נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה), תשל"ז-1976

 

משפט פרטי וכלכלה – חיובים – מכר – הבטחת השקעה בדירות

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – מכר דירות

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – הבטחת השקעה בדירות

תוכן ענינים

2

Go

אישור על השלמת דירה

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2

2

Go

השם

סעיף 3

 


תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה), תשל"ז-1976*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974, אני מתקין תקנות אלה:

אישור על השלמת דירה

1.    אישור מאת מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, בדבר השלמת בנייתה של דירה, לפי המפרט שבהתאם לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, אשר המוכר המציא לקונה, ישמש הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה לענין סעיפים 2א ו-2ב(1) לחוק.

תחילה

2.    תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.

השם

3.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה), תשל"ז-1976".

 

 

ה' בחשון תשל"ז (29 באוקטובר 1976)                 אברהם עופר

                                                                                             שר השיכון

 

 

 

 * פורסמו ק"ת תשל"ז מס' 3623 מיום 25.11.1976 עמ' 414.

בוטלו ק"ת תשפ"א מס' 9242 מיום 4.3.2021 עמ' 2410 בתקנה 4 לתקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה), תשפ"א-2021; תוקף הביטול 30 ימים מיום פרסומן אולם ר' תקנות 5, 6 לענין תחולה והוראת מעבר.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות