Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974

 

 

משפט פרטי וכלכלה – חיובים – מכר – הבטחת השקעה בדירות

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – מכר דירות

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – הבטחת השקעה בדירות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

הבטחת כספי הקונה

Go

4

סעיף 2א

החלפת ערובה

Go

5

סעיף 2א1

חובת יידוע בכתב

Go

5

סעיף 2ב

הבטחת כספי קונה דירה על מקרקעי ישראל

Go

5

סעיף 2ג

הודעה בדבר מחיקת רישום שעבוד

Go

5

סעיף 3

סייג לתשלומים

Go

6

סעיף 3א

תשלום הוצאות על ידי המוכר

Go

6

סעיף 3א1

הפרשי הצמדה

Go

6

סעיף 3ב

ליווי פיננסי לפרויקט בנייה

Go

6

סעיף 3ג

חובת תאגיד שנתן הלוואה לרכישת דירה

Go

6

סעיף 3ג1

שעבוד ראשון של זכות המוכר לקבלת החזר רכיב המע"מ

Go

6

סעיף 3ג2

השבת רכיב המע"מ בעת מימוש בטוחה

Go

6

סעיף 3ד

מינוי הממונה, ניהול רישום ובירור פניות הציבור

Go

7

סעיף 3ה

חובת דיווח של מוכר לממונה

Go

7

סעיף 3ו

סמכויות פיקוח

Go

8

סעיף 3ז

סמכויות הממונה לגבי מוכר או תאגיד מפר

Go

8

סעיף 3ח

סמכויות המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון לגבי תאגיד בנקאי או מבטח שהפר את חובותיו

Go

8

סעיף 3ט

דיווח שנתי מטעם הממונה

Go

8

סעיף 4

עונשין

Go

8

סעיף 4א

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

9

סעיף 4ב

הטלת עיצום כספי

Go

9

סעיף 4ג

הודעה על כוונת חיוב בעיצום כספי

Go

9

סעיף 4ד

טיעון בפני הממונה

Go

9

סעיף 4ה

הודעת חיוב

Go

10

סעיף 4ו

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

10

סעיף 4ז

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

10

סעיף 4ח

סכומים מופחתים

Go

10

סעיף 4ט

המועד לתשלום העיצום הכספי

Go

10

סעיף 4י

הפרשי הצמדה וריבית

Go

10

סעיף 4יא

גביה

Go

10

סעיף 4יב

שמירת אחריות פלילית

Go

10

סעיף 4יג

ערר

Go

10

סעיף 4יד

הטלת עיצום כספי על תאגיד בנקאי או מבטח

Go

11

סעיף 5

תחולה

Go

11

סעיף 6

ביצוע ותקנות

Go

11

סעיף 7

תחילה

Go

11

 

תוספת

Go

11


 חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974*

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

          "דירה" – חדר או מערכת חדרים למגורים, לעסק או לכל צורך אחר, לרבות חלקים מסוימים מהרכוש המשותף הצמודים להם כאמור בסעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 528 (ה"ח 1077)

"דירה" – חדר או מערכת חדרים למגורים, לעסק או לכל צורך אחר, לרבות חלקים מסוימים מהרכוש המשותף הצמודים להם כאמור בסעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2017

          "הלוואה לרכישת דירה" – הלוואה שתאגיד בנקאי, מבטח או תאגיד אחר נותן לצורך רכישת דירה ושלהבטחת החזרתה נרשמו משכנתה או משכון לגבי הזכויות במקרקעין;

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 418 (ה"ח 205)

הוספת הגדרת "הלוואה לרכישת דירה"

 

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 528 (ה"ח 1077)

"הלוואה לרכישת דירה" – הלוואה שתאגיד בנקאי או תאגיד אחר שתאגיד בנקאי, מבטח או תאגיד אחר נותן לצורך רכישת דירה ושלהבטחת החזרתה נרשמו משכנתה או משכון לגבי הזכויות במקרקעין;

 

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

          "חוק הפיקוח על הביטוח" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 528 (ה"ח 1077)

הוספת הגדרת "חוק הפיקוח על הביטוח"

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2017

          "ליווי פיננסי" – מימון לפרויקט בנייה על ידי תאגיד בנקאי או על ידי מבטח במסגרת הסכם ליווי בין המוכר לבין התאגיד הבנקאי או המבטח;

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 418 (ה"ח 205)

הוספת הגדרת "ליווי פיננסי"

 

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 528 (ה"ח 1077)

"ליווי פיננסי" – מימון לפרויקט בנייה על ידי תאגיד בנקאי או על ידי מבטח במסגרת הסכם ליווי בין המוכר לבין התאגיד הבנקאי או המבטח;

 

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

          "מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 528 (ה"ח 1077)

הוספת הגדרת "מבטח"

(תיקון מס' 1)  תשל"ו-1976

          "מכירה" – לרבות שכירות לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים או יותר, לרבות התחייבות למכור או להחכיר כאמור או לגרום שיימכר או יוחכר כאמור, ולרבות פעולה באיגוד כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963;

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ו מס' 803 מיום 1.4.1976 בעמ' 134 (ה"ח 1229)

"מכירה" – לרבות החכרה לתקופה של עשרים וחמש שנים או יותר לרבות שכירות לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים או יותר, לרבות התחייבות למכור או להחכיר כאמור או לגרום שיימכר או יוחכר כאמור, ולרבות פעולה באיגוד כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963;

          "מוכר" – מי שמוכר דירה שבנה או שעתיד לבנות בעצמו או על-ידי אדם אחר, על קרקע שלו או של זולתו, על מנת למכרה, לרבות מי שמוכר דירה שקנה אותה, על מנת למכרה, מאדם שבנה או שעתיד לבנות אותה כאמור, למעט מוכר דירה שלא בנה אותה בעצמו ולא קיבל מהקונה תמורה בעד מכירתה;

(תיקון מס' 5)  תשס"ח-2008

          "מחיר הדירה" – כל סכום שהקונה התחייב לשלם למוכר בחוזה המכר בקשר לרכישת הדירה;

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 426 (ה"ח 366)

הוספת הגדרת "מחיר הדירה"

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

          "ממונה" – מי שמונה לפי הוראות סעיף 3ד כממונה לעניין חוק זה;

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 418 (ה"ח 205)

הוספת הגדרת "ממונה"

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

          "הממונה על שוק ההון" – הממונה כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 528 (ה"ח 1077)

הוספת הגדרת "הממונה על שוק ההון"

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2017

          "המפקח על הבנקים", ו"הוראות ניהול בנקאי תקין" – כמשמעותם בסעיף 5 לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן – פקודת הבנקאות);

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 418 (ה"ח 205)

הוספת הגדרת "המפקח", ו"הוראות ניהול בנקאי תקין"

 

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 528 (ה"ח 1077)

"המפקח" "המפקח על הבנקים", ו"הוראות ניהול בנקאי תקין" – כמשמעותם בסעיף 5 לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן – פקודת הבנקאות);

 

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

          "מימון לפרויקט בנייה" – שיטת מימון שבה המוכר מנהל את כל הפעילות הכספית של פרויקט הבנייה שלו בחשבון בנק נפרד אחד המשמש למטרה זו בלבד (להלן – חשבון הליווי);

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 418 (ה"ח 205)

הוספת הגדרת "מימון לפרויקט בנייה"

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

          "פרויקט בנייה" – בנייה של דירה או של בניין על ידי מוכר;

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 418 (ה"ח 205)

הוספת הגדרת "פרויקט בנייה"

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

          "תאגיד בנקאי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 418 (ה"ח 205)

הוספת הגדרת "תאגיד בנקאי"

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

          "תאגיד מלווה" – תאגיד בנקאי או מבטח, לפי העניין, הנותן ליווי פיננסי;

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 418 (ה"ח 205)

הוספת הגדרת "תאגיד בנקאי מלווה"

 

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 528 (ה"ח 1077)

החלפת הגדרת "תאגיד בנקאי מלווה" בהגדרת "תאגיד מלווה"

הנוסח הקודם:

"תאגיד בנקאי מלווה" – תאגיד בנקאי הנותן ליווי פיננסי;

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

          "השר" – שר הבינוי והשיכון.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 418 (ה"ח 205)

הוספת הגדרת "השר"

הבטחת כספי הקונה (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

2.       לא יקבל מוכר מקונה, על חשבון מחיר הדירה, סכום העולה על שבעה אחוזים מהמחיר, אלא אם עשה אחת מאלה, והכל על אף האמור בחוזה המכר:

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

(1)  מסר לקונה ערבות בנקאית להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם לו הקונה על חשבון המחיר למעט רכיב המע"מ, כהגדרתו בסעיף 3ג1, הנכלל בכספים אלה, במקרה שלא יוכל להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר, מחמת עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע שעליה היא נבנית או מחמת צו הקפאת הליכים, צו לקבלת נכסים, צו פירוק או צו למינוי כונס נכסים שניתנו נגד המוכר או נגד בעל הקרקע האמור, או מחמת נסיבות שבהן נוצרה מניעה מוחלטת למסור את ההחזקה בדירה, ואולם ביטול חוזה המכר כשלעצמו לא יהווה מניעה מוחלטת לעניין זה; השר, בהסכמת המפקח על הבנקים, רשאי לקבוע לעניין זה את נוסח הערבות הבנקאית;

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 8) תשע"ו-2016 (תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

(2)  ביטח את עצמו אצל מבטח, שאישר לעניין זה הממונה על שוק ההון, להבטחת החזרתם של כל ההכספים ששילם לו הקונה על חשבון המחיר, למעט רכיב המע"מ, כהגדרתו בסעיף 3ג1, הנכלל בכספים אלה, בהתקיים הנסיבות כאמור בפסקה (1), והקונה צויין כמוטב על פי פוליסת הביטוח ודמי הביטוח שולמו מראש; שר האוצר, רשאי לקבוע לעניין זה את נוסח פוליסת הביטוח;

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

(3)  שעבד את הדירה, או חלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, במשכנתה ראשונה לטובת הקונה או לטובת חברת נאמנות שאישר לכך השר, להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם לו הקונה על חשבון המחיר, בהתקיים הנסיבות כאמור בפסקה (1);

(תיקון מס' 1)  תשל"ו-1976

(4)  רשם לגבי הדירה, או לגבי חלק יחסי של הקרקע שעליה היא נבנית, הערת אזהרה על מכירת הדירה בהתאם להוראות סעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, ובלבד שלא נרשמו לגביהם שעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי שיש להם עדיפות על ההערה;

(5)  העביר על שם הקונה את הבעלות או זכות אחרת בדירה, או בחלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, כמוסכם בחוזה המכר, כשהדירה או הקרקע נקיים מכל שעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי.

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ו מס' 803 מיום 1.4.1976 בעמ' 134 (ה"ח 1229)

(4) רשם לגבי הדירה, או לגבי חלק יחסי של הקרקע שעליה היא נבנית, הערת אזהרה על מכירת הדירה בהתאם להוראות סעיף 127 סעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, ובלבד שלא נרשמו לגביהם שעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי שיש להם עדיפות על ההערה;

 

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 418 (ה"ח 205)

2. לא יקבל מוכר מקונה, על חשבון מחיר הדירה, סכום העולה על חמישה-עשר אחוזים מהמחיר שבעה אחוזים מהמחיר, אלא אם עשה אחת מאלה אחת מאלה, והכל על אף האמור בחוזה המכר:

(1) מסר לקונה ערבות בנקאית להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם לו הקונה על חשבון המחיר, במקרה שלא יוכל להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר, מחמת עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע שעליה היא נבנית או מחמת צו הקפאת הליכים, צו לקבלת נכסים, צו פירוק או צו למינוי כונס נכסים שניתנו נגד המוכר או נגד בעל הקרקע האמור, או מחמת נסיבות שבהן נוצרה מניעה מוחלטת למסור את ההחזקה בדירה, ואולם ביטול חוזה המכר כשלעצמו לא יהווה מניעה מוחלטת לעניין זה; השר, בהסכמת המפקח, רשאי לקבוע לעניין זה את נוסח הערבות הבנקאית;

(2) ביטח את עצמו אצל מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א-1951 כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א-1981, שאישר לענין זה המפקח על הביטוח, להבטחת החזרתם של כל הכספים כאמור בפסקה (1), והקונה צויין כמוטב על פי פוליסת הביטוח ודמי הביטוח שולמו מראש; שר האוצר, רשאי לקבוע לעניין זה את נוסח פוליסת הביטוח;

(3) שעבד את הדירה, או חלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, במשכנתה ראשונה לטובת הקונה או לטובת חברת נאמנות שאישר לכך שר השיכון השר, להבטחת החזרת כל הכספים כאמור בפסקה (1);

(4) רשם לגבי הדירה, או לגבי חלק יחסי של הקרקע שעליה היא נבנית, הערת אזהרה על מכירת הדירה בהתאם להוראות סעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, ובלבד שלא נרשמו לגביהם שעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי שיש להם עדיפות על ההערה;

(5) העביר על שם הקונה את הבעלות או זכות אחרת בדירה, או בחלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, כמוסכם בחוזה המכר, כשהדירה או הקרקע נקיים מכל שעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי.

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1262 (ה"ח 1032)

(2) ביטח את עצמו אצל מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א-1981, שאישר לענין זה המפקח על הביטוח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, שאישר לעניין זה הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון כמשמעותו בחוק האמור, להבטחת החזרתם של כל הכספים כאמור בפסקה (1), והקונה צויין כמוטב על פי פוליסת הביטוח ודמי הביטוח שולמו מראש; שר האוצר, רשאי לקבוע לעניין זה את נוסח פוליסת הביטוח;

 

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 528 (ה"ח 1077)

(1) מסר לקונה ערבות בנקאית להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם לו הקונה על חשבון המחיר למעט רכיב המע"מ, כהגדרתו בסעיף 3ג1, הנכלל בכספים אלה, במקרה שלא יוכל להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר, מחמת עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע שעליה היא נבנית או מחמת צו הקפאת הליכים, צו לקבלת נכסים, צו פירוק או צו למינוי כונס נכסים שניתנו נגד המוכר או נגד בעל הקרקע האמור, או מחמת נסיבות שבהן נוצרה מניעה מוחלטת למסור את ההחזקה בדירה, ואולם ביטול חוזה המכר כשלעצמו לא יהווה מניעה מוחלטת לעניין זה; השר, בהסכמת המפקח על הבנקים, רשאי לקבוע לעניין זה את נוסח הערבות הבנקאית;

(2) ביטח את עצמו אצל מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, שאישר לעניין זה הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון כמשמעותו בחוק האמור, להבטחת החזרתם של כל הכספים כאמור בפסקה (1) להבטחת החזרתם של כל ההכספים ששילם לו הקונה על חשבון המחיר, למעט רכיב המע"מ, כהגדרתו בסעיף 3ג1, הנכלל בכספים אלה, בהתקיים הנסיבות כאמור בפסקה (1), והקונה צויין כמוטב על פי פוליסת הביטוח ודמי הביטוח שולמו מראש; שר האוצר, רשאי לקבוע לעניין זה את נוסח פוליסת הביטוח;

(3) שעבד את הדירה, או חלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, במשכנתה ראשונה לטובת הקונה או לטובת חברת נאמנות שאישר לכך השר, להבטחת החזרת כל הכספים כאמור בפסקה (1) להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם לו הקונה על חשבון המחיר, בהתקיים הנסיבות כאמור בפסקה (1);

החלפת ערובה (תיקון מס' 1) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 5)  תשס"ח-2008

2א.     מוכר שהבטיח את כספי הקונה לפי סעיף 2(1) או (2) יהיה רשאי להחליף את הערובה באחת מדרכי הערובה לפי סעיף 2(3), (4) או (5), ובלבד שהושלמה בניית הדירה ונמסרה ההחזקה בה לקונה, והכל אם לא נקבע בחוזה המכר שהמוכר אינו רשאי להחליף את הערובה; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 3.

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ו מס' 803 מיום 1.4.1976 בעמ' 134 (ה"ח 1229)

הוספת סעיף 2א

 

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 426 (ה"ח 366)

2א. מוכר שהבטיח את כספי הקונה לפי סעיף 2(1) או (2) יהיה רשאי להחליף את הערובה באחת מדרכי הערובה לפי סעיף 2(3), (4) או (5), ובלבד שהושלמה בניית הדירה ונמסרה ההחזקה בה לקונה, והכל אם לא הותנה על דרך אחרת בחוזה המכר והכל אם לא נקבע בחוזה המכר שהמוכר אינו רשאי להחליף את הערובה; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 3.

חובת יידוע בכתב (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

2א1.   (א)  לא ימכור מוכר דירה לקונה, אלא אם כן הודיע לקונה בכתב, במועד חתימת חוזה המכר, על זכותו על פי חוק זה להבטחת הכספים ששולמו ועל הדרכים שנקבעו לפי החוק לעניין זה.

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

          (ב)  מוכר שלא התקשר עם תאגיד בנקאי או מבטח בהסכם למתן ליווי פיננסי, יודיע על כך לקונה בכתב, עד מועד חתימת חוזה המכר; השר רשאי לקבוע הוראות בדבר אופן ומועד מסירת ההודעה.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 419 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 2א1

 

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 529 (ה"ח 1077)

(ב) מוכר שלא התקשר עם תאגיד בנקאי או מבטח בהסכם למתן ליווי פיננסי, יודיע על כך לקונה בכתב, עד מועד חתימת חוזה המכר; השר רשאי לקבוע הוראות בדבר אופן ומועד מסירת ההודעה.

הבטחת כספי קונה דירה על מקרקעי ישראל (תיקון מס' 1)  תשל"ו-1976 (תיקון מס' 2) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 4) תשס"ט-2009

2ב.     (א)  היתה הקרקע שעליה הדירה הנמכרת ממקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, לא יהא המוכר חייב להבטיח את כספי הקונה לפי סעיף 2 אלא לתקופה שתסתיים בהתמלא כל אלה:

(1)   הושלמה בניית הדירה בהתאם לחוזה המכר;

(2)   נמסרה ההחזקה בדירה לקונה;

(תיקון מס' 2) תשמ"א-1981

(3)   נחתם חוזה בין הקונה לבין רשות מקרקעי ישראל (להלן – הרשות) ובו התחייבה הרשות להביא לידי רישום הקונה כשוכר הדירה לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים כשהיא נקיה מכל שעבוד או התחייבות לשעבוד, מעיקול, ומכל זכות של צד שלישי, למעט שעבוד או התחייבות לשעבוד לחובת הקונה.

(תיקון מס' 2) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 4)  תשס"ט-2009

          (ב)  חוזה שנחתם בין הקונה לבין הרשות כאמור בפסקה (3) של סעיף קטן (א), בין יום כ"א בשבט תשל"ה (2 בפברואר 1975) לבין יום ב' בניסן תשל"ט (30 במרס 1979), יראו כאילו כלולה בו התחייבות הרשות כאמור בפסקה (3) האמורה.

(תיקון מס' 2) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 4)  תשס"ט-2009

          (ג)   חויבה הרשות לפצות את הקונה על אי מילוי התחייבויותיה על פי פסקה (3) של סעיף קטן (א), ישפה המוכר את הרשות זולת אם הוכיח כי הרשות היא האחראית לעילת הפיצוי.

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ו מס' 803 מיום 1.4.1976 בעמ' 134 (ה"ח 1229)

הוספת סעיף 2ב

 

מיום 11.1.1981

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"א מס' 997 מיום 11.1.1981 בעמ' 70 (ה"ח 1439)

2ב. (א) היתה הקרקע שעליה הדירה הנמכרת ממקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, לא יהא המוכר חייב להבטיח את כספי הקונה לפי סעיף 2 אלא לתקופה שתסתיים בהתמלא כל אלה:

(1) הושלמה בניית הדירה בהתאם לחוזה המכר;

(2) נמסרה ההחזקה בדירה לקונה;

(3) נחתם חוזה בין הקונה לבין מינהל מקרקעי ישראל (להלן – המינהל) ובו התחייב המינהל להביא לידי רישום הקונה כשוכר הדירה לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים כשהיא נקיה מכל שעבוד או התחייבות לשעבוד, מעיקול, ומכל זכות של צד שלישי, למעט שעבוד או התחייבות לשעבוד לחובת הקונה ולפצות את הקונה אם לא יתמלאו התחייבויות המינהל כאמור.

(ב) חוזה שנחתם בין הקונה לבין המינהל כאמור בפסקה (3) של סעיף קטן (א), בין יום כ"א בשבט תשל"ה (2 בפברואר 1975) לבין יום ב' בניסן תשל"ט (30 במרס 1979), יראו כאילו כלולה בו התחייבות המינהל כאמור בפסקה (3) האמורה.

(ג) חוייב המינהל לפצות את הקונה על אי מילוי התחייבויותיו על פי פסקה (3) של סעיף קטן (א), ישפה המוכר את המינהל זולת אם הוכיח כי המינהל הוא האחראי לעילת הפיצוי.

 

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 329 (ה"ח 436)

ת"ט תש"ע-2009

ס"ח תש"ע מס' 2218 מיום 16.12.2009 עמ' 282

2ב. (א) היתה הקרקע שעליה הדירה הנמכרת ממקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, לא יהא המוכר חייב להבטיח את כספי הקונה לפי סעיף 2 אלא לתקופה שתסתיים בהתמלא כל אלה:

(1) הושלמה בניית הדירה בהתאם לחוזה המכר;

(2) נמסרה ההחזקה בדירה לקונה;

(3) נחתם חוזה בין הקונה לבין מינהל רשות מקרקעי ישראל (להלן – המינהל הרשות) ובו התחייב התחייבה המינהל הרשות להביא לידי רישום הקונה כשוכר הדירה לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים כשהיא נקיה מכל שעבוד או התחייבות לשעבוד, מעיקול, ומכל זכות של צד שלישי, למעט שעבוד או התחייבות לשעבוד לחובת הקונה.

(ב) חוזה שנחתם בין הקונה לבין המינהל הרשות כאמור בפסקה (3) של סעיף קטן (א), בין יום כ"א בשבט תשל"ה (2 בפברואר 1975) לבין יום ב' בניסן תשל"ט (30 במרס 1979), יראו כאילו כלולה בו התחייבות המינהל הרשות כאמור בפסקה (3) האמורה.

(ג) חוייב חויבה המינהל הרשות לפצות את הקונה על אי מילוי התחייבויותיו התחייבויותיה על פי פסקה (3) של סעיף קטן (א), ישפה המוכר את המינהל הרשות זולת אם הוכיח כי המינהל הרשות הוא האחראי היא האחראית לעילת הפיצוי.

הודעה בדבר מחיקת רישום שעבוד (תיקון מס' 7)  תשע"ד-2013 (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2017

2ג.     (א)  בסעיף זה –

          "תאגיד בנקאי" – תאגיד בנקאי שהמציא ערבות בנקאית כאמור בסעיף 2(1), בין שהוא תאגיד מלווה ובין שאינו תאגיד מלווה;

          "מבטח" – מבטח שהמציא פוליסת ביטוח כאמור בסעיף 2(2), בין שהוא תאגיד מלווה ובין שאינו תאגיד מלווה.

          (ב)  מוכר יפנה בכתב לתאגיד בנקאי או למבטח, לפי העניין, בדרישה שימציא הודעה בכתב, בנוסח שבתוספת, ולפיה שעבוד או התחייבות לשעבוד, שניתנו לטובת התאגיד הבנקאי או המבטח לא ימומשו מתוך הדירה ורישומם יימחק, בהתאם לתנאים האמורים בהודעה (בסעיף זה – ההודעה); פנייה כאמור תיעשה בתוך 30 ימים מאחד מאלה:

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

(1)   ממועד התשלום הראשון ששילם קונה באמצעות פנקס שוברים אם הערבות הבנקאית או פוליסת הביטוח ניתנו על ידי תאגיד בנקאי או מבטח, שהוא תאגיד מלווה;

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

(2)   ממועד הוצאת ערבות בנקאית ראשונה אם ניתנה על ידי תאגיד בנקאי שאינו תאגיד מלווה;

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

(3)   ממועד הוצאת פוליסת הביטוח על ידי מבטח שאינו תאגיד מלווה.

          (ג)   פנה המוכר לתאגיד הבנקאי או למבטח כאמור בסעיף קטן (ב), ימסור לו התאגיד הבנקאי או המבטח את ההודעה בתוך 30 ימים ממועד פניית המוכר אליו; עם פנייתו לתאגיד הבנקאי או למבטח, יודיע על כך המוכר לקונה, ועם קבלת ההודעה מהתאגיד הבנקאי או המבטח יעבירה לקונה.

מיום 1.1.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2416 מיום 2.12.2013 עמ' 60 (ה"ח 509)

הוספת סעיף 2ג

 

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 529 (ה"ח 1077)

(א) בסעיף זה –

"תאגיד בנקאי" – אחד מאלה:

(1) תאגיד בנקאי מלווה שהמציא ערבות בנקאית לפי סעיף 3ב;

(2) תאגיד בנקאי שאינו תאגיד בנקאי מלווה שהמציא ערבות בנקאית לפי סעיף 2(1);

"מבטח" – מבטח כאמור בסעיף 2(2), שהמציא פוליסת ביטוח לפי אותו סעיף.

(א) בסעיף זה –

"תאגיד בנקאי" – תאגיד בנקאי שהמציא ערבות בנקאית כאמור בסעיף 2(1), בין שהוא תאגיד מלווה ובין שאינו תאגיד מלווה;

"מבטח" – מבטח שהמציא פוליסת ביטוח כאמור בסעיף 2(2), בין שהוא תאגיד מלווה ובין שאינו תאגיד מלווה.

(ב) מוכר יפנה בכתב לתאגיד בנקאי או למבטח, לפי העניין, בדרישה שימציא הודעה בכתב, בנוסח שבתוספת, ולפיה שעבוד או התחייבות לשעבוד, שניתנו לטובת התאגיד הבנקאי או המבטח לא ימומשו מתוך הדירה ורישומם יימחק, בהתאם לתנאים האמורים בהודעה (בסעיף זה – ההודעה); פנייה כאמור תיעשה בתוך 30 ימים מאחד מאלה:

(1) ממועד התשלום הראשון ששילם קונה באמצעות פנקס שוברים אם הערבות הבנקאית ניתנה על ידי תאגיד בנקאי כאמור בפסקה (1) להגדרה "תאגיד בנקאי" אם הערבות הבנקאית או פוליסת הביטוח ניתנו על ידי תאגיד בנקאי או מבטח, שהוא תאגיד מלווה;

(2) ממועד הוצאת ערבות בנקאית ראשונה אם ניתנה על ידי תאגיד בנקאי כאמור בפסקה (2) להגדרה "תאגיד בנקאי" שאינו תאגיד מלווה;

(3) ממועד הוצאת פוליסת הביטוח על ידי מבטח שאינו תאגיד מלווה.

סייג לתשלומים (תיקון מס' 5) תשס"ח-2008

3.    על אף האמור בחוזה המכר, לא יקבל מוכר מקונה תשלומי כספים על חשבון מחיר הדירה, בשיעורים העולים על השיעורים שקבע השר בתקנות, אלא אם כן כספים אלה הובטחו כאמור בסעיף 2(1) או (2).

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 426 (ה"ח 366)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

3. קונה של דירה, שהכספים ששילם או שעליו לשלם למוכר לא הובטחו כאמור בסעיף 2(1) או (2), לא יהא חייב בתשלומים על חשבון מחיר הדירה בשיעורים העולים על אלה שנקבעו בתקנות, על אף האמור בחוזה המכר.

תשלום הוצאות על ידי המוכר (תיקון מס' 3)  תש"ס-2000

3א.     (א)  כל תשלומי העמלות וההוצאות הכרוכות בהבטחת כספי הקונה, לפי חוק זה (להלן – ההוצאות), יחולו על המוכר.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו, אם על פי חוזה המכר על המוכר לשלם את ההוצאות בשביל הקונה, והמבטח או נותן הערבות הבנקאית, לפי הענין, הוציא קבלה על שם הקונה.

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 בעמ' 277 (ה"ח 2721)

הוספת סעיף 3א

הפרשי הצמדה (תיקון מס' 5) תשס"ח-2008

3א1.   כספים שהובטחו כאמור בסעיף 2(1) או (2), יוצמדו בהתאם לשיטת ההצמדה שעליה הוסכם בחוזה המכר לגבי מחיר הדירה; לא נקבעה בחוזה המכר שיטת הצמדה כאמור, יוצמדו הכספים שהובטחו למדד תשומות הבניה שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלומם בידי הקונה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני החזרתם לקונה במקרה מהמקרים המפורטים בסעיף 2(1).

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 426 (ה"ח 366)

הוספת סעיף 3א1

ליווי פיננסי לפרויקט בנייה (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2017

3ב.     (א)  תאגיד מלווה ומוכר שהתקשרו בהסכם למתן ליווי פיננסי יפעלו בדרך זו בלבד לעניין פרויקט הבנייה נושא ההסכם.

 

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

          (ב)  הסכם הליווי של פרויקט בנייה בין התאגיד המלווה לבין המוכר יכלול את חובתם לפעול לפי הסדר השוברים בלבד בהתאם להוראות סעיף זה, וכן פרטים נוספים כפי שיקבע המפקח על הבנקים בהוראות ניהול בנקאי תקין – לגבי תאגיד מלווה שהוא תאגיד בנקאי, או כפי שיקבע הממונה על שוק ההון בהוראות לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח – לגבי תאגיד מלווה שהוא מבטח.

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

          (ג)   התאגיד המלווה יפיק פנקס שוברים לתשלום בעבור כל דירה בפרויקט הבנייה, ימסור אותו למוכר ויפקיד תשלומים בעבור הדירה, לרבות תשלומים שהעביר תאגיד שנתן לקונה הלוואה לרכישת דירה, לחשבון הליווי באמצעות פנקס השוברים בלבד; השוברים יכללו פרטים כפי שיקבע המפקח על הבנקים או הממונה על שוק ההון בהוראות כאמור בסעיף קטן (ב).

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

          (ד)  המוכר ימסור את פנקס השוברים לקונה ויקבל באמצעותו בלבד את התשלומים שישלם הקונה בעבור הדירה; תשלום באמצעות שובר מהווה הוראה בלתי חוזרת של המוכר לתאגיד המלווה להמציא ערבות בנקאית כאמור בסעיף 2(1) או פוליסת ביטוח כאמור בסעיף 2(2), לטובת הקונה.

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

          (ה)  תאגיד מלווה ימציא ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח בשל הסכום ששילם הקונה לפי הסדר השוברים, למעט רכיב המע"מ כהגדרתו בסעיף 3ג1 הנכלל בכספים אלה, בתוך 14 ימי עסקים מיום ששולם כאמור או יוודא כי ניתנה בטוחה אחרת לטובת הקונה בהתאם להוראות סעיף 2; אין בהוראה זו כדי לגרוע מאחריותו של תאגיד בנקאי או מבטח לפי כל דין.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 419 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 3ב

 

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 529 (ה"ח 1077)

3ב. (א) תאגיד בנקאי מלווה תאגיד מלווה ומוכר שהתקשרו בהסכם למתן ליווי פיננסי יפעלו בדרך זו בלבד לעניין פרויקט הבנייה נושא ההסכם.

(ב) הסכם הליווי של פרויקט בנייה בין התאגיד הבנקאי המלווה התאגיד המלווה לבין המוכר יכלול את חובתם לפעול לפי הסדר השוברים בלבד בהתאם להוראות סעיף זה, וכן פרטים נוספים כפי שיקבע המפקח בהוראות ניהול בנקאי תקין כפי שיקבע המפקח על הבנקים בהוראות ניהול בנקאי תקין – לגבי תאגיד מלווה שהוא תאגיד בנקאי, או כפי שיקבע הממונה על שוק ההון בהוראות לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח – לגבי תאגיד מלווה שהוא מבטח.

(ג) התאגיד הבנקאי המלווה התאגיד המלווה יפיק פנקס שוברים לתשלום בעבור כל דירה בפרויקט הבנייה, ימסור אותו למוכר ויפקיד תשלומים בעבור הדירה, לרבות תשלומים שהעביר תאגיד שנתן לקונה הלוואה לרכישת דירה, לחשבון הליווי באמצעות פנקס השוברים בלבד; השוברים יכללו פרטים כפי שיקבע המפקח בהוראות ניהול בנקאי תקין כפי שיקבע המפקח על הבנקים או הממונה על שוק ההון בהוראות כאמור בסעיף קטן (ב).

(ד) המוכר ימסור את פנקס השוברים לקונה ויקבל באמצעותו בלבד את התשלומים שישלם הקונה בעבור הדירה; תשלום באמצעות שובר מהווה הוראה בלתי חוזרת של המוכר לתאגיד הבנקאי המלווה לתאגיד המלווה להמציא ערבות בנקאית לטובת הקונה ערבות בנקאית כאמור בסעיף 2(1) או פוליסת ביטוח כאמור בסעיף 2(2), לטובת הקונה.

(ה) תאגיד בנקאי מלווה תאגיד מלווה ימציא ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח בשל הסכום ששילם הקונה לפי הסדר השוברים, למעט רכיב המע"מ כהגדרתו בסעיף 3ג1 הנכלל בכספים אלה, בתוך 14 ימי עסקים מיום ששולם כאמור או יוודא כי ניתנה בטוחה אחרת לטובת הקונה בהתאם להוראות סעיף 2; אין בהוראה זו כדי לגרוע מאחריותו של תאגיד בנקאי או מבטח לפי כל דין.

חובת תאגיד שנתן הלוואה לרכישת דירה (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ח-2008 (תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

3ג.     נתן תאגיד בנקאי, מבטח או תאגיד אחר הלוואה לקונה לרכישת דירה, חייב הוא –

(1)  להודיע לקונה בכתב על הוראות חוק זה ועל זכויותיו להבטחת הכספים ששולמו למוכר בעבור הדירה;

(2)  להעביר את כספי ההלוואה למוכר רק לאחר שווידא כי ניתנה בטוחה לטובת הקונה בהתאם להוראות סעיף 2 או התחייבות בכתב של המוכר למתן בטוחה כאמור.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 419 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 3ג

 

מיום 6.10.2008

ת"ט תשס"ח-2008

ס"ח תשס"ח מס' 2162 מיום 6.7.2008 עמ' 618

3ג. נתן תאגיד בנקאי או תאגיד אחר הלוואה לקונה לרכישת דירה, חייב הוא –

 

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 529 (ה"ח 1077)

3ג. נתן תאגיד בנקאי או תאגיד אחר תאגיד בנקאי, מבטח או תאגיד אחר הלוואה לקונה לרכישת דירה, חייב הוא –

שעבוד ראשון של זכות המוכר לקבלת החזר רכיב המע"מ (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2017

3ג1.    נתן מוכר בטוחה כאמור בסעיף 2(1) או (2), תהיה זכותו לקבלת החזר רכיב המע"מ ששולם, במקרה של מימוש הבטוחה, משועבדת בשעבוד ראשון לטובת המדינה; לעניין זה, "רכיב המע"מ" – מס הערך המוסף הנכלל במחיר הדירה, בשיעור החל לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, במועד כל תשלום מאת הקונה למוכר.

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 529 (ה"ח 1077)

הוספת סעיף 3ג1

השבת רכיב המע"מ בעת מימוש בטוחה (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2017

3ג2.    (א)  בסעיף זה –

          "בטוחה" – ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח כאמור בסעיף 2(1) או (2);

          "רכיב המע"מ" – כהגדרתו בסעיף 3ג1;

          "הקרן" – הקרן שהוקמה לפי סעיף קטן (ג).

          (ב)  מומשה בטוחה בנסיבות האמורות בסעיף 2(1) או (2), תשיב הקרן לקונה, באמצעות התאגיד הבנקאי או המבטח שהמציא את הבטוחה, סכום בגובה רכיב המע"מ לגבי כל תשלום מאת הקונה למוכר אשר בשלו ניתנה הבטוחה, בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף 3א1 על הכספים שהובטחו כאמור בסעיף 2(1) או (2), בהתאם להוראות אלה:

(1)   התאגיד הבנקאי או המבטח יפנה, לא יאוחר משבעה ימים ממועד המימוש, בבקשה לקבל מהקרן סכום בגובה רכיב המע"מ;

(2)   בתוך 14 ימים ממועד פניית התאגיד הבנקאי או המבטח כאמור בפסקה (1), יועבר הסכום בגובה רכיב המע"מ מהקרן לתאגיד הבנקאי או למבטח;

(3)   עם קבלת הסכום בגובה רכיב המע"מ מהקרן יעבירו התאגיד הבנקאי או המבטח לידי הקונה.

          (ג)   החשב הכללי של משרד האוצר יקים, במשרד האוצר, קרן שמטרתה השבת סכומים בגובה רכיב המע"מ לקונים, בעת מימוש בטוחות, בהתאם להוראות סעיף זה; הודעה בדבר הקמת הקרן תפורסם ברשומות[1].

          (ד)  החשב הכללי, בהסכמת המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון, יתקין את תקנון הקרן; בתקנון כאמור ייקבעו, בין השאר, הוראות בדבר פעולות הקרן, נוהלי הגשת בקשות לקרן והטיפול בהן וסדרי עבודתה של הקרן; תקנון הקרן יפורסם באתר האינטרנט של משרד האוצר.

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 530 (ה"ח 1077)

הוספת סעיף 3ג2

מינוי הממונה, ניהול רישום ובירור פניות הציבור (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

3ד.     (א)  השר ימנה ממונה מבין עובדי משרדו, לעניין דירות שהוראות חוק זה חלות על מכירתן.

          (ב)  הממונה ינהל רישום שיפורטו בו שם קונה הדירה, שם המוכר, פרטי המקרקעין, נותן הבטוחה וסוג הבטוחה שניתנה לטובת הקונה בהתאם להוראות סעיף 2.

          (ג)   (1)   בכפוף להוראות סעיף קטן (ד), הממונה יברר פניות ציבור לעניין חוק זה, לרבות לעניין הפרת הוראות החוק על ידי מוכר;

(2)   מצא הממונה שפניית ציבור היתה מוצדקת, יודיע על כך לפונה ולמוכר; הממונה יפרט בהודעתו את ממצאי הבירור ואת הדרכים לתיקון הליקויים שמצא (להלן – ממצאי הבירור);

(3)   מצא הממונה שפניית ציבור לא היתה מוצדקת או שאין היא ראויה לבירור, יודיע על כך לפונה;

(4)   החלטותיו של הממונה בבירור פניית ציבור וממצאי הבירור –

(א)   לא יהיה בהם כדי להעניק לפונה או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט או בבית דין שלא היו לו לפני כן;

(ב)   לא יהיה בהם כדי למנוע מהפונה או מאדם אחר להשתמש בזכות אחרת או לבקש סעד אחר שהוא זכאי להם, ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, לא יוארך המועד על ידי הגשת הפנייה לממונה או בירורה.

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

          (ד)  קיבל הממונה פניית ציבור בעניין הנוגע לתאגיד בנקאי יעבירה לבירור המפקח על הבנקים; המפקח יברר את הפנייה לפי הוראות סעיף 16 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, ואם מצא כי היתה מוצדקת, יודיע על כך לפונה, לתאגיד הבנקאי וכן לממונה; על אף הוראות הסעיף האמור, המפקח יפרט בהודעתו כאמור את ממצאי הבירור ואת הדרכים לתיקון הליקויים שמצא.

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

          (ה)  קיבל הממונה פניית ציבור בעניין הנוגע למבטח יעבירה לבירור הממונה על שוק ההון; הממונה על שוק ההון יברר את הפנייה לפי הוראות סעיפים 60 עד 62 לחוק הפיקוח על הביטוח, ואם מצא כי היתה מוצדקת, יודיע על כך לפונה, למבטח וכן לממונה; הממונה על שוק ההון יפרט בהודעתו כאמור את ממצאי הבירור ואת הדרכים לתיקון הליקויים שמצא.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 419 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 3ד

 

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 530 (ה"ח 1077)

(ד) קיבל הממונה פניית ציבור בעניין הנוגע לתאגיד בנקאי יעבירה לבירור המפקח לבירור המפקח על הבנקים; המפקח יברר את הפנייה לפי הוראות סעיף 16 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, ואם מצא כי היתה מוצדקת, יודיע על כך לפונה, לתאגיד הבנקאי וכן לממונה; על אף הוראות הסעיף האמור, המפקח יפרט בהודעתו כאמור את ממצאי הבירור ואת הדרכים לתיקון הליקויים שמצא.

(ה) קיבל הממונה פניית ציבור בעניין הנוגע למבטח יעבירה לבירור הממונה על שוק ההון; הממונה על שוק ההון יברר את הפנייה לפי הוראות סעיפים 60 עד 62 לחוק הפיקוח על הביטוח, ואם מצא כי היתה מוצדקת, יודיע על כך לפונה, למבטח וכן לממונה; הממונה על שוק ההון יפרט בהודעתו כאמור את ממצאי הבירור ואת הדרכים לתיקון הליקויים שמצא.

חובת דיווח של מוכר לממונה (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2017

3ה.     (א)  מוכר ימסור לממונה את הפרטים האלה לגבי מכירה של כל דירה בפרויקט בנייה שלו: שם קונה הדירה, שם המוכר, פרטי המקרקעין, נותן הבטוחה וסוג הבטוחה שניתנה לטובת הקונה בהתאם להוראות סעיף 2.

 

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

          (ב)  השר יקבע בתקנות את המועד למסירת הפרטים כאמור בסעיף קטן (א), ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע פרטים נוספים שעל המוכר למסור לממונה.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 420 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 3ה

 

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 531 (ה"ח 1077)

3ה. (א) מוכר ימסור לממונה, סמוך לחתימת חוזה המכר, לממונה את הפרטים האלה לגבי מכירה של כל דירה בפרויקט בנייה שלו: שם קונה הדירה, שם המוכר, פרטי המקרקעין, נותן הבטוחה וסוג הבטוחה שניתנה לטובת הקונה בהתאם להוראות סעיף 2.

(ב) השר יקבע בתקנות את המועד למסירת הפרטים כאמור בסעיף קטן (א), ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע פרטים נוספים שעל המוכר למסור לממונה.

סמכויות פיקוח (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

3ו.      לצורך מילוי תפקידיו, רשאי הממונה –

(1)  לדרוש מכל אדם או גוף הנוגע בדבר למסור לו ידיעות ומסמכים המתייחסים למכירה של דירות על פי חוק זה;

(2)  להיכנס למקום המשמש מוכר ולבצע ביקורת על קיום הוראות לפי חוק זה, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים בלבד אלא על פי צו של בית משפט.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 420 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 3ו

סמכויות הממונה לגבי מוכר או תאגיד מפר (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2017

3ז.      (א)  מצא הממונה כי מוכר הפר את חובתו להבטיח את כספי הקונים כנדרש לפי חוק זה, יתריע על כך בכתב לפני המוכר, ויודיע על כך לקונה ולמפקח על הבנקים או לממונה על שוק ההון, לפי העניין.

 

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

          (ב)  מצא הממונה כי תאגיד שאינו תאגיד בנקאי או מבטח שנתן הלוואה לרכישת דירה, הפר את חובותיו לפי סעיף 3ג, יהיו נתונות לו הסמכויות הנתונות למפקח על הבנקים ולממונה על שוק ההון לפי סעיף 3ח.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 421 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 3ז

 

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 531 (ה"ח 1077)

3ז. (א) מצא הממונה כי מוכר הפר את חובתו להבטיח את כספי הקונים כנדרש לפי חוק זה, יתריע על כך בכתב לפני המוכר, ויודיע על כך לקונה ולמפקח ולמפקח על הבנקים או לממונה על שוק ההון, לפי העניין.

(ב) מצא הממונה כי תאגיד שאינו תאגיד בנקאי או מבטח שנתן הלוואה לרכישת דירה, הפר את חובותיו לפי סעיף 3ג, יהיו נתונות לו הסמכויות הנתונות למפקח למפקח על הבנקים ולממונה על שוק ההון לפי סעיף 3ח.

סמכויות המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון לגבי תאגיד בנקאי או מבטח שהפר את חובותיו (תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

3ח.     מצא המפקח על הבנקים או הממונה על שוק ההון כי תאגיד בנקאי או מבטח, לפי העניין, שהוא תאגיד מלווה, הפר את חובותיו לפי סעיף 3ב, או שתאגיד בנקאי או מבטח, לפי העניין, שנתן הלוואה לקונה לרכישת דירה, הפר את חובותיו לפי סעיף 3ג, רשאי הוא, בלי לגרוע מסמכויותיו על פי כל דין, להורות לתאגיד הבנקאי או למבטח לתקן את ההפרה, וכן רשאי הוא להורות על הדרכים לתיקונה, כפי שימצא לנכון.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 421 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 3ח

 

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 531 (ה"ח 1077)

החלפת סעיף 3ח

הנוסח הקודם:

סמכויות המפקח לגבי תאגיד בנקאי מפר

3ח. מצא המפקח כי תאגיד בנקאי מלווה הפר את חובותיו לפי סעיף 3ב, או שתאגיד בנקאי שנתן הלוואה לרכישת דירה הפר את חובותיו לפי סעיף 3ג, רשאי הוא, בלי לגרוע מסמכויותיו על פי כל דין, להורות לתאגיד הבנקאי המפר לתקן את ההפרה, וכן רשאי הוא להורות על הדרכים לתיקונה, כפי שימצא לנכון.

דיווח שנתי מטעם הממונה (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2017

3ט.     (א)  הממונה יגיש לשר ולוועדת הכספים של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון על פעולותיו, על ביצוע הוראות לפי חוק זה וכן דיווח על ממצאי הבירור, לרבות על ממצאי הבירור שהמפקח על הבנקים או הממונה על שוק ההון העביר אליו; בדין וחשבון יפורטו גם שמות מוכרים שהפרו הוראות לפי חוק זה.

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות כל דין, דין וחשבון כאמור בסעיף קטן (א) יהיה פתוח לעיון הציבור במשרדי הממונה או בכל דרך אחרת שקבע השר.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 421 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 3ט

 

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 531 (ה"ח 1077)

(א) הממונה יגיש לשר ולוועדת הכספים של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון על פעולותיו, על ביצוע הוראות לפי חוק זה וכן דיווח על ממצאי הבירור, לרבות על ממצאי הבירור שהמפקח העביר אליו שהמפקח על הבנקים או הממונה על שוק ההון העביר אליו; בדין וחשבון יפורטו גם שמות מוכרים שהפרו הוראות לפי חוק זה.

עונשין (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

4.    (א)  העושה אחת מאלה, דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין):

(1)   לא יידע את הקונה בדבר זכותו על פי חוק זה להבטחת הכספים ששילם, בניגוד להוראות סעיף 2א1;

(תיקון מס' 5) תשס"ח-2008

(1א) קיבל מקונה תשלומי כספים על חשבון מחיר הדירה, בלי שהובטחו הכספים בהתאם להוראות סעיף 3;

(2)   לא דיווח לממונה על פרטי עסקאות מכר, בניגוד להוראות סעיף 3ה.

          (ב)  העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שנה או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(1)   קיבל על חשבון מחיר הדירה, סכום העולה על שבעה אחוזים מהמחיר בלי שהובטחו הכספים בהתאם להוראות סעיף 2;

(2)   לא מסר לקונה את פנקס השוברים או קיבל תשלומים שלא באמצעות פנקס השוברים, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ד).

          (ג)   העושה אחת מאלה, דינו – כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(1)   לא הפיק פנקס שוברים או לא הפקיד את התשלומים באמצעות פנקס השוברים בחשבון הליווי, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ג);

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

(2)   לא המציא ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח או לא וידא כי ניתנה בטוחה אחרת, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ה);

(3)   לא יידע את הקונה בדבר זכויותיו להבטחת הכספים ששולמו למוכר או לא וידא כי ניתנה בטוחה לקונה או התחייבות בכתב של המוכר, בניגוד להוראות סעיף 3ג.

          (ד)  הורשע מוכר בעבירה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), רשאי בית המשפט לפסול אותו מהשתתפות במכרזים לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, שעורכים המדינה או תאגיד ממשלתי כהגדרתו בחוק האמור, לתקופה שלא תעלה על חמש שנים.

          (ה)  הורשע מוכר שהוא קבלן לעבודות הנדסה בנאיות, כמשמעותן בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 (בחוק זה – חוק רישום קבלנים), בעבירה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), רשאי בית המשפט לפסול אותו לרישום בפנקס, ואם נרשם – לבטל את רישומו, הכל לתקופה שיקבע בית המשפט.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 421 (ה"ח 205)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

4. מוכר העובר על הוראות סעיף 2, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 100,000 לירות; ואם היה קבלן לעבודות הנדסה בנאיות כמשמעותן בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, רשאי בית המשפט לפסול אותו לרישום בפנקס, ואם נרשם – לבטל את רישומו, הכל לתקופה שיקבע בית המשפט.

 

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 426 (ה"ח 366)

(א) העושה אחת מאלה, דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין):

(1) לא יידע את הקונה בדבר זכותו על פי חוק זה להבטחת הכספים ששילם, בניגוד להוראות סעיף 2א1;

(1א) קיבל מקונה תשלומי כספים על חשבון מחיר הדירה, בלי שהובטחו הכספים בהתאם להוראות סעיף 3;

(2) לא דיווח לממונה על פרטי עסקאות מכר, בניגוד להוראות סעיף 3ה.

 

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 531 (ה"ח 1077)

(ג) העושה אחת מאלה, דינו – כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(1) לא הפיק פנקס שוברים או לא הפקיד את התשלומים באמצעות פנקס השוברים בחשבון הליווי, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ג);

(2) לא המציא ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח או לא וידא כי ניתנה בטוחה אחרת, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ה);

אחריות נושא משרה בתאגיד (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

4א.     (א)  נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 4(א) או (ב) על ידי התאגיד או עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – מחצית הקנס כאמור בסעיף 4(א) או (ב), לפי העניין; בסעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד ושותף, למעט שותף מוגבל או פקיד מטעם התאגיד האחראי על התחום שבו בוצעה העבירה.

          (ב)  הורשע תאגיד בעבירה לפי סעיף 4(א) או (ב), חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי הסעיף האמור, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 422 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 4א

הטלת עיצום כספי (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008 הודעה תש"ף-2020

4ב.     (א)  על הפרת הוראות אלה בידי מוכר או תאגיד יטיל הממונה על המוכר או על התאגיד, לפי העניין, עיצום כספי בהתאם להוראות סעיפים 4ג עד 4יג בסכום המפורט להלן, לפי העניין:

(1)   אי-דיווח של המוכר לממונה על מידע לגבי מכירה של דירה, בניגוד להוראות סעיף 3ה – עיצום כספי בסכום של 28,110 שקלים חדשים;

(2)   מכירת דירה לקונה על ידי המוכר בלא יידוע בכתב של הקונה בדבר זכותו על פי חוק זה, בניגוד להוראת סעיף 2א1 – עיצום כספי בסכום של 56,180 שקלים חדשים;

(3)   אי-יידוע קונה בדבר זכויותיו להבטחת הכספים ששולמו למוכר או אי-וידוא כי ניתנה בטוחה לטובת הקונה או התחייבות בכתב של המוכר למתן בטוחה, בניגוד להוראות סעיף 3ג – עיצום כספי בסכום של 56,180 שקלים חדשים;

(4)   אי-מסירת פנקס שוברים מהמוכר לקונה או קבלת תשלומים בעבור הדירה, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ד) – עיצום כספי בסכום של 224,750 שקלים חדשים;

(5)   קבלת סכום כסף העולה על שבעה אחוזים ממחיר הדירה, מהקונה על ידי המוכר, על חשבון מחיר הדירה, בניגוד להוראות סעיף 2 – עיצום כספי בסכום של 449,490 שקלים חדשים.

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

          (ב)  על הפרת הוראות אלה בידי תאגיד בנקאי או מבטח, יטיל המפקח על הבנקים או הממונה על שוק ההון, על התאגיד הבנקאי או המבטח, הכל לפי העניין, עיצום כספי בהתאם להוראות סעיף 4יד בסכום של מיליון שקלים חדשים:

(1)   אי-הפקת פנקס שוברי תשלום או אי-הפקדת תשלומים באמצעות פנקס השוברים בחשבון הליווי, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ג);

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

(2)   אי-הוצאת ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח או אי-וידוא של הוצאת בטוחה אחרת, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ה);

(3)   אי-יידוע הקונה בדבר זכויותיו להבטחת הכספים ששולמו למוכר או אי-וידוא כי ניתנה בטוחה לטובת הקונה או התחייבות בכתב של המוכר למתן בטוחה, בניגוד להוראות סעיף 3ג.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 422 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 4ב

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 754

(א) על הפרת הוראות אלה בידי מוכר או תאגיד יטיל הממונה על המוכר או על התאגיד, לפי העניין, עיצום כספי בהתאם להוראות סעיפים 4ג עד 4יג בסכום המפורט להלן, לפי העניין:

(1) אי-דיווח של המוכר לממונה על מידע לגבי מכירה של דירה, בניגוד להוראות סעיף 3ה – עיצום כספי בסכום של 25,000 26,420 שקלים חדשים;

(2) מכירת דירה לקונה על ידי המוכר בלא יידוע בכתב של הקונה בדבר זכותו על פי חוק זה, בניגוד להוראת סעיף 2א1 – עיצום כספי בסכום של 50,000 52,840 שקלים חדשים;

(3) אי-יידוע קונה בדבר זכויותיו להבטחת הכספים ששולמו למוכר או אי-וידוא כי ניתנה בטוחה לטובת הקונה או התחייבות בכתב של המוכר למתן בטוחה, בניגוד להוראות סעיף 3ג – עיצום כספי בסכום של 50,000 52,840 שקלים חדשים;

(4) אי-מסירת פנקס שוברים מהמוכר לקונה או קבלת תשלומים בעבור הדירה, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ד) – עיצום כספי בסכום של 200,000 211,380 שקלים חדשים;

(5) קבלת סכום כסף העולה על שבעה אחוזים ממחיר הדירה, מהקונה על ידי המוכר, על חשבון מחיר הדירה, בניגוד להוראות סעיף 2 – עיצום כספי בסכום של 400,000 422,760 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7077 מיום 12.1.2012 עמ' 618

(א) על הפרת הוראות אלה בידי מוכר או תאגיד יטיל הממונה על המוכר או על התאגיד, לפי העניין, עיצום כספי בהתאם להוראות סעיפים 4ג עד 4יג בסכום המפורט להלן, לפי העניין:

(1) אי-דיווח של המוכר לממונה על מידע לגבי מכירה של דירה, בניגוד להוראות סעיף 3ה – עיצום כספי בסכום של 26,420 27,100 שקלים חדשים;

(2) מכירת דירה לקונה על ידי המוכר בלא יידוע בכתב של הקונה בדבר זכותו על פי חוק זה, בניגוד להוראת סעיף 2א1 – עיצום כספי בסכום של 52,840 54,190 שקלים חדשים;

(3) אי-יידוע קונה בדבר זכויותיו להבטחת הכספים ששולמו למוכר או אי-וידוא כי ניתנה בטוחה לטובת הקונה או התחייבות בכתב של המוכר למתן בטוחה, בניגוד להוראות סעיף 3ג – עיצום כספי בסכום של 52,840 54,190 שקלים חדשים;

(4) אי-מסירת פנקס שוברים מהמוכר לקונה או קבלת תשלומים בעבור הדירה, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ד) – עיצום כספי בסכום של 211,380 216,770 שקלים חדשים;

(5) קבלת סכום כסף העולה על שבעה אחוזים ממחיר הדירה, מהקונה על ידי המוכר, על חשבון מחיר הדירה, בניגוד להוראות סעיף 2 – עיצום כספי בסכום של 422,760 433,540 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7213 מיום 20.1.2013 עמ' 642

(א) על הפרת הוראות אלה בידי מוכר או תאגיד יטיל הממונה על המוכר או על התאגיד, לפי העניין, עיצום כספי בהתאם להוראות סעיפים 4ג עד 4יג בסכום המפורט להלן, לפי העניין:

(1) אי-דיווח של המוכר לממונה על מידע לגבי מכירה של דירה, בניגוד להוראות סעיף 3ה – עיצום כספי בסכום של 27,100 27,490 שקלים חדשים;

(2) מכירת דירה לקונה על ידי המוכר בלא יידוע בכתב של הקונה בדבר זכותו על פי חוק זה, בניגוד להוראת סעיף 2א1 – עיצום כספי בסכום של 54,190 54,970 שקלים חדשים;

(3) אי-יידוע קונה בדבר זכויותיו להבטחת הכספים ששולמו למוכר או אי-וידוא כי ניתנה בטוחה לטובת הקונה או התחייבות בכתב של המוכר למתן בטוחה, בניגוד להוראות סעיף 3ג – עיצום כספי בסכום של 54,190 54,970 שקלים חדשים;

(4) אי-מסירת פנקס שוברים מהמוכר לקונה או קבלת תשלומים בעבור הדירה, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ד) – עיצום כספי בסכום של 216,770 219,900 שקלים חדשים;

(5) קבלת סכום כסף העולה על שבעה אחוזים ממחיר הדירה, מהקונה על ידי המוכר, על חשבון מחיר הדירה, בניגוד להוראות סעיף 2 – עיצום כספי בסכום של 433,540 439,790 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7350 מיום 6.3.2014 עמ' 762

(א) על הפרת הוראות אלה בידי מוכר או תאגיד יטיל הממונה על המוכר או על התאגיד, לפי העניין, עיצום כספי בהתאם להוראות סעיפים 4ג עד 4יג בסכום המפורט להלן, לפי העניין:

(1) אי-דיווח של המוכר לממונה על מידע לגבי מכירה של דירה, בניגוד להוראות סעיף 3ה – עיצום כספי בסכום של 27,490 28,020 שקלים חדשים;

(2) מכירת דירה לקונה על ידי המוכר בלא יידוע בכתב של הקונה בדבר זכותו על פי חוק זה, בניגוד להוראת סעיף 2א1 – עיצום כספי בסכום של 54,970 56,020 שקלים חדשים;

(3) אי-יידוע קונה בדבר זכויותיו להבטחת הכספים ששולמו למוכר או אי-וידוא כי ניתנה בטוחה לטובת הקונה או התחייבות בכתב של המוכר למתן בטוחה, בניגוד להוראות סעיף 3ג – עיצום כספי בסכום של 54,970 56,020 שקלים חדשים;

(4) אי-מסירת פנקס שוברים מהמוכר לקונה או קבלת תשלומים בעבור הדירה, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ד) – עיצום כספי בסכום של 219,900 224,100 שקלים חדשים;

(5) קבלת סכום כסף העולה על שבעה אחוזים ממחיר הדירה, מהקונה על ידי המוכר, על חשבון מחיר הדירה, בניגוד להוראות סעיף 2 – עיצום כספי בסכום של 439,790 448,190 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7490 מיום 12.2.2015 עמ' 848

(א) על הפרת הוראות אלה בידי מוכר או תאגיד יטיל הממונה על המוכר או על התאגיד, לפי העניין, עיצום כספי בהתאם להוראות סעיפים 4ג עד 4יג בסכום המפורט להלן, לפי העניין:

(1) אי-דיווח של המוכר לממונה על מידע לגבי מכירה של דירה, בניגוד להוראות סעיף 3ה – עיצום כספי בסכום של 28,020 27,970 שקלים חדשים;

(2) מכירת דירה לקונה על ידי המוכר בלא יידוע בכתב של הקונה בדבר זכותו על פי חוק זה, בניגוד להוראת סעיף 2א1 – עיצום כספי בסכום של 56,020 55,910 שקלים חדשים;

(3) אי-יידוע קונה בדבר זכויותיו להבטחת הכספים ששולמו למוכר או אי-וידוא כי ניתנה בטוחה לטובת הקונה או התחייבות בכתב של המוכר למתן בטוחה, בניגוד להוראות סעיף 3ג – עיצום כספי בסכום של 56,020 55,910 שקלים חדשים;

(4) אי-מסירת פנקס שוברים מהמוכר לקונה או קבלת תשלומים בעבור הדירה, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ד) – עיצום כספי בסכום של 224,100 223,660 שקלים חדשים;

(5) קבלת סכום כסף העולה על שבעה אחוזים ממחיר הדירה, מהקונה על ידי המוכר, על חשבון מחיר הדירה, בניגוד להוראות סעיף 2 – עיצום כספי בסכום של 448,190 447,310 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7636 מיום 30.3.2016 עמ' 899

(א) על הפרת הוראות אלה בידי מוכר או תאגיד יטיל הממונה על המוכר או על התאגיד, לפי העניין, עיצום כספי בהתאם להוראות סעיפים 4ג עד 4יג בסכום המפורט להלן, לפי העניין:

(1) אי-דיווח של המוכר לממונה על מידע לגבי מכירה של דירה, בניגוד להוראות סעיף 3ה – עיצום כספי בסכום של 27,970 27,690 שקלים חדשים;

(2) מכירת דירה לקונה על ידי המוכר בלא יידוע בכתב של הקונה בדבר זכותו על פי חוק זה, בניגוד להוראת סעיף 2א1 – עיצום כספי בסכום של 55,910 55,350 שקלים חדשים;

(3) אי-יידוע קונה בדבר זכויותיו להבטחת הכספים ששולמו למוכר או אי-וידוא כי ניתנה בטוחה לטובת הקונה או התחייבות בכתב של המוכר למתן בטוחה, בניגוד להוראות סעיף 3ג – עיצום כספי בסכום של 55,910 55,350 שקלים חדשים;

(4) אי-מסירת פנקס שוברים מהמוכר לקונה או קבלת תשלומים בעבור הדירה, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ד) – עיצום כספי בסכום של 223,660 221,430 שקלים חדשים;

(5) קבלת סכום כסף העולה על שבעה אחוזים ממחיר הדירה, מהקונה על ידי המוכר, על חשבון מחיר הדירה, בניגוד להוראות סעיף 2 – עיצום כספי בסכום של 447,310 442,850 שקלים חדשים.

 

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 531 (ה"ח 1077)

(ב) על הפרת הוראות אלה בידי תאגיד בנקאי יטיל המפקח על התאגיד הבנקאי בידי תאגיד בנקאי או מבטח, יטיל המפקח על הבנקים או הממונה על שוק ההון, על התאגיד הבנקאי או המבטח, הכל לפי העניין, עיצום כספי בהתאם להוראות סעיף 4יד בסכום של מיליון שקלים חדשים:

(1) אי-הפקת פנקס שוברי תשלום או אי-הפקדת תשלומים באמצעות פנקס השוברים בחשבון הליווי, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ג);

(2) אי-הוצאת ערבות בנקאית או פולסת ביטוח או אי-וידוא של הוצאת בטוחה אחרת, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ה);

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7816 מיום 24.5.2017 עמ' 1112

(א) על הפרת הוראות אלה בידי מוכר או תאגיד יטיל הממונה על המוכר או על התאגיד, לפי העניין, עיצום כספי בהתאם להוראות סעיפים 4ג עד 4יג בסכום המפורט להלן, לפי העניין:

(1) אי-דיווח של המוכר לממונה על מידע לגבי מכירה של דירה, בניגוד להוראות סעיף 3ה – עיצום כספי בסכום של 27,690 27,610 שקלים חדשים;

(2) מכירת דירה לקונה על ידי המוכר בלא יידוע בכתב של הקונה בדבר זכותו על פי חוק זה, בניגוד להוראת סעיף 2א1 – עיצום כספי בסכום של 55,350 55,180 שקלים חדשים;

(3) אי-יידוע קונה בדבר זכויותיו להבטחת הכספים ששולמו למוכר או אי-וידוא כי ניתנה בטוחה לטובת הקונה או התחייבות בכתב של המוכר למתן בטוחה, בניגוד להוראות סעיף 3ג – עיצום כספי בסכום של 55,350 55,180 שקלים חדשים;

(4) אי-מסירת פנקס שוברים מהמוכר לקונה או קבלת תשלומים בעבור הדירה, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ד) – עיצום כספי בסכום של 221,430 220,760 שקלים חדשים;

(5) קבלת סכום כסף העולה על שבעה אחוזים ממחיר הדירה, מהקונה על ידי המוכר, על חשבון מחיר הדירה, בניגוד להוראות סעיף 2 – עיצום כספי בסכום של 442,850 441,510 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7930 מיום 15.1.2018 עמ' 845

(א) על הפרת הוראות אלה בידי מוכר או תאגיד יטיל הממונה על המוכר או על התאגיד, לפי העניין, עיצום כספי בהתאם להוראות סעיפים 4ג עד 4יג בסכום המפורט להלן, לפי העניין:

(1) אי-דיווח של המוכר לממונה על מידע לגבי מכירה של דירה, בניגוד להוראות סעיף 3ה – עיצום כספי בסכום של 27,610 27,690 שקלים חדשים;

(2) מכירת דירה לקונה על ידי המוכר בלא יידוע בכתב של הקונה בדבר זכותו על פי חוק זה, בניגוד להוראת סעיף 2א1 – עיצום כספי בסכום של 55,180 55,350 שקלים חדשים;

(3) אי-יידוע קונה בדבר זכויותיו להבטחת הכספים ששולמו למוכר או אי-וידוא כי ניתנה בטוחה לטובת הקונה או התחייבות בכתב של המוכר למתן בטוחה, בניגוד להוראות סעיף 3ג – עיצום כספי בסכום של 55,180 55,350 שקלים חדשים;

(4) אי-מסירת פנקס שוברים מהמוכר לקונה או קבלת תשלומים בעבור הדירה, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ד) – עיצום כספי בסכום של 220,760 221,420 שקלים חדשים;

(5) קבלת סכום כסף העולה על שבעה אחוזים ממחיר הדירה, מהקונה על ידי המוכר, על חשבון מחיר הדירה, בניגוד להוראות סעיף 2 – עיצום כספי בסכום של 441,510 442,840 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8171 מיום 12.2.2019 עמ' 2236

(א) על הפרת הוראות אלה בידי מוכר או תאגיד יטיל הממונה על המוכר או על התאגיד, לפי העניין, עיצום כספי בהתאם להוראות סעיפים 4ג עד 4יג בסכום המפורט להלן, לפי העניין:

(1) אי-דיווח של המוכר לממונה על מידע לגבי מכירה של דירה, בניגוד להוראות סעיף 3ה – עיצום כספי בסכום של 27,690 28,020 שקלים חדשים;

(2) מכירת דירה לקונה על ידי המוכר בלא יידוע בכתב של הקונה בדבר זכותו על פי חוק זה, בניגוד להוראת סעיף 2א1 – עיצום כספי בסכום של 55,350 56,010 שקלים חדשים;

(3) אי-יידוע קונה בדבר זכויותיו להבטחת הכספים ששולמו למוכר או אי-וידוא כי ניתנה בטוחה לטובת הקונה או התחייבות בכתב של המוכר למתן בטוחה, בניגוד להוראות סעיף 3ג – עיצום כספי בסכום של 55,350 56,010 שקלים חדשים;

(4) אי-מסירת פנקס שוברים מהמוכר לקונה או קבלת תשלומים בעבור הדירה, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ד) – עיצום כספי בסכום של 221,420 224,070 שקלים חדשים;

(5) קבלת סכום כסף העולה על שבעה אחוזים ממחיר הדירה, מהקונה על ידי המוכר, על חשבון מחיר הדירה, בניגוד להוראות סעיף 2 – עיצום כספי בסכום של 442,840 448,130 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8325 מיום 14.1.2020 עמ' 418

(א) על הפרת הוראות אלה בידי מוכר או תאגיד יטיל הממונה על המוכר או על התאגיד, לפי העניין, עיצום כספי בהתאם להוראות סעיפים 4ג עד 4יג בסכום המפורט להלן, לפי העניין:

(1) אי-דיווח של המוכר לממונה על מידע לגבי מכירה של דירה, בניגוד להוראות סעיף 3ה – עיצום כספי בסכום של 28,020 28,110 שקלים חדשים;

(2) מכירת דירה לקונה על ידי המוכר בלא יידוע בכתב של הקונה בדבר זכותו על פי חוק זה, בניגוד להוראת סעיף 2א1 – עיצום כספי בסכום של 56,010 56,180 שקלים חדשים;

(3) אי-יידוע קונה בדבר זכויותיו להבטחת הכספים ששולמו למוכר או אי-וידוא כי ניתנה בטוחה לטובת הקונה או התחייבות בכתב של המוכר למתן בטוחה, בניגוד להוראות סעיף 3ג – עיצום כספי בסכום של 56,010 56,180 שקלים חדשים;

(4) אי-מסירת פנקס שוברים מהמוכר לקונה או קבלת תשלומים בעבור הדירה, בניגוד להוראות סעיף 3ב(ד) – עיצום כספי בסכום של 224,070 224,750 שקלים חדשים;

(5) קבלת סכום כסף העולה על שבעה אחוזים ממחיר הדירה, מהקונה על ידי המוכר, על חשבון מחיר הדירה, בניגוד להוראות סעיף 2 – עיצום כספי בסכום של 448,130 449,490 שקלים חדשים.

הודעה על כוונת חיוב בעיצום כספי (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ח-2008

4ג.     היה לממונה יסוד סביר להניח כי מי שחלה עליו חובה לפי הוראת חיקוק המנויה בסעיף 4ב הפר הוראה כאמור (להלן – המפר), רשאי הוא למסור לו הודעה על כוונה להטיל עליו עיצום כספי (בחוק זה – הודעה על כוונת חיוב); בהודעה כאמור יציין הממונה, בין השאר, את אלה:

(1)  המעשה המהווה את ההפרה;

(2)  שיעור העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;

(3)  זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 4ד;

(4)  שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או חוזרת לפי הוראות סעיף 4ז.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 423 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 4ג

 

מיום 6.10.2008

ת"ט תשס"ח-2008

ס"ח תשס"ח מס' 2162 מיום 6.7.2008 עמ' 618

4ג. (א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי מי שחלה עליו חובה לפי הוראת חיקוק המנויה בסעיף 4ב הפר הוראה כאמור (להלן – המפר), רשאי הוא למסור לו הודעה על כוונה להטיל עליו עיצום כספי (בחוק זה – הודעה על כוונת חיוב); בהודעה כאמור יציין הממונה, בין השאר, את אלה:

טיעון בפני הממונה (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

4ד.     מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל את העיצום הכספי ולעניין שיעורו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 423 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 4ד

הודעת חיוב (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

4ה.     (א)  טען מפר את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 4ד, יחליט הממונה, לאחר ששקל את הטענות שנטענו, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 4ח.

          (ב)  (1)   החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) להטיל על המפר עיצום כספי, ימסור לו דרישה לשלם את העיצום הכספי (להלן – הודעת חיוב); בהודעת החיוב יציין הממונה, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן והתקופה לתשלומו;

(2)   החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) שלא להטיל על המפר עיצום כספי, ימסור הודעה על כך למפר.

          (ג)   לא ביקש המפר לטעון את טענותיו לפי הוראות סעיף 4ד, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על כוונת חיוב, יראו הודעה זו, בתום 30 הימים האמורים, כהודעת חיוב שנמסרה למפר במועד האמור.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 423 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 4ה

סכום מעודכן של העיצום הכספי (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

4ו.      (א)  העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת הודעת החיוב, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 4ד – ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגש ערר על החלטת הממונה לפי סעיף 4ה, וועדת הערר הורתה על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערר.

(תיקון מס' 7) תשע"ד-2013

          (ב)  סכום העיצום הכספי יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום ז' בתשרי התשס"ט (6 באוקטובר 2008); הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ג)   הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי סעיף קטן (ב), תפורסם ברשומות.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 424 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 4ו

 

מיום 1.1.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2416 מיום 2.12.2013 עמ' 61 (ה"ח 509)

(ב) סכום העיצום הכספי יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוק זה ביום ז' בתשרי התשס"ט (6 באוקטובר 2008); הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הפרה נמשכת והפרה חוזרת (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

4ז.      (א)  בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

          (ב)  בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה המנויה בסעיף 4ב, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה, שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 424 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 4ז

סכומים מופחתים (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

4ח.     (א)  הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בפרק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

          (ב)  השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהקבוע בפרק זה, בשיעורים שיקבע.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 424 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 4ח

המועד לתשלום העיצום הכספי (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

4ט.     העיצום הכספי ישולם בתוך 30 ימים מיום מסירת הודעת החיוב כאמור בסעיף 4ה.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 424 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 4ט

 

הפרשי הצמדה וריבית (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

4י.      לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 425 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 4י

גביה (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

4יא.    עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גביה).

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 425 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 4יא

 

שמירת אחריות פלילית (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008

4יב.    (א)  תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה המנויה בסעיף 4ב.

          (ב)  הוגש נגד מפר כתב אישום בשל הפרת הוראה המנויה בסעיף 4ב, לא יחויב בשלה בתשלום עיצום כספי, ואם שילם – יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 425 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 4יב

ערר (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

4יג.    (א)  מי שנמסרה לו הודעת חיוב רשאי לערור לפני ועדת הערר שהוקמה לפי סעיף 10 לחוק רישום קבלנים (בסעיף זה – ועדת הערר); על ערר לפי סעיף זה יחולו ההוראות בדבר סמכויות עזר, סדרי דין וערעור מינהלי לפי החוק האמור.

          (ב)  הערר יוגש בתוך 30 ימים מיום שנמסרה הודעת החיוב.

          (ג)   אין בהגשת ערר כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי אלא אם כן הורו הממונה או ועדת הערר אחרת.

          (ד)  שולם העיצום הכספי והתקבל הערר, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו ועד יום החזרתו.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 425 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 4יג

הטלת עיצום כספי על תאגיד בנקאי או מבטח (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008 (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2017

4יד.    הוראות סעיפים 4ג עד 4יג יחולו על תאגיד בנקאי בשינויים אלה: סמכויות הממונה לפי אותם סעיפים יהיו נתונות למפקח על הבנקים ועל הודעת חיוב יהיה ניתן לערער לפי הוראות סעיף 14טו לפקודת הבנקאות.

 

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

          (ב)  הוראות סעיפים 4ג עד 4יג יחולו על מבטח בשינויים אלה: סמכויות הממונה לפי אותם סעיפים יהיו נתונות לממונה על שוק ההון, ועל הודעת חיוב יהיה ניתן לערער לפי הוראות סעיף 92יב לחוק הפיקוח על הביטוח.

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 425 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 4יד

 

מיום 30.3.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 531 (ה"ח 1077)

הטלת עיצום כספי על תאגיד בנקאי או מבטח

4יד. (א) הוראות סעיפים 4ג עד 4יג יחולו על תאגיד בנקאי בשינויים אלה: סמכויות הממונה לפי אותם סעיפים יהיו נתונות למפקח על הבנקים ועל הודעת חיוב יהיה ניתן לערער לפי הוראות סעיף 14טו לפקודת הבנקאות.

(ב) הוראות סעיפים 4ג עד 4יג יחולו על מבטח בשינויים אלה: סמכויות הממונה לפי אותם סעיפים יהיו נתונות לממונה על שוק ההון, ועל הודעת חיוב יהיה ניתן לערער לפי הוראות סעיף 92יב לחוק הפיקוח על הביטוח.

תחולה

5.    הוראות חוק זה לא יחולו על דירה שחוזה המכר לגביה נכרת לפני תחילתו של חוק זה.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 1) תשל"ו-1976 ת"ט תשל"ו-1976 (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2008

6.    השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות הקובעות דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה לענין סעיפים 2א ו-2ב(1).

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ו מס' 803 מיום 1.4.1976 בעמ' 134 (ה"ח 1229)

6. שר השיכון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות הקובעות דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה לענין סעיף 2א(1).

 

מיום 7.7.1976

ת"ט תשל"ו-1976

ס"ח תשל"ו מס' 819 מיום 7.7.1976 בעמ' 238

6. שר השיכון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות הקובעות דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה לענין סעיף 2א(1) סעיפים 2א ו-2ב(1).

 

מיום 6.10.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 425 (ה"ח 205)

6. שר השיכון השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות הקובעות דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה לענין סעיפים 2א ו-2ב(1).

 

תחילה

7.    תחילתו של חוק זה ביום כ"א בשבט תשל"ה (2 בפברואר 1975).

 

(תיקון מס' 7) תשע"ד-2013

תוספת

(סעיף 2ג)

תאריך      

לכבוד       (להלן – הקונה)

פרטי הדירה:

     

     

     

     

     

     

גוש

חלקה

תכנית

מגרש

מספר בניין

מספר דירה

(להלן – הדירה)

פרטי המקרקעין שעליהם נבנית הדירה:       (להלן – המקרקעין).

פרטי המוכר:       (להלן – המוכר).

בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 (להלן – החוק), הרינו להודיעכם ולהתחייב כדלקמן:

ככל שזכויות המוכר במקרקעין משועבדות לטובתנו או שניתנה התחייבות לשעבודן לטובתנו (להלן – השעבוד), אנו מתחייבים כי השעבוד לא ימומש מתוך הדירה בהתקיים כל אלה:

1.        בניית הדירה הושלמה;

2.        ההחזקה בדירה נמסרה לקונה;

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

3.        מלוא מחיר הדירה שולם למוכר בהתאם לפנקס השוברים (לעניין תאגיד מלווה) או בהתאם לחוזה המכר (לעניין תאגיד בנקאי או מבטח שאינו תאגיד מלווה);

4.        כספי הקונה הובטחו לפי סעיף 2(3), (4) או (5) לחוק, בהתאם לסעיף 2א לחוק, או התקיימו התנאים הקבועים בסעיף 2ב(א) לחוק.

בכפוף לאמור, אנו מתחייבים לפעול למחיקתו של כל רישום בקשר לתחולת השעבוד על הדירה, לרבות בפנקסי המקרקעין, אצל רשות מקרקעי ישראל או במאגר המשכונות, בתוך זמן סביר לאחר שהדירה תירשם כיחידת רישום נפרדת ויהיה אפשר לפעול כאמור לגבי הדירה בנפרד משאר המקרקעין; אנו נהיה רשאים לממש את השעבוד מתוך שאר חלקי המקרקעין, למעט הדירה, בכל עת ובלא צורך בקבלת הסכמת הקונה.

מובהר כי האמור לא יחול לגבי שעבוד או לגבי התחייבות לרישום משכנתה שניתנו בשל אשראי שהועמד לקונה על ידינו או שסוכם עם הקונה כי הדירה תבטיח אותו.

 

......... חתימה ______________

 

 

                                        יצחק רבין                 אברהם עופר

                                                 ראש הממשלה                       שר השיכון

      אפרים קציר

        נשיא המדינה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשל"ה מס' 749 מיום 28.11.1974 עמ' 14 (ה"ח תשל"ג מס' 1074 עמ' 367).

תוקן ס"ח תשל"ו מס' 803 מיום 1.4.1976 עמ' 134 (ה"ח תשל"ו מס' 1229 עמ' 175) – תיקון מס' 1. ת"ט ס"ח תשל"ו מס' 819 מיום 7.7.1976 בעמ' 238.

ס"ח תשמ"א מס' 997 מיום 11.1.1981 עמ' 70 (ה"ח תש"ם מס' 1439 עמ' 134) – תיקון מס' 2.

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 עמ' 277 (ה"ח תשנ"ח מס' 2721 עמ' 376) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 418 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 205 עמ' 170) – תיקון מס' 4; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו ור' סעיף 7 לענין תחולה. ת"ט ס"ח תשס"ח מס' 2162 מיום 6.7.2008 עמ' 618; תחילתו ביום 6.10.2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2146 מיום 6.4.2008 עמ' 426 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 366 עמ' 406) – תיקון מס' 5; תחילתו ביום 6.10.2008 ותחולתו על חוזי מכר שנכרתו מאותו יום.

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 328 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348, 514) – תיקון מס' 6 בסעיף 31 לחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 1.1.2010 (ת"ט ס"ח תש"ע מס' 2218 מיום 16.12.2009 עמ' 281).

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 754 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7077 מיום 12.1.2012 עמ' 618 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7213 מיום 20.1.2013 עמ' 641 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ס"ח תשע"ד מס' 2416 מיום 2.12.2013 עמ' 60 (ה"ח הכנסת תשע"ג מס' 509 עמ' 34) – תיקון מס' 7; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו ור' סעיף 4(ב) לעניין תחולה.

4. (ב) הוראות סעיף 2ג והתוספת לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 1 ו-3 לחוק זה, יחולו על הסכמי ליווי או הסכמי מימון ועל חוזי מכר במסגרת פרויקט הבנייה נושא הסכם הליווי או הסכם המימון, שנכרתו ביום התחילה ואילך.

ק"ת תשע"ד מס' 7350 מיום 6.3.2014 עמ' 762 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7490 מיום 12.2.2015 עמ' 848 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7636 מיום 30.3.2016 עמ' 899 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1262 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1032 עמ' 890) – תיקון מס' 8 בסעיף 9 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), תשע"ו-2016; ר' סעיף 24 לענין תחילה.

24. תחילתו של חוק זה ביום ל' בתשרי התשע"ז (1 בנובמבר 2016) (להלן – יום התחילה), ורשאי השר, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לדחות את יום התחילה אם מצא כי הדחייה דרושה לשם היערכות להפעלת הוראות חוק זה.

ס"ח תשע"ז מס' 2620 מיום 30.3.2017 עמ' 528 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1077 עמ' 1492) – תיקון מס' 9; ר' סעיף 18 לענין תחולה.

18. (א) חוק זה יחול לגבי דירה שחוזה המכר לגביה נכרת מיום פרסומו של חוק זה ואילך.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

  (1) הוראות סעיף 3ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, למעט הוראות סעיף קטן (ה) שבו, כנוסחו בסעיף 5(5)(ב) לחוק זה, יחולו לגבי פרויקט בנייה שהסכם הליווי הפיננסי לגביו נכרת ביום פרסומו של חוק זה ואילך;

  (2) הוראות סעיף 2 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2(1)(א), (2)(ב) ו-(3) לחוק זה, סעיף 3ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5(5)(ב) לחוק זה, וסעיפים 3ג1 ו-3ג2 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 7 לחוק זה, יחולו לגבי פרויקט בנייה שחוזי המכר לגבי כל הדירות הכלולות בו נכרתו במועד הקובע ואילך, וכן יחולו הוראות אותם סעיפים לגבי פרויקט בנייה שחוזי המכר לגבי חלק מהדירות הכלולות בו נכרתו לפני תום חמש שנים מהמועד הקובע וחוזי המכר לגבי שאר הדירות הכלולות בו נכרתו לאחר תום חמש השנים האמורות, אם התקיים האמור בסעיף 17 ותוקפן של הוראות הסעיפים האמורים פקע; לעניין זה –

"פרויקט בנייה" – לרבות בניין שטרם הוחל במכירת דירותיו;

"המועד הקובע" – 15 ימים לאחר פרסום הודעה ברשומות בדבר הקמת הקרן, כאמור בסעיף 3ג2(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 7 לחוק זה; פרסום הודעה כאמור ייעשה בתום 30 ימים ממועד פרסום חוק זה.

ק"ת תשע"ז מס' 7816 מיום 24.5.2017 עמ' 1111 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7930 מיום 15.1.2018 עמ' 845 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8171 מיום 12.2.2019 עמ' 2236 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8325 מיום 14.1.2020 עמ' 418 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

[1] ר' י"פ תשע"ז מס' 7491 מיום 30.4.2017 עמ' 5353.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות