נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – מכרזים – חובת מכרזים

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

סעיף 1א

עקרונות המכרז

Go

6

סעיף 1ב

עדיפות המכרז הפומבי

Go

6

סעיף 1ג

פרסום והחלטות

Go

7

 

פרק ב': התקשרויות של משרדים

Go

7

סעיף 2

הגדרות

Go

7

סעיף 3

פטור מחובת מכרז

Go

7

סעיף 3א

בחינת קיומם של ספקים

Go

12

סעיף 3ב

בחינת קיומם של מיזמים

Go

13

סעיף 3ג

מימוש זכות בחירה

Go

13

סעיף 3ד

התקשרות מסגרת עם חברה ממשלתית

Go

13

סעיף 4

מכרז סגור

Go

14

סעיף 5

התקשרות עם בעל מקצוע מומחה

Go

14

סעיף 5א

התקשרות עם מתכננים

Go

16

סעיף 6

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

Go

16

סעיף 6א

תנאים לדחיית הצעה

Go

16

סעיף 7

ניהול משא ומתן עם מציעים במכרז

Go

17

סעיף 8

ועדת מכרזים

Go

18

סעיף 8א

תפקידי ועדת המכרזים

Go

18

סעיף 9

סיווג התקשרויות

Go

19

סעיף 10

עבודת ועדת מכרזים

Go

19

סעיף 10א

ועדת פטור משרדית

Go

20

סעיף 11

ועדת פטור

Go

21

סעיף 12

אישור ועדת פטור

Go

21

סעיף 12א

אישור חשב כללי

Go

21

סעיף 13

דיווח על החלטות

Go

21

סעיף 14א

פנייה מוקדמת לקבלת מידע

Go

21

סעיף 14ב

ריכוז התקשרויות

Go

21

סעיף 15

פרסום מכרז פומבי

Go

22

סעיף 16

רשימת מציעים

Go

22

סעיף 16א

עריכת מכרז סגור ופנייה תחרותית לקבלת הצעות

Go

22

סעיף 16ב

ערבות מכרז

Go

23

סעיף 17

מסמכי מכרז

Go

23

סעיף 17א

אמדן שווי ההתקשרות

Go

23

סעיף 17ב

סוגי הליכים תחרותיים

Go

24

סעיף 17ג

מכרז עם שלב מיון מוקדם

Go

24

סעיף 17ד

מכרז עם בחינה  דו שלבית

Go

24

סעיף 17ה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף

Go

24

סעיף 17ו

מכרז מסגרת

Go

24

סעיף 18

הגשת ההצעות

Go

25

סעיף 19

תיבת המכרז

Go

25

סעיף 19א

סוגי מכרזים ממוכנים

Go

26

סעיף 19ב

ניהול המערכת הממוכנת

Go

26

סעיף 19ג

מכרז ממוכן

Go

26

סעיף 19ד

מכרז ממוכן מתפתח

Go

26

סעיף 19ה

מכרז ממוכן מהיר

Go

26

סעיף 20

בדיקת ההצעות

Go

27

סעיף 21

החלטות ועדת המכרזים

Go

27

סעיף 22

אמות מידה

Go

28

סעיף 23

הצעה יחידה

Go

28

סעיף 24

תקנון כספים ומשק

Go

28

 

פרק ב'1: אתר אינטרנט ומערכת לעריכת מכרזים ממוכנים

Go

29

סעיף 24א

אתר האינטרנט

Go

29

סעיף 24ב

ניהול אתר האינטרנט

Go

29

סעיף 24ג

אתר האינטרנט הממשלתי

Go

30

סעיף 24ד

סמכויות מיוחדות לחשב הכללי

Go

30

סעיף 24ה

בקרה על ועדת פטור משרדית

Go

30

 

פרק ג': התקשרויות של מינהל מקרקעי ישראל לביצוע עיסקה במקרקעין

Go

30

סעיף 25

פטור מחובת מכרז לעיסקה במקרקעין

Go

30

סעיף 26

מכרז סגור או הגרלה

Go

34

סעיף 27

מכרז למקרקעי קרן קיימת לישראל

Go

34

סעיף 28

ועדת פטור של המינהל

Go

34

סעיף 29

תחולת הוראות פרק ב'

Go

34

סעיף 30

המחיר בהתקשרות ללא מכרז

Go

34

 

פרק ד': התקשרויות של לשכת נשיא המדינה, הכנסת, משרד מבקר המדינה  או וועדת הבחירות המרכזית לכנסת

Go

34

סעיף 31

התקשרות של לשכת נשיא המדינה, הכנסת ומשרד מבקר המדינה או ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

Go

34

 

פרק ה': התקשרויות של חברה ממשלתית וחברת-בת ממשלתית

Go

35

סעיף 32

הגדרה

Go

35

סעיף 33

תחולת הוראות פרק ב'

Go

35

סעיף 34

פטור ממכרז

Go

35

סעיף 35

ועדת מכרזים

Go

35

סעיף 36

דיווח לועדת ביקורת

Go

35

 

פרק ו': התקשרויות של תאגיד

Go

36

סעיף 37

הגדרה

Go

36

סעיף 38

תחולת הוראות פרק ב'

Go

36

סעיף 39

פטור ממכרז

Go

36

סעיף 40

אישור

Go

36

 

פרק ו'1 – התקשרויות של קופת חולים

Go

36

סעיף 40א

הגדרות

Go

36

סעיף 40ב

תחולת הוראות  פרק ב'

Go

36

סעיף 40ג

פטור ממכרז

Go

36

סעיף 40ד

ועדת מכרזים

Go

37

סעיף 40ה

דיווח

Go

37

 

פרק ז': הוראות שונות

Go

37

סעיף 42א

הוראות לגוף ציבורי

Go

37

סעיף 42ב

הכשרה לחברי ועדה

Go

38

סעיף 43

שמירת סודות

Go

38

סעיף 44

אמנה בינלאומית

Go

38

סעיף 45

שמירת דינים

Go

38

סעיף 46

תחילה ותחולה

Go

38

 


תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4 ו-7 לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות תק' תשס"ט-2009

1.    בתקנות אלה –

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 442

החלפת תקנה 1

לנוסח תקנה 1 לפני החלפתה

          "אזור עדיפות לאומית" – כמשמעותו בסעיף 3א(3) לחוק;

          "אתר האינטרנט" –

(1)   לעניין משרד ממשלתי – אתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי (להלן – אתר האינטרנט הממשלתי);

(2)   לעניין גוף ציבורי שאינו משרד ממשלתי – אתר האינטרנט של הגוף הציבורי או של כמה גופים ציבוריים כאמור;

          "גוף ציבורי" – כל אחד מהגופים המנויים בסעיף 2(א) לחוק, למעט מערכת הביטחון;

          "דיני עבודה" – החיקוקים המפורטים בתוספת השניה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, ששר התעשיה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם וכן חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

          "הזדהות" – התחברות למערכת אלקטרונית באופן המבטיח כי אדם מסוים, והוא בלבד, התחבר למערכת או ביצע בה פעולות;

          "החשב הכללי" – החשב הכללי במשרד האוצר;

          "הצעה אלקטרונית" – הצעה המוגשת כמסר אלקטרוני לתיבת מכרזים אלקטרונית;

          "השמאי הממשלתי" – השמאי הממשלתי הראשי במשרד המשפטים, או שמאי מטעמו; לעניין זה, "שמאי מטעמו" – לרבות שמאי שאינו עובד מדינה, שייבחר מתוך מאגר שמאים שזכו במכרז שפרסמו השמאי הממשלתי הראשי במשרד המשפטים והחשב הכללי, בהתאם לתקנון כספים ומשק;

          "ועדה לבחינת התקשרויות" –

(1)   חברי הוועדה לבחינת התקשרויות של משרד, למעט לשכת נשיא המדינה, הכנסת, משרד מבקר המדינה וגוף ציבורי שאינו משרד, הם: החשב הכללי או סגנו והוא יהיה היושב ראש; היועץ המשפטי של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה או נציגו; היועץ המשפטי של משרד האוצר או נציגו;

(2)   חברי הוועדות לבחינת התקשרויות של לשכת נשיא המדינה, הכנסת, משרד מבקר המדינה וגוף ציבורי שאינו משרד, הם, בכל אחד מהם, לפי העניין: החשב או סגנו, והוא יהיה היושב ראש, היועץ המשפטי או נציגו ומנהל מחלקת הרכש או נציגו;

תק' תשע"ד-2014

          "חוק להגברת האכיפה" – חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011;

מיום 20.2.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 544

הוספת הגדרת "חוק להגברת האכיפה"

תק' תשע"ט-2018

          "חתימה אלקטרונית", "חתימה אלקטרונית מאובטחת", "חתימה אלקטרונית מאושרת" ו"מסר אלקטרוני" – כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

מיום 24.10.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8094 מיום 24.10.2018 עמ' 618

"חתימה אלקטרונית", "חתימה אלקטרונית מאובטחת", "חתימה אלקטרונית מאושרת" ו"מסר אלקטרוני" – כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

תק' תשע"ב-2012

          "יום עבודה" – כל יום מימי השבוע זולת אם הוא יום שישי, יום שבת, ימי שבתון, מועד ממועדי ישראל, המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח-1948, וערביהם, חול המועד ויום העצמאות;

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

הוספת הגדרת "יום עבודה"

          "מכרז" – מכרז פומבי רגיל, מכרז פומבי מוגבל או מכרז סגור;

          "מכרז ממוכן" – כמשמעותו בתקנה 19ג;

          "מכרז ממוכן מהיר" – כמשמעותו בתקנה 19ה;

          "מכרז ממוכן מתפתח" – כמשמעותו בתקנה 19ד;

          "מכרז מסגרת" – כמשמעותו בתקנה 17ו;

          "מכרז מרכזי" – מכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים;

          "מכרז סגור" – מכרז שבו הפנייה לקבל הצעות מופנית לספקים מסוימים בלבד, לפי תקנה 4;

          "מכרז עם בחינה דו-שלבית" – כמשמעותו בתקנה 17ד;

          "מכרז עם שלב מיון מוקדם" – כמשמעותו בתקנה 17ג;

          "מכרז פומבי" – מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15;

          "מכרז פומבי מוגבל" – מכרז ממוכן מהיר או מכרז פומבי שמנוהל בו משא ומתן עם מציעים במכרז;

          "מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף" – כמשמעותו בתקנה 17ה;

          "מכרז פומבי רגיל" – מכרז פומבי שאינו מכרז פומבי מוגבל;

          "משרד" – כל משרד ממשרדי הממשלה או יחידת סמך של משרד כאמור, למעט משרד הביטחון;

תק' תשע"ב-2012

          "ניקוד איכות" – הניקוד שנתנה ועדת מכרזים להצעה, בהתאם לאמות המידה המפורטות בתקנה 22(א)(2) עד (6);

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

"ניקוד איכות" – הניקוד שנתנה ועדת מכרזים להצעה, בהתאם לאמות המידה המפורטות בתקנה 22(א)(2) עד (5) (6);

          "ניקוד איכות מזערי" – ניקוד איכות שנקבע במסמכי המכרז כי הצעה שניקוד האיכות שלה נמוך ממנו, תידחה;

          "ספק" – ספק טובין, מבצע עבודה או נותן שירותים;

תק' תשע"ד-2014

          "עבודה או שירותי עתירי כוח אדם" – שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה וכן כל תחום או ענף נוסף שיורה החשב הכללי ולעניין גוף ציבורי שאינו משרד – המנהל הכללי של הגוף הציבורי בשים לב להוראתו של החשב הכללי;

מיום 20.2.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 544

"עבודה או שירותי עתירי כוח אדם" – שירותי שמירה, אבטחה וניקיון שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה וכן כל תחום או ענף נוסף שיורה החשב הכללי ולעניין גוף ציבורי שאינו משרד – המנהל הכללי של הגוף הציבורי בשים לב להוראתו של החשב הכללי;

          "עיתון בשפה הערבית" – עיתון יומי או עיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות, בעל תפוצה רחבה, היוצא לאור בשפה הערבית;

          "עיתון נפוץ" – עיתון יומי או עיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות, בשפה העברית, בעל תפוצה רחבה, בהתחשב בנושא המכרז ולפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים;

          "פנייה מוקדמת לקבלת מידע" – כמשמעותה בתקנה 14א;

תק' תשס"ט-2009

          "פנייה תחרותית לקבלת הצעות" – כמשמעותה בתקנה 5(ד);

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 466

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

הוספת הגדרת "פנייה תחרותית לקבלת הצעות"

          "קבוצת מציעים סופית" – כל המציעים שעמדו בתנאי הסף, ובניקוד האיכות המזערי – ככל שנקבע במסמכי המכרז;

          "שווי ההתקשרות" – סך כל התשלומים, לרבות מסים, הכלולים בהתקשרות, ובכלל זה –

(1)   כל תשלום שעל הגוף הציבורי לשלם למי שהוא צד להתקשרות עם הגוף הציבורי, ואשר על פי ההתקשרות על אותו צד להתקשרות להעבירו לאחר;

תק' תשע"ב-2012

(2)   אמדן סך התשלומים שכל צד שלישי ישלם למי שהוא צד להתקשרות עם הגוף הציבורי, מכוח ההתקשרות;

(3)   סך התשלומים, לרבות תשלומים כאמור בפסקאות (1) או (2), הכלולים בזכות ברירה של הגוף הציבורי לפי אותה התקשרות;

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

(2) אמדן סך התשלומים שכל צד שלישי ישלם למי שהוא צד להתקשרות עם המשרד הגוף הציבורי, מכוח ההתקשרות;

          "תיבת מכרזים אלקטרונית" – מערכת ממוכנת שמוגשות אליה הצעות אלקטרוניות במכרז;

          "תקנון כספים ומשק" – הוראות מינהל שקובע החשב הכללי.

עקרונות המכרז תק' תשס"ט-2009

1א.     (א)  גוף ציבורי יערוך מכרז, או פנייה פרטנית בעקבות מכרז מרכזי, באופן שקוף ככל הניתן בנסיבות העניין, הוגן ושוויוני, המבטיח את מרב היתרונות לגוף הציבורי.

          (ב)  גוף ציבורי שהחליט לבצע התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנות אלה, ינהל את ההליכים לקראת ההתקשרות האמורה ככל הניתן לפי העקרונות כאמור בתקנת משנה (א).

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 444

הוספת תקנה 1א

עדיפות המכרז הפומבי תק' תשס"ט-2009

1ב.     (א)  גוף ציבורי יעדיף לבצע התקשרויות בדרך של מכרז פומבי רגיל גם מקום שהותר לו לפי תקנות אלה לבצע התקשרויות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל.

          (ב)  החלטה של גוף ציבורי לבצע התקשרות בדרך של מכרז פומבי מוגבל תיעשה לפי תקנות אלה, לאחר בחינת האפשרות לערוך מכרז פומבי רגיל, וככל שמוצדק וסביר בנסיבות העניין לבצע את ההתקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל.

          (ג)   החלטה של גוף ציבורי לבצע התקשרות בדרך של מכרז סגור תיעשה לפי תקנות אלה, לאחר בחינת האפשרות לערוך מכרז פומבי, וככל שמוצדק וסביר בנסיבות העניין לבצע את ההתקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי.

          (ד)  החלטה של גוף ציבורי לבצע התקשרות שלא בדרך של מכרז, תתקבל לפי תקנות אלה לאחר בחינת האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של מכרז, וככל שהדבר מוצדק וסביר בנסיבות העניין.

          (ה)  גוף ציבורי יעשה כל שניתן כדי שהתקשרות לא תהפוך דחופה, באופן המצריך התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(2) או באופן המצריך עריכת מכרז ממוכן מהיר לפי תקנה 19ה.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 444

הוספת תקנה 1ב

פרסום והחלטות תק' תשס"ט-2009

1ג.     (א)  גוף ציבורי שהחליט לבצע התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנות אלה, למעט התקשרות לפי תקנה 3(1), יפרסם את החלטתו המנומקת באתר האינטרנט בתוך חמישה ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה.

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  גוף ציבורי יהיה רשאי שלא לפרסם או לפרסם באופן חלקי את החלטתו כאמור בתקנת משנה (א) מטעמים של ביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, קשרי מסחר בין-לאומיים, ביטחון הציבור, או לפרסם באופן שאינו מגלה סוד מסחרי או מקצועי של המשרד.

תק' תשע"ב-2012

          (ג)   תקנת משנה (א) לא תחול על חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית בפעולות שבהן פטר אותה שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מתחולת חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, לפי סעיף 2(9) לחוק.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 444

הוספת תקנה 1ג

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

(ב) גוף ציבורי יהיה רשאי שלא לפרסם או לפרסם באופן חלקי את החלטתו כאמור בתקנת משנה (א) מטעמים של ביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, קשרי מסחר בין-לאומיים או ביטחון הציבור ביטחון הציבור, או לפרסם באופן שאינו מגלה סוד מסחרי או מקצועי של המשרד.

(ג) תקנת משנה (א) לא תחול על חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית ששר המשפטים באישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת פטר אותה לגבי כל פעילותה מתחולת חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, לפי סעיף 2(9) לחוק.

(ג) תקנת משנה (א) לא תחול על חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית בפעולות שבהן פטר אותה שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מתחולת חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, לפי סעיף 2(9) לחוק.

פרק ב': התקשרויות של משרדים

הגדרות

2.    בפרק זה –

          "ועדת מכרזים" – ועדת מכרזים שמונתה לפי תקנה 8;

          "ועדת הפטור" – ועדה שמונתה לפי תקנה 11;

תק' תשס"ט-2009

          " ועדת פטור משרדית" – כמשמעותה בתקנה 10א.

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 466

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

הוספת הגדרת "ועדת פטור משרדית"

פטור מחובת מכרז

3.[1]   התקשרות משרד בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז, אם היא אחת מאלה:

תק' תשע"ב-2012

(1)  התקשרות ששווייה אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים; ואולם בכל תקופה רצופה של שנים עשר חודשים לא יתקשר המשרד עם מתקשר מסוים, בלא מכרז, לפי פסקה זו בהתקשרויות בסכום כולל העולה על 100,000 שקלים חדשים, ובמניין זה יבואו גם התקשרויות שנכרתו בתקופה האמורה כהתקשרות המשך, כהגדרתה בפסקה (4), להתקשרות שנעשתה במקורה לפי פסקה זו;

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 567

(1) התקשרות ששוויה אינו עולה על 25,000 שקלים חדשים, ובלבד שבשנת התקציב שבה נעשית ההתקשרות לא ייערכו התקשרויות ללא מכרז בין המשרד לבין מתקשר מסוים לפי פסקה זו בשווי מצטבר העולה על 50,000 שקלים חדשים;

 

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1105

(1) התקשרות ששוויה אינו עולה על 25,000 שקלים חדשים, ובלבד שבשנת התקציב שבה נעשית ההתקשרות לא ייערכו התקשרויות ללא מכרז בין המשרד לבין מתקשר מסוים לפי פסקה זו בשווי מצטבר העולה על 50,000 שקלים חדשים; הסייג בפסקה זו לא יחול על התקשרות לרכישת מוצרי מזון טריים;

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

החלפת פסקה 3(1)

הנוסח הקודם:

(1)  התקשרות ששוויה אינו עולה על 25,000 שקלים חדשים, ובלבד שבשנת התקציב שבה נעשית ההתקשרות לא ייערכו התקשרויות ללא מכרז בין המשרד לבין מתקשר מסוים לפי פסקה זו בשווי מצטבר העולה על 50,000 שקלים חדשים; הסייג בפסקה זו לא יחול על התקשרות לרכישת מוצרי מזון טריים;

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

החלפת פסקה 3(1)

הנוסח הקודם:

(1) התקשרות ששווייה אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ובלבד שהתקשרות שווייה עולה על 30,000 שקלים חדשים תיערך לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון; ואולם בכל תקופה רצופה של שנים עשר חודשים לא יתקשר המשרד עם מתקשר מסוים, בלא מכרז, לפי פסקה זו –

(א) ביותר מהתקשרות אחת באותו עניין או אם הסיבה לפיצול היא הימנעות מעריכת מכרז;

(ב) בהתקשרויות בסכום כולל העולה על 100,000 שקלים חדשים, ובניין זה יבואו גם התקשרויות שנכרתו בתקופה האמורה כהתקשרות המשך, כמשמעותה בתקנה 3(4), להתקשרות שנעשתה במקורה לפי פסקה זו; אין באמור כדי למנוע מהחשב הכללי לאשר לפי תקנה 3(4) התקשרות המשך בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים להתקשרות שנעשתה במקורה לפי תקנה זו;

תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

(2)  התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, אשר יש להתחיל בביצועה בתוך שני ימי עבודה או פחות, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור, אם ועדת הפטור המשרדית אשרה זאת;

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 567

(2) התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש ובלבד שהחשב הכללי, ובהעדרו – מי שהוא הסמיכו, אישר זאת, ולענין התקשרות אשר הדחיפות לה הינה של ארבעים ושמונה שעות או פחות – אם המנהל הכללי של המשרד המתקשר אישר זאת;

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

החלפת פסקה 3(2)

הנוסח הקודם:

(2) התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש ובלבד שהחשב הכללי, ובהעדרו – מי שהוא הסמיכו, אישר זאת, ולענין התקשרות אשר הדחיפות לה הינה של ארבעים ושמונה שעות או פחות – אם המנהל הכללי של המשרד המתקשר אישר זאת;

 

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 466

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(2) התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, אשר יש לבצעה בתוך שני ימי עבודה או פחות, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור, אם המנהל הכללי של המשרד המתקשר אישר זאת ונימק את החלטתו בכתב אם ועדת הפטור המשרדית אשרה זאת;

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

(2) התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, אשר יש לבצעה להתחיל בביצועה בתוך שני ימי עבודה או פחות, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור, אם ועדת הפטור המשרדית אשרה זאת;

תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

(3)  התקשרות בעיסקה אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע פגיעה מהותית בבטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה, בבטחון הציבור, או בסוד מסחרי או מקצועי של המשרד; עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 567

(3) התקשרות בעיסקה אשר גילויה עלול עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע פגיעה מהותית בבטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה, בבטחון הציבור, או בסוד מסחרי או מקצועי של המשרד, ובלבד שהחשב הכללי, ובהעדרו – מי שהוא הסמיכו, אישר זאת;

 

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 466

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(3) התקשרות בעיסקה אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע פגיעה מהותית בבטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה, בבטחון הציבור, או בסוד מסחרי או מקצועי של המשרד, ובלבד שהחשב הכללי, ובהעדרו - מי שהוא הסמיכו, אישר זאת; עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

תק' תשס"ט-2009

(4)  (א)   בפסקה זו –

"התקשרות ראשונה" – התקשרות של משרד, לרבות כל זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה באותה התקשרות;

"הרחבת התקשרות ראשונה" – הגדלה של כמות הטובין, העבודה, המקרקעין או השירותים שיספק ספק מכוח התקשרות ראשונה;

"הארכת התקשרות ראשונה" – הארכת משך תוקפה של התקשרות ראשונה;

"התקשרות המשך" – התקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה;

"התקשרות המשך בלא עלות נוספת" – התקשרות המשך כאשר שווי ההתקשרות הראשונה בתוספת התקשרות ההמשך אינה עולה על שווי ההתקשרות הראשונה;

(ב)   התקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה או מיטיבים עם המזמין, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות:

(1)   באישור ועדת המכרזים אם התקיימו בה כל אלה:

(א)   היא נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה או סמוך לאחריה;

תק' תשע"ד-2014

(ב)   היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים;

(2)   באישור ועדת פטור משרדית, אם אינה התקשרות כאמור בפסקת משנה (1)(א), או אם אינה התקשרות כאמור בפסקת משנה (1)(ב) ונתקיימו בה כל אלה:

(א)   ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות;

(ב)   התקשרות ההמשך נעשתה בתוך חמש שנים ממועד עריכתה של ההתקשרותה ראשונה;

(ג)    שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה אינו עולה על שווי ההתקשרות הראשונה;

(ד)   שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה, לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית, אינו עולה על 2,500,000 שקלים חדשים;

(ה)   בשנים עשר החודשים שקדמו למועד עריכת התקשרות ההמשך לא בוצעה התקשרות המשך להתקשרות הראשונה, או התקשרות המשך להתקשרות אחרת עם אותו ספק באותו עניין וכן לא פוצלה התקשרות ההמשך מהתקשרות ראשונה או מהתקשרות אחרת עם אותו ספק כאמור, אם הסיבה לפיצול היא הימנעות מעריכת מכרז;

(3)   באישור החשב הכללי או מי שהוא הסמיכו לכך, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו, אם אינה התקשרות כאמור בפסקת משנה (1) או שלא התקיימו בה התנאים הנוספים לפי פסקת משנה (2);

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1066

(4) התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה בתוך שלוש שנים ממועד ההתקשרות הראשונה, בתנאים זהים לה או מטיבים עם עורך המכרז, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון או יעילות (בפסקה זו – התקשרות המשך); שווין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך לא יעלה על שווי ההתקשרות הראשונה, עלה שווין המצטבר של התקשרויות ההמשך על חמישים אחזים משווי ההתקשרות הראשונה – טעונה התקשרות ההמשך על חמישים אחוזים משווי ההתקשרות הראשונה – טעונה התקשרות ההמשך אישור החשב הכללי, ובהעדרו מי שהוא הסמיכו לעניין זה; בפסקה זו "שווי ההתקשרות הראשונה" – שוויה במועד כל אחת מהתקשרויות ההמשך;

 

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 567

(4) התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה בתוך שלוש שנים ממועד ההתקשרות הראשונה, בתנאים זהים לה או מטיבים עם עורך המכרז, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון או יעילות (בפסקה זו – התקשרות המשך); שווין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך לא יעלה על שווי ההתקשרות הראשונה, עלה שווין המצטבר של התקשרויות ההמשך על חמישים אחזים משווי ההתקשרות הראשונה - טעונה התקשרות ההמשך אישור החשב הכללי, ובהעדרו מי שהוא הסמיכו לעניין זה; בפסקה זו "שווי ההתקשרות הראשונה" – שוויה במועד כל אחת מהתקשרויות ההמשך; החשב הכללי רשאי לאשר, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, התקשרות המשך אף אם היא נעשית לאחר שלוש שנים ממועד ההתקשרות הראשונה, אף אם עלה שווין המצטבר של התקשרויות ההמשך על שווי ההתקשרות הראשונה או אף אם היא נעשית שלא בעקבות מכרז;

 

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1106

(4) התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה בתוך שלוש שנים ממועד ההתקשרות הראשונה, בתנאים זהים לה או מטיבים עם עורך המכרז, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון או יעילות (בפסקה זו – התקשרות המשך); שווין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך לא יעלה על שווי ההתקשרות הראשונה, עלה שווין המצטבר של התקשרויות ההמשך על חמישים אחזים משווי ההתקשרות הראשונה – טעונה התקשרות ההמשך אישור החשב הכללי, ובהעדרו מי שהוא הסמיכו לעניין זה; בפסקה זו "שווי ההתקשרות הראשונה" – שוויה במועד כל אחת מהתקשרויות ההמשך; החשב הכללי רשאי לאשר, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, התקשרות המשך אף אם היא נעשית לאחר שלוש שנים ממועד ההתקשרות הראשונה, אף אם עלה שווין המצטבר של התקשרויות ההמשך על שווי ההתקשרות הראשונה או אף אם היא נעשית או אף אם ההתקשרות הראשונה נעשתה שלא בעקבות מכרז;

 

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 466

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

החלפת פסקה 3(4)

הנוסח הקודם:

(4) התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה בתוך שלוש שנים ממועד ההתקשרות הראשונה, בתנאים זהים לה או מטיבים עם עורך המכרז, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון או יעילות (בפסקה זו – התקשרות המשך); שווין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך לא יעלה על שווי ההתקשרות הראשונה, עלה שווין המצטבר של התקשרויות ההמשך על חמישים אחזים משווי ההתקשרות הראשונה – טעונה התקשרות ההמשך אישור החשב הכללי, ובהעדרו מי שהוא הסמיכו לעניין זה; בפסקה זו "שווי ההתקשרות הראשונה" – שוויה במועד כל אחת מהתקשרויות ההמשך; החשב הכללי רשאי לאשר, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, התקשרות המשך אף אם היא נעשית לאחר שלוש שנים ממועד ההתקשרות הראשונה, אף אם עלה שווין המצטבר של התקשרויות ההמשך על שווי ההתקשרות הראשונה או אף אם ההתקשרות הראשונה נעשתה שלא בעקבות מכרז;

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

(4) (א) בפסקה זו –

"התקשרות ראשונה" – התקשרות של משרד, לרבות כל זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה באותה התקשרות;

"הרחבת התקשרות ראשונה" – הגדלה של כמות הטובין, העבודה, המקרקעין או השירותים שיספק ספק מכוח התקשרות ראשונה;

"הארכת התקשרות ראשונה" – הארכת משך תוקפה של התקשרות ראשונה;

"התקשרות המשך" – התקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה;

"התקשרות המשך בלא עלות נוספת" – התקשרות המשך כאשר שווי ההתקשרות הראשונה בתוספת התקשרות ההמשך אינה עולה על שווי ההתקשרות הראשונה;

 

מיום 20.2.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 544

(ב) התקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה או מיטיבים עם המזמין, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות:

(1) באישור ועדת המכרזים אם התקיימו בה כל אלה:

(א) היא נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה או סמוך לאחריה;

(ב) היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים;

תק' תשס"ט-2009

(5)  (א)   התקשרות עם חברה ממשלתית, כהגדרתה בתקנה 3ד(א), להזמנת טובין, עבודה או שירותים שוועדת הפטור של המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית, ולעניין הענקת זכות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, אישרה כי היא נעשית במסגרת הסכם מסגרת, כמשמעותו בתקנה 3ד, בתוך תקופת הסכם המסגרת ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1)   קיימת חברה ממשלתית אחת שעמה יש הסכם מסגרת אשר במסגרתו ניתן לבצע את ההתקשרות בהתאם לפסקה זו; קיימות כמה חברות לעניין זה – ייערך מכרז סגור ביניהן;

(2)   החברה הממשלתית התחייבה כי התקשרויותיה עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המדינה, ייעשו במכרז;

(ב)   התקשרות של משרד שאינו המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית, תיעשה לפי החלטה של ועדת המכרזים שאושרה בידי ועדת הפטור של המשרד ובידי ועדת הפטור של המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית;

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1066

(5) התקשרות עם חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית או חברה מעורבת במשמעותן כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, או תאגיד אחר כאמור בסעיף 60 לחוק האמור (להלן בתקנת משנה זו – החברה הממשלתית), באישור החשב הכללי, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

 

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

(5) התקשרות עם חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית או חברה מעורבת כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, או תאגיד אחר כאמור בסעיף 60 לחוק האמור (להלן בתקנת משנה זו – החברה הממשלתית), באישור החשב הכללי, ולענין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – באישור ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

 

מיום 25.4.1995

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5677 מיום 25.4.1995 עמ' 1378

החלפת פסקת משנה 3(5)(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) אין בביצוע נושא ההתקשרות בידי החברה הממשלתית משום התחרות בשוק הפרטי;

 

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 467

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

החלפת פסקה 3(5)

הנוסח הקודם:

(5) התקשרות עם חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית או חברה מעורבת כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, או תאגיד אחר כאמור בסעיף 60 לחוק האמור (להלן בתקנת משנה זו – החברה הממשלתית), באישור החשב הכללי, ולענין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – באישור ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(א) החברה הממשלתית מהווה על פי מסמכי היסוד שלה ועל פי החלטת הממשלה שהקימה אותה, זרוע לביצוע מטלות ישירות ומוגדרות של הממשלה וההתקשרות נעשית לשם ביצוע מטלות אלה; או – החברה מבצעת מטלה או שירות שהוטלו עליה לפי דין, או מספקת שירות או מצרך חיוניים לציבור, וההתקשרות נעשית לשם ביצוע מטלה או שירות אלה;

(ב) התקשרות למטרה יחודית אשר תושג באופן הטוב והמתאים ביותר אם ההתקשרות תבוצע בידי החברה הממשלתית עקב שליטת המדינה בחברה; לענין זה, שליטה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

(ג) קיימת חברה ממשלתית אחת בלבד לביצוע המטלות האמורות בפסקת משנה (א); קיימות מספר חברות לענין זה – ייערך מכרז סגור ביניהן;

(ד) החברה הממשלתית התחייבה כי התקשרויותיה עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המדינה, תיעשנה במכרז פומבי, למעט אם התקיימו התנאים האמורים בתקנה זו ובתקנות 4, 5 או 14, ואם התקיימו, תיעשנה ההתקשרויות בהתאם לתקנות האמורות לפי הענין;

תק' תשנ"ה-1994 תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

(5א) התקשרות עם חברה ממשלתית כהגדרתה בתקנה 3ד(א) אשר שמונים וחמישה אחוזים או יותר מעובדיה זכאים על פי כל דין לגימלה או לתגמול בשל נכות, או לקיצבת זיקנה מן המוסד לביטוח לאומי, לרכישת שירותים או לביצוע עבודה; עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

מיום 6.10.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5630 מיום 6.10.1994 עמ' 230

הוספת פסקה 3(5א)

 

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 468

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(5א) התקשרות עם חברה ממשלתית כמשמעותה בפסקה (5) כהגדרתה בתקנה 3ד אשר שמונים וחמישה אחוזים או יותר מעובדיה זכאים על פי כל דין לגימלה או לתגמול בשל נכות, או לקיצבת זיקנה מן המוסד לביטוח לאומי, לרכישת שירותים או לביצוע עבודה, באישור החשב הכללי או מי שהוא הסמיך; עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

(5א) התקשרות עם חברה ממשלתית כהגדרתה בתקנה 3ד(א) אשר שמונים וחמישה אחוזים או יותר מעובדיה זכאים על פי כל דין לגימלה או לתגמול בשל נכות, או לקיצבת זיקנה מן המוסד לביטוח לאומי, לרכישת שירותים או לביצוע עבודה; עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

(6)  התקשרות, על פי החלטת הממשלה, עם תאגיד, במטרה להעביר אליו מטלות של יחידה ממשלתית, ביחד עם עובדים או נכסים של אותה יחידה, וההתקשרות היא להעברת העובדים או הנכסים, או לביצוע אותן מטלות, לתקופה שיאשר החשב הכללי ושלא תעלה על שלוש שנים;

תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995 תק' תשנ"ח-1998 תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

(7)  התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק או לפיו במסגרת תפקידי התאגיד על פי החוק שהקימו, ובלבד שהתקשרות ששוויה עולה על 2,500,000 שקלים חדשים היא באישור החשב הכללי, ולעניין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – ובלבד שההתקשרות היא באישור ועדת הפטור של מועצות מקרקעי ישראל, ונתקיימו התנאים האמורים בפסקאות משנה (1) ו-(2) שבפסקה (5)(א) בשינויים המחוייבים;

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

(7) התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק במסגרת תפקידי התאגיד על פי החוק שהקימו, ובלבד שההתקשרות הינה באישור החשב הכללי, ולענין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – באישור ועדת הפטור של מועצות מקרקעי ישראל, ונתקיימו התנאים האמורים בפסקה (5)(ב) עד (ד) בשינויים המחוייבים; הענקת זכויות במקרקעין לפי פסקה זו על ידי מינהל מקרקעי ישראל טעונה אישור מועצת מקרקעי ישראל במקום אישור החשב הכללי;

 

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1106

(7) התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק או לפיו במסגרת תפקידי התאגיד על פי החוק שהקימו, ובלבד שההתקשרות הינה באישור החשב הכללי, ולענין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – באישור ועדת הפטור של מועצות מקרקעי ישראל, ונתקיימו התנאים האמורים בפסקה (5)(ב) עד (ד) בשינויים המחוייבים;

 

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 468

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(7) התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק או לפיו במסגרת תפקידי התאגיד על פי החוק שהקימו, ובלבד שההתקשרות הינה באישור החשב הכללי, ולענין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – שהתקשרות ששוויה עולה על 2,500,000 שקלים חדשים היא באישור החשב הכללי, ולעניין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – ובלבד שההתקשרות היא באישור ועדת הפטור של מועצות מקרקעי ישראל, ונתקיימו התנאים האמורים בפסקה (5)(ב) עד (ד) בפסקה (5)(א) בשינויים המחוייבים;

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

(7) התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק או לפיו במסגרת תפקידי התאגיד על פי החוק שהקימו, ובלבד שהתקשרות ששוויה עולה על 2,500,000 שקלים חדשים היא באישור החשב הכללי, ולעניין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – ובלבד שההתקשרות היא באישור ועדת הפטור של מועצות מקרקעי ישראל, ונתקיימו התנאים האמורים בפסקה (5)(א) בפסקאות משנה (1) ו-(2) שבפסקה (5)(א) בשינויים המחוייבים;

(8)  התקשרות של יחידת סמך אשר שר האוצר קבע כי התקשרויותיה פטורות מחובת מכרז –

(א)   מטעמים של בטחון המדינה או יחסי החוץ שלה – באישור ועדת חוץ ובטחון של הכנסת;

(ב)   מטעמים מיוחדים אחרים – באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

תק' תשס"ט-2009

(9)  (נמחקה);

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1066

(9) התקשרות עם מי שזכה בהגרלה שערך משרד הבינוי והשיכון באישור ועדת המכרזים, במסגרת ביצוע פרוגרמה שנתית לבניה למגורים ובמסגרת הזכיה;

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

מחיקת פסקה 3(9)

הנוסח הקודם:

(9) התקשרות עם מי שזכה בהגרלה שערך משרד הבינוי והשיכון באישור ועדת המכרזים, במסגרת ביצוע פרוגרמה שנתית לבניה למגורים ובמסגרת הזכיה;

תק' תשס"ט-2009

(10) התקשרות שעניינה שיווק תוצרת חקלאית אשר ייצורה נובע ממחקר חקלאי שנעשה ביוזמת הממשלה; התקשרות כאמור תיעשה, ככל הניתן, לאחר הליך של בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון ובלבד שניתן לכך ביטוי בפרסום פומבי;

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

(10) התקשרות שעניינה שיווק תוצרת חקלאית אשר ייצורה נובע ממחקר חקלאי שנעשה ביוזמת הממשלה; התקשרות כאמור תיעשה, ככל הניתן, לאחר הליך של בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון ובלבד שניתן לכך ביטוי בפרסום פומבי;

תק' תשנ"ג-1993 תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' תשנ"ח-1998

(11) התקשרות לרכישת שירותים או טובין יחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי;

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1066

(11) התקשרות העלולה לחשוף סוד מקצועי או סוד מסחרי של יחידת סמך המבצעת מחקרים בתחום החקלאות, ובלבד שמנהל יחידת הסמך אישר זאת;

(12) התקשרות לרכישת שירותי תרבות, אמנות, בידור או הווי, ובלבד שעיקרי ההתקשרות אושרו בידי ועדת המכרזים;

 

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

(11) התקשרות העלולה לחשוף סוד מקצועי או סוד מסחרי של יחידת סמך המבצעת מחקרים בתחום החקלאות, ובלבד שמנהל יחידת הסמך אישר זאת;

(12) התקשרות לרכישת שירותי שירותים או טובין יחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי;

 

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1106

(11) התקשרות העלולה לחשוף סוד מקצועי או סוד מסחרי של יחידת סמך המבצעת מחקרים בתחום החקלאות, ובלבד שמנהל יחידת הסמך אישר זאת;

(12) (11) התקשרות לרכישת שירותים או טובין יחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי;

 

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' תשנ"ח-1998 תק' תשס"ט-2009

(12) התקשרות של לשכת הפרסום הממשלתית לפרסום בכלי תקשורת; התקשרות כאמור תיעשה, ככל הניתן, לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון;

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

הוספת פסקה 3(12א)

 

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1106

(12א) (12) התקשרות של לשכת הפרסום הממשלתית לפרסום בכלי תקשורת;

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

(12) התקשרות של לשכת הפרסום הממשלתית לפרסום בכלי תקשורת; התקשרות כאמור תיעשה, ככל הניתן, לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון;

 

תק' תשנ"ג-1993

(13) (א)   התקשרות לרכישת תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים;

תק' תשס"ט-2009

(ב)   (נמחקה);

תק' תשנ"ח-1998 תק' תשס"ט-2009

(ג)    התקשרות לרכישת בעלי חיים בעלי אפיונים מיוחדים, לצורכי מחקר, הוראה או רפואת בעלי חיים;

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1066

(13) (א) התקשרות לרכישת תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים;

(ב) התקשרות לרכישת ציוד רפואי ייחודי ובלבדי ששווי ההתקשרות אינו עולה על 250,000 שקלים חדשים וועדת הפטור אישרה זאת;

 

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

(ב) התקשרות לרכישת ציוד רפואי ייחודי ובלבדי ששווי ההתקשרות אינו עולה על 250,000 שקלים חדשים וועדת הפטור אישרה זאת;

 

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1106

הוספת פסקת משנה 3(13)(ג)

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

(13) (א) התקשרות לרכישת תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים;

(ב) התקשרות לרכישת ציוד רפואי ייחודי ובלבד ששווי ההתקשרות אינו עולה על 250,000 שקלים חדשים;

(ג) התקשרות לרכישת בעלי חיים בעלי אפיונים מיוחדים, לצורך מחקר חקלאי לצורכי מחקר, הוראה או רפואת בעלי חיים;

תק' תשנ"ג-1993

(14) התקשרות בעיסקה שעניינה מתן אשראי או קבלתו, השקעת כספים, קבלת שירותים בנקאיים, מכירה או רכישה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בשוק ההון, ובלבד שהחשב הכללי או מי שהוא הסמיך אישר זאת;

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1066

(14) התקשרות בעיסקה שעניינה מתן אשראי או קבלתו, השקעת כספים, קבלת שירותים בנקאיים, מכירה או רכישה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בשוק ההון, ובלבד שהחשב הכללי או מי שהוא הסמיך אישר זאת;

תק' תשע"ב-2012

(14א) התקשרות שעניינה מכירת זכויות במקרקעין של דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, וכן התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין אם המקרקעין המסוימים דרושים לשימוש המשרד בשל אחד מאלה:

(א)   מיקומם המיוחד או בשל תכונה ייחודית אחרת;

(ב)   צורך דחוף מטעמים של ביטחון הציבור, בריאותו או לצורך קידומם של יעדים ציבוריים וזאת בהחלטה מנומקת, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות העניין;

(ג)    צורך בהמשך ההחזקה במקרקעין, אם מעבר מהמקרקעין יהיה בעל השלכות כלכליות משמעותיות ובלבד שסך כל ההתקשרויות בפטור ממכרז במקרקעין מסוימים לא יעלה על 25 שנים; ואולם החשב הכללי רשאי בהחלטה מנומקת לאשר התקשרות כאמור אף אם סך כל התקופות האמור עלה על 25 שנים;

מיום 6.10.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ג מס' 5630 מיום 6.10.1994 עמ' 230

הוספת פסקה 3(14א)

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1544

החלפת פסקה 3(14א)

הנוסח הקודם:

(14א) התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין, אם המקרקעין המסוימים דרושים לשימוש המשרד מפאת מיקומם המיוחד או בשל תכונה ייחודית אחרת, וכן התקשרות שעניינה מכירת זכויות במקרקעין של דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972;

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 2)  תשנ"ו-1996 תק' תשס"א-2001 תק' תשס"ט-2009

(14ב) התקשרות להענקת זכויות בעלות או חכירה בדירה המשמשת למגורים, למחזיק בדירה אשר זכאי לסיוע לדיור בהתאם לכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון, ובלבד שהוא מתגורר בפועל בדירה שנתיים לפחות, ולענין אזורי עדיפות לאומית גם אם הוא מתגורר בפועל בדירה שנה לפחות, והכל אם ההתקשרות נעשית באחד מאלה:

(1)   במחיר שלא יפחת מן המחיר שיקבע שמאי מקרקעין, ושלא יעלה על 825,000 שקלים חדשים;

(2)   במחיר גבוה מ-825,000 שקלים חדשים המהווה ממוצע בין שתי קביעות של שמאי מקרקעין;

(3)   בהתאם לטבלת הנחות שתפורסם ותיקבע בידי משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר;

תק' (מס' 2)  תשנ"ו-1996

לענין פסקה זו, "אזורי עדיפות לאומית" – כמשמעותם בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), תשנ"ה-1995;

מיום 25.4.1995

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5677 מיום 25.4.1995 עמ' 1378

הוספת פסקה 3(14ב)

 

מיום 9.5.1996

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5748 מיום 9.5.1996 עמ' 832

(14ב) התקשרות להענקת זכויות בעלות או חכירה בדירה המשמשת למגורים, למחזיק בדירה אשר זכאי לסיוע לדיור בהתאם לכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון, ובלבד שהוא מתגורר בפועל בדירה ארבע שנים לפחות וההתקשרות ולענין אזורי עדיפות לאומית גם אם הוא מתגורר בפועל בדירה שנה לפחות, ובלבד שלא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו בדירה במשך ארבע שנים ממועד הרכישה או שש שנים מיום שהוא מתגורר בפועל בדירה, לפי המוקדם, והכל אם ההתקשרות נעשית באחד מאלה:

(1) במחיר שלא יפחת מן המחיר שיקבע שמאי מקרקעין, ושלא יעלה על 500,000 שקלים חדשים;

(2) במחיר גבוה מ-500,000 שקלים חדשים המהווה ממוצע בין שתי קביעות של שמאי מקרקעין;

(3) בהתאם לטבלת הנחות שתפורסם ותיקבע בידי משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר;

לענין פסקה זו, "אזורי עדיפות לאומית" – כמשמעותם בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), תשנ"ה-1995;

 

מיום 15.2.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6078 מיום 16.1.2001 עמ' 282

(14ב) התקשרות להענקת זכויות בעלות או חכירה בדירה המשמשת למגורים, למחזיק בדירה אשר זכאי לסיוע לדיור בהתאם לכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון, ובלבד שהוא מתגורר בפועל בדירה ארבע שנים לפחות שנתיים לפחות, ולענין אזורי עדיפות לאומית גם אם הוא מתגורר בפועל בדירה שנה לפחות, ובלבד שלא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו בדירה במשך ארבע שנים ממועד הרכישה או שש שנים מיום שהוא מתגורר בפועל בדירה, לפי המוקדם, והכל אם ההתקשרות נעשית באחד מאלה:

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

(14ב) התקשרות להענקת זכויות בעלות או חכירה בדירה המשמשת למגורים, למחזיק בדירה אשר זכאי לסיוע לדיור בהתאם לכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון, ובלבד שהוא מתגורר בפועל בדירה שנתיים לפחות, ולענין אזורי עדיפות לאומית גם אם הוא מתגורר בפועל בדירה שנה לפחות, והכל אם ההתקשרות נעשית באחד מאלה:

(1) במחיר שלא יפחת מן המחיר שיקבע שמאי מקרקעין, ושלא יעלה על 500,000 825,000 שקלים חדשים;

(2) במחיר גבוה מ-500,000 825,000 שקלים חדשים המהווה ממוצע בין שתי קביעות של שמאי מקרקעין;

(3) בהתאם לטבלת הנחות שתפורסם ותיקבע בידי משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר;

לענין פסקה זו, "אזורי עדיפות לאומית" – כמשמעותם בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), תשנ"ה-1995;

תק' תשע"ב-2012

(14ג) התקשרות להענקת זכות במקרקעין שנעשית כדי להבטיח את זכויות המדינה במקרקעין, בהחלטה מנומקת, באישור החשב הכללי, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות העניין;

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1545

הוספת פסקה 3(14ג)

תק' תשס"ט-2009

(15) (נמחקה);

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

(15) התקשרות לשכירת מקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד ששטח המקרקעין אינו עולה על 500 מ"ר, ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי ממשלתי; החשב הכללי רשאי מנימוקים של יחודיות המושכר וחשיבותו עבור המשרד, לאשר התקשרות כאמור אף אם עלו דמי השכירות על מה שקבע השמאי הממשלתי;

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

מחיקת פסקה 3(15)

הנוסח הקודם:

(15) התקשרות לשכירת מקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד ששטח המקרקעין אינו עולה על 500 מ"ר, ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי ממשלתי; החשב הכללי רשאי מנימוקים של יחודיות המושכר וחשיבותו עבור המשרד, לאשר התקשרות כאמור אף אם עלו דמי השכירות על מה שקבע השמאי הממשלתי;

(16) התקשרות עם רשות מקומית לקבלת שירותים במסגרת תפקידי הרשות על פי דין;

תק' תשס"ט-2009

(17) (נמחקה);

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

מחיקת פסקה 3(17)

הנוסח הקודם:

(17) התקשרות עם נכה צה"ל לניהול מזנון במשרד, לפי המלצת אגף השיקום במשרד הבטחון, ובאישור החשב הכללי;

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

(18) התקשרות לביצוע מטרות ציבוריות עם הקרן הקיימת לישראל או ג'וינט ישראל (להלן – מוסד לאומי), או תאגיד בשליטת ג'וינט ישראל, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

(א)   המוסד הלאומי מממן עשרים וחמישה אחוז או יותר ולענין תאגיד בשליטת ג'וינט ישראל – חמישים אחוזים או יותר מערך ההתקשרות, לפי מחירי השוק ממקורות שאינם תקציב המדינה;

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' תשע"ב-2012

(ב)   המוסד הלאומי או התאגיד בשליטת ג'וינט ישראל התחייבו כי התקשרויותיהם עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המדינה, תיעשנה במכרז פומבי, למעט אם התקיימו התנאים האמורים בתקנה זו ובתקנות 4 או 5 ואם התקיימו – תיעשנה ההתקשרויות בהתאם לתקנות האמורות לפי הענין; בפסקה זו, "שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

(18) התקשרות לביצוע מטרות ציבוריות עם הקרן הקיימת לישראל או ג'וינט ישראל (להלן – מוסד לאומי), או תאגיד בשליטת ג'וינט ישראל, והכל באישור החשב הכללי, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(א) המוסד הלאומי מממן עשרים וחמישה אחוז או יותר ולענין תאגיד בשליטת ג'וינט ישראל – חמישים אחוזים או יותר מערך ההתקשרות, לפי מחירי השוק ממקורות שאינם תקציב המדינה;

(ב) המוסד הלאומי התחייב כי התקשרויותיו או התאגיד בשליטת ג'וינט ישראל התחייבו כי התקשרויותיהם עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המדינה, תיעשנה במכרז פומבי, למעט אם התקיימו התנאים האמורים בתקנה זו ובתקנות 4, 5 או 14 ואם התקיימו – תיעשנה ההתקשרויות בהתאם לתקנות האמורות לפי הענין; בפסקה זו, "שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

 

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 468

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(18) התקשרות לביצוע מטרות ציבוריות עם הקרן הקיימת לישראל או ג'וינט ישראל (להלן – מוסד לאומי), או תאגיד בשליטת ג'וינט ישראל, והכל באישור החשב הכללי, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(א) המוסד הלאומי מממן עשרים וחמישה אחוז או יותר ולענין תאגיד בשליטת ג'וינט ישראל – חמישים אחוזים או יותר מערך ההתקשרות, לפי מחירי השוק ממקורות שאינם תקציב המדינה;

(ב) המוסד הלאומי או התאגיד בשליטת ג'וינט ישראל התחייבו כי התקשרויותיהם עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המדינה, תיעשנה במכרז פומבי, למעט אם התקיימו התנאים האמורים בתקנה זו ובתקנות 4, 5 או 14 ואם התקיימו – תיעשנה ההתקשרויות בהתאם לתקנות האמורות לפי הענין; בפסקה זו, "שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1545

(ב) המוסד הלאומי או התאגיד בשליטת ג'וינט ישראל התחייבו כי התקשרויותיהם עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המדינה, תיעשנה במכרז פומבי, למעט אם התקיימו התנאים האמורים בתקנה זו ובתקנות 4, 5 או 14 או 5 ואם התקיימו – תיעשנה ההתקשרויות בהתאם לתקנות האמורות לפי הענין; בפסקה זו, "שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

(19) (א)   התקשרות עם הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית לביצוע מטרות ציבוריות לרבות הקמה, ביסוס או הרחבה של ישובים קהילתיים, כפריים או חקלאיים;

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

(ב)   התקשרות עם קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל, עם המגבית המאוחדת לישראל או עם המגבית המאוחדת לישראל בקנדה, לביצוע מטרות ציבוריות;

תק' תשנ"ח-1998

(ג)    התקשרות לביצוע מטרות ציבוריות עם קרנות ומוסדות הנשלטים בלעדית בידי הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית או קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל; לענין זה, "קרנות ומוסדות" – כמשמעם בהגדרה "קרנותיה ושאר מוסדותיה של הסוכנות היהודית" בנספח לאמנה בין ממשלת ישראל לבין הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ובהגדרה "קרנותיה ושאר מוסדותיה של ההסתדרות הציונית" בנספח לאמנה בין ממשלת ישראל לבין ההסתדרות הציונית העולמית, למעט קרן קיימת לישראל והתאגידים הנשלטים בידיה;

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

(19) (א) התקשרות עם הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית לביצוע מטרות ציבוריות לרבות הקמה, ביסוס או הרחבה של ישובים קהילתיים, כפריים או חקלאיים;

(ב) התקשרות עם קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל, עם המגבית המאוחדת לישראל או עם המגבית המאוחדת לישראל בקנדה, לביצוע מטרות ציבוריות;

 

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1106

הוספת פסקת משנה 3(19)(ג)

תק' תשע"ב-2012

(20) התקשרות לרכישת ציוד מבצעי בעבור משטרת ישראל או הרשות להגנה על עדים או התקשרות אחרת אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע בדרכי פעולה או בשיטות עבודה של משטרת ישראל או של הרשות להגנה על עדים או לפגוע באופן אחר בפעילותן המבצעית, ובלבד שהמפקח הכללי של משטרת ישראל או המנהל הכללי של המשרד לביטחון פנים, לפי העניין, אישר זאת; בפסקה זו, בפסקה (20א) ובפסקה (32), "משטרת ישראל" – לרבות שירות בתי הסוהר ומשמר בתי המשפט בהנהלת בתי המשפט, ולעניין התקשרות של שירות בתי הסוהר או של משמר בתי המשפט, במקום "המפקח הכללי של המשטרה" קרי "נציב שירות בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט, לפי העניין";

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

(20) התקשרות לרכישת ציוד מבצעי עבור משטרת ישראל או התקשרות אחרת אשר עריכת מכרז לגביהן עלולה לפגוע בדרכי פעולה או שיטות עבודה של משטרת ישראל או לפגוע באופן אחר בפעילות מבצעית של המשטרה, ובלבד שהמפקח הכללי של המשטרה אישר זאת; בפסקה זו, "משטרת ישראל" – לרבות שירות בתי הסוהר, ולענין התקשרות של שירות בתי הסוהר, במקום "המפקח הכללי של המשטרה" קרי "נציב שירות בתי הסוהר";

 

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1106

(20) התקשרות לרכישת ציוד מבצעי עבור משטרת ישראל או התקשרות אחרת אשר עריכת מכרז לגביהן עלולה לפגוע בדרכי פעולה או שיטות עבודה של משטרת ישראל או לפגוע באופן אחר בפעילות מבצעית של המשטרה, ובלבד שהמפקח הכללי של המשטרה אישר זאת; בפסקה זו, "משטרת ישראל" – לרבות שירות בתי הסוהר ומשמר בתי המשפט בהנהלת בתי המשפט, ולענין התקשרות של שירות בתי הסוהר או של משמר בתי המשפט, במקום "המפקח הכללי של המשטרה" קרי "נציב שירות בתי הסוהר" "נציב בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט, בהתאמה";

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 445

(20) התקשרות לרכישת ציוד מבצעי עבור משטרת ישראל או התקשרות אחרת אשר עריכת מכרז לגביהן עלולה לפגוע בדרכי פעולה או שיטות עבודה של משטרת ישראל או לפגוע באופן אחר בפעילות מבצעית של המשטרה, ובלבד שהמפקח הכללי של המשטרה אישר זאת; בפסקה זו, בפסקה (20א) ובפסקה (32), "משטרת ישראל" – לרבות שירות בתי הסוהר ומשמר בתי המשפט בהנהלת בתי המשפט, ולענין התקשרות של שירות בתי הסוהר או של משמר בתי המשפט, במקום "המפקח הכללי של המשטרה" קרי "נציב בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט, בהתאמה";

 

מיום 31.8.2012 (בכפוף להוראות שעה להלן)

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1545

החלפת פסקה 3(20)

הנוסח הקודם:

(20) התקשרות לרכישת ציוד מבצעי עבור משטרת ישראל או התקשרות אחרת אשר עריכת מכרז לגביהן עלולה לפגוע בדרכי פעולה או שיטות עבודה של משטרת ישראל או לפגוע באופן אחר בפעילות מבצעית של המשטרה, ובלבד שהמפקח הכללי של המשטרה אישר זאת; בפסקה זו, בפסקה (20א) ובפסקה (32), "משטרת ישראל" – לרבות שירות בתי הסוהר ומשמר בתי המשפט בהנהלת בתי המשפט, ולענין התקשרות של שירות בתי הסוהר או של משמר בתי המשפט, במקום "המפקח הכללי של המשטרה" קרי "נציב בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט, בהתאמה";

 

מיום 31.8.2012 עד יום 30.8.2013

תק' תשע"ב-2012 הוראת שעה

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1548

(20) התקשרות לרכישת ציוד מבצעי בעבור משטרת ישראל, נציבות כבאות והצלה או הרשות להגנה על עדים או התקשרות אחרת אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע בדרכי פעולה או בשיטות עבודה של משטרת ישראל, נציבות כבאות והצלה או של הרשות להגנה על עדים או לפגוע באופן אחר בפעילותן המבצעית, ובלבד שהמפקח הכללי של משטרת ישראל, נציבות כבאות והצלה או המנהל הכללי של המשרד לביטחון פנים, לפי העניין, אישר זאת; בפסקה זו, בפסקה (20א) ובפסקה (32), "משטרת ישראל" – לרבות שירות בתי הסוהר ומשמר בתי המשפט בהנהלת בתי המשפט, ולעניין התקשרות של שירות בתי הסוהר או של משמר בתי המשפט, במקום "המפקח הכללי של המשטרה" קרי "נציב שירות בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט, לפי העניין"; נציב כבאות והצלה ידווח לחשב הכללי בדבר התקשרויות הנעשות מכוח פסקה זו;

תק' תשס"ט-2009

(20א) התקשרות של משטרת ישראל, עם ספק של מערכת הביטחון, שנבחר לפי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הביטחון), התשנ"ג-1993, בתנאים זהים או מיטיבים לתנאים שנקבעו בהתקשרות עם מערכת הביטחון, ובלבד שההתקשרות אושרה בידי החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך, ורשאי הוא לאשר מראש התקשרויות כאמור לרכישת טובין, עבודה או שירותים ובעלי מאפיינים שעליהם יורה;

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

הוספת פסקה 3(20א)

תק' תשס"ט-2009

(21) (נמחקה);

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

מחיקת פסקה 3(21)

הנוסח הקודם:

(21) התקשרות במסגרת פעולותיה של הטלוויזיה הלימודית לפי חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, תש"ן-1990;

(22) התקשרות עם מי שאינו עובד המדינה שעניינה מינוי מומחים רפואיים, וועדות רפואיות, או ועדות לקביעת דרגות נכות;

תק' תשס"ט-2009

(23) (נמחקה);

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

מחיקת פסקה 3(23)

הנוסח הקודם:

(23) התקשרות שעניינה שיווק בשר קפוא שיובא מחוץ לישראל;

תק' תשס"ט-2009

(24) (נמחקה);

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

מחיקת פסקה 3(24)

הנוסח הקודם:

(24) התקשרות הנדרשת לביצוע מטלה יחודית של יחידת סמך העוסקת בדפוס ובלבד ששוי ההתקשרות אינו עולה על 300,000 ש"ח ומנהל יחידת הסמך אישר זאת; עלה שווי ההתקשרות על 100,000 ש"ח – טעונה ההתקשרות גם אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו;

(25) התקשרות שביצועה במדינת חוץ ואשר עניינה הכנת מטבעות או שטרות, שהם הילך חוקי במדינת ישראל, הדפסתם של אלה או הובלתם ממדינת חוץ;

תק' תשס"ט-2009

(26) (נמחקה);

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

מחיקת פסקה 3(26)

הנוסח הקודם:

(26) התקשרות שעניינה ביצוע עבודות פיתוח כללי במתחם בניה, עם חברה אשר מבצעת עבודות בניה באותו המתחם לפי הסכם שנחתם כדין לפני תחילתו של החוק;

תק' תשס"ט-2009

(27) (נמחקה);

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

מחיקת פסקה 3(27)

הנוסח הקודם:

(27) התקשרות למימוש זכות ברירה של משרד הכלולה בחוזה שנכרת בעקבות מכרז; התקשרות כאמור לאחר תום שלוש שנים ממועד כריתת החוזה בו היא כלולה, טעונה אישור ועדת המכרזים;

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

(28)[2] התקשרות שלגביה נתקיימו נסיבות מיוחדות ונדירות המצדיקות עשייתה ללא מכרז, ובלבד שועדת הפטור ולענין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, באישור שר האוצר החליטה מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפטור אותה מחובת מכרז;

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

(28) התקשרות שלגביה נתקיימו נסיבות מיוחדות ונדירות המצדיקות עשייתה ללא מכרז, ובלבד שועדת הפטור ולענין הענקת זכויות במקרקעין – ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, באישור שר האוצר החליטה מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפטור אותה מחובת מכרז;

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

(28) התקשרות שלגביה נתקיימו נסיבות מיוחדות ונדירות המצדיקות עשייתה ללא מכרז, ובלבד שועדת הפטור ולענין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, באישור שר האוצר החליטה מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפטור אותה מחובת מכרז;

 

מיום 6.1.2011 עד יום 1.1.2012 לענין שיקום נזקי השריפה בכרמל

הוראת שעה (תיקון) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 468

(28) התקשרות שלגביה נתקיימו נסיבות מיוחדות ונדירות המצדיקות עשייתה ללא מכרז, ובלבד שועדת הפטור ולענין הענקת זכויות במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, ולעניין התקשרויות של ועדת המכרזים הבין-משרדית שמונתה לפי תקנה 8(ד) לגבי התקשרויות לצורך שיקום הצפון בעקבות נזקי השריפה בכרמל שאירעה מיום כ"ה בכסלו התשע"א (2 בדצמבר 2010) עד יום כ"ט בכסלו התשע"א (6 בדצמבר 2010) – ועדת המכרזים שמונתה כאמור, באישור שר האוצר החליטה מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפטור אותה מחובת מכרז;

תק' תשס"ט-2009

(29) התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (בתקנות אלה – ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(א);

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 568

הוספת פסקה 3(29)

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

החלפת פסקה 3(29)

הנוסח הקודם:

(29) התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות, ובלבד שמי שהוא הסמכות המקצועית במשרד לאותו ענין חיווה דעתו בכתב על כך שהמתקשר הוא יחיד כאמור, והמנהל הכללי של המשרד אישר את ההתקשרות; חלה הוראה זו על התקשרות עם חברה ממשלתית כמשמעותה בפסקה (5), יחול על ההתקשרות התנאי האמור בתקנה 3(5)(ד);

 

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 468

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(29) התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (בתקנות אלה – ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(א), ובאישור המנהל הכללי של המשרד;

תק' תשנ"ח-1998 תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

(30) התקשרות לביצוע מיזם אשר יפעל ללא כוונת רווח, למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט, התיישבות, עלייה, מחקר או למטרה דומה, לאחר בחינת קיומם של מיזמים כאמור בתקנה 3ב ובכפוף לתנאים הנזכרים בה, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

תק' תשע"ב-2012

(א)   ההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך ממחצית עלות ביצוע המיזם;

תק' תשע"ב-2012

(ב)   התקשרויות עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המשרד, ייעשו במכרז, ובלבד שאינן פטורות ממכרז לפי תקנות אלה;

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1106

הוספת פסקה 3(30)

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

(30) התקשרות לביצוע מיזם אשר יפעל ללא כוונת רווח, למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט, התיישבות, עלייה, מחקר או למטרה דומה, ובלבד שההתקשרות נעשית עם מי שתורם מחצית לפחות מעלות ביצוע המיזם. לאחר שפורסמה הודעה כאמור בתקנה 3ב ובכפוף לתנאים הנזכרים בה, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

(א) ההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך מהגבוה מבין שני אלה:

(1) מחצית עלות ביצוע המיזם;

(2) חצי מיליון שקלים חדשים;

(ב) התקשרויות עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המשרד, ייעשו במכרז;

 

מיום 1.6.2009 עד יום 30.6.2012

הוראת שעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1244

הוראת שעה (תיקון) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6867 מיום 11.2.2010 עמ' 800

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6977 מיום 17.2.2011 עמ' 702

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7099 מיום 13.3.2012 עמ' 878

החלפת פסקת משנה 3(30)(א)

הנוסח:

(א) ההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך ממחצית עלות ביצוע המיזם;

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1545

(30) התקשרות לביצוע מיזם אשר יפעל ללא כוונת רווח, למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט, התיישבות, עלייה, מחקר או למטרה דומה, לאחר שפורסמה הודעה בחינת קיומם של מיזמים כאמור בתקנה 3ב ובכפוף לתנאים הנזכרים בה, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

(א) ההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך מהגבוה מבין שני אלה:

(1) מחצית עלות ביצוע המיזם;

(2) חצי מיליון שקלים חדשים;

(א) ההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך ממחצית עלות ביצוע המיזם;

(ב) התקשרויות עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המשרד, ייעשו במכרז, ובלבד שאינן פטורות ממכרז לפי תקנות אלה;

תק' תשס"ט-2009

(31) התקשרות בעסקה עם תושב מדינת חוץ או התקשרות בעסקה שביצועה נעשה במדינת חוץ (בתקנות אלה – ספק חוץ), והכל אם היא אחת מאלה:

תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

(א)   עסקה לרכישת טובין או שירותים אשר מנהל היחידה המזמינה חיווה דעתו כי למיטב ידיעתו אין בנמצא בישראל טובין או שירותים מן הסוג הנדרש (בתקנות אלה – טובי חוץ), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(א); עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

תק' תשע"ב-2012

(ב)   התקשרות של נציגות או של סניף של המשרד במדינת חוץ, לשימושם העצמי; ועדת המכרזים תערוך התקשרות כאמור בפסקה זו לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון ככל האפשר, בהתאם להוראות שיקבע החשב הכללי; נימוקי ההחלטה יירשמו בפרוטוקול;

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

הוספת פסקה 3(31)

 

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 468

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(א) עסקה לרכישת טובין אשר מנהל היחידה המזמינה חיווה דעתו כי למיטב ידיעתו אין בנמצא בישראל טובין מן הסוג הנדרש (בתקנות אלה – טובי חוץ), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(א), ובאישור החשב הכללי; עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1545

(31) התקשרות בעסקה עם תושב מדינת חוץ או התקשרות בעסקה שביצועה נעשה במדינת חוץ (בתקנות אלה – ספק חוץ), והכל אם היא אחת מאלה:

(א) עסקה לרכישת טובין או שירותים אשר מנהל היחידה המזמינה חיווה דעתו כי למיטב ידיעתו אין בנמצא בישראל טובין או שירותים מן הסוג הנדרש (בתקנות אלה – טובי חוץ), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(א); עלה שווי ההתקשרות על 2,500,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור החשב הכללי, או מי שהוא הסמיכו לכך;

(ב) התקשרות של נציגות או של סניף של המשרד במדינת חוץ, לשימושם העצמי; ועדת המכרזים תערוך התקשרות כאמור בפסקה זו לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון ככל האפשר, בהתאם להוראות שיקבע החשב הכללי; נימוקי ההחלטה יירשמו בפרוטוקול;

תק' תשס"ט-2009

(32) התקשרות של משטרת ישראל עם בעל רעיון ייחודי וחדשני (בתקנות אלה – בעל רעיון), לבחינת הרעיון או לפיתוחו הראשוני של מוצר ביטחוני, לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(ב), באישור המנהל הכללי של המשרד והחשב הכללי;

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

הוספת פסקה 3(32)

תק' תשע"ב-2012

(33) התקשרות של יחידת סמך שעיקר עיסוקה במחקר מדעי, לביצוע עסקה בטובין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אם היא התקשרות לרכישת מכשור מדעי, ספרות מדעית, ציוד מדעי ושירותים חיוניים למחקר (בפסקה זו – תשומות), הנדרשים בשל מאפייניהם היחודיים לצורך פעילות יחידת הסמך לרבות בשל הצורך לשמור על אמינות, אחידות או רציפות במחקר ובלבד שנערכה בהתאם לכללים שקבעו היועץ המשפטי של יחידת הסמך וחשב יחידת הסמך, אשר אושרו על ידי החשב הכללי, וששווייה של התקשרות כאמור אינו עולה על 500,000 שקלים חדשים;

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1545

הוספת פסקה 3(33)

תק' תשע"ב-2012

(34) התקשרות של יחידת סמך שעיקר עיסוקה במחקר מדעי לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראות ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למטרות רווח, תיעשה, ככל האפשר, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1546

הוספת פסקה 3(34)

בחינת קיומם של ספקים תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

3א.     (א)  (1)   ביקשה יחידה מזמינה להתקשר עם ספק יחיד לפי תקנה 3(29), או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ או שירותי חוץ, לפי תקנה 3(31), תביא היחידה המזמינה את הבקשה לאישור ועדת המכרזים לאחר שעשתה את כל אלה:

תק' תשע"ב-2012

(א)   בעל הסמכות המקצועית במשרד, חיווה את דעתו בכתב לעניין ההתקשרות כי המתקשר הוא ספק יחיד או כי הטובין או השירותים הם טובי חוץ או שירותי חוץ;

תק' תשע"ב-2012

(ב)   פרסמה באתר האינטרנט לתקופה של עשרה ימי עבודה לפחות, ושלחה לכל מי שהוא מנוי על קבלת הודעות לפי תקנה 15(ה) –

(1)   הודעה על כוונתה להתקשר עם מי שלפי דעתה הוא ספק יחיד, או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ, לפי העניין, ואת עיקרי ההתקשרות;

(2)   את חוות הדעת לפי פסקת משנה (א) או את עיקריה;

(3)   הודעה על האפשרות לפנות אליה כאמור בפסקה (א)(2), והתקופה שבה ניתן לפנות כאמור.

תק' תשע"ב-2012

(2)   אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ליחידה המזמינה, בתוך התקופה שקבעה היחידה המזמינה ושלא תפחת מארבעה עשר ימי עבודה, החל במועד פרסום ההודעה, ולהודיע לה כי קיים ספק אחר או ספק ישראלי, לפי העניין, המסוגל לבצע את ההתקשרות;

(3)   פנה אדם אל היחידה המזמינה בתוך התקופה שנקבעה כאמור בפסקה (2), יחווה בעל הסמכות המקצועית במשרד את דעתו ביחס לאותה פנייה;

(4)   יחידה מזמינה תצרף לבקשתה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ, לפי העניין, את חוות הדעת האמורה בפסקה (1)(א), את הפניות שנשלחו כאמור בפסקה (2), ואת חוות הדעת שניתנה ביחס אליהן כאמור בפסקה (3);

(5)   ועדת המכרזים תשלח עותק מהחלטתה לכל מי שפנה אל היחידה המזמינה כאמור בפסקה (2).

תק' תשע"ב-2012

          (א1) החשב הכללי רשאי לבחון ולקבוע את קיומם של ספקים לפי תקנת משנה (א) לנושאים ולסוגי התקשרויות שיקבע ולתקופה שיקבע, אשר לא תעלה על שנה אחת; נערכה בחינה כאמור, תתייתר חובת היחידה המזמינה לערוך הליך דומה בעצמה.

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  (1)   ביקשה יחידה של משטרת ישראל להתקשר עם בעל רעיון בהתאם לתקנה 3(32), תביא היחידה המזמינה את ההתקשרות לאישור ועדת המכרזים לאחר שפרסמה באתר האינטרנט לתקופה של חמישה עשר ימי עבודה לפחות, ושלחה לכל מי שהוא מנוי על קבלת הודעות לפי תקנה 15(ה), הודעה על –

(א)   כוונתה להתקשר עם בעל הרעיון החדשני, ואת עיקרי ההתקשרות;

(ב)   האפשרות לפנות אליה כאמור בפסקה (2) והתקופה שבה ניתן לפנות כאמור, ושלא תפחת מחמישה עשר ימי עבודה;

(2)   אדם הסבור כי הוא בעל רעיון שתוצאתו דומה לזה של בעל הרעיון או כי הרעיון אינו ייחודי וחדשני, רשאי לפנות ליחידה המזמינה, בתוך התקופה שקבעה היחידה המזמינה ושלא תפחת מחמישה עשר ימי עבודה, ולהודיע לה כאמור;

(3)   פנה אדם אל היחידה המזמינה בתוך התקופה שנקבעה כאמור בפסקה (2), יחווה בעל הסמכות המקצועית במשרד את דעתו ביחס לאותה פנייה;

(4)   יחידה מזמינה תצרף לבקשתה מוועדת המכרזים להתקשר עם בעל רעיון את הפניות שנשלחו כאמור בפסקה (2), ואת חוות הדעת שניתנה ביחס אליהן;

(5)   ועדת המכרזים תשלח עותק מהחלטתה לכל מי שפנה אל היחידה המזמינה כאמור בפסקה (2).

תק' תשס"ט-2009

          (ג)   ועדת פטור משרדית רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר התקשרות עם ספק יחיד, עם ספק חוץ או עם בעל רעיון, בלא פרסום הודעה כאמור בתקנה זו או בלא קיום אחד מהתנאים הנוגעים לפרסום כאמור, ובלבד שדיווחה על החלטתה לוועדת הפטור; עלה שווי ההתקשרות על 1,000,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור ועדת הפטור.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 446

הוספת תקנה 3א

 

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 468

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(ג) ועדת הפטור ועדת פטור משרדית רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר התקשרות עם ספק יחיד, עם ספק חוץ או עם בעל רעיון, בלא פרסום הודעה כאמור בתקנה זו או בלא קיום אחד מהתנאים הנוגעים לפרסום כאמור, ובלבד שדיווחה על החלטתה לוועדת הפטור; עלה שווי ההתקשרות על 1,000,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור ועדת הפטור.

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1546

(א) (1) ביקשה יחידה מזמינה להתקשר עם ספק יחיד לפי תקנה 3(29), או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ או שירותי חוץ, לפי תקנה 3(31), תביא היחידה המזמינה את הבקשה לאישור ועדת המכרזים לאחר שעשתה את כל אלה:

(א) בעל הסמכות המקצועית במשרד, חיווה את דעתו בכתב לעניין ההתקשרות כי המתקשר הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ או השירותים הם טובי חוץ או שירותי חוץ;

(ב) פרסמה באתר האינטרנט של המשרד לתקופה של שבעה עשרה ימי עבודה לפחות, ושלחה לכל מי שהוא מנוי על קבלת הודעות לפי תקנה 15(ה) –

(1) הודעה על כוונתה להתקשר עם מי שלפי דעתה הוא ספק יחיד, או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ, לפי העניין, ואת עיקרי ההתקשרות;

(2) את חוות הדעת לפי פסקת משנה (א) או את עיקריה;

(3) הודעה על האפשרות לפנות אליה כאמור בפסקה (א)(2), והתקופה שבה ניתן לפנות כאמור.

(2) אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ליחידה המזמינה, בתוך התקופה שקבעה היחידה המזמינה ושלא תפחת מעשרה ימי עבודה מארבעה עשר ימי עבודה, החל במועד פרסום ההודעה, ולהודיע לה כי קיים ספק אחר או ספק ישראלי, לפי העניין, המסוגל לבצע את ההתקשרות;

(3) פנה אדם אל היחידה המזמינה בתוך התקופה שנקבעה כאמור בפסקה (2), יחווה בעל הסמכות המקצועית במשרד את דעתו ביחס לאותה פנייה;

(4) יחידה מזמינה תצרף לבקשתה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ, לפי העניין, את חוות הדעת האמורה בפסקה (1)(א), את הפניות שנשלחו כאמור בפסקה (2), ואת חוות הדעת שניתנה ביחס אליהן כאמור בפסקה (3);

(5) ועדת המכרזים תשלח עותק מהחלטתה לכל מי שפנה אל היחידה המזמינה כאמור בפסקה (2).

(א1) החשב הכללי רשאי לבחון ולקבוע את קיומם של ספקים לפי תקנת משנה (א) לנושאים ולסוגי התקשרויות שיקבע ולתקופה שיקבע, אשר לא תעלה על שנה אחת; נערכה בחינה כאמור, תתייתר חובת היחידה המזמינה לערוך הליך דומה בעצמה.

(ב) (1) ביקשה יחידה של משטרת ישראל להתקשר עם בעל רעיון בהתאם לתקנה 3(32), תביא היחידה המזמינה את ההתקשרות לאישור ועדת המכרזים לאחר שפרסמה באתר האינטרנט של המשרד לתקופה של חמישה עשר ימי עבודה לפחות, ושלחה לכל מי שהוא מנוי על קבלת הודעות לפי תקנה 15(ה), הודעה על –

(א) כוונתה להתקשר עם בעל הרעיון החדשני, ואת עיקרי ההתקשרות;

(ב) האפשרות לפנות אליה כאמור בפסקה (2) והתקופה שבה ניתן לפנות כאמור, ושלא תפחת מחמישה עשר ימי עבודה;

(2) אדם הסבור כי הוא בעל רעיון שתוצאתו דומה לזה של בעל הרעיון או כי הרעיון אינו ייחודי וחדשני, רשאי לפנות ליחידה המזמינה, בתוך התקופה שקבעה היחידה המזמינה ושלא תפחת מחמישה עשר ימי עבודה, ולהודיע לה כאמור;

(3) פנה אדם אל היחידה המזמינה בתוך התקופה שנקבעה כאמור בפסקה (2), יחווה בעל הסמכות המקצועית במשרד את דעתו ביחס לאותה פנייה;

(4) יחידה מזמינה תצרף לבקשתה מוועדת המכרזים להתקשר עם בעל רעיון את הפניות שנשלחו כאמור בפסקה (2), ואת חוות הדעת שניתנה ביחס אליהן;

(5) ועדת המכרזים תשלח עותק מהחלטתה לכל מי שפנה אל היחידה המזמינה כאמור בפסקה (2).

בחינת קיומם של מיזמים תק' תשע"ב-2012

3ב.     (א)  ביקשה יחידה מזמינה להתקשר לביצוע מיזם לפי תקנה 3(30), תביא היחידה המזמינה את הבקשה לדיון לפני ועדת המכרזים אשר תדון בבקשה, בהתאם להוראות שייקבעו על ידי החשב הכללי.

          (ב)  החליטה ועדת המכרזים כי מדובר בבקשה לרכישת שירותים ולא לתמיכה, תפרסם את החלטתה קודם להתקשרות באתר האינטרנט לתקופה שלא תפחת מ-14 ימי עבודה ותשלח לכל מי שהוא מנוי על קבלת הודעות לפי תקנה 15(ה) –

(1)   הודעה על כוונתה להתקשר לביצוע מיזם משותף ואת עיקרי ההתקשרות;

(2)   את נימוקי החלטתה ולפיה מדובר בהתקשרות ולא בתמיכה;

(3)   הודעה על האפשרות לפנות אליה כאמור בתקנת משנה (ג).

          (ג)   אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שלגביו פורסמה הודעה כאמור בתקנת משנה (ב), רשאי לפנות לוועדת המכרזים במהלך התקופה שנקבעה בתקנת משנה (ב); ועדת המכרזים תשקול את הפניות שקיבלה, בשים לב לאמור בתקנת משנה (א), ולאחר מכן תקבל את החלטתה.

          (ד)  ועדת המכרזים תשלח עותק מהחלטתה לכל מי שפנה אל הוועדה כאמור בתקנת משנה (ג).

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 448

הוספת תקנה 3ב

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1546

החלפת תקנה 3ב

הנוסח הקודם:

בחינת קיומם של מיזמים

3ב. (א) החליטה ועדת המכרזים על ביצוע מיזם כאמור בתקנה 3(30), יפרסם המשרד את דבר ההתקשרות באתר האינטרנט לתקופה שלא תפחת מ-21 ימי עבודה.

(ב) אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שעליו פורסמה הודעה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי לפנות ליחידה המזמינה, באותה שנת תקציב או בשנת התקציב שלאחריה בבקשה לביצוע מיזם הדומה למיזם שאושר כאמור.

(ג) פנה גורם נוסף, כאמור בתקנת משנה (ב), תשקול ועדת המכרזים את הפנייה, בשים לב לצורך לשמור על השוויון בין תורמים שונים למיזמים ובין נהנים שונים ממיזמים.

(ד) יחידה מזמינה המבקשת כי ועדת מכרזים תאשר ביצוע מיזם נוסף עם מי שהמשרד התקשר עמו לפי תקנה 3(30), באותה שנת תקציב או בשנת התקציב שלאחריה, תביא את הבקשה לפני הוועדה בצירוף כל פנייה שהתקבלה כאמור בתקנת משנה (ב); הודעה על החלטה של ועדת המכרזים בנוגע לבקשה כאמור תישלח גם לכל פונה כאמור.

מימוש זכות בחירה תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

3ג.     (א)  התקשרות למימוש זכות ברירה של משרד הכלולה בחוזה טעונה את אישור ועדת המכרזים.

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  (בוטלה).

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 448

הוספת תקנה 3ג

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1547

3ג. (א) התקשרות למימוש זכות ברירה של משרד הכלולה בחוזה שנכרת בעקבות מכרז טעונה את אישור ועדת המכרזים.

(ב) התקשרות למימוש זכות ברירה של משרד הכלולה בחוזה שנכרת שלא בעקבות מכרז, טעונה את אישור ועדת המכרזים ואם שווי ההתקשרות עולה על מיליון שקלים חדשים, טעונה גם את אישור ועדת הפטור.

התקשרות מסגרת עם חברה ממשלתית תק' תשס"ט-2009

3ד.     (א)  בתקנה זו ובתקנה 3(5) –

          "חברה ממשלתית" – חברה ממשלתית, לרבות חברת בת ממשלתית או חברה מעורבת כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, או תאגיד אחר כאמור בסעיף 60 לחוק האמור ובלבד שעם בעלי מניותיה של החברה המעורבת נמנים רק המדינה וגופים ציבוריים; לעניין זה, "גוף ציבורי" – כל תאגיד שבתקנונו או בחוק או בחיקוק שהקימו נקבעו מטרות ציבוריות כמפורט בתוספת לפי סעיף 345א לחוק החברות, התשנ"ט-1999;

          "צוות המנכ"לים" – צוות שחברים בו המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, המנהל הכללי של משרד האוצר, החשב הכללי ומנהל רשות החברות הממשלתיות.

          (ב)  משרד ממשלתי רשאי לערוך התקשרות מסגרת עם חברה ממשלתית, אם נתקיימו בה שני אלה:

(1)   צוות המנכ"לים, בשים לב לעקרונות השוויון, השקיפות, טוהר המידות והחיסכון, תוך מזעור הפגיעה בתחרות הקיימת ובאפשרות לפתח תחרות בתחומים השונים, קבע אחת מאלה:

(א)   כי החברה הממשלתית מהווה על פי מסמכי היסוד שלה ועל פי החלטת הממשלה שהקימה אותה, זרוע לביצוע מטלות ישירות ומוגדרות של הממשלה, בתחומי פעילות שבהם אין לחברה הממשלתית תחרות או בתחומי פעילות הקשורים באופן שאינו ניתן להפרדה לפעילות ליבה של החברה שבה אין לחברה הממשלתית תחרות;

(ב)   כי החברה הממשלתית מהווה, על פי מסמכי היסוד שלה ועל פי החלטת הממשלה שהקימה אותה, זרוע ביצוע של הממשלה, בתחומי הניהול, וכי קיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן הפעילות באמצעותה היא חיונית לשם הגשמת מטרת מדיניות של הממשלה בצורה המיטבית;

(2)   החברה אינה חברה בהפרטה כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, אלא אם כן קבע החשב הכללי כי התקשרות מסגרת בין החברה שבהפרטה ובין המשרד חיונית להמשך פעילותה או לקידום החלטת ההפרטה.

          (ג)   התקשרות מסגרת תיערך כך:

(1)   המנהל הכללי של המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית, בתיאום עם המנהל הכללי של משרד האוצר, מנהל רשות החברות הממשלתיות והחשב הכללי, יגבש עקרונות להסכם מסגרת, שבהם ייקבע, בין השאר, תיחום הסכם המסגרת בהיקף כספי, בתקופה ובתחומי פעילות;

(2)   עקרונות הסכם מסגרת בקשר עם חברה ממשלתית כאמור בתקנת משנה (ב)(1)(ב), יפורסמו באתר האינטרנט;

(3)   עקרונות הסכם המסגרת יובאו לאישור ועדת שרים שתסמיך הממשלה לעניין זה ואשר בראשה עומד שר האוצר; דיון של ועדת השרים לאישור עקרונות הסכם מסגרת, בקשר עם חברה ממשלתית כאמור בתקנת משנה (ב)(1)(ב), יתקיים לא מוקדם מ-14 ימים מפרסום עקרונות ההסכם באתר האינטרנט, בהתאם לפסקת משנה (2);

(4)   המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית יערוך הסכם מסגרת, בהתאם לעקרונות הסכם המסגרת שאושרו כאמור בפסקה (3), ולאחר שוועדת הפטור המשרדית אישרה כי הוא עומד בעקרונות האמורים; הסכם המסגרת יכלול, נוסף על העקרונות כאמור בפסקה (1), גם מנגנוני בקרה ופיקוח בקשר עם פעילות החברה ליישום הסכם המסגרת; הסכם המסגרת יפורסם באתר האינטרנט.

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 468

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

הוספת תקנה 3ד

מכרז סגור תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

4.    התקשרות משרד בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז פומבי אלא מכרז סגור, אם היא אחת מאלה:

תק' תשס"ט-2009

(1)  (נמחקה);

תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

(2)  התקשרות לרכישת טובין או שירותים בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים לרבות ציוד רפואי, תרופות, נסיובים או תרכיבים, עסקה שעניינה ביטוח ועסקה שעניינה פרסום או יחסי ציבור בעלי תכונות ואפיונים כאמור ובלבד שקיים מספר מצומצם של ספקים מתאימים בכוח לגבי אותה התקשרות ויראו את כל הספקים כאמור כרשימת המציעים למכרז סגור ותחול תקנה 16(ד) ו-(ה) בשינויים המחויבים;

תק' תשס"ט-2009

(3)  (נמחקה);

תק' תשס"ט-2009

(4)  (נמחקה);

תק' תשס"ט-2009

(5)  (נמחקה);

(6)  התקשרות שעניינה מחקר ופיתוח;

תק' תשס"ט-2009

(7)  התקשרות כאמור בתקנה 3(5)(א)(2);

תק' תשס"ט-2009

(8)  התקשרות בעסקה אשר פרסום מכרז פומבי על אודותיה עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בביטחון הציבור;

תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

(9)  התקשרות עם נכה צבא הגנה לישראל לניהול מזנון במשרד, לפי רשימת מציעים שעליהם המליץ אגף השיקום במשרד הביטחון ויראו רשימה זו כרשימת המציעים למכרז סגור ותחול תקנה 16(ד) בשינויים המחויבים.

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 569

4. התקשרות משרד בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז פומבי אלא מכרז סגור, אם היא אחת מאלה:

(1) התקשרות ששוויה אינו עולה על 100,000 200,000 שקלים חדשים;

(2) התקשרות לרכישת טובין בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים;

(3) התקשרות לרכישת ציוד רפואי, או לרכישת תרופות, נסיובים או תרכיבים, שאינם יחודיים;

(4) התקשרות בעיסקה שעניינה ביטוח;

(5) התקשרות בעיסקה שעניינה מתן שירותי פרסום או יחסי ציבור;

(6) התקשרות שעניינה מחקר ופיתוח;

(7) התקשרות כאמור בתקנה 3(5)(ג), סיפה.

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 448

4. התקשרות משרד בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז פומבי אלא מכרז סגור, אם היא אחת מאלה:

(1) התקשרות ששוויה אינו עולה על 200,000 שקלים חדשים;

(2) התקשרות לרכישת טובין בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים לרבות ציוד רפואי, תרופות, נסיובים או תרכיבים, עסקה שעניינה ביטוח ועסקה שעניינה פרסום או יחסי ציבור בעלי תכונות ואפיונים כאמור ובלבד שקיים מספר מצומצם של ספקים מתאימים בכוח לגבי אותה התקשרות ויראו את כל הספקים כאמור כרשימת המציעים למכרז סגור;

(3) התקשרות לרכישת ציוד רפואי, או לרכישת תרופות, נסיובים או תרכיבים, שאינם יחודיים;

(4) התקשרות בעיסקה שעניינה ביטוח;

(5) התקשרות בעיסקה שעניינה מתן שירותי פרסום או יחסי ציבור;

(6) התקשרות שעניינה מחקר ופיתוח;

(7) התקשרות כאמור בתקנה 3(5)(ג), סיפה;

(8) התקשרות בעסקה אשר פרסום מכרז פומבי על אודותיה עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בביטחון הציבור;

(9) התקשרות עם נכה צבא הגנה לישראל לניהול מזנון במשרד, לפי רשימת מציעים שעליהם המליץ אגף השיקום במשרד הביטחון ויראו רשימה זו כרשימת המציעים למכרז סגור.

 

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 470

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(7) התקשרות כאמור בתקנה 3(5)(ג), סיפה 3(5)(א)(2);

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1547

(2) התקשרות לרכישת טובין או שירותים בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים לרבות ציוד רפואי, תרופות, נסיובים או תרכיבים, עסקה שעניינה ביטוח ועסקה שעניינה פרסום או יחסי ציבור בעלי תכונות ואפיונים כאמור ובלבד שקיים מספר מצומצם של ספקים מתאימים בכוח לגבי אותה התקשרות ויראו את כל הספקים כאמור כרשימת המציעים למכרז סגור ותחול תקנה 16(ד) ו-(ה) בשינויים המחויבים;

(3) (נמחקה);

(4) (נמחקה);

(5) (נמחקה);

(6) התקשרות שעניינה מחקר ופיתוח;

(7) התקשרות כאמור בתקנה 3(5)(א)(2);

(8) התקשרות בעסקה אשר פרסום מכרז פומבי על אודותיה עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בביטחון הציבור;

(9) התקשרות עם נכה צבא הגנה לישראל לניהול מזנון במשרד, לפי רשימת מציעים שעליהם המליץ אגף השיקום במשרד הביטחון ויראו רשימה זו כרשימת המציעים למכרז סגור ותחול תקנה 16(ד) בשינויים המחויבים.

התקשרות עם בעל מקצוע מומחה

5.    (א)  התקשרות משרד לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אינה טעונה מכרז אם היא אחת מאלה:

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

(1)   התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, במקצועות התכנון, העיצוב, הגרפיקה, ההנדסה, האדריכלות, מדידה, או שמאות המקרקעין, למעט התקשרות עם אדריכל לתכנון מבנה ציבור אשר יש בתכנונו ענין אדריכלי-ציבורי;

(2)   התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות עריכת דין, ראיית חשבון, בוררות, ייעוץ או ביצוע מחקר;

(3)   התקשרות לביצוע עבודה מדעית או ספרותית;

(4)   התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית.

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

          (ב)  מכרז להתקשרות עם אדריכל לתכנון מבנה ציבור אשר יש בתכנונו ענין אדריכלי-ציבורי, יכול שייעשה לפי סדרים וכללים שייקבעו בידי ועדת המכרזים, על אף האמור בתקנות אלה.

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' תשס"א-2001 תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

          (ג)   (1)   התקשרות כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה, ככל הניתן, בדרך של פנייה תחרותית להצעות, לפי תקנת משנה (ד);

(2)   קבעה ועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של פנייה תחרותית להצעות, כי בנסיבות העניין אין זה אפשרי ומוצדק לערוך את ההתקשרות בדרך זו, תערוך ועדת המכרזים את ההתקשרות לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון, כאמור בתקנת משנה (ה);

(3)   קביעה של ועדת המכרזים כאמור בפסקה (2) –

(א)   אם קיימת רשימת מציעים של המשרד לאותו עניין, תתקבל מטעמים מיוחדים שיירשמו;

(ב)   אם קיימת רשימת מציעים של החשב הכללי, תתקבל מטעמים מיוחדים שיירשמו ובאישור ועדת הפטור המשרדית;

(4)   תקנת משנה זו לא תחול על התקשרות עם מומחה שבחר שר לצורך מינויו ליושב ראש או לחבר ועדת ציבורית, או על התקשרות עם בורר שמתמנה להכריע במחלוקת עם צד ג', מגשר או מומחה שהתמנה מטעם בית המשפט, ובלבד שהמומחה, הבורר או המגשר הם בעלי כישורים, ניסיון ומוניטין מובהקים בתחומם.

תק' תשס"ט-2009

          (ד)  פנייה תחרותית לקבלת הצעות תיערך כך:

(1)   ועדת המכרזים תבדוק כמה הצעות הבאות בחשבון מתוך רשימת המציעים, לפי תקנה 16, ועל פי אמות מידה כאמור בתקנה 22, לרבות מחיר ההצעה; פנייה תחרותית לקבלת הצעות אפשר שתיעשה כהליך עם בחינה דו-שלבית, בהתאמה, הוראות תקנה 17ד;

(2)   אם בעקבות הפנייה לקבלת הצעות הוגשו פחות משלוש הצעות, ועדת המכרזים לא תפתח את ההצעות, אלא תשיבן למציעים, ותערוך פנייה נוספת, לכל המציעים שאליהם פנו מלכתחילה או לכל המציעים שהשיבו לפנייה הראשונה, כפי שתחליט ועדת המכרזים, וכן לחמישה מציעים נוספים לפחות או לכל המציעים ברשימת המציעים לאותו סוג של התקשרויות, לפי הנמוך מביניהם; ועדת המכרזים רשאית שלא לערוך פנייה נוספת אם הפנייה המקורית היתה לעשרה ספקים לפחות, או באישור ועדת הפטור המשרדית אם ראתה שאין בכך תועלת בנסיבות העניין.

תק' תשס"ט-2009

          (ה)  בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון תיערך כך:

(1)   ועדת המכרזים תערוך פנייה לקבלת הצעות, ככל הניתן, בסבב מחזורי, באופן הוגן והמעניק את מרב היתרונות למשרד;

(2)   בפנייה יצוינו פרטים לעניין אמות המידה המנויות בתקנה 22, כולן או חלקן, שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה.

תק' תשס"ט-2009

          (ו)   (1)   ועדת המכרזים רשאית לערוך הסכם מסגרת עם בעל מקצוע מומחה, כאמור בתקנת משנה (א), שלא בעקבות מכרז, אם נעשה בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, ונתקיימו בהסכם המסגרת כל אלה:

(א)   ההסכם הוא לתקופה מצטברת שלא תעלה על 5 שנים, ובשווי התקשרות מצטבר שלא יעלה על 4,000,000 שקלים חדשים;

(ב)   ההסכם נערך לתחומי פעילות מוגדרים;

לעניין זה, "תקופה מצטברת" ו"שווי התקשרות מצטבר" – לרבות כל זכות ברירה וכל הארכה לפי תקנה 3(4).

(2)   על כל הזמנה של עבודה או שירותים במסגרת התקשרות המסגרת, תדווח היחידה המזמינה לוועדת המכרזים.

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 569

5. (א) התקשרות משרד לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אינה טעונה מכרז אם היא אחת מאלה:

(1) התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, במקצועות התכנון, העיצוב, הגרפיקה, ההנדסה, האדריכלות, מדידה, או שמאות המקרקעין, והכל בידי בעל מקצוע מומחה למעט התקשרות עם אדריכל לתכנון מבנה ציבור אשר יש בתכנונו ענין אדריכלי-ציבורי;

(2) התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות עריכת דין, ראיית חשבון, בוררות, ייעוץ או ביצוע מחקר;

(3) התקשרות לביצוע עבודה מדעית או ספרותית;

(4) התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית.

(ב) מכרז להתקשרות עם אדריכל לתכנון מבנה ציבור אשר יש בתכנונו ענין אדריכלי-ציבורי, יכול שייעשה לפי סדרים וכללים שייקבעו בידי ועדת המכרזים, על אף האמור בתקנות אלה.

(ב) (ג) התקשרות כאמור בתקנת משנה (א) המבוצעת שלא באמצעות מכרז תיערך לאחר בדיקת מספר הצעות הבאות בחשבון; הפניה לקבלת הצעות תיעשה, ככל הניתן, בסבב מחזורי, באופן הוגן והמעניק את מרב היתרונות למשרד; בפניה יצויינו פרטים לענין אמות המידה המנויות בתקנה 22, כולן או חלקן, שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה.

 

מיום 15.2.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6078 מיום 16.1.2001 עמ' 282

(ג) התקשרות כאמור בתקנת משנה (א) המבוצעת שלא באמצעות מכרז תיערך לאחר בדיקת מספר הצעות הבאות בחשבון; הפניה לקבלת הצעות תיעשה, ככל הניתן, בסבב מחזורי, באופן הוגן והמעניק את מרב היתרונות למשרד; בפניה יצויינו פרטים לענין אמות המידה המנויות בתקנה 22, כולן או חלקן, שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה; תקנת משנה זו לא תחול על התקשרות עם מומחה שבחר שר לצורך מינויו כיושב ראש או כחבר ועדה ציבורית, או על התקשרות עם בורר שמתמנה להכריע במחלוקת עם צד ג', ובלבד שהמומחה או הבורר הם בעלי כישורים, ניסיון ומוניטין מובהקים בתחומם.

 

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 470

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(ג) התקשרות כאמור בתקנת משנה (א) המבוצעת שלא באמצעות מכרז תיערך לאחר בדיקת מספר הצעות הבאות בחשבון; הפניה לקבלת הצעות תיעשה, ככל הניתן, בסבב מחזורי, באופן הוגן והמעניק את מרב היתרונות למשרד; בפניה יצויינו פרטים לענין אמות המידה המנויות בתקנה 22, כולן או חלקן, שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה; תקנת משנה זו לא תחול על התקשרות עם מומחה שבחר שר לצורך מינויו כיושב ראש או כחבר ועדה ציבורית, או על התקשרות עם בורר שמתמנה להכריע במחלוקת עם צד ג', ובלבד שהמומחה או הבורר הם בעלי כישורים, ניסיון ומוניטין מובהקים בתחומם.

(ג) (1) התקשרות כאמור בתקנת משנה (א) המבוצעת שלא בדרך של מכרז תיעשה, ככל הניתן, בדרך של פנייה תחרותית להצעות, לפי תקנת משנה (ד);

(2) קבעה ועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של פנייה תחרותית להצעות, כי בנסיבות העניין אין זה אפשרי ומוצדק לערוך את ההתקשרות בדרך זו, תערוך ועדת המכרזים את ההתקשרות לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון, כאמור בתקנת משנה (ה);

(3) קביעה של ועדת המכרזים כאמור בפסקה (2) –

(א) אם קיימת רשימת מציעים של המשרד לאותו עניין, תתקבל מטעמים מיוחדים שיירשמו;

(ב) אם קיימת רשימת מציעים של החשב הכללי, תתקבל מטעמים מיוחדים שיירשמו ובאישור ועדת הפטור המשרדית;

(4) תקנת משנה זו לא תחול על התקשרות עם מומחה שבחר שר לצורך מינויו ליושב ראש או לחבר ועדת ציבורית, או על התקשרות עם בורר שמתמנה להכריע במחלוקת עם צד ג', ובלבד שהמומחה או הבורר הם בעלי כישורים, ניסיון ומוניטין מובהקים בתחומם.

(ד) פנייה תחרותית לקבלת הצעות תיערך כך:

(1) ועדת המכרזים תבדוק כמה הצעות הבאות בחשבון מתוך רשימת המציעים, לפי תקנה 16, ועל פי אמות מידה כאמור בתקנה 22, לרבות מחיר ההצעה; פנייה תחרותית לקבלת הצעות אפשר שתיעשה כהליך עם בחינה דו-שלבית, בהתאמה, הוראות תקנה 17ד;

(2) אם בעקבות הפנייה לקבלת הצעות הוגשו פחות משלוש הצעות, ועדת המכרזים לא תפתח את ההצעות, אלא תשיבן למציעים, ותערוך פנייה נוספת, לכל המציעים שאליהם פנו מלכתחילה או לכל המציעים שהשיבו לפנייה הראשונה, כפי שתחליט ועדת המכרזים, וכן לחמישה מציעים נוספים לפחות או לכל המציעים במאגר המציעים לאותו סוג של התקשרויות, לפי הנמוך מביניהם; ועדת המכרזים רשאית שלא לערוך פנייה נוספת אם הפנייה המקורית היתה לעשרה ספקים לפחות, או באישור ועדת הפטור המשרדית אם ראתה שאין בכך תועלת בנסיבות העניין.

(ה) בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון תיערך כך:

(1) ועדת המכרזים תערוך פנייה לקבלת הצעות, ככל הניתן, בסבב מחזורי, באופן הוגן והמעניק את מרב היתרונות למשרד;

(2) בפנייה יצוינו פרטים לעניין אמות המידה המנויות בתקנה 22, כולן או חלקן, שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה.

(ו) (1) ועדת המכרזים רשאית לערוך הסכם מסגרת עם בעל מקצוע מומחה, כאמור בתקנת משנה (א), שלא בעקבות מכרז, אם נעשה בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, ונתקיימו בהסכם המסגרת כל אלה:

(א) ההסכם הוא לתקופה מצטברת שלא תעלה על 5 שנים, ובשווי התקשרות מצטבר שלא יעלה על 4,000,000 שקלים חדשים;

(ב) ההסכם נערך לתחומי פעילות מוגדרים;

לעניין זה, "תקופה מצטברת" ו"שווי התקשרות מצטבר" – לרבות כל זכות ברירה וכל הארכה לפי תקנה 3(4).

(2) על כל הזמנה של עבודה או שירותים במסגרת התקשרות המסגרת, תדווח היחידה המזמינה לוועדת המכרזים.

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1547

(ג) (1) התקשרות כאמור בתקנת משנה (א) המבוצעת שלא בדרך של מכרז תיעשה, ככל הניתן, בדרך של פנייה תחרותית להצעות, לפי תקנת משנה (ד);

(2) קבעה ועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של פנייה תחרותית להצעות, כי בנסיבות העניין אין זה אפשרי ומוצדק לערוך את ההתקשרות בדרך זו, תערוך ועדת המכרזים את ההתקשרות לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון, כאמור בתקנת משנה (ה);

(3) קביעה של ועדת המכרזים כאמור בפסקה (2) –

(א) אם קיימת רשימת מציעים של המשרד לאותו עניין, תתקבל מטעמים מיוחדים שיירשמו;

(ב) אם קיימת רשימת מציעים של החשב הכללי, תתקבל מטעמים מיוחדים שיירשמו ובאישור ועדת הפטור המשרדית;

(4) תקנת משנה זו לא תחול על התקשרות עם מומחה שבחר שר לצורך מינויו ליושב ראש או לחבר ועדת ציבורית, או על התקשרות עם בורר שמתמנה להכריע במחלוקת עם צד ג', מגשר או מומחה שהתמנה מטעם בית המשפט, ובלבד שהמומחה או הבורר הבורר או המגשר הם בעלי כישורים, ניסיון ומוניטין מובהקים בתחומם.

(ד) פנייה תחרותית לקבלת הצעות תיערך כך:

(1) ועדת המכרזים תבדוק כמה הצעות הבאות בחשבון מתוך רשימת המציעים, לפי תקנה 16, ועל פי אמות מידה כאמור בתקנה 22, לרבות מחיר ההצעה; פנייה תחרותית לקבלת הצעות אפשר שתיעשה כהליך עם בחינה דו-שלבית, בהתאמה, הוראות תקנה 17ד;

(2) אם בעקבות הפנייה לקבלת הצעות הוגשו פחות משלוש הצעות, ועדת המכרזים לא תפתח את ההצעות, אלא תשיבן למציעים, ותערוך פנייה נוספת, לכל המציעים שאליהם פנו מלכתחילה או לכל המציעים שהשיבו לפנייה הראשונה, כפי שתחליט ועדת המכרזים, וכן לחמישה מציעים נוספים לפחות או לכל המציעים במאגר ברשימת המציעים לאותו סוג של התקשרויות, לפי הנמוך מביניהם; ועדת המכרזים רשאית שלא לערוך פנייה נוספת אם הפנייה המקורית היתה לעשרה ספקים לפחות, או באישור ועדת הפטור המשרדית אם ראתה שאין בכך תועלת בנסיבות העניין.

התקשרות עם מתכננים תק' תשס"ט-2009

5א.     (א)  בתקנה זו, "מתכנן" – בעל מקצוע בענף התכנון שהוא אחד מאלה: אדריכל, מהנדס, מתכנן, יועץ, מנהל פרויקט, מפקח, שמאי מקרקעין ומודד.

          (ב)  על אף האמור בתקנה 5, התקשרות משרד עם מתכנן לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים בענף התכנון תיעשה באופן זה:

(1)   התקשרות עד להיקף של מיליון וחצי שקלים חדשים – בדרך של בחירה ממאגר מתכננים ועל פי אמות מידה כאמור בתקנה 22, למעט לפי תקנת משנה (א)(1) שבה;

(2)   התקשרות מהיקף של מיליון וחצי שקלים חדשים ועד 3 מיליון שקלים חדשים או בעד פרויקט בלתי מוגדר – בדרך של פנייה תחרותית לקבלת הצעות;

(3)   התקשרות מהיקף של 3 מיליון שקלים חדשים ומעלה – בדרך של מכרז פומבי.

          (ג)   (1)   בכל התקשרות כאמור בתקנת משנה (ב)(2) ו-(3) ייקבע כי 80% מהניקוד להצעות המוגשות יינתן לאמות המידה המפורטות בתקנה 22(א)(2) עד (5) ו-20% מהניקוד להצעות יינתן לאמת המידה המפורטת בתקנה 22(א)(1);

(2)   הצעות החורגות בלמעלה מ-15%מחציון הצעות המחיר, אם הוגשו לפחות חמש הצעות, ייפסלו ובלבד שלא נפסלו מחצית מן ההצעות הכשרות שהוגשו למכרז.

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 471

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

הוספת תקנה 5א

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז תק' תשנ"ג-1993

6.    (א)  השתתפות במכרז תהיה מותנית בתנאים הבאים:

(1)   רישום בכל מירשם המתנהל על פי דין הצריך לענין נושא ההתקשרות וכן קיומם של הרשיונות הנדרשים על פי דין;

(2)   אם קיים לענין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג-1953 - עמידה בדרישות התקן;

תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012 תק' תשע"ד-2014

(3)   קיומם של כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 (בתקנות אלה – חוק עסקאות גופים ציבוריים);

תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012 תק' תשע"ד-2014

(4)   במכרז לרכישת עבודה או שירותים עתירי כוח אדם – המצאת תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי הזיקה אליו, בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים; לענין זה,

"בעל זיקה" – כהגדרתו בתקנה 6א(א)(2);

"תצהיר בכתב" – כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

          (ב)  ניתן להתנות את ההשתתפות במכרז בתנאים עניניים נוספים, לרבות תנאים בדבר נסיונו של המעונין להשתתף במכרז, כישוריו, היקף פעילותו, עמידה בדרישות תקן ישראלי לא רשמי, חשיבות המקום שבו מתנהלים עסקיו, וקיומן של המלצות אודותיו.

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1066

6. (א) השתתפות במרכז במכרז תהיה מותנית בתנאים הבאים:

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 449

(3) המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976;

(4) במכרז לרכישת עבודה או שירותים עתירי כוח אדם – המצאת תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו, בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים; לענין זה, "תצהיר בכתב" – כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1547

(3) המצאת קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976;

(4) במכרז לרכישת עבודה או שירותים עתירי כוח אדם – המצאת תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו, בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים; לענין זה,

"בעל שליטה" – כהגדרתו בתקנה 6א(א)(2);

"תצהיר בכתב" – כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

 

מיום 20.2.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 544

(3) קיומם של כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 (בתקנות אלה – חוק עסקאות גופים ציבוריים);

(4) במכרז לרכישת עבודה או שירותים עתירי כוח אדם – המצאת תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו בעלי הזיקה אליו, בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים; לענין זה,

"בעל שליטה" "בעל זיקה" – כהגדרתו בתקנה 6א(א)(2);

"תצהיר בכתב" – כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

תנאים לדחיית הצעה תק' תשס"ט-2009

6א.     (א)  בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנות אלה במכרז לרכישת עבודה או שירותים עתירי כוח אדם תדחה ועדת המכרזים הצעה בהתקיים אחד מאלה:

תק' תשע"ד-2014

(1)   המציע או מי מבעלי הזיקה אליו הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה;

תק' תשע"ד-2014

(2)   המציע או מי מבעלי הזיקה אליו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין תקנת משנה זו, "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

תק' תשע"ד-2014

          (ב)  על אף הוראות תקנת משנה (א), רשאית ועדת מכרזים להחליט מטעמים מיוחדים שיירשמו שלא לדחות הצעה במכרז אף אם התקיים לגביה אחד התנאים כאמור; בהחלטה כאמור רשאית הוועדה להתחשב, בין השאר, בהתנהלותו של המציע או בעל הזיקה אליו, בדרך כלל, בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף פעילות המציע או בעל הזיקה אליו שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 449

הוספת תקנה 6א

 

מיום 20.2.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 544

6א. (א) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנות אלה במכרז לרכישת עבודה או שירותים עתירי כוח אדם תדחה ועדת המכרזים הצעה בהתקיים אחד מאלה:

(1) המציע או מי מבעלי השליטה בו מבעלי הזיקה אליו הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה;

(2) המציע או מי מבעלי השליטה בו מבעלי הזיקה אליו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין תקנת משנה זו, "בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 לעניין תקנת משנה זו, "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

(ב) על אף הוראות תקנת משנה (א), רשאית ועדת מכרזים להחליט מטעמים מיוחדים שיירשמו שלא לדחות הצעה במכרז אף אם התקיים לגביה אחד התנאים כאמור; בהחלטה כאמור רשאית הוועדה להתחשב, בין השאר, בהתנהלותו של המציע או בעל הזיקה אליו, בדרך כלל, בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף פעילות המציע או בעל הזיקה אליו שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל.

ניהול משא ומתן עם מציעים במכרז

7.    (א)  התקשרות משרד בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, יכול שתיעשה באמצעות ניהול משא ומתן עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות, אם היא אחת מאלה:

(1)   התקשרות לביצוע מיזם בעל מורכבות טכנולוגית מיוחדת, או מיזם הדורש איתנות פיננסית משמעותית;

(2)   התקשרות לביצוע מיזם משולב של בניה ועיסקה לרכישת זכויות במקרקעין;

תק' תשס"ט-2009

(3)   התקשרות המנויה בפסקאות (6) ו-(7) בתקנה 4;

תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

(4)   התקשרות המנויה בפסקאות (14) או (14א) בתקנה 3;

 

תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995

(5)   התקשרות לרכישת זכות במקרקעין לשימושו של המשרד;

תק' תשס"ט-2009

(6)   התקשרות המנויה בתקנה 5(א);

תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

(7)   התקשרות לרכישת טובין או שירותים בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים, לרבות ציוד רפואי, תרופות, נסיובים או תרכיבים, עסקה שעניינה ביטוח ועסקה שעניינה פרסום או יחסי ציבור בעלי תכונות ואפיונים כאמור.

תק' תשס"ט-2009

          (ב)  החלטת ועדת המכרזים בדבר ניהול משא ומתן, לרבות האפשרות שלא לנהל משא ומתן לפי תקנת משנה (ה), טעונה הודעה במסמכי המכרז, ובמכרז פומבי – גם פרסום בהודעה על עריכת המכרז הפומבי, כאמור בתקנה 15.

תק' תשס"ט-2009

          (ג)   ועדת המכרזים תנהל מכרז לפי תקנה זו, כך:

(1)   ועדת המכרזים תקבע את קבוצת המציעים הסופית;

(2)   ועדת המכרזים תנהל משא ומתן עם כל מציע מקבוצת המציעים הסופית, תוך הקפדה על מתן הזדמנות הוגנת לכל המציעים שעמם מנוהל המשא ומתן כמפורט להלן:

(א)   בדרך שתבטיח רישום פרוטוקול אשר ישקף את תוכנו של המשא מתן;

(ב)   בנוכחות היועץ המשפטי שהוא חבר הוועדה או נציגו;

(ג)    בלא שיהיה מגע כלשהו בין חבר ועדת המכרזים או מי שמטעמו לבין מי מהמציעים אלא בדרך של משא ומתן מתועד;

(3)   כל פעולה שנעשתה במסגרת המשא ומתן, לרבות הפנייה למציע, חילופי הדברים והמסמכים ותוכנו של המשא ומתן, יירשמו בפרוטוקול;

(4)   בסיום המשא ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית רשאי, במועד שתקבע ועדת המכרזים, להגיש לתיבת המכרזים הצעה סופית; לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית;

(5)   לאחר הגשת ההצעות הסופיות, לא ינוהל עוד משא ומתן עם המציעים;

(6)   ועדת המכרזים תבדוק את כל ההצעות של המציעים, לרבות הצעותיהם הראשונות ותיתן את החלטתה לפי תקנה 21.

תק' תשס"ט-2009

          (ד)  כללה קבוצת המציעים הסופית רק מציע אחד –

(1)   רשאית ועדת המכרזים –

(א)   לנהל משא ומתן עם המציע, ורשאית היא להחליט כי המציע לא יהיה חייב להגיש הצעה סופית לתיבת המכרזים, אלא להגישה בכתב באופן שתקבע;

(ב)   להחליט כי לא ינוהל משא ומתן עם המציע;

(2)   תחול תקנה 23.

תק' תשס"ט-2009

          (ה)  ועדת המכרזים רשאית להחליט שלא לנהל משא ומתן עם המציעים, בהתקיים אחד מאלה:

(1)   טרם החלו בניהול משא ומתן עם מי מהמציעים;

(2)   אם כל המציעים הסכימו לוותר על ניהול משא ומתן.

תק' תשס"ט-2009

          (ו)   ועדת המכרזים רשאית להחליט שלא לקבל הצעה נוספת אחרי שנוהל משא ומתן עם כל המציעים, אם כל המציעים הסכימו לוותר על הגשת הצעה כאמור.

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 569

הוספת פסקאות 7(א)(4), 7(א)(5)

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 449

7. (א) התקשרות משרד בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, יכול שתיעשה באמצעות ניהול משא ומתן עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות, אם היא אחת מאלה:

(1) התקשרות לביצוע מיזם בעל מורכבות טכנולוגית מיוחדת, או מיזם הדורש איתנות פיננסית משמעותית;

(2) התקשרות לביצוע מיזם משולב של בניה ועיסקה לרכישת זכויות במקרקעין;

(3) התקשרות המנויה בפסקאות (2) עד (7) (6) ו-(7) בתקנה 4;

(4) התקשרות המנויה בפסקאות (14), (14א) או (15) בפסקאות (14) או (14א) בתקנה 3;

(5) התקשרות לרכישת זכות במקרקעין לשימושו של המשרד;

(6) התקשרות המנויה בתקנה 5(א);

(7) התקשרות לרכישת טובין בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים, לרבות ציוד רפואי, תרופות, נסיובים או תרכיבים, עסקה שעניינה ביטוח ועסקה שעניינה פרסום או יחסי ציבור בעלי תכונות ואפיונים כאמור.

(ב) החלטת ועדת המכרזים בדבר ניהול משא ומתן, לרבות האפשרות שלא לנהל משא ומתן לפי תקנת משנה (ה), טעונה הודעה במסמכי המכרז, ובמכרז פומבי – גם פרסום במודעה בעתונות בהודעה על עריכת המכרז הפומבי, כאמור בתקנה 15.

(ג) ועדת המכרזים תנהל משא ומתן עם המציעים שהצעותיהם נמצאו המתאימות ביותר תוך הקפדה על מתן הזדמנות הוגנת לכל המציעים שעמם מנוהל משא ומתן; תוכנו של המשא ומתן יירשם בפרוטוקול.

(ד) עם סיום שלב המשא ומתן תתן ועדת המכרזים את החלטתה או תאפשר לכל המציעים שעמם נוהל משא ומתן להגיש את הצעתם הסופית במועד שתקבע.

(ה) יתר הוראות פרק זה, למעט תקנות 15(ב) ו-17(ב), יחולו על התקשרות לפי תקנה זו.

(ג) ועדת המכרזים תנהל מכרז לפי תקנה זו, כך:

(1) ועדת המכרזים תקבע את קבוצת המציעים הסופית;

(2) ועדת המכרזים תנהל משא ומתן עם כל מציע מקבוצת המציעים הסופית, תוך הקפדה על מתן הזדמנות הוגנת לכל המציעים שעמם מנוהל המשא ומתן כמפורט להלן:

(א) בדרך שתבטיח רישום פרוטוקול אשר ישקף את תוכנו של המשא מתן;

(ב) בנוכחות היועץ המשפטי שהוא חבר הוועדה או נציגו;

(ג) בלא שיהיה מגע כלשהו בין חבר ועדת המכרזים או מי שמטעמו לבין מי מהמציעים אלא בדרך של משא ומתן מתועד;

(3) כל פעולה שנעשתה במסגרת המשא ומתן, לרבות הפנייה למציע, חילופי הדברים והמסמכים ותוכנו של המשא ומתן, יירשמו בפרוטוקול;

(4) בסיום המשא ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית רשאי, במועד שתקבע ועדת המכרזים, להגיש לתיבת המכרזים הצעה סופית; לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית;

(5) לאחר הגשת ההצעות הסופיות, לא ינוהל עוד משא ומתן עם המציעים;

(6) ועדת המכרזים תבדוק את כל ההצעות של המציעים, לרבות הצעותיהם הראשונות ותיתן את החלטתה לפי תקנה 21.

(ד) כללה קבוצת המציעים הסופית רק מציע אחד –

(1) רשאית ועדת המכרזים –

(א) לנהל משא ומתן עם המציע, ורשאית היא להחליט כי המציע לא יהיה חייב להגיש הצעה סופית לתיבת המכרזים, אלא להגישה בכתב באופן שתקבע;

(ב) להחליט כי לא ינוהל משא ומתן עם המציע;

(2) תחול תקנה 23.

(ה) ועדת המכרזים רשאית להחליט שלא לנהל משא ומתן עם המציעים, בהתקיים אחד מאלה:

(1) טרם החלו בניהול משא ומתן עם מי מהמציעים;

(2) אם כל המציעים הסכימו לוותר על ניהול משא ומתן.

(ו) ועדת המכרזים רשאית להחליט שלא לקבל הצעה נוספת אחרי שנוהל משא ומתן עם כל המציעים, אם כל המציעים הסכימו לוותר על הגשת הצעה כאמור.

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1547

(א) התקשרות משרד בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, יכול שתיעשה באמצעות ניהול משא ומתן עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות, אם היא אחת מאלה:

(1) התקשרות לביצוע מיזם בעל מורכבות טכנולוגית מיוחדת, או מיזם הדורש איתנות פיננסית משמעותית;

(2) התקשרות לביצוע מיזם משולב של בניה ועיסקה לרכישת זכויות במקרקעין;

(3) התקשרות המנויה בפסקאות (6) ו-(7) בתקנה 4;

(4) התקשרות המנויה בפסקאות (14) או (14א) בתקנה 3;

(5) התקשרות לרכישת זכות במקרקעין לשימושו של המשרד;

(6) התקשרות המנויה בתקנה 5(א);

(7) התקשרות לרכישת טובין או שירותים בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים, לרבות ציוד רפואי, תרופות, נסיובים או תרכיבים, עסקה שעניינה ביטוח ועסקה שעניינה פרסום או יחסי ציבור בעלי תכונות ואפיונים כאמור.

ועדת מכרזים תק' תשס"ט-2009

8.    (א)  (1)   מנהל כללי של משרד רשאי למנות למשרד מבין עובדי המשרד ועדת מכרזים אחת או יותר, ואלה יהיו חבריה:

(א)   המנהל הכללי של המשרד יהיה יושב ראש הוועדה, או מי שהוא מינה לנציגו;

(ב)   חשב המשרד או מי שהוא מינה לנציגו;

(ג)    היועץ המשפטי של המשרד או עורך דין שהוא מינה לנציגו;

(ד)   עד שני חברים נוספים שימנה המנהל הכללי, אם החליט לעשות כן ורשאי הוא, במקרים חריגים, למנותם שלא מבין עובדי המשרד אם מצא כי בנסיבות המקרה קיים הכרח לכך ובלבד שנימק את החלטתו בכתב;

(2)   המנהל הכללי של המשרד, היועץ המשפטי של המשרד, וחשב המשרד, רשאי למנות ממלא מקום לו או לנציגו; המנהל הכללי רשאי למנות ממלא מקום למי שמונה כאמור בפסקה (1)(ד);

(3)   מינה המנהל הכללי יותר מוועדת מכרזים אחת, יקבע את חלוקת הסמכויות ביניהן.

          (ב)  השר או מנהל יחידת סמך, אם הוסמך לכך בידי השר, רשאי למנות ועדת מכרזים, אחת או יותר, ליחידת סמך שאינה כפופה למנהל הכללי; הרכב ועדת המכרזים יהיה כאמור בתקנת משנה (א), בשינויים המחוייבים.

          (ג)   השר או המנהל הכללי, אם הוסמך לכך בידי השר, רשאי למנות ליחידה ממשרדו ועדת מכרזים נפרדת, אם היקף פעילות היחידה או אופיה מצדיקים זאת; הרכב ועדת המכרזים יהיה כאמור בתקנת משנה (א), בשינויים המחוייבים.

          (ד)  החשב הכללי רשאי למנות ועדות מכרזים בינמשרדיות נפרדות לנושאים שהם משותפים למספר משרדים; בראש ועדה כאמור יעמוד החשב הכללי או סגנו, ובין חבריה יהיו המנהלים הכלליים של המשרדים הנוגעים בדבר, היועץ המשפטי של אחד המשרדים הנוגעים בדבר, חשב של אחד המשרדים כאמור, או נציגו של כל אחד מאלה[3].

          (ה)  החשב הכללי רשאי למנות ועדת מכרזים מיוחדת למכרזים מרכזיים או לענינים מיוחדים; בראש הועדה יעמוד החשב הכללי או נציגו, ובין חבריה יהיו נציג נוסף של החשב הכללי וכן היועץ המשפטי של משרד האוצר או נציגו.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 451

החלפת תקנת משנה 8(א)

הנוסח הקודם:

(א) בכל משרד תמונה ועדת מכרזים, אחת או יותר; בראש הועדה יעמוד המנהל הכללי של המשרד או נציגו ובין חבריה יהיו חשב המשרד או נציגו, וכן היועץ המשפטי של המשרד או נציגו; מספר חברי הועדה לא יעלה על חמישה.

תפקידי ועדת המכרזים תק' תשס"ט-2009

8א.     (א)  אלה תפקידי ועדת המכרזים:

(1)   להחליט על כל התקשרות לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, שמבצע משרד או יחידה במשרד למעט התקשרות כאמור בתקנה 3(1), (2) ו-(8);

(2)   להחליט על הליך של פנייה מוקדמת לקבלת מידע, ולבצע הליך כאמור, לפי תקנה 14א;

(3)   להחליט על סוג המכרז, לפי תקנות 17ב עד 17ו, ו-19ג עד 19ה;

(4)   להחליט על עריכת מכרז ולאשר את מסמכי המכרז;

(5)   לבדוק הצעות שהוגשו במכרז או בעקבות פנייה לקבלת הצעות, לפסול או לדחות הצעה שהוגשה כאמור, להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעה ופרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה ולבחור את ההצעה המתאימה ביותר, או לבחור כמה הצעות מתאימות, או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא, הכל כאמור בתקנות אלה;

(6)   לנהל משא ומתן עם מציעים במכרז, לפי תקנה 7;

(7)   לסווג התקשרות כאמור בתקנה 9;

(8)   להחליט על חילוט ערבות מכרז, לפי תקנה 16ב;

(9)   להחליט על מימוש זכות ברירה של משרד הכלולה בחוזה, לפי תקנה 3ג;

(10)  להיוועץ במי שאינו חבר בוועדת המכרזים לרבות במי שאינו עובד של עורך המכרז;

(11)  לאשר שינוי מהותי בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז;

(12)  לקבל כל החלטה הנדרשת לצורך ביצוע תפקידיה;

(13)  כל תפקיד אחר שנקבע לה לפי תקנות אלה ולפי כל חיקוק.

          (ב)  ועדת המכרזים אינה רשאית לאצול את תפקידיה לפי תקנת משנה (א)(1) עד (12), ואולם רשאית היא למנות ועדת משנה שתביא לפניה המלצה בכל אחד מהנושאים כאמור, ואפשר כי החברים בוועדת המשנה, כולם או חלקם, לא יהיו חברים בוועדת המכרזים.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 451

הוספת תקנת משנה 8א

סיווג התקשרויות תק' תשס"ט-2009

9.    (א)  (1)   משרד או יחידה במשרד, המבקשים לבצע התקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל, יביאו את בקשתם לפני ועדת המכרזים; הוראה זו לא תחול על התקשרות כאמור בתקנה 3(1), (2) ו-(8);

(2)   החליטה ועדת המכרזים לאשר התקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל, תסווג את ההתקשרות לפי תקנות 3, 4, 5, 7, או 19ה;

(3)   ועדת המכרזים תדון בבקשה כאמור בפסקה (1) בשים לב להוראות תקנה 1ב, ואם החליטה כאמור בפסקה (2), תנמק את ההחלטה ואת הסיווג בשים לב להוראות התקנה האמורה.

תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995

          (ב)  ועדת המכרזים רשאית להתנות אישור לפי תקנת משנה (א) בתנאים, לרבות בדבר דרישה לפרסום פומבי או אחר של ההליך לבחירת המתקשר, ובדבר ניהול משא ומתן במסגרת אותו הליך.

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1066

9. כל החלטה של יחידה מזמינה בדבר ביצוע התקשרות ללא מכרז או בדרך של מכרז סגור וכן כל החלטה בדבר ניהול משא ומתן עם מציעים במכרז, תובא לדיון בועדת המכרזים לצורך סיווג ההתקשרות לפי תקנות 3, 4, 5 או 7 ותהיה טעונה אישור הועדה בהתחשב באמור בתקנה 42; הוראה זו לא תחול על התקשרות כאמור בתקנות 3(1), (2), (8), (9) ו-4(1).

 

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 569

9. (א) כל החלטה של יחידה מזמינה בדבר ביצוע התקשרות ללא מכרז או בדרך של מכרז סגור וכן כל החלטה בדבר ניהול משא ומתן עם מציעים במכרז, תובא לדיון בועדת המכרזים לצורך סיווג ההתקשרות לפי תקנות 3, 4, 5 או 7 ותהיה טעונה אישור הועדה בהתחשב באמור בתקנה 42; הוראה זו לא תחול על התקשרות כאמור בתקנות 3(1), (2), (8), (9) ו-4(1).

(ב) ועדת המכרזים רשאית להתנות אישור לפי תקנת משנה (א) בתנאים, לרבות בדבר דרישה לפרסום פומבי או אחר של ההליך לבחירת המתקשר, ובדבר ניהול משא ומתן במסגרת אותו הליך.

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 452

החלפת תקנת משנה 9(א)

הנוסח הקודם:

(א) כל החלטה של יחידה מזמינה בדבר ביצוע התקשרות ללא מכרז או בדרך של מכרז סגור וכן כל החלטה בדבר ניהול משא ומתן עם מציעים במכרז, תובא לדיון בועדת המכרזים לצורך סיווג ההתקשרות לפי תקנות 3, 4, 5 או 7 ותהיה טעונה אישור הועדה בהתחשב באמור בתקנה 42; הוראה זו לא תחול על התקשרות כאמור בתקנות 3(1), (2), (8), (9) ו-4(1).

עבודת ועדת מכרזים תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

10.  (א)  החלטות ועדת המכרזים יתקבלו ברוב קולות חברי הועדה, יהיו מנומקות ויירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי חברי הועדה הנוכחים בישיבה; רוב חברי ועדת המכרזים יהיו מנין חוקי בישיבות הועדה ובלבד שנכחו בישיבות המנויים בתקנה 8(א)(1)(א) עד (ג).

          (ב)  עמדת היועץ המשפטי, או נציגו בועדה, תכריע בעניינים משפטיים; עמדת החשב, או נציגו בועדה, תכריע בעניינים תקציביים.

תק' תשס"ט-2009

          (ג)   היה לחבר ועדת המכרזים, לקרובו, או לתאגיד שהוא בעל ענין בו, או ליועץ או לחבר ועדת משנה ענין אישי או מוסדי בנושא הנדון בועדה, לא ישתתף בדיון, ובמקומו ימונה חבר אחר לאותו נושא; לענין זה –

          "קרוב" – בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן-זוג של כל אחד מאלה;

          "בעל ענין" – כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

תק' תשס"ט-2009

          (ד)  נעדר חבר מבין חברי ועדת המכרזים משלוש ישיבות רצופות של ועדת המכרזים או מחמש ישיבות בתקופה של שנה, בלא שמונה לו ממלא מקום לישיבות אלה, יודיע על כך יושב ראש ועדת המכרזים למנהל הכללי של המשרד ולחשב הכללי, ואם החבר הוא נציגו של אחד מהמנויים בסעיף 8(א)(1)(ב) או (ג) – גם למי שהוא משמש נציגו; המנהל הכללי רשאי להעביר אותו חבר מחברותו בוועדה, זולת אם אותו חבר הוא המנהל הכללי של המשרד, היועץ המשפטי של המשרד או חשב המשרד; חבר שהועבר מתפקידו כאמור, ניתן לשוב ולמנותו, מטעמים שיירשמו, תוך ציון העובדה שהוא מתמנה אף שהועבר מתפקידו כאמור.

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 569

(א) החלטות ועדת המכרזים יתקבלו ברוב קולות חברי הועדה, יהיו מנומקות ויירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי חברי הועדה הנוכחים בישיבה; רוב חברי ועדת המכרזים יהיו מנין חוקי בישיבות הועדה.

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 452

10. (א) החלטות ועדת המכרזים יתקבלו ברוב קולות חברי הועדה, יהיו מנומקות ויירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי חברי הועדה הנוכחים בישיבה; רוב חברי ועדת המכרזים יהיו מנין חוקי בישיבות הועדה ובלבד שנכחו בישיבות המנויים בתקנה 8(א)(1)(א) עד (ג).

(ב) עמדת היועץ המשפטי, או נציגו בועדה, תכריע בעניינים משפטיים; עמדת החשב, או נציגו בועדה, תכריע בעניינים תקציביים.

(ג) היה לחבר ועדת המכרזים, לקרובו, או לתאגיד שהוא בעל ענין בו, או ליועץ או לחבר ועדת משנה ענין אישי או מוסדי בנושא הנדון בועדה, לא ישתתף בדיון, ובמקומו ימונה חבר אחר לאותו נושא; לענין זה –

"קרוב" – בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן-זוג של כל אחד מאלה;

"בעל ענין" – כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

(ד) ועדת המכרזים רשאית להיוועץ במומחה או במומחים במהלך עבודתה.

(ד) נעדר חבר מבין חברי ועדת המכרזים משלוש ישיבות רצופות של ועדת המכרזים או מחמש ישיבות בתקופה של שנה, בלא שמונה לו ממלא מקום לישיבות אלה, יודיע על כך יושב ראש ועדת המכרזים למנהל הכללי של המשרד ולחשב הכללי, ואם החבר הוא נציגו של אחד מהמנויים בסעיף 8(א)(1)(ב) או (ג) – גם למי שהוא משמש נציגו; המנהל הכללי רשאי להעביר אותו חבר מחברותו בוועדה, זולת אם אותו חבר הוא המנהל הכללי של המשרד, היועץ המשפטי של המשרד או חשב המשרד; חבר שהועבר מתפקידו כאמור, ניתן לשוב ולמנותו, מטעמים שיירשמו, תוך ציון העובדה שהוא מתמנה אף שהועבר מתפקידו כאמור.

ועדת פטור משרדית תק' תשס"ט-2009

10א.  (א)  (1)   המנהל הכללי של המשרד, חשב המשרד והיועץ המשפטי של המשרד, ישמשו חברי ועדת פטור משרדית;

(2)   לעניין יחידת סמך תהיה ועדת הפטור המשרדית מורכבת מבעלי התפקידים ביחידת הסמך כאמור בפסקה (1), זולת אם החליט השר של אותו משרד כי ועדת הפטור המשרדית תשמש גם ועדת הפטור של יחידת הסמך, דרך כלל או לעניינים שהורה;

(3)   לעניין המשטרה ושירות בתי הסוהר, רשאי השר לביטחון הפנים, ולעניין משמר בתי המשפט רשאי שר המשפטים, להורות כי בראש ועדת הפטור המשרדית יעמוד בעל תפקיד קבוע בדרגת ניצב או דרגה מקבילה לו שיסמיך המפקח הכללי, נציב שירות בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט, לפי העניין; הורה השר לביטחון הפנים או שר המשפטים לפי העניין כאמור, יינתן אישור המפקח הכללי, נציב שירות בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט, לפי העניין, לפי תקנה 3(20), להחלטות של ועדת הפטור המשרדית, המאשרות החלטות של ועדת המכרזים המשרדית, לפי התקנה האמורה;

(4)   לעניין משרד האוצר; תשמש ועדת הפטור גם כוועדת הפטור המשרדית זולת אם המנהל הכללי של המשרד מינה ועדת אחרת לעניין זה, שהרכבה דומה לזו של ועדת הפטור.

תק' תשע"ד-2014

          (ב)  החלטה של ועדת מכרזים בנוגע להתקשרות אשר שווייה עולה על 150,000 שקלים חדשים, ואם ההתקשרות תיעשה בעקבות מכרז סגור או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, ששווייה עולה על 300,000 שקלים חדשים, טעונה את אישור ועדת הפטור המשרדית, זולת אם היא טעונה את אישור החשב הכללי או את אישור ועדת הפטור, אם היא אחת מאלה:

(1)   החלטה על מתן פטור ממכרז;

(2)   החלטה כי התקשרות תיעשה בדרך של מכרז ממוכן מהיר, כאשר שווי ההתקשרות עולה על 400,000 שקלים חדשים;

תק' תשע"ד-2014

(3)   (נמחקה).

          (ג)   ועדת פטור משרדית רשאית להתנות אישור לפי תקנה זו בתנאים, לרבות בדבר דרישה לפרסום פומבי או אחר של ההליך לבחירת המתקשר, ובדבר אופן ניהול אותו הליך.

          (ד)  החלטות ועדת פטור משרדית יתקבלו ברוב קולות חברי הוועדה, יהיו מנומקות ויירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי חברי הוועדה; כל חברי ועדת פטור משרדית ביחד יהיו מניין חוקי בישיבות הוועדה.

          (ה)  היה לחבר ועדת פטור משרדית, לקרובו, או לתאגיד שהוא בעל עניין בו, עניין אישי בנושא הנדון בוועדה, לא ישתתף בדיון באותו נושא, ובמקומו ימנה אותו חבר את סגנו; לעניין זה, "קרוב ו"בעל עניין" – כהגדרתם בתקנה 10(ג).

          (ו)   (1)   על החלטת ועדת פטור משרדית שלא התקבלה פה אחד, למעט החלטה על התקשרות לפי תקנה 3(2), רשאי כל אחד מחברי ועדת פטור משרדית להשיג בתוך שלושה ימי עבודה מהיום שבו התקבלה ההחלטה;

(2)   השגה בשל התקשרות אשר אילו היה שווייה עולה על 2,500,000 שקלים חדשים, היתה טעונה את אישור החשב הכללי, וכן השגה על החלטה להעניק פטור ממכרז לפי תקנה 3(4) או (5), תוגש לחשב הכללי, והשגה בשל כל החלטה אחרת – תוגש לוועדת הפטור;

(3)   החשב הכללי או ועדת הפטור ידונו בהשגה, בהתאם לאמור בתקנה 12(ג) או 12א, לפי העניין.

          (ז)   החלטת ועדת פטור משרדית שלא הוגשה עליה השגה, תיכנס לתוקפה בתום שלושה ימים מיום פרסומה לפי תקנה 1ג ובהתקשרות לפי תקנה 3(2) – מיד עם פרסומה.

(הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשע"ב-2012

          (ח)  ועדת מכרזים שמונתה לפי תקנה 8(ד) או (ה), יראו אותה גם כוועדת פטור משרדית לעניין החלטות שהתקבלו באותה ועדת מכרזים.

(הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשע"ב-2012

          (ט)  לעניין ועדת מכרזים שמונתה לפי תקנה 8(ד) או (ה), מוסמך החשב הכללי למנות מבין עובדי משרד האוצר עובדים שיהיו כשירים לפתוח תיבת מכרז.

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 472

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

הוספת תקנה 10א

 

מיום 6.1.2011 עד יום 1.1.2012 לעניין התקשרויות לצורך שיקום הצפון בעקבות נזקי השריפה בכרמל

הוראת שעה (תיקון) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 468

(ו) (1) על החלטת ועדת פטור משרדית שלא התקבלה פה אחד, למעט החלטה על התקשרות לפי תקנה 3(2), רשאי כל אחד מחברי ועדת פטור משרדית להשיג בתוך שלושה ימי עבודה מהיום שבו התקבלה ההחלטה;

(2) השגה בשל התקשרות אשר אילו היה שווייה עולה על 2,500,000 שקלים חדשים, היתה טעונה את אישור החשב הכללי, וכן השגה על החלטה להעניק פטור ממכרז לפי תקנה 3(4) או (5), תוגש לחשב הכללי, והשגה בשל כל החלטה אחרת – תוגש לוועדת הפטור;

(3) החשב הכללי או ועדת הפטור ידונו בהשגה, בהתאם לאמור בתקנה 12(ג) או 12א, לפי העניין.

(ז) החלטת ועדת פטור משרדית שלא הוגשה עליה השגה, תיכנס לתוקפה בתום שלושה ימים מיום פרסומה לפי תקנה 1ג ובהתקשרות לפי תקנה 3(2) – מיד עם פרסומה.

(ח) לעניין ועדת מכרזים שמונתה לפי תקנה 8(ד) או (ה), תהיה התקשרות הטעונה אישור ועדת פטור משרדית, טעונה את אישור ועדת הפטור או ועדה שמינה המנהל הכללי של משרד האוצר כאמור בתקנת משנה (א)(4).

(ח) ועדת מכרזים שמונתה לפי תקנה 8(ד), יראו אותה גם כוועדת פטור משרדית לעניין החלטות שהתקבלו באותה ועדת מכרזים.

 

מיום 1.1.2012

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

(א) (1) המנהל הכללי של המשרד, חשב המשרד והיועץ המשפטי של המשרד, ישמשו חברי ועדת פטור משרדית;

(2) לעניין יחידת סמך תהיה ועדת הפטור המשרדית מורכבת מבעלי התפקידים ביחידת הסמך כאמור בפסקה (1), זולת אם החליט השר של אותו משרד כי ועדת הפטור המשרדית תשמש גם ועדת הפטור של יחידת הסמך, דרך כלל או לעניינים שהורה;

(3) לעניין המשטרה, שירות בתי הסוהר, ומשמר בתי המשפט, רשאי השר לביטחון הפנים להורות כי בראש ועדת הפטור המשרדית יעמוד בכל תפקיד קבוע בדרגת ניצב או דרגה מקבילה לו שיסמיך המפקח הכללי, נציב בתי הסוהר, או מנהל בתי המשפט, לפי העניין; הורה השר לביטחון הפנים כאמור, אישור המפקח הכללי, נציב בתי הסוהר, או מנהל בתי המשפט, לפי העניין, לפי תקנה 3(20), יינתן להחלטות של ועדת הפטור המשרדית, המאשרות החלטות של ועדת המכרזים המשרדית לפי התקנה האמורה;

(3) לעניין המשטרה ושירות בתי הסוהר, רשאי השר לביטחון הפנים, ולעניין משמר בתי המשפט רשאי שר המשפטים, להורות כי בראש ועדת הפטור המשרדית יעמוד בעל תפקיד קבוע בדרגת ניצב או דרגה מקבילה לו שיסמיך המפקח הכללי, נציב שירות בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט, לפי העניין; הורה השר לביטחון הפנים או שר המשפטים לפי העניין כאמור, אישור המפקח הכללי, נציב שירות בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט, לפי העניין, לפי תקנה 3(20), יינתן להחלטות של ועדת הפטור המשרדית, המאשרות החלטות של ועדת המכרזים המשרדית, לפי התקנה האמורה;

(4) לעניין משרד האוצר; תשמש ועדת הפטור גם כוועדת הפטור המשרדית זולת אם המנהל הכללי של המשרד מינה ועדת אחרת לעניין זה, שהרכבה דומה לזו של ועדת הפטור.

 

מיום 1.1.2012

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1549

10א. (א) (1) המנהל הכללי של המשרד, חשב המשרד והיועץ המשפטי של המשרד, ישמשו חברי ועדת פטור משרדית;

(2) לעניין יחידת סמך תהיה ועדת הפטור המשרדית מורכבת מבעלי התפקידים ביחידת הסמך כאמור בפסקה (1), זולת אם החליט השר של אותו משרד כי ועדת הפטור המשרדית תשמש גם ועדת הפטור של יחידת הסמך, דרך כלל או לעניינים שהורה;

(3) לעניין המשטרה ושירות בתי הסוהר, רשאי השר לביטחון הפנים, ולעניין משמר בתי המשפט רשאי שר המשפטים, להורות כי בראש ועדת הפטור המשרדית יעמוד בעל תפקיד קבוע בדרגת ניצב או דרגה מקבילה לו שיסמיך המפקח הכללי, נציב שירות בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט, לפי העניין; הורה השר לביטחון הפנים או שר המשפטים לפי העניין כאמור, אישור המפקח הכללי, נציב שירות בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט, לפי העניין, לפי תקנה 3(20), יינתן להחלטות של ועדת הפטור המשרדית, המאשרות החלטות של ועדת המכרזים המשרדית, לפי התקנה האמורה;

(3) לעניין המשטרה ושירות בתי הסוהר, רשאי השר לביטחון הפנים, ולעניין משמר בתי המשפט רשאי שר המשפטים, להורות כי בראש ועדת הפטור המשרדית יעמוד בעל תפקיד קבוע בדרגת ניצב או דרגה מקבילה לו שיסמיך המפקח הכללי, נציב שירות בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט, לפי העניין; הורה השר לביטחון הפנים או שר המשפטים לפי העניין כאמור, יינתן אישור המפקח הכללי, נציב שירות בתי הסוהר או מנהל בתי המשפט, לפי העניין, לפי תקנה 3(20), להחלטות של ועדת הפטור המשרדית, המאשרות החלטות של ועדת המכרזים המשרדית, לפי התקנה האמורה;

(4) לעניין משרד האוצר; תשמש ועדת הפטור גם כוועדת הפטור המשרדית זולת אם המנהל הכללי של המשרד מינה ועדת אחרת לעניין זה, שהרכבה דומה לזו של ועדת הפטור.

(ב) החלטה של ועדת מכרזים בנוגע להתקשרות אשר שווייה עולה על 150,000 שקלים חדשים, טעונה את אישור ועדת הפטור המשרדית, זולת אם היא טעונה את אישור החשב הכללי או את אישור ועדת הפטור, אם היא אחת מאלה:

(1) החלטה על מתן פטור ממכרז;

(2) החלטה כי התקשרות תיעשה בדרך של מכרז ממוכן מהיר, כאשר שווי ההתקשרות עולה על 400,000 שקלים חדשים;

(3) החלטה כי התקשרות תיעשה בדרך של מכרז סגור.

(ג) ועדת פטור משרדית רשאית להתנות אישור לפי תקנה זו בתנאים, לרבות בדבר דרישה לפרסום פומבי או אחר של ההליך לבחירת המתקשר, ובדבר אופן ניהול אותו הליך.

(ד) החלטות ועדת פטור משרדית יתקבלו ברוב קולות חברי הוועדה, יהיו מנומקות ויירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי חברי הוועדה; כל חברי ועדת פטור משרדית ביחד יהיו מניין חוקי בישיבות הוועדה.

(ה) היה לחבר ועדת פטור משרדית, לקרובו, או לתאגיד שהוא בעל עניין בו, עניין אישי בנושא הנדון בוועדה, לא ישתתף בדיון באותו נושא, ובמקומו ימנה אותו חבר את סגנו; לעניין זה, "קרוב ו"בעל עניין" – כהגדרתם בתקנה 10(ג).

(ו) (1) על החלטת ועדת פטור משרדית שלא התקבלה פה אחד, למעט החלטה על התקשרות לפי תקנה 3(2), רשאי כל אחד מחברי ועדת פטור משרדית להשיג בתוך שלושה ימי עבודה מהיום שבו התקבלה ההחלטה;

(2) השגה בשל התקשרות אשר אילו היה שווייה עולה על 2,500,000 שקלים חדשים, היתה טעונה את אישור החשב הכללי, וכן השגה על החלטה להעניק פטור ממכרז לפי תקנה 3(4) או (5), תוגש לחשב הכללי, והשגה בשל כל החלטה אחרת – תוגש לוועדת הפטור;

(3) החשב הכללי או ועדת הפטור ידונו בהשגה, בהתאם לאמור בתקנה 12(ג) או 12א, לפי העניין.

(ז) החלטת ועדת פטור משרדית שלא הוגשה עליה השגה, תיכנס לתוקפה בתום שלושה ימים מיום פרסומה לפי תקנה 1ג ובהתקשרות לפי תקנה 3(2) – מיד עם פרסומה.

(ח) לעניין ועדת מכרזים שמונתה לפי תקנה 8(ד) או (ה), תהיה התקשרות הטעונה אישור ועדת פטור משרדית, טעונה את אישור ועדת הפטור או ועדה שמינה המנהל הכללי של משרד האוצר כאמור בתקנת משנה (א)(4).

(ח) ועדת מכרזים שמונתה לפי תקנה 8(ד) או (ה), יראו אותה גם כוועדת פטור משרדית לעניין החלטות שהתקבלו באותה ועדת מכרזים.

(ט) לעניין ועדת מכרזים שמונתה לפי תקנה 8(ד) או (ה), מוסמך החשב הכללי למנות מבין עובדי משרד האוצר עובדים שיהיו כשירים לפתוח תיבת מכרז.

 

מיום 20.2.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 544

(ב) החלטה של ועדת מכרזים בנוגע להתקשרות אשר שווייה עולה על 150,000 שקלים חדשים, ואם ההתקשרות תיעשה בעקבות מכרז סגור או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, ששווייה עולה על 300,000 שקלים חדשים, טעונה את אישור ועדת הפטור המשרדית, זולת אם היא טעונה את אישור החשב הכללי או את אישור ועדת הפטור, אם היא אחת מאלה:

(1) החלטה על מתן פטור ממכרז;

(2) החלטה כי התקשרות תיעשה בדרך של מכרז ממוכן מהיר, כאשר שווי ההתקשרות עולה על 400,000 שקלים חדשים;

(3) החלטה כי התקשרות תיעשה בדרך של מכרז סגור.

ועדת פטור תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

11.  המנהל הכללי של משרד האוצר ימנה ועדת פטור בת שלושה חברים, שבין חבריה החשב הכללי או נציגו, וכן היועץ המשפטי של משרד האוצר או נציגו; תקנות 9(ב) ו-10 יחולו לענין ועדת הפטור, בשנויים המחוייבים.

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 569

11. המנהל הכללי של משרד האוצר ימנה ועדת פטור בת שלושה חברים, שבין חבריה החשב הכללי או נציגו, וכן היועץ המשפטי של משרד האוצר או נציגו; על עבודת ועדת הפטור תחול תקנה 10 בשינויים המחוייבים תקנות 9(ב) ו-10 יחולו לענין ועדת הפטור, בשנויים המחוייבים.

אישור ועדת פטור תק' תשנ"ג-1993 תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

12.  (א)  החלטות ועדת המכרזים על מתן פטור ממכרז, למעט בהתקשרות הטעונה אישור החשב הכללי בהתאם לתקנה 3, או החלטותיה כי התקשרות טעונה מכרז סגור, והכל כאשר שווי ההתקשרות עולה על 4,000,000 שקלים חדשים, למעט החלטה בדבר התקשרות עם חברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת, לפי תקנה 3(5), טעונות אישור ועדת הפטור.

תק' תשס"ט-2009

          (ב)  (בוטלה).

תק' תשנ"ג-1993  תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

          (ג)   ועדת הפטור תיתן החלטותיה לפי תקנות אלה, בתוך שלושים ימים ממועד קבלת הפנייה ובלבד שהתקבלה פנייה שלמה וכל המסמכים שיש לצרף לה בהתאם להוראות שנקבעו לעניין זה לפי תקנה 24(א)(2); לא ניתנה החלטה במועד זה, תועבר ההחלטה לוועדת הפטור המשרדית; על החלטה של ועדת הפטור המשרדית כאמור, אין אפשרות להגיש השגה לפי תקנה 10א(ו).

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1066

12. (א) החלטות ועדת המכרזים על מתן פטור ממכרז, למעט בהתקשרות כאמור בתקנה 3(2) הטעונה אישור החשב הכללי בהתאם לתקנה 3, או החלטותיה כי התקשרות טעונה מכרז סגור, והכל כאשר שווי ההתקשרות עולה על 250,000 שקלים חדשים, טעונות אישור ועדת הפטור.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), החלטת ועדת המכרזים לענין התקשרות הנעשית לפי נוהל שהחשב הכללי אישר מראש לסוג ההתקשרויות שעמו נמנית ההתקשרות, אינה טעונה אישור ועדת הפטור, ובלבד ששוי ההתקשרות אינו עולה על 400,000 שקלים חדשים.

 (ב) (ג) ועדת הפטור תיתן את החלטה בתוך ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הפניה; לא ניתנה החלטה במועד זה, תהיה החלטת ועדת המכרזים תקפה ובלבד שתאושר בידי המנהל הכללי של המשרד, ולענין ועדת מכרזים ביחידת סמך כאמור בתקנה 8(ב) – בידי המוסמך לכך לפי תקנת המשנה האמורה.

 

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 569

12. (א) החלטות ועדת המכרזים על מתן פטור ממכרז, למעט בהתקשרות הטעונה אישור החשב הכללי בהתאם לתקנה 3, או החלטותיה כי התקשרות טעונה מכרז סגור, והכל כאשר שווי ההתקשרות עולה על 250,000 400,000 שקלים חדשים ולענין רכישת זכות במקרקעין 1,500,000 שקלים חדשים, טעונות אישור ועדת הפטור.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), החלטת ועדת המכרזים לענין התקשרות הנעשית לפי נוהל שהחשב הכללי אישר מראש לסוג ההתקשרויות שעמו נמנית ההתקשרות, אינה טעונה אישור ועדת הפטור, ובלבד ששוי ההתקשרות אינו עולה על 400,000 700,000 שקלים חדשים.

(ג) ועדת הפטור תיתן את החלטה החלטותיה לפי תקנות אלה בתוך ארבעה עשר עשרים ואחד ימים ממועד קבלת הפניה; לא ניתנה החלטה במועד זה, תהיה החלטת ועדת המכרזים תקפה ובלבד שתאושר בידי המנהל הכללי של המשרד, ולענין ועדת מכרזים ביחידת סמך כאמור בתקנה 8(ב) – בידי המוסמך לכך לפי תקנת המשנה האמורה.

 

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1106

החלפת תקנת משנה 12(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), החלטת ועדת המכרזים לענין התקשרות הנעשית לפי נוהל שהחשב הכללי אישר מראש לסוג ההתקשרויות שעמו נמנית ההתקשרות, אינה טעונה אישור ועדת הפטור, ובלבד ששוי ההתקשרות אינו עולה על  700,000 שקלים חדשים.

 

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 473

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

12. (א) החלטות ועדת המכרזים על מתן פטור ממכרז, למעט בהתקשרות הטעונה אישור החשב הכללי בהתאם לתקנה 3, או החלטותיה כי התקשרות טעונה מכרז סגור, והכל כאשר שווי ההתקשרות עולה על 400,000 שקלים חדשים 4,000,000 שקלים חדשים, למעט החלטה בדבר התקשרות עם חברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת, לפי תקנה 3(5), ולענין רכישת זכות במקרקעין 1,500,000 שקלים חדשים, טעונות אישור ועדת הפטור.

(ב) החשב הכללי רשאי לקבוע, סוגי התקשרויות שבהם יידרש אישור ועדת הפטור בהתאם לתקנת משנה (א), רק אם שווי ההתקשרות הוא 700,000 שקלים חדשים או יותר.

(ג) ועדת הפטור תיתן החלטותיה לפי תקנות אלה, בתוך עשרים ואחד ימים שלושים ימים ממועד קבלת הפניה הפנייה ובלבד שהתקבלה פנייה שלמה וכל המסמכים שיש לצרף לה בהתאם להוראות שנקבעו לעניין זה לפי תקנה 24(א)(2); לא ניתנה החלטה במועד זה, תהיה החלטת ועדת המכרזים תקפה ובלבד שתאושר בידי המנהל הכללי של המשרד, ולענין ועדת מכרזים ביחידת סמך כאמור בתקנה 8(ב) – בידי המוסמך לכך לפי תקנת המשנה האמורה תועבר ההחלטה לוועדת הפטור המשרדית; על החלטה של ועדת הפטור המשרדית כאמור, אין אפשרות להגיש השגה לפי תקנה 10א(ו).

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1547

(א) החלטות ועדת המכרזים על מתן פטור ממכרז, למעט בהתקשרות הטעונה אישור החשב הכללי בהתאם לתקנה 3, או החלטותיה כי התקשרות טעונה מכרז סגור, והכל כאשר שווי ההתקשרות עולה על 4,000,000 שקלים חדשים, למעט החלטה בדבר התקשרות עם חברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת, לפי תקנה 3(5), ולענין רכישת זכות במקרקעין 1,500,000 שקלים חדשים, טעונות אישור ועדת הפטור.

אישור חשב כללי תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

12א.  החשב הכללי ייתן את החלטותיו לפי תקנות אלה בתוך שלושים ימים ממועד קבלת הפנייה, ובלבד שהתקבלה פנייה שלמה וכל המסמכים שיש לצרף לה בהתאם להוראות שנקבעו לעניין זה לפי תקנה 24(א)(2); לא ניתנה החלטה במועד זה, תועבר ההחלטה לוועדת הפטור המשרדית; על החלטה של ועדת הפטור המשרדית כאמור, אין אפשרות להגיש השגה לפי תקנה 10א(ו).

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 474

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

הוספת תקנה 12א

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1547

12א. החשב הכללי ייתן את החלטותיו לפי תקנות אלה בתוך שלושים ימים ממועד קבלת הפנייה, ובלבד שהתקבלה פנייה שלמה וכל המסמכים שיש לצרף לה בהתאם להוראות שנקבעו לעניין זה לפי תקנה 24(א)(2); לא ניתנה החלטה במועד זה, תועבר ההחלטה לוועדת הפטור המשרדית; על החלטה של ועדת הפטור המשרדית כאמור, אין אפשרות להגיש השגה לפי תקנה 10א(ז) 10א(ו).

דיווח על החלטות תק' תשנ"ג-1993 תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

13.  (א)  יחידה מזמינה תדווח לועדת המכרזים על החלטה לביצוע התקשרות ללא מכרז לפי תקנות 3(1) ו-(8).

 

תק' תשס"ט-2009

          (ב)  ועדת פטור משרדית תדווח לחשב הכללי על החלטותיה לאשר התקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי, וכן על החלטותיה לאשר ביצוע התקשרות בדרך של מכרז ממוכן מהיר; דיווחים כאמור ייעשו בדרך ממוכנת, לפי הוראות שייתן החשב הכללי.

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1066

13. ועדות המכרזים ידווחו לועדת הפטור על מתן פטור ממכרז לפי פסקאות (2) עד (27) (3) עד (7) ו-(9) עד (27) בתקנה 3 או לפי תקנה 5, וכן על החלטותיהן כי התקשרות טעונה מכרז סגור לפי תקנה 4 4(2) עד (7) או כי ניתן לבצעה באמצעות ניהול משא ומתן בהתאם לתקנה 7, והכל כאשר ההתקשרות אינה טעונה אישור ועדת הפטור בהתאם לתקנה 12, או אישור החשב הכללי בהתאם לתקנה 3.

 

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 569

13. (א) יחידה מזמינה תדווח לועדת המכרזים על החלטה לביצוע התקשרות ללא מכרז או בדרך של מכרז סגור לפי תקנות 3(1), 3(8) ו-4(1); מנהל כללי של משרד ידווח לחשב הכללי על החלטותיו בהתאם לתקנה 3(2).

(ב) ועדות המכרזים ידווחו לועדת הפטור על מתן פטור ממכרז לפי פסקאות (3) עד (7) ו-(9) עד (27) ו-(29) בתקנה 3 או לפי תקנה 5, וכן על החלטותיהן כי התקשרות טעונה מכרז סגור לפי תקנה 4(2) עד (7) או כי ניתן לבצעה באמצעות ניהול משא ומתן בהתאם לתקנה 7, והכל כאשר ההתקשרות אינה טעונה אישור ועדת הפטור בהתאם לתקנה 12, או אישור החשב הכללי בהתאם לתקנה 3.

 

מיום 1.6.2009 (בכפוף להוראת שעה להלן)

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 452

  (א) יחידה מזמינה תדווח לועדת המכרזים על החלטה לביצוע התקשרות ללא מכרז או בדרך של מכרז סגור לפי תקנות 3(1), 3(8) ו-4(1) 3(1) ו-(8); מנהל כללי של משרד ידווח לחשב הכללי על החלטותיו בהתאם לתקנה 3(2).

 

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 474

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

13. (א) יחידה מזמינה תדווח לועדת המכרזים על החלטה לביצוע התקשרות ללא מכרז לפי תקנות 3(1) ו-(8); מנהל כללי של משרד ידווח לחשב הכללי על החלטותיו בהתאם לתקנה 3(2).

(ב) ועדות המכרזים ידווחו לועדת הפטור על מתן פטור ממכרז לפי פסקאות (3) עד (7) ו-(9) עד (27) ו-(29) בתקנה 3 או לפי תקנה 5, וכן על החלטותיהן כי התקשרות טעונה מכרז סגור לפי תקנה 4(2) עד (7) או כי ניתן לבצעה באמצעות ניהול משא ומתן בהתאם לתקנה 7, והכל כאשר ההתקשרות אינה טעונה אישור ועדת הפטור בהתאם לתקנה 12, או אישור החשב הכללי בהתאם לתקנה 3.

(ב) ועדת פטור משרדית תדווח לחשב הכללי על החלטותיה לאשר התקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי, וכן על החלטותיה לאשר ביצוע התקשרות בדרך של מכרז ממוכן מהיר; דיווחים כאמור ייעשו בדרך ממוכנת, לפי הוראות שייתן החשב הכללי.

תק' תשס"ט-2009

14.  (בוטל).

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 453

ביטול תקנה 14

הנוסח הקודם:

פטור לעיסקות חוץ

14. (א) נוסף על האמור בתקנות 3 ו-5 רשאית ועדת מכרזים לפטור מחובת מכרז התקשרות בעיסקה עם תושב מדינת חוץ או התקשרות בעיסקה שביצועה נעשה במדינת חוץ, והכל אם היא אחת מאלה:

(1) עיסקה לרכישת טובין אשר מנהל היחידה המזמינה אישר כי למיטב ידיעתו אין בנמצא בישראל טובין מן הסוג הנרכש; ההתקשרות טעונה אישור החשב הכללי, ובהיעדרו - מי שהוא הסמיכו;

(2) התקשרות של נציגות או סניף של המשרד במדינת חוץ, לשימושם העצמי.

(ב) התקשרות כאמור בתקנה משנה (א) תיעשה לאחר בדיקת מספר הצעות שבאות בחשבון; נימוקי ההחלטה בדבר זהות המציעים ומספרם, יירשמו בפרוטוקול.

פנייה מוקדמת לקבלת מידע תק' תשס"ט-2009

14א.  (א)  ועדת מכרזים רשאית להחליט על עריכת פנייה מוקדמת לקבלת מידע, הדרוש לה לעניין התקשרות.

          (ב)  פנייה מוקדמת לקבלת מידע תיעשה באופן פומבי.

          (ג)   קבלת המידע וקיום דיון עם מי שנענה לפנייה ייעשו תוך שמירה על השוויון בין הפונים.

          (ד)  ועדת המכרזים תתעד כל מידע שהתקבל וכל דיון שהתקיים עם מי שנענו לפנייה מוקדמת לקבלת מידע.

          (ה)  מענה לפנייה מוקדמת לקבלת מידע לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז שייערך בעקבותיו, לא יקנה יתרון במכרז למי שנענה לפנייה רק בשל כך שנענה לפנייה, ולא יחייב את שיתופי במכרז או התקשרות עמו בכל דרך אחרת.

          (ו)   על מידע כאמור בתקנת משנה (ד) אשר בהסתמך עליו נערך מכרז שבו זכה מוסר המידע, תחול תקנה 21(ה), בשינויים המחויבים.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 453

הוספת תקנה 14א

ריכוז התקשרויות תק' תשס"ט-2009 (הוראת שעה) תשס"ט-2009

14ב.  (א)  ערך החשב הכללי מכרז מרכזי בעבור משרדי הממשלה, או הודיע שישה חודשים מראש על כוונה לפרסם מכרז כאמור, לא יערוך משרד מכרז ולא יתקשר בכל דרך אחרת בהתקשרות נושא המכרז המרכזי אלא באמצעות המכרז המרכזי או באישור ועדת הפטור.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), יהיה רשאי משרד להתקשר בהתקשרות נושא המכרז המרכזי, אם פרסם הודעה על עריכת מכרז סמוך לפני ההודעה על הכוונה לפרסם מכרז מרכזי, ואם לא ניתנה הודעה כאמור – סמוך לפני מועד עריכת המכרז המרכזי והמועד האחרון להגשת ההצעות נקבע למועד סמוך אחרי מועד ההודעה או העריכה, לפי הענין.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 453

הוספת תקנה 14ב

 

מיום 1.6.2009 עד יום 1.8.2012

הוראת שעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 474

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1549

(א) ערך החשב הכללי מכרז מרכזי בעבור משרדי הממשלה, או הודיע שישה חודשים מראש על כוונה לפרסם מכרז כאמור, לא יערוך משרד מכרז ולא יתקשר בכל דרך אחרת בהתקשרות נושא המכרז המרכזי אלא באמצעות המכרז המרכזי או באישור ועדת הפטור המשרדית.

פרסום מכרז פומבי תק' תשס"ט-2009

15.  (א)  רצה משרד להתקשר בחוזה הטעון מכרז פומבי, תפרסם ועדת המכרזים הודעה על כך בעיתון נפוץ, בעיתון בשפה הערבית ובאתר האינטרנט; ההודעה באתר האינטרנט תפורסם בשפה העברית ובשפה הערבית; ההודעה תפורסם זמן סביר לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

תק' תשס"ט-2009

          (ב)  (בוטלה).

תק' תשנ"ו-1995 תק' תשס"ט-2009

          (ג)   בהודעה על עריכת מכרז פומבי יפורטו בין היתר:

תק' תשנ"ג-1993

(1)   מהות ההתקשרות המוצעת ותיאור נושאה, לרבות כל זכות ברירה להרחבת ההתקשרות;

תק' תשנ"ג-1993

(2)   תקופת ההתקשרות המוצעת, לרבות כל זכות ברירה להארכתה;

תק' תשס"ט-2009

(3)   תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז לפי תקנה 6, אם ישנם; תנאים לדחיית הצעה במכרז לרכישת עבודה או שירותים עתירי כוח אדם לפי תקנה 6א, אם ישנם;

(4)   המקום והמועד שבהם ניתן לקבל פרטים נוספים ואת מסמכי המכרז, והתשלום בעד מסמכי המכרז, אם נדרש;

(5)   המועד האחרון להגשת ההצעות והמקום להגשתן;

תק' תשס"ט-2009

(6)   היות המכרז מכרז עם משא ומתן, מכרז עם שלב מיון מוקדם, מכרז עם בחינה דו-שלבית, מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף, מכרז ממוכן מתפתח או מכרז ממוכן מהיר, לפי העניין.

תק' תשנ"ו-1995 תק' תשס"ט-2009

          (ד)  פורסמה ההודעה על עריכת המכרז הפומבי כאמור בתקנה זו, רשאית ועדת המכרזים לפרסם את תוכן המודעה ברבים גם במדינת חוץ, אחת או יותר, או באמצעות משלוח לשני מציעים לפחות שמקום מושבם במדינת חוץ.

תק' תשס"ט-2009

          (ה)  נוסף על האמור בתקנת משנה (א), הודעה על עריכת מכרז פומבי תופץ בדואר אלקטרוני לכל אדם אשר ביקש להיכלל ברשימת המנויים על קבלת הודעות לפי תקנה זו.

תק' תשס"ט-2009

          (ו)   החשב הכללי יפרסם, באתר האינטרנט, בהודעה ברשומות, ובתדירות סבירה, גם בעיתון נפוץ ובעיתון בשפה הערבית, את אופן ההצטרפות לרשימת המנויים כאמור בתקנת משנה (ה).

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1066

(ב) במודעה בעתונות יפורטו בין היתר:

(1) מהות ההתקשרות המוצעת ותיאור נושאה, לרבות כל אופציה זכות ברירה להרחבת ההתקשרות;

(2) תקופת ההתקשרות המוצעת, לרבות כל אופציה זכות ברירה להארכתה;

(3) תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז לפי תקנה 6, אם ישנם;

(4) המקום והמועד שבהם ניתן לקבל פרטים נוספים ואת מסמכי המכרז, והתשלום בעד מסמכי המכרז, אם נדרש;

(5) המועד האחרון להגשת ההצעות והמקום להגשתן.

 

מיום 1.1.1996

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5722 מיום 14.12.1995 עמ' 242

(ב) מודעה בעתונות תפורסם גם בעתון יומי או בעתון המתפרסם מדי שבוע לפחות, בעל תפוצה רחבה, היוצא לאור בישראל בשפה הערבית.

(ב) (ג) במודעה בעתונות יפורטו בין היתר:

(1) מהות ההתקשרות המוצעת ותיאור נושאה, לרבות כל זכות ברירה להרחבת ההתקשרות;

(2) תקופת ההתקשרות המוצעת, לרבות כל זכות ברירה להארכתה;

(3) תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז לפי תקנה 6, אם ישנם;

(4) המקום והמועד שבהם ניתן לקבל פרטים נוספים ואת מסמכי המכרז, והתשלום בעד מסמכי המכרז, אם נדרש;

(5) המועד האחרון להגשת ההצעות והמקום להגשתן.

(ג) (ד) פורסמה המודעה בעתונות, רשאית ועדת המכרזים לפרסם את תוכן המודעה ברבים גם במדינת חוץ, אחת או יותר, או באמצעות משלוח לשני מציעים לפחות שמקום מושבם במדינת חוץ.

 

מיום 13.8.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1106

(א) רצה משרד להתקשר בחוזה הטעון מכרז פומבי, תפרסם ועדת המכרזים הודעה על כך בשני עיתונים יומיים היוצאים לאור בישראל בשפה העברית, אשר אחד מהם לפחות נמנה עם שלושת העיתונים הנפוצים בישראל כאמור בסעיף 1א(ב) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה–1965 בעיתון יומי היוצא לאור בישראל בשפה העברית ובאתר באינטרנט. כתובת אתר האינטרנט תפורסם בשניים משלושת העיתונים הנפוצים בישראל, בתדירות סבירה, כאמור בסעיף 1א(ב) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן – מודעה בעתונות); המודעה תפורסם זמן סביר לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 453

15. (א) רצה משרד להתקשר בחוזה הטעון מכרז פומבי, תפרסם ועדת המכרזים הודעה על כך בעיתון יומי היוצא לאור בישראל בשפה העברית ובאתר באינטרנט. כתובת אתר האינטרנט תפורסם בשניים משלושת העיתונים הנפוצים בישראל, בתדירות סבירה, כאמור בסעיף 1א(ב) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן – מודעה בעתונות); המודעה תפורסם זמן סביר לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

(א) רצה משרד להתקשר בחוזה הטעון מכרז פומבי, תפרסם ועדת המכרזים הודעה על כך בעיתון נפוץ, בעיתון בשפה הערבית ובאתר האינטרנט; ההודעה באתר האינטרנט תפורסם בשפה העברית ובשפה הערבית; ההודעה תפורסם זמן סביר לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

(ב) מודעה בעתונות תפורסם גם בעתון יומי או בעתון המתפרסם מדי שבוע לפחות, בעל תפוצה רחבה, היוצא לאור בישראל בשפה הערבית.

(ג) במודעה בעתונות בהודעה על עריכת מכרז פומבי יפורטו בין היתר:

(1) מהות ההתקשרות המוצעת ותיאור נושאה, לרבות כל זכות ברירה להרחבת ההתקשרות;

(2) תקופת ההתקשרות המוצעת, לרבות כל זכות ברירה להארכתה;

(3) תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז לפי תקנה 6, אם ישנם; תנאים לדחיית הצעה במכרז לרכישת עבודה או שירותים עתירי כוח אדם לפי תקנה 6א, אם ישנם;

(4) המקום והמועד שבהם ניתן לקבל פרטים נוספים ואת מסמכי המכרז, והתשלום בעד מסמכי המכרז, אם נדרש;

(5) המועד האחרון להגשת ההצעות והמקום להגשתן;

(6) היות המכרז מכרז עם משא ומתן, מכרז עם שלב מיון מוקדם, מכרז עם בחינה דו-שלבית, מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף, מכרז ממוכן מתפתח או מכרז ממוכן מהיר, לפי העניין.

(ד) פורסמה המודעה בעתונות פורסמה ההודעה על עריכת המכרז הפומבי כאמור בתקנה זו, רשאית ועדת המכרזים לפרסם את תוכן המודעה ברבים גם במדינת חוץ, אחת או יותר, או באמצעות משלוח לשני מציעים לפחות שמקום מושבם במדינת חוץ.

(ה) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), הודעה על עריכת מכרז פומבי תופץ בדואר אלקטרוני לכל אדם אשר ביקש להיכלל ברשימת המנויים על קבלת הודעות לפי תקנה זו.

(ו) החשב הכללי יפרסם, באתר האינטרנט, בהודעה ברשומות, ובתדירות סבירה, גם בעיתון נפוץ ובעיתון בשפה הערבית, את אופן ההצטרפות לרשימת המנויים כאמור בתקנת משנה (ה).

רשימת מציעים תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

16.  (א)  ועדת המכרזים תנהל רשימות, הערוכות לפי סוגי התקשרות, של ספקים מתאימים בכוח, ובלבד שלא מתנהלת רשימה מרכזית באותו עניין על ידי החשב הכללי (להלן – רשימת המציעים); ועדת מכרזים רשאית לנהל רשימת מציעים בעניין שמתנהלת לגביו רשימה מרכזית, מנימוקים שיירשמו, ובאישור ועדת הפטור המשרדית.

          (ב)  רשימת המציעים תעודכן אחת לשנה לפחות, תנוהל באופן ממוכן, תפורסם ותהיה פתוחה לעיון הציבור באתר האינטרנט, והכל בדרך שתיקבע בתקנון כספים ומשק.

          (ג)   ועדת המכרזים תפרסם הודעה בדבר כוונתה לערוך רשימת מציעים; כל הרוצה להיכלל ברשימת המציעים לסוג מסוים של התקשרויות יגיש בקשה בכתב לוועדת המכרזים בצירוף כל הפרטים והמסמכים הצריכים לעניין, והוא ייכלל ברשימה אם תמצא אותו ועדת המכרזים מתאים; ועדת המכרזים תודיע למבקש על החלטתה ונימוקיה.

          (ד)  ועדת המכרזים תהא רשאית שלא לכלול אדם ברשימת המציעים למכרז לרכישת עבודה או שירותים עתירי כוח אדם, או להורות על מחיקתו מרשימה כאמור מנימוקים מיוחדים שיירשמו לאחר שנתנה לו הזדמנות לטעון לפניה את טענותיו, בשים לב להתנהלותו בנוגע לשמירת זכויות עובדים; נכלל אדם ברשימת המציעים ונתקיימו בו התנאים המפורטים בתקנה 6א, יימחק אותו אדם מרשימת המציעים זולת אם אישרה הוועדה לבחינת התקשרויות שלא למחקו מן הרשימה מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

          (ה)  ועדת המכרזים תקבע, באישור היועץ המשפטי של המשרד וחשב המשרד ובכפוף להוראות שנקבעו לעניין זה בתקנון כספים ומשק, נוהל כתוב לבחירת הספקים שאליהם תבוצע הפנייה מתוך רשימת המציעים, באופן המבטיח קיומו של סבב מחזורי שוויוני והוגן ביניהם והמעניק את מרב היתרונות לעורך המכרז.

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1067

(ב) רשימת המציעים תהיה ערוכה לפי סוגי ההתקשרויות, תעודכן מזמן לזמן והיא תפורסם, או תהיה פתוחה לעיון הציבור, במועד ובאופן שייקבע שייקבעו בתקנון כספים ומשק.

 

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 570

(ד) ועדת המכרזים תפנה לחמישה גורמים לפחות מבין המופיעים ברשימה, אולם אם כללה רשימת המציעים לסוג מסוים חמישה מציעים או פחות, או בסך הכל לא יותר מעשרה מציעים – תפנה הועדה לכולם; כללה רשימת המציעים לסוג מסויים לא יותר מעשרה מציעים, תפנה ועדת המכרזים לכולם; כללה יותר מעשרה מציעים – תפנה הועדה לחמישה מציעים לפחות. הגורמים שאליהם מופנות ההזמנות להציע הצעות ייבחרו ככל הניתן בסבב מחזורי, והכל באופן הוגן המעניק את מרב היתרונות לעורך המכרז.

 

מיום 15.2.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6078 מיום 16.1.2001 עמ' 282

הוספת תקנת משנה 16(ו)

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 454

החלפת תקנה 16

הנוסח הקודם:

עריכת מכרז סגור

16. (א) רצה משרד להתקשר בחוזה הטעון מכרז סגור, תפנה ועדת המכרזים בשם המשרד למספר גורמים מתוך רשימה מסווגת של מציעים מתאימים בכוח (להלן - רשימת המציעים).

(ב) רשימת המציעים תהיה ערוכה לפי סוגי ההתקשרויות, תעודכן מזמן לזמן והיא תפורסם, או תהיה פתוחה לעיון הציבור, במועד ובאופן שייקבעו בתקנון כספים ומשק.

(ג) כל הרוצה להיכלל ברשימת המציעים לסוג מסויים של התקשרויות יגיש בקשה בכתב לועדת המכרזים בצירוף כל הפרטים והמסמכים הצריכים לעניין, והוא יכלל ברשימה אם תמצא אותו ועדת המכרזים מתאים; ועדת המכרזים תודיע למבקש על החלטתה ונימוקיה.

(ד) כללה רשימת המציעים לסוג מסויים לא יותר מעשרה מציעים, תפנה ועדת המכרזים לכולם; כללה יותר מעשרה מציעים – תפנה הועדה לחמישה מציעים לפחות. הגורמים שאליהם מופנות ההזמנות להציע הצעות ייבחרו ככל הניתן בסבב מחזורי, והכל באופן הוגן המעניק את מרב היתרונות לעורך המכרז.

(ה) כל מי שנכלל ברשימת המציעים לסוג מסוים של התקשרויות ועומד בתנאי ההשתתפות במכרז, יהיה רשאי להשתתף במכרז לפי תנאיו ומועדיו, בנוסף לגורמים שהועדה פנתה אליהם.

(ו) אין חובה לערוך רשימת מציעים בעבור התקשרות בודדת של המשרד, אשר אינה נמנית עם סוגי התקשרויות המבוצעות בידי המשרד, דרך כלל, והמשרד אינו צופה כי יבצע התקשרות נוספת מסוגה בשנתיים הקרובות.

 

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 474

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(א) לצורך מכרז סגור תנהל ועדת המכרזים רשימות, הערוכות לפי סוגי התקשרות, של ספקים מתאימים בכוח, ובלבד שלא מתנהלת רשימה מרכזית באותו עניין על ידי החשב הכללי (להלן – רשימת המציעים); ועדת מכרזים רשאית לנהל רשימת מציעים בעניין שמתנהלת לגביו רשימה מרכזית, מנימוקים שיירשמו, ובאישור ועדת הפטור המשרדית.

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1547

רשימת מציעים למכרז סגור

(א) לצורך מכרז סגור תנהל ועדת המכרזים תנהל רשימות, הערוכות לפי סוגי התקשרות, של ספקים מתאימים בכוח, ובלבד שלא מתנהלת רשימה מרכזית באותו עניין על ידי החשב הכללי (להלן – רשימת המציעים); ועדת מכרזים רשאית לנהל רשימת מציעים בעניין שמתנהלת לגביו רשימה מרכזית, מנימוקים שיירשמו, ובאישור ועדת הפטור המשרדית.

עריכת מכרז סגור ופנייה תחרותית לקבלת הצעות תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

16א.  (א)  ביקשה ועדת המכרזים להתקשר עם ספק מתוך רשימת מציעים במסגרת מכרז סגור או במסגרת פנייה תחרותית לקבלת הצעות, תפנה ועדת המכרזים לספקים מתוך רשימת המציעים כלהלן:

(1)   כללה רשימת המציעים לסוג מסוים לא יותר מעשרה מציעים, תפנה ועדת המכרזים לכולם;

(2)   כללה רשימת המציעים יותר מעשרה מציעים – תפנה ועדת המכרזים לחמישה מציעים לפחות;

(3)   הספקים שאליהם מופנות ההזמנות להציע הצעות ייבחרו ככל הניתן בסבב מחזורי לפי נוהל כאמור בתקנה 16(ה).

          (ב)  ביקשה ועדת המכרזים להתקשר עם נכה צבא הגנה לישראל לניהול מזנון במשרד לפי תקנה 4(9), תכלול באמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה לפי תקנה 22 גם את צורכי השיקום של כל מציע כפי שיקבע אגף השיקום במשרד הביטחון.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 455

הוספת תקנה 16א

 

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 474

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(א) ביקשה ועדת המכרזים להתקשר עם ספק מתוך רשימת מציעים במסגרת מכרז סגור או במסגרת פנייה תחרותית לקבלת הצעות, תפנה ועדת המכרזים לספקים מתוך רשימת המציעים כלהלן:

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1547

עריכת מכרז סגור ופנייה תחרותית לקבלת הצעות

ערבות מכרז תק' תשס"ט-2009

16ב.  (א)  ועדת מכרזים רשאית לקבוע כי ההשתתפות במכרז פומבי או סגור, או בהליך תחרותי אחר, תהיה מותנית בהפקדת ערבות בתנאים שתקבע שעניינם סוג הערבות, תנאיה, גובהה ומשכה (בתקנה זו – ערבות מכרז).

          (ב)  ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע, כולה או חלקה, אחרי שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;

(2)   הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;

(3)   הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;

(4)   אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכרז.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 455

הוספת תקנה 16ב

מסמכי מכרז תק' תשס"ט-2009

17.  (א)  מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש בלא תשלום במשרדי הגוף הציבורי וככל הניתן באמצעות אתר האינטרנט; לא ניתן להמציא את המסמכים באמצעות אתר האינטרנט, ניתן לקבוע כי המסמכים יומצאו תמורת תשלום סביר, לפי עלות הדפסתם.

          (ב)  מסמכי המכרז יכללו בין היתר את כל אלה:

(1)   תנאי המכרז, לרבות תנאים להשתתפות במכרז;

תק' תשס"א-2001

(2)   נוסח להצעת המשתתף במכרז, למעט אם החליטה ועדת המכרזים כי בנסיבות הענין אין מקום לכלול נוסח כאמור, מנימוקים שיירשמו;

תק' תשס"ט-2009

(3)   נוסח החוזה לרבות לוח זמנים ותנאי תשלום, וכן התכניות והמפרטים הנוגעים לביצוע החוזה;

(4)   אם נדרשת ערבות – סוג הערבות, תנאיה, גובהה ומשכה;

תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

(5)   אמות המידה כאמור בתקנה 22 שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה;

(6)   כל מסמך או מידע אחר הדרושים לדעת ועדת המכרזים לשם ניהול תקין והוגן של המכרז, וכדי להבטיח את קבלת ההצעה המעניקה את מרב היתרונות למשרד, לרבות דרישה לקבלת כל מסמך או מידע בדבר כישוריו, נסיונו או יכולתו של המציע;

תק' תשס"ט-2009

(7)   אם יש כוונה לערוך אמדן שווי ההתקשרות – קיומו של אמדן והנפקויות להליך המכרז של האמדן האמור.

תק' תשס"ט-2009

          (ג)   ועדת המכרזים רשאית להחליט שלא להמציא את כל מסמכי המכרז אלא להציג את כולם או את חלקם לעיון במקום שתקבע בנסיבות מיוחדות ומנימוקים שיירשמו; החליטה כאמור – יצויינו בהודעה על עריכת המכרז, כאמור בתקנה 15, המקום והמועד לעיון במסמכים.

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 570

(5) פרטים לענין אמות המידה כאמור בתקנה 22, כולן או חלקן, שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה;

 

מיום 15.2.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6078 מיום 16.1.2001 עמ' 282

(2) נוסח להצעת המשתתף במכרז, למעט אם החליטה ועדת המכרזים כי בנסיבות הענין אין מקום לכלול נוסח כאמור, מנימוקים שיירשמו;

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 455

17. (א) מסמכי מכרז פומבי יומצאו לכל דורש, אולם ניתן לקבוע כי המסמכים יומצאו תמורת תשלום.

(א) מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש בלא תשלום במשרדי הגוף הציבורי וככל הניתן באמצעות אתר האינטרנט; לא ניתן להמציא את המסמכים באמצעות אתר האינטרנט, ניתן לקבוע כי המסמכים יומצאו תמורת תשלום סביר, לפי עלות הדפסתם.

(ב) מסמכי המכרז יכללו בין היתר את כל אלה:

(1) תנאי המכרז, לרבות תנאים להשתתפות במכרז;

(2) נוסח להצעת המשתתף במכרז, למעט אם החליטה ועדת המכרזים כי בנסיבות הענין אין מקום לכלול נוסח כאמור, מנימוקים שיירשמו;

(3) נוסח החוזה לרבות לוח זמנים ותנאי תשלום, וכן התכניות והמפרטים הנוגעים לביצוע החוזה; ניתן לצרף את עיקרי החוזה בלבד אם קיים קושי לצרף את נוסח החוזה בשלמותו מפאת סוגו של המכרז;

(4) אם נדרשת ערבות – סוג הערבות, תנאיה, גובהה ומשכה;

(5) פרטים לענין אמות המידה כאמור בתקנה 22, כולן או חלקן, שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה;

(6) כל מסמך או מידע אחר הדרושים לדעת ועדת המכרזים לשם ניהול תקין והוגן של המכרז, וכדי להבטיח את קבלת ההצעה המעניקה את מרב היתרונות למשרד, לרבות דרישה לקבלת כל מסמך או מידע בדבר כישוריו, נסיונו או יכולתו של המציע;

(7) אם יש כוונה לערוך אמדן שווי ההתקשרות – קיומו של אמדן והנפקויות להליך המכרז של האמדן האמור.

(ג) ועדת המכרזים רשאית להחליט שלא להמציא את כל מסמכי המכרז אלא להציג את כולם או את חלקם לעיון במקום שתקבע בנסיבות מיוחדות ומנימוקים שיירשמו; החליטה כאמור – יצויינו במודעה בעתונות בהודעה על עריכת המכרז, כאמור בתקנה 15, המקום והמועד לעיון במסמכים.

אמדן שווי ההתקשרות תק' תשס"ט-2009

17א.  (א)  אמדן שווי ההתקשרות ייערך בידי גורם מקצועי שהוסמך לכך בידי ועדת המכרזים, וייחתם בידיו ובידי יושב ראש ועדת המכרזים.

          (ב)  אמדן שווי ההתקשרות ייערך ויופקד בתיבת המכרזים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ויישמר בתיבה עד לפתיחתה כאמור בתקנה 19; היה המכרז מכרז עם בחינה דו-שלבית, יופקד אמדן שווי ההתקשרות בתיבת המכרזים ויישמר בה עד לפתיחת הצעות המחיר.

תק' תשע"ב-2012

          (ג)   על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), לעניין התקשרות שבה המשרד רוכש או שוכר נכס במקרקעין, ניתן לערוך אומדן שווי התקשרות בכל עת, שייחתם ביד השמאי הממשלתי, לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 456

הוספת תקנה 17א

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1547

הוספת תקנת משנה 17א(ג)

סוגי הליכים תחרותיים תק' תשס"ט-2009

17ב.  ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ייערך כמכרז עם שלב מיון מוקדם, כמכרז עם בחינה דו-שלבית, כמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף, או כמכרז מסגרת, או בשילוב של דרכי המכרז האמורות.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 456

הוספת תקנה 17ב

מכרז עם שלב מיון מוקדם תק' תשס"ט-2009

17ג.   מכרז עם שלב מיון מוקדם ייערך כך:

(1)  ועדת המכרזים תזמין מציעים להגיש במועד שתקבע (בתקנה זו – המועד הראשון) מסמכים לשם בחינת עמידת המציע בתנאי סף ובניקוד איכות מזערי, ככל שנקבעו, לצורך קביעת קבוצת המציעים הסופית;

(2)  ועדת המכרזים תקבע את קבוצת המציעים הסופית, ותודיע לכל מי שהגיש מסמכים כאמור בפסקה (1) על הכללתו או אי-הכללתו בקבוצת המציעים הסופית סמוך לקבלת ההחלטה בוועדת המכרזים;

(3)  ועדת המכרזים תזמין את כל מי שכלול בקבוצת המציעים הסופית, להגיש במועד שתקבע (בתקנה זו – המועד השני), את הצעתו למכרז;

(4)  ועדת המכרזים רשאית לקבוע במסמכי המכרז כי לאחר הגשת ההצעות במועד השני ייבחנו תנאי סף נוספים וניקוד איכות מזערי נוסף, שלא נבחנו בקביעת קבוצת המציעים הסופית במועד הראשון.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 456

הוספת תקנה 17ג

מכרז עם בחינה  דו-שלבית תק' תשס"ט-2009

17ד.  מכרז עם בחינה דו-שלבית ייערך כך:

(1)  במסמכי המכרז ייקבע כי הצעות המחיר יוגשו בנפרד מחלקי ההצעה האחרים ויסומנו כהצעת מחיר; הוגשו ההצעות לתיבת מכרזים שאינה תיבת מכרזים אלקטרונית, יחתמו מי שפתחו את תיבת המכרזים בהתאם לתקנה 19(ב) על המעטפות המכילות את הצעות המחיר, כשהן סגורות, ויפקידו את הצעות המחיר בתיבת המכרזים עד למועד פתיחתן כאמור בפסקה (3);

(2)  לאחר פתיחת תיבת המכרזים, תקבע ועדת המכרזים את קבוצת המציעים הסופית, ואת ניקוד האיכות של כל מציע;

(3)  הצעות המחיר ייפתחו רק לאחר שוועדת המכרזים קבעה את ניקוד האיכות; לאחר פתיחת הצעות המחיר תיקבע ועדת המכרזים ניקוד סופי להצעות המשקלל את ניקוד האיכות שנקבע כאמור בפסקה (2) עם הניקוד בשל המחיר.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 456

הוספת תקנה 17ד

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף תק' תשס"ט-2009

17ה.  מכרז פומבי רגיל עם הליך תחרותי נוסף ייערך כך:

(1)  במסמכי המכרז ייקבעו תנאים שבהתקיימם ייערך הליך תחרותי נוסף;

(2)  התקיימו התנאים כאמור בפסקת משנה (1), תודיע ועדת המכרזים למציעים שנקבעו על פי תנאים אלה, כי הם רשאים להגיש, במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית, ביחס למחיר הצעתם בתנאים מיטיבים עם עורך המכרז לעומת הצעתם המקורית; לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 457

הוספת תקנה 17ה

מכרז מסגרת תק' תשס"ט-2009

17ו.   (א)  מכרז מסגרת הוא מכרז פומבי שבו נבחר יותר מספק אחד (כל אחד מהם ייקרא להלן בתקנה זו – ספק מכרז מסגרת), אשר על פי תנאי המכרז ייכרתו בעקבותיו הסכמי מסגרת עם כל ספק מכרז מסגרת, וזהות הספק ממנו תבוצע בפועל כל הזמנה של טובין, עבודה או שירותים תיקבע מפעם לפעם במהלך תקופת הסכם המסגרת, לפי תנאי מכרז המסגרת.

          (ב)  לעניין זה, "הסכם מסגרת" – הסכם לרכישת טובין, עבודה או שירותים, שנכרת עם ספק מסוים בנושא מסוים ולתקופה מוגדרת, כאשר פירוט הטובין, העבודה או השירותים שיסופקו במסגרתו, כמותם או היקפם, אינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא נקבע בידי המזמין, בדרך של ביצוע הזמנות מפעם לפעם, בתקופת ההסכם.

          (ג)   ועדת מכרזים רשאית לערוך מכרז מסגרת, לתקופה המזערית הנדרשת בנסיבות העניין אשר לא תעלה על 5 שנים, אם יש בו יתרון ממשי לעורך המכרז בתנאי רכישת הטובין, העבודה או השירותים, או שיש בעריכת מכרז כאמור כדי לייעל באופן ממשי את עבודת המשרד, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(1)   ההתקשרות עניינה אספקת טובין, עבודה או שירותים סטנדרטיים, הניתנים לתיאור מדויק;

(2)   ההתקשרות עניינה אספקת טובין, עבודה או שירותים מורכבים, הניתנים לתיאור כללי בלבד של מאפייניהם או תכונותיהם.

          (ד)  ועדת המכרזים תפרט בהחלטתה לערוך מכרז מסגרת את הנימוקים כאמור בתקנת משנה (ג).

          (ה)  נערך מכרז כמכרז מסגרת, תבוצע כל הזמנה של טובין, עבודה או שירותים בעקבותיו, כך:

(1)   ועדת המכרזים תפנה לקבלת הצעות מכל ספקי מכרז המסגרת, בדרך שנקבעה לכך במכרז המסגרת, ככל שנקבעו בו הוראות כאמור (בתקנה זו – פנייה פרטנית);

תק' תשע"ב-2012

(2)   ספקי מכרז המסגרת יגישו את הצעותיהם במענה לפנייה הפרטנית על פי תנאי ההתקשרות שנקבעו במכרז המסגרת; מחיר ההצעה לכל פריט או יחידה שהוזמנה, לא יעלה על מחיר ההצעה לפריט או ליחידה, כאמור במכרז המסגרת, אם נקבע מחיר כאמור;

(3)   ועדת המכרזים תבחר בספק שיספק את ההזמנה הפרטנית בהתאם לתנאי מכרז המסגרת;

(4)   ועדת המכרזים לא תנהל משא ומתן עם ספקי מכרז המסגרת בעקבות הפנייה הפרטנית;

(5)   נערך מכרז המסגרת כמכרז מרכזי, תהיה ועדת המכרזים לעניין זה, ועדת המכרזים של היחידה המזמינה;

(6)   החשב הכללי רשאי לפרסם בתקנון כספים ומשק –

(א)   הוראות, בדבר אופן ביצוע הפנייה הפרטנית, אופן הגשת המענה לפנייה הפרטנית, ודרך קביעת הספק שיספק את הטובין, העבודה או השירותים בעקבות הפנייה הפרטנית;

תק' תשע"ב-2012

(ב)   הוראות בדבר תנאים לביצוע פנייה פרטנית להתקשרות ששווייה אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים, ורשאי הוא לקבוע כי פנייה כאמור תבוצע שלא בידי ועדת המכרזים, או כי פנייה כאמור לא תהיה לכל ספקי מכרז המסגרת.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 457

הוספת תקנה 17ו

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1548

(ה) נערך מכרז כמכרז מסגרת, תבוצע כל הזמנה של טובין, עבודה או שירותים בעקבותיו, כך:

(1) ועדת המכרזים תפנה לקבלת הצעות מכל ספקי מכרז המסגרת, בדרך שנקבעה לכך במכרז המסגרת, ככל שנקבעו בו הוראות כאמור (בתקנה זו – פנייה פרטנית);

(2) ספקי מכרז המסגרת יגישו את הצעותיהם במענה לפנייה הפרטנית על פי תנאי ההתקשרות שנקבעו במכרז המסגרת; מחיר ההצעה לכל פריט או יחידה שהוזמנה, לא יעלה על מחיר ההצעה לפריט או ליחידה, כאמור במכרז המסגרת, אם נקבע מחיר כאמור;

(3) ועדת המכרזים תבחר בספק שיספק את ההזמנה הפרטנית בהתאם לתנאי מכרז המסגרת;

(4) ועדת המכרזים לא תנהל משא ומתן עם ספקי מכרז המסגרת בעקבות הפנייה הפרטנית;

(5) נערך מכרז המסגרת כמכרז מרכזי, תהיה ועדת המכרזים לעניין זה, ועדת המכרזים של היחידה המזמינה;

(6) החשב הכללי רשאי לפרסם בתקנון כספים ומשק –

(א) הוראות, בדבר אופן ביצוע הפנייה הפרטנית, אופן הגשת המענה לפנייה הפרטנית, ודרך קביעת הספק שיספק את הטובין, העבודה או השירותים בעקבות הפנייה הפרטנית;

(ב) הוראות בדבר תנאים לביצוע פנייה פרטנית להתקשרות ששווייה אינו עולה על 45,000 50,000 שקלים חדשים, ורשאי הוא לקבוע כי פנייה כאמור תבוצע שלא בידי ועדת המכרזים, או כי פנייה כאמור לא תהיה לכל ספקי מכרז המסגרת.

הגשת ההצעות תק' תשס"ט-2009

18.  (א)  המעוניין להשתתף במכרז שאינו מכרז ממוכן, יגיש לועדת המכרזים את הצעתו חתומה, מלאה ושלמה, בתוך מעטפה סגורה היטב (להלן – מעטפת המכרז), וזאת בדרך, במועד, במקום ובמספר עותקים כפי שנקבע בתנאי המכרז; לא צויין בתנאי המכרז מספר עותקים – תומצא ההצעה בשני עותקים.

תק' תשס"ט-2009

          (ב)  ניתן להתנות את ההשתתפות במכרז בתשלום סביר בעבור עלות הפקת המכרז.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 458

18. (א) המעוניין להשתתף במכרז שאינו מכרז ממוכן, יגיש לועדת המכרזים את הצעתו חתומה, מלאה ושלמה, בתוך מעטפה סגורה היטב (להלן – מעטפת המכרז), וזאת בדרך, במועד, במקום ובמספר עותקים כפי שנקבע בתנאי המכרז; לא צויין בתנאי המכרז מספר עותקים – תומצא ההצעה בשני עותקים.

(ב) ניתן להתנות את ההשתתפות במכרז בתשלום סביר בעבור עלות הפקת המכרז.

תיבת המכרז תק' תשס"ט-2009

19.  (א)  ההצעות למכרז יישמרו עד לפתיחתן, במועד האחרון להגשת ההצעות או אחריו, בתוך תיבה נעולה, אחת או יותר, אשר תיועד לשמירת מסמכי מכרזים (בתקנות אלה – תיבת המכרז).

תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

          (ב)  מנהל כללי של משרד ממשלתי – ולענין יחידת סמך כאמור בתקנה 8(ב) – מי שמוסמך לכך לפי תקנת המשנה האמורה – ימנה מבין עובדי משרדו עובדים שיהיו כשירים לפתוח תיבת מכרז; תיבת המכרז תיפתח בנוכחות ועדת המכרזים או בנוכחות שלושה אנשים לפחות מבין הכשירים כאמור או מבין חברי ועדת המכרזים.

תק' תשס"ט-2009

          (ג)   (נמחקה).

תק' תשס"ט-2009

          (ד)  במעמד פתיחת תיבת המכרז ייערך פרוטוקול שבו יירשמו, בין היתר, מספר ההצעות שנמצאו בתיבה, תכולתן, זיהויין, האומדן אם נעשה כזה, וככל הניתן גם המחיר המוצע או המבוקש, לפי הענין.

תק' תשס"ט-2009

          (ה)  במכרז שאינו מכרז ממוכן תיפתח תיבת המכרז לא יאוחר מסוף יום העבודה שאחרי המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זולת אם נימקה ועדת המכרזים את הצורך בפתיחת התיבה במועד מאוחר מן המועד האמור

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 570

(ב) מנהל כללי של משרד ממשלתי – ולענין יחידת סמך כאמור בתקנה 8(ב) – מי שמוסמך לכך לפי תקנת המשנה האמורה – ימנה מבין עובדי משרדו עובדים שיהיו כשירים לפתוח תיבת מכרז; תיבת המכרז תיפתח בידי בנוכחות ועדת המכרזים או בנוכחות שלושה אנשים לפחות שתבחר ועדת המכרזים מבין הכשירים כאמור.

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 458

19. (א) מעטפות המכרז ההצעות למכרז יישמרו עד לפתיחתן, במועד האחרון להגשת ההצעות או אחריו, בתוך תיבה נעולה, אחת או יותר, אשר תיועד לשמירת מסמכי מכרזים (בתקנות אלה – תיבת המכרז).

(ב) מנהל כללי של משרד ממשלתי – ולענין יחידת סמך כאמור בתקנה 8(ב) – מי שמוסמך לכך לפי תקנת המשנה האמורה – ימנה מבין עובדי משרדו עובדים שיהיו כשירים לפתוח תיבת מכרז; תיבת המכרז תיפתח בנוכחות ועדת המכרזים או בנוכחות שלושה אנשים לפחות שתבחר ועדת המכרזים מבין הכשירים כאמור מבין הכשירים כאמור או מבין חברי ועדת המכרזים.

(ג) נעשה אומדן של שווי ההתקשרות, קודם פרסום המכרז, יישמר האומדן בתיבת המכרז עד לפתיחתה כאמור בתקנה זו.

(ד) במעמד פתיחת תיבת המכרז ייערך פרוטוקול שבו יירשמו, בין היתר, מספר המעטפות ההצעות שנמצאו בתיבה, תכולתן, זיהויין, האומדן אם נעשה כזה, וככל הניתן גם המחיר המוצע או המבוקש, לפי הענין.

(ה) במכרז שאינו מכרז ממוכן תיפתח תיבת המכרז לא יאוחר מסוף יום העבודה שאחרי המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זולת אם נימקה ועדת המכרזים את הצורך בפתיחת התיבה במועד מאוחר מן המועד האמור.

סוגי מכרזים ממוכנים תק' תשס"ט-2009

19א.  ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ייערך בדרך של מכרז ממוכן, בדרך של מכרז ממוכן מתפתח, ובהתקיים התנאים לכך, בדרך של מכרז ממוכן מהיר.

מיום 31.12.2010

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 459

תק' (תיקון) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6882 מיום 25.3.2010 עמ' 992

הוספת תקנה 19א

ניהול המערכת הממוכנת תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

19ב.  (א)  ועדת המכרזים תבצע פעולות במערכת הממוכנת באמצעות שני עובדי המשרד לפחות שהוסמכו בידי הוועדה, ולאחר שהזדהו לשם ביצוע הפעולה.

          (ב)  המערכת הממוכנת תתעד כל פעולה שבוצעה וכל מסר אלקטרוני הנשלח אליה וממנה, לרבות מועדם וזהות מי שביצע אותם; על תיעוד כאמור תחול תקנה 21(ה).

          (ג)   למערכת שעון פנימי מדויק, המכויל על פי כללים מקובלים.

          (ד)  המערכת נוקטת, באורח סדיר, אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה ומפני שיבוש בעבודתה, העלולים לפגום במהימנות המידע שבה.

          (ה)  המערכת מגובה באמצעים מוגנים ומובטחים, והגיבוי נשמר בנפרד מהמערכת.

מיום 31.12.2010

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 459

תק' (תיקון) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6882 מיום 25.3.2010 עמ' 992

הוספת תקנה 19ב

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1548

(א) ועדת המכרזים תבצע פעולות במערכת הממוכנת באמצעות שני חברי ועדת המכרזים שני עובדי המשרד לפחות שהוסמכו בידי הוועדה, ולאחר שהזדהו לשם ביצוע הפעולה.

מכרז ממוכן תק' תשס"ט-2009

19ג.   (א)  מכרז ממוכן ייערך בדרך של הגשת הצעות אלקטרוניות לתיבת מכרזים אלקטרונית, כך:

תק' תשע"ט-2018

(1)   הצעה אלקטרונית תוגש בידי מגיש הצעה שהזדהה לשם כך, כשהיא חתומה בחתימה אלקטרונית באופן המבטיח את כל אלה:

(1)   ההצעה הוגשה על ידי מי שהזדהה לשם הגשתה;

(2)   הובהר למגיש ההצעה שבחתימתו הוא מתחייב לאמור בהצעה;

(3)   לא ניתן לעשות שינוי בהצעה לאחר החתימה;

(2)   לא תהיה אפשרות לכל אדם לראות הצעה שהוגשה לתיבת המכרזים האלקטרונית או לשנותה, למעט היכולת לראות את ההצעות במועד פתיחת תיבת המכרזים האלקטרונית בידי המוסמכים לכך;

(3)   פתיחת תיבת המכרזים האלקטרונית תיעשה באמצעות מי שמוסמך לעשות כן, לפי תקנה 19(ב), לאחר שהזדהו לשם כך.

          (ב)  ועדת המכרזים רשאית להחליט כי חלק מההצעה יוגש כהצעה אלקטרונית וחלק יוגש שלא כהצעה אלקטרונית.

מיום 31.12.2010

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 459

תק' (תיקון) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6882 מיום 25.3.2010 עמ' 992

הוספת תקנה 19ג

 

מיום 24.10.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8094 מיום 24.10.2018 עמ' 618

(1) הצעה אלקטרונית תוגש בידי מגיש הצעה שהזדהה לשם כך, כשהיא חתומה בחתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת; באופן המבטיח את כל אלה:

(1) ההצעה הוגשה על ידי מי שהזדהה לשם הגשתה;

(2) הובהר למגיש ההצעה שבחתימתו הוא מתחייב לאמור בהצעה;

(3) לא ניתן לעשות שינוי בהצעה לאחר החתימה;

מכרז ממוכן מתפתח תק' תשע"ב-2012

19ד.  מכרז ממוכן מתפתח ינוהל כך:

(1)  נקבע במסמכי המכרז כי תיבחן עמידת המציע בתנאי סף או בניקוד איכות מזערי, תקבע ועדת המכרזים את קבוצת המציעים הסופית בהתאם לתקנה 17ג(1) ו-(2) או תקנה 17ד(1) ו-(2);

(2)  לאחר קביעת קבוצת המציעים הסופית, תקבע ועדת המכרזים מועד ראשון שבו כל המציעים שבקבוצת המציעים הסופית רשאים להגיש הצעות, וכן מועדים נוספים, ככל שיידרש, שבהם המציעים יהיו רשאים להגיש הצעה נוספת לעומת ההצעה האחרונה והכל בהתאם לקבוע במסמכי המכרז;

(3)  הגשת הצעות כאמור בפסקה (2), תיעשה בנוכחות שניים לפחות מחברי ועדת המכרזים.

מיום 31.12.2010

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 459

תק' (תיקון) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6882 מיום 25.3.2010 עמ' 992

הוספת תקנה 19ד

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1548

החלפת תקנה 19ד

הנוסח הקודם:

מכרז ממוכן מתפתח

19ד. מכרז ממוכן מתפתח ינוהל כך:

(1) נקבע במסמכי המכרז כי תיבחן עמידת המציע בתנאי סף או בניקוד איכות מזערי תקבע ועדת המכרזים את קבוצת המציעים הסופית בהתאם לתקנה 17ג(1) ו-(2);

(2) אחרי קביעת קבוצת המציעים הסופית, אם נדרשה קביעה כאמור, תקבע ועדת המכרזים מועד ראשון שבו כל המציעים שבקבוצת המציעים הסופית רשאים להגיש הצעות ביחס למחיר ההצעה, וכן מועדים נוספים שבהם המציעים יהיו רשאים להגיש הצעת מחיר נוספת המיטיבה עם עורך המכרז לעומת ההצעה האחרונה שעליה הודע למציעים, כאמור בפסקה (3) (בתקנה זו – הצעת מחיר משופרת); המועדים הנוספים יכול שייקבעו מראש בזמנים נתונים או בחלוף פרק זמן מהמועד האחרון שבו הודע למציעים על הגשת הצעת מחיר משופרת;

(3) ועדת המכרזים תודיע לכל מציע בקבוצת המציעים הסופית על הגשת הצעת מחיר משופרת סמוך למועד הגשתה, וכל עוד ניתן להגיש הצעות מחיר חוזרות ומשופרות למכרז;

(4) לא הוגשה הצעת מחיר משופרת ועבר המועד האחרון שנקבע מראש להגשת הצעת מחיר משופרת או חלף פרק הזמן מהמועד האחרון שבו הודע למציעים על הגשת הצעת מחיר משופרת – יסתיים שלב הגשת הצעות המחיר למכרז;

(5) פתיחת הצעות המחיר שהוגשו לתיבת המכרזים האלקטרונית, כאמור בפסקה (2), תיעשה בידי שלושה לפחות מחברי ועדת המכרזים שמונו לכך בידי ועדת המכרזים, ובהם חבר הוועדה שהוא היועץ המשפטי של המשרד או נציגו.

מכרז ממוכן מהיר תק' תשס"ט-2009

19ה.  (א)  ועדת המכרזים רשאית להחליט על עריכת מכרז ממוכן מהיר לצורך התקשרות שהתקיים בה אחד מאלה:

(1)   ההתקשרות נדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור;

(2)   שווייה של ההתקשרות אינו עולה על 400,000 שקלים חדשים.

          (ב)  מכרז ממוכן מהיר ינוהל כך:

(1)   בהודעה באתר האינטרנט ובהודעה שתישלח למנויים לפי תקנה 15(ה), יצוין באופן בולט כי המכרז הוא מכרז ממוכן מהיר והמועד האחרון להגשת ההצעות;

(2)   על אף האמור בתקנה 15(א) סיפה, המועד האחרון להגשת הצעות במכרז ממוכן מהיר יכול שיהיה לאחר חמישה ימי עבודה ממועד פרסום ההודעה על עריכת המכרז; במכרז להתקשרות אשר נדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, המועד האחרון להגשת הצעות יהיה המועד שתקבע ועדת המכרזים, בהתחשב במועד הנדרש לעריכת ההתקשרות ובדחיפותה, ואשר לא יפחת מארבע שעות מהמועד שבו נשלחו הודעות כאמור;

(3)   ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ממוכן מהיר ייערך בדרך של מכרז ממוכן מתפתח.

מיום 31.12.2010

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 460

תק' (תיקון) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6882 מיום 25.3.2010 עמ' 992

הוספת תקנה 19ה

בדיקת ההצעות

20.  (א)  בדיקת ההצעות תיעשה בידי ועדת המכרזים בתוך זמן סביר ממועד פתיחת תיבת המכרז.

          (ב)  ועדת המכרזים לא תדון בהצעות אשר לא נמצאו בתיבת המכרז במועד האחרון להגשת הצעות.

          (ג)   נתגלו בהצעות טעויות סופר או טעויות חשבוניות, רשאי יושב ראש ועדת המכרזים לתקנן; התיקון ייעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה ויירשם בפרוטוקול; הודעה על התיקון תימסר למציע.

תק' תשס"ט-2009

          (ד)  ועדת המכרזים תפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז וכן הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים, זולת אם החליטה הועדה אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו; ועדת המכרזים תדחה הצעות שלא מתקיימים בהן התנאים לפי תקנה 6א(א), זולת אם החליט אחרת לפי תקנה 6א(ב).

          (ה)  הועדה רשאית, מטעמים שיירשמו בפרוטוקול, להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעה וכן פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטתה; פרטי הבירור יירשמו אף הם בפרוטוקול.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 460

(ד) ועדת המכרזים תפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז וכן הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים, זולת אם החליטה הועדה אחרת מטעמים שיירשמו בפרוטוקול מטעמים מיוחדים שיירשמו; ועדת המכרזים תדחה הצעות שלא מתקיימים בהן התנאים לפי תקנה 6א(א), זולת אם החליט אחרת לפי תקנה 6א(ב).

החלטות ועדת המכרזים

21.  (א)  לאחר סיום בדיקת כל ההצעות ובירור יתר הפרטים הנדרשים תתן ועדת המכרזים את החלטתה; הועדה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא, והכל במטרה להבטיח את מרב היתרונות לעורך המכרז.

תק' תשס"ט-2009

          (א1) נעשה אמדן של שווי ההתקשרות, כאמור בתקנה 17א, וכל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם עורך המכרז לעומת האמדן, רשאית ועדת המכרזים לקבוע כי כל המשתתפים במכרז שבקבוצת המציעים הסופית יגישו הצעת מחיר חוזרת ומשופרת, לפי תקנה 17ה(2).

תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

          (ב)  ועדת המכרזים תבחר את ההצעה הזולה או היקרה ביותר, לפי הענין, זולת אם החליטה שלא לעשות כן בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו ולאחר שנתנה לבעל ההצעה הזולה או היקרה ביותר, לפי הענין, הזדמנות להביא טענותיו בפניה; נכללו במסמכי המכרז פרטים לענין אמות המידה שלפיהם תיבחר ההצעה הזוכה, תבחר ועדת המכרזים את ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז בהתאם לאמות המידה כאמור, זולת אם החליטה שלא לעשות כן בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו, ולאחר שנתנה לבעל ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז לפי אמות המידה כאמור, הזדמנות להביא את טענותיו לפניה.

תק' תשנ"ג-1993

          (ג)   הועדה רשאית להחליט על בחירת מספר הצעות מתאימות תוך פיצול ההתקשרות ביניהן או על בחירת חלק מהצעה ובלבד שניתנה על אפשרות זו הודעה במסמכי המכרז.

          (ד)  לכל משתתף במכרז תימסר הודעה על תוצאות ההחלטה הסופית של ועדת המכרזים.

תק' תשס"ט-2009

          (ה)  (1)   המשתתף יהיה רשאי בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז, ולקבל עותק ממסמכים אלה, למעט –

(א)   בחלקים של ההחלטה או ההצעה אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור;

(ב)   בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה או להחלטה של ועדת המכרזים, או הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים;

(2)   אין באמור בתקנת משנה זו כדי לגרוע מהוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.

תק' תשס"ט-2009

          (ו)   ניתן לקבוע במסמכי המכרז כי עיון של משתתף כאמור ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בקיום הוראות תקנת משנה (ה).

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1067

(ג) הועדה רשאית להחליט על בחירת מספר הצעות מתאימות תוך פיצול התקשרות ההתקשרות ביניהן או על בחירת חלק מהצעה ובלבד שניתנה על אפשרות זו הודעה במסמכי המכרז.

 

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 570

(ב) ועדת המכרזים תבחר את ההצעה הזולה או היקרה ביותר, לפי הענין; אולם  היא רשאית שלא לעשות כן מנימוקים המתבססים על אמות המידה האמורות בפסקאות (2) עד (4) שבתקנה 22 הענין, זולת אם החליטה שלא לעשות כן בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו ולאחר שנתנה לבעל ההצעה הזולה או היקרה ביותר, לפי הענין, הזדמנות להביא טענותיו בפניה; נכללו במסמכי המכרז פרטים לענין אמות המידה שלפיהם תיבחר ההצעה הזוכה, תבחר ועדת המכרזים את ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז בהתאם לאמות המידה כאמור.

(ג) הועדה רשאית להחליט על בחירת מספר הצעות מתאימות תוך פיצול ההתקשרות ביניהן או על בחירת חלק מהצעה ובלבד שניתנה על אפשרות זו הודעה במסמכי המכרז.

(ד) לכל משתתף במכרז תימסר הודעה על תוצאות ההחלטה הסופית של ועדת המכרזים.

(ה) המשתתף יהיה רשאי בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה לעיין בהחלטה הסופית, בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז, למעט בחלקים של ההחלטה או ההצעה אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, או לפגוע בבטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בבטחון הציבור.

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 460

21. (א) לאחר סיום בדיקת כל ההצעות ובירור יתר הפרטים הנדרשים תתן ועדת המכרזים את החלטתה; הועדה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא, והכל במטרה להבטיח את מרב היתרונות לעורך המכרז.

(א1) נעשה אמדן של שווי ההתקשרות, כאמור בתקנה 17א, וכל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם עורך המכרז לעומת האמדן, רשאית ועדת המכרזים לקבוע כי כל המשתתפים במכרז שבקבוצת המציעים הסופית יגישו הצעת מחיר חוזרת ומשופרת, לפי תקנה 17ה(2).

(ב) ועדת המכרזים תבחר את ההצעה הזולה או היקרה ביותר, לפי הענין, זולת אם החליטה שלא לעשות כן בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו ולאחר שנתנה לבעל ההצעה הזולה או היקרה ביותר, לפי הענין, הזדמנות להביא טענותיו בפניה; נכללו במסמכי המכרז פרטים לענין אמות המידה שלפיהם תיבחר ההצעה הזוכה, תבחר ועדת המכרזים את ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז בהתאם לאמות המידה כאמור, זולת אם החליטה שלא לעשות כן בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו, ולאחר שנתנה לבעל ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז לפי אמות המידה כאמור, הזדמנות להביא את טענותיו לפניה.

(ג) הועדה רשאית להחליט על בחירת מספר הצעות מתאימות תוך פיצול ההתקשרות ביניהן או על בחירת חלק מהצעה ובלבד שניתנה על אפשרות זו הודעה במסמכי המכרז.

(ד) לכל משתתף במכרז תימסר הודעה על תוצאות ההחלטה הסופית של ועדת המכרזים.

(ה) המשתתף יהיה רשאי בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה לעיין בהחלטה הסופית, בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז, למעט בחלקים של ההחלטה או ההצעה אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, או לפגוע בבטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בבטחון הציבור.

(ה) (1) המשתתף יהיה רשאי בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז, ולקבל עותק ממסמכים אלה, למעט –

(א) בחלקים של ההחלטה או ההצעה אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור;

(ב) בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה או להחלטה של ועדת המכרזים, או הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים;

(2) אין באמור בתקנת משנה זו כדי לגרוע מהוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.

(ו) ניתן לקבוע במסמכי המכרז כי עיון של משתתף כאמור ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בקיום הוראות תקנת משנה (ה).

אמות מידה תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

22.  (א)  אמות המידה לבחירת ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז הן אלה, כולן או חלקן:

(1)   המחיר המוצע או המבוקש, לפי הענין;

תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995

(2)   איכות הטובין או המקרקעין, העבודה או השירות המוצעים, או נתונים מיוחדים שלהם, והתאמתם לעורך המכרז;

(3)   אמינותו של המציע, כישוריו, נסיונו, מומחיותו ותחומי התמחותו;

(4)   המלצות אודות המציע, אם נדרשו לפי תנאי המכרז, ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות;

תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995

(5)   דרישות מיוחדות של עורך המכרז;

תק' תשס"ט-2009

(6)   התנהלותו של המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות דעת שלילית בכתב או דוח ביקורת שלילי בעניין זה, מאת משרד שאתו התקשר המציע במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

תק' תשס"ט-2009

          (ב)  ועדת המכרזים תכלול במסמכי המכרז את פירוט כל אמות המידה, מבחני המשנה, את המשקל היחסי שיינתן לבחירת ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז ואופן שקלולם.

תק' תשס"ט-2009

          (ג)   קבעה ועדת המכרזים משקל יחסי לאמות המידה –

(1)   תפרט הוועדה במסמכי המכרז את המשקל היחסי שיינתן להצעות בשל המחיר המוצע או המבוקש, לפי העניין, לעומת ניקוד האיכות ואת אופן שקלולם;

(2)   תפרט הוועדה במסמכי המכרז את המשקל היחסי של כל אחת מאמות המידה, ושל מבחני המשנה לאמות המידה, ככל שנקבעו; ועדת המכרזים תהא רשאית במקרים חריגים שלא לפרסם את השיעורים היחסיים של אמות המידה לפי פסקה זו, את מבחני המשנה כאמור ואת אופן השקלול, אם השתכנעה כי יש בפרסום כאמור כדי לפגוע בניהול התקין של הליך המכרז, מנימוקים שיירשמו.

תק' תשס"ט-2009

          (ד)  ועדת המכרזים רשאית לקבוע במסמכי המכרז ניקוד איכות מזערי, ורשאית היא לקבוע במסמכי המכרז, אם הדבר דרוש בנסיבות העניין, כי אם יעלה או ירד מספר ההצעות שבקבוצת המציעים הסופית על מספר מסוים, יהיה ניקוד האיכות המזערי שונה.

מיום 15.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 570

22. אמות המידה לבחירת ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז הן אלה, כולן או חלקן:

(1) המחיר המוצע או המבוקש, לפי הענין;

(2) איכות הטובין או המקרקעין, העבודה או השירות המוצעים, או נתונים מיוחדים שלהם, והתאמתם לעורך המכרז;

(3) אמינותו של המציע, כישוריו, נסיונו, מומחיותו ותחומי התמחותו;

(4) המלצות אודות המציע, אם נדרשו לפי תנאי המכרז, ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות;

(5) דרישות מיוחדות של עורך המכרז.

 

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 461

22. (א) אמות המידה לבחירת ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז הן אלה, כולן או חלקן:

(1) המחיר המוצע או המבוקש, לפי הענין;

(2) איכות הטובין או המקרקעין, העבודה או השירות המוצעים, או נתונים מיוחדים שלהם, והתאמתם לעורך המכרז;

(3) אמינותו של המציע, כישוריו, נסיונו, מומחיותו ותחומי התמחותו;

(4) המלצות אודות המציע, אם נדרשו לפי תנאי המכרז, ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות;

(5) דרישות מיוחדות של עורך המכרז;

(6) התנהלותו של המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות דעת שלילית בכתב או דוח ביקורת שלילי בעניין זה, מאת משרד שאתו התקשר המציע במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

(ב) ועדת המכרזים תכלול במסמכי המכרז את פירוט כל אמות המידה, מבחני המשנה, את המשקל היחסי שיינתן לבחירת ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז ואופן שקלולם.

(ג) קבעה ועדת המכרזים משקל יחסי לאמות המידה –

(1) תפרט הוועדה במסמכי המכרז את המשקל היחסי שיינתן להצעות בשל המחיר המוצע או המבוקש, לפי העניין, לעומת ניקוד האיכות ואת אופן שקלולם;

(2) תפרט הוועדה במסמכי המכרז את המשקל היחסי של כל אחת מאמות המידה, ושל מבחני המשנה לאמות המידה, ככל שנקבעו; ועדת המכרזים תהא רשאית במקרים חריגים שלא לפרסם את השיעורים היחסיים של אמות המידה לפי פסקה זו, את מבחני המשנה כאמור ואת אופן השקלול, אם השתכנעה כי יש בפרסום כאמור כדי לפגוע בניהול התקין של הליך המכרז, מנימוקים שיירשמו.

(ד) ועדת המכרזים רשאית לקבוע במסמכי המכרז ניקוד איכות מזערי, ורשאית היא לקבוע במסמכי המכרז, אם הדבר דרוש בנסיבות העניין, כי אם יעלה או ירד מספר ההצעות שבקבוצת המציעים הסופית על מספר מסוים, יהיה ניקוד האיכות המזערי שונה.

הצעה יחידה תק' תשס"ט-2009

23.  (א)  הוגשה במכרז פומבי הצעה יחידה, או שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים, במחיר המרע עם עורך המכרז לעומת אמדן שווי ההתקשרות, רשאית ועדת המכרזים להודיע על כך למגיש ההצעה, ולאפשר לו להגיש הצעת מחיר בתנאים המיטיבים עם עורך המכרז, במועד שתקבע.

תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ב-2012

       (א1) הוגשה במכרז פומבי הצעה יחידה, או שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים רשאית ועדת המכרזים להחליט על בחירת ההצעה בהתאם לתנאי המכרז או על ביטול המכרז, ואם החליטה כאמור רשאית היא להחליט על עריכת מכרז חדש.

תק' תשס"ט-2009

          (א2) ועדת המכרזים אינה רשאית לבחור בהצעה יחידה מקום שנתקיים מכרז סגור, אלא באישור ועדת הפטור המשרדית אם זו נוכחה לדעת שעריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת; עלה שווי ההתקשרות על 4,000,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור ועדת הפטור.

תק' תשס"ט-2009

          (ב)  לא הוגשה כל הצעה למכרז או לא המליצה ועדת המכרזים על הצעה כלשהי, רשאי המשרד לפרסם מכרז חדש, פומבי או סגור, לפי הענין, או להתקשר ללא מכרז באישור ועדת הפטור המשרדית, אם זו נוכחה לדעת שעריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת; עלה שווי ההתקשרות על 4,000,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור ועדת הפטור.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 462

(א) נתקיים מכרז פומבי, רשאית ועדת המכרזים, מנימוקים שיירשמו, להחליט על בחירת הצעה גם אם היתה זו הצעה יחידה שהוגשה או שנותרה יחידה לדיון בפניה; הועדה אינה רשאית לעשות כן מקום שנתקיים מכרז סגור, אלא באישור ועדת הפטור אם זו נוכחה לדעת שעריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.

(א) הוגשה במכרז פומבי הצעה יחידה, או שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים, במחיר המרע עם עורך המכרז לעומת אמדן שווי ההתקשרות, רשאית ועדת המכרזים להודיע על כך למגיש ההצעה, ולאפשר לו להגיש הצעת מחיר בתנאים המיטיבים עם עורך המכרז, במועד שתקבע.

(א1) הוגשה במכרז פומבי הצעה יחידה, או שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים רשאית ועדת המכרזים להחליט על בחירת ההצעה או על עריכת מכרז חדש.

(א2) ועדת המכרזים אינה רשאית לבחור בהצעה יחידה מקום שנתקיים מכרז סגור, אלא באישור ועדת הפטור אם זו נוכחה לדעת שעריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.

 

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 474

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

(א2) ועדת המכרזים אינה רשאית לבחור בהצעה יחידה מקום שנתקיים מכרז סגור, אלא באישור ועדת הפטור המשרדית אם זו נוכחה לדעת שעריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת; עלה שווי ההתקשרות על 4,000,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור ועדת הפטור.

(ב) לא הוגשה כל הצעה למכרז או לא המליצה ועדת המכרזים על הצעה כלשהי, רשאי המשרד לפרסם מכרז חדש, פומבי או סגור, לפי הענין, או להתקשר ללא מכרז באישור ועדת הפטור המשרדית, אם זו נוכחה לדעת שעריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת; עלה שווי ההתקשרות על 4,000,000 שקלים חדשים – טעונה ההתקשרות את אישור ועדת הפטור.

 

מיום 31.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7149 מיום 1.8.2012 עמ' 1548

(א1) הוגשה במכרז פומבי הצעה יחידה, או שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים רשאית ועדת המכרזים להחליט על בחירת ההצעה או על עריכת מכרז חדש בהתאם לתנאי המכרז או על ביטול המכרז, ואם החליטה כאמור רשאית היא להחליט על עריכת מכרז חדש.

תקנון כספים ומשק תק' תשס"ט-2009

24.  (א)  מבלי לגרוע מסמכויותיו על פי כל דין רשאי החשב הכללי לקבוע בתקנון כספים ומשק הוראות מינהל לענין ביצועם של החוק ותקנות אלה, לרבות –

(1)   הוראות לעניין ביצוע התקשרויות הפטורות מחובת מכרז לפי תקנות אלה;

(2)   הוראות בדבר אופן עריכתה של פנייה לוועדת הפטור ולחשב הכללי לקבלת אישור בהתאם לתקנות אלה, לרבות המסמכים שיש לצרף להן;

(3)   הוראות בדבר אופן ביצוע התקשרויות בידי יחידת סמך הפטורה מחובת מכרז לפי תקנה 3(8);

(4)   הוראות לעניין האפשרות של ועדות מכרזים לערוך מכרזים על פי נוסחים אחידים של מסמכי מכרז שיגבש החשב הכללי;

(5)   הוראות לעניין הערכת האיכות שבה ביצעו ספקים את התקשרויותיהם עם המדינה, ושקלול ניקוד שיגובש על בסיס הערכות כאמור במכרזים אחרים שבהם הם משתתפים, לרבות תנאים שבהם תימנע השתתפות של ספק במכרזים, בשל האיכות שבה ביצע התקשרויות כאמור בעבר;

(6)   הוראות לעניין שמירת זכויות עובדים והבטחת קיום דיני העבודה בידי משתתפים, זוכים במכרז או בידי מתקשרים עם המדינה;

(7)   הוספת תחומים או ענפים שלגביהם תידחה הצעתו של מציע במכרז, להיכלל ברשימת מציעים או להימחק ממנה לאור התנהלותו בנוגע לקיום דיני העבודה ושמירת זכויות עובדים;

(8)   ניהול רשימות מכרזיות, הערוכות לפי סוגי התקשרות, של ספקים מתאימים בכוח לצורך התקשרויות עם משרדים; על רשימות כאמור תחול תקנה 16 בשינויים המחויבים;

(9)   הוראות בנוגע למסירת מידע לחשב הכללי על התקשרויות של ועדות מכרזים, לצורך עיבוד של המידע האמור לשם הפקת לקחים ולגיבוש הנחיות;

(10)  הוראות בעניין עידוד טובין ותאגידים בעלי תקן סביבתי בהתקשרויות של משרדים; לעניין זה, "תקן סביבתי" – תקן ישראלי או תקן בין-לאומי אחר המוכר לעניין תקנות אלה על ידי המשרד להגנת הסביבה;

תק' תשס"ט-2009

(11)  הוראות בדבר אופן פרסום החלטות ועדת פטור משרדית וועדת הפטור, ומידת הפירוט של החלטותיהן.

תק' תשס"ט-2009

          (ב)  הוראות תקנון כספים ומשק לענין תקנות אלה יפורסמו באתר האינטרנט ויוצעו למכירה לכל דורש.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 462

24. (א) מבלי לגרוע מסמכויותיו על פי כל דין רשאי החשב הכללי לקבוע בתקנון כספים ומשק הוראות מינהל לענין ביצועם של החוק ותקנות אלה, לרבות הוראות לענין ביצוע התקשרויות הפטורות מחובת מכרז לפי התקנות וכן ביצוע התקשרויות בידי יחידת סמך הפטורה מחובת מכרז לפי תקנה 3(8). לרבות –

(1) הוראות לעניין ביצוע התקשרויות הפטורות מחובת מכרז לפי תקנות אלה;

(2) הוראות בדבר אופן עריכתה של פנייה לוועדת הפטור ולחשב הכללי לקבלת אישור בהתאם לתקנות אלה, לרבות המסמכים שיש לצרף להן;

(3) הוראות בדבר אופן ביצוע התקשרויות בידי יחידת סמך הפטורה מחובת מכרז לפי תקנה 3(8);

(4) הוראות לעניין האפשרות של ועדות מכרזים לערוך מכרזים על פי נוסחים אחידים של מסמכי מכרז שיגבש החשב הכללי;

(5) הוראות לעניין הערכת האיכות שבה ביצעו ספקים את התקשרויותיהם עם המדינה, ושקלול ניקוד שיגובש על בסיס הערכות כאמור במכרזים אחרים שבהם הם משתתפים, לרבות תנאים שבהם תימנע השתתפות של ספק במכרזים, בשל האיכות שבה ביצע התקשרויות כאמור בעבר;

(6) הוראות לעניין שמירת זכויות עובדים והבטחת קיום דיני העבודה בידי משתתפים, זוכים במכרז או בידי מתקשרים עם המדינה;

(7) הוספת תחומים או ענפים שלגביהם תידחה הצעתו של מציע במכרז, להיכלל ברשימת מציעים או להימחק ממנה לאור התנהלותו בנוגע לקיום דיני העבודה ושמירת זכויות עובדים;

(8) ניהול רשימות מכרזיות, הערוכות לפי סוגי התקשרות, של ספקים מתאימים בכוח לצורך התקשרויות עם משרדים; על רשימות כאמור תחול תקנה 16 בשינויים המחויבים;

(9) הוראות בנוגע למסירת מידע לחשב הכללי על התקשרויות של ועדות מכרזים, לצורך עיבוד של המידע האמור לשם הפקת לקחים ולגיבוש הנחיות;

(10) הוראות בעניין עידוד טובין ותאגידים בעלי תקן סביבתי בהתקשרויות של משרדים; לעניין זה, "תקן סביבתי" – תקן ישראלי או תקן בין-לאומי אחר המוכר לעניין תקנות אלה על ידי המשרד להגנת הסביבה.

(ב) הוראות תקנון כספים ומשק לענין תקנות אלה יוצעו יפורסמו באתר האינטרנט ויוצעו למכירה לכל דורש.

 

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 474

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

הוספת פסקה 24(א)(11)

תק' תשס"ט-2009

פרק ב'1: אתר אינטרנט ומערכת לעריכת מכרזים ממוכנים

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 463

הוספת פרק ב'1

אתר האינטרנט תק' תשס"ט-2009

24א.  (א)  גוף ציבורי יפרסם הודעות לפי תקנות אלה גם באתר האינטרנט.

          (ב)  כל גוף ציבורי יפרסם את כתובת אתר האינטרנט שלו בהודעה ברשומות ובתדירות סבירה גם בשני עיתונים נפוצים ובעיתון בשפה הערבית.

          (ג)   כל גוף ציבורי שאינו משרד ממשלתי ימסור לחשב הכללי הודעה על כתובת אתר האינטרנט שלו; החשב הכללי יפרסם באתר האינטרנט של הממשלה את רשימת אתרי האינטרנט של כל הגופים הציבוריים שאינם משרדי ממשלה, כפי שנמסרו לו על ידם.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 463

הוספת תקנה 24א

ניהול אתר האינטרנט תק' תשס"ט-2009

24ב.  (א)  כל גוף ציבורי ימנה מורשים לניהול אתר האינטרנט (בתקנה זו – מורשים לניהול האתר).

          (ב)  המורשים לניהול האתר, והם בלבד, יפרסמו הודעות באתר האינטרנט לפי תקנות אלה, וכל שינוי בהודעה כאמור, לאחר שהזדהו לשם כך; הודעה כאמור, בצירוף מועד הפרסום, תיחתם בידי המורשים לניהול האתר באמצעות חתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת.

          (ג)   כל הודעה שפורסמה באתר האינטרנט תהיה זמינה לציבור באתר האינטרנט לתקופה של שנה לפחות ממועד פרסומה.

          (ד)  גוף ציבורי יעמיד סיוע לציבור בהיבטים המחשוביים הדרושים לצורך קריאת ההודעות שפורסמו באתר האינטרנט כאמור.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 463

הוספת תקנה 24ב

אתר האינטרנט הממשלתי תק' תשס"ט-2009

24ג.   (א)  בכל משרד ממשלתי ימונו מורשים לניהול הודעות המשרד באתר האינטרנט; למורשים לניהול של כל משרד תהיה גישה לאתר האינטרנט הממשלתי לצורך פרסום הודעות של המשרד; הודעה כאמור, בצירוף מועד הפרסום, תיחתם בידי המורשים באמצעות חתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת.

          (ב)  החשב הכללי ייתן הוראות לעניין אתר האינטרנט הממשלתי שיבטיחו כי –

(1)   המורשים לניהול הודעות, ומי שהוסמכו לנהל את אתר האינטרנט, הם לבדם, יוכלו לבצע שינויים באתר האינטרנט ולפרסם בו הודעות, לאחר שהזדהו לשם כך;

(2)   יישמר תיעוד של כל הודעה שפורסמה באתר האינטרנט ושל כל פעולה שבוצעה בו, לרבות זהות מבצעה ומועדה.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 463

הוספת תקנה 24ג

סמכויות מיוחדות לחשב הכללי תק' תשס"ט-2009

24ד.  (א)  החשב הכללי רשאי להורות לוועדת מכרזים של משרד לקיים דיון בנוגע לפגם שמצא בהחלטה שקיבלה –

(1)   בעניין תנאים של מכרז שפרסמה – בכל שלב שממועד פרסום המכרז עד שבוע לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז;

(2)   בעניין פסילה או דחייה של הצעה שהוגשה למכרז, או בעניין בחירת זוכה במכרז – בתוך שבועיים מהמועד שבו התקבלה החלטה כאמור.

          (ב)  ועדת המכרזים תקיים דיון ותחליט בעניין שהורה עליו החשב הכללי כאמור בתקנת משנה (א), ותעביר לו את החלטתה בתוך תקופה שיקבע.

          (ג)   החשב הכללי רשאי להורות לוועדות המכרזים ולוועדות הפטור המשרדיות למסור לו דוחות תקופתיים ואחרים בנוגע לעבודת הוועדה, אם ראה צורך בכך בשל פגמים שנפלו לדעתו בעבודתה.

מיום 1.6.2009

תק' [הוראת שעה] תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6750 מיום 9.2.2009 עמ' 475

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 504

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 545

הוספת תקנה 24ד

בקרה על ועדת פטור משרדית תק' תשע"ד-2014

24ה.  (א)  החשב הכללי רשאי לתת התראה לוועדת פטור משרדית על פגמים שנפלו לדעתו בהתנהלותה או בהחלטותיה.

          (ב)  סבר החשב הכללי כי על אף ההתראה חזרה ועדת הפטור המשרדית על התנהלות פגומה כאמור, יביא את העניין לדיון לפני ועדה שחבריה הם: המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, המנהל הכללי של משרד האוצר והחשב הכללי (בתקנה זו – ועדת הבקרה).

          (ג)   ראתה ועדת הבקרה כי נפל פגם בהתנהלות ועדת הפטור המשרדית, היא רשאית להגביל את סכומי ההתקשרות שוועדת הפטור המשרדית רשאית לאשר, והתקשרות של אותו משרד מעל סכומים אלה תאושר בידי ועדת הפטור או בידי החשב הכללי, לפי העניין; ראתה ועדת הבקרה כי נפל פגם בהתנהלות ועדת הפטור המשרדית המצדיק את ביטול סמכויותיה, היא רשאית לבטל את סמכויותיה, והתקשרות של אותו משרד תאושר בידי ועדת הפטור או החשב הכללי, לפי העניין.

מיום 1.1.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7332 מיום 21.1.2014 עמ' 544

הוספת תקנה 24ה

פרק ג': התקשרויות של מינהל מקרקעי ישראל לביצוע עיסקה במקרקעין

פטור מחובת מכרז לעיסקה במקרקעין

25.  נוסף על האמור בתקנה 3, התקשרות של מינהל מקרקעי ישראל (להלן – המינהל) לביצוע עיסקה במקרקעין של המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, אינה טעונה מכרז כאשר נושא ההתקשרות הוא אחד מאלה:

(1)   הענקת זכויות במקרקעין למי שהוא בעל זכויות באותם מקרקעין או למי שיורה בעל הזכויות להעניקן; לענין זה, "בעל זכויות במקרקעין" – צד לחוזה פיתוח, לחוזה חכירה או חכירת משנה לתקופה של עשרים ואחת שנים לפחות, מי שזכאי כדין להיות צד לחוזה כאמור וכן מי שהיה צד לחוזה כאמור או מחזיק במקרקעין באופן רצוף, עשר שנים לפחות, בהסכמת המינהל;

(2)   הענקת זכויות במקרקעין למי שהוא בעל זכויות במקרקעין משותפים אשר בהם למינהל פחות ממחצית מן הזכויות, והכל אם אין אפשרות לחלוקה בפועל של המקרקעין על פי תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

(3)   הענקת זכויות בנכס כמשמעותו בחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, למי שהוא בעל זכויות בנכס לפי החוק האמור, לרבות הענקת זכויות בניה בבנין שבו נמצא הנכס;

(4)   הענקת זכויות במקרקעין במסגרת הסדר של סכסוכי קרקעות, או במסגרת פינוי מפעל שמיקומו מהווה מטרד ובלבד שהחשב הכללי או נציגו וכן היועץ המשפטי של המינהל אישרו כי הענקת הזכויות נחוצה וצודקת בנסיבות הענין;

תק' תשנ"ג-1993

(5)   (א)   הענקת זכויות במקרקעין באזור עדיפות לאומית למפעל שתחום עיסוקו תעשיה או מלאכה, או בניית מבני תעשיה להשכרה אם הוא מפעל מאושר כמשמעותו בחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, ומנהלת מרכז ההשקעות אישרה כי הקרקע המסוימת דרושה למפעל במסגרת התכנית המאושרת כמשמעותה בחוק האמור;

תק' תשס"א-2001

(א1) הענקת זכויות במקרקעין באזור עדיפות לאומית למפעל חקלאי מאושר כמשמעותו בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, תשמ"א-1980, אם מינהל ההשקעות בחקלאות אישר כי אותם מקרקעין דרושים למפעל במסגרת התכנית המאושרת כמשמעותה בחוק האמור;

תק' תשנ"ג-1993

(ב)   הענקת זכויות במקרקעין באזורי עדיפות לאומית למפעל שתחום עיסוקו תעשיה או מלאכה או בניית מבני תעשיה להשכרה לפי המלצת משרד התעשיה והמסחר, ובלבד שהאזור נמנה עם האזורים הכלולים במודעה בעתונות שיפרסם משרד התעשיה והמסחר לפחות אחת לשנה והמזמינה הגשת בקשות להענקת זכויות במקרקעין כאמור; דחיית בקשה כאמור על ידי משרד התעשיה והמסחר תיעשה מנימוקים שיירשמו;

(ג)    הענקת זכויות כאמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב) יכול שתיעשה לפי טבלת מחירים מוזלים שאישר לענין זה שר האוצר;

מיום 19.8.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1067