נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד-1954

 

 

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות ביטחוניות

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק ב': עבירות

Go

3

סעיף 2

דין מסתנן

Go

4

סעיף 2א

יציאה שלא כדין

Go

4

סעיף 3

דין מסתנן לאחר שגורש מן הארץ

Go

4

סעיף 4

דין מסתנן מזויין

Go

4

סעיף 5

דין מסתנן שביצע עבירות מסויימות

Go

4

סעיף 6

דין הנותן מחסה או סעד אחר למסתנן

Go

4

סעיף 7

דין מי שסוחר עם מסתנן

Go

4

סעיף 7א

איסור על מסתנן להוציא רכוש מישראל

Go

4

סעיף 7ב

איסור הוצאת רכוש מישראל עבור מסתנן

Go

5

סעיף 7ג

עונשין

Go

5

סעיף 8

דין מי שדרכו לתת מחסה או סעד אחר למסתנן

Go

5

סעיף 9

חזקת ידיעה

Go

5

סעיף 9א

סייג לתחולה   הוראת שעה

Go

5

סעיף 10

חזקת מסתנן

Go

6

סעיף 27

מאסר וחיפוש

Go

6

 

פרק ג': גירוש והחזקה במשמורת

Go

6

סעיף 30

גירוש

Go

6

סעיף 30א

הבאה לפני ממונה ביקורת הגבולות וסמכויותיו

Go

7

סעיף 30ב

תנאי החזקה במשמורת

Go

8

סעיף 30ג

מינוי בית דין לביקורת משמורת של מסתננים

Go

8

סעיף 30ד

סמכויות בית הדין

Go

8

סעיף 30ה

החלת הוראות מחוק הכניסה לישראל לעניין בית הדין

Go

8

סעיף 30ו

ערעור ועתירה מינהליים

Go

9

סעיף 31

שחרור ממאסר לצורך גירוש

Go

9

סעיף 32

כיסוי הוצאות

Go

9

 

פרק ד': מרכז שהייה למסתננים – הוראת שעה

Go

9

 

פרק ה': הוראות שונות

Go

10

סעיף 33

החוק מוסיף ולא גורע

Go

10

סעיף 35

ביצוע

Go

10


חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד-1954*

(תיקון מס' 4) תשע"ד-2013

פרק א': הגדרות

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 74 (ה"ח 817)

הוספת כותרת פרק א'

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 3) תשע"ב-2012

           "בן משפחה" – הורה, הורה הורה, וכן אח או אחות ודו או דודה שגילם עולה על 21 שנים;

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 119 (ה"ח 577)

הוספת הגדרת "בן משפחה"

(תיקון מס' 3) תשע"ב-2012

           "חוק הכניסה לישראל" – חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 119 (ה"ח 577)

הוספת הגדרת "חוק הכניסה לישראל"

(תיקון מס' 3) תשע"ב-2012

           "חוק המעצרים" – חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996;

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 119 (ה"ח 577)

הוספת הגדרת "חוק המעצרים"

(תיקון מס' 3) תשע"ב-2012

           "מסתנן" – מי שאינו תושב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, שנכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל;

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 119 (ה"ח 577)

החלפת הגדרת "מסתנן"

הנוסח הקודם:

"מסתנן" - מי שנכנס לישראל, ביודעין ושלא כדין, וביום מן הימים שבין ט"ז בכסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947) ובין כניסתו היה אחד מאלה –

(1) אזרח או נתין של לבנון, מצרים, סוריה, סעודיה, עבר-הירדן, עירק או תימן;

(2) תושב או מבקר באחת הארצות האלה או בכל חלק של ארץ ישראל שמחוץ לישראל;

(3) אזרח ארצישראלי או תושב ארצישראלי חסר אזרחות או נתינות או שאזרחותו או שנתינותו מוטלת בספק, ויצא באותו פרק זמן ממקום מגוריו הרגיל בשטח שהיה לחלק מישראל אל מקום שמחוץ לישראל;

(תיקון מס' 3) תשע"ב-2012

           "ראש המטה הכללי" – (נמחקה);

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 119 (ה"ח 577)

מחיקת הגדרת "ראש המטה הכללי"

הנוסח הקודם:

"ראש המטה הכללי" - ראש המטה הכללי של צבא-הגנה לישראל;

           "מזויין" - לרבות מי שמזויין במכשיר או בחומר העשוי להמית אדם או לגרום לו חבלה חמורה או חבלה מסוכנת, אף שאינו כלי יריה או חומר נפץ או חומר מתלקח;

(תיקון מס' 3) תשע"ב-2012

           "ממונה ביקורת הגבולות" – כמשמעותו בחוק הכניסה לישראל.

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 119 (ה"ח 577)

הוספת הגדרת "ממונה ביקורת הגבולות"

(תיקון מס' 4) תשע"ד-2013

פרק ב': עבירות

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 74 (ה"ח 817)

הוספת כותרת פרק ב'

דין מסתנן

2.    המסתנן, דינו - מאסר חמש שנים או קנס חמשת אלפים לירות, או שני הענשים כאחד.

יציאה שלא כדין (תיקון מס' 1) תש"ך-1960 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

2א.     היוצא, ביודעין ושלא כדין, מישראל ללבנון, לסוריה, למצרים, לעבר-הירדן, לסעודיה, לעיראק, לתימן, לאיראן או לכל חלק מארץ ישראל שמחוץ לישראל, דינו - מאסר ארבע שנים או קנס חמשת אלפים לירות.

מיום 12.8.1960

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ך מס' 314 מיום 12.8.1960 עמ' 64 (ה"ח 426)

הוספת סעיף 2א

 

מיום 8.8.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2109 מיום 8.8.2007 עמ' 463 (ה"ח 158)

2א. היוצא, ביודעין ושלא כדין, מישראל ללבנון, לסוריה, למצרים, לעבר-הירדן, לסעודיה, לעיראק, לתימן או לתימן, לאיראן או לכל חלק מארץ ישראל שמחוץ לישראל, דינו - מאסר ארבע שנים או קנס חמשת אלפים לירות.

דין מסתנן לאחר שגורש מן הארץ

3.    מי שמסתנן לאחר שגורש מן הארץ, דינו - מאסר שבע שנים או קנס שבעת אלפים לירות, או שני הענשים כאחד.

דין מסתנן מזויין

4.    מי שהסתנן כשהוא מזויין, או בחברת אדם מזויין או נתמך על ידי אדם מזויין, דינו - מאסר חמש עשרה שנה, ואם היה המסתנן או האדם כאמור מזויין בכלי יריה או חומר נפץ, או חומר מתלקח, דינו - מאסר עולם.

דין מסתנן שביצע עבירות מסויימות

5.    מי שהסתנן וביצע פשע או עבירה שיש בה פגיעה ברכוש, שימוש בכוח או הפרת השלום, דינו - מאסר עולם.

דין הנותן מחסה או סעד אחר למסתנן

6.    מי שנתן מחסה למסתנן או נתן לו סעד אחר כדי להקל על הסתננותו או על שהותו שלא כדין בישראל, דינו - מאסר חמש שנים או קנס חמשת אלפים לירות, או שני הענשים כאחד.

דין מי שסוחר עם מסתנן

7.    מי שסוחר עם מסתנן, כל עוד הוא נמצא בישראל שלא כדין, דינו - מאסר חמש שנים או קנס חמשת אלפים לירות או שני הענשים כאחד.

איסור על מסתנן להוציא רכוש מישראל (הוראת שעה) תשע"ג-2013

7א.     (א)  בסעיף זה ובסעיפים 7ב ו-7ג –

           "הוצאת רכוש מישראל" – לרבות קבלת נכסים פיננסיים של המסתנן בישראל כנגד העמדת נכסים פיננסיים בעבורו במדינה אחרת;

           "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

           "כספים" – מזומנים, המחאות בנקאיות, המחאות נוסעים, ניירות ערך, שטרות, כרטיס תשלום וכל אמצעי תשלום אחר;

           "כרטיס תשלום" – כל לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים או שירותים או למשיכת מזומנים, שניתן לצבור בהם ערך כספי;

           "מסתנן" – כהגדרתו בסעיף 1, למעט מסתנן כאמור שניתנו לו אשרה ורישיון לפי חוק הכניסה לישראל לשם שיקום בשל היותו נפגע מעבירה לפי סעיפים 375א או 377א(א) לחוק העונשין;

           "נכסים פיננסיים" – כספים, אשראי או פיקדונות כספיים;

           "רכוש" – מיטלטלין, לרבות כספים וזכויות רכושיות, וכן רכוש שהוא תמורתו של רכוש כאמור;

           "שכר מינימום", לחודש – כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

           (ב)  (1)   מסתנן לא יוציא רכוש מישראל, אלא בעת יציאתו מישראל, ובהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן:

(א)   הרכוש הוא מיטלטלין לשימוש אישי סביר, שאינם כספים;

(ב)   (1)   הרכוש הוא בשווי שאינו עולה על המכפלה של שכר המינימום, לחודש, במספר חודשי השהייה של המסתנן בישראל (להלן – הסכום הקובע);

(2)   הרכוש הוא בשווי העולה על הסכום הקובע והמסתנן הוכיח לממונה ביקורת הגבולות כי הרכוש ששוויו עולה על הסכום הקובע שייך לו כדין ולא ניתן לו לצורך הוצאתו מישראל עבור מסתנן אחר;

(2)   התקיים אחד המקרים המנויים בפסקה (1), ייתן ממונה ביקורת הגבולות אישור למסתנן כדי שיוכל להוציא את הרכוש בעת יציאתו מישראל;

(3)   שר הפנים רשאי לקבוע תקנות לעניין סעיף קטן זה.

           (ג)   (1)   נמצא על גופו, בבגדיו או בכליו של מסתנן היוצא מישראל רכוש, בלי שניתן לגביו אישור ממונה ביקורת הגבולות לפי סעיפים קטנים (ב) או (ד), רשאי שוטר או פקיד מכס לתפוס בלא צו שופט את הרכוש האמור, ורכוש זה יישאר בשמירת המשטרה או המכס; לעניין זה, "רכוש" – למעט כספים בשווי שאינו עולה על הסכום הקובע, על סמך נתוני ממונה ביקורת הגבולות, ולמעט מיטלטלין לשימוש אישי סביר, שאינם כספים;

(2)   נמצא רכוש כאמור בפסקה (1), והמסתנן שהה במשמורת עד ליציאתו מישראל, לא ייתפס הרכוש, אלא אם כן ממונה ביקורת הגבולות אישר כי למסתנן ניתנה אפשרות סבירה לקבל אישור כאמור בסעיף קטן (ב)(2), להוצאת הרכוש מישראל;

(3)   אין בהוראות פסקאות (1) ו-(2) כדי לגרוע מהוראות כל דין;

(4)   שר הפנים, בהסכמת השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הטיפול ברכוש התפוס, לרבות אופן החזרתו, ובכלל זה החזרתו לפי החלטת בית המשפט כאמור בפסקה (5) או עם פקיעת תוקפו של חוק למניעת הסתננות (הוראת שעה), התשע"ג-2013;

(5)   לבקשת מסתנן או טוען אחר לזכות ברכוש שנתפס, רשאי בית משפט שלום לצוות כי הרכוש יוחזר למסתנן או יימסר לטוען אחר לזכות ברכוש, או שינהגו בו אחרת כפי שיורה בית המשפט, והכול בכפוף להוראות סעיף 7א(ב).

           (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), מסתנן רשאי להוציא רכוש מישראל אם ממונה ביקורת הגבולות התיר לו, באופן חריג ומיוחד, לעשות כן, לאחר שהשתכנע כי מתקיימים שניים אלה:

(1)   המסתנן אינו יכול לצאת מישראל למדינה אחרת;

(2)   הוכחה סכנת חיים שבה שרוי קרוב משפחה מדרגה ראשונה של המסתנן; לעניין זה לא יראו בתנאי המחייב בארץ מוצאו של המסתנן, כשלעצמם, שיקול לעניין מתן היתר לפי סעיף קטן זה.

(הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשע"ה-2014

           (ה)  הוראות סעיף זה לא יחולו על כספי פיקדון שעובד זר שהוא מסתנן זכאי להם לפי פרק ד' לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.

מיום 11.9.2013 עד יום 10.12.2021

הוראת שעה תשע"ג-2013

ס"ח תשע"ג מס' 2398 מיום 13.6.2013 עמ' 78 (ה"ח 718)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון) תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 85 (ה"ח 817)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 2) תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 95 (ה"ח 904)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח 1167)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 4) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2762 מיום 12.12.2018 עמ' 74 (ה"ח 1277)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 5) תשפ"א-2020

ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח 1375)

הוספת סעיף 7א

הנוסח:

איסור על מסתנן להוציא רכוש מישראל

7א. (א) בסעיף זה ובסעיפים 7ב ו-7ג –

"הוצאת רכוש מישראל" – לרבות קבלת נכסים פיננסיים של המסתנן בישראל כנגד העמדת נכסים פיננסיים בעבורו במדינה אחרת;

"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

"כספים" – מזומנים, המחאות בנקאיות, המחאות נוסעים, ניירות ערך, שטרות, כרטיס תשלום וכל אמצעי תשלום אחר;

"כרטיס תשלום" – כל לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים או שירותים או למשיכת מזומנים, שניתן לצבור בהם ערך כספי;

"מסתנן" – כהגדרתו בסעיף 1, למעט מסתנן כאמור שניתנו לו אשרה ורישיון לפי חוק הכניסה לישראל לשם שיקום בשל היותו נפגע מעבירה לפי סעיפים 375א או 377א(א) לחוק העונשין;

"נכסים פיננסיים" – כספים, אשראי או פיקדונות כספיים;

"רכוש" – מיטלטלין, לרבות כספים וזכויות רכושיות, וכן רכוש שהוא תמורתו של רכוש כאמור;

"שכר מינימום", לחודש – כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

(ב) (1) מסתנן לא יוציא רכוש מישראל, אלא בעת יציאתו מישראל, ובהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן:

(א) הרכוש הוא מיטלטלין לשימוש אישי סביר, שאינם כספים;

(ב) (1) הרכוש הוא בשווי שאינו עולה על המכפלה של שכר המינימום, לחודש, במספר חודשי השהייה של המסתנן בישראל (להלן – הסכום הקובע);

(2) הרכוש הוא בשווי העולה על הסכום הקובע והמסתנן הוכיח לממונה ביקורת הגבולות כי הרכוש ששוויו עולה על הסכום הקובע שייך לו כדין ולא ניתן לו לצורך הוצאתו מישראל עבור מסתנן אחר;

(2) התקיים אחד המקרים המנויים בפסקה (1), ייתן ממונה ביקורת הגבולות אישור למסתנן כדי שיוכל להוציא את הרכוש בעת יציאתו מישראל;

(3) שר הפנים רשאי לקבוע תקנות לעניין סעיף קטן זה.

(ג) (1) נמצא על גופו, בבגדיו או בכליו של מסתנן היוצא מישראל רכוש, בלי שניתן לגביו אישור ממונה ביקורת הגבולות לפי סעיפים קטנים (ב) או (ד), רשאי שוטר או פקיד מכס לתפוס בלא צו שופט את הרכוש האמור, ורכוש זה יישאר בשמירת המשטרה או המכס; לעניין זה, "רכוש" – למעט כספים בשווי שאינו עולה על הסכום הקובע, על סמך נתוני ממונה ביקורת הגבולות, ולמעט מיטלטלין לשימוש אישי סביר, שאינם כספים;

(2) נמצא רכוש כאמור בפסקה (1), והמסתנן שהה במשמורת עד ליציאתו מישראל, לא ייתפס הרכוש, אלא אם כן ממונה ביקורת הגבולות אישר כי למסתנן ניתנה אפשרות סבירה לקבל אישור כאמור בסעיף קטן (ב)(2), להוצאת הרכוש מישראל;

(3) אין בהוראות פסקאות (1) ו-(2) כדי לגרוע מהוראות כל דין;

(4) שר הפנים, בהסכמת השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הטיפול ברכוש התפוס, לרבות אופן החזרתו, ובכלל זה החזרתו לפי החלטת בית המשפט כאמור בפסקה (5) או עם פקיעת תוקפו של חוק למניעת הסתננות (הוראת שעה), התשע"ג-2013;

(5) לבקשת מסתנן או טוען אחר לזכות ברכוש שנתפס, רשאי בית משפט שלום לצוות כי הרכוש יוחזר למסתנן או יימסר לטוען אחר לזכות ברכוש, או שינהגו בו אחרת כפי שיורה בית המשפט, והכול בכפוף להוראות סעיף 7א(ב).

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), מסתנן רשאי להוציא רכוש מישראל אם ממונה ביקורת הגבולות התיר לו, באופן חריג ומיוחד, לעשות כן, לאחר שהשתכנע כי מתקיימים שניים אלה:

(1) המסתנן אינו יכול לצאת מישראל למדינה אחרת;

(2) הוכחה סכנת חיים שבה שרוי קרוב משפחה מדרגה ראשונה של המסתנן; לעניין זה לא יראו בתנאי המחייב בארץ מוצאו של המסתנן, כשלעצמם, שיקול לעניין מתן היתר לפי סעיף קטן זה.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 11.12.2016

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 102 (ה"ח 904)

הוספת סעיף קטן 7א(ה)

הנוסח:

(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על כספי פיקדון שעובד זר שהוא מסתנן זכאי להם לפי פרק ד' לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.

איסור הוצאת רכוש מישראל עבור מסתנן (הוראת שעה) תשע"ג-2013

7ב.     לא יוציא אדם רכוש מישראל, עבור מסתנן, אלא בהתקיים אחד מאלה:

(1)  המסתנן קיבל היתר להוצאת הרכוש מישראל לפי סעיף 7א(ד);

(2)  המסתנן קיבל אישור להוצאת כספים מממונה ביקורת הגבולות לאחר שיצא מישראל, ובלבד שהכספים מגיעים לו כדין וטרם שולמו לו; התקיימו התנאים האמורים, ייתן ממונה ביקורת הגבולות אישור לאדם להוציא כספים מישראל עבור מסתנן.

מיום 11.9.2013 עד יום 10.12.2021

הוראת שעה תשע"ג-2013

ס"ח תשע"ג מס' 2398 מיום 13.6.2013 עמ' 80 (ה"ח 718)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון) תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 85 (ה"ח 817)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 2) תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 95 (ה"ח 904)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח 1167)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 4) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2762 מיום 12.12.2018 עמ' 74 (ה"ח 1277)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 5) תשפ"א-2020

ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח 1375)

הוספת סעיף 7ב

הנוסח:

איסור הוצאת רכוש מישראל עבור מסתנן

7ב. לא יוציא אדם רכוש מישראל, עבור מסתנן, אלא בהתקיים אחד מאלה:

(1) המסתנן קיבל היתר להוצאת הרכוש מישראל לפי סעיף 7א(ד);

(2) המסתנן קיבל אישור להוצאת כספים מממונה ביקורת הגבולות לאחר שיצא מישראל, ובלבד שהכספים מגיעים לו כדין וטרם שולמו לו; התקיימו התנאים האמורים, ייתן ממונה ביקורת הגבולות אישור לאדם להוציא כספים מישראל עבור מסתנן.

עונשין (הוראת שעה) תשע"ג-2013

7ג.      (א)  מסתנן המוציא רכוש מישראל, בניגוד להוראות סעיף 7א, דינו – מאסר שלושה חודשים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

           (ב)  אדם המוציא רכוש מישראל, עבור מסתנן, בניגוד להוראות סעיף 7ב, דינו – מאסר שנה או קנס שהוא אחד מאלה, לפי הגבוה:

(1)   הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין;

(2)   פי שניים משווי הרכוש שהוציא מישראל או שהתכוון להוציא מישראל, עבור אותו מסתנן.

מיום 11.9.2013 עד יום 10.12.2021

הוראת שעה תשע"ג-2013

ס"ח תשע"ג מס' 2398 מיום 13.6.2013 עמ' 80 (ה"ח 718)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון) תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 85 (ה"ח 817)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 2) תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 95 (ה"ח 904)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח 1167)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 4) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2762 מיום 12.12.2018 עמ' 74 (ה"ח 1277)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 5) תשפ"א-2020

ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח 1375)

הוספת סעיף 7ג

הנוסח:

עונשין

7ג. (א) מסתנן המוציא רכוש מישראל, בניגוד להוראות סעיף 7א, דינו – מאסר שלושה חודשים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

(ב) אדם המוציא רכוש מישראל, עבור מסתנן, בניגוד להוראות סעיף 7ב, דינו – מאסר שנה או קנס שהוא אחד מאלה, לפי הגבוה:

(1) הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין;

(2) פי שניים משווי הרכוש שהוציא מישראל או שהתכוון להוציא מישראל, עבור אותו מסתנן.

דין מי שדרכו לתת מחסה או סעד אחר למסתנן

8.    מי שנתן מחסה למסתנן, או נתן לו סעד אחר כדי להקל על הסתננותו או כדי להקל על שהותו שלא כדין בישראל ונוכח בית הדין לדעת שהוא כבר נתן מחסה או סעד כאמור, דינו - מאסר חמש עשרה שנה או קנס עשרת אלפים לירות או שני הענשים כאחד.

חזקת ידיעה

9.    כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר –

(1)   רואים נאשם לפי סעיפים 6 או 8 כאילו ידע במקבל המחסה או הסעד האחר, שהוא מסתנן ושהוא שוהה בישראל שלא כדין;

(2)   רואים נאשם לפי סעיף 7 כאילו ידע באדם שסחר עמו שהוא מסתנן ושהוא שוהה בישראל שלא כדין.

סייג לתחולה – הוראת שעה (הוראת שעה) תשע"ב-2012 (הוראת שעה) תשע"ד-2013

9א.     בתקופות האמורות בסעיפים 9 ו-10 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"ב-2011 –

(1)  בסעיף 4, הסיפה החל במילים "ואם היה המסתנן או האדם כאמור מזויין" – לא תיקרא;

(הוראת שעה) תשע"ג-2013

(2)  הוראות סעיפים 5 עד 7, 8 ו-9 לא יחולו אלא לעניין מסתנן שהוא מזוין או שהסתנן כדי לבצע עבירה –

(א)   של סחר בבני אדם לפי סעיף 377א(א)(5) לחוק העונשין, התשל"ז-1977;

(ב)   כדי לבצע עבירה לפי סימן ב' בפרק ג' לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.

מיום 18.1.2012 עד יום 10.12.2021

הוראת שעה תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 119 (ה"ח 577)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון) תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 85 (ה"ח 817)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 2) תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 95 (ה"ח 904)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח 1167)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020

ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח 1375)

הוספת סעיף 9א

 

מיום 11.9.2013 עד יום 10.12.2021

הוראת שעה תשע"ג-2013

ס"ח תשע"ג מס' 2398 מיום 13.6.2013 עמ' 80 (ה"ח 718)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון) תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 85 (ה"ח 817)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 2) תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 102 (ה"ח 904)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח 1167)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 4) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2762 מיום 12.12.2018 עמ' 74 (ה"ח 1277)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 5) תשפ"א-2020

ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח 1375)

(2) הוראות סעיפים 5 עד 9 סעיפים 5 עד 7, 8 ו-9 לא יחולו אלא לעניין מסתנן שהוא מזוין או שהסתנן כדי לבצע עבירה –

 

מיום 11.12.2013 עד יום 10.12.2021

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 74 (ה"ח 817)

הוראת שעה תשע"ד-2013 (תיקון) תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 95 (ה"ח 904)

הוראת שעה תשע"ד-2013 (תיקון מס' 2) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח 1167)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 5) תשפ"א-2020

ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח 1375)

9א. בתקופה האמורה בסעיף 9 בתקופות האמורות בסעיפים 9 ו-10 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), תשע"ב-2011 –

חזקת מסתנן

10.   אדם שנכנס לישראל ללא רשות כניסה, או שוהה בישראל שלא כדין, רואים אותו לענין חוק זה כמסתנן, כל עוד לא יוכיח את ההיפך.

(תיקון מס' 3)  תשע"ב-2012

11.   (בוטל).

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

ביטול סעיף 11

הנוסח הקודם:

הקמת בתי דין

11. יוקמו בתי דין למניעת הסתננות.

(תיקון מס' 3)  תשע"ב-2012

12.   (בוטל).

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

מינויי דיינים

12. שר הבטחון, לפי הצעת ראש המטה הכללי, ימנה מבין קציני צבא-הגנה לישראל דיינים לבתי דין למניעת הסתננות.

(תיקון מס' 3)  תשע"ב-2012

13.   (בוטל).

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

סוגי בתי הדין

13. בתי דין למניעת הסתננות הם שנים:

(1) בית דין של דן יחיד, כערכאה ראשונה;

(2) בית דין של שלושה, כערכאת ערעור.

(תיקון מס' 3)  תשע"ב-2012

14.   (בוטל).

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

ביטול סעיף 14

הנוסח הקודם:

אב בית דין יהיה חייל בעל השכלה משפטית

14. לא יתמנה כאב בית דין בבית דין של שלושה, אלא חייל בעל הכשרה משפטית, כמשמעותו בתקנה 168 לחוקת השיפוט תש"ח.

(תיקון מס' 3)  תשע"ב-2012

15.   (בוטל).

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

ביטול סעיף 15

הנוסח הקודם:

מינוי תובעים

15. ראש המטה הכללי ימנה תובעים של בתי הדין למניעת הסתננות. אחד מהם יתמנה תובע ראשי.

(תיקון מס' 3)  תשע"ב-2012

16.   (בוטל).

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

ביטול סעיף 16

הנוסח הקודם:

סמכויות בית דין של דן יחיד

16. בית דין של דן יחיד יהיה מוסמך לשפוט על כל עבירה לפי חוק זה, ויהיו לו לשם כך, נוסף לאמור בחוק זה, כל הסמכויות שיש לבית משפט מחוזי בענינים פליליים, אלא שדן יחיד אשר אינו חייל בעל הכשרה משפטית כאמור בסעיף 14, לא יטיל עונש מאסר שלמעלה משתי שנים וקנס בסכום שלמעלה מאלף לירות.

(תיקון מס' 3)  תשע"ב-2012

17.   (בוטל).

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

ביטול סעיף 17

הנוסח הקודם:

כתב אישום

17. כתב אישום לבית דין של דן יחיד יוגש על ידי תובע.

(תיקון מס' 3)  תשע"ב-2012

18.   (בוטל).

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

ביטול סעיף 18

הנוסח הקודם:

הגנת נאשם

18. משהוגש כתב אישום, רשאי בית הדין למנות סניגור לנאשם שלא בחר לעצמו סניגור, בין על פי בקשת הנאשם ובין ביזמתו שלו.

(תיקון מס' 3)  תשע"ב-2012

19.   (בוטל).

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

ביטול סעיף 19

הנוסח הקודם:

הפסקת הדיון

19. היועץ המשפטי לממשלת ישראל רשאי בכל עת שלפני מתן פסק דין לצוות על עיכוב הדין בבית דין של דן יחיד.

(תיקון מס' 3)  תשע"ב-2012

20.   (בוטל).

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

ביטול סעיף 20

הנוסח הקודם:

ערעור

20. הנאשם והתובע הראשי רשאים לערער על כל פסק דין של דן יחיד לבית דין של שלושה תוך חמישה עשר יום מיום הקראת פסק הדין.

(תיקון מס' 3)  תשע"ב-2012

21.   (בוטל).

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

ביטול סעיף 21

הנוסח הקודם:

המשיב בערעור ובאי כוחו

21. (א) המשיב בערעור שהוגש על ידי הנאשם יהיה התובע הראשי.

(ב) כל תובע של בית דין למניעת הסתננות יכול להופיע כבא כוחו של התובע הראשי בערעור.

(תיקון מס' 3)  תשע"ב-2012

22.   (בוטל).

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

ביטול סעיף 22

הנוסח הקודם:

סמכויות בית דין של שלושה

22. לבית דין של שלושה הדן בערעור לפי חוק זה יהיו כל הסמכויות שיש לבית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים.

(תיקון מס' 3)  תשע"ב-2012

23.   (בוטל).

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

ביטול סעיף 23

הנוסח הקודם:

סופיות

23. פסק דין שניתן על ידי בית דין של שלושה הוא סופי ואין עליו ערעור.

(תיקון מס' 3)  תשע"ב-2012

24.   (בוטל).

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

ביטול סעיף 24

הנוסח הקודם:

אי-הזדקקות לטענות פגם

24. בית דין למניעת הסתננות לא יזדקק לטענת פגם בהזמנת הנאשם או בכתב האישום, בצורתם או בתכנם, אם יראה, מטעמים שעליו לפרטם בהחלטתו, שאי הזדקקות לטענה אינה עלולה לגרום לעיוות הדין.

(תיקון מס' 3)  תשע"ב-2012

25.   (בוטל).

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

ביטול סעיף 25

הנוסח הקודם:

סטיה מדיני הראיה

25. בית דין רשאי לסטות מדיני הראיה, אם הוא משוכנע שהדבר יועיל לגילוי האמת ולעשיית משפט צדק; החליט בית הדין לסטות מדיני הראיה כאמור, ירשום את הטעמים שהניעוהו להחלטתו.

(תיקון מס' 3)  תשע"ב-2012

26.   (בוטל).

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

ביטול סעיף 26

הנוסח הקודם:

סדרי הדין

26. (א) במידה שאין בחוק זה או בתקנות בדבר סדרי דין שיותקנו לפיו הוראה אחרת -

(1) יחולו בבית דין יחיד סדרי הדין הנוהגים אותה שעה בבית דין מחוזי לפי חוקת השיפוט תש"ח, בתיאומים לפי הענין;

(2) יחולו בבית דין של שלושה סדרי הדין הנוהגים בבית הדין העליון, בערעור על פסק דין של בית דין מחוזי, לפי אותה חוקה, בתיאומים לפי הענין, אלא שלגבי בית דין למניעת הסתננות לא תחול תקנה 146 לאותה חוקה.

(ב) הדיון בבית דין למניעת הסתננות ייערך בדלתיים פתוחות אם לא החליט בית הדין לערכו, כולו או מקצתו, בדלתיים סגורות, משום שהדבר דרוש, לדעתו, לשם שמירה על בטחון המדינה.

מאסר וחיפוש

27.   פקודת הפרוצדורה הפלילית (מאסר וחיפושים), חלה על אדם הנאשם בעבירה לפי חוק זה, בשינויים הבאים:

(1)   הסמכות לשחרר בערבות לפני האישום תהיה נתונה לדן יחיד;

(2)   הסמכות הנתונה בה לשוטר תהיתה נתונה גם לחייל.

(תיקון מס' 3)  תשע"ב-2012

28.   (בוטל).

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

ביטול סעיף 28

הנוסח הקודם:

שחרור בערבות

28. פקודת השחרור בערבות, 1944, חלה על אדם הנאשם בעבירה לפי חוק זה, בשינויים הבאים:

(1) הסמכות לשחרר בערבות לפני האישום תהיה נתונה לדן יחיד;

(2) הסמכות לשחרר בערבות משהוגש כתב אישום ועד למתן פסק הדין במשפט תהיה נתונה לבית הדין שדן באשמה;

(3) הסמכות לשחרר בערבות משהוגש ערעור תהיה נתונה לבית הדין הדן בערעור.

(תיקון מס' 3)  תשע"ב-2012

29.   (בוטל).

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

ביטול סעיף 29

הנוסח הקודם:

הוצאה לפועל

29. פסק דין של בית דין למניעת הסתננות כמוהו כפסק דין של בית משפט אזרחי בכל הנוגע להוצאתו לפועל, ויבוצע מיד לאחר נתינתו, אם לא הורה בית הדין הוראה אחרת.

(תיקון מס' 4) תשע"ד-2013

פרק ג': גירוש והחזקה במשמורת

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 74 (ה"ח 817)

הוספת כותרת פרק ג'

גירוש

30.   (א)  שר הבטחון, או מי שהוסמך על ידיו, רשאי לצוות בכתב על גירושו של מסתנן בין שהואשם לפי חוק זה ובין שלא הואשם. הצו ישמש אסמכתה חוקית להחזיק את המסתנן במשמורת עד לגירושו.

(הוראת שעה) תשע"ב-2012

           (א1)        צו גירוש לפי סעיף קטן (א) לא יבוצע אלא לאחר ששר הביטחון או עובד מדינה בכיר שהוסמך על ידיו, קבע כי ניתן לעשות כן בהתחשב בנסיבותיו האישיות של המסתנן ובמדינת היעד לגירושו.

(הוראת שעה) תשע"ב-2012

           (א2)        ניתנו למסתנן אשרה ורישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, יבטל שר הביטחון או מי שהוסמך על ידו את צו הגירוש שניתן לגביו לפי סעיף קטן (א).

(הוראת שעה) תשע"ב-2012

           (ב)  מי שנכנס לישראל ללא רשות כניסה לפני תחילתו של חוק זה ומותר בגלל זה לצוות על גירושו מישראל בין לפי פקודת העליה, 1941, ובין לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, יחולו עליו הוראות סעיף זה, כאילו נכנס לישראל לאחר תחילתו של חוק זה.

מיום 18.1.2012 עד יום 10.12.2021

הוראת שעה תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון) תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 85 (ה"ח 817)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 2) תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 95 (ה"ח 904)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח 1167)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020

ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח 1375)

(א1) צו גירוש לפי סעיף קטן (א) לא יבוצע אלא לאחר ששר הביטחון או עובד מדינה בכיר שהוסמך על ידיו, קבע כי ניתן לעשות כן בהתחשב בנסיבותיו האישיות של המסתנן ובמדינת היעד לגירושו.

(א2) ניתנו למסתנן אשרה ורישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, יבטל שר הביטחון או מי שהוסמך על ידו את צו הגירוש שניתן לגביו לפי סעיף קטן (א).

(ב) מי שנכנס לישראל ללא רשות כניסה לפני תחילתו של חוק זה ומותר בגלל זה לצוות על גירושו מישראל בין לפי פקודת העליה, 1941, ובין לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, יחולו עליו הוראות סעיף קטן (א) סעיף זה, כאילו נכנס לישראל לאחר תחילתו של חוק זה.

הבאה לפני ממונה ביקורת הגבולות וסמכויותיו (הוראת שעה) תשע"ד-2013

30א.   (א)  מסתנן הנתון במשמורת יובא לפני ממונה ביקורת הגבולות, לא יאוחר מחמישה ימים מיום תחילת החזקתו במשמורת.

           (ב)  ממונה ביקורת הגבולות רשאי לשחרר מסתנן בעירבון כספי, בערבות בנקאית או בערובה מתאימה אחרת או בתנאים שימצא לנכון (בחוק זה – ערובה), אם שוכנע כי מתקיים אחד מאלה:

(1)   בשל גילו או מצב בריאותו של המסתנן לרבות בריאותו הנפשית, החזקתו במשמורת עלולה לגרום נזק לבריאותו כאמור, ואין דרך אחרת למנוע את הנזק האמור;

(2)   קיימים טעמים הומניטריים מיוחדים אחרים מהאמור בפסקה (1) המצדיקים את שחרורו של המסתנן בערובה, לרבות אם עקב החזקה במשמורת ייוותר קטין בלא השגחה;

(3)   המסתנן הוא קטין שאינו מלווה בבן משפחה או באפוטרופוס;

(4)   שחרורו בערובה של המסתנן יש בו כדי לסייע בהליכי גירושו;

(5)   חלפו 60 ימים מהמועד שבו הגיש המסתנן בקשה לקבלת אשרה ורישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, וטרם החל הטיפול בבקשה.

           (ג)   ממונה ביקורת הגבולות ישחרר מסתנן בערובה אם חלפו שלושה חודשים מיום תחילת החזקתו של המסתנן במשמורת.

           (ד)  על אף הוראות סעיף קטן (ב)(2), (4), או (5) או סעיף קטן (ג), לא ישוחרר מסתנן בערובה אם שוכנע ממונה ביקורת הגבולות כי מתקיים אחד מאלה:

(1)   גירושו מישראל נמנע או מתעכב בשל העדר שיתוף פעולה מלא מצדו, לרבות לעניין הבהרת זהותו או הסדרת הליכי גירושו מישראל;

(2)   יש בשחרורו כדי לסכן את ביטחון המדינה, את שלום הציבור או את בריאות הציבור; לעניין זה רשאי ממונה ביקורת הגבולות להסתמך על חוות דעת מאת גורמי הביטחון המוסמכים, ולפיה במדינת מושבו או באזור מגוריו של המסתנן מתבצעת פעילות העלולה לסכן את ביטחון מדינת ישראל או אזרחיה;

והכול, אלא אם כן שוכנע ממונה ביקורת הגבולות כי בשל גילו או מצב בריאותו של המסתנן, החזקתו במשמורת עלולה לגרום נזק לבריאותו, ואין דרך אחרת למנוע את הנזק האמור.

           (ה)  שחרור בערובה ממשמורת יותנה בתנאים שיקבע ממונה ביקורת הגבולות לשם הבטחת התייצבותו של המסתנן לצורך גירושו מישראל במועד שנקבע או לצורך הליכים אחרים לפי דין; ממונה ביקורת הגבולות רשאי, בכל עת, לעיין מחדש בתנאי הערובה, אם התגלו עובדות חדשות או אם השתנו הנסיבות ממועד מתן ההחלטה על השחרור בערובה.

           (ו)   מסתנן ששוחרר בערובה ממשמורת לפי סעיף זה, יראו את ההחלטה בדבר שחרורו בערובה כאסמכתה חוקית לשהייתו בישראל, לתקופת השחרור בערובה; תוקף ההחלטה בדבר שחרור בערובה מותנה בקיום התנאים לשחרור כאמור.

           (ז)   ביקש ערב לבטל ערובה שנתן, רשאי ממונה ביקורת הגבולות להיעתר לבקשה או לסרב לה, ובלבד שבהחלטתו יהיה כדי להבטיח את התייצבותו של המסתנן על ידי המצאת ערובה אחרת; לא ניתן להבטיח את התייצבותו של המסתנן בהמצאת ערובה אחרת, יוחזר המסתנן למשמורת.

           (ח)  גורש המסתנן מישראל במועד שנקבע, יופטרו הוא וערביו מערבותם ויוחזר העירבון הכספי, לפי העניין.

           (ט)  נוכח ממונה ביקורת הגבולות כי מסתנן ששוחרר בערובה הפר או עומד להפר תנאי מתנאי שחרורו בערובה, רשאי הוא להורות, בצו, על החזרתו למשמורת, וכן רשאי הוא להורות על חילוט או מימוש הערובה.

           (י)   לא תינתן הוראה על חילוט או מימוש הערובה כאמור בסעיף קטן (ט) אלא לאחר שניתנה הזדמנות למסתנן או לערב, לפי העניין, לטעון את טענותיו, ובלבד שניתן לאתרו באופן סביר.

           (יא) הורה ממונה ביקורת הגבולות על שחרורו בערובה של מסתנן לפי סעיף זה, ומתקיימים התנאים למתן הוראת שהייה לאותו מסתנן לפי סעיף 32ד, ייתן לו הממונה הוראת שהייה כאמור לפי הוראות אותו סעיף.

מיום 18.1.2012 עד יום 17.1.2015 (הסעיף בוטל בבג"ץ ביום 16.9.2013)

הוראת שעה תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 120 (ה"ח 577)

הוספת סעיף 30א

הנוסח:

הבאה לפני ממונה ביקורת הגבולות וסמכויותיו

30א. (א) מסתנן הנתון במשמורת יובא לפני ממונה ביקורת הגבולות, לא יאוחר משבעה ימי עבודה מיום תחילת החזקתו במשמורת.

(ב) ממונה ביקורת הגבולות, רשאי, במקרים חריגים, לשחרר מסתנן בעירבון כספי, בערבות בנקאית או בערובה מתאימה אחרת או בתנאים שימצא לנכון (בחוק זה – ערובה), אם שוכנע כי מתקיים אחד מאלה:

(1) בשל גילו או מצב בריאותו של המסתנן, החזקתו במשמורת עלולה לגרום נזק לבריאותו, ואין דרך אחרת למנוע את הנזק האמור;

(2) קיימים טעמים הומניטריים מיוחדים אחרים מהאמור בפסקה (1) המצדיקים את שחרורו של המסתנן בערובה, לרבות אם עקב החזקה במשמורת ייוותר קטין בלא השגחה;

(3) המסתנן הוא קטין שאינו מלווה על ידי בן משפחה או אפוטרופוס;

(4) שחרורו בערובה של המסתנן יש בו כדי לסייע בהליכי גירושו.

(ג) ממונה ביקורת הגבולות רשאי לשחרר מסתנן בערובה, אם שוכנע כי מתקיים אחד מאלה:

(1) חלפו שלושה חודשים מהמועד שבו הגיש המסתנן בקשה לקבלת אשרה ורישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, וטרם החל הטיפול בבקשה;

(2) חלפו תשעה חודשים מהמועד שבו הגיש המסתנן בקשה כאמור בפסקה (1) וטרם ניתנה החלטה בבקשה;

(3) חלפו שלוש שנים מיום תחילת החזקתו של המסתנן במשמורת.

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ב)(2) או (4) או (ג), לא ישוחרר מסתנן בערובה אם שוכנע ממונה ביקורת הגבולות כי התקיים תנאי מהתנאים המפורטים להלן:

(1) גירושו מישראל נמנע או מתעכב בשל העדר שיתוף פעולה מלא מצדו, לרבות לעניין הבהרת זהותו או הסדרת הליכי גירושו מישראל;

(2) יש בשחרורו כדי לסכן את ביטחון המדינה, את שלום הציבור או את בריאות הציבור;

(3) הוגשה לממונה ביקורת הגבולות חוות דעת מאת גורמי הביטחון המוסמכים שלפיה במדינת מושבו או באזור מגוריו של המסתנן מתבצעת פעילות העלולה לסכן את ביטחון מדינת ישראל או אזרחיה;

והכל, אלא אם כן שוכנע ממונה ביקורת הגבולות כי בשל גילו או מצב בריאותו של המסתנן, החזקתו במשמורת עלולה לגרום נזק לבריאותו, ואין דרך אחרת למנוע את הנזק האמור.

(ה) שחרור בערובה ממשמורת יותנה בתנאים שיקבע ממונה ביקורת הגבולות לשם הבטחת התייצבותו של המסתנן לצורך גירושו מישראל במועד שנקבע או לצורך הליכים אחרים לפי דין; ממונה ביקורת הגבולות רשאי, בכל עת, לעיין מחדש בתנאי הערובה, אם התגלו עובדות חדשות או אם השתנו הנסיבות ממועד מתן ההחלטה על השחרור בערובה.

(ו) מסתנן ששוחרר בערובה ממשמורת לפי סעיף זה, יראו את ההחלטה בדבר שחרורו בערובה כאסמכתה חוקית לשהייתו בישראל, לתקופת השחרור בערובה; תוקף ההחלטה בדבר שחרור בערובה מותנה בקיום התנאים לשחרור כאמור.

(ז) ביקש ערב לבטל ערובה שנתן, רשאי ממונה ביקורת הגבולות להיעתר לבקשה או לסרב לה, ובלבד שבהחלטתו יהיה כדי להבטיח את התייצבותו של המסתנן על ידי המצאת ערובה אחרת; לא ניתן להבטיח את התייצבותו של המסתנן בהמצאת ערובה אחרת, יוחזר המסתנן למשמורת.

(ח) גורש המסתנן מישראל במועד שנקבע, יופטרו הוא וערביו מערבותם ויוחזר העירבון הכספי, לפי העניין.

(ט) נוכח ממונה ביקורת הגבולות כי מסתנן ששוחרר בערובה הפר או עומד להפר תנאי מתנאי שחרורו בערובה, רשאי הוא להורות, בצו, על החזרתו למשמורת, וכן רשאי הוא להורות על חילוט או מימוש הערובה.

(י) לא תינתן הוראה על חילוט או מימוש הערובה כאמור בסעיף קטן (ט) אלא לאחר שניתנה הזדמנות למסתנן או לערב, לפי העניין, לטעון את טענותיו, ובלבד שניתן לאתרו באופן סביר.

 

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 74 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 30א

הנוסח:

הבאה לפני ממונה ביקורת הגבולות וסמכויותיו

30א. (א) מסתנן הנתון במשמורת יובא לפני ממונה ביקורת הגבולות, לא יאוחר מחמישה ימים מיום תחילת החזקתו במשמורת.

(ב) ממונה ביקורת הגבולות רשאי לשחרר מסתנן בעירבון כספי, בערבות בנקאית או בערובה מתאימה אחרת או בתנאים שימצא לנכון (בחוק זה – ערובה), אם שוכנע כי מתקיים אחד מאלה:

(1) בשל גילו או מצב בריאותו של המסתנן, החזקתו במשמורת עלולה לגרום נזק לבריאותו, ואין דרך אחרת למנוע את הנזק האמור;

(2) קיימים טעמים הומניטריים מיוחדים אחרים מהאמור בפסקה (1) המצדיקים את שחרורו של המסתנן בערובה, לרבות אם עקב החזקה במשמורת ייוותר קטין בלא השגחה;

(3) המסתנן הוא קטין שאינו מלווה על ידי בן משפחה או אפוטרופוס;

(4) שחרורו בערובה של המסתנן יש בו כדי לסייע בהליכי גירושו;

(5) חלפו שלושה חודשים מהמועד שבו הגיש המסתנן בקשה לקבלת אשרה ורישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, וטרם החל הטיפול בבקשה;

(6) חלפו שישה חודשים מהמועד שבו הגיש המסתנן בקשה כאמור בפסקה (5) וטרם ניתנה החלטה בבקשה.

(ג) ממונה ביקורת הגבולות ישחרר מסתנן בערובה אם חלפה שנה מיום תחילת החזקתו של המסתנן במשמורת.

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ב)(2), (4), (5) או (6) או סעיף קטן (ג), לא ישוחרר מסתנן בערובה אם שוכנע ממונה ביקורת הגבולות כי מתקיים אחד מאלה:

(1) גירושו מישראל נמנע או מתעכב בשל העדר שיתוף פעולה מלא מצדו, לרבות לעניין הבהרת זהותו או הסדרת הליכי גירושו מישראל;

(2) יש בשחרורו כדי לסכן את ביטחון המדינה, את שלום הציבור או את בריאות הציבור; לעניין זה רשאי ממונה ביקורת הגבולות להסתמך על חוות דעת מאת גורמי הביטחון המוסמכים ולפיה במדינת מושבו או באזור מגוריו של המסתנן מתבצעת פעילות העלולה לסכן את ביטחון מדינת ישראל או אזרחיה;

והכול, אלא אם כן שוכנע ממונה ביקורת הגבולות כי בשל גילו או מצב בריאותו של המסתנן, החזקתו במשמורת עלולה לגרום נזק לבריאותו, ואין דרך אחרת למנוע את הנזק האמור.

(ה) שחרור בערובה ממשמורת יותנה בתנאים שיקבע ממונה ביקורת הגבולות לשם הבטחת התייצבותו של המסתנן לצורך גירושו מישראל במועד שנקבע או לצורך הליכים אחרים לפי דין; ממונה ביקורת הגבולות רשאי, בכל עת, לעיין מחדש בתנאי הערובה, אם התגלו עובדות חדשות או אם השתנו הנסיבות ממועד מתן ההחלטה על השחרור בערובה.

(ו) מסתנן ששוחרר בערובה ממשמורת לפי סעיף זה, יראו את ההחלטה בדבר שחרורו בערובה כאסמכתה חוקית לשהייתו בישראל, לתקופת השחרור בערובה; תוקף ההחלטה בדבר שחרור בערובה מותנה בקיום התנאים לשחרור כאמור.

(ז) ביקש ערב לבטל ערובה שנתן, רשאי ממונה ביקורת הגבולות להיעתר לבקשה או לסרב לה, ובלבד שבהחלטתו יהיה כדי להבטיח את התייצבותו של המסתנן על ידי המצאת ערובה אחרת; לא ניתן להבטיח את התייצבותו של המסתנן בהמצאת ערובה אחרת, יוחזר המסתנן למשמורת.

(ח) גורש המסתנן מישראל במועד שנקבע, יופטרו הוא וערביו מערבותם ויוחזר העירבון הכספי, לפי העניין.

(ט) נוכח ממונה ביקורת הגבולות כי מסתנן ששוחרר בערובה הפר או עומד להפר תנאי מתנאי שחרורו בערובה, רשאי הוא להורות, בצו, על החזרתו למשמורת, וכן רשאי הוא להורות על חילוט או מימוש הערובה.

(י) לא תינתן הוראה על חילוט או מימוש הערובה כאמור בסעיף קטן (ט) אלא לאחר שניתנה הזדמנות למסתנן או לערב, לפי העניין, לטעון את טענותיו, ובלבד שניתן לאתרו באופן סביר.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 10.12.2021

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 84 (ה"ח 904)

הוראת שעה תשע"ה-2014 (תיקון) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

הוראת שעה תשע"ה-2014 (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח 1375)

החלפת סעיף 30א

תנאי החזקה במשמורת (הוראת שעה) תשע"ב-2012

30ב.   (א)  מסתנן יוחזק במקום משמורת; לעניין זה, "מקום משמורת" – כל אחד מאלה:

(1)   מקום משמורת כהגדרתו בסעיף 13א לחוק הכניסה לישראל, בשינויים המחויבים;

(2)   מקום ששר הביטחון, לבדו או יחד עם השר לביטחון הפנים, קבע, בצו, באישור הממשלה, כמקום משמורת לעניין חוק זה.

           (ב)  מסתנן הנתון במשמורת יוחזק בתנאים הולמים שלא יהיה בהם, בהתחשב בנסיבות העניין, לרבות משך החזקתו במשמורת, כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו.

           (ג)   מסתנן הנתון במשמורת יוחזק בתא נפרד מאסירים ומעצורים פליליים.

           (ד)  הוראות סעיף 9(ב) לחוק המעצרים יחולו על החזקה במשמורת לפי חוק זה, בשינויים המחויבים.

           (ה)  הוראות סעיף 10 לחוק המעצרים יחולו על החזקה במשמורת לפי חוק זה, בשינויים המחויבים.

           (ו)   השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר הפנים, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), הוראות אחרות לעניין תנאי החזקה במקום משמורת מיוחד, לרבות לעניין תנאי החזקה של משפחות וילדים.

           (ז)   עיקר זכויות המסתננים וחובותיהם במקום המשמורת יפורסמו במקום בולט במקום המשמורת בעברית ובאנגלית.

מיום 18.1.2012 עד יום 10.12.2021

הוראת שעה תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 122 (ה"ח 577)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון) תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 85 (ה"ח 817)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 2) תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 95 (ה"ח 904)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח 1167)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020

ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח 1375)

הוספת סעיף 30ב

מינוי בית דין לביקורת משמורת של מסתננים (הוראת שעה) תשע"ב-2012

30ג.   שר המשפטים ימנה, מבין מי שנתמנו לבתי דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין לפי סעיף 13יא לחוק הכניסה לישראל, בית דין אחד או יותר לביקורת משמורת של מסתננים לפי חוק זה (בחוק זה – בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים).

מיום 18.1.2012 עד יום 10.12.2021

הוראת שעה תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 122 (ה"ח 577)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון) תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 85 (ה"ח 817)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 2) תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 95 (ה"ח 904)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח 1167)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020

ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח 1375)

הוספת סעיף 30ג

סמכויות בית הדין (הוראת שעה) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 4)  תשע"ד-2013

30ד.   (א)  בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים רשאי –

(1)   לאשר את החזקתו של המסתנן במשמורת, ואם אישר כאמור יקבע כי עניינו של המסתנן יובא לפניו לבחינה נוספת בהתקיים תנאים שקבע או בתוך פרק זמן שקבע אשר לא יעלה על 30 ימים;

(2)   להורות על שחרורו בערובה של המסתנן בתום פרק זמן שקבע, אם שוכנע כי התקיימו התנאים לשחרור בערובה לפי סעיף 30א(ב) או (ג) ובכפוף לסייגים הקבועים בסעיף 30א(ד);

(3)   להורות על שינוי תנאי ערובה שנקבעו לפי סעיף 30א(ה), וכן על חילוט ערובה עקב הפרת תנאי מתנאי השחרור בערובה.

           (ב)  הוראות סעיף 30א(ה) יחולו, בשינויים המחויבים, על שחרור בערובה לפי צו של בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים.

           (ג)   החלטת בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים תכלול את עיקרי טענות הצדדים, תהיה מנומקת ובכתב, ותימסר למסתנן בו במקום, במידת האפשר; ראה בית הדין צורך בבירור נוסף, יורה על הבאת המסתנן הנתון במשמורת לפניו במועד שיקבע.

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

           (ד)  (פקע).

מיום 18.1.2012 עד יום 10.12.2021

הוראת שעה תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 122 (ה"ח 577)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון) תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 85 (ה"ח 817)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 2) תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 95 (ה"ח 904)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח 1167)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020

ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח 1375)

הוספת סעיף 30ד

 

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 76 (ה"ח 817)

(א) בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים רשאי –

(1) לאשר את החזקתו של המסתנן במשמורת, ואם אישר כאמור יקבע כי עניינו של המסתנן יובא לפניו לבחינה נוספת בהתקיים תנאים שקבע או בתוך פרק זמן שקבע אשר לא יעלה על 60 ימים 30 ימים;

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 85 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

הוספת סעיף קטן 30ד(ד)

הנוסח:

(ד) הורה בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים על שחרורו בערובה של מסתנן לפי סעיף קטן (א)(2), ומתקיימים התנאים למתן הוראת שהייה לאותו מסתנן לפי סעיף 32ד, ייתן לו ממונה ביקורת הגבולות הוראת שהייה כאמור לפי הוראות אותו סעיף.

החלת הוראות מחוק הכניסה לישראל לעניין בית הדין (הוראת שעה) תשע"ב-2012

30ה.   הוראות סימן ב' בפרק רביעי לחוק הכניסה לישראל, למעט הוראות סעיפים 13טו ו-13כא לחוק האמור, יחולו לעניין בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)  בסעיף 13יד לחוק הכניסה לישראל –

(תיקון מס' 4)  תשע"ד-2013

(א)   בסעיף קטן (א), במקום "בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום 96 שעות מעת תחילת החזקתו" יקראו "לא יאוחר מעשרה ימים מיום תחילת החזקתו במשמורת";

(ב)   בסעיף קטן (ב), במקום "סעיף 13ז" יקראו "סעיף 30א(ט) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954 (בסימן זה – חוק למניעת הסתננות)";

(2)  בסעיף 13טז לחוק הכניסה לישראל, במקום "סעיף 13ז" יקראו "סעיף 30א(ט) לחוק למניעת הסתננות";

(3)  בסעיף 13יז(ב) לחוק הכניסה לישראל, במקום "סעיף 13ו(ג)" יקראו "סעיף 30א(ה) לחוק למניעת הסתננות".

מיום 18.1.2012 עד יום 10.12.2021

הוראת שעה תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 123 (ה"ח 577)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון) תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 85 (ה"ח 817)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 2) תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 95 (ה"ח 904)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח 1167)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020

ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח 1375)

הוספת סעיף 30ה

 

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 76 (ה"ח 817)

(1) בסעיף 13יד לחוק הכניסה לישראל –

(א) בסעיף קטן (א), במקום "בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום 96 שעות מעת תחילת החזקתו" יקראו "לא יאוחר מ-14 ימים מעשרה ימים מיום תחילת החזקתו במשמורת";

ערעור ועתירה מינהליים (הוראת שעה) תשע"ב-2012

30ו.   (א)  החלטת בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים נתונה לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים.

           (ב)  הוגשה עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים נגד החלטה לפי חוק זה בעניין גירוש, והיה תלוי ועומד, באותו מועד, ערעור מינהלי על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים בעניין המשמורת או השחרור בערובה, ידון בית המשפט במסגרת העתירה גם בעניין המשמורת או השחרור בערובה, והערעור יימחק; ואולם אם טרם הגיש העותר ערעור מינהלי בעניין המשמורת או השחרור בערובה, יכלול גם עניינים אלה במסגרת העתירה.

           (ג)   אין בהחלטת בית משפט לעניינים מינהליים, בערעור או בעתירה כאמור בסעיף זה, כדי לגרוע מסמכות בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים, ואולם בכל עניין שהחליט בו בית המשפט במסגרת הערעור או העתירה לא ייזקק לו בית הדין אלא אם כן נוכח כי חל שינוי בנסיבות שהיוו בסיס להחלטת בית המשפט.

מיום 18.1.2012 עד יום 10.12.2021

הוראת שעה תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 123 (ה"ח 577)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון) תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 85 (ה"ח 817)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 2) תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 95 (ה"ח 904)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח 1167)

הוספת סעיף 30ו

שחרור ממאסר לצורך גירוש (הוראת שעה) תשע"ב-2012

31.   ניתן צו לפי סעיף 30 והתקיימו הוראות סעיף 30(א1) והמסתנן נמצא מסיבה כל שהיא במאסר, מותר לשחרר את המסתנן ממאסרו לשם ביצוע הצו, אף אם לא תמה תקופת מאסרו.

מיום 18.1.2012 עד יום 10.12.2021

הוראת שעה תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 124 (ה"ח 577)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון) תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 85 (ה"ח 817)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 2) תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 95 (ה"ח 904)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח 1167)

הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020

ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח 1375)

31. ניתן צו לפי סעיף 30 והתקיימו הוראות סעיף 30(א1) והמסתנן נמצא מסיבה כל שהיא במאסר, מותר לשחרר את המסתנן ממאסרו לשם ביצוע הצו, אף אם לא תמה תקופת מאסרו.

כיסוי הוצאות

32.   מי שנתן צו לפי סעיף 30 רשאי להורות כי ההוצאות שנגרמו לרגל ביצוע צווי גירוש של המסתנן ושל מסתננים אחרים התלויים בו, יכוסו מכספו או מרכושו האחר של המסתנן.

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

פרק ד': מרכז שהייה למסתננים – הוראת שעה

(פקע)

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 76 (ה"ח 817)

הוספת פרק ד'

הנוסח:

פרק ד': מרכז שהייה למסתננים – הוראת שעה

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 85 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת פרק ד'

הנוסח:

פרק ד': מרכז שהייה למסתננים – הוראת שעה

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32א.   (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 76 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32א

הנוסח:

הגדרות

32א. בפרק זה –

"חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור" – חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005;

"חייל מוסמך" – חייל מוסמך כהגדרתו בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור שקיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות המסורות לו לפי פרק זה;

"חפץ אסור" – אחד מאלה:

(1) חפץ שהחזקתו אסורה לפי דין;

(2) חפץ שאסור להחזיקו בהתאם להוראות שקבע מנהל המרכז לפי סעיף 32י(א)(2);

"כלי תחבורה", "נשק", "עיכוב" ו"רכב ציבורי" – כהגדרתם בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור;

"מרכז שהייה", "המרכז" – מרכז שהייה למסתננים שהוכרז לפי סעיף 32ב;

"הנציב", "סוהר" ו"סוהר בכיר" – כהגדרתם בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971;

"עבודות תחזוקה ושירותים שוטפים" – עבודות ושירותים הקשורים בתפעול מרכז שהייה, לרבות עבודות ניקיון, עבודות אחזקה, עבודות מטבח, שירותי גינון ושירותי כביסה;

"פקודת מעצר וחיפוש" – פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969;

"שוהה במרכז", "שוהה" – מסתנן שניתנה לגביו הוראת שהייה לפי סעיף 32ד.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 85 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32א

הנוסח:

הגדרות

32א. בפרק זה –

"חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור" – חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005;

"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

"חייל מוסמך" – חייל מוסמך כהגדרתו בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור שקיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות המסורות לו לפי פרק זה;

"חפץ אסור" – אחד מאלה:

(1) חפץ שהחזקתו אסורה לפי דין;

(2) חפץ שאסור להחזיקו בהתאם להוראות שקבע מנהל המרכז לפי סעיף 32י(א)(2);

"כלי תחבורה", "נשק", "עיכוב" ו"רכב ציבורי" – כהגדרתם בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור;

"מרכז שהייה", "המרכז" – מרכז שהייה למסתננים שהוכרז לפי סעיף 32ב;

"הנציב" – כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר;

"עבודות תחזוקה ושירותים שוטפים" – עבודות ושירותים הקשורים בתפעול מרכז שהייה, לרבות עבודות ניקיון, עבודות אחזקה, עבודות מטבח, שירותי גינון ושירותי כביסה;

"פקודת בתי הסוהר" – פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971;

"פקודת מעצר וחיפוש" – פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969;

"שוהה במרכז", "שוהה" – מסתנן שחלה לגביו הוראת שהייה לפי סעיף 32ד.

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32ב.   (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 76 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32ב

הנוסח:

הכרזה על מרכז שהייה

32ב. השר לביטחון הפנים רשאי להכריז בצו על מקום מסוים כמרכז שהייה למסתננים לעניין פרק זה.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 86 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32ב

הנוסח:

הכרזה על מרכז שהייה

32ב. השר לביטחון הפנים רשאי להכריז בצו על מקום מסוים כמרכז שהייה למסתננים לעניין פרק זה.

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32ג.   (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 76 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32ג

הנוסח:

מינוי מנהל המרכז ועובדי המרכז

32ג. הכריז השר לביטחון הפנים על מרכז שהייה ימנה סוהר בכיר לשם ניהול המרכז ותפעולו, שיהיה מנהל המרכז; הנציב ימנה סוהרים שיהיו עובדי המרכז, ובלבד שעברו הכשרה מתאימה כפי שהורה.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 86 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32ג

הנוסח:

מינוי מנהל המרכז ועובדי המרכז

32ג. (א) הכריז השר לביטחון הפנים על מרכז שהייה –

(1) ימנה סוהר בכיר למנהל המרכז, ובלבד שהסוהר עבר הכשרה מתאימה כפי שהורה השר לביטחון הפנים;

(2) ימנה הנציב סוהרים שיהיו עובדי המרכז, ובלבד שעברו הכשרה מתאימה כפי שהורה הנציב.

(ב) בסעיף זה, "סוהר" ו"סוהר בכיר" – כהגדרתם בפקודת בתי הסוהר.

(הוראת שעה) תשע"ה-2014 (הוראת שעה)  תשע"ו-2016

32ד.   (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 77 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32ד

הנוסח:

הוראת שהייה במרכז

32ד. (א) מצא ממונה ביקורת הגבולות כי יש קושי בביצוע גירושו של מסתנן, רשאי הוא להורות כי המסתנן ישהה במרכז שהייה עד לגירושו מישראל, עד ליציאתו ממנה או עד למועד אחר שיקבע (בפרק זה – הוראת שהייה); הוראת שהייה תינתן בכתב ויראו אותה כאסמכתה חוקית לשהייתו של המסתנן בישראל, בכפוף לתנאים שנקבעו בה.

(ב) ממונה ביקורת הגבולות רשאי לתת הוראת שהייה, בין שהמסתנן מוחזק אותה עת במשמורת מכוח צו גירוש לפי חוק זה או מכוח צו משמורת לפי חוק הכניסה לישראל ובין שהמסתנן אינו מוחזק במשמורת כאמור.

(ג) שר הפנים רשאי לקבוע תקנות לעניין התנאים שייכללו בהוראת שהייה, ורשאי ממונה ביקורת הגבולות לקבוע בהוראת השהייה תנאים נוספים.

(ד) על אף הוראת סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, מסתנן שחלה לגביו הוראת שהייה לא יקבל אשרה ורישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 86 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32ד

הנוסח:

הוראת שהייה במרכז

32ד. (א) מצא ממונה ביקורת הגבולות כי יש קושי, מכל סוג שהוא, בביצוע גירושו של מסתנן למדינת מוצאו, רשאי הוא להורות כי המסתנן ישהה במרכז שהייה עד לגירושו מישראל, עד ליציאתו ממנה או עד למועד אחר שיקבע, אך לא יותר מתקופת 12 החודשים האמורה בסעיף 32כא (בפרק זה – הוראת שהייה).

(ב) לא ייתן ממונה ביקורת הגבולות הוראת שהייה למסתנן שהוא אחד מאלה:

(1) קטין;

(2) אישה;

(3) מי שגילו עולה על 60;

(4) הורה לקטין הסמוך על שולחנו בישראל;

(5) מי שממונה ביקורת הגבולות שוכנע לגביו כי בשל גילו או מצב בריאותו, לרבות בריאותו הנפשית, שהייתו במרכז השהייה עלולה לגרום נזק לבריאותו כאמור, ואין דרך אחרת למנוע את הנזק האמור;

(6) מי שמשטרת ישראל הודיעה לגביו כי יש ראיות לכאורה לכך שנעברה לגביו עבירה לפי סעיפים 375א או 377א(א) או (ב) לחוק העונשין.

(ג) היה לממונה ביקורת הגבולות חשד סביר כי מסתנן הוא קורבן עבירה בעבירה לפי סעיפים 375א או 377א(א) או (ב) לחוק העונשין, יפנה למשטרת ישראל, בטרם מתן הוראת שהייה לאותו מסתנן, בבקשה לברר אם יש ראיות לכאורה לכך שנעברה לגבי המסתנן עבירה כאמור.

(ד) הוראת שהייה תינתן למסתנן לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני ממונה ביקורת הגבולות; הוראת השהייה תינתן בכתב ויראו אותה כאסמכתה חוקית לשהייתו של המסתנן בישראל, בכפוף לתנאים שנקבעו בה.

(ה) ממונה ביקורת הגבולות רשאי לתת הוראת שהייה, בין שהמסתנן מוחזק אותה העת במשמורת מכוח צו גירוש לפי חוק זה או מכוח צו משמורת לפי חוק הכניסה לישראל ובין שהמסתנן אינו מוחזק במשמורת כאמור.

(ו) על אף הוראות סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, מסתנן שחלה לגביו הוראת שהייה לא יקבל אשרה ורישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל.

(ז) ממונה ביקורת הגבולות יבטל הוראת שהייה שנתן למסתנן אם מצא כי מתקיים לגביו תנאי מהתנאים המנויים בסעיף קטן (ב), ורשאי הוא לבטל הוראת שהייה כאמור אם מצא כי חל שינוי בנסיבות המצדיק את ביטולה.

 

מיום 11.2.2016 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ו-2016

ס"ח תשע"ו מס' 2530 מיום 11.2.2016 עמ' 544 (ה"ח 1006)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף קטן 32ד(א)

הנוסח:

(א) מצא ממונה ביקורת הגבולות כי יש קושי, מכל סוג שהוא, בביצוע גירושו של מסתנן למדינת מוצאו, רשאי הוא להורות כי המסתנן ישהה במרכז שהייה עד לגירושו מישראל, עד ליציאתו ממנה או עד למועד אחר שיקבע, אך לא יותר מתקופת 12 החודשים האמורה בסעיף 32כא (בפרק זה – הוראת שהייה).

 

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32ה.   (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 77 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32ה

הנוסח:

תנאי שהייה במרכז ובדיקה רפואית

32ה. (א) במרכז השהייה יסופקו לשוהים תנאי מחיה הולמים, ובכלל זה שירותי בריאות ורווחה.

(ב) מנהל המרכז רשאי להורות כי סמוך ככל האפשר לאחר תחילת שהייתו של שוהה במרכז הוא ייבדק על ידי רופא; שוהה שיידרש לכך חייב להיבדק בדיקה רפואית והבדיקה תיעשה בנפרד; עד שייבדק רשאי הרופא להפרידו במידת האפשר משוהים אחרים.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 87 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32ה

הנוסח:

תנאי שהייה במרכז ובדיקה רפואית

32ה. (א) במרכז השהייה יסופקו לשוהה תנאי מחיה הולמים, ובכלל זה שירותי בריאות ורווחה.

(ב) מנהל המרכז רשאי להורות כי סמוך ככל האפשר לאחר תחילת שהייתו של שוהה במרכז הוא ייבדק על ידי רופא; שוהה שיידרש לכך חייב להיבדק בדיקה רפואית והבדיקה תיעשה בנפרד; עד שייבדק רשאי הרופא להפרידו ככל האפשר משוהים אחרים.

(ג) רופא במרכז רשאי להורות למנהל המרכז על טיפול בשוהה בתנאים מיוחדים, ובכלל זה על שחרור שוהה מהמרכז מסיבות רפואיות.

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32ו.   (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 77 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32ו

הנוסח:

איסור עבודה

32ו. שוהה במרכז אינו רשאי לעבוד בישראל.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 88 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32ו

הנוסח:

איסור עבודה

32ו. שוהה במרכז אינו רשאי לעבוד בישראל.

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32ז.   (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 77 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32ז

הנוסח:

העסקת שוהה בעבודות תחזוקה ושירותים שוטפים

32ז. (א) על אף האמור בסעיף 32ו, מנהל המרכז, בהסכמת השוהה במרכז, רשאי להעסיקו בעבודות תחזוקה ושירותים שוטפים בתחום המרכז, ובלבד שפרטי ההעסקה הוסברו לשוהה, לפני מתן ההסכמה, בשפה המובנת לו.

(ב) הועסק שוהה במרכז כאמור בסעיף קטן (א), יקבל גמול סביר בעד העסקתו; הגמול כאמור ותנאי ההעסקה ייקבעו בתקנות על ידי השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר האוצר; הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לא יחולו על גמול לפי סעיף קטן זה, והגמול לפי סעיף זה לא ייחשב כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה או לעניין דין אחר, ולא יחויב במס לפי הפקודה האמורה.

(ג) בין השוהה במרכז ובין המדינה לא יחולו יחסי עובד ומעביד.

(ד) לעניין סעיף זה לא יראו בקיום חובת השוהה לפעול לשמירת הסדר והניקיון במקום מגוריו ובסביבתו, בהתאם להוראות שקבע מנהל המרכז לפי סעיף 32י(א)(2), כהעסקה בעבודות תחזוקה ושירותים שוטפים.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 88 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32ז

הנוסח:

העסקת שוהה בעבודות תחזוקה ושירותים שוטפים

32ז. (א) על אף האמור בסעיף 32ו, מנהל המרכז, בהסכמת השוהה במרכז, רשאי להעסיקו בעבודות תחזוקה ושירותים שוטפים בתחום המרכז, ובלבד שפרטי ההעסקה הוסברו לשוהה, לפני מתן ההסכמה, בשפה המובנת לו.

(ב) הועסק שוהה במרכז כאמור בסעיף קטן (א), יקבל גמול סביר בעד העסקתו; הגמול כאמור ותנאי ההעסקה ייקבעו בתקנות על ידי השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר האוצר; הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לא יחולו על גמול לפי סעיף קטן זה, והגמול לפי סעיף זה לא ייחשב כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה, או לעניין דין אחר, ולא יחויב במס לפי הפקודה האמורה.

(ג) בין השוהה במרכז ובין המדינה לא יחולו יחסי עבודה.

(ד) לעניין סעיף זה לא יראו בקיום חובת השוהה לפעול לשמירת הסדר והניקיון במקום מגוריו ובסביבתו, בהתאם להוראות שקבע מנהל המרכז לפי סעיף 32י(א)(2), כהעסקה בעבודות תחזוקה ושירותים שוטפים.

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32ח.   (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 78 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32ח

הנוסח:

נוכחות במרכז ויציאה ממנו

32ח. (א) שוהה יתייצב במרכז שלוש פעמים ביום, במועדים שייקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (ד), לצורך רישום נוכחות.

(ב) מרכז השהייה יהיה סגור בין השעות 22:00 ל-06:00; שוהה לא ישהה מחוץ לתחומי המרכז בשעות האמורות.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), ממונה ביקורת הגבולות, לפי בקשת שוהה ומטעמים מיוחדים, רשאי לפטור את השוהה מחובת ההתייצבות במרכז לצורך רישום נוכחות או מאיסור השהייה מחוץ לתחומי המרכז, כאמור באותם סעיפים קטנים; פטור לפי סעיף קטן זה יינתן לפרק זמן שלא יעלה על 48 שעות, ואם ניתן לשם אשפוז רפואי של השוהה או בן משפחתו מדרגה ראשונה – רשאי הממונה לתת פטור כאמור לתקופה ארוכה יותר; בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים רשאי לבחון את החלטת ממונה ביקורת הגבולות לפי סעיף קטן זה, אם הוגשה לו בקשה לכך מאת השוהה בתוך 14 ימים מיום מתן ההחלטה.

(ד) שר הפנים, בהסכמת השר לביטחון הפנים, יקבע הוראות לעניין נוכחות השוהים במרכז שהייה, ובכלל זה לעניין יציאתם מהמרכז וחזרתם אליו, וכן לעניין מועדי התייצבותם במרכז לצורך רישום נוכחות ואופן הרישום; מועדי ההתייצבות כאמור ייקבעו באופן שלא יאפשר לשוהה לעבוד בישראל.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 88 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32ח

הנוסח:

נוכחות במרכז

32ח. (א) מרכז השהייה יהיה סגור בין השעות 22:00 ל-06:00; שוהה לא ישהה מחוץ לתחומי המרכז בשעות האמורות.

(ב) שוהה יתייצב במרכז לצורך רישום נוכחות, אחת ליום, בין השעות 20:00 ל-22:00.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), ממונה ביקורת הגבולות רשאי, לפי בקשת שוהה, לפטור את השוהה מחובת ההתייצבות במרכז לצורך רישום נוכחות או מאיסור השהייה מחוץ לתחומי המרכז, כאמור באותם סעיפים קטנים; פטור לפי סעיף קטן זה יינתן לפרק זמן שלא יעלה על 96 שעות, ואם ניתן לשם אשפוז רפואי של השוהה או בן משפחתו מדרגה ראשונה – רשאי הממונה לתת פטור כאמור לתקופה ארוכה יותר; בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים רשאי לבחון את החלטת ממונה ביקורת הגבולות לפי סעיף קטן זה, אם הוגשה לו בקשה לכך מאת השוהה בתוך 14 ימים מיום מתן ההחלטה.

(ד) שר הפנים, בהסכמת השר לביטחון הפנים, יקבע הוראות לעניין אופן רישום הנוכחות כאמור בסעיף קטן (ב).

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32ט.   (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 78 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32ט

הנוסח:

נשיאת הוראת השהייה והצגתה

32ט. שוהה חייב לשאת עמו בכל עת את הוראת השהייה שניתנה לו לפי סעיף 32ד ולהציגה, לפי דרישה, בפני עובד המרכז, שוטר, חייל מוסמך, פקח שמונה לפי סעיף 13ד לחוק הכניסה לישראל וכל גורם אחר שמנהל המרכז הסמיכו לכך.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 88 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32ט

הנוסח:

נשיאת הוראת השהייה והצגתה

32ט. שוהה חייב לשאת עמו בכל עת את הוראת השהייה שניתנה לו לפי סעיף 32ד ולהציגה, לפי דרישה, לפני עובד המרכז, שוטר, חייל מוסמך, פקח שמונה לפי סעיף 13ד לחוק הכניסה לישראל וכל גורם אחר שמנהל המרכז הסמיכו לכך.

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32י.    (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 78 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32י

הנוסח:

הוראות להפעלת המרכז ולשמירה על הביטחון, הבטיחות, הסדר והמשמעת

32י. (א) מנהל המרכז, באישור הנציב, יקבע את ההוראות הדרושות לצורך הפעלת המרכז וניהולו ולצורך שמירה על הביטחון, הבטיחות, הסדר והמשמעת במרכז, ובין השאר בעניינים אלה:

(1) שיבוץ במגורי המרכז, לרבות הפרדה בין סוגי אוכלוסיות;

(2) כללי התנהגות של השוהים במרכז, ובכלל זה איסור החזקת חפצים מסוימים חובת השוהה לפעול לשמירת הסדר והניקיון במקום מגוריו ובסביבתו;

(3) העסקת שוהים במרכז בעבודות תחזוקה ושירותים שוטפים;

(4) החזקה והפקדה של חפצים;

(5) כניסת מבקרים למרכז;

(6) סגירת המרכז בשעות כאמור בסעיף 32ח(ב), וכן לצורך שמירה על הביטחון, הבטיחות, הסדר והמשמעת במרכז.

(ב) שוהה יקיים את ההוראות שנקבעו בעניינים כאמור בסעיף קטן (א) ויישמע להוראות עובד המרכז באותם עניינים.

(ג) ההוראות שנקבעו לפי סעיף זה יפורסמו במקום בולט במרכז השהייה, בשפה המובנת לשוהים.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 89 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32י

הנוסח:

הוראות להפעלת המרכז ולשמירה על הביטחון, הבטיחות, הסדר והמשמעת

32י. (א) מנהל המרכז, באישור הנציב, יקבע את ההוראות הדרושות לצורך הפעלת המרכז וניהולו ולצורך שמירה על הביטחון, הבטיחות, הסדר והמשמעת במרכז, ובין השאר בעניינים אלה:

(1) שיבוץ במגורי המרכז;

(2) כללי התנהגות של השוהים במרכז, ובכלל זה איסור החזקת חפצים מסוימים, וחובת השוהה לפעול לשמירת הסדר והניקיון במקום מגוריו ובסביבתו;

(3) העסקת שוהים במרכז בעבודות תחזוקה ושירותים שוטפים;

(4) החזקה והפקדה של חפצים;

(5) כניסת מבקרים למרכז;

(6) סגירת המרכז בשעות כאמור בסעיף 32ח(א), וכן לצורך שמירה על הביטחון, הבטיחות, הסדר והמשמעת במרכז.

(ב) שוהה יקיים את ההוראות שנקבעו בעניינים כאמור בסעיף קטן (א) ויישמע להוראות עובד המרכז באותם עניינים.

(ג) ההוראות שנקבעו לפי סעיף זה יפורסמו במקום בולט במרכז השהייה, בשפה המובנת לשוהים.

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32יא.  (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 79 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32יא

הנוסח:

דמי כיס

32יא. השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות לעניין תשלום דמי כיס או מתן הטבה אחרת, לשוהה במרכז, בשיעורים ובמועדים שיקבע, ורשאי הוא לקבוע את התנאים לנתינתם וכן נסיבות שבהן יישללו דמי הכיס או ההטבה, כולם או חלקם; דמי כיס או הטבה לפי סעיף זה לא ייחשבו כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה או לעניין דין אחר, ולא יחויבו במס לפי הפקודה האמורה.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 89 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32יא

הנוסח:

דמי כיס

32יא. השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות לעניין תשלום דמי כיס או מתן הטבה אחרת, לשוהה במרכז, בשיעורים ובמועדים שיקבע, ורשאי הוא לקבוע את התנאים לנתינתם וכן נסיבות שבהן יישללו דמי הכיס או ההטבה, כולם או חלקם; דמי כיס או הטבה לפי סעיף זה לא ייחשבו כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה או לעניין דין אחר, ולא יחויבו במס לפי הפקודה האמורה.

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32יב.  (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 79 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32יב

הנוסח:

סמכויות חיפוש בלא צו

32יב. (א) לשם שמירה על ביטחון הציבור והשוהים במרכז שהייה ולשם שמירה על הסדר במרכז, רשאי עובד המרכז, שוטר או חייל מוסמך לערוך חיפוש בלא צו של שופט –

(1) על גופו של אדם, בכלי תחבורה, במטען ובטובין אחרים – בעת כניסה למרכז או בעת יציאה ממנו;

(2) על גופו של אדם, במטען ובטובין אחרים – בעת כניסה לרכב ציבורי, בעת הימצאות בו או בעת יציאה ממנו, ובלבד שהרכב הציבורי נמצא בסביבתו הקרובה של המרכז.

(ב) היה לעובד המרכז, לשוטר או לחייל מוסמך חשד סביר שאדם הנמצא בתחום מרכז השהייה נושא עמו שלא כדין נשק או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק, או נושא עמו חפץ אסור, או שנשק המוחזק שלא כדין או חפץ אסור נמצא בכלי תחבורה הנמצא בתחום מרכז השהייה, רשאי הוא לערוך חיפוש על גופו של אותו אדם או בכלי התחבורה.

(ג) לעניין חיפוש על גופו של אדם לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 3(ג) לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור.

(ד) בסעיף זה, "חיפוש על גופו של אדם" – כהגדרתו בסעיף 3(ד) לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 89 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32יב

הנוסח:

סמכויות חיפוש בלא צו

32יב. (א) לשם שמירה על ביטחון הציבור והשוהים במרכז שהייה ולשם שמירה על הסדר במרכז, רשאי עובד המרכז, שוטר או חייל מוסמך לערוך חיפוש בלא צו של שופט –

(1) על גופו של אדם, בכלי תחבורה, במטען ובטובין אחרים – בעת כניסה למרכז או בעת יציאה ממנו;

(2) על גופו של אדם, במטען ובטובין אחרים – בעת כניסה לרכב ציבורי, בעת הימצאות בו או בעת יציאה ממנו, ובלבד שהרכב הציבורי נמצא בסביבתו הקרובה של המרכז.

(ב) היה לעובד המרכז, לשוטר או לחייל מוסמך חשד סביר שאדם הנמצא בתחום מרכז השהייה נושא עמו שלא כדין נשק או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק, או נושא עמו חפץ אסור, או שנשק המוחזק שלא כדין או חפץ אסור נמצא בכלי תחבורה הנמצא בתחום מרכז השהייה, רשאי הוא לערוך חיפוש על גופו של אותו אדם או בכלי התחבורה.

(ג) לעניין חיפוש על גופו של אדם לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 3(ג) לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור.

(ד) בסעיף זה, "חיפוש על גופו של אדם" – כהגדרתו בסעיף 3(ד) לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור.

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32יג.  (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 79 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32יג

הנוסח:

סמכות חיפוש במקום

32יג. שוטר רשאי, בלא צו חיפוש, להיכנס לכל מקום במרכז ולערוך בו חיפוש אם יש לו יסוד להניח שמבצעים שם עבירה או שעבירה בוצעה שם זה מקרוב; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של שוטר לפי סעיף 25 לפקודת מעצר וחיפוש.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 90 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32יג

הנוסח:

סמכות חיפוש במקום

32יג. שוטר רשאי, בלא צו חיפוש, להיכנס לכל מקום במרכז ולערוך בו חיפוש אם יש לו יסוד להניח שמבצעים שם עבירה או שעבירה בוצעה שם זה מקרוב; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של שוטר לפי סעיף 25 לפקודת מעצר וחיפוש.

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32יד.  (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 79 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32יד

הנוסח:

דרישת הזדהות וסמכות תפיסה

32יד. מי שמוסמך לערוך חיפוש לפי פרק זה רשאי, לשם שמירה על ביטחון הציבור והשוהים במרכז שהייה ולשם שמירה על הסדר במרכז –

(1) לדרוש מאדם, שיש לו סמכות חיפוש לגביו, למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות, הוראת שהייה או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו שהוא חייב בהחזקתה על פי כל דין;

(2) לתפוס חפץ העלול לפגוע בביטחון הציבור, שהתגלה אגב החיפוש, או חפץ אסור; חפץ שנתפס לפי פסקה זו יימסר בהקדם האפשרי למשטרת ישראל ויחולו עליו הוראות הפרק הרביעי לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים, ואולם לגבי חפץ אסור כאמור בפסקה (2) להגדרה "חפץ אסור" שבסעיף 32א, רשאי מנהל המרכז להורות על הפקדתו בהתאם להוראות שקבע לפי סעיף 32י(א)(4).

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 90 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32יד

הנוסח:

דרישת הזדהות וסמכות תפיסה

32יד. מי שמוסמך לערוך חיפוש לפי פרק זה רשאי, לשם שמירה על ביטחון הציבור והשוהים במרכז שהייה ולשם שמירה על הסדר במרכז –

(1) לדרוש מאדם, שיש לו סמכות חיפוש לגביו, למסור לו את שמו ואת מענו ולהציג לפניו תעודת זהות, הוראת שהייה או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו שהוא חייב בהחזקתה על פי כל דין;

(2) לתפוס חפץ העלול לפגוע בביטחון הציבור, שהתגלה אגב החיפוש, או חפץ אסור; חפץ שנתפס לפי פסקה זו יימסר בהקדם האפשרי למשטרת ישראל ויחולו עליו הוראות הפרק הרביעי לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים, ואולם לגבי חפץ אסור כאמור בפסקה (2) להגדרה "חפץ אסור" שבסעיף 32א, רשאי מנהל המרכז להורות על הפקדתו בהתאם להוראות שקבע לפי סעיף 32י(א)(4).

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32טו. (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 80 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32טו

הנוסח:

מניעת כניסה וסמכות הוצאה

32טו. (א) סירב אדם לדרישת הזדהות, לחיפוש או לתפיסה לפי הוראות פרק זה, רשאי מי שמוסמך לערוך חיפוש כאמור לפעול בדרכים אלה, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך:

(1) למנוע מאותו אדם כניסה למרכז, כולו או חלקו, או לרכב הציבורי, וכן למנוע הכנסה של חפץ אסור, מטען או טובין אחרים למרכז או לרכב הציבורי, או למנוע כניסה של כלי תחבורה למקום, והכול לפי העניין;

(2) להוציא מהמרכז או ממקום מסוים בו את האדם, את החפץ האסור, את המטען או את הטובין האחרים, או להוציא את כלי התחבורה מהמרכז, והכול לפי העניין.

(ב) סירב אדם לחיפוש, והיה חשד סביר שהוא נושא שלא כדין נשק או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק או נושא עמו חפץ אסור, רשאי מי שמוסמך לערוך את החיפוש, לערוך את החיפוש, על אף הסירוב, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך.

(ג) מי שמוסמך לערוך חיפוש לפי פרק זה רשאי להפעיל את הסמכויות המפורטות בסעיף קטן (א) גם כלפי אלה:

(1) אדם שאינו מורשה לשהות במרכז או במקום מסוים בו באותה העת, שסירב לדרישת עובד המרכז להימנע מכניסה לאותו מקום או לצאת מהמקום האמור;

(2) אדם שאינו שוהה, הנמצא במרכז השהייה ומפריע לסדר במרכז, שסירב לדרישת עובד המרכז לחדול מההפרעה.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 90 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32טו

הנוסח:

מניעת כניסה וסמכות הוצאה

32טו. (א) סירב אדם לדרישת הזדהות, לחיפוש או לתפיסה לפי הוראות פרק זה, רשאי מי שמוסמך לערוך חיפוש כאמור לפעול בדרכים אלה, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך:

(1) למנוע מאותו אדם כניסה למרכז, כולו או חלקו, או לרכב הציבורי, וכן למנוע הכנסה של חפץ אסור, מטען או טובין אחרים למרכז או לרכב הציבורי, או למנוע כניסה של כלי תחבורה למקום, והכול לפי העניין;

(2) להוציא מהמרכז או ממקום מסוים בו את האדם, את החפץ האסור, את המטען או את הטובין האחרים, או להוציא את כלי התחבורה מהמרכז, והכול לפי העניין.

(ב) סירב אדם לחיפוש, והיה חשד סביר שהוא נושא שלא כדין נשק או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק או נושא עמו חפץ אסור, רשאי מי שמוסמך לערוך את החיפוש, לערוך את החיפוש, על אף הסירוב, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך.

(ג) מי שמוסמך לערוך חיפוש לפי פרק זה רשאי להפעיל את הסמכויות המפורטות בסעיף קטן (א) גם כלפי אלה:

(1) אדם שאינו מורשה לשהות במרכז או במקום מסוים בו באותה העת, שסירב לדרישת עובד המרכז להימנע מכניסה לאותו מקום או לצאת מהמקום האמור;

(2) אדם שאינו שוהה, הנמצא במרכז השהייה ומפריע לסדר במרכז, שסירב לדרישת עובד המרכז לחדול מההפרעה.

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32טז. (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 80 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32טז

הנוסח:

סמכות עיכוב

32טז. (א) היה לעובד המרכז או לחייל מוסמך חשד סביר שאדם הנמצא בתחום מרכז השהייה נושא שלא כדין נשק או חפץ שהחזקתו אסורה על פי דין או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק או לבצע עבירה העלולה לסכן את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור או את ביטחון המדינה, רשאי הוא לעכב את האדם עד לבואו של שוטר.

(ב) על עיכוב לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 72 עד 74 לחוק המעצרים, בשינויים המחויבים.

(ג) סירב אדם כאמור בסעיף קטן (א) לעיכוב, רשאי מבצע העיכוב להשתמש בכוח סביר כדי לעכבו.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 91 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32טז

הנוסח:

סמכות עיכוב

32טז. (א) היה לעובד המרכז או לחייל מוסמך חשד סביר שאדם הנמצא בתחום מרכז השהייה נושא שלא כדין נשק או חפץ שהחזקתו אסורה על פי דין או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק או לבצע עבירה העלולה לסכן את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור או את ביטחון המדינה, רשאי הוא לעכב את האדם עד לבואו של שוטר.

(ב) על עיכוב לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 72 עד 74 לחוק המעצרים, בשינויים המחויבים.

(ג) סירב אדם כאמור בסעיף קטן (א) לעיכוב, רשאי מבצע העיכוב להשתמש בכוח סביר כדי לעכבו.

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32יז.  (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 81 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32יז

הנוסח:

חובת הזדהות

32יז. לא יעשה עובד המרכז שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ולובש מדים בצבע ובצורה שהורה הנציב לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה;

(2) יש בידו תעודה המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו שאותה יציג על פי דרישה.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 91 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32יז

הנוסח:

חובת הזדהות

32יז. לא יעשה עובד המרכז שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ולובש מדים בצבע ובצורה שהורה הנציב לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה;

(2) יש בידו תעודה המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו שאותה יציג על פי דרישה.

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32יח.  (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 81 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32יח

הנוסח:

סיוע למשטרה

32יח. עובד המרכז רשאי, בעת מילוי תפקידו, לעשות שימוש בסמכויות המפורטות בפרק זה גם לשם סיוע למשטרת ישראל בביצוע פעולות בתוך המרכז במסגרת מילוי תפקידיה, ובלבד שעובד המרכז לא יעשה שימוש בסמכויות כאמור בסעיף זה אלא באירוע שבו נוכח שוטר או בהתאם להנחיות קצין המשטרה המפקד על האירוע.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 91 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32יח

הנוסח:

סיוע למשטרה

32יח. עובד המרכז רשאי, בעת מילוי תפקידו, לעשות שימוש בסמכויות המפורטות בפרק זה גם לשם סיוע למשטרת ישראל בביצוע פעולות בתוך המרכז במסגרת מילוי תפקידיה, ובלבד שעובד המרכז לא יעשה שימוש בסמכויות כאמור בסעיף זה אלא באירוע שבו נוכח שוטר או בהתאם להנחיות קצין המשטרה המפקד על האירוע.

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32יט.  (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 81 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32יט

הנוסח:

שמירת הסדר והמשמעת

32יט. (א) עובד המרכז רשאי לנקוט אמצעים סבירים, לרבות שימוש בכוח, נגד שוהה במרכז שיש חשש כי הוא עומד לגרום נזק לגוף או לרכוש, כדי למנוע את הנזק האמור או כדי לשמור על הסדר במרכז.

(ב) שוהה במרכז שלא מילא חובה שהוא חייב בקיומה, בהתאם להוראות פרק זה או להוראות שניתנו לפיו, רשאי מנהל המרכז או סגנו לנקוט נגדו אמצעי משמעת, אחד או יותר, מהמפורטים להלן בלבד, לאחר שניתנה לשוהה הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו: נזיפה, אזהרה, הגבלה על יציאה מהמרכז ובלבד שבמהלך תקופה של שבעה ימים לא תוגבל היציאה לפרק זמן מצטבר העולה על 48 שעות, או שלילת דמי הכיס או ההטבה, כולם או חלקם, שנקבעו לפי סעיף 32יא.

(ג) (1) מצא מנהל המרכז או סגנו כי שוהה הפר חובה כאמור בסעיף קטן (ב) וכי נגרם בשל כך נזק לרכוש, רשאי הוא לחייבו, נוסף על כל אמצעי משמעת, בתשלום פיצויים לשירות בתי הסוהר על נזק שנגרם עקב ההפרה, ובלבד שלא יחייבו בתשלום פיצויים בסכום העולה על הסכום שקבע השר לביטחון הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בצו;

(2) חויב שוהה בתשלום פיצויים כאמור בפסקה (1), רשאי מנהל המרכז, אם ראה טעם מיוחד המצדיק לעשות כן, לבטל את החיוב או להפחיתו.

(ד) בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים רשאי, לפי בקשת השוהה, לבחון את החלטת מנהל המרכז או סגנו להגביל את יציאתו של השוהה מהמרכז, שניתנה לפי הוראות סעיף זה; הוראות סעיפים 30ה ו-30ו יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 91 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32יט

הנוסח:

שמירת הסדר והמשמעת

32יט. (א) עובד המרכז רשאי לנקוט אמצעים סבירים, לרבות שימוש בכוח, נגד שוהה במרכז שיש חשש כי הוא עומד לגרום נזק לגוף או לרכוש, כדי למנוע את הנזק האמור או כדי לשמור על הסדר במרכז.

(ב) שוהה במרכז שלא מילא חובה שהוא חייב בקיומה, בהתאם להוראות פרק זה או להוראות שניתנו לפיו, רשאי מנהל המרכז או סגנו לנקוט נגדו אמצעי משמעת, אחד או יותר, מהמפורטים להלן בלבד, לאחר שניתנה לשוהה הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו: נזיפה, אזהרה, הגבלה על יציאה מהמרכז, ובלבד שבמהלך תקופה של שבעה ימים לא תוגבל היציאה לפרק זמן מצטבר העולה על 48 שעות, או שלילת דמי הכיס או ההטבה, כולם או חלקם, שנקבעו לפי סעיף 32יא.

(ג) (1) מצא מנהל המרכז או סגנו כי שוהה הפר חובה כאמור בסעיף קטן (ב) וכי נגרם בשל כך נזק לרכוש, רשאי הוא לחייבו, נוסף על כל אמצעי משמעת, בתשלום פיצויים לשירות בתי הסוהר על נזק שנגרם עקב ההפרה, ובלבד שלא יחייבו בתשלום פיצויים בסכום העולה על הסכום שקבע השר לביטחון הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בצו;

(2) חויב שוהה בתשלום פיצויים כאמור בפסקה (1), רשאי מנהל המרכז, אם ראה טעם מיוחד המצדיק לעשות כן, לבטל את החיוב או להפחיתו.

(ד) בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים רשאי, לפי בקשת השוהה, לבחון את החלטת מנהל המרכז או סגנו להגביל את יציאתו של השוהה מהמרכז, שניתנה לפי הוראות סעיף זה; הוראות סעיפים 30ה ו-30ו יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים.

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32כ.   (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 82 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32כ

הנוסח:

העברה למשמורת

32כ. (א) מצא ממונה ביקורת הגבולות כי שוהה עשה אחד מהמפורטים להלן, רשאי הוא להורות בצו על העברתו למשמורת, לתקופה שיקבע בצו בכפוף להוראות סעיף קטן (ב):

(1) איחר להתייצב לרישום נוכחות במועדי ההתייצבות שנקבעו לפי סעיף 32ח(ד) או לא התייצב לרישום במועדים כאמור, באופן חוזר ונשנה, בלא שקיבל אישור לכך לפי סעיף 32ח(ג);

(2) הפר באופן חוזר ושיטתי את כללי ההתנהגות שקבע מנהל המרכז לפי סעיף 32י(א)(2) באופן שיש בו כדי לפגוע פגיעה של ממש בסדר במרכז;

(3) גרם נזק של ממש לרכוש;

(4) גרם חבלה לגוף;

(5) עבד, בניגוד להוראות סעיף 32ו;

(6) לא התייצב במרכז במועד שנקבע להתייצבותו בהוראת השהייה, ואם הועבר למשמורת לפי סעיף זה – לא התייצב במרכז בתום תקופת החזקתו במשמורת;

(7) עזב את מרכז השהייה ולא שב אליו בתוך 48 שעות מהמועד שבו היה עליו לשוב בהתאם להוראות פרק זה ולהוראות שניתנו לפיו, בלא שקיבל אישור לכך לפי סעיף 32ח(ג).

(ב) תקופת ההחזקה במשמורת שעליה יורה ממונה ביקורת הגבולות בצו לפי סעיף קטן (א) לא תעלה על התקופה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) ניתן הצו בשל עילה כאמור בסעיף קטן (א)(1) עד (3) – 30 ימים;

(2) ניתן הצו בשל עילה כאמור בסעיף קטן (א)(4) –

(א) לגבי צו הניתן לשוהה לראשונה בשל אותה עילה – 30 ימים;

(ב) לגבי צו הניתן לשוהה בשנית בשל אותה עילה – 60 ימים;

(ג) בכל צו נוסף הניתן לשוהה בשל אותה עילה – 90 ימים;

(3) ניתן הצו בשל עילה כאמור בסעיף קטן (א)(5) –

(א) לגבי צו הניתן לשוהה לראשונה בשל אותה עילה – 60 ימים;

(ב) לגבי צו הניתן לשוהה בשנית בשל אותה עילה – 120 ימים;

(ג) בכל צו נוסף הניתן לשוהה בשל אותה עילה – שנה;

(4) ניתן הצו בשל עילה כאמור בסעיף קטן (א)(6) או (7) –

(א) אם השוהה נעדר מהמרכז לתקופה שאינה עולה על 30 ימים מהמועד שבו היה עליו להתייצב במרכז או לשוב אליו, לפי העניין (בפסקה זו – המועד להתייצבות) –

(1) לגבי צו הניתן לשוהה לראשונה בשל היעדרות לתקופה כאמור – 90 ימים;

(2) לגבי צו הניתן לשוהה בשנית בשל היעדרות לתקופה כאמור – 180 ימים;

(3) בכל צו נוסף הניתן לשוהה בשל היעדרות לתקופה כאמור – שנה;

(ב) אם השוהה נעדר מהמרכז לתקופה העולה על 30 ימים מהמועד להתייצבות ואינה עולה על 90 ימים מהמועד האמור –

(1) לגבי צו הניתן לשוהה לראשונה בשל היעדרות לתקופה כאמור – 180 ימים;

(2) לגבי צו הניתן לשוהה בשנית בשל היעדרות לתקופה כאמור – 240 ימים;

(3) בכל צו נוסף הניתן לשוהה בשל היעדרות לתקופה כאמור – שנה;

(ג) אם השוהה נעדר מהמרכז לתקופה העולה על 90 ימים מהמועד להתייצבות – שנה.

(ג) מצא ממונה ביקורת הגבולות כי מסתנן שקיבל רישיון זמני לישיבת ביקור לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל לא התייצב לחידושו בתוך 30 ימים מהמועד שבו פג הרישיון (בסעיף קטן זה – מועד התפוגה), רשאי הוא להורות בצו על החזקתו במשמורת לתקופה שיקבע בצו ושלא תעלה על התקופה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) אם המסתנן לא התייצב לחידוש הרישיון בתוך תקופה העולה על 30 ימים ממועד התפוגה ואינה עולה על 60 ימים מהמועד האמור – 90 ימים;

(2) אם המסתנן לא התייצב לחידוש הרישיון בתוך תקופה העולה על 60 ימים ממועד התפוגה ואינה עולה על 120 ימים מהמועד האמור – 180 ימים;

(3) אם המסתנן לא התייצב לחידוש הרישיון בתוך תקופה העולה על 120 ימים ממועד התפוגה – שנה.

(ד) לא ייתן ממונה ביקורת הגבולות צו לשוהה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) או צו למסתנן לפי סעיף קטן (ג), אלא לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו; לא ניתן לאתר את השוהה או המסתנן, רשאי ממונה ביקורת הגבולות לתת את הצו שלא בפניו, ובלבד שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לא יאוחר מ-24 שעות לאחר העברתו למשמורת.

(ה) שוהה או מסתנן שהועבר למשמורת לפי סעיף זה יובא לפני ממונה ביקורת הגבולות לא יאוחר מחמישה ימים מיום תחילת החזקתו במשמורת; ממונה ביקורת הגבולות רשאי להורות על שחרורו של השוהה ממשמורת והעברתו למרכז השהייה אם שוכנע כי מתקיים האמור בסעיף 30א(ב) ובכפוף לסייגים המנויים בסעיף 30א(ד), והכול בשינויים המחויבים.

(ו) לא יינתן צו לפי סעיף זה נגד שוהה לאחר שחלפה שנה מיום שתם ביצוע המעשה שבשלו היה ניתן להוציא צו כאמור.

(ז) ממונה ביקורת הגבולות לא יורה על העברה למשמורת לתקופה העולה על התקופה הארוכה ביותר מבין התקופות המנויות בסעיף זה לגבי כל הפרה של הוראות פסקאות (1) עד (7) של סעיף קטן (א), בשל מעשה אחד המהווה הפרה של יותר מאחת ההוראות האמורות.

(ח) הוראות סעיפים 30ב עד 30ו יחול על מי שהועבר למשמורת לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 30ה(1)(א), במקום "לא יאוחר מעשרה ימים" יקראו "לא יאוחר משבעה ימים".

(ט) עם תום תקופת המשמורת לפי סעיף זה ישוב השוהה למרכז השהייה.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 92 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32כ

הנוסח:

העברה למשמורת

32כ. (א) מצא ממונה ביקורת הגבולות כי שוהה עשה אחד מאלה, רשאי הוא להורות בצו על העברתו למשמורת, לתקופה שיקבע בצו בכפוף להוראות סעיף קטן (ב):

(1) איחר להתייצב לרישום נוכחות במועד ההתייצבות כאמור בסעיף 32ח(ב) או לא התייצב לרישום במועד האמור, באופן חוזר ונשנה, בלא שקיבל אישור לכך לפי סעיף 32ח(ג);

(2) הפר באופן חוזר ושיטתי את כללי ההתנהגות שקבע מנהל המרכז לפי סעיף 32י(א)(2) באופן שיש בו כדי לפגוע פגיעה של ממש בסדר במרכז;

(3) גרם נזק של ממש לרכוש;

(4) גרם חבלה לגוף;

(5) עבד, בניגוד להוראות סעיף 32ו;

(6) לא התייצב במרכז במועד שנקבע להתייצבותו בהוראת השהייה, ואם הועבר למשמורת לפי סעיף זה – לא התייצב במרכז בתום תקופת החזקתו במשמורת;

(7) עזב את מרכז השהייה ולא שב אליו בתוך 48 שעות מהמועד שבו היה עליו לשוב בהתאם להוראות פרק זה ולהוראות שניתנו לפיו, בלא שקיבל אישור לכך לפי סעיף 32ח(ג).

(ב) תקופת ההחזקה במשמורת שעליה יורה ממונה ביקורת הגבולות בצו לפי סעיף קטן (א) לא תעלה על התקופה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) ניתן הצו בשל עילה כאמור בסעיף קטן (א)(1) עד (3) – 15 ימים;

(2) ניתן הצו בשל עילה כאמור בסעיף קטן (א)(4) –

(א) לגבי צו הניתן לשוהה לראשונה בשל אותה עילה – 15 ימים;

(ב) לגבי צו הניתן לשוהה בשנית בשל אותה עילה – 30 ימים;

(ג) בכל צו נוסף הניתן לשוהה בשל אותה עילה – 45 ימים;

(3) ניתן הצו בשל עילה כאמור בסעיף קטן (א)(5) –

(א) לגבי צו הניתן לשוהה לראשונה בשל אותה עילה – 30 ימים;

(ב) לגבי צו הניתן לשוהה בשנית בשל אותה עילה – 45 ימים;

(ג) בכל צו נוסף הניתן לשוהה בשל אותה עילה – 60 ימים;

(4) ניתן הצו בשל עילה כאמור בסעיף קטן (א)(6) או (7) –

(א) אם השוהה נעדר מהמרכז לתקופה שאינה עולה על 30 ימים מהמועד שבו היה עליו להתייצב במרכז או לשוב אליו, לפי העניין (בפסקה זו – המועד להתייצבות) –

(1) לגבי צו הניתן לשוהה לראשונה בשל היעדרות לתקופה כאמור – 30 ימים;

(2) לגבי צו הניתן לשוהה בשנית בשל היעדרות לתקופה כאמור – 45 ימים;

(3) בכל צו נוסף הניתן לשוהה בשל היעדרות לתקופה כאמור – 60 ימים;

(ב) אם השוהה נעדר מהמרכז לתקופה העולה על 30 ימים מהמועד להתייצבות ואינה עולה על 90 ימים מהמועד האמור –

(1) לגבי צו הניתן לשוהה לראשונה בשל היעדרות לתקופה כאמור – 60 ימים;

(2) לגבי צו הניתן לשוהה בשנית בשל היעדרות לתקופה כאמור – 75 ימים;

(3) בכל צו נוסף הניתן לשוהה בשל היעדרות לתקופה כאמור – 90 ימים;

(ג) אם השוהה נעדר מהמרכז לתקופה העולה על 90 ימים מהמועד להתייצבות – 120 ימים.

(ג) מצא ממונה ביקורת הגבולות כי מסתנן שקיבל רישיון זמני לישיבת ביקור לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל לא התייצב לחידושו בתוך 30 ימים מהמועד שבו פג הרישיון (בסעיף קטן זה – מועד התפוגה), רשאי הוא להורות בצו על החזקתו במשמורת לתקופה שיקבע בצו ושלא תעלה על התקופה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) אם המסתנן לא התייצב לחידוש הרישיון בתוך תקופה העולה על 30 ימים ממועד התפוגה ואינה עולה על 60 ימים מהמועד האמור – 60 ימים;

(2) אם המסתנן לא התייצב לחידוש הרישיון בתוך תקופה העולה על 60 ימים ממועד התפוגה ואינה עולה על 120 ימים מהמועד האמור – 75 ימים;

(3) אם המסתנן לא התייצב לחידוש הרישיון בתוך תקופה העולה על 120 ימים ממועד התפוגה – 90 ימים.

(ד) מצא ממונה ביקורת גבולות כי מסתנן שהוראת השהייה שניתנה לו בוטלה או פקעה, הפר מגבלה לעניין האזור הגאוגרפי לשהייתו שנקבעה לפי סעיף 6(2) לחוק הכניסה לישראל, באשרה או ברישיון הישיבה שניתנו לו, רשאי הוא להורות בצו על החזקתו במשמורת, לתקופה שיקבע בצו ושלא תעלה על התקופה כמפורט להלן, לפי העניין:

 (1) לגבי צו הניתן למסתנן לראשונה בשל אותה הפרה – 30 ימים;

(2) לגבי צו הניתן למסתנן בשנית בשל אותה הפרה – 45 ימים;

(3) בכל צו נוסף הניתן למסתנן בשל אותה הפרה – 60 ימים.

(ה) לא ייתן ממונה ביקורת הגבולות צו לשוהה או למסתנן לפי סעיף זה אם שוכנע כי מתקיים האמור בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף 30א(ב), בשינויים המחויבים.

(ו) לא ייתן ממונה ביקורת הגבולות צו לשוהה או למסתנן לפי סעיף זה, אלא לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו; לא ניתן לאתר את השוהה או המסתנן, רשאי ממונה ביקורת הגבולות לתת את הצו שלא בפניו, ובלבד שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות לאחר העברתו למשמורת.

(ז) נתן ממונה ביקורת הגבולות צו לשוהה או למסתנן לפי סעיף זה, יובא השוהה או המסתנן, לפי העניין, לפני בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום 96 שעות מתחילת החזקתו במשמורת, לשם אישור הצו בידי בית הדין.

(ח) בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים רשאי, בשים לב לעילות ולתקופות ההחזקה במשמורת הקבועות בסעיפים קטנים (א) עד (ד), ובשים לב לאמור בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף 30א(ב), לאשר את הצו שנתן ממונה ביקורת הגבולות לפי סעיף זה, בשינויים או בלא שינויים, או שלא לאשרו; אישר בית הדין את הצו, יקבע כי עניינו של המסתנן יובא לפניו לבחינה נוספת, כאמור בסעיף 30ד(א)(1).

(ט) הוראות סעיפים 30ב עד 30ו יחולו על מי שהועבר למשמורת לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.

(י) לא יינתן צו לפי סעיף זה נגד שוהה לאחר שחלפה שנה מיום שתם ביצוע המעשה שבשלו היה ניתן להוציא צו כאמור.

(יא) בשל מעשה אחד המהווה יותר מהפרה אחת מההפרות המנויות בסעיף זה שבשלהן ניתן להוציא צו, לא יורה ממונה ביקורת הגבולות על החזקה במשמורת לתקופה העולה על התקופה הארוכה ביותר מבין התקופות שניתן להורות עליהן בשל כל הפרה.

(יב) עם תום תקופת המשמורת לפי סעיף זה ישוב השוהה למרכז השהייה.

 

מיום 14.12.2017 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח 1167)

(ד) מצא ממונה ביקורת גבולות כי מסתנן שהוראת השהייה שניתנה לו בוטלה או פקעה, הפר מגבלה לעניין האזור הגאוגרפי לשהייתו שנקבעה לפי סעיף 6(2) לחוק הכניסה לישראל, באשרה או ברישיון הישיבה שניתנו לו שקיבל רישיון זמני לישיבת ביקור לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, הפר מגבלה לעניין האזור הגאוגרפי לשהייתו שנקבעה לפי סעיף 6(3) לחוק האמור ברישיונו, רשאי הוא להורות בצו על החזקתו במשמורת, לתקופה שיקבע בצו ושלא תעלה על התקופה כמפורט להלן, לפי העניין:

(הוראת שעה)  תשע"ו-2016

32כא. (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 84 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32כא

הנוסח:

ממונה על בירור פניות השוהים במרכז ודיווח

32כא. (א) שר הפנים, בהסכמת השר לביטחון הפנים, ימנה מי שכשיר להיות שופט שלום, בין מקרב עובדי משרד הפנים ובין מקרב הציבור, כממונה על בירור פניות השוהים במרכז שהייה (בסעיף זה – הממונה), לעניין תנאי שהייתם במרכז.

(ב) שר הפנים יקבע הוראות לעניין דרך הפנייה לממונה, אופן בירור הפניות על ידו ודרכי הטיפול בפניות.

(ג) הממונה ידווח לשר הפנים, אחת לשישה חודשים, על פעולותיו בעניין טיפול בפניות כאמור בסעיף קטן (א); שר הפנים ימסור דיווח כאמור לוועדת הפנים והגנה הסביבה של הכנסת, סמוך לאחר קבלתו.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 16.12.2017

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 95 (ה"ח 904)

החלפת סעיף 32כא

הנוסח:

תקופת השהייה המרבית במרכז

32כא. (א) מסתנן לא ישהה במרכז שהייה מכוח הוראת שהייה יותר מ-20 חודשים.

(ב) לעניין חישוב תקופת השהייה של מסתנן במרכז, כאמור בסעיף קטן (א) –

(1) לא יראו תקופה שבה נעדר המסתנן ממרכז השהייה בלא שקיבל אישור לכך לפי סעיף 32ח(ג) או בניגוד לתנאי הוראת השהייה שהוצאה לו, כתקופה שבה שהה במרכז;

(2) יראו תקופה שבה נעדר המסתנן ממרכז השהייה בשל העברתו למשמורת בצו לפי סעיף 32כ, כתקופה שבה שהה המסתנן במרכז.

 

מיום 11.2.2016 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ו-2016

ס"ח תשע"ו מס' 2530 מיום 11.2.2016 עמ' 544 (ה"ח 1006)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32כא

הנוסח:

תקופת השהייה המרבית במרכז

32כא. (א) מסתנן לא ישהה במרכז שהייה מכוח הוראת שהייה יותר מ-12 חודשים.

(ב) לעניין חישוב תקופת השהייה של מסתנן במרכז, כאמור בסעיף קטן (א) –

(1) לא יראו תקופה שבה נעדר המסתנן ממרכז השהייה בלא שקיבל אישור לכך לפי סעיף 32ח(ג) או בניגוד לתנאי הוראת השהייה שהוצאה לו, כתקופה שבה שהה במרכז;

(2) יראו תקופה שבה נעדר המסתנן ממרכז השהייה בשל העברתו למשמורת בצו לפי סעיף 32כ, כתקופה שבה שהה המסתנן במרכז.

(הוראת שעה) תשע"ה-2014

32כב. (פקע).

מיום 11.12.2013 עד יום 11.12.2016 (הוחלף, ר' להלן)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 84 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 32כב

הנוסח:

שהות משפחות, נשים וילדים במרכז שהייה

32כב. השר לביטחון הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, יקבע הוראות מיוחדות לעניין שהות משפחות, נשים וילדים במרכז השהייה; עד לקביעת תקנות כאמור לא ישהו משפחות, נשים וילדים במרכז השהייה.

 

מיום 17.12.2014 עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 95 (ה"ח 904)

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח 1167)

החלפת סעיף 32כב

הנוסח:

ממונה על בירור פניות השוהים במרכז ודיווח

32כב. (א) שר הפנים, בהסכמת השר לביטחון הפנים, ימנה מי שכשיר להיות שופט שלום, בין מקרב עובדי משרד הפנים ובין מקרב הציבור, כממונה על בירור פניות השוהים במרכז שהייה (בסעיף זה – הממונה), לעניין תנאי שהייתם במרכז.

(ב) שר הפנים יקבע הוראות לעניין דרך הפנייה לממונה, אופן בירור הפניות על ידיו ודרכי הטיפול בפניות.

(ג) הממונה ידווח לשר הפנים, אחת לשישה חודשים, על פעולותיו בעניין טיפול בפניות כאמור בסעיף קטן (א); שר הפנים ימסור דיווח כאמור לוועדת הפנים והגנה הסביבה של הכנסת, סמוך לאחר קבלתו.

(תיקון מס' 4) תשע"ד-2013

פרק ה': הוראות שונות

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 85 (ה"ח 817)

הוספת כותרת פרק ה'

החוק מוסיף ולא גורע

33.   חוק זה אינו בא לגרוע מאחריותו הפלילית של אדם לפי דין אחר, או מסמכותו של בית משפט אחר לשפוט על עבירה לפי חוק זה, או מסמכותה של כל רשות אחרת.

(תיקון מס' 3)  תשע"ב-2012

34.   (בוטל).

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 124 (ה"ח 577)

ביטול סעיף 34

הנוסח הקודם:

תקופת תחולתו של החוק

34. חוק זה יפקע תקפו כשתפורסם אכרזה של הכנסת לפי סעיף 9(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, כי חדל מצב החירום.

ביצוע

35.   שר הבטחון ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל דבר הנוגע לביצועו.

 

                                         משה שרת                   פנחס לבון

                                                   ראש הממשלה                       שר הבטחון

      יצחק בן-צבי

         נשיא המדינה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"ד מס' 161 מיום 26.8.1954 עמ' 160 (ה"ח תשי"ג מס' 161 עמ' 172).

תוקן ס"ח תש"ך מס' 314 מיום 12.8.1960 עמ' 64 (ה"ח תש"ך מס' 426 עמ' 113) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשס"ז מס' 2109 מיום 8.8.2007 עמ' 463 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 158 עמ' 214) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 119 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 577 עמ' 594) – תיקון מס' 3 והוראת שעה; ר' סעיפים 9, 10 לענין תוקף. תוקנה ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 85 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 817 עמ' 122) – הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון) תשע"ד-2013; תוקפה שלוש שנים מיום פרסומה. ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 95 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 904 עמ' 422) – הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 2) תשע"ה-2014 בסעיף 2 לחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), תשע"ה-2014. ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1167 עמ' 84) – הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017 בסעיף 2 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), תשע"ח-2017. ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1375 עמ' 86) – הוראת שעה תשע"ב-2012 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020.

9. סעיפים 2, 4, 5, ו-6 לחוק זה יעמדו בתוקפם שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה.

10. על אף הוראות סעיף 9, סעיפים 2, 4 ו-6 לחוק זה וסעיפים 30ב עד 30ו לחוק העיקרי כנוסחם בסעיף 5 לחוק זה, ימשיכו לעמוד בתוקפם עד תום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד-2013 עד תום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 עד תום שנה מיום תחילתו של חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראות שעה – הארכת תוקף), התשפ"א-2020.

ס"ח תשע"ג מס' 2398 מיום 13.6.2013 עמ' 78 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 718 עמ' 1368) – הוראת שעה; תוקפה 90 ימים מיום פרסומה עד יום 10.12.2021 ור' סעיפים 5-3 לענין הוראות מיוחדות. תוקנה ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 85 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 817 עמ' 122) – הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון) תשע"ד-2013. ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 102 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 904 עמ' 422) – הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 2) תשע"ה-2014 בסעיף 7 לחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), תשע"ה-2014. ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1167 עמ' 84) – הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017 בסעיף 3 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), תשע"ח-2017. ס"ח תשע"ט מס' 2762 מיום 12.12.2018 עמ' 74 (ה"ח הממשלה תשע"ט מס' 1277 עמ' 184) – הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 4) תשע"ט-2018. ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1375 עמ' 86) – הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 5) תשפ"א-2020.

3. שר הפנים ימסור לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, דיווח בדבר אופן יישומן של הוראות חוק זה בששת החודשים שקדמו למועד הדיווח, בעניינים אלה:

 (1) מספר הבקשות שהוגשו לפי סעיפים 7א(ב)(2) ו-(ד) ו-7ב לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 1 לחוק זה;

 (2) מספר הבקשות כאמור בפסקה (1) שאושרו, אושרו חלקית או נדחו, לפי העניין, ושוויו הכולל של הרכוש שהוצאתו מישראל אושרה או סורבה, לפי העניין;

 (3) מספר המקרים שבהם נתפס רכוש לפי סעיף 7א(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, שוויו הכולל, החזרתו, מסירתו או חילוטו;

 (4) נתונים לגבי חקירות, כתבי אישום והרשעות בעבירות לפי סעיף 7ג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה.

4. (א) תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו.

 (ב) תקנות ראשונות לפי סעיף 7א(ג)(4) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יובאו לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

5. (א) תקנות לפי סעיף 7א(ג)(4) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יוסיפו לחול לאחר יום פקיעת תוקפו של חוק זה (להלן – יום הפקיעה), כל עוד לא בוטלו על ידי שר הפנים.

 (ב) רכוש שנתפס לפי סעיף 7א(ג)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, שיימצא בידי המשטרה או המכס בתום שנה מיום הפקיעה, יחולט לאוצר המדינה, אלא אם כן ניתנה לגביו החלטה אחרת של ממונה ביקורת הגבולות או של בית משפט.

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 74 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 817 עמ' 122) – תיקון מס' 4 והוראת שעה; ר' סעיפים 14, 15 לענין תחולה ותוקף. תוקנה ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 95 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 904 עמ' 422) – הוראת שעה תשע"ד-2013 (תיקון) תשע"ה-2014 בסעיף 3 לחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), תשע"ה-2014. ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1167 עמ' 84) – הוראת שעה תשע"ד-2013 (תיקון מס' 2) תשע"ח-2017 בסעיף 4 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), תשע"ח-2017. ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1375 עמ' 86) – הוראת שעה תשע"ד-2013 (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020.

14. (א) סעיפים 3, 5, 8 ו-10 לחוק זה, יעמדו בתוקפם שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה.

 (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), סעיפים 3 ו-10 לחוק זה ימשיכו לעמוד בתוקפם עד תום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה-2014.

 (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) –

  (1) סעיפים 3 ו-10(1) לחוק זה ימשיכו לעמוד בתוקפם עד תום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 עד תום שנה מיום תחילתו של חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראות שעה – הארכת תוקף), התשפ"א-2020;

  (2) סעיף 10(2) לחוק זה ימשיך לעמוד בתוקפו עד תום התקופה האמורה בסעיף 8(א1)(2) לחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה-2014.

15. הוראות סעיף 30א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, יחולו על מסתנן שנכנס לישראל לאחר תחילתו של חוק זה.

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 84 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 904 עמ' 422) – הוראת שעה בסעיף 1 לחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), תשע"ה-2014; תוקפה לשלוש שנים מיום פרסומה ור' סעיף 8 לענין תחולה והוראות מעבר. תוקנה ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1167 עמ' 84) – הוראת שעה תשע"ה-2014 (תיקון) תשע"ח-2017 בסעיף 5 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), תשע"ח-2017. ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1375 עמ' 86) – הוראת שעה תשע"ה-2014 (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020.

8. (א) סעיף 1 לחוק זה יעמוד בתוקפו שלוש שנים מיום פרסומו של חוק זה.

 (א1) על אף הוראות סעיף קטן (א) –

  (1) סעיף 1(1) לחוק זה ימשיך לעמוד בתוקפו שלוש שנים מיום תחילתו של חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (בסעיף קטן זה – הוראת שעה התשע"ח) שנה מיום תחילתו של חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראות שעה – הארכת תוקף), התשפ"א-2020;

  (2) סעיף 1(2) ו-(3) לחוק זה ימשיך לעמוד בתוקפו שלושה חודשים מיום תחילתה של הוראת שעה התשע"ח תחילתו של חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ח-2017.

(ב) הוראות סעיפים 30א ו-30ד(ד) לחוק למניעת הסתננות, כנוסחם בסעיף 1(1) ו-(2) לחוק זה, יחולו על מסתנן שנכנס לישראל לאחר פרסומו של חוק זה.

 (ג) ממונה ביקורת הגבולות יחליט, בתוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה (בסעיף זה – יום הפרסום), אם לתת הוראת שהייה לפי סעיף 32ד לחוק למניעת הסתננות כנוסחו בסעיף 1(3) לחוק זה (בסעיף זה – הוראת שהייה חדשה), למסתנן שערב יום הפרסום חלה לגביו הוראת שהייה שניתנה לפי סעיף 32ד לחוק למניעת הסתננות כנוסחו ביום כ"ו באלול התשע"ד (21 בספטמבר 2014) (בסעיף זה – הוראת שהייה ישנה); לעניין חישוב תקופת השהייה במרכז של מסתנן, לפי הוראת השהייה החדשה שייתן לו הממונה לפי סעיף זה, יחולו הוראות אלה:

  (1) יובאו במניין תקופות שהייה קודמות שבהן שהה המסתנן במרכז השהייה לפני יום הפרסום, וכן תקופות שבהן שהה במשמורת לפני יום הפרסום מכוח צו שניתן לפי סעיף 32כ(א) ו-(ב), כנוסחו ביום כ"ו באלול התשע"ד (21 בספטמבר 2014);

  (2) לא יובאו במניין תקופת שבהן שהה המסתנן במשמורת לפני יום הפרסום, למעט כאמור בפסקה (1).

 (ד) עד לקבלת החלטה בידי ממונה ביקורת הגבולות כאמור בסעיף קטן (ג), לעניין מתן הוראת שהייה חדשה למסתנן, יראו את הוראת השהייה הישנה שניתנה לו כהוראת שהייה שניתנה לפי סעיף 32ד לחוק למניעת הסתננות, כנוסחו בסעיף 1(3) לחוק זה.

ס"ח תשע"ו מס' 2530 מיום 11.2.2016 עמ' 544 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1006 עמ' 430) – הוראת שעה; ר' סעיפים 3, 4 לענין תוקף והוראת מעבר. תוקנה ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 61 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1167 עמ' 84) – הוראת שעה (תיקון) תשע"ח-2017 בסעיף 6 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), תשע"ח-2017.

3. סעיפים 1 ו-2 לחוק זה יעמדו בתוקפם עד תום תקופת תוקפו של פרק ד' לחוק העיקרי, כאמור בסעיף 8(א) בסעיף 8(א1)(2) לחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה-2014.

4. הוראת שהייה שניתנה למסתנן לפי סעיף 32ד לחוק העיקרי, כנוסחו לפני יום פרסומו של חוק זה, ונקבעה בה תקופת שהייה העולה על 12 חודשים, יראו אותה כאילו נקבעה בה תקופת שהייה של 12 חודשים, אלא אם כן קבע ממונה ביקורת הגבולות לעניין אותו מסתנן תקופת שהייה קצרה יותר, בהתאם להוראות סעיף 32ד לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה.

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1167 עמ' 84) – הוראת שעה; ר' סעיף 8 לענין תוקף.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות