חוק התקנים, תשי"ג-1953

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תקנים

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות

Go

5

סעיף 1

הגדרות

Go

5

 

פרק ב': מכון התקנים הישראלי והממונה על התקינה

Go

6

 

סימן א': מכון התקנים הישראלי

Go

6

סעיף 2

מכון התקנים  תאגיד וגוף מבוקר

Go

6

סעיף 2א

מטרות המכון

Go

6

סעיף 3

מוסדות המכון

Go

6

 

סימן ב': יושב ראש המכון וסגנו

Go

6

סעיף 3א

יושב ראש המכון

Go

6

סעיף 3ב

יושב ראש המכון   סייגים למינוי והפסקת כהונה

Go

6

סעיף 3ג

סגן יושב ראש המכון

Go

7

 

סימן ג': הוועד הפועל

Go

7

סעיף 3ד

תפקידי הוועד הפועל וסמכויותיו

Go

7

סעיף 3ה

סמכות שיורית של הוועד הפועל

Go

8

סעיף 3ו

הרכב הוועד הפועל

Go

8

סעיף 3ז

ממלא מקום חבר הוועד הפועל

Go

8

סעיף 3ח

תוקף פעולות הוועד הפועל

Go

8

סעיף 3ט

תקופת כהונה של חבר הוועד הפועל וממלא מקומו

Go

9

 

סימן ד': המנהל הכללי של המכון

Go

9

סעיף 3י

המנהל הכללי של המכון

Go

9

סעיף 3יא

תקופת כהונה של המנהל הכללי

Go

9

סעיף 3יב

סמכויות המנהל הכללי ותפקידיו

Go

9

 

סימן ה': ועדות בתחום התקינה במכון

Go

9

סעיף 3יג

ועדת התיאום

Go

9

סעיף 3יד

ועדות מרכזיות

Go

10

סעיף 3טו

ועדות טכניות

Go

10

סעיף 3טז

הרכב ועדות התקינה

Go

10

סעיף 3יז

מומחים וועדות מומחים

Go

11

סעיף 3יח

יושב ראש וסגני יושבי ראש של ועדות תקינה וועדות מומחים

Go

11

סעיף 3יט

תנאי כשירות ליושב ראש ולסגן יושב ראש של ועדת תקינה

Go

11

סעיף 3כ

ביטול מינוי של יושבי ראש וסגני יושבי ראש של ועדות תקינה וועדות מומחים

Go

12

סעיף 3כא

השתתפות עובדי המכון בעבודת ועדות התקינה וועדות המומחים

Go

12

סעיף 3כב

המניין החוקי בישיבות ועדות תקינה

Go

12

סעיף 3כג

פרסום פרוטוקולי ועדות התקינה ושמות חבריהן

Go

12

סעיף 3כד

פומביות דיוני ועדות התקינה וועדות המומחים

Go

12

סעיף 3כה

החרגה לעניין ועדות תקינה מסוימות

Go

12

 

סימן ו': תקנון המכון

Go

13

סעיף 4

תקנון המכון

Go

13

 

סימן ז': הממונה על התקינה

Go

13

סעיף 5

הממונה על התקינה

Go

14

 

פרק ג': עיבוד תקן והכרזה על תקן רשמי

Go

14

סעיף 6

תקן

Go

14

סעיף 7

כללים לעיבוד תקנים

Go

14

סעיף 7א

תקן זמני

Go

14

סעיף 8

תקן רשמי

Go

14

 

פרק ד': שמירה על תקן רשמי ואחריות עוסק

Go

17

סעיף 8א

שינוי בתקן בין לאומי שאומץ כתקן רשמי

Go

17

סעיף 8ב

ועדת האימוץ

Go

18

סעיף 8ג

סדרי הדיון

Go

18

סעיף 8ד

ישיבות ועדת האימוץ

Go

18

סעיף 8ה

ניגוד עניינים

Go

19

סעיף 8ו

פקיעת כהונה

Go

19

סעיף 8ז

העברה מכהונה

Go

19

סעיף 8ח

תוקף פעולות

Go

19

סעיף 8ט

החלת דינים

Go

19

סעיף 8י

גמול או החזר הוצאות

Go

19

סעיף 9

חובת שמירה על תקן רשמי

Go

20

 

פרק ה': ביקורת והבטחת השמירה על תקן רשמי

Go

21

סעיף 10

הבטחת השמירה על תקן רשמי

Go

21

סעיף 10א

הודעה בדבר מסוכנות מצרך

Go

22

סעיף 10ב

הודעה על הפסקת פעולות עוסק והשמדה

Go

23

סעיף 10ג

שיקול דעת הממונה במתן הוראות

Go

23

 

פרק ו': תו תקן

Go

23

סעיף 11

תו תקן

Go

23

סעיף 11א

הסכמים עם מוסדות חוץ

Go

24

 

פרק ז': תעודות בדיקה להתאמה לתקן ובדיקת מצרכים

Go

24

סעיף 12

תעודת בדיקה בדבר התאמה לתקן

Go

24

סעיף 12א

בדיקת מצרכים

Go

27

סעיף 12ב

סימן השגחה

Go

27

סעיף 12ג

קבלת שכר

Go

27

 

פרק ח': איסורים ופטורים

Go

28

סעיף 13

איסורים

Go

28

סעיף 14

הגבלה ברישום  סימני מסחר

Go

28

סעיף 15

דין מצרך מתוצרת חוץ או המיועד ליצוא

Go

28

סעיף 16

פטור

Go

28

 

פרק ט': אמצעי אכיפה מינהליים

Go

29

 

סימן א': הטלת עיצום כספי

Go

29

סעיף 16א

עיצום כספי

Go

29

סעיף 16ב

הפרה בנסיבות מחמירות

Go

30

סעיף 16ג

הודעה על כוונת חיוב

Go

30

סעיף 16ד

זכות טיעון

Go

30

סעיף 16ה

החלטת הממונה ודרישת תשלום

Go

30

סעיף 16ו

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

30

סעיף 16ז

סכומים מופחתים

Go

31

סעיף 16ח

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

31

סעיף 16ט

המועד לתשלום העיצום הכספי

Go

31

סעיף 16י

הפרשי הצמדה וריבית

Go

31

סעיף 16יא

גבייה

Go

31

 

סימן ב': התראה מינהלית

Go

31

סעיף 16יב

התראה מינהלית

Go

31

סעיף 16יג

בקשה לביטול התראה מינהלית

Go

31

סעיף 16יד

הפרה נמשכת והפרה חוזרת לאחר התראה

Go

32

 

סימן ג': הוראות כלליות

Go

32

סעיף 16טו

עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר

Go

32

סעיף 16טז

ערעור

Go

32

סעיף 16יז

פרסום

Go

32

סעיף 16יח

שמירת אחריות פלילית

Go

33

 

פרק י': עונשין

Go

33

סעיף 17

עונשים

Go

33

סעיף 17א

עבירות ועונשין

Go

33

סעיף 17ב

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

34

 

פרק י"א: צווים והתחייבות

Go

34

סעיף 17ג

צו מינהלי

Go

34

סעיף 17ד

צו זמני

Go

34

סעיף 17ה

התחייבות

Go

35

סעיף 17ו

תוצאות הפרת ההתחייבות

Go

35

 

פרק י"ב: הוראות שונות

Go

35

סעיף 18

הוראות חוק אחר

Go

35

סעיף 19

דין המדינה

Go

35

סעיף 20

דין המכון כדין המדינה

Go

35

סעיף 21

דין עובדי המכון

Go

35

סעיף 22

מצרכים המיועדים לצבא

Go

35

סעיף 23

העברת סמכויות

Go

35

סעיף 24

הוראות מעבר

Go

35

סעיף 25

ביצוע ותקנות

Go

36

סעיף 26

שינוי התוספת הראשונה

Go

36

סעיף 27

שינוי גופים המנויים בחוק

Go

36

סעיף 28

פרסום הנחיות והוראות הממונה

Go

36

 

תוספת ראשונה

Go

36

 

תוספת שנייה

Go

37

 


חוק התקנים, תשי"ג-1953*

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

פרק א': הגדרות

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 4 (ה"ח 768)

הוספת כותרת פרק א'

הגדרות (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

1.    בחוק זה –

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 4 (ה"ח 768)

פירושים הגדרות

 

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          "איגוד לשכות המסחר", "התאחדות המלאכה והתעשייה", "התאחדות התעשיינים בישראל", "התאחדות בוני הארץ", "לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל" ו"רשות ההסתדרות לצרכנות" – כל אחד מאלה או גוף אחר שיבוא במקומם בהתאם לצו שנקבע לפי סעיף 27;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 162 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת ""איגוד לשכות המסחר", "התאחדות המלאכה והתעשייה", "התאחדות התעשיינים בישראל", "התאחדות בוני הארץ", "לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל" ו"רשות ההסתדרות לצרכנות""

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

          "ועדת החריגים" – ועדת החריגים שהוקמה לפי סעיף 2יח לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979;

מיום 1.6.2022

תיקון מס' 16

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 352 (ה"ח 1443)

הוספת הגדרת "ועדת החריגים"

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          "חוק המועצה להשכלה גבוהה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 162 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "חוק המועצה להשכלה גבוהה"

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          "מוסד להשכלה גבוהה" – כל אחד מאלה:

(1)   מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(2)   מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3)   מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 162 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "מוסד להשכלה גבוהה"

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          "המועצה להשכלה גבוהה" – כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 162 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "המועצה להשכלה גבוהה"

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

          "מצרך" – מטלטלים וכן כל מבנה או מיתקן, אפילו הם מחוברים למקרקעים, להוציא רפואות;

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 4 (ה"ח 768)

"מצרך" פירושו – מטלטלים וכן כל מבנה או מיתקן, אפילו הם מחוברים למקרקעים, להוציא רפואות;

(תיקון מס' 2) תשל"א-1970

           "מפרט" – תיאור תכונותיו של מצרך, ובכלל זה פרטים אלה כולם או מקצתם: ייעודו, פעולתו, מטרתו, תהליך ייצורו, התקנתו, הפעלתו, דרכי השימוש בו, איכותו ודרכי הבטחתה, כמותו וממדיו ודרכי מדידתם, הדרכים לבדיקתו, להחסנתו, לתחזוקתו ולהעברתו ממקום למקום, מקורו, כינויו, סימונו, אריזתו ושאר תכונות של מצרך ושל חלקיו וחמריו שידרוש אותן המכון;

מיום 29.11.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ח מס' 236 מיום 29.11.1957 עמ' 2 (ה"ח 307)

החלפת הגדרת "מפרט"

הנוסח הקודם:

"מפרט" פירושו – תיאור תכונותיו של מצרך, ובכלל זה פרטים אלה, כולם או מקצתם: מהותו, תהליך ייצורו, מטרת שימושו, דרכי סימונו, פעולתו, דרכי בדיקתו, איכותו, התקנתו, וכן תכונות החלקים או החמרים שמהם מורכב המצרך;

 

מיום 30.12.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"א מס' 611 מיום 30.12.1970 עמ' 22 (ה"ח 878)

החלפת הגדרת "מפרט"

הנוסח הקודם:

"מפרט" פירושו – תיאור תכונותיו של מצרך, ובכלל זה פרט מן הפרטים האלה: מהותו, תהליך ייצורו, מטרת שימושו, דרכי סימונו, פעולתו, איכותו, הרכבו, משקלו, כמותו, ממדיו, מקורו, אופן מדידתו, מינו ודרכי התקנתו, כינויו ואריזתו, וכן תכונות החלקים או החמרים שמהם מורכב המצרך;

(תיקון מס' 1)  תשי"ח-1957 (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

          "מכירה" לרבות שיווק, גרם מכירה, החזקה לשם מכירה, חליפין או השכרה; החזקה לשם מכירה תיחשב גם כל החזקת מצרך במקום העסק או במקום אחר, בכמות ובנסיבות שאינן שכיחות בשימוש לצורך עצמי, זולת אם יוכיח המחזיק כי אין הוא מחזיקו לשם מכירה;

מיום 29.11.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ח מס' 236 מיום 29.11.1957 עמ' 2 (ה"ח 307)

"מכירה" לרבות גרם מכירה, החזקה לשם מכירה, חליפין או השכרה; החזקה לשם מכירה תיחשב גם כל החזקת מצרך במקום העסק או במקום אחר, בכמות ובנסיבות שאינן שכיחות בשימוש לצורך עצמי, זולת אם יוכיח המחזיק כי אין הוא מחזיקו לשם מכירה;

 

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 4 (ה"ח 768)

"מכירה" לרבות שיווק, גרם מכירה, החזקה לשם מכירה, חליפין או השכרה; החזקה לשם מכירה תיחשב גם כל החזקת מצרך במקום העסק או במקום אחר, בכמות ובנסיבות שאינן שכיחות בשימוש לצורך עצמי, זולת אם יוכיח המחזיק כי אין הוא מחזיקו לשם מכירה;

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          "המשרד" – משרד הכלכלה והתעשייה;

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 4 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "המשרד"

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 162 (ה"ח 1083)

"המשרד" – משרד הכלכלה והתעשייה;

 

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

          "עוסק" – מי שמבצע אחת או יותר מהפעולות המנויות בסעיף 9(א)(1) ו-(א1);

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 4 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "עוסק"

 

מיום 1.7.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2712 מיום 22.3.2018 עמ' 458 (ה"ח 1196)

"עוסק" – מי שמבצע אחת או יותר מהפעולות המנויות בסעיף 9(א) 9(א)(1) ו-(א1);

 

          "חוק זה" לרבות התקנות שהותקנו והצווים או האכרזות שניתנו לפיו;

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          "קרוב" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – חוק החברות);

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 162 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "קרוב"

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          "שינוי לאומי" – שינוי בתקן לעומת התקן הבין-לאומי שעליו הוא מתבסס, שאינו שינוי לאומי מתחייב;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 162 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "שינוי לאומי"

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          "שינוי לאומי מתחייב" – שינוי לאומי המנוי בתוספת הראשונה, וכן שינוי שהורה עליו הממונה לפי סעיף 8(ה4);

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 162 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "שינוי לאומי מתחייב"

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          "שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 162 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "שליטה"

(תיקון מס' 4)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          "השר" – שר הכלכלה והתעשייה.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 52 (ה"ח 2650)

הוספת הגדרת "השר"

 

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 4 (ה"ח 768)

"השר" – שר התעשיה והמסחר הכלכלה.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 162 (ה"ח 1083)

"השר" – שר התעשיה והמסחר שר הכלכלה והתעשייה.

 

 

 

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

פרק ב': מכון התקנים הישראלי והממונה על התקינה

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 4 (ה"ח 768)

הוספת כותרת פרק ב'

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

סימן א': מכון התקנים הישראלי

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 163 (ה"ח 1083)

הוספת כותרת סימן א'

מכון התקנים  תאגיד וגוף מבוקר (תיקון מס' 2) תשל"א-1970

2.    מכון התקנים הישראלי (בחוק זה – המכון) הוא תאגיד כשר לכל זכות וחובה ופעולה משפטית ועומד לבקרתו של מבקר המדינה.

מיום 30.12.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"א מס' 611 מיום 30.12.1970 עמ' 22 (ה"ח 878)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

מכון התקנים הישראלי

2. (א) מוקם בזה גוף מואגד בשם "מכון התקנים הישראלי" (להלן – המכון).

(ב) המכון זכאי להתקשר בחוזים, לרכוש ולהחזיק נכסים ולהוציאם מרשותו ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר.

(ג) המכון יעמוד לבקרתו של מבקר המדינה, כאמור בסעיף 7 (ה) לחוק מבקר המדינה, תש"ט-1949.

מטרות המכון (תיקון מס' 2) תשל"א-1970 (תיקון מס' 3) תשל"ט-1978

2א.     מטרת המכון היא תקינה והבטחת רמה נאותה של טיב המצרכים, אם בקביעת תקנים ואם בדרך אחרת, ורשאי הוא, בין השאר, לערוך מחקרים, סקרים ובדיקות של חמרים, מוצרים ומיתקנים, לאשר מפרטים וכללים טכניים ולעודד את השימוש בהם, ולקיים השגחה על ייצור מצרכים בהתאם לכללים שקבע וכן לעסוק באיסוף מידע, מיונו והפצתו.

מיום 30.12.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"א מס' 611 מיום 30.12.1970 עמ' 22 (ה"ח 878)

הוספת סעיף 2א

 

מיום 18.1.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 922 מיום 18.1.1979 עמ' 34 (ה"ח 1372)

2א. מטרת המכון היא תקינה והבטחת רמה נאותה של טיב המצרכים, אם בקביעת תקנים ואם בדרך אחרת, ורשאי הוא, בין השאר, לערוך מחקרים, סקרים ובדיקות של חמרים, מוצרים ומיתקנים, לאשר מפרטים וכללים טכניים ולעודד את השימוש בהם, ולקיים השגחה על ייצור מצרכים בהתאם לכללים שקבע וכן לעסוק באיסוף מידע, מיונו והפצתו.

מוסדות המכון

3.       ואלה מוסדות המכון:

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(1)  יושב ראש המכון וסגנו;

(2)  הועד הפועל;

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(3)  (נמחקה).

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 163 (ה"ח 1083)

(1) ראש המכון ושני סגניו;

(1) יושב ראש המכון וסגנו;

(2) הועד הפועל;

(3) המועצה הכללית.

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

סימן ב': יושב ראש המכון וסגנו

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 163 (ה"ח 1083)

הוספת סימן ב'

יושב ראש המכון (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3א.     (א)  השר ושר האוצר ימנו את יושב ראש המכון; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המכון.

          (ב)  תקופת כהונתו של יושב ראש המכון תהיה ארבע שנים, וניתן לשוב ולמנותו ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

          (ג)   יושב ראש המכון –

(1)   יהיה יושב ראש הוועד הפועל;

(2)   יציג יחד עם המנהל הכללי של המכון, את תכניות העבודה השנתיות של המכון לשר, לאחר אישורן בידי הוועד הפועל;

(3)   יהיו נתונות לו סמכויות שנקבעו לפי חוק זה וכן סמכויות נוספות שנקבעו בתקנון המכון כאמור בסעיף 4(ב)(1).

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 163 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3א

יושב ראש המכון – סייגים למינוי והפסקת כהונה (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3ב.     (א)  לא ימונה אדם ליושב ראש המכון בהתקיים אחד מאלה:

(1)   הוא חבר כנסת או חבר בהנהלה הפעילה של מפלגה או של גוף מדיני או חבר בגוף בוחר של מפלגה; לעניין זה, "מפלגה", "גוף מדיני", "גוף בוחר של מפלגה" – כמשמעותם בחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959;

(2)   הוא המנהל הכללי של המכון;

(3)   הוא עובד המדינה;

(4)   הוא עובד המכון;

(5)   הוא אינו אזרח ישראלי;

(6)   הוא עובד, נושא משרה או חבר בנשיאות הארגונים העסקיים או באיגוד לשכות המסחר, או בגופים החברים בהם;

(7)   הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד, או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה פלילית כאמור.

          (ב)  יושב ראש המכון יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1)   הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר ולשר האוצר;

(2)   השר ושר האוצר נוכחו כי הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות או משש ישיבות שקיים הוועד הפועל בשנה אחת;

(3)   השר ושר האוצר נוכחו, לאחר התייעצות עם הוועד הפועל, כי נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(4)   השר ושר האוצר נוכחו כי הוא פעל, במעשה או במחדל, בדרך הפוגעת ביכולת המכון לקיים הוראה או דרישה שניתנו כדין;

(5)   התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם לפי דין לכהן כיושב ראש המכון.

          (ג)   חדל יושב ראש המכון לכהן בתפקידו כאמור בסעיף קטן (ב), יפעלו השר ושר האוצר, בהקדם האפשרי, למינוי יושב ראש למכון במקומו, בהתאם להוראות סימן זה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 163 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3ב

סגן יושב ראש המכון (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3ג.     (א)  הוועד הפועל יבחר את סגן יושב ראש המכון (להלן – הסגן) מקרב חבריו, ובלבד שלא התקיימו בו הסייגים המנויים בסעיף 3ב(א)(1) עד (5) ו-(7); נוסף על כך, ובלי לגרוע מהאמור, היה הסגן הקודם נציג של אחד מהגופים במנויים בסעיף 3ו(א)(3), (4) או (5), לא יבחר הוועד הפועל סגן שהוא נציג של אותו הגוף; לעניין זה, יראו את הגופים המנויים בפסקאות (3) ו-(4) של הסעיף האמור כאותו גוף.

          (ב)  הסגן ישמש ממלא מקום יושב ראש המכון בהעדרו של היושב ראש, אם נבצר מהיושב ראש למלא את תפקידיו או אם חדל לכהן וטרם מונה יושב ראש חדש למכון.

          (ג)   תקופת כהונתו של הסגן תהיה שנתיים, ואולם אם נבצר מיושב ראש המכון למלא את תפקידו דרך קבע או חדל מלכהן, לא ימלא הסגן את מקומו של יושב ראש המכון לתקופה העולה על שישה חודשים; לא מונה יושב ראש מכון חדש עד תום התקופה האמורה – יבחר הוועד הפועל סגן חדש בהתאם להוראות סעיף זה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 164 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3ג

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

סימן ג': הוועד הפועל

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 164 (ה"ח 1083)

הוספת סימן ג'

תפקידי הוועד הפועל וסמכויותיו (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3ד.     אלה תפקידי הוועד הפועל וסמכויותיו:

(1)  לקבוע את המדיניות הכללית של המכון, בהתאם למטרות המכון;

(2)  לאשר את תכניות העבודה השנתיות שהגיש לו המנהל הכללי של המכון, בשים לב לכך שהן לא סותרות את מדיניות הממשלה;

(3)  לאשר את התקציב השנתי של המכון ואת תקן העובדים במכון;

(4)  לנהל את רכוש המכון ולפקח עליו;

(5)  לעקוב אחר יישום המדיניות, תכניות העבודה והתקציבים של המכון;

(6)  לאשר תחומי פעילות חדשים של המכון, בכפוף למטרות המכון;

(7)  למנות מקרב חבריו, סגן ליושב ראש המכון, בהתאם להוראות סעיף 3ג;

(8)  למנות רואה חשבון מבקר למכון;

(9)  למנות חברים למינהלת לעניין מתן היתר לסימון מצרכים בתו-תקן כאמור בסעיף 11(ב1);

(10) לקבוע את השכר ואת תנאי העבודה האחרים של המנהל הכללי של המכון ושל נושאי תפקידים בכירים אלה: סגן המנהל כללי של המכון, מנהלי האגפים, המבקר הפנימי והיועץ המשפטי של המכון וכן נושאי תפקידים בכירים נוספים במכון שיקבע הוועד הפועל;

(11) לפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי של המכון ופעולותיו;

(12) לאשר, על פי המלצת המנהל הכללי של המכון, את מינוים של נושאי תפקידים בכירים במכון כאמור בפסקה (10);

(13) לדון בטיוטת הדוחות הכספיים של המכון ובהערות רואה החשבון המבקר לגביה, לאשר את הדוחות הכספיים, ולאחר אישור הדוחות הכספיים – לדון בכל פרט שלגביו הסתייג רואה החשבון המבקר, העיר הערה או נמנע מלחוות את דעתו;

(14) להקים ועדות מרכזיות לענפי משק שונים ולענפי ייצור שונים במשק, כאמור בסימן ה', ולקבוע את תחום פעולתן;

(15) להקים ועדות קבועות או ארעיות שאינן ועדות כאמור בסימן ה', למעט הוועדה הממנה לפי סעיף 3טז(ה), למנות להן יושב ראש ולקבוע את סמכויותיהן, כך שהרכבן ייקבע בשים לב לתחומי פעולתן ויאזן ככל האפשר בין הגופים המיוצגים בוועד הפועל כאמור בסעיף 3ו.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 164 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3ד

סמכות שיורית של הוועד הפועל (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3ה.     סמכות במסגרת תחומי פעילות המכון, שלא הוקנתה לפי חוק זה לאורגן אחר של המכון, רשאי הוועד הפועל להפעילה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 165 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3ה

הרכב הוועד הפועל (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3ו.      (א)  בוועד הפועל יכהנו חמישה עשר חברים, והם:

(1)   יושב ראש המכון;

(2)   ארבעה נציגי ממשלה כמפורט להלן:

(א)   הממונה;

(ב)   עובד המשרד הבקי בתחום הייבוא, שימנה המנהל הכללי של המשרד;

(ג)    עובד משרד ראש הממשלה הבקי בתחום האסדרה או הכלכלה, שימנה המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה;

(ד)   עובד אגף התקציבים במשרד האוצר שימנה הממונה על התקציבים במשרד האוצר;

(3)   שני נציגים שתמנה התאחדות התעשיינים בישראל;

(4)   נציג שתמנה התאחדות בוני הארץ;

(5)   שני נציגים שימנה איגוד לשכות המסחר;

(6)   נציג שתמנה רשות ההסתדרות לצרכנות;

(7)   נציג שתמנה המועצה הישראלית לצרכנות;

(8)   שני נציגים שתמנה לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, שאחד מהם הוא איש סגל אקדמי במוסד להשכלה גבוהה;

(9)   נציג שייבחא מקרב עובדי המכון.

          (ב)  נציג שתמנה התאחדות המלאכה והתעשייה יוזמן להשתתף בישיבות הוועד הפועל, ואולם לא תהיה לו זכות הצבעה בהן; על הנציג כאמור יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 3ז ו-3ט, וזכויות הנתונות לחבר הוועד הפועל לשם השתתפותו בישיבות הוועד הפועל, וכן חובות החלות לפי חוק זה על חבר הוועד הפועל ובכלל זה הוראות תקנון המכון ובהן הוראות לעניין הפסקת כהונה.

          (ג)   המכון יפרסם את שמות חברי הוועד הפועל שמונו לפי סעיף קטן (א) ואת שם הנציג שמונה לפי סעיף קטן (ב), וכן את הרכב הוועד הפועל המכהן, בהודעה באתר האינטרנט של המכון.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 165 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3ו

ממלא מקום חבר הוועד הפועל (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3ז.      מי שמינה חבר בוועד הפועל כאמור בסעיף 3ו, רשאי למנות לו ממלא מקום.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 166 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3ז

 

תוקף פעולות הוועד הפועל (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3ח.     קיום הוועד הפועל, סמכויותיו ותוקף החלטותיו לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר הוועד הפועל, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חבריו מכהנים כדין.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 166 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3ח

תקופת כהונה של חבר הוועד הפועל וממלא מקומו (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3ט.     חבר הוועד הפועל וממלא מקומו, למעט הממונה, ימונו לתקופת כהונה של ארבע שנים, וניתן לשוב ולמנותם, ובלבד שלא יכהנו יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 166 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3ט

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

סימן ד': המנהל הכללי של המכון

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 166 (ה"ח 1083)

הוספת סימן ד'

המנהל הכללי של המכון (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3י.      (א)  הוועד הפועל ימנה מנהל כללי למכון מתוך רשימת מועמדים שעליהם המליצה ועדה לאיתור מועמדים (בסעיף זה – ועדת האיתור); ועדת האיתור תהיה בת חמישה חברים והם:

(1)   יושב ראש המכון והוא יהיה יושב ראש ועדת האיתור;

(2)   עובד המשרד המכהן בוועד הפועל, שיבחר המנהל הכללי של המשרד;

(3)   עובד משרד האוצר המכהן בוועד הפועל;

(4)   שני חברים נוספים שיבחר הוועד הפועל מתוך חבריו שאינם נציגי הממשלה, ובלבד שלא ייבחרו שני חברים שהם נציגים של אותו גוף מהגופים המנויים בסעיף 3ו(א)(3), (4), (5) או (8), ולעניין זה, יראו את הגופים המנויים בפסקאות (3) ו-(4) של אותו סעיף כאותו גוף.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית ועדת האיתור להמליץ על מועמד יחיד.

          (ג)   לא ימונה לחבר ועדת האיתור ולא יכהן בה, מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר ועדת האיתור לבין עניין אישי שלו; בסעיף זה, "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו, סוכנו או שותפו, או עניין של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה.

          (ד)  על מינוי המנהל הכללי יחולו הוראות סעיף 37(ב) ו-(ג) לחוק החברות הממשליות, התשל"ה-1975, בשינויים המחויבים, והוא ייעשה לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים כהגדרתה בחוק האמור.

          (ה)  הוועד הפועל יקבע, באישור השר ושר האוצר, אמות מידה לבחירת מועמדים לכהונת מנהל כללי למכון.

          (ו)   קיום ועדת האיתור, סמכויותיה ותוקף פעולותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר הוועדה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד ששלושה חברי ועדה לפחות מכהנים כדין.

          (ז)   ועדת האיתור תקבע לעצמה את דרכי עבודתה ואת נוהלי דיוניה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

          (ח)  החלטת ועדת האיתור תתקבל ברוב קולות של חברי הוועדה ותהיה מנומקת.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 166 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3י

תקופת כהונה של המנהל הכללי (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3יא.    תקופת כהונתו של המנהל הכללי תהיה חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו, ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 167 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3יא

סמכויות המנהל הכללי ותפקידיו (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3יב.    (א)  למנהל הכללי של המכון יהיו נתונות כל סמכויות הניהול והביצוע של המכון שאינן נתונות לאחר לפי חוק זה, ובכלל זה גיבוש תכניות העבודה של המכון שיובאו לאישור הוועד הפועל.

          (ב)  המנהל הכללי יהיה נתון לפיקוח הוועד הפועל.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 167 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3יב

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

סימן ה': ועדות בתחום התקינה במכון

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 168 (ה"ח 1083)

הוספת סימן ה'

ועדת התיאום (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3יג.    (א)  הוועד הפועל יקים ועדת תיאום שתפקידה לתאם את עבודת התקינה במכון, וזה הרכבה:

(1)   המנהל הכללי של המכון, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   הממונה;

(3)   יושבי ראש הוועדות המרכזיות;

(4)   נציג שתמנה התאחדות התעשיינים בישראל;

(5)   אחד מנציגי ארגוני הצרכנים החברים בוועד הפועל המנויים בסעיף 3ו(6) ו-(7);

(6)   נציג שימנה איגוד לשכות המסחר.

          (ב)  על נציגים כאמור בסעיף קטן (א)(4) ו-(6) יחולו, בשינויים המחויבים, ההוראות לפי חוק זה החלות על חבר הוועד הפועל.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 168 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3יג

ועדות מרכזיות (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3יד.    במכון יפעלו ועדות לעניין קביעת התקינה בענף מסוים או בתחום מסוים (בסימן זה – ועדות מרכזיות).

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 168 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3יד

ועדות טכניות (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3טו.   ועדה מרכזית תקים בתחום פעולתה ועדה טכנית אחת או יותר, שתפעל לעניין עיבוד תקנים וקביעתם בנושאים קבעה לה הוועדה המרכזית (בסימן זה – ועדה טכנית).

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 168 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3טו

הרכב ועדות התקינה (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3טז.   (א)  הרכבן של ועדות מרכזיות וועדות טכניות (בסימן זה – ועדות תקינה) יהיה כדלקמן:

(1)   שני אנשי סגן אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה, בעלי מומחיות הנוגעת לתחום מתחומי העיסוק של הוועדה, שתמנה המועצה להשכלה גבוהה;

(2)   שני בעלי השכלה בתחומי ההנדסה, האדריכלות והטכנולוגיה שהם בעלי מומחיות רלוונטית לתחום מתחומי העיסוק של הוועדה, שתמנה הוועדה הממנה כמשמעותה בסעיף קטן (ה);

(3)   שני נציגי צרכנים שימנה הגוף המקים את ועדת התקינה, מתוך רשימות נציגים שהגישו לו ארגוני צרכנים; לעניין זה, "ארגון צרכנים" – כהגדרתו בסעיף 31(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981;

(4)   שני עובדים של רשות מרשויות המדינה או גופים אחרים הממלאים תפקיידם ציבוריים על פי דין, הנוגעים לעניין;

(5)   שני נציגים שתמנה התאחדות התעשיינים בישראל באופן שיבטיח נציגות לענפים הרלוונטיים, ולפחות אחד מהם יהיה בעל עסק או עובד בעסק זעיר, עסק קטן או עסק בינוני, כהגדרתם בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (בסעיף זה – עסק זעיר, קטן או בינוני);

(6)   שני נציגים שימנה איגוד לשכות המסחר באופן שיבטיח נציגות לענפים הרלוונטיים, ולפחות אחד מהם יהיה בעל עסק או עובד בעסק זעיר, קטן או בינוני.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), ועדה מרכזית רשאית למנות לוועדה טכנית עד חמישה חברים נוסף על החברים האמורים בסעיף קטן (א), אם נוכחה כי הם בעלי ידע ומומחיות רלוונטיים לתחומי העיסוק של הוועדה הטכנית, ובכלל זה רשאית היא למנות נציגי ציבור, נציגי ארגונים שלא למטרות רווח, וכן נציגים של רשויות הפועלות לפי דין או חברות ממשלתיות, והכול בכפוף להוראות אלה:

(1)   החליטה ועדה מרכזית למנות נציגי מעבדות, לא תמנה אלא נציגי מעבדות מאושרות כמשמעותן בסעיף 12(א)(1) שמספרם לא יעלה על שניים, ובלבד שאם מונו שני חברים, אחד מהם לפחות יהיה נציג של מעבדה מאושרת או נציג של מעבדה מוכרת כהגדרתה בסעיף 2א(א) לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהוראות סעיף 3כא;

(2)   החליטה ועדה מרכזית למנות חברים שאינם כאמור בפסקה (1), לא יעלה מספרם על שלושה, ובלבד –

(א)   שלא ימונו נציגים של גופים המנויים בסעיף קטן (א), ואולם ניתן למנות נציג אחד לכל היותר מגוף המנוי בפסקה (4) של אותו סעיף קטן, אם נוכחה הוועדה המרכזית כי נדרש מינוי של נציג כאמור;

(ב)   שלא ימונה יותר מנציג אחד של גוף המייצג גורמים עסקיים במשק, אם נוכחה הוועדה המרכזית כי נדרש מינוי של נציג כאמור.

          (ג)   ועדה מרכזית רשאית להציע לגורם הממנה חברים בוועדה טכנית לפי סעיף קטן (א), בעלי כשירות מתאימה לשמש חברים כאמור.

          (ד)  ועדת תקינה לא תכלול שני חברים שהם עובדים או בעלים באותו עסק.

          (ה)  הוועד הפועל יקים ועדה קבועה שתפעל במכון ותפקידה למנות נציגים מתחומי ההנדסה, האדריכלות והטכנולוגיה, שיכהנו כחברים בוועדות התקינה (בסעיף זה – הוועדה הממנה); הוועדה הממנה תורכב מנציגי לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, וכן מנציגי כל גוף מקצועי אחר שהוועד הפועל נוכח כי הוא מייצג חלק ניכר מהמנדסים, האדריכלים או האקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, בתחום מסוים; הוועדה הממנה תבחר את יושב הראש שלה מבין חבריה ותקבע לעצמה את סדרי עבודתה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 168 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3טז

מומחים וועדות מומחים (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3יז.    ועדה טכנית רשאית להסתייע בעבודתה במומחים, באנשי מקצוע ובאנשים אחרים הבקיאים בתחום פעולתה (בסעיף זה – מומחים), וכן להקים ועדות שיורכבו ממומחים כאמור (בסימן זה – ועדות מומחים).

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 170 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3יז

יושב ראש וסגני יושבי ראש של ועדות תקינה וועדות מומחים (תיקון מס' 12)  תשע"ז-2016

3יח.   (א)  הוועד הפועל ימנה יושב ראש וסגן יושב ראש לכל ועדה מרכזית, מבין חברי הוועדה המרכזית.

          (ב)  ועדה מרכזית, באישור הוועד הפועל, תמנה יושב ראש וסגן יושב ראש לכל ועדה טכנית שבתחום פעולתה, מבין חברי הוועדה הטכנית.

          (ג)   ועדה טכנית, באישור הוועדה המרכזית שבתחום פעולתה היא נמצאת, תמנה יושב ראש וסגן יושב ראש לכל ועדת מומחים שהקימה, מבין חבריה.

          (ד)  המניין החוקי בישיבה של הוועד הפועל שבה מתקבלת החלטה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יכלול נציג ממשלה אחד לפחות, והחלטה כאמור תתקבל ברוב של שמונה חברי הוועד הפועל לפחות, ואולם אם לא הושג הרוב האמור בשתי הצבעות רצופות, ניתן לקבל ההחלטה כאמור ברוב רגיל בכפוף לאישור המנהל הכללי של המשרד.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 170 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3יח

תנאי כשירות ליושב ראש ולסגן יושב ראש של ועדת תקינה (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3יט.   (א)  כשיר לשמש יושב ראש ועדת תקינה, חבר ועדת תקינה שהוא אחד מאלה:

(1)   איש סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה, שמונה לפי סעיף 3טז(א)(1);

(2)   בעל השכלה בתחומי ההנדסה, האדריכלות או הטכנולוגיה, שיש לו מומחיות בתחום מתחומי העיסוק של הוועדה, שבחרה הוועדה הממנה כאמור בסעיף 3טז(א)(2);

(3)   עובד של רשות מרשויות המדינה או גופים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין, הנוגעים לעניין.

          (ב)  לא ימונה ליושב ראש ועדת תקינה –

(1)   מי שמקבל, באופן ישיר או עקיף, תמורה או טובת הנאה מעסק מרכזי הנוגע לפעילות הוועדה, ובכלל זה מי שמקבל מימון מעסק כאמור בעבור מחקר;

(2)   מי שהוא עובד או בעל שליטה –

(א)   בעסק המצוי בשליטת עסק מרכזי הנוגע לפעילות הוועדה או בעסק השולט בעסק מרכזי כאמור;

(ב)   בעסק, אשר מי ששולט בעסק מרכזי הנוגע לפעילות הוועדה שולט בו.

          (ג)   לא ניתן למנות נציג העומד בתנאים כאמור בסעיף קטן (א) ליושב ראש ועדת תקינה, רשאי הוועד הפועל למנות חבר אחר של ועדת התקינה ליושב ראש בכפוף להגבלות שבסעיף קטן (ב), ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 3יח(ד).

          (ד)  כשיר לשמש סגן יושב ראש ועדת תקינה חבר ועדת תקינה, בכפוף להגבלות שבסעיף קטן (ב), ובלבד שאם הוא נציג של גוף מהגופים המפורטים בסעיף 3טז(א)(5) או (6), יהיה מינויו טעון אישור או החלטה של הוועד הפועל, לפי העניין, בהתאם להוראות סעיף 3יח(ד).

          (ה)  בוועדת תקינה לא יכהנו יושב ראש וסגן יושב ראש, המייצגים את אותו גוף או שמונו על ידי אותו גורם ממנה.

(תיקון מס' 15) תשע"ט-2019

          (ו)   (1)   בסעיף זה, "עסק מרכזי הנוגע לפעילות הוועדה" – עסק הפועל בתחום הנוגע לתחום הפעולה של ועדת התקינה, שמחזור המכירות שלו גבוה מ-300 מיליון שקלים חדשים בשנה או שהוא הוכרז כבעל מונופולין לפי סעיף 26 לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988;

(2)   הסכום הקבוע בפסקה (1) יתעדכן ב-1 בינואר בכל שנה (בפסקה זו – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר של השנה הקודמת, ויום העדכון הראשון יהיה י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018); הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; הממונה יפרסם ברשומות הודעה על הסכום המעודכן לפי פסקה זו.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 170 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3יט

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 249 (ה"ח 1221)

(ו) (1) בסעיף זה, "עסק מרכזי הנוגע לפעילות הוועדה" – עסק הפועל בתחום הנוגע לתחום הפעולה של ועדת התקינה, שמחזור המכירות שלו גבוה מ-300 מיליון שקלים חדשים בשנה או שהוא הוכרז כבעל מונופולין לפי סעיף 26 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988;

ביטול מינוי של יושבי ראש וסגני יושבי ראש של ועדות תקינה וועדות מומחים (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3כ.     (א)  ביטול מינוי של יושב ראש או של סגן יושב ראש של ועדות תקינה וועדות מומחים, ייעשה באותה דרך שבה בוצע המינוי, ואולם מניין חוקי להחלטה של הוועד הפועל על ביטול מינוי יושב ראש או סגן יושב ראש ועדה מרכזית יכלול שני נציגי ממשלה לפחות וההחלטה תתקבל ברוב של שמונה חברי הוועד הפועל לפחות.

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), נוכח הוועד הפועל כי יושב ראש או סגן יושב ראש של ועדה טכנית או ועדת מומחים אינו ממלא את תפקידו כראוי או שלא מתקיימים בו תנאי הכשירות לפי סעיף 3יט, רשאי הוא, בפנייה מנומקת, לדרוש –

(1)   מוועדה מרכזית לבחון את ביטול מינויו של יושב ראש או של סגן יושב ראש של ועדה טכנית שהיא הקימה;

(2)   מוועדה טכנית לבחון את ביטול מינויו של יושב ראש או של סגן יושב ראש של ועדת מומחים שהיא הקימה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 171 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3כ

השתתפות עובדי המכון בעבודת ועדות התקינה וועדות המומחים (תיקון מס' 12)  תשע"ז-2016

3כא.   (א)  עובדי המכון ירכזו את עבודת ועדות התקינה וועדות המומחים, ויסייעו לעבודתן המקצועית.

          (ב)  עובדי המכון רשאים להשתתף כחברים בוועדות מומחים וכן בוועדות טכניות, כנציג מעבדות, בהתאם להוראות סעיף 3טז(ב)(1).

          (ג)   נציג המכון, שימנה המנהל הכללי של המכון מבין עובדיו, יוזמן להשתתף בישיבות ועדות התקינה וועדות מומחים, אך לא תהיה לו זכות הצבעה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 172 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3כא

המניין החוקי בישיבות ועדות תקינה (תיקון מס' 12)  תשע"ז-2016

3כב.   המניין החוקי בישיבות ועדת תקינה הדנות באישור או בתיקון תקנים או בהקמת ועדה טכנית או ועדת מומחים, ובכלל זה מינוי חברים נוספים בוועדה טכנית בהתאם להוראות סעיף 3טז(ב), יכלול מחצית מחברי הוועדה המכהנים לפחות ונוסף יושב ראש הוועדה או סגנו; לא היה מניין חוקי בשתי ישיבות רצופות של אותה ועדה באותו נושא, רשאית הוועדה לקבל החלטה כאמור בישיבתה השלישית בכל מספר של נוכחים.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 172 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3כב

פרסום פרוטוקולי ועדות התקינה ושמות חבריהן (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3כג.    (א)  המכון יפרסם לעיון הציבור פרוטוקולים של ישיבות ועדות התקינה באתר האינטרנט של המכון, בתוך 28 ימי עסקים לאחר קיום ישיבת הוועדה; בפרוטוקולים כאמור יפורטו שמות הנוכחים בדיון ובהצבעה, תמצית הדיון, לרבות עמדות שונות ככל שהובעו במסגרתו, וכן ההחלטות שהתקבלו בצירוף הנימוקים להן, והכול בכפוף להוראות כל דין.

          (ב)  המכון יפרסם את שמות החברים בכל ועדת תקינה ומקום עבודתם הנוכחי, באתר האינטרנט של המכון בתוך 14 ימי עסקים מיום מינוים, בכפוף להוראות כל דין; בסעיף זה, "מקום עבודה נוכחי" – מקום עבודה שבו מועסק חבר הוועדה כעובד שכיר, ואם חבר הוועדה הוא בעל עסק או שעיקר עיסוקו הוא במתן שירות לעסק מסוים – העסק כאמור.

          (ג)   השר, בהסכמת שר האוצר ולאחר התייעצות עם הוועד הפועל, רשאי לקבוע פרטים נוספים שייכללו בפרוטוקולים, ובכלל זה רשאי הוא לחייב את פרסום שמות המצביעים ואופן הצבעתם.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 172 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3כג

פומביות דיוני ועדות התקינה וועדות המומחים (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3כד.   (א)  נושאי הדיון בוועדות התקינה ובוועדות המומחים (בסעיף זה – הוועדות) והמועד והמיקום שבו הן מתכנסות, יפורסמו באתר האינטרנט של המכון, שבעה ימי עסקים לפחות לפני מועד הדיון.

          (ב)  השר, בהסכמת שר האוצר ולאחר התייעצות עם הוועד הפועל, רשאי לקבוע –

(1)   כללים לעניין השתתפות גורמים מהציבור בישיבות הוועדות וכן חריגים לאפשרות השתתפות כאמור;

(2)   הוראות לעניין תיעוד מלא של דיוני הוועדות, ואופן פרסומם של הדיונים, והכול בכפוף להוראות כל דין.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 172 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3כד

החרגה לעניין ועדות תקינה מסוימות (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

3כה.   (א)  הוועד הפועל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, לקבוע כי בוועדת תקינה מסוימת או בדיון לגבי תקן מסוים בוועדת תקינה, לא יחולו הדרישות המנויות בסעיפים 3טז, 3יט, 3כ(א), 3כב, 3כג ו-3כד (בסעיף זה – החרגה), ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)   הוועד הפועל השתכנע כי אין בהחרגה כדי לפגוע בהיבטי תחרות או בהיבטי הסדרה בענף הנוגע לוועדה או לתקן האמורים;

(2)   ההחלטה התקבלה ברוב של שמונה מחברי הוועד הפועל לפחות;

(3)   הגופים המנויים בסעיף 3טז(א) יהיו רשאים למנות נציג כחבר בדיוני הוועדה.

          (ב)  קבע הוועד הפועל החרגה כאמור בסעיף קטן (א) –

(1)   רשאי הוא לקבוע את סדרי פעולתה של ועדת התקינה, לרבות דרישות חלופיות או נוספות לדרישות המנויות בסעיף קטן (א);

(2)   יפרסם המכון הודעה על כך באתר האינטרנט של המכון.

          (ג)   הוועד הפועל רשאי לקבוע, בהחלטה מנומקת בכתב, כי במקרים מיוחדים, אם סבר כי ניתן למנוע פגיעה בתחרות או בהיבטי הסדרה בענף הנוגע לעניין, יחולו חלק מהדרישות המנויות בסעיפים 3טז, 3יט, 3כ(א), 3כב, 3כג ו-3כד, כפי שיחליט.

          (ד)  על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ג), הוועד הפועל לא יקבל החלטה כאמור באותם סעיפים קטנים אם יושב ראש המכון, הממונה או עובד משרד האוצר המכהן בוועד הפועל התנגד להחלטה, מטעמים שיירשמו, לאחר ששוכנע כי ההחלטה תפגע בהיבטי התחרות או בהיבטי הסדרה בענף הנוגע לעניין.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 173 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 3כה

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

סימן ו': תקנון המכון

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 173 (ה"ח 1083)

הוספת סימן ו'

תקנון המכון (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

4.       (א)  הועד הפועל של המכון יתקין, תוך שנה אחת מיום תחילת תקפו של חוק זה, תקנון לפעולות המכון (להלן – התקנון), שיהיה למכון היסוד היחיד לשימוש בסמכויותיו לפי חוק זה, והוא רשאי להכניס בו שינויים ותיקונים.

(תיקון מס' 8) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (א1) השר, לאחר התייעצות עם יושב ראש המכון, רשאי להציע לוועד הפועל של המכון שינויים ותיקונים בתקנון שהותקן כאמור בסעיף קטן (א).

          (ב)  בתקנון ייקבעו –

(1)   סמכויותיהם של מוסדות המכון;

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(2)   (נמחקה);

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(3)   (נמחקה);

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(4)   (נמחקה);

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(4א) הוראות לעניין הגבלות על כהונה בוועד הפועל, בוועדת התיאום, בוועדות התקינה או בוועדות מומחים כמשמעותם בחוק זה, מטעמים של נבצרות, ניגוד עניינים, הרשעה בעבירה או הגשת כתב אישום, נוכח מהותה, חומרתה או נסיבותיה של העבירה, וכן תנאים לביטול כהונה כאמור, הפסקתה או השעייתה, בשל אחד מהטעמים האמורים;

(5)   סמכויותיו של הממונה על התקינה במכון;

(6)   דרכי המכון בביצוע סמכויותיו;

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(6א) הוראות בדבר פרסום נושאי הדיון בוועדות התקינה ובוועדות המומחים, וכן המועד והמיקום שבו הן מתכנסות;

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(7)   כל ענין אחר הבא להסדיר פעולתו של המכון, שהשר הורה לקבעו בתקנון.

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ג)   התקנון, וכל שינוי או תיקון בו, טעונים אישור של השר ויפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של המכון.

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ד)  לא התקין הועד הפועל את התקנון תוך התקופה המפורשת בסעיף קטן (א), יתקינו השר, ודינו יהיה לכל דבר כאילו הותקן כאמור בסעיף קטן (א).

מיום 6.4.2008

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 430 (ה"ח 335)

הוספת סעיף קטן 4(א1)

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 162, 173 (ה"ח 1083)

(א) הועד הפועל של המכון, באישור המועצה הכללית, יתקין המכון יתקין, תוך שנה אחת מיום תחילת תקפו של חוק זה, תקנון לפעולות המכון (להלן – התקנון), שיהיה למכון היסוד היחיד לשימוש בסמכויותיו לפי חוק זה, והוא רשאי, באישור כאמור, להכניס רשאי להכניס בו שינויים ותיקונים.

(א1) השר, לאחר התייעצות עם ראש המכון יושב ראש המכון, רשאי להציע לוועד הפועל של המכון שינויים ותיקונים בתקנון שהותקן כאמור בסעיף קטן (א); על שינויים ותיקונים שהציע השר יחולו הוראות אותו סעיף קטן.

(ב) בתקנון ייקבעו – הוראות בעניינים אלה, ככל שלא נקבעו בחוק זה או לפיו:

(1) סמכויותיהם של מוסדות המכון;

(2) הרכבה של המועצה הכללית וסדרי כינוסה;

(3) הרכב הועד הפועל, אופן בחירתו ותקופת כהונתו, ובלבד שיהיו בין חבריו שלושה חברים שנתמנו על ידי הממשלה והודעה על מינוים פורסמה ברשומות;

(4) תנאי החברות במכון, זכויותיהם וחובותיהם של החברים לסוגיהם, סדרי קבלת חברים והדרכים להפסקת החברות;

(4א) הוראות לעניין הגבלות על כהונה בוועד הפועל, בוועדת התיאום, בוועדות התקינה או בוועדות מומחים כמשמעותם בחוק זה, מטעמים של נבצרות, ניגוד עניינים, הרשעה בעבירה או הגשת כתב אישום, נוכח מהותה, חומרתה או נסיבותיה של העבירה, וכן תנאים לביטול כהונה כאמור, הפסקתה או השעייתה, בשל אחד מהטעמים האמורים;

(5) סמכויותיו של הממונה על התקינה במכון;

(6) דרכי המכון בביצוע סמכויותיו;

(6א) הוראות בדבר פרסום נושאי הדיון בוועדות התקינה ובוועדות המומחים, וכן המועד והמיקום שבו הן מתכנסות;

(7) כל ענין אחר הבא להסדיר פעולתו של המכון, ששר המסחר והתעשיה שהשר הורה לקבעו בתקנון.

(ג) התקנון, וכל שינוי או תיקון בו, טעונים אישור של שר המסחר והתעשיה השר ויפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של המכון.

(ד) לא התקין הועד הפועל את התקנון תוך התקופה המפורשת בסעיף קטן (א), יתקינו שר המסחר והתעשיה השר, ודינו יהיה לכל דבר כאילו הותקן כאמור בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

סימן ז': הממונה על התקינה

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 174 (ה"ח 1083)

הוספת כותרת סימן ז'

הממונה על התקינה (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

5.       השר ימנה את הממונה על התקינה (בחוק זה – הממונה), במינוי שהודעה עליו פורסמה ברשומות.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 174 (ה"ח 1083)

5. שר המסחר והתעשיה השר ימנה את הממונה על התקינה (להלן בחוק זה – הממונה), במינוי שהודעה עליו פורסמה ברשומות.

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

פרק ג': עיבוד תקן והכרזה על תקן רשמי

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 4 (ה"ח 768)

הוספת כותרת פרק ג'

תקן (תיקון מס' 2) תשל"א-1970

6.    (א)  המכון, והוא בלבד, רשאי לקבוע מיפרט, או כללים טכניים של תהליך עבודה, לרבות הגדרות טכניות כתקן ישראלי (להלן – תקן); המכון יפרסם כל תקן בדרך הנראית לו.

(תיקון מס' 2) תשל"א-1970

          (ב)  הודעה על קביעת תקן תפורסם ברשומות.

מיום 30.12.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"א מס' 611 מיום 30.12.1970 עמ' 22 (ה"ח 878)

6. (א) המכון, והוא בלבד, רשאי לקבוע מיפרט, או כללים טכניים של תהליך עבודה, לרבות הגדרות טכניות, כתקן ישראלי (להלן – תקן); המכון יפרסם כל תקן בדרך הנראית לו.

(ב) הודעה על קביעת תקן תפורסם ברשומות.

כללים לעיבוד תקנים (תיקון מס' 5) תש"ס-2000 (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

7.       (א)  המכון לא יקבע תקן, אלא אם עוּבד בהתאם לכללים שנקבעו על ידי המכון, באישור השר ופורסמו ברשומות; הכללים יכללו הסדרים לעיבוד תקנים, ובכלל זה הוראות לעניין השתתפותם של גורמים הנוטלים חלק בעיבוד תקן מסוים, בכפוף להוראות לפי חוק זה.

(תיקון מס' 5)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ב)  (1)   בקביעת תקן, יאמץ המכון, ככלל, תקינה בין-לאומית או תקינה אשר נוהגת בקרב המדינות המפותחות עם שווקים משמעותיים או מסמכים בין-לאומיים אחרים הדומים במהותם לתקינה בין-לאומית הנוהגים בקרב מדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים (להלן – תקנים בין-לאומיים); בקביעת תקן כאמור יובא בחשבון אופי הסחר בין ישראל למדינות העולם;

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

(2)   כאשר קיימים תקנים בין-לאומיים שונים, רשאי המכון לקבוע תקנים חלופיים, ובלבד שכל תקן שיקבע כאמור יתבסס במלואו על תקן בין-לאומי קיים;

(3)   בנסיבות מיוחדות, כאשר יש הכרח לעשות כן בשל קיומם של תנאים ייחודיים למדינת ישראל, רשאי המכון לשנות תנאים מסוימים הקבועים בתקינה בין-לאומית כאמור בפסקאות (1) ו-(2), תוך פירוט הנימוקים לכך בדברי הסבר אשר יצורפו לתקן.

(תיקון מס' 6) תשס"ג-2003

          (ג)   על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), לא ייקבע כל תקן בנושא הנוגע לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979, לסעיף 13(ב)(2) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – חוק התקשורת), או לסעיף 11 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002, בלא קבלת הסכמת כוחות הביטחון כהגדרתם בסעיף 13 לחוק התקשורת.

(תיקון מס' 8) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ד)  השר, לאחר התייעצות עם יושב ראש המכון, רשאי להציע למכון שינויים ותיקונים בכללים שנקבעו לפי סעיף קטן (א), בכל הנוגע להשתתפות של נציגי היצרנים והצרכנים כאמור באותו סעיף קטן; על שינויים ותיקונים שהציע השר יחולו הוראות הסעיף הקטן האמור לעניין קביעת כללים.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 99 (ה"ח 2824)

 7. (א) המכון לא יקבע תקן, אלא אם עוּבד בהתאם לכללים שנקבעו על ידי המכון, באישור שר המסחר והתעשיה ופורסמו ברשומות; הכללים יכילו הוראות בדבר השתתפותם של רשויות המדינה ושל נציגי היצרנים והצרכנים, המעונינים בתקן מסויים, בעיבוד של אותו תקן.

(ב) (1) בקביעת תקן, יאמץ המכון, ככלל, תקינה בין-לאומית אשר נוהגת בקרב המדינות המפותחות; בקביעת תקן כאמור יובא בחשבון אופי הסחר בין ישראל למדינות העולם;

(2) כאשר קיימים תקנים שונים במדינות המפותחות, רשאי המכון לקבוע תקנים חלופיים, ובלבד שכל תקן שיקבע כאמור יתבסס במלואו על תקן בין-לאומי קיים;

(3) בנסיבות מיוחדות, כאשר יש הכרח לעשות כן בשל קיומם של תנאים ייחודיים למדינת ישראל, רשאי המכון לשנות תנאים מסוימים הקבועים בתקינה בין-לאומית כאמור בפסקאות (1) ו-(2), תוך פירוט הנימוקים לכך בדברי הסבר אשר יצורפו לתקן.

 

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 414 (ה"ח 25)

הוספת סעיף קטן 7(ג)

 

מיום 6.4.2008

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 430 (ה"ח 335)

הוספת סעיף קטן 7(ד)

 

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 4 (ה"ח 768)

(ב) (1) בקביעת תקן, יאמץ המכון, ככלל, תקינה בין-לאומית או תקינה אשר נוהגת בקרב המדינות המפותחות עם שווקים משמעותיים (להלן – תקנים בין-לאומיים); בקביעת תקן כאמור יובא בחשבון אופי הסחר בין ישראל למדינות העולם;

(2) כאשר קיימים תקנים שונים במדינות המפותחות תקנים בין-לאומיים שונים, רשאי המכון לקבוע תקנים חלופיים, ובלבד שכל תקן שיקבע כאמור יתבסס במלואו על תקן בין-לאומי קיים;

(3) בנסיבות מיוחדות, כאשר יש הכרח לעשות כן בשל קיומם של תנאים ייחודיים למדינת ישראל, רשאי המכון לשנות תנאים מסוימים הקבועים בתקינה בין-לאומית כאמור בפסקאות (1) ו-(2), תוך פירוט הנימוקים לכך בדברי הסבר אשר יצורפו לתקן.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 174 (ה"ח 1083)

7. (א) המכון לא יקבע תקן, אלא אם עוּבד בהתאם לכללים שנקבעו על ידי המכון, באישור שר המסחר והתעשיה השר ופורסמו ברשומות; הכללים יכילו הוראות בדבר השתתפותם של רשויות המדינה ושל נציגי היצרנים והצרכנים, המעונינים בתקן מסויים, בעיבוד של אותו תקן הכללים יכללו הסדרים לעיבוד תקנים, ובכלל זה הוראות לעניין השתתפותם של גורמים הנוטלים חלק בעיבוד תקן מסוים, בכפוף להוראות לפי חוק זה.

(ב) (1) בקביעת תקן, יאמץ המכון, ככלל, תקינה בין-לאומית או תקינה אשר נוהגת בקרב המדינות המפותחות עם שווקים משמעותיים או מסמכים בין-לאומיים אחרים הדומים במהותם לתקינה בין-לאומית הנוהגים בקרב מדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים (להלן – תקנים בין-לאומיים); בקביעת תקן כאמור יובא בחשבון אופי הסחר בין ישראל למדינות העולם;

(2) כאשר קיימים תקנים בין-לאומיים שונים, רשאי המכון לקבוע תקנים חלופיים, ובלבד שכל תקן שיקבע כאמור יתבסס במלואו על תקן בין-לאומי קיים;

(3) בנסיבות מיוחדות, כאשר יש הכרח לעשות כן בשל קיומם של תנאים ייחודיים למדינת ישראל, רשאי המכון לשנות תנאים מסוימים הקבועים בתקינה בין-לאומית כאמור בפסקאות (1) ו-(2), תוך פירוט הנימוקים לכך בדברי הסבר אשר יצורפו לתקן.

(ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), לא ייקבע כל תקן בנושא הנוגע לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979, לסעיף 13(ב)(2) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – חוק התקשורת), או לסעיף 11 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002, בלא קבלת הסכמת כוחות הביטחון כהגדרתם בסעיף 13 לחוק התקשורת.

(ד) השר, לאחר התייעצות עם ראש המכון יושב ראש המכון, רשאי להציע למכון שינויים ותיקונים בכללים שנקבעו לפי סעיף קטן (א), בכל הנוגע להשתתפות של נציגי היצרנים והצרכנים כאמור באותו סעיף קטן; על שינויים ותיקונים שהציע השר יחולו הוראות הסעיף הקטן האמור לעניין קביעת כללים.

תקן זמני (תיקון מס' 2) תשל"א-1970 (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

7א.     (א)  המכון רשאי לקבוע תקן שלא עוּבד בהתאם לסעיף 7 (להלן – תקן זמני), ובלבד שעוּבד לפי כללים שקבע לכך המכון, בהסכמת השר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת; הכללים יפורסמו ברשומות.

          (ב)  קבע המכון תקן כאמור בסעיף קטן (א), יתחיל מיד בהליכים לעיבוד התקן בהתאם לסעיף 7.

          (ג)   תקן זמני יפקע ביום שצויין לכך בהודעה ברשומות על קביעתו, ולא יאוחר מתום 36 חדשים לאחר פרסום אותה הודעה; תקן שפקע כאמור, לא ייקבע עוד כתקן לפי סעיף קטן (א).

          (ד)  משפקע תקפו של תקן זמני, תפורסם הודעה על כך ברשומות.

          (ה)  זולת אם נאמר אחרת בחוק זה, יחולו על תקן זמני כל הוראות החוק החלות על תקן.

מיום 30.12.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"א מס' 611 מיום 30.12.1970 עמ' 22 (ה"ח 878)

הוספת סעיף 7א

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 162 (ה"ח 1083)

(א) המכון רשאי לקבוע תקן שלא עוּבד בהתאם לסעיף 7 (להלן – תקן זמני), ובלבד שעוּבד לפי כללים שקבע לכך המכון, בהסכמת שר המסחר והתעשיה השר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת; הכללים יפורסמו ברשומות.

תקן רשמי (תיקון מס' 1) תשי"ח-1957 (תיקון מס' 4)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

8.       (א)  השר רשאי, לאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, להכריז בהכרזה שפורסמה ברשומות על תקן מסוים, כולו או חלקו, כעל תקן ישראלי רשמי (להלן – תקן רשמי), אם נוכח כי הדבר דרוש להשגת אחת המטרות המפורטות בפסקאות (1) עד (6), ובלבד שאם התקן אינו תקן בין-לאומי, יחווה הממונה לשר את דעתו המנומקת בכתב כי אין תקן בין-לאומי מתאים שניתן לאמצו ולקבוע אותו כתקן:

(1)   שמירה על בריאות הציבור;

(2)   שמירה על בטיחות הציבור;

(3)   הגנה על איכות הסביבה;

(4)   הספקת מידע, כאשר לא קיים מידע או מנגנון חלופי העשוי להקנות הגנה לצרכן; תקן שיוכרז לפי פסקה זו, לרבות הוראה בו, יהיה תקן להספקת מידע בלבד;

(5)   הבטחת תאימות או חלופיות של מוצרים;

(6)   מניעת נזק כלכלי משמעותי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש במערכות, בחומרים או במוצרים המשמשים בבניה (להלן – חומרי בניה), הגלויים לעין, וכן מניעת נזק כלכלי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש בחומרי בניה שאינם גלויים לעין.

(תיקון מס' 1) תשי"ח-1957

          (אא)        תקן שיש במיפרטו תיאור כינויו או אריזתו של מצרך והוכרז כתקן רשמי, רואים את התקן הרשמי כאילו מיפרטו אינו כולל תיאורים אלה אלא אם הודיע השר באכרזה שהתקן הרשמי הוכרז לשם הגנת הצרכן.

          (ב)  בכל אכרזה לפי סעיף קטן (א) יצויינו המקום, או המקומות, להפקדת התקן שהכריזו עליו כאמור, וכל אדם יהיה זכאי ללא כל תשלום לעיין בו כאמור.

(תיקון מס' 1) תשי"ח-1957 (תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

          (ג)   תקפה של אכרזה לפי סעיף קטן (א) הוא מתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות או ממועד מאוחר יותר שהשר קבע באכרזה, בדרך כלל או לגבי כל איסור ואיסור בסעיף 9, ואולם ניתן להכריז אכרזה שתוקפה מיום פרסומה ברשומות אם כללה תקופת מעבר של 60 ימים לפחות; לעניין זה, "תקופת מעבר" – תקופה שבה ניתן לפעול גם לפי דרישות התקן הרשמי שחל על המצרך טרם האכרזה.

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ד)  היה מצרך מסויים מן הסוג שמהותו, או תהליך ייצורו, מסורים בחוק לסמכותה של רשות מסויימת, לא יכריז השר[1] אכרזה לפי סעיף קטן (א) לגבי אותו מצרך, אלא בהסכמת השר הממונה על ביצוע אותו חוק (בסעיף זה – השר הממונה); אולם משהסכים השר הממונה לאכרזה, יחולו הוראותיה על אף כל הוראה שניתנה על ידי אותה רשות.

(תיקון מס' 3)  תשל"ט-1979 (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ה)  הוכרז תקן כתקן רשמי, יהיו ביטול התקן, החלפתו בתקן אחר או שינויו טעונים אישור בכתב של השר ופרסום אכרזה על כך ברשומות; תקן מחליף או מתוקן כאמור יהיה התקן הרשמי.

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016 (תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

          (ה1) על אכרזה של השר לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה:

 

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

(1)   הממונה יפנה אל המנהל הכללי של המשרד שבראשו עומד השר הממונה או אל מנהל הרשות כאמור בסעיף קטן (ד), לפי העניין, לקבלת עמדת השר הממונה; בתקנים המתבססים על תקן בין-לאומי, יצרף הממונה לפנייתו את המלצות ועדת האימוץ כאמור בסעיף 8א, למעט במקרים של ביטול רשמיות;

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

(2)   פנה הממונה כאמור בפסקה (1) ולא התקבלה עמדת השר הממונה עד תום 60 ימים מיום פניית הממונה, יראו את השר הממונה כמי שהודיע על הסכמתו לאכרזה;

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

(3)   (נמחקה);

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

(4)   ראה השר הממונה כי הנושא מחייב בירור נוסף, יודיע לשר ולממונה כי נדרשת לו תקופה נוספת של 60 ימים לשם גיבוש עמדתו; הודיע השר הממונה כאמור, יחולו הוראות סעיף זה עם תום 120 ימים;

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

(5)   הממונה יורה, בנוהל, על הדרך להבטחת קבלת הפנייה כאמור בפסקה (1) בידי השר הממונה; נוסף על האמור, הממונה יפרסם באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה הודעה בדבר כוונת האכרזה ויפנה גם לכל אלה: איגוד לשכות המסחר, התאחדות התעשיינים בישראל, וארגוני הצרכנים כהגדרתם בסעיף 31(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ובלבד שהודיעו לממונה על נציג מטעמים שיהיה מוסמך לקבל את ההודעה;

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

(6)   כל אדם, ובכלל זה נציגי הגופים המפורטים בפסקה (5), רשאי להגיש לממונה בכתב את עמדתו לעניין הודעת הממונה, לא יאוחר מתום 30 ימים מיום פרסומה כאמור באותה פסקה.

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

          (ה2) הודיע השר הממונה על התנגדותו לאכרזה לפי סעיף זה, כולה או חלקה, ועל אף עמדתו סבר השר כי יש להכריז אכרזה כאמור, יביא את המחלוקת לפני הממשלה ועד להכרעת הממשלה לא יכריז אכרזה לפי סעיף זה לגבי הסעיפים בתקן שהשר הממונה התנגד להם.

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ה3) (1)   על אף האמור בסעיף זה, לא יכריז השר על תקן המתבסס על תקן בין-לאומי כתקן רשמי לפי סעיף זה, אם הוא כולל שינוי מהתקן הבין-לאומי האמור, למעט שינוי לאומי מתחייב, אלא אם כן הסכימו ראש הממשלה ושר האוצר (בסעיף זה – השרים) להכללת השינוי הלאומי בתקן הרשמי כאמור; השרים לא יתנגדו להכללת השינוי הלאומי כאמור אם נוכחו כי הוא דרוש להבטחת מטרה מהמטרות המנויות בסעיף 8(א)(1) עד (6);

(2)   לצורך בחינת השינוי הלאומי הכלול בתקן האמור בפסקה (1), יובאו לפני השרים מסמכים אלה:

(א)   המלצת ועדת האימוץ לפי סעיף 8א;

(ב)   רשימה של כלל השינויים הלאומיים בתקן האמור והנימוקים לנחיצותם;

(ג)    עמדת השר הממונה בעניין ונימוקיה;

(ד)   עמדתו של כל שר אחר הנוגע לענין שביקש מהשר להביא את עמדתו לפני השרים;

(ה)   כל חומר אחר הדרוש לעניין.

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ה4) סבר הממונה כי מהותו של שינוי לאומי מסוים היא הקלה על עוסקים ביחס לדרישות התקן הבין-לאומי או ביחס לדרישות התקן הישראלי הרשמי הקיים, רשאי הוא, באישור המנהל הכללי של המשרד, להחליט כי יראו את השינוי האמור כשינוי לאומי מתחייב לעניין הוראות חוק זה.

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

          (ה5) (1)   בסעיף קטן זה –

"המועד הקובע" – ח' באב התשע"ו (12 באוגוסט 2016);

"תיקון מס' 13" – חוק התקנים (תיקון מס' 13), התשע"ח-2018;

"תקן רשמי קיים" – תקן רשמי המתבסס על תקן בין-לאומי ופורסמה לגביו אכרזה ברשומות לפני המועד הקובע, לרבות תקן כאמור שהשתנה או הוחלף בידי המכון לאחר המועד הקובע כך שיאמץ תקן בין-לאומי;

(2)   על אף האמור בסעיפים קטנים (ה1) עד (ה3) ובסעיף 8א, תקנים רשמיים קיימים ייבחנו בעניין התאמתם לתקנים בין-לאומיים לפי הוראות סעיף קטן זה, בתוך זמן סביר מיום תחילתו של תיקון מס' 13 ובחינתם תושלם לא יאוחר מיום י"א באב התשע"ט (12 באוגוסט 2019);

(3)   (א)   המכון יערוך ויגיש לממונה, בתוך 90 ימים מיום תחילתו של תיקון מס' 13, לגבי כל תקן רשמי קיים, רשימה הכוללת את סוגי הסעיפים שבתקן, כמפורט להלן (בסעיף קטן זה – הרשימה):

(1)   סעיפים הכוללים שינויים לאומיים מתחייבים;

(2)   סעיפים הכוללים שינויים לאומיים שאינם שינויים לאומיים מתחייבים (בסעיף קטן זה – שינויים לאומיים שאינם מתחייבים), תוך ציון אלה מהם שיש אי-התאמה בין הדרישות, לרבות ערכים, הקבועות בהם (בסעיף קטן זה – דרישות) לבין הדרישות הקבועות בתקן הבין-לאומי;

(ב)   לצד כל סעיף ברשימה הכולל שינוי כאמור בפסקת משנה (א)(1) או (2) יצוין הנימוק המקצועי להכללתל השינוי בתקן, ולעניין סעיף הכולל שינוי כאמור בפסקת משנה (א)(1) – גם הטעם לסיווג השינוי כשינוי לאומי מתחייב;

(ג)    השתנה תקן רשמי קיים או הוחלף בידי המכון לאחר אכרזתו האחרונה כתקן רשמי, תכלול הרשימה את סעיפי התקן המעודכן;

(ד)   (1)   המכון יערוך, בהקדם האפשרי לאחר הגשת הרשימה ובהתאם לכללים שנקבעו לפי סעיף 7, בדיקה של הסעיפים בתקנים רשמיים קיימים הכוללים שינויים לאומיים שאינם מתחייבים, שיש חוסר התאמה בין הדרישות הקבועות בהם ובין הדרישות הקבועות בתקן הבין-לאומי, ויודיע לממונה על תוצאות הבדיקה לא יאוחר מתום 270 ימים מיום תחילתו של תיקון מס' 13;

(2)   על אף האמור בפסקת משנה (1), הממונה רשאי, לבקשת המכון, לדחות את המועד להודעה על תוצאות הבדיקה כאמור באותה פסקת משנה ב-30 ימים נוספים, אם ראה כי הדבר נדרש לשם השלמת הבדיקה לגבי תקנים מסוימים;

(4)   (א)   כלל תקן רשמי קיים שינוי לאומי שאינו מתחייב –

(1)   יכריז השר על ביטול הרשמיות של כל שינוי כאמור (בפסקה זו – ביטול רשמיות), אלא אם כן מתקיים לגביו האמור בפסקה (5)(א) או (ב);

(2)   רשאי השר, נוסף על סמכותו כאמור בפסקת משנה (1), אם השתנה התקן או הוחלף בידי המכון לאחר אכרזתו האחרונה כתקן רשמי, להכריז על כל שינוי הנכלל בתקן המעודכן כתקן רשמי (בסעיף קטן זה – עדכון רשמיות);

(ב)   אכרזה על ביטול רשמיות או על עדכון רשמיות תהיה בהתאם להוראות אלה:

(1)   הממונה יפרסם, לאחר קבלת הרשימה ולא יאוחר מתום 180 ימים מיום תחילתו של תיקון מס' 13, הודעה על כוונת השר להכריז על ביטול רשמיות או על עדכון רשמיות (בסעיף קטן זה – הודעת הממונה); הודיע המכון לממונה על השלמת הבדיקה כאמור בפסקה (3)(ד) לאחר פרסום הודעת הממונה, לא יידרש פרסום נוסף של ההודעה, גם אם השתנה התקן בעקבות הבדיקה;

(2)   בהודעתו יציין הממונה, לגבי סעיפים בתקן הכוללים שינויים לאומיים שאינם מתחייבים –

(א)   כי בחינת התאמתן של הדרישות שבסעיפים אלה לדרישות התקן הבין-לאומי תתבצע בידי המכון, וכי העברת הערות הציבור למכון בנושא זה תיעשה בהתאם לכללים שנקבעו לפי סעיף 7;

(ב)   כי אם יתברר, לאחר הבחינה כאמור בפסקת משנה (א), שעדיין קיימים סעיפים בתקן הכוללים שינויים הלאומיים שאינם מתחייבים, יכריז השר על ביטול רשמיותם או שלא יכריז על עדכון רשמיותם, אלא אם כן מתקיים לגביהם האמור בפסקה (5)(א) או (ב), וזאת בלי שתפורסם הודעה נוספת על הכוונה לעשות כן;

(3)   הודעת הממונה תפורסם באתר האינטרנט של המשרד, והממונה ישלח הודעה על פרסומה לשרי הממשלה, ובכללם לשר הממונה; הממונה יורה, בנוהל, עד הדרך להבטחת קבלת ההודעה בידי השר הממונה; נוסף על האמור, הממונה ישלח הודעה לפי פסקה זו לגופים אלה, ובלבד שהודיעו לממונה על נציג מטעמם שיהיה מוסמך לקבל את ההודעה; איגוד לשכות המסחר, התאחדות התעשיינים בישראל, וארגוני הצרכנים כהגדרתם בסעיף 31(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981;

(4)   כל אדם הנוגע בדבר, ובכלל זה נציגי הגופים כאמור בפסקת משנה (3), רשאי להגיש לממונה את עמדתו לעניין הודעת הממונה, לא יאוחר מתום 30 ימים מיום פרסומה כאמור בפסקת משנה (1);

(5)   על אף האמור בפסקת משנה (4), כל שר הנוגע בדבר, ובכלל זה השר הממונה, רשאי להעביר לממונה את עמדתו לעניין הודעת הממונה, בכתב, לא יאוחר מתום 60 ימים מיום שנשלחה אליו ההודעה על פרסומה כאמור בפסקת משנה (3); ראה השר הממונה, במהלך התקופה האמורה, כי נדרשת לו תקופה נוספת לשם גיבוש עמדתו, יודיע על כך לממונה, בכתב, ויעביר לו את עמדתו לא יאוחר מתום 120 ימים מיום שנשלחה אליו ההודעה כאמור;

(6)   לא התקבלה עמדת השר הממונה עד תום התקופות שבהן עליו להגיש את עמדתו כאמור בפסקת משנה (5), יראו אותו כמי שהודיע על הסכמתו לאכרזה לפי פסקה זו;

(5)   על אף האמור בפסקה (4) –

(א)   מצא השר כי יש חשש לפגיעה במטרה מהמטרות המנויות בסעיף קטן (א)(1) עד (6), רשאי הוא, במקרים חריגים ולאחר שקיבל את המלצת הממונה, שלא להכריז על ביטול רשמיות של שינוי לאומי שאינו מתחייב, ואם השתנה התקן או הוחלף בידי המכון לאחר אכרזתו האחרונה כתקן רשמי – להכריז, בהסכמת ראש הממשלה ושר האוצר כאמור בסעיף קטן (ה3)(1), על שינוי כאמור בנכלל בתקן המעודכן כתקן רשמי;

(ב)   סבר השר הממונה כי נדרשת הכרזה על שינוי לאומי שאינו מתחייב כתקן רשמי, יחולו הוראות אלה:

(1)   השר הממונה יגיש לשר בכתב, במהלך התקופה להגשת עמדה, את עמדתו בדבר הצורך להכריז על השינוי הלאומי כאמור כתקן רשמי, בצירוף נימוקים וכל חומר אחר הדרוש לעניין, לרבות עמדה של שר אחר הנוגע לעניין, אם הועברה אליו;

(2)   (א)   הסכים השר עם עמדתו של השר הממונה, יפנה השר לקבלת הסכמתם של ראש הממשלה ושל שר האוצר להכרזת השינוי הלאומי שאינו מתחייב כרשמי, בהתאם להוראות סעיף קטן (ה3)(1) סיפה; הסכימו ראש הממשלה ושר האוצר להכרזה כאמור, לא יכריז השר על ביטול הרשמיות של השינוי הלאומי האמור, ואם השתנה התקן או הוחלף בידי המכון לאחר אכרזתו האחרונה כתקן רשמי – יכריז השר על שינוי לאומי כאמור בנכלל בתקן המעודכן כתקן רשמי לפי הוראות סעיף זה, בלא צורך בהליך נוסף;

(ב)   התנגד השר לעמדת השר הממונה, יביא השר את המחלוקת להכרעת הממשלה, ועד להכרעת הממשלה לא יעודכן התקן, לא ייקבע הסדר חלופי במקומו ולא תבוטל רשמיותו; הכריעה הממשלה במחלוקת, יפעל השר בהתאם להכרעתה להכרזת השינוי הלאומי שאינו מתחייב כתקן רשמי או לביטול הרשמיות של השינוי האמור, לפי העניין, בלא צורך בהליך נוסף;

(6)   אכרזה לפי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות לא יאוחר מתום 120 ימים לאחר תום התקופות להגשת עמדת השר הממונה כאמור בפסקה (4)(ב)(5), אלא אם כן נדרשה הסכמתם של ראש הממשלה ושל שר האוצר כאמור בפסקה (5)(א) או (ב)(2)(א) או שהובאה מחלוקת להכרעת הממשלה כאמור בפסקה (5)(ב)(2)(ב); על אכרזה כאמור יחולו הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג);

(7)   נבחנו לפי הוראות סעיף קטן זה סעיפים שונים בתקן רשמי קיים, רשאי השר להכריז, לפי הוראות סעיף קטן זה, על ביטול הרשמיות או עדכון הרשמיות של חלק מאותם סעיפים, גם אם לא הסתיימה הבחינה כאמור לגבי שאר הסעיפים של אותו תקן.

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

          (ו)   (בוטל).

מיום 29.11.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ח מס' 236 מיום 29.11.1957 עמ' 2 (ה"ח 307)

(א) שר המסחר והתעשיה רשאי, לאחר התיעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים ואם הוא משוכנע שהדבר דרוש לשמירה על בריאות הציבור או על ביטחונו, או להבטחת רמה נאותה לתוצרת הארץ או לשיפורה או לייעול המשק או להגנת הצרכן, להכריז, באכרזה שפורסמה ברשומות, על תקן מסויים כעל תקן ישראלי רשמי (להלן – תקן רשמי).

(אא) תקן שיש במיפרטו תיאור כינויו או אריזתו של מצרך והוכרז כתקן רשמי, רואים את התקן הרשמי כאילו מיפרטו אינו כולל תיאורים אלה אלא אם הודיע שר המסחר והתעשיה באכרזה שהתקן הרשמי הוכרז לשם הגנת הצרכן.

(ב) בכל אכרזה לפי סעיף קטן (א) יצויינו המקום, או המקומות, להפקדת התקן שהכריזו עליו כאמור, וכל אדם יהיה זכאי ללא כל תשלום לעיין בו כאמור.

(ג) תקפה של אכרזה לפי סעיף קטן (א) הוא מתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות או ממועד מאוחר יותר ששר המסחר והתעשיה קבע באכרזה, בדרך כלל או לגבי ייצורו בלבד של המצרך כל איסור ואיסור שבסעיפים 9 ו-9א.

 

מיום 18.1.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 922 מיום 18.1.1979 עמ' 34 (ה"ח 1372)

הוספת סעיף קטן 8(ה)

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 52 (ה"ח 2650)

8. (א) שר המסחר והתעשיה רשאי, לאחר התיעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים ואם הוא משוכנע שהדבר דרוש לשמירה על בריאות הציבור או על ביטחונו, או להבטחת רמה נאותה לתוצרת הארץ או לשיפורה או לייעול המשק או להגנת הצרכן, להכריז, באכרזה שפורסמה ברשומות, על תקן מסויים כעל תקן ישראלי רשמי (להלן – תקן רשמי).

(א) השר רשאי, לאחר התייעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים, להכריז בהכרזה שפורסמה ברשומות על תקן מסוים, כולו או חלקו, כעל תקן ישראלי רשמי (להלן – תקן רשמי), אם נוכח כי הדבר דרוש להשגת אחת המטרות האלה:

(1) שמירה על בריאות הציבור;

(2) שמירה על בטיחות הציבור;

(3) הגנה על איכות הסביבה;

(4) הספקת מידע, כאשר לא קיים מידע או מנגנון חלופי העשוי להקנות הגנה לצרכן; תקן שיוכרז לפי פסקה זו, לרבות הוראה בו, יהיה תקן להספקת מידע בלבד;

(5) הבטחת תאימות או חלופיות של מוצרים;

(6) מניעת נזק כלכלי משמעותי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש במערכות, בחומרים או במוצרים המשמשים בבניה (להלן – חומרי בניה), הגלויים לעין, וכן מניעת נזק כלכלי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש בחומרי בניה שאינם גלויים לעין.

(אא) תקן שיש במיפרטו תיאור כינויו או אריזתו של מצרך והוכרז כתקן רשמי, רואים את התקן הרשמי כאילו מיפרטו אינו כולל תיאורים אלה אלא אם הודיע שר המסחר והתעשיה באכרזה שהתקן הרשמי הוכרז לשם הגנת הצרכן.

(ב) בכל אכרזה לפי סעיף קטן (א) יצויינו המקום, או המקומות, להפקדת התקן שהכריזו עליו כאמור, וכל אדם יהיה זכאי ללא כל תשלום לעיין בו כאמור.

(ג) תקפה של אכרזה לפי סעיף קטן (א) הוא מתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות או ממועד מאוחר יותר ששר המסחר והתעשיה קבע באכרזה, בדרך כלל או לגבי כל איסור ואיסור שבסעיפים 9 ו-9א.

(ד) היה מצרך מסויים מן הסוג שמהותו, או תהליך ייצורו, מסורים בחוק לסמכותה של רשות מסויימת, לא יכריז שר המסחר והתעשיה אכרזה לפי סעיף קטן (א) לגבי אותו מצרך, אלא בהסכמת השר הממונה על ביצוע אותו חוק; אולם משהסכים אותו שר לאכרזה, יחולו הוראותיה על אף כל הוראה שניתנה על ידי אותה רשות.

(ה) הוכרז תקן כתקן רשמי, יהיו ביטול התקן, החלפתו בתקן אחר או שינויו טעונים אישור בכתב של שר התעשיה, המסחר והתיירות ופרסום אכרזה על כך ברשומות; תקן מחליף או מתוקן כאמור יהיה התקן הרשמי.

(ו) תקנים או חלקים מתקנים שההכרזה עליהם כתקנים רשמיים פורסמה ברשומות לפני יום ב' בטבת תשנ"ח (31 בדצמבר 1997), ושהעילה להכרזתם אינה עולה בקנה אחד עם המטרות שנקבעו בסעיף קטן (א), הכרזתם כתקנים רשמיים תמשיך לעמוד בתוקפה עד יום י"א בחשון תשנ"ט (31 באוקטובר 1998); הממונה יפרסם ברשומות את רשימת התקנים או ההוראות שבהם, אשר תוקף הכרזתם פקע, לפי הוראות סעיף קטן זה, ביום י"ב בחשון תשנ"ט (1 בנובמבר 1998).

 

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 4 (ה"ח 768)

(א) השר רשאי, לאחר התייעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים, להכריז בהכרזה שפורסמה ברשומות על תקן מסוים, כולו או חלקו, כעל תקן ישראלי רשמי (להלן – תקן רשמי), אם נוכח כי הדבר דרוש להשגת אחת המטרות האלה המפורטות בפסקאות (1) עד (6), ובלבד שאם התקן אינו תקן בין-לאומי, יחווה הממונה לשר את דעתו המנומקת בכתב כי אין תקן בין-לאומי מתאים שניתן לאמצו ולקבוע אותו כתקן:

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 174 (ה"ח 1083)

8. (א) השר רשאי, לאחר התייעצות עם נציגי היצרנים נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, להכריז בהכרזה שפורסמה ברשומות על תקן מסוים, כולו או חלקו, כעל תקן ישראלי רשמי (להלן – תקן רשמי), אם נוכח כי הדבר דרוש להשגת אחת המטרות המפורטות בפסקאות (1) עד (6), ובלבד שאם התקן אינו תקן בין-לאומי, יחווה הממונה לשר את דעתו המנומקת בכתב כי אין תקן בין-לאומי מתאים שניתן לאמצו ולקבוע אותו כתקן:

(1) שמירה על בריאות הציבור;

(2) שמירה על בטיחות הציבור;

(3) הגנה על איכות הסביבה;

(4) הספקת מידע, כאשר לא קיים מידע או מנגנון חלופי העשוי להקנות הגנה לצרכן; תקן שיוכרז לפי פסקה זו, לרבות הוראה בו, יהיה תקן להספקת מידע בלבד;

(5) הבטחת תאימות או חלופיות של מוצרים;

(6) מניעת נזק כלכלי משמעותי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש במערכות, בחומרים או במוצרים המשמשים בבניה (להלן – חומרי בניה), הגלויים לעין, וכן מניעת נזק כלכלי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש בחומרי בניה שאינם גלויים לעין.

(אא) תקן שיש במיפרטו תיאור כינויו או אריזתו של מצרך והוכרז כתקן רשמי, רואים את התקן הרשמי כאילו מיפרטו אינו כולל תיאורים אלה אלא אם הודיע שר המסחר והתעשיה השר באכרזה שהתקן הרשמי הוכרז לשם הגנת הצרכן.

(ב) בכל אכרזה לפי סעיף קטן (א) יצויינו המקום, או המקומות, להפקדת התקן שהכריזו עליו כאמור, וכל אדם יהיה זכאי ללא כל תשלום לעיין בו כאמור.

(ג) תקפה של אכרזה לפי סעיף קטן (א) הוא מתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות או ממועד מאוחר יותר ששר המסחר והתעשיה שהשר קבע באכרזה, בדרך כלל או לגבי כל איסור ואיסור שבסעיפים 9 ו-9א.

(ד) היה מצרך מסויים מן הסוג שמהותו, או תהליך ייצורו, מסורים בחוק לסמכותה של רשות מסויימת, לא יכריז שר המסחר והתעשיה השר אכרזה לפי סעיף קטן (א) לגבי אותו מצרך, אלא בהסכמת השר הממונה על ביצוע אותו חוק (בסעיף זה – השר הממונה); אולם משהסכים אותו שר השר הממונה לאכרזה, יחולו הוראותיה על אף כל הוראה שניתנה על ידי אותה רשות.

(ה) הוכרז תקן כתקן רשמי, יהיו ביטול התקן, החלפתו בתקן אחר או שינויו טעונים אישור בכתב של שר התעשיה, המסחר והתיירות השר ופרסום אכרזה על כך ברשומות; תקן מחליף או מתוקן כאמור יהיה התקן הרשמי.

(ה1) על אכרזה של השר לפי סעיף קטן (א) בדבר שינוי, תיקון או החלפה (בסעיף זה – עדכון) של תקן רשמי המתבסס על תקן בין-לאומי, שנגזר מעדכון התקן הבין-לאומי, יחולו הוראות אלה:

(1) הממונה יפנה אל המנהל הכללי של המשרד שבראשו עומד השר הממונה או אל מנהל הרשות כאמור בסעיף קטן (ד), לפי העניין, לקבלת עמדת השר הממונה;

(2) פנה הממונה כאמור בפסקה (1) ולא התקבלה עמדת השר הממונה עד תום 90 ימים מיום פניית הממונה, יראו את השר הממונה כמי שהודיע על התנגדותו לעדכון בהתאם להוראות סעיף קטן (ה2), ואולם רשאי גם השר להביא את המחלוקת להכרעת הממשלה;

(3) על אף האמור בפסקה (2), כלל התקן שינוי לאומי הטעון בחינה של ועדת האימוץ לפי הוראות סעיף 8א(3), מניין 90 הימים כאמור באותה פסקה יחל מיום שהודיע הממונה למנהל הכללי כאמור בפסקה (1) או למנהל הרשות, לפי העניין, על עמדת ועדת האימוץ, או מיום שהודיע להם הממונה כי לא התקבלה בקשה של חבר מחברי ועדת האימוץ לדון בשינוי לאומי מתחייב כאמור בסעיף 8א(א)(3)(ב2), לפי העניין;

(4) ראה השר הממונה כי הנושא מחייב בירור נוסף, יודיע לשר ולממונה כי נדרשת לו תקופה נוספת של 90 ימים לשם גיבוש עמדתו; הודיע השר הממונה כאמור, יחולו הוראות סעיף זה עם תום 180 ימים מן המועדים הנקובים בפסקה (3) לפי העניין;

(5) השר הממונה והשר לא יעדכנו את התקן, לא יקבעו הסדר חלופי ולא יבטלו את רשמיות התקן עד להחלטת הממשלה בנושא ובהתאם להחלטה, אלא אם כן הודיע השר הממונה קודם לדיון בממשלה על הסכמתו או על התנגדותו, ובהתאם להודעתו כאמור; הודיע השר הממונה על התנגדותו, יחולו הוראות סעיף קטן (ה2).

(ה2) הודיע השר הממונה על התנגדותו לעדכון התקן כאמור בסעיף קטן (ה1), ועל אף עמדתו סבר השר כי יש להכריז על עדכון התקן לפי סעיף זה, לא יכריז השר על עדכון התקן, והשר הממונה יפעל לפי אחד מאלה:

(1) יודיע לשר על כוונתו לפעול לקביעת הסדר שבתחום סמכותו במקום התקן האמור (בסעיף זה – הסדר חלופי) בתוך תקופה סבירה בנסיבות העניין שיודיע עליה, וכי לאחר קביעת ההסדר החלופי על ידו או על ידי מי שמוסמך לכך לפלי דין, יהיה ניתן לבטל את רשמיות התקן האמור; קבע השר הממונה הסדר חלופי, יודיע על כך לשר והשר יכריז על ביטול רשמיות התקן לפי סעיף זה, בהתאם להודעת השר הממונה;

(2) יביא את המחלוקת להכרעת הממשלה, והשר הממונה והשר לא יעדכנו את התקן, לא יקבעו הסדר חלופי ולא יבטלו את רשמיות התקן עד להכרעת הממשלה;

(3) היה יותר משר ממונה אחד ולא הסכימו השרים הממונים ביניהם על עדכון התקן או על קביעת הסדר חלופי וביטול רשמיות התקן, יביאו השרים הממונים את המחלוקת להכרעת הממשלה, ויחולו לעניין זה הוראות פסקה (2).

(ה3) (1) על אף האמור בסעיף זה, לא יכריז השר על תקן המתבסס על תקן בין-לאומי כתקן רשמי לפי סעיף זה, אם הוא כולל שינוי מהתקן הבין-לאומי האמור, למעט שינוי לאומי מתחייב, אלא אם כן הסכימו ראש הממשלה ושר האוצר (בסעיף זה – השרים) להכללת השינוי הלאומי בתקן הרשמי כאמור; השרים לא יתנגדו להכללת השינוי הלאומי כאמור אם נוכחו כי הוא דרוש להבטחת מטרה מהמטרות המנויות בסעיף 8(א)(1) עד (6);

(2) לצורך בחינת השינוי הלאומי הכלול בתקן האמור בפסקה (1), יובאו לפני השרים מסמכים אלה:

(א) המלצת ועדת האימוץ לפי סעיף 8א;

(ב) רשימה של כלל השינויים הלאומיים בתקן האמור והנימוקים לנחיצותם;

(ג) עמדת השר הממונה בעניין ונימוקיה;

(ד) עמדתו של כל שר אחר הנוגע לענין שביקש מהשר להביא את עמדתו לפני השרים;

(ה) כל חומר אחר הדרוש לעניין.

(ה4) סבר הממונה כי מהותו של שינוי לאומי מסוים היא הקלה על עוסקים ביחס לדרישות התקן הבין-לאומי או ביחס לדרישות התקן הישראלי הרשמי הקיים, רשאי הוא, באישור המנהל הכללי של המשרד, להחליט כי יראו את השינוי האמור כשינוי לאומי מתחייב לעניין הוראות חוק זה.

(ה5) תקנים רשמיים שהאכרזה לגביהם פורסמה ברשומות לפני יום ח' באב התשע"ו (12 באוגוסט 2016) ושעד יום י"א באב התשע"ט (12 באוגוסט 2019) (בסעיף קטן זה – המועד הקובע) לא הסתיימה הבחינה בעניין התאמתם לתקנים בין-לאומיים לפי סעיף 6 להחלטת הממשלה מס' 1857, מיום ח' באב התשע"ו (12 באוגוסט 2016), כנוסחה ביום קבלתה (בסעיף קטן זה – החלטת הממשלה), יהיו טעונים אכרזה מחדש, בתוך פרק זמן סביר לפי הוראות סעיף זה, ואולם –

(1) תקנים רשמיים כאמור יעמדו בתוקפם ומעמדם לא ייפגע עד להשלמת אכרזתם מחדש, אף אם לא הוכרזו מחדש בתוך פרק זמן סביר;

(2) תקנים רשמיים שתהליך בחינתם החל והם הועברו לאישור השרים בהתאם לסעיף 6(א) להחלטת הממשלה לפני המועד הקובע, לא יהיו טעונים אכרזה מחדש אף אם החלטתם לא ניתנה עד המועד הקובע;

(3) תקנים רשמיים המכילים שינויים לאומיים, שתהליך בחינתם כאמור בסעיף 6 להחלטת הממשלה החל אך לא הסתיים לפני המועד הקובע, תושלם בחינתם בתוך זמן סביר לאחר המועד הקובע, בהתאם להוראות סעיף 6(א) להחלטת הממשלה, אלא אם כן החליטו ראש הממשלה, שר האוצר והשר כי חלף הזמן הסביר, או שיוכרזו מחדש בהתאם להוראות סעיף קטן זה ויחולו לעניין זה הוראות פסקה (1).

 

מיום 1.4.2018

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ח מס' 2693 מיום 21.2.2018 עמ' 183 (ה"ח 1188)

החלפת סעיף קטן 8(ה5)

הנוסח הקודם:

(ה5) תקנים רשמיים שהאכרזה לגביהם פורסמה ברשומות לפני יום ח' באב התשע"ו (12 באוגוסט 2016) ושעד יום י"א באב התשע"ט (12 באוגוסט 2019) (בסעיף קטן זה – המועד הקובע) לא הסתיימה הבחינה בעניין התאמתם לתקנים בין-לאומיים לפי סעיף 6 להחלטת הממשלה מס' 1857, מיום ח' באב התשע"ו (12 באוגוסט 2016), כנוסחה ביום קבלתה (בסעיף קטן זה – החלטת הממשלה), יהיו טעונים אכרזה מחדש, בתוך פרק זמן סביר לפי הוראות סעיף זה, ואולם –

(1) תקנים רשמיים כאמור יעמדו בתוקפם ומעמדם לא ייפגע עד להשלמת אכרזתם מחדש, אף אם לא הוכרזו מחדש בתוך פרק זמן סביר;

(2) תקנים רשמיים שתהליך בחינתם החל והם הועברו לאישור השרים בהתאם לסעיף 6(א) להחלטת הממשלה לפני המועד הקובע, לא יהיו טעונים אכרזה מחדש אף אם החלטתם לא ניתנה עד המועד הקובע;

(3) תקנים רשמיים המכילים שינויים לאומיים, שתהליך בחינתם כאמור בסעיף 6 להחלטת הממשלה החל אך לא הסתיים לפני המועד הקובע, תושלם בחינתם בתוך זמן סביר לאחר המועד הקובע, בהתאם להוראות סעיף 6(א) להחלטת הממשלה, אלא אם כן החליטו ראש הממשלה, שר האוצר והשר כי חלף הזמן הסביר, או שיוכרזו מחדש בהתאם להוראות סעיף קטן זה ויחולו לעניין זה הוראות פסקה (1).

 

מיום 18.11.2021

תיקון מס' 16

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 352 (ה"ח 1443)

(ג) תקפה של אכרזה לפי סעיף קטן (א) הוא מתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות או ממועד מאוחר יותר שהשר קבע באכרזה, בדרך כלל או לגבי כל איסור ואיסור שבסעיפים 9 ו-9א בסעיף 9, ואולם ניתן להכריז אכרזה שתוקפה מיום פרסומה ברשומות אם כללה תקופת מעבר של 60 ימים לפחות; לעניין זה, "תקופת מעבר" – תקופה שבה ניתן לפעול גם לפי דרישות התקן הרשמי שחל על המצרך טרם האכרזה.

(ד) היה מצרך מסויים מן הסוג שמהותו, או תהליך ייצורו, מסורים בחוק לסמכותה של רשות מסויימת, לא יכריז השר אכרזה לפי סעיף קטן (א) לגבי אותו מצרך, אלא בהסכמת השר הממונה על ביצוע אותו חוק (בסעיף זה – השר הממונה); אולם משהסכים השר הממונה לאכרזה, יחולו הוראותיה על אף כל הוראה שניתנה על ידי אותה רשות.

(ה) הוכרז תקן כתקן רשמי, יהיו ביטול התקן, החלפתו בתקן אחר או שינויו טעונים אישור בכתב של השר ופרסום אכרזה על כך ברשומות; תקן מחליף או מתוקן כאמור יהיה התקן הרשמי.

(ה1) על אכרזה של השר לפי סעיף קטן (א) בדבר שינוי, תיקון או החלפה (בסעיף זה – עדכון) של תקן רשמי המתבסס על תקן בין-לאומי, שנגזר מעדכון התקן הבין-לאומי, יחולו הוראות אלה על אכרזה של השר לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה:

(1) הממונה יפנה אל המנהל הכללי של המשרד שבראשו עומד השר הממונה או אל מנהל הרשות כאמור בסעיף קטן (ד), לפי העניין, לקבלת עמדת השר הממונה עמדת השר הממונה; בתקנים המתבססים על תקן בין-לאומי, יצרף הממונה לפנייתו את המלצות ועדת האימוץ כאמור בסעיף 8א, למעט במקרים של ביטול רשמיות;

(2) פנה הממונה כאמור בפסקה (1) ולא התקבלה עמדת השר הממונה עד תום 90 60 ימים מיום פניית הממונה, יראו את השר הממונה כמי שהודיע על התנגדותו לעדכון בהתאם להוראות סעיף קטן (ה2), ואולם רשאי גם השר להביא את המחלוקת להכרעת הממשלה כמי שהודיע על הסכמתו לאכרזה;

(3) על אף האמור בפסקה (2), כלל התקן שינוי לאומי הטעון בחינה של ועדת האימוץ לפי הוראות סעיף 8א(3), מניין 90 הימים כאמור באותה פסקה יחל מיום שהודיע הממונה למנהל הכללי כאמור בפסקה (1) או למנהל הרשות, לפי העניין, על עמדת ועדת האימוץ, או מיום שהודיע להם הממונה כי לא התקבלה בקשה של חבר מחברי ועדת האימוץ לדון בשינוי לאומי מתחייב כאמור בסעיף 8א(א)(3)(ב2), לפי העניין;

(4) ראה השר הממונה כי הנושא מחייב בירור נוסף, יודיע לשר ולממונה כי נדרשת לו תקופה נוספת של 90 60 ימים לשם גיבוש עמדתו; הודיע השר הממונה כאמור, יחולו הוראות סעיף זה עם תום 180 120 ימים מן המועדים הנקובים בפסקה (3) לפי העניין;

(5) השר הממונה והשר לא יעדכנו את התקן, לא יקבעו הסדר חלופי ולא יבטלו את רשמיות התקן עד להחלטת הממשלה בנושא ובהתאם להחלטה, אלא אם כן הודיע השר הממונה קודם לדיון בממשלה על הסכמתו או על התנגדותו, ובהתאם להודעתו כאמור; הודיע השר הממונה על התנגדותו, יחולו הוראות סעיף קטן (ה2).

(5) הממונה יורה, בנוהל, על הדרך להבטחת קבלת הפנייה כאמור בפסקה (1) בידי השר הממונה; נוסף על האמור, הממונה יפרסם באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה הודעה בדבר כוונת האכרזה ויפנה גם לכל אלה: איגוד לשכות המסחר, התאחדות התעשיינים בישראל, וארגוני הצרכנים כהגדרתם בסעיף 31(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ובלבד שהודיעו לממונה על נציג מטעמים שיהיה מוסמך לקבל את ההודעה;

(6) כל אדם, ובכלל זה נציגי הגופים המפורטים בפסקה (5), רשאי להגיש לממונה בכתב את עמדתו לעניין הודעת הממונה, לא יאוחר מתום 30 ימים מיום פרסומה כאמור באותה פסקה.

(ה2) הודיע השר הממונה על התנגדותו לעדכון התקן כאמור בסעיף קטן (ה1), ועל אף עמדתו סבר השר כי יש להכריז על עדכון התקן לפי סעיף זה, לא יכריז השר על עדכון התקן, והשר הממונה יפעל לפי אחד מאלה:

(1) יודיע לשר על כוונתו לפעול לקביעת הסדר שבתחום סמכותו במקום התקן האמור (בסעיף זה – הסדר חלופי) בתוך תקופה סבירה בנסיבות העניין שיודיע עליה, וכי לאחר קביעת ההסדר החלופי על ידו או על ידי מי שמוסמך לכך לפלי דין, יהיה ניתן לבטל את רשמיות התקן האמור; קבע השר הממונה הסדר חלופי, יודיע על כך לשר והשר יכריז על ביטול רשמיות התקן לפי סעיף זה, בהתאם להודעת השר הממונה;

(2) יביא את המחלוקת להכרעת הממשלה, והשר הממונה והשר לא יעדכנו את התקן, לא יקבעו הסדר חלופי ולא יבטלו את רשמיות התקן עד להכרעת הממשלה;

(3) היה יותר משר ממונה אחד ולא הסכימו השרים הממונים ביניהם על עדכון התקן או על קביעת הסדר חלופי וביטול רשמיות התקן, יביאו השרים הממונים את המחלוקת להכרעת הממשלה, ויחולו לעניין זה הוראות פסקה (2).

(ה2) הודיע השר הממונה על התנגדותו לאכרזה לפי סעיף זה, כולה או חלקה, ועל אף עמדתו סבר השר כי יש להכריז אכרזה כאמור, יביא את המחלוקת לפני הממשלה ועד להכרעת הממשלה לא יכריז אכרזה לפי סעיף זה לגבי הסעיפים בתקן שהשר הממונה התנגד להם.

(ו) תקנים או חלקים מתקנים שההכרזה עליהם כתקנים רשמיים פורסמה ברשומות לפני יום ב' בטבת תשנ"ח (31 בדצמבר 1997), ושהעילה להכרזתם אינה עולה בקנה אחד עם המטרות שנקבעו בסעיף קטן (א), הכרזתם כתקנים רשמיים תמשיך לעמוד בתוקפה עד יום י"א בחשון תשנ"ט (31 באוקטובר 1998); הממונה יפרסם ברשומות את רשימת התקנים או ההוראות שבהם, אשר תוקף הכרזתם פקע, לפי הוראות סעיף קטן זה, ביום י"ב בחשון תשנ"ט (1 בנובמבר 1998).

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

פרק ד': שמירה על תקן רשמי ואחריות עוסק

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 4 (ה"ח 768)

הוספת פרק ד'

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 177 (ה"ח 1083)

פרק ד': אימוץ תקן בין-לאומי, שמירה על תקן רשמי ואחריות עוסק

 

שינוי בתקן בין-לאומי שאומץ כתקן רשמי (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

8א.     (א)  השתנה תקן בין-לאומי שאומץ כתקן רשמי יחולו הוראות אלה:

 

 

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(1)   המכון, באמצעות הממונה, יביא את השינוי בתקן הבין-לאומי לאישורו בכתב של השר בתוך שלושה חודשים מיום כניסתו לתוקף של השינוי בתקן הבין-לאומי;

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(2)   השר יאשר את השינוי בתקן הבין-לאומי שקיבל מהמכון ויכריז עליו כתקן רשמי לפי הוראות סעיף 8, אם מצא, על פי המלצת הממונה, כי השינוי שעובד על ידי המכון תואם את השינוי בתקן הבין-לאומי; כלל השינוי שעובד על ידי המכון שינוי לאומי, יביא הממונה את השינוי הלאומי לבחינת ועדת האימוץ שמינה השר לפי הוראות סעיף 8ב (בחוק זה – ועדת האימוץ);

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(3)   על בחינת השינוי הלאומי בידי ועדת האימוץ כאמור בפסקה (2) יחולו הוראות אלה:

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(א)   ועדת האימוץ תבחן את השינוי הלאומי ותמליץ על אכרזתו כתקן רשמי, במלואו או בחלקו, וכן רשאית היא להמליץ על דחייתו של השינוי או על אכרזתו כרשמי בהתאמות שעליהן תמליץ;

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(ב)   ועדת האימוץ תימנע, ככל האפשר, מהמלצה על אכרזת שינוי לאומי כתקן רשמי אם מצאה כי אינו הכרחי, ובלבד שלא תימנע מהמלצת על אישור שינוי לאומי מתחייב, אלא מנימוקים מיוחדים בכתב;

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(ב1) לשם ביצוע תפקידיה רשאית ועדת האימוץ, בין השאר, להסתייע במומחים;

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(ב2) ועדת האימוץ רשאית, לעניין תקן מסוים, לדון בשינוי לאומי מתחייב, אם ביקש זאת אחד מחבריה ופירט נימוקים מיוחדים לכך בבקשתו; הנימוקים האמורים יירשמו בפרוטוקול הוועדה;

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(ב3) סברה ועדת האימוץ כי אין הצדקה להכריז על השינוי הלאומי כתקן רשמי, תעביר את עמדתה המנומקת לממונה; הממונה יבקש מהוועדה המרכזית שבתחום פעולתה מצוי התקן, לבחון מחדש אם יש הצדקה בשינוי הלאומי נוכח עמדת ועדת האימוץ; סברה הוועדה המרכזית כי –

(1)   אין הצדקה לשינוי הלאומי, תפעל לעיבוד התקן בהתאם לכללים לפי סעיף 7, בתוך תקופה שלא תעלה על 90 ימים מיום הפנייה אליה, לצורך הגשת התקן המעובד לשר;

(2)   יש הצדקה לשינוי הלאומי, תעביר לשר ולממונה את עמדתה המנומקת בתוך 30 ימים מיום פניית הממונה אליה, ועמדתה תועבר, באמצעות הממונה, לשרים כאמור בסעיף 8(ה3);

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(ג)    ועדת האימוץ תמסור את המלצתה לשר בתוך שלושה חודשים מיום פנייתו, ותפרסם באתר האינטרנט של המשרד את פירוט שמות הנוכחים בדיון ובהצבעה, תמצית הדיון, לרבות עמדות שונות ככל שהובעו במסגרתו, וכן ההחלטות שהתקבלו בצירוף הנימוקים להן, והכול בכפוף להוראות כל דין;

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(4)   (בוטלה);

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(5)   (בוטלה).

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין אכרזה לראשונה על תקן המבוסס על תקן בין-לאומי, הכולל שינוי לאומי, כתקן רשמי.

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 4 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 8א

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 177 (ה"ח 1083)

8א. (א) השתנה תקן בין-לאומי שאומץ כתקן רשמי יחולו הוראות אלה:

(1) המכון, באמצעות הממונה, יביא את השינוי בתקן הבין-לאומי לאישורו בכתב של השר בתוך שלושה חודשים מיום כניסתו לתוקף של השינוי בתקן הבין-לאומי;

(2) השר יאשר את השינוי בתקן הבין-לאומי שקיבל מהמכון ויכריז עליו כתקן רשמי לפי הוראות סעיף 8, אלא אם כן ביקשו השר או המכון את המלצת אם מצא, על פי המלצת הממונה, כי השינוי שעובד על ידי המכון תואם את השינוי בתקן הבין-לאומי; כלל השינוי שעובד על ידי המכון שינוי לאומי, יביא הממונה את השינוי הלאומי לבחינת ועדת האימוץ שמינה השר לפי הוראות סעיף 8ב (להלן בחוק זה – ועדת האימוץ);

(3) ביקשו השר או המכון את המלצת על בחינת השינוי הלאומי בידי ועדת האימוץ כאמור בפסקה (2) יחולו הוראות אלה:

(א) ועדת האימוץ תבחן את השינוי בתקן הבין-לאומי ותמליץ למכון על אימוצו הלאומי ותמליץ על אכרזתו כתקן רשמי, במלואו או בחלקו, וכן רשאית היא להמליץ על דחייתו של השינוי או על אימוצו בהתאמות אכרזתו כרשמי בהתאמות שעליהן תמליץ;

(ב) ועדת האימוץ תימנע, ככל האפשר, מהמלצה למכון על ביצוע התאמות לא הכרחיות או על דחיית השינוי שנעשה בתקן הבין-לאומי, כולו או חלקו על אכרזת שינוי לאומי כתקן רשמי אם מצאה כי אינו הכרחי, ובלבד שלא תימנע מהמלצת על אישור שינוי לאומי מתחייב, אלא מנימוקים מיוחדים בכתב;

(ב1) לשם ביצוע תפקידיה רשאית ועדת האימוץ, בין השאר, להסתייע במומחים;

(ב2) ועדת האימוץ רשאית, לעניין תקן מסוים, לדון בשינוי לאומי מתחייב, אם ביקש זאת אחד מחבריה ופירט נימוקים מיוחדים לכך בבקשתו; הנימוקים האמורים יירשמו בפרוטוקול הוועדה;

(ב3) סברה ועדת האימוץ כי אין הצדקה להכריז על השינוי הלאומי כתקן רשמי, תעביר את עמדתה המנומקת לממונה; הממונה יבקש מהוועדה המרכזית שבתחום פעולתה מצוי התקן, לבחון מחדש אם יש הצדקה בשינוי הלאומי נוכח עמדת ועדת האימוץ; סברה הוועדה המרכזית כי –

(1) אין הצדקה לשינוי הלאומי, תפעל לעיבוד התקן בהתאם לכללים לפי סעיף 7, בתוך תקופה שלא תעלה על 90 ימים מיום הפנייה אליה, לצורך הגשת התקן המעובד לשר;

(2) יש הצדקה לשינוי הלאומי, תעביר לשר ולממונה את עמדתה המנומקת בתוך 30 ימים מיום פניית הממונה אליה, ועמדתה תועבר, באמצעות הממונה, לשרים כאמור בסעיף 8(ה3);

(ג) ועדת האימוץ תמסור את המלצתה למכון לשר בתוך שלושה חודשים מיום פניית השר או המכון, לפי העניין פנייתו, ותפרסם באתר האינטרנט של המשרד את המלצתה והנימוקים לה; ועדת האימוץ לא תפרסם בהמלצתה ובנימוקים לה מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן – חוק הגנת הפרטיות) פירוט שמות הנוכחים בדיון ובהצבעה, תמצית הדיון, לרבות עמדות שונות ככל שהובעו במסגרתו, וכן ההחלטות שהתקבלו בצירוף הנימוקים להן, והכול בכפוף להוראות כל דין;

(4) (א) דחה המכון את המלצת ועדת האימוץ, כולה או חלקה, יודיע לשר בכתב, בתוך 30 ימים מיום מסירת ההמלצה, על החלטת המכון ונימוקיה, בצירוף המלצת ועדת האימוץ;

(ב) קיבל המכון את המלצת ועדת האימוץ, ימשיך בעיבוד התקן בהתאם להוראות חוק זה ויעביר לשר את השינוי בתקן בתוך 30 ימים מיום מסירת ההמלצה;

(5) הודיע המכון לשר על החלטתו כאמור בפסקה (4)(א), יפרסם את ההחלטה ואת הנימוקים לה באתר האינטרנט של המכון; המכון לא יפרסם בהחלטה ובנימוקים לה כל מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין אכרזה לראשונה על תקן המבוסס על תקן בין-לאומי, הכולל שינוי לאומי, כתקן רשמי.

ועדת האימוץ (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

8ב.     (א)  השר ימנה ועדת אימוץ שתפקידה לבחון את השינויים בתקנים הבין-לאומיים לפי סעיף 8א.

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ב)  ועדת האימוץ תהיה בת ארבעה חברים ושני משקיפים, כמפורט להלן:

(1)   הממונה;

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(2)   נציג שתמנה לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, שהוא בעל השכלה בתחומי ההנדסה, האדריכלות או הטכנולוגיה;

(3)   נציג ציבור שהוא נציג ארגוני צרכנים כהגדרתם בסעיף 31(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, המייצג את ציבור הצרכנים, לפי המלצת הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן כמשמעותו בחוק האמור, מתוך רשימות שהוגשו לו על ידי ארגוני הצרכנים כאמור;

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(3א) עובד משרד האוצר המכהן בוועד הפועל;

(4)   נציג ציבור התעשיינים, לפי המלצת התאחדות התעשיינים בישראל, שישמש כמשקיף;

(5)   נציג ציבור היבואנים, לפי המלצת איגוד לשכות המסחר, שישמש כמשקיף.

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ב1) נציג המכון, שימנה המנהל הכללי של המכון מבין עובדיו, יוזמן להשתתף בישיבות ועדת האימוץ, אך לא תהיה לו זכות הצבעה; על נציג המכון יחולו ההוראות החלות על חבר ועדת האימוץ, בשינויים המחויבים.

          (ג)   לא ימונה לחבר ועדת האימוץ או למשקיף בה מי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר ועדת האימוץ;

(2)   הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור בפסקה (1) וטרם ניתן לגביו פסק דין סופי;

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(3)   הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כאמור לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו או של קרובו; לעניין זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו של חבר ועדת האימוץ או של משקיף בה, לפי העניין, או עניין של גוף שכל אחד מאלה או קרובו של כל אחד מהם, מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

"קרוב" – (נמחקה).

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ד)  הממונה יהיה יושב ראש ועדת האימוץ, והוא יזמין את חברי הוועדה, את נציג המכון ואת המשקיפים, יקבע את זמן התכנסותה של הוועדה, את מקום ישיבתה ואת סדר יומה.

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ה)  חברי ועדת האימוץ ומשקיפים שמונו לפי סעיף קטן (ב)(2) עד (5) יתמנו לתקופה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותם לתקופה נוספת בדרך שבה מונו.

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 5 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 8ב

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 178 (ה"ח 1083)

(ב) ועדת האימוץ תהיה בת שלושה ארבעה חברים ושני משקיפים, כמפורט להלן:

(1) הממונה;

(2) נציג המכון, לפי המלצת המנהל הכללי של המכון מבין עובדיו;

(2) נציג שתמנה לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, שהוא בעל השכלה בתחומי ההנדסה, האדריכלות או הטכנולוגיה;

(3) נציג ציבור שהוא נציג ארגוני צרכנים כהגדרתם בסעיף 31(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, המייצג את ציבור הצרכנים, לפי המלצת הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן כמשמעותו בחוק האמור, מתוך רשימות שהוגשו לו על ידי ארגוני הצרכנים כאמור;

(3א) עובד משרד האוצר המכהן בוועד הפועל;

(4) נציג ציבור התעשיינים, לפי המלצת התאחדות התעשיינים בישראל, שישמש כמשקיף;

(5) נציג ציבור היבואנים, לפי המלצת איגוד לשכות המסחר, שישמש כמשקיף.

(ב1) נציג המכון, שימנה המנהל הכללי של המכון מבין עובדיו, יוזמן להשתתף בישיבות ועדת האימוץ, אך לא תהיה לו זכות הצבעה; על נציג המכון יחולו ההוראות החלות על חבר ועדת האימוץ, בשינויים המחויבים.

(ג) לא ימונה לחבר ועדת האימוץ או למשקיף בה מי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר ועדת האימוץ;

(2) הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור בפסקה (1) וטרם ניתן לגביו פסק דין סופי;

(3) הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כאמור לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו או של קרובו; לעניין זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו של חבר ועדת האימוץ או של משקיף בה, לפי העניין, או עניין של גוף שכל אחד מאלה או קרובו של כל אחד מהם, מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, הורי הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר ועדת האימוץ או משקיף בה, לפי העניין, וכן בן זוג או ילד של כל אחד מהם.

(ד) הממונה יהיה יושב ראש ועדת האימוץ, והוא יזמין את חברי הוועדה חברי הוועדה, את נציג המכון ואת המשקיפים, יקבע את זמן התכנסותה של הוועדה, את מקום ישיבתה ואת סדר יומה.

(ה) חברי ועדת האימוץ ומשקיפים שמונו לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) שמונו לפי סעיף קטן (ב)(2) עד (5) יתמנו לתקופה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותם לתקופה נוספת בדרך שבה מונו.

סדרי הדיון (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

8ג.     (א)  המניין החוקי לדיוני ועדת האימוץ ולהחלטותיה הוא שלושת החברים.

          (ב)  החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות של החברים הנוכחים בהצבעה, ובלבד שיושב ראש הוועדה נמנה עם הנוכחים בהצבעה; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש קול נוסף.

          (ג)   לא התקיים מניין חוקי כאמור בסעיף קטן (א), תתכנס ועדת האימוץ פעם נוספת בתוך שבעה ימים מהמועד שנקבע להתכנסותה הקודמת; התכנסה הוועדה בתוך שבעה ימים כאמור, יתקבלו החלטות הוועדה ברוב דעות הנוכחים, ובלבד שיושב ראש הוועדה נוכח בישיבה; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש קול נוסף.

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 6 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 8ג

ישיבות ועדת האימוץ (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

8ד.     ועדת האימוץ תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה, ככל שלא נקבעו בחוק זה, והיא רשאית לשם ביצוע תפקידיה למנות מומחים, לשמוע כל אדם ולבקש מכל אדם הנוגע לתפקידה, למסור לה מידע ומסמך הנוגע לתפקידה וכפי שתבקש; לעניין זה –

          "מסמך" – לרבות מידע הנוגע לתקן, תעודות או פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המחשבים);

          "מידע" – למעט מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן – חוק הגנת הפרטיות).

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 7 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 8ד

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 178 (ה"ח 1083)

8ד. ועדת האימוץ תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה, ככל שלא נקבעו בחוק זה, והיא רשאית לשם ביצוע תפקידיה לשמוע למנות מומחים, לשמוע כל אדם ולבקש מכל אדם הנוגע לתפקידה, למסור לה מידע ומסמך הנוגע לתפקידה וכפי שתבקש; לעניין זה –

"מסמך" – לרבות מידע הנוגע לתקן, תעודות או פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המחשבים);

"מידע" – למעט מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן – חוק הגנת הפרטיות).

ניגוד עניינים (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

8ה.     (א)  חבר ועדת האימוץ או משקיף יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות הוועדה, אם הנושא עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו, ולא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות ועדת האימוץ.

          (ב)  התברר לחבר ועדת האימוץ או למשקיף כי הנושא הנדון בישיבת הוועדה או המטופל על ידו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך בלא דיחוי ליושב ראש הוועדה או לשר, לפי העניין, ויפעל על פי הוראותיו.

          (ג)   על אף האמור בסעיף זה, חבר ועדת האימוץ או משקיף רשאי להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף או הציבור שהוא נציגם ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ד)  בסעיף זה, "עניין אישי" – כהגדרתו בסעיף 8ב(ג)(3).

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 7 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 8ה

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 178 (ה"ח 1083)

(ד) בסעיף זה, "עניין אישי" ו"קרוב" – כהגדרתם – כהגדרתו בסעיף 8ב(ג)(3).

פקיעת כהונה (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

8ו.      (א)  חבר ועדת האימוץ או משקיף יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה, לפי העניין:

(1)   הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2)   הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר ועדת האימוץ או משקיף, לפי העניין;

(3)   התקיימה אחת הנסיבות הפוסלות אותו מלהתמנות כחבר ועדת האימוץ או משקיף, לפי העניין, למעט לפי סעיף 8ב(ג)(2);

(4)   הוא חדל לייצג את הגוף שמינה אותו כמייצגו בוועדת האימוץ.

          (ב)  הוגש כתב אישום נגד חבר ועדת האימוץ או נגד משקיף, בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה סבור השר כי אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה או כמשקיף, לפי העניין, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו ולמנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה.

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 7 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 8ו

העברה מכהונה (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

8ז.      השר רשאי להעביר חבר ועדת אימוץ או משקיף מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו, ולמנות חבר או משקיף במקומו, אם מתקיים אחד מאלה:

(1)  נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(2)  הוא נעדר משלוש ישיבות רצופות של ועדת האימוץ או מחמש ישיבות בתקופה של שנה אחת.

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 8 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 8ז

תוקף פעולות (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

8ח.     קיום ועדת האימוץ, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר ועדת האימוץ או משקיף, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי ועדת האימוץ מכהנים כדין.

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 8 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 8ח

החלת דינים (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

8ט.     חבר ועדת האימוץ ומשקיף שאינם עובדי המדינה, דינם כדין עובד המדינה, לעניין חיקוקים אלה:

(1)  חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;

(2)  חוק העונשין, התשל"ז-1977, לעניין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;

(3)  חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969;

(4)  פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 8 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 8ט

גמול או החזר הוצאות (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

8י.      (א)  חבר ועדת האימוץ או משקיף לא יקבל שכר בעד כהונתו.

          (ב)  חבר ועדת האימוץ שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד בגוף שאותו הוא מייצג בוועדת האימוץ, זכאי לקבל גמול מהמשרד בעבור השתתפות בישיבות ועדת האימוץ לפי הוראות סעיף קטן (ד), ובלבד שאינו זכאי לקבל תמורה בעבור ההשתתפות ממקור אחר.

          (ג)   חבר ועדת האימוץ שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (ב) זכאי לקבל מהמשרד החזר הוצאות שהוציא לצורך ההשתתפות בישיבות ועדת האימוץ לפי הוראות סעיף קטן (ד), ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות ממקור אחר.

          (ד)  שר האוצר, בהתייעצות עם השר, יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישולם גמול או החזר הוצאות לפי סעיף זה לחברי ועדת האימוץ ואת שיעוריהם.

          (ה)  בסעיף זה, "עובד המדינה" ו"עובד גוף מתוקצב" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 8 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 8י

חובת שמירה על תקן רשמי (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 14) תשע"ח-2018 (תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

9.    (א)  (1)   לא ייצר אדם מצרך שמיפרט שלו נקבע כתקן רשמי, לא ימכרנו, לא ייבאו, לא ישתמש בו בכל עבודה שהיא ולא יבצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכיה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם כן מתקיימת במצרך או בתהליך העבודה אחת מאלה (בסעיף זה – דרישות תקינה):

(א)   המצרך או תהליך העבודה מתאים לדרישות התקן הרשמי או שהוא עומד בהוראה אחרת באכרזה שבה הוכרז התקן שחל לגבי אותו מצרך או תהליך עבודה כתקן רשמי;

(ב)   המצרך או תהליך העבודה מתאים לדרישות תקן בין-לאומי על עדכוניו ובכלל זה אסדרה זרה, שאומצו, במלואן או בחלקן, בתקן רשמי, למעט תקן רשמי המפורט בתוספת השלישית, ובלבד שהמצרך סומן כנדרש לפי הדין הישראלי ואם הוא מכשיר חשמלי – הוא תואם לרשת החשמל הנוהגת בישראל;

(ג)    המצרך הוא תהליך העבודה מתאים לדרישות אסדרה זרה בעניין המצרך או תהליך העבודה, ובלבד שהתקן הרשמי שחל לגבי אותו מצרך או תהליך העבודה מנוי בתוספת הרביעית והמצרך סומן כנדרש לפי הדין הישראלי, ואם הוא מכשיר חשמלי – הוא תואם לרשת החשמל הנוהגת בישראל; לעניין זה, "אסדרה זרה" – לרבות תקן בין-לאומי על עדכוניו;

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

(2)   (א)   הוראות פסקה (1) לא יחולו על ייבוא של מצרך כאמור באותה פסקה, אם לשם התקנתו, הפעלתו או תחזוקתו לא נדרש לפי דין בעל מקצוע, והמצרך מיובא לשימוש אישי או משפחתי, בהתאם להוראות לעניין ייבוא אישי הקבועות לפי סעיף 2 לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979;

(ב)   השר יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד את רשימת התקנים הרשמיים החלים על מצרכים כאמור בפסקת משנה (א), ויעדכן את הרשימה, אם הדבר נדרש, לאחר כל אכרזה של תקן רשמי, לרבות שינוי, תיקון או החלפת של תקן רשמי כאמור; אין באי-פרסום כאמור כדי לפגוע בתוקפן של הוראות פסקת משנה (א);

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

(3)   הוראות פסקה (2) לא יחולו על מצרכים אלה: מזון כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015, רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, לרבות אופניים עם מנוע עזר כהגדרתם לפי הפקודה האמורה, ומוצר או מכשיר שנועד לשימוש רפואי;

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

(4)   השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע, בצו –

(א)   מצרכים או סוגי מצרכים המיובאים לשימוש אישי או משפחתי שהוראות פסקה (2) יחולו עליהם, אף אם לשם התקנתם, הפעלתם או תחזוקתם לא נדרש לפי דין בעל מקצוע;

(ב)   מצרכים או סוגי מצרכים שהוראות פסקה (2) לא יחולו עליהם;

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

(5)   (א)   הממונה על התקינה יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד את רשימת התקנים הרשמיים החלים על מצרכים כאמור בסעיף קטן (א)(1)(ב), ויעדכן את הרשימה, אם הדבר נדרש, לאחר כל אכרזה של תקן רשמי, לרבות שינוי, תיקון או החלפה של תקן רשמי כאמור; אין באי-פרסום כאמור כדי לפגוע בתוקפן של הוראות אותו סעיף קטן;

(ב)   השר רשאי, בצו, להסיר תקנים מהתוספת השלישית, ורשאי הוא, בכפוף להוראות סעיף 2יח לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, להוסיף, בצו, תקנים לתוספת השלישית;

(ג)    השר רשאי, בצו, לקבוע בתוספת הרביעית תקן רשמי שאינו מבוסס על תקן בין-לאומי, אם יש אסדרה זרה, לרבות תקן בין-לאומי, בעניין שמוסדר באותו תקן ומתקיימים לגביה כל אלה:

(1)   האסדרה הזרה חלה במדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים ויש בה כדי לשמור על בריאותו של הציבור או בטיחותו או על איכות הסביבה;

(2)   לממונה על התקינה יש יכולת לבדוק את עמידת המצרך בדרישות האסדרה הזרה;

(ד)   השר רשאי לקבוע בצו כאמור בפסקת משנה (ג) חובה להציג מסמכים לפי סעיף 2ו לפקודת היבוא והיצור [נוסח חדש], התשל"ט-1979 או מסמכים נוספים, כפי שיקבע, לשם הוכחת התאמתו של מצרך לדרישות האסדרה הזרה כאמור באותה פסקת משנה;

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

(6)   הוראות פסקה (1) לא יחולו על ייצור או יבוא של מצרך כאמור באותה פסקה, אם מתקיים בו אחד אלה:

(א)   הוא מיועד לשם מחקר או פיתוח כהגדרתם בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-1984;

(ב)   הוא מיועד ליצוא;

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

(7)   הוראות פסקה (1) לא יחולו על יבוא מצרך, לעניין חובת עמידה בהוראות סימון של מצרך שאינו מיועד לשיווק ולהפצה לציבור שהוא אחד מאלה:

(א)   דוגמאות;

(ב)   מצרך המיועד לשימוש בהליכי הייצור;

(ג)    מצרך המיועד לשימוש עצמי;

(ד)   חלקי חילוף לתעשייה.

(תיקון מס' 7) תשס"ה-2005

          (א1) נקבעו בתקן רשמי הוראות תחזוקה, התקנה או הפעלה של מצרך, יבוצעו הפעולות שנקבעו כאמור על ידי מי שחויב בכך בתקן הרשמי, בהתאם לדרישות התקן הרשמי.

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

          (א2) (1)   עוסק יודיע בלא דיחוי לממונה בהתקיים אחד או יותר מאלה:

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

(א)   נודע לעוסק כי מצרך שייבא, ייצר, מכר או תחזק או השתמש בו בתהליכי עבודה לא מתאים לדרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) החלות על המצרך או שקיימת הסתברות גבוהה לאי-עמידתו של המצרך בדרישות התקינה כאמור; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובתו של עוסק כאמור בסעיף קטן 9(א)(1);

(ב)   נודע לעוסק על פגיעה שנגרמה או שעלולה להיגרם לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם, או לאיכות הסביבה, בשל מצרך שחל עליו תקן רשמי, שהעוסק ייבא, ייצר, מכר, תחזק או השתמש בו בתהליכי עבודה;

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

(2)   נודע לעוסק האמור בפסקה (1), ינקוט, באופן מיידי, את כל הפעולות הנדרשות למניעת השימוש במצרך ולמניעת יבואו, ייצורו, מכירתו, תחזוקתו והשימוש בו בתהליכי העבודה, לפי העניין, לרבות החזרתו לעוסק, אם נדרש, ויודיע על הפעולות שנקט בהודעה לממונה לפי הוראות פסקה (1);

(3)   עוסק ישמור תלונות שהתקבלו אצלו לגבי סיכונים שנגרמו, או שעלולים להיגרם, לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם ממצרך שייבא, ייצר, מכר, תחזק או השתמש בו בתהליכי עבודה, ובלבד שחל עליו תקן רשמי; עוסק ישמור רשומות של תלונות שהתקבלו כאמור כל עוד המצרך האמור נמכר או מוצג למכירה, בין על ידו ובין על ידי מי שהוא שיווק לו את המצרך ולתקופה של שבע שנים לפחות מיום הפסקת מכירתו או הצגתו למכירה כאמור.

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (א3) (1)   בעת העברה בין עוסקים של מצרך שמפרט שלו נקבע בתקן רשמי, יעביר כל אחד מהעוסקים לעוסקים האחרים את פרטיו, ובכלל זה את שמו המלא, מען עסקו, ומספר עוסק מורשה או מספר רישיון עסק שלו, וכן פרטים המאפשרים את זיהוי המצרך; העוסקים ישמרו לתקופה שלא תפחת משבע שנים את הפרטים האמורים וכן את תעודת המשלוח של המצרך;

(2)   השר רשאי לקבוע הוראות בעניינים שלהלן, בשים לב לסוגי העוסקים או לסוגי המצרכים שעליהם יחולו;

(א)   פרטים נוספים ומסמכים שיש להעביר ולשמור לשם הבטחת עקיבות;

(ב)   הקלות בדרישות של מסירה ושמירה של פרטים ומסמכים כאמור בסעיף זה לפי סוגי עוסקים, בשים לב לגודלם ולסוג המצרך המועבר או המתקבל על ידם;

(ג)    הקלות בדרישות של מסירה ושמירה של פרטים ומסמכים כאמור בסיף זה או התאמות בדרישות כאמור, לפי סוגי עוסקים או סוגי מצרכים, אם שוכנע השר כי קבועות, לפי דין אחר, הוראות המבטיחות עקיבות מתאימה לגבי אותם סוגי עוסקים או סוגי מצרכים, לפי העניין, ובלבד שלא ייקבעו הקלות או התאמות כאמור אלא בהסכמת השר הממונה על ביצוע הדין האחר; קבע השר הוראות כאמור, יראו את הפרטים והמסמכים הנשמרים לפי הדין האחר כפרטים ומסמכים שנדרשים לפי סעיף זה;

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

(3)   מסמכים ופרטים שעל עוסק לשמור לפי הוראות סעיף קטן (א2) וסעיף קטן זה (בסעיף קטן זה – מידע), יכול שיישמרו בדרך דיגטלית, אלא אם כן קבע הממונה אחרת בהוראותיו, ובלבד ששמירת המידע בדרך דיגטלית תיעשה כך שהמידע יישמר באופן אמין, ברור וקריא ויגובה מעת לעת; הממונה רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן השמירה של המידע בדרך דיגטלית, הדרכים לגיבויו וצורת הגישה אליו לשם פיקוח, ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות בשים לב לסוגי העוסקים, לגודלם ולהיקף פעילותם, לסוגי המצרכים ולסוגי המידע;

(4)   הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מצרך שהוא מזון כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015;

(5)   בסעיף קטן זה –

"העברת מצרך" – למעט –

(1)   העברה לעוסק שהוא מוביל בלבד, למטרת הובלתו בין עוסקים;

(2)   העברת דוגמאות של מצרך לצורכי מחקר, לימוד או פיתוח, שאינן מיועדות למכירה לצרכנים;

(3)   העברת מצרך אל גורם מחוץ לישראל או העברת מצרך שכולה מתרחשת מחוץ לישראל;

"עקיבות" – היכולת לעקוב אחר מצרך ולאתר אותו בכל אחד מהשלבים של הייצור, הייבוא או המכירה, לרבות היכולת לעקוב אחר בדיקות, מפורטים ואישורים לגבי המצרך, מגורמים בישראל ומחוץ לישראל.

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

          (א4) הוראות סעיפים קטנים (א2) ו-(א3) וכן הוראות סעיף 10 יחולו בשינויים המחויבים גם על מצרכים או תהליכי עבודה שחלות עליהם דרישות תקינה כאמור בסעיף 9(א)(1)(ב) או (ג).

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ב)  בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), רשאי השר לקבוע בצו כי לא יעשה אדם במצרך שמיפרט שלו נקבע כתקן רשמי את אחד המעשים המנויים בסעיף קטן (א), אלא אם ניתן לו היתר מאת המכון לסמנו בתו תקן וסימנו בהתאם לתנאי ההיתר; המכון רשאי לבטל היתר כזה לגבי מצרך שניתן עליו היתר ולא יוצר לפי דרישות התקן.

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

          (ג)   תחילתו של צו לפי סעיף קטן (ב) תהא ששים יום אחרי פרסומו ברשומות או במועד מאוחר יותר שקבע השר.

מיום 18.1.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 922 מיום 18.1.1979 עמ' 34 (ה"ח 1372)

9. (א) לא ייצר אדם מצרך, שמיפרט שלו נקבע כתקן רשמי, ולא ימכרנו, ולא ייבאו ולא ייצאו, ולא ישתמש בו בכל עבודה שהיא, ולא יבצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם התאימו המצרך או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי, או אם נקבעה הוראה אחרת באכרזה שבה הוכרז התקן כתקן רשמי.

(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), רשאי שר התעשיה, המסחר והתיירות לקבוע בצו כי לא יעשה אדם במצרך שמיפרט שלו נקבע כתקן רשמי את אחד המעשים המנויים בסעיף קטן (א), אלא אם ניתן לו היתר מאת המכון לסמנו בתו תקן וסימנו בהתאם לתנאי ההיתר; המכון רשאי לבטל היתר כזה לגבי מצרך שניתן עליו היתר ולא יוצר לפי דרישות התקן.

(ג) תחילתו של צו לפי סעיף קטן (ב) תהא ששים יום אחרי פרסומו ברשומות או במועד מאוחר יותר שקבע השר.

 

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 722 (ה"ח 3074)

הוספת סעיף קטן 9(א1)

 

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 9 (ה"ח 768)

הוספת סעיף קטן 9(א2)

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 178 (ה"ח 1083)

(א3) (1) בעת העברה בין עוסקים של מצרך שמפרט שלו נקבע בתקן רשמי, יעביר כל אחד מהעוסקים לעוסקים האחרים את פרטיו, ובכלל זה את שמו המלא, מען עסקו, ומספר עוסק מורשה או מספר רישיון עסק שלו, וכן פרטים המאפשרים את זיהוי המצרך; העוסקים ישמרו לתקופה שלא תפחת משבע שנים את הפרטים האמורים וכן את תעודת המשלוח של המצרך;

(2) השר רשאי לקבוע הוראות בעניינים שלהלן, בשים לב לסוגי העוסקים או לסוגי המצרכים שעליהם יחולו;

(א) פרטים נוספים ומסמכים שיש להעביר ולשמור לשם הבטחת עקיבות;

(ב) הקלות בדרישות של מסירה ושמירה של פרטים ומסמכים כאמור בסעיף זה לפי סוגי עוסקים, בשים לב לגודלם ולסוג המצרך המועבר או המתקבל על ידם;

(ג) הקלות בדרישות של מסירה ושמירה של פרטים ומסמכים כאמור בסיף זה או התאמות בדרישות כאמור, לפי סוגי עוסקים או סוגי מצרכים, אם שוכנע השר כי קבועות, לפי דין אחר, הוראות המבטיחות עקיבות מתאימה לגבי אותם סוגי עוסקים או סוגי מצרכים, לפי העניין, ובלבד שלא ייקבעו הקלות או התאמות כאמור אלא בהסכמת השר הממונה על ביצוע הדין האחר; קבע השר הוראות כאמור, יראו את הפרטים והמסמכים הנשמרים לפי הדין האחר כפרטים ומסמכים שנדרשים לפי סעיף זה;

(3) מסמכים ופרטים שעל עוסק לשמור לפי הוראות סעיף קטן זה (בסעיף קטן זה – מידע), יכול שיישמרו בדרך דיגטלית, אלא אם כן קבע הממונה אחרת בהוראותיו, ובלבד ששמירת המידע בדרך דיגטלית תיעשה כך שהמידע יישמר באופן אמין, ברור וקריא ויגובה מעת לעת; הממונה רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן השמירה של המידע בדרך דיגטלית, הדרכים לגיבויו וצורת הגישה אליו לשם פיקוח, ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות בשים לב לסוגי העוסקים, לגודלם ולהיקף פעילותם, לסוגי המצרכים ולסוגי המידע;

(4) הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מצרך שהוא מזון כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015;

(5) בסעיף קטן זה –

"העברת מצרך" – למעט –

(1) העברה לעוסק שהוא מוביל בלבד, למטרת הובלתו בין עוסקים;

(2) העברת דוגמאות של מצרך לצורכי מחקר, לימוד או פיתוח, שאינן מיועדות למכירה לצרכנים;

(3) העברת מצרך אל גורם מחוץ לישראל או העברת מצרך שכולה מתרחשת מחוץ לישראל;

"עקיבות" – היכולת לעקוב אחר מצרך ולאתר אותו בכל אחד מהשלבים של הייצור, הייבוא או המכירה, לרבות היכולת לעקוב אחר בדיקות, מפורטים ואישורים לגבי המצרך, מגורמים בישראל ומחוץ לישראל.

(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), רשאי שר התעשיה, המסחר והתיירות השר לקבוע בצו כי לא יעשה אדם במצרך שמיפרט שלו נקבע כתקן רשמי את אחד המעשים המנויים בסעיף קטן (א), אלא אם ניתן לו היתר מאת המכון לסמנו בתו תקן וסימנו בהתאם לתנאי ההיתר; המכון רשאי לבטל היתר כזה לגבי מצרך שניתן עליו היתר ולא יוצר לפי דרישות התקן.

 

מיום 1.7.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2712 מיום 22.3.2018 עמ' 458 (ה"ח 1196)

(א) (1) לא ייצר אדם מצרך, שמיפרט שלו נקבע כתקן רשמי, ולא ימכרנו, ולא ייבאו ולא ייצאו, ולא ישתמש בו בכל עבודה שהיא, ולא יבצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם התאימו המצרך או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי, או אם נקבעה הוראה אחרת באכרזה שבה הוכרז התקן כתקן רשמי;

(2) (א) הוראות פסקה (1) לא יחולו על ייבוא של מצרך כאמור באותה פסקה, אם לשם התקנתו, הפעלתו או תחזוקתו לא נדרש לפי דין בעל מקצוע, והמצרך מיובא לשימוש אישי או משפחתי, בהתאם להוראות לעניין ייבוא אישי הקבועות לפי סעיף 2 לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979;

(ב) השר יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד את רשימת התקנים הרשמיים החלים על מצרכים כאמור בפסקת משנה (א), ויעדכן את הרשימה, אם הדבר נדרש, לאחר כל אכרזה של תקן רשמי, לרבות שינוי, תיקון או החלפת של תקן רשמי כאמור; אין באי-פרסום כאמור כדי לפגוע בתוקפן של הוראות פסקת משנה (א);

(3) הוראות פסקה (2) לא יחולו על מצרכים אלה: מזון כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015, רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, לרבות אופניים עם מנוע עזר כהגדרתם לפי הפקודה האמורה, ומוצר או מכשיר שנועד לשימוש רפואי;

(4) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע, בצו –

(א) מצרכים או סוגי מצרכים המיובאים לשימוש אישי או משפחתי שהוראות פסקה (2) יחולו עליהם, אף אם לשם התקנתם, הפעלתם או תחזוקתם לא נדרש לפי דין בעל מקצוע;

(ב) מצרכים או סוגי מצרכים שהוראות פסקה (2) לא יחולו עליהם.

 

מיום 1.6.2022

פסקאות 9(א)(6), 9(א)(7) מיום 18.11.2021

תיקון מס' 16

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 353 (ה"ח 1443)

(א) (1) לא ייצר אדם מצרך, שמיפרט שלו נקבע כתקן רשמי, ולא ימכרנו, ולא ייבאו ולא ייצאו, ולא ישתמש בו בכל עבודה שהיא, ולא יבצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם התאימו המצרך או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי, או אם נקבעה הוראה אחרת באכרזה שבה הוכרז התקן כתקן רשמי;

(1) לא ייצר אדם מצרך שמיפרט שלו נקבע כתקן רשמי, לא ימכרנו, לא ייבאו, לא ישתמש בו בכל עבודה שהיא ולא יבצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכיה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם כן מתקיימת במצרך או בתהליך העבודה אחת מאלה (בסעיף זה – דרישות תקינה):

(א) המצרך או תהליך העבודה מתאים לדרישות התקן הרשמי או שהוא עומד בהוראה אחרת באכרזה שבה הוכרז התקן שחל לגבי אותו מצרך או תהליך עבודה כתקן רשמי;

(ב) המצרך או תהליך העבודה מתאים לדרישות תקן בין-לאומי על עדכוניו ובכלל זה אסדרה זרה, שאומצו, במלואן או בחלקן, בתקן רשמי, למעט תקן רשמי המפורט בתוספת השלישית, ובלבד שהמצרך סומן כנדרש לפי הדין הישראלי ואם הוא מכשיר חשמלי – הוא תואם לרשת החשמל הנוהגת בישראל;

(ג) המצרך הוא תהליך העבודה מתאים לדרישות אסדרה זרה בעניין המצרך או תהליך העבודה, ובלבד שהתקן הרשמי שחל לגבי אותו מצרך או תהליך העבודה מנוי בתוספת הרביעית והמצרך סומן כנדרש לפי הדין הישראלי, ואם הוא מכשיר חשמלי – הוא תואם לרשת החשמל הנוהגת בישראל; לעניין זה, "אסדרה זרה" – לרבות תקן בין-לאומי על עדכוניו;

(5) (א) הממונה על התקינה יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד את רשימת התקנים הרשמיים החלים על מצרכים כאמור בסעיף קטן (א)(1)(ב), ויעדכן את הרשימה, אם הדבר נדרש, לאחר כל אכרזה של תקן רשמי, לרבות שינוי, תיקון או החלפה של תקן רשמי כאמור; אין באי-פרסום כאמור כדי לפגוע בתוקפן של הוראות אותו סעיף קטן;

(ב) השר רשאי, בצו, להסיר תקנים מהתוספת השלישית, ורשאי הוא, בכפוף להוראות סעיף 2יח לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, להוסיף, בצו, תקנים לתוספת השלישית;

(ג) השר רשאי, בצו, לקבוע בתוספת הרביעית תקן רשמי שאינו מבוסס על תקן בין-לאומי, אם יש אסדרה זרה, לרבות תקן בין-לאומי, בעניין שמוסדר באותו תקן ומתקיימים לגביה כל אלה:

(1) האסדרה הזרה חלה במדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים ויש בה כדי לשמור על בריאותו של הציבור או בטיחותו או על איכות הסביבה;

(2) לממונה על התקינה יש יכולת לבדוק את עמידת המצרך בדרישות האסדרה הזרה;

(ד) השר רשאי לקבוע בצו כאמור בפסקת משנה (ג) חובה להציג מסמכים לפי סעיף 2ו לפקודת היבוא והיצור [נוסח חדש], התשל"ט-1979 או מסמכים נוספים, כפי שיקבע, לשם הוכחת התאמתו של מצרך לדרישות האסדרה הזרה כאמור באותה פסקת משנה;

(6) הוראות פסקה (1) לא יחולו על ייצור או יבוא של מצרך כאמור באותה פסקה, אם מתקיים בו אחד אלה:

(א) הוא מיועד לשם מחקר או פיתוח כהגדרתם בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-1984;

(ב) הוא מיועד ליצוא;

(7) הוראות פסקה (1) לא יחולו על יבוא מצרך, לעניין חובת עמידה בהוראות סימון של מצרך שאינו מיועד לשיווק ולהפצה לציבור שהוא אחד מאלה:

(א) דוגמאות;

(ב) מצרך המיועד לשימוש בהליכי הייצור;

(ג) מצרך המיועד לשימוש עצמי;

(ד) חלקי חילוף לתעשייה.

(א2) (1) עוסק יודיע בלא דיחוי לממונה בהתקיים אחד או יותר מאלה:

(א) נודע לעוסק כי מצרך שייבא, ייצר, מכר, תחזק או השתמש בו בתהליכי עבודה, לא עומד בדרישות התקן הרשמי החל על המצרך, או שקיימת הסתברות גבוהה לאי-עמידתו של המצרך כאמור בדרישות התקן הרשמי החל עליו; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובתו של עוסק לעניין התאמת המצרך לתקן רשמי לפי הוראות סעיף קטן (א) או (א1);

(א) נודע לעוסק כי מצרך שייבא, ייצר, מכר או תחזק או השתמש בו בתהליכי עבודה לא מתאים לדרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) החלות על המצרך או שקיימת הסתברות גבוהה לאי-עמידתו של המצרך בדרישות התקינה כאמור; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובתו של עוסק כאמור בסעיף קטן 9(א)(1);

(ב) נודע לעוסק על פגיעה שנגרמה או שעלולה להיגרם לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם, או לאיכות הסביבה, בשל מצרך שחל עליו תקן רשמי, שהעוסק ייבא, ייצר, מכר, תחזק או השתמש בו בתהליכי עבודה;

(2) בהודעה לממונה לפי הוראות פסקה (1)(א), יודיע העוסק לממונה גם על הפעולות שנקט, ככל שנקט, למניעת השימוש במצרך או מניעת ייבואו, ייצורו, מכירתו, תחזוקתו, אחסנתו או מניעת השימוש בו בתהליכי העבודה, לפי העניין;

(2) נודע לעוסק האמור בפסקה (1), ינקוט, באופן מיידי, את כל הפעולות הנדרשות למניעת השימוש במצרך ולמניעת יבואו, ייצורו, מכירתו, תחזוקתו והשימוש בו בתהליכי העבודה, לפי העניין, לרבות החזרתו לעוסק, אם נדרש, ויודיע על הפעולות שנקט בהודעה לממונה לפי הוראות פסקה (1);

(3) עוסק ישמור תלונות שהתקבלו אצלו לגבי סיכונים שנגרמו, או שעלולים להיגרם, לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם ממצרך שייבא, ייצר, מכר, תחזק או השתמש בו בתהליכי עבודה, ובלבד שחל עליו תקן רשמי; עוסק ישמור רשומות של תלונות שהתקבלו כאמור כל עוד המצרך האמור נמכר או מוצג למכירה, בין על ידו ובין על ידי מי שהוא שיווק לו את המצרך ולתקופה של שבע שנים לפחות מיום הפסקת מכירתו או הצגתו למכירה כאמור.

(א3) (1) בעת העברה בין עוסקים של מצרך שמפרט שלו נקבע בתקן רשמי, יעביר כל אחד מהעוסקים לעוסקים האחרים את פרטיו, ובכלל זה את שמו המלא, מען עסקו, ומספר עוסק מורשה או מספר רישיון עסק שלו, וכן פרטים המאפשרים את זיהוי המצרך; העוסקים ישמרו לתקופה שלא תפחת משבע שנים את הפרטים האמורים וכן את תעודת המשלוח של המצרך;

(3) מסמכים ופרטים שעל עוסק לשמור לפי הוראות סעיף קטן זה סעיף קטן (א2) וסעיף קטן זה (בסעיף קטן זה – מידע), יכול שיישמרו בדרך דיגטלית, אלא אם כן קבע הממונה אחרת בהוראותיו, ובלבד ששמירת המידע בדרך דיגטלית תיעשה כך שהמידע יישמר באופן אמין, ברור וקריא ויגובה מעת לעת; הממונה רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן השמירה של המידע בדרך דיגטלית, הדרכים לגיבויו וצורת הגישה אליו לשם פיקוח, ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות בשים לב לסוגי העוסקים, לגודלם ולהיקף פעילותם, לסוגי המצרכים ולסוגי המידע;

(א4) הוראות סעיפים קטנים (א2) ו-(א3) וכן הוראות סעיף 10 יחולו בשינויים המחויבים גם על מצרכים או תהליכי עבודה שחלות עליהם דרישות תקינה כאמור בסעיף 9(א)(1)(ב) או (ג).

(תיקון מס' 7) תשס"ה-2005

9א.     (בוטל).

מיום 29.11.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ח מס' 236 מיום 29.11.1957 עמ' 2 (ה"ח 307)

הוספת סעיף 9א

 

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 722 (ה"ח 3074)

ביטול סעיף 9א

הנוסח הקודם:

9א. שר המסחר והתעשייה רשאי, אם ראה שהדבר דרוש למניעת סכנת נפשות או פגיעה ברכוש, לאסור בצו את החזקתו של מצרך אשר מיפרטו נקבע כתקן רשמי, או את השימוש בו למטרה כלשהי אם הוא אינו מותאם לדרישות התקן הרשמי.

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

פרק ה': ביקורת והבטחת השמירה על תקן רשמי

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 9 (ה"ח 768)

הוספת כותרת פרק ה'

הבטחת השמירה על תקן רשמי (תיקון מס' 1)  תשי"ח-1957 (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

10.  (א)  הממונה רשאי בכל עת מתקבלת על הדעת לערוך בקורת ולקיים פיקוח על מנת לבדוק אם ממלאים אחרי הוראות חוק זה.

 

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

          (א1) הממונה רשאי למנות מפקחים מבין עובדי המשרד או מפקחים מקרב עובדי המדינה במשרד אחר, בהסכמת השר הממונה על אותו משרד, שיהיו נתונות להם הסמכויות לביצוע פיקוח לפי סעיף קטן (ב), כולן או חלקן, לשם קיום פיקוח לפי חוק זה; הודעה על מינוי מפקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

          (ב)  בקיום פיקוח לפי סעיף קטן (א) רשאי הממונה ומפקח –

(תיקון מס' 1)  תשי"ח-1957 (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

(1)   להיכנס בכל עת המתקבלת על הדעת, לכל מקום שיש לו יסוד להניח שמייצרים בו או מחזיקים בו מצרך שמיפרטו נקבע כתקן רשמי או שמבצעים בו או ביצעו בו עבודה שהכללים הטכניים של תהליכה נקבעו כתקן רשמי, ולבדוק כל מצרך או תהליך עבודה וכל דבר הנמצא באותו מקום, וליטול דוגמה מכל מצרך לשם בדיקה, אולם אין להיכנס למקום המשמש למגורים בלבד אלא על פי צו חיפוש מאת בית משפט מוסמך;

(תיקון מס' 1)  תשי"ח-1957

(2)   להורות כי דוגמה שבחר, ולא ניטלה לבדיקה, תישמר במקום הימצאה, בדרך שקבע, לתקופה שיקבע ושלא תעלה על חדשיים מיום בחירתה;

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

(3)   לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

(4)   לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר, לרבות מעוסק, להציג לפניו כל מידע או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה; הממונה ומפקח יהיו רשאים לדרוש גם מידע או מסמך אף אם לא הודיע להם עוסק לפי הוראת סעיף 9(א2)(1)(א), ובלבד שנוכחו כי קיים טעם לדרישת המידע הנוסף כאמור; לעניין זה –

"מסמך" – לרבות תעודות או פלט כהגדרתו בחוק המחשבים;

"מידע" – לרבות כל מידע הנוגע לתקן החל על מצרך או בדבר ייבואו, ייצורו או מכירתו של המצרך או בדבר מאפייני המצרך ותכולתו, דרכי ייצורו, הוראות בדבר השימוש בו, תוצאות בדיקות שנערכו לגבי המצרך והמסקנות לגביו, מידע בדבר הפצתו או מכירתו, וזהות הצרכנים שרכשו אותו, או רשומות של תלונות שהתקבלו לגביו כאמור בהוראת סעיף 9(א2)(3), ולמעט מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות.

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

          (ב1) התעורר חשד לביצוע עבירה לפי הוראות חוק זה, רשאי הממונה או מפקח –

(1)   לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), בשינויים המחויבים;

(2)   לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (בסעיף זה – פקודת מעצר וחיפוש), בשינויים המחויבים;

(3)   לבקש מבית המשפט צו חיפוש לפי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש, ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו-45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

          (ב2) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים כל אלה:

(1)   הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ולובש מדי מפקח, בצבע ובצורה שהורה הממונה לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה; על אף האמור, מפקח שלא הוסמך בסמכויות לפי סעיף קטן (ב1), אינו חייב בלבישת מדים;

(2)   יש בידו תעודה החתומה בידי הממונה, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו שאותה יציג לפי דרישה;

(3)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף קטן (ב) ו-(ב1), כפי שקבע הממונה באישור השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים;

(4)   הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים;

(5)   משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי.

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

          (ג)   (בוטל).

(תיקון מס' 1)  תשי"ח-1957

          (ד)  כל אדם המבצע עבודת בניה או התקנה (אינסטלציה), הטעונה קבלת היתר או אישור, בתוקף חוק או מכוח אחר, מאת מוסד ממשלתי או מוסד של רשות מקומית, או מאת בעל זכיון מטעם המדינה שאושר לצורך סעיף זה על ידי הממונה, ישיג ויציג לפניהם, ככל שיידרש על ידיהם, תעודת בדיקה כמתואר בסעיף 12, שתעיד על התאמת המצרכים, שבהם הוא משתמש או השתמש בביצוע העבודה, לדרישות תקן רשמי; אולם לא יידרש אדם להציג תעודת בדיקה לגבי מצרך שיש עליו תו תקן כאמור בסעיף 11. בסעיף קטן זה "המבצע עבודה" לרבות אדם אשר העבודה מבוצעת על פי פקודתו.

מיום 29.11.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ח מס' 236 מיום 29.11.1957 עמ' 2 (ה"ח 307)

10. (א) הממונה רשאי בכל עת לערוך בקורת על מנת לבדוק אם ממלאים אחרי הוראות סעיף 9.

(א) הממונה רשאי בכל עת מתקבלת על הדעת לערוך בקורת על מנת לבדוק אם ממלאים אחרי הוראות חוק זה.

(ב) בעריכת בקורת לפי סעיף קטן (א) רשאי הממונה, וכל אדם שהוסמך לכך על ידי הממונה –

(1) להיכנס בכל עת המתקבלת על הדעת, לכל מקום שיש לו יסוד להניח שמייצרים בו או מחזיקים בו מצרך שמיפרטו נקבע כתקן רשמי או שמבצעים בו או ביצעו בו עבודה שהכללים הטכניים של תהליכה נקבעו כתקן רשמי, ולבדוק כל מצרך או תהליך עבודה וכל דבר הנמצא באותו מקום, וליטול דוגמה מכל מצרך לשם בדיקה, אולם אין להיכנס למקום המשמש למגורים בלבד אלא על פי צו חיפוש מאת בית משפט מוסמך; הוראות הסעיפים 19-23 לפקודת הפרוצידורה הפלילית (מאסר וחיפושים), יחולו בשינויים המחוייבים על חיפוש לפי פסקה זו;

(2) להורות כי דוגמה שבחר, ולא ניטלה לבדיקה, תישמר במקום הימצאה, בדרך שקבע, לתקופה שיקבע ושלא תעלה על חדשיים מיום בחירתה;

(3) לתפוס ולעכב כל דבר שיש לו יסוד להניח שנעברה בו עבירה על הוראות חוק זה ולהחזיקו עד שבית משפט מוסמך יחליט מה ייעשה בו, או להורות שהדבר יישאר במקום שבו נמצא בזמן הבקורת עד שבית משפט מוסמך יחליט מה ייעשה בו, אלא שאם לא הוגשה תביעה לבית המשפט תוך שני חדשים מתאריך התפיסה, העיכוב או מתן ההוראה, יוחזר הדבר או תתבטל ההוראה;

(4) המחזיק דבר שנתפס לפי פסקה (3) יטפל בו כדרך בעלים; לא טיפל בו כך והדבר נשמד או ניזוק ישולמו לבעליו פיצויים מאוצר המדינה;

(2) (5) להשתמש בכל הסמכויות הנתונות בסעיף 2 לפקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות) לקצין משטרה בדרגת מפקח, וסעיפים 3 ו-4 לפקודה האמורה יחולו על כל הודעה שהוא רשם תוך שימוש בסמכויות אלה.

(ג) כל אדם אחראי הנוגע בדבר חייב, ככל שיידרש לכך על ידי הממונה, למסור לו ולמי שהוסמך על ידיו ידיעות ומסמכים, שלדעת הממונה יש בהם כדי להקל את ביצועו של חוק זה, לרבות תעודת בדיקה לפי סעיף 12, אולם לא יידרש אדם למסור ידיעות או מסמכים העלולים לגלגל עליו אשמה פלילית.

(ד) כל אדם המבצע עבודת בניה או התקנה (אינסטלציה), הטעונה קבלת היתר או אישור, בתוקף חוק או מכוח אחר, מאת מוסד ממשלתי או מוסד של רשות מקומית, או מאת בעל זכיון מטעם המדינה שאושר לצורך סעיף זה על ידי הממונה, ישיג ויציג לפניהם, ככל שיידרש על ידיהם, תעודת בדיקה כמתואר בסעיף 12, שתעיד על התאמת המצרכים, שבהם הוא משתמש או השתמש בביצוע העבודה, לדרישות תקן רשמי; אולם לא יידרש אדם להציג תעודת בדיקה לגבי מצרך שיש עליו תו תקן כאמור בסעיף 11. בסעיף קטן זה "המבצע עבודה" לרבות אדם אשר העבודה מבוצעת על פי פקודתו.

 

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 9 (ה"ח 768)

(א) הממונה רשאי בכל עת מתקבלת על הדעת לערוך בקורת ולקיים פיקוח על מנת לבדוק אם ממלאים אחרי הוראות חוק זה.

(א1) הממונה רשאי למנות מפקחים מבין עובדי המשרד או מפקחים מקרב עובדי המדינה במשרד אחר, בהסכמת השר הממונה על אותו משרד, שיהיו נתונות להם הסמכויות לביצוע פיקוח לפי סעיף קטן (ב), כולן או חלקן, לשם קיום פיקוח לפי חוק זה; הודעה על מינוי מפקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

(ב) בעריכת בקורת לפי סעיף קטן (א) רשאי הממונה, וכל אדם שהוסמך לכך על ידי הממונה בקיום פיקוח לפי סעיף קטן (א) רשאי הממונה ומפקח

(1) להיכנס בכל עת המתקבלת על הדעת, לכל מקום שיש לו יסוד להניח שמייצרים בו או מחזיקים בו מצרך שמיפרטו נקבע כתקן רשמי או שמבצעים בו או ביצעו בו עבודה שהכללים הטכניים של תהליכה נקבעו כתקן רשמי, ולבדוק כל מצרך או תהליך עבודה וכל דבר הנמצא באותו מקום, וליטול דוגמה מכל מצרך לשם בדיקה, אולם אין להיכנס למקום המשמש למגורים בלבד אלא על פי צו חיפוש מאת בית משפט מוסמך; הוראות הסעיפים 19-23 לפקודת הפרוצידורה הפלילית (מאסר וחיפושים), יחולו בשינויים המחוייבים על חיפוש לפי פסקה זו;

(2) להורות כי דוגמה שבחר, ולא ניטלה לבדיקה, תישמר במקום הימצאה, בדרך שקבע, לתקופה שיקבע ושלא תעלה על חדשיים מיום בחירתה;

(3) לתפוס ולעכב כל דבר שיש לו יסוד להניח שנעברה בו עבירה על הוראות חוק זה ולהחזיקו עד שבית משפט מוסמך יחליט מה ייעשה בו, או להורות שהדבר יישאר במקום שבו נמצא בזמן הבקורת עד שבית משפט מוסמך יחליט מה ייעשה בו, אלא שאם לא הוגשה תביעה לבית המשפט תוך שני חדשים מתאריך התפיסה, העיכוב או מתן ההוראה, יוחזר הדבר או תתבטל ההוראה;

(4) המחזיק דבר שנתפס לפי פסקה (3) יטפל בו כדרך בעלים; לא טיפל בו כך והדבר נשמד או ניזוק ישולמו לבעליו פיצויים מאוצר המדינה;

(5) להשתמש בכל הסמכויות הנתונות בסעיף 2 לפקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות) לקצין משטרה בדרגת מפקח, וסעיפים 3 ו-4 לפקודה האמורה יחולו על כל הודעה שהוא רשם תוך שימוש בסמכויות אלה.

(3) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(4) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר, לרבות מעוסק, להציג לפניו כל מידע או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה; הממונה ומפקח יהיו רשאים לדרוש גם מידע או מסמך אף אם לא הודיע להם עוסק לפי הוראת סעיף 9(א2)(1)(א), ובלבד שנוכחו כי קיים טעם לדרישת המידע הנוסף כאמור; לעניין זה –

"מסמך" – לרבות תעודות או פלט כהגדרתו בחוק המחשבים;

"מידע" – לרבות כל מידע הנוגע לתקן החל על מצרך או בדבר ייבואו, ייצורו או מכירתו של המצרך או בדבר מאפייני המצרך ותכולתו, דרכי ייצורו, הוראות בדבר השימוש בו, תוצאות בדיקות שנערכו לגבי המצרך והמסקנות לגביו, מידע בדבר הפצתו או מכירתו, וזהות הצרכנים שרכשו אותו, או רשומות של תלונות שהתקבלו לגביו כאמור בהוראת סעיף 9(א2)(3), ולמעט מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות.

(ב1) התעורר חשד לביצוע עבירה לפי הוראות חוק זה, רשאי הממונה או מפקח –

(1) לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), בשינויים המחויבים;

(2) לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (בסעיף זה – פקודת מעצר וחיפוש), בשינויים המחויבים;

(3) לבקש מבית המשפט צו חיפוש לפי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש, ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו-45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים.

(ב2) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים כל אלה:

(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ולובש מדי מפקח, בצבע ובצורה שהורה הממונה לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה; על אף האמור, מפקח שלא הוסמך בסמכויות לפי סעיף קטן (ב1), אינו חייב בלבישת מדים;

(2) יש בידו תעודה החתומה בידי הממונה, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו שאותה יציג לפי דרישה;

(3) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף קטן (ב) ו-(ב1), כפי שקבע הממונה באישור השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים;

(4) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים;

(5) משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי.

(ג) כל אדם אחראי הנוגע בדבר חייב, ככל שיידרש לכך על ידי הממונה, למסור לו ולמי שהוסמך על ידיו ידיעות ומסמכים, שלדעת הממונה יש בהם כדי להקל את ביצועו של חוק זה, לרבות תעודת בדיקה לפי סעיף 12, אולם לא יידרש אדם למסור ידיעות או מסמכים העלולים לגלגל עליו אשמה פלילית.

הודעה בדבר מסוכנות מצרך (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

10א.  הממונה יהיה רשאי לעשות כל אחד מאלה:

 

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

(1)  להורות לעוסק להודיע או לפרסם, לכל אדם הנוגע בדבר, כי מצרך או תהליך עבודה אינו מתאים לדרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) החלות עליו, וכי המצרך או תהליך העבודה מסוכן לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם או לאיכות הסביבה, או שקיימת הסתברות גבוהה למסוכנות כאמור; ההודעה תהיה באופן שיורה עליה הממונה; הממונה לא יורה לעוסק להודיע או לפרסם כאמור, אלא לאחר שנתן לו הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו;

(2)  להודיע או לפרסם הודעה מטעמו אם נוכח כי העוסק סירב להודיע או לפרסם, באופן שהורה עליו כאמור בפסקה (1), או שסבר כי קיים חשש מיידי לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם או לאיכות הסביבה, ורשאי הוא –

(א)   להודיע או לפרסם הודעה מטעמו גם בלי שנתן לעוסק הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו אם סבר כי קיים חשש מיידי כאמור, ובלבד שנתן לו הזדמנות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מכן;

(ב)   לחייב את העוסק בהוצאות ההודעה או הפרסום, כולן או חלקן; על הטלת הוצאות פרסום כאמור יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995;

(3)  להודיע לכל אדם או לפרסם הודעה מטעמו על ממצאי בדיקות שערך בהתאם לסמכותו לפי חוק זה, אם נוכח כי נגרמה פגיעה לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם או לאיכות הסביבה, או קיימת הסתברות גבוהה שתיגרם פגיעה כאמור, ובלבד שנתן לעוסק הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו טרם מתן ההודעה או הפרסום כאמור; סבר הממונה כי קיים חשש מיידי לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם או לאיכות הסביבה, רשאי הוא לפרסם כאמור בלי שנתן לעוסק הזדמנות לטעון את טענותיו כאמור, ובלבד שנתן לו הזדמנות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מכן.

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 11 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 10א

 

מיום 1.6.2022

תיקון מס' 16

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 355 (ה"ח 1443)

(1) להורות לעוסק להודיע או לפרסם, לכל אדם הנוגע בדבר, כי מצרך או תהליך עבודה אינו מתאים לדרישות תקן רשמי החל לדרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) החלות עליו, וכי המצרך או תהליך העבודה מסוכן לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם או לאיכות הסביבה, או שקיימת הסתברות גבוהה למסוכנות כאמור; ההודעה תהיה באופן שיורה עליה הממונה; הממונה לא יורה לעוסק להודיע או לפרסם כאמור, אלא לאחר שנתן לו הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו;

הודעה על הפסקת פעולות עוסק והשמדה (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

10ב.  (א)  הממונה רשאי להורות לעוסק, בהודעה בכתב, להפסיק לייצר מצרך או להפסיק את מכירתו או את הצגתו לצורך מכירתו, אם מצא שאינו מתאים לדרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) החלות על המצרך, וכן להורות על איסופו של המצרך למקום שקבע, החזרתו לעוסק שממנו קיבל את המצרך, והכול באופן שיורה ולאחר שנתן לעוסק הזדמנות סבירה, בנסיבות העניין, לטעון את טענותיו.

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (א1) סבר הממונה כי קיים חשש לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם או לאיכות הסביבה, רשאי הוא להורות לעוסק, בהודעה בכתב ולאחר שנתן לעוסק הזדמנות סבירה, בנסיבות העניין, לטעון את טענותיו, להורות לו להפסיק את מכירתו או הצגתו למכירה של מצרך מאותו סוג שממנו ניטלה דוגמה לבדיקה או שנבחרה לצורך בדיקתה, לפי סעיף 10(ב)(1) או (2), לפי העניין, עד לקבלת תוצאות בדיקה של הדוגמה מהמצרך שניטלה לבדיקה; ואולם עד לקבלת החלטת הממונה בדבר מתן הוראה לפי סעיף קטן זה, רשאי מפקח להורות כי לא ייעשה כל שימוש במצרך כאמור, לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים או עד לקבלת תוצאות הבדיקה, לפי המוקדם מביניהם.

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

          (ב)  סבר הממונה כי קיים חשש לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם או לאיכות הסביבה, או עלול להתקיים חשש כאמור, בשל מצרך שאינו מתאים לדרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) החלות עליו ואין במתן הוראות לעוסק כאמור בסעיף קטן (א) כדי למנוע את החשש כאמור, יהיה רשאי הממונה להורות לעוסק גם להשמיד את המצרך, והכול באופן שיורה בהודעה, ולאחר שנתן לעוסק הזדמנות סבירה, בנסיבות העניין, לטעון את טענותיו.

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ג)   סבר הממונה כי קיים חשש מיידי לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם או לאיכות הסביבה, או עלול להתקיים חשש כאמור, רשאי הוא ליתן לעוסק, בצו, הוראה לפי סעיפים קטנים (א), (א1) או (ב) בלי שנתן לו הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו, ובלבד שנתן לו הזדמנות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מכן.

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 11 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 10ב

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 179 (ה"ח 1083)

(א1) סבר הממונה כי קיים חשש לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם או לאיכות הסביבה, רשאי הוא להורות לעוסק, בהודעה בכתב ולאחר שנתן לעוסק הזדמנות סבירה, בנסיבות העניין, לטעון את טענותיו, להורות לו להפסיק את מכירתו או הצגתו למכירה של מצרך מאותו סוג שממנו ניטלה דוגמה לבדיקה או שנבחרה לצורך בדיקתה, לפי סעיף 10(ב)(1) או (2), לפי העניין, עד לקבלת תוצאות בדיקה של הדוגמה מהמצרך שניטלה לבדיקה; ואולם עד לקבלת החלטת הממונה בדבר מתן הוראה לפי סעיף קטן זה, רשאי מפקח להורות כי לא ייעשה כל שימוש במצרך כאמור, לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים או עד לקבלת תוצאות הבדיקה, לפי המוקדם מביניהם.

(ב) סבר הממונה כי קיים חשש לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם או לאיכות הסביבה, או עלול להתקיים חשש כאמור, בשל מצרך שאינו מתאים לדרישות תקן רשמי החל עליו ואין במתן הוראות לעוסק כאמור בסעיף קטן (א) כדי למנוע את החשש כאמור, יהיה רשאי הממונה להורות לעוסק גם להשמיד את המצרך, והכול באופן שיורה בהודעה, ולאחר שנתן לעוסק הזדמנות סבירה, בנסיבות העניין, לטעון את טענותיו.

(ג) סבר הממונה כי קיים חשש מיידי לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם או לאיכות הסביבה, או עלול להתקיים חשש כאמור, רשאי הוא ליתן לעוסק, בצו, הוראה לפי סעיף קטן (א) או (ב) לפי סעיפים קטנים (א), (א1) או (ב) בלי שנתן לו הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו, ובלבד שנתן לו הזדמנות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מכן.

 

מיום 1.6.2022

תיקון מס' 16

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 355 (ה"ח 1443)

(א) הממונה רשאי להורות לעוסק, בהודעה בכתב, להפסיק לייצר מצרך או להפסיק את מכירתו או את הצגתו לצורך מכירתו, אם מצא שאינו מתאים לדרישות תקן רשמי החל לדרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) החלות על המצרך, וכן להורות על איסופו של המצרך למקום שקבע, החזרתו לעוסק שממנו קיבל את המצרך, והכול באופן שיורה ולאחר שנתן לעוסק הזדמנות סבירה, בנסיבות העניין, לטעון את טענותיו.

(א1) סבר הממונה כי קיים חשש לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם או לאיכות הסביבה, רשאי הוא להורות לעוסק, בהודעה בכתב ולאחר שנתן לעוסק הזדמנות סבירה, בנסיבות העניין, לטעון את טענותיו, להורות לו להפסיק את מכירתו או הצגתו למכירה של מצרך מאותו סוג שממנו ניטלה דוגמה לבדיקה או שנבחרה לצורך בדיקתה, לפי סעיף 10(ב)(1) או (2), לפי העניין, עד לקבלת תוצאות בדיקה של הדוגמה מהמצרך שניטלה לבדיקה; ואולם עד לקבלת החלטת הממונה בדבר מתן הוראה לפי סעיף קטן זה, רשאי מפקח להורות כי לא ייעשה כל שימוש במצרך כאמור, לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים או עד לקבלת תוצאות הבדיקה, לפי המוקדם מביניהם.

(ב) סבר הממונה כי קיים חשש לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם או לאיכות הסביבה, או עלול להתקיים חשש כאמור, בשל מצרך שאינו מתאים לדרישות תקן רשמי החל לדרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) החלות עליו ואין במתן הוראות לעוסק כאמור בסעיף קטן (א) כדי למנוע את החשש כאמור, יהיה רשאי הממונה להורות לעוסק גם להשמיד את המצרך, והכול באופן שיורה בהודעה, ולאחר שנתן לעוסק הזדמנות סבירה, בנסיבות העניין, לטעון את טענותיו.

שיקול דעת הממונה במתן הוראות (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

10ג.   הוראות הממונה לפי סעיפים 10א ו-10ב יינתנו בשים לב לנסיבות העניין, ובכלל זה להיקף ולמידת הפגיעה בשלומו, בבטיחותו או בבריאותו של אדם או באיכות הסביבה ולהיקף הפרסום הנדרש.

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 12 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 10ג

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

פרק ו': תו תקן

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 12 (ה"ח 768)

הוספת כותרת פרק ו'

תו תקן (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

11.  (א)  השר יקבע בצו שפורסם ברשומות, סימנים לאישור התאמתו של מצרך לתקן או לתקן רשמי; לכל סימן כזה ייקרא "תו תקן".

          (ב)  כל המייצר מצרך המתאים לדרישות תקן או תקן רשמי, הכל לפי המקרה, רשאי, לפי היתר מאת המכון, לסמן את המצרך בתו תקן; המכון רשאי בכל עת לבטל היתר כזה.

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ב1) במכון תפעל מינהלת לעניין מתן היתר לסימון מצרכים בתו-תקן (בסעיף זה – המינהלת), וזה הרכבה:

(1)   הממונה, שיהיה היושב ראש;

(2)   המנהל הכללי של המכון או עובד המכון שהוא הסמיכו בכתב;

(3)   אחד עשר חברים שימנה הוועד הפועל לתקופה של חמש שנים; הוועד הפועל יהיה רשאי לאשר את הארכת המינוי לתקופה של חמש שנים נוספים.

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

          (ג)   לא יסמן אדם כל חומר וכל מוצר בתו תקן אלא בתוקף היתר שניתן כאמור בסעיף קטן (ב), או לפי צו על פי סעיף 9(ב).

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ד)  השר יקבע את דרכי קביעתו של צו תקן והשימוש בו, וכן הוראות לעניין ועדות מקצועיות וועדות היתרים שהמינהלת רשאית להקים, כהונתם של חברי המינהלת והוועדות כאמור, ובכלל זה תנאים למינוים ועילות להפסקת כהונתם.

מיום 18.1.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 922 מיום 18.1.1979 עמ' 34 (ה"ח 1372)

(ג) לא יסמן אדם כל חומר וכל מוצר בתו תקן אלא בתוקף היתר שניתן כאמור בסעיף קטן (ב), או לפי צו על פי סעיף 9(ב).

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 162, 180 (ה"ח 1083)

11. (א) שר המסחר והתעשיה השר יקבע בצו שפורסם ברשומות, סימנים לאישור התאמתו של מצרך לתקן או לתקן רשמי; לכל סימן כזה ייקרא "תו תקן".

(ב) כל המייצר מצרך המתאים לדרישות תקן או תקן רשמי, הכל לפי המקרה, רשאי, לפי היתר מאת המכון, לסמן את המצרך בתו תקן; המכון רשאי בכל עת לבטל היתר כזה.

(ב1) במכון תפעל מינהלת לעניין מתן היתר לסימון מצרכים בתו-תקן (בסעיף זה – המינהלת), וזה הרכבה:

(1) הממונה, שיהיה היושב ראש;

(2) המנהל הכללי של המכון או עובד המכון שהוא הסמיכו בכתב;

(3) אחד עשר חברים שימנה הוועד הפועל לתקופה של חמש שנים; הוועד הפועל יהיה רשאי לאשר את הארכת המינוי לתקופה של חמש שנים נוספים.

(ג) לא יסמן אדם כל חומר וכל מוצר בתו תקן אלא בתוקף היתר שניתן כאמור בסעיף קטן (ב), או לפי צו על פי סעיף 9(ב).

(ד) דרכי קביעתו של תו תקן והשימוש בו יסודרו בתקנות.

(ד) השר יקבע את דרכי קביעתו של צו תקן והשימוש בו, וכן הוראות לעניין ועדות מקצועיות וועדות היתרים שהמינהלת רשאית להקים, כהונתם של חברי המינהלת והוועדות כאמור, ובכלל זה תנאים למינוים ועילות להפסקת כהונתם.

הסכמים עם מוסדות חוץ (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

11א.  המכון רשאי, באישור השר, להתקשר בהסכמים עם מוסדות שמחוץ לישראל, לשם הסדרת סימונם בתו תקן של מצרכים המתאימים לדרישות התקן, המיוצרים באותה ארץ ומיובאים לישראל.

מיום 18.1.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 922 מיום 18.1.1979 עמ' 34 (ה"ח 1372)

הוספת סעיף 11א

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 162 (ה"ח 1083)

11א. המכון רשאי, באישור שר התעשיה, המסחר והתיירות השר, להתקשר בהסכמים עם מוסדות שמחוץ לישראל, לשם הסדרת סימונם בתו תקן של מצרכים המתאימים לדרישות התקן, המיוצרים באותה ארץ ומיובאים לישראל.

 

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

פרק ז': תעודות בדיקה להתאמה לתקן ובדיקת מצרכים

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 12 (ה"ח 768)

הוספת כותרת פרק ז'

תעודת בדיקה בדבר התאמה לתקן (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 11) תשע"ו-2015

12.    (א)  (1)   המכון וכל מי שאושר לענין זה בכתב על ידי הממונה, (להלן – מעבדה מאושרת) רשאים לבדוק את מידת התאמתו של מצרך לתקן, או לתקן רשמי, ולתת תעודת בדיקה על כך;

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(2)   הממונה ייתן אישור למעבדה לשמש כמעבדה מאושרת (בסעיף זה – אישור), אם מצא, להנחת דעתו, כי המעבדה רשומה על פי דין כתאגיד בישראל, וכי היא בעלת יכולת וכשירות מקצועית וערוכה למלא את תפקידה כמעבדה בישראל בתחום מתן האישור, בהתאם לתנאים והוראות שיורה לעניין זה, ובכלל זה היא בעלת איתנות פיננסית כנדרש; לעניין זה, חזקה כי מעבדה היא בעלת יכולת וכשירות מקצועית כאמור אם הוסמכה לשמש כמעבדה בתחום מתן האישור לפי הוראות חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997 או אם הוסמכה על ידי רשות הסמכה זרה אשר חתומה על הסדר ההכרה ההדדית של ארגון ILAC ואשר הוכרה על ידי מדינת ישראל בהסכם הדדי שנחתם בין ממשלת ישראל לבין ממשלה זרה לעניין הכרה הדדית בתוצאות בדיקת התאמת מצרך לתקן או למפרטים והוראות בתחום הטכני; הממונה רשאי להתנות את מתן האישור בקבלת הסמכה כאמור; לעניין זה, "ארגון ILAC" – הארגון הבין-לאומי של גופי הסמכת מעבדות וגופי פיקוח – (International Laboratory Accreditation Cooperation);

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(2א) על אף האמור בפסקה (2), יראו תוצאות בדיקה ואישורים של מעבדה זרה המנויה בהסכם הכרה הדדי בין-ממשלתי כתוצאות בדיקה ואישורים של מעבדה מאושרת, והכול בהתאם לקבוע בהסכם ההכרה האמור; לעניין זה, "מעבדה זרה המנויה בהסדם הכרה הדדי בין-ממשלתי" – מעבדה אשר הוכרה על ידי מדינת ישראל בהסכם הכרה הדדי שנחתם בין ממשלת ישראל לבין ממשלה זרה, אשר מינתה את אותה מעבדה זרה לעניין הכרה הדדית בתוצאות בדיקות של התאמת מצרך לתקן או למפרטים והוראות בתחום הטכני, או באישורי המעבדה האמורה באותו עניין, והכול כקבוע בהסכם;

(3)   נוסף על האמור בפסקה (2), הממונה על ייתן אישור אם מצא כי מתקיים אחד מאלה:

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(א)   מתקיימים יחסי תלות או חשש לניגוד עניינים לגבי המעבדה, העלולים לפגוע בתוצאות בדיקתה, והכול בהתאם לתנאים ולהוראות שיורה לעניין זה; בסעיף זה, "יחסי תלות" – לרבות תלות בין אופן הבדיקה ותוצאות הבדיקה המבוצעת על ידי המעבדה לבין זהות לקוחותיה, תשלום על ידם או מאפיינים אחרים שלהם;

(ב)   המעבדה, נושא משרה בה, בעל שליטה בה, מנהליה או עובד בה העוסק בביצוע בדיקות, הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין זה ראוי לדעתו לתת אישור למעבדה, או הוגש נגדם כתב אישום בעבירה כאמור; הוראות לפי פסקת משנה זו לא יחולו על מעבדה שכל עיסוקה בביצוע בדיקות התאמה לתקן שעניינו הגנת הצרכן בלבד;

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(ג)    המעבדה אינה ערוכה למלא את חובותיה כמפורט בסעיף קטן (א2);

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(ד)   קיים חשש כי מתן אישור למעבדה לגבי התחום המבוקש, עלול לסכן את שלומו, בריאותו או בטיחותו של אדם או את איכות הסביבה;

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(3א) הממונה ייתן אישור לפי סעיף זה לתקופה של שנתיים ורשאי הוא, לבקשת המעבדה, לחדש את האישור לתקופות נוספות של שנתיים כל אחת; ואולם הממונה רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, לתת אישור לתקופה קצרה יותר אם סבר כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין;

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(4)   (נמחקה).

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (א1) (1)   הממונה רשאי לבטל אישור, להתלותו, להגבילו או לסרב לחדשו, לאחר שנתן למעבדה הזדמנות לטעון את טענותיה, בהתקיים אחד מאלה:

(א)   המעבדה איננה ממלאת את החובות המוטלות עליה לפי חוק זה, כולן או מקצתן;

(ב)   האישור ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;

(ג)    חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן האישור לפי סעיף זה;

(ד)   המעבדה הפרה תנאי מתנאי האישור או הוראה מההוראות לפי חוק זה, ובכלל זה הוראות שנתן הממונה;

(ה)   קיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן יש במתן האישור כדי לפגוע בטובת הציבור;

(ו)    ניתן לגבי המעבדה צו פירוק, צו פירוק זמני, צו כינוס, צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים לפי כל דין;

(2)   על אף האמור בפסקה (1), רשאי הממונה להתלות אישור לאלתר, בהחלטה מנומקת בכתב, אם הוא סבור שקיים חשש מיידי לפגיעה בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של אדם או באיכות הסביבה, או שעלול להתקיים חשש כאמור, ובלבד שנתן למעבדה הזדמנות לטעון את טענותיה בהקדם האפשרי לאחר ההתליה ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים ממועד ההתליה.

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (א2) (1)   מעבדה מאושרת תפעל בתחום שלגביו ניתן לה האישור, בהתאם לתנאים למתן האישור, לתנאי האישור ולהוראות לפי חוק זה ובכללן תנאים והוראות שהורה הממונה;

(2)   מעבדה לא תיתן תעודת בדיקה כאמור בסעיף קטן (א)(1), אם –

(א)   קיים חשש לניגוד עניינים ביחס ללקוח, לבדיקה, למוצר או לגורמים הקשורים למי מהם או למעבדה, לרבות כאשר החשש לניגוד העניינים הוא בשל פעילות של המעבדה בתחום שונה מתחום הבדיקה;

(ב)   קיימים יחסי תלות בין המעבדה ללקוח;

(3)   בסעיף זה –

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק החברות;

"גורם קשור" – כהגדרתו בחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014;

"נושא משרה" בתאגיד – מנהל פעיל בתאגיד או שותף, למעט שותף מוגבל;

"עניין אישי" – כהגדרתו בחוק החברות;

(4)   בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (2)(א), יראו במצבים שלהלן ניגוד עניינים לעניין הפסקה האמורה:

(א)   אם למעבדה, לבעל מניות בה, לקרובו או לגוף שבשליטת מי מאלה או שהמעבדה בעלת מניות בו, יש זיקה לגורם העוסק בייצור, בהפצה, בייבוא, בייצוא, בהרכבה או בבנייה של המצרך הנבדק; לעניין זה, "זיקה" – שליטה בתאגיד, וכן כהונה כדיקטור או כנושא משנה בו, יחסי עבודה, או קשרים עסקיים או מקצועיים מתמשכים או קשרים כאמור שהם עיקר פעילותו, למעט קשרים שעניינם מתן שירותי בדיקה ללקוח;

(ב)   אם לעובד, למנהל או לבעל עניין במעבדה יש עניין אישי במזמין הבדיקה, במצרך הנבדק או במצרך או בשירות דומה, מתחרה או משלים למצרך הנבדק, או בענף שאליו משתייך המצרך הנבדק;

(5)   מעבדה מאושרת, בעליה ועובד בה לא ייתנו שירותי ייעוץ הקשורים לתחום שלגביו ניתן האישור למעבדה, אלא אם כן קיבלה המעבדה את אישורו של הממונה מראש ובכתב, ושירותי הייעוץ ניתנים בהתאם להנחיותיו ולתחומים אשר אושרו על ידו;

(6)   בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (5), לרבות לעניין אישור הממונה לפי אותה פסקה, לא תיתן מעבדה מאושרת –

(א)   ייעוץ בדבר תיקון ליקוי שבשלו לא עמד מוצר בדרישות תקן;

(ב)   ייעוץ בקשר לתכנון מוצר שעליו חל תקן;

(ג)    חוות דעת מקדמית בדבר עמידת מצרך בדרישות תקן החל עליו, אלא אם כן היא ניתנת כחלק מהליך הבדיקה לקראת מתן תעודת בדיקה;

(7)   (א)   מעבדה מאושרת לא תסרב סירוב בלתי סביר לתת שירותי בדיקה המוצעים על ידה בתחום שלגביו ניתן האישור, ללקוח דומה, אלא אם כן הראתה טעמים המצדיקים את אי מתן שירות בתנאים דומים (בפסקה זו – סירוב בלתי סביר); הממונה יקבע בהוראותיו נסיבות ותנאים שיראו בהם סירוב בלתי סביר, טעמים המצדיקים אי מתן שירות ותנאים שייחשבו דומים לעניין זה;

(ב)   מעבדה מאושרת לא תתנה מתן שירותי בדיקה המוצעים על ידה בתחום שלגביו ניתן האישור ברכישת שירותים נוספים ממנה או בתנאים בלתי סבירים;

(8)   מעבדה מאושרת לא תמסור ביצוע בדיקה, כולה או חלקה, למעבדה אחרת ולא תסתייע במעבדה אחרת אלא אם כן אושרה בידי הממונה כמעבדה מאושרת לאותה בדיקה; על אף האמור, רשאי הממונה, בנסיבות מיוחדות לעניין סוג בדיקות מסוימות, לקבוע הוראות לעניין הסתייעות מעבדה מאושרת במעבדה אחרת שאיננה מעבדה מאושרת לצורך ביצוע בדיקה, כולה או חלקה;

(9)   מעבדה מאושרת תפרט בתעודת הבדיקה את בדיקות ההתאמה לתקן אשר ביצעה ואת תוצאותיהן; הממונה רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן עריכת תעודת הבדיקה והפרטים שיצוינו בה;

(10)  מעבדה מאושרת לא תיתן לעובד מעובדיה שכר או כל תגמול אחר, הנקבע לפי מספר הבדיקות שיבצע או תוצאות הבדיקות שיבצע;

(11)  לא תעשה מעבדה מאושרת, במעשה או במחדל, בכתב, בעל פה או בדרך אחרת, דבר העלול להטעות את לקוחותיה בעניין מהותי הקשור לפעילותה כמעבדה מאושרת או לממצאי בדיקות שערכה, ובכלל זה לא תציין את דבר היותה מעבדה מאושרת בפרסומים ובמסמכים המתייחסים לבדיקות שאינן כלולות בתחום שלגביו ניתן לה אישור; הממונה רשאי לקבוע הוראות נוספות ביחס לפרסומי מעבדה מאושרת, לצורך מניעת הטעיה של הציבור, לרבות לקוחותיה;

(12)  מעבדה מאושרת תקבע נהלים להסדרת פעילותה בהתאם להוראות לפי חוק זה, לרבות הוראות הממונה, ותפעל לפיהן;

(13)  מעבדה מאושרת תעביר לממונה אישור רואה חשבון לעניין עמידה בהוראות לפי חוק זה, במתכונת ובתדירות שיורה עליה הממונה;

(14)  מעבדה מאושרת תשמור את מסמכי הבדיקות שערכה בהתאם להוראות הממונה;

(15)  מעבדה מאושרת תעביר לממונה דיווחים בעניין פעילותה לפי דרישתו או בהתאם להוראות הממונה.

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (א3) על אף האמור בכל דין או הסכם, הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ומעבדה מאושרת ימסרו לממונה מידע על פי דרישתו, ובכלל זה מידע הנוגע להסמכת המעבדה המאושרת בידי רשות אחרת שהסמיכה את המעבדה כמפורט בסעיף קטן (א)(2).

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

          (ב)  תעודת בדיקה שניתנה כאמור בסעיף קטן (א) ונחתמה בידי מנהל מעבדה מאושרת או בידי מי שהוא הסמיך לכך, תשמש ראיה לתכנה כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

          (ג)   מקום שלענין חיקוק נדרשת ראיה כי נתמלאו תנאי תקן, לא תתקבל כראיה תעודה אלא אם ניתנה בידי מעבדה מאושרת.

מיום 30.12.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"א מס' 611 מיום 30.12.1970 עמ' 22 (ה"ח 878)

12. (א) המכון וכל מי שאושר לענין זה בכתב על ידי הממונה, רשאים לבדוק את מידת התאמתו של מצרך לתקן, או לתקן רשמי, ולתת תעודת בדיקה על כך.

(ב) שיעור השכר בעד בדיקה ייקבע בתקנות.

(ג) (ב) תעודת בדיקה שניתנה כאמור בסעיף קטן (א), תשמש ראיה לתכנה כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

 

מיום 18.1.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 922 מיום 18.1.1979 עמ' 34 (ה"ח 1372)

12. (א) המכון וכל מי שאושר לענין זה בכתב על ידי הממונה, (להלן – מעבדה מאושרת) רשאים לבדוק את מידת התאמתו של מצרך לתקן, או לתקן רשמי, ולתת תעודת בדיקה על כך.

(ב) תעודת בדיקה שניתנה כאמור בסעיף קטן (א), תשמש ראיה לתכנה כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

(ב) תעודת בדיקה שניתנה כאמור בסעיף קטן (א) ונחתמה בידי מנהל מעבדה מאושרת או בידי מי שהוא הסמיך לכך, תשמש ראיה לתכנה כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

(ג) מקום שלענין חיקוק נדרשת ראיה כי נתמלאו תנאי תקן, לא תתקבל כראיה תעודה אלא אם ניתנה בידי מעבדה מאושרת.

 

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 82 (ה"ח 951)

(א) (1) המכון וכל מי שאושר לענין זה בכתב על ידי הממונה, (להלן – מעבדה מאושרת) רשאים לבדוק את מידת התאמתו של מצרך לתקן, או לתקן רשמי, ולתת תעודת בדיקה על כך;

(2) הממונה ייתן אישור למעבדה לשמש כמעבדה מאושרת (בסעיף זה – אישור), אם מצא, להנחת דעתו, כי המעבדה רשומה על פי דין כתאגיד בישראל, וכי היא בעלת יכולת וכשירות מקצועית וערוכה למלא את תפקידה בתחום מתן האישור, בהתאם לתנאים והוראות שיורה לעניין זה, ובכלל זה היא בעלת איתנות פיננסית כנדרש; לעניין זה, חזקה כי מעבדה היא בעלת יכולת וכשירות מקצועית כאמור אם הוסמכה לשמש כמעבדה בתחום מתן האישור לפי הוראות חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997; הממונה רשאי להתנות את מתן האישור בקבלת הסמכה כאמור;

(3) נוסף על האמור בפסקה (2), הממונה על ייתן אישור אם מצא כי מתקיים אחד מאלה:

(א) מתקיימים יחסי תלות או חשש לניגוד עניינים לגבי המעבדה, העלולים לפגוע בתוצאות בדיקתה, והכול בהתאם לתנאים ולהוראות שיורה לעניין זה;

(ב) המעבדה, נושא משרה בה, בעל שליטה בה, מנהליה או עובד בה העוסק בביצוע בדיקות, הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין זה ראוי לדעתו לתת אישור למעבדה, או הוגש נגדם כתב אישום בעבירה כאמור; הוראות לפי פסקת משנה זו לא יחולו על מעבדה שכל עיסוקה בביצוע בדיקות התאמה לתקן שעניינו הגנת הצרכן בלבד;

(4) הממונה יפרסם תנאים והוראות שהורה לפי סעיף קטן זה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 180 (ה"ח 1083)

(א) (1) המכון וכל מי שאושר לענין זה בכתב על ידי הממונה, (להלן – מעבדה מאושרת) רשאים לבדוק את מידת התאמתו של מצרך לתקן, או לתקן רשמי, ולתת תעודת בדיקה על כך;

(2) הממונה ייתן אישור למעבדה לשמש כמעבדה מאושרת (בסעיף זה – אישור), אם מצא, להנחת דעתו, כי המעבדה רשומה על פי דין כתאגיד בישראל, וכי היא בעלת יכולת וכשירות מקצועית וערוכה למלא את תפקידה כמעבדה בישראל בתחום מתן האישור, בהתאם לתנאים והוראות שיורה לעניין זה, ובכלל זה היא בעלת איתנות פיננסית כנדרש; לעניין זה, חזקה כי מעבדה היא בעלת יכולת וכשירות מקצועית כאמור אם הוסמכה לשמש כמעבדה בתחום מתן האישור לפי הוראות חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997 או אם הוסמכה על ידי רשות הסמכה זרה אשר חתומה על הסדר ההכרה ההדדית של ארגון ILAC ואשר הוכרה על ידי מדינת ישראל בהסכם הדדי שנחתם בין ממשלת ישראל לבין ממשלה זרה לעניין הכרה הדדית בתוצאות בדיקת התאמת מצרך לתקן או למפרטים והוראות בתחום הטכני; הממונה רשאי להתנות את מתן האישור בקבלת הסמכה כאמור; לעניין זה, "ארגון ILAC" – הארגון הבין-לאומי של גופי הסמכת מעבדות וגופי פיקוח – (International Laboratory Accreditation Cooperation);

(2א) על אף האמור בפסקה (2), יראו תוצאות בדיקה ואישורים של מעבדה זרה המנויה בהסכם הכרה הדדי בין-ממשלתי כתוצאות בדיקה ואישורים של מעבדה מאושרת, והכול בהתאם לקבוע בהסכם ההכרה האמור; לעניין זה, "מעבדה זרה המנויה בהסדם הכרה הדדי בין-ממשלתי" – מעבדה אשר הוכרה על ידי מדינת ישראל בהסכם הכרה הדדי שנחתם בין ממשלת ישראל לבין ממשלה זרה, אשר מינתה את אותה מעבדה זרה לעניין הכרה הדדית בתוצאות בדיקות של התאמת מצרך לתקן או למפרטים והוראות בתחום הטכני, או באישורי המעבדה האמורה באותו עניין, והכול כקבוע בהסכם;

(3) נוסף על האמור בפסקה (2), הממונה על ייתן אישור אם מצא כי מתקיים אחד מאלה:

(א) מתקיימים יחסי תלות או חשש לניגוד עניינים לגבי המעבדה, העלולים לפגוע בתוצאות בדיקתה, והכול בהתאם לתנאים ולהוראות שיורה לעניין זה; בסעיף זה, "יחסי תלות" – לרבות תלות בין אופן הבדיקה ותוצאות הבדיקה המבוצעת על ידי המעבדה לבין זהות לקוחותיה, תשלום על ידם או מאפיינים אחרים שלהם;

(ב) המעבדה, נושא משרה בה, בעל שליטה בה, מנהליה או עובד בה העוסק בביצוע בדיקות, הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין זה ראוי לדעתו לתת אישור למעבדה, או הוגש נגדם כתב אישום בעבירה כאמור; הוראות לפי פסקת משנה זו לא יחולו על מעבדה שכל עיסוקה בביצוע בדיקות התאמה לתקן שעניינו הגנת הצרכן בלבד;

(ג) המעבדה אינה ערוכה למלא את חובותיה כמפורט בסעיף קטן (א2);

(ד) קיים חשש כי מתן אישור למעבדה לגבי התחום המבוקש, עלול לסכן את שלומו, בריאותו או בטיחותו של אדם או את איכות הסביבה;

(3א) הממונה ייתן אישור לפי סעיף זה לתקופה של שנתיים ורשאי הוא, לבקשת המעבדה, לחדש את האישור לתקופות נוספות של שנתיים כל אחת; ואולם הממונה רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, לתת אישור לתקופה קצרה יותר אם סבר כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין;

(4) הממונה יפרסם תנאים והוראות שהורה לפי סעיף קטן זה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה.

(א1) (1) הממונה רשאי לבטל אישור, להתלותו, להגבילו או לסרב לחדשו, לאחר שנתן למעבדה הזדמנות לטעון את טענותיה, בהתקיים אחד מאלה:

(א) המעבדה איננה ממלאת את החובות המוטלות עליה לפי חוק זה, כולן או מקצתן;

(ב) האישור ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;

(ג) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן האישור לפי סעיף זה;

(ד) המעבדה הפרה תנאי מתנאי האישור או הוראה מההוראות לפי חוק זה, ובכלל זה הוראות שנתן הממונה;

(ה) קיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן יש במתן האישור כדי לפגוע בטובת הציבור;

(ו) ניתן לגבי המעבדה צו פירוק, צו פירוק זמני, צו כינוס, צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים לפי כל דין;

(2) על אף האמור בפסקה (1), רשאי הממונה להתלות אישור לאלתר, בהחלטה מנומקת בכתב, אם הוא סבור שקיים חשש מיידי לפגיעה בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של אדם או באיכות הסביבה, או שעלול להתקיים חשש כאמור, ובלבד שנתן למעבדה הזדמנות לטעון את טענותיה בהקדם האפשרי לאחר ההתליה ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים ממועד ההתליה.

(א2) (1) מעבדה מאושרת תפעל בתחום שלגביו ניתן לה האישור, בהתאם לתנאים למתן האישור, לתנאי האישור ולהוראות לפי חוק זה ובכללן תנאים והוראות שהורה הממונה;

(2) מעבדה לא תיתן תעודת בדיקה כאמור בסעיף קטן (א)(1), אם –

(א) קיים חשש לניגוד עניינים ביחס ללקוח, לבדיקה, למוצר או לגורמים הקשורים למי מהם או למעבדה, לרבות כאשר החשש לניגוד העניינים הוא בשל פעילות של המעבדה בתחום שונה מתחום הבדיקה;

(ב) קיימים יחסי תלות בין המעבדה ללקוח;

(3) בסעיף זה –

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק החברות;

"גורם קשור" – כהגדרתו בחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014;

"נושא משרה" בתאגיד – מנהל פעיל בתאגיד או שותף, למעט שותף מוגבל;

"עניין אישי" – כהגדרתו בחוק החברות;

(4) בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (2)(א), יראו במצבים שלהלן ניגוד עניינים לעניין הפסקה האמורה:

(א) אם למעבדה, לבעל מניות בה, לקרובו או לגוף שבשליטת מי מאלה או שהמעבדה בעלת מניות בו, יש זיקה לגורם העוסק בייצור, בהפצה, בייבוא, בייצוא, בהרכבה או בבנייה של המצרך הנבדק; לעניין זה, "זיקה" – שליטה בתאגיד, וכן כהונה כדיקטור או כנושא משנה בו, יחסי עבודה, או קשרים עסקיים או מקצועיים מתמשכים או קשרים כאמור שהם עיקר פעילותו, למעט קשרים שעניינם מתן שירותי בדיקה ללקוח;

(ב) אם לעובד, למנהל או לבעל עניין במעבדה יש עניין אישי במזמין הבדיקה, במצרך הנבדק או במצרך או בשירות דומה, מתחרה או משלים למצרך הנבדק, או בענף שאליו משתייך המצרך הנבדק;

(5) מעבדה מאושרת, בעליה ועובד בה לא ייתנו שירותי ייעוץ הקשורים לתחום שלגביו ניתן האישור למעבדה, אלא אם כן קיבלה המעבדה את אישורו של הממונה מראש ובכתב, ושירותי הייעוץ ניתנים בהתאם להנחיותיו ולתחומים אשר אושרו על ידו;

(6) בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (5), לרבות לעניין אישור הממונה לפי אותה פסקה, לא תיתן מעבדה מאושרת –

(א) ייעוץ בדבר תיקון ליקוי שבשלו לא עמד מוצר בדרישות תקן;

(ב) ייעוץ בקשר לתכנון מוצר שעליו חל תקן;

(ג) חוות דעת מקדמית בדבר עמידת מצרך בדרישות תקן החל עליו, אלא אם כן היא ניתנת כחלק מהליך הבדיקה לקראת מתן תעודת בדיקה;

(7) (א) מעבדה מאושרת לא תסרב סירוב בלתי סביר לתת שירותי בדיקה המוצעים על ידה בתחום שלגביו ניתן האישור, ללקוח דומה, אלא אם כן הראתה טעמים המצדיקים את אי מתן שירות בתנאים דומים (בפסקה זו – סירוב בלתי סביר); הממונה יקבע בהוראותיו נסיבות ותנאים שיראו בהם סירוב בלתי סביר, טעמים המצדיקים אי מתן שירות ותנאים שייחשבו דומים לעניין זה;

(ב) מעבדה מאושרת לא תתנה מתן שירותי בדיקה המוצעים על ידה בתחום שלגביו ניתן האישור ברכישת שירותים נוספים ממנה או בתנאים בלתי סבירים;

(8) מעבדה מאושרת לא תמסור ביצוע בדיקה, כולה או חלקה, למעבדה אחרת ולא תסתייע במעבדה אחרת אלא אם כן אושרה בידי הממונה כמעבדה מאושרת לאותה בדיקה; על אף האמור, רשאי הממונה, בנסיבות מיוחדות לעניין סוג בדיקות מסוימות, לקבוע הוראות לעניין הסתייעות מעבדה מאושרת במעבדה אחרת שאיננה מעבדה מאושרת לצורך ביצוע בדיקה, כולה או חלקה;

(9) מעבדה מאושרת תפרט בתעודת הבדיקה את בדיקות ההתאמה לתקן אשר ביצעה ואת תוצאותיהן; הממונה רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן עריכת תעודת הבדיקה והפרטים שיצוינו בה;

(10) מעבדה מאושרת לא תיתן לעובד מעובדיה שכר או כל תגמול אחר, הנקבע לפי מספר הבדיקות שיבצע או תוצאות הבדיקות שיבצע;

(11) לא תעשה מעבדה מאושרת, במעשה או במחדל, בכתב, בעל פה או בדרך אחרת, דבר העלול להטעות את לקוחותיה בעניין מהותי הקשור לפעילותה כמעבדה מאושרת או לממצאי בדיקות שערכה, ובכלל זה לא תציין את דבר היותה מעבדה מאושרת בפרסומים ובמסמכים המתייחסים לבדיקות שאינן כלולות בתחום שלגביו ניתן לה אישור; הממונה רשאי לקבוע הוראות נוספות ביחס לפרסומי מעבדה מאושרת, לצורך מניעת הטעיה של הציבור, לרבות לקוחותיה;

(12) מעבדה מאושרת תקבע נהלים להסדרת פעילותה בהתאם להוראות לפי חוק זה, לרבות הוראות הממונה, ותפעל לפיהן;

(13) מעבדה מאושרת תעביר לממונה אישור רואה חשבון לעניין עמידה בהוראות לפי חוק זה, במתכונת ובתדירות שיורה עליה הממונה;

(14) מעבדה מאושרת תשמור את מסמכי הבדיקות שערכה בהתאם להוראות הממונה;

(15) מעבדה מאושרת תעביר לממונה דיווחים בעניין פעילותה לפי דרישתו או בהתאם להוראות הממונה.

(א3) על אף האמור בכל דין או הסכם, הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ומעבדה מאושרת ימסרו לממונה מידע על פי דרישתו, ובכלל זה מידע הנוגע להסמכת המעבדה המאושרת בידי רשות אחרת שהסמיכה את המעבדה כמפורט בסעיף קטן (א)(2).

בדיקת מצרכים (תיקון מס' 1) תשי"ח-1957 (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

12א.  מצרכים שמיפרטים שלהם נקבעו בתקן רשמי, רשאי המכון, באישור השר, לקבוע הוראות בדבר חובת בדיקתם, להבטחת התאמתם של המצרכים לתקן הרשמי וכללים לבדיקתם.

מיום 29.11.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ח מס' 236 מיום 29.11.1957 עמ' 3 (ה"ח 307)

הוספת סעיף 12א

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 162 (ה"ח 1083)

12א. מצרכים שמיפרטים שלהם נקבעו בתקן רשמי, רשאי המכון, באישור שר המסחר והתעשיה השר, לקבוע הוראות בדבר חובת בדיקתם, להבטחת התאמתם של המצרכים לתקן הרשמי וכללים לבדיקתם.

 

סימן השגחה (תיקון מס' 2) תשל"א-1970 (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

12ב.  (א)  מצרך שמיפרטו לא נקבע כתקן והמכון משגיח על ייצורו בהתאם למפרט שאישר, רשאי המכון להתיר סימונו בסימן המעיד על השגחת המכון (להלן – סימן השגחה) ולקבוע תנאים לסימונו.

          (ב)  המכון רשאי בכל עת לבטל, בהודעה מנומקת בכתב, היתר שניתן לפי סעיף קטן (א).

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

          (ג)   לא ישתמש אדם ולא יסמן מצרך בסימן השגחה אלא על פי היתר שניתן כאמור בסעיף קטן (א) ובהתאם לתנאי ההיתר.

          (ד)  היתר לפי סעיף זה לא יבוטל בשל כך בלבד שמצרך שהזמין צבא-הגנה לישראל לשימושו הבלעדי אינו מתאים למפרט שאושר ואי-התאמתו מתחייבת מתנאי ההזמנה, ובלבד שהמצרך יסומן בסימן שקבע שר הבטחון בתקנות.

מיום 30.12.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"א מס' 611 מיום 30.12.1970 עמ' 23 (ה"ח 878)

הוספת סעיף 12ב

 

מיום 18.1.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 922 מיום 18.1.1979 עמ' 34 (ה"ח 1372)

(א) מצרך שמיפרטו לא נקבע כתקן והמכון משגיח על ייצורו בהתאם למפרט שאישר, רשאי המכון להתיר סימונו בסימן המעיד על השגחת המכון (להלן – סימן השגחה) ולקבוע תנאים לסימונו.

(ב) המכון רשאי בכל עת לבטל, בהודעה מנומקת בכתב, היתר שניתן לפי סעיף קטן (א).

(ג) לא ישתמש אדם בסימן כאמור בסעיף קטן (א) שלא בהיתר כאמור באותו סעיף קטן.

(ג) לא ישתמש אדם ולא יסמן מצרך בסימן השגחה אלא על פי היתר שניתן כאמור בסעיף קטן (א) ובהתאם לתנאי ההיתר.

קבלת שכר (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

12ג.   (א)  המכון רשאי לקבל שכר בעד השירותים שהוא נותן.

 

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

          (ב)  השכר ישולם בהתאם למחירות שיקבע המכון באישור השר.

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

          (ב1) (1)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), לעניין שכר בעד היתר לסמן בתו תקן לפי סעיף 9(ב), ובכלל זה בעד בדיקת התאמה לתקן רשמי או בעד כל פעולה אחרת שלפי דין הוא היחיד המוסמך לבצעה, המכון יציע לשר מחירון, בתוך תקופה שקבע לכך השר בהודעה בכתב למכון; השר רשאי, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לאשר את המחירון המוצע או לאשרו בשינויים, וכן רשאי הוא, בדרך האמורה, לעניין הצעה לעדכון שכר לפעולה הקבוע בצו בר-תוקף – לאשרו, לאשרו בשינויים או לדחות מחירון מוצע;

(2)   השר ייתן את החלטתו בתוך שלושה חודשים מיום שהוגש לו המחירון המוצע;

(3)   הגיש המכון לשר את המחירון המוצע, יהיה רשאי לקבל שכר לעניין זה לפי המחירון המוצע עד לכניסתו לתוקף של צו כאמור בפסקה (1) או במשך 12 חודשים, לפי המוקדם, אלא אם כן דחה השר את הצעת המכון;

(4)   לא הציע המכון מחירון לעניין הפעולות האמורות בפסקה (1) בחלוף התקופה שקבע השר כאמור באותו פסקה, יקבע השר בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את המחירון לעניין פעולות אלה;

(5)   קיבל המכון לפי הוראת פסקה (3) שכר הגבוה מן השכר שנקבע בצו שאושר לפי פסקה (1), ישיב המכון את הפרש השכר כאמור למי ששילם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בחוק זה – הפרשי הצמדה וריבית), מיום התשלום ועד ליום ההשבה.

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ב2) (1)   הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1) לא יחולו לעניין שכר בעד בדיקות מעבדה בתחום בדיקות היבוא למתן אישור בדיקת מעבדה, שלגביהן מצוי מכון התקנים בתחרות מספקת עם מעבדות מוכרות; לעניין זה –

"אישור בדיקת מעבדה" ו"מעבדה מוכרת" – כהגדרתם בפקודת היבוא והיצוא;

"פקודת היבוא והיצוא" – פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979;

"תחרות מספקת" – מצב שבו פועלות שתי מעבדות מוכרות לפחות בתחום מסוים שלגביו ניתנה להן הכרה כמשמעותה בסעיף 2י לפקודת היבוא והיצוא, ולהן נתח שוק בהיקף המצביע על רמת תחרות מספקת לדעת השר, לאחר שהמנהל הכללי של המשרד, הממונה והממונה על התקציבים במשרד האוצר העבירו לו את עמדותיהם בנושא;

(2)   השר יקבע בצו את בדיקות המעבדה, שלדעתו מתקיימת לגביהן תחרות מספקת כאמור בפסקה (1).

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ב3) אישר הממונה למעבדה מוכרת לפעול בתחום מסוים, יראו את השכר שנקבע לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1), החל ממועד מתן האישור כאמור, כשכר מרבי בעד בדיקות התאמה לתקן של טובין מיובאים באותו התחום.

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

          (ג)   המחירון יימצא לעיון הציבור במשרדי המכון ובמשרד הממונה, וכן יפורסם באתר האינטרנט של המכון וברשומות טעון פרסום ברשומות.

מיום 30.12.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"א מס' 611 מיום 30.12.1970 עמ' 23 (ה"ח 878)

הוספת סעיף 12ג

 

מיום 18.1.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 922 מיום 18.1.1979 עמ' 35 (ה"ח 1372)

החלפת סעיף 12ג

הנוסח הקודם:

12ג. המכון רשאי לקבל שכר בעד השירותים שהוא נותן, כפי שיקבע שר המסחר והתעשיה או עובד משרדו שהוסמך לכך מטעמו.

 

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 12 (ה"ח 768)

(ב) השכר ישולם בהתאם למחירון שיקבע הועד הפועל באישור שר התעשיה, המסחר והתיירות, ולענין השכר שישולם בעד היתר לסמן בתו תקן לפי סעיף 9(ב) – גם באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

(ב) השכר ישולם בהתאם למחירות שיקבע המכון באישור השר.

(ב1) (1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לעניין שכר בעד היתר לסמן בתו תקן לפי סעיף 9(ב), ובכלל זה בעד בדיקת התאמה לתקן רשמי או בעד כל פעולה אחרת שלפי דין הוא היחיד המוסמך לבצעה, המכון יציע לשר מחירון, בתוך תקופה שקבע לכך השר בהודעה בכתב למכון; השר רשאי, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לאשר את המחירון המוצע או לאשרו בשינויים, וכן רשאי הוא, בדרך האמורה, לעניין הצעה לעדכון שכר לפעולה הקבוע בצו בר-תוקף – לאשרו, לאשרו בשינויים או לדחות מחירון מוצע;

(2) השר ייתן את החלטתו בתוך שלושה חודשים מיום שהוגש לו המחירון המוצע;

(3) הגיש המכון לשר את המחירון המוצע, יהיה רשאי לקבל שכר לעניין זה לפי המחירון המוצע עד לכניסתו לתוקף של צו כאמור בפסקה (1) או במשך 12 חודשים, לפי המוקדם, אלא אם כן דחה השר את הצעת המכון;

(4) לא הציע המכון מחירון לעניין הפעולות האמורות בפסקה (1) בחלוף התקופה שקבע השר כאמור באותו פסקה, יקבע השר בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את המחירון לעניין פעולות אלה;

(5) קיבל המכון לפי הוראת פסקה (3) שכר הגבוה מן השכר שנקבע בצו שאושר לפי פסקה (1), ישיב המכון את הפרש השכר כאמור למי ששילם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בחוק זה – הפרשי הצמדה וריבית), מיום התשלום ועד ליום ההשבה.

(ג) המחירון יימצא לעיון הציבור במשרדי המכון ובמשרד הממונה, והוא אינו וכן יפורסם באתר האינטרנט של המכון וברשומות טעון פרסום ברשומות.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 184 (ה"ח 1083)

הוספת סעיפים קטנים 12ג(ב2), 12ג(ב3)

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

פרק ח': איסורים ופטורים

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 13 (ה"ח 768)

הוספת כותרת פרק ח'

איסורים

13.  (א)  אסור לאדם –

(1)   להשתמש במלים תקן, סטנדרד ונורמה, או במלים קרובות לאלה, על כל נטיותיהן (להלן – מלים מוגנות), לתיאור מיפרט, או כללים טכניים, שלא נקבעו כתקן או כתקן רשמי;

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(2)   להשתמש במלה מהמלים המוגנות כשם לעסקו, או לפעולות עסקו, ללא היתר מאת השר; הוראה זו לא תחול על אדם שהשתמש כאמור לפני תחילת תקפו של חוק זה;

(תיקון מס' 3) תשל"ט-1979

(3)   לתאר מצרך, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת שהיא, תיאור העלול לעורר את הרושם שניתן היתר לסמנו בתו תקן או בסימן השגחה, אלא אם נוכח שאמנם ניתן היתר כזה;

(4)   לסמן מצרך באופן העלול לעורר את הרושם, כי המצרך מתאים לתקן או לתקן רשמי פרט לסימון כחוק בתו תקן;

(תיקון מס' 3)  תשל"ט-1979

(5)   לתאר או לסמן מצרך באופן העלול לעורר את הרושם כי המכון משגיח על ייצורו, אם אין המכון משגיח על ייצורו.

          (ב)  בסעיף זה, "מצרך" לרבות האריזה, העטיפה, הסליל או כל דבר אחר, שבהם נמכר המצרך, וכן כל פתק המחובר להם או למצרך.

מיום 18.1.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 922 מיום 18.1.1979 עמ' 35 (ה"ח 1372)

(א) אסור לאדם –

(1) להשתמש במלים תקן, סטנדרד ונורמה, או במלים קרובות לאלה, על כל נטיותיהן (להלן – מלים מוגנות), לתיאור מיפרט, או כללים טכניים, שלא נקבעו כתקן או כתקן רשמי;

(2) להשתמש במלה מהמלים המוגנות כשם לעסקו, או לפעולות עסקו, ללא היתר מאת שר המסחר והתעשיה; הוראה זו לא תחול על אדם שהשתמש כאמור לפני תחילת תקפו של חוק זה;

(3) לתאר מצרך, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת שהיא, תיאור העלול לעורר את הרושם שניתן היתר לסמנו בתו תקן או בסימן השגחה, אלא אם נוכח שאמנם ניתן היתר כזה;

(4) לסמן מצרך באופן העלול לעורר את הרושם, כי המצרך מתאים לתקן או לתקן רשמי פרט לסימון כחוק בתו תקן;

(5) לתאר או לסמן מצרך באופן העלול לעורר את הרושם כי המכון משגיח על ייצורו, אם אין המכון משגיח על ייצורו.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 162 (ה"ח 1083)

(2) להשתמש במלה מהמלים המוגנות כשם לעסקו, או לפעולות עסקו, ללא היתר מאת שר המסחר והתעשיה השר; הוראה זו לא תחול על אדם שהשתמש כאמור לפני תחילת תקפו של חוק זה;

הגבלה ברישום  סימני מסחר (תיקון מס' 1)  תשי"ח-1957 (תיקון מס' 3)  תשל"ט-1979 (תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

14.  על אף האמור בפקודת סימני המסחר, 1938, לא יירשם, לאחר שנקבע תו תקן או סימן השגחה, כל סימן מסחרי הדומה לאותו תו תקן או סימן השגחה, או העלול לעורר את הרושם שניתן לבעליו היתר להשתמש באותו תו תקן או סימן השגחה; וכן לא יירשם, אחרי תחילת תקפו של חוק זה, סימן מסחרי הכולל מלה מהמלים המוגנות אלא בהיתר מאת השר.

מיום 29.11.1957

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ח מס' 236 מיום 29.11.1957 עמ' 3 (ה"ח 307)

14. על אף האמור בפקודת סימני המסחר, 1938, לא יירשם, לאחר שנקבע תו תקן, כל סימן מסחרי הדומה לאותו תו תקן, או העלול לעורר את הרושם שניתן לבעליו היתר להשתמש באותו תו תקן; וכן לא יירשם, אחרי תחילת תקפו של חוק זה, סימן מסחרי הכולל מלה מהמלים המוגנות אלא בהיתר מאת שר המסחר והתעשיה.

 

מיום 18.1.1979

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ט מס' 922 מיום 18.1.1979 עמ' 35 (ה"ח 1372)

14. על אף האמור בפקודת סימני המסחר, 1938, לא יירשם, לאחר שנקבע תו תקן או סימן השגחה, כל סימן מסחרי הדומה לאותו תו תקן או סימן השגחה, או העלול לעורר את הרושם שניתן לבעליו היתר להשתמש באותו תו תקן או סימן השגחה; וכן לא יירשם, אחרי תחילת תקפו של חוק זה, סימן מסחרי הכולל מלה מהמלים המוגנות אלא בהיתר מאת שר המסחר והתעשיה.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 162 (ה"ח 1083)

14. על אף האמור בפקודת סימני המסחר, 1938, לא יירשם, לאחר שנקבע תו תקן או סימן השגחה, כל סימן מסחרי הדומה לאותו תו תקן או סימן השגחה, או העלול לעורר את הרושם שניתן לבעליו היתר להשתמש באותו תו תקן או סימן השגחה; וכן לא יירשם, אחרי תחילת תקפו של חוק זה, סימן מסחרי הכולל מלה מהמלים המוגנות אלא בהיתר מאת שר המסחר והתעשיה השר.

 

דין מצרך מתוצרת חוץ או המיועד ליצוא

15.  מצרכים מתוצרת חוץ המתאימים לתקנים של ארץ מוצאם, ומצרכים מתוצרת הארץ המיועדים ליצוא והמתאימים לתקנים של הארץ שאליהם הם מיועדים, מותר לציין את התאמתם כאמור בסימן מיוחד על המצרך, בתנאי שיצויין על המצרך גם שמו, או סימנו המסחרי הרשום של היצרן.

פטור (תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

16.  (א)  השר, בהתייעצות עם השר הממונה, רשאי בצו לפטור, לתקופה שלא תעלה על שנה, ממילוי אחר דרישות תקן רשמי, אם נוכח כי יש צורך מיוחד וממשי בכך וכי לא נשקפת ממתן הפטור סכנה לשלומו או בטיחותו של הציבור; לעניין זה, "השר הממונה", כמשמעותו בסעיף 8(ד).

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

          (ב)  השר רשאי בצו לפטור מחובת סימון בשפה העברית לפי דרישות התקן הרשמי מצרכים המיועדים לשיווק בשטחי המועצה הפלסטינית, ובלבד שהטובין יסומנו כנדרש בתקן הרשמי בשפה הערבית; לעניין סעיף קטן זה, "שטחי המועצה הפלסטינית" – השטחים הכלולים, מזמן לזמן, בתחום הסמכות הטריטוריאלית של המועצה לפי הסכם הביניים הישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה, שנחתם בוושינגטון בין מדינת ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום ד' בתשרי התשנ"ו (28 בספטמבר 1995), לרבות נספחיו והמסמכים שנלוו אליו, וכן כל שטח רצועת עזה.

(תיקון מס' 9) תשע"ב-2012

          (ג)   השר רשאי, לצורך ייבוא של סוג מסוים של ציוד רפואי הטעון רישום לפי הוראות חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012, לפטור ציוד רפואי כהגדרתו בחוק האמור מביצוע בדיקת התאמה לתקן רשמי, כולה או חלקה, לצורך ייבואו של הציוד הרפואי, ולדרוש במקומה להמציא מסמכים המעידים על עמידה בתקן או בתקינה בין-לאומית כמשמעותה בסעיף 7(ב); אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות הממונה לפי סעיף 10.

מיום 10.9.2013

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ב מס' 2357 מיום 14.5.2012 עמ' 402 (ה"ח 337)

הוספת סעיף קטן 16(ג)

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 162 (ה"ח 1083)

(א) שר המסחר והתעשיה השר רשאי, בצו שפורסם ברשומות, לפטור ממילוי אחרי דרישות תקן רשמי –

(1) בדרך כלל ולתקופה מוגבלת; או

(2) לצרכי ביצוע עבודה מסויימת על ידי מוסד ציבורי או למען מוסד ציבורי, לפי בקשתו.

(ב) שר המסחר והתעשיה השר רשאי, בצו שפורסם ברשומות, להתיר את ייצורו לשם יצוא ואת יצואו של מצרך שאינו מתאים לדרישות תקן רשמי.

 

מיום 18.11.2021

תיקון מס' 16

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 355 (ה"ח 1443)

החלפת סעיפים קטנים 16(א), 16(ב)

הנוסח הקודם:

(א) השר רשאי, בצו שפורסם ברשומות, לפטור ממילוי אחרי דרישות תקן רשמי –

(1) בדרך כלל ולתקופה מוגבלת; או

(2) לצרכי ביצוע עבודה מסויימת על ידי מוסד ציבורי או למען מוסד ציבורי, לפי בקשתו.

(ב) השר רשאי, בצו שפורסם ברשומות, להתיר את ייצורו לשם יצוא ואת יצואו של מצרך שאינו מתאים לדרישות תקן רשמי.

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

פרק ט': אמצעי אכיפה מינהליים

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 13 (ה"ח 768)

הוספת פרק ט'

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

סימן א': הטלת עיצום כספי

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 13 (ה"ח 768)

הוספת סימן א'

עיצום כספי (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013 הודעה תשפ"ב-2022

16א.  (א)  הפר עוסק הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 10,270 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 25,670 שקלים חדשים:

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

(1)   (נמחקה);

(2)   תחזק, התקין או הפעיל מצרך שלא בהתאם לדרישות תקן רשמי החל עליו, למעט דרישות בדבר סימון המצרך, בניגוד להוראות סעיף 9(א1);

(3)   לא הודיע לממונה על פגיעה שנגרמה בשל מצרך, בניגוד להוראות סעיף 9(א2)(1)(ב);

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

(4)   ייצר, מכר או ייבא מצרך שמפרט שלו נקבע כתקן רשמי, או השתמש במצרך כאמור בכל עבודה שהיא, בלי שניתן לו היתר לסמנו בתו תקן או בלי שסימנו בהתאם לתנאי ההיתר, בניגוד להוראות צו שניתן לפי סעיף 9(ב);

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

(5)   לא הודיע או לא פרסם הודעה מטעמו לפי דרישת הממונה, כי מצרך או תהליך עבודה אינו מתאים לדרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) החלות עליו, בניגוד להוראות סעיף 10א(1);

(6)   לא קיים את הוראת הממונה בדבר הפסקת ייצור מצרך, הפסקת מכירה או הצגתו, איסוף מצרך או החזרתו, בניגוד להוראת סעיף 10ב(א);

(7)   לא קיים את הוראת הממונה בדבר השמדת מצרך, בניגוד להוראת סעיף 10ב(ב);

(8)   סימן חומר או מוצר בתו תקן בלי היתר, בניגוד להוראות סעיף 11(ג).

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

          (א1) יצר, מכר או ייבא עוסק מצרך שלא עומד בדרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) החלות עליו, למעט דרישות בדבר סימון המצרך, השתמש במצרך כאמור בכל עבודה שהיא או ביצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכיה אינם מתאימים לדרישות כאמור, בניגוד להוראות סעיף 9(א)(1), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, לפי העניין:

(1)   אם הוא יבואן –

(א)   שהוא יחיד – הסכום המתקבל ממכפלה של 10,000 שקלים חדשים במספר הטובין בתעודת המשלוח או בסכום ה-CIF כפול 10, לפי הנמוך;

(ב)   שהוא תאגיד – הסכום המתקבל ממכפלה של 25,000 שקלים חדשים במספר הטובין בתעודת המשלוח או בסכום ה-CIF כפול 10, לפי הנמוך;

(2)   אם הוא עוסק שאינו יצרן או יבואן –

(א)   שהוא יחיד – הסכום המתקבל ממכפלה של 10,000 שקלים חדשים במספר הטובין שנמצאו באתר שבו התקיים הפיקוח או בסכום הנקוב בחשבונית הספר כפול 10, לפי הנמוך;

(ב)   שהוא תאגיד – הסכום המתקבל ממכפלה של 25,000 שקלים חדשים במספר הטובין שנמצאו באתר שבו התקיים הפיקוח או בסכום הנקוב בחשבונית הספק כפול 10, לפי הנמוך;

(3)   אם הוא יצרן – 10,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 25,000 שקלים חדשים;

בסעיף זה – "CIF" (Cost, Insurance, and Freight) – הסכם משלוח עלות, ביטוח ומשא בין-לאומי, המייצג את החיובים ששילם המוכר לכיסוי עלות ההזמנה.

          (ב)  הפר עוסק הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי, לפי הוראות פרק זה, בסכום של 5,130 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 15,400 שקלים חדשים:

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

(1)   ייצר, מכר או ייבא מצרך שלא מתאים לדרישות התקינה בסעיף 9(א)(1) החלות עליו, לעניין סימון בניגוד להוראות 9(א)(1);

(2)   תחזק, התקין או הפעיל מצרך שלא בהתאם לדרישות בדבר סימון המצרך בתקן רשמי החל עליו, בניגוד להוראות סעיף 9(א1);

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

(3)   לא הודיע לממונה כי מצרך אינו מתאים לדרישות התקינה בסעיף 9(א)(1) החלות עליו, בניגוד להוראות סעיף 9(א2)(1)(א);

(4)   לא שמר תלונות שהתקבלו אצלו לגבי סיכונים שנגרמו או שעלולים להיגרם ממצרך שחל עליו תקן רשמי, בניגוד להוראות סעיף 9(א2)(3);

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

(5)   לא תיעד או לא שמר את המידע הנדרש בניגוד להוראות סעיף 9(א3).

(תיקון מס' 12) תשע"ז-2016

          (ב1) הפרה מעבדה מאושרת הוראה מהוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליה עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 51,660 שקלים חדשים:

(1)   נתנה ייעוץ או חוות דעת מקדמית, בניגוד להוראות סעיף 12(א2)(6);

(2)   מסרה ביצוע בדיקה למעבדה אחרת, בניגוד להוראות 12(א2)(8);

(3)   ערכה תעודת בדיקה שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 12(א2)(9);

(4)   נתנה שכר או תגמול אחר לעובדיה, בניגוד להוראות סעיף 12(א2)(10);

(5)   ציינה את דבר היותה מעבדה מאושרת בפרסומים או במסמכים, בניגוד להוראות לפי סעיף 12(א2)(11);

(6)   לא קבעה נהלים להסדרת פעילותה, בניגוד להוראות סעיף 12(א2)(12);

(7)   לא העבירה לממונה אישור רואה חשבון, בניגוד להוראות לפי סעיף 12(א2)(13);

(8)   לא שמרה מסמכי בדיקה שערכה, בניגוד להוראות לפי סעיף 12(א2)(14);

(9)   לא מסרה דיווח לממונה, בניגוד להוראות סעיף 12(א2)(15).

(תיקון מס' 16) תשפ"ב-2021

          (ג)   (1)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א)(1), (א1) ו-(ב)(1), החזיק עוסק שאינו יצרן או יבואן של המצרך שחל עליו תקן רשמי באישור מאת היצרן או היבואן כאמור, לפי העניין, בדבר התאמת המצרך לדרישות התקינה בסעיף 9(א)(1), או אם סומן המצרך בתו תקן, לא יטיל הממונה על העוסק עיצום כספי לפי הוראות אותם סעיפים קטנים;

(2)   הממונה יקבע בנוהל הוראות בעניין המסמכים המעידים על קיום התנאים האמורים בפסקה (1); הנוהל יפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 13 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 16א

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 184 (ה"ח 1083)

הוספת פסקה 16א(ב)(5) וסעיף קטן 16א(ב1)

 

מיום 1.1.2022

הודעה תשפ"ב-2022

י"פ תשפ"ב מס' 10251 מיום 8.3.2022 עמ' 4075

(א) הפר עוסק הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 10,000 10,270 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 25,000 25,670 שקלים חדשים:

(ב) הפר עוסק הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי, לפי הוראות פרק זה, בסכום של 5,000 5,130 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 15,000 15,400 שקלים חדשים:

(ב1) הפרה מעבדה מאושרת הוראה מהוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליה עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 50,000 51,660 שקלים חדשים:

 

מיום 1.6.2022

תיקון מס' 16

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 356 (ה"ח 1443)

(א) הפר עוסק הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 10,270 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 25,670 שקלים חדשים:

(1) ייצר, מכר, ייבא או ייצא מצרך שלא עומד בדרישות תקן רשמי החל עליו, למעט דרישות בדבר סימון המצרך, או השתמש במצרך כאמור בכל עבודה שהיא, או ביצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכיה אינם מתאימים לדרישות תקן רשמי, בניגוד להוראות סעיף 9(א);

(2) תחזק, התקין או הפעיל מצרך שלא בהתאם לדרישות תקן רשמי החל עליו, למעט דרישות בדבר סימון המצרך, בניגוד להוראות סעיף 9(א1);

(3) לא הודיע לממונה על פגיעה שנגרמה בשל מצרך, בניגוד להוראות סעיף 9(א2)(1)(ב);

(4) ייצר, מכר, ייבא או ייצא או ייבא מצרך שמפרט שלו נקבע כתקן רשמי, או השתמש במצרך כאמור בכל עבודה שהיא, בלי שניתן לו היתר לסמנו בתו תקן או בלי שסימנו בהתאם לתנאי ההיתר, בניגוד להוראות צו שניתן לפי סעיף 9(ב);

(5) לא הודיע או לא פרסם הודעה מטעמו לפי דרישת הממונה, כי מצרך או תהליך עבודה אינו מתאים לדרישות תקן רשמי החל לדרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) החלות עליו, בניגוד להוראות סעיף 10א(1);

(6) לא קיים את הוראת הממונה בדבר הפסקת ייצור מצרך, הפסקת מכירה או הצגתו, איסוף מצרך או החזרתו, בניגוד להוראת סעיף 10ב(א);

(7) לא קיים את הוראת הממונה בדבר השמדת מצרך, בניגוד להוראת סעיף 10ב(ב);

(8) סימן חומר או מוצר בתו תקן בלי היתר, בניגוד להוראות סעיף 11(ג).

(א1) יצר, מכר או ייבא עוסק מצרך שלא עומד בדרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) החלות עליו, למעט דרישות בדבר סימון המצרך, השתמש במצרך כאמור בכל עבודה שהיא או ביצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכיה אינם מתאימים לדרישות כאמור, בניגוד להוראות סעיף 9(א)(1), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, לפי העניין:

(1) אם הוא יבואן –

(א) שהוא יחיד – הסכום המתקבל ממכפלה של 10,000 שקלים חדשים במספר הטובין בתעודת המשלוח או בסכום ה-CIF כפול 10, לפי הנמוך;

(ב) שהוא תאגיד – הסכום המתקבל ממכפלה של 25,000 שקלים חדשים במספר הטובין בתעודת המשלוח או בסכום ה-CIF כפול 10, לפי הנמוך;

(2) אם הוא עוסק שאינו יצרן או יבואן –

(א) שהוא יחיד – הסכום המתקבל ממכפלה של 10,000 שקלים חדשים במספר הטובין שנמצאו באתר שבו התקיים הפיקוח או בסכום הנקוב בחשבונית הספר כפול 10, לפי הנמוך;

(ב) שהוא תאגיד – הסכום המתקבל ממכפלה של 25,000 שקלים חדשים במספר הטובין שנמצאו באתר שבו התקיים הפיקוח או בסכום הנקוב בחשבונית הספק כפול 10, לפי הנמוך;

(3) אם הוא יצרן – 10,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 25,000 שקלים חדשים;

בסעיף זה – "CIF" (Cost, Insurance, and Freight) – הסכם משלוח עלות, ביטוח ומשא בין-לאומי, המייצג את החיובים ששילם המוכר לכיסוי עלות ההזמנה.

(ב) הפר עוסק הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי, לפי הוראות פרק זה, בסכום של 5,130 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 15,400 שקלים חדשים:

(1) ייצר, מכר, ייבא או ייצא או ייבא מצרך שלא עומד בדרישות בדבר סימון המצרך בתקן רשמי החל עליו, בניגוד להוראות סעיף 9(א) שלא מתאים לדרישות התקינה בסעיף 9(א)(1) החלות עליו, לעניין סימון בניגוד להוראות 9(א)(1);

(2) תחזק, התקין או הפעיל מצרך שלא בהתאם לדרישות בדבר סימון המצרך בתקן רשמי החל עליו, בניגוד להוראות סעיף 9(א1);

(3) לא הודיע לממונה כי מצרך אינו עומד בדרישות תקן רשמי החל עליו, בניגוד להוראות סעיף 9(א2)(1)(א) מתאים לדרישות התקינה בסעיף 9(א)(1) החלות עליו, בניגוד להוראות סעיף 9(א2)(1)(א);

(ג) (1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א)(1) (א)(1), (א1) ו-(ב)(1), החזיק עוסק שאינו יצרן, יבואן או יצואן יצרן או יבואן של המצרך שחל עליו תקן רשמי באישור מאת היצרן, היבואן או היצואן היצרן או היבואן כאמור, לפי העניין, בדבר התאמת המצרך לדרישות התקן הרשמי לדרישות התקינה בסעיף 9(א)(1), או אם סומן המצרך בתו תקן, לא יטיל הממונה על העוסק עיצום כספי לפי הוראות אותם סעיפים קטנים;

(2) הממונה יקבע בנוהל הוראות בעניין המסמכים המעידים על קיום התנאים האמורים בפסקה (1); הנוהל יפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

הפרה בנסיבות מחמירות (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

16ב.  (א)  היה לממונה יסוד סביר להניח כי עוסק הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 16א, בנסיבות מחמירות, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, ששיעורו פי אחד וחצי מסכום העיצום הכספי שניתן להטיל בשל אותה הפרה לפי סעיף 16א.

          (ב)  בסעיף זה, "נסיבות מחמירות" – הפרה הנוגעת למספר רב במיוחד של מצרכים.

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 14 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 16ב

הודעה על כוונת חיוב (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 12)  תשע"ז-2016

16ג.   (א)  היה לממונה יסוד סביר להניח כי עוסק או מעבדה מאושרת הפרו הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 16א (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי סעיף 16א או 16ב, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).

          (ב)  בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה:

(1)   המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה), המהווה את ההפרה;

(2)   סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;

(3)   זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 16ד;

(4)   הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראת סעיף 16ו, והמועד שממנו יראו הפרה כהפרה נמשכת לעניין הסעיף האמור.

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 15 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 16ג

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 185 (ה"ח 1083)

(א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי עוסק הפר או מעבדה מאושרת הפרו הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 16א (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי סעיף 16א או 16ב, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).

זכות טיעון (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

16ד.  מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 16ג, רשאי לטעון את טענותיו, בכתב או בעל פה, כפי שיורה הממונה, לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי הממונה להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 45 ימים.

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 15 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 16ד

החלטת הממונה ודרישת תשלום (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

16ה.  (א)  הממונה יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 16ד, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 16ז.

          (ב)  החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) –

(1)   להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו;

(2)   שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.

          (ג)   בדרישת התשלום או בהודעה לפי סעיף קטן (ב) יפרט הממונה את נימוקי החלטתו.

          (ד)  לא טען המפר את טענותיו לפי הוראת סעיף 16ד, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף או בתוך תקופה ארוכה יותר שנקבעה לפי אותו סעיף, ככל שנקבעה, יראו הודעה זו, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 15 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 16ה

הפרה נמשכת והפרה חוזרת (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

16ו.   (א)  בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה; לעניין זה, "הפרה נמשכת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 16א, לאחר שנמסרה למפר דרישת תשלום בשל הפרת אותה הוראה.

          (ב)  בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 16א, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 16 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 16ו

סכומים מופחתים (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

16ז.   (א)  הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מן הסכומים הקבועים בסימן זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

          (ב)  השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסימן זה, ובשיעורים שיקבע.

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 16 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 16ז

סכום מעודכן של העיצום הכספי (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

16ח.  (א)  העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 16ד – ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף 16טז(א) ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי הממונה או בידי בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

          (ב)  סכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 16א יתעדכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ג)   הממונה יפרסם ברשומות הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 16 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 16ח

המועד לתשלום העיצום הכספי (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

16ט.  העיצום הכספי ישולם בתוך 45 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 16ה.

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 16 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 16ט

 

הפרשי הצמדה וריבית (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

16י.   לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה עד לתשלומו.

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 16 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 16י

גבייה (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

16יא. עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995.

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 16 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 16יא

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

סימן ב': התראה מינהלית

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 17 (ה"ח 768)

הוספת סימן ב'

התראה מינהלית (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 12)  תשע"ז-2016

16יב. (א)  היה לממונה יסוד סביר להניח כי עוסק או מעבדה מאושרת הפרו הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 16א, והתקיימו נסיבות המנויות בנהלים שהורה עליהם הממונה, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא להמציא למפר, במקום הודעה על כוונת חיוב, התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה (בפרק זה – התראה מינהלית); בסעיף קטן זה, "היועץ המשפטי לממשלה" – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהוא הסמיכו לעניין זה.

          (ב)  בהתראה מינהלית יציין הממונה מהו המעשה המהווה את ההפרה, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהיה צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 16ו, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות סעיף 16יג.

          (ג)   נוהלי הממונה לפי סעיף קטן (א), יהיו באישור היועץ המשפטי לממשלה או משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהוא הסמיך לכך והם יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד.

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 17 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 16יב

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 185 (ה"ח 1083)

(א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי עוסק הפר או מעבדה מאושרת הפרו הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 16א, והתקיימו נסיבות המנויות בנהלים שהורה עליהם הממונה, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא להמציא למפר, במקום הודעה על כוונת חיוב, התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה (בפרק זה – התראה מינהלית); בסעיף קטן זה, "היועץ המשפטי לממשלה" – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהוא הסמיכו לעניין זה.

בקשה לביטול התראה מינהלית (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

16יג.  (א)  נמסרה למפר התראה מינהלית, רשאי הוא לפנות לממונה בכתב, בתוך 45 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל אחד מטעמים אלה:

(1)   המפר לא ביצע את ההפרה;

(2)   המעשה שביצע המפר, המפורט בהתראה, אינו מהווה הפרה.

          (ב)  קיבל הממונה בקשה לביטול התראה מינהלית, לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההתראה על כנה; החלטת הממונה תינתן בכתב ותימסר למפר בצירוף נימוקים.

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 17 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 16יג

הפרה נמשכת והפרה חוזרת לאחר התראה (תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

16יד. (א)  נמסרה למפר התראה מינהלית והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, ימסור לו הממונה דרישת תשלום בשל הפרה נמשכת כאמור בסעיף 16ו(א); מפר שנמסרה לו דרישת תשלום כאמור רשאי לטעון את טענותיו לפני הממונה, לעניין הימשכות ההפרה וסכום העיצום הכספי, ויחולו הוראות סעיפים 16ד ו-16ה בשינויים המחויבים.

          (ב)  נמסרה למפר התראה מינהלית והמפר חזר והפר את ההוראה שבשלה נשלחה לו ההתראה, בתוך שנתיים מיום מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור כהפרה חוזרת לעניין סעיף 16ו(ב), והממונה ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה החוזרת; מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב כאמור, רשאי לטעון את טענותיו לפני הממונה ויחולו הוראות סעיפים 16ד ו-16ה בשינויים המחויבים.

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 17 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 16יד

(תיקון מס' 10) תשע"ד-2013

סימן ג': הוראות כלליות

מיום 30.4.2014

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 18 (