נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

 

 

עבודה – מניעת העסקה – עברייני מין

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עברייני מין – מניעת העסקה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

3

Go

איסור העסקה ועיסוק

סעיף 2

3

Go

אישור המשטרה

סעיף 3

3

Go

הערכה על ידי ועדת מומחים

סעיף 4

4

Go

עונשין

סעיף 5

4

Go

סייג לאחריות פלילית

סעיף 6

4

Go

העסקה באמצעות קבלן כוח אדם

סעיף 7

4

Go

פיטורין

סעיף 8

4

Go

סמכות בית הדין לעבודה

סעיף 9

4

Go

מרשם פלילי

סעיף 10

4

Go

מוסדות נוספים

סעיף 11

4

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 12

4

Go

תחולה

סעיף 13

4

Go

תקופת הביניים   הוראות מיוחדות

סעיף 13א

4

Go

תחילה

סעיף 14

5

Go

הוראות מעבר

סעיף 15

 

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005


חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001*

מיום 1.4.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1975 מיום 18.1.2005 עמ' 100 (ה"ח 59)

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

          "אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית" – אחד מאלה:

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

(א)   "אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית" – מי שוועדת אבחון כמשמעותה בחוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), התשכ"ט-1969, מצאה כי הוא אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית;

(תיקון מס' 7) תשע"א-2011

(ב)   (נמחקה);

(ג)    אדם עם הפרעה התפתחותית מורחבת (PDD - Pervasive Developmental Disorder) לרבות אדם הסובל מאוטיזם;

מיום 1.4.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1975 מיום 18.1.2005 עמ' 100 (ה"ח 59)

הוספת הגדרת "אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית"

 

מיום 15.12.2011

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"א מס' 2300 מיום 15.6.2011 עמ' 938 (ה"ח 364)

מחיקת פסקה (ב) להגדרת "אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית"

הנוסח הקודם:

(ב) אדם עם לקות קוגניטיבית נוירופסיכולוגית, שבשלה מוגבלת יכולת השיפוט והתובנה שלו, וכן מוגבל תפקודו;

 

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 331 (ה"ח 665)

(א) "אדם עם פיגור שכלי מוגבלות שכלית-התפתחותית" – מי שוועדת אבחון כמשמעותה בחוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), התשכ"ט-1969, מצאה כי הוא מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית;

          "בגיר" - מי שמלאו לו 18 שנים;

          "בית ספר" - כהגדרתו בפקודת החינוך [נוסח חדש], תשל"ח-1978;

          "ועדה" - כמשמעותה בסעיף 4;

(תיקון מס' 7) תשע"א-2011

          "חסר ישע" – מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת אינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו;

מיום 15.12.2011

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"א מס' 2300 מיום 15.6.2011 עמ' 938 (ה"ח 364)

הוספת הגדרת "חסר ישע"

          "מוסד" –

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 7) תשע"א-2011 (תיקון מס' 10) תשע"ט-2018

(1)   בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים ובכלל זה מעון יום לפעוטות כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק שבין עיסוקיו הסעת קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 7) תשע"א-2011

(2)   (א)   מקום, מהמפורטים להלן, שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע:

(1)   מעון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה-1965;

(2)   מעון יום או מרכז טיפולי;

(3)   מרכז עבודה שיקומי;

(תיקון מס' 7) תשע"א-2011

(4)   מועדון שבין מטרותיו מתן שירות לקבוצה של בני אדם כאמור;

(תיקון מס' 7) תשע"א-2011

(ב)   עסק, מהמפורטים להלן, למתן שירותים לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע, שבין עיסוקיו:

(1)   מתן שירותי נופש לקבוצה של אנשים כאמור;

(תיקון מס' 7) תשע"א-2011

(2)   הסעת אנשים כאמור;

(תיקון מס' 7) תשע"א-2011

(3)   אבטחת קבוצות של אנשים כאמור;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 7) תשע"א-2011

(3)   (א)   בית חולים או מרפאה כהגדרתם בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 (בחוק זה – חוק טיפול בחולי נפש);

(תיקון מס' 7) תשע"א-2011

(ב)   בית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים; בפסקה זו, "חולה סיעודי" – חולה גריאטרי או תשוש נפש, לרבות חולה שמצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, הדורש מעקב רפואי מיומן במסגרת אשפוז, במשך 24 שעות ביממה לתקופה ממושכת;

(תיקון מס' 7) תשע"א-2011

(ג)    מסגרת שיקום המיועדת לנכי נפש כהגדרתם בסעיף 2 לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000, שהיא שירותי שיקום המנויים בפרט א(2) או (3) לתוספת לחוק האמור, שירותי ליווי, הכשרה והשגחה המנויים בפרט ב(1) לתוספת האמורה או מסגרת המספקת שירותי תיאום טיפול המנויה בפרט ז לתוספת האמורה;

(תיקון מס' 6) תש"ע-2010 (תיקון מס' 7) תשע"א-2011

(4)   גוף אחר, שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות, הדרכה, הוראה, בידור או אבחון לקטינים, לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע, טיפול בהם, השגחה עליהם או ליווי שלהם בהליכים משפטיים;

מיום 1.4.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1975 מיום 18.1.2005 עמ' 100 (ה"ח 59)

"מוסד" –

(1) בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים;

(2) (א) מקום, מהמפורטים להלן, שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית:

(1) מעון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה-1965;

(2) מעון יום או מרכז טיפולי;

(3) מרכז עבודה שיקומי;

(4) מועדון שמטרתו מתן שירות לקבוצה של בני אדם כאמור;

(ב) עסק, כמשמעותו בפסקה (1), המפורטים להלן, למתן שירותים לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית:

(1) מטרתו מתן שירותי נופש לקבוצה של אנשים כאמור;

(2) מסיע, בין השאר, קבוצה של בני אדם כאמור;

(3) (א) בית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 (בחוק זה – חוק טיפול בחולי נפש);

(ב) מרפאה כהגדרתה בחוק טיפול בחולי נפש;

 

מיום 3.9.2010

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ע מס' 2241 מיום 3.6.2010 עמ' 516 (ה"ח 306)

הוספת פסקה (4) להגדרת "מוסד"

 

מיום 15.12.2011

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"א מס' 2300 מיום 15.6.2011 עמ' 938 (ה"ח 364)

"מוסד" –

(1) בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות שבין עיסוקיו הסעת קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים;

(2) (א) מקום, מהמפורטים להלן, שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע:

(1) מעון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה-1965;

(2) מעון יום או מרכז טיפולי;

(3) מרכז עבודה שיקומי;

(4) מועדון שמטרתו שבין מטרותיו מתן שירות לקבוצה של בני אדם כאמור;

(ב) עסק, כמשמעותו בפסקה (1), המפורטים להלן, עסק, מהמפורטים להלן, למתן שירותים לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע, שבין עיסוקיו:

(1) מטרתו מתן שירותי נופש לקבוצה של אנשים כאמור;

(2) מסיע, בין השאר, קבוצה של בני אדם כאמור;

(2) הסעת אנשים כאמור;

(3) אבטחת קבוצות של אנשים כאמור;

(3) (א) בית חולים או מרפאה כהגדרתו כהגדרתם בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 (בחוק זה – חוק טיפול בחולי נפש);

(ב) מרפאה כהגדרתה בחוק טיפול בחולי נפש;

(ב) בית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים; בפסקה זו, "חולה סיעודי" – חולה גריאטרי או תשוש נפש, לרבות חולה שמצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, הדורש מעקב רפואי מיומן במסגרת אשפוז, במשך 24 שעות ביממה לתקופה ממושכת;

(ג) מסגרת שיקום המיועדת לנכי נפש כהגדרתם בסעיף 2 לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000, שהיא שירותי שיקום המנויים בפרט א(2) או (3) לתוספת לחוק האמור, שירותי ליווי, הכשרה והשגחה המנויים בפרט ב(1) לתוספת האמורה או מסגרת המספקת שירותי תיאום טיפול המנויה בפרט ז לתוספת האמורה;

(4) גוף אחר, שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות, הדרכה, הוראה, בידור או אבחון לקטינים או לבני אדם לקטינים, לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע, טיפול בהם, השגחה עליהם או ליווי שלהם בהליכים משפטיים;

 

מיום 1.9.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2753 מיום 31.10.2018 עמ' 34 (ה"ח 1250)

(1) בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים ובכלל זה מעון יום לפעוטות כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק שבין עיסוקיו הסעת קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים;

          "מעסיק", לענין קבלת אדם לעבודה במוסד באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית שהמוסד נתון לפיקוחם - האחראי במשרד הממשלתי או ברשות המקומית על קבלת אדם לעבודה במוסד; לענין קבלת אדם לעבודה במוסד שלא באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית -  מנהל המוסד ובמוסד שהוא תאגיד גם התאגיד;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 7) תשע"א-2011

          "עבודה" - בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות במתן שירותים, המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים, עם אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או עם חסרי ישע;

מיום 1.4.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1975 מיום 18.1.2005 עמ' 101 (ה"ח 59)

"עבודה" - בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות במתן שירותים המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים או עם אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית;

 

מיום 15.12.2011

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"א מס' 2300 מיום 15.6.2011 עמ' 939 (ה"ח 364)

"עבודה" - בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות במתן שירותים המאפשרת שירותים, המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים או עם אנשים קטינים, עם אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או עם חסרי ישע;

(תיקון מס' 7) תשע"א-2011

          "עבירת מין" –

(1)   עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחוק זה – חוק העונשין), כמפורט להלן:

(א)   עבירה לפי סעיף 214(ב) עד (ב3);

(ב)   עבירה המנויה בסימן ה' בפרק י', למעט עבירה לפי סעיף 352;

(ג)    עבירה של התעללות מינית בקטין או בחסר ישע לפי סעיף 368ג;

(2)   עבירה לפי סעיף 75 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.

מיום 15.12.2011

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"א מס' 2300 מיום 15.6.2011 עמ' 939 (ה"ח 364)

החלפת הגדרת "עבירת מין"

הנוסח הקודם:

"עבירת מין" - עבירה לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין, תשל"ז- 1977 (להלן - חוק העונשין), למעט סעיף 352.

איסור העסקה ועיסוק (תיקון מס' 4) תשס"ח-2007

2.    (א)  מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר.

          (ב)  בגיר שהורשע כאמור בסעיף קטן (א) לא יעסוק בעבודה במוסד.

(תיקון מס' 4) תשס"ח-2007

          (ג)   הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו ממועד ההרשעה בעבירה לפי הוראות סעיף קטן (א) ועד 20 שנים לאחר ההרשעה, ואם נידון למאסר – 20 שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית הסוהר בשל אותה עבירה.

מיום 1.2.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2115 מיום 1.11.2007 עמ' 23 (ה"ח 163)

2. (א) מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר ונידון עליה לשנה מאסר בפועל או יותר.

(ב) בגיר שהורשע כאמור בסעיף קטן (א) לא יעסוק בעבודה במוסד.

(ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו- (ב) יחולו ממועד ההרשעה בעבירה לפי הוראות סעיף קטן (א) ועד 20 שנים לאחר ההרשעה, ואם נידון למאסר – 20 שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית הסוהר בשל אותה עבירה.

אישור המשטרה

3.    (א)  מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק זה.

          (ב)  אישור המשטרה יינתן באחד מאלה:

(1)   הבגיר לא הורשע בעבירת מין כאמור בסעיף 2(א) או אם הורשע, חלפה תקופת האיסור כאמור בסעיף 2(ג);

(2)   הועדה פטרה את הבגיר מהאיסור כאמור בסעיף 4(ב).

          (ג)   משטרת ישראל תרכז את כל הנתונים הנדרשים לענין חוק זה.

          (ד)  אישור המשטרה יינתן על פי בקשתו של בגיר, ובלבד שאותו בגיר המציא למשטרה תעודה מהמוסד כי הוא מועסק או מועמד לעבודה בו, או על פי ייפוי כוח מטעם אותו בגיר למעסיק או למוסד, ובלבד שהמעסיק או המוסד יצהיר שהוא מוסד לפי חוק זה.

          (ה)  לענין סעיף זה, "אישור המשטרה" - אישור שניתן בתקופת השנה שקדמה לקבלה לעבודה.

הערכה על ידי ועדת מומחים

4.    (א)  שר המשפטים בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ימנה ועדה שתהיה מורכבת משופט בית משפט שלום שישמש כיושב ראש הועדה, ושני מומחים לענין דפוסי התנהגותם של עברייני מין ולענין הטיפול בהם; הודעה על מינוי הועדה והרכבה תפורסם ברשומות.

          (ב)  הועדה מוסמכת, לפי בקשת בגיר שחל לגביו איסור עיסוק לפי חוק זה (להלן - המבקש), להעריך בתוך תקופת האיסור, את הצורך בהמשך תחולת האיסור ולתת לו פטור מן האיסור, לתקופת האיסור, כולה או חלקה.

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 3) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 7) תשע"א-2011 (תיקון מס' 8) תשע"א-2011

          (ג)   לא תיתן הועדה פטור מן האיסור כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן שוכנעה, לאחר שקיבלה הערכת מסוכנות, שהמבקש אינו מהווה סיכון לקטינים, לאנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע; בסעיף זה, "הערכת מסוכנות" – כהגדרתה בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006.

          (ד)  החלטת הועדה תימסר למבקש; פטרה הועדה את המבקש מתקופת האיסור, כולה או חלקה, תודיע גם למי שאחראי במשטרה על מתן אישורים לפי חוק זה.

          (ה)  לפני מתן החלטתה, תיתן הועדה הזדמנות למבקש או למי מטעמו ולנציג היועץ המשפטי לממשלה להשמיע את טענותיהם.

(תיקון מס' 11) תשע"ט-2019

          (ו)   הועדה מוסמכת לקבל מהמשטרה כל מידע הנחוץ לצורך החלטתה, לרבות מידע כאמור בסעיפים 2, 11 ו-11א לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981 (להלן – חוק המרשם).

          (ז)   לא תדון הועדה בבקשה נוספת של מבקש שבקשתו נדחתה, לפני תום שנתיים מיום דחיית הבקשה.

מיום 1.4.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1975 מיום 18.1.2005 עמ' 101 (ה"ח 59)

(ג) לא תיתן הועדה פטור מן האיסור כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן שוכנעה שהמבקש אינו מהווה סיכון לקטינים או לאנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית.

 

מיום 1.10.2006

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ו מס' 2050 מיום 3.1.2006 עמ' 245 (ה"ח 3180)

(ג) לא תיתן הועדה פטור מן האיסור כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן שוכנעה, לאחר שקיבלה הערכת מסוכנות, שהמבקש אינו מהווה סיכון לקטינים או לאנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית; בסעיף זה, "הערכת מסוכנות" – כהגדרתה בחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006.

 

מיום 15.12.2011

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"א מס' 2300 מיום 15.6.2011 עמ' 940 (ה"ח 364)

(ג) לא תיתן הועדה פטור מן האיסור כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן שוכנעה, לאחר שקיבלה הערכת מסוכנות, שהמבקש אינו מהווה סיכון לקטינים או לאנשים לקטינים, לאנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע; בסעיף זה, "הערכת מסוכנות" – כהגדרתה בחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006.

 

מיום 17.8.2011

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"א מס' 2317 מיום 17.8.2011 עמ' 1170 (ה"ח 475)

(ג) לא תיתן הועדה פטור מן האיסור כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן שוכנעה, לאחר שקיבלה הערכת מסוכנות, שהמבקש אינו מהווה סיכון לקטינים, לאנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע; בסעיף זה, "הערכת מסוכנות" – כהגדרתה בחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006.

 

מיום 16.1.2022

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ט מס' 2783 מיום 16.1.2019 עמ' 319 (ה"ח 1071)

תיקון מס' 11 (תיקון)

ס"ח תשפ"א מס' 2899 מיום 13.1.2021 עמ' 296 (ה"ח 1384)

(ו) הועדה מוסמכת לקבל מהמשטרה כל מידע הנחוץ לצורך החלטתה, לרבות מידע כאמור בסעיפים 2, 11 ו-11א לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981 (להלן – חוק המרשם) בסעיפים 8, 30 ו-31 לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 (להלן – חוק המידע הפלילי).

עונשין

5.    (א)  העובר על הוראות סעיף 2(א) או 3(א), דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

          (ב)  העובר על הוראות סעיף 2(ב), דינו - מאסר שנה.

סייג לאחריות פלילית

6.    (א)  מעסיק שהעסיק בגיר בלא אישור המשטרה לא יישא באחריות פלילית לפי סעיף 3(א) אם ההעסקה היתה בנסיבות מיוחדות שבהן לא היה סיפק בידו לקבל את האישור, ובלבד שהעסקת הבגיר היתה למשך זמן סביר, באותן נסיבות, שאינו עולה על 30 ימים, והמעסיק פעל בלא דיחוי לקבל אישור המשטרה לפי הסעיף האמור.

          (ב)  מעסיק המקבל שירותים ממעסיק אחר שהוא מוסד לא יישא באחריות פלילית לפי סעיף 3(א) אם וידא שהמוסד קיבל אישור כנדרש לפי אותו סעיף.

העסקה באמצעות קבלן כוח אדם

7.    הוראות חוק זה החלות על מעסיק יחולו גם על מעסיק בפועל של בגיר באמצעות קבלן כוח אדם, ועל בגיר המועסק כאמור.

פיטורין

8.    הופסקה עבודתו של עובד לפי הוראות סעיף 2 ובשל כך הוא פוטר בידי מעסיקו, יהיה המעסיק, על אף הוראות כל דין, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, פטור ממתן הודעה מוקדמת לפיטורים; העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963, זולת אם בית הדין האזורי לעבודה קבע כי הפיטורים היו בנסיבות מיוחדות, שאינן מצדיקות מתן פיצויי פיטורים כולם או חלקם.

סמכות בית הדין לעבודה

9.    לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בענין הנוגע להפסקת עבודה או לפיטורין לפי חוק זה.

מרשם פלילי (תיקון מס' 11) תשע"ט-2019

10.  (א)  אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק המרשם לענין מסירת מידע למי שזכאי לקבלו.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), אין בהוראות חוק המרשם כדי לפגוע בהוראות סעיפים 2, 3 ו-4 לחוק זה.

מיום 16.1.2022

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ט מס' 2783 מיום 16.1.2019 עמ' 319 (ה"ח 1071)

תיקון מס' 11 (תיקון)

ס"ח תשפ"א מס' 2899 מיום 13.1.2021 עמ' 296 (ה"ח 1384)

10. (א) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק המרשם חוק המידע הפלילי לענין מסירת מידע למי שזכאי לקבלו.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), אין בהוראות חוק המרשם חוק המידע הפלילי כדי לפגוע בהוראות סעיפים 2, 3 ו-4 לחוק זה.

מוסדות נוספים (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 7) תשע"א-2011

11.    שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע מוסדות נוספים המיועדים למתן שירות לקטינים, לאנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע שהוראות חוק זה יחולו עליהם.

מיום 15.12.2011

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"א מס' 2300 מיום 15.6.2011 עמ' 940 (ה"ח 364)

11. שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע מוסדות נוספים המיועדים למתן שירות לקטינים או לאנשים לקטינים, לאנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע שהוראות חוק זה יחולו עליהם.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 1) תשס"ב-2002

12.    (א)  השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות סדרי הגשת בקשות לקבלת אישור המשטרה ולמעט לענין סעיף 4.

(תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

          (ב) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להתקין תקנות לביצוע סעיף 4.

מיום 1.3.2003

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1861 מיום 30.7.2002 עמ' 511 (ה"ח 3151)

12. (א) השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות סדרי הגשת בקשות לקבלת אישור המשטרה ולמעט לענין סעיף 4.

(ב) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להתקין תקנות לביצוע סעיף 4.

תחולה לעניין סעיף 3 (תיקון מס' 5) תשס"ח-2007

13.  הוראות סעיף 3 יחולו, לענין נשים, במועד שיקבע השר לביטחון הפנים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ובלבד שהשר לביטחון הפנים ידווח אחת לשנתיים לועדת החוקה חוק ומשפט בדבר היקף עבריינות המין בקרב נשים בישראל.

מיום 8.2.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2116 מיום 8.11.2007 עמ' 28 (ה"ח 323)

תחולה לעניין סעיף 3

תקופת הביניים – הוראות מיוחדות (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

13א.  (א)  בסעיף זה –

"תקופת הביניים" – התקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום התחילה;

"בגיר" - כהגדרתו בסעיף 1, למעט אישה;

"מעסיק" - לרבות מעסיק בפועל כמשמעותו בסעיף 7.

          (ב)  בתקופת הביניים לא יקבל מעסיק לעבודה במוסד בגיר, אלא אם כן נתן לו הבגיר ייפוי כוח, שבו הוא מייפה את כוחו של המעסיק או המוסד לבקש אישור מהמשטרה, כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק זה.

          (ג)   מעסיק שקיבל בגיר לעבודה בתקופת הביניים והוא עודנו מועסק במוסד ביום התחילה, יפנה למשטרה לפי סעיף 3(ד) בתקופה שמיום התחילה ואילך, לצורך קבלת אישורה כי אין מניעה להעסקת הבגיר לפי חוק זה, ורשאי הבגיר לפנות למשטרה כאמור בעצמו.

מיום 1.3.2003

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1861 מיום 30.7.2002 עמ' 511 (ה"ח 3151)

הוספת סעיף 13א

תחילה (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

14.  תחילתו של חוק זה ביום כ"ז באדר א' התשס"ג (1 במרס 2003) (בחוק זה – יום התחילה), בכפוף להוראות סעיף 13א.

מיום 1.3.2003

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1861 מיום 30.7.2002 עמ' 511 (ה"ח 3151)

14. תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו ביום כ"ז באדר א' התשס"ג (1 במרס 2003) (בחוק זה – יום התחילה), בכפוף להוראות סעיף 13א.

תחולה והוראת מעבר (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 4)  תשס"ח-2007 (תיקון מס' 5) תשס"ח-2007

15.    (א)  הוראות חוק זה יחולו על בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר, אם הורשע בעבירה כאמור, בתוך חמש השנים שקדמו ליום כניסתו לתוקף של חוק זה.

 

 

(תיקון מס' 5) תשס"ח-2007

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 4)  תשס"ח-2007

          (ג)   הוראות חוק זה לא יחולו על בגיר המועסק במוסד לעניין המשך העסקתו באותו מוסד, אם הורשע לפני תחילתו של חוק למניעת העסקה של עברייני מין (תיקון מס' 4), התשס"ח-2007 (בסעיף זה – התיקון), ובלבד שביום תחילתו של התיקון, יש בידו אישור המשטרה להעסקתו באותו מוסד.

מיום 1.4.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1975 מיום 18.1.2005 עמ' 101 (ה"ח 59)

15. (א) הוראות חוק זה יחולו על בגיר שנידון לשנת מאסר בפועל או יותר בשל עבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר, אם הורשע בעבירה כאמור, בתוך חמש השנים שקדמו ליום כניסתו לתוקף של חוק זה.

(ב) הוראות חוק זה, כנוסחו לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005 (בחוק זה – תיקון מס' 2), יחולו על בגיר כאמור בסעיף קטן (א) ובלבד שהורשע בעבירה בתוך חמש השנים שקדמו ליום כניסתו לתוקף של תיקון מס' 2.

 

מיום 1.2.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2115 מיום 1.11.2007 עמ' 23 (ה"ח 163)

15. (א) הוראות חוק זה יחולו על בגיר שנידון לשנת מאסר בפועל או יותר בשל עבירת מין שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר, אם הורשע בעבירה כאמור, בתוך חמש השנים שקדמו ליום כניסתו לתוקף של חוק זה.

(ב) הוראות חוק זה, כנוסחו לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005 (בחוק זה – תיקון מס' 2), יחולו על בגיר כאמור בסעיף קטן (א) ובלבד שהורשע בעבירה בתוך חמש השנים שקדמו ליום כניסתו לתוקף של תיקון מס' 2.

(ג) הוראות חוק זה לא יחולו על בגיר המועסק במוסד לעניין המשך העסקתו באותו מוסד, אם הורשע לפני תחילתו של חוק למניעת העסקה של עברייני מין (תיקון מס' 4), התשס"ח-2007 (בסעיף זה – התיקון), ובלבד שביום תחילתו של התיקון, יש בידו אישור המשטרה להעסקתו באותו מוסד.

 

מיום 8.2.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2116 מיום 8.11.2007 עמ' 28 (ה"ח 323)

הוראות מעבר תחולה והוראת מעבר

15. (א) הוראות חוק זה יחולו על בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר, אם הורשע בעבירה כאמור, בתוך חמש השנים שקדמו ליום כניסתו לתוקף של חוק זה.

(ב) הוראות חוק זה, כנוסחו לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005 (בחוק זה – תיקון מס' 2), יחולו על בגיר כאמור בסעיף קטן (א) ובלבד שהורשע בעבירה בתוך חמש השנים שקדמו ליום כניסתו לתוקף של תיקון מס' 2.

(ג) הוראות חוק זה לא יחולו על בגיר המועסק במוסד לעניין המשך העסקתו באותו מוסד, אם הורשע לפני תחילתו של חוק למניעת העסקה של עברייני מין (תיקון מס' 4), התשס"ח-2007 (בסעיף זה – התיקון), ובלבד שביום תחילתו של התיקון, יש בידו אישור המשטרה להעסקתו באותו מוסד.

 

 

                         אריאל שרון                           עוזי לנדאו

                               ראש הממשלה                            השר לביטחון הפנים

            משה קצב                           אברהם בורג

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת

 

 * פורסם ס"ח תשס"א מס' 1804 מיום 7.8.2001 עמ' 509 (ה"ח תש"ס מס' 2904 עמ' 505).

תוקן בס"ח תשס"ב מס' 1861 מיום 30.7.2002 עמ' 511 (ה"ח תשס"ב מס' 3151 עמ' 754) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשס"ה מס' 1975 מיום 18.1.2005 עמ' 100 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 59 עמ' 40) – תיקון מס' 2; תחילתו ביום 1.4.2005.

ס"ח תשס"ו מס' 2050 מיום 3.1.2006 עמ' 245 (ה"ח תשס"ב מס' 3180 עמ' 922) – תיקון מס' 3 [במקור מס' 4] בסעיף 33 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.10.2006 ור' ס' 34(ב) לענין תחולה והחלה הדרגתית.

ס"ח תשס"ח מס' 2115 מיום 1.11.2007 עמ' 23 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 163 עמ' 246) – תיקון מס' 4; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ח מס' 2116 מיום 8.11.2007 עמ' 28 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 323 עמ' 829) – תיקון מס' 5; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תש"ע מס' 2241 מיום 3.6.2010 עמ' 516 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 306 עמ' 102) – תיקון מס' 6; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו ור' סעיף 2 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשע"א מס' 2300 מיום 15.6.2011 עמ' 938 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 364 עמ' 60) – תיקון מס' 7; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו ור' סעיף 4 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשע"א מס' 2317 מיום 17.8.2011 עמ' 1170 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 475 עמ' 164) – תיקון מס' 8 בסעיף 34 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין (תיקון מס' 3), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 331 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 665 עמ' 12) – תיקון מס' 9 בסעיף 17 לחוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017.

ס"ח תשע"ט מס' 2753 מיום 31.10.2018 עמ' 34 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1250 עמ' 1236) – תיקון מס' 10 בסעיף 73 לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018; תחילתו ביום 1.9.2019.

ס"ח תשע"ט מס' 2783 מיום 16.1.2019 עמ' 319 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1071 עמ' 1282) – תיקון מס' 11 בסעיף 53 לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט-2019; תחילתו ביום 16.1.2022. תוקן ס"ח תשפ"א מס' 2899 מיום 13.1.2021 עמ' 296 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1384 עמ' 176) – תיקון מס' 11 (תיקון) תשע"ט-2019.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות