נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), תשל"ט-1979

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת מפגעים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

רעש בלתי סביר

סעיף 2

2

Go

מפלס רעש

סעיף 3

2

Go

בדיקת מכונה עם אמצעים אקוסטיים

סעיף 4

2

Go

חישוב רעש קבוע, משתנה והתקפי

סעיף 5

3

Go

תיקון עקב רעש הרקע

סעיף 6

3

Go

מכשיר המדידה

סעיף 7

3

Go

מצב המכונה

סעיף 8

3

Go

שיטת המדידה

סעיף 9

3

Go

קביעת סוג הרעש

סעיף 10

3

Go

כיוון המכשיר

סעיף 11

4

Go

עמידת המכונה

סעיף 12

4

Go

מדידת רעש רקע

סעיף 13

4

Go

דיווח

סעיף 14

4

Go

תוספת ראשונה

5

Go

תוספת שניה


תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), תשל"ט-1979*

           בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 5 ו-18 לחוק מניעת מפגעים, תשכ"א-1961, אנו מתקינים תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "dB(A)" - מפלס הרעש כמשמעותו בהגדרת "הועדה הבינלאומית לאלקטרוטכניקה" והמפורטת בפרסומי הועדה האמורה, חוברת מס' 123 משנת 1961, אשר העתקים ממנה מופקדים בכל לשכה מחוזית של משרד הבריאות ומשרד הממונה על המחוז;

           "אמצעים אקוסטיים" - אמצעים טכנולוגיים להפחתת רעש, בין אם מותקנים על המכונה ובין אם מותקנים דרך קבע סביבה;

           "מפלס שווה ערך" - מפלס הרעש המשתנה המחושב לפי הנוסחה הבאה:

           כאשר Leq        - הוא מפלס שווה הערך ב-dB(A);

Log - לפי בסיס 10;

Li - הוא מפלס הרעש המתאים לנקודה המרכזית של הקבוצה i (ב-(dB(A);

Si - השכיחות היחסית שבה מפלס הרעש הוא בגבולות הקבוצה i (באחוזים);

כל הקבוצות הן ברוחב 5dB(A), או פחות;

           "רעש הרקע" - הרעש נובע מכל מקורות הרעש האחרים למעט רעש המכונה הנבדקת;

           "מכונה" - כל אחד מהפריטים הכלולים בתוספת הראשונה;

           "שטח פתוח" - שטח מישורי שלא יהיו בו מכשולים ברדיוס של 18 מטר מגבולות המכונה.

רעש בלתי סביר

2.    לענין תקנות אלה, רעש בלתי סביר הוא הרעש הנפלט מהמכונה הנמדד בהתאם לאמור בתקנה 9(א) ושמפלסו כמשמעותו בתקנה 3 עולה –

(1)   עד 31.12.1981 על 90dB(A)

(2)   עד 31.12.1985 על 85dB(A)

(3)   מ-1.1.1986 על 80dB(A).

מפלס רעש

3.    לענין תקנה 2, מפלס הרעש הוא מפלס הרעש הגבוה ביותר מבין ארבעת מפלסי הרעש שנמדדו בהתאם לאמור בתקנה 9(א).

בדיקת מכונה עם אמצעים אקוסטיים

4.    (א)  ניתן לבצע את המדידה כאשר מותקנים במכונה או מסביבה אמצעים אקוסטיים בתנאי שהמכונה מופעלת תמיד עם אמצעים אקוסטיים אלו.

           (ב)  אושרה לפעולה מכונה כאשר מותקנים בה אמצעים אקוסטיים תהיה הפעלת המכונה בלעדיהם גרימת רעש בלתי סביר.

חישוב רעש קבוע, משתנה והתקפי

5.    לעניין תקנה 2 רואים כמפלס הרעש –

(1)   ברעש קבוע כמשמעותו בתקנה 10(ב) - את הממוצע החשבוני של מפלסי הרעש הנמדדים;

(2)   ברעש משתנה כמשמעותו בתקנה 10(ג) - את המפלס שווה הערך;

(3)   ברעש מעורב כמשמעותו בתקנה 10(ד) - את מפלס שווה הערך, בתוספת תיקון של 5dB.

תיקון עקב רעש הרקע

6.    תיקון מפלס הרעש הנמדד עקב רעש הרקע ייעשה רק אם ההפרש בין שני מפלסים אלו קטן מ-10dB(A), או גדול ושווה ל-5dB(A); התנאי האחרון הוא הכרחי לביצוע המדידה.

מכשיר המדידה

7.    (א)  כל עוד לא נקבע תקן ישראלי למכשיר מדידה, יימדד מפלס הרעש במכשיר המתאים לדרישות התקן הבינלאומי שקבעה הועדה הבינלאומית לאלקטרוטכניקה כמפורט בחוברת מס' 123 משנת 1961, או בחוברת מס' 179 משנת 1965 - בהתאם לתקן הבינלאומי.

           (ב)  החוברות האמורות בתקנת משנה (א) מופקדות לעיון הציבור בכל לשכה מחוזית של משרד הבריאות ובמשרדי הממונים על המחוז.

מצב המכונה

8.    המכונה תיבדק כשהמנוע מואץ במהירות המירבית המותרת לפי הוראות היצרן.

שיטת המדידה

9.    (א)  המדידה לענין תקנה זו תעשה בכל אחד מארבעת צדדיה של המכונה, ובמרחק 15 מטר ממנה בהתאם לתוספת הרביעית לתקנות אלה.

           (ב)  המדידה תעשה בתנאים אלה:

(1)   בשטח פתוח;

(2)   המקרופון יוצב בגובה שבין 120 ס"מ ו-150 ס"מ מהקרקע (או הרצפה);

(3)   המקרופון יכוון בהתאם להנחיות היצרן.

קביעת סוג הרעש

10.   (א)  לצורך הקביעה אם הרעש הוא קבוע, משתנה או מעורב תבוצע מדידה בהתאם להנחיות אלה:

(1)   מכשיר המדידה יכוון למצב "מהיר"  (fast)או מונח בעל משמעות זהה בכל שפה אחרת;

(2)   המדידה תיעשה לפחות במשך 5 דקות;

(3)   ניתן לבצע את האבחנה ואת המדידה בעת ובעונה אחת.

           (ב)  הרעש הוא קבוע - אם המדידה אינה מראה על הפרש העולה על  10dB(A)בין הקריאה המירבית לבין הקריאה המזערית.

           (ג)   הרעש הוא משתנה - אם המדידה מראה על הפרש העולה על 10dB(A) בין הקריאה המירבית לבין הקריאה המזערית.

           (ד)  הרעש הוא מעורב - אם קריאת מפלס הרעש על מד הרעש מעלה כי למעשה מצויים שני מפלסים מעל רעש הרקע, שאחד מהם הוא רעש משתנה או קבוע והשני גבוה בלפחות 20dB(A) ממנו עקב התקפים חוזרים.

כיוון המכשיר

11.   (א)  מדידת מפלס הרעש הקבוע תיעשה כשמכשיר המדידה מכוון למצב "איטי"  (slow)או מונח בעל משמעות זהה בכל שפה אחרת.

           (ב)  מדידת מפלס של רעש משתנה ורעש מעורב תיעשה בתנאים אלה:

(1)   מכשיר המדידה יכוון למצב "מהיר" (fast);

(2)   רווחי הזמן שבין כל שתי קריאות רצופות של הרעש יהיו שווים במשך כל תקופת המדידה והם לא יעלו על 5 שניות ולא יפחתו משניה אחת.

           (ג)   כאשר משך הרעש הוא לפחות 8 דקות ו-20 שניות יבוצעו במשך המדידה לפחות 500 קריאות רצופות.

           (ד)  כאשר משך הרעש קטן מ-8 דקות ו-20 שניות יהיה רווח הזמן בין כל שתי קריאות רצופות שניה אחת.

           (ה)  משך המדידה לא יקטן מ-10 שניות.

           (ו)   משך המדידה לא יעלה על 10 שניות במידה ורעש המכונה הוא פחות מ-10 שניות.

עמידת המכונה

12.   מקום המכונה ועמידתה לא ישתנו בעת מהלך המדידה.

מדידת רעש רקע

13.   מדידת מפלס רעש הרקע תיעשה –

(1)   עם הפסקת פעולת המכונה הנבדקת;

(2)   לפחות באחת מארבעת העמדות המוגדרות בתקנה 9(א);

(3)   בהתאם לתקנות 9(ב), 9, 10 ו-11.

דיווח

14.   דיווח תוצאות המדידה יכלול את הפרטים המצויינים בתוספת השניה לתקנות אלה.

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

התקן יכלול את סוגי הציוד המפורט להלן:

1.        עבודות עפר                                                              EARTH MOVING EQUIPMENT

טרקטור דחפור                                                                               Bulldozer tractor

טרקטור יעה קדמי                                                                Front end loader - tractor

טרקטור חקלאי ותעשייתי                                              Agriculture & Industrial tractor

מפלס ממונע                                                                                       Motor grader

מחפר                                                                                                     Excavator

חופר תעלות                                                                                             Trencher

קודח אדמה                                                                                           Earth auger

מהדק קרקע – מרטט                                                                  Vibratory compactor

מגרדה ממונעת                                                                                  Motor Scraper

מוביל עפר                                                                                   Off highway truck

2.        עבודות בינוי                                                                      BUILDING EQUIPMENT

מערבל בטון                                                                                     Concrete Mixer

משאבת בטון                                                                                    Concrete pump

מתקן לערבול, סינון ושקילת בטון                                               Concrete mixing plant

מכונה לייצור בלוקים                                                Concrete Slabs/Blocks equipment

מכונה לחיתוך בטון/אבן                                                            Concrete cutting saw

מרטט                                                                                                       Vibrator

שופכן קדמי                                                                                               Dumper

מלגז                                                                                                                               Fork Lift

גנרטור                                                                                      Elec. Generating set

עגורן/מנוף                                                                                      Crane & Derick

כננת                                                                                                                               Mech. Winch/Hoists

כלי עבודה ממונעים                                                                              Power Tools

3.        כבישים                                                                                   ROAD EQUIPMENT

מכבש                                                                                          Roller/Compactor

מתקן לייצור אספלט                                                                            Asphalt Plant

מפזר אספלט/בטון                                                                             Finisher/Paver

מכונה ליציקת שפה                                                                               Curb master

מכונה לטאטוא                                                                                         Sweepers

4.        חציבה וגריסה                                                                      QUARRY EQUIPMENT

מדחס אוויר                                                                                     Air compressor

פטישי קידוח                                                                                      Jack Hammers

מתקן קידוח                                                                                         Wagon Drill

מקדח ממונע לסלע                                                                 Petrol-Driven Rock Drill

מגרסת חצץ                                                                                       Stone Crusher

נפה ויברציונית                                                                               Vibrating Screen

כלי עבודה ממונעים באוויר דחוס                                              Pneumatic power tools

(הערה: מתקע קלונסים  Pile Driverהוצאו מהתקנות בשלב זה מסיבות טכניות).

תוספת שניה

(תקנה 14)

טופס דיווח

בדיקה זו נעשתה על פי תקנות למניעת מפגעים (רעש הנפלט מציוד בניה), תשל"ח-1978.

1.        תיאור המכונה הנבדקת

שם היצרן       שם בעל המכונה      

דגם המכונה       סדרת ייצור מס'      

מהירות קצובה וקיבולת      

תיאור המכונה ודרך פעולתה      

אמצעים אקוסטיים להפחתת רעש (במידה וישנם)      

2.        מצבי פעולה      

מהירות בעומס מלא      

מהירות בלא עומס      

3.        מכשור המדידה      

מיקרופון       דגם מס'      

מד הרעש       דגם מס'      

מכשיר הכיול       דגם מס'      

אביזרים נוספים (כמו מגן רוח)       דגם מס'      

4.        מקום המדידה

שם ותרשים מקום המדידה (תרשים זה יכלול את תיאור המקום, עמדת המכונה ועמדות המיקרופון בארבעת מקומות המדידה)

     

5.        תוצאות המדידה

מפלס הרעש שווה בכל ארבעת מצבי המדידה      

מפלס רעש הרקע      

הערות      

המכונה

שם הבודק       תאריך הבדיקה       חתימה ____________

ד' בניסן תשל"ט (1 באפריל 1979)

                                                        אליעזר שוסטק                     יוסף בורג

                                                                              שר הבריאות                                שר הפנים* פורסם ק"ת תשל"ט מס' 3992 מיום 19.6.1979 עמ' 1394.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות