Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973

דיני חוקה  – בחירות

דיני חוקה  – כנסת – מפלגות – מימון

עונשין ומשפט פלילי – עבירות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 1א

ועדה ציבורית

Go

4

סעיף 1ב

תפקיד הועדה הציבורית

Go

4

סעיף 1ג

הצמדה

Go

4

סעיף 2

הזכות למימון

Go

5

סעיף 2ב

הוראת שעה תשס"א 2002

Go

5

סעיף 3

חישוב המימון

Go

5

סעיף 3א

מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי

Go

5

סעיף 4

תשלום הוצאות הבחירות

Go

5

סעיף 4א

סייג למימון

Go

6

סעיף 5

תשלום ההוצאות השוטפות

Go

6

סעיף 5א

מינוי רואה חשבון

Go

6

סעיף 6

תנאים לתשלום

Go

6

סעיף 6א

מורשה חתימה

Go

7

סעיף 7

הגבלת הוצאות

Go

7

סעיף 7א

סייג להלוואות למפלגה

Go

7

סעיף 7ב

חשבון הבנק של סיעה וסייג להלוואות

Go

7

סעיף 7ג

הלוואה לסיעה

Go

7

סעיף 8

הגבלת הכנסות

Go

8

סעיף 8א

תרומה מקיבוץ או מאגודה חקלאית

Go

9

סעיף 8ב

מפעלי תרבות וחינוך   תרומות והוצאות

Go

9

סעיף 8ג

תרומה במקרה של ויתור על מימון

Go

9

סעיף 8ד

מפלגה חדשה המגישה רשימת מועמדים

Go

9

סעיף 8ה

תחולת ההגבלות בענין תרומות, הוצאות והלוואות

Go

9

סעיף 8ו

הוראת שעה תשס"ג 2002

Go

9

סעיף 9

ניהול חשבונות

Go

9

סעיף 9א

עונשין

Go

10

סעיף 10

דו"חות מבקר המדינה

Go

10

סעיף 10א

גוף הקשור לסיעה

Go

11

סעיף 10ב

סמכויות עזר לרואה החשבון

Go

11

סעיף 10ג

גוף פעיל בבחירות

Go

11

סעיף 11

חוות דעת

Go

13

סעיף 12

דין מפלגות המקיימות סיעה אחת

Go

13

סעיף 13

שינויים בהרכב הסיעות

Go

13

סעיף 13ב

רשימת מועמדים משותפת

Go

14

סעיף 13ג

דיווח על סיעה שקיבלה מקדמה ולא זכתה במנדט

Go

14

סעיף 13ד

דיווח על סיעה שקיבלה מימון שוטף וחדלה להתקיים

Go

14

סעיף 13ה

החזר מסיעה שחדלה להתקיים

Go

14

סעיף 14

הודעות של סיעה

Go

15

סעיף 15

מניעת שעבוד  ועיקול

Go

15

סעיף 17

סכומים שנתקבלו מההסתדרות והלוואה לסיעה בהסתדרות

Go

15

סעיף 20

ביצוע

Go

15

סעיף 21

תחילה

Go

15


חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973*

הגדרות (תיקון מס' 12) תשנ"ב-1992

1.    בחוק זה –

           "מפלגה" – כמשמעותה בחוק המפלגות, תשנ"ב-1992;

מיום 9.4.1993

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ב מס' 1395 מיום 9.4.1992 עמ' 193 (ה"ח 2097)

הוספת הגדרת "מפלגה"

           "סיעה" – כל אחד מאלה:

(תיקון מס' 17) תשנ"ו-1996

(1)   מפלגה שהיתה מיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצאת, הגישה בבחירות לכנסת רשימת מועמדים והיא מיוצגת בכנסת על ידי חבר כנסת אחד לפחות;

(2)   מפלגה שועדת הכנסת הכירה בנציגה או בנציגיה בכנסת כסיעה;

(3)   צירוף של שתי מפלגות או יותר המקיימות בכנסת סיעה אחת;

מיום 29.2.1996

תיקון מס' 17

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 121 (ה"ח 2499)

החלפת פסקה (1) להגדרת "סיעה"

הנוסח הקודם:

(1) מפלגה שהגישה בבחירות לכנסת רשימת מועמדים כסיעה של הכנסת הקודמת והיא מיוצגת בכנסת לפחות על-ידי נציג אחד;

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           "סיעה חדשה" – מפלגה שלא היתה מיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצאת, הגישה בבחירות לכנסת רשימת מועמדים והיא מיוצגת בכנסת על ידי חבר כנסת אחד לפחות;

מיום 8.12.2014

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 52 (ה"ח 590)

הוספת הגדרת "סיעה חדשה"

(תיקון מס' 5) תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994

           "גוף הקשור לסיעה" – חבר-בני-אדם, בין מואגד ובין שאינו מואגד, המשתתף בתעמולת הבחירות, או בפעילות מפלגתית שוטפת שלדעת מבקר המדינה יש לראותו כזרוע של הסיעה בהתחשב בכל האיפיונים הבאים או מקצתם: מטרותיו של חבר-בני-אדם, פעולותיו, זהות בעליו, מנהליו וחבריו, ייעוד רווחיו והמקורות לכיסוי הפסדיו; אך למעט הסתדרות עובדים ואגודה שיתופית להתיישבות לענין פעולות אשר לדעת מבקר המדינה הן עשו שלא בחזקת זרוע של סיעה;

מיום 3.3.1982

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ב מס' 1045 מיום 11.3.1982 עמ' 84 (ה"ח 1571)

הוספת הגדרת "גוף הקשור לסיעה"

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 114 (ה"ח 2200)

"גוף הקשור לסיעה" – חבר-בני-אדם, בין מואגד ובין שאינומואגד, המשתתף בתעמולת הבחירות, או בפעילות מפלגתית שוטפת שלדעת מבקר המדינה יש לראותו כזרוע של הסיעה בהתחשב בכל האיפיונים הבאים או מקצתם: מטרותיו של חבר-בני-אדם, פעולותיו, זהות בעליו, מנהליו וחבריו, ייעוד רווחיו והמקורות לכיסוי הפסדיו; אך למעט הסתדרות עובדים ואגודה שיתופית להתיישבות לענין פעולות אשר לדעת מבקר המדינה הן עשו שלא בחזקת זרוע של סיעה;

           "הוצאות" – הוצאות של סיעה לארגון פעולותיה, לתעמולה ולהסברה ולקיום הקשר הארגוני והרעיוני עם הציבור, לרבות התחייבויות בשל הוצאות כאלה;

(תיקון מס' 5) תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 21) תשס"א-2000 (תיקון מס' 23) תשס"ב-2001

           "הוצאות בחירות" – ההוצאות המיוחדות של סיעה, או של רשימת מועמדים שהוצאו בתקופת הבחירות או למען הבחירות במערכת הבחירות לכנסת;

מיום 3.3.1982

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ב מס' 1045 מיום 11.3.1982 עמ' 84 (ה"ח 1571)

החלפת הגדרת "הוצאות בחירות"

הנוסח הקודם:

"הוצאות בחירות" – ההוצאות המיוחדות של סיעה במערכת הבחירות לכנסת;

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 114 (ה"ח 2200)

"הוצאות בחירות" – ההוצאות המיוחדות של סיעה או של רשימת מועמדים, שהוצאו בתקופת הבחירות או למען הבחירות במערכת הבחירות לכנסת;

מיום 20.12.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 101 (ה"ח 2953)

"הוצאות בחירות" – ההוצאות המיוחדות של סיעה או של רשימת מועמדים, שהוצאו בתקופת הבחירות או למען הבחירות במערכת הבחירות לכנסת ולראש הממשלה, ובבחירות מיוחדות לראש הממשלה לפי חוק יסוד: הממשלה – הוצאות שהוצאו כאמור במערכת בחירות זו;

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 5 (ה"ח 3027)

"הוצאות בחירות" – ההוצאות המיוחדות של סיעה או של רשימת מועמדים, שהוצאו בתקופת הבחירות או למען הבחירות במערכת הבחירות לכנסת ולראש הממשלה, ובבחירות מיוחדות לראש הממשלה לפי חוק יסוד: הממשלה – הוצאות שהוצאו כאמור במערכת בחירות זו;

           "הוצאות שוטפות" – הוצאות של סיעה, למעט הוצאות הבחירות;

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           "מימון ההוצאות השוטפות שסיעה מקבלת בחודש" – המימון המגיע לסיעה לפי סעיפים 3(ג) ו-12, לרבות לפי הסכם כאמור בסעיף 12(ד);

מיום 8.12.2014

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 52 (ה"ח 590)

הוספת הגדרת "מימון ההוצאות השוטפות שסיעה מקבלת בחודש"

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           "הפרשי הצמדה וריבית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961;

מיום 8.12.2014

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 52 (ה"ח 590)

הוספת הגדרת "הפרשי הצמדה וריבית"

(תיקון מס' 26) תשס"ד-2004

           "צוות פרלמנטרי" – עובדים של מפלגה או של סיעה המועסקים דרך קבע במשרדי הסיעה בכנסת ועיקר עיסוקם בפעילות הפרלמנטרית של הסיעה בכנסת;

מיום 1.7.2004

תיקון מס' 26

ס"ח תשס"ד מס' 1945 מיום 24.6.2004 עמ' 422 (ה"ח 25)

הוספת הגדרת "צוות פרלמנטרי"

(תיקון מס' 21) תשס"א-2000 (תיקון מס' 23) תשס"ב-2001

           "היום הקובע" – כל אחד מאלה, לפי הענין –

(1)   היום ה-101 לפני יום הבחירות לכנסת לפי סעיף 9 לחוק יסוד: הכנסת;

(2)   בבחירות המתקיימות על פי חוק התפזרות הכנסת, כאמור בסעיף 34 לחוק-יסוד: הכנסת – היום השלישי אחרי תחילת אותו חוק;

(תיקון מס' 23) תשס"ב-2001 (תיקון מס' 32) תשע"ד-2014

(3)   בבחירות מוקדמות המתקיימות לפי הוראות סעיפים 11(ב) או 29(ו) לחוק יסוד: הממשלה, או לפי הוראות סעיף 36א לחוק יסוד: הכנסת – היום השלישי אחרי היום שבו נוצרה העילה לקיום הבחירות המוקדמות;

(תיקון מס' 23) תשס"ב-2001

(4)   (נמחקה);

מיום 20.12.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 101 (ה"ח 2953)

החלפת הגדרת "היום הקובע"

הנוסח הקודם:

"היום הקובע" – היום ה-101 לפני הבחירות לכנסת, ולגבי בחירות המתקיימות על-פי חוק לפיזור הכנסת – היום השלישי אחרי תחילת אותו חוק;

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 5 (ה"ח 3027)

(1) היום ה-101 לפני יום הבחירות לכנסת ולראש הממשלה לפי סעיפים 9 לחוק יסוד: הכנסת, ו-4 לחוק יסוד: הממשלה;

(1) היום ה-101 לפני יום הבחירות לכנסת לפי סעיף 9 לחוק יסוד: הכנסת;

(2) בבחירות המתקיימות על פי חוק התפזרות הכנסת, כאמור בסעיף 34 לחוק-יסוד: הכנסת – היום השלישי אחרי תחילת אותו חוק;

(3) בבחירות מוקדמות המתקיימות לפי הוראות סעיף 21 לחוק-יסוד: הממשלה סעיפים 11(ב),
28(ו) או 29(ו) לחוק יסוד: הממשלה, או לפי הוראות סעיף 36א לחוק יסוד: הכנסת
– היום השלישי אחרי היום שבו נוצרה העילה לקיום הבחירות המוקדמות;

(4) בבחירות מיוחדות לראש הממשלה המתקיימות לפי חוק-יסוד: הממשלה – היום השלישי אחרי היום שבו נוצרה העילה לקיום הבחירות המיוחדות;

מיום 19.3.2014

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ד מס' 2440 מיום 19.3.2014 עמ' 347 (ה"ח 515)

(3) בבחירות מוקדמות המתקיימות לפי הוראות סעיפים 11(ב), 28(ו) או 29(ו) סעיפים 11(ב) או 29(ו) לחוק יסוד: הממשלה, או לפי הוראות סעיף 36א לחוק יסוד: הכנסת – היום השלישי אחרי היום שבו נוצרה העילה לקיום הבחירות המוקדמות;

           "תקופת הבחירות" – התקופה שמן היום הקובע עד יום הבחירות;

(תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994

           "יחידת מימון"[1] – סכום שקבעה הועדה הציבורית כיחידת מימון לענין חוק זה, והודעה על קביעתו פורסמה ברשומות;

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 114 (ה"ח 2200)

"יחידת מימון" – סכום שקבעה ועדת הכספים של הכנסת הועדה הציבורית כיחידת מימון לענין חוק זה, והודעה על קביעתו פורסמה ברשומות;

(תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994

           "הועדה הציבורית" – הועדה שהוקמה לפי סעיף 1א;

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 114 (ה"ח 2200)

הוספת הגדרת "הועדה הציבורית"

(תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 21) תשס"א-2000 (תיקון מס' 23) תשס"ב-2001

           "חוק הבחירות" – חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969;

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 114 (ה"ח 2200)

הוספת הגדרת "חוק הבחירות"

מיום 20.12.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 102 (ה"ח 2953)

"חוק הבחירות" – חוק הבחירות לכנסת חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ"ט-1969;

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 5 (ה"ח 3027)

"חוק הבחירות" – חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ"ט-1969;

(תיקון מס' 25) תשס"ד-2004

           "חוק הכנסת" – חוק הכנסת, התשנ"ד-1994;

מיום 8.3.2004

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ד מס' 1929 מיום 8.3.2004 עמ' 309 (ה"ח 36)

הוספת הגדרת "חוק הכנסת"

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           "רשימת מועמדים" – מפלגה שאינה מיוצגת בכנסת והגישה בבחירות לכנסת רשימת מועמדים;

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 114 (ה"ח 2200)

הוספת הגדרת "רשימת מועמדים"

מיום 8.12.2014

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 52 (ה"ח 590)

החלפת הגדרת "רשימת מועמדים"

הנוסח הקודם:

"רשימת מועמדים" – כמשמעותה בחוק הבחירות;

(תיקון מס' 36) תשע"ח-2018

           "רשימת מועמדים משותפת" – כהגדרתה בסעיף 57 לחוק הבחירות;

מיום 28.6.2018

תיקון מס' 36

ס"ח תשע"ח מס' 2727 מיום 28.6.2018 עמ' 710 (ה"ח 737)

הוספת הגדרת "רשימת מועמדים משותפת"

(תיקון מס' 36) תשע"ח-2018

           "הסכם מימון שוטף" – הסכם בין מפלגות שהגישו רשימת מועמדים משותפת לעניין המימון החודשי כאמור בסעיף 12(ד), שהוגש ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בעת הגשת רשימת המועמדים המשותפת;

מיום 28.6.2018

תיקון מס' 36

ס"ח תשע"ח מס' 2727 מיום 28.6.2018 עמ' 710 (ה"ח 737)

הוספת הגדרת "הסכם מימון שוטף"

(תיקון מס' 36) תשע"ח-2018

           "הסכם הוצאות בחירות" – הסכם בין מפלגות שהגישו רשימת מועמדים משותפת לעניין מימון הבחירות כאמור בסעיף 13ב(ד);

מיום 28.6.2018

תיקון מס' 36

ס"ח תשע"ח מס' 2727 מיום 28.6.2018 עמ' 710 (ה"ח 737)

הוספת הגדרת "הסכם הוצאות בחירות"

(תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994

           "תאגיד בנקאי" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981;

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 114 (ה"ח 2200)

הוספת הגדרת "תאגיד בנקאי"

(תיקון מס' 35) תשע"ז-2017

           "גוף פעיל בבחירות" – אדם או חבר בני אדם אשר נרשם כאמור בסעיף 10ג(א) לשם ביצוע פעילות בחירות;

מיום 28.9.2017

תיקון מס' 35

ס"ח תשע"ז מס' 2619 מיום 28.3.2017 עמ' 520 (ה"ח 678)

הוספת הגדרת "גוף פעיל בבחירות"

(תיקון מס' 35) תשע"ז-2017

           "מאגר מידע" – מאגר כאמור בפסקה (1) להגדרה "פעילות בחירות";

מיום 28.9.2017

תיקון מס' 35

ס"ח תשע"ז מס' 2619 מיום 28.3.2017 עמ' 520 (ה"ח 678)

הוספת הגדרת "מאגר מידע"

(תיקון מס' 35) תשע"ז-2017

           "פעילות בחירות" – אחת או יותר מהפעילויות המנויות להלן שבוצעה שלא בידי מפלגה או גוף הקשור לסיעה:

(1)   יצירת מאגר מידע ובו פרטים מזהים של בוחרים בבחירות לכנסת לצד מידע בדבר כוונות ההצבעה שלהם בבחירות, לשם ביצוע הפעילויות האמורות בפסקאות (2) עד (4) שלהלן, ושלא לשם מכירתו למפלגה;

(2)   הסעת בוחרים ביום הבחירות לכנסת, שלא לפי חוק ושלא בתמורה מלאה, לשם הבטחת הצבעתם בשל כוונות ההצבעה שלהם בבחירות;

(3)   פנייה ישירה בתקופת הבחירות לבוחרים בעלי עמדות פוליטיות מסוימות שמטרתה להשפיע עליהם להצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת או להימנע מלהצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת;

(4)   תעמולה באמצעות מודעות פרסום, שמטרתה להשפיע על בוחרים להצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת או להימנע מלהצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת.

מיום 28.9.2017

תיקון מס' 35

ס"ח תשע"ז מס' 2619 מיום 28.3.2017 עמ' 520 (ה"ח 678)

הוספת הגדרת "פעילות בחירות"

ועדה ציבורית (תיקון מס' 16)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

1א.     (א)  לצורך חוק זה תוקם ועדה ציבורית של שלושה, ובראשה שופט שמינה נשיא בית המשפט העליון; את חבריה האחרים ימנה יושב ראש הכנסת; אחד מחברי הועדה יהיה בעת מינויו חבר בסגל האקדמי של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958.

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           (ב)  תקופת כהונתה של הועדה הציבורית תהיה ארבע שנים מיום מינויה; הודעה על מינוי הוועדה ועל הרכבה תפורסם ברשומות מטעם הכנסת.

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           (ג)   חבר הוועדה הציבורית שכיהן בה שתי תקופות כהונה מלאות ברציפות לא ימונה לתקופת כהונה נוספת ברציפות.

           (ד)  חדל חבר הועדה לכהן או נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו, ימונה אחר במקומו כאמור בסעיף קטן (א) ליתרה של תקופת כהונתה של הועדה.

           (ה)  יושב ראש הכנסת יקבע הוראות בדבר תשלום גמול לחברי הועדה הציבורית שישולם מאוצר המדינה.

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 114 (ה"ח 2200)

הוספת סעיף 1א

מיום 8.12.2014

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 52 (ה"ח 590)

(א) לצורך חוק זה תוקם ועדה ציבורית של שלושה, ובראשה שופט שמינה נשיא בית המשפט העליון; את חבריה האחרים ימנה יושב ראש הכנסת; אחד מחברי הועדה יהיה בעת מינויו חבר בסגל האקדמי של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958; יושב ראש הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על הרכב הועדה.

(ב) תקופת כהונתה של הועדה הציבורית תהיה ארבע שנים מיום פרסום ההודעה כאמור בסעיף קטן (א) מיום מינויה; הודעה על מינוי הוועדה ועל הרכבה תפורסם ברשומות מטעם הכנסת.

(ג) לא יכהן חבר בועדה הציבורית יותר משתי תקופות כהונה מלאות.

(ג) חבר הוועדה הציבורית שכיהן בה שתי תקופות כהונה מלאות ברציפות לא ימונה לתקופת כהונה נוספת ברציפות.

תפקיד הועדה הציבורית (תיקון מס' 16)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 21) תשס"א-2000 (תיקון מס' 23) תשס"ב-2001

1ב.     (א)  הועדה הציבורית תקבע את שיעור יחידת המימון כאמור בסעיף 3.

           (ב)  תחילתה של קביעת יחידת המימון תהיה באחד המועדים הבאים, כפי שתחליט הועדה הציבורית: 1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי או 1 באוקטובר.

           (ג)   הועדה הציבורית לא תפחית סכום או יחידת מימון שקבעה אלא בהחלטה שהתקבלה פה אחד.

           (ד)  לא תיקבע יחידת מימון בתוקף למפרע.

(תיקון מס' 23) תשס"ב-2001

           (ה)  (בוטל).

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 114 (ה"ח 2200)

הוספת סעיף 1ב

מיום 20.12.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 102 (ה"ח 2953)

תפקיד תפקידי הועדה הציבורית

1ב. (א) הועדה הציבורית תקבע את שיעור יחידת המימון כאמור בסעיף 3.

(ב) תחילתה של קביעת יחידת המימון תהיה באחד המועדים הבאים, כפי שתחליט הועדה הציבורית: 1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי או 1 באוקטובר.

(ג) הועדה הציבורית לא תפחית סכום או יחידת מימון שקבעה אלא בהחלטה שהתקבלה פה אחד.

(ד) לא תיקבע יחידת מימון בתוקף למפרע.

(ה) הועדה הציבורית תקבע את שיעור המימון של בחירות מיוחדות לראש הממשלה לפי חוק-יסוד: הממשלה (להלן – בחירות מיוחדות), את שיעור המימון של בחירות חוזרות בעקבות הבחירות המיוחדות, וכן כללים לחלוקת המימון כאמור.

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 5 (ה"ח 3027)

תפקידי תפקיד הועדה הציבורית

1ב. (א) הועדה הציבורית תקבע את שיעור יחידת המימון כאמור בסעיף 3.

(ב) תחילתה של קביעת יחידת המימון תהיה באחד המועדים הבאים, כפי שתחליט הועדה הציבורית: 1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי או 1 באוקטובר.

(ג) הועדה הציבורית לא תפחית סכום או יחידת מימון שקבעה אלא בהחלטה שהתקבלה פה אחד.

(ד) לא תיקבע יחידת מימון בתוקף למפרע.

(ה) הועדה הציבורית תקבע את שיעור המימון של בחירות מיוחדות לראש הממשלה לפי חוק-יסוד: הממשלה (להלן – בחירות מיוחדות), את שיעור המימון של בחירות חוזרות בעקבות הבחירות המיוחדות, וכן כללים לחלוקת המימון כאמור.

הצמדה (תיקון מס' 16)  תשנ"ד-1994

1ג.      (א)  בסעיף זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(תיקון מס' 35) תשע"ז-2017

           (ב)  יחידת המימון תתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה בהתאם לשיעור עליית המדד ולענין זה יחולו הוראות אלה:

(תיקון מס' 35) תשע"ז-2017

(1)   (נמחקה);

(2)   הסכומים שהשתנו יעוגלו למאה שקלים חדשים הקרובים;

(תיקון מס' 35) תשע"ז-2017

(3)   הועדה תפרסם ברשומות הודעה על הסכומים שהשתנו לפי קביעתה כאמור בסעיף 1ב; הודעה על הסכומים שהתעדכנו לפי סעיף זה תפורסם ברשומות מטעם הכנסת.

(תיקון מס' 35) תשע"ז-2017

           (ג)   הסכומים הנקובים בסעיפים 3א, 8, 8ג, 9א ו-10ג יוצמדו למדד ויעוגלו כאמור בסעיף קטן (ב); הסכומים המעודכנים יפורסמו ברשומות מטעם הכנסת.

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 114 (ה"ח 2200)

הוספת סעיף 1ג

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 19

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 98 (ה"ח 2785)

החלפת פסקה 1ג(ב)(1)

הנוסח הקודם:

(1) חל שינוי במדד לחודש ינואר, אפריל, יולי או אוקטובר לעומת המדד שקדם לו בשלושה חודשים, תשתנה יחידת המימון בשיעור השינוי במדד החל בתחילת חודש מרס, יוני, ספטמבר או דצמבר, לפי הענין;

מיום 28.3.2017

תיקון מס' 35

ס"ח תשע"ז מס' 2619 מיום 28.3.2017 עמ' 520 (ה"ח 678)

(ב) יחידת המימון תהיה צמודה למדד תתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה בהתאם לשיעור עליית המדד ולענין זה יחולו הוראות אלה:

(1) חל שינוי במדד חודש ינואר של שנה מסוימת לעומת מדד חודש ינואר של השנה שקדמה לה, תשתנה יחידת המימון לפי שיעור השינוי במדד;

(2) הסכומים שהשתנו יעוגלו למאה שקלים חדשים הקרובים;

(3) הועדה תפרסם ברשומות הודעה על הסכומים שהשתנו לפי קביעתה כאמור בסעיף 1ב; הודעה על הסכומים שהתעדכנו לפי סעיף זה תפורסם ברשומות מטעם הכנסת.

(ג) הסכומים הנקובים בסעיפים 3א, 8, 8ג, 9א ו-10ג יוצמדו למדד ויעוגלו כאמור בסעיף קטן (ב); הסכומים המעודכנים יפורסמו ברשומות מטעם הכנסת.

הזכות למימון

2.    (א)  כל סיעה זכאית, לפי הוראות חוק זה –

(1)   למימון הוצאות הבחירות בתקופת הבחירות;

(2)   למימון הוצאותיה השוטפות בכל חודש החל בחודש שאחרי פרסום תוצאות הבחירות לכנסת ועד החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות לכנסת הבאה;

(תיקון מס' 26) תשס"ד-2004

(3)   למימון התשלומים לצוות הפרלמנטרי.

(תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 18) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           (א1)        סיעה או רשימת מועמדים שקיבלה בבחירות מספר קולות כשרים העולה על 1%, אך אינה משתתפת בחלוקת המנדטים לפי סעיף 81(א) לחוק הבחירות, זכאית לקבל הוצאות בחירות בשיעור של יחידת מימון אחת, ובלבד שנתקיימו התנאים שבסעיף 6(א), בשינויים המחויבים; 85% מהסכום ישולמו מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות, ו-15% מהסכום – מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש ליושב ראש הכנסת דין וחשבון חיובי לפי סעיף 10(ב), ומקדמה ששולמה לרשימת המועמדים לפי סעיף 4 תנוכה מתשלומים אלה בדרך האמורה בסעיף 4(ג) או (ג1), לפי העניין; לענין זה, "קולות כשרים" – כמשמעותם בחוק הבחירות.

           (ב)  כספי המימון ישולמו מאוצר המדינה באמצעות יושב-ראש הכנסת, לחשבון בנקאי של כל סיעה, כאמור בסעיף 6(א)(3).

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 115 (ה"ח 2200)

הוספת סעיף קטן 2(א1)

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 18

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 311 (ה"ח 2546)

(א1) רשימת מועמדים שקיבלה בבחירות מספר קולות כשרים העולה על 1%, אך אינה משתתפת בחלוקת המנדטים לפי סעיף 81(א) לחוק הבחירות, זכאית לקבל הוצאות בחירות בשיעור של יחידת מימון אחת, ובלבד שנתקיימו התנאים שבסעיף 6(א), בשינויים המחויבים. לענין זה, "קולות כשרים" – כמשמעותם בחוק הבחירות.

מיום 1.7.2004

תיקון מס' 26

ס"ח תשס"ד מס' 1945 מיום 24.6.2004 עמ' 422 (ה"ח 25)

הוספת פסקה 2(א)(3)

מיום 8.12.2014

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 53 (ה"ח 590)

(א1) סיעה או רשימת מועמדים שקיבלה בבחירות מספר קולות כשרים העולה על 1%, אך אינה משתתפת בחלוקת המנדטים לפי סעיף 81(א) לחוק הבחירות, זכאית לקבל הוצאות בחירות בשיעור של יחידת מימון אחת, ובלבד שנתקיימו התנאים שבסעיף 6(א), בשינויים המחויבים; 85% מהסכום ישולמו מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות, ו-15% מהסכום – מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש ליושב ראש הכנסת דין וחשבון חיובי לפי סעיף 10(ב), ומקדמה ששולמה לרשימת המועמדים לפי סעיף 4 תנוכה מתשלומים אלה בדרך האמורה בסעיף 4(ג) או (ג1), לפי העניין; לענין זה, "קולות כשרים" – כמשמעותם בחוק הבחירות.

(תיקון מס' 23) תשס"ב-2001

2א.     (בוטל).

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 115 (ה"ח 2200)

הוספת סעיף 2א

מיום 20.12.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 102 (ה"ח 2953)

2א. (א) קוימו בחירות חוזרות לבחירת ראש הממשלה לפי סעיף 13 לחוק-יסוד: הממשלה, ישולם לסיעה או לרשימת מועמדים שעמה נמנה כל אחד משני המועמדים, סכום נוסף השווה לשמונה יחידות מימון.

(ב) סעיף זה לא יחול על בחירות חוזרות לבחירת ראש הממשלה שנערכו בעקבות בחירות מיוחדות.

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 5 (ה"ח 3027)

ביטול סעיף 2א

הנוסח הקודם:

מימון בחירות חוזרות

2א. (א) קוימו בחירות חוזרות לבחירת ראש הממשלה לפי סעיף 13 לחוק-יסוד: הממשלה, ישולם לסיעה או לרשימת מועמדים שעמה נמנה כל אחד משני המועמדים, סכום נוסף השווה לשמונה יחידות מימון.

(ב) סעיף זה לא יחול על בחירות חוזרות לבחירת ראש הממשלה שנערכו בעקבות בחירות מיוחדות.

 

הוראת שעה תשס"א-2002

2ב.     (פקע).

לענין הבחירות המיוחדות בשנת תשס"א

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 103 (ה"ח 2953)

הוספת סעיף 2ב

הנוסח:

מימון בחירות מיוחדות

2ב. (א) בבחירות מיוחדות זכאית סיעה למימון הוצאות הבחירות כמפורט להלן:

(1) בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), ישולם סכום השווה ל-30 יחידות מימון -

(א) הוצע המועמד על ידי מפלגה או מפלגות המיוצגות בכנסת על ידי סיעה אחת – לאותה סיעה;

(ב) הוצע המועמד על ידי כמה מפלגות המיוצגות בכנסת על ידי כמה סיעות –

(1) לסיעה שעליה הודיעו נציגי כל הסיעות ליושב ראש הכנסת שהיא הסיעה המובילה לענין זה;

(2) לא הודיעו נציגי כל הסיעות כאמור בפסקה (1) – ישולם לכל אחת מהסיעות חלק יחסי מ-30 יחידות המימון, שהוא כיחס שבין מספר המנדטים שבידי הסיעה ביום הקובע למספר הכולל של המנדטים שבידי כל הסיעות האמורות ביום הקובע;

(2) לכל סיעה שאינה מנויה בפסקה (1), ישולם סכום של 25% מיחידת מימון אחת לכל מנדט שבידי הסיעה ביום הקובע.

(ב) (1) סיעה הזכאית למימון הוצאות הבחירות לפי הוראות סעיף קטן (א)(1), שמסרה ליושב ראש הכנסת אישור על כך מאת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, תשולם לה מיד מקדמה על חשבון המימון של הוצאות הבחירות בשיעור של 50% מהסכום האמור בסעיף קטן (א)(1), ובלבד שהפקידה בידי יושב ראש הכנסת כתב ערבות בנקאית עצמאית או בטוחה אחרת להנחת דעתו, על ההפרש שבין סכום המקדמה לבין הסכום שהיה מגיע לה לפי סעיף קטן (א)(2) אילו היתה זכאית למימון הוצאות הבחירות לפי אותו סעיף קטן (בסעיף זה – ערבות); הופקד כתב ערבות בנקאית עצמאית לפי הוראות פסקה זו, יחולו לענין תוקפו ותוכנו הוראות סעיף 4(א1);

(2) סיעה הזכאית למימון הוצאות הבחירות לפי סעיף קטן (א)(2), תשולם לה מיד מקדמה בשיעור של 85% מן הסכום המגיע לה לפי אותו סעיף קטן.

(ג) סיעה הזכאית למימון הוצאות הבחירות לפי הוראות סעיף קטן (א)(1) שהמועמד שלה לראש הממשלה –

(1) לא זכה בבחירות המיוחדות ב-8% לפחות מן הקולות הכשרים, זכאית הסיעה למימון הוצאות הבחירות לפי הוראות סעיף קטן (א)(2) בלבד, ויושב ראש הכנסת יורה על מימוש הערבות שהופקדה על ידה;

(2) זכה בבחירות המיוחדות ב-8% לפחות מן הקולות הכשרים אך לא יותר מ-15% מהקולות כאמור, זכאית הסיעה למימון הוצאות הבחירות בשיעור של 50% מהסכום שלו היא זכאית לפי הוראות סעיף קטן (א)(1); לגבי ההפרש שבין הסכום האמור לבין הסכום ששולם לסיעה כמקדמה לפי סעיף קטן (ב)(1), יורה יושב ראש הכנסת על מימוש הערבות שהופקדה על ידה;

(3) זכה בבחירות המיוחדות ביותר מ-15% מהקולות הכשרים, ישולמו לסיעה מתוך הסכום שלו היא זכאית לפי סעיף קטן (א)(1) –

(א) 85% - מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות המיוחדות;

(ב) 15% - מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש ליושב ראש הכנסת דין וחשבון חיובי לפי סעיף 10(ב).

(ד) מקדמה שסיעה קיבלה לפי סעיף קטן (ב)(1) תנוכה מן התשלומים לפי סעיף קטן (ג)(3)(א).

(ה) סיעה הזכאית למימון הוצאות הבחירות לפי סעיף קטן (א)(2), תשולם לה יתרת המימון בשיעור 15% מן הסכום המגיע לה לפי הסעיף האמור מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש ליושב ראש הכנסת דין וחשבון חיובי לפי סעיף 10(ב).

(ו) הוראות סעיף 4(ד) ו-(ה) יחולו גם בבחירות מיוחדות, בשינויים המחויבים.

(ז) (1) היו הוצאות הבחירות של סיעה הזכאית למימון לפי סעיף קטן (א)(1) נמוכות מצירוף הסכום המגיע לה לפי אותו סעיף קטן יחד עם סכום התרומות שאספה לפי סעיף 8(ג1), תוחזר היתרה לאוצר המדינה.

(2) היו הוצאות הבחירות של סיעה הזכאית למימון לפי סעיף קטן (א)(2) נמוכות מהסכום המגיע לה לפי אותו סעיף קטן, תוחזר היתרה לאוצר המדינה.

 

חישוב המימון (תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

3.    (א)  (1)   המימון של הוצאות הבחירות של סיעה חדשה כמשמעותה בסעיף 16, יהיה לפי יחידת מימון אחת לכל מנדט שבו זכתה בבחירות לכנסת, בתוספת סכום השווה ליחידת מימון אחת;

(2)   המימון של הוצאות הבחירות של סיעה שנוצרה בכנסת היוצאת עקב החלטה של ועדת הכנסת על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת ולא עקב בחירתה לכנסת היוצאת של המפלגה שאותה סיעה מייצגת, יהיה יחידת מימון אחת לכל מנדט שבו זכתה הסיעה בבחירות לכנסת הנכנסת, בתוספת סכום השווה ליחידת מימון אחת.

           (ב)  המימון של הוצאות הבחירות של סיעה יהיה לפי מספר יחידות מימון שנתקבל ממספר המנדטים שבהם זכתה הסיעה בכנסת היוצאת בתוספת מספר המנדטים שבהם זכתה הסיעה בכנסת הנכנסת מחולק בשתיים, בתוספת סכום השווה ליחידת מימון אחת.

(תיקון מס' 36) תשע"ח-2018

           (ב1)        המימון של הוצאות הבחירות של מפלגות שהגישו רשימת מועמדים משותפת יחושב לכל מפלגה בנפרד על פי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) בין שחשבון הבחירות מנוהל בנפרד ובין במשותף, לפי הוראות סעיף 13ב(א) או (ב); ואולם תוספת הסכום השווה ליחידת מימון אחת כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) תשולם פעם אחת לכל המפלגות כאמור, והיא תחולק ביניהן לפי שיעור חלקן בפועל בסך הכולל של מימון הוצאות הבחירות הניתן להן לפי סעיפים קטנים (א), (ב) או (ב2).

(תיקון מס' 36) תשע"ח-2018

           (ב2)        על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב1), נערך הסכם מימון שוטף, יראו, לעניין המימון של הוצאות הבחירות, את מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מהמפלגות שהן צד להסכם כאילו הוא המספר לפי שיעור המימון החודשי בהתאם להסכם במועד התשלום הראשון של מימון ההוצאות השוטפות לפי סעיף 2(א)(2), והמספר לא יעוגל.

(תיקון מס' 35) תשע"ז-2017

           (ג)   המימון החודשי של ההוצאות השוטפות לסיעה יהיה בסכום של 6% מיחידת מימון אחת לכל מנדט שבו זכתה הסיעה בבחירות לכנסת, בתוספת סכום של 6% מיחידת מימון אחת.

מיום 31.3.1994

סעיף קטן 3(ב) מיום 17.5.1999

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 115 (ה"ח 2200)

תיקון מס' 16 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 312 (ה"ח 2546)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

3. (א) המימון של הוצאות הבחירות יהיה לפי יחידת מימון אחת לכל מנדט שבו זכתה הסיעה בבחירות לכנסת.

(ב) המימון החדשי של ההוצאות השוטפות יהיה בסכום של 5% מהסכום המגיע לסיעה לפי סעיף קטן (א).

מיום 8.12.2014

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 53 (ה"ח 590)

(א) (1) המימון של הוצאות הבחירות של סיעה חדשה כמשמעותה בסעיף 16, יהיה לפי יחידת מימון אחת לכל מנדט שבו זכתה בבחירות לכנסת, בתוספת סכום השווה ליחידת מימון אחת;

(2) המימון של הוצאות הבחירות של סיעה שנוצרה בכנסת היוצאת עקב החלטה של ועדת הכנסת על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת ולא עקב בחירתה לכנסת היוצאת של המפלגה שאותה סיעה מייצגת, יהיה יחידת מימון אחת לכל מנדט שבו זכתה הסיעה בבחירות לכנסת הנכנסת, בתוספת סכום השווה ליחידת מימון אחת.

מיום 28.3.2017

תיקון מס' 35

ס"ח תשע"ז מס' 2619 מיום 28.3.2017 עמ' 520 (ה"ח 678)

(ג) המימון החודשי של ההוצאות השוטפות לסיעה יהיה בסכום של 5% מיחידת מימון 6% מיחידת מימון אחת לכל מנדט שבו זכתה הסיעה בבחירות לכנסת, בתוספת סכום של 5% מיחידת מימון 6% מיחידת מימון אחת.

מיום 28.6.2018

תיקון מס' 36

ס"ח תשע"ח מס' 2727 מיום 28.6.2018 עמ' 710 (ה"ח 737)

הוספת סעיפים קטנים 3(ב1), 3(ב2)

מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי (תיקון מס' 26) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 32) תשע"ד-2014 הודעה תשע"ט-2019

3א.     (א)  הסכום השנתי הכולל המיועד למימון התשלומים לצוות הפרלמנטרי כאמור בסעיף
2(א)(3) לא יעלה על 7,426,500 שקלים חדשים, שישולמו מתקציב הכנסת; יושב ראש הכנסת יקבע כללים לחלוקת הסכום בין סיעות המונות שני חברי הכנסת לפחות, בהתחשב, בין השאר, בגודלן.

(תיקון מס' 35) תשע"ז-2017

           (ב)  (בוטל).

מיום 1.7.2004

תיקון מס' 26

ס"ח תשס"ד מס' 1945 מיום 24.6.2004 עמ' 422 (ה"ח 25)

הוספת סעיף 3א

מיום 19.3.2014

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ד מס' 2440 מיום 19.3.2014 עמ' 347 (ה"ח 515)

(א) הסכום השנתי הכולל המיועד למימון התשלומים לצוות הפרלמנטרי כאמור בסעיף 2(א)(3) לא יעלה על 6 מיליון שקלים חדשים, שישולמו מתקציב הכנסת; יושב ראש הכנסת יקבע כללים לחלוקת הסכום בין הסיעות בין סיעות המונות שני חברי הכנסת לפחות, בהתחשב, בין השאר, בגודלן.

מיום 1.3.2015

הודעה תשע"ה-2015

י"פ תשע"ה מס' 6999 מיום 4.3.2015 עמ' 3907

(א) הסכום השנתי הכולל המיועד למימון התשלומים לצוות הפרלמנטרי כאמור בסעיף 2(א)(3) לא יעלה על 6 מיליון 7,338,900 שקלים חדשים, שישולמו מתקציב הכנסת; יושב ראש הכנסת יקבע כללים לחלוקת הסכום בין סיעות המונות שני חברי הכנסת לפחות, בהתחשב, בין השאר, בגודלן.

מיום 1.3.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7226 מיום 10.3.2016 עמ' 4334

(א) הסכום השנתי הכולל המיועד למימון התשלומים לצוות הפרלמנטרי כאמור בסעיף 2(א)(3) לא יעלה על 7,338,900 7,294,500 שקלים חדשים, שישולמו מתקציב הכנסת; יושב ראש הכנסת יקבע כללים לחלוקת הסכום בין סיעות המונות שני חברי הכנסת לפחות, בהתחשב, בין השאר, בגודלן.

מיום 28.3.2017

תיקון מס' 35

ס"ח תשע"ז מס' 2619 מיום 28.3.2017 עמ' 520 (ה"ח 678)

ביטול סעיף קטן 3א(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הסכום האמור בסעיף קטן (א) יהיה צמוד למדד, ויחולו לגביו הוראות סעיף 1ג(ב)(1) ו-(2), בשינויים המחויבים.

מיום 1.3.2017

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7495 מיום 4.5.2017 עמ' 5553

(א) הסכום השנתי הכולל המיועד למימון התשלומים לצוות הפרלמנטרי כאמור בסעיף 2(א)(3) לא יעלה על 7,294,500 7,301,900 שקלים חדשים, שישולמו מתקציב הכנסת; יושב ראש הכנסת יקבע כללים לחלוקת הסכום בין סיעות המונות שני חברי הכנסת לפחות, בהתחשב, בין השאר, בגודלן.

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7690 מיום 4.2.2018 עמ' 4704

(א) הסכום השנתי הכולל המיועד למימון התשלומים לצוות הפרלמנטרי כאמור בסעיף 2(א)(3) לא יעלה על 7,301,900 7,338,700 שקלים חדשים, שישולמו מתקציב הכנסת; יושב ראש הכנסת יקבע כללים לחלוקת הסכום בין סיעות המונות שני חברי הכנסת לפחות, בהתחשב, בין השאר, בגודלן.

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

י"פ תשע"ט מס' 8087 מיום 24.1.2019 עמ' 6512

(א) הסכום השנתי הכולל המיועד למימון התשלומים לצוות הפרלמנטרי כאמור בסעיף 2(א)(3) לא יעלה על 7,338,700 7,426,500 שקלים חדשים, שישולמו מתקציב הכנסת; יושב ראש הכנסת יקבע כללים לחלוקת הסכום בין סיעות המונות שני חברי הכנסת לפחות, בהתחשב, בין השאר, בגודלן.

תשלום הוצאות הבחירות (תיקון מס' 18)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 32) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014 (הוראת שעה) תשע"ה-2014

4.    (א)  (1)   סיעה שמסרה ליושב-ראש הכנסת אישור של יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית שהגישה רשימת מועמדים לכנסת הבאה, תשולם לה מיד מקדמה על חשבון המימון של הוצאות הבחירות שלה; המקדמה תהיה 70% מיחידת מימון אחת לכל חבר הכנסת שנמנה עם הסיעה ביום הקובע; לעניין זה יחולו הוראות סעיף 62 לחוק הכנסת, ואולם חבר הכנסת שוועדת הכנסת קבעה כי פרש מהסיעה לאחר היום הקובע לא יימנה;

(תיקון מס' 36) תשע"ח-2018

(2)   לעניין סעיף זה, יראו מפלגות שהגישו רשימת מועמדים משותפת כסיעה אחת, בין שחשבון הבחירות מנוהל בנפרד ובין במשותף, לפי הוראות סעיף 13ב(א) או (ב);

(תיקון מס' 36) תשע"ח-2018

(3)   ניהלו מפלגות שהגישו רשימת מועמדים משותפת את חשבון הבחירות בנפרד כאמור בסעיף 13ב(א), תחולק ביניהן המקדמה לפי מספר חברי הכנסת שנמנים עם כל אחת מהן ביום הקובע כאמור בפסקה (1);

(תיקון מס' 36) תשע"ח-2018

(4)   על אף האמור בפסקאות (1) ו-(3), נערך הסכם מימון שוטף, יראו את מספר חברי הכנסת שנמנים עם כל אחת מהמפלגות שהן צד להסכם ביום הקובע כאילו הוא המספר לפי שיעור המימון החודשי בהתאם להסכם ביום הקובע, והמספר לא יעוגל.

(תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 18) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014 (הוראת שעה) תשע"ה-2014

           (א1)        על אף האמור בסעיף קטן (א), סיעה המונה פחות מעשרה חברי כנסת, רשאית לבקש מקדמה על חשבון המימון של הוצאות הבחירות שלה בשיעור של 70% מעשר יחידות מימון, ובלבד שהפקידה בידי יושב ראש הכנסת כתב ערבות בנקאית עצמאית, להנחת דעתו, על ההפרש שבין סכום המקדמה לפי סעיף קטן זה לבין סכום המקדמה המגיע לה לפי סעיף קטן (א); תוקפו של כתב הערבות הבנקאית יהיה לפחות עד תום שישה חודשים אחרי יום הבחירות; בכתב הערבות תיכלל התחייבות הבנק לשלם לאוצר המדינה את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על פי דרישת יושב ראש הכנסת.

(תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 18) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014 (הוראת שעה) תשע"ה-2014

           (א2)        רשימת מועמדים רשאית לבקש מקדמה על חשבון מימון הוצאות הבחירות שלה בשיעור של 70% מעשר יחידות מימון, ובלבד שמסרה ליושב ראש הכנסת אישור של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית על הגשת רשימת מועמדים לכנסת הבאה, הפקידה כתב ערבות בנקאית כאמור בסעיף קטן (א1), וכן קיימה את התנאים המפורטים בסעיף 6(א).

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           (ב)  זכתה סיעה או סיעה חדשה בבחירות לכנסת הנכנסת במנדט אחד לפחות, ישולם לה הסכום המגיע לה לפי סעיף 3 מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות.

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           (ג)   מקדמה שסיעה או סיעה חדשה קיבלה לפי סעיף קטן (א) תנוכה מן התשלומים לפי סעיף קטן (ב); היתה המקדמה גדולה מן הסכום המגיע לסיעה למימון הוצאות הבחירות, תנוכה היתרה מן הסכום הראשון או מן הסכומים הראשונים המגיעים לה למימון הוצאותיה השוטפות.

(תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           (ג1) היתה המקדמה ששולמה לפי סעיפים קטנים (א1) ו-(א2) גדולה מן הסכום המגיע לסיעה או לרשימת המועמדים לפי סעיף קטן (ב), יורה יושב ראש הכנסת על מימוש הערבות הבנקאית, כולה או חלקה, עד להפרש שבין סכום המקדמה ששולמה לבין הסכום המגיע כאמור.

(תיקון מס' 36) תשע"ח-2018

           (ג2) שולמה למפלגה מקדמה על חשבון מימון הוצאות הבחירות בסכום גדול מהסכום המגיע לה למימון הוצאות הבחירות, ולא ניתן לנכותו או לממש לגביו ערבות בנקאית, לפי סעיף קטן (ג) או (ג1), תחזירו המפלגה בלא דיחוי, ואם לא עשתה כן – ינוכה החוב מכל סכום המגיע לה מאוצר המדינה לפי חוק זה או לפי דין אחר; יושב ראש הכנסת יודיע לשר האוצר, לשם המשפטים ולשר הפנים על חוב כאמור שלא הוחזר.

(תיקון מס' 36) תשע"ח-2018

           (ג3) לעניין מפלגה שהגישה רשימת מועמדים משותפת ושולמה לה מקדמה כאמור בסעיף קטן (ג2), ולא ניתן לנכות את החוב בדרך האמורה באותו סעיף קטן, ינוכה החוב מתשלומי ההוצאות השוטפות של שאר המפלגות שהגישו איתה את רשימת המועמדים המשותפת לפי שיעור חלקן בפועל בסך הכולל של מימון ההוצאות השוטפות.

(תיקון מס' 3) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           (ד)  סיעה חדשה תהיה זכאית להחזר הוצאות מימון של הוצאות בחירות שנשאה בהן.

(תיקון מס' 3) תשמ"א-1981

           (ה)  לענין סעיף זה, "הוצאות מימון" – הוצאות מימון ששולמו למוסד כספי בקשר לאשראי שניתן לסיעה לצרכי הוצאות בחירות שנשאה בהם הסיעה החל מ-15 ימים אחרי היום הקובע, ובלבד שלא יוחזרו הוצאות מימון לגבי אשראי שעלה על סכום מימון הוצאות בחירות שהסיעה זכאית לו לפי סעיף 3 ושטרם שולם לה על פי סעיפים קטנים (א) או (ב).

מיום 27.5.1981

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"א מס' 1026 מיום 27.5.1981 עמ' 282 (ה"ח 1540)

הוספת סעיפים קטנים 4(ד) ו-4(ה)

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 115 (ה"ח 2200)

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), סיעה שביום הקובע מונה מחמישה חברי כנסת, רשאית לבקש מקדמה על חשבון המימון של הוצאות הבחירות שלה בשיעור של 60% מחמש יחידות מימון, ובלבד שהפקידה בידי יושב ראש הכנסת כתב ערבות בנקאית עצמאית, להנחת דעתו, על ההפרש שבין סכום המקדמה לפי סעיף קטן זה לבין סכום המקדמה המגיע לה לפי סעיף קטן (א); תוקפו של כתב הערבות הבנקאית יהיה לפחות עד תום שישה חודשים אחרי יום הבחירות; בכתב הערבות תיכלל התחייבות הבנק לשלם לאוצר המדינה את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על פי דרישת יושב ראש הכנסת.

(א2) רשימת מועמדים רשאית לבקש מקדמה על חשבון מימון הוצאות הבחירות שלה בשיעור של 60% מחמש יחידות מימון, ובלבד שהפקידה בידי יושב ראש הכנסת כתב ערבות בנקאית כאמור בסעיף קטן (א1).

(ב) זכתה סיעה בבחירות לכנסת הנכנסת במנדט אחד לפחות, ישולם לה מן הסכום המגיע לה לפי סעיף 3(א) –

(1) 85% - מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות;

(2) 15% - מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש ליושב-ראש הכנסת דין וחשבון חיובי לפי סעיף 10(ב).

(ג) מקדמה שסיעה קיבלה לפי סעיף קטן (א) תנוכה מן התשלומים לפי סעיף קטן (ב); היתה המקדמה גדולה מן הסכום המגיע לסיעה למימון הוצאות הבחירות, תנוכה היתרה מן הסכום הראשון או מן הסכומים הראשונים המגיעים לה למימון הוצאותיה השוטפות.

(ג1) היתה המקדמה ששולמה לפי סעיפים קטנים (א1) ו-(א2) גדולה מן הסכום המגיע לסיעה או לרשימת המועמדים לפי סעיף קטן (ב)(1), יורה יושב ראש הכנסת על מימוש הערבות הבנקאית, כולה או חלקה, עד להפרש שבין סכום המקדמה ששולמה לבין הסכום המגיע כאמור.

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 18

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 311 (ה"ח 2546)

(א) סיעה שמסרה ליושב-ראש הכנסת אישור של יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית שהגישה רשימת מועמדים לכנסת הבאה, תשולם לה מיד מקדמה על חשבון המימון של הוצאות הבחירות שלה; המקדמה תהיה 60% מיחידת מימון אחת לכל חבר הכנסת שנמנה עם הסיעה ביום הגשת רשימת המועמדים. לענין זה לא יובאו בחשבון חברי הכנסת שפרשו מן הסיעה.

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), סיעה שביום הקובע מונה סיעה המונה פחות מחמישה חברי כנסת, רשאית לבקש מקדמה על חשבון המימון של הוצאות הבחירות שלה בשיעור של 60% מחמש יחידות מימון, ובלבד שהפקידה בידי יושב ראש הכנסת כתב ערבות בנקאית עצמאית, להנחת דעתו, על ההפרש שבין סכום המקדמה לפי סעיף קטן זה לבין סכום המקדמה המגיע לה לפי סעיף קטן (א); תוקפו של כתב הערבות הבנקאית יהיה לפחות עד תום שישה חודשים אחרי יום הבחירות; בכתב הערבות תיכלל התחייבות הבנק לשלם לאוצר המדינה את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על פי דרישת יושב ראש הכנסת.

(א2) רשימת מועמדים רשאית לבקש מקדמה על חשבון מימון הוצאות הבחירות שלה בשיעור של 60% מחמש יחידות מימון, ובלבד שהפקידה בידי יושב ראש הכנסת כתב ערבות בנקאית כאמור בסעיף קטן (א1) שמסרה ליושב ראש הכנסת אישור של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית על הגשת רשימת מועמדים לכנסת הבאה, הפקידה כתב ערבות בנקאית כאמור בסעיף קטן (א1), וכן קיימה את התנאים המפורטים בסעיף 6(א).

מיום 19.3.2014

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ד מס' 2440 מיום 19.3.2014 עמ' 347 (ה"ח 515)

(א) סיעה שמסרה ליושב-ראש הכנסת אישור של יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית שהגישה רשימת מועמדים לכנסת הבאה, תשולם לה מיד מקדמה על חשבון המימון של הוצאות הבחירות שלה; המקדמה תהיה 60% מיחידת מימון אחת לכל חבר הכנסת שנמנה עם הסיעה ביום הגשת רשימת המועמדים. לענין זה לא יובאו בחשבון חברי הכנסת שפרשו מן הסיעה ביום הקובע; לעניין זה לא יימנה עם הסיעה חבר הכנסת שוועדת הכנסת קבעה כי פרש מהסיעה לאחר היום הקובע.

מיום 8.12.2014 (בכפוף להוראת שעה להלן)

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 53 (ה"ח 590)

(א) סיעה שמסרה ליושב-ראש הכנסת אישור של יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית שהגישה רשימת מועמדים לכנסת הבאה, תשולם לה מיד מקדמה על חשבון המימון של הוצאות הבחירות שלה; המקדמה תהיה 60% 70% מיחידת מימון אחת לכל חבר הכנסת שנמנה עם הסיעה ביום הקובע; לעניין זה לא יימנה עם הסיעה חבר הכנסת שוועדת הכנסת קבעה כי פרש מהסיעה לאחר היום הקובע.

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), סיעה המונה פחות מחמישה פחות מעשרה חברי כנסת, רשאית לבקש מקדמה על חשבון המימון של הוצאות הבחירות שלה בשיעור של 60% 70% מחמש מעשר יחידות מימון, ובלבד שהפקידה בידי יושב ראש הכנסת כתב ערבות בנקאית עצמאית, להנחת דעתו, על ההפרש שבין סכום המקדמה לפי סעיף קטן זה לבין סכום המקדמה המגיע לה לפי סעיף קטן (א); תוקפו של כתב הערבות הבנקאית יהיה לפחות עד תום שישה חודשים אחרי יום הבחירות; בכתב הערבות תיכלל התחייבות הבנק לשלם לאוצר המדינה את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על פי דרישת יושב ראש הכנסת.

(א2) רשימת מועמדים רשאית לבקש מקדמה על חשבון מימון הוצאות הבחירות שלה בשיעור של 60% 70% מחמש מעשר יחידות מימון, ובלבד שמסרה ליושב ראש הכנסת אישור של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית על הגשת רשימת מועמדים לכנסת הבאה, הפקידה כתב ערבות בנקאית כאמור בסעיף קטן (א1), וכן קיימה את התנאים המפורטים בסעיף 6(א).

(ב) זכתה סיעה או סיעה חדשה בבחירות לכנסת הנכנסת במנדט אחד לפחות, ישולם לה מן הסכום המגיע לה לפי סעיף 3(א) הסכום המגיע לה לפי סעיף 3 מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות

(1) 85% - מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות;

(2) 15% - מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש ליושב-ראש הכנסת דין וחשבון חיובי לפי סעיף 10(ב).

(ג) מקדמה שסיעה או סיעה חדשה קיבלה לפי סעיף קטן (א) תנוכה מן התשלומים לפי סעיף קטן (ב); היתה המקדמה גדולה מן הסכום המגיע לסיעה למימון הוצאות הבחירות, תנוכה היתרה מן הסכום הראשון או מן הסכומים הראשונים המגיעים לה למימון הוצאותיה השוטפות.

(ג1) היתה המקדמה ששולמה לפי סעיפים קטנים (א1) ו-(א2) גדולה מן הסכום המגיע לסיעה או לרשימת המועמדים לפי סעיף קטן (ב)(1) סעיף קטן (ב), יורה יושב ראש הכנסת על מימוש הערבות הבנקאית, כולה או חלקה, עד להפרש שבין סכום המקדמה ששולמה לבין הסכום המגיע כאמור.

(ד) סיעה סיעה חדשה תהיה זכאית להחזר הוצאות מימון של הוצאות בחירות שנשאה בהן.

לענין הבחירות לכנסת העשרים

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 58 (ה"ח 590)

(א) סיעה שמסרה ליושב-ראש הכנסת אישור של יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית שהגישה רשימת מועמדים לכנסת הבאה, תשולם לה מיד מקדמה על חשבון המימון של הוצאות הבחירות שלה; המקדמה תהיה 70% 85% מיחידת מימון אחת לכל חבר הכנסת שנמנה עם הסיעה ביום הקובע; לעניין זה לא יימנה עם הסיעה חבר הכנסת שוועדת הכנסת קבעה כי פרש מהסיעה לאחר היום הקובע.

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), סיעה המונה פחות מעשרה חברי כנסת, רשאית לבקש מקדמה על חשבון המימון של הוצאות הבחירות שלה בשיעור של 70% 85% מעשר יחידות מימון, ובלבד שהפקידה בידי יושב ראש הכנסת כתב ערבות בנקאית עצמאית, להנחת דעתו, על ההפרש שבין סכום המקדמה לפי סעיף קטן זה לבין סכום המקדמה המגיע לה לפי סעיף קטן (א); תוקפו של כתב הערבות הבנקאית יהיה לפחות עד תום שישה חודשים אחרי יום הבחירות; בכתב הערבות תיכלל התחייבות הבנק לשלם לאוצר המדינה את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על פי דרישת יושב ראש הכנסת.

(א2) רשימת מועמדים רשאית לבקש מקדמה על חשבון מימון הוצאות הבחירות שלה בשיעור של 70% 85% מעשר יחידות מימון, ובלבד שמסרה ליושב ראש הכנסת אישור של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית על הגשת רשימת מועמדים לכנסת הבאה, הפקידה כתב ערבות בנקאית כאמור בסעיף קטן (א1), וכן קיימה את התנאים המפורטים בסעיף 6(א).

מיום 28.6.2018

תיקון מס' 36

ס"ח תשע"ח מס' 2727 מיום 28.6.2018 עמ' 710 (ה"ח 737)

(א) (1) סיעה שמסרה ליושב-ראש הכנסת אישור של יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית שהגישה רשימת מועמדים לכנסת הבאה, תשולם לה מיד מקדמה על חשבון המימון של הוצאות הבחירות שלה; המקדמה תהיה 70% מיחידת מימון אחת לכל חבר הכנסת שנמנה עם הסיעה ביום הקובע; לעניין זה לא יימנה עם הסיעה חבר הכנסת יחולו הוראות סעיף 62 לחוק הכנסת, ואולם חבר הכנסת שוועדת הכנסת קבעה כי פרש מהסיעה לאחר היום הקובע לא יימנה;

(2) לעניין סעיף זה, יראו מפלגות שהגישו רשימת מועמדים משותפת כסיעה אחת, בין שחשבון הבחירות מנוהל בנפרד ובין במשותף, לפי הוראות סעיף 13ב(א) או (ב);

(3) ניהלו מפלגות שהגישו רשימת מועמדים משותפת את חשבון הבחירות בנפרד כאמור בסעיף 13ב(א), תחולק ביניהן המקדמה לפי מספר חברי הכנסת שנמנים עם כל אחת מהן ביום הקובע כאמור בפסקה (1);

(4) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(3), נערך הסכם מימון שוטף, יראו את מספר חברי הכנסת שנמנים עם כל אחת מהמפלגות שהן צד להסכם ביום הקובע כאילו הוא המספר לפי שיעור המימון החודשי בהתאם להסכם ביום הקובע, והמספר לא יעוגל.

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), סיעה המונה פחות מעשרה חברי כנסת, רשאית לבקש מקדמה על חשבון המימון של הוצאות הבחירות שלה בשיעור של 70% מעשר יחידות מימון, ובלבד שהפקידה בידי יושב ראש הכנסת כתב ערבות בנקאית עצמאית, להנחת דעתו, על ההפרש שבין סכום המקדמה לפי סעיף קטן זה לבין סכום המקדמה המגיע לה לפי סעיף קטן (א); תוקפו של כתב הערבות הבנקאית יהיה לפחות עד תום שישה חודשים אחרי יום הבחירות; בכתב הערבות תיכלל התחייבות הבנק לשלם לאוצר המדינה את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על פי דרישת יושב ראש הכנסת.

(א2) רשימת מועמדים רשאית לבקש מקדמה על חשבון מימון הוצאות הבחירות שלה בשיעור של 70% מעשר יחידות מימון, ובלבד שמסרה ליושב ראש הכנסת אישור של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית על הגשת רשימת מועמדים לכנסת הבאה, הפקידה כתב ערבות בנקאית כאמור בסעיף קטן (א1), וכן קיימה את התנאים המפורטים בסעיף 6(א).

(ב) זכתה סיעה או סיעה חדשה בבחירות לכנסת הנכנסת במנדט אחד לפחות, ישולם לה הסכום המגיע לה לפי סעיף 3 מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות.

(ג) מקדמה שסיעה או סיעה חדשה קיבלה לפי סעיף קטן (א) תנוכה מן התשלומים לפי סעיף קטן (ב); היתה המקדמה גדולה מן הסכום המגיע לסיעה למימון הוצאות הבחירות, תנוכה היתרה מן הסכום הראשון או מן הסכומים הראשונים המגיעים לה למימון הוצאותיה השוטפות.

(ג1) היתה המקדמה ששולמה לפי סעיפים קטנים (א1) ו-(א2) גדולה מן הסכום המגיע לסיעה או לרשימת המועמדים לפי סעיף קטן (ב), יורה יושב ראש הכנסת על מימוש הערבות הבנקאית, כולה או חלקה, עד להפרש שבין סכום המקדמה ששולמה לבין הסכום המגיע כאמור.

(ג2) שולמה למפלגה מקדמה על חשבון מימון הוצאות הבחירות בסכום גדול מהסכום המגיע לה למימון הוצאות הבחירות, ולא ניתן לנכותו או לממש לגביו ערבות בנקאית, לפי סעיף קטן (ג) או (ג1), תחזירו המפלגה בלא דיחוי, ואם לא עשתה כן – ינוכה החוב מכל סכום המגיע לה מאוצר המדינה לפי חוק זה או לפי דין אחר; יושב ראש הכנסת יודיע לשר האוצר, לשם המשפטים ולשר הפנים על חוב כאמור שלא הוחזר.

(ג3) לעניין מפלגה שהגישה רשימת מועמדים משותפת ושולמה לה מקדמה כאמור בסעיף קטן (ג2), ולא ניתן לנכות את החוב בדרך האמורה באותו סעיף קטן, ינוכה החוב מתשלומי ההוצאות השוטפות של שאר המפלגות שהגישו איתה את רשימת המועמדים המשותפת לפי שיעור חלקן בפועל בסך הכולל של מימון ההוצאות השוטפות.

סייג למימון (תיקון מס' 9) תשמ"ט-1989 (תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994

4א.     לא יינתן מימון מיוחד לצורך הוצאות לבחירות חוזרות הנערכות באזור קלפי מסויימת, כאמור בסעיף 86(ד)(1) לחוק הבחירות.

מיום 26.7.1989

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"ט מס' 1281 מיום 26.7.1989 עמ' 73 (ה"ח 1927)

הוספת סעיף 4א

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 116 (ה"ח 2200)

4א. לא יינתן מימון מיוחד לצורך הוצאות לבחירות חוזרות הנערכות באזור קלפי מסויימת, כאמור בסעיף 86(ד)(1) לחוק הבחירות.

תשלום ההוצאות השוטפות (תיקון מס' 16)  תשנ"ד-1994

5.    התשלומים למימון ההוצאות השוטפות של הסיעות ישולמו להן במועדים שתקבע הועדה הציבורית.

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 116 (ה"ח 2200)

5. התשלומים למימון ההוצאות השוטפות של הסיעות ישולמו להן במועדים שתקבע ועדת הכספים של הכנסת הועדה הציבורית.

מינוי רואה חשבון (תיקון מס' 16)  תשנ"ד-1994

5א.     (א)  סיעה או רשימת מועמדים תמנה לה רואה חשבון לביקורת חשבונותיה ולמתן חוות דעת לפי סעיף 10(ד1).

           (ב)  רואה החשבון, שהודעה על מינויו נמסרה לפי סעיף 6(א)(4) ונתן הסכמתו לשמש בתפקיד (להלן – רואה החשבון), ימשיך לכהן כל עוד לא מונה אחר במקומו.

           (ג)   התפטר רואה החשבון או נבצר ממנו למלא את תפקידו, תמנה הסיעה או רשימת המועמדים, תוך שלושים ימים מהיום שנודע לה על כך, רואה חשבון אחר במקומו.

           (ד)  מבקר המדינה רשאי לקבוע קווים מנחים לרואי החשבון שנתמנו לענין חוק זה בדבר דרכים ונהלים לבדיקת החשבונות של הסיעות ושל רשימות המועמדים.

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 116 (ה"ח 2200)

הוספת סעיף 5א

תנאים לתשלום  (תיקון מס' 18)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

6.    (א)  תנאי קודם לתשלום הסכומים למימון הוצאות הבחירות ולמימון ההוצאות השוטפות הוא, שהחל מהיום הקובע ובסיעה חדשה – מהיום שבו הוכרה כסיעה –

(1)   הודיעה הסיעה ליושב-ראש הכנסת את שמותיהם של לא פחות משניים ולא יותר משמונה נציגים שיהיו מוסמכים לפעול בשם הסיעה לענין חוק זה (להלן – הנציגים); להודעה תצורף הסכמת הנציגים; אחד לפחות מן הנציגים יהיה חבר הכנסת ועל אחד מהם לפחות יצהירו הסיעה והוא עצמו שהוא בקיא במשק הכספים של הסיעה;

(2)   הגישה הסיעה ליושב-ראש הכנסת הצהרה חתומה בידי נציגיה, שהסיעה עשתה את כל הדרוש כדי להבטיח ניהול נאות של חשבון הכנסותיה והוצאותיה בהתאם להנחיות מבקר המדינה לענין זה;

(3)   הודיעה הסיעה ליושב-ראש הכנסת את מספר חשבונה או חשבונותיה בבנק או בבנקים;

(תיקון מס' 16)  תשנ"ד-1994

(4)   הודיעה הסיעה או רשימת המועמדים ליושב ראש הכנסת את שם רואה החשבון שלה ומענו ופרטים נוספים לגביו שקבע יושב ראש הכנסת, וצירפה כתב הסכמה של רואה החשבון לשמש בתפקידו.

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           (ב)  סיעה רשאית בכל עת להחליף נציגיה או להוסיף עליהם, ובלבד שהודיעה על כך ליושב-ראש הכנסת ושהנציגים יתאימו לדרישות האמורות בסעיף קטן (א)(1); היא גם רשאית להודיע ליושב-ראש הכנסת על החלפת חשבונותיה הבנקאיים או על הוספת חשבונות כאלה, ובלבד שהציגה לפניו מסמך מאת הבנק שלפיו אין בחשבון שהיא מבקשת להחליף יתרת חובה.

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 116 (ה"ח 2200)

הוספת פסקה 6(א)(4)

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 18

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 312 (ה"ח 2546)

(א) תנאי קודם לתשלום הסכומים למימון הוצאות הבחירותולמימון ההוצאות השוטפות הוא, שתוך חמישה עשר ימים לאחר היום הקובע ובסיעה חדשה – תוך חמישה עשר ימים לאחר היום שבו הוכרה כסיעה

מיום 8.12.2014

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 53 (ה"ח 590)

6. (א) תנאי קודם לתשלום הסכומים למימון הוצאות הבחירות ולמימון ההוצאות השוטפות הוא, שתוך חמישה עשר ימים לאחר היום הקובע שהחל מהיום הקובע ובסיעה חדשה – תוך חמישה עשר ימים לאחר היום מהיום שבו הוכרה כסיעה –

(1) הודיעה הסיעה ליושב-ראש הכנסת את שמותיהם של לא פחות משניים ולא יותר משמונה נציגים שיהיו מוסמכים לפעול בשם הסיעה לענין חוק זה (להלן – הנציגים); להודעה תצורף הסכמת הנציגים; אחד לפחות מן הנציגים יהיה חבר הכנסת ועל אחד מהם לפחות יצהירו הסיעה והוא עצמו שהוא בקיא במשק הכספים של הסיעה;

(2) הגישה הסיעה ליושב-ראש הכנסת הצהרה חתומה בידי נציגיה, שהסיעה עשתה את כל הדרוש כדי להבטיח ניהול נאות של חשבון הכנסותיה והוצאותיה בהתאם להנחיות מבקר המדינה לענין זה;

(3) הודיעה הסיעה ליושב-ראש הכנסת את מספר חשבונה או חשבונותיה בבנק או בבנקים;

(4) הודיעה הסיעה או רשימת המועמדים ליושב ראש הכנסת את שם רואה החשבון שלה ומענו ופרטים נוספים לגביו שקבע יושב ראש הכנסת, וצירפה כתב הסכמה של רואה החשבון לשמש בתפקידו.

(ב) סיעה רשאית בכל עת להחליף נציגיה או להוסיף עליהם, ובלבד שהודיעה על כך ליושב-ראש הכנסת ושהנציגים יתאימו לדרישות האמורות בסעיף קטן (א)(1); היא גם רשאית להודיע ליושב-ראש הכנסת על החלפת חשבונותיה הבנקאיים או על הוספת חשבונות כאלה, ובלבד שהציגה לפניו מסמך מאת הבנק שלפיו אין בחשבון שהיא מבקשת להחליף יתרת חובה.

מורשה חתימה  (תיקון מס' 16)  תשנ"ד-1994

6א.     (א)  יהיה תוקף להתחייבות ממונית של סיעה או של רשימת מועמדים רק אם ניתנה בידי מי שקבעה הסיעה ופרסמה את שמותיהם לפי הנחיות מבקר המדינה.

           (ב)  אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכות מבקר המדינה לראות בהתחייבות ממונית שניתנה בניגוד לסעיף קטן (א), הוצאות או קבלת תרומות לפי חוק זה.

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 116 (ה"ח 2200)

הוספת סעיף 6א

הגבלת הוצאות  (תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

7.    (א)  (בוטל).

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           (ב)  בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), לא תוציא סיעה או סיעה חדשה הוצאות בחירות בסכום העולה על שבעים יחידות מימון.

הוראת שעה תשס"ג-2002

           (ג)   (1)   סיעה שביום הקובע מנתה לא יותר מחמישה חברי הכנסת, לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על עשר יחידות מימון;

(2)   סיעה שביום הקובע מנתה יותר מחמישה חברי הכנסת אך פחות מאחד עשר, לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על פי שניים מיחידת מימון אחת לכל חבר הכנסת שבאותה סיעה;

(3)   סיעה שביום הקובע מנתה אחד עשר חברי הכנסת או יותר, לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על פי שניים מיחידת מימון אחת לכל אחד מעשרת חברי הכנסת הראשונים, ופי אחד וחצי מיחידת מימון אחת לכל אחד מחברי הכנסת הנותרים;

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

(4)   רשימת מועמדים לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על עשר יחידות מימון או על הסכום לפי פסקאות (2) או (3), בהתאם למספר המנדטים שבהם זכתה, לפי הגבוה.

(תיקון מס' 36) תשע"ח-2018

           (ד)  לא תוציא סיעה במשך שנה הוצאות שוטפות בסכום העולה ביותר משלוש חמישיות על הסכום המגיע לה למימון הוצאותיה השוטפות, לרבות לפי הסכם מימון שוטף, או בסכום העולה ביותר משלוש חמישיות על הסכום המגיע כאמור לסיעה בעלת חמישה חברי כנסת, לפי הגדול יותר.

(תיקון מס' 23) תשס"ב-2001

           (ה)  (בוטל).

(תיקון מס' 23) תשס"ב-2001

           (ו)   (בוטל).

מיום 3.8.1980

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ם מס' 979 מיום 3.8.1980 עמ' 183 (ה"ח 1472)

7. (א) לא תוציא סיעה בתקופת הבחירות הוצאות בחירות בסכום העולה ביותר משליש ממחצית על יחידת מימון אחת לכל חבר הכנסת שנמנה עם הסיעה ביום הקובע, או בסכום העולה ביותר משליש ממחצית על שלוש יחידות מימון, לפי הגדול יותר; לענין זה יראו הוצאות במערכת הבחירות לרשויות המקומיות המתקיימות ביום הבחירות לכנסת כהוצאות בחירות.

(ב) לא תוציא סיעה במשך שנה הוצאות שוטפות בסכום העולה ביותר ממחצית מארבע חמישיות על הסכום המגיע לה למימון הוצאותיה השוטפות, או סכום העולה ביותר ממחצית מארבע חמישיות על הסכום המגיע כאמור לסיעה בעלת שלושה חברים, לפי הגדול יותר.

(ג) לענין סעיף זה, "הוצאות" – למעט הוצאות מימון ששולמו למוסד פיננסי בקשר לאשראי שנתן למימון מפלגות.


מיום 3.3.1982

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ב מס' 1045 מיום 11.3.1982 עמ' 84 (ה"ח 1571)

החלפת סעיף קטן 7(א)

הנוסח הקודם:

(א) לא תוציא סיעה בתקופת הבחירות הוצאות בחירות בסכום העולה ביותר ממחצית על יחידת מימון אחת לכל חבר הכנסת שנמנה עם הסיעה ביום הקובע, או בסכום העולה ביותר ממחצית על שלוש יחידות מימון, לפי הגדול יותר; לענין זה יראו הוצאות במערכת הבחירות לרשויות המקומיות המתקיימות ביום הבחירות לכנסת כהוצאות בחירות.

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 116 (ה"ח 2200)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

7. (א) לא תוציא סיעה הוצאות בחירות בסכום העולה על הסכום הגדול מבין אלה:

(1) פי שניים מיחידת מימון אחת לכל חבר הכנסת שנמנה עם הסיעה ביום הקובע;

(2) פי שניים מיחידת מימון אחת לכל חבר הכנסת שנמנה עם הסיעה בכנסת הנכנסת;

(3) סכוםה עולה במחצית על שלוש יחידות מימון;

לענין זה ייראו הוצאות במערכת הבחירות לרשויות המקומיות המתקיימות ביום הבחירות לכנסת כהוצאות בחירות.

(ב) לא תוציא סיעה במשך שנה הוצאות שוטפות בסכום העולה ביותר מארבע חמישיות על הסכום המגיע לה למימון הוצאותיה השוטפות, או סכום העולה ביותר מארבע חמישיות על הסכום המגיע כאמור לסיעה בעלת שלושה חברים, לפי הגדול יותר.

(ג) לענין סעיף זה, "הוצאות" – למעט הוצאות מימון ששולמו למוסד פיננסי בקשר לאשראי שנתן למימון מפלגות.

לענין הבחירות המיוחדות בשנת תשס"א

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 105 (ה"ח 2953)

הוספת סעיף קטן 7(ו)

הנוסח:

(ו) בבחירות מיוחדות יחולו הוראות אלה לענין הגבלת הוצאות:

(1) סיעה הזכאית למימון הוצאות הבחירות לפי סעיפים 2ב(א)(1)(א) ו-2ב(א)(1)(ב)(1) לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על 35.5 יחידות מימון;

(2) סיעה הזכאית למימון הוצאות הבחירות לפי סעיף 2ב(א)(1)(ב)(2) לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על החלק היחסי מהסכום השווה ל-35.5 יחידות מימון, בהתאם ליחס הקבוע בסעיף האמור;

(3) סיעה הזכאית למימון הוצאות הבחירות לפי סעיף 2ב(א)(2), לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על הסכום שלו היא זכאית לפי אותו סעיף.

מיום 20.12.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 102 (ה"ח 2953)

הוספת סעיף קטן 7(ו)

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 5 (ה"ח 3027)

ביטול סעיפים קטנים 7(ה) ו-7(ו)

הנוסח הקודם:

(ה) בבחירות חוזרות לבחירת ראש הממשלה כאמור בסעיף 2א, לא תוציא סיעה או רשימת מועמדים סכום העולה ביותר ממחצית על הסכום הקבוע בסעיף האמור.

(ו) הועדה הציבורית תקבע סכום מרבי שתוציא סיעה בבחירות מיוחדות.

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 23 (ה"ח 21)

(ג) (1) סיעה שביום הקובע מנתה לא יותר מחמישה חברי הכנסת, לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על עשר יחידות מימון;

(2) סיעה שביום הקובע מנתה יותר מחמישה חברי הכנסת אך פחות מאחד עשר, לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על פי שניים מיחידת מימון אחת לכל חבר הכנסת שבאותה סיעה לכל אחד מחמשת חברי הכנסת הראשונים ופי אחד וחצי מיחידת מימון אחת לכל אחד מחברי הכנסת הנותרים;

(3) סיעה שביום הקובע מנתה אחד עשר חברי הכנסת או יותר, לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על פי שניים מיחידת מימון אחת לכל אחד מעשרת חברי הכנסת הראשונים, ופי אחד וחצי וחצי מיחידת מימון אחת לכל אחד מחברי הכנסת הנותרים.

מיום 8.12.2014

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 53 (ה"ח 590)

(א) לא תוציא רשימת מועמדים הוצאות בחירות בסכום העולה על עשר יחידות מימון.

(ב) בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), לא תוציא סיעה או סיעה חדשה הוצאות בחירות בסכום העולה על שבעים יחידות מימון.

(ג) (1) סיעה שביום הקובע מנתה לא יותר מחמישה חברי הכנסת, לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על עשר יחידות מימון;

(2) סיעה שביום הקובע מנתה יותר מחמישה חברי הכנסת אך פחות מאחד עשר, לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על פי שניים מיחידת מימון אחת לכל חבר הכנסת שבאותה סיעה;

(3) סיעה שביום הקובע מנתה אחד עשר חברי הכנסת או יותר, לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על פי שניים מיחידת מימון אחת לכל אחד מעשרת חברי הכנסת הראשונים, ופי אחד וחצי מיחידת מימון אחת לכל אחד מחברי הכנסת הנותרים;

(4) רשימת מועמדים לא תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על עשר יחידות מימון או על הסכום לפי פסקאות (2) או (3), בהתאם למספר המנדטים שבהם זכתה, לפי הגבוה.

מיום 28.6.2018

תיקון מס' 36

ס"ח תשע"ח מס' 2727 מיום 28.6.2018 עמ' 711 (ה"ח 737)

(ד) לא תוציא סיעה במשך שנה הוצאות שוטפות בסכום העולה ביותר משלוש חמישיות על הסכום המגיע לה למימון הוצאותיה השוטפות, לרבות לפי הסכם מימון שוטף, או בסכום העולה ביותר משלוש חמישיות על הסכום המגיע כאמור לסיעה בעלת חמישה חברי כנסת, לפי הגדול יותר.

סייג להלוואות למפלגה (תיקון מס' 16)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

7א.     לא תקבל מפלגה שאינה מיוצגת בכנסת, ובכלל זה רשימת מועמדים הלוואה אלא מתאגיד בנקאי.

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 117 (ה"ח 2200)

הוספת סעיף 7א

מיום 8.12.2014

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 54 (ה"ח 590)

סייג להלוואות למפלגה

7א. לא תקבל סיעה או מפלגה שאינה מיוצגת בכנסת, ובכלל זה רשימת מועמדים הלוואה אלא מתאגיד בנקאי.

חשבון הבנק של סיעה וסייג להלוואות (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

7ב.     (א)  לא יסרב תאגיד בנקאי סירוב בלתי סביר לפתוח חשבון עובר ושב במטבע ישראלי למפלגה או לסיעה ולנהל חשבון כאמור כל עוד עומדת המפלגה או הסיעה בתנאי ההסכם בינה ובין התאגיד הבנקאי בקשר לניהול החשבון, ואולם אין חובה לתת שירות שיש בו משום מתן אשראי להן.

           (ב)  לא תקבל סיעה הלוואה מגורם כלשהו, למעט –

(1)   הלוואה מאוצר המדינה לפי סעיף 7ג;

(2)   הלוואה מתאגיד בנקאי בתנאים מקובלים לשם רכישת זכות במקרקעין בלבד.

           (ג)   לעניין סעיף קטן (ב) לא יראו יתרת חובה בחשבון עובר ושב שבו מתקבל מימון ההוצאות השוטפות כהלוואה, ובלבד שיתרת החובה לחשבון זה אינה עולה על מחצית הסכום שהסיעה אמורה לקבל למימון הוצאותיה השוטפות בחודש.

           (ד)  מפלגה או סיעה רשאית לקבל ערבות בנקאית או אחרת בהתאם להנחיות שקבע מבקר המדינה, לרבות לעניין גובה הערבות.

מיום 8.12.2014

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 54 (ה"ח 590)

הוספת סעיף 7ב

הלוואה לסיעה (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

7ג.      (א)  סיעה זכאית לקבל מאוצה המדינה, באמצעות יושב ראש הכנסת, הלוואות בתנאים כאמור בסעיף זה, לפי העניין.

           (ב)  (1)   לאחר פרסום תוצאות הבחירות ועד תום שלוש שנים מיום כינוס הכנסת או עד היום הקובע, לפי המוקדם, רשאית סיעה לקבל הלוואה בסכום שלא יעלה על מחצית מימון ההוצאות השוטפות שהיא מקבלת בחודש לכל חודש שמיום מתן ההלוואה ועד תום שלוש שנים מיום כינוס הכנסת;

(2)   קרן ההלוואה לפי פסקה (1) תוחזר בתשלומים שווים באמצעות ניכוי ממימון ההוצאות השוטפות שהסיעה מקבלת בחודש, מהחודש שלאחר קבלת ההלוואה ועד תום שלוש שנים מיום כינוס הכנסת; אין באמור כדי למנוע פירעון מוקדם של ההלוואה;

(3)   התבקשה הלוואה כאמור בפסקה (1) בסמוך לפני יום הבחירות לכנסת, ובכלל זה לאחר אישור הצעת חוק התפזרות הכנסת בקריאה הראשונה, לא תינתן ההלוואה אלא אם כן יושב ראש הכנסת שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, על פי המלצת הוועדה הציבורית; החליט יושב ראש הכנסת כאמור, תחול החלטתו על כל הסיעות.

           (ג)   הסתיימה כהונתה של הכנסת לפני פירעון הלוואה כאמור בסעיף קטן (ב) והגישה הסיעה רשימת מועמדים לכנסת הבאה, תנוכה יתרת ההלוואה מהמקדמה שהיא זכאית לה לפי סעיף 4; לא הגישה הסיעה רשימת מועמדים לכנסת הבאה, תנוכה יתרת ההלוואה ממימון ההוצאות השוטפות שהסיעה מקבלת בחודש.

           (ד)  (1)   מתחילת השנה הרביעית לכהונתה של הכנסת ועד היום הקובע רשאית סיעה לקבל הלוואה בסכום שלא יעלה על פי שלושה ממימון ההוצאות השוטפות שהיא מקבלת בחודש, ובלבד שבאותה העת אין הלוואה שקיבלה וטרם נפרעה;

(2)   קרן הלוואה לפי פסקה (1) תוחזר בתשלומים שווים באמצעות ניכוי ממימון ההוצאות השוטפות שהסיעה מקבלת בחודש, מהחודש שלאחר קבלת ההלוואה ועד לחודש האחרון שבו משתלמות הוצאות אלה בעבור הכנסת שבה התקבלה ההלוואה; אין באמור כדי למנוע פירעון מוקדם של ההלוואה;

(3)   הסתיימה כהונתה של הכנסת לפני גמר תקופת כהונתה לפי סעיף 9 לחוק-יסוד: הכנסת, תחושב מחדש התקופה להחזר ההלוואה בהתאם.

           (ה)  בקשה להלוואה תוגש בידי הסיעה ליושב ראש הכנסת, ויפורטו בה סכום ההלוואה המבוקש ותקופת ההחזר.

           (ו)   יושב ראש הכנסת לא יאשר מתן הלוואה לפי סעיף זה לסיעה חדשה שטרם פרעה הלוואה שנטלה מתאגיד בנקאי לפי סעיף 7א אלא לאחר שהציגה לפניו, להנחת דעתו, תכנית בדבר פירעון ההלוואה.

           (ז)   החזר ההלוואה לפי סעיף זה יהיה צמוד להפרשי הצמדה וריבית.

           (ח)  חוב שנותר לסיעה או למפלגה בשל הלוואה לפי סעיף זה ולא ניתן לנכותו לפי הוראות סעיף זה, תחזירו הסיעה בלא דיחוי, ואם לא עשתה כן – ינוכה החוב מכל סכום המגיע לסיעה או למפלגה מאוצר המדינה לפי חוק זה או לפי דין אחר; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכות לתביעה להשבת החוב לפי כל דין; יושב ראש הכנסת יודיע לשר האוצר, לשר המשפטים ולשר הפנים על חוב כאמור שלא הוחזר.

           (ט)  ועדת הכנסת לא תאשר שינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת או ייצוג של מפלגה חדשה בכנסת אלא לאחר שנוכחה שלא יהיה בהחלטתה כדי למנוע פירעון הלוואה לפי סעיף זה.

מיום 8.12.2014

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 54 (ה"ח 590)

הוספת סעיף 7ג

הגבלת הכנסות (תיקון מס' 5) תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 10) תש"ן-1990 (תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

8.    (א)  לא תקבל סיעה, מפלגה או רשימת מועמדים במישרין או בעקיפין, כל תרומה מתאגיד בין בארץ ובין בחוץ לארץ; לענין הוראה זו, "תאגיד" – לרבות שותפות רשומה.

(תיקון מס' 10) תש"ן-1990 (תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014 (תיקון מס' 36) תשע"ח-2018 הודעה תשע"ט-2019

           (ב)  לא תקבל סיעה, מפלגה או רשימת מועמדים, במישרין או בעקיפין, כל תרומה בסכום או בסכומים העולים על 1,000 שקלים חדשים לשנה מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

(תיקון מס' 10) תש"ן-1990 (תיקון מס' 13) תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 21) תשס"א-2000 (תיקון מס' 23) תשס"ב-2001 הודעה תשע"ט-2019

           (ג)   לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 2,300 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           (ג1) לא תקבל מפלגה שאינה מיוצגת בכנסת תרומה כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג), בסכום העולה על פי חמישה מהסכומים הנקובים באותם סעיפים קטנים.

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           (ג2) על אף האמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ג1), מפלגה או סיעה שהגישה רשימת מועמדים ולא זכתה במנדטים רשאית לקבל תרומה כאמור בסעיף קטן (א), ב-12 החודשים שלאחר יום הבחירות, בסכום שאינו עולה על פי עשרה מהסכום הנקוב בסעיף קטן (ג), והכול לשם כיסוי חובותיה בשל הבחירות.

(תיקון מס' 35) תשע"ז-2017

           (ד)  (בוטל).

(תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 20)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           (ד1) לא תקבל סיעה או מפלגה, במישרין או בעקיפין, תרומות אלא מבוחר כמשמעותו בחוק הבחירות.

(תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 20)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           (ד2) לא תקבל סיעה או מפלגה, במישרין או בעקיפין, תרומות שניתנו בעילום שם; לענין זה, תרומה שניתנה ממי שזהותו ומענו לא נבדקו ולא אומתו בידי הסיעה או המפלגה או מטעמן – כמוה כתרומה שניתנה בעילום שם.

(תיקון מס' 35) תשע"ז-2017

           (ד3) לא תקבל סיעה או מפלגה, במישרין או בעקיפין, תרומה בשטרי כסף או במעות.

(תיקון מס' 14)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           (ה)  (1)   מצא מבקר המדינה כי סיעה או מפלגה קיבלה תרומה בניגוד לאמור בסעיף זה, תעביר הסיעה לאוצר המדינה, במועד שיקבע מבקר המדינה, סכום ששוויו פי שניים מסכום התרומה; אולם רשאי מבקר המדינה לקבוע כי על הסיעה או המפלגה להעביר לאוצר המדינה סכום קטן יותר, אם נראה לו שמן הראוי לנהוג כן בהתחשב בנסיבות המקרה;

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

(2)   לא היתה יתרת זכות בחשבונותיה הבנקאיים של הסיעה לצורך העברת הסכום לאוצר המדינה, יודיע מבקר המדינה על כך ליושב ראש הכנסת ויושב ראש הכנסת ישלול מהסיעה את הסכום המגיע ממנה כאמור ויחזירנו לאוצר המדינה.

(תיקון מס' 21) תשס"א-2000 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           (ו)   סיעה או מפלגה תפרסם את שמות התורמים וסכומי התרומות, כפי שיורה מבקר המדינה.

(תיקון מס' 35) תשע"ז-2017

           (ז)   קיבלה סיעה או מפלגה תרומה בניגוד להוראות סעיף זה או בסכום העולה על הסכום המרבי המותר על פיו, תחזיר לתורם, מיד כשנודע לה על כך, את התרומה או את חלקה שהוא מעל למותר, ואם לא ניתן לעשות כן, תעביר את הסכום שעליה להחזיר לאוצר המדינה באמצעות חשב הכנסת; פעלה סיעה או מפלגה לפי הוראות סעיף קטן זה, לא יראו את התרומה כתרומה שהתקבלה בניגוד להוראות חוק זה.

מיום 3.3.1982

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ב מס' 1045 מיום 11.3.1982 עמ' 84 (ה"ח 1571)

8. לא תקבל סיעה, במישרין או בעקיפין, כל תרומה מתאגיד בארץ בין בארץ ובין בחוץ לארץ; לענין הוראה זו, "תאגיד" – לרבות שותפות רשומה.

מיום 7.3.1990

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ן מס' 1309 מיום 7.3.1990 עמ' 104 (ה"ח 1884)

8. (א) לא תקבל סיעה, במישרין או בעקיפין, כל תרומה מתאגיד בין בארץ ובין בחוץ לארץ; לענין הוראה זו, "תאגיד" – לרבות שותפות רשומה.

(ב) לא תקבל סיעה, במישרין או בעקיפין, כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א) בסכום או בסכומים העולים על 20,000 שקלים חדשים לשנה מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

(ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת יבוא סכום 40,000 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

(ד) ועדת הכספים של הכנסת רשאית, לפני תחילת כל שנה, לשנות את הסכומים האמורים בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) בהתאם לשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן.

(ה) מצא מבקר המדינה כי סיעה קיבלה תרומה בניגוד לאמור בסעיף זה, יורה מבקר המדינה לסיעה להעביר לאוצר המדינה, במועד שיקבע, סכום ששוויו פי שניים מסכום התרומה; לא היתה כל יתרת זכות בחשבונותיה הבנקאיים של הסיעה לצורך העברת הסכום לאוצר המדינה, יודיע מבקר המדינה על כך ליושב ראש הכנסת ויושב ראש הכנסת ישלול מהסיעה סכום הזהה לפי שניים מסכום התרומה ויחזיר את הסכום לאוצר המדינה.

מתחילת שנת 1992

החלטה תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5416 מיום 27.1.1992 עמ' 706

(ב) לא תקבל סיעה, במישרין או בעקיפין, כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א) בסכום או בסכומים העולים על 20,000 27,240 שקלים חדשים לשנה מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

(ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת יבוא סכום 40,000 54,580 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

מיום 21.7.1993

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ג מס' 1429 מיום 30.7.1993 עמ' 156 (ה"ח 1884)

(ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 54,580 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

מיום 27.1.1994

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ד מס' 1448 מיום 27.1.1994 עמ' 62 (ה"ח 2220)

החלפת סעיף קטן 8(ה)

הנוסח הקודם:

(ה) מצא מבקר המדינה כי סיעה קיבלה תרומה בניגוד לאמור בסעיף זה, יורה מבקר המדינה לסיעה להעביר לאוצר המדינה, במועד שיקבע, סכום ששוויו פי שניים מסכום התרומה; לא היתה כל יתרת זכות בחשבונותיה הבנקאיים של הסיעה לצורך העברת הסכום לאוצר המדינה, יודיע מבקר המדינה על כך ליושב ראש הכנסת ויושב ראש הכנסת ישלול מהסיעה סכום הזהה לפי שניים מסכום התרומה ויחזיר את הסכום לאוצר המדינה.

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 117 (ה"ח 2200)

(א) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים, במישרין או בעקיפין, כל תרומה מתאגיד בין בארץ ובין בחוץ לארץ; לענין הוראה זו, "תאגיד" – לרבות שותפות רשומה.

(ב) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים, במישרין או בעקיפין, כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א) בסכום או בסכומים העולים על 27,240 500 שקלים חדשים לשנה מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

(ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 54,580 1,000 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

(ד) ועדת הכספים של הכנסת רשאית, לפני תחילת כל שנה, לשנות את הסכומים האמורים בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) בהתאם לשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן.

(ד) הסכומים הנקובים בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יוצמדו למדד ויעוגלו, הכל כאמור בסעיף 1ג(ב).

(ד1) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים תרומות אלא מבוחר כמשמעותו בחוק הבחירות.

(ד2) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים תרומות שניתנו בעילום שם; לענין זה, תרומה שניתנה ממי שזהותו ומענו לא נבדקו ולא אומתו בידי הסיעה או רשימת המועמדים או מטעמן – כמוה כתרומה שניתנה בעילום שם.

מחודש ינואר 1996

הודעה תשנ"ו-1996

י"פ תשנ"ו מס' 4389 מיום 12.3.1996 עמ' 2266

(ב) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים, במישרין או בעקיפין, כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א) בסכום או בסכומים העולים על 500 600 שקלים חדשים לשנה מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

(ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 1,000 1,200 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

מחודש ספטמבר 1998

הודעה תשנ"ט-1998

י"פ תשנ"ט מס' 4704 מיום 26.11.1998 עמ' 834

(ב) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים, במישרין או בעקיפין, כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א) בסכום או בסכומים העולים על 600 800 שקלים חדשים לשנה מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

(ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 1,200 1,600 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

מחודש דצמבר 1998

הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1998

י"פ תשנ"ט מס' 4714 מיום 21.12.1998 עמ' 1378

(ב) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים, במישרין או בעקיפין, כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א) בסכום או בסכומים העולים על 800 900 שקלים חדשים לשנה מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

(ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 1,600 1,700 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

מיום 11.6.2000

תיקון מס' 20

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 207 (ה"ח 2863)

(ד1) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים, במישרין או בעקיפין, תרומות אלא מבוחר כמשמעותו בחוק הבחירות.

(ד2) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים, במישרין או בעקיפין, תרומות שניתנו בעילום שם; לענין זה, תרומה שניתנה ממי שזהותו ומענו לא נבדקו ולא אומתו בידי הסיעה או רשימת המועמדים או מטעמן – כמוה כתרומה שניתנה בעילום שם.

מיום 20.12.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 102 (ה"ח 2953)

(ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות בחירות לכנסת ולראש הממשלה, בחירות מיוחדות או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 1,700 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

(ד) הסכומים הנקובים בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) בסעיף זה יוצמדו למדד ויעוגלו, הכל כאמור בסעיף 1ג(ב).

(ד1) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים, במישרין או בעקיפין, תרומות אלא מבוחר כמשמעותו בחוק הבחירות.

(ד2) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים, במישרין או בעקיפין, תרומות שניתנו בעילום שם; לענין זה, תרומה שניתנה ממי שזהותו ומענו לא נבדקו ולא אומתו בידי הסיעה או רשימת המועמדים או מטעמן – כמוה כתרומה שניתנה בעילום שם.

(ה) מצא מבקר המדינה כי סיעה קיבלה תרומה בניגוד לאמור בסעיף זה, תעביר הסיעה לאוצר המדינה, במועד שיקבע מבקר המדינה, סכום ששוויו פי שניים מסכום התרומה; אולם רשאי מבקר המדינה לקבוע כי על הסיעה להעביר לאוצר המדינה סכום קטן יותר, אם נראה לו שמן הראוי לנהוג כן בהתחשב בנסיבות המקרה; לא היתה יתרת זכות בחשבונותיה הבנקאיים של הסיעה לצורך העברת הסכום לאוצר המדינה, יודיע מבקר המדינה על כך ליושב ראש הכנסת ויושב ראש הכנסת ישלול מהסיעה את הסכום המגיע ממנה כאמור ויחזירנו לאוצר המדינה.

(ו) סיעה או רשימת מועמדים תפרסם את שמות התורמים וסכומי התרומות, כפי שיורה מבקר המדינה.

לענין הבחירות המיוחדות בשנת תשס"א

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 105 (ה"ח 2953)

הוספת סעיף קטן 8(ג1)

הנוסח:

(ג1) בבחירות מיוחדות, בתקופה שמהיום הקובע עד יום הבחירות, יבוא סכום של 10,000 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב) לענין סיעה הזכאית למימון הוצאות הבחירות לפי סעיף 2ב(א)(1).

מחודש מרס 2002

הודעה תשס"ב-2002

י"פ תשס"ב מס' 5110 מיום 5.9.2002 עמ' 3971

(ב) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים, במישרין או בעקיפין, כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א) בסכום או בסכומים העולים על 900 שקלים חדשים לשנה מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

(ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת ולראש הממשלה, בחירות מיוחדות או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 1,000 1,800 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 5 (ה"ח 3027)

(ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת ולראש הממשלה, בחירות מיוחדות או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 1,800 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

מחודש מרס 2003

הודעה תשס"ג-2003

י"פ תשס"ג מס' 5216 מיום 18.8.2003 עמ' 3810

(ב) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים, במישרין או בעקיפין, כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א) בסכום או בסכומים העולים על 900 1,000 שקלים חדשים לשנה מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

(ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 1,800 1,900 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

מחודש מרס 2004

הודעה תשס"ד-2004

י"פ תשס"ד מס' 5285 מיום 24.3.2004 עמ' 2418

(ב) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים, במישרין או בעקיפין, כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א) בסכום או בסכומים העולים על 1,000 900 שקלים חדשים לשנה מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

(ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 1,900 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

מחודש מרס 2006

הודעה תשס"ו-2006

י"פ תשס"ו מס' 5506 מיום 14.3.2006 עמ' 2256

(ב) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים, במישרין או בעקיפין, כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א) בסכום או בסכומים העולים על 900 1,000 שקלים חדשים לשנה מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

(ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 1,900 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

מחודש מרס 2008

הודעה תשס"ח-2008

י"פ תשס"ח מס' 5786 מיום 16.3.2008 עמ' 2356

(ב) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים, במישרין או בעקיפין, כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א) בסכום או בסכומים העולים על 1,000 שקלים חדשים לשנה מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

(ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 1,900 2,000 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

מיום 1.3.2009

הודעה (מס' 3) תשס"ט-2009

י"פ תשס"ט מס' 5952 מיום 14.5.2009 עמ' 3849

(ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 2,000 2,100 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

מיום 1.3.2010

הודעה תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6078 מיום 19.4.2010 עמ' 2616

(ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 2,100 2,200 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

מיום 1.3.2011

הודעה תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6215 מיום 24.3.2011 עמ' 3226

(ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 2,200 2,300 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

מיום 8.12.2014

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 55 (ה"ח 590)

8. (א) לא תקבל סיעה, מפלגה או רשימת מועמדים במישרין או בעקיפין, כל תרומה מתאגיד בין בארץ ובין בחוץ לארץ; לענין הוראה זו, "תאגיד" – לרבות שותפות רשומה.

(ב) לא תקבל סיעה, או רשימת מועמדים במישרין או בעקיפין, כל תרומה שלא מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א) בסכום או בסכומים העולים על 1,000 שקלים חדשים לשנה מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

(ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 2,300 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

(ג1) לא תקבל מפלגה שאינה מיוצגת בכנסת תרומה כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג), בסכום העולה על פי חמישה מהסכומים הנקובים באותם סעיפים קטנים.

(ג2) על אף האמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ג1), מפלגה או סיעה שהגישה רשימת מועמדים ולא זכתה במנדטים רשאית לקבל תרומה כאמור בסעיף קטן (א), ב-12 החודשים שלאחר יום הבחירות, בסכום שאינו עולה על פי עשרה מהסכום הנקוב בסעיף קטן (ג), והכול לשם כיסוי חובותיה בשל הבחירות.

(ד) הסכומים הנקובים בסעיף זה, יוצמדו למדד ויעוגלו, הכל כאמור בסעיף 1ג(ב).

  (ד1) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים מפלגה, במישרין או בעקיפין, תרומות אלא מבוחר כמשמעותו בחוק הבחירות.

(ד2) לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים מפלגה, במישרין או בעקיפין, תרומות שניתנו בעילום שם; לענין זה, תרומה שניתנה ממי שזהותו ומענו לא נבדקו ולא אומתו בידי הסיעה או רשימת המועמדים המפלגה או מטעמן – כמוה כתרומה שניתנה בעילום שם.

(ה) (1) מצא מבקר המדינה כי סיעה או מפלגה קיבלה תרומה בניגוד לאמור בסעיף זה, תעביר הסיעה או המפלגה לאוצר המדינה, במועד שיקבע מבקר המדינה, סכום ששוויו פי שניים מסכום התרומה; אולם רשאי מבקר המדינה לקבוע כי על הסיעה להעביר לאוצר המדינה סכום קטן יותר, אם נראה לו שמן הראוי לנהוג כן בהתחשב בנסיבות המקרה;

(2) לא היתה יתרת זכות בחשבונותיה הבנקאיים של הסיעה לצורך העברת הסכום לאוצר המדינה, יודיע מבקר המדינה על כך ליושב ראש הכנסת ויושב ראש הכנסת ישלול מהסיעה את הסכום המגיע ממנה כאמור ויחזירנו לאוצר המדינה.

(ו) סיעה או רשימת מועמדים מפלגה תפרסם את שמות התורמים וסכומי התרומות, כפי שיורה מבקר המדינה.

מיום 1.3.2015

הודעה תשע"ה-2015

י"פ תשע"ה מס' 6999 מיום 4.3.2015 עמ' 3907

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

(ב) לא תקבל סיעה, במישרין או בעקיפין, כל תרומה בסכום או בסכומים העולים על 1,000 שקלים חדשים לשנה מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

(ג) לענין שנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או בחירות לכלל הרשויות המקומיות יבוא סכום 2,300 שקלים חדשים במקום הסכום האמור בסעיף קטן (ב).

מיום 1.3.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7226 מיום 10.3.2016 עמ' 4334

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

מיום 28.3.2017

תיקון מס' 35

ס"ח תשע"ז מס' 2619 מיום 28.3.2017 עמ' 520 (ה"ח 678)

(ד) הסכומים הנקובים בסעיף זה, יוצמדו למדד ויעוגלו, הכל כאמור בסעיף 1ג(ב).

(ד1) לא תקבל סיעה או מפלגה, במישרין או בעקיפין, תרומות אלא מבוחר כמשמעותו בחוק הבחירות.

(ד2) לא תקבל סיעה או מפלגה, במישרין או בעקיפין, תרומות שניתנו בעילום שם; לענין זה, תרומה שניתנה ממי שזהותו ומענו לא נבדקו ולא אומתו בידי הסיעה או המפלגה או מטעמן – כמוה כתרומה שניתנה בעילום שם.

(ד3) לא תקבל סיעה או מפלגה, במישרין או בעקיפין, תרומה בשטרי כסף או במעות.

(ה) (1) מצא מבקר המדינה כי סיעה או מפלגה קיבלה תרומה בניגוד לאמור בסעיף זה, תעביר הסיעה לאוצר המדינה, במועד שיקבע מבקר המדינה, סכום ששוויו פי שניים מסכום התרומה; אולם רשאי מבקר המדינה לקבוע כי על הסיעה או המפלגה להעביר לאוצר המדינה סכום קטן יותר, אם נראה לו שמן הראוי לנהוג כן בהתחשב בנסיבות המקרה;

(2) לא היתה יתרת זכות בחשבונותיה הבנקאיים של הסיעה לצורך העברת הסכום לאוצר המדינה, יודיע מבקר המדינה על כך ליושב ראש הכנסת ויושב ראש הכנסת ישלול מהסיעה את הסכום המגיע ממנה כאמור ויחזירנו לאוצר המדינה.

(ו) סיעה או מפלגה תפרסם את שמות התורמים וסכומי התרומות, כפי שיורה מבקר המדינה.

(ז) קיבלה סיעה או מפלגה תרומה בניגוד להוראות סעיף זה או בסכום העולה על הסכום המרבי המותר על פיו, תחזיר לתורם, מיד כשנודע לה על כך, את התרומה או את חלקה שהוא מעל למותר, ואם לא ניתן לעשות כן, תעביר את הסכום שעליה להחזיר לאוצר המדינה באמצעות חשב הכנסת; פעלה סיעה או מפלגה לפי הוראות סעיף קטן זה, לא יראו את התרומה כתרומה שהתקבלה בניגוד להוראות חוק זה.

מיום 1.3.2017

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7495 מיום 4.5.2017 עמ' 5554

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7690 מיום 4.2.2018 עמ' 4704

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

מיום 28.6.2018

תיקון מס' 36

ס"ח תשע"ח מס' 2727 מיום 28.6.2018 עמ' 711 (ה"ח 737)

(ב) לא תקבל סיעה, מפלגה או רשימת מועמדים, במישרין או בעקיפין, כל תרומה בסכום או בסכומים העולים על 1,000 שקלים חדשים לשנה מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו.

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

י"פ תשע"ט מס' 8087 מיום 24.1.2019 עמ' 6512

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

תרומה מקיבוץ או מאגודה חקלאית (תיקון מס' 5)  תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

8א.     תרומות לסיעה או למפלגה מקיבוץ או מאגודה חקלאית הבאות במקום תרומות אישיות של חבריהם, ולדעת מבקר המדינה הן בסכום סביר לפי נסיבות הענין, לא ייחשבו כתרומות מתאגיד לענין סעיף 8; לענין זה –

           "קיבוץ" – לרבות מושב שיתופי וכל אגודה שיתופית להתיישבות שהכנסותיה אינן מחולקות בעיקרן לחבריה;

           "אגודה חקלאית" – אגודה שיתופית חקלאית אחרת שחבריה אישית הסמיכוה לתרום לסיעה.

מיום 3.3.1982

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ב מס' 1045 מיום 11.3.1982 עמ' 84 (ה"ח 1571)

הוספת סעיף 8א

מיום 8.12.2014

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 56 (ה"ח 590)

8א. תרומות לסיעה או למפלגה מקיבוץ או מאגודה חקלאית הבאות במקום תרומות אישיות של חבריהם, ולדעת מבקר המדינה הן בסכום סביר לפי נסיבות הענין, לא ייחשבו כתרומות מתאגיד לענין סעיף 8; לענין זה –

מפעלי תרבות וחינוך – תרומות והוצאות (תיקון מס' 16)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

8ב.     (א)  תרומה למפעל תרבות או חינוך של סיעה או של מפלגה או של גוף הקשור לסיעה (להלן – מפעל תרבות), המשמשת למטרת חינוך או תרבות לפי נסיבות הענין, לא תיחשב כתרומה לענין סעיף 8, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג).

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           (ב)  קבע מבקר המדינה כי הוצאה של מפעל תרבות שימשה למימון תעמולת בחירות או לפעילות מפלגתית, תיחשב ההוצאה כהוצאה של הסיעה או של המפלגה.

           (ג)   קבע מבקר המדינה כאמור בסעיף קטן (ב), ולאחר מכן חזר וקבע כי מפעל התרבות חזר והוציא הוצאה כאמור, יראו את ההוצאה כאילו התקבלה מתרומה, ורשאי מבקר המדינה לקבוע כי התרומה היא תרומה אסורה לפי סעיף 8 והוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מפעל התרבות.

           (ד)  קבע מבקר המדינה כאמור בסעיף קטן (ג), לא ייאשם בעבירה מקבל התרומה לפי סעיף זה אלא לאחר שמבקר המדינה הודיע למפעל התרבות כי לא חל עליו סעיף קטן (א).

מיום 3.3.1982

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ב מס' 1045 מיום 11.3.1982 עמ' 84 (ה"ח 1571)

ת"ט תשמ"ב-1982

ס"ח תשמ"ב מס' 1046 מיום 24.3.1982 עמ' 89

הוספת סעיף 8ב

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 117 (ה"ח 2200)

החלפת סעיף 8ב

הנוסח הקודם:

תרומה למפעלי תרבות וחינוך

8ב. תרומה למפעל תרבות או חינוך של סיעה או של גוף הקשור לסיעה, המשמשת למטרת תרבות או חינוך לפי נסיבות הענין, לא תיחשב כתרומה לענין סעיף 8.

מיום 8.12.2014

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 56 (ה"ח 590)

(א) תרומה למפעל תרבות או חינוך של סיעה או של מפלגה או של גוף הקשור לסיעה (להלן – מפעל תרבות), המשמשת למטרת חינוך או תרבות לפי נסיבות הענין, לא תיחשב כתרומה לענין סעיף 8, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג).

(ב) קבע מבקר המדינה כי הוצאה של מפעל תרבות שימשה למימון תעמולת בחירות או לפעילות מפלגתית, תיחשב ההוצאה כהוצאה של הסיעה או של המפלגה.

תרומה במקרה של ויתור על מימון (תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 31) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 35) תשע"ז-2017 הודעה תשע"ט-2019

8ג.      מסרו רשימת מועמדים או סיעה, לא יאוחר מיום הצגת רשימות המועמדים לפי חוק הבחירות או מהיום הקובע, לפי המאוחר, הודעה בכתב ליושב ראש הכנסת שאין ברצונן לקבל מימון הוצאות בחירות לפי חוק זה, יראו לגביהן כאילו בסעיף 8(ג) נאמר 127,000 שקלים חדשים, והן לא תהיינה זכאיות למימון הוצאות בחירות באותה מערכת בחירות לכנסת.

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 118 (ה"ח 2200)

הוספת סעיף 8ג

מיום 1.3.2012

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6416 מיום 16.5.2012 עמ' 3952

8ג. מסרו רשימת מועמדים או סיעה, לא יאוחר מיום הצגת רשימות המועמדים לפי חוק הבחירות או מהיום הקובע, לפי המאוחר, הודעה בכתב ליושב ראש הכנסת שאין ברצונן לקבל מימון הוצאות בחירות לפי חוק זה, יראו לגביהן כאילו בסעיף 8(ג) נאמר 60,000 122,700 שקלים חדשים, והן לא תהיינה זכאיות למימון הוצאות בחירות באותה מערכת בחירות לכנסת.

מיום 5.3.2012

תיקון מס' 31

ס"ח תשע"ב מס' 2342 מיום 5.3.2012 עמ' 189 (ה"ח 417)

8ג. מסרו רשימת מועמדים או סיעה, לא יאוחר מיום הצגת רשימות המועמדים לפי חוק הבחירות או מהיום הקובע, לפי המאוחר, הודעה בכתב ליושב ראש הכנסת שאין ברצונן לקבל מימון הוצאות בחירות לפי חוק זה, יראו לגביהן כאילו בסעיף 8(ג) נאמר 122,700 שקלים חדשים, והן לא תהיינה זכאיות למימון הוצאות בחירות באותה מערכת בחירות לכנסת והוראות סעיף 8(ד) יחולו על הסכום האמור.

מיום 1.3.2013

הודעה תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6568 מיום 20.3.2013 עמ' 3832

8ג. מסרו רשימת מועמדים או סיעה, לא יאוחר מיום הצגת רשימות המועמדים לפי חוק הבחירות או מהיום הקובע, לפי המאוחר, הודעה בכתב ליושב ראש הכנסת שאין ברצונן לקבל מימון הוצאות בחירות לפי חוק זה, יראו לגביהן כאילו בסעיף 8(ג) נאמר 122,700 124,400 שקלים חדשים, והן לא תהיינה זכאיות למימון הוצאות בחירות באותה מערכת בחירות לכנסת והוראות סעיף 8(ד) יחולו על הסכום האמור.

מיום 1.3.2014

הודעה תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6776 מיום 24.3.2014 עמ' 4590

8ג. מסרו רשימת מועמדים או סיעה, לא יאוחר מיום הצגת רשימות המועמדים לפי חוק הבחירות או מהיום הקובע, לפי המאוחר, הודעה בכתב ליושב ראש הכנסת שאין ברצונן לקבל מימון הוצאות בחירות לפי חוק זה, יראו לגביהן כאילו בסעיף 8(ג) נאמר 124,400 126,100 שקלים חדשים, והן לא תהיינה זכאיות למימון הוצאות בחירות באותה מערכת בחירות לכנסת והוראות סעיף 8(ד) יחולו על הסכום האמור.

מיום 1.3.2015

הודעה תשע"ה-2015

י"פ תשע"ה מס' 6999 מיום 4.3.2015 עמ' 3907

8ג. מסרו רשימת מועמדים או סיעה, לא יאוחר מיום הצגת רשימות המועמדים לפי חוק הבחירות או מהיום הקובע, לפי המאוחר, הודעה בכתב ליושב ראש הכנסת שאין ברצונן לקבל מימון הוצאות בחירות לפי חוק זה, יראו לגביהן כאילו בסעיף 8(ג) נאמר 124,400 125,500 שקלים חדשים, והן לא תהיינה זכאיות למימון הוצאות בחירות באותה מערכת בחירות לכנסת והוראות סעיף 8(ד) יחולו על הסכום האמור.

מיום 1.3.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7226 מיום 10.3.2016 עמ' 4334

8ג. מסרו רשימת מועמדים או סיעה, לא יאוחר מיום הצגת רשימות המועמדים לפי חוק הבחירות או מהיום הקובע, לפי המאוחר, הודעה בכתב ליושב ראש הכנסת שאין ברצונן לקבל מימון הוצאות בחירות לפי חוק זה, יראו לגביהן כאילו בסעיף 8(ג) נאמר 125,500 124,800 שקלים חדשים, והן לא תהיינה זכאיות למימון הוצאות בחירות באותה מערכת בחירות לכנסת והוראות סעיף 8(ד) יחולו על הסכום האמור.

מיום 28.3.2017

תיקון מס' 35

ס"ח תשע"ז מס' 2619 מיום 28.3.2017 עמ' 521 (ה"ח 678)

8ג. מסרו רשימת מועמדים או סיעה, לא יאוחר מיום הצגת רשימות המועמדים לפי חוק הבחירות או מהיום הקובע, לפי המאוחר, הודעה בכתב ליושב ראש הכנסת שאין ברצונן לקבל מימון הוצאות בחירות לפי חוק זה, יראו לגביהן כאילו בסעיף 8(ג) נאמר 124,800 שקלים חדשים, והן לא תהיינה זכאיות למימון הוצאות בחירות באותה מערכת בחירות לכנסת והוראות סעיף 8(ד) יחולו על הסכום האמור.

מיום 1.3.2017

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7495 מיום 4.5.2017 עמ' 5554

8ג. מסרו רשימת מועמדים או סיעה, לא יאוחר מיום הצגת רשימות המועמדים לפי חוק הבחירות או מהיום הקובע, לפי המאוחר, הודעה בכתב ליושב ראש הכנסת שאין ברצונן לקבל מימון הוצאות בחירות לפי חוק זה, יראו לגביהן כאילו בסעיף 8(ג) נאמר 124,800 124,900 שקלים חדשים, והן לא תהיינה זכאיות למימון הוצאות בחירות באותה מערכת בחירות לכנסת.

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7690 מיום 4.2.2018 עמ' 4704

8ג. מסרו רשימת מועמדים או סיעה, לא יאוחר מיום הצגת רשימות המועמדים לפי חוק הבחירות או מהיום הקובע, לפי המאוחר, הודעה בכתב ליושב ראש הכנסת שאין ברצונן לקבל מימון הוצאות בחירות לפי חוק זה, יראו לגביהן כאילו בסעיף 8(ג) נאמר 124,900 125,500 שקלים חדשים, והן לא תהיינה זכאיות למימון הוצאות בחירות באותה מערכת בחירות לכנסת.

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

י"פ תשע"ט מס' 8087 מיום 24.1.2019 עמ' 6512

8ג. מסרו רשימת מועמדים או סיעה, לא יאוחר מיום הצגת רשימות המועמדים לפי חוק הבחירות או מהיום הקובע, לפי המאוחר, הודעה בכתב ליושב ראש הכנסת שאין ברצונן לקבל מימון הוצאות בחירות לפי חוק זה, יראו לגביהן כאילו בסעיף 8(ג) נאמר 125,500 127,000 שקלים חדשים, והן לא תהיינה זכאיות למימון הוצאות בחירות באותה מערכת בחירות לכנסת.

מפלגה חדשה המגישה רשימת מועמדים (תיקון מס' 17)  תשנ"ו-1996

8ד.     (א)  מפלגה שאינה מיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצאת והגישה רשימת מועמדים, תהיה רשאית, בתוך 14 ימים מיום הגשת הרשימה, לקבל תרומה מחבר בני אדם, בין מואגד ובין שאינו מואגד, שהיה קיים לפני רישום המפלגה ואשר מרבית חבריו הם בין מייסדי המפלגה, ובלבד –

(1)   שהמקור לתרומה הוא בכספים שנתקבלו על ידי אותו חבר בני אדם, בגבולות הקבועים בסעיף 8 לגבי סיעה;

(2)   שאותו חבר בני אדם ניהל מערכת חשבונות מיום היווסדו או במשך שנה לפני הגשת רשימת המועמדים, לפי המועד המאוחר.

           (ב)  מערכת החשבונות כאמור בסעיף קטן (א) תימסר למבקר המדינה יחד עם חשבונות הסיעה או רשימת המועמדים לפי סעיף 10(א).

           (ג)   למבקר המדינה יהיו נתונות כלפי חבר בני אדם כאמור אותן סמכויות הנתונות לו כלפי סיעה לפי סעיפים 9(ב) ו-(ג).

מיום 29.2.1996

תיקון מס' 17

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 121 (ה"ח 2499)

הוספת סעיף 8ד

תחולת ההגבלות בענין תרומות, הוצאות והלוואות (תיקון מס' 20) תש"ס-2000 (תיקון מס' 23) תשס"ב-2001 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

8ה.     בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים 7 עד 8ד, אחת היא אם התרומות או ההלוואות ניתנו לסיעה, למפלגה, לרשימת המועמדים, למועמד לכנסת, או לכל אדם אחר הפועל למענם ובזיקה אליהם, או שההוצאות הוצאו בידי סיעה, מפלגה, רשימת מועמדים, מועמד או אדם כאמור.

מיום 11.6.2000

תיקון מס' 20

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 208 (ה"ח 2863)

הוספת סעיף 8ה

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 5 (ה"ח 3027)

8ה. בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים 7 עד 8ד, אחת היא אם התרומות או ההלוואות ניתנו לסיעה, לרשימת המועמדים, למועמד לכנסת או לראשות הממשלה, או לכל אדם אחר הפועל למענם ובזיקה אליהם, או שההוצאות הוצאו בידי סיעה, רשימת מועמדים, מועמד או אדם כאמור.

מיום 8.12.2014

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 56 (ה"ח 590)

8ה. בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים 7 עד 8ד, אחת היא אם התרומות או ההלוואות ניתנו לסיעה, למפלגה, לרשימת המועמדים, למועמד לכנסת, או לכל אדם אחר הפועל למענם ובזיקה אליהם, או שההוצאות הוצאו בידי סיעה, מפלגה, רשימת מועמדים, מועמד או אדם כאמור.

הוראת שעה תשס"ג-2002

8ו.      (פקע).

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 23 (ה"ח 21)

הוספת סעיף 8ו

הנוסח:

צו מניעה של מבקר המדינה

8ו. (א) הובאו לפני מבקר המדינה ראיות ברורות ומשכנעות לכך שסיעה או רשימת מועמדים, בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום הבחירות, מפרה הפרה של ממש את הוראות חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 (להלן – חוק מימון מפלגות), הוראות חוק זה או הנחיות מבקר המדינה, בענין קבלת תרומות, רשאי הוא, בצו, ליתן הוראות לסיעה, לרשימת המועמדים או לגורם אחר, לשם מניעת המשך ההפרה; צו לפי סעיף קטן זה יינתן לאחר שניתנה לסיעה, לרשימת המועמדים או לגורם אחר כאמור, הזדמנות להעלות את טענותיהם לפניו, בכתב או בעל פה.

(ב) מבקר המדינה רשאי לקבוע את דרכי הפניה אליו לפי סעיף זה, את המסמכים והראיות שיצורפו לפניה ואת סדרי הדיון בה.

(ג) אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויות מבקר המדינה לפי הוראות חוק מימון מפלגות, הוראות חוק זה והנחיות מבקר המדינה והוא לא יהיה כבול בהפעלתן לצווים שנתן או לממצאים שקבע לענין סעיף זה.

ניהול חשבונות

9.    (א)  החל ביום החמישה עשר אחרי היום הקובע וכל עוד מגיע לסיעה מימון להוצאותיה –

(1)   תנהל הסיעה מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה ותרשום בהם את הכנסותיה והוצאותיה לפי אותן הנחיות;

(2)   תחזיק הסיעה את הכספים המיועדים להוצאותיה בחשבונות הבנקאיים האמורים בסעיף 6(א)(3).

(תיקון מס' 29) תשס"ח-2008

           (ב)  מערכת החשבונות והחשבונות הבנקאיים האמורים יעמדו לביקורת מבקר המדינה, ולענין זה יהיו למבקר המדינה כל הסמכויות שהוענקו לו לגבי גוף מבוקר בחוק-יסוד או בחוק או לפיו.

(תיקון מס' 29) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 37) תשע"ט-2019

           (ב1)        הוראות סעיף 28כג(ד) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, יחולו על תרומה בכרטיס חיוב שניתנה לפי חוק זה, בשינויים המחויבים.

           (ג)   מבקר המדינה רשאי בכל עת לדרוש מנציגיה של סיעה הצהרה, חתומה בידיהם, בדבר שלמותם או נכונותם של הרישומים במערכת החשבונות או בדבר אופיה או מהותה של הכנסה או הוצאה מסויימת; הצהרה כאמור יכול שתימסר לפי ידיעתם של המצהירים או לפי מיטב ידיעתם, והמבקר רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל הצהרה כזו כראיה.

(תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994

           (ד)  לפי דרישה של לפחות שישית מחברי סיעה, תעמיד הסיעה לעיונם את מערכת החשבונות כאמור בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 31) תשע"ב-2012

           (ה)  (בוטל).

(תיקון מס' 23) תשס"ב-2001

           (ו)   (בוטל).

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           (ז)   החל מהיום הקובע הוראות סעיף זה יחולו גם על מפלגה, בשינויים המחויבים.

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 118 (ה"ח 2200)

הוספת סעיפים קטנים 9(ד), 9(ה)

מיום 20.12.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 102 (ה"ח 2953)

הוספת סעיף קטן 9(ו)

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 5 (ה"ח 3027)

ביטול סעיף קטן 9(ו)

הנוסח הקודם:

(ו) נוצרה עילה לקיום בחירות מיוחדות, יחולו הוראות סעיף קטן (א) החל ביום השביעי אחרי היום הקובע וכל עוד מגיע לסיעה מימון להוצאותיה.

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 29

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 593 (ה"ח 130)

(ב) מערכת החשבונות והחשבונות הבנקאיים האמורים יעמדו לביקורת מבקר המדינה, ולענין זה יהיו למבקר המדינה כל הסמכויות שהוענקו לו לגבי גוף מבוקר לפי חוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב] בחוק-יסוד או בחוק או לפיו.

(ב1) הוראות סעיף 28כג(ד) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, יחולו על תרומה בכרטיס חיוב שניתנה לפי חוק זה, בשינויים המחויבים.

מיום 5.3.2012

תיקון מס' 31

ס"ח תשע"ב מס' 2342 מיום 5.3.2012 עמ' 189 (ה"ח 417)

ביטול סעיף קטן 9(ה)

הנוסח הקודם:

(ה) כל סיעה תמסור ליושב ראש הכנסת את המאזן השנתי של הסיעה ודו"חות הכנסות והוצאות שנתיים שלה והם יהיו פתוחים לעיון הציבור בדרך שיקבע היושב ראש.

מיום 8.12.2014

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 56 (ה"ח 590)

הוספת סעיף קטן 9(ז)

מיום 9.1.2020

תיקון מס' 37

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 221 (ה"ח 1246)

(ב1) הוראות סעיף 28כג(ד) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, יחולו על תרומה בכרטיס חיוב שניתנה לפי חוק זה על תרומה באמצעי תשלום כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019, שניתנה לפי חוק זה, בשינויים המחויבים.

עונשין (תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994

9א.     (א)  מי שעושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה:

(1)   נותן ביודעין התחייבות ממונית שלא לפי הרשאה שניתנה ופורסמה לפי סעיף
6א;

(2)   לא ממלא ביודעין אחר דרישה לפי סעיף 10ב;

(3)   נותן ביודעין תרומה בניגוד להוראות חוק זה;

(4)   מקבל ביודעין בשם סיעה או בשם רשימת מועמדים תרומה בניגוד להוראות חוק זה;

(תיקון מס' 35) תשע"ז-2017 הודעה תשע"ט-2019

(5)   מבצע פעילות בחירות בשווי כולל של 508,500 שקלים חדשים בלי שנרשם כגוף פעיל בבחירות, בניגוד להוראות סעיף 10ג(א), או בלי שהתאגד, בניגוד להוראות סעיף 10ג(ג)(1), או לא מסר למבקר המדינה דוח על מערכת החשבונות שניהל, בניגוד להוראות סעיף 10ג(י), במטרה לרמות.

           (ב)  המוסר ביודעין הצהרה לפי סעיף 9(ג) הכוזבת בפרט מהותי, דינו – מאסר שלוש שנים.

(תיקון מס' 24) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 35) תשע"ז-2017

           (ג)   מי שנתן הוראה להוציא הוצאה או מי שאישר להוציא הוצאה והוא רשאי לעשות כן מטעם הסיעה או רשימת המועמדים, ביודעו שההוצאה תביא לחריגה מהוראות סעיף 7 וההוראה בוצעה, דינו – מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ובלבד שהסיעה או רשימת המועמדים חרגה מההוצאות המותרות לפי סעיף 7.

מיום 3.3.1982

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ב מס' 1045 מיום 11.3.1982 עמ' 85 (ה"ח 1571)

הוספת סעיף 9א

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 118 (ה"ח 2200)

החלפת סעיף 9א

הנוסח הקודם:

9א. המוסר ביודעין הצהרה כוזבת לפי סעיף 9, דינו – מאסר שנה או קנס 50,000 שקלים.

מיום 14.11.2002

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 23 (ה"ח 21)

הוספת סעיף קטן 9א(ג)

מיום 28.9.2017

סעיף קטן 9א(ג) מיום 28.3.2017

תיקון מס' 35

ס"ח תשע"ז מס' 2619 מיום 28.3.2017 עמ' 521 (ה"ח 678)

9א. (א) מי שעושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה:

(1) נותן ביודעין התחייבות ממונית שלא לפי הרשאה שניתנה ופורסמה לפי סעיף 6א;

(2) לא ממלא ביודעין אחר דרישה לפי סעיף 10ב;

(3) נותן ביודעין תרומה בניגוד להוראות חוק זה;

(4) מקבל ביודעין בשם סיעה או בשם רשימת מועמדים תרומה בניגוד להוראות חוק זה;

(5) מבצע פעילות בחירות בשווי כולל של 500,000 שקלים חדשים בלי שנרשם כגוף פעיל בבחירות, בניגוד להוראות סעיף 10ג(א), או בלי שהתאגד, בניגוד להוראות סעיף 10ג(ג)(1), או לא מסר למבקר המדינה דוח על מערכת החשבונות שניהל, בניגוד להוראות סעיף 10ג(י), במטרה לרמות.

(ב) המוסר ביודעין הצהרה לפי סעיף 9(ג) הכוזבת בפרט מהותי, דינו – מאסר שלוש שנים.

(ג) מי שנתן הוראה להוציא הוצאה או מי שאישר להוציא הוצאה והוא רשאי לעשות כן מטעם הסיעה או רשימת המועמדים, ביודעו שההוצאה תביא לחריגה מהוראות הסעיף האמור מהוראות סעיף 7 וההוראה בוצעה, דינו – מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ובלבד שהסיעה או רשימת המועמדים חרגה מההוצאות המותרות לפי סעיף 7.

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7690 מיום 4.2.2018 עמ' 4704

(5) מבצע פעילות בחירות בשווי כולל של 500,000 502,500 שקלים חדשים בלי שנרשם כגוף פעיל בבחירות, בניגוד להוראות סעיף 10ג(א), או בלי שהתאגד, בניגוד להוראות סעיף 10ג(ג)(1), או לא מסר למבקר המדינה דוח על מערכת החשבונות שניהל, בניגוד להוראות סעיף 10ג(י), במטרה לרמות.

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

י"פ תשע"ט מס' 8087 מיום 24.1.2019 עמ' 6512

(5) מבצע פעילות בחירות בשווי כולל של 502,500 508,500 שקלים חדשים בלי שנרשם כגוף פעיל בבחירות, בניגוד להוראות סעיף 10ג(א), או בלי שהתאגד, בניגוד להוראות סעיף 10ג(ג)(1), או לא מסר למבקר המדינה דוח על מערכת החשבונות שניהל, בניגוד להוראות סעיף 10ג(י), במטרה לרמות.

דו"חות מבקר המדינה (תיקון מס' 2)  תש"ם-1980 (תיקון מס' 7)  תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994  (תיקון מס' 27) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 31) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

10.   (א)  בתוך 16 שבועות מהיום שבו פורסמו תוצאות הבחירות ימסרו נציגיה של סיעה או רשימת מועמדים למבקר המדינה את חשבונותיה לתקופת הבחירות. לא עשו כן, והודיע מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר למחדלם, יורה יושב ראש הכנסת שלא ישולם לאותה סיעה או רשימת מועמדים כל תשלום לפי חוק זה עד אשר יודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות וכי לכאורה ניהלה הסיעה או רשימת המועמדים מערכת חשבונות לפי הנחיותיו; הודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות לאחר שיושב ראש הכנסת הורה כאמור, ישולם לסיעה או לרשימת המועמדים התשלום שלא שולם לה לפי סעיף קטן זה, בניכוי סכום כפי שימליץ מבקר המדינה שלא יעלה על 15% מהתשלום המגיע לה.

(תיקון מס' 2) תש"ם-1980 (תיקון מס' 17) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 31) תשע"ב-2012

           (ב)  תוך 22 שבועות לאחר שקיבל את החשבונות האמורים בסעיף קטן (א), ימסור מבקר המדינה ליושב-ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות ויציין בו –

(תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994

(1)   אם הסיעה או רשימת המועמדים ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 21) תשס"א-2000

(2)   אם הוצאות הסיעה או רשימת המועמדים והכנסותיה באותה שנה היו בגבולות האמורים בסעיף 7 ובסעיף 8.

(תיקון מס' 2)  תש"ם-1980 (תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 31) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           (ג)   לא יאוחר מיום 1 במאי שלאחר תום כל שנת כספים ימסרו נציגיה של סיעה או רשימת מועמדים למבקר המדינה את חשבונותיה לאותה שנה; לא עשו כן, והודיע מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר למחדלם, יורה יושב ראש הכנסת שלא ישולם לאותה סיעה כל תשלום לפי חוק זה עד אשר יודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות וכי לכאורה ניהלה הסיעה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו; הודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות לאחר שיושב ראש הכנסת הורה כאמור, ישולם לסיעה או לרשימת המועמדים התשלום שלא שולם לה לפי סעיף קטן זה, בניכוי סכום כפי שימליץ מבקר המדינה שלא יעלה על 15% מהתשלום המגיע לה.

(תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 21) תשס"א-2000 (הוראות שעה) תשס"א-2000

           (ג1) לענין סעיף זה –

(תיקון מס' 21) תשס"א-2000 (תיקון מס' 23) תשס"ב-2001 (תיקון מס' 31) תשע"ב-2012

(1)   יראו שנה שבה מתקיימות הבחירות לכנסת כמסתיימת בתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות, והחשבונות לפי סעיף קטן (ג) יימסרו ביחד עם החשבונות לפי סעיף קטן (א);

(2)   יראו שנה שלאחר הבחירות כמתחילה בתחילת החודש אחרי פרסום תוצאות הבחירות וכמסתיימת בתום שנת הכספים הבאה.

(תיקון מס' 31) תשע"ב-2012

           (ד)  לא יאוחר מיום 1 באוקטובר בכל שנה ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות האמורים בסעיף קטן (ג); ואולם הוגשו החשבונות האמורים במועד האמור בסעיף קטן (ג1)(1), ימסור מבקר המדינה דין וחשבון במועד האמור בסעיף קטן (ב); בדין וחשבון לפי סעיף קטן זה יצוין –

(תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994

(1)   אם הסיעה או רשימת המועמדים ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 21) תשס"א-2000

(2)   אם הוצאות הסיעה או רשימת המועמדים והכנסותיה באותה שנה היו בגבולות האמורים בסעיף 7 ובסעיף 8.

(תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994

           (ד1) לחשבונות הנמסרים לפי סעיף זה תצורף חוות דעת של רואה החשבון של הסיעה או של רשימת המועמדים בדבר תקינותם ושלימותם ובדבר ניהול מערכת חשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה.

(תיקון מס' 5) תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

           (ה)  (1)   לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) חיובי – ישלול יושב ראש הכנסת מהסיעה, בתשלומים שווים במשך שישה חודשים, מתוך מימון ההוצאות השוטפות שהסיעה מקבלת בחודש, סכום השווה ל-15% מסכום מימון הבחירות ששולם לה לפי סעיף 3; לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ד) חיובי – ישלול יושב-ראש הכנסת מן הסיעה או רשימת המועמדים במשך שישה חודשים מחצית ממימון ההוצאות השוטפות שהסיעה מקבלת בחודש;

(תיקון מס' 5)  תשמ"ב-1982 ת"ט תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 8)  תשמ"ט-1989 (תיקון מס' 16) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

(2)   על אף האמור בפסקה (1), אם הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) או (ד) לא היה חיובי בשל חריגה מהסכומים שנקבעו על פי סעיף 7(א) או (ב), ישלול יושב ראש הכנסת שליש מסכום החריגה, ובלבד שסכום השלילה לא יעלה על 20% מהסכום אשר הסיעה או רשימת המועמדים זכאית לו לפי סעיף 2(א)(1) או מהסכום השנתי אשר הסיעה או רשימת המועמדים זכאית לו לפי סעיף 2(א)(2), לפי הענין; השלילה תיעשה מתוך התשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות של הסיעה, או רשימת המועמדים לפי הענין, אך לא תעלה מדי חודש על מחצית מימון ההוצאות השוטפות שהסיעה מקבלת בחודש;

(תיקון מס' 5)  תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 8)  תשמ"ט-1989 (תיקון מס' 16)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 24) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

(3)   על אף האמור בפסקה (1), אם ניהלה סיעה או רשימת מועמדים מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה אך ללא הקפדה מלאה עליהן, ישלול יושב ראש הכנסת מהתשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות של הסיעה, או רשימת המועמדים לפי הענין, סכומים קטנים מאלה הנקובים בפסקה (1), כפי שימליץ מבקר המדינה בהתחשב באופי החריגה ובמידתה והוא הדין בסיעה או ברשימת מועמדים שחרגה מהסכומים שנקבעו בסעיף 7 או שקיבלה תרומה בניגוד להוראות סעיף 8 ומצא מבקר המדינה נסיבות שבגללן מן הראוי לנהוג לגביה כאמור בפסקה זו; השלילה לא תעלה מדי חודש על מחצית מימון ההוצאות השוטפות שהסיעה מקבלת בחודש;

(תיקון מס' 23) תשס"ב-2001

(4)   (נמחקה);

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

(5)   שלילת סכומים לפי סעיף קטן זה תקדם לכל ניכוי לפי חוק זה או לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993;

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

(6)   מבקר המדינה רשאי להחליט, לפי בקשה של סיעה או רשימת מועמדים, כי החזר סכומים שנשללו ממנה לפי סעיף קטן זה ייפרס לתקופה שיקבע שתהיה ממושכת מהקבוע בסעיף זה, אך לא יותר מתום כהונתה של אותה הכנסת;

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

(7)   הסתיימה כהונתה של הכנסת לפני שהסכום שנשלל לפי סעיף קטן זה נוכה במלואו, תנוכה יתרת הסכום מהמקדמה שהסיעה זכאית לה לפי סעיף 4;

(תיקון מס' 33) תשע"ה-2014

(8)   יושב ראש הכנסת יעביר לאוצר המדינה סכומים ששלל לפי סעיף זה.

(תיקון מס' 1) תשל"ה-1975 (תיקון מס' 33) תשע"ה-2014 (תיקון מס' 35) תשע"ז-2017

           (ו)   ועדת הכספים של הכנסת רשאית, בהסכמת עם מבקר המדינה, להאריך כל מועד מהמועדים האמורים בסעיף זה ובסעיף 10ג(י) ו-(יב); החלטת הועדה תפורסם ברשומות.

מיום 18.2.1975

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ה מס' 762 מיום 27.2.1975 עמ' 84 (ה"ח 1167)

הוספת סעיף קטן 10(ו)

מיום 3.8.1980

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ם מס' 979 מיום 3.8.1980 עמ' 183 (ה"ח 1472)

(א) תוך ששה שבועות מיום הבחירות ימסרו נציגיה של סיעה למבקר המדינה את חשבונותיה לתקופת הבחירות.

(א) תוך עשרה שבועות מתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות ימסרו נציגיה של סיעה למבקר המדינה את חשבונותיה לתקופת הבחירות.

(ב) תוך שמונה שבועות שנים עשר שבועות לאחר שקיבל את החשבונות האמורים בסעיף קטן (א), ימסור מבקר המדינה ליושב-ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות ויציין בו –

(1) אם הסיעה ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(2) אם הוצאות הסיעה והכנסותיה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בסעיף 7(א) ובסעיף 8.

(ג) תוך ששה שבועות מתום כל שנה לאחר תחילת החודש שאחרי פרסום תוצאות הבחירות ימסרו נציגיה של סיעה למבקר המדינה את חשבונותיה לאותה שנה.

(ג) תוך עשרה שבועות מתום כל שנת כספים ימסרו נציגיה של סיעה למבקר המדינה את חשבונותיה לאותה שנה; ואולם, לענין סעיף זה ולענין סעיף 7(ב) –

(1) יראו שנה שבה מתקיימות הבחירות לכנסת כמסתיימת בתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות, והחשבונות לפי סעיף קטן זה יימסרו ביחד עם החשבונות לפי סעיף קטן (א);

(2) יראו שנה שלאחר הבחירות כמתחילה בתחילת החודש אחרי פרסום תוצאות הבחירות וכמסתיימת בתום שנת הכספים הבאה.

(ד) תוך שמונה שבועות שנים עשר שבועות לאחר שקיבל את החשבונות האמורים בסעיף קטן (ג), ימסור מבקר המדינה ליושב-ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות ויציין בו -

מיום 3.3.1982

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ב מס' 1045 מיום 11.3.1982 עמ' 85 (ה"ח 1571)

ת"ט תשמ"ב-1982

ס"ח תשמ"ב מס' 1046 מיום 24.3.1982 עמ' 89

(ה) (1) לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) חיובי – יחזיר יושב-ראש הכנסת לאוצר המדינה את היתרה של 15% האמורה בסעיף 4(ב)(2); לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ד) חיובי – ישלול יושב-ראש הכנסת מן הסיעה את שלושת התשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות ויחזיר את סכומי אותם התשלומים לאוצר המדינה.

(2) על אף האמור בפסקה (1), אם חרגו הוצאות בחירות של סיעה מן האמור בסעיף 7(א) יחזיר יושב ראש הכנסת לאוצר המדינה –

(א) בשל 15 מיליון שקלים ראשונים של חריגה כאמור או חלק מהם – 12% מהיתרה האמורה בסעיף 4(ב)(2);

(ב) בשל 15 מיליון שקלים שלאחריהם של חריגה כאמור או חלק מהם – 15% מהיתרה האמורה;

(ג) בשל 15 מיליון שקלים שלאחריהם של חריגה כאמור או חלק מהם – 22% מהיתרה האמורה;

(ד) בשל 15 מיליון שקלים שלאחריהם של חריגה כאמור או חלק מהם – 25% מהיתרה האמורה.

(3) על אף האמור בפסקה (1), אם ניהלה סיעה מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה אך ללא הקפדה מלאה עליהן, יחזיר יושב ראש הכנסת לאוצר המדינה מהיתרה האמורה בסעיף 4(ב)(2), או ישלול מהתשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות של הסיעה, לפי הענין, סכומים קטנים מאלה הנקובים בפסקה (1), כפי שימליץ מבקר המדינה בהתחשב באופי החריגה ובמידתה.

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 166 (ה"ח 1884)

(א) תוך עשרה שבועות מתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות ימסרו נציגיה של סיעה למבקר המדינה את חשבונותיה לתקופת הבחירות. לא עשו כן, והודיע מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר למחדלם, יורה יושב ראש הכנסת שלא ישולם לאותה סיעה כל תשלום לפי חוק זה עד אשר יודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות וכי לכאורה ניהלה הסיעה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו.

מיום 8.2.1989

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ט מס' 1266 מיום 8.2.1989 עמ' 6 (ה"ח 1914)

(ה) (1) לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) חיובי – יחזיר יושב-ראש הכנסת לאוצר המדינה את היתרה של 15% האמורה בסעיף 4(ב)(2); לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ד) חיובי – ישלול יושב-ראש הכנסת מן הסיעה את שלושת התשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות ויחזיר את סכומי אותם התשלומים לאוצר המדינה.

(2) על אף האמור בפסקה (1), אם חרגו הוצאות בחירות של סיעה מן האמור בסעיף 7(א) יחזיר יושב ראש הכנסת לאוצר המדינה –

(א) בשל 15 מיליון שקלים ראשונים של חריגה כאמור או חלק מהם – 12% מהיתרה האמורה בסעיף 4(ב)(2);

(ב) בשל 15 מיליון שקלים שלאחריהם של חריגה כאמור או חלק מהם – 15% מהיתרה האמורה;

(ג) בשל 15 מיליון שקלים שלאחריהם של חריגה כאמור או חלק מהם – 22% מהיתרה האמורה;

(ד) בשל 15 מיליון שקלים שלאחריהם של חריגה כאמור או חלק מהם – 25% מהיתרה האמורה.

(2) על אף האמור בפסקה (1), אם הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) או (ד) לא היה חיובי בשל חריגה מהסכומים שנקבעו על פי סעיף 7(א) או (ב), יחזיר יושב ראש הכנסת לאוצר המדינה או ישלול, לפי הענין, שליש מסכום החריגה, ובלבד שסכום ההחזרה או השלילה לא יעלה על 15% מהסכום אשר הסיעה זכאית לו לפי סעיף 2(א)(1) או מהסכום השנתי אשר הסיעה זכאית לו לפי סעיף 2(א)(2), לפי הענין; ההחזרה או השלילה תיעשה מתוך היתרה האמורה בסעיף 4(ב)(2) או מתוך התשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות של הסיעה, לפי הענין;

(3) על אף האמור בפסקה (1), אם ניהלה סיעה מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה אך ללא הקפדה מלאה עליהן, יחזיר יושב ראש הכנסת לאוצר המדינה מהיתרה האמורה בסעיף 4(ב)(2), או ישלול מהתשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות של הסיעה, לפי הענין, סכומים קטנים מאלה הנקובים בפסקה (1), כפי שימליץ מבקר המדינה בהתחשב באופי החריגה ובמידתה. והוא הדין בסיעה שקיבלה תרומה בניגוד להוראות סעיף 8 ומצא מבקר המדינה נסיבות שבגללן מן הראוי לנהוג לגביה כאמור בפסקה זו.

מיום 31.3.1994

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ד מס' 1458 מיום 24.3.1994 עמ' 118 (ה"ח 2200)

(א) תוך עשרה שבועות מתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות ימסרו נציגיה של סיעה או רשימת מועמדים למבקר המדינה את חשבונותיה לתקופת הבחירות. לא עשו כן, והודיע מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר למחדלם, יורה יושב ראש הכנסת שלא ישולם לאותה סיעה או רשימת מועמדים כל תשלום לפי חוק זה עד אשר יודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות וכי לכאורה ניהלה הסיעה או רשימת המועמדים מערכת חשבונות לפי הנחיותיו.

(ב) תוך שנים עשר שבועות לאחר שקיבל את החשבונות האמורים בסעיף קטן (א), ימסור מבקר המדינה ליושב-ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות ויציין בו –

(1) אם הסיעה או רשימת המועמדים ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(2) אם הוצאות הסיעה או רשימת המועמדים והכנסותיה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בסעיף 7(א) ובסעיף 8.

(ג) תוך עשרה שבועות מתום כל שנת כספים ימסרו נציגיה של סיעה או רשימת מועמדים למבקר המדינה את חשבונותיה לאותה שנה; ואולם, לא עשו כן, והודיע מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר למחדלם, יורה יושב ראש הכנסת שלא ישולם לאותה סיעה כל תשלום לפי חוק זה עד אשר יודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות וכי לכאורה ניהלה הסיעה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו.

(ג1) לענין סעיף זה ולענין סעיף 7(ב) –

(1) יראו שנה שבה מתקיימות הבחירות לכנסת כמסתיימת בתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות, והחשבונות לפי סעיף קטן זה יימסרו ביחד עם החשבונות לפי סעיף קטן (א);

(2) יראו שנה שלאחר הבחירות כמתחילה בתחילת החודש אחרי פרסום תוצאות הבחירות וכמסתיימת בתום שנת הכספים הבאה.

(ד) תוך שנים עשר שבועות לאחר שקיבל את החשבונות האמורים בסעיף קטן (ג), ימסור מבקר המדינה ליושב-ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות ויציין בו –

(1) אם הסיעה או רשימת המועמדים ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(2) אם הוצאות הסיעה או רשימת המועמדים באותה בשנה היו בגבולות האמורים בסעיף 7(ב) ובסעיף 8.

(ד1) לחשבונות הנמסרים לפי סעיף זה תצורף חוות דעת של רואה החשבון של הסיעה או של רשימת המועמדים בדבר תקינותם ושלימותם ובדבר ניהול מערכת חשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה.

(ה) (1) לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) חיובי – יחזיר יושב-ראש הכנסת לאוצר המדינה את היתרה של 15% האמורה בסעיף 4(ב)(2); לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ד) חיובי – ישלול יושב-ראש הכנסת מן הסיעה או רשימת המועמדים את שלושת התשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות ויחזיר את סכומי אותם התשלומים לאוצר המדינה.

(2) על אף האמור בפסקה (1), אם הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) או (ד) לא היה חיובי בשל חריגה מהסכומים שנקבעו על פי סעיף 7(א) או (ב), יחזיר יושב ראש הכנסת לאוצר המדינה או ישלול, לפי הענין, שליש מסכום החריגה, ובלבד שסכום ההחזרה או השלילה לא יעלה על 15%  20% מהסכום אשר הסיעה או רשימת המועמדים זכאית לו לפי סעיף 2(א)(1) או מהסכום השנתי אשר הסיעה או רשימת המועמדים זכאית לו לפי סעיף 2(א)(2), לפי הענין; ההחזרה או השלילה תיעשה מתוך היתרה האמורה בסעיף 4(ב)(2) או מתוך התשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות של הסיעה או רשימת המועמדים, לפי הענין;

(3) על אף האמור בפסקה (1), אם ניהלה סיעה או רשימת מועמדים מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה אך ללא הקפדה מלאה עליהן, יחזיר יושב ראש הכנסת לאוצר המדינה מהיתרה האמורה בסעיף 4(ב)(2), או ישלול מהתשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות של הסיעה או רשימת המועמדים, לפי הענין, סכומים קטנים מאלה הנקובים בפסקה (1), כפי שימליץ מבקר המדינה בהתחשב באופי החריגה ובמידתה. והוא הדין בסיעה או ברשימת מועמדים שקיבלה תרומה בניגוד להוראות סעיף 8 ומצא מבקר המדינה נסיבות שבגללן מן הראוי לנהוג לגביה כאמור בפסקה זו.

מיום 29.2.1996

תיקון מס' 17

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 121 (ה"ח 2499)

(ב) תוך שנים עשר שבועות עשרים שבועות לאחר שקיבל את החשבונות האמורים בסעיף קטן (א), ימסור מבקר המדינה ליושב-ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות ויציין בו –

(1) אם הסיעה או רשימת המועמדים ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(2) אם הוצאות הסיעה או רשימת המועמדים והכנסותיה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בסעיף 7(א) ובסעיף 8.

(ג) תוך עשרה שבועות מתום כל שנת כספים ימסרו נציגיה של סיעה או רשימת מועמדים למבקר המדינה את חשבונותיה לאותה שנה; לא עשו כן, והודיע מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר למחדלם, יורה יושב ראש הכנסת שלא ישולם לאותה סיעה כל תשלום לפי חוק זה עד אשר יודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות וכי לכאורה ניהלה הסיעה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו.

(ג1) לענין סעיף זה ולענין סעיף 7(ב) –

(1) יראו שנה שבה מתקיימות הבחירות לכנסת כמסתיימת בתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות, והחשבונות לפי סעיף קטן זה יימסרו ביחד עם החשבונות לפי סעיף קטן (א);

(2) יראו שנה שלאחר הבחירות כמתחילה בתחילת החודש אחרי פרסום תוצאות הבחירות וכמסתיימת בתום שנת הכספים הבאה.

(ד) תוך שנים עשר שבועות ששה עשר שבועות לאחר שקיבל את החשבונות האמורים בסעיף קטן (ג), ימסור מבקר המדינה ליושב-ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות ויציין בו –

(1) אם הסיעה או רשימת המועמדים ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(2) אם הוצאות הסיעה או רשימת המועמדים באותה בשנה היו בגבולות האמורים בסעיף 7(ב) ובסעיף 8.

מיום 20.12.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 102 (ה"ח 2953)

(ב) תוך עשרים שבועות לאחר שקיבל את החשבונות האמורים בסעיף קטן (א), ימסור מבקר המדינה ליושב-ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות ויציין בו –

(1) אם הסיעה או רשימת המועמדים ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(2) אם הוצאות הסיעה או רשימת המועמדים והכנסותיה בתקופת הבחירות היו בגבולות האמורים בסעיף 7(א) בסעיף 7 ובסעיף 8.

(ג) תוך עשרה שבועות מתום כל שנת כספים ימסרו נציגיה של סיעה או רשימת מועמדים למבקר המדינה את חשבונותיה לאותה שנה; לא עשו כן, והודיע מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר למחדלם, יורה יושב ראש הכנסת שלא ישולם לאותה סיעה כל תשלום לפי חוק זה עד אשר יודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות וכי לכאורה ניהלה הסיעה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו.

(ג1) לענין סעיף זה ולענין סעיף 7(ב)

(1) יראו שנה שבה מתקיימות הבחירות לכנסת ולראש הממשלה או בחירות מיוחדות כמסתיימת בתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות, והחשבונות לפי סעיף קטן זה יימסרו ביחד עם החשבונות לפי סעיף קטן (א);

(2) יראו שנה שלאחר הבחירות כמתחילה בתחילת החודש אחרי פרסום תוצאות הבחירות וכמסתיימת בתום שנת הכספים הבאה.

(ד) תוך ששה עשר שבועות לאחר שקיבל את החשבונות האמורים בסעיף קטן (ג), ימסור מבקר המדינה ליושב-ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות ויציין בו –

(1) אם הסיעה או רשימת המועמדים ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(2) אם הוצאות הסיעה או רשימת המועמדים באותה בשנה היו בגבולות האמורים בסעיף 7(ב) בסעיף 7 ובסעיף 8.

(ד1) לחשבונות הנמסרים לפי סעיף זה תצורף חוות דעת של רואה החשבון של הסיעה או של רשימת המועמדים בדבר תקינותם ושלימותם ובדבר ניהול מערכת חשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה.

(ה) (1) לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) חיובי – יחזיר יושב-ראש הכנסת לאוצר המדינה את היתרה של 15% האמורה בסעיף 4(ב)(2); לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ד) חיובי – ישלול יושב-ראש הכנסת מן הסיעה או רשימת המועמדים את שלושת התשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות ויחזיר את סכומי אותם התשלומים לאוצר המדינה.

(2) על אף האמור בפסקה (1), אם הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) או (ד) לא היה חיובי בשל חריגה מהסכומים שנקבעו על פי סעיף 7(א) או (ב), יחזיר יושב ראש הכנסת לאוצר המדינה או ישלול, לפי הענין, שליש מסכום החריגה, ובלבד שסכום ההחזרה או השלילה לא יעלה על 20% מהסכום אשר הסיעה או רשימת המועמדים זכאית לו לפי סעיף 2(א)(1) או מהסכום השנתי אשר הסיעה או רשימת המועמדים זכאית לו לפי סעיף 2(א)(2), לפי הענין; ההחזרה או השלילה תיעשה מתוך היתרה האמורה בסעיף 4(ב)(2) או מתוך התשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות של הסיעה או רשימת המועמדים, לפי הענין;

(3) על אף האמור בפסקה (1), אם ניהלה סיעה או רשימת מועמדים מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה אך ללא הקפדה מלאה עליהן, יחזיר יושב ראש הכנסת לאוצר המדינה מהיתרה האמורה בסעיף 4(ב)(2), או ישלול מהתשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות של הסיעה או רשימת המועמדים, לפי הענין, סכומים קטנים מאלה הנקובים בפסקה (1), כפי שימליץ מבקר המדינה בהתחשב באופי החריגה ובמידתה. והוא הדין בסיעה או ברשימת מועמדים שקיבלה תרומה בניגוד להוראות סעיף 8 ומצא מבקר המדינה נסיבות שבגללן מן הראוי לנהוג לגביה כאמור בפסקה זו.

(4) הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על בחירות מיוחדות, בשינויים המחויבים.

לענין הבחירות המיוחדות בשנת תשס"א

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 105 (ה"ח 2953)

(ג1) לענין סעיף זה –

(1) יראו שנה שבה מתקיימות הבחירות לכנסת ולראש הממשלה או בחירות מיוחדות כמסתיימת בתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות יראו את השנה שהחלה ביום י"ז בסיון התשנ"ט (1 ביוני 1999) כמסתיימת בתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות המיוחדות שייערכו ביום י"ג בשבט התשס"א (6 בפברואר 2001), והחשבונות לפי סעיף קטן זה יימסרו ביחד עם החשבונות לפי סעיף קטן (א);

 (2) יראו שנה שלאחר הבחירות כמתחילה בתחילת החודש אחרי פרסום תוצאות הבחירות וכמסתיימת בתום שנת הכספים הבאה יראו את השנה שלאחריהן כמתחילה בתחילת החודש שאחרי פרסום תוצאות הבחירות המיוחדות וכמסתיימת בשנת הכספים 2002.

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 5 (ה"ח 3027)

(ג1) לענין סעיף זה–

(1) יראו שנה שבה מתקיימות הבחירות לכנסת ולראש הממשלה או בחירות מיוחדות כמסתיימת בתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות, והחשבונות לפי סעיף קטן זה יימסרו ביחד עם החשבונות לפי סעיף קטן (א);

(2) יראו שנה שלאחר הבחירות כמתחילה בתחילת החודש אחרי פרסום תוצאות הבחירות וכמסתיימת בתום שנת הכספים הבאה.

(ד) תוך ששה עשר שבועות לאחר שקיבל את החשבונות האמורים בסעיף קטן (ג), ימסור מבקר המדינה ליושב-ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות ויציין בו –

(1) אם הסיעה או רשימת המועמדים ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(2) אם הוצאות הסיעה או רשימת המועמדים באותה בשנה היו בגבולות האמורים בסעיף 7 ובסעיף 8.

(ד1) לחשבונות הנמסרים לפי סעיף זה תצורף חוות דעת של רואה החשבון של הסיעה או של רשימת המועמדים בדבר תקינותם ושלימותם ובדבר ניהול מערכת חשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה.

(ה) (1) לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) חיובי – יחזיר יושב-ראש הכנסת לאוצר המדינה את היתרה של 15% האמורה בסעיף 4(ב)(2); לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ד) חיובי – ישלול יושב-ראש הכנסת מן הסיעה או רשימת המועמדים את שלושת התשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות ויחזיר את סכומי אותם התשלומים לאוצר המדינה.

(2) על אף האמור בפסקה (1), אם הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) או (ד) לא היה חיובי בשל חריגה מהסכומים שנקבעו על פי סעיף 7(א) או (ב), יחזיר יושב ראש הכנסת לאוצר המדינה או ישלול, לפי הענין, שליש מסכום החריגה, ובלבד שסכום ההחזרה או השלילה לא יעלה על 20% מהסכום אשר הסיעה או רשימת המועמדים זכאית לו לפי סעיף 2(א)(1) או מהסכום השנתי אשר הסיעה או רשימת המועמדים זכאית לו לפי סעיף 2(א)(2), לפי הענין; ההחזרה או השלילה תיעשה מתוך היתרה האמורה בסעיף 4(ב)(2) או מתוך התשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות של הסיעה או רשימת המועמדים, לפי הענין;

(3) על אף האמור בפסקה (1), אם ניהלה סיעה או רשימת מועמדים מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה אך ללא הקפדה מלאה עליהן, יחזיר יושב ראש הכנסת לאוצר המדינה מהיתרה האמורה בסעיף 4(ב)(2), או ישלול מהתשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות של הסיעה או רשימת המועמדים, לפי הענין, סכומים קטנים מאלה הנקובים בפסקה (1), כפי שימליץ מבקר המדינה בהתחשב באופי החריגה ובמידתה. והוא הדין בסיעה או ברשימת מועמדים שקיבלה תרומה בניגוד להוראות סעיף 8 ומצא מבקר המדינה נסיבות שבגללן מן הראוי לנהוג לגביה כאמור בפסקה זו.

(4) הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על בחירות מיוחדות, בשינויים המחויבים.

מיום 14.11.2002

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 23 (ה"ח 21)

(ה) (1) לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) חיובי – יחזיר יושב-ראש הכנסת לאוצר המדינה את היתרה של 15% האמורה בסעיף 4(ב)(2); לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ד) חיובי – ישלול יושב-ראש הכנסת מן הסיעה או רשימת המועמדים את שלושת התשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות ויחזיר את סכומי אותם התשלומים לאוצר המדינה.

(2) על אף האמור בפסקה (1), אם הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) או (ד) לא היה חיובי בשל חריגה מהסכומים שנקבעו על פי סעיף 7(א) או (ב), יחזיר יושב ראש הכנסת לאוצר המדינה או ישלול, לפי הענין, שליש מסכום החריגה, ובלבד שסכום ההחזרה או השלילה לא יעלה על 20% מהסכום אשר הסיעה או רשימת המועמדים זכאית לו לפי סעיף 2(א)(1) או מהסכום השנתי אשר הסיעה או רשימת המועמדים זכאית לו לפי סעיף 2(א)(2), לפי הענין; ההחזרה או השלילה תיעשה מתוך היתרה האמורה בסעיף 4(ב)(2) או מתוך התשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות של הסיעה או רשימת המועמדים, לפי הענין;

(3) על אף האמור בפסקה (1), אם ניהלה סיעה או רשימת מועמדים מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה אך ללא הקפדה מלאה עליהן, יחזיר יושב ראש הכנסת לאוצר המדינה מהיתרה האמורה בסעיף 4(ב)(2), או ישלול מהתשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות של הסיעה או רשימת המועמדים, לפי הענין, סכומים קטנים מאלה הנקובים בפסקה (1), כפי שימליץ מבקר המדינה בהתחשב באופי החריגה ובמידתה. והוא הדין בסיעה או ברשימת מועמדים שחרגה מהסכומים שנקבעו בסעיף 7 שקיבלה תרומה בניגוד להוראות סעיף 8 ומצא מבקר המדינה נסיבות שבגללן מן הראוי לנהוג לגביה כאמור בפסקה זו.

מיום 29.3.2005

תיקון מס' 27

ס"ח תשס"ה מס' 1992 מיום 29.3.2005 עמ' 266 (ה"ח 69)

(א) תוך עשרה שבועות מתום החודש בתוך שנים עשר שבועות מהיום שבו פורסמו תוצאות הבחירות ימסרו נציגיה של סיעה או רשימת מועמדים למבקר המדינה את חשבונותיה לתקופת הבחירות. לא עשו כן, והודיע מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר למחדלם, יורה יושב ראש הכנסת שלא ישולם לאותה סיעה או רשימת מועמדים כל תשלום לפי חוק זה עד אשר יודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות וכי לכאורה ניהלה הסיעה או רשימת המועמדים מערכת חשבונות לפי הנחיותיו.

מיום 5.3.2012

תיקון מס' 31

ס"ח תשע"ב מס' 2342 מיום 5.3.2012 עמ' 189 (ה"ח 417)

(א) בתוך שנים עשר שבועות 16 שבועות מהיום שבו פורסמו תוצאות הבחירות ימסרו נציגיה של סיעה או רשימת מועמדים למבקר המדינה את חשבונותיה לתקופת הבחירות. לא עשו כן, והודיע מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר למחדלם, יורה יושב ראש הכנסת שלא ישולם לאותה סיעה או רשימת מועמדים כל תשלום לפי חוק זה עד אשר יודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות וכי לכאורה ניהלה הסיעה או רשימת המועמדים מערכת חשבונות לפי הנחיותיו.

(ב) תוך עשרים שבועות 22 שבועות לאחר שקיבל את החשבונות האמורים בסעיף קטן (א), ימסור מבקר המדינה ליושב-ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות ויציין בו –

(1) אם הסיעה או רשימת המועמדים ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(2) אם הוצאות הסיעה או רשימת המועמדים והכנסותיה באותה שנה היו בגבולות האמורים בסעיף 7 ובסעיף 8.

(ג) תוך עשרה שבועות מתום כל שנת כספים לא יאוחר מיום 1 במאי שלאחר תום כל שנת כספים ימסרו נציגיה של סיעה או רשימת מועמדים למבקר המדינה את חשבונותיה לאותה שנה; לא עשו כן, והודיע מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר למחדלם, יורה יושב ראש הכנסת שלא ישולם לאותה סיעה כל תשלום לפי חוק זה עד אשר יודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות וכי לכאורה ניהלה הסיעה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו.

(ג1) לענין סעיף זה –

(1) יראו שנה שבה מתקיימות הבחירות לכנסת כמסתיימת בתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות, והחשבונות לפי סעיף קטן זה לפי סעיף קטן (ג) יימסרו ביחד עם החשבונות לפי סעיף קטן (א);

(2) יראו שנה שלאחר הבחירות כמתחילה בתחילת החודש אחרי פרסום תוצאות הבחירות וכמסתיימת בתום שנת הכספים הבאה.

(ד) תוך ששה עשר שבועות לאחר שקיבל את החשבונות האמורים בסעיף קטן (ג), ימסור מבקר המדינה ליושב-ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות ויציין בו לא יאוחר מיום 1 באוקטובר בכל שנה ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות האמורים בסעיף קטן (ג); ואולם הוגשו החשבונות האמורים במועד האמור בסעיף קטן (ג1)(1), ימסור מבקר המדינה דין וחשבון במועד האמור בסעיף קטן (ב); בדין וחשבון לפי סעיף קטן זה יצוין

(1) אם הסיעה או רשימת המועמדים ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(2) אם הוצאות הסיעה או רשימת המועמדים והכנסותיה באותה שנה היו בגבולות האמורים בסעיף 7 ובסעיף 8.

מיום 8.12.2014

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ה מס' 2480 מיום 9.12.2014 עמ' 56 (ה"ח 590)

10. (א) בתוך 16 שבועות מהיום שבו פורסמו תוצאות הבחירות ימסרו נציגיה של סיעה או רשימת מועמדים למבקר המדינה את חשבונותיה לתקופת הבחירות. לא עשו כן, והודיע מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר למחדלם, יורה יושב ראש הכנסת שלא ישולם לאותה סיעה או רשימת מועמדים כל תשלום לפי חוק זה עד אשר יודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות וכי לכאורה ניהלה הסיעה או רשימת המועמדים מערכת חשבונות לפי הנחיותיו; הודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות לאחר שיושב ראש הכנסת הורה כאמור, ישולם לסיעה או לרשימת המועמדים התשלום שלא שולם לה לפי סעיף קטן זה, בניכוי סכום כפי שימליץ מבקר המדינה שלא יעלה על 15% מהתשלום המגיע לה.

(ב) תוך 22 שבועות לאחר שקיבל את החשבונות האמורים בסעיף קטן (א), ימסור מבקר המדינה ליושב-ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות ויציין בו –

(1) אם הסיעה או רשימת המועמדים ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(2) אם הוצאות הסיעה או רשימת המועמדים והכנסותיה באותה שנה היו בגבולות האמורים בסעיף 7 ובסעיף 8.

(ג) לא יאוחר מיום 1 במאי שלאחר תום כל שנת כספים ימסרו נציגיה של סיעה או רשימת מועמדים למבקר המדינה את חשבונותיה לאותה שנה; לא עשו כן, והודיע מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת כי לדעתו לא היה הצדק סביר למחדלם, יורה יושב ראש הכנסת שלא ישולם לאותה סיעה כל תשלום לפי חוק זה עד אשר יודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות וכי לכאורה ניהלה הסיעה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו; הודיע מבקר המדינה כי הוגשו לו חשבונות לאחר שיושב ראש הכנסת הורה כאמור, ישולם לסיעה או לרשימת המועמדים התשלום שלא שולם לה לפי סעיף קטן זה, בניכוי סכום כפי שימליץ מבקר המדינה שלא יעלה על 15% מהתשלום המגיע לה.

(ג1) לענין סעיף זה –

(1) יראו שנה שבה מתקיימות הבחירות לכנסת כמסתיימת בתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות, והחשבונות לפי סעיף קטן (ג) יימסרו ביחד עם החשבונות לפי סעיף קטן (א);

(2) יראו שנה שלאחר הבחירות כמתחילה בתחילת החודש אחרי פרסום תוצאות הבחירות וכמסתיימת בתום שנת הכספים הבאה.

(ד) לא יאוחר מיום 1 באוקטובר בכל שנה ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות האמורים בסעיף קטן (ג); ואולם הוגשו החשבונות האמורים במועד האמור בסעיף קטן (ג1)(1), ימסור מבקר המדינה דין וחשבון במועד האמור בסעיף קטן (ב); בדין וחשבון לפי סעיף קטן זה יצוין –

(1) אם הסיעה או רשימת המועמדים ניהלה מערכת חשבונות לפי הנחיותיו;

(2) אם הוצאות הסיעה או רשימת המועמדים והכנסותיה באותה שנה היו בגבולות האמורים בסעיף 7 ובסעיף 8.

(ד1) לחשבונות הנמסרים לפי סעיף זה תצורף חוות דעת של רואה החשבון של הסיעה או של רשימת המועמדים בדבר תקינותם ושלימותם ובדבר ניהול מערכת חשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה.

(ה) (1) לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) חיובי – יחזיר יושב-ראש הכנסת לאוצר המדינה את היתרה של 15% האמורה בסעיף 4(ב)(2) ישלול יושב ראש הכנסת מהסיעה, בתשלומים שווים במשך שישה חודשים, מתוך מימון ההוצאות השוטפות שהסיעה מקבלת בחודש, סכום השווה ל-15% מסכום מימון הבחירות ששולם לה לפי סעיף 3; לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ד) חיובי – ישלול יושב-ראש הכנסת מן הסיעה או רשימת המועמדים את שלושת התשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות ויחזיר את סכומי אותם התשלומים לאוצר המדינה במשך שישה חודשים מחצית ממימון ההוצאות השוטפות שהסיעה מקבלת בחודש;</