נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת המכרות

רשויות ומשפט מנהלי – אוצרות טבע – מכרות

חקלאות טבע וסביבה – אוצרות טבע – מכרות

תוכן ענינים

סעיף 1

השם הקצר

Go

6

סעיף 2

פירושים

Go

6

סעיף 3

אסור לחפש מחצבים, לחקרם או לכרותם אלא עפ"י הוראות פקודה זו

Go

6

סעיף 4

מינוי מפקח על המכרות

Go

6

סעיף 5

אין המפקח אחראי על מעשים שעשה אותם בתום לב

Go

6

סעיף 6

אסור לפקיד הממשלה לרכוש זכויות

Go

6

סעיף 7

יכול שר הפיתוח לסגור איזורים מסויימים ולא להרשות בהם חיפושים או חקירות

Go

7

סעיף 8

קרקעות היוצאות מן הכלל

Go

7

סעיף 9

הוראה בדבר הסכמת בעל הקרקע או המחזיק בה, וכו'

Go

7

סעיף 10

התנאים המשתמעים מתוך תעודת ההיתר וכו'

Go

7

סעיף 11

גבולות הזכויות למחצבים

Go

7

סעיף 12

כריה יהא דינה כדין תכלית ציבורית

Go

7

חלק ב' - חיפוש וחקירה

Go

7

תעודות היתר לחיפוש

Go

7

סעיף 13

תעודת היתר לחיפוש

Go

7

סעיף 14

תעודת היתר לחיפוש תהא לטובת בעליה או לטובת מרשהו. זכות חיפוש תהא נתונה לבעל התעודה בלבד

Go

8

סעיף 15

זכויותיו של בעל תעודת היתר לחיפוש

Go

8

תעודות היתר לחקירה

Go

8

סעיף 16

מתן תעודת היתר לחקירה

Go

8

סעיף 17

זכות בכורה לרשיון חיפוש

Go

8

סעיף 18

חובותיו של בעל תעודת היתר לחקירה

Go

8

סעיף 19

זכות הממשלה לפרסם את הידיעות

Go

8

סעיף 20

עונשו של מי שאינו מגיש דוחו"ת וכו'

Go

8

סעיף 21

החזרת תעודת היתר לחקירה

Go

8

סעיף 22

ביטול תעודת היתר לחקירה

Go

8

סעיף 23

זכותו של בעל תעודת היתר לחקירה לקבל עפ"י תעודה מאת המפקח, זכות חיפוש או זכויות כרייה אחרות בחלק מן האיזור הנחקר

Go

8

רשיונות חיפוש

Go

9

סעיף 24

למי ינתנו רשיונות חיפוש

Go

9

סעיף 25

יכול אדם להחזיק יותר מרשיון חיפוש אחד

Go

9

סעיף 26

חובה לחפש במומחיות ובזריזות די הצורך

Go

9

סעיף 27

טופס הרשיון והאיזור הכלול ברשיון

Go

9

סעיף 28

הזכויות שעפ"י רשיון חיפוש

Go

9

סעיף 29

העברת רשיון חיפוש

Go

9

זכות ערעור

Go

9

סעיף 33

ערעור על החלטת המפקח

Go

9

סעיף 34

הפרוצידורה של ערעור

Go

9

שונות

Go

9

סעיף 35

זכויות וחובות המשתמעות מתוך תעודות היתר ורשיונות

Go

9

סעיף 36

דין מחצבים שנתגלו

Go

10

סעיף 37

הסתלקות

Go

10

סעיף 38

חייב בעל תעודת היתר או רשיון להגיש דוחו"ת

Go

10

חלק ג'

Go

10

תגלית

Go

10

סעיף 39

תגלית

Go

10

סעיף 40

זכויותיו של בעל תעודת תגלית

Go

10

חלק ד'

Go

10

חוזי חכירה לכרייה וזכויות כרייה הוראות כלליות

Go

10

סעיף 41

זכות כרייה כיצד היא ניתנת

Go

10

סעיף 42

טופס של בקשה לזכות כרייה או לחוזה חכירה

Go

10

סעיף 43

סמכותו של שר הפיתוח לתת ולהציע זכויות וחוזי חכירה בכפוף לזכויותיו של בעל תעודת תגלית

Go

10

סעיף 44

על המבקש להראות הון מספיק והכשרה טכנית

Go

11

סעיף 45

למי יינתן חוזה חכירה

Go

11

סעיף 46

הגנה לאדמת מולק, לווקף אמיתי ולפני הקרקע שמחזיקים בה כדין

Go

11

סעיף 47

אפשר להטיל דמי זכות נוספים לטובת בעל תעודת התגלית, מקום שחוזה החכירה לכרייה לא ניתן לו

Go

11

זכויות כרייה

Go

11

סעיף 48

זכויותיו וחובותיו של בעל זכות כרייה

Go

11

חוזי חכירה לכרייה

Go

11

סעיף 49

חוזי כרייה

Go

11

סעיף 50

זכויותיו של בעל חוזה חכירה לכרייה

Go

11

חכירות על פני הקרקע

Go

12

סעיף 53

חכירת שטחי קרקע נוספים

Go

12

סעיף 54

רכישת כפייה של זכויות פרטיות בפני קרקע

Go

12

שונות

Go

12

סעיף 55

מדידות

Go

12

סעיף 56

אזורים שתחומיהם מובלעים זה בתוך זה

Go

12

סעיף 57

על בעלי זכויות וחוזי חכירה להגיש דו"ח אחת לחצי שנה

Go

12

סעיף 58

תשלום דמי זכות וכו'

Go

12

סעיף 59

כיצד גובים דמי חכירה

Go

12

סעיף 60

ענשו של מי שאינו משלם דמי חכירה

Go

12

סעיף 61

המוותר על זכויותיו בחכירה

Go

12

סעיף 62

חילוט הזכות או חוזה החכירה

Go

13

סעיף 63

ארכא שלאחר הפרה

Go

13

סעיף 64

גידור וסתימה

Go

13

סעיף 65

הסרת מפעלים שעל פני האדמה

Go

13

סעיף 66

רשאי שר הפיתוח למחול על התחייבויות

Go

13

סעיף 67

מי שלא מלאו לו 21 שנה אסור לו להיות בעל חוזה חכירה לכרייה, וכו'

Go

13

חלק ה'

Go

13

בקורת מכרות

Go

13

סעיף 68

סמכויותיהם של פקידים

Go

13

סעיף 69

כיצד נוהגים כשמתנגדים לקיים את האמור בהודעה

Go

13

סעיף 70

כיצד נוהגים כשאין מקיימים את האמור בהודעה

Go

13

סעיף 71

רשאי בית המשפט לצוות לדחות כל פעולות משפטיות

Go

14

סעיף 72

הסכם אינו פוטר ואינו מונע

Go

14

סעיף 73

יש למסור הודעה בדבר תאונה

Go

14

סעיף 74

הוראות חלק ה' תחולנה על חיפוש ועל חקירה

Go

14

חלק ו'

Go

14

זכויות מים

Go

14

סעיף 75

אין זכות קנין על מים ולא זכות להטותם ממסלולם

Go

14

סעיף 76

בקשה לקבלת זכות מים תוגש למנהל

Go

14

סעיף 77

מודעה בדבר הבקשה תפורסם ברשומות

Go

14

סעיף 78

הגשת השגה ובירורה

Go

14

סעיף 79

ערעור לבית המשפט לערעורים על החלטות האיש הדן בהשגה

Go

14

סעיף 80

טופס של מתן זכות מים

Go

14

סעיף 81

מועד זכות המים

Go

14

סעיף 82

החרמת זכות מים

Go

14

סעיף 83

הזכויות הניתנות אגב מתן זכות מים

Go

14

חלק ז'

Go

15

העברה, שעבודים וויתורים

Go

15

סעיף 84

הגדרת טובות הנאה בכרייה לצורך חלק זה

Go

15

סעיף 85

העברתן ושעבודן של טובות הנאה בכרייה והויתור עליהן יהיו כפופים להסכמות ולתנאים מסויימים

Go

15

חלק ח'

Go

15

רישום

Go

15

סעיף 86

רישום

Go

15

חלק ט'

Go

15

עונשין

Go

15

סעיף 87

הוראות כלליות

Go

15

סעיף 88

המחפש או חוקר או כורה שלא עפ"י הוראות פקודה זו הריהו עובר עבירה

Go

15

סעיף 89

המחפש או חוקר או כורה בקרקעות המוצאות מן הכלל, הריהו עובר עבירה

Go

15

סעיף 90

ענשו של העובר על הסעיפים 36

Go

15

סעיף 91

ענשו של העובר על סעיף 37

Go

15

סעיף 92

ענשו של מי שאינו מגיש דוח"ות או אינו מודיע דבר תגלית

Go

15

סעיף 93

המוציא עצים ממכרה שהסתלק הימנה הריהו עובר עבירה

Go

15

סעיף 94

ענשו של העובר על סעיף 70

Go

16

סעיף 95

ענשו של העובר על סעיף 73

Go

16

סעיף 96

ענשו של העובר על סעיף 65

Go

16

סעיף 97

פעולות שיש בהן גנבת דעת

Go

16

חלק י'

Go

16

הליכים משפטיים

Go

16

סעיף 98

שיפוט המפקח בתביעות משפטיות

Go

16

סעיף 99

הסמכות לברר משפטים

Go

16

סעיף 100

צוויו של המפקח אינו צריך להיות ערוך באופן פורמלי

Go

16

סעיף 101

יכול המנהל לצוות על תפיסת מחצבים וכו'

Go

16

סעיף 102

ערעור

Go

16

סעיף 103

אין מוציאים מן הכלל את שיפוטם של בתי משפט רגילים

Go

16

חלק י"א

Go

16

שונות

Go

16

סעיף 104

תקנות, אגרות ודמי זכות

Go

16

סעיף 105

רשיון סוחר

Go

16

סעיף 106

טובות הנאה קיימות טעונות רישום

Go

17

סעיף 107

בוררות

Go

17

חלק י"ב

Go

17

מחצבות

Go

17

סעיף 108

פירוש

Go

17

סעיף 109

רשיון לחיצוב

Go

17

סעיף 109א

רשיונות לסילוק חול וכו' מהחוף

Go

17

סעיף 109ב

איסור קבלה של חומר חציבה שנחצב בלא רישיון

Go

18

סעיף 110

חוזים לחכירת פני אדמה וזכויות מים

Go

18

סעיף 111

כריה שלא כדין

Go

18

סעיף 111א

אחריות של נושא משרה בתאגיד

Go

18

סעיף 111ב

אחריות בעל רכב

Go

18

סעיף 111ג

איסור מינהלי על שימוש ברכב

Go

18

סעיף 111ד

איסור שיפוטי על שימוש ברכב

Go

18

סעיף 111ה

החלת הוראות פקודת התעבורה

Go

18

סעיף 111ו

תפיסה וחילוט רכב

Go

18

סעיף 111ו1

צו להפסקה או למניעה של כרייה וחציבה שלא כדין

Go

19

סעיף 111ו2

בקשה לביטול צו על ידי בית המשפט

Go

19

סעיף 111ו3

סמכויות בית משפט

Go

19

סעיף 111ז

חיוב בתשלום הוצאות ובנקיטת אמצעים

Go

19

חלק י"ג: שיקום מחצבות

Go

19

סעיף 112

הגדרות

Go

19

סעיף 113

הודעה בדבר הצורך בשיקום מחצבה

Go

19

סעיף 114

ועדת ערר

Go

19

סעיף 115

ערר

Go

19

סעיף 116

שיקום בידי בעל מחצבה

Go

19

סעיף 117

תכנית שיקום

Go

20

סעיף 118

שיקום בידי רשות שמורות הטבע

Go

20

סעיף 119

ערר מעכב את הביצוע

Go

20

סעיף 120

קרן לשיקום מחצבות

Go

20

חלק י"ד: מיחזור פסולת בניין

Go

20

פרק א': הגדרות

Go

20

סעיף 121

הגדרות

Go

20

פרק ב': בעל מחצבה החייב במיחזור

Go

20

סעיף 122

חובת מיחזור של פסולת בניין

Go

20

סעיף 123

מיחזור בשטח המחצבה

Go

20

סעיף 124

הסמכת הממונה

Go

21

סעיף 125

חובות רישום ודיווח

Go

21

סעיף 126

פיצוי לבעל מחצבה החייב במיחזור

Go

21

פרק ג': סמכויות פיקוח

Go

21

סעיף 127

הסמכת מפקחי מיחזור פסולת בניין

Go

21

סעיף 128

סמכויות מפקח מיחזור פסולת בניין וחובת זיהוי

Go

21

פרק ד': עיצום כספי

Go

22

סעיף 129

עיצום כספי

Go

22

סעיף 130

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

22

סעיף 131

הודעה על כוונת חיוב

Go

22

סעיף 132

זכות טיעון

Go

22

סעיף 133

החלטת הממונה ודרישת תשלום

Go

22

סעיף 134

סכומים מופחתים

Go

22

סעיף 135

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

22

סעיף 136

המועד לתשלום העיצום הכספי

Go

22

סעיף 137

הפרשי הצמדה וריבית

Go

22

סעיף 138

גבייה

Go

22

סעיף 139

עתירה

Go

23

סעיף 140

פרסום

Go

23

סעיף 141

שמירת אחריות פלילית

Go

23

פרק ה': עונשין

Go

23

סעיף 142

עונשין

Go

23

סעיף 143

אחריות מעביד ונושא משרה בתאגיד

Go

23

פרק ו': שונות

Go

23

סעיף 144

תחולה על המדינה

Go

23

סעיף 145

דיווח לכנסת

Go

23

סעיף 146

ביצוע ותקנות   חלק י"ד

Go

23

תוספת ראשונה

Go

23

חלק א'

Go

23

תעודות היתר לחיפוש

Go

23

תעודות היתר לחקירה

Go

24

רשיונות חיפוש

Go

24

חלק ב'

Go

24

תגלית

Go

24

חלק ג'

Go

24

כרייה

Go

24

חלק ד'

Go

24

תיחומו, סימונו, ציונו ומדידתו של השטח של רשיון חיפוש או של שטח שגילו בו תגלית  וכל שטח הכלול בזכות כרייה או בחוזה חכירה לכרייה

Go

24

חלק א'

Go

25

זכויות מים

Go

25

חלק ו'

Go

26

שונות

Go

26

הנספח לתוספת הראשונה

Go

26

תוספת א'

Go

29

תוספת ב'

Go

29

תוספת ג'

Go

29

פירוש

Go

31

הגנת פני האדמה

Go

31

הפיקוח על מכרות מגולים ובדיקתם

Go

31

פיקוח והשגחה על מקומות עבודה תחתיים

Go

32

דרכים, מפעלים ומנגנון

Go

32

איורור

Go

34

נקיון

Go

34

הארת מכרות בכלל

Go

34

חמרי פיצוץ, קדיחה ופיצוץ

Go

34

עובדים

Go

35

תאונות

Go

35

תרשימים

Go

35

דו"חות

Go

35

חלק ג'

Go

35

דמי חכירה

Go

36

דמי זכות

Go

Error! Bookmark not defined.

התוספת הרביעית

Go

36

התוספת החמישית

Go

37

התוספת השישית

Go

37


פקודת המכרות*

חא"י, פרק צ"ד[1]

מס' 19 לש' 1925

פקודה הבאה להסדיר מכרות

השם הקצר

1.    פקודה זו תיקרא פקודת המכרות.

פירושים

2.    (1)  בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן, מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר –

          "מחצבים אלוביאליים" פירושם מחצבים, יקרים ושאינם יקרים, המצויים בצורת גבישים או שברים בחולות או בחצץ;

          "חברה" כוללת חברה יחידה וקבוצת חברות שאחת מהן או כמה מהן נתונות לפיקוחה של חברה אחרת מאותה קבוצה או מסונפת לה או בנות לה;

          "מפקח" - פירושו מפקח על מכרות, לרבות כל אדם שנתמנה כדין למלא את מקומו;

          "מנהל" פירושו מנהל משרד הפיתוח או פקיד אחר של ממשלת ישראל הממונה על ביצועה של פקודה זו;

(תיקון מס' 4) תשמ"ט-1989

          "מקום היסטורי" - אתר עתיקות כמשמעותו בחוק העתיקות, תשל"ח-1978;

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 94 (ה"ח 1926)

החלפת הגדרת "מקום היסטורי"

הנוסח הקודם:

"מקום היסטורי" כולל כל מקום שמכריזים אותו כמקום היסטורי עפ"י פקודת העתיקות הנוהגת מזמן לזמן.

          "מקום קדוש" כולל כל מקום קדוש, בנין דתי או מקום דתי המסור להשגחתו של כל מוסד דתי;

          "בעל תעודת היתר לחיפוש או לחקירה, בעל רשיון לחיפוש, בעל תעודת תגלית או זכות כרייה", פירושו מי שניתנו לו לכתחילה אותה תעודת היתר או אותו רשיון או אותה זכות, ואילו לגבי תעודת היתר לחקירה, רשיון לחיפוש, תעודת תגלית או זכות כרייה כולל המונח גם את מי שאותה תעודת היתר או אותו רשיון או אותה תעודה או אותה זכות עברו לידו, כולם או מקצתם, בדרך ירושה, העברה, הנחלה, או בדרך אחרת;

          "קרקע" כוללת כל סוגי הקרקע הכלולים בחוק הקרקעות העותומני וגם כל מימי חופין ומימי הנהרות והאגמים שבארץ;

          "מכרה" פירושו כל חפירה לצורך כריית מחצבים וכל מכמני מחצבים, שמנצלים אותם מעל פני האדמה לצורך תכלית כרייה כמוגדר בסעיף זה לרבות הבנינים, המבנים, המיסדר, המנגנון, החשמליות, הרכבות, הכלים, המחסנים, ערמות הזבל והאשפה, השייכים או נוגעים לכך, בין שהם מעל לאדמה ובין שהם מתחת לאדמה;

          "מחצבים" אפשר להם שיהיו מחצבים יקרים או מחצבים שאינם יקרים;

          "מחצבים" פירושם כל החמרים בעלי ערך כלכלי שהם חלק מקליפת האדמה או שמוצאם הטבעי הוא מקליפת האדמה, לרבות שמן מינרלי, חמר, אספלט וגז טבעי, ולמעט מחצבי תמיסה או כבול (Peat), אילנות, עצי בנין וכל תוצרת יער כיוצא בזה או החמרים שהוגדרו במונח "מחצבה" בסעיף 108;

          "תכלית כרייה" פירושה כל עבודה הנחוצה או קשורה לקבלת מחצבים, מיצויים והטיפול בהם, לרבות חיצוב ובנין של ניקבה, אמת מים, סכר, תעלה או בריכה, בנית מסילת ברזל צרה, או חשמלית, הנחת צינורות איזו שהם, הקמת כל מנגנון או בנין אם לשם פעולות הכרייה או לשם שיכון העובדים, וכל עבודה אחרת שיכריז עליה שר הפיתוח במודעה כי היא תכלית כרייה;

          "מחצבים שאינם יקרים" - כוללים את כל המחצבים פרט למחצבים יקרים;

          "מודעה" פירושה מודעה ברשומות;

          "כמויות כדאיות" פירושן כמויות מספיקות של מחצבים המאפשרות לנהל או להמשיך את פעולות הכרייה על בסיס מסחרי;

          "מתכות יקרות" כוללות פלטינה, זהב וכסף ואותן המתכות האחרות שיכריז עליהן שר הפיתוח במנשר שיפורסם ברשומות כעל מתכות יקרות;

          בתנאי שלא ייחשב רגב מתכת כמחצב יקר אלא אם כן יש בו אותה מכסה של מתכת יקרה או מתכות יקרות שתאפשר את כרייתו בגושים בכמויות כדאיות, מלבד הרווחים שאפשר להפיק ממנו מתוך שיהיו ממצים ממנו חומר מינרלי אחר;

          "מחצבים יקרים" כוללים אבנים יקרות, מתכות יקרות ורגבי מתכות יקרות;

          "אבנים יקרות" כוללות יהלומים, אודם, ספיר, ברקת וכל אותן האבנים האחרות שיכריז עליהן שר הפיתוח במנשר שיפורסם ברשומות כעל אבנים יקרות;

          "קרקעות ציבור" פירושן כל הקרקעות בישראל, הנתונות לפיקוחה של ממשלת ישראל בתוקף אמנה, ברית, הסכם או ירושה וכל הקרקעות שנרכשו או שעומדים לרכשן לשירות הציבור או לכל צורך אחר;

          "נזק לפני הקרקע" כולל נזק לבנינים או לכל מבנים אחרים שהוקמו על פני האדמה;

          "לחקור" פירושו לנהל חקירה גיאולוגית על מנת לברר אם יש מחצבים ואם אין, ועל מנת לקבל ידיעות אחרות על טיבה של קליפת האדמה ועל המבנה שלה ועל התפלגות המים אשר על פני האדמה ואשר מתחת לה;

(תיקון מס' 7) תש"ס-2000

          "לכרות" כולל את כל הפעולות הנחוצות למדי לשם ניצולם, רכישתם וקבלתם של מחצבים והעלאתם אל פני האדמה או הובלתם;

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ס מס' 1752 מיום 13.8.2000 עמ' 287 (ה"ח 2845)

"לכרות" כולל את כל הפעולות הנחוצות למדי לשם ניצולם, רכישתם וקבלתם של מחצבים והעלאתם אל פני האדמה והובלתם לצרכי החסנה או הובלתם;

          "לחפש" כולל את כל הפעולות הקשורות בחיפוש מחצבים והנחוצות למדי כדי לאפשר למחפש לבדוק עד לאיזו מידה נושאת בה האדמה מחצבים.

          (2)  שום דבר האמור בפקודה זו לא ייחשב כאילו הוא בא לגרוע מן הזכויות לגבי מחצבי תמיסה או לגבי מעינות מינרליים.

אסור לחפש מחצבים, לחקרם או לכרותם אלא עפ"י הוראות פקודה זו

3.    שום אדם לא יחקור ולא יחפש ולא יכרה מכרות אלא אם כן יש בידו תעודת היתר לחיפוש או לחקירה או רשיון לחיפוש, זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה שקבלם עפ"י הוראות פקודה זו.

מינוי מפקח על המכרות

4.    (1)  שר הפיתוח רשאי למנות בצו פקיד שיכונה בתואר מפקח על המכרות (המכונה בפקודה זו "המפקח") ופקידים אחרים שיהא צורך בהם כדי לבצע את הוראות הפקודה הזאת.

          (2)  אם יצווה שר הפיתוח אפשר לצרף את משרתו של המפקח למשרה אחרת בשירות ממשלת ישראל.

אין המפקח אחראי על מעשים שעשה אותם בתום לב

5.    אין מביאים במשפט את המפקח באופן אישי או את כל פקיד שנתמנה עפ"י פקודה זו על כל מעשה שעשה אותו בתום-לב אגב מילוי חובותיו.

אסור לפקיד הממשלה לרכוש זכויות

6.    שום אדם, כל עוד הוא בשירות ממשלת ישראל, אם במשרה אזרחית ואם במשרה צבאית, לא ירכוש ולא יחזיק, במישרין או בעקיפין, כל זכות או טובת הנאה עפ"י כל תעודת היתר, רשיון, זכות או חכירה הניתנים בהתאם לפקודה זו וכל תעודה או עיסקה שנראה מגופם כי הם מקנים לאותו אדם זכות כזאת או טובת הנאה כזאת תהיינה בטלות ומבוטלות.

יכול שר הפיתוח לסגור איזורים מסויימים ולא להרשות בהם חיפושים או חקירות

7.    בצו שיפורסם ברשומות רשאי שר הפיתוח להכריז על אזור כאזור סגור בפני חיפושים או חקירות, אם למשך זמן מסויים שיפורש בצו ואם ללא הגבלה בזמן.

קרקעות היוצאות מן הכלל

8.    (1)  שום תעודת היתר לחיפוש או לחקירה, רשיון לחיפוש או זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה או רשיון חציבה לא ירשו ולא יחשבו כמרשים את בעליהם לחפש, לחקור או לכרות בתוך האזורים דלקמן –

                 (א)   (I)    בכל אזור שיש בו מקום קדוש או הנמצא בתוך תחום של מאה מטר ממקום קדוש, אלא אם הסכים לכך המוסד הדתי הממונה על השגחת המקום הקדוש;

(תיקון מס' 4) תשמ"ט-1989

(II)   בכל אזור שיש בו מקום היסטורי או הנמצא בתוך תחום של מאה מטר ממקום היסטורי, אלא אם הסכים לכך המנהל כמשמעותו בחוק רשות העתיקות, תשמ"ט-1989;

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 94 (ה"ח 1926)

(II) בכל אזור שיש בו מקום היסטורי או הנמצא בתוך תחום של מאה מטר ממקום היסטורי, אלא אם הסכים לכך מנהל מחלקת העתיקות המנהל כמשמעותו בחוק רשות העתיקות, תשמ"ט-1989;

(III)  בכל אזור יער סגור או ביער השייך למדינה או המסור להשגחתה, אלא אם הסכים לכך מנהל משרד החקלאות בכפוף לאותם תנאים שיתנה לשם שמירת תוצרת היער.

(ב)   בקרקע הנמצאת בתוך אזור עיריה או באזור של כפר, אלא אם הסכימה לכך הרשות המקומית;

(ג)    בקרקע שיחדוה לצורך איזו מסילת ברזל או הנמצאת בתוך תחום של מאה מטר מכל מסילת ברזל, אלא אם הסכים לכך המנהל הכללי של מסילות הברזל;

(ד)   בקרקע שנמצא עליה או במרחק של מאה מטר ממנה סכר או אוצר מים המשמש לצורך הספקת מים לציבור, או קרקע שעובר עליה או במרחק של מאה מטר ממנה צינור המשמש בקשר עם סכר או אוצר מים כזה, אלא אם הסכים לכך המוסד הציבורי הנוגע בדבר;

(ה)   בקרקע ששר הפיתוח יכריז עליה בצו כסגורה בפני חקירות, חיפושים, או כריות, אם לזמן מה או לתמיד;

(ו)    בקרקע שעדיין קיימת לגביה תעודת היתר לחקירה, רשיון לחיפוש או זכות כרייה שניתנו קודם לכן, שלא ע"י האדם או בשמו של האדם שניתנו לו אותה תעודת היתר או אותו רשיון או אותה זכות;

(ז)    בקרקע שמחזיקים בה עפ"י חוזי כרייה בני-תוקף ובקרקע שהוגשה על אודותיה בקשה לזכות כרייה או לחכירה, כל זמן שלא נדחתה אותה בקשה;

(ח)   בקרקע שניתנה או נרכשה עליה זכות לחיפוש או לכרייה בימי השלטון העותומני, עד שיכריז שר הפיתוח בצו שהקרקע פתוחה בפני חקירה או חיפושים;

          בתנאי שלגבי קרקע הנכללת בפסקאות (ו), (ז) ו-(ח) רשאי המפקח, למרות קיומן של אותן זכויות, ליתן תעודות היתר לחקירה באזורים כאלה, ויוכל לתת גם רשיונות חיפוש ושר הפיתוח רשאי ליתן זכויות כרייה או חכירות כרייה לגבי מחצבים השונים מאלה המפורטים בתעודות ההיתר, ברשיונות או בזכויות או בחכירות הקיימים, לכשנוכח שלא ייגרם כל נזק לעניניהם של בעלי תעודות ההיתר, בעלי הרשיונות, בעלי הזכויות או בעלי החכירות.

          (2)  אם תתעורר שאלה אם איזו קרקע מסויימת מוצאת מן הכלל, תובא השאלה לפני המפקח, והחלטתו תהא נתונה לערעור בפני שר הפיתוח.

הוראה בדבר הסכמת בעל הקרקע או המחזיק בה, וכו'

9.    אין ליתן תעודת היתר לחיפוש או לחקירה או רשיון לחיפוש, או זכות כרייה או חכירה לכרייה או לכריית שמן לגבי קרקע שאינה קרקע הציבור, אלא בהסכמת בעל הקרקע, כשאותה קרקע לא הוחכרה לתקופה של יותר משלוש שנים, ובהסכמתו של בעל הקרקע ושל החוכר כשאותה קרקע הוחכרה לתקופה העולה על שלוש שנים:

          בתנאי שאם לא ניתנה הסכמה כזאת תוך חודש ימים לאחר שהמפקח ביקש אותה, ואין בידי בעליה או בידי החוכר תעודת היתר לחקירה או רשיון או זכות או חוזה חכירה לגבי הקרקע הנידונה, ואף לא הגישו בקשה על כך, הרי מותר לתת תעודת היתר, רשיון, זכות או חוזה חכירה בהתאם לפקודה זו על תנאי שהמבקש יתן אותו בטחון שידרוש ממנו המנהל כי שלם ישלם פיצויים הוגנים בעד כל נזק שייגרם תוך כדי פעולות הכרייה שהורשו כאמור בזה.

התנאים המשתמעים מתוך תעודת ההיתר וכו'

10.  כל תעודת היתר לחיפוש או לחקירה וכל רשיון לחיפוש וכל זכות כרייה וכל חוזה חכירה לכרייה, ישתמעו מתוכם הדברים הבאים –

(א)   התחייבות מצד בעל תעודת ההיתר, הרשיון, הזכות או חוזה החכירה לשלם לבעלים או למחזיקים של שטח קרקע הכלול בתעודת ההיתר או ברשיון או בזכות או בחוזה החכירה ולבעלים או למחזיקים של קרקע הסמוכה לאותו שטח קרקע, פיצויים בעד כל נזק שיהא נגרם תוך כדי פעולות החקירה, החיפוש או הכרייה לכל זכויות שעל הקרקע, הן זכויות שנוצרו לפני מתן תעודות ההיתר, הרשיון, הזכות או חוזה החכירה והן זכויות שנוצרו לאחר מכן; ומקום שסבור המפקח כי החקירה, החיפוש או הכרייה עלולים לגרום נזק כזה הרי בטרם ינתנו תעודת ההיתר, רשיון, זכות או חוזה חכירה יכול הוא לדרוש ממי שהגיש בקשה עליהם לתת ערובה שיראה צורך בה, אם בצורת השלשת פקדון ואם בדרך אחרת, כנגד אפשרות של נזק, ומשניתנה אותה ערובה שוב לא תהא לבעל הקרקע או למחזיק בה הנזכרים לעיל הזכות למנוע בדרך משפט או בדרך אחרת את פעולת החקירה, החיפוש או הכרייה;

(ב)   שמירה על כל הסמכויות של שר הפיתוח לעלות על אותן הקרקעות ולתת לאיזה אדם או לכמה בני אדם את הרשות לעלות על אותן קרקעות לכל תכלית שהיא, פרט לתכליות שלשמן ניתנו תעודת ההיתר, הרשיון, הזכות או חוזה החכירה, ובפרט (ומבלי לצמצם במאומה את הסמכות הכללית הזאת ואת הרשות הזאת) לבנות או להקים על פני אותן הקרקעות, דרכן או ממעל להן כל אותן הדרכים, החשמליות, מסילות הברזל, קווי הטלגרף וקווי הטלפון וקווי צינורות שיהיו נחוצים ודרושים לכל תכלית שהיא, ולקבל מתוך הקרקעות הכלולות באותם תעודת ההיתר, הרשיון, הזכות או חוזה החכירה את כל אותם האבנים, העצים או החמרים האחרים שיהיו נחוצים ודרושים לצורך בנייתם או תיקונם או החזקתם של אותם הדרכים, החשמליות, מסילות הברזל, קווי הטלגרף וקווי הטלפון, כבלי חשמל, וקווי צינור או לכל צורך אחר, ולעבור ולחזור ולעבור על פני אותן הקרקעות או באותם הדרכים, החשמליות, מסילות הברזל וקווי הצינור לכל צורך שהוא ובכל עת שיתעורר הצורך בכך ובכפוף לאותה הנחה בדמי השכירות או לתשלום אותו סכום פיצויים שייקבעו בדרך הסכם או שייקבעו בדרך בוררות בצורה הקבועה כשאין הצדדים באים לכלל הסכם בענין;

(ג)    התחייבות מצד בעל תעודת ההיתר, הרשיון, הזכות או חוזה החכירה לשחרר את שר הפיתוח ואת כל פקיד מפקידי הממשלה מכל משפט, תביעה ודרישה מכל מין שהוא שיובאו ע"י איזה אדם שהוא בגין כל נזק שייגרם לרכושו ע"י אותו בעל תעודת ההיתר, הרשיון, הזכות או חוזה החכירה תוך כדי ההשתמשות בסמכויות המסורות לו באותם תעודת היתר, הרשיון, זכות או חוזה חכירה, ומכל הוצאות משפט ומכל הוצאות אחרות הכרוכות בכך.

גבולות הזכויות למחצבים

11.  הזכויות למחצבים לגבי כל קרקע יצומצמו לאותם המחצבים שבגבולות המאונכים של אותו שטח קרקע ולא ישתרעו על כל הסתעפות של עורקי מחצבים, גידיהם, רוכסיהם או אפיקיהם מעבר לאותם גבולות:

          בתנאי שהזכות לקחת שמן מינרלי, חומר או אספלט לא תהא נפגעת מחמת העובדה שחמרים אלה זורמים אל שטח הקרקע ממקום שמעבר לגבולותיו.

כריה יהא דינה כדין תכלית ציבורית

12.  הכרייה תיחשב לתכלית ציבורית בגדר כל חוק או פקודה הדנים בהפקעת קרקע לצרכי הציבור.

חלק ב' - חיפוש וחקירה

תעודות היתר לחיפוש

תעודת היתר לחיפוש

13.  (1)  המפקח רשאי ליתן תעודת היתר לחיפוש לכל שיגיש בקשה על כך באופן הקבוע וישלם את המס הקבוע:

          בתנאי שלא יתן תעודת היתר –

(א)   למי שאינו יודע קרוא; או

(ב)   למי שלא מלאו לו שמונה עשרה שנה; או

(ג)    למי שהורשע על עבירה עפ"י פקודה זו או למי שהחזיק בידו קודם לכן תעודת היתר, רשיון, זכות או חכירה שניתנו לו עפ"י פקודה זו ושחולטו מחמת שהפיר תנאי מתנאיהם, חוץ אם הסכים שר הפיתוח כי תינתן לו תעודת ההיתר; או

(ד)   למי שאין בידו להוכיח באופן המניח את הדעת כי יש לו די כסף או אשראי כדי לאפשר לו לשלם את הוצאות הנסיעה והחיפוש שיהא עליו להוציא וכל פיצויים שיהא עליו לשלם אגב ההשתמשות בסמכויות הנתונות בתעודת היתר.

          (2)  תעודת היתר אפשר להגבילה ואפשר לא להגבילה הן בנוגע לאזור בו יחפש בעל התעודה והן בנוגע למחצבים אותם יחפש ולא יהא בה בתעודת ההיתר משום מתן זכות יחיד לבעליה הן לגבי האזור הכלול בה והן לגבי מחצב או מחצבים שיחפשם בתוקף תעודת ההיתר.

          (3)  תעודת היתר לחיפוש לא תקנה לבעליה זכות לחפש שמן.

תעודת היתר לחיפוש תהא לטובת בעליה או לטובת מרשהו. זכות חיפוש תהא נתונה לבעל התעודה בלבד

14.  (1)  תעודת היתר יכול בעליה להחזיק בה לטובתו הוא בלבד או בתורת שליח לטובת מרשהו ולא תהא ניתנת להעברה מאיש לאיש ומועדה יתם מקץ שנים עשר חדשים למן תאריך נתינתה, אלא שיכול המבקר, לפי הכרעת דעתו, לחדשה באופן ובתנאים שיקבעו, ולא יעכב ללא צורך את חידושה.

          (2)  בעליה של תעודת ההיתר, הוא בלבד ולא מרשהו, יוכל לחפש בתוקף תעודת ההיתר.

          (3)  תעודת היתר שניתנה למי שעובד אצל אדם אחר לטובתו של המעביד ואותו מעביד שילם את מס התעודה, הרי עפ"י בקשת המעביד אפשר לתת את תעודת ההיתר על תנאי שמועדה יתם מיד לכשיפסיק בעליה את שרותו אצל המעביד: תנאי זה ייכתב על גבי תעודת ההיתר, ובכל מקרה כזה יהיו המעביד ובעל התעודה אחראיים שניהם כאחד וכל אחד מהם בפני עצמו לתשלום כל סכום כסף שיידרש מבעליה לשלם עפ"י פקודה זו.

זכויותיו של בעל תעודת היתר לחיפוש

15.  בעליה של תעודת היתר לחיפוש רשאי –

(א)   לעלות על כל קרקע הכלולה בתעודת היתר, כשאין אותה קרקע מוצאת מן הכלל, על מנת לברר אם יש בה מחצבים ואם אין, וגם

(ב)   לחפור בורות, לשם אותו חיפוש, ולחפור בדרך כלל כל החפירות הנחוצות, בעומק לא יותר משני מטרים, חוץ אם נתקבלה לכך רשות מיוחדת מטעם המפקח, ולחפור תעלות בעומק לא יותר מעשרה מטרים, חוץ אם נתקבלה רשות כיוצא בזו, ואולם אסור לו לקדוח קדיחות או לנקוט בפעולות אחרות שתכליתן או תוצאתן הישרה היא רכישת מחצבים.

תעודות היתר לחקירה

מתן תעודת היתר לחקירה

16.  המפקח רשאי ליתן תעודת היתר לחקירה לכל שיגיש בקשה באופן הקבוע ויביא הוכחות המניחות את הדעת כי יש ברשותו הון חוזר די הצורך וכי יש לו השכלה טכנית או עזרה טכנית די הצורך לנהל חקירה נאותה ומספקת, וישלם את המס הקבוע לגבי אזור בגבולות המקסימום הקבוע ובתנאי שיתחייב למדוד את האזור מדידה גיאולוגית ולחקור אותו מבחינות אחרות בהתאם להוראות פקודה זו ובתוך מועד שיקבע.

זכות בכורה לרשיון חיפוש

17.  (1)  חלף התחייבות זו תהא לבעליה של תעודת היתר לחקירה זכות יחיד לחקור את האזור הכלול בתעודתו ונוסף על כך תהא לו, בכפוף לסעיפים 7, 8, 23(1) ו-24(2), זכות בכורה וזכות יחיד להשיג רשיון לחיפוש בחלק או בחלקים מן האזור שיבחר בהם ושלא יעלו על המכסות דלקמן מן האזור הנחקר על ידו כדי הנחת דעתו של המפקח –

          אחד אחוז למאה, אם הוא מבקש רשיון לחיפוש מחצבים שאינם יקרים;

          מחצית האחוז למאה, אם הוא מבקש רשיון לחיפוש מחצבים יקרים.

          (2)  החלקים שבחר בהם יהיו ישרי זוית בצורתם אך לא תהא כל הגבלה לגבי מספר החלקים האלה, אלא בזה בלבד שההיקף הכללי של כל החלקים הנבחרים לא יהא יותר מפי שנים מהיקפו של ריבוע של שטח אותם החלקים.

חובותיו של בעל תעודת היתר לחקירה

18.  מי שיש בידו תעודת היתר לחקירה חייב להעסיק מודדים גיאולוגיים בני סמך ושאר מומחים שיהיו טעונים אישור מטעם המפקח ועל אלה להוציא לפועל את המדידה בהתאם להוראות הכלליות שיתן המפקח מזמן לזמן, למדוד את הסלעים, המחצבים, האדמה וכמות המים שלהם כדי הנחת דעתו של המפקח, ולהגיש לו מזמן לזמן דו"חות, ידיעות, מפות, תרשימים, דיאגרמות, פרטים, דוגמאות, אנליזות ונסיונות של בדיקות ככל אשר ימצא לדרוש.

זכות הממשלה לפרסם את הידיעות

19.  הממשלה תקבל העתקות מכל הדו"חות, הידיעות, המפות, התרשימים, הדיאגרמות והפרטים, האנליזות והנסיונות של בדיקות, ביחד עם שתי דוגמאות מן החומר הנידון בהם, ותהא זכאית לפרסם את הידיעות שתתקבלנה מתוך כך או לטפל בהן באופן אחר ככל אשר תמצא לנכון, אם מקץ שלוש שנים לאחר שקיבלה אותן או מיד עם נתינת הרשיון לחיפוש, הוא זכאי לקבלם עפ"י הוראות סעיף 17 או סעיף 23(1), הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

עונשו של מי שאינו מגיש דוחו"ת וכו'

20.  אם לא ימלא בעל תעודת היתר לחקירה אחרי הוראות סעיף 18 לא יהא זכאי לקבל כל רשיון לחיפוש לגבי כל קרקע הכלולה בתעודת ההיתר לחקירה, ועונש זה לא יפגע בזכותו של המפקח לתבוע בדרך משפט העתקות או כל חומר או דבר שהממשלה זכאית לקבלם עפ"י סעיף 19.

החזרת תעודת היתר לחקירה

21.  בעל תעודת היתר לחקירה רשאי להחזיר את תעודתו בהגישו מודעה בכתב למפקח ובשלמו את המס הקבוע.

ביטול תעודת היתר לחקירה

22.  אם בזמן מן הזמנים יהא המפקח סבור שבעל תעודת ההיתר לחקירה אינו מוציא לפועל את החקירה בכל הזריזות הדרושה או בכל המומחיות והדיוק הדרושים בהתאם להוראות פקודה זו ולדרישות המפקח, יהא מותר לו למפקח לבטל את תעודת ההיתר אם לגבי כל האזור הכלול בתעודה או לגבי מקצתו, מבלי לתת לבעליה כל פיצויים לחשבון העבודה שעשה או לחשבון ההוצאות שהוציא.

זכותו של בעל תעודת היתר לחקירה לקבל עפ"י תעודה מאת המפקח, זכות חיפוש או זכויות כרייה אחרות בחלק מן האיזור הנחקר

23.  (1)  אם יעיד המפקח בתעודה שמדידת השטח, המהווה את כל האזור הכלול בתעודת ההיתר או את מקצתו, נשלמה כדי הנחת דעתו, יברור לו בעל תעודת ההיתר, תוך שלושת חדשי חמה, חלק או חלקים מאותו האזור, שהוא רוצה לקבל ביחס אליהם רשיון לחיפוש, ואותו חלק או אותם החלקים לא יהיו בגבולות אזור המוצא מן הכלל עפ"י סעיף 7 או 8 ולא יהיו למעלה מן המכסות הקבועות בסעיף 17, ובכפוף לאמור בזה תיחשב תעודת ההיתר מאז ואילך כתעודת היתר שתם מועדה לגבי השטח שניתנה עליו תעודה כאמור בזה.

          (2)  פרט למותנה בסעיפים 16 עד 23, הרי רשיונות לחיפוש שניתנו בהתאם לאותם סעיפים יהיו כפופים להוראות הסעיפים 24 עד 38.

רשיונות חיפוש

למי ינתנו רשיונות חיפוש

24.  (1)  כל שיש בידו, ישרות או באמצעות מורשהו, תעודת היתר לחיפוש או לחקירה, הרי בשלמו את המס הקבוע יכול הוא לפנות באופן הקבוע בבקשת רשיון לחיפוש, שיהא מקנה לו זכות יחיד לחפש באזור המפורט ברשיון למשך תקופה שלא תהא עולה על המקסימום שייקבע לאותו מחצב או לאותם מחצבים שיפורשו ברשיון.

          (2)  בכפוף להוראות הסעיפים 16 עד 23, רשאי המפקח להענות לאותה בקשה:

          בתנאי שלא ייענו לאותה בקשה אלא אם כן –

(א)   הוכיח המבקש בהוכחות המניחות את הדעת שהמחצב או המחצבים שמוסבת עליהם בקשתו קיימים באזור שעליו מוסבת בקשתו, וכן

(ב)   סימן המבקש את גבולות האזור ההוא באופן הקבוע בטרם הגיש את בקשתו, וכן

(ג)    הניח את דעתו של המפקח שיש ברשותו הון חוזר די הצורך ויש לו השכלה טכנית או עזרה טכנית די הצורך להבטחת חקירה נאותה ומספקת.

יכול אדם להחזיק יותר מרשיון חיפוש אחד

25.  המפקח רשאי לפי הכרעת דעתו המוחלטת, ליתן רשיון אחד או יותר מרשיון אחד לאדם אחד, לרבות אדם הזכאי ברשיון או שיש בידו רשיון עפ"י סעיף :17

          בתנאי שלא יתן המפקח רשיון חיפוש למי שאין בידו, לא ישירות ולא באמצעות מורשהו, תעודת היתר לחיפוש או לחקירה לגבי כל אזור שהגיש עליו בקשת רשיון.

חובה לחפש במומחיות ובזריזות די הצורך

26.  (1)  מחובתו של בעל רשיון חיפוש לחפש באזור הנזכר ברשיונו במומחיות ובזריזות די הצורך, אם הוא עצמו או באמצעות מורשהו.

          (2)  כל שלא ינהל את החיפוש במומחיות ובזריזות די הצורך, הרי יהא דבר זה משמש נימוק לביטול הרשיון מטעם המפקח.

טופס הרשיון והאיזור הכלול ברשיון

27.  (1)  הרשיון יהא ערוך בטופס הקבוע.

          (2)  האזור הכלול ברשיון החיפוש לא יהא עולה על המקסימום הקבוע ויהא בצורה שתקבע.

          (3)  מי שיש בידו רשיון חיפוש חייב לסמן באופן הקבוע את גבולות האזור שניתן עליו הרשיון.

הזכויות שעפ"י רשיון חיפוש

28.  בעל רשיון חיפוש תהא לו זכות יחיד לחפש בקרקעות האזור הכלול ברשיון החיפוש שלו, ולשם כך יכול הוא –

(א)   לעלות על הקרקעות שבאותו האזור, הוא וסוכניו ופועליו, להשתמש שם בזכויות הנתונות לבעל תעודת היתר לחיפוש, בכולן או במקצתן, ומלבד זאת יוכל לקדוח בהן קדיחות ולעשות שם חפירות ושאר עבודות שתהיינה דרושות או רצויות כדי לברר אם יש באזור המחצבים המפורשים ברשיונו בכמויות כדאיות ואם אין;

(ב)   להעסיק בעבודת החיפוש באותה קרקע כמה אנשים שירצה ולצורך אותו חיפוש לא יידרש מאותם האנשים להיות בעלי תעודות היתר לחיפוש;

(ג)    להקים ולהחזיק על הקרקע הפנויה שבאזור הרשיון שלו מנגנון ומיסדר ולבנות בו דרכים, שיהא דרוש לצורך פעולות החיפוש שלו או בקשר אתן.

העברת רשיון חיפוש

29.  (1)  לא יעביר בעל רשיון חיפוש לאדם אחר את רשיונו או כל זכות מן הזכויות הנתונות לו על פיו אלא בהסכמת המפקח שתהא נכתבת על גבי הרשיון.

          (2)  מי שקיבל בהעברה רשיון חיפוש יהא כפוף לכל ההתחייבויות שהיו מוטלות על המעביר בשעת ההעברה.

פק' 25 לש' 1935

30. עד 32.(בוטלו).

זכות ערעור

ערעור על החלטת המפקח

33.  כל המוצא את עצמו מקופח בשל סירובו של המפקח לתת תעודת היתר או רשיון או לחדש אותם או בשל סירובו להסכים להעברתו של רשיון או בשל החלטת המפקח לבטל תעודת היתר או רשיון עפ"י חלק זה, רשאי לערער על כך באופן הקבוע לפני שר הפיתוח, והחלטת שר הפיתוח תהא החלטת גמר.

הפרוצידורה של ערעור

34.  מקום שנקבעה בפקודה זו זכות ערעור רשאי כל המוצא את עצמו מקופח בשל החלטת המפקח לדרוש מאת המפקח לפרש בכתב את נימוקי החלטתו ורשאי להגיש ערעור בכתב אל שר הפיתוח בתוך חמישה עשר יום למן היום שקיבל בו את נימוקי החלטתו של המפקח: החלטה בערעור אפשר לה שתינתן אם על יסוד המסמכים ואם לאחר שמיעת טענות המערער וטענותיהם של אנשים אחרים: שר הפיתוח רשאי להביא את הערעור לפני היועץ המשפטי לממשלה לבירור או לחוות-דעת.

שונות

זכויות וחובות המשתמעות מתוך תעודות היתר ורשיונות

35.  נוסף על הזכויות הנתונות בפירוש בפקודה זו או על פיה לבעל תעודת היתר לחיפוש או לחקירה או לבעל רשיון לחיפוש, תהיינה משתמעות מתוך אותם התעודות והרשיונות גם הזכויות הכלליות דלקמן, כשבעל התעודות או הרשיונות יהא עוסק בתום-לב בחיפוש או בחקירה, הכל לפי הענין, -

(א)   לרעות בחינם לא יותר מעשרים בהמות רכיבה או בהמות משא נקיות מכל מחלה מדבקת או מנגעת על כל אדמת בור ציבורית הסמוכה לשדה פעולתו ושאינה מוצאת מכלל חיפוש או חקירה עפ"י סעיף 7 או סעיף 8 וכשאין לאדם אחר על אותה אדמה תעודת היתר לחקירה או רשיון לחיפוש או זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה:

          בתנאי שלא יעלה על אדמת בור ציבורית התפושה ע"י אדם אחר כל בהמות בעלות קרנים או בהמות אוכלות עשב וממין הזכר, אלא בהסכמת המחזיק בה;

(ב)   להוציא מכל קרקע ציבורית עצי דלק ומים ולהשתמש בהם לצרכי בית, כשאותה קרקע ציבורית –

(I)    אינה מוצאת מכלל חיפוש, חקירה או כרייה, או

(II)   אין חלים עליה מנשר או הודעה האוסרים כריתתם ועקירתם של עצי דלק ולקיחת מים מתוכה;

(ג)    לקחת לצרכי בית מכל קרקע שאינה מוצאת מן הכלל כאמור לעיל מים מכל אגם, נהר או פלג ועצי דלק, פרט לעצים המחוברים לקרקע, לכשיקבל את הסכמת בעל הקרקע לכך או לכשיציע לו תמורתם תשלום סכום הוגן;

(ד)   לנטות ולעקור אהלים, סוכות מחסה ובנינים זמניים למחסה ולנוחיות לעצמו ולפקידיו ולפועליו:

          בתנאי שלא תיחשב זכות זו כאילו היא מקנה כל זכות, זכות קנין או טובת הנאה בקרקע שהוקמו עליה בנינים כאלה;

          ובתנאי שזכות זו לא תהא קיימת לגבי קרקע שהיא רשות יחיד אלא בהסכמת הבעלים או המחזיקים בה, לכשיש לה בעלים או מחזיקים, וכי זכות זו תהא גוררת עמה את החובה לעקור את הבנינים הזמניים הללו לכשתושלם המטרה שלשמה הוקמו ולכשתבוא דרישה על כך מאת הבעלים או המחזיקים.

דין מחצבים שנתגלו

36.  (1)  מחצבים שהוגשו או נתקבלו תוך כדי חיפוש או חקירה עפ"י תעודת היתר לחיפוש או לחקירה או עפ"י רשיון לחיפוש, הרי הם קנינה של ממשלת ישראל ואסור לו לבעל תעודת ההיתר או לבעל הרשיון או לכל אדם אחר להעבירם מן הקרקע ולהוציאם לרשות אחרת אלא בהסכמת המפקח, ואולם שום דבר האמור בזה לא יפורש כאילו הוא בא לאסור על בעל התעודה או הרשיון להעביר משם מזמן לזמן דוגמאות מאותם המחצבים בכמות שתהא מספקת לבחינתם ובדיקתם ועשיית נסיונות בהם על מנת לברר את טיבם ואת ערכם המסחרי.

          (2)  בעל רשיון לחיפוש הרוצה לשמור לעצמו או להוציא מרשותו מחצבים שהוגשו או נתקבלו תוך כדי החיפוש, חייב להגיש בקשה למפקח באופן הקבוע, ואם נתברר לו למפקח שלא ניהל המחפש עבודת חיפוש אלא במידה שהיתה נחוצה לו כדי לאפשר לו לבחון את סגולותיה המחצביות של הקרקע, יכול הוא להרשות למבקש לשמור אצלו או להוציא מרשותו את המחצבים שעליהם מוסבת בקשתו בשלמו את דמי-הזכות הקבועים.

          (3)  המפקח רשאי להרשות להעביר מחצבים מן הקרקע שנתקבלו מתוכה לכל מקום אחר שיאושר ע"י המפקח לשם שמירתם הבטוחה בכפוף לאותם התנאים שיאבה להטילם.

הסתלקות

37.  (1)  רשאי בעל תעודת היתר לחיפוש או לחקירה או בעל רשיון לחיפוש להסתלק מאזור החיפוש או החקירה שלו במסרו הודעה על כך באופן הקבוע.

          (2)  משהסתלק מאזור החיפוש או החקירה שלו, עליו לגדור או לסתום יפה וכדי הנחת דעתו של המפקח את כל התעלות, הבורות, הגומות והחפירות.

          (3)  כל שלא ימלא אחר הוראות סעיף זה יהא חייב לשלם אותם הסכומים שיעיד עליהם המפקח או פקיד קבוע אחר כי הם סכומים שהוצאו לשם גידורם או סתימתם של אותם התעלות, הבורות, הגומות והחפירות: נעשו אותן העבודות בקרקע הציבור ישולמו סכומים אלה למפקח, ואם נעשו בקרקע השייכת לבעלים פרטיים או תפושה בידי מחזיקים ישולמו הסכומים לאותם בעלים או מחזיקים.

          (4)  משנסתלקו מאזור חיפוש או חקירה עוקרים משם את כל סימני הגבולות ולוחות המודעות.

חייב בעל תעודת היתר או רשיון להגיש דוחו"ת

38.  (1)  כל שיש בידו תעודת היתר לחיפוש או רשיון לחיפוש, הרי בנהלו עבודת חיפוש על פיהם הוא חייב להגיש למפקח אותם הדו"חות על דבר המחצבים או הסלעים שנבחנו על ידו ועל דבר הפעולות והעבודות שנעשו על ידו, למסור לו אותם הפרטים האחרים ואותן הדוגמאות, אשר ידרוש ממנו המפקח.

          (2)  כל הפרטים שמסרם כאמור למעלה יהיו נחשבים בגדר סוד ולא יהיה מותר לממשלה לפרסמם אלא בהסכמת בעל תעודת ההיתר או הרשיון.

 

חלק ג'

תגלית

תגלית

39.  (1)  כל שיש בידו רשיון לחיפוש וגילה מחצבים בכמויות כדאיות כפי הנראה לעין חייב להקים ציון על מקום התגלית באופן הקבוע.

          (2)  משקיבל המפקח הודעה על דבר התגלית יצווה לערוך חקירה בדבר טיב התגלית, ואם נתברר לו שקיימים שם מחצבים בכמויות כדאיות יתן לבעל התגלית או ליורשיו או למקבלי זכותו בהעברה תעודת תגלית בטופס הקבוע.

          (3)  הטוען כי קיימים מחצבים בכמויות כדאיות עליו הראיה.

זכויותיו של בעל תעודת תגלית

40.  (1)  כל אימת שניתנה לאדם תעודה על תגלית מחצבים תהא הזכות לבעל התעודה לקבל זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה באופן המותנה בסעיף זה ובגבולות הסייגים המותנאים בו ובכפוף לאותם סייגים, ואותה זכות או אותו חוזה חכירה יינתנו ע"י שר הפיתוח בכפוף להוראות פקודה זו.

          (2)  נותנים לו לבעל תעודת תגלית זמן שנה אחת מיום מתן התעודה להגיש בקשה לזכות כרייה או לחוזה חכירה לכרייה לגבי המחצב או המחצבים הנזכרים בתעודת התגלית ולגבי אזור שלא יעבור את שיעורי המקסימום הקבועים לאותן הזכויות או זכויות החכירה; על בעל תעודת התגלית לברור לו אותו אזור בהקדם האפשרי מיד לאחר קבלת תעודת התגלית ועליו לתחום אותו אזור באופן הקבוע.

          (3)  למשך שנה אחת מיום מתן תעודת תגלית לא יינתנו לשום אדם אחר, פרט לבעל התעודה, כל זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה לגבי אזור המתוחם כמותנה בסעיף קטן הקודם, אלא אם כן ויתר בעל תעודת התגלית בכתב ובתוך אותו זמן על זכותו לבקש זכות או חוזה חכירה לגבי האזור הנידון או אם לא הניח את דעתו בענין המותנה בסעיף 44.

          (4)  זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה תינתן לו לבעל תעודת תגלית לכשיגיש בקשה בתוך מועד שנה אחת כאמור לעיל ולכשיוכיח להנחת דעתו של המפקח כי יש ברשותו הון חוזר די הצורך וכי יש לו השכלה טכנית או עזרה טכנית די הצורך להבטחת פיתוח ראוי ונאות של מקורות המחצבים אשר באזור הנידון.

חלק ד'

חוזי חכירה לכרייה וזכויות כרייה
הוראות כלליות

זכות כרייה כיצד היא ניתנת

41.  (1)  זכות כרייה אפשר לה שתינתן בדרך מתן זכות כרייה או בדרך מתן חוזה חכירה לכרייה או לכריית שמן.

          (2)  על המפקח להחליט לפי מסיבות הענין אם רצוי שהכרייה תתנהל בתוקף זכות כרייה או בתוקף חוזה חכירה לכרייה.

טופס של בקשה לזכות כרייה או לחוזה חכירה

42.  (1)  בקשה לזכות כרייה או בקשת חוזה חכירה לכרייה תוגש באופן הקבוע וכל זכות או חוזה יהיו ערוכים בטופס הקבוע.

          (2)  כל זכות או חוזה ינתנו על ידי שר הפיתוח או על ידי פקיד שימלא את ידו לכך.

סמכותו של שר הפיתוח לתת ולהציע זכויות וחוזי חכירה בכפוף לזכויותיו של בעל תעודת תגלית

43.  בכפוף להוראות סעיף 40 רשאי שר הפיתוח להציע או לתת, באותו אופן שייטב בעיניו, זכויות כרייה או חוזי חכירה לכרייה לגבי האזורים דלקמן –

(א)   לגבי כל אזור שיצאה על אודותיו הודעה האוסרת כל חיפוש בו;

(ב)   לגבי כל אזור שאינו כלול ברשיון לחיפוש שהוא בר-תוקף באותה שעה ושנתגלו בו באזור או שלפי הידוע קיימים בו באזור מחצבים בכמויות כדאיות כפי הנראה לעין, כשלא הוגשה בקשה לחוזה חכירה לגבי אותו אזור על ידי אדם שהיה יכול לקבל חוזה חכירה עפ"י סעיף 40;

(ג)    לגבי כל אזור שהוגשה על אודותיו בקשה לזכות כרייה או לחוזה חכירה לכרייה ונדחתה אותה בקשה או שחזר בו המבקש מבקשתו;

(ד)   לגבי כל אזור שזכות כרייה או חוזה לכרייה בו הוחרמו או הוחזרו או תם מועדם.

על המבקש להראות הון מספיק והכשרה טכנית

44.  (1)  שר הפיתוח רשאי לדרוש מאת המבקש זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה, אחד בעל תעודת תגלית ואחד שאינו בעל תעודת תגלית, להראות לו כדי הנחת דעתו כי יש ברשותו הון חוזר די הצורך וכי יש לו ידיעה טכנית או עזרה טכנית די הצורך להבטחת פיתוחן הראוי של פעולות הכרייה באזור שמוסבת עליו הבקשה.

          (2)  לא הניח המבקש את דעתו של שר הפיתוח בענין זה, יכול שר הפיתוח לדחות את בקשתו או להענות לבקשתו לגבי אותו אזור קטן יותר אשר ייטב בעיניו.

למי יינתן חוזה חכירה

45.  זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה לא תינתן למי שאין לו תעודת תגלית לגבי הקרקע והמחצבים שעליהם מוסבת בקשתו לקבלת זכות כרייה או חוזה חכירה:

          בתנאי שאם בתוך המועד המפורש בסעיף 40 לא יבקש בעל תעודת התגלית זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה או אם הוחלט לבלי לתת לאותו בעל תעודת תגלית זכות או חוזה לגבי האזור, כולו או מקצתו, מפני הטעמים המפורשים בסעיף 40(4), רשאי שר הפיתוח לתת זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה לגבי אותו אזור עפ"י סעיף 43(ב) או (ג).

הגנה לאדמת מולק, לווקף אמיתי ולפני הקרקע שמחזיקים בה כדין

46.  אם איזה חלק מקרקע שהוגשה על אודותיה בקשה לקבלת זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה הוא אדמת מולק או אדמת ווקף אמיתי, הרי אין לתת אותה זכות או אותו חוזה לגבי אותו חלק, אלא בהסכמת הרשות בת הסמך - אם היתה האדמה אדמת ווקף אמיתי:

          בתנאי שאם לא ניתנה ההסכמה וסבור שר הפיתוח שטובת עניני הציבור מחייבת את הכרייה, רשאי שר הפיתוח ליתן אותה זכות או אותו חוזה כאילו נתקבלה ההסכמה ותהא הזכות בידי האיש או הרשות שלא נזקקו להסכמתם, לקבל פיצויים מאת בעל זכות הכרייה או מאת בעל חוזה החכירה לכרייה, והערכת אותם פיצויים תהא על בסיס של תשלום דמי נזק בעד ההיזק שנגרם, וסכום אותם פיצויים ייקבע בדרך הסכם, ואם לא יבואו לכלל הסכם יקבע בדרך בוררות באופן הקבוע:

          ובתנאי שארבע חמישיות מדמי הזכות, פרט לדמי זכות נוספים שחייבים בתשלומם עפ"י הסעיף הבא, לגבי המחצבים שנרכשו או נתקבלו מתוך הקרקע שהיא מולק או ווקף אמיתי, ישולמו לבעליה של אותה הקרקע או לרשות בת הסמך, הכל לפי הענין.

אפשר להטיל דמי זכות נוספים לטובת בעל תעודת התגלית, מקום שחוזה החכירה לכרייה לא ניתן לו

47.  ניתנה זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה לאדם אחר ולא לבעל תעודת תגלית, יהא רשאי שר הפיתוח להטיל דמי זכות נוספים שלפי הכרעת דעתו ימצאם לצודקים במסיבות הענין ולשלם מתוכם אותו סכום שימצא לנכון לבעל תעודת התגלית.

זכויות כרייה

זכויותיו וחובותיו של בעל זכות כרייה

48.  (1)  שטחו של האזור שיהא נכלל בזכות הכרייה לא יהא גדול מן המקסימום הקבוע ולא תינתן הזכות אלא לאחר תשלום המס הקבוע: כוחה של הזכות יהא יפה לשנה אחת אך יכול שר הפיתוח לחדשה לתקופות בנות שנה אחת, והיא תקנה לבעליה את הזכות לעלות על הקרקעות שניתנה עליהן זכות כרייה ולכרות בתוכן לשם חיפוש המחצבים האלוביאליים המפורשים בזכות ולקחת ולהעביר כל אותם המחצבים שיתקבלו, בתנאי שישולמו דמי השכירות הקבועים בעד פני הקרקע ודמי הזכות הקבועים.

          (2)  לא תינתן זכות כרייה אלא לגבי מחצבים אלוביאליים.

          (3)  יכול בעל זכות כרייה להשתמש בכל הזכויות או במקצת מן הזכויות הנתונות בסעיף 50(2) לבעל חוזה חכירה ובכפוף לאותם תנאים, במידה שהשימוש בזכויות אלו יהא נחוץ לו לשם הנהלת כריית המחצבים האלוביאליים המתוארים בתעודת ההיתר שלו.

חוזי חכירה לכרייה

חוזי כרייה

49.  (1)  אפשר לתת חוזה חכירה לכרייה, לאחר תשלום המס הקבוע, לגבי אזור שיהא בגבולות המקסימום הקבוע או בגבולות המקסימום המפורש בסעיף 17, מקום שניתן החוזה לבעל תעודת היתר לחקירה.

          (2)  מועד תקפו של החוזה לא יהא למעלה משלושים שנה:

          בתנאי שכל זמן שמחצבים יהיו מופקים בכמויות כדאיות תהא לו לחוכר זכות בכורה לחידוש החוזה בתנאים הוגנים ונאותים.

          (3)  החוזה יהא בו משום מתן המכרות והמחצבים באזור החכור ויקנה לחוכר את הזכות להחזיק בפני הקרקע של אותו אזור ובשכבותיה התחתונות של הקרקע כאשר יוגדר בחוזה, על מנת לחפור תעלות ומבואות ולעשות עבודות על פני הקרקע גופא, ולהקים מיסדר ומחסנים שיהא צורך בהם לשם כריית האזור החכור ואף יקנה לו את הזכות לדרוש חוזה לחכירת פני הקרקע באזור נוסף, אם יהא צורך בכך, על מנת לצבור או לעבד שם את המחצב או את המחצבים שנכרו או את הפסולת שנתקבלה או פונתה תוך כדי כרייה.

          (4)  חוזי חכירה לכרייה יהיו מאותם המינים וינתנו בכפוף לאותם ההסכמים והתנאים ולגבי אותם האזורים שייקבעו ע"י שר הפיתוח.

          (5)  השטח הכללי של האזור שינתן עליו חוזה חכירה לכל חברה אחת או לכל איגוד של חברות לא יהא עולה על פי שנים מן האזור המקסימלי הניתן עפ"י תעודת היתר לחקירה.

זכויותיו של בעל חוזה חכירה לכרייה

50.  (1)  חוזה חכירה לכרייה יקנה לחוכר את הזכות לעלות על הקרקעות הכלולות בחוזה, ובכפיפות לתנאים הקבועים תהא לו זכות יחיד לכרות ולפנות ולהעביר את המחצבים המפורטים בחוזה החכירה בשלמו את דמי השכירות הקבועים בעד פני הקרקע ואת דמי הזכות הקבועים.

          (2)  הזכויות הבאות נתונות לחוכר לגבי הקרקעות הכלולות בחוזה הכרייה שלו, במידה שיהא לו צורך בהן לשם פעולות הכרייה שלו או בקשר אתן ובכפיפות לתנאים הקבועים –

(א)   לחפור את כל התעלות הנחוצות;

(ב)   להקים, לבנות ולהחזיק בתים ובנינים לצרכו הוא ולצורך סוכניו, שכיריו ושאר פקידיו;

(ג)    להקים, לבנות ולהחזיק אותם מכונות, מנגנון, בנינים ובתי מלאכה ושאר מבנים שיהיו נחוצים לו או לנוחיותו;

(ד)   לצבור אשפה שהופקה מן הכרייה;

(ה)   בכפוף להוראות חלק ו', להניח צינורות מים וליצור אמות מים, ואוצרות מים;

(ו)    לבנות ולהחזיק כל אותם החשמליות, אמצעי התחבורה ושאר נוחיות שיהא צורך בהם.

          (3)  חייב החוכר לשלם דמי שכירות (המכונים בזה "דמי שכירות פני הקרקע") באותו שיעור שנתי שייקבע ע"י שר הפיתוח לגבי כל הקרקע שהוא מחזיק בה או משתמש בה לשם מטרה מן המטרות הנזכרות בפסקאות הקודמות או במקום אחר לצורך פעולות הכרייה שלו או בקשר אתן.

פק' 25 לש' 1935

51. ו-52. (בוטלו).

חכירות על פני הקרקע

חכירת שטחי קרקע נוספים

53.  בעל חוזה חכירה לכרייה הרוצה לחכור לצרכי כרייה פני קרקע של אזור שמחוץ לגבולות האזור הכלול בחוזה החכירה שלו, יפנה בבקשה אל המפקח לשם חכירת פני הקרקע; ושר הפיתוח יתן לו עפ"י הכרעת דעתו אותו חוזה חכירה שיהא צורך בו לדעתו לאחר שישלם המבקש את המסים הקבועים ודמי שכירות הוגנים בתורת פיצויים: חוזה חכירה שניתן כאמור בזה יקנה לחוכר להחזיק בשטח הקרקע לצורך מפעל הכרייה שלו למשך תקופה השווה לשארית תקופת חוזה החכירה לכרייה: ואפשר לחדש חוזה חכירה זה למשך אותה תקופה שמחדשים בעבורה את חוזה החכירה של המבקש.

רכישת כפייה של זכויות פרטיות בפני קרקע

54.  (1)  היתה קרקע שייכת לרשות אחת או לאדם אחד, ולא לממשלת ישראל, או נתונה להחזקתם, וסבור המפקח שצריך להשתמש באותה קרקע לשם מפעל כרייה הכלול בחוזה חכירה לכרייה או בחוזה לחכירת פני הקרקע או שדרושה הקרקע לצרכי כרייה, ובעליה או המחזיק בה, מסרב למכרה או מסרב להחכירה או אינו מוכן למכרה או להחכירה אלא באותם תנאים שלדעת המפקח אינם הוגנים, רשאי שר הפיתוח להפקיע אותה קרקע לטובת בעל חוזה החכירה לכרייה: אם מפעל הכרייה יהא מונע לעולמים את החזרת פני הקרקע לאותו מצב שהיו נתונים בו בעת שנרכשה הקרקע לצורך הכרייה, יפקיע שר הפיתוח את הקרקע לאחר שישלם החוכר בעדה אותו מחיר שיקבע בדרך הסכם, או, באין הסכם, בדרך בוררות באופן הקבוע, ואם אין בו במפעל הכרייה כדי למנוע לעולמים את החזרת פני הקרקע למצבם הקודם כאמור לעיל, יתן שר הפיתוח חוזה חכירה על אותה קרקע שלא בהסכמת בעליה או המחזיקים בה לאחר שישלם החוכר אותם דמי שכירות שייקבעו בדרך הסכם או, באין הסכם, בדרך בוררות באופן הקבוע:

          בתנאי שבהשתמש שר הפיתוח בסמכויות הנ"ל או באיזו מהן לכל צורך כרייה, רשאי הוא לדרוש שבעלי חוזי חכירה לכרייה, ולא בעל חוזה חכירה שרכש את הזכויות בפני האדמה, ישתמשו במפעלים שהוקמו לצורך כרייה ויהנו מהם באותם תנאים שייקבעו בדרך הסכם או, באין הסכם, בדרך בוררות.

          (2)  הפקעה או חוזה חכירה המותנים בזה לא יחולו אלא על פני האדמה בלבד, ואם זה חוזה חכירה יהא החוזה מרשה להשתמש בקרקע לצרכי הכרייה המפורטים בו בחוזה ולא יהא מרשה לחפש בה או לכרות בה מכרות או ליטול משם מחצבים.

שונות

מדידות

55.  לפני נתינת רשיון חיפוש או זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה או חוזה לחכירת פני האדמה, ידרוש המפקח שאזור הקרקע הכלול באותו רשיון או באותה זכות או באותם החוזים יהא נמדד ע"י מודד ממשלתי והוצאות המדידה ישולמו לפי הדרגה הקבועה ע"י האיש המבקש את הרשיון או את הזכות או את החוזה:

          בתנאי שאם ימצא המפקח לנכון רשאי הוא להסכים למדידת האזור ע"י מודד בעל רשיון על חשבון המבקש, ובמקרה זה צריך להמציא למפקח ארבעה העתקים מקויימים מתרשים המדידה חינם אין כסף.

אזורים שתחומיהם מובלעים זה בתוך זה

56.  היו אזורים שונים משמשים כל אחד נושא לרשיון, לזכות או לחוזה עפ"י פקודה זו ונמצא שתחומיו של אזור אחד מובלעים בתחומיו של אזור שני, הרי תיחשב אדמת המחלוקת ככלולה בתחומי אותו אזור שהרשיון, הזכות או החוזה ניתנו עליו לראשונה ושום פיצויים לא ישולמו בעד אותה אדמה למי שקיבל רשיון או זכות או חוזה חכירה לאחר כך, אלא מפחיתים לו מדמי החכירה בשיעור יחסי להפחתת האזור הכלול באותו רשיון או באותה זכות או באותו חוזה חכירה:

          בתנאי שאם ניתנו איזו רשיון או זכות או חוזה חכירה מתוך אי ידיעת תביעותיו הקודמות של כל אדם אחר, או אם נראה לשר הפיתוח מאיזה טעם אחר שמתן כל רשיון, זכות או חוזה היה שלא כשורה, בשים לב אל פעולות החיפוש או הכרייה שהתנהלו ע"י אדם אחר, רשאי שר הפיתוח, בשלחו הודעה לבעל הרשיון, הזכות או החוזה, להביא לידי גמר את הרשיון, את הזכות או את החוזה, אם לגבי כל הקרקע הכלולה בהם או לגבי מקצתה, והוא יכול לעשות זאת בכל עת שהיא בתוך שלושה חדשים מיום מתן הרשיון, הזכות או החוזה.

על בעלי זכויות וחוזי חכירה להגיש דו"ח אחת לחצי שנה

57.  כל שיש בידו זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה חייב להגיש למפקח בכל חצי שנה, בחודש ינואר ובחודש יולי, דין וחשבון שלם ונכון בדבר כמותם וערכם של החמרים המחצביים שנרשמו או נתקבלו במשך חצי השנה שחלפה: אם ניתנו הזכות או החוזה לחברה ציבורית יוגש הדו"ח ע"י מנהל החברה או ע"י מי שממלא את מקומו או ע"י מזכיר החברה, ואם לא יוגש הדו"ח יהא אותו מנהל או אותו ממלא מקום או אותו מזכיר צפוי לעונש הקבוע.

תשלום דמי זכות וכו'

58.  (1)  דמי זכות המגיעים עפ"י פקודה זו ישולמו למפקח בסוף כל חצי שנה.

          (2)  דמי חכירה לגבי זכויות כרייה וחוזי חכירה לכרייה ישולמו למפקח בכל שנה ושנה למפרע.

          (3)  דמי חכירה בעד פני האדמה עפ"י חוזים לחכירת פני האדמה ישולמו למפקח בסוף כל חצי שנה.

כיצד גובים דמי חכירה

59.  דמי חכירה הקצובים בעד כל זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה או חוזה לחכירת פני האדמה, ייגבו ע"י המפקח או ברשותו כדרך שגובה מחכיר דמי חכירה בדרך החוק.

ענשו של מי שאינו משלם דמי חכירה

60.  אם דמי החכירה או כל סכום אחר שחייבים בתשלומו עפ"י זכות כרייה או עפ"י חוזה חכירה לכרייה או עפ"י חוזה לחכירת פני האדמה לא שולמו ביום הפרעון או קודם לכן, מוסיפים עליהם חמישה אחוזים למאה, ואם עבר חודש ימים מיום הפרעון ולא שולמו דמי החכירה או הסכום האחר ביחד עם דמי העונשים, הרי נוסף על דמי העונשים של חמישת האחוזים למאה מוסיפים על החוב עוד דמי עונשים בשיעור של עשרה אחוזים למאה, ואם עבר חודש ימים לאחר תום אותו חודש ראשון ולא שולמו דמי החכירה או הסכומים האחרים ביחד עם דמי העונשים, יכול המנהל לגבות אותם דמי חכירה או אותם סכומים אחרים בדרך הגשת משפט בשמו הוא לפני כל בית משפט בר שיפוט מוסמך.

המוותר על זכויותיו בחכירה

61.  (1)  מי שיש לו זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה או חוזה לחכירת פני האדמה, רשאי לוותר על אותה זכות או על אותם חוזים בהסכמת שר הפיתוח ובכפוף לתקנות שתותקנה עפ"י פקודה זו ועם זכויותיהם של אנשים התובעים מאת בעל הזכות או בעל החוזים הנ"ל או מכוחו.

          (2)  כל ויתור כזה לא יפטור את המוותר מן האחריות למלא את החובות המוטלות עליו ושהיה חייב למלאן ביום הויתור או לפניו.

חילוט הזכות או חוזה החכירה

62.  (1)  עברו ששה חדשים מיום הפרעון של דמי חכירה או דמי זכות ולא נפרעו סכומים אלה, רשאי שר הפיתוח לחלט את הזכות או את חוזה החכירה, הכל לפי הענין, ומיד לאחר כך יפרסם ברשומות מודעה על דבר חילוט אותה זכות או אותו חוזה.

          (2)  הופר הסכם מן ההסכמים או תנאי מן התנאים הכלולים באיזו זכות או באיזה חוזה חכירה, חוץ מן ההסכם לתשלום דמי חכירה או דמי זכות וחוץ מן ההסכמים בנוגע לתנאי עבודה, ימסור המנהל הודעה בכתב למפר ובה יפרט את התנאים שהופרו כך וידרוש מאתו לתקן אותה הפרה בתוך מועד שיפורט באותה מודעה: אם לא ימלא המפר אחרי ההודעה בטרם יעבור המועד הקבוע בה, יהא צפוי לחילוט זכותו או חוזהו על ידי שר הפיתוח.

          (3)  מקום שבעל זכות כרייה או בעל חוזה חכירה מרשה ביודעין או מוציא לפועל מעשים ופעולות בקשר עם מכרה שיש בהם משום בזבוז מחצבים, בין שאותם מחצבים כלולים בזכותו או בחוזהו ובין שאינם כלולים בהם, יהא צפוי לחילוט זכותו או חוזהו ע"י שר הפיתוח.

          (4)  אם יחלט שר הפיתוח זכות או חוזה כאמור לעיל תפורסם לאחר מכן מודעה ברשומות המכריזה על חילוט אותה זכות או אותו חוזה, ואותה מודעה תשמש ראיה מכרעת שהזכות או החוזה המוזכרים בה חולטו כחוק ויהא אפשר לטפל בקרקע ובמחצבים הכלולים בהם כאילו לא ניתן החוזה מעולם.

ארכא שלאחר הפרה

63.  מקום שזכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה או חוזה לחכירת פני האדמה צפויים לחילוט, רשאי שר הפיתוח עפ"י הכרעת דעתו להאריך את המועד בו יוכל המפר למלא את התנאים שבזכותו או בחוזהו למשך אותו זמן ובכפוף לאותם תנאים שימצא לנכון לקבוע, והתנאים שיקבע שר הפיתוח כאמור בזה יהיו מחייבים אותו אדם וכל מקבלי העברה, מקבלי משכנתא ונוחלי זכויותיו ושאר אנשים התובעים באמצעותו או מכוחו, והזכות או החוזה יפרשו מאז ואילך כאילו היו אותם תנאים כלולים בהם.

גידור וסתימה

64.  אפשר לדרוש מבעל זכות או מבעל חוזה חכירה, בשעה שהוא מוותר עליהם או בשעה שהם חולטו, לגדור או לסוכך, כדי הנחת דעתו של המפקח, כל בור וכל תעלה וכל מקום עבודה פרוץ וכל מפעל שעל פני האדמה באזור הכלול בזכות הכרייה שוויתר עליה או שחולטה, באופן שלא ישמשו סכנה לבני אדם ולבהמות בית.

הסרת מפעלים שעל פני האדמה

65.  (1)  בעל זכות שחולטה זכותו ובעל חוזה חכירה שוויתר על חוזהו או שחולט, חייב, בתוך שלושה חדשים או בתוך מועד נוסף שירשה המפקח בכתב, לעקור את כל העבודות שעל פני האדמה וכל המבנים, המיסדר, המכונות, המנגנונים וכל שאר כלי הכרייה באזור הכלול בזכות הכרייה או בחוזה החכירה שוויתר עליהם או שחולטו:

          בתנאי שאם ויתר אדם על זכותו או על חוזה רשאי המנהל למסור למוותר הודעה בה ידרוש ממנו למכור לממשלת ישראל כל אותם העבודות, המבנים, המיסדר, המנגנון ושאר כלי הכרייה שיפורשו באותה הודעה במחיר שיוסכם עליו או שיקבע, באין הסכם, בדרך בוררות באופן הקבוע: ומן אותו היום שנמסרה הודעה כזאת יהיו העבודות, המבנים, המיסדר, המנגנון ושאר כלי הכרייה נחשבים לקנין הממשלה.

          (2)  משוויתר אדם על זכותו או על חוזה חכירה שלו או משעה שחולטו, אסור לו לעקור או להשמיד את עמודי הבטון או את מלאכת העץ או את הרצפות, הדפנות, תקרות הדרכים שמתחת לאדמה, דרכי ההובלה או את מקומות העבודה בנקבות או בבורות אשר במכרה ואסור לו לשלוח יד בכל אלה, אלא לשם העמדתם במצב של בטחון כמותנה בסעיף 64.

          (3)  עבר המועד הקבוע בסעיף קטן (1) ולא עקרו הבעלים את המיסדר, המנגנון, המכונות או המכשירים העומדים על קרקע הכלולה בזכות שחולטה או בחוזה חכירה שחולט או שוויתר עליו ואשר לא נקנו ע"י הממשלה, אפשר למכרם במכירה פומבית עפ"י צו המנהל ועל חשבון הבעלים, וכל הכספים שיתקבלו מאותה מכירה, בניכוי ההוצאות, ישולמו לאוצר ויהיו מופקדים שם עד שיבוא ויתבעם בעל המיסדר או הרכוש האחר שנמכרו כאמור בזה.

רשאי שר הפיתוח למחול על התחייבויות

66.  בכל עת שהיא לפני הפרת ההתחייבויות והתנאים הכלולים בזכות כרייה או בחוזה חכירה לכרייה או בחוזה לחכירת פני האדמה, לרבות כל תנאי המגביל את המחצבים שמותר לכרותם עפ"י אותה זכות או אותו חוזה, רשאי שר הפיתוח באותם תנאים שייטבו בעיניו, להתלות אותם תנאים והתחייבויות או למחול עליהם, או לשנותם, כולם או מקצתם, כל מקום שיתברר לו לשר הפיתוח שמפאת נסיבות מיוחדות לא יהא זה בגדר האפשרות למלא אחרי אותם התנאים וההתחייבויות או שביצועם יסב תלאה מרובה לבעל הזכות או החוזה.

מי שלא מלאו לו 21 שנה אסור לו להיות בעל חוזה חכירה לכרייה, וכו'

67.  כל שלא מלאו לו עשרים ואחת שנה אסור לו להיות, לא במישרין ולא בעקיפין, בעל זכות כרייה, חוזה חכירה לכרייה או בעל חוזה לחכירת פני האדמה, אלא בתורת בא כוחו של אדם אחר.

חלק ה'

בקורת מכרות

סמכויותיהם של פקידים

68.  (1)  רשאי פקיד שהורשה לכך כהלכה מטעם המפקח לעשות את המעשים דלקמן בכל עת נוחה, הן ביום והן בלילה, ובלבד שלא יפריע ולא יעכב את עבודת הכרייה שלא לצורך –

(א)   להיכנס, לבדוק ולבחון כל מקום וכל מפעל התפוס או המשמש בקשר עם עבודת כרייה;

(ב)   לבדוק ולחקור במצבן של מכרות ובאיורורן ובכל הענינים הנוגעים לבטחון חייהם ולבריאותם של העובדים במכרות;

(ג)    לבדוק ולבחון את מצב החלקים החיצוניים של המכונות המשמשות מעל למכרות או בתוך המכרות ואת מצב כל המיסדר, המפעלים והדרכים;

(ד)   לבדוק את מקום אצירת חמרי הפיצוץ מעל לכל מכרה ולהורות כיצד יאצרום וכיצד ישתמשו בהם;

(ה)   לבדוק כל פנקס, חשבון, ניר, תרשים ומסמך הדנים בפעולותיו של בעל זכות כרייה או בעל חוזה חכירה לכרייה, לקחת העתקים מהם ולהוציא קטעים מתוכם;

(ו)    להשתמש בכל הסמכויות הנחוצות לשם הוצאת חלק זה לפועל.

          (2)  אם ימצא אותו פקיד פגם באיזו מכרה או בחלק הימנה או פגם בענין, דבר או פעולה הנעשים בה או בקשר עמה, ימסור הודעה בכתב לבעלי המכרה, מורשהו או למנהל המכרה ויפרט בה את הפרטים הפגומים לדעתו באותה מכרה או בחלק הימנה או בכל ענין, דבר או פעולה וידרוש מהם לתקן את הפגם: כל פעולה שיש בה כדי בזבוז מקורות המחצבים הריהי פעולה פגומה.

(תיקון מס' 8) תשס"ח-2008

          (3)  בחלק זה, "מכרה" ו"כרייה" – לרבות מחצבה וחציבה, בהתאמה.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 858 (ה"ח 159)

הוספת סעיף קטן 68(3)

כיצד נוהגים כשמתנגדים לקיים את האמור בהודעה

69.  אם בעל המכרה, מורשהו או המנהל מתנגדים לתיקון הדבר המפורט בהודעה עפ"י הסעיף הקודם, רשאים הם, בתוך עשרים ואחד יום מיום קבלת ההודעה, לשלוח למפקח את השגתם בכתב ולפרש את נימוקי התנגדותם, ולאחר כן יובא הדבר להחלטה למפקח או לפקיד שהמפקח ימנהו לכך.

כיצד נוהגים כשאין מקיימים את האמור בהודעה

70.  אם לא מילא בעל המכרה או מורשהו או המנהל אחרי האמור בהודעה או לא הגיש השגה בתוך הזמן הקבוע לעיל או אם לא מילא אחרי החלטת המפקח על ההשגה תוך עשרים ואחד יום לאחר תום מועד ההגשה או לאחר ההחלטה, הכל לפי הענין, יהא צפוי לעונש הקבוע.

רשאי בית המשפט לצוות לדחות כל פעולות משפטיות

71.  אם בית המשפט נוכח שבעל המכרה או המורשה או המנהל נקטו בפעולות ממשיות, על מנת למלא אחרי ההודעה או אחרי החלטת המפקח אלא שעם כל הזריזות המספקת לא היה באפשרותם להשלים את העבודה, רשאי בית המשפט לדחות כל הליכים משפטיים בשל אותה עבירה ולמחול את העונש לכשתעשה העבודה בתוך מועד שיצווה.

הסכם אינו פוטר ואינו מונע

72.  שום הסכם לא יפטור אדם ולא ימנעהו מעשות כל אותם המעשים שיהא צורך בהם כדי למלא אחרי הוראות הסעיפים 68, 69 ו-70 ושום חוזה לא יטיל עליו אחריות לתשלום דמי נזק, לקבלת עונש או להחרמה על עשיית אותם המעשים.

יש למסור הודעה בדבר תאונה

73.  (1)  אם נגרמה אבידה בנפש או חבלה חמורה בגוף כתוצאה מתאונה במכרה או בקרבת מכרה, אחד מעל לפני האדמה ואחד מתחת לאדמה, חייב בעל המכרה או המורשה או המנהל, בתוך עשרים וארבע השעות שלאחר התאונה להודיע בכתב למפקח או לפקיד קבוע אחר את דבר התאונה ואת דבר האבידה בנפש או החבלה החמורה בגוף שנגרמה כתוצאה מהתאונה, ויפרט בהודעתו את טיבה של התאונה ואת מספר ההרוגים והפצועים.

          (2)  אם נגרמה חבלה גופנית שעפ"י סעיף זה חובה למסור מודעה עליה ונסתיימה במותו של האיש הנחבל, חייב בעל המכרה או הסוכן או מנהל המכרה לשלוח למפקח הודעה בכתב על מקרה המות בתוך עשרים וארבע שעות לאחר שנודע לו דבר המות.

          (3)  המפקח רשאי לצוות על פקיד לערוך חקירה מיוחדת ולהגיש הרצאה בענין תאונה במכרה או בקרבת מכרה שגרמה אבידה בנפש או חבלה בגוף ויצווה לפרסם הרצאה כזאת ברבים באותו זמן ובאותו אופן שימצא למועיל.

הוראות חלק ה' תחולנה על חיפוש ועל חקירה

74.  כל ההוראות שבחלק זה תחולנה על פעולות חיפוש ופעולות חקירה ממש כשם שהן חלות על פעולות כרייה.

חלק ו'

זכויות מים

אין זכות קנין על מים ולא זכות להטותם ממסלולם

75.  לא תהא לשום אדם, בתוקף תעודת היתר, רשיון, זכות או חוזה שניתנו לו עפ"י פקודה זו, כל זכות קנין במימיו של כל נהר, נחל, אגם, אמת-מים או ערוץ הסמוכים לשטח אזור הכלול באותם תעודת היתר או רשיון או זכות או חוזה או העוברים בדרכו של אותו שטח, לא תהא לו זכות לקחת אותם המים או להטותם ממסלולם.

בקשה לקבלת זכות מים תוגש למנהל

76.  כל שיש בידו רשיון לחיפוש או זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה והוא דורש זכות שימוש במים לצורך החיפוש או הכרייה או לצורך הטיפול במחצבים שנכרו או לכל צרכים אחרים הקשורים בכך ישירות, יפנה באופן הקבוע אל המפקח בבקשה ליתן לו זכות מים, חוץ אם מתקבלים המים ממקורות שמתחת לאדמה עפ"י הוראות סעיף 50 או 52 וחוץ אם אין השימוש בהם פוגע לרעה בהספקת מים של נהר, נחל, אגם, אמת-מים, ערוץ, בור או באר.

מודעה בדבר הבקשה תפורסם ברשומות

77.  המפקח ידאג לפרסום מודעה ברשומות ויאמר בה שנתקבלה בקשה למתן זכות מים ויפורט בה מקומה, היקפה וטיבה של אותה זכות ויצויין בה שאותה זכות ניתנה בתוך חודש ימים מיום פרסום המודעה אלא אם כן הוגשה למפקח השגה על כך, וכן ידאג המפקח למסירת העתק מאותה מודעה לכל אדם שלפי המשוער נפגעות זכויותיו הפרטיות מחמת כן.

הגשת השגה ובירורה

78.  (1)  אם יש התנגדות למתן זכות מים תוגש השגה באופן הקבוע.

          (2)  אם הושגה השגה יועיד המפקח יום ומקום לבירור ההשגה על ידו הוא או ע"י אדם אחר כאשר ימצא לנכון לקבוע, ותהא זכות למבקש ולכל האנשים שהגישו השגה ולכל פקיד מפקידי ממשלת ישראל להשמיע את טענותיהם.

          (3)  יש לנהל זכרון-דברים של ההליכים, והאיש הדן בהשגה תהא לו הסמכות –

(א)   ליתן זכות מים כמבוקש, או

(ב)   לצמצם את היקפה או לשנות את טיבה של זכות המים המבוקשת או

(ג)    ליתן זכות מים כמבוקש,

בתנאי שבכל אחד מן המקרים האלה, ישלם המבקש למשיג או למשיגים אותו סכום פיצויים שיישר בעיני האיש הדן בהשגה; או

 (ד)  לסרב לתת את זכות המים אם סבור הוא שאותה זכות איננה נחוצה לצרכי מפעל הכרייה או שיש טעמים ציבוריים מכריעים המחייבים את סירוב מתן זכות המים.

ערעור לבית המשפט לערעורים על החלטות האיש הדן בהשגה

79.  ערעור על החלטת האיש הדן בהשגה יוגש תמיד אל בית המשפט העליון שישב כבית משפט לערעורים כאילו היה זה ערעור על החלטת בית משפט מחוזי.

טופס של מתן זכות מים

80.  מתן זכות מים יהא ערוך בטופס הקבוע.

מועד זכות המים

81.  זכות מים לא תינתן לתקופה העולה על שארית תקופת הרשיון, הזכות או החוזה של מי שניתנה לו או למענו זכות המים, ואולם אם חודשו הרשיון או הזכות או החוזה, הרי גם זכות המים וכל הוראותיה יחודשו מאליהן למשך אותו מועד שבעבורו חודשו הרשיון או הזכות או החוזה ובכפוף לתשלום אותו סכום פיצויים נוסף שיקבע המפקח: אם חולטו רשיון או זכות או חוזה או אם ויתרו עליהם בעליהם, תסתיים בעת ובעונה אחת כל זכות מים הקשורים בהם.

החרמת זכות מים

82.  (1)  אם סבור המפקח שאין מנצלים את זכות המים די הצורך או שמנצלים אותה שלא כהוגן, רשאי הוא לצוות לשלוח לבעל זכות המים הודעה בטופס הקבוע בה ידרוש ממנו להביא נימוקים מדוע אין לשלול ממנו את זכות המים.

          (2)  הנימוקים יובאו לפני המפקח או לפני אדם שימנהו המפקח במקום ובמועד שיועיד המפקח והפרוצדורה בענין זה תהא כאותה הפרוצדורה הנהוגה בבירור היסודי של השגה למתן זכות מים.

          (3)  ערעור על החלטה בענין זה יובא לפני בית המשפט העליון שישב כבית משפט לערעורים.

הזכויות הניתנות אגב מתן זכות מים

83.  זכות מים מקנה לבעליה את הזכויות דלקמן, כולן או מקצתן, וטיב הזכות או הזכויות המוקנות כאמור בזה יפורש בטופס של מתן זכות המים –

(א)   הזכות לדלות מים, כדי השיעור המפורט בזכות המים, מכל נהר, נחל, אמת-מים, אגם, בור, ערוץ או באר;

(ב)   הזכות לטפל בזרם המים הטבעי או הנורמלי לאורך נהר, נחל, אמת-מים או ערוץ, בין ע"י הקמת סכרים ובין ע"י הטייתם ממסלולם;

(ג)    הזכות לחפור ערוצים או להניח צנורות להולכת מים מכל נהר, נחל, אגם, אמת-מים או ערוץ;

(תיקון מס' 1) תשט"ו-1955

(ד)   (בוטל).

מיום 8.6.1955

תיקון מס' 1

ס"ח תשט"ו מס' 182 מיום 8.6.1955 עמ' 86 (ה"ח 221)

ביטול סעיף קטן 83(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) הזכות לקדוח לצורך מים, בהתחשב עם ההוראות שתקבענה לשם שמירת זכויותיו של מי שפני הקרקע שייכים לו או תפושים על ידו.

חלק ז'

העברה, שעבודים וויתורים

הגדרת טובות הנאה בכרייה לצורך חלק זה

84.  טובות הנאה בכרייה בגדר חלק זה תכלולנה זכויות הניתנות לפי כל תעודת היתר, רשיון, זכות או חוזה חכירה שניתנו עפ"י פקודה זו או בתקפה.

העברתן ושעבודן של טובות הנאה בכרייה והויתור עליהן יהיו כפופים להסכמות ולתנאים מסויימים פק' 8 לש' 1940

85.  בכפוף להוראות פקודה זו, הרי כל טובות ההנאה בכרייה יהא אפשר להעבירן, הן לחלוטין והן בדרך שעבוד, או לוותר עליהן או למזגן או לטפל בהן בדרך אחרת:

          בתנאי –

(א)   שלא תיעשה כל העברה אלא באישור המנהל;

(ב)   שכל העברת טובת הנאה בכרייה וכל ויתור עליה יפורסמו ברשומות.

חלק ח'

רישום

רישום

86.  (1)  כל תעודת היתר לחיפוש או לחקירה וכל רשיון לחיפוש וכל זכות כרייה, חוזה חכירה לכרייה וכל חוזה לחכירת פני האדמה וכל זכות מים שניתנו בתוקף פקודה זו או על פיה וכל מסמך שעל פיו מעבירים את הזכויות או חלק מן הזכויות שניתנו עפ"י תעודת ההיתר, הרשיון, הזכות או החוזה או מותרים עליהן או ממזגים אותן או מטפלים בהן בדרך אחרת יהיו טעונים רישום בפנקסים המתאימים שיתנהלו לתכלית זו ע"י המפקח ואם לא הוגשו למפקח לרישום תוך חודש ימים מתאריך נתינתם או בתוך מועד נוסף שירשה המפקח, יהיו בטלים ומבוטלים.

          (2)  הפנקס שבסניף המכרות יהא פתוח לציבור לעיון בתשלום האגרה הקבועה.

          (3)  מקום שרושמים מסמך עפ"י סעיף זה, ישלם האיש הרושם אותו את האגרה הקבועה ויקבל תעודת רישום בטופס הקבוע.

פק' 8 לש' 1940

          (4)  העתק מכל מסמך הטעון רישום בסניף המכרות כאמור לעיל, בצירוף העתק של כל מפה או תכנית הדרושים לזיהוי הקרקע הנזכרת במסמך, יוגשו למשרד ספרי האחוזה המתאים.

חלק ט'

עונשין

הוראות כלליות

87.  (1)  כל העושה את המעשים דלקמן בלא סיבה חוקית, -

(א)   מפריע לפעולות חיפוש או חקירה או כרייה שהותרו עפ"י פקודה זו, או

(ב)   מפריע לאדם להשתמש בכל זכות הנתונה לו עפ"י פקודה זו ולקיים כל חובה המוטלת עליו עפ"י פקודה זו, או

(ג)    שולח יד בכל ציון גבול, בלוח מודעות, במנגנון, במיסדר, במפעלים או בכל נכס שהוקמו על כל קרקע או בה או מתחת לה או ממעל לה תוך כדי ההשתמשות בכל זכות הנתונה עפ"י פקודה זו או תוך כדי קיום חובה המוטלת עפ"י פקודה זו,

          יאשם בעבירה ויהא צפוי למאסר שנה אחת או לקנס בסכום חמש מאות לירות או לשני אותם עונשים כאחד, וכל תעודת היתר, רשיון, זכות או חוזה שניתנו לאותו אדם עפ"י פקודה זו יכול המנהל לבטלם אם יהא סבור שיש צורך לבטלם, ואשר לכל תעודת היתר, זכות או חוזה, פרט לתעודת היתר לחיפוש, יכול המנהל לבטלם אם אישר שר הפיתוח את ביטולם.

          (2)  כל שלא ימלא אחרי תקנה שהתקינו עפ"י פקודה זו או עובר עליה יאשם בעבירה ואם לא נקבע עונש אחר בפקודה זו יהא צפוי למאסר ששה חדשים או לקנס בסכום חמשים לירות.

המחפש או חוקר או כורה שלא עפ"י הוראות פקודה זו הריהו עובר עבירה

88.  כל המחפש או חוקר או כורה שלא לפי הוראות פקודה זו יאשם בעבירה ויהא צפוי למאסר שנה אחת ולתשלום כסף עונשים בסך עשרים לירות לכל יום שבו הוא עוסק בחיפוש או בחקירה או בכרייה כאמור בזה ולקנס בסכום חמש מאות לירות.

המחפש או חוקר או כורה בקרקעות המוצאות מן הכלל, הריהו עובר עבירה

89.  כל המחפש או חוקר או כורה בקרקע שלא לפי הוראות סעיף 7 או סעיף 8 יאשם בעבירה ויהא צפוי למאסר ששה חדשים או לקנס בסכום חמישים לירות ויהא אפשר לחייבו בתשלום ההוצאות לתיקון כל נזק שהסב לקרקע.

ענשו של העובר על הסעיפים 36(1) ו-57

90.  כל שאינו ממלא אחר הוראות סעיף 36(1) או סעיף 57 יהא דינו כדין עובר עבירה ויהא צפוי למאסר שנים עשר חדשים או לקנס בסכום מאה לירות.

ענשו של העובר על סעיף 37(2) ו-(4)

91.  כל שאינו ממלא אחר הוראות סעיף 37(2) או (4) דינו כדין עובר עבירה ויהא צפוי למאסר שנים עשר חודש או לקנס בסכום מאה לירות.

ענשו של מי שאינו מגיש דוח"ות או אינו מודיע דבר תגלית

92.  כל שאינו ממלא אחר הוראות סעיף 38 וכל שאינו מודיע למפקח דבר תגלית כדרוש בסעיף 39, דינו כדין עובר עבירה ויהא צפוי לקנס בסכום עשרים וחמש לירות.

המוציא עצים ממכרה שהסתלק הימנה הריהו עובר עבירה

93.  כל המוציא עצים ממכרה שהסתלק הימנה לזמן מסויים או לחלוטין וכל השולח יד בהם, דינו כדין עובר עבירה ויהא צפוי למאסר שנים עשר חדשים או לקנס בסכום חמש מאות לירות.

ענשו של העובר על סעיף 70

94.  כל שאינו ממלא אחר הוראות סעיף 70 דינו כעובר עבירה ויהא צפוי לקנס בסכום חמש מאות לירות.

ענשו של העובר על סעיף 73

95.  כל שאינו ממלא אחר הוראות סעיף 73 דינו כעובר עבירה ויהא צפוי לקנס בסכום חמש מאות לירות.

ענשו של העובר על סעיף 65

96.  (1)  כל שאינו ממלא אחר הוראות סעיף 65(1), הרי כל רכוש שלא פינוהו בתוך המועד המפורט יוחרם ע"י ממשלת ישראל, ויפנוהו על חשבון בעל הזכות שזכותו נשללה ממנו או על חשבון החוכר שוויתר על חוזה החכירה או ששללוה ממנו.

          (2)  כל שאינו ממלא אחר הוראות סעיף 65(2) יהא צפוי למאסר שנים עשר חדשים או לקנס בסכום אלף לירות.

פעולות שיש בהן גנבת דעת

97.  כל המניח או טומן או מסייע להניח או לטמון מחצב או חומר אחר בכל מקום שהוא בכוונה להוליך בני אדם שולל בדבר הסגולות המחצביות של איזו אדמה, וכל המטפל בדוגמאות של מחצבים באותה כוונה להוליך אדם שולל או להונות, דינו כעובר עבירה ויהא צפוי למאסר חמש שנים או לקנס בסכום חמש מאות לירות או לשני אותם עונשים כאחד, ואם יצא אותו אדם חייב בדין ישללו ממנו את כל הזכויות שהיו בידו עפ"י פקודה זו ומתקנים את פנקס סניף המכרות לפי זה.

חלק י'

הליכים משפטיים

שיפוט המפקח בתביעות משפטיות

98.  (1)  רשאי המפקח לשמוע טענות ולתת החלטתו, בדרך דחופה ובהתאם לפרוצדורה הקבועה, בכל המשפטים הנוגעים לזכויות שתובעים אותן עפ"י כל תעודת היתר, רשיון, זכות או חוזה חכירה או ביחס להם, או בכל המשפטים הנוגעים לכל יתרון או חובה הנובעים מהם, פרט לחובת נשיאת עונש או למשפטים בענין חוזה בקשר עם תעודת ההיתר, הרשיון, הזכות או חוזה החכירה.

          (2)  שיפוטו של המפקח יקיף את כל אותם המשפטים שיש בהם לבעלי הדין או לאחד מהם תעודת היתר או רשיון או זכות או חוזה חכירה או שהם בעליו או מחזיקיו של שטח הקרקע הכלול בתעודת היתר, ברשיון, בזכות או בחוזה חכירה או כשבעלי הדין מקבלים את זכותם מכוח אנשים כאלה.

הסמכות לברר משפטים

99.  רשאי המפקח להחליט בכל משפט כזה ובכל ענין הנובע מתוכו כאשר ימצא לצודק, ורשאי הוא ליתן את כל הצוויים וההוראות שיהא צורך בהם לביצוע החלטתו ורשאי הוא לפסוק לצד מן הצדדים הוצאות משפט הוגנות.

צוויו של המפקח אינו צריך להיות ערוך באופן פורמלי

100. צוויו או החלטתו של המפקח אין מן הצורך שיהיו ערוכים באופן פורמלי אלא שזכרון הדברים בפנקס שיהא חייב המפקח לנהל לתכלית זו ישמש עדות מכרעת על דבר הצו או ההחלטה, ויכול כל אדם לקבל העתקה מזכרון הדברים לאחר שישלם את המס הקבוע.

יכול המנהל לצוות על תפיסת מחצבים וכו'

101. יכול המנהל, בשעה שהוא מברר משפט, לצוות לתפוש מחצבים בדרך דחופה ולמסרם למי שזכאי בהם.

ערעור

102. ערעור על כל החלטה מאת המפקח במשפט המתברר לפניו או על כל צו הדוחה את התביעה יוגש לבית המשפט העליון שישב כבית משפט לערעורים.

אין מוציאים מן הכלל את שיפוטם של בתי משפט רגילים

103. שום דבר האמור בסעיפים הקודמים אין לראותו כאילו הוא בא למנוע אדם הרשאי עפ"י הסעיפים הקודמים להגיש משפטים בפני המפקח, מלהגיש לפני בית משפט רגיל בארץ כל משפט שיכול היה המפקח לבררו ולהחליט בו:

          בתנאי שבית המשפט שהובא לפניו משפט כאמור לעיל רשאי לצוות להביא את המשפט לפני המפקח, אם ביקש זאת הנתבע או אם ביקש זאת אחד הנתבעים, כשיש יותר מנתבע אחד, ואם נוכח הוא שמן הדין הוא וכי רצוי הוא שיהא המפקח מברר את המשפט ומחליט בו.

חלק י"א

שונות

תקנות, אגרות ודמי זכות

104. (1)  שר הפיתוח רשאי להתקין תקנות לביצוע מטרות פקודה זו: כל תקנות כאלה יפורסמו