להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק המיטלטלין, תשל"א-1971

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מטלטלין

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

בעלות

סעיף 2

2

Go

זכיה מן ההפקר

סעיף 3

2

Go

חיבור וערבוב

סעיף 4

2

Go

דין שעבוד במימלטלין מחוברים

סעיף 5

2

Go

עיבוד

סעיף 6

2

Go

הפקרה

סעיף 7

2

Go

הגנת הבעלות וההחזקה

סעיף 8

2

Go

שיתוף

סעיף 9

2

Go

פירוק השיתוף

סעיף 10

2

Go

פירוק שיתוף בזכויות של בני זוג בדירת מגורים

סעיף 10א

3

Go

עיכבון

סעיף 11

3

Go

עסקאות נוגדות

סעיף 12

3

Go

תחולה

סעיף 13

3

Go

תיקון חוק נכסי המדינה, תשיא 1951

סעיף 14

3

Go

תיקון פקודת הפרשנות

סעיף 15

3

Go

ביטול

סעיף 16

3

Go

תחילה

סעיף 17


חוק המיטלטלין, תשל"א-1971*

הגדרות

1.    בחוק זה, "מיטלטלין" נכסים מוחשיים, חוץ ממקרקעין.

בעלות

2.    הבעלות במיטלטלין היא הזכות להחזיק ולהשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה, בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם.

זכיה מן ההפקר

3.    מיטלטלין שאין להם בעל יכול כל אדם, בכפוף לכל דין, לרכוש את הבעלות בהם בתפישתם תוך כוונה לזכות בהם.

חיבור וערבוב

4.    (א)  נתחברו או נתערבבו מיטלטלין של אחד עם מיטלטין של אחר עד שאין לזהותם או להפרידם, או שהפרדתם היתה כרוכה בנזק בלתי סביר או בהוצאות בלתי סבירות (להלן מיטלטלין מחוברים), יהיו המיטלטלין המחוברים בבעלותם המשותפת של שניהם כל אחד בשיעור שווים של המיטלטלין ערב החיבור.

          (ב)  היו מיטלטלי האחד עיקר ומיטלטלי האחר טפל, תעבור הבעלות במיטלטלין הטפלים לידי בעל המיטלטלין העיקריים, והוא חייב לשלם לחברו את הסכום שזכה בו ברכישת המיטלטלין הטפלים.

          (ג)   הוראות סעיף זה יחולו באין הסכם אחר בין הצדדים; אין בהן כדי לגרוע מזכות לפיצויים או מתרופה אחרת בשל החיבור.

דין שעבוד במימלטלין מחוברים

5.    (א)  היו המיטלטלין של אחד הבעלים המשותפים האמורים בסעיף 4(א) משועבדים ערב החיבור, יחול השעבוד על חלקו במיטלטלין המחוברים.

          (ב)  היו המיטלטלין העיקריים האמורים בסעיף 4(ב) משועבדים ערב החיבור, יחול השעבוד גם על המיטלטלין שהבעלות בהם עברה לפי אותה הוראה; היו המיטלטלין הטפלים משועבדים, יחול השעבוד על החיוב שחב בו בעל המיטלטלין העיקריים.

          (ג)   נתחלף משכון מכוח סעיף זה, על הצדדים לעשות, לפי דרישת הנושה, את הפעולות הדרושות לפי חוק המשכון, תשכ"ז–1967, כדי שכוחו של המשכון יהא יפה כלפי נושים אחרים של החייב.

          (ד)  לענין סעיפים קטנים (א) ו-(ב) דין עיקול כדין שעבוד.

עיבוד

6.    הוראות סעיפים 4 ו-5 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם כשאדם גורם בעבודתו לשינוי במיטלטלין של אחר; במקרה זה יראו את שווי העבודה כשווים של מיטלטלין.

הפקרה

7.    הבעלות במיטלטלין פוקעת כשבעלם מוציאם משליטתו תוך כוונה להפקירם.

הגנת הבעלות וההחזקה

8.    סעיפים 15 עד 20 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, יחולו גם על הגנת הבעלות וההחזקה במיטלטלין.

שיתוף

9.    (א)  מיטלטלין שהם של כמה בעלים, בעלותו של כל אחד מהם לפי חלקו בשיתוף מתפשטת על מלוא המיטלטלין ואין לשום שותף חלק מסויים בהם.

          (ב)  חלקיהם של כל אחד מהשותפים במיטלטלין, חזקה שהם שווים.

          (ג)   הסכם בין השותפים בדבר ניהול המיטלטלין המשותפים והשימוש בהם ובדבר זכויות השותפים וחובותיהם בכל הנוגע למיטלטלין (להלן – הסכם שיתוף) כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה שותף לאחר מכן וכלפי כל אדם אחר, ובלבד שהשותף או האחר ידע או היה עליו לדעת על קיום ההסכם ותנאיו.

          (ד)  הקנה אחד השותפים לאדם אחר זכות בחלקו במיטלטלין המשותפים, עליו להודיע על כך לשאר השותפים, ואם נעשה הסכם שיתוף, עליו להודיע לאדם האחר על קיום ההסכם ותנאיו.

          (ה)  באין הוראות אחרות בהסכם שיתוף יחולו הוראות סעיפים 30 עד 33, 34(א), 35 ו-36 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, גם על השיתוף במיטלטלין.

פירוק השיתוף

10.  (א)  כל שותף זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף; היתה בהסכם שיתוף תניה השוללת או מגבילה זכות זו, רשאי בית המשפט לצוות על פירוק השיתוף, על אף התניה, אם נראה לו הדבר צודק בנסיבות הענין.

          (ב)  פירוק השיתוף יהיה על פי הסכם בין השותפים, ובאין הסכם – על פי צו בית המשפט, ורשאי בית המשפט לצוות על חלוקת המיטלטלין בעין, או על מכירתם וחלוקת הפדיון, או על דרך אחרת של פירוק השיתוף הנראית לו יעילה וצודקת יותר בנסיבות הענין.

          (ג)   מכירת המיטלטלין על-פי צו בית המשפט תהיה בדרך שנמכרים מיטלטלין מעוקלים בהוצאה לפועל, זולת אם הורה בית המשפט על דרך אחרת הנראית לו יעילה וצודקת יותר בנסיבות הענין.

פירוק שיתוף בזכויות של בני זוג בדירת מגורים (תיקון מס' 1) תשנ"ה-1995

10א.  החליט בית המשפט לפי סעיף 10, ליתן צו לפירוק השיתוף בזכויות של בני זוג בדירה המשמשת להם למגורים, לא יורה על ביצועו והפירוק יעוכב, כל עוד לא נוכח בית המשפט כי לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם, יחדיו, נמצא הסדר מגורים אחר המתאים לצרכיהם, לרבות הסדר ביניים למגורים זמניים המתאים לצרכיהם, לתקופה שיקבע.

מיום 2.3.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1507 מיום 2.3.1995 עמ' 138 (ה"ח 2293)

הוספת סעיף 10א

עיכבון

11.  (א)  עיכבון הוא זכות על פי דין לעכב מיטלטלין כערובה לחיוב עד שיסולק החיוב.

          (ב)  עלה שווי המיטלטלין המעוכבים על שווי החיוב במידה בלתי סבירה, זכאי החייב לשחרור מקצת המיטלטלין אם הם ניתנים להפרדה לחלקים.

          (ג)   החייב זכאי לשחרר את המיטלטלין מן העיכבון במתן ערובה מספקת אחרת לסילוק החיוב.

          (ד)  הוציא הנושה מרצונו את המיטלטלין המעוכבים משליטתו, יפקע העיכבון.

          (ה)  מקום שיש עיכבון במקרקעין, יחולו הוראות סעיף זה גם עליו; כן יחולו הוראות סעיף זה על עיכבון על פי הסכם, כשאין בהסכם הוראות אחרות לענין הנדון.

עסקאות נוגדות

12.  התחייב אדם להקנות לחברו בעלות או זכות אחרת במיטלטלין, ולפני שמסר לו את המיטלטלין או הקנה לו את הזכות חזר והתחייב עם אדם אחר בהקניה נוגדת, זכותו של הראשון עדיפה, אך אם השני התקשר בעסקה וקיבל את המיטלטלין או את הזכות בתום לב ובתמורה – זכותו עדיפה.

תחולה

13.  (א)  הוראות חוק זה יחולו, ככל שהדבר מתאים לענין ובשינויים המחוייבים, גם על זכויות.

          (ב)  הוראות חוק זה יחולו כשאין בחוק אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון.

תיקון חוק נכסי המדינה, תשי"א-1951

14.  בסעיף 3 לחוק נכסי המדינה, תשי"א-1951, ברישה, במקום "נכס המצוי" יבוא "נכס מקרקעין המצוי".

תיקון פקודת הפרשנות

15.  בסעיף 1 לפקודת הפרשנות, במקום הגדרת "מיטלטלין" או "טובין" יבוא:

""מיטלטלין" או "טובין" – נכסים מוחשיים, חוץ ממקרקעין; אולם מקום שהמלה "מיטלטלין" או "טובין" באה בחיקוק שניתן לפני תחילת חוק המיטלטלין, תשל"א-1971, תהא משמעותה כמשמעות שהיתה נודעת לה אילולא החוק האמור;".

ביטול

16.  הספר השמיני והספר העשירי של המג'לה – בטלים.

תחילה ת"ט תשל"ב-1972

17.  חוק זה תחילתו ביום י"ד בטבת תשל"ב (1 בינואר 1972).

מיום 28.1.1972

ת"ט תשל"ב-1972

ס"ח תשל"ב מס' 646 מיום 28.1.1972 עמ' 34

17. חוק זה תחילתו ביום י"ד בשבט בטבת תשל"ב (1 בינואר 1972).

                                       גולדה מאיר             יעקב ש' שפירא

                                                 ראש הממשלה                     שר המשפטים

  שניאור זלמן שזר

        נשיא המדינה* פורסם ס"ח תשל"א מס' 636 מיום 6.8.1971 עמ' 184 (ה"ח תש"ל מס' 882 עמ' 165).

ת"ט ס"ח תשל"ב מס' 646 מיום 28.1.1972 עמ' 34.

תוקן ס"ח תשנ"ה מס' 1507 מיום 2.3.1995 עמ' 138 (ה"ח תשנ"ד מס' 2293 עמ' 553) – תיקון מס' 1 בסעיף 2 לחוק המקרקעין (תיקון מס' 17), תשנ"ה-1995.