נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), תשנ"ג-1992

מסים – מס הכנסה – ניכויים – ניכוי מתשלומים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

שיעור הניכוי

סעיף 2

2

Go

דוחות

סעיף 3

3

Go

אישורים

סעיף 4

3

Go

תחולה

סעיף 5


תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), תשנ"ג-1992*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "אישור בכתב" - אישור מקורי בכתב מאת נציג מס הכנסה, פקיד שומה או רואה חשבון מורשה;

           "מוסד כספי" - כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, שבאמצעותו משתלם תשלום;

           "משלם" - כמשמעותו בסעיף 170 לפקודה;

           "רואה חשבון מורשה" - רואה חשבון שהנציב הרשהו בכתב, לתקופה מסויימת ובתנאים שקבע להנפיק אישורים בכתב;

           "תשלום" - תשלום הכנסה לתושב חוץ שסעיפים 170 ו-171 לפקודה חלים עליה;

           "דו"ח" - דו"ח לפי סעיף 171 לפקודה.

שיעור הניכוי

2.       משלם ינכה מס במקור מכל תשלום בשיעורים המפורטים בסעיף 170 לפקודה, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

(1)   המס שולם ובידיו אישור בכתב על כך מאת פקיד השומה;

(2)   בידיו אישור בכתב הקובע שיעור ניכוי מס במקור אחר או פטור מניכוי לגבי אותו תשלום;

(3)   הנציב הורה לגבי אותו סוג תשלום ניכוי מס במקור בשיעור אחד או פטור מניכוי מס במקור.

דו"חות

3.       (א)  משלם שהוא מוסד כספי יערוך את הדו"ח לגבי כל תשלום וישמור אותו בצמוד למסמכי התשלום; הדו"ח יכלול לפחות את כל הפרטים האלה:

(1)   שם המשלם וכתובתו;

(2)   שם תושב החוץ וכתובתו;

(3)   התמורה בעד התשלום;

(4)   סכום התשלום;

(5)   סכום המס שנוכה במקור;

(6)   תאריך התשלום.

           (ב)  משלם שאינו מוסד כספי יערוך את הדו"ח לגבי כל תשלום; הדו"ח יכלול לפחות את כל הפרטים האלה:

(1)   שם תושב חוץ וכתובתו;

(2)   התמורה בעד התשלום;

(3)   סכום התשלום;

(4)   תאריך התשלום;

(5)   סכום המס שנוכה במקור;

(6)   זהות המנכה;

(7)   שם המוסד הכספי וסניף המוסד הכספי שבאמצעותו הועבר התשלום;

(8)   אם אושרה הקטנת ניכוי המס במקור - ציון המאשר.

           (ג)   משלם שאינו מוסד כספי יגיש לפקיד השומה לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה דו"ח המרכז את כל התשלומים ששילם לתושב חוץ; הדו"ח יפרט את שמות תושבי החוץ שקיבלו תשלומים מהמשלם ולצד כל שם יפורט –

(1)   סך כל התשלומים ששולמו לאותו תושב חוץ;

(2)   סך כל התשלומים מהם נוכה מס בשיעור של 25% או יותר;

(3)   סך כל התשלומים מהם נוכה מס בשיעור הנמוך מ-25%;

(4)   סך כל התשלומים, מהם לא נוכה מס במקור.

אישורים

4.       משלם יתן למי שקיבל ממנו תשלום תוך ששים יום מיום התשלום או עד 31 במרס של שנת המס שלאחר שנת התשלום, לפי המאוחר, אישור בכתב על התשלום ששילם ועל המס שניכה מתשלום זה.

תחולה

5.       תקנות אלה יחולו על תשלומים שישולמו החל ביום פרסומן.

י"ט בכסלו תשנ"ג (14 בדצמבר 1992)         אברהם (בייגה) שוחט

                                                                                            שר האוצר* פורסמו ק"ת תשנ"ג מס' 5490 מיום 29.12.1992 עמ' 254.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות