חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב-1992

 

 

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת מפגעים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תובענה להוצאת צו

Go

3

סעיף 3

שיקולים במתן צו

Go

3

סעיף 4

התרשלות

Go

3

סעיף 5

הודעות טרם הגשת תובענה

Go

3

סעיף 6

זכאות להגשת תובענה

Go

3

סעיף 7

הסדרת אספקת מים

Go

3

סעיף 9

מפגע סביבתי חוזר

Go

3

סעיף 10

תובענה קבוצתית

Go

4

סעיף 11

סייג לתובענה קבוצתית

Go

4

סעיף 12

הגדרת הקבוצה והודעה

Go

4

סעיף 13

הסדר או פשרה

Go

4

סעיף 14

גמול לתובע ושכר טרחת עורך דין

Go

4

סעיף 15

ערעור

Go

4

סעיף 16

אחריות נושאי משרה בתאגיד

Go

4

סעיף 17

שמירת דינים

Go

4

סעיף 18

ביצוע ותקנות

Go

4

סעיף 20

תחילה

Go

5

סעיף 21

פרסום

Go

5

 

תוספת

Go

5

 


חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב-1992*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "בית משפט" – בית משפט שלום;

(תיקון מס' 7) תשס"ח-2008

          "זיהום האוויר" – כמשמעותו בחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 784 (ה"ח 111, ה"ח 210)

הוספת הגדרת "זיהום האוויר"

(תיקון מס' 7) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 9) תשע"א-2011

          "רעש" ו"ריח" – כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961, ולעניין רעש מכלי טיס – כמשמעותו בסעיף 73 לחוק הטיס, התשע"א-2011;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 784 (ה"ח 111, ה"ח 210)

"זיהום אוויר", "רעש" ו"ריח" - כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961;

 

מיום 13.4.2011

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"א מס' 2296 מיום 13.4.2011 עמ' 902 (ה"ח 482)

"רעש" ו"ריח" - כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961, ולעניין רעש מכלי טיס – כמשמעותו בסעיף 73 לחוק הטיס, התשע"א-2011;

          "זיהום מים" – כהגדרתו בחוק המים, תשי"ט-1959;

          "זיהום מי-ים" – כמשמעותו בפקודת מניעת זיהום מי הים בשמן [נוסח חדש], תש"ם-1980, בחוק למניעת זיהום הים (הטלת פסולת), תשמ"ג-1983, ובחוק למניעת זיהום מי-ים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח-1988;

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          "זיהום על ידי פסולת" – השלכה של חומר מוצק, מוצק בחלקו, נוזל, או גז במכל, במקום שלא נועד לכך על-פי החוק וכן הבערת פסולת כמשמעותה בסעיף 2א לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, בניגוד להוראות אותו סעיף; לענין זה "השלכה" – לרבות זריקה, שפיכה, נטישה, השארה, או גרם לכלוך באופן אחר;

מיום 8.1.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 179 (ה"ח 815)

"זיהום על ידי פסולת" – השלכה של חומר מוצק, מוצק בחלקו, נוזל, או גז במכל, במקום שלא נועד לכך על-פי החוק וכן הבערת פסולת כמשמעותה בסעיף 2א לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, בניגוד להוראות אותו סעיף; לענין זה "השלכה" – לרבות זריקה, שפיכה, נטישה, השארה, או גרם לכלוך באופן אחר;

          "זיהום על ידי חומרים מסוכנים" – זיהום על ידי חומרים מסוכנים המפורטים בחלק א' לתוספת הראשונה של צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), תשל"ט–1978;

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          "חוק גנים לאומיים" – חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998;

מיום 8.1.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 179 (ה"ח 815)

הוספת הגדרת "חוק גנים לאומיים"

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

          "זיהום על ידי קרינה" – זיהום על ידי קרינה מיננת כמשמעותה בתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), תש"ם-1980 או על ידי קרינה בלתי מייננת כהגדרתה בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2005;

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2046 מיום 1.1.2006 עמ' 166 (ה"ח 184)

"זיהום על ידי קרינה" – זיהום על ידי קרינה מיננת או על ידי קרינה בלתי מיננת, כמשמעותן כמשמעותה בתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), תש"ם-1980 או על ידי קרינה בלתי מייננת כהגדרתה בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2005;

(תיקון מס' 8) תשע"א-2011

          "מפגע אסבסט" – כהגדרתו בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011;

מיום 4.8.2011

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"א מס' 2288 מיום 4.4.2011 עמ' 726 (ה"ח 461)

הוספת הגדרת "מפגע אסבסט"

(תיקון מס' 3) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 8) תשע"א-2011 (תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          "מפגע סביבתי" – זיהום אויר, רעש, ריח, זיהום מים, זיהום מי-ים, זיהום על ידי פסולת, זיהום על ידי חומרים מסוכנים, זיהום על ידי קרינה, פגיעה בסביבה החופית, מפגע אסבסט, פגיעה באזור מוגן, פגיעה באילן מוכן או בעץ בוגר, פגיעה ביער או פגיעה בערך טבע מוגן, והכל כשהם בניגוד לחיקוק, לצו, לתכנית, לרשיון עסק או לכל היתר או רשיון אחר, או שיש בהם פגיעה בבריאותו של אדם או גרימת סבל ממשי לאדם;

מיום 15.11.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1958 מיום 15.8.2004 עמ' 545 (ה"ח 51)

"מפגע סביבתי" – זיהום אויר, רעש, ריח, זיהום מים, זיהום מי-ים, זיהום על ידי פסולת, זיהום על ידי חומרים מסוכנים, זיהום על ידי קרינה, פגיעה בסביבה החופית, והכל כשהם בניגוד לחיקוק, לצו, לתכנית, לרשיון עסק או לכל היתר או רשיון אחר, או שיש בהם פגיעה בבריאותו של אדם או גרימת סבל ממשי לאדם; לענין זה "תכנית" – כהגדרתה בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

 

מיום 4.8.2011

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"א מס' 2288 מיום 4.4.2011 עמ' 726 (ה"ח 461)

"מפגע סביבתי" – זיהום אויר, רעש, ריח, זיהום מים, זיהום מי-ים, זיהום על ידי פסולת, זיהום על ידי חומרים מסוכנים, זיהום על ידי קרינה, פגיעה בסביבה החופית, מפגע אסבסט, והכל כשהם בניגוד לחיקוק, לצו, לתכנית, לרשיון עסק או לכל היתר או רשיון אחר, או שיש בהם פגיעה בבריאותו של אדם או גרימת סבל ממשי לאדם; לענין זה "תכנית" – כהגדרתה בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

 

מיום 8.1.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 179 (ה"ח 815)

"מפגע סביבתי" – זיהום אויר, רעש, ריח, זיהום מים, זיהום מי-ים, זיהום על ידי פסולת, זיהום על ידי חומרים מסוכנים, זיהום על ידי קרינה, פגיעה בסביבה החופית, מפגע אסבסט, פגיעה באזור מוגן, פגיעה באילן מוכן או בעץ בוגר, פגיעה ביער או פגיעה בערך טבע מוגן, והכל כשהם בניגוד לחיקוק, לצו, לתכנית, לרשיון עסק או לכל היתר או רשיון אחר, או שיש בהם פגיעה בבריאותו של אדם או גרימת סבל ממשי לאדם; לענין זה "תכנית" – כהגדרתה בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          "פגיעה באזור מוגן" – כל אחד מאלה:

(1)   פגיעה כמשמעותה בסעיף 30(ד) לחוק גנים לאומיים, בניגוד להוראות אותו סעיף;

(2)   ביצוע פעולת בנייה או כל פעולה אחרת שיש בה כדי לסכל את ייעודו של שטח שנקבע בתכנית שאושרה כגן לאומי או כשמורת טבע כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, בניגוד להוראות סעיף 25 לחוק האמור;

מיום 8.1.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 179 (ה"ח 815)

הוספת הגדרת "פגיעה באזור מוגן"

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          "פגיעה באילן מוגן או בעץ בוגר" – כריתה של אילן מוגן או של עץ בוגר בניגוד להוראות לפי פקודת היערות; לעניין זה, "אילן מוגן", "כריתה" ו"עץ בוגר" – כהגדרתם באותה פקודה;

מיום 8.1.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 179 (ה"ח 815)

הוספת הגדרת "פגיעה באילן מוגן או בעץ בוגר"

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          "פגיעה ביער" – ביצוע מעשה באזור שמור ליער כמשמעותו בפקודת היערות, בניגוד להוראות סעיף 5 לאותה פקודה;

מיום 8.1.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 179 (ה"ח 815)

הוספת הגדרת "פגיעה ביער"

(תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

          "פגיעה בסביבה החופית" – כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004;

מיום 15.11.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1958 מיום 15.8.2004 עמ' 545 (ה"ח 51)

הוספת הגדרת "פגיעה בסביבה החופית"

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          "פגיעה בערך טבע מוגן" – פגיעה בערך טבע מוגן כמשמעותה בסעיף 33(ג) לחוק גנים לאומיים, בניגוד להוראות אותו סעיף;

מיום 8.1.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 179 (ה"ח 815)

הוספת הגדרת "פגיעה בערך טבע מוגן"

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          "הרשות" – השר להגנת הסביבה או מי שהוא הסמיך לענין חוק זה, כולו או מקצתו; ואולם –

(1)   לעניין פגיעה באזור מוגן או פגיעה בערך טבע מוגן – מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים כמשמעותו בחוק גנים לאומיים;

(2)   לעניין פגיעה באילן מוגן או בעץ בוגר או פגיעה ביער – שר החקלאות ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לעניין זה;

מיום 8.1.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 179 (ה"ח 815)

"הרשות" – השר לאיכות להגנת הסביבה או מי שהוא הסמיך לענין חוק זה, כולו או מקצתו; ואולם –

(1) לעניין פגיעה באזור מוגן או פגיעה בערך טבע מוגן – מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים כמשמעותו בחוק גנים לאומיים;

(2) לעניין פגיעה באילן מוגן או בעץ בוגר או פגיעה ביער – שר החקלאות ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לעניין זה;

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          "תכנית" – כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

מיום 8.1.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 179 (ה"ח 815)

הוספת הגדרת "תכנית"

תובענה להוצאת צו (תיקון מס' 1) תשנ"ו-1996

2.    (א)  לבקשת מי שנפגע או עלול להיפגע ממפגע סביבתי או לבקשת גוף או עמותה כאמור בסעיף 6, רשאי בית משפט לתת צו המורה למי שגורם או עומד לגרום מפגע סביבתי (להלן – גורם המפגע), לעשות אחד או יותר מאלה:

(1)   להימנע מהמעשה הגורם או העומד לגרום למפגע הסביבתי, או להפסיק לעשותו;

(2)   לתקן את המעוות או להחזיר את המצב לקדמותו עובר להיווצרות המפגע הסביבתי (להלן – תיקון המעוות);

(3)   לעשות ככל הדרוש כדי למנוע הישנותו של המפגע הסביבתי.

          (ב)  "מעשה" – לרבות מחדל.

מיום 31.1.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1559 מיום 31.1.1996 עמ' 55 (ה"ח 2361)

(א) לבקשת מי שנפגע או עומד להיפגע עלול להיפגע ממפגע סביבתי או לבקשת גוף או עמותה כאמור בסעיף 6, רשאי בית משפט לתת צו המורה למי שגורם או עומד לגרום מפגע סביבתי (להלן – גורם המפגע), לעשות אחד או יותר מאלה:

שיקולים במתן צו

3.    בבואו לתת צו לפי סעיף 2 ישקול בית המשפט הדן בתובענה את מידת הפגיעה שנגרמה או עלולה להיגרם לתובע או לענין הציבורי, לעומת הפגיעה העלולה להיגרם לגורם המפגע או לענין הציבורי עקב הוצאת הצו.

התרשלות

4.    בתובענה נגד גורם המפגע לפי חוק זה, אין נפקא מינה אם היתה או לא היתה התרשלות מצידו.

הודעות טרם הגשת תובענה

5.    לא יגיש אדם תובענה לפי סעיף 2, אלא לאחר שעברו 60 ימים מהיום שהוא הודיע לרשות ולגורם המפגע על כוונתו להגיש תובענה, והתקיימו שניים אלה:

(1)   גורם המפגע לא נקט צעדים ממשיים להפסקת המפגע הסביבתי או למניעת הישנותו או לתיקון המעוות, לפי הענין;

(2)   הרשות לא נקטה צעדים ממשיים על-פי סמכויותיה להפסקת המפגע הסביבתי או למניעת הישנותו או לתיקון המעוות, לפי הענין.

זכאות להגשת תובענה (תיקון מס' 1) תשנ"ו-1996

6.    (א)  הגופים המנויים בתוספת, זכאים להגיש תובענה לפי חוק זה.

 

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          (ב)  השר להגנת הסביבה רשאי לשנות את התוספת, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

          (ג)   מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) זכאית עמותה רשומה, שמטרתה העיקרית היא הגנה על איכות הסביבה, להגיש תובענה אם אחד מחבריה לפחות היה זכאי לכך.

מיום 31.1.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1559 מיום 31.1.1996 עמ' 56 (ה"ח 2361)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

מעמד לעמותה

6. עמותה רשומה שמטרתה העיקרית היא הגנה על איכות הסביבה, זכאית להגיש תובענה, אם לפחות אחד מחבריה היה זכאי לכך.

 

מיום 8.1.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 180 (ה"ח 815)

(ב) השר לאיכות להגנת הסביבה רשאי לשנות את התוספת, באישור ועדת הפנים ואיכות והגנת הסביבה של הכנסת.

הסדרת אספקת מים (תיקון מס' 6) תשס"ו-2006

7.    (א)  היה בצו שנתן בית משפט לגורם מפגע כדי לפגוע בצרכניו של ספק מים, יכנס הצו לתוקף רק לאחר שמנהל הרשות הממשלתית הסדיר אספקת מים תקינה לאותם צרכנים, לתקופת תקפו של הצו.

(תיקון מס' 6)  תשס"ו-2006

          (ב)  מנהל הרשות הממשלתית יפעל כאמור בסעיף קטן (א) לא יאוחר מתום 45 ימים מיום מתן הצו.

(תיקון מס' 6)  תשס"ו-2006

          (ג)   בסעיף זה, "מנהל הרשות הממשלתית" – מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב, שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים, התשי"ט-1959.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 353 (ה"ח 236)

7. (א) היה בצו שנתן בית משפט לגורם מפגע כדי לפגוע בצרכניו של ספק מים, יכנס הצו לתוקף רק לאחר שנציב המים שמנהל הרשות הממשלתית הסדיר אספקת מים תקינה לאותם צרכנים, לתקופת תקפו של הצו.

(ב) נציב המים מנהל הרשות הממשלתית יפעל כאמור בסעיף קטן (א) לא יאוחר מתום 45 ימים מיום מתן הצו.

(ג) בסעיף זה, "מנהל הרשות הממשלתית" – מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב, שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים, התשי"ט-1959.

תיקון המעוות

8.    (א)  ציווה בית המשפט על תיקון המעוות, יקצוב את הזמן לתיקון, ועל גורם המפגע לבצעו; בית המשפט לא יצווה כאמור אלא לאחר שנתן לרשות הזדמנות להשמיע את דברה.

          (ב)  הודיעו התובע או הרשות לבית המשפט כי לא בוצע תיקון המעוות כאמור בסעיף קטן (א), יקבע בית המשפט כיצד יתוקן המעוות, לאחר שנתן הזדמנות לתובע, לרשות ולגורם המפגע להשמיע את דברם, ויחייב את גורם המפגע בהוצאות הכרוכות בביצוע התיקון.

מפגע סביבתי חוזר

9.    (א)  בסעיף זה, "מפגע סביבתי חוזר" – אם התקיים אחד מאלה –

(1)   גורם המפגע חזר לגרום אותו המפגע;

(2)   גורם המפגע או מי שבית המשפט קבע שעליו לתקן את המעוות, חדלו מתיקון המעוות.

          (ב)  נתן בית המשפט צו על פי סעיפים 2 או 8, ותוך שנתיים מהיום שנקבע בצו להפסקת המפגע או לתיקון המעוות, נגרם מפגע סביבתי חוזר, זכאי התובע להגיש תובענה במהלך אותן שנתיים, והוראות סעיף 5 לא יחולו.

          (ג)   בתובענה על מפגע סביבתי חוזר רשאי בית המשפט לחייב את גורם המפגע לפצות את התובע על נזקים שנגרמו לו עקב המפגע הסביבתי החוזר.

תובענה קבוצתית (תיקון מס' 5) תשס"ו-2006

10.  מי שנפגע או עומד להיפגע ממפגע סביבתי וכן גוף או עמותה כאמור בסעיף 6 רשאי לתבוע הוצאת צו כאמור בסעיף 2 בשם קבוצת אנשים שנפגעו או עומדים להיפגע מאותו מפגע (בחוק זה – תובענה קבוצתית).

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

תובענה קבוצתית

10. מי שנפגע או עומד להיפגע ממפגע סביבתי וכן גוף או עמותה כאמור בסעיף 6 רשאי לתבוע הוצאת צו כאמור בסעיף 2 בשם קבוצת אנשים שנפגעו או עומדים להיפגע מאותו מפגע (להלן – תובענה ייצוגית) (בחוק זה – תובענה קבוצתית).

סייג לתובענה קבוצתית (תיקון מס' 5) תשס"ו-2006

11.  (א)  בית משפט רשאי להורות שתובענה שהוגשה לפי סעיף 10 לא תנוהל כתובענה קבוצתית אם שוכנע שנתקיים אחד מאלה:

(1)   התובענה הוגשה שלא בתום לב;

(2)   גודלה של הקבוצה אינו מצדיק הגשת התובענה כתובענה קבוצתית;

(תיקון מס' 5) תשס"ו-2006

(3)   קיים יסוד סביר להניח כי התובע או בא כוחו אינו מייצג בדרך הולמת את ענינם של כל חברי הקבוצה.

          (ב)  בית משפט רשאי להתנות ניהול תובענה כתובענה קבוצתית בתנאים הנראים לו ראויים כדי להבטיח הליך הוגן ויעיל, לצורך הכרעה בשאלות המשותפות לכל המעונינים.

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

סייג לתובענה ייצוגית קבוצתית

11. (א) בית משפט רשאי להורות שתובענה שהוגשה לפי סעיף 10 לא תנוהל כתובענה ייצוגית קבוצתית אם שוכנע שנתקיים אחד מאלה:

(1) התובענה הוגשה שלא בתום לב;

(2) גודלה של הקבוצה אינו מצדיק הגשת התובענה כתובענה ייצוגית קבוצתית;

(3) קיים יסוד סביר להניח כי התובע או בא כוחו אינו מייצג בדרך הולמת את ענינם של כל חברי הקבוצה.

(ב) בית משפט רשאי להתנות ניהול תובענה כתובענה ייצוגית קבוצתית בתנאים הנראים לו ראויים כדי להבטיח הליך הוגן ויעיל, לצורך הכרעה בשאלות המשותפות לכל המעונינים.

הגדרת הקבוצה והודעה (תיקון מס' 5) תשס"ו-2006

12.  (א)  משהוגשה תובענה קבוצתית, יגדיר בית המשפט תחילה את הקבוצה, ויודיע לחברי הקבוצה על הגשת התובענה בהמצאה אישית, או במידה שהמצאה אישית אינה מעשית, במודעה פומבית כפי שייראה לבית המשפט.

          (ב)  רואים את התובענה כאילו הוגשה בשם כל מי שנמנה עם קבוצת האנשים האמורה, ובלבד שהביע בכתב את רצונו להצטרף לתובענה.

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

(א) משהוגשה תובענה ייצוגית קבוצתית, יגדיר בית המשפט תחילה את הקבוצה, ויודיע לחברי הקבוצה על הגשת התובענה בהמצאה אישית, או במידה שהמצאה אישית אינה מעשית, במודעה פומבית כפי שייראה לבית המשפט.

הסדר או פשרה (תיקון מס' 5) תשס"ו-2006

13.  תובע לא יסתלק מתובענה קבוצתית, ולא יעשה הסדר או פשרה עם הנתבע, אלא באישור בית המשפט.

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

13. תובע לא יסתלק מתובענה ייצוגית קבוצתית, ולא יעשה הסדר או פשרה עם הנתבע, אלא באישור בית המשפט.

גמול לתובע ושכר טרחת עורך דין (תיקון מס' 5)  תשס"ו-2006

14.  (א)  פסק בית המשפט לטובת התובע בתובענה לפי סעיף 2 או פסק לטובת הקבוצה בתובענה קבוצתית לפי סעיף 10, כולה או חלקה, לרבות בדרך של אישור הסדר או פשרה, יורה לנתבע לשלם גמול לתובע וכן יקבע את שכר הטרחה של עורך דינו של התובע, אלא אם כן מצא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שהדבר אינו מוצדק בנסיבות הענין.

          (ב)  בקביעת שיעור הגמול ושכר הטרחה כאמור בסעיף קטן (א) יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה:

(1)   הטרחה שטרח התובע והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה;

(2)   מידת הפגיעה שנגרמה או שהיתה עלולה להיגרם לתובע או לציבור כתוצאה מהמפגע הסביבתי שבשלו הוגשה התובענה;

(3)   מידת החשיבות הציבורית של התובענה.

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

החלפת סעיף 14

הנוסח הקודם:

תקנות סדר הדין והוצאות

14. (א) על הגשת תובענה לפי חוק זה וניהולה יחולו תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, בשינויים המחוייבים, אלא אם כן קבע שר המשפטים אחרת.

(ב) פסק בית המשפט הוצאות למי שהגיש תובענה ייצוגית, רשאי הוא לקבוע כי ההוצאות ישולמו, כולן או מקצתן, לתובע שטרח בהגשת התובענה ובהוכחתה.

ערעור

15.  בערעור על צו של בית משפט לפי חוק זה ידון בית משפט מחוזי כדן יחיד.

אחריות נושאי משרה בתאגיד

16.  מקום שמדובר בחוק זה בגרימת מעשה, והמעשה נעשה על ידי תאגיד, רואים אדם כאחראי לאותו מעשה גם אם היה אותה שעה מנהל פעיל בתאגיד, שותף - למעט שותף מוגבל, או עובד בכיר האחראי לנושא הנדון, אלא אם כן הוכיח שניים אלה:

(1)   המעשה נעשה שלא בידיעתו;

(2)   הוא נקט את כל האמצעים הסבירים למנוע את המעשה.

שמירת דינים

17.  הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל חיקוק אחר ולא לגרוע מהן.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

18.  השר להגנת הסביבה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, למעט תקנות שענינן סדרי דין.

מיום 8.1.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 180 (ה"ח 815)

18. השר לאיכות להגנת הסביבה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, למעט תקנות שענינן סדרי דין.

תיקון חוק למניעת מפגעים

19.  בחוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961, אחרי סעיף 11 יבוא:

"סמכות לענין אזעקות ברכב

11א.        (א)   שוטר רשאי לנקוט אמצעים על מנת להפסיק רעש הנגרם ממכשיר אזעקה המותקן בכלי רכב והנמשך למעלה מ-20 דקות.

בסעיף זה, "נקיטת אמצעים" - לרבות פירוק או פגיעה בחלקים של הרכב או של מערכת האזעקה, פריצה לרכב או גרירתו.

       (ב)   נפתחה מכונית תוך נקיטת אמצעים כאמור בסעיף קטן (א), לא יהיה על המשטרה או על השוטר שגרם לפתיחת המכונית להציב שמירה ליד המכונית.

       (ג)    שוטר לא ישא באחריות בנזיקין על מעשה שעשה לפי סעיף זה, בתום לב.

       (ד)   הוצאות הגרירה וההחסנה של כלי רכב שנגרר לפי סעיף קטן (א) יחולו על בעל הרכב כאמור בסעיף 70א(3) לפקודת התעבורה."

תחילה

20.  תחילתו של חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו.

פרסום

21.  חוק זה יפורסם תוך שלושים ימים מיום קבלתו.

 

(תיקון מס' 1) תשנ"ו-1996

תוספת

1.        המועצה לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים;

(תיקון מס' 5) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

2.        הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, למעט לעניין פגיעה באזור מוגן או פגיעה בערך טבע מוגן;

 

(תיקון מס' 5) תשס"ו-2006

3.        (נמחק);

4.        החברה להגנת הטבע;

5.        המועצה לארץ ישראל יפה;

תק' תשע"ו-2016

6.        (נמחק);

7.        אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה;

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

8.        חיים וסביבה – ארגון הגג לשוחרי איכות הסביבה;

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2002

9.        הקרן הקיימת לישראל;

תק' תשס"ח-2008

10.      צלול – עמותה לאיכות הסביבה;

תק' תשע"ח-2018

11.      ירוק עכשיו;

תק' תשפ"ב-2021

12.      אזרחים למען הסביבה.

מיום 31.1.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1559 מיום 31.1.1996 עמ' 56 (ה"ח 2361)

הוספת תוספת

 

מיום 25.5.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1879 מיום 25.11.2002 עמ' 118 (ה"ח 3168)

הוספת פרטים 8, 9

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 280 (ה"ח 93)

2. רשות הגנים הלאומיים;

2. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים;

3. רשות שמורות הטבע;

 

מיום 15.7.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6680 מיום 15.6.2008 עמ' 1003

הוספת פרט 10

 

מיום 30.3.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7637 מיום 30.3.2016 עמ' 902

מחיקת פרט 6

הנוסח הקודם:

6. המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום בישראל;

 

מיום 26.4.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.3.2018 עמ' 1736

הוספת פרט 11

 

מיום 8.1.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 180 (ה"ח 815)

2. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, למעט לעניין פגיעה באזור מוגן או פגיעה בערך טבע מוגן;

 

מיום 2.1.2022

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1033

הוספת פרט 12

 

 

                                       יצחק שמיר                                         יצחק שמיר

                                                 ראש הממשלה                                             השר לאיכות הסביבה

           חיים הרצוג                                        דב שילנסקי

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ב מס' 1394 מיום 7.4.1992 עמ' 184 (ה"ח תשנ"ב מס' 2106 עמ' 179).

ס"ח תשנ"ו מס' 1559 מיום 31.1.1996 עמ' 55 (ה"ח תשנ"ה מס' 2361 עמ' 284) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשס"ג מס' 1879 מיום 25.11.2002 עמ' 119 (ה"ח תשס"ב מס' 3168 עמ' 874) – תיקון מס' 2 בסעיף 7 לחוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), תשס"ג-2002; תחילתו שישים ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ד מס' 1958 מיום 15.8.2004 עמ' 545 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 51 עמ' 604) – תיקון מס' 3 בסעיף 18 לחוק שמירת הסביבה החופית, תשס"ד-2004; תחילתו 3 חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ו מס' 2046 מיום 1.1.2006 עמ' 166 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 184 עמ' 894) – תיקון מס' 4 בסעיף 28 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.1.2007.

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 93 עמ' 232) – תיקון מס' 5 בסעיף 36 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006.

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 353 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 236 עמ' 298) – תיקון מס' 6 בסעיף 51 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.1.2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6680 מיום 15.6.2008 עמ' 1003 – תק' תשס"ח-2008; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 784 (ה"ח הכנסת תשס"ו מס' 111 עמ' 126, ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 210 עמ' 209) – תיקון מס' 7 בסעיף 88 לחוק אוויר נקי, תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.1.2011.

ס"ח תשע"א מס' 2288 מיום 4.4.2011 עמ' 726 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 461 עמ' 40) – תיקון מס' 8 בסעיף 83 לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע"א-2011; תחילתו ארבעה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"א מס' 2296 מיום 13.4.2011 עמ' 902 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 482 עמ' 245) – תיקון מס' 9 בסעיף 184 לחוק הטיס, תשע"א-2011.

ק"ת תשע"ו מס' 7637 מיום 30.3.2016 עמ' 902 – תק' תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ח מס' 7976 מיום 27.3.2018 עמ' 1736 – תק' תשע"ח-2018; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ס"ח תשע"ט מס' 2776 מיום 8.1.2019 עמ' 179 (ה"ח הכנסת תשע"ט מס' 815 עמ' 179) – תיקון מס' 10.

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1033 – תק' תשפ"ב-2021; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.