נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), תשנ"ג-1993

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת מפגעים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

איסורים

סעיף 2

2

Go

הצבת מיתקני איסוף

סעיף 3

2

Go

סילוק שמן משומש

סעיף 4

3

Go

שמירת מסמכים

סעיף 5

3

Go

עונשין

סעיף 6

3

Go

תחילה

סעיף 7


תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), תשנ"ג-1993*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 ו-18 לחוק מניעת מפגעים[1], תשכ"א-1961, סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, וסעיף 20ד(א)(2) לחוק המים, לאחר התייעצות עם מועצת המים ובהתייעצות עם שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "אתר הפסולת הרעילה" - המפעל לנטרול וטיפול בפסולת תעשייתית ובפסולת חמרים מסוכנים שברמת חובב שבנגב;

           "מיתקן מיחזור" - מיתקן שבו ניתן טיפול לשמן משומש, ההופכו לשמן מחודש והפועל בהתאם להוראות כל דין;

           "מחליף שמנים" - כל אחד מאלה:

(1)   מוסך או תחנת סיכה (להלן - מוכר שמן);

(2)   משתמש בשמן בכמות של יותר מ-20 ליטרים בחודש, לצרכי סיכה, בידוד וכיוצא באלה, בכלי רכב, כלי שיט, כלי טיס, מכונה, שנאי, מערכת הידראולית, ממסרה, מדחס, טורבינה וכיוצא באלה והמבצע החלפת שמנים עצמית (להלן - משתמש בשמן);

(3)   צרכן שמן בכמויות של עד 20 ליטרים בחודש והמבצע החלפת שמן עצמית (להלן - צרכן שמן);

           "שמן" - שמן שזוקק מנפט גולמי או שיוצר באופן סינתטי, שנועד לשמש לצורך סיכה, בידוד וכיוצא באלה;

           "שמן מחודש" - שמן משומש שכתוצאה מתהליך סינון, ניקוי, שיקוע, זיקוק, או תהליך אחר הוא באיכות בהתאם לתקן, המאפשר שימוש מחודש בו כשמן;

           "שמן משומש" - שמן שנעשה בלתי ראוי לשימוש לצרכי סיכה, בידוד וכיוצא באלה, כתוצאה משימוש, אחסנה, טלטול או סיבה דומה אחרת, ולרבות שאריות שמן שנאגרו במסנן משומש.

איסורים

2.    לשם מניעת זיהום אוויר, זיהום מקורות מים ושמירה על איכות נאותה של הסביבה, לא ישפוך מחליף שמנים, לא ישרוף ולא יסלק שמן משומש שברשותו ולא יאפשר לאחר לעשות כן, אלא באופן שנקבע בתקנות אלה.

הצבת מיתקני איסוף

3.    (א)  מחליף שמנים יציב מיתקן לאיסוף שמן משומש לפי הוראות אלה:

(1)   מוכר שמן - ליד עמדת מכירה; מיתקן האיסוף יסומן באמצעות שלט גלוי ובולט לעין;

(2)   משתמש בשמן - במקום שבו מתבצעת החלפת שמנים.

           (ב)  מיתקן האיסוף יהיה בקיבול מתאים לפי הענין, שלא יפחת מ-200 ליטרים, יהיה סגור באופן שיצמצם את אידוי השמן לסביבה ויוצב על משטח העשוי חומר בלתי מחלחל שימנע את זיהום הסביבה ויאפשר שאיבת השמן המשומש מתוכו.

           (ג)   מוכר שמן יאפשר לצרכן שמן המבקש לסלק שמן משומש, לסלקו למיתקן האיסוף שברשותו.

סילוק שמן משומש

4.    מחליף שמנים כמפורט להלן יסלק שמן משומש כשהוא ארוז ומשונע כדין:

(1)   מוכר שמן או משתמש בשמן - ממיתקן האיסוף לאתר הפסולת הרעילה או למיתקן מיחזור;

(2)   צרכן שמן - למיתקן איסוף שברשות מוכר שמן או למיתקן מיחזור.

שמירת מסמכים

5.    מוכר שמן או משתמש בשמן יחזיק וישמור ברשותו חשבוניות רכישת שמן וחשבוניות או תעודות משלוח של אתר הפסולת הרעילה או של מיתקן המיחזור להוכחת סילוקו של השמן המשומש.

עונשין

6.    העובר על הוראות תקנות אלה דינו - ששה חודשי מאסר או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או שניהם כאחד.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.

י"ג בסיון תשנ"ג (2 ביוני 1993)                              יוסי שריד

                                                                                         השר לאיכות הסביבה* פורסמו ק"ת תשנ"ג מס' 5528 מיום 22.6.1993 עמ' 902.

[1] יראו אותן כאילו הותקנו עפ"י סעיף 39 לחוק אוויר נקי; ר' סעיף 96 לחוק אוויר נקי.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות