נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ), תשל"ט-1979

מסים – מס הכנסה – ניכויים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

ניכוי הוצאות שהייה

Go

2

סעיף 3

עיגול סכומים

Go

2


תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ), תשל"ט-1979*

מיום 1.1.2001 עד יום 31.12.2002

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6079 מיום 21.1.2001 עמ' 298

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה וחישוב המס לתושב חוץ), תשל"ט-1979

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(14) ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.      בתקנות אלה –

מיום 1.1.2001 עד יום 31.12.2002

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6079 מיום 21.1.2001 עמ' 298

החלפת תקנה 1

לנוסח התקנה בשנות המס 2001-2002

          "אזור" – כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה;

מיום 1.3.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6375 מיום 28.2.2005 עמ' 542

הוספת הגדרת "אזור"

          "מרצה אורח" – פרופסור או מורה תושב חוץ שהוזמן מחוץ לישראל והמקבל תמורה בעד הוראה או מחקר במוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958;

          "מומחה חוץ" – תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:

(1)   הוא שוהה בישראל או באזור כדין;

(2)   הוא הוזמן מחוץ לישראל בידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית;

(3)   בכל תקופת שהותו בישראל או באזור הוא הועסק או נתן שירות בתחום מומחיותו הייחודית;

(4)   בעד שירותו כאמור שולמה לו תמורה בסכום העולה על 10,800 שקלים חדשים, כשהוא מוכפל במספר חודשי שהייתו בישראל, שנוכה ממנה במקור מס כדין; שהה בישראל פחות מחודש, יחושב הסכום האמור, כשהוא מחולק ב-30 ומוכפל במספר ימי שהייתו בישראל; הסכום האמור יתואם על פי סעיף 120ב לפקודה כאילו היה הנחה סוציאלית, ויעוגל למאה השקלים החדשים הקרובים;

מיום 1.1.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5438 מיום 1.5.1992 עמ' 1006

החלפת הגדרת "מומחה חוץ"

הנוסח הקודם:

"מומחה חוץ" – תושב חוץ, שהוזמן מחוץ לישראל על ידי תושב ישראל, והמקבל תמורה בעד מתן שירות שלשמו הוזמן;

מיום 1.7.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 973

החלפת הגדרת "מומחה חוץ"

הנוסח הקודם:

"מומחה חוץ" – תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:

(1) שר העבודה והרווחה אישר לגביו כי בשל משלח ידו יש צורך בהעסקתו בישראל;

(2) הוא הוזמן מחוץ לישראל בידי תושב ישראל והוא מקבל תמורה בעד מתן השירות שלשמו הוזמן.

מיום 1.7.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5915 מיום 3.8.1998 עמ' 1080

החלפת הגדרת "מומחה חוץ"

הנוסח הקודם:

"מומחה חוץ" – תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:

(1) הוא שוהה בישראל כדין;

(2) הוא הוזמן מחוץ לישראל בידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית;

(3) בכל תקופת שהייתו בישראל הוא הועסק או נתן שירות בתחום מומחיותו הייחודית;

(4) בעד שירותו כאמור שולמה לו תמורה בסכום העולה על 10,000 שקלים חדשים, כשהוא מוכפל במספר חודשי שהייתו בישראל, שנוכה ממנה במקור מס כדין; שהה בישראל פחות מחודש – הסכום האמור, כשהוא מחולק ב-30 ומוכפל במספר ימי שהייתו בישראל.

מיום 1.3.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6375 מיום 28.2.2005 עמ' 542

החלפת הגדרת "מומחה חוץ"

הנוסח הקודם:

"מומחה חוץ" – תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:

(1) שר העבודה והרווחה אישר לגביו כי בשל משלח ידו יש צורך בהעסקתו בישראל;

(2) הוא הוזמן מחוץ לישראל בידי תושב ישראל והוא מקבל תמורה בעד מתן השירות שלשמו הוזמן.

          "מדד" – (נמחקה);

מיום 2.4.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5051 מיום 27.8.1987 עמ' 1242

מחיקת הגדרת "מדד"

הנוסח הקודם:

"מדד" – כמשמעותו בסעיף 120א לפקודה.

          "מתווך כוח אדם" – כל העוסק בתיווך עבודה, בתמורה לתשלום או להטבה חומרית אחרת, או בלא תמורה, למעט שירות התעסוקה כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, ולמעט עיתונים או פרסומים אחרים שתיווך עבודה אינו מטרתם העיקרית;

מיום 1.3.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6375 מיום 28.2.2005 עמ' 542

הוספת הגדרת "מתווך כוח אדם"

          "קבלן כוח אדם" – כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

מיום 1.3.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6375 מיום 28.2.2005 עמ' 542

הוספת הגדרת "קבלן כוח אדם"

ניכוי הוצאות שהייה

2.       מרצה אורח או מומחה חוץ זכאי לנכות בשל התקופה שבה שהה בישראל, אך לא יותר מאשר בעד תקופה של שנים עשר חודשים, מהכנסות שהוא מקבל בעד הוראה, מחקר או מתן שירות, לפי הענין –

(1)  סכום שהוציא בעד לינה או דמי שכירות ששילם בעד דירה ששכר בישראל - ובלבד שהגיש מסמכים או קבלות לאימות אותן הוצאות להנחת דעתו של פקיד השומה;

(2)  סכום שלא יעלה על 500 לירות שהוציא בעד ארוחות בשל כל יום שהייה בישראל; הסכום האמור יותאם לעלית המדד על פי סעיף 120ב לפקודה כאילו היה תקרת הכנסה ויעוגל לעשרה השקלים החדשים הקרובים.

מיום 1.4.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4612 מיום 1.4.1984 עמ' 1200

(2) סכום שלא יעלה על 500 לירות שהוציא בעד ארוחות בשל כל יום שהייה בישראל; הסכום האמור יותאם לעלית המדד על פי סעיף 120ב לפקודה ויעוגל על פיו.

מיום 2.4.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5051 מיום 27.8.1987 עמ' 1242

(2) סכום שלא יעלה על 500 לירות שהוציא בעד ארוחות בשל כל יום שהייה בישראל; הסכום האמור יותאם לעלית המדד על פי סעיף 120ב לפקודה ויעוגל על פיו כאילו היה תקרת הכנסה ויעוגל לעשרה השקלים החדשים הקרובים.

מיום 1.1.2001 עד יום 31.12.2002

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6079 מיום 21.1.2001 עמ' 298

2. מרצה אורח או מומחה חוץ זכאי לנכות בשל התקופה שבה שהה בישראל, אך לא יותר מאשר בעד תקופה של שנים עשר חודשים שנים עשר החודשים הראשונים לשהייתו בישראל, מהכנסות שהוא מקבל בעד הוראה, מחקר או מתן שירות, לפי הענין –

2א.     (פקעה).

מיום 1.1.2001 עד יום 31.12.2002

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6079 מיום 21.1.2001 עמ' 298

הוספת תקנה 2א

הנוסח:

הוראת שעה חישוב נקודות זיכוי

2א. (א) בחישוב המס של מומחה חוץ על הכנסתו כאמור בתקנה 2, שהופקה לאחר התקופה שבה היה זכאי לניכוי הוצאות שהייה לפי תקנה 2, יובאו בחשבון ¼2 נקודות זיכוי.

(ב) היה מומחה החוץ זכאי לחישוב המס לפי סעיף קטן (א) לגבי חלק משנת המס, יובא בחישוב המס על הכנסתו, החלק השנים עשר מנקודות הזיכוי כאמור בסעיף קטן (א), כפול במספר החודשים שבהם שהה בישראל, למעט החודשים שבהם היה זכאי לניכוי הוצאות שהייה כאמור בתקנה 2.

עיגול סכומים

3.      (א)  הותאמו סכומים בעד ארוחות בשל כל יום שהייה בישראל (להלן – הארוחות) כאמור, יעוגל הסכום המותאם למספר השקלים החדשים השלמים הקרוב המתחלק ב-10 (להלן – הסכום העגול).

          (ב)  היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול פחות מ-5, לא יובא בחשבון לענין הארוחות; היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול 5 או יותר יווסף לסכום הארוחות סכום של 10 שקלים חדשים.

מיום 1.4.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4612 מיום 1.4.1984 עמ' 1200

הוספת תקנה 3

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4895 מיום 26.1.1986 עמ' 442

3. (א) הותאמו סכומים בעד ארוחות בשל כל יום שהייה בישראל (להלן – הארוחות) כאמור, יעוגל הסכום המותאם למספר השקלים החדשים השלמים הקרוב המתחלק ב-100 ב-10 (להלן – הסכום העגול).

(ב) היה מספר השקלים העולה על הסכום העגול פחות מ-50 לא יובאו בחשבון לענין הארוחות; היה מספר השקלים העולה על הסכום העגול 50 או יותר יווסף לסכום הארוחות סכום של 100 שקלים.

(ב) היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול פחות מ-5, לא יובא בחשבון לענין הארוחות; היה מספר השקלים החדשים העולה על הסכום העגול 5 או יותר יווסף לסכום הארוחות סכום של 10 שקלים  חדשים.

כ"ג בתמוז תשל"ט (18 ביולי 1979)                                    שמחה ארליך

                                                                                                               שר האוצר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ט מס' 4013 מיום 9.8.1979 עמ' 1689.

תוקנו ק"ת תשמ"ד מס' 4612 מיום 1.4.1984 עמ' 1200 – תק' תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 1.4.1984.

ק"ת תשמ"ו מס' 4895 מיום 26.1.1986 עמ' 442 – תק' תשמ"ו-1986 בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה תיקון תקנות שונות בשל ניכויים ממס) (עיגול סכומים), תשמ"ו-1986; תחילתן ביום 1.1.1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 5051 מיום 27.8.1987 עמ' 1242 – תק' תשמ"ז-1987 בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (תיקון תקנות שונות – ניכויים והתאמות), תשמ"ז-1987; תחילתן ביום 2.4.1987.

ק"ת תשנ"ב מס' 5438 מיום 1.5.1992 עמ' 1006 – תק' תשנ"ב-1992; תחילתן בשנת המס 1992.

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 973 – תק' תשנ"ח-1998.

ק"ת תשנ"ח מס' 5915 מיום 3.8.1998 עמ' 1080 – תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.7.1998.

ק"ת תשס"א מס' 6079 מיום 21.1.2001 עמ' 298 – תק' תשס"א-2001; תחולתן לגבי הכנסה שהופקה בשנות המס 2001 ו-2002.

ק"ת תשס"ה מס' 6375 מיום 28.2.2005 עמ' 542 – תק' תשס"ה-2005; תחילתן ביום 1.3.2005.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות