23 שקלים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.10.1981

הודעה תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4281 מיום 2.11.1981 עמ' 225

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 41 57.00 שקלים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 7.50 10.00 שקלים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 23 32.00 שקלים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.4.1982

הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1101

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 57.00 84.00 שקלים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 10.00 15.00 שקלים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 32.00 47.00 שקלים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.10.1982

הודעה תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4423 מיום 31.10.1982 עמ' 185

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 84.00 125 שקלים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 15.00 23 שקלים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 47.00 70 שקלים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.4.1983

הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4483 מיום 12.4.1983 עמ' 1114

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 125 190 שקלים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 23 35 שקלים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 70 110 שקלים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.10.1983

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4536 מיום 30.9.1983 עמ' 152

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 190 280 שקלים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 35 52 שקלים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 110 160 שקלים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.4.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4606 מיום 22.3.1984 עמ' 1103

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 280 590 שקלים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 52 110 שקלים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 160 330 שקלים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.10.1984

הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4707 מיום 25.9.1984 עמ' 2661

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 590 1,300 שקלים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 110 240 שקלים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 330 720 שקלים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 5.2.1985

הודעה תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4761 מיום 12.2.1985 עמ' 687

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 1,300 2,300 שקלים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 240 420 שקלים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 720 1,300 שקלים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.4.1985

הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1196

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 2,300 3,000 שקלים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 420 600 שקלים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 1,300 1,700 שקלים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.7.1985

הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4841 מיום 16.7.1985 עמ' 1755

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 3,000 4,600 שקלים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 600 900 שקלים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 1,700 2,600 שקלים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.10.1985

הודעה תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4864 מיום 16.10.1985 עמ' 75

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 4,600 שקלים 5.70 שקלים חדשים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 900 שקלים 1.10 שקלים חדשים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 2,600 שקלים 3.20 שקלים חדשים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.10.1986

הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4974 מיום 1.10.1986 עמ' 1527

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 5.70 9.00 שקלים חדשים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 1.10 1.75 שקלים חדשים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 3.20 5.00 שקלים חדשים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 16.11.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4980 מיום 16.11.1986 עמ' 114

 (1) בעד החזקה – סך של 9.00 23.00 שקלים חדשים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 1.75 4.50 שקלים חדשים בעד כל יום נוסף;

 

מיום 1.1.1987

הודעה תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 279

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 23.00 24.00 שקלים חדשים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 4.50 4.80 שקלים חדשים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 5.00 5.30 שקלים חדשים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.4.1987

הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 707

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 24.00 26.00 שקלים חדשים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 4.80 5.10 שקלים חדשים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 5.30 5.70 שקלים חדשים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.7.1987

הודעה (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5043 מיום 23.7.1987 עמ' 1139

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 26.00 27.20 שקלים חדשים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 5.10 5.30 שקלים חדשים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 5.70 6.00 שקלים חדשים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.1.1988

הודעה תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5083 מיום 4.2.1988 עמ' 459

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 27.20 28.50 שקלים חדשים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 5.30 5.60 שקלים חדשים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 6.00 6.30 שקלים חדשים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.7.1988

הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5127 מיום 15.8.1988 עמ' 1051

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 28.50 31.50 שקלים חדשים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 5.60 6.20 שקלים חדשים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 6.30 6.90 שקלים חדשים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.1.1989

הודעה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5161 מיום 25.1.1989 עמ' 410

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 31.50 33.50 שקלים חדשים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 6.20 6.60 שקלים חדשים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 6.90 7.40 שקלים חדשים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.4.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5188 מיום 8.6.1989 עמ' 873

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 33.50 36.00 שקלים חדשים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 6.60 7.10 שקלים חדשים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 7.40 7.90 שקלים חדשים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.10.1989

הודעה תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5244 מיום 25.1.1990 עמ' 314

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 36.00 38.70 שקלים חדשים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 7.10 7.65 שקלים חדשים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 7.90 8.50 שקלים חדשים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.4.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5259 מיום 29.3.1990 עמ' 521

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 38.70 42.00 שקלים חדשים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 7.65 8.30 שקלים חדשים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 8.50 9.20 שקלים חדשים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.10.1990

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5299 מיום 18.10.1990 עמ' 44

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 42.00 45.50 שקלים חדשים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 8.30 9.00 שקלים חדשים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 9.20 10.00 שקלים חדשים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.1.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5322 מיום 17.1.1991 עמ' 427

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 45.50 48.00 שקלים חדשים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 9.00 9.50 שקלים חדשים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 10.00 10.50 שקלים חדשים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.7.1991

הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 949

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 48.00 51.00 שקלים חדשים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 9.50 10.00 שקלים חדשים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 10.50 11.50 שקלים חדשים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.10.1991

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5391 מיום 17.10.1991 עמ' 304

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 51.00 55.00 שקלים חדשים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 10.00 10.50 שקלים חדשים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 11.50 12.50 שקלים חדשים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.7.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5460 מיום 21.7.1992 עמ' 1394

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 55.00 60.00 שקלים חדשים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 10.50 11.50 שקלים חדשים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 12.50 13.50 שקלים חדשים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 1.4.1993

הודעה תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5516 מיום 22.4.1993 עמ' 754

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד החזקה – סך של 60.00 64.00 שקלים חדשים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 11.50 12.00 שקלים חדשים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 13.50 14.50 שקלים חדשים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 4.11.1993

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5558 מיום 4.11.1993 עמ' 143

החלפת פסקאות 5(1), 5(2)

הנוסח הקודם:

(1) בעד החזקה – סך של 64.00 שקלים חדשים עד לתקופה של 10 ימים וסך של 12.00 שקלים חדשים בעד כל יום נוסף;

(2) אגרת הובלה – סך 14.50 שקלים חדשים אם החיה נמסרה לפקח.

 

מיום 2.1.1994

הודעה תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 341

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 35 38.00 שקלים חדשים;

(2) בעד בידוד, לכל יום – 15 16.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5611 מיום 1.7.1994 עמ' 1125

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 38.00 40.00 שקלים חדשים;

(2) בעד בידוד, לכל יום – 16.00 17.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5648 מיום 29.12.1994 עמ' 482

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 40.00 43.00 שקלים חדשים;

(2) בעד בידוד, לכל יום – 17.00 18.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 295

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 43.00 46.50 שקלים חדשים;

(2) בעד בידוד, לכל יום – 18.50 20.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5769 מיום 1.7.1996 עמ' 1396

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 46.50 49.50 שקלים חדשים;

(2) בעד בידוד, לכל יום – 20.00 21.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.1997

הודעה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5826 מיום 1.5.1997 עמ' 613

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 49.50 53.00 שקלים חדשים;

(2) בעד בידוד, לכל יום – 21.50 23.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5852 מיום 19.9.1997 עמ' 1234

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 53.00 56.00 שקלים חדשים;

(2) בעד בידוד, לכל יום – 23.00 24.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 396

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 56.00 61.00 שקלים חדשים;

(2) בעד בידוד, לכל יום – 24.50 26.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.4.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1018

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 61.00 64.00 שקלים חדשים;

(2) בעד בידוד, לכל יום – 26.50 28.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2002

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6197 מיום 11.9.2002 עמ' 13

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 64.00 68.00 שקלים חדשים;

(2) בעד בידוד, לכל יום – 28.00 29.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2007

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 653

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 68.00 69.00 שקלים חדשים;

(2) בעד בידוד, לכל יום - 29.50 30.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2008

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1128

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 69.00 72.00 שקלים חדשים;

(2) בעד בידוד, לכל יום – 30.00 31.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6803 מיום 12.8.2009 עמ' 1219

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 72.00 74.00 שקלים חדשים;

(2) בעד בידוד, לכל יום – 31.50 32.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1584

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 74.00 76.00 שקלים חדשים;

(2) בעד בידוד, לכל יום – 32.50 33.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1266

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7278 מיום 11.8.2013 עמ' 1592

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 76.00 82.00 שקלים חדשים;

(2) בעד בידוד, לכל יום – 33.50 36.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8118 מיום 5.12.2018 עמ' 1465

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 82.00 83.00 שקלים חדשים;

(2) בעד בידוד, לכל יום – 36.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2019

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8699 מיום 17.8.2020 עמ' 2025

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 83.00 שקלים חדשים;

(2) בעד בידוד, לכל יום – 36.00 36.50 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9431 מיום 10.6.2021 עמ' 3339

5. בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה:

(1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח – 83.00 84.00 שקלים חדשים;

(2) בעד בידוד, לכל יום – 36.50 37.00 שקלים חדשים.

השם

6.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד), תשי"ט-1959".

 

 

י"ז בסיון תשי"ט (23 ביוני 1959)                           קדיש לוז

                                                                                           שר החקלאות

 

 

 

 * פורסמו ק"ת תשי"ט מס' 928 מיום 23.7.1959 עמ' 1724 – תק' תשי"ט-1959.

תוקנו ק"ת תשל"ג מס' 2943 מיום 14.12.1972 עמ' 429 – תק' תשל"ג-1972.

ק"ת תשל"ה מס' 3373 מיום 24.7.1975 עמ' 2319 – תק' תשל"ה-1975.

ק"ת תשל"ז: מס' 3640 מיום 26.12.1976 עמ' 598 – תק' תשל"ז-1976 (ת"ט מס' 3666 מיום 18.2.1977 עמ' 982).

ק"ת תשל"ט מס' 3947 מיום 22.2.1979 עמ' 727 – תק' תשל"ט-1979.

י"פ תש"ם מס' 2631 מיום 2.6.1980 עמ' 1757 – הודעה תש"ם-1980 בפרט 28 להודעת אגרות חקלאיות, תש"ם-1980; תחילתה ביום 1.4.1980.

י"פ תשמ"א מס' 2700 מיום 31.3.1981 עמ' 1286 – הודעה תשמ"א-1981 בפרט 28 להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"א-1981; תחילתה ביום 1.4.1981.

ק"ת תשמ"ב: מס' 4281 מיום 2.11.1981 עמ' 225 – הודעה תשמ"ב-1981 בפרט 28 להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ב-1981; תחילתה ביום 1.10.1981. מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1101 – הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982 בפרט 28 להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ב-1982; תחילתה ביום 1.4.1982.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4423 מיום 31.10.1982 עמ' 185 – הודעה תשמ"ג-1982 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ג-1982; תחילתה ביום 1.10.1982. מס' 4483 מיום 12.4.1983 עמ' 1114 – הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.4.1983.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4536 מיום 30.9.1983 עמ' 152 – הודעה תשמ"ד-1983 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ד-1983; תחילתה ביום 1.10.1983. מס' 4606 מיום 22.3.1984 עמ' 1103 – הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.4.1984. מס' 4661 מיום 6.7.1984 עמ' 1917 – תק' תשמ"ד-1984. מס' 4707 מיום 25.9.1984 עמ' 2661 – הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשמ"ג-1982; תחילתה ביום 1.10.1984.

ק"ת תשמ"ה: מס' 4761 מיום 12.2.1985 עמ' 687 – הודעה תשמ"ה-1985 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 5.2.1985. מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1196 – הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.4.1985. מס' 4841 מיום 16.7.1985 עמ' 1755 – הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1985 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשמ"ד-1983; תחילתה ביום 1.7.1985. מס' 4844 מיום 25.7.1985 עמ' 1788 – תק' תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4864 מיום 16.10.1985 עמ' 75 – הודעה תשמ"ו-1985 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ו-1985; תחילתה ביום 1.10.1985. מס' 4974 מיום 1.10.1986 עמ' 1527 – הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ד-1983; תחילתה ביום 1.10.1986.

ק"ת תשמ"ז: מס' 4980 מיום 16.11.1986 עמ' 114 – תק' תשמ"ז-1986. מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 279 – הודעה תשמ"ז-1986 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ז-1986; תחילתה ביום 1.1.1987. מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 707 – הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.4.1987. מס' 5022 מיום 1.4.1987 עמ' 761 – תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987. מס' 5043 מיום 23.7.1987 עמ' 1139 – הודעה (מס' 3) תשמ"ז-1987 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.7.1987.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5083 מיום 4.2.1988 עמ' 459 – הודעה תשמ"ח-1988 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.1.1988. מס' 5127 מיום 15.8.1988 עמ' 1051 – הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.7.1988.

ק"ת תשמ"ט: מס' 5161 מיום 25.1.1989 עמ' 410 – הודעה תשמ"ט-1989 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.1.1989. מס' 5188 מיום 8.6.1989 עמ' 873 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.4.1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5244 מיום 25.1.1990 עמ' 314 – הודעה תש"ן-1990 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות, תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.10.1989. מס' 5259 מיום 29.3.1990 עמ' 521 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.4.1990.

ק"ת תשנ"א: מס' 5299 מיום 18.10.1990 עמ' 44 – הודעה תשנ"א-1990 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"א-1990; תחילתה ביום 1.10.1990. מס' 5322 מיום 17.1.1991 עמ' 427 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991 בסעיף 1(כח) בסעיף 1(יט) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.1.1991. מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 949 – הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.7.1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5391 מיום 17.10.1991 עמ' 304 – הודעה תשנ"ב-1991 בסעיף 1(כח) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.10.1991. מס' 5460 מיום 21.7.1992 עמ' 1394 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992 בסעיף 1(כז) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.7.1992.

ק"ת תשנ"ג: מס' 5516 מיום 22.4.1993 עמ' 754 – הודעה תשנ"ג-1993 בסעיף 1(כז) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.4.1993. מס' 5527 מיום 15.6.1993 עמ' 888 – תק' תשנ"ג-1993.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5558 מיום 4.11.1993 עמ' 143 – תק' תשנ"ד-1993. מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 341 – הודעה תשנ"ד-1994 בסעיף 1(כז) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ד-1993; תחילתה ביום 2.1.1994. מס' 5611 מיום 1.7.1994 עמ' 1125 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994 בסעיף 1(כז) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.7.1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5648 מיום 29.12.1994 עמ' 482 – הודעה תשנ"ה-1994 בסעיף 1(כז) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 1.1.1995.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 295 – הודעה תשנ"ו-1995 בסעיף 1(כז) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ו-1995; תחילתה ביום 1.1.1996. מס' 5769 מיום 1.7.1996 עמ' 1396 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996 בסעיף 1(כז) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.7.1996.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5826 מיום 1.5.1997 עמ' 613 – הודעה תשנ"ז-1997 בסעיף 1(כז) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.4.1997. מס' 5852 מיום 19.9.1997 עמ' 1234 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997 בסעיף 1(כז) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.10.1997.

ק"ת תשנ"ט מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 396 – הודעה תשנ"ט-1999 בסעיף 1(כז) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.1.1999.

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1018 – הודעה תשס"ב-2002 בסעיף 1(כז) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.4.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6197 מיום 11.9.2002 עמ' 13 – הודעה תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.10.2002 בסעיף 1(כז) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.10.2002.

ק"ת תשס"ח מס' 6658 מיום 30.3.2008 עמ' 653 – הודעה תשס"ח-2008 בסעיף 1(כז) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.7.2007.

ק"ת תשס"ט: מס' 6794 מיום 13.7.2009 עמ' 1128 – הודעה תשס"ט-2009 בסעיף 1(כז) להודעת אגרות חקלאיות, תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.7.2008. מס' 6803 מיום 12.8.2009 עמ' 1219 – הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009 בסעיף 1(כו) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.7.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6923 מיום 30.8.2010 עמ' 1584 – הודעה תש"ע-2010 בסעיף 1(כו) להודעת אגרות חקלאיות, תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.7.2010.

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1266 – הודעה תשע"א-2011 בסעיף 1(כו) להודעת אגרות חקלאיות, תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.7.2011.

ק"ת תשע"ג מס' 7278 מיום 11.8.2013 עמ' 1592 – הודעה תשע"ג-2013 בסעיף 1(26) להודעת אגרות חקלאיות, תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.7.2013.

ק"ת תשע"ט מס' 8118 מיום 4.12.2018 עמ' 1465 – הודעה תשע"ט-2018 בסעיף 1(24) להודעת אגרות חקלאיות, תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.7.2018.

ק"ת תש"ף מס' 8699 מיום 17.8.2020 עמ' 2025 – הודעה תש"ף-2020 בסעיף 1(24) להודעת אגרות חקלאיות, תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.7.2019.

ק"ת תשפ"א מס' 9431 מיום 10.6.2021 עמ' 3339 – הודעה תשפ"א-2021 בסעיף 1(24) להודעת אגרות חקלאיות, תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.7.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות