נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), תשנ"ה-1995

מסים – מס הכנסה – ניכויים – ניכוי הוצאות מסוימות

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – רכב – מס

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

ניכוי הוצאות החזקות רכב

Go

2

סעיף 3

רכב צמוד

Go

3

סעיף 4

אי התרת הוצאות לעובד

Go

3

סעיף 5

תנאי להתרת הניכוי

Go

3

סעיף 6

דיווח

Go

3

סעיף 7

ביטול

Go

3

סעיף 8

תחילה

Go

3

סעיף 9

הוראות מעבר

Go

3


תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), תשנ"ה-1995*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "אגרה" – כהגדרתה בחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995;

מיום 25.12.2006

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6545 מיום 25.12.2006 עמ' 396

הוספת הגדרת "אגרה"

          "הוצאה" – הוצאה המותרת לניכוי לפי סעיפים 17 עד 27 ו-30 לפקודה, לרבות החזר הוצאה, וכן הוצאה להחזקת רכב שהוציא חבר-בני-אדם שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודה, והכל בין אם הוצאה בידי הנישום ובין אם הוצאה בידי עובד של הנישום או בידי אדם אחר מטעמו של הנישום;

          "הוצאות החזקת רכב" – הוצאות ששולמו בשנת המס בשל רישוי הרכב, ביטוח חובה ששולם עליו, ביטוח מקיף שלו, דמי שכירות בעד שימוש בו, רכישת דלק, רכישת שמנים, תיקון הרכב והחזקתו, חניה שאינה במקום העיסוק או סמוך אליו, אגרה, וכן פחת לפי סעיף 21 לפקודה שהנישום זכאי לו בשנת המס בשל הרכב; לענין זה, "דמי שכירות" – לרבות דמי שימוש כמשמעותם בתקנות מס הכנסה (ניכויים מיוחדים למשתמש בציוד בשכר מכר), תשמ"ט-1989, המותרים בניכוי לפי תקנות אלה;

מיום 16.3.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6025 מיום 16.3.2000 עמ' 400

"הוצאות החזקת רכב" – הוצאות ששולמו בשנת המס בשל רישוי הרכב, ביטוח חובה ששולם עליו, ביטוח מקיף שלו, דמי שכירות בעד שימוש בו, רכישת דלק, רכישת שמנים, תיקון הרכב והחזקתו, חניה שאינה במקום העיסוק או סמוך אליו, וכן פחת לפי סעיף 21 לפקודה שהנישום זכאי לו בשנת המס בשל הרכב; לענין זה, "דמי שכירות" – לרבות דמי שימוש כמשמעותם בתקנות מס הכנסה (ניכויים מיוחדים למשתמש בציוד בשכר מכר), תשמ"ט-1989, המותרים בניכוי לפי תקנות אלה;

מיום 25.12.2006

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6545 מיום 25.12.2006 עמ' 396

"הוצאות החזקת רכב" – הוצאות ששולמו בשנת המס בשל רישוי הרכב, ביטוח חובה ששולם עליו, ביטוח מקיף שלו, דמי שכירות בעד שימוש בו, רכישת דלק, רכישת שמנים, תיקון הרכב והחזקתו, חניה שאינה במקום העיסוק או סמוך אליו, אגרה, וכן פחת לפי סעיף 21 לפקודה שהנישום זכאי לו בשנת המס בשל הרכב; לענין זה, "דמי שכירות" – לרבות דמי שימוש כמשמעותם בתקנות מס הכנסה (ניכויים מיוחדים למשתמש בציוד בשכר מכר), תשמ"ט-1989, המותרים בניכוי לפי תקנות אלה;

          "מספר הקילומטרים השנתי" – (נמחקה);

מיום 1.1.2008

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 282

מחיקת הגדרת "מספר הקילומטרים השנתי"

הנוסח הקודם:

"מספר הקילומטרים השנתי" – מספר הקילומטרים של כלל נסיעות הרכב בשנת המס;

          "מקום עיסוק" – מקום שבו מנהל הנישום באורח קבע את עיסוקו;

מיום 16.3.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6025 מיום 16.3.2000 עמ' 400

הוספת הגדרת "מקום עיסוק"

          "עובד החברה" – עובד של חברה להשכרת רכב לתקופה קצרת מועד (להלן – החברה), למעט עובד שלא עשה שימוש ברכב של החברה המשמש להשכרה לתקופה קצרת מועד ולמעט עובד שהחברה העמידה לרשותו רכב או ששילמה את הוצאות החזקת רכבו, ובלבד שהחברה הצהירה, בטופס שהורה עליו הנציב, כי לא היה לעובד כל שימוש פרטי ברכב החברה המשמש להשכרה לתקופה קצרת מועד;

          "רכב" – אופנוע שסיווגו L3, רכב שסיווגו M1 ורכב שסיווגו N1, כמשמעותם בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, למעט רכב עבודה כמשמעותו בפקודת התעבורה ולמעט רכב תפעולי, בין שבבעלותו של הנישום ובין שלא בבעלותו, ובלבד שמשקלו הכולל המותר פחות מ-3,500 ק"ג;

מיום 1.1.2008

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 282

"רכב" – אופנוע שסיווגו L3, רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד, כמשמעותם בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, למעט רכב עבודה כמשמעותו בפקודת התעבורה ולמעט רכב תפעולי, בין שבבעלותו של הנישום ובין שלא בבעלותו, ובלבד שמשקלו הכולל המותר פחות מ-3,500 ק"ג;

מיום 1.1.2008

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6892 מיום 24.5.2010 עמ' 1124

"רכב" – אופנוע שסיווגו L3, רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד רכב שסיווגו M1 ורכב שסיווגו N1, כמשמעותם בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, למעט רכב עבודה כמשמעותו בפקודת התעבורה ולמעט רכב תפעולי, בין שבבעלותו של הנישום ובין שלא בבעלותו, ובלבד שמשקלו הכולל המותר פחות מ-3,500 ק"ג;

          "רכב תפעולי" – רכב שהתקיים בו, להנחת דעתו של פקיד השומה, אחד מאלה:

(1)   הרכב הוא רכב ביטחון, כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית בלבד;

(2)   הרכב לא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד, הוא משמש רק לצורכי המעביד או בעל משלח היד או העסק, לפי העניין, מקום העיסוק של המעביד, של בעל משלח היד או של בעל העסק, לפי העניין – אינו בבית מגוריו ובתום שעות העבודה הרכב אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק.

מיום 1.1.2008

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 282

הוספת הגדרת "רכב תפעולי"

ניכוי הוצאות החזקות רכב

2.       הוצאות החזקת רכב שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה, יותרו בניכוי בשנת מס כמפורט להלן:

(1)  לגבי רכב, למעט אופנוע שסיווגו L3 ולמעט רכב כאמור בפסקאות (1ב), (1ג) ו-(1ד) – סכום הוצאות החזקת רכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 (להלן – תקנות שווי השימוש), או סכום בגובה 45% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה;

(1א) לגבי אופנוע שסיווגו L3 – סכום הוצאות החזקת רכב בניכוי שווי השימוש כפי שנקבע בתקנה 2(ב) לתקנות שווי השימוש, או סכום בגובה 25% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה;

(1ב) לגבי רכב שסיווגו M1, שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס ציבורי או מונית, כאמור בתקנה 271א(ד)(1) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה) – סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות שווי השימוש, או סכום בגובה 90% מהוצאת החזקת הרכב, לפי הגבוה;

(1ג) לגבי רכב שסיווגו M1, שסיווג המשנה שלו הוא רכב סיור או רכב מדברי, כאמור בתקנה 271א(ד)(1) לתקנות התעבורה – סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות שווי השימוש, או סכום בגובה 80% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה;

(1ד) לגבי רכב שסיווגו M1, שסיווג המשנה שלו הוא רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה, כאמור בתקנה 271א(ד)(1) לתקנות התעבורה – סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות שווי השימוש, או סכום בגובה 77.5% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה, ובלבד שבבעלות הנישום רכב כאמור אחר בלבד, ולגבי מי שבבעלותו רק שני כלי רכב כאמור, לגבי אחד מהם בלבד צוין ברישיון הרכב שהוא בעל תיבת הילוכים אוטומטית, במקום "77.5%" יקראו "68%";

(2)  על אף האמור בפסקה (1), ברכב של חברה להשכרת רכב לתקופה קצרת מועד (להלן – החברה) – כל הוצאות החזקת הרכב לגבי כלי הרכב שמספרם עולה על מספר עובדי החברה.

מיום 1.1.2008

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 282

2. הוצאות החזקת רכב שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה, יותרו בניכוי בשנת מס כמפורט להלן:

(1) סכום הוצאות החזקת הרכב מחולק במספר הקילומטרים השנתי ומוכפל במספר הקילומטרים השנתי העודף על 9,900 קילומטר לגבי אותו הרכב, או 25% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה;

(1) לגבי רכב, למעט אופנוע שסיווגו L3 – סכום הוצאות החזקת רכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 (להלן – תקנות שווי השימוש), או סכום בגובה 45% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה;

(1א) לגבי אופנוע שסיווגו L3 – סכום הוצאות החזקת רכב בניכוי שווי השימוש כפי שנקבע בתקנה 2(ב) לתקנות שווי השימוש, או סכום בגובה 25% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה;

(2) על אף האמור בפסקה (1), ברכב של חברה להשכרת רכב לתקופה קצרת מועד (להלן – החברה) – כל הוצאות החזקת הרכב לגבי כלי הרכב שמספרם עולה על מספר עובדי החברה.

מיום 1.1.2008

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6892 מיום 24.5.2010 עמ' 1124

(1) לגבי רכב, למעט אופנוע שסיווגו L3 ולמעט רכב כאמור בפסקאות (1ב), (1ג) ו-(1ד) – סכום הוצאות החזקת רכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 (להלן – תקנות שווי השימוש), או סכום בגובה 45% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה;

(1א) לגבי אופנוע שסיווגו L3 – סכום הוצאות החזקת רכב בניכוי שווי השימוש כפי שנקבע בתקנה 2(ב) לתקנות שווי השימוש, או סכום בגובה 25% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה;

(1ב) לגבי רכב שסיווגו M1, שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס ציבורי או מונית, כאמור בתקנה 271א(ד)(1) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה) – סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות שווי השימוש, או סכום בגובה 90% מהוצאת החזקת הרכב, לפי הגבוה;

(1ג) לגבי רכב שסיווגו M1, שסיווג המשנה שלו הוא רכב סיור או רכב מדברי, כאמור בתקנה 271א(ד)(1) לתקנות התעבורה – סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות שווי השימוש, או סכום בגובה 80% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה;

(1ד) לגבי רכב שסיווגו M1, שסיווג המשנה שלו הוא רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה, כאמור בתקנה 271א(ד)(1) לתקנות התעבורה – סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות שווי השימוש, או סכום בגובה 77.5% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה, ובלבד שבבעלות הנישום רכב כאמור אחר בלבד, ולגבי מי שבבעלותו רק שני כלי רכב כאמור, לגבי אחד מהם בלבד צוין ברישיון הרכב שהוא בעל תיבת הילוכים אוטומטית, במקום "77.5%" יקראו "68%";

רכב צמוד

3.       הוצאות החזקת רכב בשל רכב שהמעביד העמיד לרשות עובדו, יותרו בניכוי במלואן.

מיום 11.4.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5743 מיום 11.4.1996 עמ' 718

(1) לא עלה מספר הקילומטרים השנתי על 9,900 ק"מ – שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), תשמ"ז-1987, או בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), תשנ"ו-1996, לפי הענין;

מיום 1.1.2008

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 282

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

3. (א) הוצאות החזקת רכב בשל רכב שהמעביד העמיד לרשות עובדו, יותרו בניכוי בהתאם לאמור להלן:

(1) לא עלה מספר הקילומטרים השנתי על 9,900 ק"מ – שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), תשמ"ז-1987, או בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), תשנ"ו-1996, לפי הענין;

(2) עלה מספר הקילומטרים השנתי על 9,900 ק"מ – שווי השימוש ברכב כאמור בפסקה (1), בתוספת הוצאות החזקת רכב כאמור בתקנה 2(1);

(ב) בכל מקרה לא יותרו בניכוי הוצאות העולות על הוצאות החזקת הרכב שהוצאו בשל אותו רכב.

אי התרת הוצאות לעובד

4.       לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת רכב שהוצאו בייצור הכנסת עבודה.

תנאי להתרת הניכוי

5.       הוצאות החזקת רכב יותרו בניכוי רק אם הותקן ברכב שלגביו נתבעו ההוצאות מכשיר למדידת מספר הקילומטרים שנסע הרכב, למדידת תצרוכת הדלק, סוג הדלק הנצרך ומשך הזמן שהרכב היה בנסיעה, או למדידת חלק מנתונים אלה כפי שיורה הנציב.

דיווח

6.       הוצאות החזקת רכב בשל רכב מסוים יותרו בניכוי רק אם בדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה רשם הנישום לגבי כל רכב בנפרד את קריאת המונה בק"מ בתחילת שנת המס ובסופה, ואם הגיע הרכב לרשות הנישום במהלך שנת המס או יצא מרשותו במהלך שנת המס, את קריאת המונה ביום שבו הגיע הרכב לרשותו או ביום שבו יצא הרכב מרשותו, לפי הענין.

ביטול

7.       תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), תשמ"ז-1987 (להלן – התקנות הקודמות) – בטלות.

תחילה

8.       (א)  תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 5, ביום כ"ט בטבת תשנ"ה (1 בינואר 1995) (להלן – יום התחילה).

          (ב)  תחילתה של תקנה 5 ביום שיקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

הוראות מעבר

9.       (א)  על אף האמור בתקנה 2, יותרו בניכוי בתקופת המעבר כל ההוצאות הקבועות שהוצאו בשנת מס בשל רכב מסחרי.

          (ב)  בתקנה זו –

          "רכב מסחרי" – כהגדרתו בתקנות הקודמות, לרבות רכב כאמור שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,000 ק"ג ונמוך מ-3,500 ק"ג, והכל אם הנישום היה זכאי לתבוע הוצאות החזקת רכב בשלהם לפני יום התחילה;

          "הוצאות קבועות" – כהגדרתן בתקנות הקודמות;

          "תקופת המעבר" – התקופה שמיום התחילה עד יום ב' בטבת תשנ"ח (31 בדצמבר 1977).

ה' בשבט תשנ"ה (6 בינואר 1995)                                אברהם (בייגה) שוחט

                                                                                                               שר האוצר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ה מס' 5654 מיום 17.1.1995 עמ' 586.

תוקנו ק"ת תשנ"ו מס' 5743 מיום 11.4.1996 עמ' 718 – תק' תשנ"ו-1996.

ק"ת תש"ס מס' 6025 מיום 16.3.2000 עמ' 399 – תק' תש"ס-2000; תחולתו לגבי הוצאות חניה מיום 1.1.2000.

ק"ת תשס"ז מס' 6545 מיום 25.12.2006 עמ' 395 – תק' תשס"ז-2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 282 – תק' תשס"ח-2007; תחילתן ביום 1.1.2008.

ק"ת תש"ע מס' 6892 מיום 24.5.2010 עמ' 1124 – תק' תש"ע-2010; תחילתן ביום 1.1.2008 ותחולתן על הכנסה שהופקה משנת המס 2008.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות