נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – אספקת מים

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – ביוב

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

7

סעיף 1

מטרות החוק  והדרכים להשגתן

Go

7

סעיף 2

הגדרות

Go

7

 

פרק ב': הפעלת משק המים והביוב באמצעות חברה

Go

10

 

סימן א': הקמת חברה

Go

10

סעיף 3

הקמת חברה בידי עיריה ומועצה מקומית

Go

10

סעיף 4

הקמת חברה בידי איגוד ערים

Go

11

סעיף 5

אישור להקמת חברה

Go

11

סעיף 6

חיוב הקמת חברה

Go

11

סעיף 6א

איסור הפעלה עצמית של שירותי המים והביוב

Go

12

סעיף 6ב

ביצוע פעילות חיונית ופעילות נוספת בידי חברה אזורית

Go

12

סעיף 6ג

הקמת חברה אזורית

Go

12

סעיף 6ד

הקמת חברה אזורית לחלק מקבוצה לפני המועד הקובע

Go

13

סעיף 6ה

החלת הוראות על מיזוג

Go

13

סעיף 6ו

פטור מביצוע פעילות חיונית ופעילות נוספת באמצעות חברה אזורית

Go

13

סעיף 6ז

שלבי ההקמה של חברה אזורית בידי רשות מקומית בלא חברה ובידי חברה שאין לה פטור ממיזוג לחברה אזורית

Go

14

סעיף 6ח

מינוי מנהל מורשה לרשות מקומית בלא חברה

Go

15

סעיף 6ט

הבטחת זכויות נושי חברה מתמזגת

Go

15

סעיף 7

אישור תקנון החברה

Go

16

 

סימן ב': העברת עובדים, נכסים, זכויות והתחייבויות

Go

16

סעיף 8

הסכם להעברת עובדים והסכם עבודה

Go

16

סעיף 9

העברת נכסים לחברה

Go

16

סעיף 10

העברת זכויות וחובות להפעלת המערכות ולמתן השירותים

Go

17

סעיף 11

תנאי ההעברה

Go

17

סעיף 12

תביעות ועילות

Go

17

סעיף 13

פטור ממסים ומאגרות

Go

17

סעיף 13א

פטור ממס חברות   הוראת שעה

Go

18

 

סימן ב'1: הפעלת שירותי הולכה וטיפול באמצעות חברת ביוב

Go

18

סעיף 13ב

מרחבי ביוב

Go

18

סעיף 13ג

העברת שירותי הולכה וטיפול לחברת ביוב

Go

18

סעיף 13ד

הוראות לעניין תשתית הולכה וטיפול

Go

18

סעיף 13ה

תקנון חברת ביוב

Go

19

סעיף 13ו

העברת עובדים לחברת ביוב

Go

19

סעיף 13ז

העברת נכסים לחברת ביוב

Go

19

סעיף 13ח

העברת זכויות והתחייבויות לחברת ביוב

Go

20

סעיף 13ט

תנאי ההעברה לעניין חברת ביוב

Go

20

סעיף 13י

תביעות ועילות לעניין חברת ביוב

Go

21

סעיף 13יא

פטור ממסים לעניין חברת ביוב

Go

21

סעיף 13יב

תחולת הוראות לעניין חברת ביוב

Go

21

 

סימן ג': רישוי

Go

21

סעיף 14

חובת רישיון

Go

21

סעיף 15

מתן רישיונות

Go

22

סעיף 16

שינוי תנאים ברישיון

Go

22

סעיף 17

פרסום

Go

23

סעיף 18

עיון

Go

23

סעיף 19

הגבלות על העברת רישיון, שעבוד ועיקול

Go

23

סעיף 20

ביטול רישיון או הגבלתו

Go

23

סעיף 21

העברת האחריות למתן השירותים ומערכות המים והביוב

Go

23

סעיף 21א

כללים לרישוי

Go

24

 

סימן ד': תפקידי חברה והנחיות לפעולתה

Go

24

סעיף 22

עיסוקים מותרים לחברה

Go

24

סעיף 23

תפקידי חברה בפעילות חיונית

Go

25

סעיף 24

ביצוע פעילות באמצעות אחר

Go

25

סעיף 25

ביצוע עיקר הפעילות באמצעות מי שמקבל רישיון משנה

Go

25

סעיף 26

עסקאות והתקשרויות עם הרשויות המקומיות

Go

25

סעיף 26א

רכישת שירותים מספק משותף

Go

26

סעיף 27

הפעילות   בכפוף לכל דין ורישיון אחר

Go

26

 

סימן ה': שינויים בחברה ובתחומה

Go

27

סעיף 28

שינויים בחברה

Go

27

סעיף 29

שינויים בתחומי חברות

Go

27

סעיף 30

שינויים בתחומי הרשות המקומית

Go

27

 

פרק ג': חובות וסמכויות של חברה

Go

28

 

סימן א': שירותי מים

Go

28

סעיף 31

חובת מתן שירותי מים

Go

28

סעיף 32

סמכויות במתן שירותי מים

Go

28

 

סימן ב': שירותי ביוב

Go

28

סעיף 33

חובת מתן שירותי ביוב

Go

28

סעיף 34

סמכויות במתן שירותי ביוב

Go

28

סעיף 35

חיבור נכס שמחוץ לתחום

Go

28

 

סימן ג': הוראות כלליות למים ולביוב

Go

28

סעיף 36

הודעה לבעלי מקרקעין

Go

28

סעיף 37

עבודות מחוץ לתחום החברה

Go

28

סעיף 38

מניעת מפגע

Go

28

סעיף 39

גביה

Go

29

סעיף 40

העברת מים ושפכים בעבור אחרים

Go

29

 

סימן ד': סמכויות חברה הקשורות למקרקעין

Go

29

סעיף 41

הגדרה

Go

29

סעיף 42

כניסה למקרקעין ופעולות אחרות

Go

29

סעיף 43

קבלת הסכמת בעל מקרקעין או הודעה

Go

30

סעיף 44

סייג

Go

30

סעיף 45

התנגדות

Go

30

סעיף 46

הרשאה

Go

30

סעיף 47

ערעור

Go

30

סעיף 48

עבודות דחופות

Go

31

סעיף 49

תשלום פיצויים

Go

31

סעיף 50

מיתקני החברה המחוברים למקרקעין

Go

31

 

סימן ה': סמכויות בדבר ביצוע עבודות

Go

31

סעיף 51

סמכות חברה לדרוש ביצוע עבודות מבעלי נכסים ומפעלים

Go

31

סעיף 52

ערר וערעור

Go

32

סעיף 53

סמכות חברה לצמצם שירותים ולבצע עבודות

Go

32

 

סימן ו': דוחות ומסירת מידע

Go

32

סעיף 54

דוחות כספיים   שנתי וביניים

Go

32

סעיף 55

דוחות מידיים

Go

32

סעיף 56

מסירת מידע

Go

32

סעיף 57

חובות דיווח  לצרכנים ולציבור

Go

33

 

סימן ז': מילוות ואיגרות חוב

Go

33

סעיף 58

פטור

Go

33

 

פרק ד': ניהול החברה

Go

33

 

סימן א': הגדרות

Go

33

סעיף 59

הגדרות לפרק ד'

Go

33

 

סימן ב': הדירקטוריון

Go

33

סעיף 60

תנאי כשירות

Go

33

סעיף 61

החלת הוראות על דירקטורים בחברה

Go

33

סעיף 62

החלת הוראות על חברה שאינה בשליטת רשות מקומית

Go

34

סעיף 63

החלת הוראות על חברה  בשליטת רשות מקומית

Go

34

סעיף 63א

ועדה למינוי דירקטורים חיצוניים

Go

35

סעיף 64

תפקידי הדירקטוריון

Go

36

סעיף 65

ישיבות הדירקטוריון

Go

36

סעיף 66

מנין חוקי בישיבות  ולהחלטות

Go

37

סעיף 67

ועדות הדירקטוריון

Go

37

 

סימן ג': המנהל הכללי ועובדי החברה

Go

37

סעיף 68

מינוי וכשירות מנהל כללי

Go

37

סעיף 69

עובדים

Go

37

 

סימן ד': ביקורת פנימית

Go

37

סעיף 70

ועדת ביקורת

Go

37

סעיף 71

מסירת דוחות ביקורת

Go

37

 

פרק ה': החזקת אמצעי שליטה בחברה

Go

38

סעיף 72

הגדרות

Go

38

סעיף 73

הבעלות במועד הקמת החברה

Go

38

סעיף 73א

החלטות של חברה אזורית ושל חברת ביוב משותפת הדורשות רוב מיוחד

Go

38

סעיף 74

העברת אמצעי שליטה בתקופה הראשונה

Go

38

סעיף 75

החלטה על העברה או על הקצאה של אמצעי שליטה

Go

38

סעיף 76

רכישה והחזקה של שליטה ואמצעי שליטה בחברה

Go

39

סעיף 77

תקנות לענין העברת אמצעי שליטה

Go

39

סעיף 78

איסורים מיוחדים

Go

39

סעיף 79

מכירת אמצעי שליטה המוחזקים שלא כדין

Go

39

 

פרק ו': הרשות הממשלתית למים ולביוב

Go

39

 

סימן א': הרשות, מטרותיה ותפקידיה לענין חוק זה

Go

40

סעיף 80

מטרות הרשות לענין חוק זה

Go

40

סעיף 81

תפקידי הרשות וביצועם

Go

40

 

סימן ב':

Go

40

 

סימן ג':

Go

40

 

סימן ד':

Go

40

 

סימן ה':

Go

41

 

סימן ו': קביעת אמות מידה לשירות

Go

41

סעיף 99

אמות מידה לשירות

Go

41

סעיף 100

פיצוי בשל הפרה

Go

41

 

סימן ז': קביעת כללים לחישוב עלות ותעריפים

Go

41

סעיף 101

כללים לחישוב עלות השירותים וכללי עדכון ותשלום

Go

41

סעיף 102

קביעת תעריפים לפי עקרון העלות המוכרת

Go

41

סעיף 103

תשלומים בעד הקמת מערכת מים או ביוב ומניעת כפל תשלומים

Go

42

 

סימן ח': הוראות שונות

Go

43

סעיף 104

כללי דיווח

Go

43

סעיף 105

דוח מתקן או נוסף

Go

43

סעיף 106

דרך קביעת כללים

Go

43

סעיף 107

שמיעת הצעות ועמדות

Go

43

סעיף 108

בירור תלונות

Go

43

סעיף 109

דוח שנתי ופרסום פומבי של כללים, החלטות ותעריפים

Go

43

 

פרק ז': הממונה

Go

44

סעיף 110

מינוי הממונה

Go

44

סעיף 111

תפקידי הממונה

Go

44

סעיף 112

אישור תכניות

Go

44

סעיף 113

הוראות בעניין חומרים ואבזרים

Go

44

סעיף 114

דיון נוסף במועצה

Go

44

 

פרק ח': פיקוח על ניהולה התקין של חברה ומילוי חובותיה

Go

45

 

סימן א': תיקון פגמים

Go

45

סעיף 115

הודעה לחברה על פגמים

Go

45

סעיף 116

צו לתיקון פגמים

Go

45

 

סימן ב': מינוי מנהל מיוחד וועדת הנהלה

Go

45

סעיף 117

מינוי מנהל מיוחד

Go

45

סעיף 118

תפקידי המנהל המיוחד

Go

45

סעיף 119

ועדת הנהלה

Go

46

סעיף 120

מתן ידיעות

Go

46

סעיף 121

סיום תפקיד

Go

46

סעיף 122

סייג לפירוק ולמינוי כונס נכסים

Go

46

סעיף 123

אחריות ושיפוי

Go

46

 

פרק ט': עונשין ועיצומים כספיים

Go

46

 

סימן א': עונשין

Go

46

סעיף 124

עבירות ועונשין

Go

46

סעיף 125

אחריות נושא משרה

Go

47

סעיף 126

השחתת מיתקן מים או ביוב

Go

47

סעיף 127

הפרעה לבעל רישיון

Go

47

סעיף 128

סמכויות לדרוש ידיעות ומסמכים

Go

47

סעיף 129

צו איסור וצו עשה

Go

48

 

סימן ב': עיצום כספי

Go

48

סעיף 130

עיצום כספי

Go

48

סעיף 130א

הודעה על כוונת חיוב

Go

48

סעיף 130ב

זכות טיעון

Go

49

סעיף 130ג

דרישת תשלום

Go

49

סעיף 131

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

49

סעיף 131א

סכומים מופחתים

Go

49

סעיף 132

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

49

סעיף 133

דרישת העיצום הכספי ותשלומו

Go

49

סעיף 133א

פרסום

Go

50

סעיף 134

ערעור

Go

50

סעיף 135

הפרשי הצמדה

Go

50

סעיף 136

גביה

Go

50

סעיף 137

שמירת אחריות פלילית

Go

50

 

פרק י': תחולת חוקים והוראות שונות

Go

50

סעיף 138

אי תחולת פקודת העיריות

Go

50

סעיף 139

ביטול סמכויות הרשות המקומית

Go

50

סעיף 140

הסמכת עובד החברה כנותן אישור לעסק

Go

51

סעיף 141

תיקון חוק המים   מס' 14

Go

51

סעיף 142

תיקון חוק מדידת מים   מס' 2

Go

51

סעיף 143

תיקון חוק החברות הממשלתיות מס' 12

Go

51

סעיף 144

תיקון חוק התכנון והבניה   מס' 55

Go

51

סעיף 145

דין המדינה

Go

52

סעיף 146

כללים לענין הפסקת שירותים

Go

52

סעיף 147

המצאת מסמכים

Go

52

סעיף 149

החלת החוק על חברה קיימת

Go

52

סעיף 149א

החלת החוק על חברה להפעלת משק המים והביוב

Go

52

סעיף 149ב

תחולת הוראות מסוימות על בעל רישיון הולכה וטיפול

Go

53

סעיף 150

שמירת זכויות

Go

53

סעיף 151

הגבלת התחולה על מועצות אזוריות

Go

53

סעיף 152

הוראות מעבר לענין תעריפים והפסקת שירות

Go

53

סעיף 152א

הוראות לענין ניהול חשבון בנק נפרד ברשות מקומית

Go

53

סעיף 153

הוראות מעבר לענין מינויים

Go

54

סעיף 155

ביצוע ותקנות

Go

54

סעיף 156

חובת התקנת תקנות

Go

54

סעיף 157

פרסום

Go

54

 

תוספת

Go

54

 


חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001*

פרק א': פרשנות

מטרות החוק  והדרכים להשגתן

1.    (א)  מטרותיו של חוק זה הן:

(1)   להבטיח רמת שירות, איכות ואמינות נאותים, במחירים סבירים ובלא הפליה, בתחום שירותי המים והביוב;

(2)   להבטיח ייעוד של ההכנסות ממתן שירותי אספקת מים וביוב לצורך השקעות במערכות המים והביוב, הפעלתן ומתן השירותים;

(3)   לאפשר גיוס הון להשקעות במשק המים והביוב, ושיתוף משקיעים פרטיים בבעלות ובחלוקת הרווחים;

(4)   להביא לניהול עסקי, מקצועי ויעיל של מערכות המים והביוב ברשויות המקומיות;

(5)   לעודד חיסכון במים ובמשאבים אחרים, שמירה על מקורות המים, בריאות הציבור, איכות הסביבה וערכי טבע ונוף ומניעת זיהום הים והנחלים, ככל שהדברים נובעים ממשק המים והביוב;

(6)   לעודד תחרות במתן שירותים הקשורים במשק המים והביוב.

          (ב)  לשם השגת מטרות החוק יוסמכו הרשויות המקומיות להקים, לפי חוק זה, חברות לשירות ציבורי, שתפקידן העיקרי יהיה לתת שירותי מים וביוב בתחומיהן; על החברות יוטלו חובות לענין מתן השירותים, באיכות נאותה לכלל התושבים בלא הפליה, יוסמכו לגבות את התשלומים בעד השירותים, והן יהיו נתונות לפיקוח הממונה ולבקרת איכות ועלויות השירותים בידי הרשות, אשר תקבע גם את תעריפי השירותים.

הגדרות

2.    בחוק זה –

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "בן משפחה", "החזקה" ו"רכישה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968; לענין הגדרות אלו יראו רשויות מקומיות המחזיקות אמצעי שליטה בחברה אחת או בחברה אזורית, כמחזיקות בהם יחד;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 174 (ה"ח 768)

"בן משפחה", "החזקה" ו"רכישה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968; לענין הגדרות אלו יראו רשויות מקומיות המחזיקות אמצעי שליטה בחברה אחת או בחברה אזורית, כמחזיקות בהם יחד;

          "בעל המקרקעין" – בעל המקרקעין, מי שזכאי להירשם כבעל המקרקעין, ואם המקרקעין מוחכרים בחכירה לדורות כמשמעותה בחוק המקרקעין, החוכר, וכן מי שחייב על פי דין בתשלום תשלומים חד-פעמיים בשל התקנה וחיבור של מערכת מים או מערכת ביוב למקרקעין;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "דיבידנד" – כהגדרתו בחוק החברות;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 174 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "דיבידנד"

(תיקון מס' 7) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          "המועד הקובע" – אחד מאלה:

(1)   לגבי רשות מקומית בלא חברה – ב' בכסלו התש"ף (30 בנובמבר 2019);

(2)   לגבי חברה שאינה חברה כאמור בפסקה (3) – ג' בכסלו התש"ף (1 בדצמבר 2019);

(3)   לגבי חברה שהוקמה על ידי רשות מקומית מיום כ"ט בשבט התשע"ד (30 בינואר 2014) עד ליום כ"ז בסיוון התשע"ט (30 ביוני 2019) – ט"ו בכסלו התשפ"א (1 בדצמבר 2020);

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 174 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "המועד הקובע"

 

מיום 30.1.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2439 מיום 12.3.2014 עמ' 342 (ה"ח 849)

החלפת הגדרת "המועד הקובע"

הנוסח הקודם:

"המועד הקובע" – לגבי רשות מקומית בלא חברה יום ג' בסיוון התשע"ד (1 ביוני 2014) ולגבי חברה – י"ד בסיוון התשע"ה (1 ביוני 2015);

 

מיום 21.12.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2486 מיום 21.12.2014 עמ' 135 (ה"ח 580)

"המועד הקובע" – אחד מאלה:

(1) לגבי רשות מקומית בלא חברה – י"ג בסיוון התשע"ה (31 במאי 2015) כ"ג באייר התשע"ו (31 במאי 2016);

(2) לגבי חברה שאינה חברה כאמור בפסקה (3) – י"ד בסיוון התשע"ה (1 ביוני 2015) כ"ד באייר התשע"ו (1 ביוני 2016);

(3) לגבי חברה שהוקמה על ידי רשות מקומית מיום כ"ט בשבט התשע"ד (30 בינואר 2014) עד ליום ח' בטבת התשע"ה (30 בדצמבר 2014) – כ"ד באייר התשע"ו (1 ביוני 2016) י"ח בטבת התשע"ו (30 בדצמבר 2015) – ז' בסיוון התשע"ז (1 ביוני 2017);

 

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 51 (ה"ח 951)

"המועד הקובע" – אחד מאלה:

(1) לגבי רשות מקומית בלא חברה – כ"ג באייר התשע"ו (31 במאי 2016) י"ז בסיוון התשע"ח (31 במאי 2018);

(2) לגבי חברה שאינה חברה כאמור בפסקה (3) – כ"ד באייר התשע"ו (1 ביוני 2016) י"ח בסיוון התשע"ח (1 ביוני 2018);

(3) לגבי חברה שהוקמה על ידי רשות מקומית מיום כ"ט בשבט התשע"ד (30 בינואר 2014) עד ליום י"ח בטבת התשע"ו (30 בדצמבר 2015) – ז' בסיוון התשע"ז (1 ביוני 2017) י"ב בטבת התשע"ח (30 בדצמבר 2017) – כ"ז באייר התשע"ט (1 ביוני 2019);

 

מיום 30.12.2017

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2680 מיום 7.1.2018 עמ' 94 (ה"ח 747)

"המועד הקובע" – אחד מאלה:

(1) לגבי רשות מקומית בלא חברה – י"ז בסיוון התשע"ח (31 במאי 2018) ב' בכסלו התש"ף (30 בנובמבר 2019);

(2) לגבי חברה שאינה חברה כאמור בפסקה (3) – י"ח בסיוון התשע"ח (1 ביוני 2018) ג' בכסלו התש"ף (1 בדצמבר 2019);

(3) לגבי חברה שהוקמה על ידי רשות מקומית מיום כ"ט בשבט התשע"ד (30 בינואר 2014) עד ליום י"ב בטבת התשע"ח (30 בדצמבר 2017) – כ"ז באייר התשע"ט (1 ביוני 2019) כ"ז בסיוון התשע"ט (30 ביוני 2019) – ט"ו בכסלו התשפ"א (1 בדצמבר 2020);

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "הקמה", של חברה או חברה אזורית – לרבות הצטרפות של רשות מקומית לחברה או לחברה אזורית או מיזוג של חברה לחברה אזורית, לפי העניין;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 174 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "הקמה"

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          "הממונה" – מי שמונה לפי סעיף 110 להיות ממונה על עניני החברות לשירותי מים וביוב;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 344 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 77 (ה"ח 260)

"הממונה" – מי שהממשלה הסמיכה שמונה לפי סעיף 110 להיות ממונה על עניני החברות לשירותי מים וביוב;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "הצטרפות לחברה" – הקצאה של מניות בחברה או בחברה אזורית לרשות מקומית עקב העברת שירותי המים והביוב של הרשות המקומית להפעלה בידי החברה או החברה האזורית וכן, לעניין חברת ביוב משותפת – הקצאה של מניות בחברת ביוב משותפת בעת הקמתה או עקב הצטרפות של ספק שרותי ביוב לחברת הביוב המשותפת לפי סעיף 13ג;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 174 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "הצטרפות לחברה"

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

"הצטרפות לחברה" – הקצאה של מניות בחברה או בחברה אזורית לרשות מקומית עקב העברת שירותי המים והביוב של הרשות המקומית להפעלה בידי החברה או החברה האזורית וכן, לעניין חברת ביוב משותפת – הקצאה של מניות בחברת ביוב משותפת בעת הקמתה או עקב הצטרפות של ספק שרותי ביוב לחברת הביוב המשותפת לפי סעיף 13ג;

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          "הרשות" – הרשות הממשלתית למים ולביוב, שהוקמה לפי סעיף 124יא לחוק המים;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 344 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 77 (ה"ח 260)

החלפת הגדרת "הרשות"

הנוסח הקודם:

"הרשות" – הרשות לשירותים ציבוריים – מים וביוב, שהוקמה לפי סעיף 80;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "התקופה הראשונה" – שלוש שנים מיום תחילת פעילות החברה או החברה האזורית;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 174 (ה"ח 768)

"התקופה הראשונה" – שלוש שנים מיום תחילת פעילות החברה או החברה האזורית;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "חברה" – חברה למתן שירותי מים וביוב שהוקמה לפי סימן א' לפרק ב', והתאגדה בישראל לפי חוק החברות וכן חברה אזורית, למעט לעניין סעיפים 2, 3, 5, 6, 6א(ב) ו-(ג) ו-6ב עד 6ט;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 174 (ה"ח 768)

"חברה" – חברה למתן שירותי מים וביוב שהוקמה לפי סימן א' לפרק ב', והתאגדה בישראל לפי חוק החברות וכן חברה אזורית, למעט לעניין סעיפים 2, 3, 5, 6, 6א(ב) ו-(ג) ו-6ב עד 6ט;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "חברה אזורית" – חברה שהוקמה לפי סעיף 6ג;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "חברה אזורית"

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "חברה מנהלת" – חברה שמספקת לחברה אחרת שירותי ניהול שוטף של ענייני החברה האחרת ושירותי ביצוע של תפקידיה לפי חוק זה, במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון של החברה האחרת ובכפוף להנחיותיו ולפיקוחו, וקיבלה רישיון משנה לפי סעיף 25;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "חברה מנהלת"

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "חברת ביוב" – מי שקיבל רישיון חברת ביוב;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "חברת ביוב"

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "חברת ביוב משותפת" – חברת ביוב כאמור בסעיף 15(ג1)(1)(ג);

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "חברת ביוב משותפת"

          "חוק החברות" – חוק החברות, תשנ"ט-1999;

          "חוק החברות הממשלתיות" – חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975;

          "חוק החוזים (חלק כללי)" – חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973;

          "חוק המים" – חוק המים, תשי"ט-1959;

          "חוק המקרקעין" – חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969;

          "חוק העונשין" – חוק העונשין, תשל"ז-1977;

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "יום המעבר" – לעניין חברת ביוב – היום שנקבע בהסכם בין ספק שירותי ביוב לבין חברת הביוב, באישור הממונה, לפי הוראות סעיף 13ט(ב) ו-(ג), להעברת שירותי ההולכה והטיפול מספק שירותי הביוב לחברת הביוב;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "יום המעבר"

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "יום תחילת פעילות החברה" – היום שנקבע, באישור הממונה, בהסכם בין רשות מקומית לבין חברה, להעברת תפעול משק המים והביוב לחברה, ובלבד שבאותו יום קיים בידי החברה רישיון; לא היה קיים באותו יום רישיון בידי החברה – יהיה יום תחילת פעילות החברה יום קבלת הרישיון; יום תחילת פעילות החברה לגבי רשות מקומית שהצטרפה לחברה או לחברה אזורית או הקימה חברה אזורית ולגבי חברה שמוזגה לחברה אזורית, יהיה היום שנקבע, באישור הממונה, להעברת שירותי המים והביוב שלה להפעלה בידי החברה או החברה האזורית, או מועד המיזוג שצוין בתעודת רשם החברות לפי סעיף 323(5) לחוק החברות, לפי העניין;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

"יום תחילת פעילות החברה" – היום שנקבע, באישור הממונה, בהסכם בין רשות מקומית לבין חברה, להעברת תפעול משק המים והביוב לחברה, ובלבד שבאותו יום קיים בידי החברה רישיון; לא היה קיים באותו יום רישיון בידי החברה – יהיה יום תחילת פעילות החברה יום קבלת הרישיון; יום תחילת פעילות החברה לגבי רשות מקומית שהצטרפה לחברה או לחברה אזורית או הקימה חברה אזורית ולגבי חברה שמוזגה לחברה אזורית, יהיה היום שנקבע, באישור הממונה, להעברת שירותי המים והביוב שלה להפעלה בידי החברה או החברה האזורית, או מועד המיזוג שצוין בתעודת רשם החברות לפי סעיף 323(5) לחוק החברות, לפי העניין;

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          "מועצת הרשות" או "המועצה" – מועצת הרשות, שהוקמה לפי סעיף 124טו לחוק המים;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 344 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 77 (ה"ח 260)

החלפת הגדרת "מועצת הרשות" או "המועצה"

הנוסח הקודם:

"מועצת הרשות" או "המועצה" – מועצת הרשות שמונתה לפי סעיף 82;

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          "מועצת הרשות הממשלתית" – (בוטל);

מיום 1.1.2007 עד יום 30.6.2008 (בוטל)

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 344 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 77 (ה"ח 260)

הוספת הגדרת "מועצת הרשות הממשלתית"

הנוסח:

"מועצת הרשות הממשלתית" – מועצת הרשות הממשלתית שהוקמה לפי סעיף 124טו לחוק המים;

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          "מנהל הרשות" – מנהל הרשות שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 344 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 77 (ה"ח 260)

החלפת הגדרת "מנהל הרשות"

הנוסח הקודם:

"מנהל הרשות" – מי שמונה מנהל הרשות לפי סעיף 92;

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          "מנהל הרשות הממשלתית" – (בוטל);

מיום 1.1.2007 עד יום 30.6.2008 (בוטל)

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 344 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 77 (ה"ח 260)

הוספת הגדרת "מנהל הרשות הממשלתית"

הנוסח:

"מנהל הרשות הממשלתית" – מנהל הרשות הממשלתית שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים;

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "מערכת ביוב" – כל מערכות הביוב הציבורי, ובכלל זה ביב מאסף וביוב ראשי על כל מיתקניהם, תחנות שאיבה וקווי סניקה על כל מיתקניהם, מיתקנים לטיהור שפכים, מיתקנים לטיפול בבוצה, וכן מיתקנים לסילוק שפכים מטוהרים, ולעניין ספק שירותי ביוב – תשתית הולכה וטיפול;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

"מערכת ביוב" – כל מערכות הביוב הציבורי, ובכלל זה ביב מאסף וביוב ראשי על כל מיתקניהם, תחנות שאיבה וקווי סניקה על כל מיתקניהם, מיתקנים לטיהור שפכים, מיתקנים לטיפול בבוצה, וכן מיתקנים לסילוק שפכים מטוהרים, ולעניין ספק שירותי ביוב – תשתית הולכה וטיפול;

          "מערכת מים" – צנרת ומיתקנים אחרים להפקה, להולכה ולאספקה של מים, לרבות מיתקני אחסון, אגירה, מדידה וויסות לחץ, ומיתקנים לטיוב המים ולטיפול בהם, למעט מיתקנים כאמור הנמצאים בחצרי הצרכן אחרי מד המים, ובהעדר מד מים – אחרי המקום שבו מועברים המים לרשות הצרכן;

          "מפעל" – מקום שבו מעבדים או מייצרים מוצרים, או נותנים שירותים, ושממנו מוזרמים שפכי תעשיה;

          "מקרקעין פרטיים" – מקרקעין שאינם מקרקעין ציבוריים;

          "מקרקעין ציבוריים" – מקרקעי ישראל, כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, או מקרקעין בבעלות של רשות מקומית או של תאגיד שהוקם על פי חוק, ושהחזקה בהם היא בידי אחד מהם;

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "מרחב ביוב" – כמשמעותו בסעיף 13ב;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "מרחב ביוב"

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "ספק שירותי ביוב" – חברה, חברה אזורית, חברת ביוב ורשות מקומית, לרבות מועצה אזורית ואיגוד ערים, שמספקים שירותי ביוב;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "ספק שירותי ביוב"

          "פעילות חיונית" –

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

(1)   לגבי חברה שהוקמה לפי סעיף 3 או חברה אזורית שהוקמה לפי סעיף 6ג – מתן שירותי מים לצרכנים יחד עם מתן שירותי ביוב לצרכנים;

(2)   לגבי חברה שהוקמה לפי סעיף 4 – מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים, ככל שהם בגדר תפקידיו וסמכויותיו של איגוד הערים שהקים אותה;

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

(3)   לגבי חברת ביוב – מתן שירותי הולכה וטיפול לצרכנים;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

(1) לגבי חברה שהוקמה לפי סעיף 3 או חברה אזורית שהוקמה לפי סעיף 6ג – מתן שירותי מים לצרכנים יחד עם מתן שירותי ביוב לצרכנים;

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת פסקה (3) להגדרת "פעילות חיונית"

          "פעילות נוספת" – כל אחד מאלה:

(1)   הפקת מים;

(2)   התפלת מים;

(3)   השבה, הולכה ומכירה של קולחים לשימושים חקלאיים ואחרים;

(4)   ניצול בוצה ומכירתה;

(5)   ניקוז ותיעול מי גשמים ושטפונות;

(6)   פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב או לתחום התברואה, שקבעו השרים בצו;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "צרכן" – לרבות רשות מקומית שבתחום החברה או החברה האזורית, לרבות מי שזכאי להיות צרכן של החברה או החברה האזורית;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

"צרכן" – לרבות רשות מקומית שבתחום החברה או החברה האזורית, לרבות מי שזכאי להיות צרכן של החברה או החברה האזורית;

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

"צרכן" – לעניין חברה או חברה אזורית – לרבות רשות מקומית שבתחום החברה או החברה האזורית, לרבות מי שזכאי להיות צרכן של החברה או החברה האזורית, ולעניין חברת ביוב – מי שמקבל שירותי הולכה וטיפול או הצטרף לחברת ביוב משותפת לפי סעיף 13ג, וכן מי שזכאי לבקש לקבל שירותים או להצטרף כאמור;

 

          "קולחים" – שפכים מטוהרים;

(תיקון מס' 3) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "רשות מקומית", לענין חברה שהוקמה לפי סעיפים 3, 6 ו-6ב ולעניין חברה אזורית – עיריה או מועצה מקומית, ולענין חברה שהוקמה לפי סעיף 4 – גם איגוד ערים;

מיום 11.8.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 517 (ה"ח 46)

"רשות מקומית", לענין חברה שהוקמה לפי סעיפים 3 ו-6 ולענין הוראות סעיף 151א – עיריה או מועצה מקומית, ולענין חברה שהוקמה לפי סעיף 4 – גם איגוד ערים;

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

"רשות מקומית", לענין חברה שהוקמה לפי סעיפים 3 ו-6 ולענין הוראות סעיף 151א סעיפים 3, 6 ו-6ב ולעניין חברה אזורית – עיריה או מועצה מקומית, ולענין חברה שהוקמה לפי סעיף 4 – גם איגוד ערים;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          "רשות מקומית בלא חברה" – עירייה או מועצה מקומית שעד יום כ"ז בסיוון התשע"ט (30 ביוני 2019) לא העבירה את הפעלת שירותי המים והביוב שבתחומה לידי חברה או לידי חברה אזורית, ובלבד שלא קיבלה פטור לפי סעיף 6א(ג);

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "רשות מקומית בלא חברה"

 

מיום 30.1.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2439 מיום 12.3.2014 עמ' 342 (ה"ח 849)

"רשות מקומית בלא חברה" – עירייה או מועצה מקומית שעד יום כ"ט בשבט התשע"ד (30 בינואר 2014) ח' בטבת התשע"ה (30 בדצמבר 2014) לא העבירה את הפעלת שירותי המים והביוב שבתחומה לידי חברה או לידי חברה אזורית, ובלבד שלא קיבלה פטור לפי סעיף 6א(ג);

 

מיום 21.12.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2486 מיום 21.12.2014 עמ' 135 (ה"ח 580)

"רשות מקומית בלא חברה" – עירייה או מועצה מקומית שעד יום ח' בטבת התשע"ה (30 בדצמבר 2014) י"ח בטבת התשע"ו 30 בדצמבר 2015) לא העבירה את הפעלת שירותי המים והביוב שבתחומה לידי חברה או לידי חברה אזורית, ובלבד שלא קיבלה פטור לפי סעיף 6א(ג);

 

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 51 (ה"ח 951)

"רשות מקומית בלא חברה" – עירייה או מועצה מקומית שעד יום י"ח בטבת התשע"ו 30 בדצמבר 2015) י"ב בטבת התשע"ח (30 בדצמבר 2017) לא העבירה את הפעלת שירותי המים והביוב שבתחומה לידי חברה או לידי חברה אזורית, ובלבד שלא קיבלה פטור לפי סעיף 6א(ג);

 

מיום 30.12.2017

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2680 מיום 7.1.2018 עמ' 94 (ה"ח 747)

"רשות מקומית בלא חברה" – עירייה או מועצה מקומית שעד יום י"ב בטבת התשע"ח (30 בדצמבר 2017) כ"ז בסיוון התשע"ט (30 ביוני 2019) לא העבירה את הפעלת שירותי המים והביוב שבתחומה לידי חברה או לידי חברה אזורית, ובלבד שלא קיבלה פטור לפי סעיף 6א(ג);

          "רישיון" – רישיון שניתן לפי סעיף 15;

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "רישיון הולכה וטיפול" – רישיון למתן שירותי הולכה וטיפול שניתן לפי סעיף 15(א);

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "רישיון הולכה וטיפול"

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "רישיון חברת ביוב" – רישיון למתן שירותי הולכה וטיפול שניתן לפי סעיף 15(ג1)(1);

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "רישיון חברת ביוב"

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "שלבי ההקמה" – ביצוע פעולות כאמור באחת הפסקאות (1) עד (4) שבסעיף 6ז(א), במועדים שנקבעו לכך באותן פסקאות;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "שלבי ההקמה"

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "שירותי ביוב" – איסוף שפכים והולכתם, טיהורם וסילוקם, באמצעות מערכת ביוב או באמצעי אחר, טיפול בבוצה וסילוקה, וכן פיקוח על הזרמת שפכי תעשיה אל מערכת ביוב או באמצעותה, ולעניין חברת ביוב – שירותי הולכה וטיפול;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

"שירותי ביוב" – איסוף שפכים והולכתם, טיהורם וסילוקם, באמצעות מערכת ביוב או באמצעי אחר, טיפול בבוצה וסילוקה, וכן פיקוח על הזרמת שפכי תעשיה אל מערכת ביוב או באמצעותה, ולעניין חברת ביוב – שירותי הולכה וטיפול;

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "שירותי הולכה וטיפול" – שירותי ביוב שניתנים באמצעות תשתית הולכה וטיפול, ובכלל זה אלה: הולכת שפכים, טיהורם, סילוקם וטיפול בבוצה וסילוקה, לרבות הקמה, שדרוג, הרחבה, שיקום ותחזוקה של תשתיות ההולכה והטיפול;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "שירותי הולכה וטיפול"

          "שירותי מים" – מכירת מים ואספקתם באמצעות מערכת מים;

          "שליטה", "אמצעי שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981;

          "שפכי תעשיה" – שפכים שמקורם במפעל המוזרמים מן המפעל למערכת הביוב, למעט שפכים סניטריים;

          "שפכים" – מים לאחר שימוש, הטעונים טיהור או סילוק לפי דין;

          "שפכים סניטריים" – שפכים שמקורם בשירותים סניטריים או במטבח, ובלבד שאם מקורם במטבח – לפי טיבם וכמותם לא נדרש לגביהם טיפול מקדים לפני כניסתם למערכת הביוב;

          "תואר אקדמי מוכר" – תואר אקדמי שניתן על ידי מוסד שהמועצה להשכלה גבוהה הכירה בו כמוסד להשכלה גבוהה;

          "תחום החברה" –

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

(1)   לגבי פעילות חיונית – כל השטח שבתחום הרשות המקומית או הרשויות המקומיות שהן בעלות אמצעי שליטה בחברה או בחברה האזורית;

(2)   לגבי פעילות נוספת – כל השטח שבתחום כאמור בפסקה (1), או חלקו, כפי שנקבע לגביה ברישיון;

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

(3)   לגבי חברת ביוב – השטח במרחב הביוב שבו ניתן לה רישיון חברת ביוב ושבו מצויה תשתית הולכה וטיפול שלה או של ספקי שירותי ביוב שביקשו לקבל ממנה שירותי הולכה וטיפול או הצטרפו אליה, לפי העניין, בהתאמות הנובעות מהוראות הממונה לפי סעיף 13ד;

והכל בשינויים הנובעים מהוראות סעיפים 29 ו-30;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

(1) לגבי פעילות חיונית – כל השטח שבתחום הרשות המקומית או הרשויות המקומיות שהקימו את החברה, כפי שהיה ביום תחילת פעילותה שהן בעלות אמצעי שליטה בחברה או בחברה האזורית;

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 83 (ה"ח 1083)

הוספת פסקה (3) להגדרת "תחום החברה"

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "תשלומים" – כל סוגי התשלומים שחברה או חברה אזורית זכאית לגבותם בעד שירותי מים וביוב שהיא מספקת, בין חד-פעמיים ובין שוטפים, והתנאים לתשלומם, ולרבות תשלומים בשל איחור בתשלום;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

"תשלומים" – כל סוגי התשלומים שחברה או חברה אזורית זכאית לגבותם בעד שירותי מים וביוב שהיא מספקת, בין חד-פעמיים ובין שוטפים, והתנאים לתשלומם, ולרבות תשלומים בשל איחור בתשלום;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          "תשלומים אחרים" – כל סוגי התשלומים שחברה או חברה אזורית זכאית לגבותם בעד שירותים שהיא מבצעת לפי חוק זה, שאינם שירותי מים ושירותי ביוב, בין חד-פעמיים ובין שוטפים, לרבות החזר הוצאות לפי סעיף 53(א), והתנאים לתשלומם, לרבות תשלומים בשל איחור בתשלום;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

"תשלומים אחרים" – כל סוגי התשלומים שחברה או חברה אזורית זכאית לגבותם בעד שירותים שהיא מבצעת לפי חוק זה, שאינם שירותי מים ושירותי ביוב, בין חד-פעמיים ובין שוטפים, לרבות החזר הוצאות לפי סעיף 53(א), והתנאים לתשלומם, לרבות תשלומים בשל איחור בתשלום;

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          "תשתית הולכה וטיפול" – מערכת ביוב, שהיא אחד או יותר מאלה:

(1)   מיתקנים לטיהור שפכים ולסילוקם ומיתקנים לטיפול בבוצה;

(2)   מערכת ביוב שמצויה מחוץ לתחום חברה כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "תחום החברה" או מחוץ לתחום רשות מקומית, ולעניין מועצה אזורית – מחוץ לתחום יישוב המצוי בתחום מועצה אזורית;

(3)   ביב מאסף ראשי וביוב ראשי על כל מיתקניהם, קווי סניקה ותחנות שאיבה ראשיים על כל מיתקניהם;

והכול למעט מערכת ביוב המחוברת ישירות לצרכן של ספק שירותי ביוב שאינו חברת ביוב, וכן בהתאמות הנובעות מהוראות הממונה לפי סעיף 13ד;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 84 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "תשתית הולכה וטיפול"

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 7) תשע"ד-2014

          "השרים" – שר הפנים, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ושר האוצר.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

"השרים" – שר הפנים, שר התשתיות הלאומיות שר האנרגיה והמים ושר האוצר.

 

מיום 30.1.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2439 מיום 12.3.2014 עמ' 342 (ה"ח 849)

"השרים" – שר הפנים, שר האנרגיה והמים שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ושר האוצר.

פרק ב': הפעלת משק המים והביוב באמצעות חברה

סימן א': הקמת חברה

הקמת חברה בידי עיריה ומועצה מקומית

3.    (א)  רשות מקומית רשאית להחליט כי פעילות חיונית שלה, או פעילות חיונית יחד עם פעילות נוספת שלה, יבוצעו בידי חברה שהיא תקים למטרה זו, ומספר רשויות מקומיות רשאיות להחליט כי פעילות חיונית שלהן, או פעילות חיונית יחד עם פעילות נוספת שלהן, יבוצעו בידי חברה שהן יקימו במשותף למטרה זו; החליטו רשות מקומית או רשויות מקומיות כאמור, תוקם החברה לפי הוראות חוק זה, והוראות חוק זה יחולו על החברה.

          (ב)  החלטה כאמור בסעיף זה טעונה אישור מועצת הרשות המקומית, או אישור כל אחת ממועצות הרשויות המקומיות, לפי הענין, ובלבד שבכל מקרה ראש הרשות המקומית הצביע בעד ההחלטה.

          (ג)   לא תעביר רשות מקומית את משק המים או משק הביוב שבתחומה להפעלה בידי גורם אחר, אלא אם כן הוא חברה שהוקמה לפי חוק זה.

הקמת חברה בידי איגוד ערים

4.    (א)  איגוד ערים רשאי להחליט כי פעילות חיונית שלו, או פעילות חיונית יחד עם פעילות נוספת שלו, יבוצעו בידי חברה שהוא יקים למטרה זו; החליט איגוד ערים כאמור, תוקם החברה לפי הוראות חוק זה, והוראות חוק זה יחולו על החברה.

          (ב)  החלטה לפי סעיף זה טעונה אישור של מועצת האיגוד, וכן אישור של כל אחת ממועצות הרשויות המקומיות שבתחום האיגוד, ובלבד שכל אחד מראשי הרשויות המקומיות האמורות הצביע בעד ההחלטה.

          (ג)   הוקמה חברה לפי סעיף זה, והפעילות שהועברה לביצועה היתה עיקר תפקידיו וסמכויותיו של האיגוד, רשאית מועצת האיגוד להחליט על פירוק האיגוד; בצו המפרק יקבע שר הפנים הוראות בדבר הקניה לרשויות המקומיות של אמצעי השליטה בחברה ושל יתרת רכוש האיגוד שלא הועברה לחברה, והוראות סעיפים 17ב ו-18(1) לחוק איגודי ערים, תשט"ו–1955, יחולו, בשינויים המחויבים.

אישור להקמת חברה (תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

5.    (א)  הקמת חברה לפי סעיפים 3 או 4 טעונה אישור מועצת הרשות לאחר קבלת חוות דעת של הממונה.

(תיקון מס' 4)  תשס"ו-2006

          (ב)  מועצת הרשות רשאית, לאחר קבלת חוות דעת של הממונה, לשם השגת יעילות כלכלית מנקודת ראות של המשק הלאומי או מטרותיו של חוק זה, להתנות את אישורה בכך שתחום החברה שתוקם יכלול תחום של רשות מקומית נוספת או של כמה רשויות מקומיות נוספות, אשר ישתתפו בהקמת החברה, או שלחברה שתוקם תינתן סמכות להפעיל את מערכות המים והביוב בשטחים מסוימים שבתחום רשות מקומית נוספת או רשויות מקומיות נוספות, הכל בהסכמתן של כל הרשויות המקומיות האמורות.

(תיקון מס' 4)  תשס"ו-2006

          (ג)   מועצת הרשות רשאית לקבוע כללים לעריכת חוות דעת של הממונה לענין סעיף זה.

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 344 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

5. (א) הקמת חברה לפי סעיפים 3 או 4 טעונה אישור שר הפנים ושר האוצר מועצת הרשות לאחר קבלת חוות דעת של הממונה.

(ב) שר הפנים ושר האוצר רשאים מועצת הרשות רשאית, לאחר קבלת חוות דעת של הממונה, לשם השגת יעילות כלכלית מנקודת ראות של המשק הלאומי או מטרותיו של חוק זה, להתנות את אישורם אישורה בכך שתחום החברה שתוקם יכלול תחום של רשות מקומית נוספת או של כמה רשויות מקומיות נוספות, אשר ישתתפו בהקמת החברה, או שלחברה שתוקם תינתן סמכות להפעיל את מערכות המים והביוב בשטחים מסוימים שבתחום רשות מקומית נוספת או רשויות מקומיות נוספות, הכל בהסכמתן של כל הרשויות המקומיות האמורות.

(ג) שר הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי מועצת הרשות רשאית לקבוע כללים לעריכת חוות דעת של הממונה לענין סעיף זה.

חיוב הקמת חברה (תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

6.    (א)  לא החליטה רשות מקומית כאמור בסעיף 3 בתוך שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה, רשאית מועצת הרשות להורות לרשות המקומית להקים חברה למתן שירותי מים וביוב, ולהעביר את משק המים והביוב של הרשות המקומית להפעלת החברה.

          (ב)  ניתנה הוראה לפי סעיף קטן (א), תגיש הרשות המקומית לממונה את הצעתה בתוך 6 חודשים; להצעה יצורפו טיוטות של תקנון החברה ושל הסכם להעברת נכסים, זכויות וחובות, כאמור בסעיפים 9 עד 11.

          (ג)   הממונה רשאי, לאחר שמיעת עמדת הרשות המקומית, להורות על שינויים בתקנון ובהסכם האמורים בסעיף קטן (ב).

(תיקון מס' 4)  תשס"ו-2006

          (ד)  אישרה מועצת הרשות את הקמת החברה, ואישר הממונה את התקנון וההסכם האמורים בסעיף קטן (ב), בשינויים או בלי שינויים, תוקם החברה ותוגש בקשה לרישומה לפי חוק החברות בצירוף התקנון כפי שאושר, וייחתם ההסכם האמור, כפי שאושר, הכל בתוך 60 ימים מיום האישור, והוראות חוק זה יחולו על החברה.

(תיקון מס' 4)  תשס"ו-2006

          (ה)  מועצת הרשות רשאית, לבקשה מנומקת של רשות מקומית, להאריך לגבי הרשות המקומית את המועד האמור בסעיף קטן (ב), לתקופה שתקבע, ורשאית היא להתנות את הארכת המועד בתנאים שעל הרשות המקומית לקיים בענין ניהול משק המים והביוב שלה בתקופת ההארכה, שנועדו להכינו להעברתו לחברה ולהשגת מטרותיו של חוק זה.

(תיקון מס' 4)  תשס"ו-2006

          (ו)   לא הגישה רשות מקומית הצעה להקמת חברה במועד האמור בסעיף קטן (ב) או במועד שהוארך לפי סעיף קטן (ה), רשאית מועצת הרשות, בצו, להורות כי משק המים והביוב של אותה רשות מקומית יופעל בידי חברה שהקימה רשות מקומית אחרת לפי חוק זה.

(תיקון מס' 4)  תשס"ו-2006

          (ז)   מועצת הרשות רשאית להורות כאמור בסעיף קטן (א) גם לכמה רשויות מקומיות, שיקימו חברה במשותף, והוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים ובהתאמות אלה:

(1)   בכל מקום שבו מדובר בהסכם להעברת נכסים, זכויות או עובדים, ייערכו הסכמים נפרדים כאמור בין כל רשות מקומית לבין החברה;

(2)   ההצעה לפי סעיף קטן (ב) תוגש בידי הרשויות המקומיות יחדיו;

(3)   שמיעת העמדה לפי סעיף קטן (ג) תהיה לגבי כל רשות מקומית בנפרד;

(4)   הבקשה לפי סעיף קטן (ה) יכול שתהיה של רשות מקומית אחת או יותר, והתנאים שניתן להתנות יכול שיהיו שונים לגבי כל אחת מן הרשויות המקומיות;

(5)   ההוראה לפי סעיף קטן (ו) יכול שתהיה אחת לגבי כל הרשויות המקומיות או שונה לגבי כל אחת מהן.

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 345 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

6. (א) לא החליטה רשות מקומית כאמור בסעיף 3 בתוך שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה, רשאים שר הפנים ושר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להורות לה רשאית מועצת הרשות להורות לרשות המקומית להקים חברה למתן שירותי מים וביוב, ולהעביר את משק המים והביוב של הרשות המקומית להפעלת החברה.

(ב) ניתנה הוראה לפי סעיף קטן (א), תגיש הרשות המקומית לממונה את הצעתה בתוך 6 חודשים; להצעה יצורפו טיוטות של תקנון החברה ושל הסכם להעברת נכסים, זכויות וחובות, כאמור בסעיפים 9 עד 11.

(ג) הממונה רשאי, לאחר שמיעת עמדת הרשות המקומית, להורות על שינויים בתקנון ובהסכם האמורים בסעיף קטן (ב).

(ד) אישרו שר הפנים ושר האוצר אישרה מועצת הרשות את הקמת החברה, ואישר הממונה את התקנון וההסכם האמורים בסעיף קטן (ב), בשינויים או בלי שינויים, תוקם החברה ותוגש בקשה לרישומה לפי חוק החברות בצירוף התקנון כפי שאושר, וייחתם ההסכם האמור, כפי שאושר, הכל בתוך 60 ימים מיום האישור, והוראות חוק זה יחולו על החברה.

(ה) השרים רשאים מועצת הרשות רשאית, לבקשה מנומקת של רשות מקומית ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להאריך לגביה מקומית, להאריך לגבי הרשות המקומית את המועד האמור בסעיף קטן (ב), לתקופה שיקבעו, ורשאים הם שתקבע, ורשאית היא להתנות את הארכת המועד בתנאים שעל הרשות המקומית לקיים בענין ניהול משק המים והביוב שלה בתקופת ההארכה, שנועדו להכינו להעברתו לחברה ולהשגת מטרותיו של חוק זה.

(ו) לא הגישה רשות מקומית הצעה להקמת חברה במועד האמור בסעיף קטן (ב) או במועד שהוארך לפי סעיף קטן (ה), רשאים השרים בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת רשאית מועצת הרשות, בצו, להורות כי משק המים והביוב של אותה רשות מקומית יופעל בידי חברה שהקימה רשות מקומית אחרת לפי חוק זה.

(ז) שר הפנים ושר האוצר רשאים מועצת הרשות רשאית להורות כאמור בסעיף קטן (א) גם לכמה רשויות מקומיות, שיקימו חברה במשותף, והוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים ובהתאמות אלה:

(1) בכל מקום שבו מדובר בהסכם להעברת נכסים, זכויות או עובדים, ייערכו הסכמים נפרדים כאמור בין כל רשות מקומית לבין החברה;

(2) ההצעה לפי סעיף קטן (ב) תוגש בידי הרשויות המקומיות יחדיו;

(3) שמיעת העמדה לפי סעיף קטן (ג) תהיה לגבי כל רשות מקומית בנפרד;

(4) הבקשה לפי סעיף קטן (ה) יכול שתהיה של רשות מקומית אחת או יותר, והתנאים שניתן להתנות יכול שיהיו שונים לגבי כל אחת מן הרשויות המקומיות;

(5) ההוראה לפי סעיף קטן (ו) יכול שתהיה אחת לגבי כל הרשויות המקומיות או שונה לגבי כל אחת מהן.

איסור הפעלה עצמית של שירותי המים והביוב (תיקון מס' 3)  תשס"ד-2004

6א.     (א)  רשות מקומית לא תפעיל בעצמה את שירותי המים והביוב שבתחומה החל בתום שש שנים מיום תחילתו של חוק זה, אלא באמצעות חברה.

 

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013  (תיקון מס' 7) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ב)  לא הפעילה רשות מקומית את שירותי המים והביוב באמצעות חברה עד יום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013), תורה לה מועצת הרשות להקים חברה או להצטרף לחברה קיימת, ולהעביר לאותה חברה את הפעלת משק המים והביוב שלה עד יום כ"ז בסיוון התשע"ט (30 ביוני 2019), בתנאים שהמועצה תפרט בהוראתה, ואולם בלי לגרוע מהוראות חוק זה, לא יראו רשות מקומית שערב תחילתו של חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018, לא הפעילה את שירותי המים והביוב שלה באמצעות חברה כמפרה את הוראות סעיף קטן זה.

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 7) תשע"ד-2014

          (ג)   שר הפנים, בהסכמת שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לפטור רשות מקומית מהחובה להפעיל את שירותי המים והביוב שבתחומה באמצעות חברה לפי הוראות חוק זה, אם נוכח כי קיימים טעמים מיוחדים לעשות כן.

מיום 11.8.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 517 (ה"ח 46)

הוספת סעיף 6א

 

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 345 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

החלפת פסקה 6א(ב)(2)

הנוסח הקודם:

(2) בסעיף קטן (ו), במקום "רשאים השרים בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להורות" יבוא "יורו השרים";

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 175 (ה"ח 768)

(ב) לא הוקמה חברה עד תום שש השנים האמורות בסעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיף 6(ב) עד (ז), בשינויים אלה:

(1) בסעיף קטן (ב), במקום הרישה עד "6 חודשים" יבוא "הרשות המקומית תגיש לממונה את הצעתה להקמת חברה בתוך 6 חודשים מתום שש השנים מיום תחילתו של חוק זה";

(2) בסעיף קטן (ו), במקום "רשאית מועצת הרשות, בצו, להורות" יבוא "תורה מועצת הרשות";

(3) בסעיף קטן (ז), המילים "כאמור בסעיף קטן (א)" – יימחקו.

(ב) לא הפעילה רשות מקומית את שירותי המים והביוב באמצעות חברה עד יום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013), תורה לה מועצת הרשות להקים חברה או להצטרף לחברה קיימת, ולהעביר לאותה חברה את הפעלת משק המים והביוב שלה עד יום כ"ט בשבט התשע"ד (30 בינואר 2014), בתנאים שהמועצה תפרט בהוראתה.

(ג) שר הפנים, בהסכמת שר האוצר ושר האנרגיה והמים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לפטור רשות מקומית מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) מהחובה להפעיל את שירותי המים והביוב שבתחומה באמצעות חברה לפי הוראות חוק זה, אם נוכח כי קיימים טעמים מיוחדים לעשות כן.

 

מיום 30.1.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2439 מיום 12.3.2014 עמ' 342 (ה"ח 849)

(ב) לא הפעילה רשות מקומית את שירותי המים והביוב באמצעות חברה עד יום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013), תורה לה מועצת הרשות להקים חברה או להצטרף לחברה קיימת, ולהעביר לאותה חברה את הפעלת משק המים והביוב שלה עד יום כ"ט בשבט התשע"ד (30 בינואר 2014) ח' בטבת התשע"ה (30 בדצמבר 2014), בתנאים שהמועצה תפרט בהוראתה.

(ג) שר הפנים, בהסכמת שר האוצר ושר האנרגיה והמים ושר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לפטור רשות מקומית מהחובה להפעיל את שירותי המים והביוב שבתחומה באמצעות חברה לפי הוראות חוק זה, אם נוכח כי קיימים טעמים מיוחדים לעשות כן.

 

מיום 21.12.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2486 מיום 21.12.2014 עמ' 135 (ה"ח 580)

(ב) לא הפעילה רשות מקומית את שירותי המים והביוב באמצעות חברה עד יום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013), תורה לה מועצת הרשות להקים חברה או להצטרף לחברה קיימת, ולהעביר לאותה חברה את הפעלת משק המים והביוב שלה עד יום ח' בטבת התשע"ה (30 בדצמבר 2014) י"ח בטבת התשע"ו (30 בדצמבר 2015), בתנאים שהמועצה תפרט בהוראתה.

 

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 51 (ה"ח 951)

(ב) לא הפעילה רשות מקומית את שירותי המים והביוב באמצעות חברה עד יום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013), תורה לה מועצת הרשות להקים חברה או להצטרף לחברה קיימת, ולהעביר לאותה חברה את הפעלת משק המים והביוב שלה עד יום י"ח בטבת התשע"ו (30 בדצמבר 2015) י"ב בטבת התשע"ח (30 בדצמבר 2017), בתנאים שהמועצה תפרט בהוראתה.

 

מיום 30.12.2017

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2680 מיום 7.1.2018 עמ' 94 (ה"ח 747)

(ב) לא הפעילה רשות מקומית את שירותי המים והביוב באמצעות חברה עד יום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013), תורה לה מועצת הרשות להקים חברה או להצטרף לחברה קיימת, ולהעביר לאותה חברה את הפעלת משק המים והביוב שלה עד יום י"ב בטבת התשע"ח (30 בדצמבר 2017) כ"ז בסיוון התשע"ט (30 ביוני 2019), בתנאים שהמועצה תפרט בהוראתה, ואולם בלי לגרוע מהוראות חוק זה, לא יראו רשות מקומית שערב תחילתו של חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018, לא הפעילה את שירותי המים והביוב שלה באמצעות חברה כמפרה את הוראות סעיף קטן זה.

ביצוע פעילות חיונית ופעילות נוספת בידי חברה אזורית (תיקון מס' 6)  תשע"ג-2013

6ב.     החל במועד הקובע –

(1)  רשות מקומית לא תבצע פעילות חיונית אלא באמצעות חברה אזורית, ובלבד שלא קיבלה פטור לפי סעיף 6א(ג);

(2)  חברה לא תעסוק בפעילות חיונית או בפעילות נוספת אלא באמצעות חברה אזורית, ובלבד שלא קיבלה פטור לפי סעיף 6ו.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 176 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 6ב

הקמת חברה אזורית (תיקון מס' 6) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

6ג.     (א)  מועצת הרשות תקבע בהודעה ברשומות, לאחר המלצת הממונה ובהתחשב במטרות חוק זה, שיוך של הרשויות המקומיות בישראל לקבוצות שמספרן לא יעלה על 30, כך שלכל קבוצה כאמור תהיה חברה אזורית אחת; הודעה ראשונה לפי סעיף קטן זה תפורסם לא יאוחר מיום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013).

          (ב)  הרשויות המקומיות ששויכו לקבוצה לפי סעיף קטן (א) והחברות הפועלות בתחומן (בחוק זה – חברות הקבוצה), יקימו חברה אזורית בהתאם לשיוך שנקבע לפי אותו סעיף קטן.

          (ג)   הקמת חברה אזורית טעונה אישור מועצת הרשות, לאחר המלצת הממונה וקבלת רישיון לפי סעיף 15; מועצת הרשות תקבע, לפי המלצת הממונה, כללים להבטחת ההקמה של חברות אזוריות, לעניין אופן ההקמה ולעניין עמידתן של חברות אזוריות בהוראות לפי חוק זה, ובכלל זה כללים בעניינים אלה:

(1)   המידע והמסמכים שעל רשות מקומית או חברה להעביר לעיוני של הממונה, לבדיקתו או לאישורו, והמועדים להעברתם, ובכלל זה מידע ומסמכים הנדרשים לממונה לשם חלוקת בעלות בחברה אזורית כאמור בסעיף 73(ב);

(2)   מינוי נושאי משרה ובעלי תפקידים אחרים בחברה אזורית, תקופת כהונתם ועילות לסיום כהונתם, בכפוף להוראות פרק ד', והכול כנדרש מהיות החברה חברה אזורית;

(3)   הגבלת התחייבויות או פעולות אחרות שעלולות למנוע מיזוג עתידי של חברה שקיבלה פטור לפי סעיף 6ו לחברה אזורית, או להקשות עליה להתמזג.

          (ד)  (1)   איגוד ערים, וכן אדם המספק שירותי מים או שירותי ביוב בתחום מועצה אזורית, רשאים לבקש להצטרף לחברה אזורית, ועל החברה האזורית לצרפם, אם הורתה על כך מועצת הרשות, לאחר קבלת חוות דעת הממונה ולאחר שמצאה כי הדבר דרוש לשם מימוש מטרות החוק ואסדרת שירותי המים והביוב בתחומה של החברה האזורית;

(2)   על אף האמור בפסקה (1), אדם המספק שירותי מים כאמור באותה פסקה, ורוב כמות המים שהוא מספק היא למטרת חקלאות, לא יבקש להצטרף לחברה אזורית אלא לאחר שקיבל את הסכמתם של הצרכנים שלהם הוא מספק את רוב כמות המים למטרת חקלאות.

(תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

          (ד1) החליטה מועצת רשות מקומית בלא חברה על הצטרפות לחברה אזורית, על החברה האזורית לצרפה, באישור מועצת הרשות, ובלבד שהרשות המקומית והחברה האזורית שייכות לאותה קבוצה שנקבעה בשיוך לפי סעיף קטן (א); הוראות סעיף קטן זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על חברה שלא קיבלה פטור לפי סעיף 6ו.

          (ה)  לשם יישום ההוראות לפי סעיף זה, רשאי הממונה, בכפוף לכללים שקבעה מועצת הרשות לפי חוק זה, לתת הוראות לחברה מסוימת, ובכלל זה לעניין התקשרויות של חברה מסוימת מיום כ"ה באב התשע"ג (1 באוגוסט 2013) עד מועד ההקמה, במטרה להבטיח כי היא מביאה בחשבון את הקמת החברה האזורית ואת השלכותיה; ואולם בעניינים שלגביהם המועצה מוסמכת לקבוע כללים לפי חוק זה, רשאי הממונה לתת הוראות כאמור לתקופה של שנה החל מיום כ"ה באב התשע"ג (1 באוגוסט 2013), או עד לקביעת אותם כללים, לפי המוקדם.

מיום 1.8.2013

סעיף קטן 6ג(ד) מיום 1.1.2015

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 176 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 6ג

 

מיום 27.12.2018

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 89 (ה"ח 796)

(א) מועצת הרשות תקבע בהודעה ברשומות, לאחר המלצת הממונה ובהתחשב במטרות חוק זה, שיוך של הרשויות המקומיות בישראל לקבוצות שמספרן לא יעלה על 30, כך שלכל קבוצה כאמור תהיה חברה אזורית אחת; הודעה ראשונה לפי סעיף קטן זה תפורסם לא יאוחר מיום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013).

(ב) הרשויות המקומיות ששויכו לקבוצה לפי סעיף קטן (א) והחברות הפועלות בתחומן (בחוק זה – חברות הקבוצה), יקימו חברה אזורית בהתאם לשיוך שנקבע לפי אותו סעיף קטן.

(ג) הקמת חברה אזורית טעונה אישור מועצת הרשות, לאחר המלצת הממונה וקבלת רישיון לפי סעיף 15; מועצת הרשות תקבע, לפי המלצת הממונה, כללים להבטחת ההקמה של חברות אזוריות, לעניין אופן ההקמה ולעניין עמידתן של חברות אזוריות בהוראות לפי חוק זה, ובכלל זה כללים בעניינים אלה:

(1) המידע והמסמכים שעל רשות מקומית או חברה להעביר לעיוני של הממונה, לבדיקתו או לאישורו, והמועדים להעברתם, ובכלל זה מידע ומסמכים הנדרשים לממונה לשם חלוקת בעלות בחברה אזורית כאמור בסעיף 73(ב);

(2) מינוי נושאי משרה ובעלי תפקידים אחרים בחברה אזורית, תקופת כהונתם ועילות לסיום כהונתם, בכפוף להוראות פרק ד', והכול כנדרש מהיות החברה חברה אזורית;

(3) הגבלת התחייבויות או פעולות אחרות שעלולות למנוע מיזוג עתידי של חברה שקיבלה פטור לפי סעיף 6ו לחברה אזורית, או להקשות עליה להתמזג.

(ד) (1) איגוד ערים, וכן אדם המספק שירותי מים או שירותי ביוב בתחום מועצה אזורית, רשאים לבקש להצטרף לחברה אזורית, ועל החברה האזורית לצרפם, אם הורתה על כך מועצת הרשות, לאחר קבלת חוות דעת הממונה ולאחר שמצאה כי הדבר דרוש לשם מימוש מטרות החוק ואסדרת שירותי המים והביוב בתחומה של החברה האזורית;

(2) על אף האמור בפסקה (1), אדם המספק שירותי מים כאמור באותה פסקה, ורוב כמות המים שהוא מספק היא למטרת חקלאות, לא יבקש להצטרף לחברה אזורית אלא לאחר שקיבל את הסכמתם של הצרכנים שלהם הוא מספק את רוב כמות המים למטרת חקלאות.

(ד1) החליטה מועצת רשות מקומית בלא חברה על הצטרפות לחברה אזורית, על החברה האזורית לצרפה, באישור מועצת הרשות, ובלבד שהרשות המקומית והחברה האזורית שייכות לאותה קבוצה שנקבעה בשיוך לפי סעיף קטן (א); הוראות סעיף קטן זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על חברה שלא קיבלה פטור לפי סעיף 6ו.

הקמת חברה אזורית לחלק מקבוצה לפני המועד הקובע (תיקון מס' 6)  תשע"ג-2013

6ד.     (א)  החל במועד קביעת שיוך לקבוצות לפי סעיף 6ג(א), רשאית מועצת הרשות, לאחר קבלת חוות דעת הממונה, לאשר בקשה להקמת חברה אזורית בידי חלק מחברות הקבוצה, לפני המועד הקובע, ובלבד שהמבקשות התחייבו מראש כי יאפשרו את המיזוג וההצטרפות העתידית לחברה של שאר חברות הקבוצה, וכי לא יפגעו בזכויות מהותיות שלהן; המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין אופן ההתחייבות כאמור.

          (ב)  הממונה לא ימליץ בחוות דעתו על אישור הקמתה של חברה אזורית לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן שוכנע כי ניתנה לשאר חברות הקבוצה הזדמנות להצטרף לבקשה להקמת החברה האזורית כאמור באותו סעיף קטן.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 177 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 6ד

החלת הוראות על מיזוג (תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

6ה.     הוראות הפרק הראשון בחלק השמיני לחוק החברות יחולו על מיזוג של חברה אזורית לאחר המועד הקובע ובמקרים שבהם לא ניתן פטור לפי סעיף 6ו, בשינויים אלה:

(1)  סעיפים 314, 315 ו-317 – לא ייקראו;

(2)  בסעיף 316, במקום הרישה עד המילים "את המיזוג" יקראו "החברות" ובמקום "ויחתמו עליה" יקראו "יחתמו עליה ויגישו אותה לרשם החברות";

(3)  סעיף 319 ייקרא בלא הקטע החל במילים "להורות על" ועד המילים "וכן רשאי הוא";

(4)  סעיפים 320 ו-321 – לא ייקראו;

(5)  בסעיף 323, במקום "וחלפו שלושים ימים ממועד קבלת החלטת האסיפה הכללית בכל אחת מן החברות המתמזגות", יקראו "ובכלל זה אישור הממונה לפי סעיף 6ז(ג) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001" ובמקום "וחמישים" יקראו "וחלפו חמישים".

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 177 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 6ה

פטור מביצוע פעילות חיונית ופעילות נוספת באמצעות חברה אזורית (תיקון מס' 6)  תשע"ג-2013 (תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

6ו.      (א)  על אף האמור בסעיף 6ב, חברה רשאית להגיש בקשה לפטור מהחובה לבצע פעילות חיונית ופעילות נוספת באמצעות חברה אזורית (בסעיף זה – פטור); הבקשה לפטור תוגש לממונה ארבעה חודשים לפחות לפני המועד הקובע; הוגשה בקשה כאמור, יקבע הממונה, באישור מועצת הרשות, אם מתקיימים בחברה תנאים אלה (בסעיף זה – תנאים למתן פטור):

(1)   היא ביצעה את מלוא תכנית הפיתוח השנתית שאישר הממונה לפי סעיף 112;

(תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

(2)   היא קיימה את ההוראות, שקבעה מועצת הרשות בכללים לפי סעיף 21א לעניין הבטחת האיתנות הפיננסית של חברה, בנושא יחס המינוף המרבי ויחס כיסוי החוב; ואולם עד שייכנסו לתוקפם כללים כאמור, יחולו ההוראות הקבועות בתוספת, לעניין סעיף זה, במקום הוראות הכללים;

(3)   היא מקיימת את ההוראות ואמות המידה שקבעה מועצת הרשות לפי סעיף 99.

(תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

          (ב)  קבע הממונה, באישור מועצת הרשות, שבחברה מתקיימים התנאים למתן פטור, תפנה החברה לשר האנרגיה בבקשה לקבל את אישורו לפטור; החלטת שר האנרגיה טעונה הסכמה של שר האוצר ושר הפנים; לא ניתן פטור לחברה בתוך שלושה חודשים לכל היותר ממועד פנייתה לממונה כאמור, יחולו עליה הוראות סעיף 6ב(2).

(תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

          (ג)   פטור יינתן לתקופה של שלוש שנים; שר האנרגיה יבחן ויחליט, לפני תום התקופה שלגביה ניתן הפטור, אם להאריך את תוקפו, לפי בקשת החברה, לתקופה אחת נוספת של שלוש שנים; על בקשה להאריך את תוקפו של פטור יחולו הוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

          (ד)  ניתן פטור, רשאי הממונה לבחון מדי שנה את עמידתה של החברה בתנאים למתן פטור; מצא הממונה, בתקופת הפטור, כי לא התקיים תנאי מהתנאים האמורים, יעביר את המלצתו למועצת הרשות, שרשאית לפנות לשר האנרגיה בבקשה לבטל את האישור שנתן לפטור.

(תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

          (ה)  קבע הממונה שבחברה לא מתקיים תנאי מהתנאים למתן פטור, לא תקבל מועצת הרשות החלטה בעניין זה אלא לאחר שנתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה בעניין עמידתה בתנאים למתן הפטור.

(תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

          (ו)   אין בקבלת פטור כדי לגרוע מחובותיה של חברה לפי חוק זה ולפי הרישיון.

(תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

          (ז)   החלטה בדבר מתן פטור ונימוקיה תפורסם באתר האינטרנט של הרשות.

(תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

          (ח)  על אף האמור בסעיף זה, לא יינתן פטור אם כתוצאה ממתן הפטור מספרן הכולל של החברות, ובכלל זה חברות אזוריות, יעלה על 30.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 178 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 6ו

 

מיום 27.12.2018

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 89 (ה"ח 796)

פטור ממיזוג לחברה אזורית והוראת שעה לעניין תנאי הפטור פטור מביצוע פעילות חיונית ופעילות נוספת באמצעות חברה אזורית

6ו. (א) על אף האמור בסעיף 6ב, הממונה יפטור חברה מהחובה להתמזג לחברה אזורית, אם החברה ביקשה זאת, והממונה קבע כי התקיימו לגביה כל אלה על אף האמור בסעיף 6ב, חברה רשאית להגיש בקשה לפטור מהחובה לבצע פעילות חיונית ופעילות נוספת באמצעות חברה אזורית (בסעיף זה – פטור); הבקשה לפטור תוגש לממונה ארבעה חודשים לפחות לפני המועד הקובע; הוגשה בקשה כאמור, יקבע הממונה, באישור מועצת הרשות, אם מתקיימים בחברה תנאים אלה (בסעיף זה – תנאים למתן פטור):

(1) היא ביצעה את מלוא תכנית הפיתוח השנתית שאישר הממונה לפי סעיף 112;

(2) היא קיימה את ההוראות, שקבעה מועצת הרשות בכללים לפי סעיף 21א לעניין הבטחת האיתנות הפיננסית של חברה, בנושא יחס המינוף המרבי ויחס כיסוי החוב; ואולם בתקופה של ארבע שנים החל ביום כ"ה באב התשע"ג (1 באוגוסט 2013), או עד למועד קביעת הכללים כאמור, לפי המאוחר עד שייכנסו לתוקפם כללים כאמור, יחולו ההוראות הקבועות בתוספת, לעניין סעיף זה, במקום הוראות הכללים;

(3) היא מקיימת את ההוראות ואמות המידה שקבעה מועצת הרשות לפי סעיף 99.

(ב) בקשה לפטור לפי סעיף זה תוגש עד יום 1 באפריל והפטור, אם יינתן, יהיה בתוקף למשך שנתיים שתחילתן ביום 1 ביוני שאחריו; מועצת הרשות רשאית להאריך פטור שניתן, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, לתקופות שלא יעלו יחד על 30 ימים.

(ג) החלטה שלא לתת לחברה פטור תינתן באישור מועצת הרשות; המועצה לא תקבל החלטה בעניין זה אלא לאחר שנתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה בעניין עמידתה בתנאים למתן הפטור.

(ד) הממונה רשאי לבחון מדי שנה את עמידתה של החברה בתנאים בסעיף קטן (א); מצא הממונה כי לא התקיים תנאי מהתנאים האמורים, יעביר את המלצתו למועצת הרשות שרשאית לבטל את הפטור, לאחר שנתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה.

(ה) אין בקבלת פטור לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובותיה של חברה לפי חוק זה ולפי הרישיון.

(ו) הרשות תפרסם באתר האינטרנט שלה את החלטת הממונה בדבר מתן פטור לפי סעיף קטן (א) ונימוקיה, ואת החלטת מועצת הרשות בדבר אי-מתן פטור לפי סעיף קטן (ג) ונימוקיה.

(ב) קבע הממונה, באישור מועצת הרשות, שבחברה מתקיימים התנאים למתן פטור, תפנה החברה לשר האנרגיה בבקשה לקבל את אישורו לפטור; החלטת שר האנרגיה טעונה הסכמה של שר האוצר ושר הפנים; לא ניתן פטור לחברה בתוך שלושה חודשים לכל היותר ממועד פנייתה לממונה כאמור, יחולו עליה הוראות סעיף 6ב(2).

(ג) פטור יינתן לתקופה של שלוש שנים; שר האנרגיה יבחן ויחליט, לפני תום התקופה שלגביה ניתן הפטור, אם להאריך את תוקפו, לפי בקשת החברה, לתקופה אחת נוספת של שלוש שנים; על בקשה להאריך את תוקפו של פטור יחולו הוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים.

(ד) ניתן פטור, רשאי הממונה לבחון מדי שנה את עמידתה של החברה בתנאים למתן פטור; מצא הממונה, בתקופת הפטור, כי לא התקיים תנאי מהתנאים האמורים, יעביר את המלצתו למועצת הרשות, שרשאית לפנות לשר האנרגיה בבקשה לבטל את האישור שנתן לפטור.

(ה) קבע הממונה שבחברה לא מתקיים תנאי מהתנאים למתן פטור, לא תקבל מועצת הרשות החלטה בעניין זה אלא לאחר שנתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה בעניין עמידתה בתנאים למתן הפטור.

(ו) אין בקבלת פטור כדי לגרוע מחובותיה של חברה לפי חוק זה ולפי הרישיון.

(ז) החלטה בדבר מתן פטור ונימוקיה תפורסם באתר האינטרנט של הרשות.

(ח) על אף האמור בסעיף זה, לא יינתן פטור אם כתוצאה ממתן הפטור מספרן הכולל של החברות, ובכלל זה חברות אזוריות, יעלה על 30.

שלבי ההקמה של חברה אזורית בידי רשות מקומית בלא חברה ובידי חברה שאין לה פטור ממיזוג לחברה אזורית (תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

6ז.      (א)  רשות מקומית בלא חברה, או חברה שלא קיבלה פטור לפי סעיף 6ו או שהפטור שקיבלה בוטל, תבצע את שלבי ההקמה כמפורט בפסקאות (1) עד (4) שלהלן, בתקופות הקבועות בהן:

(1)   תגיש לממונה חישוב של שווי הנכסים שתעביר רשות מקומית לחברה האזורית או את הדוח השנתי האחרון של החברה המתמזגת, לפי העניין, וכן מידע ומסמכים נוספים הנדרשים לפי סעיף 6ג(ג)(1) לגבי חלוקת בעלות בחברה אזורית – 20 ימים;

(2)   תגיש לממונה את ההסכם בינה לבין החברה האזורית בדבר העברת נכסיה, זכויותיה וחובותיה לחברה האזורית ותנאי העברתם, כאמור בסעיף 11(ב) – 50 ימים;

(3)   תגיש לממונה כל הסכם בינה לבין החברה האזורית או בינה לבין חברה אחרת או רשות מקומית בלא חברה, בעניינים הנוגעים להקמת החברה האזורית – 80 ימים;

(4)   תשלים את ההליכים לפי חוק זה, ובכלל זה תעביר את האישורים הנדרשים לפי סעיף 323 לחוק החברות כנוסחו בסעיף 6ה, לשם הקמתה של החברה האזורית או העברת שירותי המים והביוב לחברה האזורית, לפי העניין, לאחר קבלת אישור הממונה לפי סעיף קטן (ג) – 120 ימים.

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 7) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018 (תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

          (ב)  התקופות לביצוע כל אחד מארבעת שלבי ההקמה שבסעיף קטן (א), יימנו לגבי רשות מקומית בלא חברה – מיום כ"ח בסיוון התשע"ט (1 ביולי 2019), ולגבי חברה שאין לה פטור לפי סעיף 6ו – מיום כ"ח בתמוז התשע"ט (31 ביולי 2019), אם לא ביקשה פטור, ומיום פקיעת פטור שניתן לה או מיום מתן ההחלטה שלא לאשר את בקשת הפטור, לפי העניין, אם ביקשה פטור, ואולם לגבי חברה כאמור בפסקה (3) להגדרה "המועד הקובע" שאין לה פטור לפי סעיף 6ו, יימנו התקופות לביצוע כאמור מיום י' באב התש"ף (31 ביולי 2020), אם לא ביקשה פטור, ומיום פקיעת פטור שניתן לה או מיום מתן ההחלטה שלא לאשר את בקשת הפטור, לפי העניין, אם ביקשה פטור.

          (ג)   הממונה יבחן את התאמת המסמכים שהוגשו לו לפי סעיף קטן (א)(1) עד (3), להוראות לפי חוק זה ולמטרותיו, ויודיע אם החליט לאשרם בתוך 30 ימים מיום הגשתם.

          (ד)  סבר הממונה כי נדרשים תיקונים או השלמות לגבי מסמך שהוגש לו לפי סעיף קטן (א)(1) עד (3), רשאי הוא להורות על הגשת תיקונים או השלמות באופן ובתקופה כפי שיורה, ובלבד שסך כל התקופות להגשתם לא יעלה על 14 ימים; הורה הממונה על הגשת תיקונים או השלמות כאמור, רשאי הוא להאריך בהתאם את התקופה הקבועה בסעיף קטן (א)(4).

          (ה)  חברה אזורית, שחברה או רשות מקומית בלא חברה מבצעת את שלבי ההקמה כדי להצטרף אליה או להתמזג עמה (בסעיף זה – הגוף המצטרף), תבצע פעולות אלה:

(1)   תגיש לממונה, עד למועד האמור בסעיף קטן (א)(1) לעניין הגוף המצטרף, את הדוח השנתי האחרון שלה, ככל שישנו, וכן מסמכים נוספים שנדרשים כאמור בסעיף 6ג(ג)(1) לעניין חלוקת בעלות בחברה אזורית;

(2)   תחתום על הסכם עם הגוף המצטרף כאמור בסעיף קטן (א)(2), עד שבעה ימים לפני המועד שבו על הגוף המצטרף להגיש את ההסכם לממונה כאמור באותו סעיף קטן;

(3)   תבצע את הפעולות הנדרשות ממנה לפי סעיף 316 לחוק החברות כנוסחו בסעיף 6ה, עד שבעה ימים לפני המועד הקבוע בסעיף קטן (א)(4) לעניין הגוף המצטרף.

          (ו)   הוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) יחולו על הגשת מסמכים לפי סעיף קטן (ה)(1), בשינויים המחויבים.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 179 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 6ז

 

מיום 30.1.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2439 מיום 12.3.2014 עמ' 342 (ה"ח 849)

(ב) התקופות לביצוע כל אחד מארבעת שלבי ההקמה שבסעיף קטן (א), יימנו לגבי רשות מקומית בלא חברה – מיום ל' בשבט התשע"ד (31 בינואר 2014) ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014), ולגבי חברה שאין לה פטור לפי סעיף 6ו – מיום י"א בשבט התשע"ה (31 בינואר 2015), אם לא ביקשה פטור, ומיום פקיעת פטור שניתן לה או מיום מתן החלטת מועצת הרשות שלא לתת לה פטור, לפי העניין, אם ביקשה פטור, ואולם לגבי חברה כאמור בפסקה (3) להגדרה "המועד הקובע" שאין לה פטור לפי סעיף 6ו, יימנו התקופות לביצוע כאמור מיום כ"א בשבת התשע"ו (31 בינואר 2016), אם לא ביקשה פטור, ומיום פקיעת פטור שניתן לה או מיום מתן החלטת מועצת הרשות שלא לתת לה פטור, לפי העניין, אם ביקשה פטור.

 

מיום 21.12.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2486 מיום 21.12.2014 עמ' 135 (ה"ח 580)

(ב) התקופות לביצוע כל אחד מארבעת שלבי ההקמה שבסעיף קטן (א), יימנו לגבי רשות מקומית בלא חברה – מיום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015), ולגבי חברה שאין לה פטור לפי סעיף 6ו – מיום י"א בשבט התשע"ה (31 בינואר 2015) סעיף 6ו – מיום כ"א בשבט התשע"ו (31 בינואר 2016), אם לא ביקשה פטור, ומיום פקיעת פטור שניתן לה או מיום מתן החלטת מועצת הרשות שלא לתת לה פטור, לפי העניין, אם ביקשה פטור, ואולם לגבי חברה כאמור בפסקה (3) להגדרה "המועד הקובע" שאין לה פטור לפי סעיף 6ו, יימנו התקופות לביצוע כאמור מיום כ"א בשבת התשע"ו (31 בינואר 2016) כאמור מיום ד' בשבט התשע"ז (31 בינואר 2017), אם לא ביקשה פטור, ומיום פקיעת פטור שניתן לה או מיום מתן החלטת מועצת הרשות שלא לתת לה פטור, לפי העניין, אם ביקשה פטור.

 

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 52 (ה"ח 951)

(ב) התקופות לביצוע כל אחד מארבעת שלבי ההקמה שבסעיף קטן (א), יימנו לגבי רשות מקומית בלא חברה – מיום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015) י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017), ולגבי חברה שאין לה פטור לפי סעיף 6ו – מיום כ"א בשבט התשע"ו (31 בינואר 2016) ט"ו בשבט התשע"ח (31 בינואר 2018), אם לא ביקשה פטור, ומיום פקיעת פטור שניתן לה או מיום מתן החלטת מועצת הרשות שלא לתת לה פטור, לפי העניין, אם ביקשה פטור, ואולם לגבי חברה כאמור בפסקה (3) להגדרה "המועד הקובע" שאין לה פטור לפי סעיף 6ו, יימנו התקופות לביצוע כאמור מיום ד' בשבט התשע"ז (31 בינואר 2017) כ"ה בשבט התשע"ט (31 בינואר 2019), אם לא ביקשה פטור, ומיום פקיעת פטור שניתן לה או מיום מתן החלטת מועצת הרשות שלא לתת לה פטור, לפי העניין, אם ביקשה פטור.

 

מיום 30.12.2017

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2680 מיום 7.1.2018 עמ' 95 (ה"ח 747)

(ב) התקופות לביצוע כל אחד מארבעת שלבי ההקמה שבסעיף קטן (א), יימנו לגבי רשות מקומית בלא חברה – מיום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017) כ"ח בסיוון התשע"ט (1 ביולי 2019), ולגבי חברה שאין לה פטור לפי סעיף 6ו – מיום ט"ו בשבט התשע"ח (31 בינואר 2018) כ"ח בתמוז התשע"ט (31 ביולי 2019), אם לא ביקשה פטור, ומיום פקיעת פטור שניתן לה או מיום מתן החלטת מועצת הרשות שלא לתת לה פטור, לפי העניין, אם ביקשה פטור, ואולם לגבי חברה כאמור בפסקה (3) להגדרה "המועד הקובע" שאין לה פטור לפי סעיף 6ו, יימנו התקופות לביצוע כאמור מיום כ"ה בשבט התשע"ט (31 בינואר 2019) י' באב התש"ף (31 ביולי 2020), אם לא ביקשה פטור, ומיום פקיעת פטור שניתן לה או מיום מתן החלטת מועצת הרשות שלא לתת לה פטור, לפי העניין, אם ביקשה פטור.

 

מיום 27.12.2018

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 90 (ה"ח 796)

(ב) התקופות לביצוע כל אחד מארבעת שלבי ההקמה שבסעיף קטן (א), יימנו לגבי רשות מקומית בלא חברה – מיום כ"ח בסיוון התשע"ט (1 ביולי 2019), ולגבי חברה שאין לה פטור לפי סעיף 6ו – מיום כ"ח בתמוז התשע"ט (31 ביולי 2019), אם לא ביקשה פטור, ומיום פקיעת פטור שניתן לה או מיום מתן החלטת מועצת הרשות שלא לתת לה פטור ההחלטה שלא לאשר את בקשת הפטור, לפי העניין, אם ביקשה פטור, ואולם לגבי חברה כאמור בפסקה (3) להגדרה "המועד הקובע" שאין לה פטור לפי סעיף 6ו, יימנו התקופות לביצוע כאמור מיום י' באב התש"ף (31 ביולי 2020), אם לא ביקשה פטור, ומיום פקיעת פטור שניתן לה או מיום מתן החלטת מועצת הרשות שלא לתת לה פטור ההחלטה שלא לאשר את בקשת הפטור, לפי העניין, אם ביקשה פטור.

מינוי מנהל מורשה לרשות מקומית בלא חברה (תיקון מס' 6)  תשע"ג-2013

6ח.     (א)  סבר הממונה כי רשות מקומית בלא חברה לא ביצעה שלב משלבי ההקמה, ישלח לה הודעה בכתב ובה יפרט את השלב שלא ביצעה ואת התקופה שבה היא נדרשת לבצעו, וייתן לה הזדמנות להגיש את הערותיה או את השגותיה בעניין בתוך התקופה האמורה או בתוך תקופה קצרה ממנה, כפי שיציין בהודעה; הגישה הרשות המקומית הערות או השגות כאמור, יחליט בהן הממונה סמוך ככל האפשר למועד קבלתן ויודיע על החלטתו לרשות המקומית, ואם סבר כי יש בכך צורך – יקבע מחדש את התקופה שבה על הרשות המקומית לבצע את השלב האמור.

          (ב)  (1)   חלפה התקופה שנקבעה בהודעה כאמור בסעיף קטן (א) ולא נקבעה מחדש לפי אותו סעיף קטן או שנקבעה מחדש כאמור וחלפה, רשאי שר האוצר, בהסכמת שר הפנים, למנות מנהל מורשה מטעמו שיפעל לשם הבטחת ביצוע שלבי ההקמה; לא התקבלה הסכמת שר הפנים להצעת שר האוצר בדבר מינוי כאמור בתוך 30 ימים, יובא המינוי לאישור הממשלה;

(2)   כשיר להתמנות כמנהל מורשה מי שמתקיימים בו התנאי שבפסקה (1) לסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות ואחד התנאים שבפסקה (2) לסעיף האמור, בשינוי זה: בכל מקום, במקום "חמש שנים" יקראו "שנתיים";

(3)   לא ימונה אדם למנהל מורשה אם הוא עלול להימצא באופן תדיר, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כמנהל מורשה לבין עניין אישי שלו או בין תפקידו כאמור לבין תפקיד אחר שלו.

          (ג)   למנהל מורשה שהתמנה לפי סעיף קטן (ב) יהיו כל הסמכויות והתפקידים שיש לראש הרשות המקומית, למועצת הרשות המקומית ולנושאי משרה בה בכל הנוגע לביצוע שלבי ההקמה; כל עוד ממלא המנהל המורשה את תפקידו לא ימלאו כל אלה את תפקידיהם ולא ישתמשו בסמכויותיהם לעניין ביצוע שלבי ההקמה.

          (ד)  התמנה מנהל מורשה לפי סעיף קטן (ב), יהיו ראש הרשות המקומית, חבר מועצת הרשות המקומית, נושאי משרה ברשות המקומית ועובדי הרשות המקומית, חייבים, לפי דרישת המנהל המורשה או מי שהוא הסמיך לכך, למסור לו או לשלוחיו את הידיעות, הפנקסים, המסמכים או כל מידע אחר שלדעת הדורש יש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע תפקידיו של המנהל המורשה.

          (ה)  הממונה רשאי להורות לרשות המקומית לשלם למנהל המורשה שכר והוצאות שהוציא לשם ביצוע תפקידו כפי שיורה, ואם היה המנהל המורשה עובד המדינה, רשאי הממונה להורות כי השכר ישולם לאוצר המדינה; מנהל מורשה יהיה רשאי לגבות את שכרו והוצאותיו מחשבון הרשות המקומית, והוא יבוא לעניין זה במקום הרשות המקומית, לפי העניין, והגורמים המוסמכים מטעמה.

          (ו)   מנהל מורשה יפעל בהתחשב בטובת הרשות המקומית ותושביה, ויפעל בזהירות, במיומנות ובשקידה המתחייבות מהסמכויות שניתנו לו לפי סעיף זה; הוראות סעיף 123(ב) יחולו על מנהל מורשה, בשינויים המחויבים.

          (ז)   כהונתו של מנהל מורשה תפקע עם אישור הממונה כי הסתיים שלב ההקמה כאמור בסעיף 6ז(א)(4).

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 180 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 6ח

הבטחת זכויות נושי חברה מתמזגת (תיקון מס' 6)  תשע"ג-2013

6ט.     (א)  מועצת הקשות תקבע, בהתייעצות עם הממונה, כללים לשם הבטחת האיתנות הפיננסית של חברות אזוריות ועמידתן בהתחייבויות שהועברו אליהן מן החברות המתמזגות.

          (ב)  לא היה ביכולתה של חברה אזורית לעמוד בהתחייבויות שהועברו אליה מחברה מתמזגת, זכאים נושי חברה מתמזגת לסיוע מאוצר המדינה בשיעור שיקבע שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

          (ג)   נושה חברה מתמזגת המבקש סיוע לגבי התחייבות כלפיו יגיש את בקשתו למי ששר האוצר הסמיך לכך מבין עובדי משרדו (בסעיף זה – הגורם המוסמך), לאחר שחלפו 60 ימים מהיום שנקבע לפירעון ההתחייבות ו-30 ימים מהיום שבו פנה לחברה האזורית בדרישה לקיום ההתחייבות; שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין הגשת בקשה כאמור.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא יינתן סיוע אם הגורם המוסמך החליט, לאחר התייעצות עם הממונה, כי אי-יכולתה של החברה האזורית לקיים את התחייבויותיה אינו נובע מהמיזוג.

          (ה)  ניתן סיוע לפי סעיף קטן (ב), יראו את החוב לנושה החברה המתמזגת, בסכום הסיוע שניתן, כאילו המומחה למדינה, אף אם בהסכם שבינו לבין החברה המתמזגת נקבעה הוראה המונעת המחאה כאמור.

          (ו)   בסעיף זה, "נושה חברה מתמזגת" – נושה שהתקשר עם חברה המחויבת במיזוג לפי הוראות חוק זה או עם חברה בת של חברה כאמור, לפני יום כ"ה באב התשע"ג (1 באוגוסט 2013), בהסכם לתקופה הנמשכת עד לאחר המועד הקובע, ואינו רשות מקומית, תאגיד בשליטת רשות מקומית או מקורות חברת מים בע"מ.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 181 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 6ט

אישור תקנון החברה

7.    התקנון של חברה טעון אישור הממונה; הממונה יאשרו אם נוכח כי הוא תואם את הוראות חוק זה ומטרותיו.

סימן ב': העברת עובדים, נכסים, זכויות והתחייבויות

הסכם להעברת עובדים והסכם עבודה

8.    (א)  הרשות המקומית והחברה רשאיות להסכים ביניהן, וביניהן לבין הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי הרשות המקומית, על העברת עובדי הרשות המקומית משירות הרשות המקומית לשירות החברה (להלן – הסכם להעברת עובדים); נחתם הסכם להעברת עובדים יחולו הוראות אלה מיום תחילתו, שלא יקדם ליום תחילת פעילות החברה:

(1)   עובד הרשות המקומית שנקבע בהסכם להעברת עובדים יהיה עובד החברה החל ביום שנקבע בו;

(2)   על אף האמור בכל דין, עובד הרשות המקומית שהיה לעובד החברה כאמור בפסקה (1), לא יהיה זכאי להטבות פרישה כלשהן בשל ההעברה, והוא לא יהיה רשאי לתבוע מן הרשות המקומית את זכויותיו מכוח יחסי עובד ומעביד בשל תקופת היותו עובד שלה, שהחברה קיבלה על עצמה בהסכם להעברת עובדים לקיים אותן.

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          (ב)  לגבי תקופת היות החברה חברה עירונית, כמשמעותה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, יהיו הסכמי העבודה בין החברה לבין הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי החברה, שענינם תנאי עבודה, שינויי תקן, שכר והטבות אחרות, וכן חוזים אישיים בין החברה לבין עובדיה שענינם כאמור, טעונים אישור מועצת הרשות; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות החוק האמור לענין חברה עירונית.

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 345 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

(ב) לגבי תקופת היות החברה חברה עירונית, כמשמעותה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, יהיו הסכמי העבודה בין החברה לבין הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי החברה, שענינם תנאי עבודה, שינויי תקן, שכר והטבות אחרות, וכן חוזים אישיים בין החברה לבין עובדיה שענינם כאמור, טעונים אישור שר הפנים ושר האוצר מועצת הרשות; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות החוק האמור לענין חברה עירונית.

העברת נכסים לחברה

9.    (א)  רשות מקומית שהקימה חברה, לבדה או יחד עם רשויות מקומיות אחרות, תעביר לחברה את כל זכויותיה בנכסים התפעוליים ששימשו ערב הקמת החברה את משק המים והביוב של הרשות המקומית, לרבות –

(1)   מערכת המים ומערכת הביוב;

(2)   בריכות ותחנות שאיבה;

(3)   מיתקני טיהור וסילוק של שפכים;

(4)   ציוד מכני ואלקטרוני המשמש את מערכות המים והביוב;

(5)   תכניות, מפות, סקרים וכיוצא באלה;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

(6)   מידע על צרכנים, הנדרש לחברה לשם מתן שירותי מים וביוב לפי חוק זה, כמפורט להלן: שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, מספר נכס, כתובת הנכס, כתובת למשלוח דואר, קוטר מד מים ושנת התקנתו; מועצת הרשות, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאית לקבוע בכללים פרטים נוספים על אודות צרכנים לעניין פסקה זו, הנדרשים לחברה לשם מתן שירותי מים וביוב לפי חוק זה.

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

          (א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), לענין נכסים תפעוליים כמשמעותם באותו סעיף שבבעלות רשות מקומית ערב הקמת החברה, רשאית הרשות המקומית להעביר לחברה זכויות חכירה בלבד ל-49 שנים, במקום בעלות.

          (ב)  הרשות המקומית רשאית להעביר לחברה זכויות בנכסים נוספים ששימשו, ערב הקמת החברה, את משק המים והביוב שלה או פעילות נוספת שלה, לרבות זכויות במקרקעין, משרדים, בתי מלאכה, מעבדות, מחסנים וציוד לשעת חירום.

          (ג)   אישר הממונה את הסכם ההעברה לפי סעיף 11(ב), תבוא החברה לענין הזכויות בנכסים שהועברו בהסכם, מיום תחילת פעילות החברה, במקום הרשות המקומית לכל דבר, על אף האמור בכל דין ובכל חוזה, לרבות חוזה בדבר שעבוד הנכסים; זכויות בעל השעבוד יהיו כלפי החברה, ואולם אם קבע בית המשפט, לבקשת בעל השעבוד, כי ההעברה פוגעת פגיעה מהותית בזכויותיו, רשאי הוא לצוות כי הרשות המקומית תמשיך להיות חייבת כלפי בעל השעבוד יחד עם החברה.

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          (ד)  רישיונות והקצבות שניתנו לפי חוק המים, לרשות מקומית שהקימה חברה, לבדה או יחד עם רשויות מקומיות אחרות, יועברו לחברה החל ביום תחילת פעילות החברה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכויותיהם של מנהל הרשות ומועצת הרשות לפי החוק האמור.

מיום 29.12.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 205 (ה"ח 4)

הוספת סעיף קטן 9(א1)

 

מיום 1.1.2007 עד יום 30.6.2008 (בוטל)

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 349 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 77 (ה"ח 260)

(ד) רישיונות והקצבות שניתנו לפי חוק המים, לרשות מקומית שהקימה חברה, לבדה או יחד עם רשויות מקומיות אחרות, יועברו לחברה החל ביום תחילת פעילות החברה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכויותיו של נציב המים מסמכויותיהם של מנהל הרשות הממשלתית ומועצת הרשות הממשלתית לפי החוק האמור.

 

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 345 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

(ד) רישיונות והקצבות שניתנו לפי חוק המים, לרשות מקומית שהקימה חברה, לבדה או יחד עם רשויות מקומיות אחרות, יועברו לחברה החל ביום תחילת פעילות החברה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכויותיו של נציב המים מסמכויותיהם של מנהל הרשות ומועצת הרשות לפי החוק האמור.

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 182 (ה"ח 768)

הוספת פסקה 9(א)(6)

העברת זכויות וחובות להפעלת המערכות ולמתן השירותים

10.  רשות מקומית שהקימה חברה, לבדה או יחד עם רשויות מקומיות אחרות, תעביר לחברה את זכויותיה וסמכויותיה לפי הסכמים, התקשרויות ועסקאות (בסעיף זה - הסכמים) בכל הנוגע להפעלת מערכות המים והביוב ולמתן שירותי המים והביוב ערב יום תחילת פעילות החברה; מיום תחילת פעילות החברה, יהיו הזכויות והסמכויות כאמור נתונות לחברה, והחובות וההתחייבויות המוטלות על הרשות המקומית לפי ההסכמים יהיו מוטלות על החברה, והיא תבוא במקום הרשות המקומית לכל דבר, על אף האמור בכל חוזה ובדיני המחאת חיובים.

תנאי ההעברה (תיקון מס' 4) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 6)  תשע"ג-2013

11.  (א)  מועצת הרשות תקבע, לאחר התייעצות עם הממונה, כללים לענין התנאים שבהם יועברו הנכסים והזכויות מן הרשות המקומית לחברה או מהחברה המתמזגת לחברה האזורית; לענין זה תהיה המועצה רשאית, בין השאר, לקבוע כללים ועקרונות בענינים אלה:

(1)   חישוב שווי הנכסים המועברים;

(2)   קביעת החלק של הנכסים אשר יועבר כתמורה להקצאת מניות בחברה;

(3)   קביעת החלק של הנכסים אשר יועבר לחברה כהלוואה, ותנאי ההלוואה, לרבות שעבוד נכסים להבטחת פירעונה.

(תיקון מס' 6)  תשע"ג-2013

          (ב)  הנכסים, הזכויות והחובות אשר יועברו כאמור בסעיפים 9 ו-10 ותנאי העברתם ייקבעו בהסכם בין הרשות המקומית לבין החברה או בהסכם בין החברה המתמזגת לבין החברה האזורית, בכפוף לכללים שייקבעו לפי סעיף קטן (א); הסכם כאמור טעון אישור הממונה והוא יאשרו אם נוכח כי ההסכם תואם את הכללים ואת הוראות חוק זה ומטרותיו.

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 345 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

(א) שר הפנים ושר האוצר יקבעו מועצת הרשות תקבע, לאחר התייעצות עם הממונה, כללים לענין התנאים שבהם יועברו הנכסים והזכויות מן הרשות המקומית לחברה; לענין זה יהיו השרים האמורים רשאים תהיה המועצה רשאית, בין השאר, לקבוע כללים ועקרונות בענינים אלה:

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 182 (ה"ח 768)

11. (א) מועצת הרשות תקבע, לאחר התייעצות עם הממונה, כללים לענין התנאים שבהם יועברו הנכסים והזכויות מן הרשות המקומית לחברה או מהחברה המתמזגת לחברה האזורית; לענין זה תהיה המועצה רשאית, בין השאר, לקבוע כללים ועקרונות בענינים אלה:

(1) חישוב שווי הנכסים המועברים;

(2) קביעת החלק של הנכסים אשר יועבר כתמורה להקצאת מניות בחברה;

(3) קביעת החלק של הנכסים אשר יועבר לחברה כהלוואה, ותנאי ההלוואה, לרבות שעבוד נכסים להבטחת פירעונה.

(ב) הנכסים, הזכויות והחובות אשר יועברו כאמור בסעיפים 9 ו-10 ותנאי העברתם ייקבעו בהסכם בין הרשות המקומית לבין החברה או בהסכם בין החברה המתמזגת לבין החברה האזורית, בכפוף לכללים שייקבעו לפי סעיף קטן (א); הסכם כאמור טעון אישור הממונה והוא יאשרו אם נוכח כי ההסכם תואם את הכללים ואת הוראות חוק זה ומטרותיו.

תביעות ועילות

12.  (א)  כל תביעה שהיתה תלויה ועומדת מטעם הרשות המקומית או נגדה לפני יום תחילת פעילות החברה בקשר לתפעול משק המים והביוב, לנכסי מערכות המים והביוב או בקשר לרישיונות, להסכמים, להתקשרויות או עסקאות כאמור בסעיפים 8 עד 11, וכן כל עילה של תביעה כזו שהיתה קיימת אותו זמן, יוסיפו לעמוד בתוקפן כאילו לא נעשתה ההעברה האמורה.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) ובדיני המחאת חיובים, רשאי הממונה להורות או לאשר כי לענין תביעות או עילות מסוימות, או סוגי תביעות ועילות, תבוא החברה במקום הרשות המקומית, ואולם אם קבע בית המשפט, לבקשת תובע או מבקש, כי הדבר פוגע פגיעה מהותית בזכויותיו, רשאי בית המשפט לצוות כי הרשות המקומית תמשיך להיות צד לתביעה יחד עם החברה.

פטור ממסים ומאגרות

13.  (א)  הסכמים בין הרשות המקומית לבין החברה בכל הנוגע להקמת החברה ולהעברת נכסים, זכויות וחובות ביניהן, יהיו פטורים ממס בולים לפי חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א- 1961; הוראה זו תחול כל עוד החברה היא בשליטת הרשות המקומית, כהגדרתה בסעיף 59(ב).

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          (ב)  לענין סעיפים 21 ו-88 לפקודת מס הכנסה, ולענין חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963, יחולו לגבי נכס שהועבר מהרשות המקומית לחברה או מהחברה המתמזגת לחברה האזורית לפי סימן זה, הוראות אלה:

(תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

(1)   המחיר המקורי של נכס יהא שוויו ביום ההעברה, כפי שנקבע בהתאם לכללים לפי סעיף 11;

(תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

(2)   שווי הרכישה יהא שווי הזכות במקרקעין ביום ההעברה, כפי שנקבע בהתאם לכללים לפי סעיף 11;

(תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

(3)   יום הרכישה יהיה יום ההעברה;

(תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 6)  תשע"ג-2013

(4)   העברת הזכות במקרקעין מהרשות המקומית לחברה או מהחברה המתמזגת לחברה האזורית תחויב במס רכישה בשיעור של 0.5% משוויה לפי פסקה (2) ולא תחויב במס מכירה;

(תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 6)  תשע"ג-2013

לענין זה, "יום ההעברה" – יום חתימת הסכם ההעברה של הנכסים מהרשות המקומית לחברה או יום החתימה על הצעת המיזוג לפי סעיף 316 לחוק החברות כנוסחו בסעיף 6ה, לפי העניין.

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 172 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

(ב) לענין סעיפים 21 ו-88 לפקודת מס הכנסה, ולענין חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963, יחולו לגבי נכס שהועבר מהרשות המקומית לחברה לפי סימן זה, הוראות אלה:

(1) "יום הרכישה" יהיה יום רכישת הנכס בידי הרשות המקומית, והמחיר המקורי של הנכס יהיה כמחיר המקורי של הנכס, כפי שהיה בידי הרשות המקומית;

(2) העברת הזכות במקרקעין מהרשות המקומית לחברה לא תחויב במס מכירה ובמס רכישה;

(1) המחיר המקורי של נכס יהא שוויו ביום ההעברה, כפי שנקבע בהתאם לכללים לפי סעיף 11;

(2) שווי הרכישה יהא שווי הזכות במקרקעין ביום ההעברה, כפי שנקבע בהתאם לכללים לפי סעיף 11;

(3) יום הרכישה יהיה יום ההעברה;

(4) העברת הזכות במקרקעין מהרשות המקומית לחברה תחויב במס רכישה בשיעור של 0.5% משוויה לפי פסקה (2) ולא תחויב במס מכירה;

לענין זה, "יום ההעברה" - יום חתימת הסכם ההעברה של הנכסים מהרשות המקומית לחברה.

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 182 (ה"ח 768)

(ב) לענין סעיפים 21 ו-88 לפקודת מס הכנסה, ולענין חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963, יחולו לגבי נכס שהועבר מהרשות המקומית לחברה או מהחברה המתמזגת לחברה האזורית לפי סימן זה, הוראות אלה:

(1) המחיר המקורי של נכס יהא שוויו ביום ההעברה, כפי שנקבע בהתאם לכללים לפי סעיף 11;

(2) שווי הרכישה יהא שווי הזכות במקרקעין ביום ההעברה, כפי שנקבע בהתאם לכללים לפי סעיף 11;

(3) יום הרכישה יהיה יום ההעברה;

(4) העברת הזכות במקרקעין מהרשות המקומית לחברה או מהחברה המתמזגת לחברה האזורית תחויב במס רכישה בשיעור של 0.5% משוויה לפי פסקה (2) ולא תחויב במס מכירה;

לענין זה, "יום ההעברה" - יום חתימת הסכם ההעברה של הנכסים מהרשות המקומית לחברה או יום החתימה על הצעת המיזוג לפי סעיף 316 לחוק החברות כנוסחו בסעיף 6ה, לפי העניין.

פטור ממס חברות – הוראת שעה (תיקון מס' 5)  תשע"ג-2012 (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

13א.  בשנות המס 2011 עד 2018 הכנסתה של חברה אשר רשות מקומית, אחת או יותר, מחזיקה בכל אמצעי השליטה בה, תהיה פטורה ממס חברות; לעניין זה, "מס חברות" – מס המוטל לפי סעיף 126 לפקודת מס הכנסה.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ג מס' 2387 מיום 15.11.2012 עמ' 35 (ה"ח 686)

הוספת סעיף 13א

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 84 (ה"ח 1083)

13א. בשנות המס 2011 עד 2015 עד 2018 הכנסתה של חברה אשר רשות מקומית, אחת או יותר, מחזיקה בכל אמצעי השליטה בה, תהיה פטורה ממס חברות; לעניין זה, "מס חברות" – מס המוטל לפי סעיף 126 לפקודת מס הכנסה.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

סימן ב'1: הפעלת שירותי הולכה וטיפול באמצעות חברת ביוב

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 84 (ה"ח 1083)

הוספת סימן ב'1

מרחבי ביוב (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

13ב.  (א)  מועצת הרשות, בהמלצת הממונה, תקבע בהודעה ברשומות חלוקה של שטח המדינה למרחבים שבכל אחד מהם יתאפשר לתת רישיון חברת ביוב לחברת ביוב אחת בלבד; חלוקה כאמור תיקבע בהתחשב במטרות חוק זה.

          (ב)  מועצת הרשות תיתן לציבור ולכל גורם הנוגע בדבר הזדמנות נאותה להביא לפניה את עמדתם בנוגע לחלוקה כאמור בסעיף (א), בדרך שתורה מועצת הרשות.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 84 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13ב

העברת שירותי הולכה וטיפול לחברת ביוב (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

13ג.   (א)  ספק שירותי ביוב שאינו חברת ביוב רשאי לבקש מחברת הביוב שבמרחב הביוב שבו הוא נמצא לקבל ממנה שירותי הולכה וטיפול או להצטרף לחברת ביוב משותפת, אם בחר שלא להמשיך לספק בעצמו שירותי הולכה וטיפול לצרכניו בכפוף להוראות כל דין; בקשה כאמור טעונה –

(1)   לעניין ספק שירותי ביוב שהוא רשות מקומית – אישור מועצת הרשות המקומית;

(2)   לעניין ספק שירותי ביוב שהוא חברה – אישור דירקטוריון החברה, ולעניין חברה שמוחזקת בידי רשות מקומית אחת – גם אישור מועצת הרשות המקומית.

          (ב)  ביקש ספק שירותי ביוב שאינו חברת ביוב לקבל שירותי הולכה וטיפול מחברת הביוב כאמור בסעיף קטן (א), תהיה חברת הביוב חייבת לספק לו את השירותים האמורים לפי הוראות חוק זה; ואולם חברת ביוב שערב קבלת רישיון חברת ביוב סיפקה שירותי הולכה וטיפול לספק שירותי ביוב במרחב הביוב שלה לפי הסכם שנעשה כדין ביניהם, תהיה רשאית שלא לספק שירותי הולכה וטיפול לפי הוראות חוק זה, ותמשיך לספק שירותי הולכה וטיפול לאותו ספק לפי הוראות ההסכם, והכול כל עוד ההסכם בתוקף.

          (ג)   ביקש ספק שירותי ביוב שאינו חברת ביוב להצטרף לחברת ביוב משותפת כאמור בסעיף קטן (א), תצרף אותו חברת הביוב המשותפת, לפי הוראות חוק זה.

          (ד)  המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין אספקת שירותי הולכה וטיפול כאמור בסעיף קטן (ב) ולעניין הצטרפות ספק שירותי ביוב שאינו חברת ביוב לחברת ביוב משותפת כאמור בסעיף קטן (ג), ועד לקביעת כללים כאמור יפעלו חברת הביוב וספק שירותי הביוב בהתאם להוראות שתיתן המועצה לשם יישום סעיף זה.

          (ה)  לעניין חברת ביוב שהיא איגוד ערים, יראו ספק שירותי ביוב שהוא רשות מקומית שבתחום אותו איגוד הערים, וכן ספק שירותי ביוב שהוא חברה שאמצעי השליטה בה מוחזקים בידי רשות מקומית כאמור, כמי שביקשו לקבל שירותי הולכה וטיפול מחברת הביוב כאמור, בהתאם להוראות סעיף קטן (ב).

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 84 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13ג

הוראות לעניין תשתית הולכה וטיפול (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

13ד.  (א)  ביקש ספק שירותי ביוב שאינו חברת ביוב, מחברת ביוב, לקבל ממנה שירותי הולכה וטיפול או להצטרף לחברת ביוב משותפת כאמור בסעיף 13ג (בסעיף קטן זה – הספק המבקש), רשאי הממונה להורות כי תשתית ההולכה והטיפול שבאמצעותה תיתן חברת הביוב את שירותי ההולכה והטיפול לספק המבקש –

(1)   תכלול מרכיבים ממערכת הביוב של הספק המבקש, שנמצאים בתחומו ומשמשים להולכת ביוב או מרכיבים של מערכת ביוב שיותקנו בידי חברת הביוב בתחומו של הספק המבקש;

(2)   לא תכלול מרכיבים מתשתית ההולכה והטיפול של הספק המבקש.

          (ב)  הורה הממונה כאמור בסעיף קטן (א)(1), יראו את השטח שבו נמצאים המרכיבים כאמור באותה פסקה כתחומה של חברת הביוב לעניין חוק זה; הורה כאמור בסעיף קטן (א)(2) – לא יראו את השטח שבו נמצאים המרכיבים כאמור באותה פסקה כתחומה של חברת הביוב לעניין חוק זה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 85 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13ד

תקנון חברת ביוב (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

13ה.  התקנון של חברת ביוב, למעט איגוד ערים, טעון אישור של הממונה; הממונה יאשרו אם נוכח כי הוא תואם את הוראות חוק זה ומטרותיו.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 85 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13ה

העברת עובדים לחברת ביוב (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

13ו.   (א)  ספק שירותי ביוב וחברת הביוב, או ספקי שירותי ביוב שהקימו חברת ביוב משותפת, רשאים להסכים ביניהם, וביניהם לבין הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי ספק שירותי ביוב, ואם לא היה ארגון מייצג לעובדי ספק שירותי ביוב – ביניהם לבין עובד ספק שירותי הביוב, על העברת עובדי ספק שירותי ביוב משירות ספק שירותי ביוב לשירות חברת הביוב (להלן – הסכם להעברת עובדים); נחתם הסכם להעברת עובדים, יחולו הוראות אלה מיום תחילתו, שלא יקדם ליום המעבר:

(1)   עובד ספק שירותי ביוב שהועבר על פי הסכם להעברת עובדים, יהיה עובד חברת הביוב החל ביום שנקבע בו;

(2)   על אף האמור בכל דין עובד ספק שירותי הביוב שהיה לעובד חברת הביוב כאמור בפסקה (1), לא יהיה זכאי להטבות פרישה כלשהן בשל ההעברה, והוא לא יהיה רשאי לתבוע מספק שירותי הביוב את זכויותיו שלו, שחברת הביוב קיבלה על עצמה בהסכם להעברת עובדים לקיים אותן.

          (ב)  לגבי תקופת היות החברה חברה עירונית, כמשמעותה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, יהיו הסכמי העבודה בין חברת הביוב לבין הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי ספק שירותי הביוב, שעניינם תנאי עבודה, שינויי תקן, שכר והטבות אחרות, וכן חוזים אישיים בין החברה לבין עובדיה שעניינם כאמור, טעונים אישור של מועצת הרשות; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות החוק האמור לעניין חברה עירונית.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 85 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13ו

העברת נכסים לחברת ביוב (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

13ז.   (א)  ספק שירותי ביוב שאינו חברת ביוב המצטרף לחברת ביוב משותפת יעביר לחברת הביוב המשותפת את כל זכויותיו בתשתית ההולכה והטיפול שלו.

          (ב)  ביקש ספק שירותי ביוב במרחב ביוב לקבל שירותי הולכה וטיפול מחברת הביוב שבאותו מרחב ביוב –

(1)   יעביר הספק לחברת הביוב זכויות בתשתית ההולכה והטיפול ששימשה למתן שירותי הולכה וטיפול על ידו, ערב יום המעבר כנגד כל השקעה חדשה שתבצע חברת הביוב בתשתית ההולכה והטיפול שמשמשת למתן שירותי הולכה וטיפול לספק האמור, בהתאם לכללים שקבעה המועצה לפי סעיף 13ט(א)(4), ועד לקביעת כללים כאמור – כפי שייקבע בהסכם ההעברה לפי סעיף 13ט(ב) בין ספק שירותי הביוב לבין חברת הביוב, באישור המועצה;

(2)   רשאי הספק להעביר לחברת הביוב התחייבויות בהתאם להלוואות שנלקחו על ידו, כנגד זכויות בתשתית ההולכה והטיפול שלו, כפי שייקבע בהסכם ההעברה לפי סעיף 13ט(ב) בין ספק שירותי הביוב לבין חברת הביוב, באישור הממונה.

          (ג)   אישר הממונה את הסכם ההעברה לפי סעיף 13ט(ב), תבוא חברת הביוב לעניין הזכויות בנכסים שהועברו בהסכם, מיום המעבר, במקום ספק שירותי הביוב לכל דבר, על אף האמור בכל דין ובכל חוזה, לרבות חוזה בדבר שעבוד הנכסים; זכויות בעל השעבוד יהיו כלפי חברת ביוב, ואולם אם קבע בית המשפט, לבקשת בעל השעבוד, כי ההעברה פוגעת פגיעה מהותית בזכויותיו, רשאי הוא לצוות כי ספק שירותי הביוב ימשיך להיות חייב כלפי בעל השעבוד יחד עם חברת הביוב.

          (ד)  רישיונות שניתנו לפי חוק המים, לספק שירותי ביוב, וכן חובות שהוטלו עליו בהוראות לפי אותו חוק, יועברו לחברת הביוב החל מיום המעבר; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכויותיהם של מנהל הרשות ומועצת הרשות לפי החוק האמור.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 86 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13ז

העברת זכויות והתחייבויות לחברת ביוב (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

13ח.  ספק שירותי ביוב שהחליט לקבל שירותי הולכה וטיפול מחברת ביוב או להצטרף לחברת ביוב משותפת, יעביר לחברת הביוב את זכויותיו וסמכויותיו לפי הסכמים, התקשרויות ועסקאות (בסעיף זה – הסכמים) בכל הנוגע להפעלת תשתיות הולכה וטיפול ערב יום המעבר; מיום המעבר יהיו הזכויות והסמכויות כאמור נתונות לחברת הביוב, והחובות וההתחייבויות המוטלות על ספק שירותי הביוב לפי ההסכמים יהיו מוטלות על חברת הביוב, והיא תבוא במקום ספק שירותי הביוב לכל דבר, על אף האמור בכל חזוה ובדיני המחאת חיובים.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 87 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13ח

תנאי ההעברה לעניין חברת ביוב (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

13ט.  (א)  מועצת הרשות תקבע, לאחר התייעצות עם הממונה, כללים לעניין התנאים שבהם יועברו הנכסים והזכויות מספק שירותי הביוב לחברת הביוב; לעניין זה תהיה המועצה רשאית, בין השאר, לקבוע כללים ועקרונות בעניינים אלה:

(1)   חישוב שווי הנכסים המועברים;

(2)   קביעת החלק של הנכסים אשר יועבר כנגד להקצאת מניות בחברת הביוב המשותפת;

(3)   קביעת החלק של הנכסים אשר יועבר לחברת הביוב כהלוואה, ותנאי ההלוואה, לרבות שעבוד נכסים להבטחת פירעונה;

(4)   קביעת הזכויות בתשתית ההולכה והטיפול שיועברו מספק שירותי הביוב לחברת הביוב כנגד כל השקעה חדשה שתבצע חברת הביוב בתשתית ההולכה והטיפול שמשמשת למתן שירותי הולכה וטיפול לספק האמור כאמור בסעיף 13ז(ב)(1), וכן התנאים והמועדים לביצוע ההעברה כאמור.

          (ב)  הנכסים, הזכויות והחובות אשר יועברו כאמור בסעיפים 13ז עד 13ח ו-13י ותנאי העברתם ייקבעו בהסכם בין ספק שירותי הביוב לבין חברת הביוב, בכפוף לכללים שייקבעו לפיל סעיף קטן (א); הסכם כאמור טעון אישור של הממונה והוא יאשרו אם נוכח כי ההסכם תואם את הכללים ואת הוראות חוק זה ומטרותיו.

          (ג)   בהסכם כאמור בסעיף קטן (ב), ייקבע גם יום העברת שירותי ההולכה והטיפול מספק שירותי הביוב לחברת הביוב.

          (ד)  הגיש ספק שירותי ביוב לחברת ביוב, בקשה לקבלת שירותי הולכה וטיפול ממנה, או בקשה להצטרף לחברת ביוב משותפת, ולא הגיעו הצדדים להסכם בתוך 90 ימים ממועד הגשת הבקשה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות שייתן הממונה לעניין זה, החל מהמועד שיורה עליו, ויראו את המועד שיורה עליו כאמור כיום המעבר לעניין חוק זה; חלקו חברת הביוב או ספק שירותי הביוב על הוראות הממונה כאמור, תובא המחלוקת להכרעת המועצה; הכריעה המועצה כאמור בניגוד לעמדת ספק שירותי הביוב, יהיה ספק שירותי הביוב רשאי לבטל את בקשתו לקבל שירותי הולכה וטיפול מחברת הביוב או להצטרף לחברת ביוב משותפת, לפי העניין.

          (ה)  (1)   מועצת הרשות תקבע, בהתייעצות עם הממונה, כללים לשם הבטחת האיתנות הפיננסית של חברות ביוב ועמידתן בהתחייבויות שהועברו אליהן מספקי שירותי ביוב;

(2)   לא היה ביכולתה של חברת ביוב לעמוד בהתחייבויות שהועברו אליה מספק שירותי ביוב או בהתחייבויות שהיו לה ערב צירופו של ספק שירותי ביוב אליה, זכאים נושי ספק שירותי הביוב או, לפי העניין, נושי ספק שירותי הביוב שהוא חברת הביוב המשותפת, לסיוע מאוצר המדינה בשיעור שיקבע שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

(3)   נושה ספק שירותי ביוב המבקש סיוע לגבי התחייבות כלפיו יגיש את בקשתו למי ששר האוצר הסמיך לכך מבין עובדי משרדו (בסעיף זה – הגורם המוסמך), לאחר שחלפו 60 ימים מהיום שנקבע לפירעון ההתחייבות ו-30 ימים מהיום שבו פנה לחברת הביוב, לפי העניין, בדרישה לקיום ההתחייבות; שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין הגשת בקשה כאמור;

(4)   על אף האמור בפסקה (2), לא יינתן סיוע אם הגורם המוסמך החליט, לאחר התייעצות עם הממונה, כי אי-יכולתה של חברת הביוב לקיים את התחייבויותיה אינו נובע מצירוף ספק שירותי הביוב;

(5)   ניתן סיוע לפי פסקה (2), יראו את החוב לנושה ספק שירותי ביוב, בסכום הסיוע שניתן, כאילו הומחה למדינה, אף אם בהסכם שבינו לבין חברת הביוב נקבעה הוראה המונעת המחאה כאמור;

(6)   בסעיף קטן זה, "נושה ספק שירותי ביוב" – נושה שהתקשר עם ספק שירותי ביוב טרם הצטרפותו של ספק שירותי הביוב לחברת ביוב משותפת, לעניין תשתית הולכה וטיפול, ולעניין חברת ביוב משותפת שצירפה אליה ספק שירותי ביוב לאחר שהוקמה – גם נושה שהתקשר עם חברת הביוב המשותפת טרם הצטרפותו של ספק שירותי הביוב כאמור לחברת הביוב המשותפת, לעניין תשתית הולכה וטיפול.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 87 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13ט

תביעות ועילות לעניין חברת ביוב (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

13י.   (א)  כל תביעה שהיתה תלויה ועומדת מטעם ספק שירותי הביוב או נגדו לפני יום המעבר, בקשר לשירותי הולכה וטיפול או תשתיות הולכה וטיפול, או בקשר לרישיונות, להסכמים, להתקשרויות או עסקאות כאמור בסעיפים 13ו עד 13ט, בנוגע לשירותים או תשתיות כאמור, וכן כל עילה של תביעה כזו שהיתה קיימת אותו זמן, יוסיפו לעמוד בתוקפן כאילו לא החלה חברת הביוב לתת שירותי הולכה וטיפול לספק שירותי הביוב או שספק שירותי הביוב לא הצטרף לחברת הביוב המשותפת, לפי העניין.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) ובדיני המחאת חיובים, ספק שירותי ביוב וחברת ביוב רשאים להסכים כי כל תביעה שהיתה תלויה ועומדת מטעם ספק שירותי הביוב או נגדו לפני יום המעבר, בקשר לתשתית ההולכה והטיפול, או בקשר לרישיונות, להסכמים, להתקשרויות או עסקאות כאמור בסעיפים 13ו עד 13ט, וכן כל עילה של תביעה כזו שהיתה קיימת אותו זמן, תועבר מספק שירותי הביוב לחברת הביוב ובלבד שהממונה אישר את ההעברה כאמור; ואולם אם קבע בית המשפט, לבקשת תובע או מבקש, כי הדבר פוגע פגיעה מהותית בזכויותיו, רשאי בית המשפט לצוות כי ספק שירותי הביוב ימשיך להיות צד לתביעה יחד עם חברת הביוב.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 89 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13י

פטור ממסים לעניין חברת ביוב (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

13יא. (א)  סעיפים 13(א) ו-13א יחולו, בשינויים המחויבים, על חברת ביוב ועל הסכמים לפי סימן זה.

          (ב)  סעיף 13(ב) יחול על העברת נכס מספק שירותי ביוב לחברת ביוב, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)   בפסקאות (1) ו-(2), בכל מקום, במקום "סעיף 11" יקראו "סעיף 13ט";

(2)   בפסקה (4), במקום ההגדרה "יום ההעברה" יקראו:

""יום ההעברה" – יום החתימה על ההסכם בין ספק שירותי הביוב לבין חברת הביוב, כמשמעותו סעיף 13ט(ב)."

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 89 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13יא

תחולת הוראות לעניין חברת ביוב (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

13יב. על חברת ביוב יחולו הורואת החוק לעניין חברה, למעט הוראות סימנים א' ו-ב' של פרק זה, וסעיפים 29(א), 30 עד 32 ו-124 ולעניין חברת ביוב שהיא איגוד ערים – גם למעט לעניין סעיפים 28, 112 ו-הוראות פרקים ד' ו-ה' וסימן ב' לפרק ח'.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 89 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13יב

סימן ג': רישוי

חובת רישיון (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

14.    (א)  לא תעסוק חברה בפעילות חיונית אלא על פי רישיון שניתן לה לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו, ולא תעסוק בפעילות נוספת אלא אם כן ניתן לה גם רישיון לאותה פעילות נוספת, ובהתאם לתנאיו.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לא יעסוק ספק שירותי ביוב בשירותי הולכה וטיפול, אלא אם כן ניתן לו רישיון הולכה וטיפול לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו; הוראה זו לא תחול על ספק שירותי ביוב שהתקיים בו אחד מאלה:

(1)   חל לגביו פטור מהצורך בקבלת רישיון בהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות לפי סעיף 21א;

(2)   הוא איגוד ערים המספק שירותי הולכה וטיפול, הכוללים הולכת שפכים והטיפול בהם גם יחד.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          (ג)   בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), מי שקיבל רישיון חברת ביוב, לא יעסוק במתן שירותי הולכה וטיפול אלא לפי הרישיון האמור ובהתאם לתנאיו; על אף האמור, ובלי לגרוע מהוראות סעיף 13ג, מי שקיבל רישיון חברת ביוב ועסק כדין או שהוא חברה-בת של חברה שעסקה כדין, ערב מתן הרישיון, במתן שירותי הולכה וטיפול לספק שירותי ביוב, רשאי להמשיך לתת שירותי הולכה וטיפול לאותו ספק, בהתאם לדין האמור, למעט חברת ביוב שהיא איגוד ערים שנתנה שירותי הולכה וטיפול לספק שירותי ביוב כאמור שהוא חבר באיגוד הערים.

מיום 1.1.2017

לענין סעיף קטן 14(ב) ר' הוראת תחילה

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 89 (ה"ח 1083)

14. (א) לא תעסוק חברה בפעילות חיונית אלא על פי רישיון שניתן לה לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו, ולא תעסוק בפעילות נוספת אלא אם כן ניתן לה גם רישיון לאותה פעילות נוספת, ובהתאם לתנאיו.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לא יעסוק ספק שירותי ביוב בשירותי הולכה וטיפול, אלא אם כן ניתן לו רישיון הולכה וטיפול לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו; הוראה זו לא תחול על ספק שירותי ביוב שהתקיים בו אחד מאלה:

(1) חל לגביו פטור מהצורך בקבלת רישיון בהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות לפי סעיף 21א;

(2) הוא איגוד ערים המספק שירותי הולכה וטיפול, הכוללים הולכת שפכים והטיפול בהם גם יחד.

(ג) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), מי שקיבל רישיון חברת ביוב, לא יעסוק במתן שירותי הולכה וטיפול אלא לפי הרישיון האמור ובהתאם לתנאיו; על אף האמור, ובלי לגרוע מהוראות סעיף 13ג, מי שקיבל רישיון חברת ביוב ועסק כדין או שהוא חברה-בת של חברה שעסקה כדין, ערב מתן הרישיון, במתן שירותי הולכה וטיפול לספק שירותי ביוב, רשאי להמשיך לתת שירותי הולכה וטיפול לאותו ספק, בהתאם לדין האמור, למעט חברת ביוב שהיא איגוד ערים שנתנה שירותי הולכה וטיפול לספק שירותי ביוב כאמור שהוא חבר באיגוד הערים.

מתן רישיונות (תיקון מס' 4) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

15.    (א)  הממונה רשאי, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות לפי סעיף 21א, לתת לחברה רישיונות לפעילות חיונית ולפעילות נוספת וכן לתת לספק שירותי ביוב רישיון לשירותי הולכה וטיפול, ולקבוע בהם תנאים להגשמת מטרותיו של חוק זה, ולעניין רישיון שירותי הולכה וטיפול – להגשמת מטרות הוראות הדין לעניין שירותי הולכה וטיפול שחלות על בעל רישיון שירותי הולכה וטיפול.

          (ב)  הממונה לא ייתן רישיון לפעילות נוספת אלא לחברה שיש לה רישיון לפעילות חיונית, או לחברה- בת שלה כאמור בסעיף קטן (ג).

          (ג)   הממונה רשאי להורות כי פעילות נוספת תבוצע באמצעות חברה- בת של החברה; לחברה- הבת יינתן רישיון לפעילות הנוספת, ויחולו עליה הוראות חוק זה, כולן או חלקן, כפי שייקבע ברישיון.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          (ג1) (1)   הממונה רשאי, באישור המועצה ועל פי כללים שקבעה לפי סעיף 21א, לתת רישיון חברת ביוב לאחד מאלה, שביקש לקבל רישיון כאמור:

(א)   חברה-בת של חברה;

(ב)   איגוד ערים;

(ג)    חברה כהגדרתה בחוק החברות שהתאגדה בישראל לפי חוק החברות וכל אמצעי השליטה בה הם בידי שני ספקי שירותי ביוב או יותר;

(2)   לא יינתן רישיון חברת ביוב למי שהממוצע השנתי של כמות השפכים המיוצרים או המטופלים על ידיו קטן מ-10 מיליון מטרים מעוקבים, אלא אם כן ניתן אישורה של המועצה לכך, אם נוכחה כי קיימים טעמים מיוחדים לעשות כן; לעניין זה, "ממוצע שנתי" – ממוצע שנתי כפי שחושב לעניין התקופה של שלוש השנים שקדמו לשנה שבה הוגשה הבקשה לרישיון;

(3)   המועצה תפרסם, באתר האינטרנט של הרשות, לפחות 30 ימים מראש, הודעה בדבר כוונתה לתת אישור לרישיון לפי פסקאות (1) או (2) וכן תמציא הודעה בדבר כוונתה כאמור לכל ספקי שירותי הביוב במרחב הביוב; המועצה תקבל החלטה בדבר מתן אישור לפי פסקאות (1) או (2) לאחר שנתנה למי שביקש רישיון חברת ביוב ולספקי שירותי הביוב, במרחב הביוב, הזדמנות להשמיע את טענותיהם ושקלה את עמדות הציבור שנמסרו לה בכתב לעניין זה;

(4)   המועצה לא תאשר מתן רישיון חברת ביוב לחברת ביוב משותפת, אלא אם כן השתכנעה כי מתקיימים תנאים מיוחדים המחייבים הקמת חברת ביוב משותפת במרחב הביוב, בין השאר, בשל אלה: העדר גוף קיים המסוגל לספק את שירותי ההולכה והטיפול בכל שטחי מרחב הביוב, לרבות בשל אי-יכולת פיננסית או הנדסית לתת את השירותים כאמור, קיומן של תשתיות הולכה וטיפול משותפות מהותיות במרחב הביוב, או יכולת מוכחת לשיתוף פעולה של כלל הגופים הפועלים במרחב הביוב בתחום מתן שירותי הולכה וטיפול;

(5)   הממונה ייתן רישיון לפעילות נוספת כאמור בפסקאות (3) ו-(4) להגדרה "פעילות נוספת" לחברת ביוב שביקשה זאת.

          (ד)  רישיון יינתן לצמיתות או לתקופה קצובה שתיקבע בו.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          (ה)  רישיונות לשירותי הולכה וטיפול לספקי שירותי ביוב יינתנו לפי עקרונות אחידים.

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 345 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

(א) הממונה, לאחר התייעצות עם הרשות, רשאי לתת הממונה רשאי, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות לפי סעיף 21א, לתת לחברה רישיונות לפעילות חיונית ולפעילות נוספת ולקבוע בהם תנאים להגשמת מטרותיו של חוק זה.

 

מיום 1.1.2017

לענין סעיף קטן 15(א) ר' הוראת תחילה

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 90 (ה"ח 1083)

15. (א) הממונה רשאי, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות לפי סעיף 21א, לתת לחברה רישיונות לפעילות חיונית ולפעילות נוספת וכן לתת לספק שירותי ביוב רישיון לשירותי הולכה וטיפול, ולקבוע בהם תנאים להגשמת מטרותיו של חוק זה, ולעניין רישיון שירותי הולכה וטיפול – להגשמת מטרות הוראות הדין לעניין שירותי הולכה וטיפול שחלות על בעל רישיון שירותי הולכה וטיפול.

(ב) הממונה לא ייתן רישיון לפעילות נוספת אלא לחברה שיש לה רישיון לפעילות חיונית, או לחברה- בת שלה כאמור בסעיף קטן (ג).

(ג) הממונה רשאי להורות כי פעילות נוספת תבוצע באמצעות חברה- בת של החברה; לחברה- הבת יינתן רישיון לפעילות הנוספת, ויחולו עליה הוראות חוק זה, כולן או חלקן, כפי שייקבע ברישיון.

(ג1) (1) הממונה רשאי, באישור המועצה ועל פי כללים שקבעה לפי סעיף 21א, לתת רישיון חברת ביוב לאחד מאלה, שביקש לקבל רישיון כאמור:

(א) חברה-בת של חברה;

(ב) איגוד ערים;

(ג) חברה כהגדרתה בחוק החברות שהתאגדה בישראל לפי חוק החברות וכל אמצעי השליטה בה הם בידי שני ספקי שירותי ביוב או יותר;

(2) לא יינתן רישיון חברת ביוב למי שהממוצע השנתי של כמות השפכים המיוצרים או המטופלים על ידיו קטן מ-10 מיליון מטרים מעוקבים, אלא אם כן ניתן אישורה של המועצה לכך, אם נוכחה כי קיימים טעמים מיוחדים לעשות כן; לעניין זה, "ממוצע שנתי" – ממוצע שנתי כפי שחושב לעניין התקופה של שלוש השנים שקדמו לשנה שבה הוגשה הבקשה לרישיון;

(3) המועצה תפרסם, באתר האינטרנט של הרשות, לפחות 30 ימים מראש, הודעה בדבר כוונתה לתת אישור לרישיון לפי פסקאות (1) או (2) וכן תמציא הודעה בדבר כוונתה כאמור לכל ספקי שירותי הביוב במרחב הביוב; המועצה תקבל החלטה בדבר מתן אישור לפי פסקאות (1) או (2) לאחר שנתנה למי שביקש רישיון חברת ביוב ולספקי שירותי הביוב, במרחב הביוב, הזדמנות להשמיע את טענותיהם ושקלה את עמדות הציבור שנמסרו לה בכתב לעניין זה;

(4) המועצה לא תאשר מתן רישיון חברת ביוב לחברת ביוב משותפת, אלא אם כן השתכנעה כי מתקיימים תנאים מיוחדים המחייבים הקמת חברת ביוב משותפת במרחב הביוב, בין השאר, בשל אלה: העדר גוף קיים המסוגל לספק את שירותי ההולכה והטיפול בכל שטחי מרחב הביוב, לרבות בשל אי-יכולת פיננסית או הנדסית לתת את השירותים כאמור, קיומן של תשתיות הולכה וטיפול משותפות מהותיות במרחב הביוב, או יכולת מוכחת לשיתוף פעולה של כלל הגופים הפועלים במרחב הביוב בתחום מתן שירותי הולכה וטיפול;

(5) הממונה ייתן רישיון לפעילות נוספת כאמור בפסקאות (3) ו-(4) להגדרה "פעילות נוספת" לחברת ביוב שביקשה זאת.

(ד) רישיון יינתן לצמיתות או לתקופה קצובה שתיקבע בו.

(ה) רישיונות לשירותי הולכה וטיפול לספקי שירותי ביוב יינתנו לפי עקרונות אחידים.

שינוי תנאים ברישיון (תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

16.    (א)  הממונה רשאי, בכל עת, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות לפי סעיף 21א, לשנות, להוסיף או לגרוע תנאים ברישיון, לרבות שינוי תקופתו או קציבתה, אם מצא כי הדבר דרוש לשם הגשמת מטרותיו של חוק זה.

          (ב)  בטרם יעשה הממונה שימוש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א) –

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

(1)   ייתן לחברה או לספק שירותי הביוב, לפי העניין, להשמיע את טענותיהם;

(2)   ייתן לרשויות המקומיות שהן בעלות אמצעי שליטה בחברה הודעה על כוונתו לעשות כן, לפחות 30 ימים מראש, וישקול את עמדותיהן, אם אלה נמסרו לו בכתב;

(3)   יפרסם הודעה לציבור על כוונתו לעשות כן לפחות 30 ימים מראש, וישקול עמדות שנמסרו לו בכתב.

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 345 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

(א) הממונה, לאחר התייעצות עם מועצת הרשות, רשאי, בכל עת, לשנות הממונה רשאי, בכל עת, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות לפי סעיף 21א, לשנות, להוסיף או לגרוע תנאים ברישיון, לרבות שינוי תקופתו או קציבתה, אם מצא כי הדבר דרוש לשם הגשמת מטרותיו של חוק זה.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 91 (ה"ח 1083)

החלפת פסקה 16(ב)(1)

הנוסח הקודם:

(1) ייתן לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה;

פרסום (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

17.    רישיון וכל שינוי בו יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות, וכן באתר האינטרנט של בעל הרישיון אם יש כזה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 91 (ה"ח 1083)

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

פרסום

17. הודעה על מתן רישיון ועל כל שינוי בו תפורסם ברשומות.

עיון

18.  ברישיון ובשינויים בו ניתן לעיין במשרדי החברה ובמשרדי הממונה בשעות העבודה המקובלות.

הגבלות על העברת רישיון, שעבוד ועיקול

19.    (א)  רישיון או כל חלק ממנו אינו ניתן להעברה, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של שעבוד או עיקול.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          (ב)  הממונה רשאי לקבוע ברישיון כי נכסים מסוימים של החברה, לרבות זכויות, הדרושים לדעת הממונה לביצוע הפעילות לפי הוראות הרישיון, אינם ניתנים להעברה, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של שעבוד או עיקול, אלא באישור מראש ובכתב מאת הממונה ובתנאים שיקבע כדי להבטיח את רציפות מתן שירותי המים והביוב, והכול לפי כללים שקבעה המועצה לפי סעיף 21א, ועד לקביעת כללים כאמור – בהתאם להוראות שתיתן המועצה.

          (ג)   פעולה שנעשתה בניגוד להוראות סעיף זה בטלה, ובית המשפט לא יורה על הקניית זכות בנכס כאמור בסעיף קטן (ב) לאדם אחר; מי שקיבל לידיו נכס כאמור חייב להשיבו לחברה, והחברה תשיב לו את מה שקיבלה תמורתו, או את שוויו.

          (ד)  נקבעו ברישיון מגבלות כאמור בסעיף קטן (ב), תפעל החברה ככל הדרוש לרישומן בפנקסים ומרשמים המתנהלים לפי כל דין לגבי הנכסים שעליהם הן חלות, ותמציא לממונה אישורים על הרישומים שבוצעו.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 91 (ה"ח 1083)

(ב) הממונה רשאי לקבוע ברישיון כי נכסים מסוימים של החברה, לרבות זכויות, הדרושים לדעת הממונה לביצוע הפעילות לפי הוראות הרישיון, אינם ניתנים להעברה, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של שעבוד או עיקול, אלא באישור מראש ובכתב מאת הממונה ובתנאים שיקבע כדי להבטיח את רציפות מתן שירותי המים והביוב, והכול לפי כללים שקבעה המועצה לפי סעיף 21א, ועד לקביעת כללים כאמור – בהתאם להוראות שתיתן המועצה.

ביטול רישיון או הגבלתו (תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

20.  (א)  הממונה רשאי, על פי הכללים שקבעה מועצת הרשות לפי סעיף 21א, לבטל בכל עת רישיון או להגבילו, אם מצא כי התקיים אחד מאלה:

(1)   החברה הפרה הוראה לפי חוק זה או תנאי ברישיון באופן הפוגע פגיעה של ממש במתן שירותים חיוניים או באפשרות הפיקוח על פעולותיה, ולא תיקנה את ההפרה בתוך זמן סביר שקבע הממונה בהודעה שנשלחה אליה;

(2)   החברה הפרה הוראה לפי חוק זה או תנאי ברישיון, הפרות חוזרות ונשנות, על אף התראות שקיבלה מאת הממונה.

          (ב)  הממונה לא יעשה שימוש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן ניתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה.

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 345 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

(א) הממונה רשאי, לאחר התייעצות עם מועצת הרשות, או בעקבות פניה שלה על פי הכללים שקבעה מועצת הרשות לפי סעיף 21א, לבטל בכל עת רישיון או להגבילו, אם מצא כי התקיים אחד מאלה:

העברת האחריות למתן השירותים ומערכות המים והביוב (תיקון מס' 4)  תשס"ו-2006

21.  (א)  בוטל רישיון או הוגבל, או פג תוקפו ולא חודש, או מונה לחברה כונס נכסים, מפרק או מפרק זמני, יקבע הממונה הוראות לענין קיום רצף במתן שירותי המים והביוב, ככל שלא נקבעו ברישיון, ורשאי הוא להורות, באישור מועצת הרשות, על העברת האחריות לנתינתם לרשות מקומית בעלת אמצעי שליטה בחברה או לחברה אחרת, וכן לקבוע תנאים לתשלום דמי שימוש בנכסי החברה ושיעורם.

          (ב)  בוטל רישיון או הוגבל, או פג תוקפו ולא חודש, או מונה לחברה כונס נכסים, מפרק או מפרק זמני, לא יועברו נכסי מערכות המים והביוב של החברה, ולא תוקנה בהם זכות שימוש, אלא באישור הממונה ובתנאים שיקבע כדי להבטיח את רציפות מתן שירותי המים והביוב.

          (ג)   בוטל רישיון או פג תוקפו ולא חודש, או מונה לחברה כונס נכסים, מפרק או מפרק זמני, וניתן לחברה אחרת רישיון לפעילות נושא הרישיון, רשאי הממונה להורות כי יועברו לחברה האחרת זכויות החברה בנכסים אשר הממונה קבע, לפי בקשת החברה האחרת או בהסכמתה, כי הם דרושים לחברה האחרת לביצוע הפעילות.

          (ד)  הורה הממונה כאמור בסעיף קטן (ג), על החברה להעביר את הזכויות בנכסים לחברה האחרת ועל החברה האחרת לשלם לחברה את שוויין לפי ערכן בספרי החברה; באין הסכמה בדבר השווי, יקבע הממונה את השווי ואת מועדי התשלום, לאחר שנתן לחברות הזדמנות להשמיע את טענותיהן.

(תיקון מס' 4)  תשס"ו-2006

          (ד1) הממונה יפעיל את סמכויותיו לפי סעיף זה על פי כללים שקבעה מועצת הרשות.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          (ה)  חברה רשאית, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לה קביעת הממונה לפי סעיף קטן (ד), לערור על הקביעה לפני בית הדין למים כמשמעותו בחוק המים (בחוק זה – בית הדין למים).

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          (ו)   אין באי הסכמה על השווי או בהגשת הערר, לפי סעיפים קטנים (ד) או (ה), כדי למנוע מתן רישיון לחברה האחרת או לעכב את העברת הנכסים, זולת אם בית הדין למים הורה אחרת מטעמים מיוחדים.

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 345 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

(א) בוטל רישיון או הוגבל, או פג תוקפו ולא חודש, או מונה לחברה כונס נכסים, מפרק או מפרק זמני, יקבע הממונה הוראות לענין קיום רצף במתן שירותי המים והביוב, ככל שלא נקבעו ברישיון, ורשאי הוא להורות, באישור השרים באישור מועצת הרשות, על העברת האחריות לנתינתם לרשות מקומית בעלת אמצעי שליטה בחברה או לחברה אחרת, וכן לקבוע תנאים לתשלום דמי שימוש בנכסי החברה ושיעורם.

(ב) בוטל רישיון או הוגבל, או פג תוקפו ולא חודש, או מונה לחברה כונס נכסים, מפרק או מפרק זמני, לא יועברו נכסי מערכות המים והביוב של החברה, ולא תוקנה בהם זכות שימוש, אלא באישור הממונה ובתנאים שיקבע כדי להבטיח את רציפות מתן שירותי המים והביוב.

(ג) בוטל רישיון או פג תוקפו ולא חודש, או מונה לחברה כונס נכסים, מפרק או מפרק זמני, וניתן לחברה אחרת רישיון לפעילות נושא הרישיון, רשאי הממונה להורות כי יועברו לחברה האחרת זכויות החברה בנכסים אשר הממונה קבע, לפי בקשת החברה האחרת או בהסכמתה, כי הם דרושים לחברה האחרת לביצוע הפעילות.

(ד) הורה הממונה כאמור בסעיף קטן (ג), על החברה להעביר את הזכויות בנכסים לחברה האחרת ועל החברה האחרת לשלם לחברה את שוויין לפי ערכן בספרי החברה; באין הסכמה בדבר השווי, יקבע הממונה את השווי ואת מועדי התשלום, לאחר שנתן לחברות הזדמנות להשמיע את טענותיהן.

(ד1) הממונה יפעיל את סמכויותיו לפי סעיף זה על פי כללים שקבעה מועצת הרשות.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 91 (ה"ח 1083)

(ה) חברה רשאית, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לה קביעת הממונה לפי סעיף קטן (ד), לערור על הקביעה לפני בית משפט שלום בית הדין למים כמשמעותו בחוק המים (בחוק זה – בית הדין למים).

(ו) אין באי הסכמה על השווי או בהגשת הערר, לפי סעיפים קטנים (ד) או (ה), כדי למנוע מתן רישיון לחברה האחרת או לעכב את העברת הנכסים, זולת אם בית המשפט בית הדין למים הורה אחרת מטעמים מיוחדים.

כללים לרישוי (תיקון מס' 4) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 6)  תשע"ג-2013 (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

21א.  (א)  מועצת הרשות תקבע כללים לענין מתן רישיונות, קביעת תנאים בהם ושינוים, ולענין ביטול רישיונות והגבלתם לרבות לעניין הגבלות על העברת רישיון, שעבוד ועיקול לפי סעיף 19, הבטחת האיתנות הפיננסית של חברה והתנהלותה הנאותה.

 

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          (ב)  בלי לגרוע מסמכות מועצת הרשות לפי סעיף קטן (א), תקבע המועצה בכללים את התנאים והמועדים להגשת בקשה לקבלת רישיון חברת ביוב ולמתן רישיון חברת ביוב, ובכלל זה תקבע כללים לבחירת גוף שיקבל רישיון חברת ביוב, לרבות אם היה יותר מגוף אחד שביקש זאת לעניין מרחב ביוב מסוים, ולעניין קביעת מועדים כאמור – רשאית המעצה לקבוע מועדים שונים למרחבי ביוב שונים; בקביעת כללים כאמור, יובאו בחשבון, בין השאר, השיקולים האלה, בכפוף למטרות החוק:

(1)   יציבותו הכלכלית של מבקש הרישיון;

(2)   ניסיון מבקש הרישיון בתחום הביוב והיקף תשתיות ההולכה והטיפול הקיימות;

(3)   שיקולים תפעוליים, הנדסיים, כלכליים, סביבתיים, בריאותיים ותכנוניים;

(4)   ייעול משק הביוב והפיקוח עליו.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          (ג)   מועצת הרשות רשאית לקבוע כללים למתן פטור מהצורך בקבלת רישיון שירותי הולכה וטיפול, לעניין ספק שירותי ביוב שאינו חברת ביוב, וזאת, בין השאר, בשל היקף השפכים המיוצרים או המטופלים על ידו.

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 346 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 21א

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 182 (ה"ח 768)

21א. מועצת הרשות תקבע כללים לענין מתן רישיונות, קביעת תנאים בהם ושינוים, ולענין ביטול רישיונות והגבלתם לרבות לעניין הגבלות על העברת רישיון, שעבוד ועיקול לפי סעיף 19, והבטחת האיתנות הפיננסית של חברה.

 

מיום 1.1.2017

לענין סעיף קטן 21א(ג) ר' הוראת תחילה

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 91 (ה"ח 1083)

21א. (א) מועצת הרשות תקבע כללים לענין מתן רישיונות, קביעת תנאים בהם ושינוים, ולענין ביטול רישיונות והגבלתם לרבות לעניין הגבלות על העברת רישיון, שעבוד ועיקול לפי סעיף 19, והבטחת האיתנות הפיננסית של חברה הבטחת האיתנות הפיננסית של חברה והתנהלותה הנאותה.

(ב) בלי לגרוע מסמכות מועצת הרשות לפי סעיף קטן (א), תקבע המועצה בכללים את התנאים והמועדים להגשת בקשה לקבלת רישיון חברת ביוב ולמתן רישיון חברת ביוב, ובכלל זה תקבע כללים לבחירת גוף שיקבל רישיון חברת ביוב, לרבות אם היה יותר מגוף אחד שביקש זאת לעניין מרחב ביוב מסוים, ולעניין קביעת מועדים כאמור – רשאית המעצה לקבוע מועדים שונים למרחבי ביוב שונים; בקביעת כללים כאמור, יובאו בחשבון, בין השאר, השיקולים האלה, בכפוף למטרות החוק:

(1) יציבותו הכלכלית של מבקש הרישיון;

(2) ניסיון מבקש הרישיון בתחום הביוב והיקף תשתיות ההולכה והטיפול הקיימות;

(3) שיקולים תפעוליים, הנדסיים, כלכליים, סביבתיים, בריאותיים ותכנוניים;

(4) ייעול משק הביוב והפיקוח עליו.

(ג) מועצת הרשות רשאית לקבוע כללים למתן פטור מהצורך בקבלת רישיון שירותי הולכה וטיפול, לעניין ספק שירותי ביוב שאינו חברת ביוב, וזאת, בין השאר, בשל היקף השפכים המיוצרים או המטופלים על ידו.

סימן ד': תפקידי חברה והנחיות לפעולתה

עיסוקים מותרים לחברה

22.    (א)  חברה לא תעסוק, במישרין או בעקיפין, אלא בפעילות חיונית ובפעילויות נוספות בתחום החברה, הכל לפי הרישיונות שניתנו לה לפי חוק זה, וכן בפעולות נלוות הקשורות במישרין בפעילויות כאמור.

(תיקון מס' 4)  תשס"ו-2006

          (ב)  התעורר ספק או מחלוקת בענין עיסוק של חברה, יקבע הממונה אם העיסוק מותר לה, ורשאי הוא להתנות את העיסוק בשינוי תנאי הרישיון או בתנאים אחרים שיקבע, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות לפי סעיף 21א.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          (ג)   התעורר ספק או מחלוקת כאמור בסעיף קטן (ב), בעניין חלוקת האחריות ביחס למתן שירותי ביוב, לרבות בעניין האחריות לגבי תשתית הולכה וטיפול או השימוש בה, בין חברת ביוב לבין צרכן של חברת הביוב או בין ספקי שירותי ביוב, יכריע בכך הממונה לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע את טענותיהם, לפי כללים שתקבע המועצה לפי סעיף 21א.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          (ד)  סבר ספק שירותי ביוב (בסעיף זה – המבקש), כי על ספק שירותי ביוב אחר, לעשות מעשה או להימנע מלעשות מעשה כדי להבטיח קיומן של הוראות החוק או הוראות לפיו לעניין שירותי הולכה וטיפול, רשאי המבקש לפנות את ספק שירותי הביוב האחר, ולבקשו לעשות כן; לא נענתה הבקשה, רשאי המבקש לפנות לממונה ולבקשו להפעיל את סמכויותיו לפי חוק זה לשם הבטחת קיומן של הוראות החוק כאמור; הממונה יכריע בבקשה לאחר ששמע את הצדדים על פי כללים שקבעה מועצת הרשות לפי סעיף 21א.

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 346 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

(ב) התעורר ספק או מחלוקת בענין עיסוק של חברה, יקבע הממונה אם העיסוק מותר לה, ורשאי הוא להתנות את העיסוק בשינוי תנאי הרישיון או בתנאים אחרים שיקבע שיקבע, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות לפי סעיף 21א.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 92 (ה"ח 1083)

הוספת סעיפים קטנים 22(ג), 22(ד)

תפקידי חברה בפעילות חיונית

23.    (א)  לשם ביצוע הפעילות החיונית החברה תתכנן, תקים ותפתח את מערכות המים והביוב שבתחומה, תתפעלן, תנהלן ותחזיקן במצב תקין ובהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה –

(1)   תכין תחזיות לביקוש לשירותי מים ולשירותי ביוב;

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

(2)   תכין תכניות אב למים ולביוב או תכניות אב לשירותי הולכה וטיפול, לפי העניין, וכן תכניות רב-שנתיות ותכניות שנתיות הנגזרות מהן, לשיקום ולפיתוח מערכות המים והביוב (להלן – התכניות); התכניות יהיו תואמות לתחזיות הביקוש, לצורכי התושבים והרשויות המקומיות שבתחום החברה ולתכניות המיתאר שבתחום החברה;

(3)   תטפל באישורן של התכניות על פי כל דין, בהשגת זכויות במקרקעין הדרושות לשם ביצוען, ברכישת הציוד הנחוץ לביצוען, ובביצוען של התכניות, הכל במועדים הנדרשים;

(4)   תדאג לתפעול ולאחזקה תקינים של מערכות המים והביוב, תוך שמירה על איכות המים, מניעת זיהום מקורות המים, מניעת זיהום הים והנחלים ומניעת מפגעים בריאותיים וסביבתיים;

(5)   תגבה את התשלומים המגיעים לה בהתאם לתעריפים שאושרו לה לפי חוק זה, ותגייס משאבים נוספים לביצוע תפקידיה.

          (ב)  בביצוע תפקידיה תפעל החברה על פי שיקולים מקצועיים ותבחר בדרכי הפעולה המתאימות להשגת מטרותיו של חוק זה בעלות סבירה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 92 (ה"ח 1083)

(2) תכין תכניות אב למים ולביוב או תכניות אב לשירותי הולכה וטיפול, לפי העניין, וכן תכניות רב-שנתיות ותכניות שנתיות הנגזרות מהן, לשיקום ולפיתוח מערכות המים והביוב (להלן – התכניות); התכניות יהיו תואמות לתחזיות הביקוש, לצורכי התושבים והרשויות המקומיות שבתחום החברה ולתכניות המיתאר שבתחום החברה;

ביצוע פעילות באמצעות אחר

24.  חברה רשאית להתקשר עם אחר לביצוע פעולות שעליה לבצע לפי חוק זה ולפי הרישיונות, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותה לפי חוק זה ולפי הרישיונות.

ביצוע עיקר הפעילות באמצעות מי שמקבל רישיון משנה (תיקון מס' 6)  תשע"ג-2013

25.  (א)  על אף האמור בסעיף 24, חברה לא תתקשר עם אחר לביצוע כל תפקידיה בפעילות החיונית או עיקרם, בכל תחום החברה או בחלקו, אלא אם כן הוא תאגיד שמתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף קטן (ב) או חברה מנהלת והממונה, בהתייעצות עם מועצת הרשות, אישר את ההתקשרות והסכים לתת להם רישיון משנה לפי סעיף זה.

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          (ב)  התקשרות כאמור בסעיף קטן (א) עם תאגיד לא תהיה אלא עם תאגיד שהתאגד בישראל, שלו או למי מבעלי השליטה בו ניסיון של שבע שנים לפחות במתן שירותי מים וביוב באזור ששטחו ומספר תושביו אינם קטנים משטחה וממספר תושביה של הרשות המקומית שבתחומה פועלת החברה.

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          (ג)   אישר הממונה התקשרות כאמור בסעיף קטן (א), ייתן לתאגיד או לחברה מנהלת שהחברה התקשרה עמם רישיון משנה ויקבע בו תנאים שיותאמו לתנאי הרישיון שניתן לחברה, בשינויים המחויבים, וכן רשאי הוא לקבוע תנאים נוספים ככל הדרוש לדעתו להשגת מטרותיו של חוק זה, ולשנותם כאמור בסעיף 16.

          (ד)  רישיון משנה יינתן לתקופה שיקבע בו הממונה ושלא תעלה על תקופת ההתקשרות בין החברה לבין בעל רישיון המשנה, או על עשרים וחמש שנים, לפי התקופה הקצרה יותר.

          (ה)  בכפוף להוראות סעיף קטן (ד), דין רישיון משנה כדין רישיון, וההוראות לפי חוק זה יחולו על בעל רישיון משנה כשם שהן חלות על החברה, בשינויים ובתיאומים שייקבעו ברישיון המשנה.

          (ו)   אין במתן רישיון משנה כדי לגרוע מאחריות החברה לפי חוק זה, והחברה ובעל רישיון המשנה יהיו חייבים יחד ולחוד בחובותיהם החופפות לפי הרישיון ורישיון המשנה ולפי הוראות חוק זה; הפר בעל רישיון משנה הוראה חופפת שהוחלה עליו כאמור, יראו בכך גם הפרה של החברה, לכל דבר וענין, לרבות לענין סעיף 20 ופרק ט'.

          (ז)   התקשרות של חברה לביצוע כל תפקידיה בפעילות החיונית בתחומה, כולם, חלקם או עיקרם, שלא אושרה בידי הממונה – בטלה, ולבית המשפט לא תהיה סמכות לפי סעיף 31 לחוק החוזים (חלק כללי).

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 183 (ה"ח 768)

(א) על אף האמור בסעיף 24, חברה לא תתקשר עם אחר לביצוע כל תפקידיה בפעילות החיונית או עיקרם, בכל תחום החברה או בחלקו, אלא אם כן הוא תאגיד כאמור בסעיף קטן (ב) תאגיד שמתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף קטן (ב) או חברה מנהלת והממונה, בהתייעצות עם מועצת הרשות, אישר את ההתקשרות והסכים לתת לו להם רישיון משנה לפי סעיף זה.

(ב) התקשרות כאמור בסעיף קטן (א) עם תאגיד לא תהיה אלא עם תאגיד שהתאגד בישראל, שלו או למי מבעלי השליטה בו ניסיון של שבע שנים לפחות במתן שירותי מים וביוב באזור ששטחו ומספר תושביו אינם קטנים משטחה וממספר תושביה של הרשות המקומית שבתחומה פועלת החברה.

(ג) אישר הממונה התקשרות כאמור בסעיף קטן (א), ייתן לתאגיד או לחברה מנהלת שהחברה התקשרה עמו עמם רישיון משנה ויקבע בו תנאים שיותאמו לתנאי הרישיון שניתן לחברה, בשינויים המחויבים, וכן רשאי הוא לקבוע תנאים נוספים ככל הדרוש לדעתו להשגת מטרותיו של חוק זה, ולשנותם כאמור בסעיף 16.

עסקאות והתקשרויות עם הרשויות המקומיות (תיקון מס' 6)  תשע"ג-2013

26.    (א)  בסעיף זה ובסעיף 26א, "רשות מקומית" – לרבות תאגיד בשליטת הרשות המקומית שאינו חברה לפי חוק זה.

          (ב)  חברה לא תתקשר בעסקה עם רשות מקומית שבתחומה היא פועלת אלא מטעמים של יעילות כלכלית לחברה ושיפור השירות לצרכנים, ובלבד שהעסקה היא אחת מאלה המנויות בפסקאות שלהלן והתקיימו התנאים הקבועים בהן לגבי העסקה:

(1)   התקשרות לשכירת נכס מאת הרשות המקומית, לפי כללים שקבעה המועצה ובאישור הממונה מראש ובכתב, מטעמים שיפרט בהחלטתו; לשם מתן אישור כאמור, יבחן הממונה אם השימוש בנכס אינו פוגע באיכות השירות שהחברה נותנת ואם דמי השכירות בעד הנכס הם בתנאי השוק;

(2)   התקשרות לצורך עבודות פיתוח, לפי כללים שקבעה המועצה;

(3)   התקשרות לצורך רכישת טובין, לפי כללים שקבעה המועצה;

(4)   התקשרות לקבלת שירותי גבייה מאת הרשות המקומית, לפי כללים שקבעה המועצה ובאישור הממונה מראש ובכתב;

(5)   כל עסקה אחרת, באישור מראש של המועצה, לאחר קבלת חוות דעת של הממונה.

          (ג)   נוסף על האמור בסעיף קטן (ב) –

(1)   החל ביום תחילת פעילות החברה רשאית החברה לשאול עובדים מקצועיים ממחלקות המים והביוב ברשות המקומית שבתחומה היא פועלת (בסעיף זה – העובדים), ובלבד שהממונה אישר את שאילת העובדים לתקופה שלא תעלה על עשר שנים מיום תחילת פעילות החברה; החברה רשאית להמשיך את שאילת העובדים לפי פסקה זו, כולם או חלקם, מעבר לעשר שנים באישור הממונה; אישור הממונה לפי פסקה זו יינתן מראש ובכתב לגבי כל אחד מהעובדים, ומטעמים שיפרט בהחלטתו, לאחר שבחן אם יש צורך בכך בין השאר מטעמים של יעילות כלכלית לחברה ושיפור השירות לצרכנים, ובתנאים שקבע באישור;

(2)   החלה תקופת השאילה של עובדים לפני יום כ"ה באב התשע"ג (1 באוגוסט 2013), והעובדים היו מושאלים ביום האמור, רשאית החברה להאריך את תקופת שאילתם, כולם או חלקם, עד תום עשר שנים מהמועד שבו הושאלו מהרשות המקומית לחברה (בסעיף זה – מועד ההשאלה), ובלבד שהממונה אישר את הארכת תקופת השאילה; החברה רשאית להמשיך את שאילת העובדים לפי פסקה זו, כולם או חלקם, לתקופה נוספת, מעבר לעשר שנים ממועד ההשאלה, באישור הממונה; אישור הממונה כאמור בפסקה זו יינתן לפי פסקה (1) סיפה;

(3)   חל מועד ההשאלה למעלה מעשר שנים לפני יום כ"ה באלול התשע"ג (1 באוגוסט 2013) והעובדים היו מושאלים ביום האמור, רשאית החברה להאריך את תקופת שאילתם, כולם או חלקם, לתקופה נוספת, באישור הממונה שיינתן לפי פסקה (1) סיפה.

          (ד)  בקשה לפי סעיף קטן (ג) תוגש לממונה בין שלושה לשישה חודשים לפני פקיעת תוקפו של אישור הממונה לשאילת העובדים, והממונה יחליט בבקשה כאמור בתוך שלושה חודשים.

          (ה)  עסקה שנעשתה בניגוד להוראות סעיף זה – בטלה, ולבית המשפט לא תהיה סמכות לפי סעיף 31 לחוק החוזים (חלק כללי).

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 183 (ה"ח 768)

החלפת סעיף 26

הנוסח הקודם:

עסקאות עם הרשויות המקומיות

26. (א) בתקופה הראשונה לא תרכוש חברה שירותים מאת הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת, ולא תעשה עמן עסקאות, לרבות שאילת עובדים, אלא אם כן הם מסוגים ובתנאים שנקבעו לענין זה ברישיון החברה.

(ב) לאחר התקופה הראשונה לא תרכוש חברה שירותים מאת הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת, ולא תעשה עמן עסקאות, לרבות שאילת עובדים, אלא באישור מיוחד של הממונה, שיינתן לתקופות שלא יעלו על שנתיים בכל פעם.

(ג) עסקה שנעשתה בניגוד להוראות סעיף זה – בטלה, ולבית המשפט לא תהיה סמכות לפי סעיף 31 לחוק החוזים (חלק כללי).

רכישת שירותים מספק משותף (תיקון מס' 6)  תשע"ג-2013

26א.  חברה לא תתקשר בעסקה לרכישת שירותים ממי שנותן שירותים לרשות המקומית שבתחומה היא מספקת שירותי מים וביוב, אלא אם כן השירותים הנרכשים הם שירותי מינהלה מסוגים שקבעה המועצה בכללים, וההתקשרות אינה מעמידה את נותן השירותים במצב של חשש לניגוד עניינים; כללים כאמור יכללו בין השאר תנאים להתקשרות והסדרים למניעת ניגוד עניינים.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 184 (ה"ח 768)

הוספת סעיף 26א

הפעילות – בכפוף לכל דין ורישיון אחר

27.  (א)  חברה תפעל בכפוף לכל דין, ככל שאינו סותר הוראה מפורשת של חוק זה.

          (ב)  אין במתן רישיון כדי לגרוע מן החובה לקבל כל רישיון, היתר, הרשאה או אישור הנדרשים על פי כל דין אחר לביצוע תפקידי החברה והפעילות נושא הרישיון, ולהפעלת כל סמכות של החברה לפי חוק זה.

סימן ה': שינויים בחברה ובתחומה

שינויים בחברה

28.  (א)  ההחלטות הבאות של חברה טעונות אישור מראש ובכתב של הממונה:

(1)   שינוי תקנון החברה;

(2)   הקמת תאגיד, לבד או ביחד עם אחרים, וקבלת אמצעי שליטה בתאגיד קיים;

(3)   ארגון מחדש, לרבות מיזוג או פיצול;

(4)   פשרה או הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה או בינה לבין נושיה;

(5)   פירוק מרצון.

          (ב)  (1)   הממונה רשאי להתנות את אישורו להקמת תאגיד או קבלת אמצעי שליטה בתאגיד, כאמור בסעיף קטן (א)(2), שכתוצאה מהן החברה תשלוט בתאגיד, בתנאי שכל עוד החברה שולטת בתאגיד יחולו על התאגיד הוראות חוק זה, כולן או חלקן, כפי שיקבע, כשם שהן חלות על החברה;

(2)   הפר התאגיד הוראות שהוחלו עליו כאמור, יראו בכך גם הפרה של החברה לכל דבר וענין, לרבות לענין סעיף 20 ופרק ט'.

          (ג)   הממונה לא יאשר החלטה של חברה על פירוקה מרצון, על מיזוגה או על פיצולה, כל עוד היא בעלת רישיון ולא ניתן לחברה אחרת רישיון לגבי תחומה.

(תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

          (ד)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), הממונה לא יאשר החלטה של חברה שהוקמה במשותף בידי כמה רשויות מקומיות או של חברה אזורית על פיצולה לכמה חברות שיפעלו בתחומיהן של רשויות מקומיות שונות, אלא אם כן שוכנע כי לכל חברה שתוקם לאחר הפיצול ישויכו, ככל האפשר, הנכסים המשמשים את תחומי הרשויות המקומיות שבהן היא תפעל וההתחייבויות בעדם.

מיום 27.12.2018

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 90 (ה"ח 796)

הוספת סעיף קטן 28(ד)

שינויים בתחומי חברות

29.    (א)  חברות, וכן רשות מקומית וחברה שאינה בתחומה, רשאיות להסכים ביניהן כי האחת תבצע פעילות חיונית או פעילות נוספת בתחומה של האחרת.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          (א1) חברה שאינה חברת ביוב (בסעיף קטן זה – החברה) או רשות מקומית, שבמרחב הביוב של חברת ביוב, רשאיות להסכים עם חברת הביוב, כי חברת הביוב תבצע פעילות חיונית בתחומה של החברה או בתחומה של הרשות המקומית, לפי העניין; הסכמה כאמור טעונה אישורה של כל מועצת רשות מקומית, של רשות מקומית המחזיקה בחברה.

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          (ב)  הסכם כאמור בסעיף קטן (א) טעון אישור מועצת הרשות; המועצה תיתן את אישורה אם ראתה, לאחר שקיבלה את חוות דעתו של הממונה, כי יש לדבר הצדקה מטעמים כלכליים, גאוגרפיים, הנדסיים או סביבתיים, וכי תנאי ההסכם אינם פוגעים פגיעה של ממש בצרכנים או בנושי החברות.

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          (ג)   מועצת הרשות רשאית להתנות את אישורה בתנאים; התנאים ייחשבו כתנאים ברישיונותיהן של החברות הנוגעות בדבר, לכל דבר וענין, לרבות לענין סעיף 20 ופרק ט'.

          (ד)  אושר הסכם לפי סעיף זה, יראו את השטח שבו חברה או רשות מקומית מבצעת פעילות חיונית או פעילות נוספת לפי ההסכם כתחומה לענין חוק זה.

          (ה)  הוראות סעיף 26 לא יחולו על הסכם כאמור בסעיף זה.

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 346 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

(ב) הסכם כאמור בסעיף קטן (א) טעון אישור שר הפנים; השר ייתן את אישורו אם ראה, לאחר התייעצות עם הממונה ועם שר האוצר ומועצת הרשות מועצת הרשות; המועצה תיתן את אישורה אם ראתה, לאחר שקיבלה את חוות דעתו של הממונה, כי יש לדבר הצדקה מטעמים כלכליים, גאוגרפיים, הנדסיים או סביבתיים, וכי תנאי ההסכם אינם פוגעים פגיעה של ממש בצרכנים או בנושי החברות.

(ג) שר הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי מועצת הרשות רשאית להתנות את אישורו אישורה בתנאים; התנאים ייחשבו כתנאים ברישיונותיהן של החברות הנוגעות בדבר, לכל דבר וענין, לרבות לענין סעיף 20 ופרק ט'.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 92 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף קטן 29(א1)

שינויים בתחומי הרשות המקומית (תיקון מס' 4)  תשס"ו-2006 (תיקון מס' 6)  תשע"ג-2013 (תיקון מס' 7) תשע"ד-2014

30.    (א)  חל שינוי בתחומה של רשות מקומית שבה הוקמה חברה, יקבע שר הפנים, על פי הצעת מועצת הרשות, ובהתייעצות עם שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, אם תחום החברה ישתנה בהתאם לכך; הצעת מועצת הרשות בסעיף קטן זה תינתן לאחר שקיבלה את חוות דעת הממונה ושמעה את עמדות הרשות המקומית והחברה.

 

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          (ב)  קבע שר הפנים לפי סעיף קטן (א) כי תחום החברה יורחב, יחולו הוראות סימן ב', בשינויים המחויבים, והממונה יהיה רשאי לתת הוראות משלימות והוראות מעבר לעניינים המצויים בו; לא יהיה בקביעת שר הפנים כאמור כדי לשנות את החלוקה של שטח המדינה למרחבי ביוב לפי סעיף 13ב.

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 346 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

החלפת סעיף 30

הנוסח הקודם:

30. חל שינוי בתחומה של רשות מקומית שבה הוקמה חברה, יקבע שר הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר ולאחר שקיבל את חוות דעת הממונה ושמע את עמדות הרשות המקומית והחברה, אם תחום החברה ישתנה בהתאם לכך; קבע השר כי תחום החברה יורחב, יחולו הוראות סימן ב', בשינויים המחויבים, והממונה יהיה רשאי לתת הוראות משלימות והוראות מעבר לענינים המצויים בו.

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 184 (ה"ח 768)

(א) חל שינוי בתחומה של רשות מקומית שבה הוקמה חברה, יקבע שר הפנים, על פי הצעת מועצת הרשות, ובהתייעצות עם שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות ושר האנרגיה והמים, אם תחום החברה ישתנה בהתאם לכך; הצעת מועצת הרשות בסעיף קטן זה תינתן לאחר שקיבלה את חוות דעת הממונה ושמעה את עמדות הרשות המקומית והחברה.

 

מיום 30.1.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2439 מיום 12.3.2014 עמ' 342 (ה"ח 849)

(א) חל שינוי בתחומה של רשות מקומית שבה הוקמה חברה, יקבע שר הפנים, על פי הצעת מועצת הרשות, ובהתייעצות עם שר האוצר ושר האנרגיה והמים ושר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, אם תחום החברה ישתנה בהתאם לכך; הצעת מועצת הרשות בסעיף קטן זה תינתן לאחר שקיבלה את חוות דעת הממונה ושמעה את עמדות הרשות המקומית והחברה.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 92 (ה"ח 1083)

(ב) קבע שר הפנים לפי סעיף קטן (א) כי תחום החברה יורחב, יחולו הוראות סימן ב', בשינויים המחויבים, והממונה יהיה רשאי לתת הוראות משלימות והוראות מעבר לעניינים המצויים בו; לא יהיה בקביעת שר הפנים כאמור כדי לשנות את החלוקה של שטח המדינה למרחבי ביוב לפי סעיף 13ב.

פרק ג': חובות וסמכויות של חברה

סימן א': שירותי מים

חובת מתן שירותי מים

31.  חברה תמכור ותספק מים ברציפות וביעילות, בכמות ובאיכות הנדרשים לפי כל דין ותנאי הרישיון, לכל צרכן בתחומה בלא הפליה, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 99, ולתעריפים שנקבעו לפי סעיף 102.

סמכויות במתן שירותי מים

32.  לשם מילוי חובותיה כאמור בסעיף 31 ובכפוף לתנאי הרישיון, רשאית חברה –

(1)  להקים, לרכוש, לחכור או לשכור מפעלי מים, להחזיקם, להפעילם ולתחזקם;

(2)  לקנות מים, ואם קיבלה רישיון להפקת מים – גם להפיקם בעצמה, לחפור ולצייד בארות, ולעשות כל פעולה אחרת שתידרש למטרה זו;

          (3)  להקים מערכת מים ולחברה למקרקעין;

          (4)  להקים מיתקנים ולבצע פעולות לניטור ולשיפור איכות המים;

          (5)  להתקין ולתחזק מדי מים ולבצע מדידה של המים הנצרכים;

(6)  לבצע פעולות נלוות הקשורות במישרין בביצוע פעילויות כאמור בסעיף זה.

סימן ב': שירותי ביוב

חובת מתן שירותי ביוב (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

33.  חברה תספק שירותי ביוב בהתאם לכללים וברמה כנדרש לפי כל דין ותנאי הרישיון, לכל צרכן בתחומה, בלא הפליה, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 99, ולתעריפים שנקבעו לפי סעיף 102.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 92 (ה"ח 1083)

33. חברה תאסוף שפכים, תטהרם או תספקם תספק שירותי ביוב בהתאם לכללים וברמה כנדרש לפי כל דין ותנאי הרישיון, לכל צרכן בתחומה, בלא הפליה, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 99, ולתעריפים שנקבעו לפי סעיף 102.

סמכויות במתן שירותי ביוב

34.  (א)  לשם ביצוע חובותיה כאמור בסעיף 33 ובכפוף לתנאי הרישיון, רשאית חברה –

(1)   להקים מערכת ביוב ולחברה למקרקעין;

(2)   להקים מיתקנים ולבצע פעילות לניטור שפכים;

(3)   לבצע פעילויות נלוות הקשורות במישרין בביצוע פעילויות כאמור בסעיף זה.

          (ב)  הוראות סעיפים 10, 14 ו-15 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962, יחולו על חברה, והוראות סעיף 13 והתקנות שהותקנו לפי סעיף 55(ב) לחוק האמור יחולו על תכניות של החברה.

חיבור נכס שמחוץ לתחום

35.  חברה רשאית להרשות לבעל או למחזיק נכס שמחוץ לתחומה לחבר ביב שבנכסו עם מערכת הביוב של החברה בתנאים שיוסכם עליהם עמה ועם החברה או הרשות המקומית, שבתחומה נמצא הנכס.

סימן ג': הוראות כלליות למים ולביוב

הודעה לבעלי מקרקעין (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

36.  החליטו דירקטוריון החברה או מועצת איגוד הערים להקים מערכת ביוב או מערכת מים ולחבר אותה למקרקעין, תמציא החברה לכל בעל מקרקעין שיחוברו כאמור הודעה על כל שלב של המערכת העומד להתבצע; טענה כי לא נמסרה הודעה כאמור למי שחייב בתשלום עקב ההקמה והחיבור לא תישמע אלא מאותו חייב עצמו.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 92 (ה"ח 1083)

36. החליט דירקטוריון החברה החליטו דירקטוריון החברה או מועצת איגוד הערים להקים מערכת ביוב או מערכת מים ולחבר אותה למקרקעין, תמציא החברה לכל בעל מקרקעין שיחוברו כאמור הודעה על כל שלב של המערכת העומד להתבצע; טענה כי לא נמסרה הודעה כאמור למי שחייב בתשלום עקב ההקמה והחיבור לא תישמע אלא מאותו חייב עצמו.

עבודות מחוץ לתחום החברה (תיקון מס' 4)  תשס"ו-2006

37.  (א)  שימוש בסמכות לפי חוק זה בידי חברה מחוץ לתחומה, לצורך ביצוע תפקידיה, טעון אישור הממונה שיינתן על פי כללים שקבעה מועצת הרשות.

          (ב)  חברה החפצה להשתמש בסמכות כאמור בסעיף קטן (א) תגיש בקשה מנומקת ומפורטת לממונה, ותשלח העתק מן הבקשה לרשות המקומית או לחברה, שבתחומה מבוקש השימוש בסמכות.

          (ג)   הממונה לא ייתן את אישורו אלא לאחר שנתן לרשות המקומית או לחברה, שבתחומה מבוקש השימוש בסמכות, הזדמנות להשמיע את טענותיה.

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 346 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

(א) שימוש בסמכות לפי חוק זה בידי חברה מחוץ לתחומה, לצורך ביצוע תפקידיה, טעון אישור הממונה שיינתן על פי כללים שקבעה מועצת הרשות.

מניעת מפגע

38.  התקנת מיתקנים של מערכות מים וביוב בידי חברה וכל שינוי בהם, לרבות סגירתם או הריסתם, ייעשו באופן שלא יהא בהם משום סכנה לבריאות הציבור, וככל האפשר באופן שלא יהא בהם משום מפגע לציבור או לסביבה.

גביה (תיקון מס' 4)  תשס"ו-2006

39.  (א)  חברה תנקוט את האמצעים הדרושים לגביית התשלומים המגיעים לה בעבור השירותים שהיא מספקת וכן הוצאות שהוציאה לפי סעיף 53, ואולם היא לא תהיה רשאית להפסיק או לצמצם את מתן שירותי המים והביוב לצרכן שלא שילם את התשלומים שנדרשו ממנו כדין, אלא על פי כללים שייקבעו לפי סעיף 146.

          (ב)  פקודת המסים (גביה), להוציא סעיף 12 שבה, תחול על תשלומים והוצאות כאמור בסעיף קטן (א) כאילו היו מס כמשמעותו בפקודה האמורה; הוראה זו תחול כל עוד החברה היא חברה בשליטת רשות מקומית, כהגדרתה בסעיף 59(ב).

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 346 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

(א) חברה תנקוט את האמצעים הדרושים לגביית התשלומים המגיעים לה בעבור השירותים שהיא מספקת וכן הוצאות שהוציאה לפי סעיף 53, ואולם היא לא תהיה רשאית להפסיק או לצמצם את מתן שירותי המים והביוב לצרכן שלא שילם את התשלומים שנדרשו ממנו כדין, אלא על פי תקנות שיותקנו כללים שייקבעו לפי סעיף 146.

העברת מים ושפכים בעבור אחרים (תיקון מס' 9)  תשע"ו-2015

40.  (א)  חברה רשאית להרשות לספק שירותי מים או ביוב אחר, שאינו בתחומה, להעביר דרך מערכת המים שלה מים המיועדים לתחום אותו ספק, ולהעביר דרך מערכת הביוב שלה שפכים שמקורם בתחום אותו ספק, בתנאים ובתמורה שיוסכמו ביניהם.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2015

          (ב)  הממונה, באישור מועצת רשות המים והביוב, רשאי להורות לחברה, לשם ניצול מיטבי של תשתיות מים וביוב, השגת יעילות כלכלית, מניעת פגיעה סביבתית או בריאותית או לשם הסרת חסמי פיתוח, לעשות אחד או יותר מאלה:

(1)   להתקין בתחומה מערכת מים או ביוב, לשדרגה או להרחיבה, לשם אספקת שירותי מים או ביוב בעבור צרכנים שנמצאים בתחומה או להתקין בתחומה מערכת ביוב, לשדרגה או להרחיבה לשם אספקת שירותי ביוב בעבור ספק שירותי ביוב אחר;

(2)   לספק שירותי ביוב באמצעות מערכת הביוב שלה לספק שירותי ביוב אחר;

(3)   להעביר דרך מערכות המים או הביוב שלה מים או ביוב בעבור ספק שירותי מים או ביוב אחר, שאינו בתחומה.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2015

          (ג)   לא תאשר מועצת רשות המים והביוב הוראה כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שהתקיימו כל אלה:

(1)   מועצת רשות המים והביוב שוכנעה שמתן הוראה או תנאיה לא יפגעו פגיעה משמעותית בחברה או בצרכניה, ובשים לב ליכולתה של החברה למלא את חובותיה לפי כל דין וליכולתה הכלכלית וההנדסית לבצע את ההוראה;

(2)   מנהל רשות המים והביוב הודיע לחברה ולספק שירותי המים או הביוב האחר על כוונתו להביא לאישורה של מועצת רשות המים והביוב הוראה לפי סעיף זה, וניתנה להם הזדמנות סבירה להגיע להסכמה באותו עניין, לרבות לעניין התנאים והתמורה לכך, ובלבד שהסכמה כאמור תובא לאישור מועצת רשות המים והביוב;

(3)   ניתנה לחברה ולספק שירותי המים או הביוב האחר הזדמנות להשמיע את טענותיהם, לרבות לעניין התנאים והתמורה לביצוע הפעולות.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2015

          (ד)  בהוראה לפי סעיף קטן (ב) ייקבעו התנאים והתמורה לביצועה, ויכול שתינתן לתקופה קצובה, והכול בהתאם לכללים לפי סעיף קטן (ה).

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2015

          (ה)  מועצת רשות המים והביוב תקבע כללים בדבר אופן קביעת התנאים והתמורה לביצוע פעולות בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ב), ככל שמועצת רשות המים והביוב לא קבעה בכללים אחרים לפי כל דין הסדרים בעניינים אלה.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2015

          (ו)   חברה שניתנה לה הוראה לפי סעיף זה וספק שירותי המים או הביוב האחר, רשאים לערור עליה, בתוך 30 ימים מיום שניתנה, לפני בית הדין לענייני מים כמשמעותו בחוק המים.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 52 (ה"ח 951)

40. (א) חברה רשאית להרשות לחברה או לרשות מקומית, שאינן בתחומה לספק שירותי מים או ביוב אחר, שאינו בתחומה, להעביר דרך מערכת המים שלה מים המיועדים לתחום אותה חברה או רשות מקומית אותו ספק, ולהעביר דרך מערכת הביוב שלה שפכים שמקורם בתחום אותה חברה או רשות מקומית אותו ספק, בתנאים ובתמורה שיוסכמו ביניהן ביניהם.

(ב) הממונה רשאי להורות לחברה להעביר דרך מערכות המים והביוב שלה מים ושפכים בעבור חברה או רשות מקומית, שאינן בתחומה, בתנאים ובתמורה שיוסכמו ביניהן, ובאין הסכמה – כפי שתקבע מועצת הרשות; הממונה לא ייתן הוראה כאמור ומועצת הרשות לא תקבע תנאים ותמורה כאמור, אלא לאחר ששמעו את עמדות הצדדים.

(ב) הממונה, באישור מועצת רשות המים והביוב, רשאי להורות לחברה, לשם ניצול מיטבי של תשתיות מים וביוב, השגת יעילות כלכלית, מניעת פגיעה סביבתית או בריאותית או לשם הסרת חסמי פיתוח, לעשות אחד או יותר מאלה:

(1) להתקין בתחומה מערכת מים או ביוב, לשדרגה או להרחיבה, לשם אספקת שירותי מים או ביוב בעבור צרכנים שנמצאים בתחומה או להתקין בתחומה מערכת ביוב, לשדרגה או להרחיבה לשם אספקת שירותי ביוב בעבור ספק שירותי ביוב אחר;

(2) לספק שירותי ביוב באמצעות מערכת הביוב שלה לספק שירותי ביוב אחר;

(3) להעביר דרך מערכות המים או הביוב שלה מים או ביוב בעבור ספק שירותי מים או ביוב אחר, שאינו בתחומה.

(ג) לא תאשר מועצת רשות המים והביוב הוראה כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שהתקיימו כל אלה:

(1) מועצת רשות המים והביוב שוכנעה שמתן הוראה או תנאיה לא יפגעו פגיעה משמעותית בחברה או בצרכניה, ובשים לב ליכולתה של החברה למלא את חובותיה לפי כל דין וליכולתה הכלכלית וההנדסית לבצע את ההוראה;

(2) מנהל רשות המים והביוב הודיע לחברה ולספק שירותי המים או הביוב האחר על כוונתו להביא לאישורה של מועצת רשות המים והביוב הוראה לפי סעיף זה, וניתנה להם הזדמנות סבירה להגיע להסכמה באותו עניין, לרבות לעניין התנאים והתמורה לכך, ובלבד שהסכמה כאמור תובא לאישור מועצת רשות המים והביוב;

(3) ניתנה לחברה ולספק שירותי המים או הביוב האחר הזדמנות להשמיע את טענותיהם, לרבות לעניין התנאים והתמורה לביצוע הפעולות.

(ד) בהוראה לפי סעיף קטן (ב) ייקבעו התנאים והתמורה לביצועה, ויכול שתינתן לתקופה קצובה, והכול בהתאם לכללים לפי סעיף קטן (ה).

(ה) מועצת רשות המים והביוב תקבע כללים בדבר אופן קביעת התנאים והתמורה לביצוע פעולות בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ב), ככל שמועצת רשות המים והביוב לא קבעה בכללים אחרים לפי כל דין הסדרים בעניינים אלה.

(ו) חברה שניתנה לה הוראה לפי סעיף זה וספק שירותי המים או הביוב האחר, רשאים לערור עליה, בתוך 30 ימים מיום שניתנה, לפני בית הדין לענייני מים כמשמעותו בחוק המים.

סימן ד': סמכויות חברה הקשורות למקרקעין

הגדרה

41.  בסימן זה, "הממונה" – לרבות אדם שהוא הסמיך לענין סימן זה.

כניסה למקרקעין ופעולות אחרות

42.  (א)  החברה וכל אדם שהיא הרשתה, רשאים, לצורך ביצוע תפקידי החברה, להיכנס למקרקעין, בין מקרקעין ציבוריים ובין מקרקעין פרטיים, ולבצע בהם פעולות אלה:

(1)   לערוך מדידות ובדיקות כנדרש;

(2)   להתקין, לבנות או להציב מיתקנים של מערכות מים וביוב המיועדים לתת שירותי מים או ביוב לאותם מקרקעין;

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

(3)   לפי כללים שקבעה מועצת הרשות, ובאין כללים כאמור, באישור הממונה – להתקין, לבנות או להציב מיתקנים של מערכות מים וביוב המיועדים לתת שירותי מים או ביוב למקרקעין אחרים;

(4)   לחפור, להסיר אבן, אדמה ועץ, ולבצע פעולות נלוות אחרות הדרושות להפעלת הסמכויות האמורות בפסקאות (2) ו-(3);

(5)   להסיר או לגזום, מסביב לכל מיתקן קיים או מתוכנן של מערכת מים או ביוב, כל צמח המפריע לבנייתו, לקיומו או לפעולתו התקינה של המיתקן;

(6)   לבצע בדיקה, תיקון או הסרה של מיתקן של מערכת מים או ביוב הנמצא בהם, וכן לבצע בו שינוי שאין בו משום פגיעה בהיקף השימוש באותם מקרקעין;

(7)   לחפור תעלות, מנהרות ומעברים על-קרקעיים ותת-קרקעיים;

(8)   להעביר צינורות במקרקעין;

(9)   להסיר כל מיתקן המפריע שלא כדין לפעולה התקינה של מערכות המים והביוב ולהסיר כל מכשול המפריע לפעולה כאמור;

(10)  לפתוח כל דרך לשם ביצוע עבודות המנויות בסעיף זה, ובלבד שמיד עם השלמת העבודה תחזיר החברה את הדרך, ככל האפשר, למצבה הקודם; בפסקה זו, "דרך" – לרבות מסילה, כביש, רחוב, סמטה, כיכר, מעבר, גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות מעבר בהם;

(11)  לעבור ברכב במקרקעין הנמצאים סמוך למקום שבו נדרש לבצע פעולה כמפורט בפסקאות (1) עד (10).

          (ב)  כניסה למקום המוחזק בידי מערכת הביטחון טעונה אישור מראש של הגוף המוסמך לכך על פי דין לגבי אותו מקום.

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 346 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

(3) באישור הממונה או לפי כללים שיקבע לפי כללים שקבעה מועצת הרשות, ובאין כללים כאמור, באישור הממונה – להתקין, לבנות או להציב מיתקנים של מערכות מים וביוב המיועדים לתת שירותי מים או ביוב למקרקעין אחרים;

קבלת הסכמת בעל מקרקעין או הודעה

43.  (א)  כניסה למקרקעין פרטיים בכוונה לעשות שימוש בסמכויות:

(1)   לפי סעיף 42(א)(2), (3), (4), (7), (8) ו-(10), טעונה הסכמת בעל המקרקעין; הומצאה לבעל המקרקעין הודעה על כוונה כאמור, והוא לא הודיע על התנגדותו בתוך 14 ימים, רואים אותו כאילו הסכים;

(2)   לפי סעיף 42(א)(1), (5), (6) ו-(9), טעונה הודעה מראש של 14 ימים לבעל המקרקעין.

          (ב)  כניסה למקרקעין ציבוריים בכוונה לעשות שימוש בסמכויות לפי סעיף 42 טעונה הודעה מראש של 14 ימים לבעל המקרקעין.

          (ג)   כאשר המקרקעין הם בנין, וכאשר יש במקרקעין בנין המשמש למגורים, תיעשה הכניסה בשעות היום.

סייג

44.  על אף האמור בסעיף 43, כניסה למקרקעין לצורך קריאת מונה, תחזוקתו או החלפתו, וכן לצורך ביצוע בדיקה, ביקורת, או פעולת תחזוקה או החלפה של מיתקן של מערכת מים או של מערכת ביוב, מסוג שקבע שר הפנים בתקנות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אינה טעונה הסכמת בעל המקרקעין או הודעה מראש לבעל המקרקעין.

התנגדות

45.  (א)  הודיע בעל המקרקעין על התנגדותו לביצוע פעולות כאמור בסעיף 43(א), רשאית החברה לבקש מהממונה הרשאה לביצוע הפעולות.

          (ב)  בעל המקרקעין הרואה את עצמו נפגע מהכוונה לעשות שימוש בסמכויות כאמור בסעיף 43(ב), רשאי להגיש התנגדות לממונה בתוך 14 ימים מיום המצאת ההודעה, וימסור לחברה העתק מכתב ההתנגדות.

הרשאה

46.  ביקשה החברה הרשאה לפי סעיף 45(א) או הוגשה התנגדות לפי סעיף 45(ב), רשאי הממונה, לאחר שנתן לנציג החברה ולבעל המקרקעין הזדמנות להגיש את טענותיהם בכתב במועדים שיקבע, לתת הרשאה לשימוש בסמכות לפי סעיף 42, להתנותה בתנאים, או לסרב לתת הרשאה; הממונה ייתן את החלטתו בתוך 30 ימים מקבלת טענות הצדדים, או מהיום שבו היה עליהם להגיש את טענותיהם, לפי המוקדם.

ערעור

47.  (א)  בעל המקרקעין הרואה את עצמו נפגע ממתן הרשאה לפי סימן זה, רשאי לערער על כך לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאים המקרקעין, בתוך 21 ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה על ההרשאה.

          (ב)  הגשת ערעור לבית המשפט אין בה, כשלעצמה, כדי לעכב את השימוש בסמכות לפי ההרשאה, ואולם בית המשפט רשאי להורות על עיכוב השימוש בסמכות.

עבודות דחופות

48.  ראה המנהל הכללי של החברה כי יש צורך לנקוט פעולה לצורך מניעה של נזק לאדם או לרכוש, בזבוז מים, זיהום מקורות מים או ים, או מפגע תברואי או סביבתי, ודחיה בנקיטת הפעולה עלולה לגרום להגדלת הפגיעה, רשאית החברה, וכל אדם שהוא הרשה, להשתמש בסמכויות המנויות בסעיף 42(א) אף בלא הסכמת בעל המקרקעין או מתן הודעה מראש לבעל המקרקעין, ואף שלא בשעות היום, בכפוף לאמור בסעיף 42(ב); פעלה החברה כאמור, תמציא על כך הודעה לבעל המקרקעין ולממונה, בתוך 48 שעות מביצוע הפעולה.

תשלום פיצויים

49.  (א)  חברה וכל אדם שהיא הרשתה, בהשתמשם בסמכות הנתונה להם לפי פרק זה, יימנעו, עד כמה שהדבר ניתן, מגרימת נזק ויחזירו את המקרקעין, ככל האפשר, למצבם הקודם.

          (ב)  נגרם נזק ישיר כתוצאה משימוש בסמכות האמורה בסעיף 42, תשלם החברה פיצויים על הנזק שנגרם; אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכויותיו של הניזוק על פי כל דין.

          (ג)   החליטה החברה לדחות דרישה לפיצויים לפי סעיף קטן (ב), תמסור לתובע הודעה מנומקת בכתב על כך 60 ימים מיום קבלת הדרישה.

מיתקני החברה המחוברים למקרקעין

50.  על אף האמור בסעיף 12 לחוק המקרקעין, מיתקן של מערכת מים או ביוב שחובר למקרקעין של אחר יהיה בבעלותו של מי שהתקין את המיתקן כדין.

סימן ה': סמכויות בדבר ביצוע עבודות

סמכות חברה לדרוש ביצוע עבודות מבעלי נכסים ומפעלים

51.  (א)  חברה רשאית לקבוע למפעלים שבתחומה הוראות בענינים אלה:

(1)   טיפול מקדים בשפכי תעשיה; הוראות כאמור יבואו נוסף על הוראות לפי כל דין ולא יגרעו מהן;

(2)   ניטור של איכות שפכי התעשיה ודיווח על תוצאות הניטור לחברה, בדרך ובתדירות שקבעה;

(3)   חובת מסירת הודעה לחברה על כל שינוי שחל בספיקה או באיכות של שפכי התעשיה, אשר יש בו כדי להשפיע על תקינות פעולתה של מערכת הביוב או על איכות הקולחים או הבוצה שהיא מייצרת;

          (ב)  הוראות לפי סעיף קטן (א) ייקבעו ככל הנדרש לדעת החברה כדי –

(1)   למנוע מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה;

(2)   למנוע נזקים למערכת הביוב, לפעולת הזרמת הביוב ולתהליכי הטיפול בשפכים וטיהורם, או למערכת השבת קולחים; ההוראות יהיו בכפוף לכללים שקבעה מועצת הרשות לענין זה, ויכול שיהיו דרך כלל, לסוגי מפעלים או למפעל מסוים, בין כתנאי לחיבור המפעל למערכת הביוב ובין בכל עת לאחר מכן.

          (ג)   ראתה חברה כי יש צורך לנקוט פעולה לצורך טיפול תקין בשפכים ממקרקעין או ממפעל שבתחומה, הבטחת פעולתן התקינה של מערכות המים או הביוב, מניעה של נזק ממים או משפכים, זיהום מקורות מים או ים, או מניעה של מפגע תברואי או סביבתי, או הסרתו – רשאית היא, בכפוף לתנאי הרישיון ולכללים שקבעה מועצת הרשות בענין זה, לדרוש בכתב –

(1)   מבעל המקרקעין או מהמפעל, להתקין ביב, לשנותו או לתקנו, לחבר ביב, ולשנות או לתקן צינורות או מיתקנים של מערכת מים או ביוב שבנכסו;

(2)   מהמפעל לבצע, טיפול מקדים בשפכי תעשיה לפני כניסתם למערכת הביוב, כנדרש לפי כל דין ולפי הוראות שהחברה קבעה לפי סעיף קטן (א);

והכל בתוך המועד ובתנאים שתקבע החברה בדרישה.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          (ד)  על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), בתחומו של ספק שירותי ביוב שבחר לקבל שירותי הולכה וטיפול מחברת ביוב או להצטרף לחברת ביוב משותפת, יהיו הסמכות לקבוע הוראות כאמור בסעיף קטן (א) והסמכות לדרוש ביצוע פעולות כאמור בסעיף קטן (ג), נתונות לחברת הביוב בלבד, לאחר שהתייעצה עם ספק שירותי הביוב כאמור; חברת הביוב תמסור לספק שירותי הביוב כאמור הודעה על קביעת הוראה או דרישת ביצוע פעולה, לפי סעיף קטן זה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 92 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף קטן 51(ד)

ערר וערעור (תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

52.  (א)  הרואה את עצמו נפגע על ידי הוראה שקבעה החברה לפי סעיף 51(א) או (ד) או על ידי דרישת חברה לפי סעיף 51(ג) או (ד), רשאי להגיש ערר למי שהשר לאיכות הסביבה הסמיך לענין זה (להלן – המוסמך), שיהיה רשאי, לאחר שמיעת הצדדים, לבטל את ההוראה או את הדרישה או לשנותה.

          (ב)  הרואה עצמו נפגע מהחלטת המוסמך לפי סעיף קטן (א), רשאי לערער עליה לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא הנכס, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לו; החלטת בית משפט השלום לפי סעיף זה, תהיה ניתנת לערעור ברשות.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 92 (ה"ח 1083)

(א) הרואה את עצמו נפגע על ידי הוראה שקבעה החברה לפי סעיף 51(א) או (ד) או על ידי דרישת חברה לפי סעיף 51(ג) או (ד), רשאי להגיש ערר למי שהשר לאיכות הסביבה הסמיך לענין זה (להלן – המוסמך), שיהיה רשאי, לאחר שמיעת הצדדים, לבטל את ההוראה או את הדרישה או לשנותה.

סמכות חברה לצמצם שירותים ולבצע עבודות

53.  (א)  לא קיים בעל מקרקעין או מפעל הוראה או דרישה של החברה לפי סעיף 51, החלטה של המוסמך לפי סעיף 52(א), או החלטה של בית משפט לפי סעיף 52(ב), לפי הענין, או נוכחה החברה כי הדבר דרוש לשם מניעת סכנה ממשית ומיידית לפעולתה של מערכת הביוב עקב הזרמת שפכי תעשיה, רשאית החברה –

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

(1)   בהתאם לכללים שייקבעו לפי סעיף 146 – להפסיק או לצמצם את מתן שירותי המים והביוב למקרקעין או למפעל;

(2)   לאחר מתן התראה סבירה לפי נסיבות הענין ובכפוף לאמור בסעיף 42(ב) – להיכנס למקרקעין או למפעל ולבצע את העבודות הדרושות ולגבות את הוצאותיה מבעל המקרקעין או מהמפעל;

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

(3)   שהיא חברת ביוב, בתחומו של ספק שירותי ביוב שבחר לקבל שירותי הולכה וטיפול מחברת ביוב או להצטרף לחברת ביוב משותפת – להורות לספק שירותי ביוב להפעיל את סמכותו כאמור בפסקאות (1) ו-(2) וכן להפסיק או לצמצם את מתן שירותי ההולכה והטיפול.

          (ב)  ערר לפי סעיף 52(א) או ערעור לפי סעיף 52(ב) אינם מעכבים את השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א), זולת אם המוסמך או בית המשפט, לפי הענין, הורו אחרת.

          (ג)   ביצוע עבודות על ידי החברה לפי סעיף זה אינו פוטר את בעל המקרקעין או המפעל מאחריות פלילית או אזרחית לפי חוק זה ולפי כל חיקוק אחר.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 184 (ה"ח 768)

(א) לא קיים בעל מקרקעין או מפעל הוראה או דרישה של החברה לפי סעיף 51, החלטה של המוסמך לפי סעיף 52(א), או החלטה של בית משפט לפי סעיף 52(ב), לפי הענין, או נוכחה החברה כי הדבר דרוש לשם מניעת סכנה ממשית ומיידית לפעולתה של מערכת הביוב עקב הזרמת שפכי תעשיה, רשאית החברה –

(1) בהתאם לתקנות שיותקנו לכללים שייקבעו לפי סעיף 146 – להפסיק או לצמצם את מתן שירותי המים והביוב למקרקעין או למפעל;

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 93 (ה"ח 1083)

הוספת פסקה 53(א)(3)

סימן ו': דוחות ומסירת מידע

דוחות כספיים – שנתי וביניים

54.  (א)  חברה תערוך ליום 31 בדצמבר של כל שנה דוח כספי שנתי שלה מבוקר בידי רואה חשבון, ותגישו לרשות ולממונה עד 30 באפריל שלאחר תאריך הדוח (בחוק זה – דוח שנתי).

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          (ב)  חברה תערוך ליום האחרון של חודש יוני של כל שנה (להלן – יום הדוח) דוח ביניים, מסוקר בידי רואה חשבון, ותגישו לרשות ולממונה עד תום חודשיים מיום הדוח (בחוק זה – דוח ביניים).

          (ג)   דוח שנתי ודוח ביניים ייערכו לפי העקרונות החשבונאיים המקובלים וכללי הדיווח המקובלים לענין דוח שנתי ולענין דוח ביניים, לפי הענין, והכללים שתקבע מועצת הרשות לפי סעיף 104.

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          (ד)  חברה תפרסם את הדוח השנתי שלה כפי שתקבע מועצת הרשות בכללים.

          (ה)  על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בתקופה הראשונה רשאית חברה להגיש את הדוחות עד תום שלושה חודשים מן המועדים הקבועים להגשתם בסעיפים הקטנים האמורים.

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 346 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

(ד) חברה תפרסם את הדוח השנתי שלה כפי שיקבע הממונה שתקבע מועצת הרשות בכללים.

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 184 (ה"ח 768)

החלפת סעיף קטן 54(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) חברה תערוך ליום האחרון של החודשים מרס, יוני וספטמבר של כל שנה (להלן – יום הדוח) דוחות ביניים, מסוקרים בידי רואה חשבון, ותגישם לרשות ולממונה עד תום חודשיים מיום הדוח (בחוק זה – דוח ביניים).

דוחות מידיים

55.  (א)  מועצת הרשות רשאית לקבוע כללים בדבר חובת חברה להגיש לרשות דוחות מידיים על אירועים חריגים מסוימים שקבעה.

          (ב)  הממונה רשאי לקבוע כללים בדבר חובת חברה להגיש לממונה דוחות מידיים על אירועים חריגים מסוימים שקבעה.

מסירת מידע (תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

56.  (א)  מועצת הרשות, או עובד שהמועצה הסמיכה, וכן הממונה, רשאים לדרוש מחברה למסור להם בכתב הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים שכללה בדוח שנתי, בדוח ביניים, או בדוחות מידיים לפי סעיף 55.

          (ב)  למילוי תפקידיהם רשאים מועצת הרשות, באמצעות עובד שהיא הסמיכה, וכן הממונה –

(1)   לדרוש מחברה, וכן מדירקטור בחברה מטעם רשות מקומית, מהמנהל הכללי של חברה ובאמצעותו מכל מי שעובד בחברה או מועסק בשירותה, מידע וחומר בעניני החברה;

(2)   לעיין ברשומות ובמסמכים של חברה.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 346 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון)

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 77 (ה"ח 260)

(א) יושב ראש מועצת הרשות, או עובד שהמועצה הסמיכה, וכן הממונה, רשאים לדרוש מחברה למסור להם בכתב הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים שכללה בדוח שנתי, בדוח ביניים, או בדוחות מידיים לפי סעיף 55.

חובות דיווח  לצרכנים ולציבור

57.  (א)  מועצת הרשות רשאית לקבוע בכללים חובות דיווח לצרכנים ולציבור שיחולו על חברה, לרבות בדבר עמידתה באמות המידה שנקבעו לפי סעיף 99, ובדבר איכות המים, השפכים והקולחים שבאחריותה.

          (ב)  הכללים יכול שיכללו הוראות בדבר פירוט הדוח השנתי ויתר הדיווחים ובדבר פרסומם ומועדי הפרסום.

          (ג)   הוראות חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998, יחולו על חברה, בשינויים המחויבים, לענין מידע בדבר איכות המים, השפכים והקולחים שבאחריות החברה, גם לאחר שתפסיק להיות בשליטת רשות מקומית, ויראו אותה כרשות ציבורית לענין זה; הרשות המקומית תמשיך לכלול את החברה ברשימה שהיא מעמידה לרשות הציבור לפי סעיף 4(ב) לחוק האמור, בהתאם לפרטים שתמסור לה החברה.

סימן ז': מילוות ואיגרות חוב

פטור

58.  הוראות סעיפים 45, 46 ו-46א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, לא יחולו על חברה.

פרק ד': ניהול החברה

סימן א': הגדרות

הגדרות לפרק ד'

59.  בפרק זה –

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

(א)  "דירקטור חיצוני" – כהגדרתו בחוק החברות;

(ב)  "חברה בשליטת רשות מקומית" – חברה שיותר מ-50 אחוזים מאמצעי שליטה בה, מסוג כלשהו, מוחזקים בידי רשות מקומית או רשויות מקומיות, וכן חברה-בת שלה שקיבלה רישיון כאמור בסעיף 15(ג);

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

(ג)   "הוועדה למינוי דירטורים חיצוניים" או "הוועדה" – הוועדה שמותנה לפי סעיף 63א.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 185 (ה"ח 768)

59. בפרק זה –

(א) "דירקטור חיצוני" – כהגדרתו בחוק החברות;

(1) בחברה בשליטת רשות מקומית – דירקטור שאינו חבר מועצת רשות מקומית ואינו עובד של רשות מקומית;

(2) בחברה אחרת – דירקטור שמתקיימים בו תנאי הכשירות המנויים בסעיף 240 לחוק החברות;

(ב) "חברה בשליטת רשות מקומית" – חברה שיותר מ-50 אחוזים מאמצעי שליטה בה, מסוג כלשהו, מוחזקים בידי רשות מקומית או רשויות מקומיות, וכן חברה-בת שלה שקיבלה רישיון כאמור בסעיף 15(ג);

(ג) "הוועדה למינוי דירטורים חיצוניים" או "הוועדה" – הוועדה שמותנה לפי סעיף 63א.

סימן ב': הדירקטוריון

תנאי כשירות

60.  (א)  כשיר לכהן כדירקטור בחברה מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          (ב)  לא יכהן אדם כדירקטור בחברה אם עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור בחברה; כהונתו של אדם כחבר מועצה, לרבות כראש רשות מקומית, או כעובד של רשות מקומית שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה, לא תיחשב כיוצרת ניגוד ענינים כאמור.

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          (ב1) מבקר של רשות מקומית לא יכהן כדירקטור בחברה שאותה רשות מקומית היא בעלת אמצעי שליטה בה.

          (ג)   מי שמונה דירקטור בחברה, ימסור לחברה, לא יאוחר מתום 14 ימים מיום מינויו, הצהרה לפיה מתקיימים בו תנאי הכשירות כאמור בסעיף קטן (א) וכן בדבר העדר ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן (ב), והחברה תשלח העתק ממנה לממונה.

          (ד)  חדלו להתקיים בדירקטור תנאי הכשירות, יכנס הדירקטוריון אסיפה כללית לשם ביטול מינויו ומינוי אחר במקומו.

          (ה)  הוראות סעיף זה יחולו גם לגבי חברה-בת שקיבלה רישיון כאמור בסעיף 15(ג).

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 185 (ה"ח 768)

(ב) לא יכהן אדם כדירקטור בחברה אם עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור בחברה; כהונתו של אדם כחבר מועצה, לרבות כראש רשות מקומית, או כעובד של רשות מקומית שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה, לא תיחשב כיוצרת ניגוד ענינים כאמור.

(ב1) מבקר של רשות מקומית לא יכהן כדירקטור בחברה שאותה רשות מקומית היא בעלת אמצעי שליטה בה.

החלת הוראות על דירקטורים בחברה (תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

61.  (א)  דירקטורים בחברה ימונו בידי מועצת הרשות המקומית שהיא בעלת המניות בחברה, לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות (בסעיף זה – הועדה); הוראות סעיף 18ב(ב) ו-(ג)(1), (3), (4) ו-(5) לחוק החברות הממשלתיות, יחולו, בשינויים המחויבים, על עבודת הועדה ותפקידיה.

(תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

          (ב)  על דירקטורים בחברה יחולו הוראות סעיפים 17א, 19, 20, 21, 22(א)(1), (3), (5) ו-(6) ו-23 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים האלה:

(1)   בכל מקום, במקום "הרשות" יקראו "הממונה";

(2)   בכל מקום, במקום "השרים" יקראו "מועצת הרשות המקומית".

(תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

          (ג)   לא יתמנה דירקטור בחברה מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הועדה, להיות דירקטור בחברה; דירקטור יחדל לכהן בחברה לפני תום תקופת כהונתו אם הורשע בעבירה כאמור.

          (ד)  דירקטור שמונה בהיותו חבר מועצת רשות מקומית או עובד שלה, וחדל להיות חבר או עובד כאמור, יחדל לכהן כדירקטור בחברה; ואולם ניתן למנותו מחדש, לאחר התייעצות עם הועדה.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2016

          (ה)  הוראות סעיף זה יחולו גם על דירקטורים מטעם חברה בשליטת רשות מקומית בחברה-בת שלה שקיבלה רישיון כאמור בסעיף 15(ג) או בחברת ביוב.

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          (ו)   מינוי דירקטורים בחברה אזורית ייעשה בהסכמה של כלל בעלי המניות; לא מונו דירקטורים במספר המזערי כאמור בסעיף 63(א)(1) ו-(1א) עד המועד הקובע, תמנה אותם הוועדה למינוי דירקטורים חיצוניים לפי סעיף 63א.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 185 (ה"ח 768)

הוספת סעיף קטן 61(ו)

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 93 (ה"ח 1083)

(ה) הוראות סעיף זה יחולו גם על דירקטורים מטעם חברה בשליטת רשות מקומית בחברה-בת שלה שקיבלה רישיון כאמור בסעיף 15(ג) או בחברת ביוב.

 

מיום 27.12.2018

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 90 (ה"ח 796)

החלת הוראות על דירקטורים מטעם רשות מקומית בחברה

(א) דירקטורים מטעם רשות מקומית בחברה ימונו בידי מועצת הרשות המקומית שהיא בעלת המניות בחברה, לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות (בסעיף זה – הועדה); הוראות סעיף 18ב(ב) ו-(ג)(1), (3), (4) ו-(5) לחוק החברות הממשלתיות, יחולו, בשינויים המחויבים, על עבודת הועדה ותפקידיה.

(ב) על דירקטורים מטעם רשות מקומית בחברה יחולו הוראות סעיפים 17א, 19, 20, 21, 22(א)(1), (3), (5) ו-(6) ו-23 לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים האלה:

(1) בכל מקום, במקום "הרשות" יקראו "הממונה";

(2) בכל מקום, במקום "השרים" יקראו "מועצת הרשות המקומית".

(ג) לא יתמנה דירקטור מטעם רשות מקומית בחברה מי שהורשע בעבירה שבשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הועדה, להיות דירקטור בחברה; דירקטור יחדל לכהן בחברה לפני תום תקופת כהונתו אם הורשע בעבירה כאמור.

החלת הוראות על חברה שאינה בשליטת רשות מקומית

62.  חדלה חברה מלהיות חברה בשליטת רשות מקומית, יחולו, נוסף על הוראות סעיף 60, הוראות סימן ה': דירקטור חיצוני, שבפרק הראשון לחלק השישי בחוק החברות, אף אם אינה חברה ציבורית כמשמעותה בחוק החברות.

החלת הוראות על חברה  בשליטת רשות מקומית

63.  (א)  כל עוד החברה היא חברה בשליטת רשות מקומית יחולו, נוסף על הוראות סעיף 60, ההוראות האלה:

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

(1)   מספר חברי הדירקטוריון של החברה יהיה לפחות חמישה ולא יותר מתשעה ואולם בחברה שבתחומה 100,000 תושבים לפחות ואמצעי השליטה בה מוחזקים בידי ארבע רשויות מקומיות לפחות, מספר חברי הדירקטוריון לא יעלה על אחד עשר;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

(1א) מספר הדירקטורים החיצוניים בדירקטוריון לא יפחת משלושה, ובדירקטוריון שמספר חבריו שמונה או תשעה – לא יפחת ביותר מאחד ממספר הדירקטורים שאינם חיצוניים, ואם מספר חבריו עולה על תשעה – לא יפחת ממספר הדירקטורים שאינם חיצוניים;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

(2)   לא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ברשות המקומית;

(3)   בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות הענין;

(תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

(3א) בהרכב הדירקטוריון יינתן ככל הניתן ייצוג לכל הרשויות המקומיות שהן בעלות מניות בחברה, בכפוף להוראות סעיף קטן (א1);

(4)   נעדר דירקטור משלוש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מחמש ישיבות בתקופה של שנה אחת, תמסור החברה מיד הודעה על כך לממונה, והדירקטוריון יכנס אסיפה כללית לשם ביטול מינויו ומינוי אחר במקומו, אלא אם כן אישר הדירקטוריון, בתוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה, ברוב קולות חבריו, כי הסיבה להיעדרותו היתה מוצדקת;

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

(5)   החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה טעונות אישור הממונה לפי כללים שקבעה המועצה; בלי לגרוע מכלליות האמור, הממונה לא יאשר ייעוד רווחים לחלוקה אם החברה לא ביצעה שלב משלבי ההקמה או הוראה לפי סעיף 6ז(ה) במועדים שנקבעו לכך באותו סעיף; חלק הממונה על החלטת החברה, תובא המחלוקת להכרעת מועצת הרשות;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

(6)   עסקה כאמור בסעיפים 26 ו-26א וכן עסקה של חברה עם אדם אחר, שלרשות מקומית בעלת עניין בחברה יש בה עניין אישי, טעונות אישור ועדת הביקורת של החברה, כל עוד החברה חייבת במינוי ועדת ביקורת לפי סעיף 70(א), ולאחריו אישור הדירקטוריון ברוב של הדירקטורים החיצוניים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שבישיבה נוכח לפחות דירקטור חיצוני אחד; הוראות אלה לא יחולו לגבי עסקה שעניינה חלוקת דיבידנד; בפסקה זו, "בעל עניין" ו"עניין אישי" – כהגדרתם בחוק החברות;

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

(7)   ישיבה או חלק מישיבה שיושב ראש הדירקטוריון מנוע מלהשתתף בהם עקב ניגוד עניינים, ינוהלו בידי דירקטור חיצוני שיבחר הדירקטוריון.

(תיקון מס' 12) תשע"ט-2018

          (א1) בהעדר הסכמה בין בעלי המניות בחברה אזורית בדבר אופן מינוים של דירקטורים, וכל עוד החברה האזורית היא בשליטת רשויות מקומיות, יחולו הוראות אלה:

(1)   לכל רשות מקומית שהיא בעלת מניות בחברה האזורית תהיה זכות למנות דירקטורים במספר השווה למכפלה של מספר הדירקטורים המרבי שניתן למנות בה לפי סעיף קטן (א) ביחס שבין מספר התושבים באותה רשות מקומית ובין מספר התושבים בכלל הרשויות המקומיות שבתחום החברה האזורית, מעוגלת כלפי מטה; בפסקה זו, "מספר התושבים" – מספר התושבים הרשום במרשם האוכלוסין;

(2)   על אף האמור בפסקה (1), חושב מספר חברי הדירקטוריון שרשאית כל רשות מקומית למנות לפי אותה פסקה, ולפי אותו חישוב נותרה רשות מקומית שהיא בעלת מניות בחברה האזורית בלא דירקטור מטעמה, רשאית אותה רשות מקומית למנות דירקטור אחד מטעמה אף אם מינוי כאמור יביא לכך שמספר חברי הדירקטוריון יעלה על מספר הדירקטורים המרבי שניתן למנות בחברה האזורית לפי סעיף קטן (א)(1); אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א)(1א) לעניין היחס בין מספר הדירקטורים החיצוניים למספר הדירקטורים שאינם חיצוניים באותה חברה;

(3)   לא מונו דירקטורים במספר המרבי שניתן למנות בחברה אזורית לפי סעיף קטן (א), תחולק הזכות למנות דירקטורים מעבר למספר הדירקטורים לפי פסקה (1) ועד למספר המרבי של דירקטורים שניתן למנות באותה חברה בסדר יורד בין בעלי המניות, החל מבעל המניות שנותרה לו השארית הגבוהה ביותר לפני העיגול כלפי מטה לפי פסקה (1), למעט רשות מקומית שמינתה דירקטור אחד מטעמה לפי הוראות פסקה (2);

(4)   מספר התושבים כאמור בפסקה (1) ייבחן אחת לחמש שנים, ובהתאם לכך יעודכן מספר חברי הדירקטוריון שבעל מניות רשאי למנות לפי הוראות סעיף זה, ובלבד שחבר דירקטוריון שכיהן בדירקטוריון במועד העדכון ישלים את תקופת כהונתו לפי דין.

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          (ב)  הממונה רשאי, באישור מועצת הרשות, לפטור, בכתב, חברה מהצורך לקבל את אישורו לפי הוראת סעיף קטן (א)(5), אם ראה שטעמים של מכירת מניותיה, לרבות הנפקתן לציבור או למשקיעים, מחייבים זאת; בסעיף קטן זה, "מניות" – תעודות שחברה מנפיקה בסדרות והמקנות זכות חברות או השתתפות בה, או המקנות זכות לרכישת תעודות כאמור.

(תיקון מס' 6) תשע"ג-2013

          (ג)   (1)   פחת מספר הדירקטורים מהמספר המזערי הקבוע בסעיף קטן (א)(1) או פחת מספר הדירקטורים החיצוניים מהמספר המזערי הקבוע בסעיף קטן (א)(1א), יורה הממונה לרשות המקומית למנות דירקטור לשם השלמת החסר בתוך שלושה חודשים ממועד מתן הוראתו, או בתוך תקופה קצרה יותר שעליה יורה, אם סבר שנסיבות העניין מצדיקות זאת, ובלבד שלא תפחת משישים ימים;

(2)   לא מונה דירקטור או דירקטור חיצוני כנדרש לפי הוראת הממונה בתוך התקופה כאמור בפסקה (1), תמנה הוועדה דירקטור חיצוני במקומו;

(3)   תקופת כהונתו של מי שהוועדה מינתה לפי פסקה (2) תהיה עד שימונו דירקטורים או דירקטורים חיצוניים במספר ובהרכב הנדרש לפי סעיף קטן (א)(1) או (1א), לפי העניין, או עד תום שנה ממועד מינויו, לפי המאוחר;

(4)   הוראות סעיפים 60 ו-61 יחולו על מינוי וכהונה של מי שהוועדה מינתה לפי פסקה (2), בכפוף להוראות פסקאות (1) עד (3).

מיום 30.9.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 346 (ה"ח 236)

תיקון מס' 4 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 221 (ה"ח 436)

63. (א) כל עוד החברה היא חברה בשליטת רשות מקומית יחולו, נוסף על הוראות סעיף 60, ההוראות האלה:

(1) מספר חברי הדירקטוריון של החברה יהיה לפחות חמישה ולא יותר מתשעה;

(2) לא יותר משני שלישים מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ועובדים ברשויות מקומיות ובלבד שלא יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ברשות המקומית;

(3) בהרכב הדירקטוריון יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות הענין;

(4) נעדר דירקטור משלוש ישיבות רצופות של הדירקטוריון או מחמש ישיבות בתקופה של שנה אחת, תמסור החברה מיד הודעה על כך לממונה, והדירקטוריון יכנס אסיפה כללית לשם ביטול מינויו ומינוי אחר במקומו, אלא אם כן אישר הדירקטוריון, בתוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה, ברוב קולות חבריו, כי הסיבה להיעדרותו היתה מוצדקת;

(5) החלטות החברה בדבר ייעוד רווחיה טעונות אישור הממונה; חלק הממונה על החלטת החברה, תובא המחלוקת להכרעת שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר מועצת הרשות.

(ב) הממונה רשאי, באישור שר הפנים שיתייעץ עם שר האוצר מועצת הרשות, לפטור, בכתב, חברה מהצורך לקבל את אישורו לפי הוראת סעיף קטן (א)(5), אם ראה שטעמים של מכירת מניותיה, לרבות הנפקתן לציבור או למשקיעים, מחייבים זאת; בסעיף קטן זה, "מניות" – תעודות שחברה מנפיקה בסדרות והמקנות זכות חברות או השתתפות בה, או המקנות זכות לרכישת תעודות כאמור.