חוק למניעת שריפות בשדות, תש"י-1949

חקלאות טבע וסביבה – שדות – מניעת שריפות

עונשין ומשפט פלילי – עבירות

תוכן ענינים

2

Go

פירושים

סעיף 1

2

Go

מינוי מפקחים

סעיף 2

2

Go

איסור שריפת צמחים שלא ברשיון

סעיף 3

2

Go

איסור לשרוף חמרים ולהשליך דברים בוערים בשדות

סעיף 4

2

Go

ניקוי דרכים ושטחים סמוכים להם

סעיף 5

2

Go

התקנת קווי בידוד

סעיף 6

2

Go

חובה להודיע על שריפות

סעיף 8

2

Go

ביצוע פעולות מניעה

סעיף 10

2

Go

זכות כניסה

סעיף 11

2

Go

עונשין חוק העונשין

סעיף 12

2

Go

תחולה

סעיף 13

2

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 14

2

Go

ביטול

סעיף 15

3

Go

תחילת תוקף

סעיף 16


חוק למניעת שריפות בשדות, תש"י-1949*

פירושים

1.    בחוק זה –

           "צמח" כולל כל דבר שבעולם הצומח וכל חלק מצמח, בין שהוא תלוש הימנו ובין שאיננו תלוש הימנו;

           "מנהל" פירושו מנהל מדור השמירה על הקרקע במשרד החקלאות;

           "מפקח" פירושו אדם שהמנהל מינהו כמפקח לצורך חוק זה;

           "שדה" כולל חורשה, יער, גן, מטע, צדי כביש ודרך.

מינוי מפקחים

2.    המנהל ימנה מפקחים לצורך חוק זה ובלבד שלכל ישוב יהיה לא פחות ממפקח אחד.

איסור שריפת צמחים שלא ברשיון

3.    לא ישרוף אדם צמחים בשדה, בין שהם מחוברים לקרקע ובין שהם תלושים, ולא יגרום לשריפתם, אלא לפי רשיון בכתב מאת המפקח, או מאת אדם שהורשה לכך על ידיו, ובהתאם לתנאי רשיון כזה.

איסור לשרוף חמרים ולהשליך דברים בוערים בשדות

4.    (א)  לא ישליך אדם סיגריה לוחשת, או גפרור דולק –

(1)   בתחום של פחות משלושה מטר מצמחים בשדה;

(2)   במדרון;

(3)   מתוך רכבת או כלי רכב בכבישים או בדרכים.

           (ב)  בלי לפגוע באמור בסעיף קטן (א) לא יצית אדם ולא ישרוף כל חומר, ולא ישליך חומר בוער או לוחש, או חומר העלול להתלקח, בתחום של עשרה מטר מצמחים בשדה, ולא יגרום למעשה מהמעשים האלה.

ניקוי דרכים ושטחים סמוכים להם

5.    המחזיק בכביש, דרך, מסילת ברזל, או צדיהם, או תעלות שבצדיהם, או הממונה על הטיפול בהם, חייב לנקותם ולהחזיקם נקיים מצמחים ומכל דבר אחר העלול להתלקח או לבעור; וכן חייב הוא לנקות ולהחזיק נקי מכל חומר כזה קרקע ברוחב של שלושה מטר לאורך גבולותיהם, ולמטרה זו רשאי הוא להיכנס לתחומי קרקע זאת.

התקנת קווי בידוד

6.    (א)  המחזיק בשדה חייב, לפי דרישה בכתב מאת המפקח ובהתאם להוראותיו, לנקות כל חלקה בתוכו שתיקבע בדרישה, ולהחזיקה נקיה, מצמחים ומכל חומר אחר העלול להתלקח או לבעור, ובלבד שרחבה לא יעלה על 10 מטר.

           (ב)  אדם שקיבל דרישה או הוראה לפי סעיף (א), רשאי תוך 15 יום מתאריך קבלתה לערער עליה בפני המנהל, והחלטת המנהל תהיה סופית.

(תיקון מס' 1) תשי"ט-1959

7.    (בוטל).

מיום 14.8.1959

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ט מס' 290 מיום 14.8.1959 עמ' 205 (ה"ח 328)

ביטול סעיף 7

הנוסח הקודם:

הרכבה של יחידת כבאים

7. יחידת כבאים יכול שתהיה מורכבת מכבאים מתנדבים או מכבאים או משניהם כאחד, הכל כפי שייקבע בתקנות.

חובה להודיע על שריפות

8.    אדם הרואה שריפה בשדה ואין מכבה, חייב להודיע על כך מיד לתחנת המשטרה הקרובה ביותר או למפקח בישוב הקרוב.

(תיקון מס' 1) תשי"ט-1959

9.    (בוטל).

מיום 14.8.1959

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ט מס' 290 מיום 14.8.1959 עמ' 205 (ה"ח 328)

ביטול סעיף 9

הנוסח הקודם:

גיוס אנשים וכלים לכיבוי שריפות

9. (א) המפקח או קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה רשאי לגייס לכיבוי שריפה בשדה כל שירות של מכבי אש וכל כלי רכב על נהגיו הנמצאים בתחום 50 קילומטר ממקום השריפה.

(ב) המפקח או קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה רשאי לצוות על כל אדם המחזיק בחמרים, בכלים או במכשירים המשמשים לכיבוי שריפות או הראויים לשימוש כזה, והנמצאים בתחום 50 קילומטר ממקום השריפה בשדה, ולהעמידם לרשות המפקח או קצין המשטרה, לכיבוי השריפה.

(ג) המפקח או קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה רשאי לגייס לכיבוי שריפה בשדה כל גבר בגיל מ-16 ועד 50 שנה, שמקום מגוריו הקבוע נמצא בתחום 10 קילומטר ממקום השריפה.

(ד) אדם המגוייס לפי סעיף זה, חייב, כל עוד לא נסתימו פעולות הכיבוי, לציית להוראותיהם של המפקח, או של הממונה על הכיבוי, או של קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה בקשר לעבודת הכיבוי.

ביצוע פעולות מניעה

10.   (א)  לא מילא אדם אחרי הוראות סעיף 5 או 6, רשאי המפקח לבצע הוראות אלה במקומו ועל חשבונו, ולמטרה זאת רשאי המפקח, וכל אדם שהורשה לכך על ידיו, להיכנס לקרקע שבחזקת אותו אדם.

           (ב)  הוראות סעיף קטן (א) אינן גורעות מאחריותו של אדם על עבירה לפי חוק זה.

זכות כניסה

11.   למפקח, לאדם שהורשה לכך על ידיו, וכן לכל שוטר, הרשות להיכנס לשדה ולכל מקום אחר, לשם פיקוח על קיום חוק זה ולשם ביצוע הוראותיו.

עונשין (תיקון מס' 2) תשמ"ח-1988

12.   (א)  העובר על הוראות חוק זה למעט הוראות סעיף 4, דינו – מאסר ששה חדשים.

           (ב)  העובר על הוראות סעיף 4, דינו – מאסר שלוש שנים.

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 186 (ה"ח 1889)

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

עונשים

12. העובר על חוק זה דינו – מאסר עד 6 חדשים, או קנס עד 150 ל"י או שניהם כאחד.

תחולה

13.   הוראות הסעיפים 3, 4(א)(1), 4(א)(2), 4(ב), 5 ו-6, לא יחייבו בתחומי שטח מגורים בנוי של אזור עיריה, אזור מועצה מקומית או של כל ישוב אחר.

ביצוע ותקנות

14.   (א)  שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

           (ב)  שר החקלאות רשאי, בצו שיפורסם ברשומות, להפסיק מפעם לפעם את תחולת הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, לתקופות ובשטחים שימצא לנכון.

ביטול

15.   תקנות-שעת-חרום (מניעת שריפות בשדות), תש"ט-1949 – בטלות.

תחילת תוקף

16.   תקפו של חוק זה הוא מיום י"א בטבת תש"י (31 בדצמבר 1949).

                                                         דוד בן-גוריון                       דב יוסף

                                                                            ראש הממשלה                           שר החקלאות

                    חיים ווייצמן

                           נשיא המדינה



* פורסם ס"ח תש"י מס' 30 מיום 30.12.1949 עמ' 32.

תוקן ס"ח תשי"ט מס' 290 מיום 14.8.1959 עמ' 205 (ה"ח תשי"ח מס' 328 עמ' 104) – תיקון מס' 1 בסעיף 40(2) לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959.

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 186 (ה"ח תשמ"ח מס' 1889 עמ' 226) – תיקון מס' 2 בסעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מס' 24), תשמ"ח-1988.