תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), תשל"ז-1977

 

 

מסים – מס הכנסה – ניכויים – ניכוי מתשלומים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

נכוי מס

סעיף 2

4

Go

תיאום ניכוי מס

סעיף 3

4

Go

תשלום והגשת דוח לפקיד השומה

סעיף 4

5

Go

רישום ומסירת דוחות

סעיף 5

5

Go

אישורים

סעיף 6

6

Go

תשלומים בעד הספקת נכסים או שירותים כהכנסה

סעיף 7

6

Go

טפסים

סעיף 8

6

Go

ביטול

סעיף 9

6

Go

השם

סעיף 10

6

Go

תוספת א

 

7

Go

תוספת ב

 

 


תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), תשל"ז-1977*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו-243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "תשלומים בעד שירותים או נכסים" – כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), תשל"ז-1976;

תק' תשנ"ב-1991

           "משלם" – אדם המשלם תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט יחיד או שותפות של יחידים שפקיד השומה אישר בכתב לענין זה, כי בשנת מס פלונית לא יחשבו כמשלם, כתוצאה מהקטנה מהותית בהיקף עסקיהם;

מיום 1.1.1992

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5412 מיום 31.12.1991 עמ' 632

"משלם" – אדם המשלם תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט יחיד או שותפות של יחידים שפקיד השומה אישר בכתב לענין זה, כי בשנת מס פלונית לא יחשבו כמשלם, כתוצאה מהקטנה מהותית בהיקף עסקיהם;

           "מקבל" – אדם המקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט אדם כמפורט בתוספת.

נכוי מס תק' (מס' 3) תשל"ח-1978 תק' תשל"ט-1979 תק' תשמ"ד-1984 תק'תשנ"ב-1991 תק' תשנ"ח-1998

2.       (א)  משלם המשלם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט תשלומים כאמור בעד נכס או שירות ששווים אינו עולה על הסכום הקבוע בסעיף 2(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו-1976, ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 20%.

תק' תשל"ט-1979 תק' תשמ"ה-1984

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) אם לא הוכיח המקבל להנחת דעתו של פקיד השומה, כי ניהל לגבי הכנסתו פנקסים קבילים, וכי הגיש את כל הדו"חות שחוייב בהגשתם בהתאם להוראות הפקודה ואין בידו אישור בכתב מפקיד השומה כי ניהל פנקסים קבילים והגיש את הדו"חות האמורים, ינוכה מס בשיעור של 30%.

           (ג)   היה התשלום האמור בתקנת משנה (א) כולו או חלקו בשווה כסף יקבע המשלם לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו. פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור בתקנת משנה זו, והמשלם ינכה את המס לפי קביעת פקיד השומה.

תק' תשנ"ח-1998

           (ד)  (בוטלה).

מיום 14.5.1978

תק' (מס' 3) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3848 מיום 14.5.1978 עמ' 1304

(א) משלם המשלם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט תשלומים כאמור בעד נכס או שירות ששווים אינו עולה על 500 לירות, ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 15%.

 

מיום 1.7.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3995 מיום 26.6.1979 עמ' 1430

(א) משלם המשלם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט תשלומים כאמור בעד נכס או שירות ששווים אינו עולה על 500 לירות 2,500 לירות, ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 15% 10%.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) אם לא הוכיח המקבל להנחת דעתו של פקיד השומה, כי ניהל לגבי הכנסתו פנקסים קבילים, ינוכה מס בשיעור של 10% וכי הגיש את כל הדו"חות שחוייב בהגשתם בהתאם להוראות הפקודה ואין בידו אישור בכתב מפקיד השומה כי ניהל פנקסים קבילים והגיש את הדו"חות האמורים, ינוכה מס בשיעור של 20%.

 

מיום 1.1.1981

תק' (מס' 2) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4194 מיום 1.1.1981 עמ' 354

(א) משלם המשלם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט תשלומים כאמור בעד נכס או שירות ששווים אינו עולה על 2,500 לירות 1,000 שקלים, ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 10%.

 

מיום 1.8.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4390 מיום 30.7.1982 עמ' 1414

(א) משלם המשלם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט תשלומים כאמור בעד נכס או שירות ששווים אינו עולה על 1,000 שקלים 2,500 שקלים, ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 10%.

 

מיום 1.4.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4462 מיום 14.2.1983 עמ' 818

(א) משלם המשלם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט תשלומים כאמור בעד נכס או שירות ששווים אינו עולה על 2,500 שקלים 5,000 שקלים, ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 10%.

 

מיום 1.4.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4604 מיום 18.3.1984 עמ' 1077

(א) משלם המשלם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט תשלומים כאמור בעד נכס או שירות ששווים אינו עולה על 5,000 שקלים 15,000 שקלים, ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 10%.

 

מיום 1.11.1984

תק' תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4714 מיום 16.10.1984 עמ' 51

(א) משלם המשלם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט תשלומים כאמור בעד נכס או שירות ששווים אינו עולה על 15,000 שקלים, ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 10% 20%.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) אם לא הוכיח המקבל להנחת דעתו של פקיד השומה, כי ניהל לגבי הכנסתו פנקסים קבילים, וכי הגיש את כל הדו"חות שחוייב בהגשתם בהתאם להוראות הפקודה ואין בידו אישור בכתב מפקיד השומה כי ניהל פנקסים קבילים והגיש את הדו"חות האמורים, ינוכה מס בשיעור של 20% 30%.

 

מיום 1.11.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4730 מיום 15.11.1984 עמ' 343

הוספת תקנת משנה 2(ד)

 

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4895 מיום 26.1.1986 עמ' 443

(ד) הסכום האמור בתקנת משנה (א) יתואם לעליית המדד על פי סעיף 120(ב) לפקודה כאילו היה תיקרת הכנסה ויעוגל ל-1000 שקלים הקרובים ל-10 השקלים החדשים הקרובים.

 

מיום 1.4.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5021 מיום 1.4.1987 עמ' 741

(א) משלם המשלם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט תשלומים כאמור בעד נכס או שירות ששווים אינו עולה על 15,000 שקלים 300 שקלים חדשים, ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 20%.

 

מיום 1.1.1992

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5412 מיום 31.12.1991 עמ' 632

(א) משלם המשלם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט תשלומים כאמור בעד נכס או שירות ששווים אינו עולה על 300 שקלים חדשים הסכום הנקוב בסעיף 1 לצו עסקאות גופים ציבוריים (קביעת סכום לענין סעיף 2), התשנ"א-1991, ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 20%.

 

מיום 30.7.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5914 מיום 30.7.1998 עמ' 1059

2. (א) משלם המשלם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, למעט תשלומים כאמור בעד נכס או שירות ששווים אינו עולה על הסכום הנקוב בסעיף 1 לצו עסקאות גופים ציבוריים (קביעת סכום לענין סעיף 2), התשנ"א-1991 הקבוע בסעיף 2(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976, ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 20%.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) אם לא הוכיח המקבל להנחת דעתו של פקיד השומה, כי ניהל לגבי הכנסתו פנקסים קבילים, וכי הגיש את כל הדו"חות שחוייב בהגשתם בהתאם להוראות הפקודה ואין בידו אישור בכתב מפקיד השומה כי ניהל פנקסים קבילים והגיש את הדו"חות האמורים, ינוכה מס בשיעור של 30%.

(ג) היה התשלום האמור בתקנת משנה (א) כולו או חלקו בשווה כסף יקבע המשלם לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו. פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור בתקנת משנה זו, והמשלם ינכה את המס לפי קביעת פקיד השומה.

(ד) הסכום האמור בתקנת משנה (א) יתואם לעליית המדד על פי סעיף 120(ב) לפקודה כאילו היה תיקרת הכנסה ויעוגל ל-10 השקלים החדשים הקרובים.

תיאום ניכוי מס

3.       רשאי פקיד השומה להתיר בכתב כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן, אם היה סבור שעלול להתהוות עודף מניכוי המס לפי השיעור האמור.

תשלום והגשת דו"ח לפקיד השומה תק' תשע"ח-2017

4.       משלם יגיש לפקיד השומה עד היום ה-16 לכל חודש דין וחשבון בטופס 0852 שיכלול פרטים על מקבלי התשלום, על התשלומים בעד שירותים או נכסים ששילם להם ועל סכום המס שנוכה לפי תקנות אלה בחודש הקודם וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שנוכה.

מיום 14.11.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4181 מיום 14.11.1980 עמ' 168

4. משלם יגיש לפקיד השומה עד יום 7 לכל חודש היום ה-15 לכל חודש דין וחשבון בטופס 0852 שיכלול פרטים על מקבלי התשלום, על התשלומים בעד שירותים או נכסים ששילם להם ועל סכום המס שנוכה לפי תקנות אלה בחודש הקודם וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שנוכה.

 

מיום 1.1.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4735 מיום 4.12.1984 עמ' 378

4. משלם יגיש לפקיד השומה עד היום ה-15 ה-7 לכל חודש דין וחשבון בטופס 0852 שיכלול פרטים על מקבלי התשלום, על התשלומים בעד שירותים או נכסים ששילם להם ועל סכום המס שנוכה לפי תקנות אלה בחודש הקודם וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שנוכה.

 

מיום 1.1.1989

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5151 מיום 8.12.1988 עמ' 220

4. משלם יגיש לפקיד השומה עד היום ה-7 ה-15 לכל חודש דין וחשבון בטופס 0852 שיכלול פרטים על מקבלי התשלום, על התשלומים בעד שירותים או נכסים ששילם להם ועל סכום המס שנוכה לפי תקנות אלה בחודש הקודם וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שנוכה.

 

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7907 מיום 27.12.2017 עמ' 445

4. משלם יגיש לפקיד השומה עד היום ה-15 16 לכל חודש דין וחשבון בטופס 0852 שיכלול פרטים על מקבלי התשלום, על התשלומים בעד שירותים או נכסים ששילם להם ועל סכום המס שנוכה לפי תקנות אלה בחודש הקודם וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שנוכה.

רישום ומסירת דו"חות תק' תשל"ח-1977 תק' (מס' 3)  תשל"ח-1978 תק' תשמ"ז-1987

5.       (א)  משלם ינהל, לגבי כל מקבל, כרטיס תשלומים בעד שירותים או נכסים בטופס 0851, ירשום בו לגבי כל מקבל את כל הפרטים המפורטים בו תוך שבוע ימים מיום התשלום ויגישו לפקיד השומה, כשהוא מסוכם לכל פרטיו, בצירוף ריכוז הכרטיסים בטופס 0856, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, לגבי התשלומים בעד שירותים או נכסים ששילם בשנת המס הקודמת ולגבי המס שנוכה מתשלומים אלה.

תק' תשס"ד-2004

           (ב)  בהגשת הטפסים האמורים בתקנת משנה (א) באמצעות מערכת מיכון, כפי שיורה הנציב, חייב משלם –

(1)   שחלה עליו חובת ניהול מערכת חשבונות כפולה;

(2)   המעסיק 10 עובדים או יותר;

(3)   העורך את חישוב התשלומים בעד שירותים או נכסים ואת הניכויים מהם באמצעות מיכון.

מיום 18.10.1977

תק' תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3769 מיום 18.10.1977 עמ' 84

(א) משלם ינהל, לגבי כל מקבל, כרטיס תשלומים בעד שירותים או נכסים בטופס 0851, ירשום בו לגבי כל מקבל את כל הפרטים המפורטים בו תוך שבוע ימים מיום התשלום ויגישו לפקיד השומה, כשהוא מסוכם לכל פרטיו, בצירוף ריכוז הכרטיסים בטופס 0856, לא יאוחר מיום 30 ביוני 20 ביוני של כל שנה, לגבי התשלומים בעד שירותים או נכסים ששילם בשנת המס הקודמת ולגבי המס שנוכה מתשלומים אלה.

 

מיום 14.5.1978

תק' (מס' 3) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3848 מיום 14.5.1978 עמ' 1304

(א) משלם ינהל, לגבי כל מקבל, כרטיס תשלומים בעד שירותים או נכסים בטופס 0851, ירשום בו לגבי כל מקבל את כל הפרטים המפורטים בו תוך שבוע ימים מיום התשלום ויגישו לפקיד השומה, כשהוא מסוכם לכל פרטיו, בצירוף ריכוז הכרטיסים בטופס 0856, לא יאוחר מיום 20 ביוני 30 ביוני של כל שנה, לגבי התשלומים בעד שירותים או נכסים ששילם בשנת המס הקודמת ולגבי המס שנוכה מתשלומים אלה.

 

מיום 1.1.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5003 מיום 5.2.1987 עמ' 396

(א) משלם ינהל, לגבי כל מקבל, כרטיס תשלומים בעד שירותים או נכסים בטופס 0851, ירשום בו לגבי כל מקבל את כל הפרטים המפורטים בו תוך שבוע ימים מיום התשלום ויגישו לפקיד השומה, כשהוא מסוכם לכל פרטיו, בצירוף ריכוז הכרטיסים בטופס 0856, לא יאוחר מיום 30 ביוני 31 במרס של כל שנה, לגבי התשלומים בעד שירותים או נכסים ששילם בשנת המס הקודמת ולגבי המס שנוכה מתשלומים אלה.

 

מיום 24.6.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6326 מיום 24.6.2004 עמ' 727

החלפת תקנת משנה 5(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) משלם העורך את חישובי התשלומים בעד שירותים או נכסים ואת הניכויים מהן באמצעות מיכון, רשאי להגיש לפקיד השומה את הדו"חות האמורים בתקנת משנה (א) כפי שיקבע הנציב.

אישורים תק' תשמ"ז-1987

6.       משלם ששילם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, יתן לו לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת אישור בטופס 0857 על התשלומים ששילם ועל המס שנוכה מתשלומים אלה.

מיום 1.4.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4097 מיום 28.2.1980 עמ' 1100

6. (א) משלם ששילם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים יתן לו בעת התשלום לגבי אותו תשלום, אישור בטופס שנקבע בתוספת ב'; הוכיח משלם להנחת דעתו של הנציב, כי הוא עורך את החישובים לגבי אותו תשלום באמצעות מיכון וכי ההוראה לתשלום מבוצעת בצורה ממוכנת, רשאי הנציב לאשר לו לתת את האישור האמור באמצעות המיכון בתנאי שייכללו בו כל הפרטים הכלולים באישור שבתוספת ב'.

(ב) משלם ששילם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, יתן לו לא יאוחר מיום 20 ביוני של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת אישור בטופס 0857 על התשלומים ששילם ועל המס שנוכה מתשלומים אלה.

 

מיום 1.1.1981

תק' (מס' 2) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4194 מיום 1.1.1981 עמ' 354

6. (א) משלם ששילם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים יתן לו בעת התשלום לגבי אותו תשלום, אישור בטופס שנקבע בתוספת ב'; הוכיח משלם להנחת דעתו של הנציב, כי הוא עורך את החישובים לגבי אותו תשלום באמצעות מיכון וכי ההוראה לתשלום מבוצעת בצורה ממוכנת, רשאי הנציב לאשר לו לתת את האישור האמור באמצעות המיכון בתנאי שייכללו בו כל הפרטים הכלולים באישור שבתוספת ב'.

(ב) משלם ששילם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, יתן לו לא יאוחר מיום 20 ביוני של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת אישור בטופס 0857 על התשלומים ששילם ועל המס שנוכה מתשלומים אלה.

 

מיום 1.1.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5003 מיום 5.2.1987 עמ' 396

6. משלם ששילם למקבל תשלומים בעד שירותים או נכסים, יתן לו לא יאוחר מיום 20 ביוני במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת אישור בטופס 0857 על התשלומים ששילם ועל המס שנוכה מתשלומים אלה.

תשלומים בעד הספקת נכסים או שירותים כהכנסה

7.       האמור בתקנות אלה אינו פוטר מקבל מלכלול בדין וחשבון על הכנסתו תשלומים בעד שירותים או נכסים שקיבל.

טפסים

8.       טפסים לצורך תקנות אלה ייקבעו בידי הנציב ואפשר להשיגם במשרדי פקיד השומה.

ביטול

9.       תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או טובין), תש"ל-1970 - בטלות.

השם

10.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), תשל"ז-1977".

 

תק' (מס' 2)  תשל"ח-1977 ת"ט תשל"ח-1977 תק' תש"ם-1980 תק' (מס' 3)  תשמ"א-1981 תק' תשע"ט-2018

תוספת א'

המדינה                                                        בנק ישראל

רשות מקומית                                               מבקר המדינה

איגוד ערים                                                   המוסד לביטוח לאומי

מועצה דתית                                                 רשות הנמלים

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל                        רשות השידור

ההסתדרות הציונית העולמית                           רשות שדות התעופה

                                                                  שירות התעסוקה

קרן היסוד – המגבית היהודית המאוחדת לישראל     האפוטרופוס הכללי

"מוסד בנקאי" – חברה העוסקת בישראל בעסקי ביטוח כמשמעותם בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א-1951.

נציגות בית משותף – לגבי תשלום המתקבל בידו כהשתתפות בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף כאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.

מיום 18.10.1977

תק' (מס' 2) תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3786 מיום 27.11.1977 עמ' 327

המדינה בנק ישראל

רשות מקומית מבקר המדינה

איגוד ערים המוסד לביטוח לאומי

מועצה דתית רשות הנמלים

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל רשות השידור

ההסתדרות הציונית העולמית רשות התעופה

קרן קיימת לישראל שירות התעסוקה

קרן היסוד – המגבית היהודית המאוחדת לישראל האפוטרופוס הכללי

בית חולים

 

מיום 20.12.1977

ת"ט תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3795 מיום 20.12.1977 עמ' 454

המדינה בנק ישראל

רשות מקומית מבקר המדינה

איגוד ערים המוסד לביטוח לאומי

מועצה דתית רשות הנמלים

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל רשות השידור

ההסתדרות הציונית העולמית רשות התעופה רשות שדות התעופה

קרן קיימת לישראל שירות התעסוקה

קרן היסוד – המגבית היהודית המאוחדת לישראל האפוטרופוס הכללי

 

מיום 1.4.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4097 מיום 28.2.1980 עמ' 1100

תוספת תוספת א'

המדינה בנק ישראל

רשות מקומית מבקר המדינה

איגוד ערים המוסד לביטוח לאומי

מועצה דתית רשות הנמלים

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל רשות השידור

ההסתדרות הציונית העולמית רשות שדות התעופה

קרן קיימת לישראל שירות התעסוקה

קרן היסוד – המגבית היהודית המאוחדת לישראל האפוטרופוס הכללי

"מוסד בנקאי" – חברה העוסקת בישראל בעסקי ביטוח כמשמעותם בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א-1951.

 

מיום 1.4.1981

תק' (מס' 3) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4270 מיום 13.9.1981 עמ' 1484

המדינה בנק ישראל

רשות מקומית מבקר המדינה

איגוד ערים המוסד לביטוח לאומי

מועצה דתית רשות הנמלים

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל רשות השידור

ההסתדרות הציונית העולמית רשות שדות התעופה

קרן קיימת לישראל שירות התעסוקה

קרן היסוד – המגבית היהודית המאוחדת לישראל האפוטרופוס הכללי

"מוסד בנקאי" – חברה העוסקת בישראל בעסקי ביטוח כמשמעותם בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א-1951.

נציגות בית משותף – לגבי תשלום המתקבל בידו כהשתתפות בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף כאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.

 

מיום 7.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8104 מיום 7.11.2018 עמ' 1308

המדינה בנק ישראל

רשות מקומית מבקר המדינה

איגוד ערים המוסד לביטוח לאומי

מועצה דתית רשות הנמלים

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל רשות השידור

ההסתדרות הציונית העולמית רשות שדות התעופה

קרן קיימת לישראל שירות התעסוקה

קרן היסוד – המגבית היהודית המאוחדת לישראל האפוטרופוס הכללי

"מוסד בנקאי" – חברה העוסקת בישראל בעסקי ביטוח כמשמעותם בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א-1951.

נציגות בית משותף – לגבי תשלום המתקבל בידו כהשתתפות בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף כאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.

 

תק' (מס' 2)  תשמ"א-1981

תוספת ב'

(בוטלה)

 

 

י' בניסן תשל"ז (29 במרס 1977)                                       יהושע רבינוביץ

                                                                                                                      שר האוצר

 

 

 * פורסמו ק"ת תשל"ז מס' 3695 מיום 14.4.1977 עמ' 1385.

תוקנו ק"ת תשל"ח מס' 3769 מיום 18.10.1977 עמ' 84 – תק' תשל"ח-1977.

ק"ת תשל"ח מס' 3786 מיום 27.11.1977 עמ' 327 – תק' (מס' 2) תשל"ח-1977 (ת"ט ק"ת תשל"ח מס' 3795 מיום 20.12.1977 עמ' 454).

ק"ת תשל"ח מס' 3848 מיום 14.5.1978 עמ' 1304 – תק' (מס' 3) תשל"ח-1978.

ק"ת תשל"ט מס' 3995 מיום 20.6.1979 עמ' 1430 – תק' תשל"ט-1979 בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (תיקון תקנות שונות), תשל"ט-1979; תחילתן ביום 1.7.1979.

ק"ת תש"ם מס' 4097 מיום 28.2.1980 עמ' 1100 – תק' תש"ם-1980; תחילתן משנת המס 1980.

ק"ת תשמ"א מס' 4181 מיום 14.11.1980 עמ' 198 – תק' תשמ"א-1980 בתקנה 1(6) לתקנות מס הכנסה (תיקון תקנות שונות), תשמ"א-1980.

ק"ת תשמ"א מס' 4194 מיום 1.1.1981 עמ' 354 – תק' (מס' 2) תשמ"א-1981.

ק"ת תשמ"א מס' 4270 מיום 13.9.1981 עמ' 1484 – תק' (מס' 3) תשמ"א-1981; תחילתן משנת המס 1981.

ק"ת תשמ"ב מס' 4390 מיום 30.7.1982 עמ' 1414 – תק' תשמ"ב-1982; תחילתן ביום 1.8.1982.

ק"ת תשמ"ג מס' 4462 מיום 14.2.1983 עמ' 818 – תק' תשמ"ג-1983; תחילתן ביום 1.4.1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4604 מיום 18.3.1984 עמ' 1077 – תק' תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 1.4.1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4714 מיום 16.10.1984 עמ' 51 – תק' תשמ"ה-1984 בתקנה 6 לתקנות מס הכנסה (תיקון תקנות שונות בדבר ניכוי במקור מהכנסות שאינן משכורת או שכר עבודה), תשמ"ה-1984; תחילתן ביום 1.11.1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4730 מיום 15.11.1984 עמ' 343 – תק' (מס' 2) תשמ"ה-1984; תחילתן ביום 1.11.1984 ור' תקנה 2(ב) לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשמ"ה מס' 4735 מיום 4.12.1984 עמ' 378 – תק' (מס' 3) תשמ"ה-1984 בתקנה 6 לתקנות מס הכנסה (תיקון תקנות שונות בדבר ניכוי במקור מהכנסות שאינן משכורת או שכר עבודה) (מס' 2), תשמ"ה-1984; תחילתן ביום 1.1.1985.

ק"ת תשמ"ו מס' 4895 מיום 26.1.1986 עמ' 443 – תק' תשמ"ו-1986 בתקנה 3 לתקנות מס הכנסה (תיקון תקנות שונות בשל ניכויים ממס) (עיגול סגומים), תשמ"ו-1986; תחילתן ביום 1.1.1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 5003 מיום 5.2.1987 עמ' 397 – תק' תשמ"ז-1987 בתקנה 9 לתקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (תיקונים שונים לענין שנת מס), תשמ"ז-1987; תחילתן ביום 1.1.1987.

ק"ת תשמ"ז מס' 5021 מיום 1.4.1987 עמ' 741 – תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987; תחילתן ביום 1.4.1987.

ק"ת תשמ"ט מס' 5151 מיום 8.12.1988 עמ' 220 – תק' תשמ"ט-1988 בתקנה 1(6) לתקנות מס הכנסה (תיקון תקנות שונות), תשמ"ט-1988; תחילתן ביום 1.1.1989.

ק"ת תשנ"ב מס' 5412 מיום 21.12.1991 עמ' 632 – תק' תשנ"ב-1991; תחילתן ביום 1.1.1992.

ק"ת תשנ"ח מס' 5914 מיום 30.7.1998 עמ' 1059 – תק' תשנ"ח-1998.

ק"ת תשס"ד מס' 6326 מיום 24.6.2004 עמ' 727 – תק' תשס"ד-2004; תחילתן משנת המס 2004.

ק"ת תשע"ח מס' 7907 מיום 27.12.2017 עמ' 445 – תק' תשע"ח-2017; תחילתן ביום 1.1.2018 ותחולתן על דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה.

ק"ת תשע"ט מס' 8104 מיום 7.11.2018 עמ' 1308 – תק' תשע"ט-2018; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.