נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת מחלקת העבודה

עבודה – מחלקת העבודה – הקמתה והסמכתה

תוכן ענינים

2

Go

השם הקצר

סעיף 1

2

Go

פירוש

סעיף 2

2

Go

הקמת מחלקת עבודה

סעיף 3

2

Go

מינוי מנהל ומפקחים וקביעת תפקידים

סעיף 4

2

Go

תפקידי המנהל

סעיף 5

2

Go

הכנת סטטיסטיקה ודוחות

סעיף 6

2

Go

ליקוט חומר

סעיף 7

3

Go

איסור פרסומן של דוחות

סעיף 8

3

Go

סמכויותיו של המנהל או של המפקח לגבי פקודות אחרות

סעיף 9

3

Go

עונשים

סעיף 11

3

Go

תקנות

סעיף 12

3

Go

תחילת תוקף

סעיף 13

3

Go

תוספת


פקודת מחלקת העבודה*

מס' 2 לש' 1943[1]

פקודה הקובעת הוראות להקמת מחלקת העבודה ולהגדרת סמכויותיה ותפקידיה.

השם הקצר

1.    פקודה זו תיקרא פקודת מחלקת העבודה, 1943.

פירוש

2.    בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם: -

           "מנהל" פירושו מנהל מחלקת העבודה;

(תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

           "מעסיק" פירושו כל אדם המתקשר בחוזה, בין מפורש ובין מסתמא, להעסקת עובד;

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

"מעביד" "מעסיק" פירושו כל אדם המתקשר בחוזה, בין מפורש ובין מסתמא, להעסקת עובד;

           "מפקח" פירושו המפקח הראשי וכל מפקח או סגן מפקח של מחלקת העבודה;

(תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

           "עובד" פירושו כל אדם שאדם אחר מעסיקו או העובד אצל אדם אחר.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

"עובד" פירושו כל אדם שאדם אחר מעבידו מעסיקו או העובד אצל אדם אחר.

הקמת מחלקת עבודה (תיקון מס' 2)  תשע"ד-2014

3.    בכפוף להוראות פקודה זו יש להקים מחלקת עבודה כדי לשמור ולטפח את טובתם הכללית של העובדים ולקיים יחסים טובים בין עובדים למעסיקים.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

3. בכפוף להוראות פקודה זו יש להקים מחלקת עבודה כדי לשמור ולטפח את טובתם הכללית של העובדים ולקיים יחסים טובים בין עובדים למעבידים למעסיקים.

מינוי מנהל ומפקחים וקביעת תפקידים פק' 32 לש' 1945

4.    (1)  שר העבודה רשאי למנות פקיד שיכונה "מנהל מחלקת העבודה", שתפקידו יהא לנהל את מחלקת העבודה ולטפל בביצועה הכללי של פקודה זו.

(תיקון מס' 1) תשי"ד-1954

           (2)  (בוטל).

מיום 3.9.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 164 מיום 3.9.1954 עמ' 208 (ה"ח 206)

ביטול סעיף קטן 4(2)

הנוסח הקודם:

(2) כמו כן רשאי הנציב העליון למנות פקידים שיכונו "מפקחי עבודה" ואשר בכלל תפקידיהם יהיו הבקורת על בתי-חרושת, בתי מלאכה ושאר מקומות עבודה, שבהם עובדים בני אדם ומילוי תפקידים אחרים המסורים למנהל עפ"י פקודה זו והשימוש בסמכויות המסורות למנהל עפ"י פקודה זו, ככל אשר יאבה המנהל להרשות בכתב.

תפקידי המנהל

5.    תפקידי המנהל יהיו –

(א)  לפקח בקביעות על תנאי העבודה הנוהגים בארץ ולהעבירם לביקורת בקביעות;

(תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

(ב)  להבטיח את הטלתה כהלכה של כל פקודה הנוגעת לטובתם של העובדים או לתנאי העסקתם או הנוגעת לאיגודים מקצועיים, ללשכות עבודה וליחסים בין עובדים למעסיקים בתעשיה;

(תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

(ג)   להשתתף בכל האמצעים שברשותו ליישובם של סכסוכי עבודה הפורצים בין מעסיקים לעובדים או בין עובדים לעובדים;

(תיקון מס' 1) תשי"ד-1954

(ד)  (בוטל);

(ה)  להגיש לשר העבודה מזמן לזמן, מדי התעורר הנסיבה לכך, הצעות לשמירתה ולטיפוחה של טובתם הכללית של העובדים.

מיום 3.9.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 164 מיום 3.9.1954 עמ' 208 (ה"ח 206)

ביטול פסקה 5(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) לשתף פעולה עם מעבידים ועובדים בתפקיד של מניעת תאונות ע"י הנהגת מכשירי בטחון ושיטות בטחון והקנית ידיעות בכל הנוגע לעניני היגיינה ובטחון;

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(ב) להבטיח את הטלתה כהלכה של כל פקודה הנוגעת לטובתם של העובדים או לתנאי העסקתם או הנוגעת לאיגודים מקצועיים, ללשכות עבודה וליחסים בין עובדים למעבידים למעסיקים בתעשיה;

(ג) להשתתף בכל האמצעים שברשותו ליישובם של סכסוכי עבודה הפורצים בין מעבידים מעסיקים לעובדים או בין עובדים לעובדים;

הכנת סטטיסטיקה ודו"חות

6.    רשאי המנהל ללקוט, להכין ולפרסם סטטיסטיקות ודוחו"ת בנוגע לענינים דלקמן, כולם או מקצתם: -

(א)   האבטלה, בין כללית, ובין במלאכה, במשלוח יד או בתעשייה מסויימים;

(ב)   דרגת שכר העבודה;

(ג)    העסקת נשים, נערים(ות) וילדים(ות);

(ד)   שעות העבודה;

(ה)   שווליות ושווליאות;

(ו)    גיוס עובדים, לשכות עבודה וארגונים לעזרת גומלין;

(ז)    פעולות ארגוני עובדים ואיגודי מעבידים;

(ח)   ההיגיינה והבטחון בתעשייה;

(ט)   ביטוח סוציאלי, לרבות קופות פנסיה וקופות תגמולין;

(י)    תנאי העסקה כלליים, ופרטים על סכסוכי עבודה;

(יא)  כל ענין אחר ששר העבודה יטיל עליו את הוראות הסעיף הזה לפי מודעה שתפורסם ברשומות.

ליקוט חומר

7.    (1)  לשם ליקוט ידיעות מפורטות בנוגע לענינים המפורטים בסעיף 6 של פקודה זו או בנוגע לכל ענין שהוטל עליו אותו סעיף עפ"י פסקה (י"א) הימנו, יהא המנהל רשאי לפנות אל כל אדם באופן הנקבע בסעיף קטן (2) של סעיף זה.

           (2)  דרישות עפ"י סעיף זה תישלחנה בצורת הודעה בכתב שתימסר לאדם, שאליו היא ערוכה, ובהודעה יש לפרט את הידיעה או הפרטים הנדרשים ואפשר לפרט בה את הצורה שבה יש למסור את הפרטים הנ"ל ולקבוע בה מועד סביר למסירתם, וכן אפשר לדרוש בה שהידיעות או הפרטים הנ"ל יימסרו מתקופה לתקופה.

(תיקון מס' 2) תשע"ד-2014

           (3)  שום אדם לא יהא נדרש או מחוייב להמציא ידיעות או פרטים מחוץ לאלה שהוא יכול להשיגם בעסק, במקצוע או במלאכה בארץ שהוא עוסק בהנהלתם או בהשגחה עליהם, אלא במידה שהוא מעסיק מחוץ לגבולות הארץ עובדים הדרים כרגיל בארץ.

           (4)  אם נדרש למסור פרטים או ידיעות עפ"י סעיף זה והוא –

(א)   מסרב במזיד למסור את הפרטים או הידיעות הנדרשים במועד שנקצב למסירתם או בצורה שפורטה או נקבעה, או מזלזל ללא צידוק חוקי במסירתם; או

(ב)   מוסר במזיד או גורם במזיד למסירת פרטים או ידיעות כוזבים ביחס לכל ענין שיפורט בהודעה הדורשת מסירת פרטים או ידיעות,

יאשם אותו אדם בעבירה על פקודה זו.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(3) שום אדם לא יהא נדרש או מחוייב להמציא ידיעות או פרטים מחוץ לאלה שהוא יכול להשיגם בעסק, במקצוע או במלאכה בארץ שהוא עוסק בהנהלתם או בהשגחה עליהם, אלא במידה שהוא מעביד מעסיק מחוץ לגבולות הארץ עובדים הדרים כרגיל בארץ.

איסור פרסומן של דו"חות

8.    (1)  כל העוסק בליקוטה או בהכנתה של סטטיסטיקה עפ"י פקודה זו יהא נדרש למסור הצהרה בטופס הקבוע כי לא יגלה את תכנו של כל דו"ח או של כל חלק מדו"ח או כל תשובה, או כי לא ישתמש בהם אלא לצרכי פקודה זו; וכל אדם שיפעל ביודעין מתוך הפרת ההצהרה שמסר כאמור, יאשם בעבירה על פקודה זו.

           (2)  כל שיש ברשותו פרטים והוא יודע כי הם נתגלו מתוך הפרת הוראות הסעיף הזה, והוא מפרסם אותו חומר או מוסרו לאדם אחר, יאשם בעבירה על פקודה זו.

סמכויותיו של המנהל או של המפקח לגבי פקודות אחרות פק' 25 לש' 1946

9.    (1)  יהא מותר למנהל או למפקח, במידה שיהא צורך בכך כדי לתת נפקות לתכליותה ולהוראותיה של פקודה זו, להגשים ולאכוף כל פקודה או חוק אחר המפורטים בתוספת, ואילו כשפורש שמה של איזו רשות אחרת לצורך זה יהא מותר לו למנהל או למפקח לסייע בהגשמתם או באיכופם של הפקודות והחוקים הנ"ל.

           (2)  שר העבודה רשאי לתקן, בצו, את התוספת, מתוך שיוסיף עליה או ימחוק ממנה כל פקודה או חוק אחרים, או בכל דרך אחרת שהיא.

(תיקון מס' 1) תשי"ד-1954

10.   (בוטל).

מיום 3.9.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 164 מיום 3.9.1954 עמ' 208 (ה"ח 206)

ביטול סעיף 10

הנוסח הקודם:

סמכויות כניסה

10. (1) לשם מילוי פקודה זו תהא למנהל או למפקח הסמכות לעשות את הדברים דלקמן, כולם או מקצתם, דהיינו: -

(א) להכנס, לבקר ולבדוק בכל זמן שהיא בכל משרד, מלון, פנסיון, מסעדה, בית-קפה, מכרה, מחצבה, בית חרושת, טחנה, בית-מלאכה, חדר-עבודה, בית יציקה, בית דפוס, חנות, מחסן, בית סחורה, רציף, או בכל מקום אחר שיש לו סבה מספקת כדי להאמין כי מעבידים או עומדים להעביד שם עובדים;

(ב) לבדוק את מצבם ותנאיהם של העובדים והיחס הכללי אליהם בכל מקום מהמקומות המפורטים בפסקא (א) של סעיף קטן זה ולבדוק את כל המכונות והציוד הנמצאים בהם וכל הסדורים שנעשו לבטחונם, בריאותם או טובתם של הפועלים העובדים שם.

(ג) לחקור כל אדם שהוא מוצאו בכל מקום מהמקומות המפורטים בפסקא (א) של סעיף-קטן זה, או שיש לו סבה מספקת להאמין שהוא עובד או עבד שם, בעל הענינים הקושורים בהטלתה או ביצועה של פקודה זו.

(ד) להגיש קובלנא בתפקידו הרשמי, למרות כל פקודה האומרת את ההיפך, נגד כל אדם על הפרת כל פקודה או חוק אחר המפורטים בתוספת לפקודה זו;

(ה) לבדוק כל פנקסים ורשימות-משכורות שחובה לנהלם בהתאם להוראות כל פקודה או חוק אחר המפורטים בתוספת לפקודה זו;

(2) כל שימנע את המנהל או כל מפקח מפעולתם אגב מילוי תפקידם עפ"י סעיף זה, או יכשילם בפעולתם זו יאשם בעברה על פקודה זו.

עונשים

11.   (1)  כל שנאשם בעבירה על פקודה זו יהא צפוי, בצאתו חייב בדין, למאסר לא יותר משלושה חדשים או לקנס לא יותר מעשרים לירות או לשני העונשים האלה כאחד.

           (2)  כשהאדם שנתחייב בדין על עבירה שעבר על פקודה זו הוא חברה או אגודה או חבר בני אדם, בין מאוגדים ובין בלתי מאוגדים, הרי כל אדם שבשעת מעשה העברה, היה מנהל, שותף או פקיד של החברה או האגודה או של חבר בני האדם בין מאוגדים ובין בלתי מאוגדים, יהיו רואים אותו כאשם בעבירה על פקודה זו ויהא צפוי לעונש הקבוע בסעיף קטן (1) של סעיף זה, אלא אם כן הוכיח כי העבירה נעשתה בלי ידיעתו, או שאחז בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע את עשיתה של העבירה.

תקנות

12.   רשאי שר העבודה להתקין תקנות ולקבוע טפסים לצורך ביצוע ההוראות של פקודה זו.

תחילת תוקף פק' 32 לש' 1945

13.   פקודה זו תיחשב כאילו קיבלה תוקף ביום 20 ביולי, 1942.

תוספת[2]

1.        (החיקוק בוטל);

2.        (החיקוק בוטל);

3.        פקודת המכרות (פרק צ"ד);

4. עד 8. (החיקוק בוטל);

9.        פקודת העיריות, 1934, (מס' 1 לש' 1934);

10. עד 14. (החיקוק בוטל);

15.      פקודת בריאות העם, 1940 (מס' 40 לש' 1940);

16. עד 22. (החיקוק בוטל).* פורסמה ע"ר מס' 1250 מיום 15.2.1943, תוס' 1, עמ' (ע) 1, (א) 2.

תוקנה ע"ר מס' 1436 מיום 4.9.1945, תוס' 1, עמ' (ע) 135, (א) 178 (פק' 32 לש' 1945).

ע"ר מס' 1463, 1945, תוס' 2, עמ' (ע) 1249, (א) 1527 (תיקון התוספת).

ע"ר מס' 1485 מיום 31.3.1946, תוס' 1, עמ' (ע) 121, (א) 149 (פק' 25 לש' 1946).

ע"ר מס' 1624, 1947, תוס' 2, עמ' (ע) 1279, (א) 1566 (תיקון התוספת).

ס"ח תשי"ד מס' 164 עמ' 208 (ה"ח תשי"ד מס' 206 עמ' 230) – תיקון מס' 1 בסעיף 41(1) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954.

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 600 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 535 עמ' 44) – תיקון מס' 2 בחוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), תשע"ד-2014.

[1] סמכויות הנציב העליון לפי פקודה זו הועברו לשר העבודה: ע"ר תש"ח מס' 5 מיום 16.6.1948 עמ' 22. סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1312.

[2] התוספת תוקנה ע"ר מס' 1463 מיום 27.12.1945, תוס' 2, עמ' (ע) 1240, (א) 1527.

תוקנה ע"ר מס' 1624 מיום 23.10.1947, תוס' 2, עמ' (ע) 1279, (א) 1566.

שרת העבודה נטלה לעצמה את הסמכויות הנתונות למנהל מחלקת העבודה לפי סעיף 17(1) לפקודת הפיצויים לעובדים, 1947, ולפי כל אחת מהפקודות האחרות המפורטות בתוספת לפקודת מחלקת העבודה, 1943: י"פ תשי"א מס' 132 מיום 28.12.1950 עמ' 448.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות