נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – מכרזים – חובת מכרזים – העדפת תוצרת

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

חובת מכרז

Go

3

סעיף 2א

תנאים להשתתפות במכרז

Go

4

סעיף 2ב

עידוד נשים בעסקים

Go

4

סעיף 2ג

קביעת התאמות לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים במכרז ופרסום נתונים

Go

4

סעיף 3

פטור לעסקת חוץ

Go

5

סעיף 3ב

סייג להתקשרות

Go

6

סעיף 4

פטור ממכרז, מכרז סגור ודרכי עריכת מכרז

Go

6

סעיף 5

התקשרויות של מערכת הבטחון, תאגיד מקומי ומוסד להשכלה גבוהה

Go

6

סעיף 5א

תקנות

Go

6

סעיף 6

שמירת דינים

Go

6

סעיף 7

ביצוע

Go

6

סעיף 8

תחילה

Go

7

סעיף 9

הוראות מעבר

Go

7

 


חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "תאגיד ממשלתי" – חברה ממשלתית, חברת- בת ממשלתית, או תאגיד שהוקם בחוק;

(תיקון מס' 14) תשס"ג-2002

(תיקון מס' 14) תשס"ג-2002

(תיקון מס' 14) תשס"ג-2002

"תאגיד מקומי" – תאגיד אשר לפחות מחצית ההון או לפחות מחצית כוח ההצבעה בו מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי רשות מקומית או בידי תאגיד מקומי אחר, או שיש לרשות מקומית או לתאגיד מקומי אחר, במישרין או בעקיפין, זכות למנות לפחות מחצית ממספר הדירקטורים בו או את המנהל הכללי שלו, והכל כשההחזקה או זכות המינוי כאמור הם של הרשות המקומית, לבדה או יחד עם אחד או יותר מאלה:

(1) רשות מקומית אחרת, אחת או יותר;

(2) המדינה;

(3) תאגיד מקומי אחר, אחד או יותר;

30 ימים מיום כניסתן לתוקף של תקנות לענין עסקאות של תאגיד מקומי

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 59 (ה"ח 3162)

הוספת הגדרת "תאגיד מקומי"

"רשות מקומית" – עיריה, מועצה אזורית, מועצה מקומית או איגוד ערים כהגדרתו בחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955;

30 ימים מיום כניסתן לתוקף של תקנות לענין עסקאות של תאגיד מקומי

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 59 (ה"ח 3162)

הוספת הגדרת "רשות מקומית"

"החזקה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

30 ימים מיום כניסתן לתוקף של תקנות לענין עסקאות של תאגיד מקומי

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 59 (ה"ח 3162)

הוספת הגדרת "החזקה"

           "מקרקעין" - כהגדרתם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל;

           "מערכת הבטחון" - צבא-הגנה-לישראל, משרד הבטחון ויחידות הסמך שלו, וחברות ששר הבטחון אחראי עליהן.

(תיקון מס' 8)  תשנ"ז-1996

           "קופת חולים" - כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 33 (ה"ח 2556)

הוספת הגדרת "קופת חולים"

(תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998

           "מועצה דתית" - מועצה דתית שהוקמה מכוח חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971;

מיום 1.4.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 73 (ה"ח 2690)

הוספת הגדרת "מועצה דתית"

(תיקון מס' 18) תשס"ו-2006

           "מוסד להשכלה גבוהה" – מוסד מהמוסדות המפורטים להלן, שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין:

(1)   מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (בסעיף זה – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

(2)   מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3)   מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 356 (ה"ח 236)

הוספת הגדרת "מוסד להשכלה גבוהה"

(תיקון מס' 18) תשס"ו-2006

           "המועצה להשכלה גבוהה" – כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה;

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 356 (ה"ח 236)

הוספת הגדרת "המועצה להשכלה גבוהה"

(תיקון מס' 25) תשע"ו-2016

           "עסק זעיר, קטן או בינוני" – עסק זעיר, עסק קטן או עסק בינוני שהוא עוסק פטור, עוסק מורשה או מוסד כספי, כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, למעט תאגיד שבידי רשות מקומית לפחות מחצית מההון או מחצית מכוח ההצבעה בו וחברה כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001;

מיום 16.8.2016

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"ו מס' 2580 מיום 16.8.2016 עמ' 1226 (ה"ח 645)

הוספת הגדרת "עסק זעיר, קטן או בינוני"

(תיקון מס' 25) תשע"ו-2016

           "עסק זעיר" – הוא מעסיק עד חמישה עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו עולה על 2 מיליון שקלים חדשים;

מיום 16.8.2016

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"ו מס' 2580 מיום 16.8.2016 עמ' 1226 (ה"ח 645)

הוספת הגדרת "עסק זעיר"

(תיקון מס' 25) תשע"ו-2016

           "עסק קטן" – הוא מעסיק בין שישה ל-20 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 2 מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על 20 מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר";

מיום 16.8.2016

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"ו מס' 2580 מיום 16.8.2016 עמ' 1226 (ה"ח 645)

הוספת הגדרת "עסק קטן"

(תיקון מס' 25) תשע"ו-2016

           "עסק בינוני" – הוא מעסיק בין 21 ל-100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 20 מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר" או "עסק קטן".

מיום 16.8.2016

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"ו מס' 2580 מיום 16.8.2016 עמ' 1226 (ה"ח 645)

הוספת הגדרת "עסק בינוני"

חובת מכרז (תיקון מס' 8) תשנ"ז-1996 (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 14) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 18) תשס"ו-2006

2.    (א)[1] המדינה, כל תאגיד ממשלתי, מועצה דתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה, לא יתקשרו בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על-פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו.

 

 

(תיקון מס' 12)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 21) תשע"ב-2012

           (ב)  לא יפלה עורך המכרז בין מציעים מחמת מוגבלות, מין, נטיה מינית, מעמד אישי, גיל, הורות, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, השקפה או חברות במפלגה; בסעיף קטן זה, "מוגבלות" - לקות פיסית, נפשית או שכלית כמשמעותה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998.

(תיקון מס' 12)  תשס"ב-2002

           (ג)   לענין סעיף קטן (ב) –

(1)   רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין הענין;

(2)   אין רואים בהבחנה המתחייבת מאופיו או ממהותו של המכרז, הפליה.

מיום 1.6.1997

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 33 (ה"ח 2556)

2. המדינה וכל תאגיד ממשלתי, כל תאגיד ממשלתי וקופת חולים, לא יתקשרו בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על-פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו.

 

מיום 1.4.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 73 (ה"ח 2690)

2. המדינה, כל תאגיד ממשלתי וקופת חולים כל תאגיד ממשלתי, מועצה דתית וקופת חולים, לא יתקשרו בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על-פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו.

 

מיום 21.1.2002

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ב מס' 1824 מיום 21.1.2002 עמ' 100 (ה"ח 3010)

הוספת סעיפים 2(ב), 2(ג)

2. (א) המדינה, כל תאגיד ממשלתי, מועצה דתית וקופת חולים, לא יתקשרו בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על-פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו.

(ב) לא יפלה עורך המכרז בין מציעים מחמת מוגבלות, מין, נטיה מינית, מעמד אישי, הורות, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, השקפה או חברות במפלגה; בסעיף קטן זה, "מוגבלות" - לקות פיסית, נפשית או שכלית כמשמעותה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998.

(ג) לענין סעיף קטן (ב) -

(1) רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין הענין;

(2) אין רואים בהבחנה המתחייבת מאופיו או ממהותו של המכרז, הפליה.

 

מיום 26.12.2009

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 356 (ה"ח 236)

(א) המדינה, כל תאגיד ממשלתי, מועצה דתית וקופת חולים מועצה דתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה, לא יתקשרו בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על-פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו.

 

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 390 (ה"ח 440)

(ב) לא יפלה עורך המכרז בין מציעים מחמת מוגבלות, מין, נטיה מינית, מעמד אישי, גיל, הורות, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, השקפה או חברות במפלגה; בסעיף קטן זה, "מוגבלות" - לקות פיסית, נפשית או שכלית כמשמעותה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

 

30 ימים מיום כניסתן לתוקף של תקנות לענין עסקאות של תאגיד מקומי

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 59 (ה"ח 3162)

(א) המדינה, כל תאגיד ממשלתי, תאגיד מקומי, מועצה דתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה, לא יתקשרו בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על-פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו.

תנאים להשתתפות במכרז (תיקון מס' 19) תשס"ח-2008

2א.     (א) עורך מכרז לא יקבע תנאי להשתתפות של מציע במכרז, אלא אם כן התנאי מתחייב מאופיו או ממהותו של המכרז.

(תיקון מס' 25) תשע"ו-2016

           (א1)        במכרז ששווי ההתקשרות הצפוי בו נמוך מחמישים מיליון שקלים חדשים, לא יתנה עורך המכרז את קבלת מסמכי המכרז או את ההשתתפות בו בתשלום בעד מסמכי המכרז או בעד עלות הפקת המכרז אלא במקרים ובסכומים שיקבע שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

           (ב)  קבע עורך המכרז תנאי בנושא מן הנושאים המנויים בטור א' לתוספת, המציב דרישה מחמירה יותר מהאמור בטור ב' לתוספת, או תנאי הדורש ניסיון מוכח בעבודה עם עורך המכרז או עם גופים אחרים המנויים בסעיף 2, ינמק את החלטתו במסמכי המכרז.

           (ג)   שר האוצר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את התוספת.

מיום 26.5.2008

תיקון מס' 19

ס"ח תשס"ח מס' 2142 מיום 27.3.2008 עמ' 385 (ה"ח 188)

הוספת סעיף 2א

 

מיום 16.8.2016

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"ו מס' 2580 מיום 16.8.2016 עמ' 1226 (ה"ח 645)

הוספת סעיף קטן 2א(א1)

עידוד נשים בעסקים (תיקון מס' 15) תשס"ג-2002

2ב.     (א) בסעיף זה –

           "אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

(1)   אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה;

(2)   אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;

           "אמצעי שליטה" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

           "מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ-50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;

           "נושא משרה" – מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

           "עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

           "עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות (1) ו-(2) של ההגדרה אישור;

           "קרוב" – בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא;

           "תצהיר" – תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.

           (ב)  פורסם מכרז לפי הוראות חוק זה, ולאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.11.2002 עמ' 83 (ה"ח 3188)

הוספת סעיף 2ב

קביעת התאמות לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים במכרז ופרסום נתונים (תיקון מס' 25) תשע"ו-2016

2ג.      (א) עורך המכרז יבחן בכל התקשרות אם אפשר לבצעה באמצעות עסק זעיר, קטן או בינוני, בלי שיהיה בכך כדי לפגוע במוצר, בעבודה או בשירות המבוקשים, ואם הדבר אפשרי – יפעל לקביעת התאמות בתנאי המכרז או ההתקשרות בהתאם.

           (ב)  שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הבחינה כאמור בסעיף קטן (א), ולעניין התאמת תנאי מכרז או התקשרות של הגופים המנויים בסעיף 2(א), כולם או חלקם, לעסקים זעירים, קטנים או בינוניים.

           (ג)[2] גופים המנויים בסעיף 2(א) יפרסמו באתרי האינטרנט שלהם, או באתר אינטרנט שבו מתפרסמים במשותף פרסומים לכמה מהם, עד 31 במרס של כל שנה, נתונים על שילוב עסקים זעירים, קטנים ובינוניים בהתקשרויותיהם בשנה שחלפה.

           (ד)  שר האוצר, בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה, רשאי לקבוע בצו את פרטי הנתונים שיפורסמו בהתאם להוראות סעיף קטן (ג), והוראות לגבי אופן פרסומם.

מיום 16.8.2016

סעיף קטן 2ג(ג) מיום 16.8.2018

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"ו מס' 2580 מיום 16.8.2016 עמ' 1226 (ה"ח 645)

הוספת סעיף 2ג

פטור לעסקת חוץ

3.       שר האוצר, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות לענין פטור מחובת מכרז להתקשרות בעיסקה עם מי שאינו תושב ישראל, או לענין עיסקה שביצועה נעשה מחוץ למדינה.

3א.     (א) הממשלה רשאית לקבוע בתקנות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, הוראות בענינים הבאים:

הוראות בדבר העדפות מסוימות  (תיקון מס' 3)  תשנ"ג-1993

(תיקון מס' 7) תשנ"ה-1994 (תיקון מס' 24 – הוראת שעה) תשע"ה-2015

(1)   העדפה של תוצרת הארץ ובכלל זה תוצרת אזור כמשמעותו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967 (בחוק זה – אזור) ורכישת טקסטיל בעבור מערכת הביטחון והמשרד לביטחון הפנים, והכל אם יוצרה בידי אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, או בידי תאגיד הרשום בישראל;

(תיקון מס' 7) תשנ"ה-1994

(2)   העדפה בשל התחייבות לשיתוף פעולה עסקי בינלאומי או לרכש גומלין בינלאומי, לרבות קביעת התחייבות לשיתוף פעולה עסקי בינלאומי או לרכש גומלין בינלאומי כתנאי להשתתפות במכרז, ולרבות קביעת דרישה כאמור בהתקשרויות המבוצעות שלא באמצעות מכרז;

(תיקון מס' 7) תשנ"ה-1994

(3)   (פקעה).

(תיקון מס' 17) תשס"ה-2005

           (א1) (1)   בסעיף קטן זה, "אזורי עדיפות לאומית" – האזורים שנקבעו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן – חוק לעידוד השקעות הון), ואזורים אחרים שקבעה הממשלה, מעת לעת, לענין ההטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון או לענין חוק זה.

(2)   הודעה על קביעת אזורים אחרים לפי פסקה (1) תפורסם ברשומות[3].

(תיקון מס' 11)  תשס"א-2001

(2א) לענין חוק זה אזור התעשיה עטרות הוא אזור עדיפות לאומית ולענין תקנות חובת מכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), תשנ"ח-1998 (להלן - התקנות), יחולו הוראות אלה:

(1)    יראו את אזור התעשיה עטרות כ"אזור קו העימות";

(2)    לענין אזור התעשיה עטרות, ההגדרות "טובין מאזור קו העימות" ו"שירותים מאזור קו העימות" ייקראו כך: אחרי "מתגוררים דרך קבע באזור קו העימות" יבוא "בשטח השיפוט של עיריית ירושלים או באזור א'".

(3)   שר האוצר ושר הבטחון, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאים לקבוע, בכל הנוגע להתקשרויות של מערכת הביטחון, הוראות בענין העדפה של תוצרת מאזורי עדיפות לאומית והוראות לענין הגבלת מכרזים למציעים מאזורי עדיפות לאומית.

(4)   הממשלה רשאית להחליט כי תינתן העדפה לתוצרת מאזורי עדיפות לאומית גם בנוגע להתקשרויות של משרדי ממשלה אחרים; העדפה לפי פסקה זו תינתן בהתאם לתקנות שיתקין שר האוצר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

           (ב)  תקנות לפי סעיף קטן (א), ככל שהן חלות על חברה ממשלתית ועל חברת בת ממשלתית, יראו אותן כקביעה של הממשלה לפי סעיף 4(א) לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה- 1975, והוראות החוק האמור יחולו לענין הקביעה.

(תיקון מס' 7) תשנ"ה-1994

           (ג)   לענין סעיף זה –

(1)   "העדפה" - לרבות בדרך של פיצול ההתקשרות נושא המכרז, בין מציעים של תוצרת הארץ לבין מציעים של תוצרת שאינה תוצרת הארץ, או בין מציעים של תוצרת מאזורי עדיפות לאומית לבין מציעים של תוצרת שלא מאזורים כאמור, לפי הענין, והכל בתנאים, בשיעורים, ועל פי כללים שייקבעו בתקנות;

(2)   "תוצרת הארץ", "תוצרת אזורי עדיפות לאומית" - כפי שייקבע בתקנות.

מיום 16.5.1993

פסקה 3א(א)(3) עד יום 31.3.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ג מס' 1419 מיום 14.5.1993 עמ' 108 (ה"ח 2151)

הוספת סעיף 3א

 

מיום 22.12.1994

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ה מס' 1495 מיום 22.12.1994 עמ' 46 (ה"ח 2312)

3א. (א) הממשלה רשאית לקבוע בתקנות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, הוראות בענינים הבאים:

(1) העדפה של תוצרת הארץ ובכלל זה תוצרת אזור כמשמעותו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967 (בחוק זה - אזור), והכל אם יוצרה בידי אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, או בידי תאגיד הרשום בישראל;

(2) העדפה בשל התחייבות לשיתוף פעולה עסקי בינלאומי או לרכש גומלין בינלאומי לרבות קביעת התחייבות לשיתוף פעולה עסקי בינלאומי או לרכש גומלין בינלאומי כתנאי להשתתפות במכרז, ולרבות קביעת דרישה כאמור בהתקשרויות המבוצעות שלא באמצעות מכרז;

(3) העדפה של תוצרת מאזורי עדיפות לאומית לרבות קביעת הוראות בדבר חיוב מי שמתקשר עם מערכת הבטחון לרכוש תוצרת מאזורי עדיפות לאומית, וקביעת הוראות לענין הגבלת מכרזים בידי מערכת הבטחון למציעים מאזורי עדיפות לאומית; לענין פסקה זו, "אזורי עדיפות לאומית"- האזורים שנקבעו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, או אזורים אחרים שקבעה הממשלה, מעת לעת, לענין חוק זה, ופירסמה על כך הודעה ברשומות.

(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א), ככל שהן חלות על חברה ממשלתית ועל חברת בת ממשלתית, יראו אותן כקביעה של הממשלה לפי סעיף 4(א) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, והוראות החוק האמור יחולו לענין הקביעה.

(ג) לענין סעיף זה –

(1) "העדפה" - לרבות בדרך של פיצול ההתקשרות נושא המכרז, בין מציעים של תוצרת הארץ לבין מציעים של תוצרת שאינה תוצרת הארץ, או בין מציעים של תוצרת מאזורי עדיפות לאומית לבין מציעים של תוצרת שלא מאזורים כאמור, לפי הענין, והכל בתנאים, בשיעורים, ועל פי כללים שייקבעו בתקנות;

(2) "תוצרת הארץ", "תוצרת אזורי עדיפות לאומית" - כפי שייקבע בתקנות.

 

מיום 31.3.1998 עד יום 31.7.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ח מס' 1663 מיום 31.3.1998 עמ' 185 (ה"ח 2675)

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"א מס' 1791 מיום 4.6.2001 עמ' 392 (ה"ח 3000)

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ב מס' 1861 מיום 30.7.2002 עמ' 512 (ה"ח 3171)

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ג מס' 1901 מיום 6.8.2003 עמ' 545 (ה"ח 45)

הוספת סעיף 3א(א1)

 

מיום 4.6.2001 עד יום 31.7.2005

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"א מס' 1791 מיום 4.6.2001 עמ' 392 (ה"ח 3000)

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ב מס' 1861 מיום 30.7.2002 עמ' 512 (ה"ח 3171)

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ג מס' 1901 מיום 6.8.2003 עמ' 545 (ה"ח 45)

הוספת פסקה 3א(א1)(2א)

 

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ה מס' 2031 מיום 2.10.2005 עמ' 1004 (ה"ח 205)

הוספת סעיף 3א(א1) [במקום זה שפקע, באותו הנוסח]

 

מיום 30.12.2010 עד יום 29.12.2012

תיקון מס' 20 – הוראת שעה

ס"ח תשע"א מס' 2270 מיום 30.12.2010 עמ' 136 (ה"ח 250)

(א) הממשלה רשאית לקבוע בתקנות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, הוראות בענינים הבאים:

(1) העדפה של תוצרת הארץ ובכלל זה תוצרת אזור כמשמעותו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967 (בחוק זה - אזור) ורכישת טקסטיל בעבור מערכת הביטחון והמשרד לביטחון הפנים, והכל אם יוצרה בידי אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, או בידי תאגיד הרשום בישראל;

 

מיום 27.6.2013 עד יום 26.6.2015

תיקון מס' 22 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ג מס' 2399 מיום 27.6.2013 עמ' 86 (ה"ח 503)

(א) הממשלה רשאית לקבוע בתקנות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, הוראות בענינים הבאים:

(1) העדפה של תוצרת הארץ ובכלל זה תוצרת אזור כמשמעותו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967 (בחוק זה – אזור) ורכישת טקסטיל בעבור מערכת הביטחון והמשרד לביטחון הפנים, והכל אם יוצרה בידי אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, או בידי תאגיד הרשום בישראל;

 

מיום 15.7.2015 עד יום 15.7.2023

תיקון מס' 24 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2495 מיום 15.7.2015 עמ' 197 (ה"ח 598)

תיקון מס' 24 – הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020

ס"ח תש"ף מס' 2827 מיום 15.7.2020 עמ' 228 (ה"ח 1339)

(א) הממשלה רשאית לקבוע בתקנות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, הוראות בענינים הבאים:

(1) העדפה של תוצרת הארץ ובכלל זה תוצרת אזור כמשמעותו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967 (בחוק זה – אזור) ורכישת טקסטיל בעבור מערכת הביטחון והמשרד לביטחון הפנים, והכל אם יוצרה בידי אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, או בידי תאגיד הרשום בישראל;

סייג להתקשרות (תיקון מס' 7) תשנ"ה-1994

3ב.     הממשלה רשאית להורות בצו, באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, כי המדינה או תאגיד ממשלתי לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה כאמור בסעיף 2 עם מדינת חוץ מסוימת או עם ספק חוץ מסוים מטעמים שבמדיניות חוץ; הוראה כאמור תפורסם ברשומות, והיא לא תחול לענין מכרז שפורסם קודם לפרסומה; ניתנה הוראה כאמור לחברה ממשלתית או לחברה בת ממשלתית, יחולו הוראות סעיף 3א(ב).

מיום 22.12.1994

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ה מס' 1495 מיום 22.12.1994 עמ' 46 (ה"ח 2312)

הוספת סעיף 3ב

פטור ממכרז, מכרז סגור ודרכי עריכת מכרז

4.       (א)  שר האוצר, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות –

(1)   סכומים או סוגי עיסקאות ונהלים לסיווג עיסקאות, שלגביהם, על אף האמור בסעיף 2 –

(א)   לא תהיה חובה לערוך מכרז כלל;

(ב)   לא תהיה חובה לערוך מכרז פומבי אלא מכרז סגור ותנאיו של מכרז כזה;

(2)   סוגי עיסקאות שבהן תהיה ההשתתפות במכרז מותנית בתנאים שייקבעו;

(3)   סוגי עיסקאות שבהן ניתן לנהל משא ומתן עם המציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, וכללים לניהול המשא ומתן;

(4)   צורת המכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים, ואופן פרסומם של המכרזים ברבים;

(5)   אופן הרכבתן ואיושן של ועדות מכרזים, ואמות המידה לבחירת ההצעות המתאימות;

(6)   הוראות מיוחדות ותנאים מיוחדים למכרזים לסוגיהם השונים של המוסדות והתאגידים שחוק זה חל עליהם;

(7)   כל ענין אחר הנראה לו דרוש לשם ניהול תקין והוגן של עיסקאות ובמטרה להבטיח את קבלת ההצעות שיעניקו את מרב היתרונות למי שערך את המכרז.

(תיקון מס' 3)  תשנ"ג-1993

           (ב)  בתקנות לפי סעיף זה ייקבעו, בין היתר, פטורים מחובת מכרז להתקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש ולהתקשרות שלגביה נתקיימו נסיבות מיוחדות ונדירות המצדיקות עשייתה ללא מכרז, ותנאים למתן פטורים כאמור.

מיום 16.5.1993

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ג מס' 1419 מיום 14.5.1993 עמ' 108 (ה"ח 2151)

החלפת סעיף קטן (ב)

הנוסח הקודם:

(ב) תקנות לפי סעיף זה ניתן לקבוע דרך כלל, לסוגי עיסקאות או לסוגי הגופים המתקשרים.

התקשרויות של מערכת הבטחון, תאגיד מקומי ומוסד להשכלה גבוהה (תיקון מס' 14) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 18) תשס"ו-2006

5.       (א)  לגבי עיסקאות של מערכת הבטחון, יבוא לענין סעיפים 3 ו-4 במקום שר האוצר, שר הבטחון בהתייעצות עם שר האוצר.

 

 

(תיקון מס' 14) תשס"ג-2002

           (ב)[4] לגבי עסקאות של תאגיד מקומי, יבוא, לענין סעיפים 3 ו-4, במקום שר האוצר, שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר.

(תיקון מס' 23) תשע"ג-2013

           (ב1)        לגבי עסקאות של חברה כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, תבוא לעניין סעיפים 3 ו-4, במקום שר האוצר, מועצת הרשות כהגדרתה בחוק האמור, בהתייעצות עם שר האוצר.

(תיקון מס' 18) תשס"ו-2006

           (ג)   לגבי עסקאות של מוסד להשכלה גבוהה, לענין סעיפים 3 ו-4, במקום שר האוצר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יבוא שר החינוך ושר האוצר, בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת.

30 ימים מיום כניסתן לתוקף של תקנות לענין עסקאות של תאגיד מקומי

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 59 (ה"ח 3162)

התקשרויות של מערכת הבטחון ושל תאגיד מקומי

5. (א) לגבי עיסקאות של מערכת הבטחון, יבוא לענין סעיפים 3 ו-4 במקום שר האוצר, שר הבטחון בהתייעצות עם שר האוצר.

(ב) לגבי עסקאות של תאגיד מקומי, יבוא, לענין סעיפים 3 ו-4, במקום שר האוצר, שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר.

 

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 356 (ה"ח 236)

התקשרויות של מערכת הבטחון ושל תאגיד מקומי מערכת הביטחון, תאגיד מקומי ומוסד להשכלה גבוהה

5. (א) לגבי עיסקאות של מערכת הבטחון, יבוא לענין סעיפים 3 ו-4 במקום שר האוצר, שר הבטחון בהתייעצות עם שר האוצר.

(ב) לגבי עסקאות של תאגיד מקומי, יבוא, לענין סעיפים 3 ו-4, במקום שר האוצר, שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר.

(ג) לגבי עסקאות של מוסד להשכלה גבוהה, לענין סעיפים 3 ו-4, במקום שר האוצר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יבוא שר החינוך ושר האוצר, בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת.

 

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 193 (ה"ח 768)

הוספת סעיף קטן 5(ב1)

תקנות (תיקון מס' 3)  תשנ"ג-1993

5א.     (א)  תקנות לפי חוק זה ניתן לקבוע דרך כלל, לסוגי עיסקאות, או לסוגי הגופים המתקשרים.

           (ב)  תקנות לפי חוק זה יחולו ככל שאינן סותרות התחייבות של המדינה באמנה בינלאומית.

מיום 16.5.1993

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ג מס' 1419 מיום 14.5.1993 עמ' 108 (ה"ח 2151)

הוספת סעיף 5א

שמירת דינים

6.       אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר.

ביצוע

7.       שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

תחילה (תיקון מס' 1)  תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1992

8.       (א)  תחילתו של חוק זה ביום כ"ה באייר התשנ"ג (16 במאי 1993).

           (ב)  שר האוצר יגיש לאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת תקנות כמפורט בסעיף 4 לפני תחילתו של חוק זה.

מיום 13.8.1992

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ב מס' 1400 מיום 13.8.1992 עמ' 250 (ה"ח 2140)

(א) תחילתו של חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו ביום ח' בטבת התשנ"ג (1 בינואר 1993).

 

מיום 7.1.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ג מס' 1407 מיום 7.1.1993 עמ' 22 (ה"ח 2150)

(א) תחילתו של חוק זה ביום ח' בטבת התשנ"ג (1 בינואר 1993) כ"ה באייר התשנ"ג (16 במאי 1993).

הוראות מעבר (תיקון מס' 3) תשנ"ג-1993

9.       (א)  חוק זה לא יחול על התקשרות כתוצאה –

(1)   ממכרז פומבי או סגור, מפניה לקבלת הצעות או ממתן התחייבות, והכל אם נעשו לפני תחילתו של חוק זה בהתאם לכללים ולנהלים שהיו נוהגים לפני תחילתו של החוק;

(2)   ממימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה שנכרת לפני תחילתו של חוק זה.

(תיקון מס' 7) תשנ"ה-1994

           (ב)  עד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 3א(א) פסקאות (1) או (2) או עד יום כ"ח בטבת תשנ"ה (31 בדצמבר 1994) לפי המוקדם, ולענין תקנות לפי סעיף 3א(א)(3) - עד כניסתן לתוקף או עד ליום ט"ו באייר התשנ"ה (15 במאי 1995) לפי המוקדם, ינהגו המדינה וכל תאגיד ממשלתי בכל הענינים המפורטים בסעיף האמור, לפי הענין, לפי הכללים והנהלים שהיו נהוגים לפני תחילתו של חוק זה.

(תיקון מס' 17) תשס"ה-2005

           (ג)   (בוטל).

מיום 16.5.1993

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ג מס' 1419 מיום 14.5.1993 עמ' 108 (ה"ח 2151)

הוספת סעיף 9

 

מיום 15.11.1993

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ד מס' 1440 מיום 21.11.1993 עמ' 25 (ה"ח 2216)

(ב) עד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 3א או עד יום א' בכסלו התשנ"ד (15 בנובמבר 1993) ד' בניסן התשנ"ד (16 במרס 1994), לפי המוקדם, ינהגו המדינה וכל תאגיד ממשלתי בכל הענינים המפורטים בסעיף האמור לפי הכללים והנהלים שהיו נוהגים לפני תחילתו של חוק זה.

 

מיום 16.3.1994

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ד מס' 1459 מיום 24.3.1994 עמ' 122 (ה"ח 2260)

(ב) עד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 3א או עד יום ד' בניסן התשנ"ד (16 במרס 1994) כ' בתמוז התשנ"ד (29 ביוני 1994), לפי המוקדם, ינהגו המדינה וכל תאגיד ממשלתי בכל הענינים המפורטים בסעיף האמור לפי הכללים והנהלים שהיו נוהגים לפני תחילתו של חוק זה.

 

מיום 29.6.1994

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ד מס' 1472 מיום 8.7.1994 עמ' 244 (ה"ח 2288)

(ב) עד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 3א או עד יום כ' בתמוז התשנ"ד (29 ביוני 1994) כ"ח בטבת התשנ"ד (31 בדצמבר 1994), לפי המוקדם, ינהגו המדינה וכל תאגיד ממשלתי בכל הענינים המפורטים בסעיף האמור לפי הכללים והנהלים שהיו נוהגים לפני תחילתו של חוק זה.

 

מיום 22.12.1994

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ה מס' 1495 מיום 22.12.1994 עמ' 46 (ה"ח 2312)

(ב) עד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 3א או עד יום כ"ח בטבת התשנ"ד (31 בדצמבר 1994), לפי המוקדם, ינהגו המדינה וכל תאגיד ממשלתי בכל הענינים המפורטים בסעיף האמור לפי הכללים והנהלים שהיו נוהגים לפני תחילתו של חוק זה.

(ב) עד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 3א(א) פסקאות (1) או (2) או עד יום כ"ח בטבת תשנ"ה (31 בדצמבר 1994) לפי המוקדם, ולענין תקנות לפי סעיף 3א(א)(3) – עד כניסתן לתוקף או עד ליום ט"ו באייר תשנ"ה
(15 במאי 1995) לפי המוקדם, ינהגו המדינה וכל תאגיד ממשלתי בכל הענינים המפורטים בסעיף האמור, לפי הענין, לפי הכללים והנהלים שהיו נהוגים לפני תחילתו של חוק זה
.

(ג) תוקפה של פסקה (3) בסעיף 3א(א) יפקע בתום שנתיים מיום תחילתו של חוק זה ביום כ"ב באדר ב' התשנ"ז (31 במרס 1997).

 

מיום 31.3.1998

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ח מס' 1663 מיום 31.3.1998 עמ' 185 (ה"ח 2675)

החלפת סעיף 9(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) תוקפה של פסקה (3) בסעיף 3א(א) יפקע ביום כ"ב באדר ב' התשנ"ז (31 במרס 1997).

 

מיום 1.4.2001

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"א מס' 1791 מיום 4.6.2001 עמ' 392 (ה"ח 3000)

(ג) תוקפו של סעיף 3א(א1) יפקע ביום ז' בניסן התשס"א (31 במרס 2001) י"ח בניסן התשס"ב (31 במרס 2002).

 

מיום 1.4.2002

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ב מס' 1861 מיום 30.7.2002 עמ' 512 (ה"ח 3171)

(ג) תוקפו של סעיף 3א(א1) יפקע ביום י"ח בניסן התשס"ב (31 במרס 2002) ב' באב התשס"ג (31 ביולי 2003).

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ג מס' 1901 מיום 6.8.2003 עמ' 545 (ה"ח 45)

(ג) תוקפו של סעיף 3א(א1) יפקע ביום ב' באב התשס"ג (31 ביולי 2003) כ"ד בתמוז התשס"ה (31 ביולי 2005).

 

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ה מס' 2031 מיום 2.10.2005 עמ' 1004 (ה"ח 205)

ביטול סעיף קטן (ג)

הנוסח הקודם:

(ג) תוקפו של סעיף 3א(א1) יפקע ביום כ"ד בתמוז התשס"ה (31 ביולי 2005).

 

(תיקון מס' 19) תשס"ח-2008

תוספת

(סעיף 2א(ב))

                        טור א'                                                                          טור ב'

1.       ותק -                     דרישה כי למציע ותק של שנה בתחום הרלוונטי להתקשרות במכרז, או ותק בתחום כאמור השווה למשך ביצוע ההתקשרות המתוכנן, לפי הגבוה מביניהם; בכל מקרה, לא תעלה דרישה הוותק על חמש שנים.

2.       ניסיון קודם -          דרישה כי המציע ביצע עבודה אחת קודמת בהיקף כספי או כמותי השווה להיקף העבודה שבמכרז, או כי המציע ביצע עד שלוש עבודות קודמות, שההיקף הכספי או הכמותי של כל אחת מהן שווה למחצית ההיקף כאמור של העבודה שבמכרז.

3.       היקף מחזור כספי -  דרישה כי למציע מחזור כספי שנתי בשיעור של כפל ההיקף הכספי השנתי המוערך לביצוע ההתקשרות שבמכרז, לכל היותר; דרישה כאמור תתייחס לכל היותר לכל אחת משלוש השנים שקדמו להתקשרות.

4.       היקף ייצור או

הספקה -                בחוזה לביצוע עסקה בטובין – דרישה להיקף ייצור או הספקה שאינה עולה על כפל ההיקף השנתי הנדרש במסגרת ההתקשרות; דרישה כאמור תתייחס לכל היותר לכל אחת משלוש השנים שקדמו להתקשרות.

מיום 26.5.2008

תיקון מס' 19

ס"ח תשס"ח מס' 2142 מיום 27.3.2008 עמ' 385 (ה"ח 188)

הוספת תוספת

 

 

                                        יצחק שמיר                                         יצחק מודעי

                                                   ראש הממשלה                                                        שר האוצר

           חיים הרצוג                                         דב שילנסקי

               נשיא המדינה                                                   יושב ראש הכנסת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ב מס' 1387 מיום 12.3.1992 עמ' 114 (ה"ח תשנ"א מס' 2073 עמ' 354).

תוקן ס"ח תשנ"ב מס' 1400 מיום 13.8.1992 עמ' 250 (ה"ח תשנ"ב מס' 2140 עמ' 405) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשנ"ג מס' 1407 מיום 7.1.1993 עמ' 22 (ה"ח תשנ"ג מס' 2150 עמ' 36) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשנ"ג מס' 1419 מיום 14.5.1993 עמ' 108 (ה"ח תשנ"ג מס' 2151 עמ' 36א) – תיקון מס' 3; תחילתו ביום 16.5.1993.

ס"ח תשנ"ד מס' 1440 מיום 21.11.1993 עמ' 25 (ה"ח תשנ"ד מס' 2216 עמ' 90) – תיקון מס' 4; תחילתו ביום 15.11.1993.

ס"ח תשנ"ד מס' 1459 מיום 24.3.1994 עמ' 122 (ה"ח תשנ"ד מס' 2260 עמ' 396) – תיקון מס' 5; תחילתו ביום 16.3.1994.

ס"ח תשנ"ד מס' 1472 מיום 8.7.1994 עמ' 244 (ה"ח תשנ"ד מס' 2288 עמ' 528) – תיקון מס' 6; תחילתו ביום 29.6.1994.

ס"ח תשנ"ה מס' 1495 מיום 22.12.1994 עמ' 46 (ה"ח תשנ"ה מס' 2312 עמ' 65) – תיקון מס' 7.

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 33 (ה"ח תשנ"ז מס' 2556 עמ' 32) – תיקון מס' 8 בסעיף 15 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), תשנ"ז-1996; ר' סעיף 15(ב) לענין תחילה.

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 73 (ה"ח תשנ"ח מס' 2650 עמ' 20) – תיקון מס' 9 בסעיף 25 בחוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה), תשנ"ח-1998; תחילתו ביום 1.4.1998.

ס"ח תשנ"ח מס' 1663 מיום 31.3.1998 עמ' 185 (ה"ח תשנ"ח מס' 2675 עמ' 178) – תיקון מס' 10.

ס"ח תשס"א מס' 1791 מיום 4.6.2001 עמ' 392 (ה"ח תשס"א מס' 3000 עמ' 622) – תיקון מס' 11; ר' סעיף 3 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תשס"ב מס' 1824 מיום 21.1.2002 עמ' 100 (ה"ח תשס"א מס' 3010 עמ' 671) – תיקון מס' 12.

ס"ח תשס"ב מס' 1861 מיום 30.7.2002 עמ' 512 (ה"ח תשס"ב מס' 3171 עמ' 886) – תיקון מס' 13; ר' סעיף 2 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 59 (ה"ח תשס"ב מס' 3162 עמ' 851) – תיקון מס' 14; תחילת תוקף התיקון 30 ימים מיום כניסתן לתוקף של תקנות לגבי עסקאות של תאגיד מקומי, כאמור בסעיפים 4, 5.

ס"ח תשס"ג מס' 1875 מיום 21.11.2002 עמ' 83 (ה"ח תשס"ב מס' 3188 עמ' 959) – תיקון מס' 15; תחילתו ביום 1.1.2003 ור' סעיף 2 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ג מס' 1901 מיום 6.8.2003 עמ' 545 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 45 עמ' 574) – תיקון מס' 16.

ס"ח תשס"ה מס' 2031 מיום 2.10.2005 עמ' 1004 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 205 עמ' 1238) – תיקון מס' 17; תחילתו ביום 1.8.2005; ר' סעיפים 3, 4 לענין תחולה ותוקף. ת"ט ס"ח תשס"ו מס' 2038 מיום 8.12.2005 עמ' 54.

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 356 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 236 עמ' 298) – תיקון מס' 18 בסעיף 60 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), תשס"ו-2006; ר' סעיף 62 לענין תחילה.

ס"ח תשס"ח מס' 2142 מיום 27.3.2008 עמ' 385 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 188 עמ' 68) – תיקון מס' 19; תחילתו שישים ימים מיום פרסומו ותחולתו על מכרזים שיפורסמו מאותו יום.

ס"ח תשע"א מס' 2270 מיום 30.12.2010 עמ' 136 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 250 עמ' 426) – תיקון מס' 20 – הוראת שעה; תוקפו לשנתיים.

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 390 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 440 עמ' 100) – תיקון מס' 21.

ס"ח תשע"ג מס' 2399 מיום 27.6.2013 עמ' 86 (ה"ח הכנסת תשע"ג מס' 503 עמ' 16) – תיקון מס' 22 הוראת שעה; תוקפה לשנתיים.

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 193 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 768 עמ' 586) – תיקון מס' 23 בסעיף 61 לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013; תחילתו ביום 1.8.2013.

ס"ח תשע"ה מס' 2495 מיום 15.7.2015 עמ' 197 (ה"ח הכנסת תשע"ה מס' 598 עמ' 122) – תיקון מס' 24 הוראת שעה; תוקפה לשמונה שנים ור' סעיף 2 לענין תוקף תקנות. תוקנה ס"ח תש"ף מס' 2827 מיום 15.7.2020 עמ' 228 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1339 עמ' 422) – תיקון מס' 24 הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020.

2. תקנות לפי סעיף 3א(א)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, לעניין רכישת טקסטיל בעבור מערכת הביטחון והמשרד לביטחון הפנים, יוגשו לאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בתוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה; עד להתקנת תקנות כאמור יראו את תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) (הוראת שעה), התשע"א-2011, כאילו הותקנו כדין מכוח סעיף 3א(א)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה.

3. שר האוצר רשאי, בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להאריך בשנתיים נוספות את התקופה הקבועה בסעיף 1.

ס"ח תשע"ו מס' 2580 מיום 16.8.2016 עמ' 1226 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 645 עמ' 138) – תיקון מס' 25; ר' סעיף 4 לענין תחילה.

4. תחילתו של סעיף 2ג(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, שנתיים מיום פרסומו של חוק זה; שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי להאריך את התקופה האמורה בתקופות שלא יעלו על שנה במצטבר.

[1] עפ"י תיקון מס' 14 יחול החוק גם על תאגיד מקומי. תיקון מס' 14 ייכנס לתוקף עם התקנת תקנות לענין עסקאות של תאגיד מקומי.

[2] תחילתו של סעיף קטן 2ג(ג) ביום 16.8.2018.

[3] ר' י"פ תשס"ו מס' 5501 מיום 28.2.2006 עמ' 2088. י"פ תשע"ד מס' 6838 מיום 16.7.2014 עמ' 6814.

[4] תוקפו של הסעיף הקטן 30 ימים מכניסתן לתוקף של תקנות לענין עסקאות של תאגיד מקומי.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות