נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח-1988

 

 

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת זיהום

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

איסורים

Go

2

סעיף 3

ועדה למתן היתרים

Go

2

סעיף 3א

היתר להטלת פסולת או להזרמת שפכים

Go

3

סעיף 4

דיווח על ביצוע היתר

Go

3

סעיף 5

מפקחים

Go

3

סעיף 5א

הודעה על כוונת חיוב בעיצום כספי

Go

3

סעיף 5ב

זכות טיעון

Go

4

סעיף 5ג

דרישת תשלום

Go

4

סעיף 5ד

סכום העיצום הכספי

Go

4

סעיף 5ה

סכומים מופחתים

Go

4

סעיף 5ו

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

4

סעיף 5ז

המועד לתשלום העיצום הכספי

Go

4

סעיף 5ח

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

4

סעיף 5ט

הפרשי הצמדה וריבית

Go

5

סעיף 5י

גביה

Go

5

סעיף 5יא

עתירה

Go

5

סעיף 5יב

פרסום

Go

5

סעיף 5יג

שמירת אחריות פלילית

Go

5

סעיף 6

עונשין

Go

5

סעיף 6א

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

6

סעיף 6ב

שיעור קנסות

Go

6

סעיף 8

קובלנה

Go

6

סעיף 8א

צו להפסקה, למניעה או לצמצום זיהום הים

Go

6

סעיף 8ב

בקשה לביטול צו על ידי בית המשפט

Go

7

סעיף 8ג

סמכויות בית משפט

Go

7

סעיף 9

חיוב בהוצאות וניקוי

Go

7

סעיף 9א

היטל למניעת זיהום הים

Go

7

סעיף 10

ייעוד קנסות

Go

8

סעיף 11

התניית רשיונות

Go

8

סעיף 12

שמירת דינים

Go

8

סעיף 13

תחולה על המדינה

Go

8

סעיף 14

ביצוע ותקנות

Go

8

סעיף 16

תחילה

Go

8


חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח-1988*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "אמנה" – אמנה בינלאומית, או חלק ממנה, שעניינה הסדרת מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ושישראל צד לה;

           "היתר" – היתר על-פי חוק זה;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

           "השר" – השר לאיכות הסביבה;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2205 עמ' 511 (ה"ח 110)

"השר" – שר הפנים השר לאיכות הסביבה;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

           "הוועדה" – הוועדה למתן היתקים שמונתה לפי הוראות סעיף 3;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2205 עמ' 511 (ה"ח 110)

הוספת הגדרת "הועדה"

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

           "הממונה" – הממונה הבכיר על האכיפה במשרד להגנת הסביבה, הכפוף ישירות למנהל הכללי של המשרד;

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 866 (ה"ח 159)

הוספת הגדרת "הממונה"

           "זיהום הים" – מעשה או מחדל בניגוד להוראות סעיף 2;

           "ים" – הים התיכון, ים סוף וים המלח לרבות חופיהם עד קו המים המתוקים;

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

           "מעשה" – לרבות מחדל;

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 866 (ה"ח 159)

הוספת הגדרת "מעשה"

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

           "מקור יבשתי" – כל מקור ביבשה לרבות מיתקן ימי קבוע;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2205 עמ' 511 (ה"ח 110)

"מקור יבשתי" – כל מקור ביבשה לרבות מיתקן ימי קבוע ולמעט כלי שיט כמשמעותו בחוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג-1983;

           "פסולת" – חומר מכל סוג או צורה;

           "שפכים" – פסולת המורחקת בהזרמה, לרבות בוצה ומוצקים בתרחיף.

איסורים (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

2.    לא יטיל ולא יזרים אדם לים פסולת או שפכים ממקור יבשתי, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא על פי היתר ובהתאם לתנאיו; ובלבד שלא יינתן היתר לסוגי פסולת או שפכים שנאסרו בתקנות לפי סעיף 14(א)(1).

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2205 עמ' 511 (ה"ח 110)

2. לא יטיל ולא יזרים אדם לים פסולת או שפכים ממקור יבשתי, במטרה לסלקם לים, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא על פי היתר ובהתאם להוראות חוק זה ותקנות שהותקנו לפיו ובהתאם לתנאיו; ובלבד שלא יינתן היתר לסוגי פסולת או שפכים שנאסרו בתקנות לפי סעיף 14(א)(1).

ועדה למתן היתרים

3.    (א)  השר ימנה ועדה למתן היתרים שזה הרכבה –

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

(1)   נציג השר, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   נציג שר הבטחון;

(3)   נציג שר הבריאות;

(4)   נציג שר התעשיה והמסחר;

(5)   נציג שר החקלאות;

(6)   נציג שר התיירות;

(7)   נציג שר התחבורה;

(תיקון מס' 1) תשס"ג-2002

(8)   נציג של הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה, מתוך רשימת מועמדים שיגישו לשר גופים אלה; לענין זה, "הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה" - הגופים המפורטים בתוספת לחוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002.

           (ב)  הודעה על מינוי הועדה ועל מענה תפורסם ברשומות.

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

           (ג)   הועדה תקבע את סדרי עבודתה במידה שלא נקבעו בחוק זה; הועדה רשאית לאצול מסמכויותיה לגבי סוגי היתרים ליושב ראש שלה או לצוות מתוכה, ובלבד שתנאים מוקדמים או תנאים בהיתר, כאמור בסעיף 3א(ב), המתייחסים לתפעול נמל ייקבעו בהסכמת שר התחבורה.

מיום 24.1.2003

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ג מס' 1879 מיום 25.11.2002 עמ' 118 (ה"ח 3168)

הוספת פסקה 3(א)(8)

 

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2205 עמ' 511 (ה"ח 110)

3. (א) השר ימנה ועדה למתן היתרים שזה הרכבה –

(1) נציג שר הפנים השר, והוא יהיה היושב ראש;

(2) נציג שר הבטחון;

(3) נציג שר הבריאות;

(4) נציג שר התעשיה והמסחר;

(5) נציג שר החקלאות;

(6) נציג שר התיירות;

(7) נציג שר התחבורה;

(8) נציג של הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה, מתוך רשימת מועמדים שיגישו לשר גופים אלה; לענין זה, "הגופים הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה" - הגופים המפורטים בתוספת לחוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002.

(ב) הודעה על מינוי הועדה ועל מענה תפורסם ברשומות.

(ג) הועדה תקבע את סדרי עבודתה במידה שלא נקבעו בחוק זה; הועדה רשאית לאצול מסמכויותיה לגבי סוגי היתרים ליושב ראש שלה או לצוות מתוכה, ובלבד שתנאים בהיתר ובלבד שתנאים מוקדמים או תנאים בהיתר, כאמור בסעיף 3א(ב), המתייחסים לתפעול נמל ייקבעו בהסכמת שר התחבורה.

היתר להטלת פסולת או להזרמת שפכים (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

3א.     (א)  הוועדה רשאית לתת היתר להטלת פסולת או להזרמת שפכים ממקור יבשתי לים, בהתאם להוראות לפי חוק זה.

           (ב)  הוועדה רשאית להתנות את מתן ההיתר בתנאים מוקדמים שיש לקיימם לפני מתן ההיתר וכן לקבוע בהיתר תנאים.

           (ג)   הוועדה רשאית לבטל היתר בכל עת, לאחר שנתנה לבעל ההיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם מצאה כי התקיים אחד מאלה:

(1)   בעל ההיתר לא קיים אחר הוראה מההוראות לפי חוק זה או תנאי מתנאי ההיתר;

(2)   הובא לידיעתה מידע שלא היה בידיה בעת מתן ההיתר ואשר אילו היה ידוע לה באותה עת לא היתה נותנת את ההיתר.

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

           (ד)  החלטות הוועדה לפי חוק זה וכן נוסחם המלא של היתרים שנתנה יהיו פתוחים לעיון הציבור ויפורסמו באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2205 עמ' 512 (ה"ח 110)

הוספת סעיף 3א

 

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 866 (ה"ח 159)

הוספת סעיף קטן 3א(ד)

דיווח על ביצוע היתר

4.    מי שקיבל היתר ידווח באופן שנקבע על הטלת הפסולת או הזרמת השפכים לים, לפי הענין.

מפקחים (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

5.    (א)  בלי לגרוע מסמכות השר למנות מפקחים מבין עובדי משרדו לפי חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011 (בחוק זה – חוק הגנת הסביבה), רשאי השר להסמיך, לעניין חוק זה, מפקחים מבין עובדי המדינה שאינם עובדי משרדו, ועובדי רשויות נחלים ומעיינות.

           (ב)  לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף זה, אלא אם כן מתקיימים בו התנאים המנויים בסעיף 4 לחוק הגנת הסביבה, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: במקום האמור בפסקה (1) יבוא "הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה יש בה לדעת השר כדי למנוע את הסמכתו".

           (ג)   לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה, רשאי מפקח שהוסמך לפי סעיף קטן (א) (בחוק זה – מפקח) –

(1)   לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2)   לערוך מדידות או ליטול דגימות של חומרים, וכן למסור את המדידות והדגימות למעבדה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת;

(3)   להיכנס למקום, לרבות לכלי תחבורה כהגדרתו בחוק הגנת הסביבה כשהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט.

           (ד)  מפקח לא יפעיל את סמכויותיו לפי חוק זה כלפי המדינה ומוסדותיה, ואולם מפקח שהוא עובד המדינה רשאי להפעיל את סמכויותיו כלפי המדינה ומוסדותיה, למעט כלפי מערכת הביטחון, כהגדרתה בסעיף 10 לחוק הגנת הסביבה.

מיום 1.8.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 746 (ה"ח 483)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

מפקחים

5. (א) השר ימנה מפקחים לענין חוק זה.

(ב) לצורך אכיפת הוראות חוק זה רשאי מפקח להכנס לכל מקום שיש לו יסוד סביר להניח שממנו מוטלת פסולת או מוזרמים שפכים לים, אולם לא יכנס –

(1) למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט;

(2) למקום המוחזק על ידי מערכת הבטחון, אלא ברשות שר הבטחון או מי שהוא הסמיך.

(ג) נכנס מפקח למקום כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי הוא ליטול דוגמאות מכל פסולת או שפכים העלולים, לדעתו, לגרום לזיהום הים, או העשויים לשמש ראיה על עבירה לפי חוק זה; דוגמאות כאמור מותר לבדקן במעבדה ולנהוג בהן בכל דרך אחרת.

(ד) שר המשטרה רשאי להסמיך מפקח לערוך חקירות וחיפושים כדי למנוע עבירות על חוק זה או כדי לגלותן; בהשתמשו בסמכות כאמור –

(1) יהיה מפקח רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשם מכוח סמכות זו;

(2) דין מפקח לענין סעיף 24(א)(1) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, כדין שוטר.

הודעה על כוונת חיוב בעיצום כספי (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

5א.     היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה המנויה בסעיף 5ד (בחוק זה – מפר) רשאי הוא למסור לו הודעה על כוונה להטיל עליו עיצום כספי (בחוק זה – הודעה על כוונת חיוב); בהודעה כאמור יציין הממונה, בין השאר, את אלה:

(1)  המעשה המהווה את ההפרה;

(2)  שיעור העיצום הכספי והמועד לתשלומו;

(3)  זכותו של מפר לטעון את טענותיו לפי הוראות סעיף 5ב;

(4)  שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או חוזרת לפי הוראות סעיף סעיף 5ו.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 866 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 5א

זכות טיעון (תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

5ב.     מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב רשאי להגיש את טענותיו, בכתב, לממונה, לעניין הכוונה להטיל את העיצום הכספי ולעניין שיעורו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 866 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 5ב

דרישת תשלום (תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

5ג.      (א)  הממונה יחליט, לאחר ששקל את הטענות שהוגשו לו לפי סעיף 5ב, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 5ה.

           (ב)  (1)   החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) להטיל עיצום כספי, ימסור למפר דרישה לשלם את העיצום הכספי (בחוק זה – דרישת תשלום); בדרישת תשלום יציין הממונה, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן כאמור בסעיף 5ח והמועד לתשלומו;

(2)   היה המפר תאגיד, ייקבע סכום העיצום הכספי בהתאם למחזור המכירות שלו כאמור בסעיף 5ד; לא היה בידי הממונה מידע בדבר מחזור המכירות של המפר, רשאי הוא לדרוש מהמפר מידע ופרטים נוספים הדרושי לדעתו לשם קביעת מחזור המכירות; לא הוכח מחזור המכירות של המפר כאמור, רשאי הממונה לקבוע אותו לפי מיטב שפיטתו;

(3)   החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) שלא להטיל עיצום כספי, ימסור הודעה על כך למפר.

           (ג)   לא הגיש המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 5ב, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על כוונת חיוב, יראו הודעה זו, בתום 30 הימים האמורים, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 866 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 5ג

סכום העיצום הכספי (תיקון מס' 3) תשס"ח-2008 הודעה תשפ"א-2021

5ד.     בשל הטלה או הזרמה של פסולת או של שפכים לים ממקור יבשתי, בניגוד לתנאי היתר כאמור בסעיף 2, או בשל אי-דיווח על הטלת פסולת או הזרמת שפכים לים בניגוד להוראות סעיף 4, יהיה סכום העיצום הכספי כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)  ליחיד – 335,780 שקלים חדשים;

(2)  לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 671,560 שקלים חדשים;

(3)  לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 1,343,130 שקלים חדשים;

(4)  לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 2,686,250 שקלים חדשים.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 867 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 5ד

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6269 מיום 20.7.2011 עמ' 5584

5ד. בשל הטלה או הזרמה של פסולת או של שפכים לים ממקור יבשתי, בניגוד לתנאי היתר כאמור בסעיף 2, או בשל אי-דיווח על הטלת פסולת או הזרמת שפכים לים בניגוד להוראות סעיף 4, יהיה סכום העיצום הכספי כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) ליחיד – 300,000 317,070 שקלים חדשים;

(2) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 600,000 634,140 שקלים חדשים;

(3) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 1.2 מיליון 1,268,270 שקלים חדשים;

(4) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 2.4 מיליון 2,536,550 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6372 מיום 7.2.2012 עמ' 2409

5ד. בשל הטלה או הזרמה של פסולת או של שפכים לים ממקור יבשתי, בניגוד לתנאי היתר כאמור בסעיף 2, או בשל אי-דיווח על הטלת פסולת או הזרמת שפכים לים בניגוד להוראות סעיף 4, יהיה סכום העיצום הכספי כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) ליחיד – 317,070 325,090 שקלים חדשים;

(2) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 634,140 650,310 שקלים חדשים;

(3) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 1,268,270 1,300,610 שקלים חדשים;

(4) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 2,536,550 2,610,240 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6556 מיום 4.3.2013 עמ' 3145

5ד. בשל הטלה או הזרמה של פסולת או של שפכים לים ממקור יבשתי, בניגוד לתנאי היתר כאמור בסעיף 2, או בשל אי-דיווח על הטלת פסולת או הזרמת שפכים לים בניגוד להוראות סעיף 4, יהיה סכום העיצום הכספי כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) ליחיד – 325,090 329,840 שקלים חדשים;

(2) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 650,310 659,690 שקלים חדשים;

(3) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 1,300,610 1,319,370 שקלים חדשים;

(4) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 2,610,240 2,638,750 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6747 מיום 30.1.2014 עמ' 3498

5ד. בשל הטלה או הזרמה של פסולת או של שפכים לים ממקור יבשתי, בניגוד לתנאי היתר כאמור בסעיף 2, או בשל אי-דיווח על הטלת פסולת או הזרמת שפכים לים בניגוד להוראות סעיף 4, יהיה סכום העיצום הכספי כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) ליחיד – 329,840 336,140 שקלים חדשים;

(2) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 659,690 672,280 שקלים חדשים;

(3) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 1,319,370 1,344,570 שקלים חדשים;

(4) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 2,638,750 2,689,130 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7210 מיום 22.2.2016 עמ' 3704

5ד. בשל הטלה או הזרמה של פסולת או של שפכים לים ממקור יבשתי, בניגוד לתנאי היתר כאמור בסעיף 2, או בשל אי-דיווח על הטלת פסולת או הזרמת שפכים לים בניגוד להוראות סעיף 4, יהיה סכום העיצום הכספי כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) ליחיד – 336,140 332,800 שקלים חדשים;

(2) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 672,280 665,600 שקלים חדשים;

(3) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 1,344,570 1,331,200 שקלים חדשים;

(4) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 2,689,130 2,662,400 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7477 מיום 2.4.2017 עמ' 4769

5ד. בשל הטלה או הזרמה של פסולת או של שפכים לים ממקור יבשתי, בניגוד לתנאי היתר כאמור בסעיף 2, או בשל אי-דיווח על הטלת פסולת או הזרמת שפכים לים בניגוד להוראות סעיף 4, יהיה סכום העיצום הכספי כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) ליחיד – 332,800 331,780 שקלים חדשים;

(2) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 665,600 663,560 שקלים חדשים;

(3) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 1,331,200 1,327,120 שקלים חדשים;

(4) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 2,662,400 2,654,250 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7693 מיום 7.2.2018 עמ' 4854

5ד. בשל הטלה או הזרמה של פסולת או של שפכים לים ממקור יבשתי, בניגוד לתנאי היתר כאמור בסעיף 2, או בשל אי-דיווח על הטלת פסולת או הזרמת שפכים לים בניגוד להוראות סעיף 4, יהיה סכום העיצום הכספי כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) ליחיד – 331,780 332,790 שקלים חדשים;

(2) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 663,560 665,580 שקלים חדשים;

(3) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 1,327,120 1,331,160 שקלים חדשים;

(4) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 2,654,250 2,662,310 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2018

י"פ תשע"ט מס' 8059 מיום 31.12.2018 עמ' 4837

5ד. בשל הטלה או הזרמה של פסולת או של שפכים לים ממקור יבשתי, בניגוד לתנאי היתר כאמור בסעיף 2, או בשל אי-דיווח על הטלת פסולת או הזרמת שפכים לים בניגוד להוראות סעיף 4, יהיה סכום העיצום הכספי כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) ליחיד – 332,790 336,770 שקלים חדשים;

(2) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 665,580 673,540 שקלים חדשים;

(3) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 1,331,160 1,347,080 שקלים חדשים;

(4) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 2,662,310 2,694,160 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

י"פ תש"ף מס' 8665 מיום 30.1.2020 עמ' 3430

5ד. בשל הטלה או הזרמה של פסולת או של שפכים לים ממקור יבשתי, בניגוד לתנאי היתר כאמור בסעיף 2, או בשל אי-דיווח על הטלת פסולת או הזרמת שפכים לים בניגוד להוראות סעיף 4, יהיה סכום העיצום הכספי כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) ליחיד – 336,770 337,790 שקלים חדשים;

(2) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 673,540 675,580 שקלים חדשים;

(3) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 1,347,080 1,351,170 שקלים חדשים;

(4) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 2,694,160 2,702,340 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

י"פ תשפ"א מס' 9433 מיום 17.2.2021 עמ' 3673

5ד. בשל הטלה או הזרמה של פסולת או של שפכים לים ממקור יבשתי, בניגוד לתנאי היתר כאמור בסעיף 2, או בשל אי-דיווח על הטלת פסולת או הזרמת שפכים לים בניגוד להוראות סעיף 4, יהיה סכום העיצום הכספי כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) ליחיד – 337,790 335,780 שקלים חדשים;

(2) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 675,580 671,560 שקלים חדשים;

(3) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 1,351,170 1,343,130 שקלים חדשים;

(4) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 2,702,340 2,686,250 שקלים חדשים.

סכומים מופחתים (תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

5ה.     (א)  הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בחוק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

           (ב)  השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם ניתן יהיה להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהקבוע בחוק זה, בשיעורים שיקבע.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 867 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 5ה

הפרה נמשכת והפרה חוזרת (תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

5ו.      (א)  בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק העשרים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

           (ב)  בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה לעיצום הכספי; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה המנויה בסעיף 5ד, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה, שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע המפר.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 868 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 5ו

המועד לתשלום העיצום הכספי (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

5ז.      העיצום הכספי ישולם בתוך 60 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 5ג.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 868 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 5ז

 

סכום מעודכן של העיצום הכספי (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

5ח.     (א)  העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא הגיש את טענותיו כאמור בסעיף 5ב – ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגשה עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים, ובית המשפט הורה על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה.

           (ב)  סכומי העיצום הכספי כאמור בסעיף 5ד יתעדכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

           (ג)   הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי סעיף קטן ב), תפורסם ברשומות.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 868 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 5ח

הפרשי הצמדה וריבית (תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

5ט.     לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית, עד לתשלומו; בחוק זה, "הפרשי הצמדה וריבית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 868 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 5ט

גביה (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

5י.      עיצום כספי ייגבה לקרן שהוקמה לפי סעיף 13 לפקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן [נוסח חדש], התש"ם-1980, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גביה).

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 868 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 5י

עתירה (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

5יא.    (א)  אין בהגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים על דרישה לתשלום עיצום כספי לפי חוק זה, כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא בהסכמת הממונה או אם בית המשפט הורה על כך.

           (ב)  התקבלה עתירה כאמור בסעיף קטן (א) לאחר ששולם עיצום כספי, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו ועד יום החזרתו.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 868 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 5יא

פרסום (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

5יב.    (א)  הוטל עיצום כספי לפי חוק זה, רשאי הממונה להורות למפר לפרסם בעיתון או בכל דרך אחרת שיורה את דבר הטלת העיצום, את שמו של המפר, את מהות ההפרה שבשלה הוטל ונסיבותיה ואת סכום העיצום.

           (ב)  לא קיים המפר הוראה לפי סעיף קטן (א), רשאי הממונה או מי שהוא הסמיך לעניין זה לפרסם הודעה כאמור באותו סעיף קטן; משעשה כן, יהיה המפר חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו לשם הפרסום.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 869 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 5יב

שמירת אחריות פלילית (תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

5יג.     (א)  תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה המנויה בסעיף 5ד, ואולם אם נמסרה למפר דרישת תשלום כאמור בסעיף 5ג לא תוגש קובלנה כאמור בסעיף 8.

           (ב)  הוגש נגד אדם כתב אישום בשל מעשה שבשלו ניתן להטיל עיצום כספי, לא יחויב בשלו בתשלום עיצום כספי, ואם שילם – יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו ועד יום החזרתו.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 869 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 5יג

עונשין (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

6.    (א)  העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או קנס פי שלושה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) בחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחוק זה – חוק העונשין); עשה כן ברשלנות, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור:

(1)   מטיל או מזרים פסולת או שפכים לים, ממקור יבשתי, בלא היתר או בניגוד לתנאיו, בניגוד להוראות סעיף 2;

(2)   אינו מבצע צו שניתן לו לפי הוראת סעיף 8א(א).

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

           (ב)  נעברה עבירה כאמור בסעיף קטן (א) ונגרם נזק לים, דינו של עובר העבירה – מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור באותו סעיף קטן.

           (ג)   לא ידווח אדם על הטלת פסולת או הזרמת שפכים לים בהתאם להוראות סעיף 4, דינו – קנס כקבוע בסעיף 61(א)(3) בחוק העונשין.

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

           (ד)  בית המשפט רשאי, נוסף על כל עונש הקבוע לעבירה לפי חוק זה, שהיא עבירה נמשכת, להטיל על הנידון קנס בגובה חמישה אחוזים מגובה הקנס הקבוע בסעיף העבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בהתראה ושתחילתה עם מסירתה; לענין זה, "התראה" – התראה בכתב ממי שהשר הסמיכו לענין זה.

           (ה)  נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי תאגיד, דינו –

(1)   לענין עבירות לפי סעיפים קטנים (א), (ג) ו-(ד) – כפל הקנס האמור באותם סעיפים קטנים;

(2)   לענין עבירה לפי סעיף קטן (ב) – פי אחד וחצי מן הקנס האמור באותו סעיף קטן.

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

           (ו)   (1)   עבר אדם עבירה לפי חוק זה והשיג כתוצאה ממנה טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל עליו, נוסף על כל עונש אחר, קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור;

(2)   לעניין סעיף קטן זה, "טובת הנאה" – לרבות הוצאה שנחסכה;

(3)   אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 63 לחוק העונשין.

מיום 7.12.1996

צו תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5792 מיום 7.11.1996 עמ' 94

(א) העובר על הוראות סעיף 2, דינו – מאסר שנה אחת או קנס חמישים אלף 146,000 שקלים חדשים ואם היתה העבירה נמשכת – קנס נוסף של אלף 2,900 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו.

 

מיום 30.11.2002

צו תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6205 מיום 31.10.2002 עמ' 124

(א) העובר על הוראות סעיף 2, דינו – מאסר שנה אחת או קנס 146,000 190,000 שקלים חדשים ואם היתה העבירה נמשכת – קנס נוסף של 2,900 3,700 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו.

 

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2205 עמ' 512 (ה"ח 110)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

6. (א) העובר על הוראות סעיף 2, דינו – מאסר שנה אחת או קנס  190,000 שקלים חדשים ואם היתה העבירה נמשכת – קנס נוסף של 3,700 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו.

(ב) העובר על הוראה אחרת בחוק זה או בתקנות או בהיתר שניתנו לפיו, דינו – קנס; ואם היתה העבירה נמשכת – קנס נוסף של אלף שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו.

(ג) נעבירה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד, ייאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף – למעט שותף מוגבל – או פקיד באותו תאגיד ואחראי לענין הנדון, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה.

 

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 869 (ה"ח 159)

(ב) נעברה עבירה כאמור בסעיף קטן (א) ונגרם נזק חמור לים, דינו של עובר העבירה – מאסר כאמור באותו סעיף קטן מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור באותו סעיף קטן.

(ג) לא ידווח אדם על הטלת פסולת או הזרמת שפכים לים בהתאם להוראות סעיף 4, דינו – קנס כקבוע בסעיף 61(א)(3) בחוק העונשין.

(ד) בית המשפט רשאי, נוסף על כל עונש הקבוע לעבירה לפי חוק זה, שהיא עבירה נמשכת, להטיל על הנידון קנס כקבוע בסעיף 61(ג) בחוק העונשין בגובה חמישה אחוזים מגובה הקנס הקבוע בסעיף העבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בהתראה ושתחילתה עם מסירתה; לענין זה, "התראה" – התראה בכתב ממי שהשר הסמיכו לענין זה.

(ה) נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי תאגיד, דינו –

(1) לענין עבירות לפי סעיפים קטנים (א), (ג) ו-(ד) – כפל הקנס האמור באותם סעיפים קטנים;

(2) לענין עבירה לפי סעיף קטן (ב) – פי אחד וחצי מן הקנס האמור באותו סעיף קטן.

(ו) (1) עבר אדם עבירה לפי חוק זה והשיג כתוצאה ממנה טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל עליו, נוסף על כל עונש אחר, קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור;

(2) לעניין סעיף קטן זה, "טובת הנאה" – לרבות הוצאה שנחסכה;

(3) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 63 לחוק העונשין.

אחריות נושא משרה בתאגיד (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

6א.     (א)  נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות על חוק זה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) בחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

           (ב)  נעברה עבירה על חוק זה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו האמורה.

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2205 עמ' 513 (ה"ח 110)

הוספת סעיף 6א

שיעור קנסות (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

6ב.     על אף הוראות סעיף 221(ב) בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בחוק זה – חוק סדר הדין הפלילי), רשאי שר המשפטים, בהסכמת השר, לקבוע שיעור קנס העולה על סכום הקנס הקבוע בסעיף האמור לעבירה לפי חוק זה שנקבעה כעבירת קנס, וכן לעבירת קנס חוזרת, נמשכת או נוספת שעבר אותו אדם, בהתחשב בסוג העבירה ובנסיבות ביצועה, ובלבד שסכום הקנס לא יעלה על עשרה אחוזים מסכום הקנס המרבי הקבוע לאותה עבירה.

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2205 עמ' 513 (ה"ח 110)

הוספת סעיף 6ב

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

7.    (בוטל).

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2205 עמ' 513 (ה"ח 110)

ביטול סעיף 7

הנוסח הקודם:

הגנה

7. תהיה זו הגנה טובה בעבירה על הוראות סעיף 2, אם הוכח כי היה צריך להטיל או להזרים את הפסולת לים מחמת נזק או תאונה או מחמת סכנה מוחשית לחיי בני אדם, וכן כי ננקטו כל האמצעים הסבירים למנוע את הטלת הפסולת או הזרמתה לים.

קובלנה

8.    קובלנה כאמור בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, לא תוגש אלא אם כן –

(1)   הקובל הוא אחד מאלה:

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

(א)   כל אדם – לגבי עבירה שנעברה ברשות היחיד שלו או שגרמה לו נזק;

(ב)   רשות מקומית – לגבי עבירה שנעברה בתחומה;

(ג)    כל אחד מהגופים הציבוריים והמקצועיים שנקבעו בהתאם לסעיף 100(3) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

(2)   הקובל מסר הודעה לשר על כוונתו לעשות כן, ולא הוגש תוך ששים יום לאחר מכן כתב אישום מטעם היועץ המשפטי לממשלה;

(3)   העבירה שהיא נשוא הקובלנה לא נעברה בתחום נמל כמשמעותו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971.

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 513 (ה"ח 110)

(1) הקובל הוא אחד מאלה:

(א) כל אדם – לגבי עבירה שנעברה ברשות היחיד שלו או שגרמה נזק לנכסיו לו נזק;

(ב) רשות מקומית – לגבי עבירה שנעברה בתחומה;

(ג) כל אחד מהגופים הציבוריים והמקצועיים שנקבעו בהתאם לסעיף 100(3) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה– 1965;

(2) הקובל מסר הודעה לשר הפנים על כוונתו לעשות כן, ולא הוגש תוך ששים יום לאחר מכן כתב אישום מטעם היועץ המשפטי לממשלה;

צו להפסקה, למניעה או לצמצום זיהום הים (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

8א.     (א)  נוכח השר או מי שהוא הסמיך לענין זה, כי הוטלה פסולת או הוזרמו שפכים לים ממקור יבשתי, בלא היתר או בניגוד לתנאיו, וטרם הוגש כתב אישום, או כי קיים יסוד סביר שתוטל פסולת או יוזרמו שפכים כאמור, רשאי הוא לצוות על מי שהטיל את הפסולת או הזרים את השפכים, במישרין או בעקיפין, או על מי שקיים יסוד סביר כי הוא עומד לעשות כן, להפסיק, לצמצם או למנוע את הטלת הפסולת או הזרמת השפכים לים ולנקות את שזוהם, לפי הענין, הכל באופן שייקבע בצו ובתוך תקופת הזמן שתיקבע בצו ושתחילתה ממועד מסירתו, ורשאי הוא לדרוש, במידת האפשר ובהתאם לנסיבות, להחזיר את המצב לקדמותו.

           (ב)  מי שלא קיים הוראות צו שניתן לפי סעיף זה, רשאי השר או מי שהוא הסמיך לענין זה לבצע את הנדרש לפי הצו; משעשה כן, יהיה מי שנצטווה אך לא מילא אחר הוראות הצו, חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו לקרן כאמור בסעיף 10; על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).

           (ג)   מי שהשר הסמיך לענין ביצוע צו כאמור בסעיף קטן (ב), יהיו לו סמכויות מפקח כאמור בסעיף 5(ב) ו-(ג).

           (ד)  על מסירת צו לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי בדבר המצאת מסמכים, בשינויים המחויבים.

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2205 עמ' 513 (ה"ח 110)

הוספת סעיף 8א

בקשה לביטול צו על ידי בית המשפט (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

8ב.     (א)  הרואה עצמו נפגע על ידי צו שהוצא לפי הוראות סעיף 8א רשאי להגיש, לבית המשפט המוסמך לדון בעבירה נושא הצו, בקשה לביטולו.

           (ב)  הגשת בקשה לביטול צו, לפי הוראות סעיף קטן (א), אינה מתלה את תוקפו של הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט להתלות את תוקפו של הצו במעמד צד אחד, תידון הבקשה במעמד הצדדים בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה.

           (ג)   בי תהמשפט רשאי לבטל את הצו, לאשרו או לשנותו.

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2205 עמ' 514 (ה"ח 110)

הוספת סעיף 8ב

סמכויות בית משפט (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

8ג.      (א)  הוגשו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי בית משפט, לבקשת תובע, ליתן צו עשה, צו אל תעשה וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו, לרבות לביצוע צו לפי סעיף 8א, והכל כדי להפסיק, לצמצם או למנוע את זיהום הים ממקורות יבשתיים.

           (ב)  לא יצווה בית משפט כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שנתן לנאשם הזדמנות להשמיע את טענותיו; לא התייצב הנאשם לדיון בבקשה על אף שהוזמן כדין, רשאי בית המשפט להחליט בבקשה בהעדרו.

           (ג)   תוקפו של צו שניתן כאמור בסעיף קטן (א) יהיה לתקופה שיורה בית המשפט ויכול שיהיה עד לגמר ההליכים.

           (ד)  נאשם או תובע רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בהחלטה שנתן בענין בקשה כאמור בסעיף קטן (א), אם נתגלו עובדות חדשות או השתנו הנסיבות והדבר עשוי לשנות את החלטתו הקודמת של בית המשפט.

           (ה)  נאשם או תובע רשאים לערור על החלטה בענין בקשה כאמור בסעיף קטן (א) או על החלטת בית המשפט בבקשה לעיון חוזר; בית המשפט שלערעור ידון בערר בשופט אחד.

           (ו)   בקשה לעיון חוזר או ערר יוגשו בכתב, יכילו את תמצית נימוקיהם ויצורפו להם העתקים של החלטות קודמות שניתנו בענין.

           (ז)   בעיון חוזר ובערר רשאי בית המשפט לקיים, לשנות או לבטל את ההחלטה שלגביה הוגשה הבקשה לעיון חוזר או שעליה עוררים, או לתת החלטה אחרת במקומה.

           (ח)  בסעיף זה, "תובע" – כל אחד מאלה:

(1)   תובע כמשמעותו בסעיף 12 בחוק סדר הדין הפלילי;

(2)   קובל כאמור בסעיף 8.

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2205 עמ' 514 (ה"ח 110)

הוספת סעיף 8ג

חיוב בהוצאות וניקוי (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

9.    (א)  בית משפט שהרשיע אדם בעבירה על חוק זה רשאי בגזר הדין, בנוסף לכל עונש שיטיל, לחייב בתשלום ההוצאות המפורטות להלן, כולן או מקצתן, יהיה סכומן אשר יהיה, אם הוגשה לו על כך בקשה מאת מי שהוציאן:

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

(1)   הוצאות לניקוי הים, החוף וכל אשר זוהם בפסולת שהוטלה או הוזרמה לים אגב ביצוע העבירה ולהשבת המצב לקדמותו;

(2)   הוצאות לאיתור הפסולת שהוטלה או הוזרמה לים, כדי למנוע את התפשטותו של זיהום הים ולצמצם את הנזק שנגרם.

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

           (א1)        בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה על חוק זה רשאי, נוסף על כל עונש שיטיל ונוסף על ההוצאות כאמור בסעיף קטן (א), לחייבו לנקוט את האמצעים הדרושים כדי –

(1)   להפסיק, לצמצם או למנוע את המשך הטלת הפסולת או הזרמת השפכים לים;

(2)   לנקות את הים וכל אשר זוהם או ניזוק עקב ביצוע העבירה;

(3)   להחזיר את המצב לקדמותו.

           (ב)  הורשעו בעבירה יותר מאדם אחד, רשאי בית המשפט, בהחלטה לפי סעיף זה, להטיל את תשלום ההוצאות על כולם או חלקם, יחד ולחוד, או לחלק סכום זה ביניהם, הכל כפי שנראה לבית המשפט בנסיבות הענין.

           (ג)   לא פסק בית המשפט בבקשה לפי סעיף זה לגופה, לא יגרע הדבר מזכותו של מי שהוציא את ההוצאות לתובען בתובענה רגילה.

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2205 עמ' 514 (ה"ח 110)

חיוב בהוצאות ניקוי וניקוי

(א) בית משפט שהרשיע אדם בעבירה על חוק זה רשאי בגזר הדין, בנוסף לכל עונש שיטיל, לחייב בתשלום ההוצאות המפורטות להלן, כולן או מקצתן, יהיה סכומן אשר יהיה, אם הוגשה לו על כך בקשה מאת מי שהוציאן:

(1) הוצאות לניקוי הים, החוף וכל אשר זוהם בפסולת שהוטלה או הוזרמה לים אגב ביצוע העבירה ולהשבת המצב לקדמותו;

(2) הוצאות לאיתור הפסולת שהוטלה או הוזרמה לים, כדי למנוע את התפשטותו של זיהום הים ולצמצם את הנזק שנגרם.

(א1) בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה על חוק זה רשאי, נוסף על כל עונש שיטיל ונוסף על ההוצאות כאמור בסעיף קטן (א), לחייבו לנקוט את האמצעים הדרושים כדי –

(1) להפסיק, לצמצם או למנוע את המשך הטלת הפסולת או הזרמת השפכים לים;

(2) לנקות את הים וכל אשר זוהם או ניזוק עקב ביצוע העבירה;

(3) להחזיר את המצב לקדמותו.

היטל למניעת זיהום הים (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

9א.     (א)  השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע היטל למניעת זיהום הים, שיוטל על בעל היתר לפי חוק זה וישולם לקרן כאמור בסעיף 10.

           (ב)  בתקנות לפי סיעף קטן (א) יקבע השר, בין השאר, את שיעור ההיטל, את אופן הצמדתו ואת דרכי תשלומו; שיעור ההיטל ייקבע בהתאם לאמות מידה ובהן סוגי הפסולת או השפכים, כמויותיהם ונסיבות ההטלה או ההזרמה, לרבות מיקומה.

           (ג)   על גביית ההיטל תחול פקודת המסים (גביה).

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2205 עמ' 515 (ה"ח 110)

הוספת סעיף 9א

ייעוד קנסות

10.   קנסות שיוטלו בשל עבירה לפי חוק זה ישולמו לקרן שהוקמה לפי סעיף 13 לפקודת מניעת זיהום מי ים בשמן [נוסח חדש], תש"ם-1980.

התניית רשיונות

11.   רשיון על-פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, או רשיון הנדרש לפי כל חיקוק להקמת מפעל ולניהולו יראוהו כמותנה בקיום הוראות חוק זה.

שמירת דינים

12.   הוראות חוק זה אינן באות לגרוע מכל דין אחר.

תחולה על המדינה

13.   חוק זה יחול גם על המדינה.

ביצוע ותקנות

14.   (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בענינים אלה:

(1)   סוגי פסולת ושפכים אסורים בהטלה או בהזרמה לים;

(2)   תנאים למתן היתרים;

(3)   נהלים למתן היתרים, חידושם, שינוים או ביטולם;

(4)   כל הנוגע לביצוע חוק זה.

           (ב)  תקנות כאמור בסעיף קטן (א)(1) ו-(2) יותקנו בהתחשב בהוראות אמנה.

           (ג)   השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לקביעת אגרות שישולמו בעת הגשת בקשה להיתר או לחידושו, ולייעודן של אגרות כאמור.

תיקון חוק סדר הדין הפלילי

15.   בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, בתוספת השניה, בסופה יבוא:

"14. עבירה לפי סעיף 2 לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח-1988, בסייגים האמורים בסעיף 8 לחוק האמור."

תחילה

16.   תחילתו של חוק זה ביום ד' בטבת התש"נ (1 בינואר 1990).

 

 

           חיים הרצוג                          יצחק שמיר

               נשיא המדינה                         ראש הממשלה ושר הפנים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"ח מס' 1256 מיום 21.7.1988 עמ' 118 (ה"ח תשמ"ח מס' 1884 עמ' 190).

תוקן ק"ת תשנ"ז מס' 5792 מיום 7.11.1996 עמ' 94 – צו תשנ"ז-1996 בסעיף 1 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תשנ"ז-1996; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"ג מס' 6205 מיום 31.10.2002 עמ' 124 – צו תשס"ג-2002 בסעיף 12 לצו העונשין (שינוי שיעורי קנסות), תשס"ג-2002; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ג מס' 1879 מיום 25.11.2002 עמ' 118 (ה"ח תשס"ב מס' 3168 עמ' 874) – תיקון מס' 1 בסעיף 3 לחוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), תשס"ג-2002; תחילתו שישים ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 511 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 110 עמ' 514) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 866 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 159 עמ' 216) – תיקון מס' 3 בסעיף 10 לחוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), תשס"ח-2008; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 746 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 483 עמ' 342) – תיקון מס' 4 בסעיף 26 לחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), תשע"א-2011; תחילתו ביום 1.8.2011.

י"פ תשע"א מס' 6269 מיום 20.7.2011 עמ' 5584 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

י"פ תשע"ב מס' 6372 מיום 7.2.2012 עמ' 2409 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

י"פ תשע"ג מס' 6556 מיום 4.3.2013 עמ' 3145 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

י"פ תשע"ד מס' 6747 מיום 30.1.2014 עמ' 3498 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

י"פ תשע"ו מס' 7210 מיום 22.2.2016 עמ' 3704 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

י"פ תשע"ז מס' 7477 מיום 2.4.2017 עמ' 4769 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

י"פ תשע"ח מס' 7693 מיום 7.2.2018 עמ' 4853 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

י"פ תשע"ט מס' 8059 מיום 31.12.2018 עמ' 4837 – הודעה תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.1.2019.

י"פ תש"ף מס' 8665 מיום 30.1.2020 עמ' 3430 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

י"פ תשפ"א מס' 9433 מיום 17.2.2021 עמ' 3673 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות