נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988

מסים – מס הכנסה – דין וחשבון – פטור

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

3

Go

פטור מהגשת דוח

סעיף 2

3

Go

סייג לפטור

סעיף 3

3

Go

פטור במקרים מסויימים

סעיף 4

4

Go

פטור לתושב חוץ

סעיף 5

4

Go

סייג לפטור בנאמנות

סעיף 5א

4

Go

סייג לפטור

סעיף 6

4

Go

תיאום סכומים ועיגולם

סעיף 6א

4

Go

תחולה

סעיף 7

4

Go

ביטול

סעיף 8

4

Go

תוספת א

5

Go

תוספת ב

5

Go

תוספת ג

5

Go

תוספת ד

5

Go

תוספת ה

Error! Bookmark not defined.

Go

תוספת ו


תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 134א לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

תק' תשס"ד-2004

           "בעל חשבון בתאגיד בנקאי חוץ" – מי שרשום בתאגיד חוץ בנקאי כבעל חשבון במטבע כלשהו;

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ב

החלפת הגדרת "משכורת" בהגדרת "בעל חשבון בתאגיד בנקאי חוץ"

הנוסח הקודם:

"משכורת" –

(1) הכנסת עבודה;

(2) קיצבה לפי סעיף 2(5) לפקודה;

(3) מענק פרישה או מוות כמשמעותו בסעיף 9(7א) לפקודה, החייב במס;

(4) סכום המתקבל עקב היוון קיצבה כמשמעותו בפסקה (6) להגדרת "הכנסה מיגיעה אישית" בסעיף 1 לפקודה, החייב במס.

תק' תשע"ח-2018

           "הכנסה מאנרגיה מתחדשת" – הכנסה כאמור בסעיפים 2 ו-3 לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז-2016, ובלבד שסך כל ההכנסה לא עלה על הסכום המרבי כהגדרתו בחוק האמור;

מיום 1.1.2016

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7931 מיום 16.1.2018 עמ' 848

הוספת הגדרת "הכנסה מאנרגיה מתחדשת"

תק' תשס"ד-2004

           "הכנסה מדמי שכירות" – הכנסה מדמי שכירות ששולם עליה מס לפי סעיף 122 לפקודה ושסך כל ההכנסה ממנה בשנת המס לא עלה על הסכום הקבוע בתוספת ב';

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ב

"הכנסה מדמי שכירות" - הכנסה מדמי שכירות ששולם עליה מס לפי סעיף 122 לפקודה ושסך כל ההכנסה ממנה בשנת המס לא עלה על הסכום הקבוע בתוספת ב';

תק' תשס"ד-2004

           "הכנסת חוץ" – הכנסה שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל, וכן הכנסה ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל, שהתקיימו בה כל אלה:

(1)   סכומה לא עלה על הסכום הקבוע בתוספת ד';

(2)   שולמה בשלה מקדמת מס, ולענין הכנסה כאמור שאינה ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הנסחרת בבורסה או ממכירת נייר ערך זר – שולמה בשלה מקדמת מס או שנקבע לה פטור ממס;

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ב

הוספת הגדרת "הכנסת חוץ"

           "הכנסה מריבית" – הכנסה מריבית, מדמי ניכיון, מהפרשי הצמדה או מרווחים שהם הכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה, שהופקה או שנצמחה בישראל, המשתלמת בתכנית חיסכון, בפיקדון או בקופת גמל, או המשתלמת על פי איגרת חוב הנסחרת בבורסה, מילווה מדינה או מילווה קצר מועד, ושהתקיים לגביה אחד מאלה:

תק' תשס"ד-2004

(1)   נקבע לה פטור ממס;

(2)   היא חייבת במס לפי הוראות סעיף 125ג(ב) או (ג) לפקודה, נוכה ממנה מלוא המס החל לפי הוראות הפקודה וסכומה אינו עולה על הסכום הקבוע בתוספת ה';

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ב

הוספת הגדרת "הכנסה מריבית"

תק' תשס"ד-2004

           "הכנסה מנייר ערך" – הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר, או ממכירת מילווה קצר מועד, שהתקיים לגביה אחד מאלה:

(1)   נקבע לה פטור ממס;

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

(2)   נוכה ממנה מלוא המס לפי הוראות הפקודה וסכומה אינו עולה על הסכום הקבוע בתוספת ו';

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ב

הוספת הגדרת "הכנסה מנייר ערך"

מיום 7.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7405 מיום 7.8.2014 עמ' 1585

(2) נוכה ממנה מלוא המס לפי הוראות הפקודה וסכומה אינו עולה על הסכום הקבוע בתוספת ו בסעיף 232ב לפקודה;

מיום 6.2.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7947 מיום 6.2.2018 עמ' 950

(2) נוכה ממנה מלוא המס לפי הוראות הפקודה וסכומה אינו עולה על הסכום הקבוע בסעיף 232ב לפקודה הסכום הקבוע בתוספת ו';

תק' תשס"ד-2004

           "הכנסה מקצבת חוץ" – הכנסה מקצבה כאמור בסעיף 9ג לפקודה, שהתקיימו בה שני אלה:

(1)   בשל הוראות סעיף 9ג לפקודה או הוראות חלק י' פרק שלישי לפקודה, אין לשלם בשלה מס נוסף בישראל בשנת המס;

(2)   סכומה לא עלה על הסכום הקבוע בתוספת ד';

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ב

הוספת הגדרת "הכנסה מקצבת חוץ"

תק' תשס"ד-2004

           "הכנסה נוספת" – כל אחד מאלה:

(1)   הכנסה שנוכה ממנה מלוא המס לפי הוראות הפקודה, בשיעור שאינו נמוך מהשיעור המרבי, או באישור פקיד השומה בשיעור שאינו נמוך מ-30%;

(2)   הכנסה שאינה הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה, שחל לגביה פטור ממס;

           והכל למעט משכורת, הכנסה מדמי שכירות, הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ, הכנסה מריבית או הכנסה מנייר ערך, ובלבד שסך כל ההכנסה הנוספת בשנת המס לא עלה על הסכום הקבוע בתוספת ב'.

מיום 23.10.1992

תק' תשנ"ג-1992

ק"ת תשנ"ג מס' 5476 מיום 23.10.1992 עמ' 21

"הכנסה נוספת" –

(1) הכנסה שנוכה ממנה מס במקור מכח סעיפים 161, 164 או 170 לפקודה, בשיעור שאינו נמוך מ-40% או באישור פקיד השומה בשיעור שאינו נמוך מ-30% ולגבי הכנסה ממכירת נייר ערך זר, כמשמעותו בצו מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים), התשנ"ב-1992, בשיעור שאינו נמוך מ-5% מהתמורה בגין מכירת נייר הערך כאמור;

(2) הכנסה מריבית או מדיבידנד, שנתקבלה ממוסד בנקאי, שחל לגביה שיעור מס מוגבל ונוכה ממנה במקור מלוא המס, או שחל לגביה פטור ממס.

מיום 11.3.1997

תק' (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5817 מיום 11.3.1997 עמ' 472

"הכנסה נוספת" –

(1) הכנסה שנוכה ממנה מס במקור מכח סעיפים 161, 164 או 170 לפקודה, בשיעור שאינו נמוך מ-40% מ-50% או באישור פקיד השומה בשיעור שאינו נמוך מ-30% ולגבי הכנסה ממכירת נייר ערך זר, כמשמעותו בצו מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים), התשנ"ב-1992, בשיעור שאינו נמוך מ-5% מהתמורה בגין מכירת נייר הערך כאמור;

(2) הכנסה שחל לגביה שיעור מס מוגבל ונוכה ממנה במקור מלוא המס, או שחל לגביה פטור ממס.

מיום 14.5.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6034 מיום 14.5.2000 עמ' 570

"הכנסה נוספת" –

(1) הכנסה שנוכה ממנה מס במקור מכח סעיפים 161, 164 או 170 לפקודה, בשיעור שאינו נמוך מ-50% או באישור פקיד השומה בשיעור שאינו נמוך מ-30% ולגבי הכנסה ממכירת נייר ערך זר, כמשמעותו בצו מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים), התשנ"ב-1992, בשיעור שאינו נמוך מ-5% מהתמורה בגין מכירת נייר הערך כאמור;

(2) הכנסה שחל לגביה שיעור מס מוגבל ונוכה ממנה במקור מלוא המס, או שחל או הכנסה, שאינה הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה, שחל לגביה פטור ממס.

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ג

החלפת הגדרת "הכנסה נוספת"

הנוסח הקודם:

"הכנסה נוספת" –

(1) הכנסה שנוכה ממנה מס במקור מכח סעיפים 161, 164 או 170 לפקודה, בשיעור שאינו נמוך מ-50% או באישור פקיד השומה בשיעור שאינו נמוך מ-30% ולגבי הכנסה ממכירת נייר ערך זר, כמשמעותו בצו מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים), התשנ"ב-1992, בשיעור שאינו נמוך מ-5% מהתמורה בגין מכירת נייר הערך כאמור;

(2) הכנסה שחל לגביה שיעור מס מוגבל ונוכה ממנה במקור מלוא המס, או הכנסה, שאינה הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה, שחל לגביה פטור ממס.

תק' תשס"ד-2004

           "השיעור המרבי" – שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודה ולענין הכנסה שנקבע לה שיעור מס נמוך יותר – השיעור הגבוה ביותר שנקבע לה;

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ג

הוספת הגדרת "השיעור המרבי"

תק' תשס"ד-2004

           "משכורת" – הכנסה שסכומה הכולל בשנת המס לא עלה על הסכום הקבוע בתוספת א', שנוכה ממנה מלוא המס החל לפי הוראות הפקודה ושהיא אחת מאלה:

(1)   הכנסת עבודה;

(2)   קצבה לפי סעיף 2(5) לפקודה, המשולמת על ידי מעביד או קופת גמל;

(3)   מענק פרישה או מוות כמשמעותו בסעיף 9(7א) לפקודה, החייב במס;

(4)   סכום המתקבל עקב היוון קיצבה כמשמעותו בפסקה (6) להגדרת "הכנסה מיגיעה אישית" בפקודה, החייב במס;

(5)   הכנסה של עובד ממימוש מניה שהוקצתה לו ושחלות במכירתה הוראות סעיף 102 לפקודה;

           התקבלו סכומים ממספר מעבידים או מצירוף של הכנסות מההכנסות המנויות בפסקאות (1) עד (5) יראו את כלל ההכנסה כמשכורת רק אם מאחד הסכומים נוכה המס לפי סעיף 164 לפקודה ומשאר הסכומים נוכה המס בשיעור שאינו נמוך משיעור המס המירבי או בשיעור שקבע פקיד השומה;

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ג

הוספת הגדרת "משכורת"

תק' תשס"ד-2004

           "מקדמת מס" – מקדמה לפי הוראות תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס"ד-2004, שצורך אליה דו"ח בדבר דרך קביעת המקדמה, כפי שנקבע באותן תקנות;

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ג

הוספת הגדרת "מקדמת מס"

תק' תשס"ד-2004

           "נייר ערך" – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה;

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ג

הוספת הגדרת "נייר ערך"

תק' תשס"ד-2004

           "נייר ערך זר" – כהגדרתו בתקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים והוראת שעה), התשס"ג-2002;

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ג

הוספת הגדרת "נייר ערך זר"

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

           "נכס חוץ" – כל רכוש, בין מקרקעין בין מיטלטלין וכן כל זכות או טובת הנאה, ראויות או מוחזקות והכל כשהם מחוץ לישראל;

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5907 מיום 22.6.1998 עמ' 944

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5960 מיום 18.3.1999 עמ' 519

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6034 מיום 14.5.2000 עמ' 569

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6085 מיום 12.2.2001 עמ' 407

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 383

הוספת הגדרת "נכס חוץ"

תק' תשס"ד-2004

           "בעל חשבון בתאגיד חוץ בנקאי" – (נמחקה);

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5907 מיום 22.6.1998 עמ' 944

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5960 מיום 18.3.1999 עמ' 519

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6034 מיום 14.5.2000 עמ' 569

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6085 מיום 12.2.2001 עמ' 407

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 383

הוספת הגדרת "בעל חשבון בתאגיד חוץ בנקאי"

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ג

מחיקת הגדרת "בעל חשבון בתאגיד חוץ בנקאי"

הנוסח הקודם:

" בעל חשבון בתאגיד חוץ בנקאי" – מי שרשום בתאגיד חוץ בנקאי כבעל חשבון במטבע כלשהו;

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

           "תאגיד חוץ בנקאי" - תאגיד שהואגד מחוץ לישראל והוא בנק או מוסד כספי אחר, לפי דיני אותה מדינה.

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5907 מיום 22.6.1998 עמ' 944

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5960 מיום 18.3.1999 עמ' 519

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6034 מיום 14.5.2000 עמ' 569

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6085 מיום 12.2.2001 עמ' 407

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 383

הוספת הגדרת "תאגיד חוץ בנקאי"

פטור מהגשת דו"ח תק' תשס"ד-2004 תק' תשע"ח-2017

2.       (א)  יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה הכנסה ממשכורת או הכנסה מדמי שכירות, או שהיתה הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ, הכנסה מריבית, הכנסה מנייר ערך, הכנסה מאנרגיה מתחדשת או הכנסה נוספת, או צירוף של כולן או חלקן, יהא פטור מהגשת דין וחשבון לפי סעיף 131 לפקודה.

תק' תשס"ד-2004

           (ב)  בני זוג הזכאים לחישוב נפרד של המס על הכנסתם מיגיעה אישית, יחולו התקרות הקבועות בהגדרות "משכורת", "הכנסה מדמי שכירות" "הכנסת חוץ" או "הכנסה מקצבת חוץ" שבתקנה 1, לגבי כל אחד מבני הזוג, על הכנסתו מיגיעה אישית.

תק' תשס"ד-2004

           (ג)   (נמחקה).

תק' תשס"ד-2004

           (ד)  (נמחקה).

מיום 6.12.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5150 מיום 6.12.1988 עמ' 202

(א) יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה הכנסה ממשכורת, מדמי שכירות, מהכנסה נוספת או מצירוף של אלה, יהא פטור מהגשת דין וחשבון לפי סעיף 131 לפקודה, ובלבד שנתמלאו התנאים הקבועים בתקנות משנה (ג) ו-(ד) ושסך כל ההכנסות האמורות, בשנת המס, לא עלה על המפורט להלן:

(1) משכורת ודמי שכירות – 120,000 שקלים חדשים הסכום הקבוע בתוספת א' לגבי שנת המס;

(2) הכנסה נוספת – 30,000 שקלים חדשים הסכום הקבוע בתוספת ב' לגבי שנת המס או מחצית מסך כל הכנסת היחיד ממשכורת ומדמי שכירות, לפי הנמוך.

מיום 1.1.1997

תק' (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5817 מיום 11.3.1997 עמ' 472

(ד) כללה משכורתו של יחיד בתקופה כלשהי בשנת המס, סכומים שנתקבלו ממספר עבודות או ממספר מקורות מהמנויים בהגדרת "משכורת", יחול הפטור הקבוע בתקנת משנה (א) רק אם מאחד הסכומים נוכה מס כאמור בתקנת משנה (ג) ומשאר הסכומים נוכה במקור מס בשיעור שאינו נמוך מ-45% מ-50% או בשעירו שקבע פקיד השומה.

מיום 14.5.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6034 מיום 14.5.2000 עמ' 570

(א) יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה הכנסה ממשכורת, מדמי שכירות, מהכנסה נוספת או מצירוף של אלה, יהא פטור מהגשת דין וחשבון לפי סעיף 131 לפקודה, ובלבד שנתמלאו התנאים הקבועים בתקנות משנה (ג) ו-(ד) ושסך כל ההכנסות האמורות, בשנת המס, לא עלה על המפורט להלן:

(1) משכורת ודמי שכירות – הסכום הקבוע בתוספת א' לגבי שנת המס;

(2) הכנסה נוספת – הסכום הקבוע בתוספת ב' לגבי שנת המס או מחצית מסך כל הכנסת היחיד ממשכורת ומדמי שכירות, לפי הנמוך ובלבד שסכום הכנסת היחיד ממכירת נייר ערך זר כאמור בהגדרת "הכנסה נוספת", אינו עולה על הקבוע בתוספת ג' לגבי שנת המס.

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ד

2. (א) יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה הכנסה ממשכורת, מדמי שכירות, מהכנסה נוספת או מצירוף של אלה, יהא פטור מהגשת דין וחשבון לפי סעיף 131 לפקודה, ובלבד שנתמלאו התנאים הקבועים בתקנות משנה (ג) ו-(ד) ושסך כל ההכנסות האמורות, בשנת המס, לא עלה על המפורט להלן:

(1) משכורת ודמי שכירות – הסכום הקבוע בתוספת א' לגבי שנת המס;

(2) הכנסה נוספת – הסכום הקבוע בתוספת ב' לגבי שנת המס או מחצית מסך כל הכנסת היחיד ממשכורת ומדמי שכירות, לפי הנמוך ובלבד שסכום הכנסת היחיד ממכירת נייר ערך זר כאמור בהגדרת "הכנסה נוספת", אינו עולה על הקבוע בתוספת ג' לגבי שנת המס.

(א) יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה הכנסה ממשכורת או הכנסה מדמי שכירות, או שהיתה הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ, הכנסה מריבית, הכנסה מנייר ערך או הכנסה נוספת, או צירוף של כולן או חלקן, יהא פטור מהגשת דין וחשבון לפי סעיף 131 לפקודה.

(ב) בני זוג הזכאים לחישוב נפרד של המס על הכנסתם מיגיעה אישית, יחולו התקרות הקבועות בתקנת משנה (א) בהגדרות "משכורת", "הכנסה מדמי שכירות", "הכנסת חוץ" או "הכנסה מקצבת חוץ" שבתקנה 1, לגבי כל אחד מבני הזוג, על הכנסתו מיגיעה אישית.

(ג) הפטור הקבוע בתקנת משנה (א) יחול רק אם מההכנסה ממשכורת נוכה מס במקור בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודה והתקנות על פיו.

(ד) כללה משכורתו של יחיד בתקופה כלשהי בשנת המס, סכומים שנתקבלו ממספר עבודות או ממספר מקורות מהמנויים בהגדרת "משכורת", יחול הפטור הקבוע בתקנת משנה (א) רק אם מאחד הסכומים נוכה מס כאמור בתקנת משנה (ג) ומשאר הסכומים נוכה במקור מס בשיעור שאינו נמוך מ-50% או בשעירו שקבע פקיד השומה.

מיום 1.1.2016

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7931 מיום 16.1.2018 עמ' 848

(א) יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה הכנסה ממשכורת או הכנסה מדמי שכירות, או שהיתה הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ, הכנסה מריבית, הכנסה מנייר ערך הכנסה מנייר ערך, הכנסה מאנרגיה מתחדשת או הכנסה נוספת, או צירוף של כולן או חלקן, יהא פטור מהגשת דין וחשבון לפי סעיף 131 לפקודה.

סייג לפטור

3.       (א)  על אף האמור בתקנה 2 לא יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על יחיד אם נתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   הוא או בן זוגו הם בעלי שליטה כאמור בסעיף 32(9) לפקודה;

(2)   הכנסתו החייבת כוללת הכנסה של בן זוגו והם אינם רשאים לתבוע חישוב נפרד של המס בהתאם לסעיף 66 לפקודה;

(3)   הכנסתו או הכנסת בן זוגו, בשנת המס, כללה מענק פרישה או מוות או סכום שנתקבל עקב היוון קיצבה שלגביה התיר הנציב חלוקת ההכנסות לשנים הבאות כאמור בסעיף 8(ג)(3) לפקודה;

(4)   הכנסתו או הכנסת בן זוגו, בשנת המס, כללה שכר ספורטאים כהגדרתו בסעיף 1 לצו מס הכנסה (קביעת שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד, ושכר ספורטאים כהכנסה), תשכ"ז-1967;

(5)   היה חייב להגיש דין וחשבון לשנת המס הקודמת שלא על פי פסקה זו;

תק' תשס"ד-2004

(6)   היתה לו, לבן זוגו או לילדו שטרם מלאו לו 18 שנים, במועד כלשהו בשנת המס, אחד מאלה:

(א)   זכות בחבר בני אדם תושב חוץ, למעט בחברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה;

(ב)   נכסי חוץ אחרים ששוויים ביום כלשהו בשנת המס הוא 1,500,000 שקלים חדשים, או יותר;

תק' (מס' 2)  תשנ"ח-1998 תק' תשס"ד-2004

(7)   הוא, בן זוגו או ילדו שטרם מלאו לו 18 שנים הם בעלי חשבון בתאגיד בנקאי חוץ במועד כלשהו בשנת המס אם היתרה הכוללת בכל חשבונותיהם בתאגידי חוץ בנקאיים ביום כלשהו בשנת המס היא 1,500,000 שקלים חדשים, או יותר;

תק' תשע"ד-2014

(8)   הוא או בן זוגו חייבים במס נוסף בהתאם לסעיף 121ב לפקודה.

           (ב)  האמור בתקנת משנה (א)(5) לא יחול לגבי יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות ושבשנת המס הקודמת נתחייב בהגשת דו"ח רק משום שהיתה לו הכנסה מהשכרת דירה למגורים שעליה לא שילם מס לפי סעיף 122 לפקודה.

תק' תשס"ד-2004

           (ג)   (1)   האמור בתקנת משנה (א)(1) לא יחול על יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה, אם הוא או בן זוגו הם בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ, שהוקם בעת היותם של היחיד או בן זוגו תושבי חוץ ותושבי ישראל אחרים אינם בעלי שליטה באותו חבר בני אדם תושב חוץ, בתנאי שהוא ובן זוגו אינם בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב ישראל, והכל לגבי הדוחות שיש להגישם לשנת המס שבה היה היחיד לתושב ישראל לראשונה או לשנת המס שלאחריה.

(2)   הוראות פסקה (1) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על יחיד, שחדל להיות תושב ישראל ושהה דרך קבע מחוץ לישראל עשר שנים רצופות לפחות לאחר שחדל להיות תושב ישראל.

תק' תשס"ד-2004

           (ד)  האמור בתקנת משנה (א)(6) או (7) לא יחול על יחיד, אם הוא, בן זוגו וילדו שטרם מלאו לו 18 שנים, זכאים כולם בשנת המס לפטור ממס לפי סעיף 14(א) או (ג) לפקודה או לפי סעיף 90(ב) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002.

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5907 מיום 22.6.1998 עמ' 944

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5960 מיום 18.3.1999 עמ' 519

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6034 מיום 14.5.2000 עמ' 569

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6085 מיום 12.2.2001 עמ' 407

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 383

הוספת פסקאות 3(א)(6), 3(א)(7)

לגבי דוח לשנת המס 2002

הוראת שעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6230 מיום 9.3.2003 עמ' 575

(6) היה לו, לבן זוגו או לילדו שטרם מלאו לו 18 שנים נכס חוץ במועד כלשהו בשנת המס אם שוויים של נכסי החוץ ביום כלשהו בשנת המס הוא 100,000 דולר של ארה"ב או יותר;

(7) הוא, בן זוגו או ילדו שטרם מלאו לו 18 שנים הם בעלי חשבון בתאגיד בנקאי חוץ במועד כלשהו בשנת המס אם הסכום המופקד בכל חשבונותיו בתאגיד בנקאי חוץ ביום כלשהו בשנת המס הוא 100,000 דולר של ארה"ב, או יותר.

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ד

3. (א) על אף האמור בתקנה 2 לא יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על יחיד אם נתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) הוא או בן זוגו הם בעלי שליטה כאמור בסעיף 32(9) לפקודה;

(2) הכנסתו החייבת כוללת הכנסה של בן זוגו והם אינם רשאים לתבוע חישוב נפרד של המס בהתאם לסעיף 66 לפקודה;

(3) הכנסתו או הכנסת בן זוגו, בשנת המס, כללה מענק פרישה או מוות או סכום שנתקבל עקב היוון קיצבה שלגביה התיר הנציב חלוקת ההכנסות לשנים הבאות כאמור בסעיף 8(ג)(3) לפקודה;

(4) הכנסתו או הכנסת בן זוגו, בשנת המס, כללה שכר ספורטאים כהגדרתו בסעיף 1 לצו מס הכנסה (קביעת שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד, ושכר ספורטאים כהכנסה), תשכ"ז-1967;

(5) היה חייב להגיש דין וחשבון לשנת המס הקודמת שלא על פי פסקה זו;

(6) היה לו, לבן זוגו או לילדו שטרם מלאו לו 18 שנים נכס חוץ במועד כלשהו בשנת המס;

(6) היתה לו, לבן זוגו או לילדו שטרם מלאו לו 18 שנים, במועד כלשהו בשנת המס, אחד מאלה:

(א) זכות בחבר בני אדם תושב חוץ, למעט בחברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה;

(ב) נכסי חוץ אחרים ששוויים ביום כלשהו בשנת המס הוא 1,500,000 שקלים חדשים, או יותר;

(7) הוא, בן זוגו או ילדו שטרם מלאו לו 18 שנים הם בעלי חשבון בתאגיד בנקאי חוץ במועד כלשהו בשנת המס אם היתרה הכוללת בכל חשבונותיהם בתאגידי חוץ בנקאיים ביום כלשהו בשנת המס היא 1,500,000 שקלים חדשים, או יותר.

(ב) האמור בתקנת משנה (א)(5) לא יחול לגבי יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות ושבשנת המס הקודמת נתחייב בהגשת דו"ח רק משום שהיתה לו הכנסה מהשכרת דירה למגורים שעליה לא שילם מס לפי סעיף 122 לפקודה.

(ג) (1) האמור בתקנת משנה (א)(1) לא יחול על יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה, אם הוא או בן זוגו הם בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ, שהוקם בעת היותם של היחיד או בן זוגו תושבי חוץ ותושבי ישראל אחרים אינם בעלי שליטה באותו חבר בני אדם תושב חוץ, בתנאי שהוא ובן זוגו אינם בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב ישראל, והכל לגבי הדוחות שיש להגישם לשנת המס שבה היה היחיד לתושב ישראל לראשונה או לשנת המס שלאחריה.

(2) הוראות פסקה (1) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על יחיד, שחדל להיות תושב ישראל ושהה דרך קבע מחוץ לישראל עשר שנים רצופות לפחות לאחר שחדל להיות תושב ישראל.

(ד) האמור בתקנת משנה (א)(6) או (7) לא יחול על יחיד, אם הוא, בן זוגו וילדו שטרם מלאו לו 18 שנים, זכאים כולם בשנת המס לפטור ממס לפי סעיף 14(א) או (ג) לפקודה או לפי סעיף 90(ב) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002.

מיום 7.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7405 מיום 7.8.2014 עמ' 1585

הוספת פסקה 3(א)(8)

פטור במקרים מסויימים תק' (מס' 2)  תשנ"ח-1998

4.       יחיד תושב ישראל שכל הכנסותיו אינן מעבודה, מעסק או ממשלח יד, ושלא מתקיימות בו הנסיבות האמורות בפסקאות (6) או (7) שבתקנה 3(א), יהיה פטור מהגשת דין וחשבון על פי סעיף 131 לפקודה אם סך כל הכנסתו בשנת המס לא עלה על סכום שהוא פי שלושה מסכום נקודות הזיכוי שהוא זכאי להן באותה שנת מס לפי סעיפים 34 ו- 36 לפקודה.

מיום 1.1.2002

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5907 מיום 22.6.1998 עמ' 944

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5960 מיום 18.3.1999 עמ' 519

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6034 מיום 14.5.2000 עמ' 569

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6085 מיום 12.2.2001 עמ' 407

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 383

4. יחיד תושב ישראל שכל הכנסותיו אינן מעבודה, מעסק או ממשלח יד, ושלא מתקיימות בו הנסיבות האמורות בפסקאות (6) או (7) שבתקנה 3(א), יהיה פטור מהגשת דין וחשבון על פי סעיף 131 לפקודה אם סך כל הכנסתו בשנת המס לא עלה על סכום שהוא פי שלושה מסכום נקודות הזיכוי שהוא זכאי להן באותה שנת מס לפי סעיפים 34 ו- 36 לפקודה.

פטור לתושב חוץ תק' תשס"ד-2004 תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

5.       (א)  תושב חוץ שהיתה לו הכנסה שנצמחה או הופקה בישראל, יהא פטור מחובת הגשת דין וחשבון על פי סעיף 131 לפקודה, אם מההכנסה האמורה נוכה מלוא המס לפי סעיפים 161, 164, או 170 לפקודה והיא הכנסה אחת מאלה:

(1)   מעסק או משלח יד אשר הפעילות בהם התמשכה בשנת המס תקופה או תקופות שאינן עולות בסך הכל על 180 יום;

תק' תשס"ד-2004

(2)   לפי סעיף 2(2) או (5) לפקודה;

תק' תשס"ד-2004

(3)   הכנסה לפי סעיפים 2(4), (6) או (7) לפקודה.

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) לא יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על תושב חוץ אם הוא חייב במס נוסף בהתאם לסעיף 121ב לפקודה.

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ה

5. תושב חוץ שהיתה לו הכנסה שנצמחה או הופקה בישראל, יהא פטור מחובת הגשת דין וחשבון על פי סעיף 131 לפקודה, אם מההכנסה האמורה נוכה מס במקור נוכה מלוא המס לפי סעיפים 161, 164, או 170 לפקודה והיא מהמקורות המפורטים להלן הכנסה אחת מאלה:

(1) מעסק או משלח יד אשר הפעילות בהם התמשכה בשנת המס תקופה או תקופות שאינן עולות בסך הכל על 180 יום;

(2) ממשכורת;

(2) לפי סעיף 2(2) או (5) לפקודה;

(3) מריבית, דיבידנד או תמלוגים הכנסה לפי סעיפים 2(4), (6) או (7) לפקודה.

מיום 6.2.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7947 מיום 6.2.2018 עמ' 950

5. (א) תושב חוץ שהיתה לו הכנסה שנצמחה או הופקה בישראל, יהא פטור מחובת הגשת דין וחשבון על פי סעיף 131 לפקודה, אם מההכנסה האמורה נוכה מלוא המס לפי סעיפים 161, 164, או 170 לפקודה והיא הכנסה אחת מאלה:

(1) מעסק או משלח יד אשר הפעילות בהם התמשכה בשנת המס תקופה או תקופות שאינן עולות בסך הכל על 180 יום;

(2) לפי סעיף 2(2) או (5) לפקודה;

(3) הכנסה לפי סעיפים 2(4), (6) או (7) לפקודה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על תושב חוץ אם הוא חייב במס נוסף בהתאם לסעיף 121ב לפקודה.

סייג לפטור בנאמנות תק' תשס"ד-2004

5א.     על אף האמור בתקנות 2 עד 4, לא יחול פטור מהגשת דין וחשבון על יחיד תושב ישראל שיצר בשנת המס נאמנות, או שקיבל מכספי נאמנות, במישרין או בעקיפין, סכום בכסף או בשווה כסף, העולה על 100,000 שקלים חדשים, גם אם אינו חייב במס בישראל.

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ה

הוספת תקנה 5א

סייג לפטור למי שחייב בדוחות נוספים תק' (מס' 2)  תשע"ח-2018

5ב.     על אף האמור בתקנות 2 עד 5, יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על מי שחייב בדיווח לפי סעיפים 131(א)(1) עד (5) לפקודה בלבד.

מיום 6.2.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7947 מיום 6.2.2018 עמ' 950

הוספת תקנה 5ב

סייג לפטור

6.       הפטור מהגשת דו"ח לפי תקנות אלה לא יחול לגבי דו"ח שיחיד נדרש להגישו על ידי פקיד השומה.

תיאום סכומים ועיגולם תק' תשס"ד-2004

6א.     הסכומים הנקובים בתקנה 3 ובתוספות יתואמו על פי סעיף 120ב לפקודה כאילו היו תקרות הכנסה, ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אלף שקלים חדשים.

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ה

הוספת תקנה 6א

תחולה

7.       תחולתן של תקנות אלה לגבי הדו"חות שחייבים להגישן לשנת המס 1987 ואילך.

ביטול

8.       תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשל"ט-1978 (להלן - תקנות הפטור), בטלות לגבי הדו"חות לשנת המס 1987 ואילך.

תק' תשמ"ט-1988 תק' תש"ן-1990 תק' תשנ"א-1991 תק' תשנ"ב-1992 תק' תשנ"ג-1992 תק' תשנ"ד-1993 תק' תשנ"ה-1995 תק' תשנ"ו-1995 תק' תשנ"ז-1996 תק' תשנ"ח-1998 תק' תשנ"ט-1999 תק' תש"ס-2000 תק' תשס"א-2001 תק' תשס"ב-2002 תק' תשס"ג-2003 תק' תשס"ד-2004

תוספת א'

שנת המס                                                                                                                             הסכום בשקלים חדשים                        

1987                                                                     120,000

1988                                                                     140,000

1989                                                                     170,000

1990                                                                     200,000

1991                                                                     240,000

1992                                                                     260,000

1993                                                                     290,000

1994                                                                     330,000

1995                                                                     360,000

1996                                                                     400,000

1997                                                                     440,000

1998                                                                     460,000

1999                                                                     480,000

2000                                                                     490,000

2001                                                                     490,000

2002                                                                     530,000

2003                                                                     520,000

מיום 6.12.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5150 מיום 6.12.1988 עמ' 202

הוספת תוספת א'

מיום 14.1.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5241 מיום 14.1.1990 עמ' 259

הוספת שנת 1989

מיום 13.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 406

הוספת שנת 1990

מיום 9.1.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5413 מיום 9.1.1992 עמ' 640

הוספת שנת 1991

מיום 31.12.1992

תק' (מס' 2) תשנ"ג-1992

ק"ת תשנ"ג מס' 5492 מיום 31.12.1992 עמ' 287

הוספת שנת 1992

מיום 31.12.1993

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5570 מיום 31.12.1993 עמ' 319

הוספת שנת 1993

מיום 5.11.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 500

הוספת שנת 1994

מיום 28.12.1995

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5725 מיום 28.12.1995 עמ' 306

הוספת שנת 1995

מיום 24.12.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 278

הוספת שנת 1996

מיום 9.2.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5879 מיום 9.2.1998 עמ' 378

הוספת שנת 1997

מיום 18.3.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5960 מיום 18.3.1999 עמ' 519

הוספת שנת 1998

מיום 14.5.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6034 מיום 14.5.2000 עמ' 570

הוספת שנת 1999

מיום 12.2.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6085 מיום 12.2.2001 עמ' 407

הוספת שנת 2000

מיום 31.1.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 383

הוספת שנת 2001

מיום 9.3.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6230 מיום 9.3.2003 עמ' 575

הוספת שנת 2002

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ה

הוספת שנת 2003


תק' תשמ"ט-1988 תק' תש"ן-1990 תק' תשנ"א-1991 תק' תשנ"ב-1992 תק' תשנ"ג-1992 תק' תשנ"ד-1993 תק' תשנ"ה-1995 תק' תשנ"ו-1995 תק' תשנ"ז-1996 תק' תשנ"ח-1998 תק' תשנ"ט-1999 תק' תש"ס-2000 תק' תשס"א-2001 תק' תשס"ב-2002 תק' תשס"ג-2003 תק' תשס"ד-2004

תוספת ב'

שנת המס                                                                                                                                 הסכום בשקלים חדשים                   

1987                                                                     30,000

1988                                                                     35,000

1989                                                                     42,000

1990                                                                     50,000

1991                                                                     60,000

1992                                                                     65,000

1993                                                                     150,000

1994                                                                     170,000

1995                                                                     190,000

1996                                                                     210,000

1997                                                                     230,000

1998                                                                     240,000

1999                                                                     250,000

2000                                                                     250,000

2001                                                                     260,000

2002                                                                     270,000

2003                                                                     270,000

מיום 6.12.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5150 מיום 6.12.1988 עמ' 202

הוספת תוספת ב'

מיום 14.1.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5241 מיום 14.1.1990 עמ' 259

הוספת שנת 1989

מיום 13.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 406

הוספת שנת 1990

מיום 9.1.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5413 מיום 9.1.1992 עמ' 640

הוספת שנת 1991

מיום 31.12.1992

תק' (מס' 2) תשנ"ג-1992

ק"ת תשנ"ג מס' 5492 מיום 31.12.1992 עמ' 287

הוספת שנת 1992

מיום 31.12.1993

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5570 מיום 31.12.1993 עמ' 319

הוספת שנת 1993

מיום 5.11.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 500

הוספת שנת 1994

מיום 28.12.1995

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5725 מיום 28.12.1995 עמ' 306

הוספת שנת 1995

מיום 24.12.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 278

הוספת שנת 1996

מיום 9.2.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5879 מיום 9.2.1998 עמ' 378

הוספת שנת 1997

מיום 18.3.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5960 מיום 18.3.1999 עמ' 519

הוספת שנת 1998

מיום 14.5.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6034 מיום 14.5.2000 עמ' 570

הוספת שנת 1999

מיום 12.2.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6085 מיום 12.2.2001 עמ' 407

הוספת שנת 2000

מיום 31.1.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 383

הוספת שנת 2001

מיום 9.3.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6230 מיום 9.3.2003 עמ' 575

הוספת שנת 2002

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ה

הוספת שנת 2003

תק' תשס"ד-2004

תוספת ג'

(בוטלה)

מיום 14.5.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6034 מיום 14.5.2000 עמ' 570

הוספת תוספת ג'

מיום 12.2.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6085 מיום 12.2.2001 עמ' 407

הוספת שנת 2000

מיום 31.1.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 383

הוספת שנת 2001

מיום 9.3.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6230 מיום 9.3.2003 עמ' 575

הוספת שנת 2002

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ה

ביטול תוספת ג'

הנוסח הקודם:

שנת המס  הסכום בשקלים חדשים

1999 50,000

2000 51,000

2001 51,000

2002 55,000

תק' תשס"ד-2004

תוספת ד'

(הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ)

שנת המס                                                                                                                                 הסכום בשקלים חדשים                   

2003                                                                     270,000

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ה

הוספת תוספת ד'

תק' תשס"ד-2004 ת"ט תשס"ד-2004

תוספת ה'

(הכנסה מריבית)

שנת המס                                                                                                                                 הסכום בשקלים חדשים                   

2003                                                                     פטור מדיווח

2004                                                                     520,000

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ה

הוספת תוספת ה'

מיום 21.6.2004

ת"ט תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6325 מיום 21.6.2004 עמ' 722

שנת המס  הסכום בשקלים חדשים

2003 פטור מרווח פטור מדיווח

2004 520,000

תק' (מס' 2)  תשע"ח-2018

תוספת ו'

(הכנסה ממכירת ניירות ערך)

                                                                    שנת המס                                                                     הסכום בשקלים חדשים

                                  2017                                     2,500,000

מיום 1.1.2003

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ו

הוספת תוספת ו'

מיום 21.6.2004

ת"ט תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6325 מיום 21.6.2004 עמ' 722

שנת המס הסכום בשקלים חדשים

2003 פטור מרווח פטור מדיווח

2004 1,500,000

מיום 7.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7405 מיום 7.8.2014 עמ' 1585

ביטול תוספת ו'

הנוסח הקודם:

תוספת ו'

(הכנסה ממכירת ניירות ערך)

שנת המס הסכום בשקלים חדשים

2003 פטור מדיווח

2004 1,500,000

מיום 6.2.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7947 מיום 6.2.2018 עמ' 950

הוספת תוספת ו'

כ"ב בשבט תשמ"ח (10 בפברואר 1988)                   משה נסים

                                                                                                   שר האוצר* פורסמו ק"ת תשמ"ח מס' 5091 מיום 17.3.1988 עמ' 580.

תוקנו ק"ת תשמ"ט מס' 5150 מיום 6.12.1988 עמ' 202 – תק' תשמ"ט-1988.

ק"ת תש"ן מס' 5241 מיום 14.1.1990 עמ' 259 – תק' תש"ן-1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 406 – תק' תשנ"א-1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5413 מיום 9.1.1992 עמ' 640 – תק' תשנ"ב-1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5476 מיום 23.10.1992 עמ' 21 – תק' תשנ"ג-1992; תחולתן משנת המס 1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5492 מיום 31.12.1992 עמ' 287 – תק' (מס' 2) תשנ"ג-1992.

ק"ת תשנ"ד מס' 5570 מיום 31.12.1993 עמ' 319 – תק' תשנ"ד-1993.

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 500 – תק' תשנ"ה-1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5725 מיום 28.12.1995 עמ' 306 – תק' תשנ"ו-1995.

ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 278 – תק' תשנ"ז-1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5817 מיום 11.3.1997 עמ' 472 – תק' (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחולתן משנת המס 1997 ור' תקנה 4 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשנ"ח מס' 5879 מיום 9.2.1998 עמ' 378 – תק' תשנ"ח-1998.

ק"ת תשנ"ח מס' 5907 מיום 22.6.1998 עמ' 944 – תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחולתן משנת המס 2002 (תוקנו ק"ת תשנ"ט מס' 5960 מיום 18.3.1999 עמ' 519 – תק' (מס' 2) (תיקון) תשנ"ט-1999. ק"ת תש"ס מס' 6034 מיום 14.5.2000 עמ' 569 – תק' (מס' 2) (תיקון מס' 2) תש"ס-2000. ק"ת תשס"א מס' 6085 מיום 12.2.2001 עמ' 407 – תק' (מס' 2) (תיקון מס' 3) תשס"א-2001. ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 383 – תק' (מס' 2) (תיקון מס' 4) תשס"א-2001).

ק"ת תשנ"ט מס' 5960 מיום 18.3.1999 עמ' 519 – תק' תשנ"ט-1999.

ק"ת תש"ס מס' 6034 מיום 14.5.2000 עמ' 570 – תק' תש"ס-2000.

ק"ת תשס"א מס' 6085 מיום 12.2.2001 עמ' 407 – תק' תשס"א-2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 382 – תק' תשס"ב-2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6230 מיום 9.3.2003 עמ' 575 – תק' תשס"ג-2003; ר' תקנה 4 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשס"ד מס' 6317א מיום 31.5.2004 עמ' 558ב – תק' תשס"ד-2004; תחילתן מדוחות שיש להגישם לשנת המס 2003. ת"ט ק"ת תשס"ד מס' 6325 מיום 21.6.2004 עמ' 722.

ק"ת תשע"ד מס' 7405 מיום 7.8.2014 עמ' 1585 – תק' תשע"ד-2014; תחולתן על דוח שיש להגישו בשל שנת המס 2013 ואילך.

ק"ת תשע"ח מס' 7931 מיום 16.1.2018 עמ' 848 – תק' תשע"ח-2018; תחולתן על דוח שיש להגישו בשל שנת המס 2016 ואילך.

ק"ת תשע"ח מס' 7947 מיום 6.2.2018 עמ' 950 – תק' (מס' 2) תשע"ח-2018; ר' תקנות 5, 6 לענין תחולה והוראת מעבר.

5. תקנות אלה יחולו לגבי דוח שיש להגישו בשל שנת המס 2017 ואילך.

6. מי שהיתה לו הכנסה ממכירת ניירות ערך בשנת המס 2016 שסכומה עלה על הסכום הקבוע בסעיף 121ב לפקודה אך היה נמוך מהסכום הקבוע בתוספת ו' לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 4 לתקנות אלה, ואלמלא הכנסה זו היה פטור מלהגיש דין וחשבון לשנת המס 2016, לא יהיה חייב בהגשת דין וחשבון לשנת המס 2017 לפיל הוראות תקנה 3(א)(5) לתקנות העיקריות.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות