נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו מכר דירות (טופס של מפרט), תשל"ד-1974

משפט פרטי וכלכלה – חיובים – מכר – מכר דירות

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – מכר דירות

תוכן ענינים

סעיף 1

חובת מסירת מפרט

Go

2

סעיף 2

פרטי המפרט

Go

2

סעיף 3

תחילה

Go

2

סעיף 4

השם

Go

2

תוספת

Go

2


צו מכר דירות (טופס של מפרט), תשל"ד-1974*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

חובת מסירת מפרט

1.    (א)  המוכר חייב לצרף לחוזה המכר מפרט ולמסור לקונה העתק ממנו חתום בידו.

           (ב)  כל תיקון במפרט טעון חתימת שני הצדדים.

פרטי המפרט

2.    (א)  המפרט יהיה בטופס שבתוספת לצו זה.

           (ב)  על המוכר למלא את כל הפריטים במפרט במפורט ובמדויק; אם פריט פלוני אינו חל בנסיבות הענין, על המוכר לציין זאת לגביו.

           (ג)   מותר למלא כל פריט מפריטי המפרט על דרך חלופין.

           (ד)  היה פריט שבמפרט מתייחס לדבר שנקבע בתקנת בניה כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 או בתקן כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג-1953, יכול שטופס המפרט ימולא על ידי הפניה לאותה תקנת בניה או לאותו תקן.

תחילה

3.    תחילתו של צו זה ביום י"ח בטבת תשל"ה (1 בינואר 1975).

מיום 24.3.1974

תק' תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3148 מיום 24.3.1974 עמ' 805

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

3. תחילתו של צו זה בתום שלושה חודשים מיום פרסומו.

מיום 31.7.1974

תק' (מס' 2) תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3207 מיום 31.7.1974 עמ' 1612

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

3. תחילתו של צו זה ביום י"ג באב תשל"ד (1 באוגוסט 1974)

השם

4.    לצו זה ייקרא "צו מכר דירות (טופס של מפרט), תשל"ד-1974".

תוספת[1]

 [מפרט לפי חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973]

ז' בטבת תשל"ד (1 בינואר 1974)                             זאב שרף

                                                                                                  שר השיכון

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 *  פורסם ק"ת תשל"ד מס' 3120 מיום 24.1.1974 עמ' 583.

תוקן ק"ת תשל"ד: מס' 3148 מיום 24.3.1974 עמ' 805 – צו תשל"ד-1974. מס' 3207 מיום 31.7.1974 עמ' 1612 – צו (מס' 2) תשל"ד-1974.

ק"ת תשמ"א מס' 4256 מיום 2.8.1981 עמ' 1266 – צו תשמ"א-1981; תחילתו ביום 1.11.1981.

ק"ת תשמ"ד מס' 4604 מיום 18.3.1984 עמ' 1080 – צו תשמ"ד-1984.

ק"ת תשס"ח מס' 6649 מיום 24.2.2008 עמ' 532 – צו תשס"ח-2008; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ק"ת תשע"ה מס' 7507 מיום 16.4.2015 עמ' 1142 – צו תשע"ה-2015; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

[1] נוסח המפרט הוחלף צו תשס"ח-2008. תוקן בצו תשע"ה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות