נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק המים, תשי"ט-1959

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: מבוא

Go

10

סעיף 1

מקורות המים ויעודם

Go

10

סעיף 2

מקורות המים מה הם

Go

10

סעיף 3

זכות הפרט למים

Go

10

סעיף 4

הקשר בין הקרקע והמים

Go

10

סעיף 5

אין לדלדל מקור מים

Go

10

סעיף 6

צמידות הזכות למטרה

Go

10

סעיף 7

תחולה

Go

11

 

פרק שני: הסדר השימוש במים

Go

11

 

סימן א': שמירה על המים

Go

11

סעיף 8

הגדרות

Go

11

סעיף 9

כללים לשמירת המים

Go

11

סעיף 9א

התקנת אבזרים לחיסכון במים בגופים ציבוריים

Go

11

סעיף 11

סמכויות מנהל הרשות הממשלתית בשמירה על המים

Go

11

סעיף 12

חיוב בהוצאות

Go

12

סעיף 13

ערר

Go

12

סעיף 14

שיעורן של רצועות מגן

Go

12

סעיף 15

קביעת רצועות מגן

Go

12

סעיף 16

ערר

Go

12

סעיף 18

פיצויים

Go

12

סעיף 18א

אירוע פגיעה במים

Go

12

סעיף 19

מקור מים שנתדלדל

Go

13

סעיף 20

מוביל מים בלתי מנוצל

Go

13

 

סימן א1: מניעת זיהום מים

Go

13

סעיף 20א

הגדרות

Go

13

סעיף 20ב

איסור זיהום מים

Go

13

סעיף 20ג

מניעת זיהום מים במיתקני מים

Go

13

סעיף 20ד

תקנות למניעת זיהום מים

Go

13

סעיף 20ה

סילוק שפכים מגורם זיהום

Go

14

סעיף 20ו

התנאת תנאים למניעת זיהום מים

Go

14

סעיף 20ז

תיקון המעוות

Go

14

סעיף 20ח

צו הפסקה

Go

14

סעיף 20ט

צו הפסקה במקרים מיוחדים

Go

15

סעיף 20י

סמכויות חירום

Go

15

סעיף 20יא

צו הרשאה

Go

15

סעיף 20יב

הענקת סמכויות

Go

15

סעיף 20יג

הוראות בדבר איכות מים

Go

16

סעיף 20יד

שמירת חובות

Go

16

סעיף 20טו

צווים כלליים ומיוחדים

Go

16

סעיף 20טז

שטח תחולה

Go

16

סעיף 20יז

פעולות הנוגעות למי שתיה

Go

16

סעיף 20יח

זכות ערר

Go

16

סעיף 20יט

תקופת מעבר

Go

16

סעיף 20כ

חובת דיווח

Go

17

סעיף 20כא

עונשין לענין סימן  א1

Go

17

סעיף 20כב

אחריות נושאי משרה בתאגיד

Go

17

סעיף 20כג

סמכויות בית משפט

Go

17

סעיף 20כד

חיוב בהוצאות ובניקוי

Go

18

סעיף 20כה

קובלנה

Go

18

סעיף 20כו

דין המדינה

Go

18

 

סימן ב': כללים לשימוש במים

Go

18

סעיף 21

קביעת כללים

Go

18

סעיף 22

מי שנפגעה זכותו על ידי הכללים

Go

18

סעיף 22א

רשיון הקמה

Go

18

 

סימן ג': פיקוח על הפקה והספקה של מים

Go

19

סעיף 23

רשיון הפקה או הספקה

Go

19

סעיף 24

פרטי הרשיון

Go

19

סעיף 25

תנאים ברשיון

Go

19

סעיף 25א

אמות מידה להקצאת מים לחקלאות

Go

19

סעיף 26

הספקת מים קיימת

Go

19

סעיף 27

רישום רשיונות

Go

19

סעיף 28

מגבלות על העברת רישיון ועל העברת שליטה או אמצעי שליטה בבעל רישיון

Go

19

סעיף 29

רשיון הפקה באזור קיצוב

Go

20

סעיף 30

ביטולו ושינויו של רשיון הפקה

Go

20

סעיף 31

ערר

Go

20

סעיף 32

השהיית ביטול רשיון

Go

20

סעיף 33

המשך הספקה לאחר ביטול רשיון הפקה

Go

20

סעיף 33א

חובת דיווח ותשלום של בעל רישיון לרשות המים הארצית

Go

20

סעיף 34

חייב לספק מים

Go

20

סעיף 35

המשך הספקת מים במקרים מיוחדים

Go

21

סעיף 35א

חובת רכישת מים ומתן שירותי תשתית

Go

21

 

סימן ד': אזורי קיצוב

Go

22

סעיף 36

הכרזה על אזור קיצוב

Go

22

סעיף 37

סמכות להסדיר שימוש במים באזור קיצוב

Go

22

סעיף 38

פרסום הצעת הסדר

Go

22

סעיף 39

התנגדות להצעת הסדר

Go

22

סעיף 40

החלטה על הסדר

Go

22

סעיף 41

שינוי הסדר

Go

22

סעיף 42

סמכויות מנהל הרשות הממשלתית באזור קיצוב

Go

22

סעיף 43

ערר

Go

22

סעיף 44

פיצויים עקב קיצוב

Go

22

 

סימן ה': החדרת מים

Go

23

סעיף 44א

הגדרה

Go

23

סעיף 44ב

איסור על החדרת מים שלא ברשות

Go

23

סעיף 44ג

מטרות ההחדרה

Go

23

סעיף 44ד

הצעת תכנית החדרה

Go

23

סעיף 44ה

שמיעת טענות לפני מתן רשיון החדרה

Go

23

סעיף 44ו

שמירה על איכות המים

Go

24

סעיף 44ז

תכנו של רשיון החדרה

Go

24

סעיף 44ח

פרסום רשיון החדרה

Go

24

סעיף 44ט

ערר

Go

24

סעיף 44י

בדיקה תקופתית

Go

24

סעיף 44יא

דרישה להפסקת ההחדרה

Go

24

סעיף 44יב

שינויים בתכנית

Go

24

סעיף 44יג

החדרה למטרת אגירה

Go

25

סעיף 44יד

תיאומים ברשיון הפקה

Go

25

סעיף 44טו

הזכות למים מוחדרים

Go

25

סעיף 44טז

רכישת מים מוחדרים

Go

25

סעיף 44יז

ויתור על הזכות למים מוחדרים

Go

25

סעיף 44יח

תחילת הזכות לשימוש במים מוחדרים

Go

25

סעיף 44יט

חלוקת התשלומים

Go

25

סעיף 44כ

מדידת מים

Go

25

סעיף 44כא

אמצעי חילופין

Go

26

סעיף 44כב

פיצויים

Go

26

סעיף 44כג

מסירת דין וחשבון

Go

26

 

פרק שלישי: מפעלי מים

Go

26

 

סימן א': מפעלים ורשויות

Go

26

סעיף 45

מפעלי מים

Go

26

סעיף 46

רשות המים הארצית

Go

26

סעיף 47

זכות ההכרעה לשר התשתיות הלאומיות

Go

26

סעיף 48

רשות המים הארצית

Go

27

סעיף 48א

תיקון ליקויים וחובת דיווח

Go

27

סעיף 48ב

פעולות בעל רישיון כרשות מים ארצית

Go

28

סעיף 49

רשות מים אזורית

Go

28

סעיף 50

תפקידי רשות מים אזורית

Go

28

סעיף 51

הסכמת הרשות הארצית למפעל אזורי

Go

28

סעיף 52

הרשאת ביצוע

Go

28

סעיף 53

תנאי למתן הרשאת ביצוע

Go

28

סעיף 54

סייג למימון

Go

28

סעיף 55

נוף מבוקר

Go

28

סעיף 56

סמכויות מנהל הרשות הממשלתית

Go

28

סעיף 57

פיקוח מועצת הרשות הממשלתית ומנהל הרשות הממשלתית

Go

28

סעיף 58

דו"ח לכנסת

Go

28

סעיף 59

רשות מים אזורית שאיננה פועלת כהלכה

Go

28

סעיף 60

סייג לגבי רשות המים הארצית

Go

29

סעיף 61

ערר

Go

29

 

סימן ב': תכנון מפעלי מים

Go

29

סעיף 62

תכנית מפעל

Go

29

סעיף 63

בדיקת הצעת תכנית

Go

29

סעיף 64

סמכויות לבדיקת תכנית

Go

29

סעיף 65

פרסום הצעת תכנית

Go

29

סעיף 66

ערר על תכנית

Go

29

סעיף 67

אישור תכניות

Go

30

סעיף 68

תיאום תכנית עם תכנית בנין עיר

Go

30

סעיף 69

כוחה של תכנית מפעל

Go

30

סעיף 70

מקומות קדושים

Go

30

סעיף 71

מקומות היסטוריים

Go

30

סעיף 72

פרסום ותחילת תקפה של תכנית מפעל

Go

30

סעיף 73

שינויים בתכנית מפעל מים

Go

30

סעיף 74

מפעלים קיימים

Go

30

סעיף 75

ערר

Go

31

סעיף 76

מפעלים שהוחל בהקמתם

Go

31

 

סימן ג': הקמת מפעלי מים

Go

31

סעיף 77

סמכויות לביצוע של מפעל מים ולניהולו

Go

31

סעיף 78

סמכות לתת היתרים

Go

31

סעיף 79

פינוי מקרקעין נועדו לתפיסה צמיתה

Go

31

סעיף 80

רכישת מקרקעין

Go

31

סעיף 81

גישה חלופה סבירה

Go

32

סעיף 82

הספקת מים חלופה

Go

32

סעיף 83

ביצוע עבודות זמניות

Go

32

סעיף 84

הגבלות בניה ונטיעה בתחום קו המים ולצדדיו

Go

32

סעיף 85

הגבלות זמניות

Go

32

סעיף 86

סייג לסירוב מנהל הרשות הממשלתית

Go

32

סעיף 87

פטור ממסים ותשלומים אחרים

Go

32

סעיף 88

בניה ונטיעה שלא בהיתר

Go

32

סעיף 89

ערר

Go

32

 

סימן ד': פיצויים

Go

33

סעיף 90

פיצויים מרשות מים

Go

33

סעיף 91

פיצויים בעין

Go

33

סעיף 91א

חישוב המועד לפיצויים

Go

33

סעיף 92

סייג לפיצויים

Go

33

סעיף 93

כללים לחישוב הפיצויים

Go

33

סעיף 94

הכרעה בדבר הפיצויים

Go

33

סעיף 95

התיישנות

Go

33

 

סימן ה': הספקת מים על ידי רשות מים

Go

33

סעיף 96

הספקה בשטח המפעל

Go

33

סעיף 97

הספקה זמנית מחוץ לשטח פעולתו של המפעל

Go

33

סעיף 98

ערר

Go

34

סעיף 99

הספקה ממושכת מחוץ לשטח המפעל

Go

34

סעיף 100

הוראות כלליות להספקת מים

Go

34

סעיף 101

התנגדות להוראות כלליות

Go

34

סעיף 102

כללים בדבר הפסקת הספקת מים

Go

34

 

סימן ו': העברת מפעלי מים

Go

34

סעיף 104

העברת מפעלים מרשות לרשות

Go

34

סעיף 105

העברת מפעל לידי המדינה

Go

34

סעיף 106

אישור הסכמים על ידי בית משפט

Go

34

סעיף 107

פרסום ותחילת תוקף

Go

34

סעיף 108

כוחה של העברה

Go

34

 

פרק רביעי: דמי מים

Go

35

 

סימן א': פיקוח על דמי מים

Go

35

סעיף 109

הגדרה

Go

35

סעיף 110

מתן ידיעות

Go

35

סעיף 111

כללים לחישוב עלות המים

Go

35

סעיף 112

קביעת תעריפים לדמי מים ודירוגם

Go

35

סעיף 112א

עדכון

Go

36

סעיף 113

שמיעת טענות לפני קביעת תעריפים

Go

36

סעיף 114

כוחו של תעריף

Go

36

סעיף 114א

הפסקת שירות בשל חוב

Go

36

 

סימן ב':

Go

37

 

סימן ג':

Go

37

 

סימן ד': הפרשי הצמדה וריבית

Go

37

סעיף 124ח

הגדרות

Go

37

סעיף 124ט

תשלומי פיגורים

Go

37

סעיף 124י

החזר תשלומי יתר

Go

37

 

פרק חמישי: ארגון

Go

38

 

סימן א': הרשות הממשלתית למים ולביוב

Go

38

סעיף 124יא

הרשות הממשלתית למים ולביוב

Go

38

סעיף 124יב

תקציב הרשות הממשלתית

Go

38

סעיף 124יג

עסקאות הרשות

Go

38

סעיף 124יד

עובדי הרשות הממשלתית

Go

38

 

סימן א'1: מועצת הרשות הממשלתית

Go

38

סעיף 124טו

מועצת הרשות הממשלתית

Go

38

סעיף 124טז

נציגי הציבור במועצת הרשות הממשלתית

Go

38

סעיף 124יז

תפקידי מועצת הרשות הממשלתית

Go

39

סעיף 124יח

סדרי עבודתה של מועצת הרשות הממשלתית

Go

39

 

סימן א'2: מנהל הרשות הממשלתית

Go

39

סעיף 124יט

מנהל הרשות הממשלתית

Go

39

סעיף 124כ

כשירות

Go

39

סעיף 124כא

הפסקת כהונה

Go

40

סעיף 124כב

ממלא מקום למנהל הרשות שהושעה

Go

40

סעיף 124כג

דוח מנהל הרשות הממשלתית

Go

40

 

סימן א'3: מועצת המים

Go

40

סעיף 125

מועצת המים

Go

40

סעיף 126

הרכב מועצת המים

Go

40

סעיף 127

כהונת החברים

Go

40

סעיף 128

כינוסי המועצה

Go

40

סעיף 129

סדרי עבודה

Go

40

סעיף 131

ועדות אזוריות

Go

40

סעיף 132

ועדות אספקה

Go

40

סעיף 133

ועדת תכנון

Go

41

סעיף 134

נציגות צרכנים בפני רשות מים

Go

41

סעיף 135

נציגות צרכנים בפני ועדה אזורית

Go

41

סעיף 136

הרכב נציגות הצרכנים

Go

41

סעיף 137

הרכבה וסדרי עבודתה של נציגות צרכנים

Go

41

 

סימן ב':

Go

41

 

סימן ג': בית דין לעניני מים

Go

41

סעיף 140

הקמת בית דין, תחום שיפוטו וסמכותו

Go

41

סעיף 141

הרכב בית הדין

Go

41

סעיף 142

סמכות אב בית הדין

Go

42

סעיף 143

סמכות בית הדין

Go

42

סעיף 144

ראיות

Go

42

סעיף 145

החלטות בית הדין

Go

42

סעיף 146

ערעור והוצאה לפועל

Go

42

סעיף 147

תקנות בית הדין

Go

42

 

סימן ד': פנקס המים

Go

42

סעיף 148

הנהלת פנקס המים

Go

42

סעיף 149

הפנקס ראיה לכאורה

Go

42

סעיף 150

עיון בפנקס

Go

42

סעיף 150א

דיווח על הקצאת מים ולערכי טבע ונוף

Go

42

 

פרק חמישי א': עיצום כספי

Go

42

סעיף 150ב

עיצום כספי

Go

42

סעיף 150ג

הודעה על כוונת חיוב

Go

43

סעיף 150ד

זכות טיעון

Go

43

סעיף 150ה

החלטת מנהל הרשות הממשלתית ודרישת תשלום

Go

43

סעיף 150ו

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

44

סעיף 150ז

סכומים מופחתים

Go

44

סעיף 150ח

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

44

סעיף 150ט

המועד לתשלום העיצום הכספי ופריסת תשלומו

Go

44

סעיף 150י

הפרשי הצמדה וריבית

Go

44

סעיף 150יא

גבייה

Go

44

סעיף 150יב

עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר

Go

44

סעיף 150יג

ערעור

Go

44

סעיף 150יד

פרסום

Go

45

סעיף 150טו

שמירת אחריות פלילית

Go

45

סעיף 150טז

כללים

Go

45

 

פרק חמישי ב': סמכויות פיקוח

Go

45

סעיף 150יז

מינוי מפקחים של הרשות הממשלתית

Go

45

סעיף 150יח

תנאים למינוי

Go

45

סעיף 150יט

סמכויות פיקוח

Go

46

סעיף 150כ

זיהוי מפקח

Go

46

סעיף 150כא

הרשאה לביצוע פעולות

Go

46

סעיף 150כב

הסדרת הפיקוח והאכיפה כלפי המדינה ומוסדותיה

Go

46

סעיף 150כג

סמכויות לשמירה על המים

Go

47

 

פרק ששי: הוראות שונות

Go

48

סעיף 151

מים לשתיה וכדומה

Go

48

סעיף 152

שמירת הוראות חוק הנפט

Go

48

סעיף 153

השהיית פעולות

Go

48

סעיף 154

מסירת הודעות

Go

48

סעיף 154א

פרסום

Go

48

סעיף 155

קביעת אזורים

Go

48

סעיף 155א

ערבויות של בעל רישיון

Go

48

סעיף 156

עונשין

Go

48

סעיף 157

ביטול

Go

49

סעיף 158

תיקונים

Go

49

סעיף 159

ביצוע ותקנות

Go

49

סעיף 160

הוראות מעבר לענין ביטול קרן האיזון

Go

49

סעיף 161

דיווח לכנסת

Go

50

 

תוספת ראשונה

Go

50

 

תוספת ראשונה א'

Go

50

 

תוספת שניה

Go

51

 


חוק המים, תשי"ט-1959*

פרק ראשון: מבוא

מקורות המים ויעודם

1.    מקורות המים שבמדינה הם קנין הציבור, נתונים לשליטתה של המדינה ומיועדים לצרכי תושביה ולפיתוח הארץ.

מקורות המים מה הם

2.    מקורות המים לענין חוק זה הם המעינות, הנחלים, הנהרות, האגמים ושאר זרמים ומקווים של מים, בין עיליים ובין תחתיים, בין טבעיים ובין מוסדרים או מותקנים, בין שהמים נובעים או זורמים או עומדים בהם תמיד או לפרקים, לרבות מי ניקוז ומי שופכין.

זכות הפרט למים

3.    כל אדם זכאי לקבל מים ולהשתמש בהם בכפוף להוראות חוק זה.

הקשר בין הקרקע והמים

4.    זכותו של אדם בקרקע אינה מקנה לו זכות במקור מים הנמצא באותה קרקע או העובר בה או בגבולה, אולם אין הוראת סעיף זה גורעת מזכות של אדם לפי סעיף 3.

אין לדלדל מקור מים

5.    זכותו של אדם לקבל מים ממקור מים עומדת לו כל עוד אין בקבלתם כדי המלחת המקור או דלדולו.

צמידות הזכות למטרה

6.    כל זכות למים צמודה לאחת ממטרות המים המנויות להלן; בטלה המטרה – פקעה הזכות למים; ואלה מטרות המים –

(1)   צרכי בית;

(2)   חקלאות;

(3)   תעשיה;

(4)   מלאכה, מסחר ושירותים;

(5)   שירותים ציבוריים;

(תיקון מס' 19) תשס"ד-2004

(6)   שמירה ושיקום של ערכי טבע ונוף, לרבות מעיינות, נחלים ובתי גידול לחים (בחוק זה – ערכי טבע ונוף).

מיום 4.7.2004

תיקון מס' 19

ס"ח תשס"ד מס' 1948 מיום 4.7.2004 בעמ' 436 (ה"ח 37)

הוספת פסקה 6(6)

תחולה

7.    לענין חוק זה אין נפקא מינה אם זכות למים נוצרה על פי דין – לרבות חוק זה – או על פי הסכם או נוהג או באופן אחר, ואם נוצרה לפני תחילתו של חוק זה או אחרי כן.

פרק שני: הסדר השימוש במים

סימן א': שמירה על המים

הגדרות

8.    בפרק זה –

          "דלדול מקור מים" – לרבות הנמכת פני המים, בין עיליים ובין תחתיים, והרעת האפשרות להעלאת מים על פני האדמה או להובלתם ממקום למקום;

(תיקון מס' 5)  תשל"ב-1971

          "זיהום מים" – (נמחקה).

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 13 (ה"ח 937)

מחיקת הגדרת "זיהום מים"

הנוסח הקודם:

"זיהום מים" – כל מה שעושה את המים פחות מתאימים לשימוש שהם מיועדים לו, לרבות המלחתם והרעת תכונותיהם.

כללים לשמירת המים (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

9.       (א)  חייב אדם –

(1)   לנהוג במים הבאים לרשותו ביעילות ובחסכון;

(תיקון מס' 5)  תשל"ב-1971

(2)   להחזיק את מיתקני המים שברשותו במצב תקין כדי מניעת בזבוז מים;

(תיקון מס' 5)  תשל"ב-1971

(3)   להימנע מסתימתו ומדלדולו של כל מקור מים;

(תיקון מס' 5)  תשל"ב-1971

(4)   למנוע סתימתו ודלדולו של מקור המים ממנו הוא מפיק מים.

(תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות חוק מדידת מים, התשט"ו-1955 (בסעיף זה – חוק מדידת מים), מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות, בצו, למפיק מים או לספק מים לאפשר, לעובד של רשות המים הארצית שהוסמכה לפי סעיף 46 (להלן – רשות המים הארצית), שהוא הסמיכו לכך, לפי פרק חמישי ב', סעיף 10 לחוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו-1955, או סעיף 10 לחוק מדידת מים, להיכנס לשטח המוחזק בידיו ולבצע פעולות של מדידה או בדיקה של המים המופקים על ידו או המסופקים לו או על ידו, ובכלל זה להחליף מערכת למדידת כמויות המים או לתחזק אותה, ובהודעה מראש ובכתב להתקין, בכפוף לכל דין, מד-מים או מערכת למדידת כמויות המים והכול בהתאם לכללים שתקבע מועצת הרשות הממשלתית.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 13 (ה"ח 937)

(2) להחזיק את מיתקני המים שברשותו במצב תקין כדי מניעת בזבוז מים וזיהומם;

(3) להימנע מסתימתו מדלדולו ומזיהומו ומדלדולו של כל מקור מים;

(4) למנוע סתימתו דלדולו וזיהומו ודלדולו של מקור המים ממנו הוא מפיק מים.

 

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 394 (ה"ח 1008)

9. (א) חייב אדם –

(1) לנהוג במים הבאים לרשותו ביעילות ובחסכון;

(2) להחזיק את מיתקני המים שברשותו במצב תקין כדי מניעת בזבוז מים;

(3) להימנע מסתימתו ומדלדולו של כל מקור מים;

(4) למנוע סתימתו ודלדולו של מקור המים ממנו הוא מפיק מים.

(ב) בלי לגרוע מהוראות חוק מדידת מים, התשט"ו-1955 (בסעיף זה – חוק מדידת מים), מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות, בצו, למפיק מים או לספק מים לאפשר, לעובד של רשות המים הארצית שהוסמכה לפי סעיף 46 (להלן – רשות המים הארצית), שהוא הסמיכו לכך, לפי פרק חמישי ב', סעיף 10 לחוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו-1955, או סעיף 10 לחוק מדידת מים, להיכנס לשטח המוחזק בידיו ולבצע פעולות של מדידה או בדיקה של המים המופקים על ידו או המסופקים לו או על ידו, ובכלל זה להחליף מערכת למדידת כמויות המים או לתחזק אותה, ובהודעה מראש ובכתב להתקין, בכפוף לכל דין, מד-מים או מערכת למדידת כמויות המים והכול בהתאם לכללים שתקבע מועצת הרשות הממשלתית.

התקנת אבזרים לחיסכון במים בגופים ציבוריים (תיקון מס' 26)  תש"ע-2010

9א.     (א)  (1)   גוף ציבורי המנוי בתוספת הראשונה יתקין אבזרים לחיסכון במים במבנה בבעלותו, במבנה בהחזקתו לפי חוזה שכירות לתקופה העולה על חמש שנים, או במבנה בבעלות המדינה, לפי העניין (בסעיף זה – מבנה); מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים לעניין התקנתם של אבזרים לחיסכון במים, ובכלל זה לעניין סוגי האבזרים, דרכי התקנתם והתאמתם למבנים;

(2)   מועצת הרשות הממשלתית, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאית, בצו, לשנות את רשימת הגופים הציבוריים המנויים בתוספת הראשונה, ובלבד שגוף ציבורי שייווסף לתוספת האמורה לפי פסקה זו יהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].

          (ב)  הרשות הממשלתית רשאית לפטור גוף ציבורי מקיום הוראות לפי סעיף קטן (א)(1), לגבי מבנה מסוים, כולו או חלקו, אם נוכחה כי בשל מצב המבנה, לרבות מצב התשתיות המשמשות את המבנה, לא ניתן להתקין בו אבזרים לחיסכון במים; החלטת הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן זה תהיה מנומקת ובכתב.

          (ג)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

מיום 25.2.2010

תיקון מס' 26

ס"ח תש"ע מס' 2230 מיום 25.2.2010 עמ' 394 (ה"ח 294)

הוספת סעיף 9א

(תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

9ב.     (בוטל).

מיום 25.2.2010

תיקון מס' 26

ס"ח תש"ע מס' 2230 מיום 25.2.2010 עמ' 394 (ה"ח 294)

הוספת סעיף 9ב

 

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 394 (ה"ח 1008)

ביטול סעיף 9ב

הנוסח הקודם:

מפקחים לעניין חובת התקנה של אבזרים לחיסכון במים

9ב. (א) מנהל הרשות הממשלתית יסמיך, מבין עובדי הרשות הממשלתית, מפקחים להפעלת סמכויות לפי סעיף זה, ובלבד שלא יוסמך מפקח אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:

(1) משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מפנייתו של מנהל הרשות הממשלתית אליה, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף זה, כפי שהורה מנהל הרשות הממשלתית;

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה מנהל הרשות הממשלתית.

(ב) הודעה על הסמכת מפקח לפי סעיף קטן (א) תפורסם ברשומות.

(ג) לשם פיקוח על ביצוע הוראות סעיף 9א, רשאי מפקח שהוסמך לפי סעיף זה, לאחר שהזדהה לפי סעיף קטן (ד), להיכנס למבנה שהכניסה אליו דרושה לשם הבטחת ביצועו של סעיף זה, ובלבד שלא ייכנס מפקח למקום המוחזק על ידי מערכת הביטחון, אלא אם כן יש בידו אישור כניסה למקום מאת ראש הממשלה, שר הביטחון או השר לביטחון הפנים או מי שהם הסמיכו לכך, לפי העניין, וכל עוד מתרחשות באותו מקום ובעת כניסת המפקח פעילות מבצעית או פעילות עוינת; בסעיף קטן זה, "מערכת הביטחון" – כל אחד מאלה:

(1) משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו;

(2) יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;

(3) צבא הגנה לישראל;

(4) מפעלים וספקים, המייצרים ציוד ביטחוני כהגדרתו בחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2005, בעבור גוף המנוי בפסקאות (1) עד (3), ששר הביטחון אישר לעניין סעיף זה;

(5) משטרת ישראל;

(6) שירות בתי הסוהר;

(7) כל גוף אחר הפועל למטרות ביטחוניות שראש הממשלה או שר הביטחון, לפי העניין, אישר לעניין סעיף זה.

(ד) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף זה, אלא בהתקיים כל אלה:

(1) הוא בעת מילוי תפקידו;

(2) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(3) יש בידו תעודה החתומה בידי מנהל הרשות הממשלתית, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו שאותה יציג על פי דרישה.

(תיקון מס' 5)  תשל"ב-1971

10.  (בוטל).

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 13 (ה"ח 937)

ביטול סעיף 10

הנוסח הקודם:

היתר למהילת מים

10. הוראות סעיף 9 אינן באות לגרוע מן הרשות למהול מים מאיכויות שונות על פי היתר לכך מאת נציב המים.

סמכויות מנהל הרשות הממשלתית בשמירה על המים (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

11.  נוכח מנהל הרשות הממשלתית שהתמנה לפי סעיף 124יט (להלן – מנהל הרשות הממשלתית) שלא נתקיימה הוראה מהוראות סעיף 9, רשאי הוא –

(1)   לצוות על מי שחייב בקיום ההוראה שיתקן את המעוות בהתאם לצו; ואם לא יתוקן תוך זמן סביר – לעשות את הדרוש לתיקונו, וכן לצוות על הפסקת הפקה או הספקה או צריכה של מים, או צמצומן, ככל שיידרש לפי הנסיבות, עד לתיקון המעוות;

(2)   לנקוט אמצעים למניעת נזק מיידי חמור למקור מים אם אין למנעו בדרך אחרת.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

סמכויות נציב המים מנהל הרשות הממשלתית בשמירה על המים

11. נוכח נציב המים מנהל הרשות הממשלתית שהתמנה לפי סעיף 138 לפי סעיף 124יט (להלן – נציב המים מנהל הרשות הממשלתית) שלא נתקיימה הוראה מהוראות סעיף 9, רשאי הוא –

חיוב בהוצאות (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

12.  הוצאות שהוציא מנהל הרשות הממשלתית לצורך פעולה לפי סעיף 11 רשאי הוא, בצו, להטיל על מי שהיה חייב בקיום הוראות סעיף 9, ומשעשה כן ייגבו ההוצאות כאילו היו מס, שפקודת המים (גביה), פרט לסעיף 12 שבה, חלה עליו.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

12. הוצאות שהוציא נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לצורך פעולה לפי סעיף 11 רשאי הוא, בצו, להטיל על מי שהיה חייב בקיום הוראות סעיף 9, ומשעשה כן ייגבו ההוצאות כאילו היו מס, שפקודת המים (גביה), פרט לסעיף 12 שבה, חלה עליו.

ערר

13.  הרואה עצמו נפגע על ידי צו לפי סעיף 11 או על ידי הטלת הוצאות לפי סעיף 12, רשאי לערור על כך לפני בית הדין שהוקם לפי סעיף 140 (להלן – בית הדין). הערר אינו מעכב את ביצוע הצו אלא אם ציווה בית הדין לעכבו, אולם לא ייגבו הוצאות לפי סעיף 12 אלא לאחר שבית הדין פסק בערר.

שיעורן של רצועות מגן (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

14.    מועצת הרשות הממשלתית שהוקמה לפי סעיף 124טו (להלן – מועצת הרשות הממשלתית) רשאית לקבוע כללים בדבר רחבן ושטחן של רצועות מגן, ואם עשתה כן, לא יקבע מנהל הרשות הממשלתית רצועת מגן אלא במסגרת הכללים האלה ולא יותר מן ההכרחי לקיום המטרה שלשמה נקבעה רצועת המגן.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

14. שר החקלאות רשאי, לאחר התייעצות עם מועצת המים, שמונתה לפי סעיף 125 (להלן – מועצת המים), לקבוע מועצת הרשות הממשלתית שהוקמה לפי סעיף 124טו (להלן – מועצת הרשות הממשלתית) רשאית לקבוע כללים בדבר רחבן ושטחן של רצועות מגן, ואם עשה עשתה כן, לא יקבע נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רצועת מגן אלא במסגרת הכללים האלה ולא יותר מן ההכרחי לקיום המטרה שלשמה נקבעה רצועת המגן.

קביעת רצועות מגן (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

15.  ראה מנהל הרשות הממשלתית צורך בכך לשם שמירה על מים, על מקור מים, על מפעל מים או על מיתקן להפקת מים, להחסנתם או להובלתם, רשאי הוא, בצו, לקבוע מסביב לאותו מקור או מיתקן או לצדדיו רצועת מגן שהכניסה אליה והמעבר בה יהיו אסורים, זולת בהיתר מאת מנהל הרשות הממשלתית ובהתאם לתנאי ההיתר.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

15. ראה נציב המים מנהל הרשות הממשלתית צורך בכך לשם שמירה על מים, על מקור מים, על מפעל מים או על מיתקן להפקת מים, להחסנתם או להובלתם, רשאי הוא, בצו, לקבוע מסביב לאותו מקור או מיתקן או לצדדיו רצועת מגן שהכניסה אליה והמעבר בה יהיו אסורים, זולת בהיתר מאת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית ובהתאם לתנאי ההיתר.

ערר (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

16.  הרואה עצמו נפגע על ידי קביעת רצועת מגן, על ידי סירוב מנהל הרשות הממשלתית לתת היתר לפי סעיף 15 או על ידי תנאי ההיתר, רשאי לערור על כך לפני בית הדין.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

16. הרואה עצמו נפגע על ידי קביעת רצועת מגן, על ידי סירוב נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לתת היתר לפי סעיף 15 או על ידי תנאי ההיתר, רשאי לערור על כך לפני בית הדין.

(תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

17.  (בוטל).

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

17. נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, וכל מי שהנציב שמנהל הרשות הממשלתית הרשהו לכך בכתב, רשאי להיכנס לכל מקום לאחר הודעה מראש בכתב למחזיק באותו מקום, ולעשות בו כל פעולה הדרושה להשגחה על מקור מים ולשמירה על מים; - וכן רשאי הוא לעשות לחשיפת מקורות מים, למדידת תפוקתם ותכונותיהם ולבדיקת קרקע, צמחיה ותנאים מקומיים אחרים לשם קביעת הצריכה במים.

 

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 394 (ה"ח 1008)

ביטול סעיף 17

הנוסח הקודם:

זכות כניסה, בדיקה וכו'

17. מנהל הרשות הממשלתית, וכל מי שמנהל הרשות הממשלתית הרשהו לכך בכתב, רשאי להיכנס לכל מקום לאחר הודעה מראש בכתב למחזיק באותו מקום, ולעשות בו כל פעולה הדרושה להשגחה על מקור מים ולשמירה על מים; - וכן רשאי הוא לעשות לחשיפת מקורות מים, למדידת תפוקתם ותכונותיהם ולבדיקת קרקע, צמחיה ותנאים מקומיים אחרים לשם קביעת הצריכה במים.

פיצויים (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

18.    מי שנגרם לו נזק על ידי קביעת רצועת מגן או על ידי פעולה לפי סעיף 150יט, זכאי לפיצויים מאוצר המדינה לפי כללים שתקבע מועצת הרשות הממשלתית, לענין הזכאות לפיצויים, שיעורם ותנאי תשלומם; הטוען כי לא קיבל פיצויים בהתאם לכללים כאמור רשאי לערור על כך לפני בית הדין.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

18. מי שנגרם לו נזק על ידי קביעת רצועת מגן או על ידי פעולה לפי סעיף 17, זכאי לפיצויים מאוצר המדינה לפי כללים שתקבע מועצת הרשות הממשלתית, לענין הזכאות לפיצויים, שיעורם ותנאי תשלומם; באין הסכמה בין הדורש פיצויים לבין נציב המים בדבר הפיצויים, שיעורם ותנאי תשלומם – יכריע בית הדין הטוען כי לא קיבל פיצויים בהתאם לכללים כאמור רשאי לערור על כך לפני בית הדין.

 

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 394 (ה"ח 1008)

18. מי שנגרם לו נזק על ידי קביעת רצועת מגן או על ידי פעולה לפי סעיף 17 סעיף 150יט, זכאי לפיצויים מאוצר המדינה לפי כללים שתקבע מועצת הרשות הממשלתית, לענין הזכאות לפיצויים, שיעורם ותנאי תשלומם; הטוען כי לא קיבל פיצויים בהתאם לכללים כאמור רשאי לערור על כך לפני בית הדין.

אירוע פגיעה במים (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

18א.  (א)  בסעיף זה –

          "אירוע פגיעה במים" – אירוע הגורם או העלול לגרום לפגיעה ממשית באספקת מים המיועדים לשתיה, באיכות מים כאמור או ביכולת של מקור מים ותשתית מים המיועדים לשתיה לשמש לייעודם האמור;

          "תשתית מים" – כהגדרתה בסעיף 35א(א).

          (ב)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי להכריז על אירוע פגיעה במים, ומשהכריז כאמור רשאי הוא לצוות על כל אדם הנוגע בדבר לעשות את כל הדרוש לשם טיפול באירוע כאמור, מניעתו, הפסקתו, החזרת המצב לקדמותו ומניעת הישנותו, ולשם הסדרת אספקת מים לצרכנים שנפגעו כתוצאה מאותו אירוע, לתקופה ובתנאים שיקבע בצו, והכל על פי כללים כאמור בסעיף קטן (ג).

          (ג)   מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים לענין הכרזה על אירוע פגיעה במים, דרכי הטיפול באירוע כאמור, הדרכים למניעתו, להפסקתו, להחזרת המצב לקדמותו ולמניעת הישנותו, ולהסדרת אספקת מים לצרכנים שנפגעו כתוצאה מאירוע כאמור.

          (ד)  לא קיים אדם הוראות צו שניתן לו לפי סעיף קטן (ב), בתוך התקופה שנקבעה בצו, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לעשות את הנדרש על פי הצו, ומשעשה כן, יהיה מי שנצטווה ולא מילא אחר הוראות הצו חייב בהוצאות הכרוכות בכך; על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף קטן זה, תחול פקודת המסים (גביה), למעט סעיף 12 שבה.

          (ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות השר לאיכות הסביבה לפי סימן א1 ולפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993.

          (ו)   אין בהוראות סעיף זה כדי להקנות למועצת הרשות הממשלתית סמכויות בענינים שלגביהם מוקנות סמכויות לאחר לפי פקודת בריאות העם, 1940.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

הוספת סעיף 18א

מקור מים שנתדלדל (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

19.  (א)  נוכח מנהל הרשות הממשלתית שמקור מים מתדלדל במידה שתפוקתו בהפקה סדירה אינה מספיקה לקיום הספקת כמות המים הרגילה ממנו, רשאי מנהל הרשות הממשלתית, בהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, לצוות על מפיק המים לצמצם את ההפקה מאותו מקור, או לצוות על ויסות ההפקה או על נקיטת אמצעי חירום אחרים להבטחת הספקת מים ככל שייראה לו בנסיבות הענין.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ג)   לא קויים הצו תוך זמן סביר שנקבע בו, רשאי מנהל הרשות הממשלתית, לאחר התראה בכתב, לעשות את הדרוש מצדו, ומשעשה כן – לגבות את ההוצאות הכרוכות בכך, ממי שהצו הופנה אליו. על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף קטן זה תחול פקודת המסים (גביה), למעט סעיף 12 שבה.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331, 332 (ה"ח 236)

19. (א) נוכח נציב המים מנהל הרשות הממשלתית שמקור מים מתדלדל במידה שתפוקתו בהפקה סדירה אינה מספיקה לקיום הספקת כמות המים הרגילה ממנו, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, באישור שר החקלאות בהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, לצוות על מפיק המים לצמצם את ההפקה מאותו מקור, או לצוות על ויסות ההפקה או על נקיטת אמצעי חירום אחרים להבטחת הספקת מים ככל שייראה לו בנסיבות הענין.

(ב) אישורו של שר החקלאות לצו לפי סעיף קטן (א) יינתן אחרי התייעצות עם מועצת המים, זולת אם היה לדעת השר צורך בפעולה מיידית; במקרה זה יובא הענין לידיעת מועצת המים, תוך זמן סביר לאחר מתן הצו.

(ג) לא קויים הצו תוך זמן סביר שנקבע בו, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, לאחר התראה בכתב, לעשות את הדרוש מצדו, ומשעשה כן – לגבות את ההוצאות הכרוכות בכך, ממי שהצו הופנה אליו. על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף קטן זה תחול פקודת המסים (גביה), למעט סעיף 12 שבה.

מוביל מים בלתי מנוצל (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

20.  נוכח מנהל הרשות הממשלתית שמקור מים של ספק או של מפיק נתדלדל או שהשימוש במקור או במיתקנים שברשותם נפגם במידה שתפוקתו אינה מספקת לקיום הספקת כמות המים הרגילה מהם, רשאי הוא לחייב בעל קו-צינורות, תעלה או מיתקן אחר להובלת מים שאינם מנוצלים על ידיו, להוביל מים בשביל הספק או המפיק שנפגעו כאמור או בשביל צרכניו של הספק; באין הסכמה בין הצדדים על כמות המים, תנאי הובלתם והתשלומים הכרוכים בכך, ייקבעו אלה על ידי מנהל הרשות הממשלתית.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

20. נוכח נציב המים מנהל הרשות הממשלתית שמקור מים של ספק או של מפיק נתדלדל או שהשימוש במקור או במיתקנים שברשותם נפגם במידה שתפוקתו אינה מספקת לקיום הספקת כמות המים הרגילה מהם, רשאי הוא לחייב בעל קו-צינורות, תעלה או מיתקן אחר להובלת מים שאינם מנוצלים על ידיו, להוביל מים בשביל הספק או המפיק שנפגעו כאמור או בשביל צרכניו של הספק; באין הסכמה בין הצדדים על כמות המים, תנאי הובלתם והתשלומים הכרוכים בכך, ייקבעו אלה על ידי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית.

(תיקון מס' 5)  תשל"ב-1971

סימן א1: מניעת זיהום מים

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 8 (ה"ח 937)

הוספת סימן א1

הגדרות

20א.  בסימן זה –

          "זיהום מים" – שינוי בתכונותיהם של מים שבמקור מים מבחינה פיסיקלית, כימית, אורגנולפטית, ביולוגית, בקטריולוגית, רדיואקטיבית או אחרת, או שינוי הגורם שהמים יהיו מסוכנים לבריאות הציבור, או עלולים לפגוע בחי או בצומח, או פחות ראויים למטרה אשר לה הם משמשים או נועדו לשמש;

          "מקור מים" – כמשמעותו בסעיף 2, לרבות מובילי מים פתוחים או סגורים, מאגרי מים ותעלות ניקוז;

          "גורם זיהום" – מפעל תעשייתי או חקלאי, בנין כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, מיתקן, לרבות מיתקן ביוב, מכונה או כלי תחבורה, אשר מיקומם, הקמתם, הפעלתם, החזקתם או השימוש בהם גורמים או עלולים לגרום לזיהום מים;

(תיקון מס' 7)  תשנ"א-1991

          "סימן א1" – לרבות התקנות שהותקנו והצוים שניתנו מכוחו.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 8 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20א

 

מיום 1.7.1991

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 בעמ' 180 (ה"ח 2030)

הוספת הגדרת "סימן א1"

איסור זיהום מים (תיקון מס' 5) תשל"ב-1971

20ב.  (א)  חייב אדם להימנע מכל פעולה המזהמת מים או עלולה לגרום לזיהום מים, במישרין או בעקיפין, מיד או לאחר זמן; ואין נפקא מינה אם היה מקור המים מזוהם לפני אותה פעולה ואם לאו.

          (ב)  לא ישליך אדם ולא יזרים לתוך מקור מים או בקרבתו חמרים נוזלים, מוצקים או גזיים, ולא יניח אותם בו או בקרבתו.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 8 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20ב

מניעת זיהום מים במיתקני מים (תיקון מס' 5)  תשל"ב-1971

20ג.   מי שברשותו מיתקן להפקת מים, להספקתם, להובלתם, לאגירתם או להחדרתם לתת-קרקע, חייב לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע שהמיתקן או הפעלתו יגרמו לזיהום מים.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 8 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20ג

 

תקנות למניעת זיהום מים (תיקון מס' 5) תשל"ב-1971 (תיקון מס' 7)  תשנ"א-1991 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

20ד.  (א)  למניעת זיהום מים ולהגנה על מקורות מים מפני זיהום, רשאי השר לאיכות הסביבה, לאחר התייעצות עם מועצת הרשות הממשלתית, להתקין תקנות הקובעות, בין השאר, סייגים, איסורים, תנאים והוראות אחרות בדבר –

(1)   מיקומם והקמתם של גורמי זיהום שיפורטו; תקנות אלה טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

(2)   השימוש בחמרים מסויימים או בשיטות מסויימות בתהליכי הייצור של גורם זיהום, הפעלתו והשימוש בו, לרבות תהליכי עיבוד חקלאי, וכן דישון וריסוס; תקנות אלה יותקנו בהתייעצות עם שר הבריאות;

(3)   ייצורם, ייבואם, הפצתם ושיווקם של חמרים ומוצרים מסויימים; תקנות אלה יותקנו בהתייעצות עם שר המסחר והתעשיה ויובאו לידיעתה המוקדמת של ועדת הכלכלה של הכנסת;

(4)   הסדרת התנועה והשהייה של כלי תחבורה והשימוש בהם, על פני מקורות מים או בקרבתם; תקנות אלה יותקנו בהסכמת שר התחבורה.

          (ב)  תקנות לפי סעיף זה אינן גורעות מן החובות האמורות בסעיף 20ב ו-20ג.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 8 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20ד

 

מיום 1.7.1991

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 בעמ' 180 (ה"ח 2030)

(א) למניעת זיהום מים ולהגנה על מקורות מים מפני זיהום, רשאי שר החקלאות השר לאיכות הסביבה, לאחר התייעצות עם מועצת המים, להתקין תקנות הקובעות, בין השאר, סייגים, איסורים, תנאים והוראות אחרות בדבר –

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 332 (ה"ח 236)

(א) למניעת זיהום מים ולהגנה על מקורות מים מפני זיהום, רשאי השר לאיכות הסביבה, לאחר התייעצות עם מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית, להתקין תקנות הקובעות, בין השאר, סייגים, איסורים, תנאים והוראות אחרות בדבר –

סילוק שפכים מגורם זיהום (תיקון מס' 5)  תשל"ב-1971 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

20ה.  (א)  אדם שברשותו גורם זיהום, שהפעלתו או השימוש בו מצריכים סילוק שפכים ממנו, חייב, על פי צו של מנהל הרשות הממשלתית, להגיש לאישורו תכנית המפרטת את דרך סילוקם של השפכים, מהותם וכמותם, הרכבם הכימי, הפיסיקלי והביולוגי וכל פרט אחר אשר ידרוש מנהל הרשות הממשלתית לענין זה; מנהל הרשות הממשלתית רשאי שלא לאשר את התכנית, או לשנותה או להתנותה בתנאים שייראו לו.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  נצטווה אדם להגיש תכנית כאמור בסעיף קטן (א), לא יסולקו השפכים כל עוד לא אושרה התכנית, אך רשאי מנהל הרשות הממשלתית להורות על דרך זמנית לסילוק השפכים, עד לאישורה של התכנית.

          (ג)   אושרה תכנית לסילוק שפכים, לא יסולקו השפכים אלא על פי התכנית המאושרת.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ד)  אדם שנצטווה להגיש תכנית כאמור בסעיף קטן (א) ולא עשה זאת במועד שנקבע לכך בצו, או שתכניתו לא אושרה, או שלא ביצע את השינויים בתכנית שנדרשו ממנו, או שלא מילא אחר תנאים שבהם הותנתה התכנית, רשאי מנהל הרשות הממשלתית להכין למענו תכנית לסילוק השפכים, ומשעשה כן, יהיה האדם חייב בהוצאות הכנתה של התכנית; על גבייתן של הוצאות אלה תחול פקודת המסים (גביה), חוץ מסעיף 12 שבה.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ה)  לא ישתמש מנהל הרשות הממשלתית בסמכות הנתונה לו בסעיף קטן (ד) אלא בתום חודש ימים מן המועד שנקבע להגשת התכנית, לביצוע השינויים או מילוי התנאים, הכל לפי הענין.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ו)   מי שלמענו הכין מנהל הרשות הממשלתית תכנית כאמור בסעיף קטן (ד), לא יסלק שפכים מגורם הזיהום אלא על פי התכנית שהוכנה כאמור.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ז)   בכל הנוגע להפעלת סמכויותיו לפי סעיף זה, יקיים מנהל הרשות הממשלתית התייעצות מוקדמת עם מי ששר הבריאות הסמיכו לכך.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 9 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20ה

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

20ה. (א) אדם שברשותו גורם זיהום, שהפעלתו או השימוש בו מצריכים סילוק שפכים ממנו, חייב, על פי צו של נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, להגיש לאישורו תכנית המפרטת את דרך סילוקם של השפכים, מהותם וכמותם, הרכבם הכימי, הפיסיקלי והביולוגי וכל פרט אחר אשר ידרוש נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לענין זה; נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי שלא לאשר את התכנית, או לשנותה או להתנותה בתנאים שייראו לו.

(ב) נצטווה אדם להגיש תכנית כאמור בסעיף קטן (א), לא יסולקו השפכים כל עוד לא אושרה התכנית, אך רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית להורות על דרך זמנית לסילוק השפכים, עד לאישורה של התכנית.

(ג) אושרה תכנית לסילוק שפכים, לא יסולקו השפכים אלא על פי התכנית המאושרת.

(ד) אדם שנצטווה להגיש תכנית כאמור בסעיף קטן (א) ולא עשה זאת במועד שנקבע לכך בצו, או שתכניתו לא אושרה, או שלא ביצע את השינויים בתכנית שנדרשו ממנו, או שלא מילא אחר תנאים שבהם הותנתה התכנית, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית להכין למענו תכנית לסילוק השפכים, ומשעשה כן, יהיה האדם חייב בהוצאות הכנתה של התכנית; על גבייתן של הוצאות אלה תחול פקודת המסים (גביה), חוץ מסעיף 12 שבה.

(ה) לא ישתמש נציב המים מנהל הרשות הממשלתית בסמכות הנתונה לו בסעיף קטן (ד) אלא בתום חודש ימים מן המועד שנקבע להגשת התכנית, לביצוע השינויים או מילוי התנאים, הכל לפי הענין.

(ו) מי שלמענו הכין נציב המים מנהל הרשות הממשלתית תכנית כאמור בסעיף קטן (ד), לא יסלק שפכים מגורם הזיהום אלא על פי התכנית שהוכנה כאמור.

(ז) בכל הנוגע להפעלת סמכויותיו לפי סעיף זה, יקיים נציב המים מנהל הרשות הממשלתית התייעצות מוקדמת עם מי ששר הבריאות הסמיכו לכך.

התנאת תנאים למניעת זיהום מים (תיקון מס' 5)  תשל"ב-1971 (תיקון מס' 7)  תשנ"א-1991 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

20ו.   השר לאיכות הסביבה או מנהל הרשות הממשלתית, הכל לפי הענין, רשאי להתנות תנאים בדבר מניעת זיהום מים, באישורים, ברשיונות ובהיתרים הניתנים לפי חוק זה או לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי"ח-1957.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 9 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20ו

 

מיום 1.7.1991

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 בעמ' 180 (ה"ח 2030)

20ו. שר החקלאות השר לאיכות הסביבה או נציב המים, הכל לפי הענין, רשאי להתנות תנאים בדבר מניעת זיהום מים, באישורים, ברשיונות ובהיתרים הניתנים לפי חוק זה או לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי"ח-1957.

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

20ו. השר לאיכות הסביבה או נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, הכל לפי הענין, רשאי להתנות תנאים בדבר מניעת זיהום מים, באישורים, ברשיונות ובהיתרים הניתנים לפי חוק זה או לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי"ח-1957.

 

 

תיקון המעוות (תיקון מס' 5) תשל"ב-1971 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

20ז.   (א)  נוכח מנהל הרשות הממשלתית כי נגרם זיהום מים, רשאי הוא לצוות על מי שגרם לאותו זיהום, לעשות את כל הדרוש להפסקת זיהום המים, להחזרת המצב לקדמותו לפני שנגרם הזיהום ולמניעת הישנותו של זיהום המים, הכל כפי שיפורט בצו.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 25) תשס"ח-2008

          (ב)  לא נתמלאו הוראות צו לפי סעיף קטן (א) תוך זמן סביר שנקבע בצו רשאי מנהל הרשות הממשלתית לעשות את כל שפורט בצו, ומשעשה כן יהיה מי שנצטווה ולא מילא אחר הוראות הצו חייב בתשלום כפל ההוצאות הכרוכות בכך; על גבייתן של הוצאות אלה תחול פקודת המסים (גביה) חוץ מסעיף 12 שבה.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 10 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20ז

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

20ז. (א) נוכח נציב המים מנהל הרשות הממשלתית כי נגרם זיהום מים, רשאי הוא לצוות על מי שגרם לאותו זיהום, לעשות את כל הדרוש להפסקת זיהום המים, להחזרת המצב לקדמותו לפני שנגרם הזיהום ולמניעת הישנותו של זיהום המים, הכל כפי שיפורט בצו.

(ב) לא נתמלאו הוראות צו לפי סעיף קטן (א) תוך זמן סביר שנקבע בצו רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לעשות את כל שפורט בצו, ומשעשה כן יהיה מי שנצטווה ולא מילא אחר הוראות הצו חייב בהוצאות הכרוכות בכך; על גבייתן של הוצאות אלה תחול פקודת המסים (גביה) חוץ מסעיף 12 שבה.

 

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 860 (ה"ח 159)

(ב) לא נתמלאו הוראות צו לפי סעיף קטן (א) תוך זמן סביר שנקבע בצו רשאי מנהל הרשות הממשלתית לעשות את כל שפורט בצו, ומשעשה כן יהיה מי שנצטווה ולא מילא אחר הוראות הצו חייב בהוצאות בתשלום כפל ההוצאות הכרוכות בכך; על גבייתן של הוצאות אלה תחול פקודת המסים (גביה) חוץ מסעיף 12 שבה.

צו הפסקה (תיקון מס' 5) תשל"ב-1971 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

20ח.  (א)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי לצוות על הפסקת הפקתם, הספקתם או צריכתם של מים או צמצומן, או להימנע מהקצבתם (להלן – צו הפסקה), לאדם אשר גרם לזיהום מים, או לא שעה להוראה שניתנה לו על פי הוראות סימן זה, או הפר הוראה מהוראותיו של סימן זה או תקנה או צו לפיו, לאחר שהותרה על כך, ובלבד שלא יישללו ממנו על ידי כך מי שתיה.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  צו הפסקה יעמוד בתקפו כל עוד לא נפסק הזיהום, לא הוחזר המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנגרם הזיהום וכל עוד לא ננקטו צעדים למניעת הישנותו של זיהום המים; אולם רשאי מנהל הרשות הממשלתית לבטל את הצו, בין בתנאים ובין בלא תנאים, אם הוכח לו כי מי שאליו כוון הצו מבצע את כל הדרוש להפסקת זיהום המים, להחזרת המצב לקדמותו ולמניעת הישנותו של זיהום המים, או אם ניתנה לו מאת מי שאליו כוון הצו ערובה להנחת דעתו, לביצוען של הפעולות האמורות תוך זמן סביר.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ג)   היה בצו הפסקה כדי לפגוע בצרכניו של ספק שאליו כוון הצו, לא יינתן הצו אלא לאחר שמנהל הרשות הממשלתית הסדיר הספקת מים תקינה לאותם צרכנים, כל עוד הצו בתקפו ובתנאים שקבע.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 10 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20ח

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

20ח. (א) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי לצוות על הפסקת הפקתם, הספקתם או צריכתם של מים או צמצומן, או להימנע מהקצבתם (להלן – צו הפסקה), לאדם אשר גרם לזיהום מים, או לא שעה להוראה שניתנה לו על פי הוראות סימן זה, או הפר הוראה מהוראותיו של סימן זה או תקנה או צו לפיו, לאחר שהותרה על כך, ובלבד שלא יישללו ממנו על ידי כך מי שתיה.

(ב) צו הפסקה יעמוד בתקפו כל עוד לא נפסק הזיהום, לא הוחזר המצב לקדמותו כפי שהיה לפני שנגרם הזיהום וכל עוד לא ננקטו צעדים למניעת הישנותו של זיהום המים; אולם רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לבטל את הצו, בין בתנאים ובין בלא תנאים, אם הוכח לו כי מי שאליו כוון הצו מבצע את כל הדרוש להפסקת זיהום המים, להחזרת המצב לקדמותו ולמניעת הישנותו של זיהום המים, או אם ניתנה לו מאת מי שאליו כוון הצו ערובה להנחת דעתו, לביצוען של הפעולות האמורות תוך זמן סביר.

(ג) היה בצו הפסקה כדי לפגוע בצרכניו של ספק שאליו כוון הצו, לא יינתן הצו אלא לאחר שנציב המים שמנהל הרשות הממשלתית הסדיר הספקת מים תקינה לאותם צרכנים, כל עוד הצו בתקפו ובתנאים שקבע.

צו הפסקה במקרים מיוחדים (תיקון מס' 5)  תשל"ב-1971 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

20ט.  מצא מנהל הרשות הממשלתית כי נגרם זיהום מים בנסיבות שאין לאדם שליטה עליהן, או כי צפויה סכנת זיהום כאמור, והדבר מחייב, בין השאר, מתן צו הפסקה, לא יינתן צו הפסקה, אלא לאחר שמנהל הרשות הממשלתית הסדיר, ככל שיש אפשרות לכך ובתנאים שקבע, הספקת מים תקינה, כל עוד הצו בתקפו, לכל מי שהופסקו או צומצמו לו המים כתוצאה מצו ההפסקה.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 10 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20ט

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

20ט. מצא נציב המים מנהל הרשות הממשלתית כי נגרם זיהום מים בנסיבות שאין לאדם שליטה עליהן, או כי צפויה סכנת זיהום כאמור, והדבר מחייב, בין השאר, מתן צו הפסקה, לא יינתן צו הפסקה, אלא לאחר שנציב המים שמנהל הרשות הממשלתית הסדיר, ככל שיש אפשרות לכך ובתנאים שקבע, הספקת מים תקינה, כל עוד הצו בתקפו, לכל מי שהופסקו או צומצמו לו המים כתוצאה מצו ההפסקה.

סמכויות חירום (תיקון מס' 5) תשל"ב-1971 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

20י.   שוכנע מנהל הרשות הממשלתית כי נגרם זיהום חמור של מים או כי צפויה סכנת זיהום חמור של מים, והדבר מחייב, בין השאר, להפסיק או לצמצם מיד הפקתם, הספקתם או צריכתם של מים ממקור מים פלוני, רשאי הוא לנקוט כל האמצעים שייראו לו בנסיבות הענין, כדי להפסיק או למנוע את זיהום המים או את תוצאותיו, ולשם כך רשאי הוא להשתמש בכוח במידה הדרושה לענין.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 10 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20י

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

20י. שוכנע נציב המים מנהל הרשות הממשלתית כי נגרם זיהום חמור של מים או כי צפויה סכנת זיהום חמור של מים, והדבר מחייב, בין השאר, להפסיק או לצמצם מיד הפקתם, הספקתם או צריכתם של מים ממקור מים פלוני, רשאי הוא לנקוט כל האמצעים שייראו לו בנסיבות הענין, כדי להפסיק או למנוע את זיהום המים או את תוצאותיו, ולשם כך רשאי הוא להשתמש בכוח במידה הדרושה לענין.

צו הרשאה (תיקון מס' 5) תשל"ב-1971 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

20יא[1].      (א)   שוכנע מנהל הרשות הממשלתית, לאחר התייעצות עם מי ששר הבריאות הסמיכו לכך, באחת מאלה:

 

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

(1)   כי פעולה מסויימת נועדה לטיוב המים, לשיפור איכותם, לחיטוים, למיהולם, למניעת סכנה לציבור וכיוצא באלה, או להולכת חמרים במים לצורך שאישר מראש מנהל הרשות הממשלתית;

(2)   כי נסיבות הענין אינן משאירות ברירה אלא לאפשר סילוק שפכים למקור מים מסויים לתקופה קצובה שתפורש;

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

לא יראו את הפעולה או את סילוק השפכים כזיהום מים כמשמעותו בסימן זה, אם נעשו בהתאם לצו הרשאה שנתן לענין זה מנהל הרשות הממשלתית.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  בצו הרשאה רשאי מנהל הרשות הממשלתית לקבוע תנאים, סייגים ומגבלות, בין בעת נתינתו ובין במועד מאוחר יותר, ומשעשה כן יהיה מי שניתן לו צו ההרשאה חייב לפעול בהתאם לתנאי הצו, וסייגיו ולמגבלותיו.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ג)   צו הרשאה לענין סעיף קטן (א)(2) יהיה צו אישי ומנומק ויעמוד בתקפו שנה אחת, אולם רשאי מנהל הרשות הממשלתית להאריכו מפעם לפעם, מסיבות שיפורטו.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ד)  מנהל הרשות הממשלתית, לאחר התייעצות עם מי ששר הבריאות הסמיכו לכך, רשאי לבטל את צו ההרשאה, או לשנות את תנאיו, סייגיו ומגבלותיו, אם השתנו נסיבות הענין, או אם מצא כי טובת הציבור מחייבת זאת, או נוכח כי הופר הצו או הופרו תנאיו, סייגיו או מגבלותיו.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ה)  מנהל הרשות הממשלתית ימסור לועדת הכלכלה של הכנסת דין-וחשבון על צווי הרשאה שנתן, במועדים שתקבע ועדת הכלכלה, ולפחות פעם אחת בשנה.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ו)   רשימת צווי ההרשאה שנתן מנהל הרשות הממשלתית תהיה פתוחה לעיון הציבור ללא תשלום.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 10 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20יא

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

20יא. (א) שוכנע נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, לאחר התייעצות עם מי ששר הבריאות הסמיכו לכך, באחת מאלה:

(1) כי פעולה מסויימת נועדה לטיוב המים, לשיפור איכותם, לחיטוים, למיהולם, למניעת סכנה לציבור וכיוצא באלה, או להולכת חמרים במים לצורך שאישר מראש נציב המים מנהל הרשות הממשלתית;

(2) כי נסיבות הענין אינן משאירות ברירה אלא לאפשר סילוק שפכים למקור מים מסויים לתקופה קצובה שתפורש;

לא יראו את הפעולה או את סילוק השפכים כזיהום מים כמשמעותו בסימן זה, אם נעשו בהתאם לצו הרשאה שנתן לענין זה נציב המים מנהל הרשות הממשלתית.

(ב) בצו הרשאה רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לקבוע תנאים, סייגים ומגבלות, בין בעת נתינתו ובין במועד מאוחר יותר, ומשעשה כן יהיה מי שניתן לו צו ההרשאה חייב לפעול בהתאם לתנאי הצו, וסייגיו ולמגבלותיו.

(ג) צו הרשאה לענין סעיף קטן (א)(2) יהיה צו אישי ומנומק ויעמוד בתקפו שנה אחת, אולם רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית להאריכו מפעם לפעם, מסיבות שיפורטו.

(ד) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, לאחר התייעצות עם מי ששר הבריאות הסמיכו לכך, רשאי לבטל את צו ההרשאה, או לשנות את תנאיו, סייגיו ומגבלותיו, אם השתנו נסיבות הענין, או אם מצא כי טובת הציבור מחייבת זאת, או נוכח כי הופר הצו או הופרו תנאיו, סייגיו או מגבלותיו.

(ה) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית ימסור לועדת הכלכלה של הכנסת דין-וחשבון על צווי הרשאה שנתן, במועדים שתקבע ועדת הכלכלה, ולפחות פעם אחת בשנה.

(ו) רשימת צווי ההרשאה שנתן נציב המים מנהל הרשות הממשלתית תהיה פתוחה לעיון הציבור ללא תשלום.

הענקת סמכויות (תיקון מס' 5) תשל"ב-1971 (תיקון מס' 7)  תשנ"א-1991 (תיקון מס' 14) תשס"א-2001 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

20יב. (א)  השר לאיכות הסביבה או מנהל הרשות הממשלתית, הכל לפי הענין, רשאים להעניק סמכויות לפי סימן זה או כל חלק ממנו, למעט הסמכות להתקין תקנות בנות פועל תחיקתי והסמכות לתת צווי הפסקה או צווי הרשאה, לרשות מים, לרשות ניקוז, לרשות מקומית, לאיגוד ערים או לחברה כמשמעותה בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 (להלן בסעיף זה – רשות), בכל הנוגע למניעת זיהום מים בתחומיהן.

          (ב)  רשויות כאמור בסעיף קטן (א) בעלות ענין משותף למניעת זיהום מים בתחומיהן, רשאיות להתאגד בתאגיד על מנת שיוענקו לו הסמכויות למניעת זיהום מים בתחומיהן של הרשויות כאמור.

(תיקון מס' 14) תשס"א-2001

          (ג)   הענקת סמכויות כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) תיעשה בהסכמת הרשות אשר לה מוענקות הסמכויות, ובמקרה של הענקת סמכויות לרשות מקומית, לאיגוד ערים, לחברה כמשמעותה בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001, או לתאגיד של רשויות כאמור בסעיף קטן (ב) הכולל בתוכו רשות מקומית או איגוד ערים – גם בהסכמת שר הפנים.

(תיקון מס' 7)  תשנ"א-1991 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ד)  בעת הענקת סמכויות כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יקבעו השר לאיכות הסביבה או מנהל הרשות הממשלתית, הכל לפי הענין, בצו, את הסמכויות המוענקות כאמור.

          (ה)  הוענקה סמכות לרשות כאמור בסעיף קטן (א), או לתאגיד של רשויות כאמור בסעיף קטן (ב), יהיו הרשות או התאגיד מוסמכים לפעול לשם ביצועה של אותה סמכות, על אף כל הגבלה הקיימת על פי דין או באופן אחר.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 11 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20יב

 

מיום 1.7.1991

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 בעמ' 180 (ה"ח 2030)

(א) שר החקלאות השר לאיכות הסביבה או נציב המים, הכל לפי הענין, רשאים להעניק סמכויות לפי סימן זה או כל חלק ממנו, למעט הסמכות להתקין תקנות בנות פועל תחיקתי והסמכות לתת צווי הפסקה או צווי הרשאה, לרשות מים, לרשות ניקוז, לרשות מקומית, לאיגוד ערים או לאיגוד ערים (להלן בסעיף זה – רשות), בכל הנוגע למניעת זיהום מים בתחומיהן.

(ב) רשויות כאמור בסעיף קטן (א) בעלות ענין משותף למניעת זיהום מים בתחומיהן, רשאיות להתאגד בתאגיד על מנת שיוענקו לו הסמכויות למניעת זיהום מים בתחומיהן של הרשויות כאמור.

(ג) הענקת סמכויות כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) תיעשה בהסכמת הרשות אשר לה מוענקות הסמכויות, ובמקרה של הענקת סמכויות לרשות מקומית, לאיגוד ערים או לתאגיד של רשויות כאמור בסעיף קטן (ב) הכולל בתוכו רשות מקומית או איגוד ערים – גם בהסכמת שר הפנים.

(ד) בעת הענקת סמכויות כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יקבעו שר החקלאות השר לאיכות הסביבה או נציב המים, הכל לפי הענין, בצו, את הסמכויות המוענקות כאמור.

 

מיום 31.7.2001

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"א מס' 1802 מיום 31.7.2001 בעמ' 489 (ה"ח 2823)

(א) השר לאיכות הסביבה או נציב המים, הכל לפי הענין, רשאים להעניק סמכויות לפי סימן זה או כל חלק ממנו, למעט הסמכות להתקין תקנות בנות פועל תחיקתי והסמכות לתת צווי הפסקה או צווי הרשאה, לרשות מים, לרשות ניקוז, לרשות מקומית, לאיגוד ערים או לאיגוד ערים לאיגוד ערים או לחברה כמשמעותה בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 (להלן בסעיף זה – רשות), בכל הנוגע למניעת זיהום מים בתחומיהן.

(ב) רשויות כאמור בסעיף קטן (א) בעלות ענין משותף למניעת זיהום מים בתחומיהן, רשאיות להתאגד בתאגיד על מנת שיוענקו לו הסמכויות למניעת זיהום מים בתחומיהן של הרשויות כאמור.

(ג) הענקת סמכויות כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) תיעשה בהסכמת הרשות אשר לה מוענקות הסמכויות, ובמקרה של הענקת סמכויות לרשות מקומית, לאיגוד ערים, לחברה כמשמעותה בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 או לתאגיד של רשויות כאמור בסעיף קטן (ב) הכולל בתוכו רשות מקומית או איגוד ערים – גם בהסכמת שר הפנים.

(ד) בעת הענקת סמכויות כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יקבעו השר לאיכות הסביבה או נציב המים, הכל לפי הענין, בצו, את הסמכויות המוענקות כאמור.

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

(א) השר לאיכות הסביבה או נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, הכל לפי הענין, רשאים להעניק סמכויות לפי סימן זה או כל חלק ממנו, למעט הסמכות להתקין תקנות בנות פועל תחיקתי והסמכות לתת צווי הפסקה או צווי הרשאה, לרשות מים, לרשות ניקוז, לרשות מקומית, לאיגוד ערים או לחברה כמשמעותה בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 (להלן בסעיף זה – רשות), בכל הנוגע למניעת זיהום מים בתחומיהן.

(ב) רשויות כאמור בסעיף קטן (א) בעלות ענין משותף למניעת זיהום מים בתחומיהן, רשאיות להתאגד בתאגיד על מנת שיוענקו לו הסמכויות למניעת זיהום מים בתחומיהן של הרשויות כאמור.

(ג) הענקת סמכויות כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) תיעשה בהסכמת הרשות אשר לה מוענקות הסמכויות, ובמקרה של הענקת סמכויות לרשות מקומית, לאיגוד ערים, לחברה כמשמעותה בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001, או לתאגיד של רשויות כאמור בסעיף קטן (ב) הכולל בתוכו רשות מקומית או איגוד ערים – גם בהסכמת שר הפנים.

(ד) בעת הענקת סמכויות כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יקבעו השר לאיכות הסביבה או נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, הכל לפי הענין, בצו, את הסמכויות המוענקות כאמור.

הוראות בדבר איכות מים (תיקון מס' 5) תשל"ב-1971 (תיקון מס' 7)  תשנ"א-1991 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

20יג.  (א)  השר לאיכות הסביבה רשאי, לאחר התייעצות עם מועצת הרשות הממשלתית, לקבוע בתקנות הוראות בדבר איכותם של מים למטרות שונות, לרבות מי שטפונות ומי שפכין, אך למעט איכותם התברואית של מי שתיה, כמשמעותם בחלק ה-1 לפקודת בריאות העם, 1940.

          (ב)  תקנות כאמור בסעיף קטן (א), במידה שהן נוגעות לבריאות הציבור, יותקנו לאחר התייעצות עם שר הבריאות.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ג)   הותקנו תקנות כאמור בסעיף קטן (א), לא יתיר מנהל הרשות הממשלתית הפקתם, הספקתם וצריכתם של מים, למטרות ולשימושים השונים, אלא לפי התקנות האמורות, ורשאי מנהל הרשות הממשלתית לאסור את ההפקה, ההספקה או הצריכה של מים שאינם לפי התקנות האמורות, או לשנות את מטרתם של המים, ובלבד שיהיו ראויים לאותה מטרה.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 12 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20יג

 

מיום 1.7.1991

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 בעמ' 180 (ה"ח 2030)

(א) שר החקלאות השר לאיכות הסביבה רשאי, לאחר התייעצות עם מועצת המים, לקבוע בתקנות הוראות בדבר איכותם של מים למטרות שונות, לרבות מי שטפונות ומי שפכין, אך למעט איכותם התברואית של מי שתיה, כמשמעותם בחלק ה-1 לפקודת בריאות העם, 1940.

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331, 332 (ה"ח 236)

20יג. (א) השר לאיכות הסביבה רשאי, לאחר התייעצות עם מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית, לקבוע בתקנות הוראות בדבר איכותם של מים למטרות שונות, לרבות מי שטפונות ומי שפכין, אך למעט איכותם התברואית של מי שתיה, כמשמעותם בחלק ה-1 לפקודת בריאות העם, 1940.

(ב) תקנות כאמור בסעיף קטן (א), במידה שהן נוגעות לבריאות הציבור, יותקנו לאחר התייעצות עם שר הבריאות.

(ג) הותקנו תקנות כאמור בסעיף קטן (א), לא יתיר נציב המים מנהל הרשות הממשלתית הפקתם, הספקתם וצריכתם של מים, למטרות ולשימושים השונים, אלא לפי התקנות האמורות, ורשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לאסור את ההפקה, ההספקה או הצריכה של מים שאינם לפי התקנות האמורות, או לשנות את מטרתם של המים, ובלבד שיהיו ראויים לאותה מטרה.

שמירת חובות (תיקון מס' 5) תשל"ב-1971

20יד. הוראות סימן זה באות להוסיף על הוראות כל חיקוק אחר הנוגעות לזיהום מים, ולא לגרוע מהן.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 12 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20יד

צווים כלליים ומיוחדים (תיקון מס' 5) תשל"ב-1971

20טו. צו לפי סימן זה יכול להיות כללי או לאדם מסויים, לסוג של בני אדם, לגבי גורם זיהום מסויים, לגבי סוג של גורמי זיהום או לגבי חלק מגורם זיהום, והוא אם לא נאמר אחרת בסימן זה.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 12 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20טו

שטח תחולה (תיקון מס' 5) תשל"ב-1971

20טז. תקנות וצווים לפי סימן זה יכול שיחולו בכל שטחה של המדינה או בחלק ממנה, או לגבי מקור מים מסויים, הכל לפי המפורט בתקנות או בצווים; על צו שהוחל על חלק מן המדינה תימסר הודעה מוקדמת לועדת הכלכלה של הכנסת.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 12 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20טז

פעולות הנוגעות למי שתיה (תיקון מס' 5)  תשל"ב-1971

20יז.  אין בהוראותיו של סימן זה כדי לגרוע מן האמור בחלק ה-1 לפקודת בריאות העם, 1940, בכל הנוגע למי שתיה.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 12 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20יז

 

זכות ערר (תיקון מס' 5) תשל"ב-1971 (תיקון מס' 7)  תשנ"א-1991 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

20יח. (א)  הרואה עצמו נפגע מהפעלת סמכויותיהם של השר לאיכות הסביבה או של מנהל הרשות הממשלתית על פי הוראות סימן זה או מסירובם להפעיל סמכויותיהם כאמור, או מהפעלת סמכות שהוענקה לרשות או לתאגיד של רשויות כמשמעותם בסעיף 20יב או מסירוב להפעיל סמכות כאמור, רשאי לערור על כך לפני בית הדין תוך עשרים ואחד יום מיום שנודעה לו הפעלת הסמכות או הסירוב לעשות כן.

          (ב)  הגשת ערר לפי סימן זה לא תעכב את ביצוע הפעולה שעליה עוררים אלא אם הורה בית הדין לעכבה, אולם לא ייגבו הוצאות, במקום שהותרה גבייתן לפי הוראות סימן זה, אלא לאחר שבית הדין פסק בערר ולפי תוצאותיו של פסק זה.

          (ג)   אין באמור בסעיף קטן (ב) כדי לפגוע באמור בסעיף 153.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 12 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20יח

 

מיום 1.7.1991

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 בעמ' 180 (ה"ח 2030)

(א) הרואה עצמו נפגע מהפעלת סמכויותיהם של שר החקלאות השר לאיכות הסביבה או של נציב המים על פי הוראות סימן זה או מסירובם להפעיל סמכויותיהם כאמור, או מהפעלת סמכות שהוענקה לרשות או לתאגיד של רשויות כמשמעותם בסעיף 20יב או מסירוב להפעיל סמכות כאמור, רשאי לערור על כך לפני בית הדין תוך עשרים ואחד יום מיום שנודעה לו הפעלת הסמכות או הסירוב לעשות כן.

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

(א) הרואה עצמו נפגע מהפעלת סמכויותיהם של השר לאיכות הסביבה או של נציב המים מנהל הרשות הממשלתית על פי הוראות סימן זה או מסירובם להפעיל סמכויותיהם כאמור, או מהפעלת סמכות שהוענקה לרשות או לתאגיד של רשויות כמשמעותם בסעיף 20יב או מסירוב להפעיל סמכות כאמור, רשאי לערור על כך לפני בית הדין תוך עשרים ואחד יום מיום שנודעה לו הפעלת הסמכות או הסירוב לעשות כן.

תקופת מעבר (תיקון מס' 5) תשל"ב-1971 (תיקון מס' 7)  תשנ"א-1991 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

20יט. (א)  בהפעלת סמכויותיהם על פי סימן זה, רשאים השר לאיכות הסביבה או מנהל הרשות הממשלתית, הכל לפי הענין, להתחשב בתקופת הזמן הדרושה לדעתם, בהתאם לנסיבות המקרה, לאפשר לכל אדם, לרבות מי שברשותו גורם זיהום, להתאים את פעולותיו או את גורם הזיהום שברשותו לנסיבות שנוצרו עם פרסום סימן זה.

          (ב)  תקופת הזמן האמורה בסעיף קטן (א) לא תעלה על ששה חדשים מיום כניסת סימן זה לתקפו.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 12 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20יט

 

מיום 1.7.1991

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 בעמ' 180 (ה"ח 2030)

(א) בהפעלת סמכויותיהם על פי סימן זה, רשאים שר החקלאות השר לאיכות הסביבה או נציב המים, הכל לפי הענין, להתחשב בתקופת הזמן הדרושה לדעתם, בהתאם לנסיבות המקרה, לאפשר לכל אדם, לרבות מי שברשותו גורם זיהום, להתאים את פעולותיו או את גורם הזיהום שברשותו לנסיבות שנוצרו עם פרסום סימן זה.

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

(א) בהפעלת סמכויותיהם על פי סימן זה, רשאים השר לאיכות הסביבה או נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, הכל לפי הענין, להתחשב בתקופת הזמן הדרושה לדעתם, בהתאם לנסיבות המקרה, לאפשר לכל אדם, לרבות מי שברשותו גורם זיהום, להתאים את פעולותיו או את גורם הזיהום שברשותו לנסיבות שנוצרו עם פרסום סימן זה.

חובת דיווח (תיקון מס' 5) תשל"ב-1971 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

20כ.  מנהל הרשות הממשלתית ימסור לועדת הכלכלה של הכנסת מדי שנה דין-וחשבון על מצב זיהום המים, ועל הפעולות שננקטו למניעתו.

מיום 9.12.1971

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 640 מיום 9.12.1971 בעמ' 13 (ה"ח 937)

הוספת סעיף 20כ

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

20כ. נציב המים מנהל הרשות הממשלתית ימסור לועדת הכלכלה של הכנסת מדי שנה דין-וחשבון על מצב זיהום המים, ועל הפעולות שננקטו למניעתו.

 

עונשין לענין סימן  א1 (תיקון מס' 7) תשנ"א-1991 (תיקון מס' 25) תשס"ח-2008 צו תש"ע-2010

20כא. (א)  העובר על הוראה מהוראות סימן א1, דינו – מאסר שנה או קנס 392,000 שקלים חדשים, ואם היתה העבירה נמשכת – מאסר שבעה ימים או קנס נוסף של 25,900 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר שקיבל התראה בכתב ממי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לענין זה, ובהתאם למועד שנקבע בהתראה.

(תיקון מס' 25) תשס"ח-2008

          (ב)  עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

(תיקון מס' 25) תשס"ח-2008

          (ג)   העובר עבירה כאמור בסעיף קטן (א), באופן או בנסיבות מחמירות שכתוצאה מהם נגרם או עלול להיגרם נזק או פגיעה מהותית בסביבה, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו לפי הוראות סעיף זה, בשל העבירה שבה הורשע, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – ארבע פעמים הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו לפי הוראות סעיף זה.

(תיקון מס' 25) תשס"ח-2008

          (ד)  (1)   בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיפים קטנים (א) או (ג), שכתוצאה ממנה השיג טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור, נוסף על כל עונש אחר;

(2)   לעניין סעיף קטן זה, "טובת הנאה" – לרבות הוצאה שנחסכה;

(3)   אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 63 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 1.7.1991

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 בעמ' 180 (ה"ח 2030)

הוספת סעיף 20כא

 

מיום 7.12.1996

צו תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5792 מיום 7.11.1996 בעמ' 94

20כא. העובר על הוראה מהוראות סימן א1, דינו – מאסר שנה או קנס 150,000 268,000 שקלים חדשים, ואם היתה העבירה נמשכת – מאסר שבעה ימים או קנס נוסף של 10,000 17,800 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר שקיבל התראה בכתב ממי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לענין זה, ובהתאם למועד שנקבע בהתראה.

 

מיום 30.11.2002

צו תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6205 מיום 31.10.2002 בעמ' 124

20כא. העובר על הוראה מהוראות סימן א1, דינו – מאסר שנה או קנס 268,000 350,000 שקלים חדשים, ואם היתה העבירה נמשכת – מאסר שבעה ימים או קנס נוסף של 17,800 23,200 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר שקיבל התראה בכתב ממי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לענין זה, ובהתאם למועד שנקבע בהתראה.

 

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 860 (ה"ח 159)

20כא. (א) העובר על הוראה מהוראות סימן א1, דינו – מאסר שנה או קנס 350,000 שקלים חדשים, ואם היתה העבירה נמשכת – מאסר שבעה ימים או קנס נוסף של 23,200 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר שקיבל התראה בכתב ממי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לענין זה, ובהתאם למועד שנקבע בהתראה.

(ב) עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

(ג) העובר עבירה כאמור בסעיף קטן (א), באופן או בנסיבות מחמירות שכתוצאה מהם נגרם או עלול להיגרם נזק או פגיעה מהותית בסביבה, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו לפי הוראות סעיף זה, בשל העבירה שבה הורשע, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – ארבע פעמים הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו לפי הוראות סעיף זה.

(ד) (1) בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיפים קטנים (א) או (ג), שכתוצאה ממנה השיג טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור, נוסף על כל עונש אחר;

(2) לעניין סעיף קטן זה, "טובת הנאה" – לרבות הוצאה שנחסכה;

(3) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 63 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

 

מיום 13.4.2010

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6877 מיום 14.3.2010 עמ' 949

(א) העובר על הוראה מהוראות סימן א1, דינו – מאסר שנה או קנס 350,000 392,000 שקלים חדשים, ואם היתה העבירה נמשכת – מאסר שבעה ימים או קנס נוסף של 23,200 25,900 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר שקיבל התראה בכתב ממי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לענין זה, ובהתאם למועד שנקבע בהתראה.

אחריות נושאי משרה בתאגיד (תיקון מס' 7)  תשנ"א-1991

20כב. נעברה עבירה לפי סעיף 20כא בידי תאגיד, ייאשם גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל, שותף, למעט שותף מוגבל, או עובד בכיר באותו תאגיד, האחראי לענין הנדון, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים כדי למנוע או להפסיק את העבירה.

מיום 1.7.1991

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 בעמ' 180 (ה"ח 2030)

הוספת סעיף 20כב

סמכויות בית-משפט (תיקון מס' 7) תשנ"א-1991

20כג. (א)  קיים חשד שנעברה עבירה לפי סעיף 20כא, רשאי בית משפט, לבקשת תובע, ליתן צו זמני, אף לפני שהוגש כתב אישום, נגד מי שחשוד או שנאשם בגרימת זיהום מים, ככל שיראה לנכון בנסיבות הענין כדי למנוע, להפסיק או לצמצם את זיהום המים; לענין סעיפים קטנים (א) עד (ד), "בית משפט" – בית המשפט המוסמך לדון בעבירה.

          (ב)  לא יצווה בית משפט כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שנתן לחשוד או לנאשם, לפי הענין, הזדמנות להשמיע טענותיהם; לא התייצבו החשוד או הנאשם לדיון בבקשה על אף שהוזמנו כדין, רשאי בית המשפט להחליט בבקשה בהעדרם.

(תיקון מס' 25) תשס"ח-2008

          (ג)   תקפו של צו שניתן כאמור בסעיף קטן (א) יהיה לתקופה שיורה בית המשפט ויכול שיהיה עד לגמר ההליכים; ניתן הצו בטרם הוגש כתב אישום, יפקע תקפו בתום שלושים ימים מיום שניתן, אלא אם כן הוגש כתב אישום בתוך התקופה האמורה.

          (ד)  חשוד, נאשם ותובע רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בהחלטה שנתן בענין בקשה כאמור בסעיף קטן (א), אם נתגלו עובדות חדשות או השתנו הנסיבות והדבר עשוי לשנות את החלטתו הקודמת של בית המשפט.

          (ה)  חשוד, נאשם ותובע רשאים לערור על החלטה בענין בקשה כאמור בסעיף קטן (א) או על החלטת בית המשפט בבקשה לעיון חוזר; בית המשפט שלערעור ידון בערר בשופט אחד.

          (ו)   בקשה לעיון חוזר או ערר תוגש בכתב, תכיל תמצית נימוקיה ויצורפו לה העתקים של החלטות קודמות שניתנו בענין.

          (ז)   בעיון חוזר ובערר רשאי בית המשפט לקיים, לשנות או לבטל, החלטה שעליה עוררים, או לתת החלטה אחרת במקומה.

          (ח)  לענין סעיף זה –

"צו" – צו עשה או צו לא תעשה;

"תובע" –

(1)   כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982;

(2)   קובל כאמור בסעיף 20כה – לאחר שהגיש קובלנה.

מיום 1.7.1991

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 בעמ' 180 (ה"ח 2030)

הוספת סעיף 20כג

 

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 861 (ה"ח 159)

(ג) תקפו של צו שניתן כאמור בסעיף קטן (א) יהיה לתקופה שיורה בית המשפט ויכול שיהיה עד לגמר ההליכים; ניתן הצו בטרם הוגש כתב אישום, יפקע תקפו בתום שבעה ימים שלושים ימים מיום שניתן, אלא אם כן הוגש כתב אישום בתוך התקופה האמורה.

חיוב בהוצאות ובניקוי (תיקון מס' 7) תשנ"א-1991

20כד. בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה על פי סעיף 20כא רשאי בגזר הדין, בנוסף לכל עונש שיטיל, לחייבו:

(1)  בתשלום ההוצאות הדרושות שהוצאו לניקוי המים וכל אשר זוהם עקב העבירה, אם הוגשה לבית המשפט בקשה מאת מי שהוציאן; הורשעו בעבירה יותר מאדם אחד, רשאי בית המשפט, בהחלטה כאמור, להטיל את תשלום ההוצאות על כולם או חלקם, יחד ולחוד, או לחלק סכום זה ביניהם, הכל כפי שייראה לו בנסיבות הענין;

(2)  לנקוט את האמצעים הדרושים כדי –

(א)   להפסיק, לצמצם או למנוע את המשך זיהום המים;

(ב)   לנקות את המים וכל אשר זוהם עקב ביצוע העבירה;

(ג)    להחזיר את המצב לקדמותו.

מיום 1.7.1991

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 בעמ' 181 (ה"ח 2030)

הוספת סעיף 20כד

קובלנה (תיקון מס' 7)  תשנ"א-1991

20כה. (א)  קובלנה כאמור בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, על עבירה לפי סימן א1, רשאי להגיש אחד מאלה:

(1)   כל אדם – לגבי עבירה שכתוצאה ממנה נפגע במישרין;

(2)   רשות מקומית – לגבי עבירה שנעברה בתחומה;

(תיקון מס' 10) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 24) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 26)  תש"ע-2010

(3)   כל אחד מהגופים הציבוריים והמקצועיים המנויים בתוספת הראשונה א' – לגבי כל עבירה לפי סימן זה; השר לאיכות הסביבה, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת הראשונה א'.

          (ב)  לא תוגש קובלנה לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן מסר הקובל הודעה לשר לאיכות הסביבה על כוונתו לעשות כן ולא הוגש, תוך ששים ימים לאחר מכן, כתב אישום מטעם היועץ המשפטי לממשלה.

מיום 1.7.1991

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 בעמ' 181 (ה"ח 2030)

הוספת סעיף 20כה

 

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 בעמ' 362 (ה"ח 2387)

הוספת פסקה 20כה(א)(3)

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 68 (ה"ח 260)

(3) כל אחד מהגופים הציבוריים והמקצועיים המנויים בתוספת הראשונה – לגבי כל עבירה לפי סימן זה; השר לאיכות הסביבה, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת הראשונה.

 

מיום 25.2.2010

תיקון מס' 26

ס"ח תש"ע מס' 2230 מיום 25.2.2010 עמ' 395 (ה"ח 294)

(3) כל אחד מהגופים הציבוריים והמקצועיים המנויים בתוספת הראשונה הראשונה א' – לגבי כל עבירה לפי סימן זה; השר לאיכות הסביבה, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת הראשונה הראשונה א'.

דין המדינה (תיקון מס' 7) תשנ"א-1991

20כו. דין המדינה לענין סימן א1, כדין כל אדם.

מיום 1.7.1991

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 בעמ' 181 (ה"ח 2030)

הוספת סעיף 20כו

 

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

סימן ב': כללים לשימוש במים

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 332 (ה"ח 236)

סימן ב': נורמות וכללים כללים לשימוש במים

קביעת כללים (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

21.  (א)  מועצת הרשות הממשלתית רשאית לקבוע, בכללים, נורמות לכמויות המים, לאיכותם, למחירם, לחלוקתם בין מטרות המים השונות, לתנאי הספקתם ולשימוש בהם במסגרת מטרת המים שלה יועדו, וכן הוראות לניצולם היעיל והחסכוני.

          (ב)  נקבעו כללים לפי הוראות סעיף קטן (א), לא יספק אדם מים ולא ישתמש במים אלא בהתאם לכללים האמורים.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 332 (ה"ח 236)

החלפת סעיף 21

הנוסח הקודם:

קביעת נורמות וכללים

21. שר החקלאות רשאי, לאחר התייעצות עם מועצת המים, לקבוע נורמות לכמות המים, לאיכותם, למחירם, לתנאי הספקתם ולשימוש בהם במסגרת מטרת המים, וכן כללים לניצולם היעיל והחסכוני, ומשקבע כך – לא יספק אדם מים ולא ישתמש במים אלא בהתאם לנורמות וכללים אלה.

מי שנפגעה זכותו על ידי הכללים (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

22.  קביעת כללים כאמור בסעיף 21 לא תשמש עילה לכל תביעת פיצויים, אולם צרכן שהשקיע השקעה במפעלו של ספק המספק לו מים בתמורה ועקב קביעה כאמור אין הוא רשאי עוד להשתמש באותה כמות מים שהיה זכאי לה לפי השקעתו במפעל, רשאי לקבל חזרה מהספק את החלק מהשקעותיו האמורות המתייחס לאותה כמות מים שאין הוא רשאי להשתמש בה עוד.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 333 (ה"ח 236)

מי שנפגעה זכותו על ידי נורמות וכללים הכללים

22. קביעת נורמות וכללים קביעת כללים כאמור בסעיף 21 לא תשמש עילה לכל תביעת פיצויים, אולם צרכן שהשקיע השקעה במפעלו של ספק המספק לו מים בתמורה ועקב קביעה כאמור אין הוא רשאי עוד להשתמש באותה כמות מים שהיה זכאי לה לפי השקעתו במפעל, רשאי לקבל חזרה מהספק את החלק מהשקעותיו האמורות המתייחס לאותה כמות מים שאין הוא רשאי להשתמש בה עוד.

רשיון הקמה (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

22א.  (א)  לא יקים אדם מיתקן, מכון או מבנה המיועדים להפקת מים, להטייתם ממקור אחר או להתפלת מי-ים, למעט הפקה או הטיה ממערכות חלוקת מים הנמצאות ברשותו של אדם המשתמש במים כדין, אלא על פי רשיון הקמה מאת מנהל הרשות הממשלתית ובהתאם לתנאי הרשיון (להלן – רשיון הקמה); להקמת מיתקן, מכון או מבנה כאמור במקור מים המשמש גם לשיט, יהיה מתן הרשיון טעון הסכמתו של שר התחבורה או מי שהוסמך על ידיו לענין זה.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (א1) מתן רישיון לפי סעיף זה וקביעת התנאים בו ייעשו על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית.

          (ב)  אין הוראות סעיף זה באות לגרוע מהוראות חוק הפיקוח על קידוחי מים, תשט"ו-1955, וחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי"ח-1957.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ג)   הרואה עצמו נפגע מסירוב מנהל הרשות הממשלתית לתת רשיון הקמה, או מתנאי הרשיון, רשאי לערור על כך תוך 21 יום בפני בית הדין.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 191 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 22א

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331, 333 (ה"ח 236)

22א. (א) לא יקים אדם מיתקן, מכון או מבנה המיועדים להפקת מים או להטייתם ממקור אחר מים, להטייתם ממקור אחר או להתפלת מי-ים, למעט הפקה או הטיה ממערכות חלוקת מים הנמצאות ברשותו של אדם המשתמש במים כדין, אלא על פי רשיון הקמה מאת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית ובהתאם לתנאי הרשיון (להלן – רשיון הקמה); להקמת מיתקן, מכון או מבנה כאמור במקור מים המשמש גם לשיט, יהיה מתן הרשיון טעון הסכמתו של שר התחבורה או מי שהוסמך על ידיו לענין זה.

(א1) מתן רישיון לפי סעיף זה וקביעת התנאים בו ייעשו על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית.

(ב) אין הוראות סעיף זה באות לגרוע מהוראות חוק הפיקוח על קידוחי מים, תשט"ו-1955, וחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי"ח-1957.

(ג) הרואה עצמו נפגע מסירוב נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לתת רשיון הקמה, או מתנאי הרשיון, רשאי לערור על כך תוך 21 יום בפני בית הדין.

סימן ג': פיקוח על הפקה והספקה של מים

רשיון הפקה או הספקה (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

23.    (א)  לא יפיק אדם מים ממקור מים ולא יתפיל מי-ים, בין לצריכה עצמית ובין להספקה לאחרים, אלא על פי רישיון הפקה מאת מנהל הרשות הממשלתית ובהתאם לתנאי הרישיון (להלן – רישיון הפקה), ולא יספק מים, בין אם הפיקם ממקור מים או התפילם ממי-ים ובין אם קיבלם מספק אחר – אלא על פי רשיון הספקה מאת מנהל הרשות הממשלתית ובהתאם לתנאי הרשיון (להלן – רישיון הספקה); לעניין סעיף זה, "הספקה" – לרבות צריכה עצמית.

(תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

          (ב)  מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים למתן רישיון הפקה או רישיון הספקה (בסימן זה – רישיון) ולתנאים שייקבעו בו, ובכלל זה לעניין חובות בעל רישיון כלפי צרכניו, כלפי בעלי רישיונות אחרים וכלפי רשות המים הארצית.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331, 333 (ה"ח 236)

23. לא יפיק אדם מים ממקור מים ולא יתפיל מי-ים, בין לצריכה עצמית ובין להספקה לאחרים, ולא יספק מים, בין אם הפיקם ממקור מים או התפילם ממי-ים ובין אם קיבלם מספק אחר – אלא על פי רשיון מאת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית ובהתאם לתנאי הרשיון (להלן – רשיון הפקה) (להלן – רשיון הפקה); מתן רישיון הפקה וקביעת התנאים בו ייעשו על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית.

 

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 394 (ה"ח 1008)

רשיון הפקה או הספקה

23. (א) לא יפיק אדם מים ממקור מים ולא יתפיל מי-ים, בין לצריכה עצמית ובין להספקה לאחרים, אלא על פי רישיון הפקה מאת מנהל הרשות הממשלתית ובהתאם לתנאי הרישיון (להלן – רישיון הפקה), ולא יספק מים, בין אם הפיקם ממקור מים או התפילם ממי-ים ובין אם קיבלם מספק אחר – אלא על פי רשיון הספקה מאת מנהל הרשות הממשלתית ובהתאם לתנאי הרשיון (להלן – רשיון הפקה) (להלן – רישיון הספקה); מתן רישיון הפקה וקביעת התנאים בו ייעשו על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לעניין סעיף זה, "הספקה" – לרבות צריכה עצמית.

(ב) מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים למתן רישיון הפקה או רישיון הספקה (בסימן זה – רישיון) ולתנאים שייקבעו בו, ובכלל זה לעניין חובות בעל רישיון כלפי צרכניו, כלפי בעלי רישיונות אחרים וכלפי רשות המים הארצית.

פרטי הרשיון (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

24.  רישיון יציין את כמות המים שבעל הרשיון רשאי להפיק ולספק בשעה, ביממה, בעונה, בשנה או בכל תקופה אחרת, ופרטים אחרים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית בכללים.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 333 (ה"ח 236)

24. רשיון הפקה יציין את כמות המים שבעל הרשיון רשאי להפיק ולספק בשעה, ביממה, בעונה, בשנה או בכל תקופה אחרת, ופרטים אחרים שנקבעו לכך בתקנות שקבעה מועצת הרשות הממשלתית בכללים.

 

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 394 (ה"ח 1008)

24. רשיון הפקה רישיון יציין את כמות המים שבעל הרשיון רשאי להפיק ולספק בשעה, ביממה, בעונה, בשנה או בכל תקופה אחרת, ופרטים אחרים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית בכללים.

 

תנאים ברשיון (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

25.  מנהל הרשות הממשלתית רשאי לקבוע ברישיון כל תנאי הנראה לו דרוש להבטיח יעילות בהפקה, בהחסנה, בהובלה ובחלוקה של מים ולמנוע דלדולם של מקורות מים; והוא כשאין הוראה אחרת בענין זה בכללים שקבעה הרשות הממשלתית.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331, 333 (ה"ח 236)

25. נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי לקבוע ברשיון הפקה כל תנאי הנראה לו דרוש להבטיח יעילות בהפקה, בהחסנה, בהובלה ובחלוקה של מים ולמנוע דלדולם של מקורות מים; והוא כשאין הוראה אחרת בענין זה בתקנות בכללים שקבעה הרשות הממשלתית.

 

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 394 (ה"ח 1008)

25. מנהל הרשות הממשלתית רשאי לקבוע ברשיון הפקה ברישיון כל תנאי הנראה לו דרוש להבטיח יעילות בהפקה, בהחסנה, בהובלה ובחלוקה של מים ולמנוע דלדולם של מקורות מים; והוא כשאין הוראה אחרת בענין זה בכללים שקבעה הרשות הממשלתית.

אמות מידה להקצאת מים לחקלאות (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

25א.  שר החקלאות יקבע בתקנות אמות מידה להקצאת מים בידי מנהל הרשות הממשלתית ברישיונות, לצריכה למטרת חקלאות.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 333 (ה"ח 236)

הוספת סעיף 25א

 

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 394 (ה"ח 1008)

25א. שר החקלאות יקבע בתקנות אמות מידה להקצאת מים בידי מנהל הרשות הממשלתית ברישיונות הפקה ברישיונות, לצריכה למטרת חקלאות.

 

הספקת מים קיימת (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

26.  (א)  מי שהפיק או סיפק מים ביום תחילתו של חוק זה או תוך שנה שקדמה לאותו יום, יתן לו מנהל הרשות הממשלתית רשיון הפקה לאותה כמות מים שהפיק או סיפק לפני כן ובשביל אותם הצרכנים שסיפק להם מים.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  בקשה לרשיון הפקה לפי סעיף זה תוגש למנהל הרשות הממשלתית תוך 90 יום מיום תחילתו של חוק זה, והוראות סימן זה לא יחולו על המבקש כל עוד לא ניתן לו הרשיון; לא יסרב מנהל הרשות הממשלתית לקבל בקשה לפי סעיף זה גם אם הוגשה לאחר 90 יום, אם היו סיבות מיוחדות לאיחור.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

26. (א) מי שהפיק או סיפק מים ביום תחילתו של חוק זה או תוך שנה שקדמה לאותו יום, יתן לו נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשיון הפקה לאותה כמות מים שהפיק או סיפק לפני כן ובשביל אותם הצרכנים שסיפק להם מים.

(ב) בקשה לרשיון הפקה לפי סעיף זה תוגש לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית תוך 90 יום מיום תחילתו של חוק זה, והוראות סימן זה לא יחולו על המבקש כל עוד לא ניתן לו הרשיון; לא יסרב נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לקבל בקשה לפי סעיף זה גם אם הוגשה לאחר 90 יום, אם היו סיבות מיוחדות לאיחור.

רישום רשיונות (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

27.  (א)  רישיון על כל תנאיו יירשם בפנקס המים וכן יירשמו צרכניו של ספק והתנאים שלפיהם מסופקים להם מים.

          (ב)  כל צרכן רשאי לקבל, לפי דרישתו, העתק מהרישומים בפנקס המים הנוגעים לו בקשר להספקת המים על כל תנאיה.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ג)   הוראות הסעיפים הקטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על צרכנים של רשות מקומית, פרט לצרכנים המקבלים מים למטרות תעשיה או חקלאות או לשימושים אחרים שתקבע מועצת הרשות הממשלתית בצו.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 333 (ה"ח 236)

(ג) הוראות הסעיפים הקטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על צרכנים של רשות מקומית, פרט לצרכנים המקבלים מים למטרות תעשיה או חקלאות או לשימושים אחרים ששר החקלאות יקבע בצו שתקבע מועצת הרשות הממשלתית בצו.

 

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 394 (ה"ח 1008)

(א) רשיון הפקה רישיון על כל תנאיו יירשם בפנקס המים וכן יירשמו צרכניו של ספק והתנאים שלפיהם מסופקים להם מים.

מגבלות על העברת רישיון ועל העברת שליטה או אמצעי שליטה בבעל רישיון (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

28.  רישיונות לפי חוק זה, אינם ניתנים להעברה, במישרין או בעקיפין, אלא באישור מראש ובכתב מאת מנהל הרשות הממשלתית ובתנאים שיקבע, והכול בהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, ואם לא נקבעו כללים כאמור – באישורה; בכללים כאמור רשאית מועצת הרשות הממשלתית לקבוע מגבלות על העברת שליטה או אמצעי שליטה בבעל רישיון וכן לקבוע כי הרישיון או כל חלק ממנו או נכסים מסוימים הדרושים לביצוע הפעילות לפיו אינם ניתנים לשעבוד או לעיקול אלא באישור מנהל הרשות הממשלתית; לעניין זה, "אמצעי שליטה" ו"שליטה" – כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

28. רשאי בעל רשיון הפקה להעבירו לזולתו ובלבד שיודיע על כך לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית.

 

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 394 (ה"ח 1008)

החלפת סעיף 28

הנוסח הקודם:

העברת של רשיון הפקה

28. רשאי בעל רשיון הפקה להעבירו לזולתו ובלבד שיודיע על כך למנהל הרשות הממשלתית.

רשיון הפקה באזור קיצוב (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

29.  הכריזה מועצת הרשות הממשלתית על קציבת מים לפי סעיף 36, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לבטל רישיון, להגביל את הכמות שמותר להפיק או לספק על פיו או לשנותו, הכל בהתאם לקביעות לפי סעיף 37.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331, 333 (ה"ח 236)

29. הכריז שר החקלאות הכריזה מועצת הרשות הממשלתית על קציבת מים לפי סעיף 36, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לבטל רשיון הפקה, להגביל את הכמות שמותר להפיק או לספק על פיו או לשנותו, הכל בהתאם לקביעות לפי סעיף 37.

 

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 395 (ה"ח 1008)

29. הכריזה מועצת הרשות הממשלתית על קציבת מים לפי סעיף 36, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לבטל רשיון הפקה רישיון, להגביל את הכמות שמותר להפיק או לספק על פיו או לשנותו, הכל בהתאם לקביעות לפי סעיף 37.

 

ביטולו ושינויו של רשיון הפקה (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

30.  מנהל הרשות הממשלתית רשאי לבטל רישיון, להתלותו או לשנותו, אם בעל הרשיון הפיק או סיפק מים בניגוד לאמור ברשיון או בניגוד לאמור לפי חוק זה והמשיך לעשות כך לאחר שמנהל הרשות הממשלתית התרה בו בכתב ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331, 333 (ה"ח 236)

30. נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי לבטל רשיון הפקה, להתלותו או לשנותו, אם בעל הרשיון הפיק או סיפק מים בניגוד לאמור ברשיון או בחוק זה או בתקנות לפיו בניגוד לאמור לפי חוק זה והמשיך לעשות כך לאחר שנציב המים שמנהל הרשות הממשלתית התרה בו בכתב ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 395 (ה"ח 1008)

30. מנהל הרשות הממשלתית רשאי לבטל רשיון הפקה רישיון, להתלותו או לשנותו, אם בעל הרשיון הפיק או סיפק מים בניגוד לאמור ברשיון או בניגוד לאמור לפי חוק זה והמשיך לעשות כך לאחר שמנהל הרשות הממשלתית התרה בו בכתב ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 

ערר (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

31.  (א)  הרואה עצמו נפגע על ידי סירובו של מנהל הרשות הממשלתית לתת רישיון, על ידי תנאים שנקבעו ברישיון או על ידי התלייתו, שינויו או ביטולו, רשאי לערור על כך לפני בית הדין תוך 21 יום מיום מסירת הודעה על החלטת מנהל הרשות הממשלתית.

          (ב)  הגשת ערר כדין מעכבת את ביטול הרשיון, התלייתו או שינויו.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

(א) הרואה עצמו נפגע על ידי סירובו של נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לתת רשיון הפקה, על ידי תנאים שנקבעו ברשיון הפקה או על ידי התלייתו, שינויו או ביטולו, רשאי לערור על כך לפני בית הדין תוך 21 יום מיום מסירת הודעה על החלטת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית.

 

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 395 (ה"ח 1008)

(א) הרואה עצמו נפגע על ידי סירובו של מנהל הרשות הממשלתית לתת רשיון הפקה רישיון, על ידי תנאים שנקבעו ברשיון הפקה ברישיון או על ידי התלייתו, שינויו או ביטולו, רשאי לערור על כך לפני בית הדין תוך 21 יום מיום מסירת הודעה על החלטת מנהל הרשות הממשלתית.

השהיית ביטול רשיון (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 27) תשע"ז-2018

32.  (א)  בית הדין המאשר החלטת מנהל הרשות הממשלתית בדבר ביטולו של רישיון, רשאי לקבוע שהביטול לא ייכנס לתקפו אלא אם חזר בעל הרשיון, תוך תקופה שבית דין קבע, והפיק או סיפק מים בניגוד לאמור ברשיון או בניגוד לאמור לפי חוק זה, ובית הדין, לפי בקשת מנהל הרשות הממשלתית, פסק כך.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 27) תשע"ז-2018

          (ב)  ביטול רישיון יעמוד בתקפו במשך שנתיים מיום החלטת בית הדין, והרשיון יתחדש מאליו כתום המועד האמור, זולת אם בית הדין האריך, לפי בקשת מנהל הרשות הממשלתית, את תקופת הביטול לשנה נוספת.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331, 333 (ה"ח 236)

32. (א) בית הדין המאשר החלטת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית בדבר ביטולו של רשיון הפקה, רשאי לקבוע שהביטול לא ייכנס לתקפו אלא אם חזר בעל הרשיון, תוך תקופה שבית דין קבע, והפיק או סיפק מים בניגוד לאמור ברשיון או בחוק זה או בתקנות לפיו בניגוד לאמור לפי חוק זה, ובית הדין, לפי בקשת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, פסק כך.

(ב) ביטול רשיון הפקה יעמוד בתקפו במשך שנתיים מיום החלטת בית הדין, והרשיון יתחדש מאליו כתום המועד האמור, זולת אם בית הדין האריך, לפי בקשת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, את תקופת הביטול לשנה נוספת.

 

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 395 (ה"ח 1008)

32. (א) בית הדין המאשר החלטת מנהל הרשות הממשלתית בדבר ביטולו של רשיון הפקה רישיון, רשאי לקבוע שהביטול לא ייכנס לתקפו אלא אם חזר בעל הרשיון, תוך תקופה שבית דין קבע, והפיק או סיפק מים בניגוד לאמור ברשיון או בניגוד לאמור לפי חוק זה, ובית הדין, לפי בקשת מנהל הרשות הממשלתית, פסק כך.

(ב) ביטול רשיון הפקה רישיון יעמוד בתקפו במשך שנתיים מיום החלטת בית הדין, והרשיון יתחדש מאליו כתום המועד האמור, זולת אם בית הדין האריך, לפי בקשת מנהל הרשות הממשלתית, את תקופת הביטול לשנה נוספת.

המשך הספקה לאחר ביטול רשיון הפקה (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

33.    (א)  בוטל, הותלה או שונה רישיון לפי סעיף 30 וכתוצאה מכך נמנע מבעליו של מפעל להספקת מים לספק לצרכניו מלוא כמות המים שהיו מקבלים ממנו, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לנהל את המפעל האמור על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, ובהעדר כללים כאמור – באישור אותה המועצה, וזאת עד שניתן רישיון חדש לבעל המפעל לגבי אותו המפעל, או שהמפעל הועבר על ידי בעליו לבעל רישיון אחר המקיים הספקת מים תקינה לצרכנים הנוגעים בדבר, או שהובטחה לצרכנים הספקת מים בדרך אחרת ובתנאים סבירים.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  החליט מנהל הרשות הממשלתית לנהל מפעל מים בהתאם לסעיף קטן (א), רשאי הוא, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, ובהעדר כללים כאמור – באישור אותה מועצה, להעביר את סמכויותיו לענין זה, כולן או מקצתן, לאדם אחר לרבות בעל המפעל.

          (ג)   מי שמנהל מפעל מים בהתאם להוראות סעיף זה, יראוהו כאילו נתמנה על ידי בית משפט, כונס נכסים ומנהל.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 333 (ה"ח 236)

(א) בוטל, הותלה או שונה רשיון הפקה לפי סעיף 30 וכתוצאה מכך נמנע מבעליו של מפעל להספקת מים לספק לצרכניו מלוא כמות המים שהיו מקבלים ממנו, רשאי שר החקלאות להורות לנציב המים שינהל את המפעל האמור בדרך ובתנאים שיקבע, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לנהל את המפעל האמור על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, ובהעדר כללים כאמור – באישור אותה המועצה, וזאת עד שניתן רשיון הפקה חדש לבעל המפעל לגבי אותו המפעל, או שהמפעל הועבר על ידי בעליו לבעל רשיון הפקה אחר המקיים הספקת מים תקינה לצרכנים הנוגעים בדבר, או שהובטחה לצרכנים הספקת מים בדרך אחרת ובתנאים סבירים.

(ב) הורה שר החקלאות לנציב המים החליט מנהל הרשות הממשלתית לנהל מפעל מים בהתאם לסעיף קטן (א), רשאי נציב המים להעביר, בתנאים שקבע השר, רשאי הוא, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, ובהעדר כללים כאמור – באישור אותה מועצה, להעביר את סמכויותיו לענין זה, כולן או מקצתן, לאדם אחר לרבות בעל המפעל.

 

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 395 (ה"ח 1008)

(א) בוטל, הותלה או שונה רשיון הפקה רישיון לפי סעיף 30 וכתוצאה מכך נמנע מבעליו של מפעל להספקת מים לספק לצרכניו מלוא כמות המים שהיו מקבלים ממנו, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לנהל את המפעל האמור על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, ובהעדר כללים כאמור – באישור אותה המועצה, וזאת עד שניתן רשיון הפקה רישיון חדש לבעל המפעל לגבי אותו המפעל, או שהמפעל הועבר על ידי בעליו לבעל רשיון הפקה רישיון אחר המקיים הספקת מים תקינה לצרכנים הנוגעים בדבר, או שהובטחה לצרכנים הספקת מים בדרך אחרת ובתנאים סבירים.

חובת דיווח ותשלום של בעל רישיון לרשות המים הארצית (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

33א.  (א)  בלי לגרוע מסמכות הפיקוח של הרשות הממשלתית וחובות הדיווח אליה לפי כל דין, בעל רישיון ידווח לרשות המים הארצית על מים שהפיק או סיפק, לפי כללים שתקבע מועצת הרשות הממשלתית ולפי תנאי הרישיון.

          (ב)  מים שהפיק בעל רישיון הפקה שהוא גם בעל רישיון הספקה יראו אותם כאילו סופקו לו על ידי רשות המים הארצית לשם הספקתם לעצמו או לצרכניו והוא ישלם לה בעדם דמי מים כהגדרתם בסעיף 109 בשיעור ההפרש שבין תעריף ההפקה וההולכה של מים לתעריף ההספקה שלהם על פי חיוב שתוציא לו רשות המים הארצית, והכול בהתאם לכללים ולתעריפים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לפי סעיפים 111 ו-112 ובאופן שקבעה.

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 395 (ה"ח 1008)

הוספת סעיף 33א

חייב לספק מים (תיקון מס' 21) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

34.    (א)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי לצוות על בעל רשיון הספקה שיספק מים לאדם פלוני, במידה שהספקה זו לא תפגע פגיעה של ממש בסיפוק הצרכים של בעל הרשיון ושל צרכניו, ובלבד שהוצאות השקעת היסוד לסידור ההספקה לא יחולו על בעל הרשיון; באין הסכמה בין הצדדים על כמות המים, מחירם ותנאי הספקתם – יורה על כך, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, מנהל הרשות הממשלתית; הרואה עצמו נפגע על ידי צו או הוראה שניתנו לפי סעיף קטן זה, רשאי לערור עליה לפני בית הדין.

(תיקון מס' 21) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  תשלום לפי סעיף זה שעל הצרכן לשלם לספק המים, ובמועד שבו היה עליו לשלמו לא שולם, ישולם בתוספת תשלומי פיגורים; מועצת הרשות הממשלתית תקבע תעריפים בעבור השקעת היסוד לסידור ההספקה, וכן תשלומי הפיגורים שיחולו על הסכומים כאמור, לרבות לענין התקופה שבשלה הצרכן חייב בתשלומים כאמור.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 בעמ' 378 (ה"ח 143)

34. (א) נציב המים רשאי לצוות על בעל רשיון הפקה שיספק מים לאדם פלוני, במידה שהספקה זו לא תפגע פגיעה של ממש בסיפוק הצרכים של בעל הרשיון ושל צרכניו, ובלבד שהוצאות השקעת היסוד לסידור ההספקה לא יחולו על בעל הרשיון; באין הסכמה בין הצדדים על כמות המים, מחירם ותנאי הספקתם – ייקבעו אלה על ידי נציב המים; הרואה עצמו נפגע על ידי החלטתו, רשאי לערור עליה לפני בית הדין.

(ב) תשלום לפי סעיף זה שעל הצרכן לשלם לספק המים, ובמועד שבו היה עליו לשלמו לא שולם, ישולם בתוספת תשלומי פיגורים; שר התשתיות הלאומיות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ולענין תשלום על ידי רשות מקומית – גם לאחר התייעצות עם שר הפנים, יקבעו תעריפים בעבור השקעת היסוד לסידור ההספקה, וכן תשלומי הפיגורים שיחולו על הסכומים כאמור, לרבות לענין התקופה שבשלה הצרכן חייב בתשלומים כאמור.

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331, 334 (ה"ח 236)

34. (א) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי לצוות על בעל רשיון הפקה שיספק מים לאדם פלוני, במידה שהספקה זו לא תפגע פגיעה של ממש בסיפוק הצרכים של בעל הרשיון ושל צרכניו, ובלבד שהוצאות השקעת היסוד לסידור ההספקה לא יחולו על בעל הרשיון; באין הסכמה בין הצדדים על כמות המים, מחירם ותנאי הספקתם – ייקבעו אלה על ידי יורה על כך, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, נציב המים מנהל הרשות הממשלתית; הרואה עצמו נפגע על ידי החלטתו צו או הוראה שניתנו לפי סעיף קטן זה, רשאי לערור עליה לפני בית הדין.

(ב) תשלום לפי סעיף זה שעל הצרכן לשלם לספק המים, ובמועד שבו היה עליו לשלמו לא שולם, ישולם בתוספת תשלומי פיגורים; שר התשתיות הלאומיות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ולענין תשלום על ידי רשות מקומית – גם לאחר התייעצות עם שר הפנים, יקבעו מועצת הרשות הממשלתית תקבע תעריפים בעבור השקעת היסוד לסידור ההספקה, וכן תשלומי הפיגורים שיחולו על הסכומים כאמור, לרבות לענין התקופה שבשלה הצרכן חייב בתשלומים כאמור.

 

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 395 (ה"ח 1008)

(א) מנהל הרשות הממשלתית רשאי לצוות על בעל רשיון הפקה הספקה שיספק מים לאדם פלוני, במידה שהספקה זו לא תפגע פגיעה של ממש בסיפוק הצרכים של בעל הרשיון ושל צרכניו, ובלבד שהוצאות השקעת היסוד לסידור ההספקה לא יחולו על בעל הרשיון; באין הסכמה בין הצדדים על כמות המים, מחירם ותנאי הספקתם – יורה על כך, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, מנהל הרשות הממשלתית; הרואה עצמו נפגע על ידי צו או הוראה שניתנו לפי סעיף קטן זה, רשאי לערור עליה לפני בית הדין.

המשך הספקת מים במקרים מיוחדים

35.  (א)  היתה קיימת ביום תחילתו של חוק זה חובה על פי הסכם העומד להסתיים תוך שנה לאחר אותו יום או על פי הוראות צו שעת-חירום (השימוש במים ואספקתם), תשי"ז-1957, ימשיך הספק – לפי דרישת הצרכן – לספק מים לאותה קרקע, באותם תנאי הספקה ולאותה מטרה כפי שעשה זאת ערב תחילת החוק, במשך שנה מיום תחילתו או מיום שהסתיים ההסכם, הכל לפי התאריך המאוחר יותר, ואם אותו חוזה היה לתקופה העולה על 5 שנים – במשך שנתיים מיום תחילת חוק זה.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  ספק שבכוונתו להפסיק את הספקת המים לצרכן לאחר המועד האמור, יודיע על כך לפחות שלושה חדשים מראש, בהודעה בכתב לצרכן ולמנהל הרשות הממשלתית.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ג)   מנהל הרשות הממשלתית רשאי לצוות על המשך הספקת מים לאחר תום המועד ולקבוע תנאיה.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ד)  הרואה עצמו נפגע על ידי צו מנהל הרשות הממשלתית או הסירוב לתיתו או התנאים הכלולים בו, רשאי לערור על כך לפני בית הדין, ולא יפסיק הספק הספקת מים לצרכן כל עוד לא החליט בית הדין בערר.

          (ה)  תנאי ההספקה לענין סעיף זה הם התנאים הנוגעים לכמות המים, לקרקע לה מסופקים המים, לנקודת ההספקה, למידת הלחץ, לזמני ההספקה ושיעוריה, לאיכות המים בשים לב לשימוש שלו הם מיועדים וכן התנאים הנוגעים למחיר המים ואופן תשלומו.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

(ב) ספק שבכוונתו להפסיק את הספקת המים לצרכן לאחר המועד האמור, יודיע על כך לפחות שלושה חדשים מראש, בהודעה בכתב לצרכן ולנציב המים ולמנהל הרשות הממשלתית.

(ג) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי לצוות על המשך הספקת מים לאחר תום המועד ולקבוע תנאיה.

(ד) הרואה עצמו נפגע על ידי צו נציב המים מנהל הרשות הממשלתית או הסירוב לתיתו או התנאים הכלולים בו, רשאי לערור על כך לפני בית הדין, ולא יפסיק הספק הספקת מים לצרכן כל עוד לא החליט בית הדין בערר.

חובת רכישת מים ומתן שירותי תשתית (תיקון מס' 12)  תש"ס-2000

35א.  (א)  בסעיף זה –

          "תשתית מים" – מיתקנים ומערכות להולכה, להספקה ולאיגום של מים;

(תיקון מס' 18) תשס"ד-2004

          "שירותי תשתית" – מתן אפשרות להשתמש בתשתית מים לצורכי הספקה, הולכה ואיגום של מים מכל סוג ולכל מטרה.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  לשם קיום הפקה, הספקה או צריכה סדירות ויעילות של מים, הוזלתם, או ניצול מיטבי של תשתיות מים, רשאי מנהל הרשות הממשלתית –

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

(1)   להורות לבעלים, למפעיל או למחזיק בתשתית מים (להלן – בעל תשתית), לספק שירותי תשתית למפיק או לספק מים שעליו הורה מנהל הרשות הממשלתית;

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

(2)   להורות לבעל תשתית שהוא גם ספק מים, לרכוש מים מאדם שעליו הורה מנהל הרשות הממשלתית או להורות לאדם האמור למכור את המים לבעל התשתית; בהעדר הסכמה בין הצדדים על מחיר המים שעל רכישתם או על מכירתם הורה, רשאי מנהל הרשות הממשלתית, באישור שר האוצר או מי שהוא הסמיכו לכך, להורות על המחיר שבו יימכרו המים כאמור; אין בהעדר הסכמה על מחיר המים כדי למנוע או לעכב את ביצוע הוראות מנהל הרשות הממשלתית;

(תיקון מס' 18) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

(3)   הוראת מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן זה לא יהיה בה כדי לפגוע פגיעה משמעותית במי שעליו הורה או בצרכניו ויכול שתהיה בתנאים ולתקופה כפי שקבע; הרואה עצמו נפגע מהחלטת מנהל הרשות הממשלתית רשאי לערור עליה לפני בית הדין.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ג)   (בוטל).

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ד)  מנהל הרשות הממשלתית יקבע בהוראה את התנאים למתן שירותי התשתית ולרכישת מים לפי סעיף זה, לרבות סוג המים, כמותם, איכותם ומועדי מתן השירותים, וזאת בהתאם למחיר שנקבע לפי סעיף קטן (ב)(2) או בהתאם לתעריפים שנקבעו לפי סעיף קטן (ו) ועל פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ה)  ניתנה הוראה לפי סעיף קטן (א) וסירב או עיכב מי שניתנה לו ההוראה את ביצועה, יהיה מי שלטובתו ניתנה ההוראה זכאי, בלי לגרוע מכל סעד אחר, לפנות לבית הדין לשם אכיפת הוראות מנהל הרשות הממשלתית.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ו)   מועצת הרשות הממשלתית תקבע, בכללים, תעריפים לשירותי תשתית, לפי עלותם; תעריפים כאמור יכול שיתייחסו לעלות כלל השירותים הניתנים על ידי בעל תשתית, לסוגי שירותים או לכל שירות בנפרד.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 1.1.1999 בעמ' 95 (ה"ח 2785)

הוספת סעיף 35א

 

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 12

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 בעמ' 74 (ה"ח 2824)

החלפת סעיף 35א

הנוסח הקודם:

חובת רכישת מים

35א. (א) לשם קיום הפקה, הספקה או צריכה סדירות ויעילות של מים, הוזלתם, או ניצול מיטבי של תשתיות מים, רשאי נציב המים להורות לספק מים לרכוש מים ממי שהנציב הורה לו, ובלבד שאין בהוראה לפי סעיף קטן זה כדי לפגוע פגיעה משמעותית בספק המים; הוראה כאמור יכול שתהיה בתנאים ולתקופה כפי שיקבע נציב המים; הרואה עצמו נפגע מהחלטת נציב המים רשאי לערער עליה לפני בית הדין.

(ב) הוראה לפי סעיף קטן (א) המתייחסת לספק מים שהינו רשות מקומית, תינתן בהסכמת שר הפנים.

(ג) נציב המים יקבע בהוראה את התנאים לרכישת מים לפי סעיף זה, לרבות סוג המים, כמותם, איכותם ומועדי מתן השירותים, וזאת בהתאם לתעריפים שנקבעו לפי סעיף קטן (ה).

(ד) סירב או עיכב ספק מים את רכישת המים, יהיה המפיק או הספק זכאי, מבלי לגרוע מכל סעד אחר, לפנות לבית הדין לשם אכיפת הוראות נציב המים.

(ה) שר התשתיות הלאומיות בהסכמת שר האוצר, ובכל הנוגע לספק מים שהוא רשות מקומית – גם בהסכמת שר הפנים, יקבע תעריפים למים הנרכשים על ידי ספק המים לפי סעיף קטן (א) לפי עלותם.

 

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 בעמ' 141 (ה"ח 64)

(א) בסעיף זה –

"תשתית מים" – מיתקנים ומערכות להולכה, להספקה ולאיגום של מים;

"שירותי תשתית" – מתן אפשרות להשתמש בתשתית מים לצורכי הספקה, הולכה ואיגום של מי קולחין מים מכל סוג ולכל מטרה.

(ב) לשם קיום הפקה, הספקה או צריכה סדירות ויעילות של מים, הוזלתם, או ניצול מיטבי של תשתיות מים, רשאי נציב המים –

(1) להורות לבעלים, למפעיל או למחזיק בתשתית מים (להלן – בעל תשתית), לספק שירותי תשתית למפיק או לספק מים שעליו הורה נציב המים;

(2) להורות לבעל תשתית שהוא גם ספק מים, לרכוש מים מאדם שעליו הורה הנציב או להורות לאדם האמור למכור את המים לבעל התשתית; בהעדר הסכמה בין הצדדים על מחיר המים שעל רכישתם או על מכירתם הורה, רשאי נציב המים, באישור שר האוצר או מי שהוא הסמיכו לכך, להורות על המחיר שבו יימכרו המים כאמור; אין בהעדר הסכמה על מחיר המים כדי למנוע או לעכב את ביצוע הוראות הנציב;

(3) הוראת נציב המים לפי סעיף קטן זה לא יהיה בה כדי לפגוע פגיעה משמעותית במי שעליו הורה או בצרכניו ויכול שתהיה בתנאים ולתקופה כפי שקבע; הרואה עצמו נפגע מהחלטת נציב המים רשאי לערור עליה לפני בית הדין.

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331, 334 (ה"ח 236)

(ב) לשם קיום הפקה, הספקה או צריכה סדירות ויעילות של מים, הוזלתם, או ניצול מיטבי של תשתיות מים, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית

(1) להורות לבעלים, למפעיל או למחזיק בתשתית מים (להלן – בעל תשתית), לספק שירותי תשתית למפיק או לספק מים שעליו הורה נציב המים מנהל הרשות הממשלתית;

(2) להורות לבעל תשתית שהוא גם ספק מים, לרכוש מים מאדם שעליו הורה הנציב מנהל הרשות הממשלתית או להורות לאדם האמור למכור את המים לבעל התשתית; בהעדר הסכמה בין הצדדים על מחיר המים שעל רכישתם או על מכירתם הורה, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, באישור שר האוצר או מי שהוא הסמיכו לכך, להורות על המחיר שבו יימכרו המים כאמור; אין בהעדר הסכמה על מחיר המים כדי למנוע או לעכב את ביצוע הוראות הנציב מנהל הרשות הממשלתית;

(3) הוראת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן זה לא יהיה בה כדי לפגוע פגיעה משמעותית במי שעליו הורה או בצרכניו ויכול שתהיה בתנאים ולתקופה כפי שקבע; הרואה עצמו נפגע מהחלטת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי לערור עליה לפני בית הדין.

(ג) הוראה לפי סעיף קטן (ב) המתייחסת לתשתית מים המצויה בתחום רשות מקומית והשייכת לה (להלן – שירותי תשתית של רשות מקומית), תינתן בהסכמת שר הפנים.

(ד) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית יקבע בהוראה את התנאים למתן שירותי התשתית ולרכישת מים לפי סעיף זה, לרבות סוג המים, כמותם, איכותם ומועדי מתן השירותים, וזאת בהתאם למחיר שנקבע לפי סעיף קטן (ב)(2) או בהתאם לתעריפים שנקבעו לפי סעיף קטן (ו) ועל פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית.

(ה) ניתנה הוראה לפי סעיף קטן (א) וסירב או עיכב מי שניתנה לו ההוראה את ביצועה, יהיה מי שלטובתו ניתנה ההוראה זכאי, בלי לגרוע מכל סעד אחר, לפנות לבית הדין לשם אכיפת הוראות נציב המים מנהל הרשות הממשלתית.

(ו) שר התשתיות הלאומיות בהסכמת שר האוצר, ובכל הנוגע לשירותי תשתית של רשות מקומית – גם בהסכמת שר הפנים, יקבע תעריפים מועצת הרשות הממשלתית תקבע, בכללים, תעריפים לשירותי תשתית, לפי עלותם; תעריפים כאמור יכול שיתייחסו לעלות כלל השירותים הניתנים על ידי בעל תשתית, לסוגי שירותים או לכל שירות בנפרד.

סימן ד': אזורי קיצוב

הכרזה על אזור קיצוב (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

36.  נוכחה מועצת הרשות הממשלתית כי מקורות המים באזור פלוני אינם מספיקים לקיום צריכת המים הקיימת, רשאית היא להכריז על האזור, ברשומות, כעל אזור שצריכת המים בו תהיה קצובה (להלן – איזור קיצוב).

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 334 (ה"ח 236)

36. נוכח שר החקלאות נוכחה מועצת הרשות הממשלתית כי מקורות המים באזור פלוני אינם מספיקים לקיום צריכת המים הקיימת, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם מועצת המים ועם ועדות האספקה, רשאית היא להכריז על האזור, ברשומות, כעל אזור שצריכת המים בו תהיה קצובה (להלן – איזור קיצוב).

סמכות להסדיר שימוש במים באזור קיצוב (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

37.  (א)  הכריזה מועצת הרשות הממשלתית על אזור קיצוב ונראה לה שאין אפשרות סבירה להבטיח לאזור הספקת מים שתספיק לקיום הצריכה שהיתה קיימת בו ערב ההכרזה, רשאית היא להסדיר את ההספקה והצריכה באזור הקיצוב בכללים הקובעים –

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

(1)   כמויות צריכה מכסימליות, מידות לאיכות המים ותנאי הספקתם ורשאית מועצת הרשות הממשלתית לדרג את הכמויות הקצובות, מידות האיכות ותנאי ההספקה לפי השימוש במים במסגרת מטרת מים פלונית, לפי עונות השנה, לפי שעות היממה, לפי טיב הקרקע וסוגה ולפי נתונים, גיאוגרפיים, בריאותיים או אחרים;

(2)   מטרות מים שהן, במקרה של מחסור במים, עדיפות על מטרות אחרות, והוא הדין לגבי שימושים שונים במסגרת מטרה פלונית.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  המגמה בכללים לפי סעיף קטן (א)(1) תהיה – ככל שהמצב ההידרולוגי יאפשר זאת – שהפחתת כמויות המים תחול במידה יחסית על צרכני האזור הנוגעים בדבר ובשים לב לזכויות המים שהוכרו להם על ידי המוסדות המוסמכים לכך, בין שנוצלו זכויות אלה ובין שטרם נוצלו.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

          (ג)   הוכרז אזור קיצוב, וקצבה מועצת הרשות הממשלתית את היקף הצריכה המרבית הכוללת המותרת בו למטרת חקלאות, יקבע שר החקלאות, בתקנות, אמות מידה להקצאת המים, במסגרת היקף הצריכה שקצבה המועצה, בידי מנהל הרשות הממשלתית ברישיונות לפי סעיף 23.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 334 (ה"ח 236)

37. (א) הכריז שר החקלאות על אזור קיצוב ונראה לו שאין אפשרות סבירה להבטיח לאזור הספקת מים שתספיק לקיום הצריכה שהיתה קיימת בו ערב ההכרזה, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם מועצת המים ועם ועדות האספקה, להסדיר את ההספקה והצריכה באזור הקיצוב על ידי תקנות הקובעות –

(א) הכריזה מועצת הרשות הממשלתית על אזור קיצוב ונראה לה שאין אפשרות סבירה להבטיח לאזור הספקת מים שתספיק לקיום הצריכה שהיתה קיימת בו ערב ההכרזה, רשאית היא להסדיר את ההספקה והצריכה באזור הקיצוב בכללים הקובעים –

(1) כמויות צריכה מכסימליות, מידות לאיכות המים ותנאי הספקתם ורשאי הוא ורשאית מועצת הרשות הממשלתית לדרג את הכמויות הקצובות, מידות האיכות ותנאי ההספקה לפי השימוש במים במסגרת מטרת מים פלונית, לפי עונות השנה, לפי שעות היממה, לפי טיב הקרקע וסוגה ולפי נתונים, גיאוגרפיים, בריאותיים או אחרים;

(2) מטרות מים שהן, במקרה של מחסור במים, עדיפות על מטרות אחרות, והוא הדין לגבי שימושים שונים במסגרת מטרה פלונית.

(ב) המגמה בתקנות בכללים לפי סעיף קטן (א)(1) תהיה – ככל שהמצב ההידרולוגי יאפשר זאת – שהפחתת כמויות המים תחול במידה יחסית על צרכני האזור הנוגעים בדבר ובשים לב לזכויות המים שהוכרו להם על ידי המוסדות המוסמכים לכך, בין שנוצלו זכויות אלה ובין שטרם נוצלו.

(ג) הוכרז אזור קיצוב, וקצבה מועצת הרשות הממשלתית את היקף הצריכה המרבית הכוללת המותרת בו למטרת חקלאות, יקבע שר החקלאות, בתקנות, אמות מידה להקצאת המים, במסגרת היקף הצריכה שקצבה המועצה, בידי מנהל הרשות הממשלתית ברישיונות הפקה.

 

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 395 (ה"ח 1008)

(ג) הוכרז אזור קיצוב, וקצבה מועצת הרשות הממשלתית את היקף הצריכה המרבית הכוללת המותרת בו למטרת חקלאות, יקבע שר החקלאות, בתקנות, אמות מידה להקצאת המים, במסגרת היקף הצריכה שקצבה המועצה, בידי מנהל הרשות הממשלתית ברישיונות הפקה ברישיונות לפי סעיף 23.

פרסום הצעת הסדר (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

38.  ראתה מועצת הרשות הממשלתית להסדיר את הספקת המים וצריכתם באזור קיצוב, תכין הצעת הסדר מפורטת ותניח העתק ממנה במשרדי הרשויות המקומיות שתחומן נמצא, כולו או מקצתו, באזור הקיצוב, במשרדי ארגונים חקלאיים יציגים ובמשרדי ארגוני צרכנים, וכל אדם יהא רשאי לעיין בהצעה חינם ולקבל העתק ממנה תמורת תשלום שיקבע מנהל הרשות הממשלתית; הודעה על הנחת הצעת הסדר תפורסם ברשומות, בעתונים יומיים, ובכל דרך אחרת שהורה עליה מנהל הרשות הממשלתית.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 334 (ה"ח 236)

38. ראה שר החקלאות ראתה מועצת הרשות הממשלתית להסדיר את הספקת המים וצריכתם באזור קיצוב, יכין תכין הצעת הסדר מפורטת ויניח העתק ממנה במשרדי נציב המים, ותניח העתק ממנה במשרדי הרשויות המקומיות שתחומן נמצא, כולו או מקצתו, באזור הקיצוב, במשרדי ארגונים חקלאיים יציגים ובמשרדי ארגוני צרכנים, וכל אדם יהא רשאי לעיין בהצעה חינם ולקבל העתק ממנה תמורת תשלום שיקבע נציב המים מנהל הרשות הממשלתית; הודעה על הנחת הצעת הסדר תפורסם ברשומות, בעתונים יומיים, ובכל דרך אחרת שהורה עליה נציב המים מנהל הרשות הממשלתית.

התנגדות להצעת הסדר (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

39.  כל המעונין בקרקע או בנכסים אחרים העשויים להיפגע על ידי הצעת הסדר שהונחה כאמור, וכל צרכן מים באזור קיצוב שמחיר המים המסופקים לו עתיד להתייקר כתוצאה מן ההסדר, רשאי, תוך 60 יום מיום פרסום ההודעה על הנחת ההצעה, להגיש למועצת הרשות הממשלתית התנגדות מנומקת בכתב.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 334 (ה"ח 236)

39. כל המעונין בקרקע או בנכסים אחרים העשויים להיפגע על ידי הצעת הסדר שהונחה כאמור, וכל צרכן מים באזור קיצוב שמחיר המים המסופקים לו עתיד להתייקר כתוצאה מן ההסדר, רשאי, תוך 60 יום מיום פרסום ההודעה על הנחת ההצעה, להגיש לנציב המים למועצת הרשות הממשלתית התנגדות מנומקת בכתב.

החלטה על הסדר (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

40.  מועצת הרשות הממשלתית לא תקבע כללים לפי סעיף 37 אלא לאחר שניתנה לכל מתנגד הזדמנות להביא טענותיו לפניה.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 335 (ה"ח 236)

40. שר החקלאות לא יתקין תקנות מועצת הרשות הממשלתית לא תקבע כללים לפי סעיף 37 אלא לאחר שניתנה לכל מתנגד הזדמנות להביא טענותיו לפני מועצת המים, או לפני ועדה מועדותיה שתיקבע לכך על ידי המועצה, ולאחר שעיין במסקנותיה של המועצה או הועדה להתנגדויות אלה לפניה.

שינוי הסדר

41.  הוראות הסעיפים 37-40 יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, גם על שינוי בהסדר של הספקה וצריכה.

סמכויות מנהל הרשות הממשלתית באזור קיצוב (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

42.  מנהל הרשות הממשלתית רשאי, אם ראה צורך לעשות כן לביצוען של הוראות על פי סימן זה –

(1)   לפתוח מובילי מים, לסגרם, להסדיר את זרימת המים בהם, להפעיל בארות ומיתקני מים הנמצאים בתחום אזור הקיצוב ולסגרם;

(2)   להורות שצרכן פלוני לא יקבל מים מהמקור שהיה מקבלם ממנו לפני כן אלא ממקור מים אחר, ובלבד שאיכות המים תהיה ראויה לשימוש לו הם מיועדים.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

סמכויות נציב המים מנהל הרשות הממשלתית באזור קיצוב

נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי, אם ראה צורך לעשות כן לביצוען של הוראות על פי סימן זה –

ערר (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

43.  הרואה עצמו נפגע מפעולת מנהל הרשות הממשלתית או מהוראותיו לפי סעיף 42, רשאי לערור לפני בית הדין. אין הערר מעכב את ביצוע הפעולות אלא אם בית הדין הורה כך.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

43. הרואה עצמו נפגע מפעולת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית או מהוראותיו לפי סעיף 42, רשאי לערור לפני בית הדין. אין הערר מעכב את ביצוע הפעולות אלא אם בית הדין הורה כך.

פיצויים עקב קיצוב (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

44.  (א)  ספק או צרכן שערך הבארות או מיתקני המים שברשותו ירד עקב קציבת המים לפי סימן זה, ומי שנגרם לו נזק עקב הוראות מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 42(2), זכאי לפיצויים מאוצר המדינה, זולת אם הוטלה הקציבה מחמת התדלדלות של מקורות המים באזור שנגרמה מניצולם הקיים.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ג)   מועצת הרשות הממשלתית רשאית לקבוע כללים לחישוב הפיצויים לפי סעיף זה.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ד)  על החלטת מנהל הרשות הממשלתית בענין פיצויים לפי סעיף זה ניתן לערער לבית הדין.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331, 335 (ה"ח 236)

44. (א) ספק או צרכן שערך הבארות או מיתקני המים שברשותו ירד עקב קציבת המים לפי סימן זה, ומי שנגרם לו נזק עקב הוראות נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 42(2), זכאי לפיצויים מאוצר המדינה, זולת אם הוטלה הקציבה מחמת התדלדלות של מקורות המים באזור שנגרמה מניצולם הקיים.

(ב) באין הסכמה בין הדורש פיצויים לבין נציב המים בדבר שיעור הפיצויים, צורתם ותנאי תשלומם יכריע בית הדין.

(ג) שר החקלאות רשאי, לאחר התייעצות עם מועצת המים, מועצת הרשות הממשלתית רשאית לקבוע כללים לחישוב הפיצויים לפי סעיף זה.

(ד) על החלטת מנהל הרשות הממשלתית בענין פיצויים לפי סעיף זה ניתן לערער לבית הדין.

(תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965

סימן ה': החדרת מים

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 191 (ה"ח 622)

הוספת סימן ה'

הגדרה (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965

44א.  "החדרת מים" – פעולה מתוכננת של הכנסת מים לתת-קרקע מכל מקור שהוא, לרבות מי שטפונות, מי ניקוז ומי שופכין, ובכל צורה שהיא, בין על ידי החדרה ישירה לתוך בארות, בורות או קידוח ובין על ידי גרימת חלחול המים מפני הקרקע לתת-הקרקע.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 191 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44א

איסור על החדרת מים שלא ברשות (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

44ב.  אין להחדיר מים אלא לאחת המטרות המנויות בסעיף 44ג ועל פי רשיון מאת מנהל הרשות הממשלתית ובהתאם לתנאי הרשיון (להלן – רישיון החדרה); מתן רישיון החדרה וקביעת התנאים בו ייעשו על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 191 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44ב

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331, 335 (ה"ח 236)

44ב. אין להחדיר מים אלא לאחת המטרות המנויות בסעיף 44ג ועל פי רשיון מאת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית ובהתאם לתנאי הרשיון (להלן – רשיון החדרה) (להלן – רישיון החדרה); מתן רישיון החדרה וקביעת התנאים בו ייעשו על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית.

 

מטרות ההחדרה (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965

44ג.   ואלה מטרות ההחדרה:

(1)   מילוי חוזר מלאכותי בתוספת למילוי החוזר הטבעי, לשם הפקת מים תקינה ממקור מים פלוני;

(2)   אגירה עונתית ורב-שנתית של מים;

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

(3)   כל מטרה אחרת שתקבע מועצת הרשות הממשלתית באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 191 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44ג

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 335 (ה"ח 236)

(3) כל מטרה אחרת שיקבע שר החקלאות לאחר התייעצות במועצת המים, ובאישור שתקבע מועצת הרשות הממשלתית באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

הצעת תכנית החדרה (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

44ד.  (א)  מי שמבקש רשיון החדרה יגיש למנהל הרשות הממשלתית תכנית החדרה שתפרט, בין השאר, את –

(1)   מטרת ההחדרה;

(2)   מקום ההחדרה;

(3)   גבולות האזור המשוערים בהם תורגש השפעת ההחדרה על המצב ההידרולוגי הקיים הן באופן ישיר והן באופן עקיף (להלן – אזור ההחדרה), ורשימת הספקים והמפיקים הנמצאים באזור זה;

(4)   כמות המים ואיכותם המשוערת שבכוונתו להחדיר והכמות שניתן יהיה להפיק בעקבות ההחדרה ממקורות המים באזור ההחדרה;

(5)   אומדן ההוצאות הקשורות בפעולות ההחדרה;

(6)   תחזית השפעת ההחדרה על מקורות המים כתוצאה ממהילת מים מאיכויות שונות;

(7)   תיאור טכני של פעולות ההחדרה;

(8)   אמצעי המעקב לשם בדיקה תקופתית של השפעת ההחדרה על מקורות המים באזור.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי לדרוש מהמחדיר פרטים נוספים על אלה שבסעיף קטן (א), כאשר נראה לו כי הפרטים האמורים הם הכרחיים לשם בדיקתה ואישורה של תכנית ההחדרה, לרבות הצעות בדבר תכניות חלופות לתוספת מים לאזור, אם מצא כי הדבר נדרש לשם שיפור מצב הספקת המים באזור.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 191 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44ד

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

44ד. (א) מי שמבקש רשיון החדרה יגיש לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית תכנית החדרה שתפרט, בין השאר, את –

(1) מטרת ההחדרה;

(2) מקום ההחדרה;

(3) גבולות האזור המשוערים בהם תורגש השפעת ההחדרה על המצב ההידרולוגי הקיים הן באופן ישיר והן באופן עקיף (להלן – אזור ההחדרה), ורשימת הספקים והמפיקים הנמצאים באזור זה;

(4) כמות המים ואיכותם המשוערת שבכוונתו להחדיר והכמות שניתן יהיה להפיק בעקבות ההחדרה ממקורות המים באזור ההחדרה;

(5) אומדן ההוצאות הקשורות בפעולות ההחדרה;

(6) תחזית השפעת ההחדרה על מקורות המים כתוצאה ממהילת מים מאיכויות שונות;

(7) תיאור טכני של פעולות ההחדרה;

(8) אמצעי המעקב לשם בדיקה תקופתית של השפעת ההחדרה על מקורות המים באזור.

(ב) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית  רשאי לדרוש מהמחדיר פרטים נוספים על אלה שבסעיף קטן (א), כאשר נראה לו כי הפרטים האמורים הם הכרחיים לשם בדיקתה ואישורה של תכנית ההחדרה, לרבות הצעות בדבר תכניות חלופות לתוספת מים לאזור, אם מצא כי הדבר נדרש לשם שיפור מצב הספקת המים באזור.

שמיעת טענות לפני מתן רשיון החדרה (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

44ה.  (א)  העתק תכנית החדרה יוצג לתקופה של 30 יום במשרד הרשות המקומית, ואם אין כזה במשרד הממונה על המחוז שבתחומם רוצים לבצע את ההחדרה, וכן במקומות שייקבעו על ידי מנהל הרשות הממשלתית. הרשות המקומית תודיע לישובים המואגדים בתוכה על ההצגה.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  לא יאשר מנהל הרשות הממשלתית תכנית החדרה ולא יתן רשיון החדרה, אלא לאחר שנתן, תוך התקופה האמורה, לכל מפיק, ספק או צרכן מים באזון ההחדרה הזדמנות להשמיע את הצעותיו, טענותיו או התנגדותו לתכנית ההחדרה בדרך שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, בכללים.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 192 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44ה

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331, 335 (ה"ח 236)

44ה. (א) העתק תכנית החדרה יוצג לתקופה של 60 30 יום במשרד הרשות המקומית, ואם אין כזה במשרד הממונה על המחוז שבתחומם רוצים לבצע את ההחדרה, וכן במקומות שייקבעו על ידי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית. הרשות המקומית תודיע לישובים המואגדים בתוכה על ההצגה.

(ב) לא יאשר נציב המים מנהל הרשות הממשלתית תכנית החדרה ולא יתן רשיון החדרה, אלא לאחר שנתן, תוך התקופה האמורה, לכל מפיק, ספק או צרכן מים באזון ההחדרה הזדמנות להשמיע, בדרך שתיקבע בתקנות, את הצעותיו הזדמנות להשמיע את הצעותיו, טענותיו או התנגדותו לתכנית ההחדרה בדרך שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, בכללים.

שמירה על איכות המים (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

44ו.   לא יאשר מנהל הרשות הממשלתית תכנית החדרה העשויה לפגוע באיכות המים באזור ההחדרה עד כדי כך שהמים לא יהיו ראויים לשימוש לו נועדו באזור, אלא אם כן הוכיח המחדיר, להנחת דעתו של מנהל הרשות הממשלתית, שיעמיד לרשות הספק, או הצרכן, שאיכות המים שלו ירדה כאמור, מים ממקור חלוף, באיכות הראויה לשמוש לו נועדו המים באזור.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 192 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44ו

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

44ו. לא יאשר נציב המים מנהל הרשות הממשלתית תכנית החדרה העשויה לפגוע באיכות המים באזור ההחדרה עד כדי כך שהמים לא יהיו ראויים לשימוש לו נועדו באזור, אלא אם כן הוכיח המחדיר, להנחת דעתו של נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, שיעמיד לרשות הספק, או הצרכן, שאיכות המים שלו ירדה כאמור, מים ממקור חלוף, באיכות הראויה לשמוש לו נועדו המים באזור.

תכנו של רשיון החדרה (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965

44ז.   (א)  ברשיון ההחדרה ייקבעו, בין השאר, הפרטים הבאים:

(1)   מטרת ההחדרה;

(2)   כמויות המים המיועדים להחדרה;

(3)   מערכות המים שמהן יילקחו המים;

(4)   התנאים הטכניים לצורת ההחדרה;

(5)   מקומות ההחדרה ומועדיה;

(6)   איכות המים המוחדרים;

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

(7)   אמצעי ניטור שעל בעל הרישיון להתקין כדי לפקח על כמותם ואיכותם של המים המוחדרים והשפעתם על הקרקע, ותוצאות הניטור שעליו להעביר למנהל הרשות הממשלתית, לפי דרישתו.

          (ב)  רשיון ההחדרה יציין את הספקים והמפיקים המיועדים ליהנות מפעולה זו או עלולים להיפגע ממנה, באופן ישיר או עקיף, וכמויות המים העשויות לעלות בחלקו של כל אחד מהם מהכמות המוחדרת.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 192 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44ז

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 335 (ה"ח 236)

הוספת פסקה 44ז(א)(7)

פרסום רשיון החדרה (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

44ח.  העתק רשיון ההחדרה יוצג במשרד הרשות המקומית ואם אין כזה – במשרד הממונה על המחוז, שבתחומם מבוצעת ההחדרה וכן במקומות שייקבעו על ידי מנהל הרשות הממשלתית. הרשות המקומית תודיע לישובים המואגדים בתוכה על ההצגה. כל אדם רשאי לעיין בהעתק רשיון ההחדרה חינם; הודעה על הצגת הרשיון תפורסם בעתונים יומיים הנקראים במקום בנוסף על כל דרך אחרת שיורה עליה מנהל הרשות הממשלתית.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 192 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44ח

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

44ח. העתק רשיון ההחדרה יוצג במשרד הרשות המקומית ואם אין כזה – במשרד הממונה על המחוז, שבתחומם מבוצעת ההחדרה וכן במקומות שייקבעו על ידי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית. הרשות המקומית תודיע לישובים המואגדים בתוכה על ההצגה. כל אדם רשאי לעיין בהעתק רשיון ההחדרה חינם; הודעה על הצגת הרשיון תפורסם בעתונים יומיים הנקראים במקום בנוסף על כל דרך אחרת שיורה עליה נציב המים מנהל הרשות הממשלתית.

ערר (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

44ט.  מי שרואה את עצמו נפגע מהחלטת מנהל הרשות הממשלתית בדבר מתן רשיון החדרה או הסירוב לתיתו או מפרט שנקבע או צויין ברשיון כאמור, רשאי לערור על כך לבית הדין תוך 30 יום מיום שניתנה הודעה על החלטת מנהל הרשות הממשלתית בדבר מתן הרשיון או הסירוב לתיתו.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 193 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44ט

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

44ט. מי שרואה את עצמו נפגע מהחלטת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית בדבר מתן רשיון החדרה או הסירוב לתיתו או מפרט שנקבע או צויין ברשיון כאמור, רשאי לערור על כך לבית הדין תוך 30 יום מיום שניתנה הודעה על החלטת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית בדבר מתן הרשיון או הסירוב לתיתו.

בדיקה תקופתית (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

44י.   (א)  על המחדיר לנקוט כל הפעולות שייקבעו על ידי מנהל הרשות הממשלתית, ברשיון ההחדרה או בדרך אחרת, לשם בדיקה תקופתית של השפעת פעולות ההחדרה על מקורות המים באזור ועל איכות המים שבהם.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  תוצאות הבדיקה ייערכו בכתב ויהיו פתוחות לעיון הציבור במקומות שיקבע מנהל הרשות הממשלתית.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 193 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44י

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

44י. (א) על המחדיר לנקוט כל הפעולות שייקבעו על ידי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, ברשיון ההחדרה או בדרך אחרת, לשם בדיקה תקופתית של השפעת פעולות ההחדרה על מקורות המים באזור ועל איכות המים שבהם.

(ב) תוצאות הבדיקה ייערכו בכתב ויהיו פתוחות לעיון הציבור במקומות שיקבע נציב המים מנהל הרשות הממשלתית.

דרישה להפסקת ההחדרה (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

44יא. (א)  מסתבר מהבדיקות התקופתיות הנערכות לפי סעיף 44י שהחדרת המים גרמה לכך שאין המים ראויים עוד לשימוש שנועדו לו, או כאשר קיים חשש סביר כי המים לא יהיו ראויים לשימוש זה, רשאי מנהל הרשות הממשלתית, בין על דעתו ובין על פי בקשת מי שרואה עצמו נפגע מכך, להורות שהחדרת המים תופסק או שכמות המים המוחדרים תופחת או שמספר מקומות ההחדרה יוקטן, הכל בהתאם להוראות מנהל הרשות הממשלתית; על החלטת מנהל הרשות הממשלתית להורות על הפסקת ההחדרה או הקטנתה או על הסירוב להורות כן, ניתן לערור בפני בית הדין.

          (ב)  אין הערר מפסיק את ההחדרה אלא אם החליט על כך בית הדין.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 193 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44יא

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

(א) מסתבר מהבדיקות התקופתיות הנערכות לפי סעיף 44י שהחדרת המים גרמה לכך שאין המים ראויים עוד לשימוש שנועדו לו, או כאשר קיים חשש סביר כי המים לא יהיו ראויים לשימוש זה, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, בין על דעתו ובין על פי בקשת מי שרואה עצמו נפגע מכך, להורות שהחדרת המים תופסק או שכמות המים המוחדרים תופחת או שמספר מקומות ההחדרה יוקטן, הכל בהתאם להוראות נציב המים מנהל הרשות הממשלתית; על החלטת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית להורות על הפסקת ההחדרה או הקטנתה או על הסירוב להורות כן, ניתן לערור בפני בית הדין.

שינויים בתכנית (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

44יב. הוראות הסעיפים 44ד ו-44ה יחולו גם על שינויים בתכנית ההחדרה, אולם אם אין בשינוי משום פגיעה בזכויות, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לפטור מהצגה לפי סעיף 44ה.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 193 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44יב

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

44יב. הוראות הסעיפים 44ד ו-44ה יחולו גם על שינויים בתכנית ההחדרה, אולם אם אין בשינוי משום פגיעה בזכויות, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לפטור מהצגה לפי סעיף 44ה.

 

החדרה למטרת אגירה (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965

44יג.  החדרה למטרת אגירה לא תקנה לספקים, מפיקים או צרכנים זכות לתוספת מים לכמות שנקבעה להם כחוק ולא תשמש עילה לביטול הסדרי קיצוב באזור פלוני, אולם אין בכך כדי לפגוע בזכותו של ספק, מפיק או צרכן לדרוש תוספת מים לשם שטיפת מלחים, כפי שייקבע בהסדרי הקיצוב ובתקנות הקיצוב.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 193 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44יג

תיאומים ברשיון הפקה (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

44יד. (א)  נרשמה ברשיון ההחדרה כמות מים שתעמוד לרשותו של ספק או מפיק פלוני יקבע מנהל הרשות הממשלתית ברשיון ההפקה או ההספקה של אותו ספק או מפיק את כמות המים שמותר להם להפיק, לספק או לצרוך, לפי העניין, בשים לב למצב ההידרולוגי שהיה קיים לולא נעשו פעולות ההחדרה, וכן את כמות המים שמותר להם להפיק או לספק או לצרוך בשים לב לכמויות שהוחדרו למקורות שמהם הם מפיקים מים.

(תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

          (ב)  ברישיון לפי סעיף 23 הניתן לספק ייקבעו כמויות המים העומדות לרשותם של צרכניו מהמים שנרכשו מהמחדיר.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ג)   כמויות המים המוחדרות יחולקו, אם ניתן הדבר להנחת דעתו של מנהל הרשות הממשלתית, בהתאם לתכנית ההחדרה, באופן יחסי בין כל מפיקי המים וצרכני המים הנכללים בתכנית ההחדרה שאושרה כדין.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ד)  הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת מנהל הרשות הממשלתית על פי סעיף זה, רשאי לערור על כך תוך 21 יום בפני בית הדין.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 193 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44יד

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

44יד. (א) נרשמה ברשיון ההחדרה כמות מים שתעמוד לרשותו של ספק או מפיק פלוני יקבע נציב המים מנהל הרשות הממשלתית ברשיון ההפקה של אותו ספק או מפיק את כמות המים שמותר להם להפיק, לספק או לצרוך, בשים לב למצב ההידרולוגי שהיה קיים לולא נעשו פעולות ההחדרה, וכן את כמות המים שמותר להם להפיק או לספק או לצרוך בשים לב לכמויות שהוחדרו למקורות שמהם הם מפיקים מים.

(ב) ברשיון הפקה הניתן לספק ייקבעו כמויות המים העומדות לרשותם של צרכניו מהמים שנרכשו מהמחדיר.

(ג) כמויות המים המוחדרות יחולקו, אם ניתן הדבר להנחת דעתו של נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, בהתאם לתכנית ההחדרה, באופן יחסי בין כל מפיקי המים וצרכני המים הנכללים בתכנית ההחדרה שאושרה כדין.

(ד) הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית על פי סעיף זה, רשאי לערור על כך תוך 21 יום בפני בית הדין.

 

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 395 (ה"ח 1008)

(א) נרשמה ברשיון ההחדרה כמות מים שתעמוד לרשותו של ספק או מפיק פלוני יקבע מנהל הרשות הממשלתית ברשיון ההפקה או ההספקה של אותו ספק או מפיק את כמות המים שמותר להם להפיק, לספק או לצרוך, לפי העניין, בשים לב למצב ההידרולוגי שהיה קיים לולא נעשו פעולות ההחדרה, וכן את כמות המים שמותר להם להפיק או לספק או לצרוך בשים לב לכמויות שהוחדרו למקורות שמהם הם מפיקים מים.

(ב) ברשיון הפקה ברישיון לפי סעיף 23 הניתן לספק ייקבעו כמויות המים העומדות לרשותם של צרכניו מהמים שנרכשו מהמחדיר.

הזכות למים מוחדרים (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

44טו. אישר מנהל הרשות הממשלתית תכנית החדרה וניתן רשיון החדרה בהתאם, זכאים הספקים והמפיקים לקבל מהמחדיר תמורת תשלום את כמויות המים העולות בחלקם בהתאם לרישוי.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 194 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44טו

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

44טו. אישר נציב המים מנהל הרשות הממשלתית תכנית החדרה וניתן רשיון החדרה בהתאם, זכאים הספקים והמפיקים לקבל מהמחדיר תמורת תשלום את כמויות המים העולות בחלקם בהתאם לרישוי.

רכישת מים מוחדרים (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

44טז. (א)  גובה התשלום כאמור בסעיף 44טו ייקבע בתעריף על פי סעיף 112 ו-113(ב); כל עוד לא מצאה מועצת הרשות הממשלתית מקום לקבוע תעריף, ייקבע גובה התשלום בהסכם בין המחדיר לבין הספקים והמפיקים, ובאין הסכם יכריע מנהל הרשות הממשלתית; על החלטתו של מנהל הרשות הממשלתית ניתן לערור לבית הדין; הערר אינו מעכב את התשלום כפי שנקבע על ידי מנהל הרשות הממשלתית, אלא אם הורה על כך בית הדין.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  לפני שייקבע תשלום לענין זה, הן בדרך של הסכם בין הספק למחדיר והן בדרך של תעריף או הכרעת מנהל הרשות הממשלתית, תינתן לספקים ולצרכנים, שעליהם הוא יחול, הזדמנות להשמיע טענות והצעות, בדרך שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, בכללים.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 194 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44טז

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331, 335 (ה"ח 236)

44טז. (א) גובה התשלום כאמור בסעיף 44טו ייקבע בתעריף על פי סעיף 112 ו-113(ב); כל עוד לא מצא השר מצאה מועצת הרשות הממשלתית מקום לקבוע תעריף, ייקבע גובה התשלום בהסכם בין המחדיר לבין הספקים והמפיקים, ובאין הסכם יכריע נציב המים מנהל הרשות הממשלתית; על החלטתו של נציב המים מנהל הרשות הממשלתית ניתן לערור לבית הדין; הערר אינו מעכב את התשלום כפי שנקבע על ידי הנציב מנהל הרשות הממשלתית, אלא אם הורה על כך בית הדין.

(ב) לפני שייקבע תשלום לענין זה, הן בדרך של הסכם בין הספק למחדיר והן בדרך של תעריף או הכרעת נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, תינתן לספקים ולצרכנים, שעליהם הוא יחול, הזדמנות להשמיע טענות והצעות, בדרך שתיקבע בתקנות שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, בכללים.

ויתור על הזכות למים מוחדרים (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

44יז.  ספק, מפיק או צרכן רשאים לוותר על חלקם במים שנוספו על ידי פעולות ההחדרה, תוך 30 יום מאישור תכנית ההחדרה; ויתרו כאמור, רשאי מנהל הרשות הממשלתית להעביר את הזכות למים אלה לספק, מפיק או צרכן אחר, הנמצאים בתחום תכנית ההחדרה, והרישיונות לפי סעיף 23 ורישיונות ההחדרה ישונו בהתאם לכך; מנהל הרשות הממשלתית רשאי להאריך את המועד האמור אם לדעתו נסיבות הענין מצדיקות זאת.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 194 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44יז

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

44יז. ספק, מפיק או צרכן רשאים לוותר על חלקם במים שנוספו על ידי פעולות ההחדרה, תוך 60 30 יום מאישור תכנית ההחדרה; ויתרו כאמור, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית להעביר את הזכות למים אלה לספק, מפיק או צרכן אחר, הנמצאים בתחום תכנית ההחדרה, ורשיונות ההפקה וההחדרה ישונו בהתאם לכך; נציב המים מנהל הרשות הממשלתית רשאי להאריך את המועד האמור אם לדעתו נסיבות הענין מצדיקות זאת.

 

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 395 (ה"ח 1008)

44יז. ספק, מפיק או צרכן רשאים לוותר על חלקם במים שנוספו על ידי פעולות ההחדרה, תוך 30 יום מאישור תכנית ההחדרה; ויתרו כאמור, רשאי מנהל הרשות הממשלתית להעביר את הזכות למים אלה לספק, מפיק או צרכן אחר, הנמצאים בתחום תכנית ההחדרה, ורשיונות ההפקה וההחדרה והרישיונות לפי סעיף 23 ורישיונות ההחדרה ישונו בהתאם לכך; מנהל הרשות הממשלתית רשאי להאריך את המועד האמור אם לדעתו נסיבות הענין מצדיקות זאת.

תחילת הזכות לשימוש במים מוחדרים (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

44יח. ספק או מפיק רשאי להשתמש במים המוחדרים רק לאחר שהגיע להסדר עם המחדיר בדבר תשלום עבור חלקו במים המוחדרים ונתן התחייבות להסדרת התשלומים עבור המים המוחדרים, בתנאים שאושרו על-ידי מנהל הרשות הממשלתית. לא הגיעו הצדדים להסכם בענין זה – ייקבעו התנאים על-ידי מנהל הרשות הממשלתית, אולם רשאי כל אחד מן הצדדים, במקום זאת, לפנות לבית הדין על-מנת שיקבע את התנאים המתאימים.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 194 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44יח

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

44יח. ספק או מפיק רשאי להשתמש במים המוחדרים רק לאחר שהגיע להסדר עם המחדיר בדבר תשלום עבור חלקו במים המוחדרים ונתן התחייבות להסדרת התשלומים עבור המים המוחדרים, בתנאים שאושרו על-ידי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית. לא הגיעו הצדדים להסכם בענין זה – ייקבעו התנאים על-ידי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, אולם רשאי כל אחד מן הצדדים, במקום זאת, לפנות לבית הדין על-מנת שיקבע את התנאים המתאימים.

חלוקת התשלומים (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965

44יט. (א)  ספק שרכש מים ממחדיר, רשאי להטיל על צרכניו את התשלומים שעליו לשלם בקשר למים שרכש, באופן פרופורציונלי לכמות המים שנקבעה לאותם צרכנים ברשיונות שניתנו על-פי חוק זה, וסופקה כדין.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  הטלת התשלום תיעשה על-פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית; כל עוד לא נקבעו כללים כאמור, תיעשה הטלת התשלום בין הספק לצרכניו, ובאין הסכם, יכריע מנהל הרשות הממשלתית, אשר על החלטתו ניתן לערור לבית הדין.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ג)   (בוטל).

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 194 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44יט

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331, 335 (ה"ח 236)

(ב) הטלת התשלום תיעשה על-פי כללים שיקבע שר החקלאות לאחר התייעצות במועצת המים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית; כל עוד לא נקבעו כללים כאמור, תיעשה הטלת התשלום בין הספק לצרכניו, ובאין הסכם, יכריע נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, אשר על החלטתו ניתן לערור לבית הדין.

(ג) היו הספק או הצרכן רשות מקומית, ייקבעו כללים כאמור לאחר התייעצות עם שר הפנים.

מדידת מים (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

44כ.  (א)  המחדיר יהיה רשאי לקרוא את מד המים של כל ספק שרכש ממנו מים, והוא יהיה מוסמך לשם כך להיכנס, באישור מנהל הרשות הממשלתית ועל פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, למכוני המים ולבארות של הספקים והמפיקים. ואולם, החזקת מד המים במצב תקין מוטלת על הספק או המפיק.

          (ב)  לא ייכנס המחדיר למכוני המים ולבארות של הספקים והמפיקים כאמור בסעיף קטן (א) אלא בנוכחות הספק או המפיק, זולת אם סירב הספק או המפיק להילוות למחדיר בכניסתו.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 194 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44כ

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331, 335 (ה"ח 236)

(א) המחדיר יהיה רשאי לקרוא את מד המים של כל ספק שרכש ממנו מים, והוא יהיה מוסמך לשם כך להיכנס, באישור נציב המים, ועל פי כללים שייקבעו על-ידי הנציב באישור מנהל הרשות הממשלתית ועל פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, למכוני המים ולבארות של הספקים והמפיקים. ואולם, החזקת מד המים במצב תקין מוטלת על הספק או המפיק.

אמצעי חילופין (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965

44כא. (א)  אדם רשאי להגיש במקום תכנית החדרה לפי סעיף 44ד הצעת-תכנית חלופה שתקבע שבמקום שיוחדרו כמויות מים על-ידו באזור פלוני, יועמדו מים נוספים לרשות הספקים והמפיקים הנכללים באזור, בשיטות הבאות:

(1)   הספקת מים ישירה, באמצעותו או באמצעות ספק אחר;

(2)   השתקת בארות שברשותו והעמדת המים אשר לא יופקו על ידו לרשות הספקים והמפיקים שבאזור להפקה מהבארות שברשותם.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  שוכנע מנהל הרשות הממשלתית כי על-ידי הפעלת השיטות האמורות יעמדו לרשות הספקים והמפיקים באזור אותן כמויות מים שהיו עומדות לרשותם לולא נעשתה פעולת ההחדרה כמשמעותה בסימן זה – רשאי הוא לאשר את התכנית האמורה ולהכליל בה את השיטות האמורות, ומשעשה כן יחולו הוראות סימן זה על המים המוספים לספקים באזור ועל תנאי הספקתם, כאילו הוחדרו המים כאמור בסעיף 44א.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 195 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44כא

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

(ב) שוכנע נציב המים מנהל הרשות הממשלתית כי על-ידי הפעלת השיטות האמורות יעמדו לרשות הספקים והמפיקים באזור אותן כמויות מים שהיו עומדות לרשותם לולא נעשתה פעולת ההחדרה כמשמעותה בסימן זה – רשאי הוא לאשר את התכנית האמורה ולהכליל בה את השיטות האמורות, ומשעשה כן יחולו הוראות סימן זה על המים המוספים לספקים באזור ועל תנאי הספקתם, כאילו הוחדרו המים כאמור בסעיף 44א.

פיצויים (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965

44כב. (א)  מי שבעבר הפיק או צרך מים ממקורות אשר לא נדלדלו עד כדי הצורך להחדיר מים למטרה שבסעיף 44ג(1) או ליתן תוספת מים מאיכות ירודה, ונגרמו נזקים למטעיו או לגידוליו הקיימים, או שנפגם טיב הקרקע עד כדי כך שלא ניתן לגדל בה באופן משקי את הגידולים שעליהם מושתת המשק החקלאי באזור, או שנגרמו נזקים למיתקני תעשיה ומלאכה כתוצאה מפעולות החדרה שנעשו לפי סימן זה, יהיה זכאי לפיצויים מאוצר המדינה.

          (ב)  מי שנגרם לו נזק כאמור כתוצאה מירידת טיב המים על ידי מהילת מים מאיכויות שונות, יהיה זכאי לפיצויים מאוצר המדינה, ובלבד שהצורך במהילת מים מאיכויות שונות לא נגרם כתוצאה מדלדול מקורות המים מהם הפיק או צרך מים.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ג)   באין הסכמה בין הדורש לבין מנהל הרשות הממשלתית בדבר שיעור הפיצויים, צורתם ותנאי תשלומם, יכריע בית הדין.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ד)  מועצת הרשות הממשלתית, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תקבע כללים לחישוב הפיצויים לפי סימן זה.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 195 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44כב

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331, 336 (ה"ח 236)

(ג) באין הסכמה בין הדורש לבין נציב המים מנהל הרשות הממשלתית בדבר שיעור הפיצויים, צורתם ותנאי תשלומם, יכריע בית הדין.

(ד) שר החקלאות יקבע, לאחר התייעצות במועצת המים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, כללים לחישוב הפיצויים לפי סימן זה.

(ד) מועצת הרשות הממשלתית, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תקבע כללים לחישוב הפיצויים לפי סימן זה.

מסירת דין וחשבון (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

44כג. מנהל הרשות הממשלתית ימסור לועדת הכלכלה של הכנסת דין וחשבון על תכניות ההחדרה שאושרו על ידיו ועל פעולות ההחדרה שנעשו, במועדים שתקבע ועדת הכלכלה, ולפחות פעם אחת בשנה, במשך חמש שנים מיום פרסום סימן זה.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 195 (ה"ח 622)

הוספת סעיף 44כג

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

44כג. נציב המים מנהל הרשות הממשלתית ימסור לועדת הכלכלה של הכנסת דין וחשבון על תכניות ההחדרה שאושרו על ידיו ועל פעולות ההחדרה שנעשו, במועדים שתקבע ועדת הכלכלה, ולפחות פעם אחת בשנה, במשך חמש שנים מיום פרסום סימן זה.

פרק שלישי: מפעלי מים

סימן א': מפעלים ורשויות

מפעלי מים

45.  מפעל מים לענין פרק זה הוא מפעל שמטרתו להפיק,לאגור, להוביל ולספק מים ושהוקם בהתאם לתכנית מפעל שאושרה לפי פרק זה, בין שהוא פועל בקנה מידה ארצי (להלן – המפעל הארצי) ובין בתחום מסויים של הארץ (להלן – מפעל אזורי).

רשות המים הארצית (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

46.  מועצת הרשות הממשלתית רשאית, באישור הממשלה, להסמיך תאגיד להיות רשות המים הארצית, ובלבד שרוב המניות המקנות כוח שליטה בו מוחזק בידי המדינה וההסתדרות הציונית העולמית או מוסדותיה; ההסמכה טעונה אישור ועדת הכלכלה של הכנסת. הודעה על ההסמכה תפורסם ברשומות.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 336 (ה"ח 236)

46. שר החקלאות רשאי מועצת הרשות הממשלתית רשאית, באישור הממשלה, להסמיך תאגיד להיות רשות המים הארצית, ובלבד שרוב המניות המקנות כוח שליטה בו מוחזק בידי המדינה וההסתדרות הציונית העולמית או מוסדותיה; ההסמכה טעונה אישור הכנסת ועדת הכלכלה של הכנסת. הודעה על ההסמכה תפורסם ברשומות.

זכות ההכרעה לשר התשתיות הלאומיות (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

47.  (א)  בתזכיר ההתאגדות של רשות המים הארצית ובתקנותיה ובתקנונה תובטח לשר התשתיות הלאומיות או למי שימנה לכך, זכות הכרעה בכל הנוגע להנהלה ולניהולה של רשות המים הארצית; להבטחת זכות זו רשאית חברה לשנות את תזכיר ההתאגדות שלה על אף האמור בכל דין אחר.

          (ב)  זכות ההכרעה כאמור בסעיף קטן (א) אינה ניתנת לפגיעה על ידי שינוי התזכיר התקנות או התקנון של רשות המים הארצית.

          (ג)   תזכיר ההתאגדות, התקנות של רשות המים הארצית ותקנונה יפורסמו ברשומות וכל שינוי בהם טעון אישור הממשלה ופרסום ברשומות.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 336 (ה"ח 236)

זכות ההכרעה לשר החקלאות לשר התשתיות הלאומיות

(א) בתזכיר ההתאגדות של רשות המים הארצית ובתקנותיה ובתקנונה תובטח לשר החקלאות לשר התשתיות הלאומיות או למי שימנה לכך, זכות הכרעה בכל הנוגע להנהלה ולניהולה של רשות המים הארצית; להבטחת זכות זו רשאית חברה לשנות את תזכיר ההתאגדות שלה על אף האמור בכל דין אחר.

רשות המים הארצית (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

48.    (א)  תפקידיה של רשות המים הארצית הם: להקים את המפעל הארצי, לנהלו, לספק מים ממנו ולהחזיקו במצב תקין, לשפרו, להרחיבו ולעשות כל פעולה אחרת הדרושה להספקת מים ממנו.

          (ב)  רשות המים הארצית, בהוראת מנהל הרשות הממשלתית ובאישור מועצת הרשות הממשלתית –

(1)   תשלם לבעל רישיון הפקה בעד המים שהופקו על ידו וסופקו לרשות המים הארצית בהתאם לתעריף ההפקה הוא גם בעל רישיון הספקה תחייב אותו רשות המים הארצית בתשלום דמי מים כהגדרתם בסעיף 109 בשיעור ההפרש שבין תעריף ההפקה וההולכה של מים לתעריף ההספקה שלהם כאמור בסעיף 33א(ב) תגבה ממנו את החיוב האמור, והכול בהתאם לכללים ולתעריפים שנקבעו בסעיפים 111 ו-112 ובאופן שקבעה;

(2)   תנהל רישום של כמויות המים שהופקו בידי בעל רישיון הפקה או שסופקו בידי בעל רישיון הספקה כאמור בפסקה (1), לפי העניין;

(3)   תדווח למנהל הרשות הממשלתית במועדים ובאופן שיקבע, על החיובים שחייבה ועל הסכומים שגבתה כאמור בפסקה (1), וכן על כמויות המים שהופקו ושסופקו כפי שנרשמו על ידה כאמור בפסקה (2).

          (ג)   פקודת המסים (גבייה), למעט סעיף 12 שבה, תחול על גבייה של כל התעריפים לפי חוק זה בידי רשות המים הארצית, מבעלי רישיונות הפקה שהם גם בעלי רישיונות הספקה, ולמעט גבייה מחברה כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, ומרשות מקומית, בשינויים אלה:

(1)   בסעיף 4, במקום פסקה (1) יקראו:

"(1)  הוטל על אדם כחוק סכום כסף בקשר לאיזה מס שהוא ולא שילם אותו אדם את הסכום בתוך עשרים וחמישה ימים מיום שהומצאה לו דרישה, במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה, לשלם את הסכום שהוא חייב לפרעו ושלא פרעו, ייתן פקיד גבייה כתב הרשאה לגובה מסים ובו יצטווה לדרוש מאת החייב לשלם מיד את הסכום המגיע ממנו ולגבותו, אם לא ישלמנו, על ידי תפיסתם ומכירתם של נכסי המיטלטלין של החייב באופן המותנה להלן.";

(2)   בסעיף 5(1) ברישה, אחרי "אחר הדרישה" יקראו "בתוך חמישה ימים";

(3)   בסעיף 7, אחרי פסקה (1) יקראו:

"(1א)       ניתן צו עיקול, כאמור בסעיף קטן (1), ימציא פקיד הגבייה הודעה על כך לסרבן במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה; בהודעה, יצוין, כי אם לא ישלם הסרבן את הסכום בתוך מועד שייקבע בהודעה, ניתן יהיה למכור את הנכסים.".

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), הגיש אדם תובענה או הליך משפטי אחר לעניין החיוב שהוטל עליו לפי חוק זה, לא תומצא לאדם, לגבי הסכום השנוי במחלוקת, דרישה לפי סעיף 4 לפקודת המסים (גבייה) ולא יינקטו פעולות לפי הפקודה האמורה, כל עוד לא ניתן פסק דין סופי או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור בהליך האמור.

          (ה)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי להכריע בכל מחלוקת שתתעורר בין בעל רישיון ובין רשות המים הארצית בעניין תעריפים, אופן החיוב ומדידה לפי חוק זה, ויראו את הכרעתו, כלפי רשות המים הארצית, כהוראה לפי סעיף 48א.

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 395 (ה"ח 1008)

החלפת סעיף 48

הנוסח הקודם:

תפקידי רשות המים הארצית

48. תפקידיה של רשות המים הארצית הם: להקים את המפעל הארצי, לנהלו, לספק מים ממנו ולהחזיקו במצב תקין, לשפרו, להרחיבו ולעשות כל פעולה אחרת הדרושה להספקת מים ממנו.

תיקון ליקויים וחובת דיווח (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

48א.  (א)  נוכח מנהל הרשות הממשלתית כי רשות המים הארצית פועלת באופן לקוי העלול לפגוע בביצוע תפקידיה לפי חוק זה, רשאי הוא להורות בכתב לרשות המים הארצית לתקן את הליקוי, בתוך תקופה שקבע; מנהל הרשות הממשלתית ידווח למועצת הרשות הממשלתית על הוראות שנתן כאמור מדי שישה חודשים, החל בים ו' בתמוז התשע"ז (30 ביוני 2017).

          (ב)  ניתנה לרשות המים הארצית הוראה לפי סעיף קטן (א), רשאית היא להגיש למנהל הרשות הממשלתית בקשה לעיון חוזר בהוראה, בתוך 15 ימים מיום קבלתה; הגישה רשות המים הארצית בקשה כאמור, יחליט בה מנהל הרשות הממשלתית, סמוך ככל האפשר לאחר קבלתה, ויודיע על החלטתו לרשות המים הארצית; מנהל הרשות הממשלתית רשאי להחליט על הארכת התקופה לתיקון הליקוי לפי סעיף קטן (א), עוד בטרם דן בבקשה לגופה.

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 397 (ה"ח 1008)

הוספת סעיף 48א

פעולות בעל רישיון כרשות מים ארצית (תיקון מס' 27) תשע"ז-2017

48ב.  ניתנה לרשות המים הארצית הוראה לפי סעיף 48(ב), יוסיפו לחול עליה כל הוראות החוק החלות על רשות מים ארצית בין בתפקידה כמפיק או כספק מים ובין בתפקידה כרשות מים ארצית, ובכלל זה ההוראות לעניין סמכויות מנהל הרשות הממשלתית ומועצת הרשות הממשלתית כלפי ספק מים ורשות המים הארצית, ולמעט הוראות לעניין תשלום לפי סעיף 33א(ב).

מיום 30.4.2017

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ז מס' 2604 מיום 13.2.2017 עמ' 397 (ה"ח 1008)

הוספת סעיף 48ב

רשות מים אזורית (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

49.    מועצת הרשות הממשלתית רשאית להסמיך תאגיד להיות רשות מים וכן ורשאית היא להסמיך לכך גם רשות מקומית או איגוד ערים; הודעה על ההסמכה תפורסם ברשומות.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 336 (ה"ח 236)

49. שר החקלאות רשאי, לאחר התייעצות עם מועצת המים, מועצת הרשות הממשלתית רשאית להסמיך תאגיד להיות רשות מים אזורית; השר רשאי להסמיך לכך, לאחר התייעצות עם שר הפנים, וכן ורשאית היא להסמיך לכך גם רשות מקומית או איגוד ערים; הודעה על ההסמכה תפורסם ברשומות.

תפקידי רשות מים אזורית

50.  תפקידיה של רשות מים אזורית הם: להקים מפעל אזורי, לנהלו, לספק מים ממנו, להחזיקו במצב תקין, להרחיבו ולעשות כל פעולה אחרת הדרושה להספקת מים ממנו.

הסכמת הרשות הארצית למפעל אזורי (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

51.  מועצת הרשות הממשלתית רשאית, במקום להסמיך לכך רשות מים אזורית, להסמיך את רשות המים הארצית למלא תפקידיה של רשות מים אזורית לגבי מפעל מים אזורי פלוני.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 336 (ה"ח 236)

51. שר החקלאות רשאי מועצת הרשות הממשלתית רשאית, במקום להסמיך לכך רשות מים אזורית, להסמיך את רשות המים הארצית למלא תפקידיה של רשות מים אזורית לגבי מפעל מים אזורי פלוני.

 

הרשאת ביצוע (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

52.  רשות מים לא תתחיל בביצוע תפקידיה לגבי מפעל מים פלוני, אלא לאחר שמועצת הרשות הממשלתית הרשתה אותה לכך בהודעה ברשומות.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 336 (ה"ח 236)

52. רשות מים לא תתחיל בביצוע תפקידיה לגבי מפעל מים פלוני, אלא לאחר ששר החקלאות הרשה שמועצת הרשות הממשלתית הרשתה אותה לכך בהודעה ברשומות.

תנאי למתן הרשאת ביצוע (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

53.  הרשאת ביצוע לפי סעיף 52 לא תינתן אלא אם נוכחה מועצת הרשות הממשלתית שהכספים הדרושים לביצוע מפעל המים, לרבות סכומי הפיצויים שיש לשלם לפי פרק זה, נמצאים בידי רשות המים או שיש סיכויים סבירים, לדעתה, שיהיו בידי רשות המים בזמן הדרוש, ורשאית מועצת הרשות הממשלתית להתנות את ההרשאה במתן ערובה להבטחת תשלום הפיצויים האמורים, בצורה ובסכום שתורה.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 336 (ה"ח 236)

53. הרשאת ביצוע לפי סעיף 52 לא תינתן אלא אם נוכח שר החקלאות נוכחה מועצת הרשות הממשלתית שהכספים הדרושים לביצוע מפעל המים, לרבות סכומי הפיצויים שיש לשלם לפי פרק זה, נמצאים בידי רשות המים או שיש סיכויים סבירים, לדעתו, שיהיו בידיה לדעתה, שיהיו בידי רשות המים בזמן הדרוש, ורשאי השר ורשאית מועצת הרשות הממשלתית להתנות את ההרשאה במתן ערובה להבטחת תשלום הפיצויים האמורים, בצורה ובסכום שיקבע שתורה.

סייג למימון (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

54.  רשות מים לא תוציא סדרת איגרות חוב ולא תקבל הלוואה לתקופה של יותר משלוש שנים, אלא באישור מועצת הרשות הממשלתית; אין הוראה זו גורעת מהוראות כל חיקוק אחר.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 336 (ה"ח 236)

54. רשות מים לא תוציא סדרת איגרות חוב ולא תקבל הלוואה לתקופה של יותר משלוש שנים, אלא באישור שר החקלאות מועצת הרשות הממשלתית; אין הוראה זו גורעת מהוראות כל חיקוק אחר.

נוף מבוקר

55.  רשות מים היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב].

סמכויות מנהל הרשות הממשלתית (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

56.  מנהל הרשות הממשלתית, או מי שהרשהו לכך בכתב, רשאי להיות נוכח בכל אסיפה כללית של רשות מים ובכל ישיבה של הנהלתה ושל מוסדותיה.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

סמכויות נציב המים מנהל הרשות הממשלתית

56. נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, או מי שהרשהו לכך בכתב, רשאי להיות נוכח בכל אסיפה כללית של רשות מים ובכל ישיבה של הנהלתה ושל מוסדותיה.

 

פיקוח מועצת הרשות הממשלתית ומנהל הרשות הממשלתית (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

57.  רשות מים תגיש למועצת הרשות הממשלתית, אחת לשנה, דין וחשבון על פעולותיה ותתן בכל עת למועצה האמורה או למנהל הרשות הממשלתית, כל ידיעה שידרשו בקשר לפעולותיה.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331, 336 (ה"ח 236)

פיקוח שר החקלאות מועצת הרשות הממשלתית ונציב המים ומנהל הרשות הממשלתית

57. רשות מים תגיש לשר החקלאות למועצת הרשות הממשלתית, אחת לשנה, דין וחשבון על פעולותיה ותתן בכל עת לו למועצה האמורה או לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית, כל ידיעה שידרוש שידרשו בקשר לפעולותיה.

 

דו"ח לכנסת (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

58.  מועצת הרשות הממשלתית תגיש לוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון על פעולותיהן של רשויות המים.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 336 (ה"ח 236)

58. שר החקלאות יגיש לכנסת מועצת הרשות הממשלתית תגיש לוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון על פעולותיהן של רשויות המים.

 

רשות מים אזורית שאיננה פועלת כהלכה (תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

59.  (א)  מקימה או הקימה רשות מים אזורית, שאיננה בבעלות המדינה, מפעל מים בניגוד לתנאי רשיון ההקמה שניתן לה לפי סעיף 22א או בניגוד לכללים החלים על הקמת מפעל מים כאמור, רשאי מנהל הרשות הממשלתית, באישור מועצת הרשות הממשלתית, ולאחר שהתרה ברשות המים האזורית, בכתב, לנקוט את הצעדים הבאים, כולם או מקצתם:

(1)   לעשות כל הדרוש תיקון, ומשעשה כן לגבות מרשות המים את כל ההוצאות הכרוכות בכך;

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

(2)   לבטל את ההסמכה להיות רשות מים ומשעשה כן רשאי הוא להשלים את הקמת המפעל בהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, ובהעדר כללים כאמור – על פי אישור מאת המועצה האמורה, וזאת, עד שיועבר המפעל לידי רשות מים אחרת או לידי המדינה.

(תיקון מס' 4) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  ניהלה רשות מים אזורית, שאיננה בבעלות המדינה, מפעל מים בניגוד להוראות לפי חוק זה ותכנית המפעל, רשאי מנהל הרשות הממשלתית, באישור מועצת הרשות הממשלתית, ולאחר שהתרה ברשות המים האזורית בכתב, לנקוט בצעדים הבאים, כולם או מקצתם:

(1)   לעשות כל הדרוש תיקון, ומשעשה כן לגבות מרשות המים את ההוצאות הכרוכות בכך;

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

(2)   לצוות על העברת מפעל המים לידי רשות מים אחרת, לידי רשות מקומית, או לידי המדינה;

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

(3)   לבטל את ההסמכה להיות רשות מים, ומשעשה כן רשאי הוא לנהל את מפעל המים בהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, ובהעדר כללים כאמור – באישור מאת המועצה האמורה, וזאת, עד שיועבר המפעל לידי רשות מים אחרת, לידי רשות מקומית או לידי המדינה, או עד שתבוטל תכנית המפעל והמפעל יועבר לידי ספק מים שיספק ממנו מים לכל הצרכנים שקיבלו אספקתם מרשות המים האמורה.

מיום 16.7.1965

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 בעמ' 195 (ה"ח 622)

59. (א) מקימה או הקימה רשות מים אזורית, שאיננה בבעלות המדינה, מפעל מים בניגוד לתנאי רשיון ההקמה שניתן לה לפי סעיף 22א או בניגוד לתקנות החלות על הקמת מפעל מים כאמור, רשאי שר החקלאות, לאחר שהתרה בה בכתב, לנקוט את הצעדים הבאים, כולם או מקצתם:

(1) לעשות כל הדרוש תיקון, ומשעשה כן לגבות מרשות המים את כל ההוצאות הכרוכות בכך;

(2) לבטל את ההסמכה להיות רשות מים ומשעשה כן רשאי הוא להורות לנציב המים שישלים את הקמת המפעל בדרך ובתנאים שיקבע, עד שיועבר המפעל לידי רשות מים אחרת או לידי המדינה, הכל כפי שיקבע השר.

(ב) ניהלה רשות מים אזורית, שאיננה בבעלות המדינה, מפעל מים בניגוד להוראות חוק זה, לרבות תקנות על פיו ותכנית המפעל, רשאי שר החקלאות, לאחר שהתרה בה בכתב, לנקוט בצעדים הבאים, כולם או מקצתם:

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 336 (ה"ח 236)

59. (א) מקימה או הקימה רשות מים אזורית, שאיננה בבעלות המדינה, מפעל מים בניגוד לתנאי רשיון ההקמה שניתן לה לפי סעיף 22א או בניגוד לתקנות החלות לכללים החלים על הקמת מפעל מים כאמור, רשאי שר החקלאות, לאחר שהתרה בה רשאי מנהל הרשות הממשלתית, באישור מועצת הרשות הממשלתית, ולאחר שהתרה ברשות המים האזורית, בכתב, לנקוט את הצעדים הבאים, כולם או מקצתם:

(1) לעשות כל הדרוש תיקון, ומשעשה כן לגבות מרשות המים את כל ההוצאות הכרוכות בכך;

(2) לבטל את ההסמכה להיות רשות מים ומשעשה כן רשאי הוא להורות לנציב המים שישלים את הקמת המפעל בדרך ובתנאים שיקבע להשלים את הקמת המפעל בהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, ובהעדר כללים כאמור – על פי אישור מאת המועצה האמורה, וזאת, עד שיועבר המפעל לידי רשות מים אחרת או לידי המדינה, הכל כפי שיקבע השר.

(ב) ניהלה רשות מים אזורית, שאיננה בבעלות המדינה, מפעל מים בניגוד להוראות חוק זה, לרבות תקנות על פיו בניגוד להוראות לפי חוק זה ותכנית המפעל, רשאי שר החקלאות, לאחר שהתרה בה רשאי מנהל הרשות הממשלתית, באישור מועצת הרשות הממשלתית, ולאחר שהתרה ברשות המים האזורית בכתב, לנקוט בצעדים הבאים, כולם או מקצתם:

(1) לעשות כל הדרוש תיקון, ומשעשה כן לגבות מרשות המים את ההוצאות הכרוכות בכך;

(2) לצוות על העברת מפעל המים לידי רשות מים אחרת, או – באישור שר הפנים – לידי רשות מקומית, או לידי המדינה;

(3) לבטל את ההסמכה להיות רשות מים, ומשעשה כן רשאי הוא להורות לנציב המים שינהל את מפעל המים בדרך ובתנאים שיקבע לנהל את מפעל המים בהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, ובהעדר כללים כאמור – באישור מאת המועצה האמורה, וזאת, עד שיועבר המפעל לידי רשות מים אחרת, לידי רשות מקומית או לידי המדינה, או עד שתבוטל תכנית המפעל והמפעל יועבר לידי ספק מים שיספק ממנו מים לכל הצרכנים שקיבלו אספקתם מרשות המים האמורה.

סייג לגבי רשות המים הארצית (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

60.  מועצת הרשות הממשלתית רשאית, באישור הממשלה, להשתמש בסמכויותיה לפי סעיף 59 גם לגבי רשות המים הארצית.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 337 (ה"ח 236)

60. שר החקלאות רשאי מועצת הרשות הממשלתית רשאית, באישור הממשלה, להשתמש בסמכויותיו בסמכויותיה לפי סעיף 59 גם לגבי רשות המים הארצית.

 

ערר

61.  הרואה עצמו נפגע על ידי העברת מפעל מים או על ידי ביטול הסמכה לפי סעיף 59 רשאי לערור על כך לפני בית הדין.

סימן ב': תכנון מפעלי מים

תכנית מפעל

62.  תכנית למפעל מים (בחוק זה – תכנית מפעל) תפרט בין השאר:

(1)   תפקיד המפעל;

(2)   שטח פעולתו של המפעל;

(3)   העבודות הדרושות להקמת המפעל וניהולו;

(4)   אומדן ההשקעות ודרך מימונן;

(5)   המקרקעין המיועדים לתפיסה צמיתה;

(6)   המקרקעין שבהם יונחו צינורות או ייעשו פעולות, בלי שתידרש תפיסתם לצמיתות;

(7)   רצועות הקרקע שבהן יהיו בניה ונטיעה מוגבלות לפי האמור בסעיפים 84 ו-85;

(8)   סקר משקי כלכלי על המפעל.

לתכנית יצורפו תשריטים של שטח פעולתו של מפעל ושל שטח תכנית המפעל.

בדיקת הצעת תכנית

63.  הצעת תכנית מפעל תוגש תחילה לועדת התכנון שהוקמה לפי סעיף 133 לשם בדיקה מבחינה טכנית, כלכלית ומשקית ולשם התאמה של תכנית מפעל אזורי לתכנית המפעל הארצי.

סמכויות לבדיקת תכנית (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

64.  ועדת התכנון רשאית לדרוש עריכת מדידות, חפירות, קדיחות ופעולות סבירות אחרות העשויות לעזור בבדיקת התכנית; דרישה כזאת תשמש הרשאה למנהל הרשות הממשלתית או למי שמנהל הרשות הממשלתית הרשהו לכך בכתב, להיכנס לכל מקום ולעשות כל דבר הדרוש בקשר לפעולות המפורטות בדרישה.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331, 337 (ה"ח 236)

64. ועדת התכנון רשאית לדרוש עריכת מדידות, חפירות, קדיחות ופעולות סבירות אחרות העשויות לעזור בבדיקת התכנית; דרישה כזאת, מאושרת על ידי שר החקלאות, כזאת תשמש הרשאה לנציב המים למנהל הרשות הממשלתית או למי שנציב המים שמנהל הרשות הממשלתית הרשהו לכך בכתב, להיכנס לכל מקום ולעשות כל דבר הדרוש בקשר לפעולות המפורטות בדרישה.

פרסום הצעת תכנית (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

65.  המליצה ועדת התכנון על הצעת התכנית, תפורסם ההצעה בצורה ובמקומות שיורה מנהל הרשות הממשלתית, והודעה על כך תפורסם ברשומות ובעתונים יומיים.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

65. המליצה ועדת התכנון על הצעת התכנית, תפורסם ההצעה בצורה ובמקומות שיורה נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, והודעה על כך תפורסם ברשומות ובעתונים יומיים.

ערר על תכנית (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

66.  כל המעונין, הן בתור בעל והן בדרך אחרת, בקרקע, בבנין או בנכסים אחרים העשויים להיפגע על ידי תכנית שהצעתה פורסמה, רשאי להגיש התנגדות לועדת התכנון תוך 60 יום מיום פרסום ההודעה לפי סעיף 65 או תוך תקופה ארוכה יותר שקבע מנהל הרשות הממשלתית באותה הודעה.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

66. כל המעונין, הן בתור בעל והן בדרך אחרת, בקרקע, בבנין או בנכסים אחרים העשויים להיפגע על ידי תכנית שהצעתה פורסמה, רשאי להגיש התנגדות לועדת התכנון תוך 60 יום מיום פרסום ההודעה לפי סעיף 65 או תוך תקופה ארוכה יותר שקבע נציב המים מנהל הרשות הממשלתית באותה הודעה.

אישור תכניות (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

67.  (א)  כעבור התקופה האמורה בסעיף 66 תובא הצעת התכנית, עם מסקנות ועדת התכנון להתנגדויות שהוגשו ועם הערותיהם של יוזמי התכנית ושל מנהל הרשות הממשלתית, לאישור מועצת הרשות הממשלתית.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  מועצת הרשות הממשלתית רשאית, בהתאם לכללים שתקבע, לאשר את התכנית, בשינויים או בלי שינויים, או להדחותה.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ג)   מועצת הרשות הממשלתית לא תדחה התנגדות אלא לאחר שדנו בה לפניה.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 337 (ה"ח 236)

67. (א) כעבור התקופה האמורה בסעיף 66 תובא הצעת התכנית, עם מסקנות ועדת התכנון להתנגדויות שהוגשו ועם הערותיהם של יוזמי התכנית ושל נציב המים מנהל הרשות הממשלתית, לאישור שר החקלאות מועצת הרשות הממשלתית.

(ב) שר החקלאות, לאחר התייעצות עם מועצת המים, רשאי לאשר מועצת הרשות הממשלתית רשאית, בהתאם לכללים שתקבע, לאשר את התכנית, בשינויים או בלי שינויים, או להדחותה.

(ג) שר החקלאות לא ידחה התנגדות אלא לאחר שדנו בה לפניו או לפני מועצת המים, או לפני ועדה שנתמנתה לכך על ידי המועצה.

(ג) מועצת הרשות הממשלתית לא תדחה התנגדות אלא לאחר שדנו בה לפניה.

תיאום תכנית עם תכנית בנין עיר (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

68.  (א)  לא תאשר מועצת הרשות הממשלתית תכנית מפעל לפני שהביאה אותה לפני הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר במחוז שבו נמצא שטח פעולתו של המפעל, והועדה רשאית לאשר את התכנית, על אף האמור בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר דרכי אישור תכנית בנין עיר.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ב)  לא תסרב הועדה האמורה לאשר את התכנית אלא מאותם טעמים שמכוחם היא רשאית לסרב לאשר תכנית בנין עיר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ג)   לא אישרה הועדה את התכנית, רשאית מועצת הרשות הממשלתית להביא את התכנית לפני הממשלה והיא רשאית לאשרה, בשינויים או בלי שינויים, או להדחותה.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 337 (ה"ח 236)

68. (א) לא יאשר שר החקלאות לא תאשר מועצת הרשות הממשלתית תכנית מפעל לפני שהביא שהביאה אותה לפני הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר במחוז שבו נמצא שטח פעולתו של המפעל, והועדה רשאית לאשר את התכנית, על אף האמור בפקודת בנין ערים, 1936 בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר דרכי אישור תכנית בנין עיר.

(ב) לא תסרב הועדה האמורה לאשר את התכנית אלא מאותם טעמים שמכוחם היא רשאית לסרב לאשר תכנית בנין עיר לפי פקודת בנין ערים, 1936 חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

(ג) לא אישרה הועדה את התכנית, רשאי שר החקלאות רשאית מועצת הרשות הממשלתית להביא את התכנית לפני הממשלה והיא רשאית לאשרה, בשינויים או בלי שינויים, או להדחותה.

כוחה של תכנית מפעל

69.  כוחה של תכנית מפעל שאושרה לפי חוק זה יפה מכוחה של כל תכנית לבנין עיר.

מקומות קדושים (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

70.  היה ביצועה של תכנית מפעל פוגע במקום קדוש כמשמעותו בדבר המלך במועצה על א"י (המקומות הקדושים), 1924, או במקום פולחן דתי, לא תאשר אותה מועצת הרשות הממשלתית אלא בהסכמת שר הדתות[2].

          בסעיף זה – "מקום פולחן דתי" – לרבות בית קברות.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 337 (ה"ח 236)

70. היה ביצועה של תכנית מפעל פוגע במקום קדוש כמשמעותו בדבר המלך במועצה על א"י (המקומות הקדושים), 1924, או במקום פולחן דתי, לא יאשר אותה שר החקלאות לא תאשר אותה מועצת הרשות הממשלתית אלא בהסכמת שר הדתות.

בסעיף זה – "מקום פולחן דתי" – לרבות בית קברות.

מקומות היסטוריים (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

71.  היה ביצועה של תכנית מפעל פוגע באתר עתיקות כהגדרתו בחוק העתיקות, התשל"ח-1978, לא תאשר אותה מועצת הרשות הממשלתית אלא בהסכמת שר החינוך והתרבות.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 337 (ה"ח 236)

71. היה ביצועה של תכנית מפעל פוגע באתר היסטורי כמשמעותו בפקודת העתיקות באתר עתיקות כהגדרתו בחוק העתיקות, התשל"ח-1978, לא יאשר אותה שר החקלאות לא תאשר אותה מועצת הרשות הממשלתית אלא בהסכמת שר החינוך והתרבות.

פרסום ותחילת תקפה של תכנית מפעל

72.  (א)  הודעה על אישורה של תכנית מפעל או על הדחיה תפורסם ברשומות, ותחילת התכנית ביום פרסום ההודעה על אישורה או ביום מאוחר יותר שנקבע באותה הודעה; פרסומה של תכנית שאושרה יהיה בדרך שנקבעה בסעיף 65.

          (ב)  העתק של תכנית מפעל שאושרה יונח, ביחד עם תכנית לבנין עיר, במשרדי הועדה המקומית לבנין עיר שבתחומה נמצא שטח פעולתו של המפעל.

שינויים בתכנית מפעל מים (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

73.  הוראות הסעיפים 62 עד 72 יחולו גם על שינויים בתכנית מפעל, אולם אם אין בשינוי משום פגיעה בזכויות, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לפטור מפרסום לפי סעיף 65.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

73. הוראות הסעיפים 62 עד 72 יחולו גם על שינויים בתכנית מפעל, אולם אם אין בשינוי משום פגיעה בזכויות, רשאי נציב המים מנהל הרשות הממשלתית לפטור מפרסום לפי סעיף 65.

 

מפעלים קיימים

74.  (א)  מי שמנהל מפעל להספקת מים שהוקם לפני תחילתו של חוק זה, רשאי לבקש אישור המפעל כמפעל מים לענין פרק זה.

          (ב)  הבקשה תובא תחילה לפני ועדת התכנון לשם בדיקה מבחינה טכנית, כלכלית ומשקית ומבחינת התאמתה לתכנית המפעל הארצי.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ג)   המליצה ועדת התכנון על אישור מפעל, רשאית מועצת הרשות הממשלתית, לאחר שמיעת דעתם של נציגי צרכני המפעל, לאשר את המפעל כמפעל מים או לסרב לאשרו.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ד)  לא תסרב מועצת הרשות הממשלתית לאשר מפעל אלא לאחר שניתנה למבקש הזדמנות להשמיע טענותיו לפניה.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

          (ה)  היו באזור כמה מפעלים להספקת מים שכל אחד היה לדעת מועצת הרשות הממשלתית ראוי לאישור לפי חוק זה, לא תאשר המועצה אחד מהם אלא לאחר שנתנה להם זמן סביר להתאחד למפעל אחד או לבוא לידי הסכם אחר ביניהם.

          (ו)   הודעה על אישור מפעל לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 337 (ה"ח 236)

(ג) המליצה ועדת התכנון על אישור מפעל, רשאי שר החקלאות, לאחר התייעצות עם מועצת המים ולאחר רשאית מועצת הרשות הממשלתית, לאחר שמיעת דעתם של נציגי צרכני המפעל, לאשר את המפעל כמפעל מים או לסרב לאשרו.

(ד) לא יסרב שר החקלאות לא תסרב מועצת הרשות הממשלתית לאשר מפעל אלא לאחר שניתנה למבקש הזדמנות להשמיע טענותיו לפניו או לפני מי שהשר הרשה לכך בכתב לפניה.

(ה) היו באזור כמה מפעלים להספקת מים שכל אחד היה לדעת שר החקלאות מועצת הרשות הממשלתית ראוי לאישור לפי חוק זה, לא יאשר השר לא תאשר המועצה אחד מהם אלא לאחר שנתן שנתנה להם זמן סביר להתאחד למפעל אחד או לבוא לידי הסכם אחר ביניהם.

ערר

75.  ספק הרואה עצמו נפגע על ידי אישור מפעל לפי סעיף 74 רשאי לערור על כך לפני בית הדין.

מפעלים שהוחל בהקמתם

76.  הוראות הסעיפים 74 ו-75 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על מפעל להספקת מים שהוחל בהקמתו לפני יום תחילת חוק זה אך לא הושלם לפני אותו יום.

סימן ג': הקמת מפעלי מים

סמכויות לביצוע של מפעל מים ולניהולו

77.  (א)  לשם ביצוע תכנית מפעל שאושרה כדין רשאית רשות המים או מי שהורשה לכך בכתב על ידיה בין השאר:

(1)   להיכנס לכל מקום, לקדוח, לחפור ולהניח צינורות, להקים או לסלק מבנים, סכרים ומיתקנים, ולסלק נטיעות וגידולים, הכל בהתאם לתכנית המפעל ובמידה שהדבר דרוש לביצועה;

(2)   לתפוס את המקרקעין המיועדים, בהתאם לתכנית המפעל, לתפיסה צמיתה ולמנוע את הגישה אליהם;

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

(3)   לתפוס, באישור מועצת הרשות הממשלתית, את מקורות המים המיועדים למפעל או לדרוש מאלה המפיקים מהם מים לספק לרשות המים או לצרכניה, בתנאי הספקה סבירים את מלוא כמות המים שהם מפיקים או חלק ממנה, הכל בהתאם לתכנית מפעל שאושרה; ובלבד שכתוצאה מפעולות רשות המים לפי פסקה זו לא תוקטן כמות המים שמפיק המים וצרכניו זכאים לקבלה בהתאם לרשיון הפקה שניתן לפי סעיף 26.

          (ב)  הוקם מפעל מים לפי תכנית מפעל שאושרה, רשאית רשות המים, או מי שהורשה לכך בכתב על ידיה, להיכנס לכל מקום ולעשות כל עבודה הדרושה לניהולו היעיל של המפעל.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 338 (ה"ח 236)

(3) לתפוס, באישור שר החקלאות מועצת הרשות הממשלתית, את מקורות המים המיועדים למפעל או לדרוש מאלה המפיקים מהם מים לספק לרשות המים או לצרכניה, בתנאי הספקה סבירים את מלוא כמות המים שהם מפיקים או חלק ממנה, הכל בהתאם לתכנית מפעל שאושרה; ובלבד שכתוצאה מפעולות רשות המים לפי פסקה זו לא תוקטן כמות המים שמפיק המים וצרכניו זכאים לקבלה בהתאם לרשיון הפקה שניתן לפי סעיף 26.

סמכות לתת היתרים (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

78.  היתה פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 77 טעונה היתר, רישיון או פטור על פי כל חיקוק, לרבות חוק עזר שניתן לפיו, לא ייתן השר הממונה על ביצועו של אותו חיקוק את ההיתר, הרישיון או הפטור, אלא לאחר התייעצות עם מועצת הרשות הממשלתית; הוראה זו אינה גורעת מכל הוראה אחרת בחיקוק.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 338 (ה"ח 236)

החלפת סעיף 78

הנוסח הקודם:

78. היתה פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 77 טעונה היתר, רשיון או פטור על פי כל חיקוק, לרבות חוק עזר שניתן לפיו, רשאים שר החקלאות, יחד עם השר הממונה על ביצועו של אותו חיקוק, לתת את ההיתר, הרשיון או הפטור; אין הוראה זו גורעת מהוראה אחרת בחיקוק.

פינוי מקרקעין נועדו לתפיסה צמיתה

79.  (א)  מבנים ומקרקעין אחרים המיועדים לפי תכנית המפעל לתפיסה צמיתה, רשאית רשות המים לדרוש את פינויים, לאחר מתן הודעה מראש של 90 יום לפחות למחזיקים בהם.

          (ב)  לענין סעיף זה כוחה של תכנית מפעל שאושרה ככוח פסק דין פינוי של בית משפט שאין עליו ערעור עוד, ומותר להוציאו לפועל על ידי משרד ההוצאה לפועל של בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצאים המבנים או המקרקעין;

          ואולם –

(1)   אם היה המבנה דירה כמשמעותה בחוק הגנת הדייר, תשט"ו-1955, והמחזיק בה היה מוגן מפני פינוי מכח החוק ההוא או שהיה בעליו של המבנה, לא יפונה אלא לאחר שהועמד לרשותו דיור חלוף או שולמו לו פיצויים כדי השגת דיור חלוף, הכל להנחת דעתו של יושב ראש משרד ההוצאה לפועל;

(2)   אם היה המבנה משמש מקום לעסק שעליו עיקר פרנסתו של המחזיק, לא יפונה אלא לאחר שרשות המים הציעה לו פיצויים נאותים; באין הסכמה בין המחזיק לבין רשות המים על גובה הפיצויים, צורתם ותנאי נתינתם, יכריע בית הדין ולא יפונה המחזיק אלא לאחר שבית הדין קבע את מועד הפינוי, אם לאלתר ואם תוך מתן ארכה; קבע בית הדין פינוי לאלתר, יביא זאת בחשבון בקביעת הפיצויים.

רכישת מקרקעין (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

80.  מקרקעין המיועדים לפי תכנית המפעל לתפיסה צמיתה, רשאית רשות המים, מבלי לפגוע בזכות לפיצויין לפי סימן ד' לפרק זה, לרכשם או לחכרם מיד כשהם חפשיים מכל שעבוד, עיקול או זכות אחרת בהם, והמקרקעין או זכות החכירה יירשמו על שם המדינה על סמך אישור לכך מאת מועצת הרשות הממשלתית.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 338 (ה"ח 236)

80. מקרקעין המיועדים לפי תכנית המפעל לתפיסה צמיתה, רשאית רשות המים, מבלי לפגוע בזכות לפיצויין לפי סימן ד' לפרק זה, לרכשם או לחכרם מיד כשהם חפשיים מכל שעבוד, עיקול או זכות אחרת בהם, והמקרקעין או זכות החכירה יירשמו על שם המדינה על סמך אישור לכך מאת שר החקלאות מועצת הרשות הממשלתית.

גישה חלופה סבירה

81.  היתה תכנית המפעל או ביצועה מונע מבעל מקרקעין את הגישה אליהם, חייבת רשות המים להתקין לו במועד סביר על חשבונה היא דרך גישה חפשית לאותם מקרקעין, ולשם כך רשאית היא להכניס הוראות מתאימות לתכנית המפעל ולהשתמש בכל הסמכויות שיש לה לביצועה.

הספקת מים חלופה (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

82.  על פי דרישת ישוב שבשטח פעולתו של מפעל המים אשר תושביו אינם יכולים עוד, עקב הקמת המפעל, לקבל מים לשתיה ולהשקאת בעלי חיים במקומות שהיו נוהגים לקבלם לפני הקמת המפעל, תאפשר רשות המים לתושבים לקבל מים למטרות אלה בתנאים ובמקומות ולפי תכנית, שקבע מנהל הרשות הממשלתית.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

82. על פי דרישת ישוב שבשטח פעולתו של מפעל המים אשר תושביו אינם יכולים עוד, עקב הקמת המפעל, לקבל מים לשתיה ולהשקאת בעלי חיים במקומות שהיו נוהגים לקבלם לפני הקמת המפעל, תאפשר רשות המים לתושבים לקבל מים למטרות אלה בתנאים ובמקומות ולפי תכנית, שקבע נציב המים מנהל הרשות הממשלתית.

ביצוע עבודות זמניות

83.  (א)  עשתה רשות המים במקרקעין שאינם מיועדים לתפיסה צמיתה, עבודת חפירה או כל פעולה אחרת בתחום סמכויותיה, תחזיר את המקרקעין בהקדם ולא יאוחר מששה חדשים לאחר גמר הפעולה, לאותו מצב, ככל האפשר, שבו היו לפני כן.

          (ב)  לא קיימה רשות המים את המוטל עליה לפי סימן קטן (א), רשאי בעל המקרקעין או המחזיק בהם כדין, לאחר שהתרה ברשות המים בכתב, לעשות זאת ולגבות הוצאותיו מרשות המים.

הגבלות בניה ונטיעה בתחום קו המים ולצדדיו (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

84.  (א)  משני צדדיו של קו המים, במרחק שייקבע בתכנית מפעל, יהיו הקמתם והגדלתם של בנינים ומיתקנים, ונטיעתם של מטעים טעונות היתר ממנהל הרשות הממשלתית.

          (ב)  "קו מים", לענין סימן זה – קו צינורות, תעלה או מיתקן אחר להובלת מים, לויסותם, לאגירתם או למדידתם שהותקנו או שעומדים להיות מותקנים בהתאם לתכנית מפעל שאושרה, ואם עובר המיתקן ברצועת קרקע המיועדת לפי התכנית לתפיסה צמיתה – מלוא הרצועה הזאת.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)

(א) משני צדדיו של קו המים, במרחק שייקבע בתכנית מפעל, יהיו הקמתם והגדלתם של בנינים ומיתקנים, ונטיעתם של מטעים טעונות היתר מנציב המים ממנהל הרשות הממשלתית.

הגבלות זמניות (תיקון מס' 22) תשס"ו-2006

85.  משנתפרסמה הודעה על הצעת תכנית כאמור בסעיף 65, יהיו הקמתם והגדלתם של מבנים ומיתקנים ונטיעתם של מטעים במקרקעין המיועדים לפי התכנית לתפיסה צמיתה והמפורטים בה במפורש לענין זה, וכן בתחום קו המים כאמור בסעיף 84, טעונות היתר ממנהל הרשות הממשלתית, כל עוד לא הודחתה התכנית או לא הוצאו המקרקעין מן התכנית עקב שינויים בה, אך לא יותר משנתיים מיום פרסום ההודעה האמורה; ולגבי מקרקעין שנתווספו על ידי שינוי תכנית לפי סעיף 73 – לא יותר משנה מיום פרסום ההודעה.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 331 (ה"ח 236)