נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – מכרזים – חובת מכרזים – העדפת תוצרת

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

פירוש מונחים אחרים

Go

3

 

פרק ב': העדפת תוצרת הארץ

Go

3

סעיף 3

שיעור ההעדפה

Go

3

סעיף 3א

רכישת טקסטיל בעבור מערכת הבטחון, המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר

Go

4

סעיף 4

פיצול מכרז

Go

5

 

פרק ג':

Go

5

 

פרק ד': תחולה

Go

6

סעיף 13

סייג לתחולה על חברות ממשלתיות

Go

6

סעיף 14

יבוא ציוד בטחוני

Go

6

סעיף 16

תזקיקי דלק

Go

6

סעיף 17

פטור לבנק ישראל

Go

6

סעיף 18

עדכון

Go

6

סעיף 19

תחולה ותחילה

Go

6

 

תק' תשס"ז-2007


תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995*

מיום 10.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6586 מיום 10.5.2007 עמ' 830

תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ, וחובת שיתוף פעולה עסקי), תשנ"ה-1995

           בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א(א) לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, הממשלה מתקינה תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "אזור" – כמשמעותו בחוק;

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

           "אזור עוטף עזה" – (פקעה);

מיום 16.9.2015 עד יום 16.9.2020

הוראת שעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7543 מיום 16.8.2015 עמ' 1818

הוספת הגדרת "אזור עוטף עזה"

הנוסח:

"אזור עוטף עזה" – אזור שדרות רבתי ויישובי עוטף עזה;

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

           "אזור שדרות רבתי" – (פקעה);

מיום 16.9.2015 עד יום 16.9.2020

הוראת שעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7543 מיום 16.8.2015 עמ' 1818

הוספת הגדרת "אזור שדרות רבתי"

הנוסח:

"אזור שדרות רבתי" –

(1) גבולה המוניציפלי של העיר שדרות;

(2) אזור התעשייה "ספירים" (שער הנגב מזרח) – תב"ע מס' 10/303/02/7 ותב"ע מס' 7/בת22;

(3) אזור התעשיה "מפעלי שער הנגב" – תב"ע מס' 3/128/03/7;

(4) מתחם קמפוס המכללה האקדמית "ספיר" – מכללת הנגב על שם פנחס ספיר – תב"ע מס' 29/303/02/7/ (20/303/02/7);

(5) כפר הסטודנטים "איבים" – תב"ע מס' 11/303/02/7;

(6) תחום תכנית מס' 28/303/02/7 – אזור התעסוקה "ניר עם – שער הנגב";

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

           "אזור תעשייה" – (פקעה);

מיום 16.9.2015 עד יום 16.9.2020

הוראת שעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7543 מיום 16.8.2015 עמ' 1818

הוספת הגדרת "אזור תעשייה"

הנוסח:

"אזור תעשייה" – שטח המיועד לתעשייה לפי תכנית מפורטת כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965;

           "המדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "המזמין" – המדינה ותאגיד ממשלתי המתקשרים לפי תקנות אלה למעט חברה אשר בהתאם לסעיף 63א לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, לא חלה לגביה ההוראה המסמיכה של סעיף 4(א) לחוק האמור, וחברה-בת של חברה כאמור;

תק' תשס"ז-2007

           "הרשפ"ת" – (נמחקה);

מיום 10.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6586 מיום 10.5.2007 עמ' 830

מחיקת הגדרת "הרשפ"ת"

הנוסח הקודם:

"הרשפ"ת" – הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי הפועלת כיחידת סמך במשרד התעשיה והמסחר;

תק' תשס"ז-2007

           "התקשרות משנה מקומית" – (נמחקה);

מיום 10.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6586 מיום 10.5.2007 עמ' 830

מחיקת הגדרת "התקשרות משנה מקומית"

הנוסח הקודם:

"התקשרות משנה מקומית" – התקשרות של ספק חוץ שזכה במכרז לרכישת טובין מתוצרת הארץ, או לביצוע עבודה או שירותים בארץ והכל לצורך ביצוע ההתקשרות נושא המכרז;

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

           "טובין מאזור עוטף עזה" – (פקעה);

מיום 16.9.2015 עד יום 16.9.2020

הוראת שעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7543 מיום 16.8.2015 עמ' 1818

הוספת הגדרת "טובין מאזור עוטף עזה"

הנוסח:

"טובין מאזור עוטף עזה" – טובין מתוצרת הארץ שיוצרו באזור עוטף עזה;

           "טובין מיובאים" – טובין שאינם טובין מתוצרת הארץ;

           "טובין מתוצרת הארץ" – טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה;

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

           "ייצור" – הפקה של טובין או שינוי מהותי (substantial transformation) בהם, שכתוצאה ממנו התקבלו טובין חדשים או שונים;

מיום 16.9.2015 עד יום 16.9.2020

הוראת שעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7543 מיום 16.8.2015 עמ' 1818

"ייצור" – הפקה של טובין או שינוי מהותי (substantial transformation) בהם, שכתוצאה ממנו התקבלו טובין חדשים או שונים, ולעניין טובין מאזור עוטף עזה לרבות שינוי מהותי כפול;

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

           "יישובי עוטף עזה" – (פקעה);

מיום 16.9.2015 עד יום 16.9.2020

הוראת שעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7543 מיום 16.8.2015 עמ' 1818

הוספת הגדרת "יישובי עוטף עזה"

הנוסח:

"יישובי עוטף עזה" – היישובים במועצות האזוריות שער הנגב, חוף אשקלון, שדות נגב ואשכול שהם בטווח של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, הכול בהתאם למרחק האווירי הקצר ביותר שבין גדר המערכת לבית המגורים הקיצוני ביישוב, הקרוב לגדר האמורה, ובתנאי שאותו בית מגורים נבנה ככזה מכוח היתר כדין, וכן אזורי תעשייה בתחום המועצות האזוריות האמורות שהם בטווח של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, הכול בהתאם למרחק האווירי הקצר ביותר שבין גדר המערכת למבנה באזור התעשייה הקרוב לגדר האמורה, ובתנאי שאותו מבנה נבנה מכוח היתר כדין;

           "מחיר הצעה" – לרבות מסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה, ולענין טובין מיובאים – מחיר ס.י.פ. בנמל בישראל ובכלל זה מסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה;

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

           "מחיר מרכיב ישראלי" – מחיר ההצעה, בשער המפעל של המציע, בניכוי עלויות חומרי הגלם, החלקים, שירותי הייעוץ, התכנון, כוח האדם והמימון, ששימשו בייצור הטובין ושמקורם מחוץ לישראל;

מיום 16.9.2015 עד יום 16.9.2020

הוראת שעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7543 מיום 16.8.2015 עמ' 1819

"מחיר מרכיב ישראלי" – מחיר ההצעה, בשער המפעל של המציע, ולעניין טובין מאזור עוטף עזה לרבות רכיב שעבר שינוי מהותי כפול, בניכוי עלויות חומרי הגלם, החלקים, שירותי הייעוץ, התכנון, כוח האדם והמימון, ששימשו בייצור הטובין ושמקורם מחוץ לישראל;

           "ספק חוץ" – יצרן, ספק או יבואן של טובין מיובאים או ספק של עבודה שאינה בארץ;

           "עבודה או שירותים בארץ" – עבודה או שירותים המבוצעים בישראל או באזור בידי אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל;

           "עבודה" – פעילות המשלבת מתן שירות עם אספקה של טובין או עם ייצורם;

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

           "שינוי מהותי כפול" – (פקעה);

מיום 16.9.2015 עד יום 16.9.2020

הוראת שעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7543 מיום 16.8.2015 עמ' 1819

הוספת הגדרת "שינוי מהותי כפול"

הנוסח:

"שינוי מהותי כפול" – (Double Substantial Transformation): תהליך שבו מוצר עבר שינוי מהותי בישראל באופן שנוצר מוצר ביניים מובחן ועצמאי, המשמש חומר גלם לייצור מוצר אחר;

           "שיתוף פעולה עסקי" – פעילות עסקית בארץ כמפורט בתקנה 6.

פירוש מונחים אחרים

2.    מונחים בתקנות אלה שלא הוגדרו בתקנה 1, יפורשו כמשמעותם בתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים), ולענין התקשרויות מערכת הבטחון – כמשמעותם בתקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), תשנ"ג-1993, זולת אם נאמר במפורש אחרת.

פרק ב': העדפת תוצרת הארץ

שיעור ההעדפה (הוראת שעה) תשע"ה-2015

3.    (א)  המזמין יכלול במסמכי מכרז, ובמכרז פומבי – גם במודעה בעתונות, תנאי שלפיו תינתן העדפה בהתאם לתקנות משנה (ד) עד (ח) – במסגרת אמת המידה של המחיר – להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של 15% (להלן – הצעה של טובין מתוצרת הארץ); לא כלל המכרז אמות מידה אחרות זולת המחיר, יחולו תקנות משנה (ד) עד (ח), בשינויים המחויבים.

           (ב)  בהתקשרויות של חברות ממשלתיות או יחידות סמך ממשלתיות, אשר מיצאות 30% לפחות מתוצרתן, יהיה שיעור ההעדפה כאמור – 10%.

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

           (ג)   במסמכי המכרז יידרש מציע, כתנאי לקבלת ההעדפה, לצרף להצעה אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

           (ד)  היה אמור לזכות במכרז, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בו ללא העדפה, ספק חוץ (בתקנה זו – ספק החוץ), ישקלל המזמין בשנית את ההצעות של טובין מתוצרת הארץ באופן שלענין אמת המידה של המחיר יובא בחשבון המחיר לאחר הפחתת שיעור ההעדפה הקבוע בתקנות משנה (א) או (ב), לפי הענין, ממחיר ההצעה לאמור: מחיר ההצעה של טובין מתוצרת הארץ מחולק ב-1.15 או 1.10, לפי הענין.

           (ה)  קיבלה הצעתו של ספק החוץ הזוכה את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול הנוסף כאמור, ייבחר אותו ספק כזוכה במכרז.

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

           (ו)   קיבלה הצעה של טובין מתוצרת הארץ תוצאה משוקללת זהה לזו של הצעת ספק החוץ או גבוהה ממנה, יציע המזמין למציע אותה הצעה להתקשר עמו במחיר שבו תקבל הצעתו תוצאה משוקללת זהה לזו של ספק החוץ.

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

           (ז)   לא הסכים אותו מציע להתקשר כאמור בתקנת משנה (ו), יציע המזמין הצעתו כאמור, לשני מציעים נוספים של הצעות של טובין מתוצרת הארץ, ובלבד שהתוצאה המשוקללת של הצעותיהם אינה נמוכה מזו של הצעת ספק החוץ; הפניה תיעשה לפי סדר התוצאה המשוקללת של ההצעות, מן הגבוהה לנמוכה.

(הוראת שעה) תשע"ה-2015

           (ח)  לא הסכים אף אחד מאותם המציעים להורדת מחיר כאמור, תיערך ההתקשרות עם מציע ההצעה של טובין מתוצרת הארץ, שלאחר הפניה לפי תקנות משנה (ו) ו-(ז) קיבלה הצעתו את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר.

לענין תקנה זו, "תוצאה משוקללת גבוהה ביותר" – התוצאה בעלת מרב היתרונות לעורך המכרז בהתאם לאמות המידה שנקבעו במכרז.

מיום 16.9.2015 עד יום 16.9.2020

הוראת שעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7543 מיום 16.8.2015 עמ' 1819

3. (א) המזמין יכלול במסמכי מכרז, ובמכרז פומבי – גם במודעה בעתונות, תנאי שלפיו תינתן העדפה בהתאם לתקנות משנה (ד) עד (ח) – במסגרת אמת המידה של המחיר – להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של 15% (להלן – הצעה של טובין מתוצרת הארץ) ולהצעות לרכישת טובין מאזור עוטף עזה שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של 20% (להלן – הצעה של טובין מאזור עוטף עזה); לא כלל המכרז אמות מידה אחרות זולת המחיר, יחולו תקנות משנה (ד) עד (ח), בשינויים המחויבים.

(ב) בהתקשרויות של חברות ממשלתיות או יחידות סמך ממשלתיות, אשר מיצאות 30% לפחות מתוצרתן, יהיה שיעור ההעדפה כאמור – 10%.

(ג) במסמכי המכרז יידרש מציע, כתנאי לקבלת ההעדפה, לצרף להצעה אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה, ולעניין העדפה של טובין מאזור עוטף עזה, הצהרה ולפיה הצעתו היא של טובין מאזור עוטף עזה שהתקיימו בה דרישות תקנה זאת.

(ד) היה אמור לזכות במכרז, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בו ללא העדפה, ספק חוץ (בתקנה זו – ספק החוץ), ישקלל המזמין בשנית את ההצעות של טובין מתוצרת הארץ ושל טובין מאזור עוטף עזה באופן שלענין אמת המידה של המחיר יובא בחשבון המחיר לאחר הפחתת שיעור ההעדפה הקבוע בתקנות משנה (א) או (ב), לפי הענין, ממחיר ההצעה לאמור: מחיר ההצעה של טובין מתוצרת הארץ מחולק ב-1.15 או 1.10, לפי הענין, ומחיר ההצעה של טובין מאזור עוטף עזה מחולק ב-1.20.

(ה) קיבלה הצעתו של ספק החוץ הזוכה את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול הנוסף כאמור, ייבחר אותו ספק כזוכה במכרז.

(ו) קיבלה הצעה של טובין מתוצרת הארץ או הצעה של טובין מאזור עוטף עזה תוצאה משוקללת זהה לזו של הצעת ספק החוץ או גבוהה ממנה, יציע המזמין למציע אותה הצעה ההצעה שקיבלה את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר להתקשר עמו במחיר שבו תקבל הצעתו תוצאה משוקללת זהה לזו של ספק החוץ.

(ז) לא הסכים אותו מציע להתקשר כאמור בתקנת משנה (ו), יציע המזמין הצעתו כאמור, לשני מציעים נוספים של הצעות של טובין מתוצרת הארץ ולמציע נוסף של הצעה של טובין מאזור עוטף עזה, ובלבד שהתוצאה המשוקללת של הצעותיהם אינה נמוכה מזו של הצעת ספק החוץ; הפניה תיעשה לפי סדר התוצאה המשוקללת של ההצעות, מן הגבוהה לנמוכה.

(ח) לא הסכים אף אחד מאותם המציעים להורדת מחיר כאמור, תיערך ההתקשרות עם מציע ההצעה של טובין מתוצרת הארץ או עם מציע של הצעה של טובין מאזור עוטף עזה, שלאחר הפניה לפי תקנות משנה (ו) ו-(ז) קיבלה הצעתו את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר.

לענין תקנה זו, "תוצאה משוקללת גבוהה ביותר" – התוצאה בעלת מרב היתרונות לעורך המכרז בהתאם לאמות המידה שנקבעו במכרז.

רכישת טקסטיל בעבור מערכת הבטחון, המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר (הוראת שעה) תשע"א-2011

3א[1].    (א)  בתקנה זו –

           "אומדן סכום העסקה" – אומדן שיקבע המזמין, לפני תום המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, על פי אחד מאלה:

(1)   המחיר שעל פיו התקשרה לאחרונה מערכת הביטחון עם ספק של טובין מתוצרת הארץ כהגדרתם בתקנה 1, לאחר עדכונו;

(2)   מחיר שוק בישראל של טובין מתוצרת הארץ כהגדרתם בתקנה 1;

(3)   תחשיב עלות של טובין מתוצרת הארץ כהגדרתם בתקנה 1;

           "טובין מתוצרת הארץ" – טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי מציע שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד רשום בישראל, שרוב עובדיו הם אזרחי ישראל או תושבי קבע בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה יותר מחמישים אחוזים מחיר ההצעה;

           "טקסטיל" – מוצרי הלבשה וביגוד, אוהלים, טרפולין, שמיכות, מוצרי כותנה, משי טווי מושזר או לתפירה, מוצרי בד סינתטי, מוצרי צמר או אריג קנבס או מוצר לציוד אישי המכיל סיבים טבעיים או סינתטיים, חוטים או בדים;

           "מערכת הביטחון" – משרד הביטחון וצבא ההגנה לישראל;

           "מצב חירום" – כל אחד מהמנויים להלן:

(1)   נסיבות חירום שבהן התקבל אישור הממשלה כאמור בסעיף 8(א) לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, או נסיבות חירום שבהן התקבלה הסכמת ראש הממשלה או התקיימה היוועצות עם ממלא מקום ראש הממשלה כאמור בסעיף 8(ב) לחוק האמור, ומצב מיוחד, כמשמעותו בסעיף 9 לחוק האמור;

(2)   מצב מיוחד בעורף, כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951;

(3)   אירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971;

(4)   תקופת הפעלה של משק לשעת חירום כפי שתחליט הממשלה או כפי שיחליטו שר הביטחון ושר האוצר.

           (ב)  על אף האמור בתקנות 3 ו-4, על רכישת טקסטיל בעבור מערכת הבטחון והמשרד לביטחון הפנים תחול תקנה זו, ככל שאינה סותרת התחייבויות של מדינת ישראל באמנות בין-לאומיות.

           (ג)   מזמין שהוא מערכת הביטחון יכלול במסמכי המכרז, ובמכרז פומבי גם במודעה בעיתונות ובאינטרנט, תנאי ולפיו תותר ההשתתפות במכרז לרכישת טקסטיל רק למציע הצעות של טובין מתוצרת הארץ.

           (ד)  מזמין שהוא המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר יפעל לפי הוראות אלה:

(1)   יכלול במסמכי המכרז, ובמכרז פומבי גם במודעה בעיתונות ובאינטרנט, תנאי ולפיו תינתן העדפה, במסגרת אמת המידה של המחיר, להצעות לרכישת טקסטיל מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טקסטיל מיובאים בתוספת של 50%, כמפורט בפסקאות (2) ו-(3);

(2)   היה אמור לזכות במכרז, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בו בלא העדפה, ספק חוץ, ישקלל המזמין שנית את ההצעות של טובין מתוצרת הארץ באופן שלעניין אמת המידה של המחיר יובא בחשבון המחיר לאחר הפחתת שיעור ההעדפה הקבוע בפסקה (1) ממחיר ההצעה, לאמור: מחיר ההצעה של טובין מתוצרת הארץ מחולק ב-1.5;

(3)   קיבלה הצעתו של ספק החוץ את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול כאמור לעיל, ייבחר אותו ספק כזוכה במכרז; קיבלה הצעה של טובין מתוצרת הארץ תוצאה משוקללת זהה לזו של הצעת ספק החוץ או גבוהה ממנה, תיבחר אותה הצעה כזוכה במכרז; לעניין פסקה זו, "תוצאה משוקללת גבוהה ביותר" – התוצאה המדורגת במקום הראשון בהתאם לאמות המידה שנקבעו במכרז.

           (ה)  במסמכי המכרז יידרש מציע כתנאי לקבלת העדפה לפי תקנה זו, לצרף להצעתו הצהרה מטעמו, ולפיה הצעתו היא של טובין מתוצרת הארץ שהתקיימו בה דרישות תקנה זאת, וכן אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.

           (ו)   תקנה זו לא תחול במקרים אלה:

(1)   עסקה מסוימת שהמנהל הכללי של משרד הביטחון, המפקח הכללי של המשטרה או נציב בתי הסוהר, לפי העניין, ראה כי קיימת מניעה להחלת תקנה זו בשל טעמים הקשורים בביטחון המדינה או שלום הציבור או קיומו של מצב חירום;

(2)   רכישה בעת מצב חירום, כאשר הרכישה קשורה לקיומו של מצב החירום;

(3)   עסקה של מערכת הביטחון לרכש הלבשה תחתונה, גופיית T-SHIRT, בגדי ספורט (מכנסיים, חולצה או כובע), גרביים, מעיל פליז, כומתה, בד דקרון או בד נייקו, תיקים למתגייס עד נפח של 25 ליטרים, תיק לכלי רחצה;

(4)   עסקה של המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל או שירות בתי הסוהר לרכישת ציוד אישי וספורט שרוכש השוטר או סוהר, בד למעט בד המורכב מ-100% כותנה, ציוד לרוכב אופנוע, ציוד לפיזור הפגנות או מהומות, אפוד "אולן", בגדר טרמי לאקלים קר או חם, ציוד לכלבן, ציוד מבצעי, אפוד לחבלן או לסוהר;

(5)   (פקעה);

(6)   התקשרות של מערכת הביטחון שבה חרגו כל ההצעות של טובין מתוצרת הארץ בלמעלה מעשרים וחמישה אחוזים מאומדן סכום העסקה;

(7)   בעסקה של מערכת הביטחון וקיים רק ספק אחד בישראל העומד בדרישות המזמין לגביה והוא ספק של טובין מתוצרת הארץ העומד בדרישות תקנה זו, ושהצעתו חורגת בלמעלה מ-25% מאומדן סכום העסקה;

(8)   בעסקה של המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל או שירות בתי הסוהר וקיים רק ספק אחד בישראל העומד בדרישות המזמין לגביה, והוא ספק של טובין מתוצרת הארץ העומד בדרישות תקנה זו, לאחר בחינת קיומם של ספקים כאמור בתקנה זו.

מיום 28.9.2011 עד יום 15.7.2020 (לאור הארכות תחולה בהוראות שעה לחוק חובת המכרזים)

פסקה 3א(ו)(5) עד יום 28.9.2012

הוראת שעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7027 מיום 29.8.2011 עמ' 1302

הוספת תקנה 3א

נוסח פסקה 3א(ו)(5):

(5) עסקה של המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל או שירות בתי הסוהר לתפירת מדים מבד פוליאסטר, משילוב של פוליאסטר וצמר או משילוב של פוליאסטר וויסקוזה;

פיצול מכרז

4.    (א)  במכרז לרכישת טובין ששווי ההתקשרות בו עולה על 30 מיליון שקלים חדשים והניתן לפיצול, יכללו מסמכי המכרז הוראה שלפיה רשאי המזמין להקטין את היקף ההתקשרות עם ספק חוץ ל-50% ללא שינוי במחיר.

           (ב)  ההחלטה על הזוכה במכרז כאמור, תיעשה בהתאם לאמור בתקנה 3; היה אמור לזכות במכרז ספק חוץ, יתן המזמין עדיפות למציע הטובין מתוצרת הארץ הזול ביותר במסגרת אמת המידה של המחיר, להתקשר עמו לגבי 50% מהיקף המכרז, במחיר ההצעה של ספק החוץ.

           (ג)   הסכים מציע הטובין מתוצרת הארץ להתקשר במחיר ההצעה של ספק החוץ כאמור, ייחתם הסכם לאספקת 50% מהטובין עם ספק החוץ שזכה, והסכם לאספקת 50% הנותרים עם מציע הטובין מתוצרת הארץ הזול ביותר; דחה מציע הטובין מתוצרת הארץ הזול ביותר את ההצעה, ייחתם הסכם לאספקת כל הטובין נושא המכרז עם ספק החוץ.

תק' תשס"ז-2007

פרק ג': (בוטל)

מיום 10.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6586 מיום 10.5.2007 עמ' 830

ביטול פרק ג'

הנוסח הקודם:

פרק ג': חובת שיתוף פעולה עסקי

תק' תשס"ז-2007

5.    (בוטלה).

מיום 10.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6586 מיום 10.5.2007 עמ' 830

ביטול תקנה 5

הנוסח הקודם:

חובת שיתוף עסקי

5. (א) הוראות פרק זה יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על התקשרות שנעשתה שלא במכרז.

(ב) המדינה ותאגיד ממשלתי יכללו במסמכי מכרז לרכישת טובין או לביצוע עבודה ששווי ההתקשרות בהם עולה על 1.5 מיליון שקלים חדשים, הוראה בדבר מחוייבות של ספק חוץ, אם יזכה במכרז, לקיים שיתוף פעולה עסקי בהתאם לתקנות אלה.

(ג) היה ספק החוץ יבואן – יידרש במסמכי המכרז לצרף התחייבות לשיתוף פעולה עסקי של יצרן הטובין.

תק' תשס"ז-2007

6.    (בוטלה).

מיום 10.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6586 מיום 10.5.2007 עמ' 830

ביטול תקנה 6

הנוסח הקודם:

דרכים לשיתוף פעולה עסקי

6. (א) שיתוף הפעולה העסקי יהיה בדרך של התקשרות משנה מקומית, השקעות, העברת ידע או רכישת טובין מתוצרת הארץ או עבודה או שירותים בארץ, למעט אלה:

(1) הוצאות, לרבות עמלת סוכן, שהוצאו לקידום מכירותיו של ספק חוץ בישראל;

(2) רכישת מניות של חברות אשר חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, חל עליהן, בשיעור שבו הרוכש אינו נהיה בעל ענין כהגדרתו באותו חוק.

(ב) השקעות, רכישה ומימון עבודות מחקר ופיתוח אשר יחושבו כשיתוף פעולה עסקי לא יכללו מענקים שניתנו בידי הממשלה כחלק מתכנית השקעה או מימון כאמור.

תק' תשס"ז-2007

7.    (בוטלה).

מיום 10.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6586 מיום 10.5.2007 עמ' 830

ביטול תקנה 7

הנוסח הקודם:

התחייבות לשיתוף פעולה עסקי

7. (א) מסמכי המכרז יכללו, בין היתר, את אלה:

(1) נוסח התחייבות של ספק חוץ לקיים שיתוף פעולה עסקי כאמור בתקנות אלה אם יזכה במכרז (להלן – התחייבות);

(2) שיעור שיתוף הפעולה העסקי הנדרש;

(3) כללים שייקבעו בידי הרשפ"ת לענין הדיווח אליה על קיום ההתחייבות.

(ב) ההתחייבות תהיה לטובת המדינה.

(ג) החליטה ועדת מכרזים כי ספק חוץ הוא הזוכה במכרז, ייחתם עמו הסכם רק לאחר שהרשפ"ת אישרה כי נחה דעתה שמולאו הוראות פרק זה; לא הודיעה הרשפ"ת למזמין על התנגדותה בתוך 14 ימים מיום שהומצאה לה החלטת ועדת המכרזים, רשאי המזמין לחתום על ההסכם.

(ד) עלה סך כל שווי ההתקשרויות השנתי אצל ספק חוץ על 3 מיליון שקלים חדשים בשנה, רשאית רשפ"ת לחתום הסכם מסגרת שבו ייערך חישוב כולל לגבי כל הפעילות העסקית של ספק החוץ ורכישותיו בישראל, ללא צורך בקבלת התחייבות נפרדת לכל רכישה.

תק' תשס"ז-2007

8.    (בוטלה).

מיום 10.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6586 מיום 10.5.2007 עמ' 830

ביטול תקנה 8

הנוסח הקודם:

היקף שיתוף פעולה עסקי נדרש

8. (א) היקף שיתוף הפעולה העסקי יהיה בסכום השווה ל-35% לפחות משווי העיסקה או שווי ההתקשרות, לפי הענין, אולם לענין שיתוף פעולה עסקי בתחומי הפעילות המנויים בתקנת משנה (ב) יחול האמור בה.

(ב) בתחומי הפעילות המפורטים להלן, יחושב סכום ההשקעה או המימון, לענין קביעת היקף שיתוף הפעולה העסקי, כסכום השווה ל-150% ממנו:

(1) השקעה ישירה בטכנולוגיה מתקדמת בישראל בניכוי מע"מ;

(2) השקעה ישירה בתעשיה בישראל בתחומים שאינם נמנים עם תחומי הטכנולוגיה המתקדמת, בניכוי מע"מ;

(3) מימון פעולות מחקר ופיתוח תעשייתי בישראל אשר לפחות 50% מהבעלות בפירותיהן או בזכויות לניצולן יישארו בידי הגורם המפתח בישראל.

(ג) הרשפ"ת רשאית לקבוע נוסח התחייבות לשיתוף פעולה עסקי, בהתאם לתקנות אלה; קביעה כאמור תפורסם ברשומות.

(ד) לבקשת המזמין תהיה הרשפ"ת רשאית לפטור מראש מחובת שיתוף פעולה עסקי או לאשר מראש שיתוף פעולה עסקי בהיקף נמוך מ-35%, אם התקיים אחד או יותר מתנאים אלה:

(1) דרישה לשיתוף פעולה עסקי או קביעת שיעור של 35%:

(א) לענין חברה ממשלתית, חברה בת ממשלתית ויחידת סמך כמשמעותה בתקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), תשנ"ג-1993, תפגע פגיעה מהותית ברווחיות או במהלך העסקים הרגיל של המזמין;

(ב) לענין תאגיד שהוקם בחוק, תפגע במילוי תפקידיו של התאגיד לפי חוק;

(2) ההתקשרות מהווה פריצת דרך מסחרית או מדינית;

(3) ההתקשרות היא בעלת אפיונים מיוחדים;

(4) קיים הסכם מסגרת, כאמור בתקנה 7(ד), בין הרשפ"ת ובין ספק החוץ;

(5) ספק החוץ הינו ספק יחיד;

(6) ההתקשרויות הן בתחום רכישת דלק.

(ה) על פטור או שיעור נמוך כאמור תבוא הודעה במסמכי המכרז.

תק' תשס"ז-2007

9.    (בוטלה).

מיום 10.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6586 מיום 10.5.2007 עמ' 830

ביטול תקנה 9

הנוסח הקודם:

התקשרות משנה מקומית

9. (א) במכרזים ששווי ההתקשרות בהם עולה על 15 מיליון שקלים חדשים שהם בתחומי טכנולוגיה, ואשר לדעת הרשפ"ת, יש בהם חשיבות לקידום התעשיה והפיתוח הטכנולוגי בארץ, וקיימת בארץ תעשיה המסוגלת להתקשר עם ספק חוץ בהתקשרות משנה מקומית, יכללו מסמכי המכרז אחד מאלה:

(1) הוראה בדבר התחייבות ספק החוץ, במסגרת התחייבותו להיקף שיתוף פעולה עסקי כאמור בתקנה 8, להתקשר בהתקשרות משנה מקומית, בהיקף שלא יפחת מ-20%; במקרה כאמור לא יחולו הוראות תקנות משנה (ב) ו-(ג);

(2) הוראה בדבר העדפת הצעות לרכישת טובין מיובאים בהתאם להיקף התקשרות המשנה המקומית הכלולה בהן.

(ב) בהשוואת הצעות של ספקי חוץ, בינן לבין עצמן, תינתן ההעדפה בשל התקשרות משנה מקומית בשיעור של 1% ממחיר ההצעה על 10% הראשונים של התקשרות משנה מקומית הכלולה בהצעה, ו-1% נוסף על כל 5% נוספים של התקשרות משנה מקומית בתוך ההצעה, המבוצעים כחלק מהמחוייבות לשיתוף פעולה עסקי; ההיקף המרבי של ההעדפה בגין התקשרות משנה מקומית לא יעלה על 5%.

(ג) אם בבדיקה שערכו המזמין או הרשפ"ת יימצא שהיקף התקשרות המשנה המקומית בפועל היה נמוך מהתחייבות ספק החוץ שבשלה קיבל את ההעדפה, יופחת מהמחיר המגיע לספק החוץ שיעור ההעדפה שניתן לו על פי הביצוע בפועל, וכן יופחת 1% משווי ההתקשרות על כל 1% של תכולה מקומית שלא ביצע על אף התחייבותו; הוראת תקנת משנה זו תיכלל במסמכי המכרז.

(ד) בלי לגרוע מחובתו לפי האמור בתקנה 7(א)(2), ספק חוץ שהתחייב להתקשר בהתקשרות משנה מקומית כאמור, או שזכה להעדפה בשל תכולה מקומית, יציג למזמין ולרשפ"ת בתום ביצוע העבודה אישור מאת רואה חשבון על היקף התקשרות המשנה המקומית כפי שבוצעה בפועל ועל מהותה.

תק' תשס"ז-2007

10.   (בוטלה).

מיום 10.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6586 מיום 10.5.2007 עמ' 830

ביטול תקנה 10

הנוסח הקודם:

תקופת ביצוע ההתחייבות לשיתוף הפעולה העסקי

10. ההתחייבות לשיתוף פעולה עסקי תבוצע בתקופת תוקפו של ההסכם נושא המכרז. הרשפ"ת רשאית, משיקולים הנוגעים לאופי שיתוף הפעולה העסקי או מורכבות ההתקשרות, להאריך את התקופה לביצוע שיתוף הפעולה העסקי.

תק' תשס"ז-2007

11.   (בוטלה).

מיום 10.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6586 מיום 10.5.2007 עמ' 830

ביטול תקנה 11

הנוסח הקודם:

בקשה לשינוי החלטה

11. (א) המזמין יהיה רשאי לפנות לועדה שחבריה הם שר האוצר, שר התעשיה והמסחר והשר הנוגע בדבר או מי שהוסמך לכך בידי כל אחד מאלה (להלן – הועדה), בבקשה לשינוי החלטה של הרשפ"ת; הועדה תהיה רשאית לאשר את החלטת הרשפ"ת, לשנותה, לבטלה, או להחזיר את הענין לרשפ"ת בצירוף הוראות.

(ב) לענין לשכת נשיא המדינה, הכנסת, משרד מבקר המדינה, בנק ישראל וועדת הבחירות המרכזית לכנסת, במקום "השר הנוגע בדבר" בתקנת משנה (א) יבוא "המנהל הכללי של לשכת נשיא המדינה", "יושב-ראש הכנסת", "נגיד בנק ישראל", "מבקר המדינה" או "יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת", לפי הענין.

(ג) הועדה תהיה מוסמכת לפטור מראש מזמין, מטעמים שיירשמו, מתחולת תקנות 3 ו-4; על פטור כאמור תינתן הודעה במסמכי המכרז, ובמכרז פומבי – גם במודעה בעתונות.

(ד) דין החלטת הועדה כדין החלטת ועדת שרים שהוקמה לפי חוק-יסוד: הממשלה.

תק' תשס"ז-2007

12.   (בוטלה).

מיום 10.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6586 מיום 10.5.2007 עמ' 830

ביטול תקנה 12

הנוסח הקודם:

אכיפת התחייבות לשיתוף פעולה עסקי

12. המעקב אחר מימוש ההתחייבות לשיתוף פעולה עסקי, לרבות סיווג תחומי הפעילות לענין חישוב היקף שיתוף הפעולה העסקי – אם יידרש בהתאם לתקנה 8 – ייעשה בידי הרשפ"ת לאחר חתימת ההסכם בין המזמין לספק החוץ.

פרק ד': תחולה

סייג לתחולה על חברות ממשלתיות

13.   הממשלה רשאית לפטור מתחולת תקנות אלה, כולן או חלקן, חברה ממשלתית או חברה-בת-ממשלתית. ועדת השרים להפרטה, כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, רשאית לפטור חברה כאמור מתחולת תקנות אלה, כולן או חלקן, מטעמים שבהפרטה.

יבוא ציוד בטחוני

14.   תקנות אלה לא יחולו על יבוא של מערכת הבטחון הממומן בכספי סיוע של מדינת חוץ.

תק' תשס"ז-2007

15.   (בוטלה).

מיום 10.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6586 מיום 10.5.2007 עמ' 830

ביטול תקנה 15

הנוסח הקודם:

פטור מטעמי בטחון

15. המנהל הכללי של משרד הבטחון רשאי לפטור עסקאות שאינן ממומנות מכספי סיוע מתחולת פרק ג', מטעמים הקשורים בבטחון המדינה.

תזקיקי דלק

16.   הוראות פרק ב' לתקנות אלה לא יחולו על יבוא של תזקיקי דלק.

פטור לבנק ישראל

17.   תקנות אלה לא יחולו על התקשרויות של בנק ישראל שעניינן הנפקת מטבע.

עדכון תק' תשס"ז-2007

18.   הסכומים הנקובים בתקנות 4(א), 5(ב), יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה החל בשנת 1996, לפי שיעור השינוי במדד ביחס למדד הידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לה.

מיום 10.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6586 מיום 10.5.2007 עמ' 830

18. הסכומים הנקובים בתקנות 4(א), 5(ב), 7(ד), ו-9(א), יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה החל בשנת 1996, לפי שיעור השינוי במדד ביחס למדד הידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לה.

תחולה ותחילה

19.   תקנות אלה יחולו לענין מכרז שפורסם החל ביום כ"ט בטבת תשנ"ה (1 בינואר 1995).

 

 

כ"ז בטבת תשנ"ה (30 בדצמבר 1994)                      יצחק רבין

                                                                                               ראש הממשלה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 562.

תוקנו ק"ת תשס"ז מס' 6586 מיום 10.5.2007 עמ' 830 – תק' תשס"ז-2007; תחולתן על מכרז שפורסם מיום תחילתן.

ק"ת תשע"א מס' 7027 מיום 29.8.2011 עמ' 1302 – הוראת שעה; תוקפה מיום 28.9.2011 עד יום 15.7.2020 ור' תקנה 3 לענין תחולה. ר' הארכת תחולה ס"ח תשע"ג מס' 2399 מיום 27.6.2013 עמ' 86 (ה"ח הכנסת תשע"ג מס' 503 עמ' 16) בסעיף 2 לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 22 – הוראת שעה), תשע"ג-2013. ס"ח תשע"ה מס' 2495 מיום 15.7.2015 עמ' 197 (ה"ח הכנסת תשע"ה מס' 598 עמ' 122) בסעיף 2 לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24 – הוראת שעה), תשע"ה-2015.

ק"ת תשע"ה מס' 7543 מיום 16.8.2015 עמ' 1818 – הוראת שעה; תחילתה 30 ימים מיום פרסומה ותוקפה 5 שנים מיום תחילתה ותחולתה על מכרזים שפורסמו בתקופת תוקפה.

[1] ר' הארכת תחולה ס"ח תשע"ה מס' 2495 מיום 15.7.2015 עמ' 197 (ה"ח הכנסת תשע"ה מס' 598 עמ' 122) בסעיף 2 לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24 – הוראת שעה), תשע"ה-2015.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות