נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה-1965

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת מפגעים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרה

סעיף 1

2

Go

תנאי לייצור מקררים או העברתם

סעיף 2

2

Go

תנאי להפקרת מקרר

סעיף 3

2

Go

עונשין

סעיף 4

2

Go

ביצוע

סעיף 5


חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה-1965*

הגדרה

1.    בחוק זה, "מקרר" - מיתקן סגור המשמש להחסנה לשם קירור.

תנאי לייצור מקררים או העברתם

2.    לא ייצר אדם מקרר, ולא יעבירנו לאחר, אלא אם נקבע בו מנגנון המאפשר לפתוח דלתו מבפנים, בהתאם לתקנות.

תנאי להפקרת מקרר

3.    לא יפקיר אדם מקרר, ולא יזניחנו, אלא לאחר שהוריד דלתו של המקרר.

עונשין

4.    העובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס חמשת אלפים לירות.

ביצוע

5.    שר המסחר והתעשיה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

   שניאור זלמן שזר              לוי אשכול                 חיים י' צדוק

        נשיא המדינה                    ראש הממשלה              שר המסחר והתעשיה* פורסם ס"ח תשכ"ה מס' 459 מיום 16.7.1965 עמ' 190 (ה"ח תשכ"ה מס' 649 עמ' 206).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות