פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], תשל"ב-1972

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מסילות הברזל

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

6

סעיף 1

הגדרות

Go

6

סעיף 2

מסילת ברזל מהי

Go

6

 

פרק א'1: מינוי המנהל

Go

7

סעיף 2א

מינוי מנהל לעניין מסילות ברזל

Go

7

 

פרק ב': בניית מסילה ותחזוקתה

Go

7

 

סימן א': סמכויות השר והמנהל

Go

7

סעיף 3

סמכויות כלליות

Go

7

סעיף 4

העתקת צינורות ועמודי חשמל

Go

7

סעיף 5

כניסה למקרקעין סמוכים למסילה

Go

8

סעיף 6

התקני נוחות

Go

8

סעיף 7

תנאים לבניית התקני נוחות

Go

8

סעיף 8

פטור מבניית התקני נוחות

Go

8

סעיף 9

דרישה להתקנים נוספים

Go

8

סעיף 10

סילוק עץ

Go

8

סעיף 11

בניה בסמוך למסילה

Go

8

סעיף 12

בנין מפריע סמוך למסילה

Go

8

סעיף 13

שירות ציבור החוצה מסילה

Go

9

סעיף 14

גדיעת עצים סמוך למסילה

Go

9

 

סימן ב': סמכויות מקים מסילת ברזל ומפעיל מסילת ברזל

Go

9

סעיף 14א

הגדרות   סימן ב'

Go

9

סעיף 14ב

סמכויות כניסה למקרקעין בידי מקים או מפעיל

Go

11

סעיף 14ג

הסכמה או  אי התנגדות לכניסה למקרקעין

Go

11

סעיף 14ד

התנגדות לכניסה למקרקעין בפעולות קלות

Go

12

סעיף 14ה

בקשה לקבלת הרשאה לכניסה למקרקעין בפעולות משמעותיות

Go

12

סעיף 14ו

ועדה לעניין פעולות חיזוק מורכבות

Go

12

סעיף 14ז

פעולות חיזוק מורכבות

Go

13

סעיף 14ח

כניסה למקרקעין לצורך ביצוע פעולה דחופה

Go

13

סעיף 14ט

שימוש בכוח סביר

Go

14

סעיף 14י

מניעת נזק, תיקונו ותשלום פיצויים

Go

14

סעיף 14יא

ערר   הוראת שעה

Go

15

סעיף 14יב

פרסום פעולות מתוכננות

Go

15

סעיף 14יג

פרסום סקרים

Go

15

סעיף 14יד

תקנות   סימן ב'

Go

15

 

פרק ג': סדרי הסעה

Go

16

סעיף 16

כרטיסים

Go

16

סעיף 17

הנוסע ללא כרטיס

Go

16

סעיף 18

תנאים וסדרים לנסיעה והובלה

Go

17

סעיף 19

סירוב להוביל דברים מסוכנים

Go

17

סעיף 20

מכירה בשל  אי תשלום דמי הובלה

Go

17

סעיף 21

הצהרה

Go

17

סעיף 22

שמירת טובין על חשבון הבעל

Go

17

סעיף 23

פיצויים בשל אבדן והיזק

Go

17

 

פרק ג'1: אסדרה, רישוי ופיקוח לעניין מסילת ברזל ארצית

Go

18

סעיף 23א

הגדרות   פרק ג'1

Go

18

סעיף 23ג

חובת נהיגה ברכבת ארצית ברישיון

Go

19

סעיף 23ד

תנאים למתן רישיון לנהיגת רכבת ארצית או לחידושו

Go

19

סעיף 23ה

סמכויות המנהל לגבי רישיון לנהיגת רכבת ארצית

Go

19

סעיף 23ו

הוראות לעניין הגבלת רישיון לנהיגת רכבת ארצית, התלייתו, פסילתו או סירוב לחדשו

Go

19

סעיף 23ז

תנאים למילוי תפקיד מסילתי ותפקיד הדרכה

Go

19

סעיף 23ח

הוראות לעניין כשירות נמשכת של בעל תפקיד ושל בעל רישיון לנהיגת רכבת ארצית

Go

20

סעיף 23ט

רישיון להפעלת בית ספר להכשרה

Go

20

סעיף 23י

חובת הכשרה בבית ספר להכשרה

Go

21

סעיף 23יא

ביטול רישיון להפעלת בית ספר להכשרה, התלייתו או הגבלתו

Go

21

סעיף 23יב

סמכויות פיקוח במסילת ברזל ארצית

Go

21

סעיף 23יג

הוראות לעניין אירועים בטיחותיים במסילת ברזל ארצית

Go

21

 

פרק ד': עונשין

Go

23

סעיף 27

פקיד רכבת המשתכר או מתרשל

Go

23

סעיף 28

סיכון בטיחות

Go

23

סעיף 29

השלכת חפצים

Go

23

סעיף 30

גרם תאונה בהתרשלות

Go

23

סעיף 31

הפרעה בנתיב המסילה

Go

23

סעיף 32

נזק לרכוש מסילה

Go

23

סעיף 33

התרשלות של ספק

Go

24

סעיף 34

עבודת אדמה בתחום מסילה

Go

24

סעיף 35

חציית מסילה בשער

Go

24

סעיף 36

אי תשלום דמי נסיעה או חיוב מוגדל

Go

24

סעיף 37

עבירות שונות

Go

24

סעיף 38

דברים מסוכנים, נשיאתם ומשלוחם

Go

25

סעיף 39

נהיגה במסילה

Go

25

סעיף 40

בהמה תועה

Go

25

סעיף 41

חומר לקיח בקרבת מסילה

Go

25

סעיף 42

הצהרה כוזבת

Go

26

סעיף 43

תשלום קנס אינו פוטר

Go

26

סעיף 44

הרחקת אדם ממסילת ברזל

Go

26

סעיף 45

עיכוב חשוד בעבירה

Go

26

סעיף 45א

הפעלת סמכויות הרחקה ועיכוב

Go

26

 

פרק ד'1: מסילת ברזל מקומית

Go

26

 

סימן א': הגדרות

Go

26

סעיף 46

הגדרות   פרק ד'1

Go

26

 

סימן א': זיכיון

Go

26

סעיף 46א

הפעלת מסילת ברזל מקומית

Go

26

 

סימן ג': תחולת הוראות הפקודה לעניין מסילת ברזל מקומית

Go

27

סעיף 46ב

תחולת הוראות הפקודה לעניין מסילת ברזל מקומית

Go

27

סעיף 46ב1

השגה וערר על דרישה לתשלום חיוב מוגדל

Go

28

 

סימן ד': תחולת הוראות פקודת התעבורה לעניין רכבת מקומית

Go

28

סעיף 46ג

תחולת הוראות פקודת התעבורה לעניין רכבת מקומית

Go

28

 

סימן ה': היתר להפעלת מסילת ברזל מקומית

Go

29

סעיף 46ד

חובת קבלת היתר

Go

29

סעיף 46ה

תקופת תוקפו של היתר הפעלה

Go

29

סעיף 46ו

הגבלה על העברת היתר הפעלה

Go

30

סעיף 46ז

תנאים למתן היתר הפעלה או לחידושו

Go

30

סעיף 46ח

תנאים ומגבלות בהיתר הפעלה

Go

30

 

סימן ו': הוראות לתקופת תוקפו של היתר הפעלה

Go

30

סעיף 46ט

הגבלת היתר הפעלה, התלייתו, ביטולו או סירוב לחדשו

Go

30

סעיף 46י

חובות ותנאים לעניין הפעלת מסילת ברזל מקומית

Go

31

סעיף 46יא

תיקון תכנית הפעלה

Go

32

 

סימן ז': מנהל תפעול

Go

32

סעיף 46יב

מנהל תפעול   מינוי וחובת רישוי

Go

32

סעיף 46יג

תקופת תוקפו של רישיון מנהל תפעול

Go

32

סעיף 46יד

איסור העברת רישיון מנהל תפעול

Go

32

סעיף 46טו

תנאים למתן רישיון מנהל תפעול או לחידושו ותנאים ברישיון

Go

32

סעיף 46טז

הגבלת רישיון מנהל תפעול, התלייתו, ביטולו או סירוב לחדשו

Go

33

 

סימן ז'1: רכישת זכויות במקרקעין לשם הקמה או הפעלה של מסילת ברזל מקומית

Go

33

סעיף 46טז1

הגדרות   סימן ז'1

Go

33

סעיף 46טז2

רכישת זכויות במקרקעין שבבעלות רשות מקומית לשם הקמה או הפעלה של מסילת ברזל מקומית

Go

34

סעיף 46טז3

בקשה לרכישת זכויות במקרקעי מסילת ברזל מקומית

Go

34

סעיף 46טז4

כניסה למקרקעין ותפיסת חזקה

Go

34

סעיף 46טז5

הקניית הזכויות למדינה ורישומן

Go

35

סעיף 46טז6

קביעת שווי הזכויות לשם תשלום פיצויים לרשות המקומית

Go

35

סעיף 46טז7

סייג לתחולה לעניין הרשאה

Go

35

סעיף 46טז8

תקנות   סימן ז'1

Go

35

 

סימן ח': רישיון לנהיגת רכבת מקומית

Go

35

סעיף 46יז

חובת נהיגה ברישיון

Go

35

סעיף 46יח

איסור העברת רישיון לנהיגת רכבת מקומית

Go

35

סעיף 46יט

תנאים למתן רישיון לנהיגת רכבת מקומית

Go

35

סעיף 46כ

פטור

Go

35

סעיף 46כא

תנאים ומגבלות ברישיון לנהיגת רכבת מקומית

Go

36

סעיף 46כב

הגבלת רישיון לנהיגת רכבת מקומית, התלייתו, פסילתו או סירוב לחדשו

Go

36

סעיף 46כג

מסירת רישיון לנהיגת רכבת מקומית שהוגבל, שהותלה או שנפסל

Go

36

סעיף 46כד

תקופות הגבלה, התליה או פסילה של רישיון לנהיגת רכבת מקומית

Go

37

סעיף 46כה

פסילת רישיון לנהיגת רכבת מקומית בידי בית משפט, בשל פסילת רישיון לנהיגה ברכב

Go

37

סעיף 46כו

חיוב בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית בקבלת הדרכה

Go

37

סעיף 46כז

העברת מידע למשטרת ישראל ולרשות הרישוי, בנוגע לרישיונות לנהיגת רכבת מקומית

Go

37

סעיף 46כח

אצילת סמכויות המנהל

Go

37

 

סימן ט': אירוע בטיחותי

Go

37

סעיף 46כט

הגדרות   סימן ט' לפרק ד'1

Go

37

סעיף 46ל

חובת מסירת הודעות ודיווחים לגבי אירועים בטיחותיים

Go

38

סעיף 46לא

תחקיר בנוגע לאירועים בטיחותיים

Go

38

סעיף 46לב

סמכויות המנהל לשם עריכת תחקיר

Go

39

סעיף 46לג

הגבלת גישה למסילת ברזל מקומית

Go

39

סעיף 46לד

מניעת שיבוש חקירה פלילית או פגיעה בה

Go

39

סעיף 46לה

צמצום הפגיעה בתנועה

Go

39

 

סימן י': טכוגרף

Go

39

סעיף 46לו

הגדרות   סימן י' לפרק ד'1

Go

39

סעיף 46לז

קבילות ראיות שנשמרו בטכוגרף

Go

39

סעיף 46לח

איסור לשנות או להסיר נתונים שנשמרו בכרטיס זיכרון

Go

40

סעיף 46לט

חובה למסור לשוטר כרטיס זיכרון

Go

40

 

סימן י"א: סמכויות פיקוח

Go

40

סעיף 46מ

פיקוח

Go

40

סעיף 46מא

הסמכת מפקחים

Go

40

סעיף 46מב

סמכויות פיקוח

Go

41

סעיף 46מג

זיהוי מפקח

Go

41

 

סימן י"ב: עונשין

Go

41

סעיף 46מד

עונשין

Go

41

סעיף 46מה

עבירות בקשר למסילת ברזל מקומית

Go

41

סעיף 46מו

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

42

 

סימן י"ג: פקיד רכבת ברכבת מקומית

Go

42

סעיף 46מז

סמכות פקיד רכבת לדרוש פרטים מנוסע

Go

42

סעיף 46מח

זיהוי פקיד רכבת

Go

42

 

פרק ה': שונות

Go

42

סעיף 47

תנאים להפעלת מסילת ברזל פרטית

Go

42

סעיף 48

הפעלת מסילת ברזל שאינה מסילת ברזל מקומית

Go

42

סעיף 48א

ביטול אישור להפעלת מסילה והפעלתה על  ידי אחר

Go

42

סעיף 50

התיישנות

Go

42

סעיף 51

המצאת מסמכים

Go

42

סעיף 53א

חובת מסירת מידע על שירות הסעה ברכבת

Go

43

סעיף 55

שמירת אחריות פלילית

Go

43

סעיף 57

ביצוע ותקנות

Go

43

סעיף 57א

שינוי התוספת

Go

45

סעיף 58

שמירת דינים

Go

45

 

פרק ו': בעל זיכיון להפעלת מסילת ברזל מקומית – תחולה והוראות מעבר

Go

45

סעיף 59

הגדרות   פרק ו'

Go

45

סעיף 60

בעל זיכיון קיים   תחולה והוראות מעבר

Go

45

 

תוספת

Go

45

 

לוח השוואה

Go

47

 


פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], תשל"ב-1972*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בפקודה זו –

          "חבילות" – כל חפץ או צרור המובלים ברכבות נוסעים או ברכב חירום המסיע נוסעים, לרבות מטען אישי ולמעט טובין ומשק חי;

          "טובין" – סחורה וכלי רכב המובלים בקרונות משא שברכבות משא או שברכבות מעורבות, או ברכב חירום;

          "מטען אישי" – כל חפץ הנדרש לשימושו או לנוחותו האישית של נוסע ודרכם של נוסעים לשאתו עמם, לרבות צידה לדרך ולמעט סחורה וחפצים שלא נועדו לשימוש כאמור אלא למכירה, לצרכי עסק או מסחר או למטרה כיוצאת באלה;

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          "המנהל" – מי שמונה לפי סעיף 2א, לפי העניין;

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

החלפת הגדרת "המנהל הכללי" בהגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

"המנהל הכללי" – מי שהשר מינהו להיות המנהל הכללי של מסילות הברזל;

 

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 146 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

החלפת פסקה (2) להגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

(2) לענין מסילת ברזל של מי שאינו הרשות או חלק ממסילה כאמור – מי ששר התחבורה מינה בהודעה ברשומות;

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1176 (ה"ח 563)

החלפת הגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

"המנהל" -

(1) לענין מסילות הברזל של הרשות - הרשות;

(2) לענין מסילת ברזל של מי שאינו הרשות מסילת ברזל מקומית המופעלת על ידי בעל זיכיון לפי הוראות סעיף 46א, או חלק ממסילה כאמור - עובד המדינה ששר התחבורה מינה בהודעה ברשומות;

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          "מסילת ברזל", "מסילה" – כמשמעותה בסעיף 2;

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1176 (ה"ח 563)

הוספת הגדרת ""מסילת ברזל", "מסילה""

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          "מסילת ברזל ארצית" – מסילת ברזל כפי שהיא מסומנת בתכנית מתאר ארצית למסילות ברזל;

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1176 (ה"ח 563)

הוספת הגדרת "מסילת ברזל ארצית"

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          "מסילת ברזל מקומית" – כהגדרתה בסעיף 46;

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1176 (ה"ח 563)

הוספת הגדרת "מסילת ברזל מקומית"

          "משק חי" – בהמות, חיות, דגים ועופות שמותר להובילם ברכבות נוסעים, ברכבות משא, ברכבות מעורבות או ברכב חירום;

(תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

          "המשרד" – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 2 (ה"ח 771)

הוספת הגדרת "המשרד"

          "נוסע" – מי שנוסע במסילת ברזל או נמצא בה בכוונה לנסוע בה;

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          "פקיד רכבת" – מי שהוסמך בידי אחד מאלה, לפי העניין:

(1)   לעניין מסילת ברזל ארצית – בידי מפעיל מסילת הברזל הארצית;

(2)   לעניין מסילת ברזל מקומית – בידי בעל היתר הפעלה כהגדרתו בסעיף 46;

(3)   לעניין מסילת ברזל לפי סעיף 48 – בידי מפעיל מסילת הברזל כאמור;

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

החלפת הגדרת "פקיד רכבת"

הנוסח הקודם:

"פקיד רכבת" – עובד המדינה הממלא תפקיד בקשר למסילת ברזל;

 

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 146 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

"פקיד רכבת" - לענין מסילות הברזל של הרשות - עובד הרשות, ולענין מסילת ברזל של מי שאינו הרשות ומסילת ברזל מקומית המופעלת על ידי בעל זיכיון לפי הוראות סעיף 46א - עובד של גוף כאמור;

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1176 (ה"ח 563)

החלפת הגדרת "פקיד רכבת"

הנוסח הקודם:

"פקיד רכבת" - לענין מסילות הברזל של הרשות - עובד הרשות, ולענין מסילת ברזל של מי שאינו הרשות ומסילת ברזל מקומית המופעלת על ידי בעל זיכיון לפי הוראות סעיף 46א - עובד של גוף כאמור;

          "רכב חירום" – רכב דרכים או אמצעי הובלה אחר המשמש בשירות חירום או לצרכיו;

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          "רכבת" – לרבות קטר, קרונוע, קרונית שירות ותחזוקה וקרונית מנוע, בין שקרונות או רכב מחוברים אליו ובין אם לאו;

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1176 (ה"ח 563)

"רכבת" - לרבות קטר, קרונוע, קרונית שירות ותחזוקה וקרונית מנוע, בין שקרונות או רכב מחוברים אליו ובין אם לאו;

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

          "רכבת ארצית" – רכבת הנעה על מסילת ברזל ארצית;

מיום 3.5.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 600 (ה"ח 868)

הוספת הגדרת "רכבת ארצית"

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

          "שירות חירום" – שירות שהמנהל מפעיל, מעסיק או מספק, כאמור בסעיף 3(ב)(6);

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

"שירות חירום" - שירות שהמנהל הכללי שהמנהל מפעיל, מעסיק או מספק, כאמור בסעיף 3(ב)(6);

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

          "תעריף" – (נמחקה);

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 421 (ה"ח 143)

מחיקת הגדרת "תעריף"

הנוסח הקודם:

"תעריף" – דמי נסיעה, דמי הובלה וכל היטל או תשלום אחר להסעת נוסעים או להובלת טובין, חבילות, מטען אישי או משק חי;

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          "השר" – שר התחבורה והבטיחות בדרכים;

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1176 (ה"ח 563)

"השר" - שר התחבורה והבטיחות בדרכים;

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          "הרשות" – (נמחקה).

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

הוספת הגדרת "הרשות"

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1176 (ה"ח 563)

מחיקת הגדרת "הרשות"

הנוסח הקודם:

"הרשות" - רשות הנמלים והרכבות על פי חוק רשות הנמלים והרכבות, תשכ"א-1961.

מסילת ברזל מהי (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

2.    מסילת ברזל האמורה בפקודה זו, לרבות כל חלק ממנה שבבניה וכל הרחבה עתידה, ולרבות –

 

(תיקון מס' 4) תשס"ו-2006

(1)   מקרקעין שבתוך גדרות או סימנים אחרים המציינים את גבול המקרקעין השייכים למסילה, ובאין גדרות או סימנים אחרים - המקרקעין שבתוך תחום של חמישה עשר מטרים מציר המסילה; ואם היתה המסילה על גבי סוללה או בתוך מחפורת או בתוך מנהרה - המקרקעין שבתוך תחום של חמישה מטרים לפחות משני צדי תחתית הסוללה או ראש המחפורת או המנהרה או שבתוך תחום של חמישה עשר מטרים מציר המסילה, הכל לפי המרוחק יותר;

(2)   קווי פסים, שלוחות והסתעפויות שמשתמשים בהם לצורך מסילה או בקשר אליה;

(3)   תחנות, משרדים, מיגשות, בתי מלאכה, סדנאות, מכונות וציוד קבועים ושאר מיתקנים שהוקמו לצורך מסילה או בקשר אליה;

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

(4)   (נמחקה);

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

(5)   קטרים, קרונות נוסעים, קרונוע, קרונית מנוע, קרונית שירות ותחזוקה, קרונות להובלת טובין ומשק חי וציוד אחר כיוצא באלה המשמשים לקיום התנועה במסילה;

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

(6)   (נמחקה).

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

2. מסילת ברזל האמורה בפקודה זו (להלן - מסילה) היא כל מסילת ברזל המופעלת בידי המדינה, לרבות כל חלק ממנה שבבניה וכל הרחבה עתידה, ולרבות -

(1) מקרקעין שבתוך גדרות או סימנים אחרים המציינים את גבול המקרקעין השייכים למסילה, ובאין גדרות או סימנים אחרים - המקרקעין שבתוך תחום של חמישה עשר מטרים מציר המסילה; ואם היתה המסילה על גבי סוללה או בתוך מחפורת - המקרקעין שבתוך תחום של חמישה מטרים לפחות משני צדי תחתית הסוללה או ראש המחפורת או שבתוך תחום של חמישה עשר מטרים מציר המסילה, הכל לפי המרוחק יותר;

(2) קווי פסים, שלוחות והסתעפויות שמשתמשים בהם לצורך מסילה או בקשר אליה;

(3) תחנות, משרדים, מיגשות, בתי מלאכה, סדנאות, מכונות וציוד קבועים ושאר מיתקנים שהוקמו לצורך מסילה או בקשר אליה;

(4) מעברות, אניות, סירות ורפסודות, המשמשות לצורך התנועה במסילה והן בבעלות המדינה או בשכירותה או בניהולה;

(5) קטרים, קרונות נוסעים, קרונות להובלת טובין ומשק חי וציוד אחר כיוצא באלה המשמשים לקיום התנועה במסילה;

(6) כל רכב חירום וכל מיתקן המשמש בשירות חירום.

 

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 318 (ה"ח 236)

(1) מקרקעין שבתוך גדרות או סימנים אחרים המציינים את גבול המקרקעין השייכים למסילה, ובאין גדרות או סימנים אחרים - המקרקעין שבתוך תחום של חמישה עשר מטרים מציר המסילה; ואם היתה המסילה על גבי סוללה או בתוך מחפורת או בתוך מנהרה - המקרקעין שבתוך תחום של חמישה מטרים לפחות משני צדי תחתית הסוללה או ראש המחפורת או המנהרה או שבתוך תחום של חמישה עשר מטרים מציר המסילה, הכל לפי המרוחק יותר;

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1176 (ה"ח 563)

2. מסילת ברזל האמורה בפקודה זו (להלן - מסילה), לרבות כל חלק ממנה שבבניה וכל הרחבה עתידה, ולרבות –

(1) מקרקעין שבתוך גדרות או סימנים אחרים המציינים את גבול המקרקעין השייכים למסילה, ובאין גדרות או סימנים אחרים - המקרקעין שבתוך תחום של חמישה עשר מטרים מציר המסילה; ואם היתה המסילה על גבי סוללה או בתוך מחפורת או בתוך מנהרה - המקרקעין שבתוך תחום של חמישה מטרים לפחות משני צדי תחתית הסוללה או ראש המחפורת או המנהרה או שבתוך תחום של חמישה עשר מטרים מציר המסילה, הכל לפי המרוחק יותר;

(2) קווי פסים, שלוחות והסתעפויות שמשתמשים בהם לצורך מסילה או בקשר אליה;

(3) תחנות, משרדים, מיגשות, בתי מלאכה, סדנאות, מכונות וציוד קבועים ושאר מיתקנים שהוקמו לצורך מסילה או בקשר אליה;

(4) (נמחקה);

(5) קטרים, קרונות נוסעים, קרונוע, קרונית מנוע, קרונית שירות ותחזוקה, קרונות להובלת טובין ומשק חי וציוד אחר כיוצא באלה המשמשים לקיום התנועה במסילה;

(6) כל רכב חירום וכל מיתקן המשמש בשירות חירום.

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

פרק א'1: מינוי המנהל

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1176 (ה"ח 563)

הוספת פרק א'1

מינוי מנהל לעניין מסילות ברזל (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

2א.     (א)  השר ימנה עובד המדינה שהוא בעל ניסיון בתפעול ובניהול של מערכות תחבורה יבשתית ובכלל זה מערכות תחבורה מסילתית, כמנהל לעניין מסילות ברזל, ורשאי הוא למנות מנהל נפרד לעניין מסילת ברזל ארצית, לעניין מסילת ברזל מקומית ולעניין מסילת ברזל לפי סעיף 48.

          (ב)  הודעה על מינוי לפי סעיף קטן (א) תפורסם ברשומות.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1176 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 2א

פרק ב': בניית מסילה ותחזוקתה

(תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

סימן א': סמכויות השר והמנהל

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 2 (ה"ח 771)

הוספת כותרת סימן א'

סמכויות כלליות

3.    (א)  בסעיף זה –

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          "מבנה הנדסי" – משטח נטוי, קשת, מנהרה, מעביר מים, סוללה, מוביל מים, גשר, דרך, קו מסילת ברזל, שביל, צינור מים, צינור ביוב, תעלת ניקוז, סיב אופטי שנועד להפעלת מסילת ברזל בלבד, מזח, ירכה, מחפורת או גדר;

          "נהר" – לרבות נחל וערוץ.

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ב)  בכפוף להוראות פקודה זו וכל חיקוק אחר בר-תוקף רשאי השר, לשם בניית מסילה, תחזוקתה והפעלתה, להסמיך את המנהל –

(1)   לבנות מבנים הנדסיים של קבע או של עראי במקרקעין, דרכם, מעליהם או מתחתיהם; בפסקה זו, "מקרקעין" – לרבות רחוב, גבעה, עמק, דרך, מסילת ברזל, מסילת חשמלית, תעלת ניקוז, צינור מים, צינור גז, צינור נפט, תיל חשמלי, עמוד חשמל, תעלה, נחל, נהר ומים אחרים;

(2)   לשנות את נתיבו של נהר לשם בנייתם ותחזוקתם של מנהרה, גשר, מעבר או מיתקנים אחרים מעליו או מתחתיו;

(3)   להטות, להרחיב, להצר או לשנות, דרך קבע או דרך עראי, את נתיבו של נהר או של כביש, רחוב או דרך, להנמיכו או להגביהו, כדי להקל על ניתובם ליד מסילה, מתחתיה או מעליה;

(4)   להתקין צינורות מים, צינורות ניקוז ותעלות ניקוז במקרקעין הסמוכים למסילה לשם הבאת מים אליה או סילוקם ממנה;

(5)   לבנות בתים, מחסנים, משרדים, חצרות, תחנות, נוחויות, מיגשות, בנינים, מבנים ומיתקנים אחרים ולהרכיב מכונות וציוד, לשנותם, לתקנם, להפסיק את השימוש בהם ולהחליפם באחרים;

(6)   להפעיל, להעסיק או לספק שירותים בדרכים או בנתיבי הובלה אחרים, אם קיימת לדעתו שעת חירום המחייבת זאת לשם תחזוקתה הנאותה של מסילה;

(7)   לעשות כל מעשה אחר הנחוץ לבניית מסילה, לתחזוקתה, לתיקונה ולשימוש בה.

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

(ב) בכפוף להוראות פקודה זו וכל חיקוק אחר בר-תוקף לענין רכישת מקרקעין לצרכי ציבור, רשאי השר, לשם בניית מסילה, תחזוקתה והפעלתה, להסמיך את המנהל הכללי המנהל

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1177 (ה"ח 563)

3. (א) בסעיף זה –

"מבנה הנדסי" – משטח נטוי, קשת, מנהרה, מעביר מים, סוללה, מוביל מים, גשר, דרך, קו מסילת ברזל, שביל, צינור מים, צינור ביוב, תעלת ניקוז, סיב אופטי שנועד להפעלת מסילת ברזל בלבד, מזח, ירכה, מחפורת או גדר;

"נהר" – לרבות נחל וערוץ.

(ב) בכפוף להוראות פקודה זו וכל חיקוק אחר בר-תוקף לענין רכישת מקרקעין לצרכי ציבור, רשאי השר, לשם בניית מסילה, תחזוקתה והפעלתה, להסמיך את המנהל –

העתקת צינורות ועמודי חשמל (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

4.    לענין פקודה זו רשאי השר להסמיך את המנהל לשנות את המפלס או המקום של צינור להספקת-מים, גז, נפט או אויר דחוס, לרבות צינור ביוב ותעלת ניקוז, או את מקומו של תיל חשמלי או עמוד חשמל, בכפוף להוראות אלה:

(1)   הודעה על הכוונה לעשות את השינוי ועל מועד תחילת העבודה תינתן זמן סביר מראש למי שבידו השליטה על הצינור, התיל או העמוד;

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

(2)   מי שקיבל הודעה כאמור בפסקה (1) רשאי לשלוח אדם לפקח על העבודה; המנהל יבצע את העבודה להנחת דעתו הסבירה של האדם שנשלח כאמור, וייעשו סידורים להמשיך את הספקת המים, הגז, הנפט, האויר הדחוס או החשמל, או לקיים את הביוב, בזמן ביצוע העבודה;

(3)   הפעלת הסמכויות האמורות בסעיף זה לגבי תיל חשמלי תהיה כפופה גם להוראות כל חיקוק בדבר מפעלי חשמל שבתוקף אותה שעה.

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

לענין פקודה זו רשאי השר להסמיך את המנהל הכללי המנהל לשנות את המפלס או המקום של צינור להספקת-מים, גז, נפט או אויר דחוס, לרבות צינור ביוב ותעלת ניקוז, או את מקומו של תיל חשמלי או עמוד חשמל, בכפוף להוראות אלה:

(1) הודעה על הכוונה לעשות את השינוי ועל מועד תחילת העבודה תינתן זמן סביר מראש למי שבידו השליטה על הצינור, התיל או העמוד;

(2) מי שקיבל הודעה כאמור בפסקה (1) רשאי לשלוח אדם לפקח על העבודה; המנהל הכללי המנהל יבצע את העבודה להנחת דעתו הסבירה של האדם שנשלח כאמור, וייעשו סידורים להמשיך את הספקת המים, הגז, הנפט, האויר הדחוס או החשמל, או לקיים את הביוב, בזמן ביצוע העבודה;

כניסה למקרקעין סמוכים למסילה (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

5.    (א)  במקרה של מפולת או תקלה אחרת שקרתה, או שיש חשש שתקרה, בסוללה או במחפורת של מסילה או במבנה כיוצא בהן, רשאי השר להסמיך את המנהל להיכנס למקרקעין הסמוכים לאותה מסילה, כדי לתקן או למנוע תקלה כאמור או כדי לקבוע סידורי עראי להפעלת המסילה, ולעשות כל עבודה הנחוצה לענין זה.

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

          (ב)  בשעת הכרח רשאי המנהל להיכנס למקרקעין ולבצע עבודה כאמור בלי הסמכה מוקדמת של השר; עשה המנהל כן, ימסור לשר, תוך שבעים ושתים שעות לאחר הכניסה, תסקיר המפרט את מהות התקלה שקרתה, או שהיה חשש שתקרה, ואת העבודה שהיה צריך לעשותה.

          (ג)   מי שסבל נזק מחמת הפעלת הסמכויות הנתונות בסעיף זה זכאי לפיצויים על כך.

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

(א) במקרה של מפולת או תקלה אחרת שקרתה, או שיש חשש שתקרה, בסוללה או במחפורת של מסילה או במבנה כיוצא בהן, רשאי השר להסמיך את המנהל הכללי המנהל להיכנס למקרקעין הסמוכים לאותה מסילה, כדי לתקן או למנוע תקלה כאמור או כדי לקבוע סידורי עראי להפעלת המסילה, ולעשות כל עבודה הנחוצה לענין זה.

(ב) בשעת הכרח רשאי המנהל הכללי המנהל להיכנס למקרקעין ולבצע עבודה כאמור בלי הסמכה מוקדמת של השר; עשה המנהל הכללי המנהל כן, ימסור לשר, תוך שבעים ושתים שעות לאחר הכניסה, תסקיר המפרט את מהות התקלה שקרתה, או שהיה חשש שתקרה, ואת העבודה שהיה צריך לעשותה.

התקני נוחות (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

6.    משנסללה מסילה יבנה המנהל ויקיים, לטובת בעליהם ותופשיהם של מקרקעין הסמוכים למסילה, מעברי חציה, גשרים, קשתות, מנהרות, נקבות, צינורות ביוב, נתיבי מים ושאר מעברים (להלן – התקני נוחות), מעל המסילה, מתחתיה, לצדיה או בכיוון אליה או ממנה, שלדעתו יש בהם, במספריהם ובממדיהם לפצות על כל הפרעה שגורמת המסילה לשימוש במקרקעין שבהם היא עוברת, או כדי לאפשר בכל עת זרימת מים מן המקרקעין או אליהם באותה קלות, או בקרוב לה ככל האפשר, שהיתה קיימת לפני שנבנתה המסילה, הכל לפי הענין.

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

6. משנסללה מסילה יבנה המנהל הכללי המנהל ויקיים, לטובת בעליהם ותופשיהם של מקרקעין הסמוכים למסילה, מעברי חציה, גשרים, קשתות, מנהרות, נקבות, צינורות ביוב, נתיבי מים ושאר מעברים (להלן — התקני נוחות), מעל המסילה, מתחתיה, לצדיה או בכיוון אליה או ממנה, שלדעתו יש בהם, במספריהם ובממדיהם לפצות על כל הפרעה שגורמת המסילה לשימוש במקרקעין שבהם היא עוברת, או כדי לאפשר בכל עת זרימת מים מן המקרקעין או אליהם באותה קלות, או בקרוב לה ככל האפשר, שהיתה קיימת לפני שנבנתה המסילה, הכל לפי הענין.

תנאים לבניית התקני נוחות (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

7.    המנהל לא יידרש לבנות התקן נוחות באופן העשוי להפריע לשימוש במסילה, ובכפוף להוראות פקודה זו ייבנה ההתקן באופן שיגרום ככל האפשר פחות נזק או הפרעה לאנשים הנפגעים ממנו או שיש להם ענין באותם מקרקעין.

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

7. המנהל הכללי המנהל לא יידרש לבנות התקן נוחות באופן העשוי להפריע לשימוש במסילה, ובכפוף להוראות פקודה זו ייבנה ההתקן באופן שיגרום ככל האפשר פחות נזק או הפרעה לאנשים הנפגעים ממנו או שיש להם ענין באותם מקרקעין.

פטור מבניית התקני נוחות (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

8.    המנהל לא יידרש –

(1)   לבנות התקן נוחות שבעליהם ותופשיהם של המקרקעין הסכימו לקבל, אף קיבלו, פיצויים תמורת ויתורם על ההתקן;

(2)   להרחיב או להוסיף התקן נוחות לאחר שעברו שלוש שנים מיום שהמסילה נפתחה לתנועה ציבורית;

(3)   לבנות התקן נוחות לחציית דרך או נחל שכבר בנה להם התקן חציה אלא שהדרך או הנחל הוטו במעשהו או במחדלו של מי שבידו השליטה עליהם.

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

המנהל הכללי המנהל לא יידרש –

דרישה להתקנים נוספים (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

9.    היה הבעל או התופש של מקרקעין הנפגעים מן המסילה סבור שאין ההתקנים שנבנו לפי סעיף 6 מספיקים לשימוש נוח במקרקעין, או רצתה רשות מקומית לסלול דרך ציבורית או לעשות עבודות אחרות על פני המסילה, מעליה או מתחתיה, רשאים הם לדרוש מהמנהל לבנות על חשבונם התקנים נוספים שעל נחיצותם יוסכם ביניהם לבינו, ובאין הסכם – כפי שיאשר השר.

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

9. היה הבעל או התופש של מקרקעין הנפגעים מן המסילה סבור שאין ההתקנים שנבנו לפי סעיף 6 מספיקים לשימוש נוח במקרקעין, או רצתה רשות מקומית לסלול דרך ציבורית או לעשות עבודות אחרות על פני המסילה, מעליה או מתחתיה, רשאים הם לדרוש מהמנהל הכללי מהמנהל לבנות על חשבונם התקנים נוספים שעל נחיצותם יוסכם ביניהם לבינו, ובאין הסכם – כפי שיאשר השר.

סילוק עץ (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

10.  (א)  עץ העומד קרוב למסילה ויש סכנה שיפול על המסילה ותופרע הנסיעה, או שהוא מפריע לראיית רכבות במפגש אפקי או בסיבוב או לראיית אות, רשאי המנהל להורות שיכרתוהו או שיטפלו בו בדרך אחרת שתמנע את הסכנה או תסלק את ההפרעה.

          (ב)  היה העץ שכרתו או שטיפלו בו בדרך אחרת קיים לפני שנבנתה המסילה או הותקן האות, זכאי האדם המעונין בעץ לפיצויים.

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

(א) עץ העומד קרוב למסילה ויש סכנה שיפול על המסילה ותופרע הנסיעה, או שהוא מפריע לראיית רכבות במפגש אפקי או בסיבוב או לראיית אות, רשאי המנהל הכללי המנהל להורות שיכרתוהו או שיטפלו בו בדרך אחרת שתמנע את הסכנה או תסלק את ההפרעה.

בניה בסמוך למסילה (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

11.  (א)  לא יבנה אדם בנין על מקרקעין הסמוכים למסילה תוך חמישים מטר מציר המסילה בלי רשות המנהל.

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

          (ב)  המנהל רשאי לא להתיר בנייתו של בנין כאמור העלול להפריע לראייתן של רכבות.

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ג)   העובר על הוראות סעיף זה, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בפקודה זו – חוק העונשין), ועליו לסלק את מה שנבנה בעבירה; לא עשה כן, רשאי המנהל להביא לסילוק הבנוי ולגבות את הוצאות הסילוק ממנו.

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

11. (א) לא יבנה אדם בנין על מקרקעין הסמוכים למסילה תוך חמישים מטר מציר המסילה בלי רשות המנהל הכללי המנהל.

(ב) המנהל הכללי המנהל רשאי לא להתיר בנייתו של בנין כאמור העלול להפריע לראייתן של רכבות.

(ג) העובר על הוראות סעיף זה, דינו – קנס 750 לירות, ועליו לסלק את מה שנבנה בעבירה; לא עשה כן, רשאי המנהל הכללי המנהל להביא לסילוק הבנוי ולגבות את הוצאות הסילוק ממנו.

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1177 (ה"ח 563)

(ג) העובר על הוראות סעיף זה, דינו – קנס 750 לירות הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בפקודה זו – חוק העונשין), ועליו לסלק את מה שנבנה בעבירה; לא עשה כן, רשאי המנהל להביא לסילוק הבנוי ולגבות את הוצאות הסילוק ממנו.

בנין מפריע סמוך למסילה (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

12.  בנין או מבנה על מקרקעין הסמוכים למסילה, שהוא במצב של התמוטטות ועלול ליפול על המסילה, או שהוא מפריע לראייתן של רכבות, רשאי המנהל, בהרשאת השר, לדרוש מהבעל לסלקו, ואם לא עשה כן – לסלק אותו בעצמו; וכל מי שהוכיח שיש לו ענין במה שסולק זכאי לפיצויים.

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

12. בנין או מבנה על מקרקעין הסמוכים למסילה, שהוא במצב של התמוטטות ועלול ליפול על המסילה, או שהוא מפריע לראייתן של רכבות, רשאי המנהל הכללי המנהל, בהרשאת השר, לדרוש מהבעל לסלקו, ואם לא עשה כן – לסלק אותו בעצמו; וכל מי שהוכיח שיש לו ענין במה שסולק זכאי לפיצויים.

שירות ציבור החוצה מסילה (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

13.  (א)  לא יניח ולא יעביר אדם תיל חשמלי או תעלת ניקוז או צינור להזרמת גז, נפט, מים או אויר דחוס, על פני מסילה או מתחתיה או מעליה, אלא אם ביקש לפני כן רשות לעשות את העבודה ומסר למנהל תכניות וידיעות כפי שדרש; העבודה תיעשה לפי דרישות המנהל לגבי מועד הביצוע ודרך הביצוע.

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

          (ב)  המנהל רשאי שלא להרשות למבקש לעשות את העבודה, ורשאי הוא לעשותה בעצמו על חשבון המבקש.

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

          (ג)   המנהל רשאי לדרוש שדבר שהונח או הועבר כאמור ברשותו יסולק או ישונה, אם ראה שנחוץ לעשות כן למען פעולתה התקינה של המסילה, ובלבד שישולמו פיצויים.

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

13. (א) לא יניח ולא יעביר אדם תיל חשמלי או תעלת ניקוז או צינור להזרמת גז, נפט, מים או אויר דחוס, על פני מסילה או מתחתיה או מעליה, אלא אם ביקש לפני כן רשות לעשות את העבודה ומסר למנהל הכללי למנהל תכניות וידיעות כפי שדרש; העבודה תיעשה לפי דרישות המנהל הכללי המנהל לגבי מועד הביצוע ודרך הביצוע.

(ב) המנהל הכללי המנהל רשאי שלא להרשות למבקש לעשות את העבודה, ורשאי הוא לעשותה בעצמו על חשבון המבקש.

(ג) המנהל הכללי המנהל רשאי לדרוש שדבר שהונח או הועבר כאמור ברשותו יסולק או ישונה, אם ראה שנחוץ לעשות כן למען פעולתה התקינה של המסילה, ובלבד שישולמו פיצויים.

גדיעת עצים סמוך למסילה (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

14.  בעל או תופש של מקרקעין הסמוכים למסילה, הסמוכים לטלגרף או לטלפון שעליה או הסמוכים לתיל חשמלי שעליה או מתחתיה או לסיב אופטי שמתחתיה אשר נועד להפעלת המסילה בלבד, המתכוון לגדוע או לפנות עצים על המקרקעין שלו, יודיע על כוונתו בכתב למנהל שבעה ימים מראש וינקוט אמצעי זהירות סבירים כפי שהמנהל ידרוש לשם הגנת המסילה, הטלגרף, הטלפון, התיל החשמלי או הסיב האופטי, לפי העניין ואם גרם נזק להם יהיה חייב בפיצויים.

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

14. בעל או תופש של מקרקעין הסמוכים למסילה או לטלגרף או לטלפון שעליה, המתכוון לגדוע או לפנות עצים על המקרקעין שלו, יודיע על כוונתו בכתב למנהל הכללי למנהל שבעה ימים מראש וינקוט אמצעי זהירות סבירים כפי שהמנהל הכללי שהמנהל ידרוש לשם הגנת המסילה, הטלגרף או הטלפון, ואם גרם נזק להם יהיה חייב בפיצויים.

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1177 (ה"ח 563)

14. בעל או תופש של מקרקעין הסמוכים למסילה או הסמוכים למסילה, הסמוכים לטלגרף או לטלפון שעליה או הסמוכים לתיל חשמלי שעליה או מתחתיה או לסיב אופטי שמתחתיה אשר נועד להפעלת המסילה בלבד, המתכוון לגדוע או לפנות עצים על המקרקעין שלו, יודיע על כוונתו בכתב למנהל שבעה ימים מראש וינקוט אמצעי זהירות סבירים כפי שהמנהל ידרוש לשם הגנת המסילה, הטלגרף או הטלפון הטלפון, התיל החשמלי או הסיב האופטי, לפי העניין, ואם גרם נזק להם יהיה חייב בפיצויים.

(תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

סימן ב': סמכויות מקים מסילת ברזל ומפעיל מסילת ברזל

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 2 (ה"ח 771)

הוספת סימן ב'

הגדרות – סימן ב' (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

14א.  בסימן זה –

          "בית מגורים" – למעט חצרים שהגישה אליהם לשם ביצוע פעולה קלה אינה מחייבת מעבר דרך בית המגורים;

          "בעל מקרקעין" – כל אחד מאלה:

(1)   מי שרשום בפנקסי המקרקעין כבעלים או מי שזכאי להירשם כאמור;

(2)   מי שרשום בפנקסי המקרקעין כחוכר או כחוכר לדורות או מי שזכאי להירשם כאמור;

(3)   מי שהוא בעל זכות שכירות בקרקע;

(4)   דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972;

          "דרך" ו"תכנית" – כמשמעותן בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965;

          "מיתקן עגינה" – מיתקן או התקן, המשמש לחיבור של מכשיר ניטור למבנה או לקרקע, שהוא מהסוג שהמנהל אישר שניתן להתקינו במקרקעין;

          "מכשיר ניטור" – מכשיר שממדיו אינם עולים על 0.13 מטר מעוקב, המודד את השפעת ביצוען של עבודות הנדסיות על הסביבה, ובכלל זה השפעות על המקרקעין, או המודד את מפלס הרעש, מים המצויים במקרקעין, זיהום הקרקע, גז בקרקע, החומרים המזהמים בקרקע או זיהום האוויר, שהוא מהסוג שהמנהל אישר שניתן להתקינו במקרקעין;

          "מערכת הביטחון" – כל אחד מאלה:

(1)   משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון;

(2)   יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;

(3)   צבא הגנה לישראל;

(4)   מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, שאינם יחידות כאמור בפסקה (2), ואשר שר הביטחון הודיע עליהם לשר;

(5)   משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנה על עדים;

(6)   מפעלים וספקים המייצרים ציוד ביטחוני, כהגדרתו בחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2005, בעבור גוף המנוי בפסקאות (1) עד (5), שהשר הממונה על אותו גוף הודיע עליהם למנהל;

          "מפעיל מסילת ברזל" – כל אחד מאלה:

(1)   מפעיל מסילת ברזל ארצית;

(2)   בעל היתר הפעלה כהגדרתו בסעיף 46;

(3)   מי שיש לו זיכיון להפעלתה של מסילת ברזל מקומית לפי סעיף 46א(א) או חברה ממשלתית שהממשלה התקשרה עמה להפעלה של מסילת ברזל מקומית, שהמנהל אישר שהם בתהליך לקבלת היתר הפעלה;

(4)   מי שניתן לו אישור להפעלה של מסילת ברזל לפי סעיף 48;

          "מקים מסילת ברזל" – כל אחד מאלה:

(1)   מי שיש לו זיכיון לבנייתה של מסילת ברזל מקומית או חברה ממשלתית שהממשלה התקשרה עמה לבנייה של מסילת ברזל מקומית;

(2)   רשות שהוקמה בחוק, חברה ממשלתית או חברה עירונית, שהממשלה התקשרה עמה לשם בנייה של מסילת ברזל ארצית, או מי שניתן לו אישור לבנייה של מסילת ברזל לפי סעיף 48;

          "מקרקעין" – מקרקעי מסילת ברזל או מקרקעין מושפעים;

          "מקרקעי מסילת ברזל" – מקרקעין המיועדים לפי התכנית החלה עליהם למסילת ברזל, מקרקעין המיועדים לפי התכנית החלה עליהם לדרך ושבהתאם להוראות התכנית האמורה ניתן להשתמש בהם גם למסילת ברזל, וכן מקרקעין שהוקמה עליהם מסילת ברזל כדין בהתאם להוראות סעיף 277ז לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965;

          "מקרקעין מושפעים" – כל אחד מאלה:

(1)   מקרקעין הגובלים במקרקעי מסילת ברזל;

(2)   מקרקעין במרחק שאינו עולה על 70 מטרים ממקרקעי מסילת ברזל, שמסילת ברזל, לרבות עבודות לבנייתה, עשויה לגרום לשינוי במצבם או בתכונותיהם, בצמחייה הקיימת בהם, ביציבות המבנים הבנויים בהם או באיכות המים בהם או לזיהום הקרקע, בהתאם לסקר הנדסי שביצע מי שהמנהל הסמיכו לכך; המנהל רשאי לאשר, מנימוקים שיירשמו, שגם מקרקעין במרחק העולה 70 מטרים ממקרקעי מסילת ברזל, ייחשבו מקרקעין מושפעים, לאחר ששוכנע כי התקיימו נסיבות מיוחדות וכי הדבר הכרחי לשם שמירה על האינטרס הציבורי;

(3)   מקרקעין שמנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב הורה לפי דין כי יש לבצע לגביהם סקר מים, בשל עבודות תכנון, בנייה או תפעול של מסילת ברזל המבוצעות במקרקעי מסילת ברזל;

(4)   מקרקעין שמי שהשר להגנת הסביבה הסמיכו לכך הורה לפי דין יש יש לבצע לגביהם סקר קרקע, בשל עבודות תכנון, בנייה או תפעול של מסילת ברזל המבוצעות במקרקעי מסילת ברזל;

          "עבודות בנייה" – עבודות הדרושות לשם חיזוק של מבנה במקרקעין לרבות עבודות לחיזוק או לעיבוי של יסודות המבנה, וכן הריסה של פרט בנוי במבנה הנדרשת לשם החיזוק;

          "פעולת חיזוק מורכבת" – עבודת בנייה המצריכה פינוי אדם מהמקרקעין, לרבות פינוי מיטלטלין מהמקרקעין שמהם מפונה אותו אדם, וכן פעולה נלווית לה כהגדרתה בסעיף 14ב(א)(11);

          "פעולה משמעותית" – אחת מהפעולות המנויות בסעיף 14ב(א), למעט פעולת חיזוק מורכבת, ולעניין פעולה המנויה בפסקאות (1) עד (3) שבאותו סעיף – ובלבד שהיא מיועדת להתבצע בבית מגורים;

          "פעולה קלה" – אחת מהפעולות המנויות בסעיף 14ב(א)(1) עד (3) שאינה מיועדת להתבצע בבית מגורים;

          "הרשות הממשלתית למים ולביוב" ו"מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב" – כמשמעותם בפרק חמישי לחוק המים, התשי"ט-1959.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 2 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14א

סמכויות כניסה למקרקעין בידי מקים או מפעיל (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

14ב.  (א)  מקים מסילת ברזל או מפעיל מסילת ברזל (בסימן זה – מקים או מפעיל) רשאי להיכנס למקרקעין ולבצע פעולה מהפעולות המנויות להלן הנדרשת לשם קיום ההוראות לפי כל דין, לרבות לפי פקודה זו, והכול בכפוף להוראות לפי כל דין ולהוראות לפי סימן זה, לרבות הוראות לפי כל דין אשר מחייבות אישור או תיאום לפני ביצוע פעולות כאמור:

(1)   עריכת בדיקות לשם בקרה על מצב מסילת ברזל או מקרקעין, ובכלל זה בדיקות בכל הנוגע לקרקע ולמים במקרקעין;

(2)   התקנת מכשיר ניטור לשם בדיקת השפעותיהן של עבודות להקמת מסילת ברזל ושל מסילת הברזל על המקרקעין, ובכלל זה השפעותיהן על הקרקע ועל מים במקרקעין, ובלבד שהתקנת המכשיר לא תפגע למעלה מן הנדרש בחזות המקרקעין;

(3)   ביצוע מדידות או סקרים, לרבות סקרי מים וקרקע ונטילת דגימות מהמים או מהקרקע, ובלבד שביצוע המדידות או הסקרים כאמור אינו נמשך למעלה מ-24 שעות, ושיש צורך לבצעם באופן חד-פעמי (בסעיף זה – פעולת מדידה קלה);

(4)   ביצוע מדידות או סקרים, לרבות סקרי מים וקרקע ונטילת דגימות מהמים או מהקרקע שאינן פעולות מדידה קלות;

(5)   התקנת מכשיר ניטור הכולל מיתקן עגינה במקרקעין, לשם בדיקת השפעותיהן של עבודות להקמת מסילת ברזל ושל מסילת הברזל, על המקרקעין, ובכלל זה השפעותיהן על הקרקע ועל מים במקרקעין;

(6)   ביצוע פעולות סימון במקרקעין;

(7)   טיפול בצמחייה במקרקעין המפריעה להקמתה, לתחזוקתה או לפעולתה התקינה של מסילת ברזל או של התקני נוחות, לרבות כריתה או גיזום של צמחייה כאמור;

(8)   חיבור של כבלי חשמל וכבלי חשמולת המשמשים מסילת ברזל לקירות או למבנים במקרקעין ותחזוקתם של חיבורים וכבלים אלה; לעניין זה, "כבלי חשמולת" – מוליכים חשמליים גלויים, המספקים זרם חשמלי לשם הזנת הרכבת, ונתמכים על ידי עמודים או מבנים;

(9)   ביצוע עבודות בנייה, ובלבד שאין בהן פגיעה של ממש ביכולת השימוש במבנה למטרות שהוא משמש או מיועד לשמש להן ואינן מצריכות פינוי אדם ממבנה כאמור;

(10)  ביצוע פעולת חיזוק מורכבת;

(11)  ביצוע פעולות נלוות לפעולות לפי פסקאות (1) עד (9); בסעיף זה, "פעולה נלווית" – לרבות פעולת תחזוקה, חפירה, קידוח לרבות קידוח לפי חוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו-1955, או הסרת אבן, אדמה או עץ, ובלבד שאין בפעולות הנלוות פגיעה של ממש ביכולת השימוש במבנה למטרות שהוא משמש או מיועד לשמש להן ושאינן מצריכות פינוי אדם ממבנה כאמור.

          (ב)  פעולות לפי סעיף זה לא יבוצעו במקרקעין המוחזקים בידי מערכת הביטחון, אלא בידי מי שנקבעה לו התאמה ביטחונית מתאימה לכך, כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002, ובהתאם לכללי אבטחת המידע של הגוף הנמנה עם מערכת הביטחון.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 4 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14ב

הסכמה או  אי-התנגדות לכניסה למקרקעין (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

14ג.   (א)  מקים או מפעיל לא ייכנס למקרקעין לשם ביצוע פעולה קלה או פעולה משמעותית, אלא אם כן –

(1)   נתן לבעל המקרקעין הודעה על הכוונה להיכנס למקרקעין ולבצע בהם פעולה קלה או פעולה משמעותית, על מהות הפעולה המתוכננת במקרקעין ועל העיתוי המשוער לביצועה;

(2)   לעניין פעולה קלה – בעל המקרקעין לא התנגד לכניסה למקרקעין בהתאם להוראות סעיף 14ד;

(3)   לעניין פעולה משמעותית – בעל המקרקעין הסכים מראש ובכתב לכניסה למקרקעין בהתאם להוראות סעיף 14ה;

(4)   לעניין כניסה למקרקעין המוחזקים בידי מערכת הביטחון – הגוף המוסמך לכך על פי דין לגבי אותם מקרקעין נתן אישור מראש ובכתב לכניסה למקרקעין.

          (ב)  ניתנה הסכמה כאמור בסעיף קטן (א)(3) על ידי חוכר לדורות או מי שזכאי להירשם כחוכר לדורות כאמור בפסקה (2) להגדרה "בעל מקרקעין" או על ידי דייר מוגן כאמור בפסקה (4) להגדרה האמורה, יראו את הסכמתו גם כהסכמת בעל המקרקעין כמשמעותו בפסקה (1) להגדרה האמורה.

          (ג)   ניתנה הסכמה כאמור בסעיף קטן (א)(3) על ידי בעל מקרקעין כמשמעותו בפסקה (1) להגדרה "בעל מקרקעין", יראו את הסכמתו גם כהסכמת בעל זכות שכירות כאמור בפסקה (3) להגדרה האמורה וכן כהסכמתו של חוכר בפסקה (2) להגדרה האמורה, שאינו חוכר לדורות.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 6 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14ג

התנגדות לכניסה למקרקעין בפעולות קלות (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

14ד.  (א)  ניתנה לבעל מקרקעין הודעה על כוונה להיכנס למקרקעין לשם ביצוע פעולה קלה, רשאי הוא להגיש למנהל, בתוך 30 ימים ממועד מתן ההודעה כאמור, התנגדות לכניסה למקרקעין (בסעיף זה – התנגדות).

          (ב)  המנהל ישלח למקים או למפעיל, לפי העניין, העתק של ההתנגדות, בסמוך להגשתה.

          (ג)   המנהל רשאי, לאחר שנתן למקים או למפעיל, לפי העניין, ולבעל המקרקעין, הזדמנות לטעון את טענותיהם, בכתב או בעל פה, לקבל את ההתנגדות, כולה או חלקה, לדחותה או להתנות את הכניסה למקרקעין בתנאים, והכול בשים לב לחלופות סבירות לביצוע הפעולה, לרבות לעניין מיקום ביצוע הפעולה ומועד ביצועה, ובהתחשב בנזק שעלול להיגרם בשל הפעולה או בשל אי-ביצועה.

          (ד)  המנהל ייתן את החלטתו המנומקת לפי סעיף קטן (ג), בתוך 21 ימים מתום התקופה להגשת ההתנגדות, או – אם התקיים דיון בהתנגדות – בתוך 21 ימים מיום שהתקיים דיון בהתנגדות ולא יאוחר מ-30 ימים מתום התקופה להגשת התנגדות, לפי המאוחר; המנהל ישלח את החלטתו לבעל המקרקעין ולמקים או למפעיל, לפי העניין.

          (ה)  אין בהגשת עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים כדי לעכב את השימוש בסמכות לפי החלטת המנהל, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

מיום 16.11.2014

סעיף קטן 14ד(ה) מיום 16.11.2019

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 6 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14ד

בקשה לקבלת הרשאה לכניסה למקרקעין בפעולות משמעותיות (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

14ה.  (א)  ניתנה לבעל מקרקעין הודעה בדבר כוונה להיכנס למקרקעין כדי לבצע פעולה משמעותית, ובעל המקרקעין לא הודיע למקים או למפעיל, לפי העניין, על הסכמתו לכניסה למקרקעין או שהודיע על התנגדותו לכניסה למקרקעין, והכול כאמור בסעיף 14ג, בתוך 30 ימים ממועד מתן ההודעה, רשאי המקים או המפעיל, לפי העניין, לפנות למנהל בבקשה לקבל הרשאה לכניסה למקרקעין כדי לבצע את הפעולה (בסעיף זה – בקשת הרשאה).

          (ב)  מקים או מפעיל שהגיש בקשת הרשאה ימסור לבעל המקרקעין העתק מהבקשה.

          (ג)   המנהל רשאי, לאחר שנתן למקים או למפעיל, לפי העניין, ולבעל המקרקעין, הזדמנות לטעון את טענותיהם, בכתב או בעל פה, לקבל בקשת הרשאה, לדחותה או להתנותה בתנאים, והכול בשים לב לחלופות סבירות לביצוע הפעולה המנויה בבקשה, לרבות לעניין מיקום ביצוע הפעולה ומועד ביצועה, ובהתחשב בנזק שעלול להיגרם בשל הפעולה או בשל אי-ביצועה.

          (ד)  המנהל ייתן את החלטתו המנומקת לפי סעיף קטן (ג), בתוך 21 ימים מיום הגשת בקשת הרשאה לפי סעיף קטן (א), או – אם התקיים דיון בבקשת ההרשאה – בתוך 21 ימים מיום שהתקיים דיון בבקשת ההרשאה ולא יאוחר מ-30 ימים מתום התקופה להגשת התנגדות, לפי המאוחר; המנהל ישלח את החלטתו לבעל המקרקעין ולמקים או למפעיל, לפי העניין.

          (ה)  אין בהגשת עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהלייים, כשלעצמה, כדי לעכב את השימוש בסמכות לפי החלטת המנהל, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

מיום 16.11.2014

סעיף קטן 14ה(ה) מיום 16.11.2019

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 7 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14ה

ועדה לעניין פעולות חיזוק מורכבות (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

14ו.   (א)  מוקמת בזה ועדה שתפקידה לדון, להכריע בבקשות לביצוע פעולות חיזוק מורכבות ולקבוע פיצויים (בסימן זה – הוועדה), ואלה חבריה:

(1)   עובד המדינה הכשיר להיות שופט של בית משפט שלום, שימנה שר המשפטים – והוא יהיה יושב ראש הוועדה;

(2)   המנהל או עובד מדינה בכיר בעל ידע בתחום הקמה או הפעלה של מסילות ברזל שימנה השר מקרב עובדי משרדו;

(3)   שמאי מקרקעין ששמו כלול ברשימת השמאים המכריעים לפי הוראות סעיף 202ג לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, שימנה יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין.

          (ב)  מי שממנה חבר בוועדה ימנה לו ממלא מקום אחד או יותר בהתאם להוראות סעיף קטן (א)(1) עד (3), לפי העניין.

          (ג)   הודעה על מינוי חברי הוועדה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד.

          (ד)  שר המשפטים יקבע הוראות בדבר דרכי פעולתה וסדרי דיוניה של הוועדה, ובכלל זה בעניין הארכת מועד למתן החלטת הוועדה לפי סעיף זה, מטעמים מיוחדים או אם הוועדה ביקשה מאחד הצדדים השלמת פרטים; הוועדה תקבע את סדרי דיוניה ונוהלי עבודתה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה.

          (ה)  אין בהגשת עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים על החלטת הוועדה כדי לעכב את החלטתה, אלא אם כן בית המשפט הורה אחרת.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 8 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14ו

פעולות חיזוק מורכבות (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

14ז.   (א)  (1)   מקים או מפעיל המבקש לבצע פעולת חיזוק מורכבת, יבקש את הסכמתו של בעל המקרקעין להיכנס למקרקעין לשם ביצוע הפעולה;

(2)   בבקשה כאמור בפסקה (1) יפורטו הפעולות שביצוען מתבקש, העיתוי המשוער לתחילת ביצוע הפעולות ומשך הזמן שבו לא יהיה ניתן לעשות שימוש במבנה או בחלק ממנו;

(3)   לבקשה כאמור בפסקה (1) יצורפו חוות דעת הנדסית בדבר הפעולות הדרושות ומשך ביצוען והצעה לפיצויים ולשיכון חלוף שלדעת המקים או המפעיל ראוי לתת לבעל המקרקעין.

          (ב)  התבקשה הסכמתו של בעל המקרקעין כאמור בסעיף קטן (א), ולא הודיע בעל המקרקעין בתוך 30 ימים ממועד הבקשה על הסכמתו לכניסה למקרקעין, או שהודיע על התנגדותו לכניסה למקרקעין, רשאי המקים או המפעיל, לפי העניין, לפנות לוועדה בבקשה לקבל הרשאה לכניסה למקרקעין לשם ביצוע פעולת החיזוק המורכבת (בסעיף זה – הבקשה).

          (ג)   מקים או מפעיל שהגיש בקשה ימסור לבעל המקרקעין העתק מהבקשה, בצירוף הודעה כי הוא רשאי להגיש לוועדה את התנגדותו לבקשה בתוך 30 ימים.

          (ד)  הוועדה תקיים דיון בבקשה שהוגשה, בתוך 40 ימים מיום הגשתה, שאליו יוזמנו המקים או המפעיל, לפי העניין, ובעל המקרקעין; הוועדה תמסור את החלטתה למקים או למפעיל, לפי העניין, ולבעל המקרקעין, בתוך 21 ימים ממועד הדיון.

          (ה)  הוועדה רשאית לקבל בקשה, לדחותה או להתנותה בתנאים, בשים לב לחלופות סבירות לביצוע הפעולה המנויה בבקשה, לרבות לעניין מיקום ביצוע הפעולה ומועד ביצועה, ובהתחשב בנזק שעלול להיגרם בשל הפעולה או בשל אי-ביצועה, ובלבד שלא תאשר את הבקשה אלא אם כן שוכנעה כי יש צורך לבצע פעולת חיזוק מורכבת לשם הגנה על חיי אדם או מניעת נזק משמעותי לרכוש.

          (ו)   החליטה הוועדה לקבל את הבקשה, תקבע בהחלטתה גם את תקופת הפינוי, שלא תעלה על תשעה חודשים, ואת גובה הפיצויים שבעל המקרקעין יהיה זכאי לו לפי סעיף קטן (ז); הוועדה רשאית להאריך את תקופת הפינוי בתקופות נוספות שלא יעלו על תשעה חדשים במצטבר, על פי בקשת המבקש, אם ראתה שיש הצדקה לכך מחמת מורכבות פעולות החיזוק או מטעמים מיוחדים אחרים שיירשמו; על בקשה להאריך את תקופת הפינוי ועל החלטה בעניינה יחולו הוראות סעיפים קטנים (ג) עד (ה), בשינויים המחויבים.

          (ז)   הפיצויים בשל פינוי מקרקעין, למשך זמן הפינוי, יחושבו כפי שמחושבים פיצויים בשל רכישה זמנית של זכויות חזקה ושימוש, לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, וחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-1964, והכול בשינויים המחויבים; ואולם לא יפונה בית מגורים אלא לאחר שהועמד שיכון חלוף סביר לבעל המקרקעין שהתגורר בו במועד החלטת הוועדה, או – אם הסכים בעל המקרקעין האמור לכך – לאחר ששולממו לו או לזכותו פיצויים כדי השגת שיכון חלוף סביר.

          (ח)  לא תבוצע פעולת חיזוק מורכבת במקרקעין המוחזקים בידי מערכת הביטחון, אלא לאחר שניתן לכך אישור מראש של הגוף המוסמך לכך על פי דין לגבי אותם מקרקעין.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 8 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14ז

כניסה למקרקעין לצורך ביצוע פעולה דחופה (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

14ח.  (א)  על אף האמור בסעיפים 14ב עד 14ה, מקים או מפעיל רשאי להיכנס למקרקעין לשם ביצוע פעולה קלה או פעולה משמעותית אף אם לא התקיימו התנאים לפי סימן זה, כולם או חלקם, בהתקיים שניים אלה:

(1)   מקים או מפעיל, לפי העניין, מצא כי יש צורך דחוף לביצוע פעולה במקרקעין והפעולה חיונית לשם מניעת סכנה מיידית למסילת ברזל, לסביבתה, להליכי ההקמה או הבנייה של המסילה, לשלום הציבור או לבריאותו (בסעיף זה – פעולה דחופה);

(2)   מקים או מפעיל, לפי העניין, דיווח לבעל המקרקעין ולמנהל על כניסתו למקרקעין, בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, והמנהל נתן לבעל המקרקעין הזדמנות לטעון את טענותיו, בכתב או בעל פה, בהקדם האפשרי לאחר הכניסה למקרקעין, ולא יאוחר מ-72 שעות מתחילת ביצוע הפעולה הדחופה.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א) –

(1)   לא תבוצע פעולה דחופה לפרק זמן העולה על 96 שעות, אלא באישור המנהל;

(2)   לא תבוצע כניסה למקרקעין המוחזקים בידי מערכת הביטחון לשם ביצוע פעולה דחופה, אלא לאחר שניתן לכך אישור מראש של הגוף המוסמך לכך על פי דין לגבי אותו מקום.

          (ג)   המנהל רשאי, ביוזמתו או לפי פניית בעל מקרקעין, להורות בכל עת על הפסקה של פעולה דחופה לפי סעיף זה או להגביל את פרק הזמן לביצוע פעולה כאמור.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 9 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14ח

שימוש בכוח סביר (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

14ט.  (א)  השר רשאי להסמיך, מבין עובדי המשרד, עובדים שיהיו רשאים להשתמש בכוח סביר לשם כניסה למקרקעין לשם ביצוע הפעולות כאמור בסעיף קטן (ב); לא יוסמך עובד כאמור אלא כן מתקיימים בו כל אלה:

(1)   משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

(2)   הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים;

(3)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף זה כפי שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים.

          (ב)  ביקש מקים או מפעיל להיכנס למקרקעין והתקיימו התנאים הנדרשים לפי סימן זה לשם כניסתו כאמור, או ביקש מקים או מפעיל לבצע את החלטת הוועדה, וסירב אדם להרשות כניסה או לאפשר את ביצוע החלטת הוועדה כאמור, רשאי עובד המשרד שהוסמך לפי סעיף קטן (א) להיכנס למקרקעין ולעשות שימוש בכוח סביר לשם כך, ובלבד שלא יהיה בשימוש בכוח כדי לגרום חבלה לאותו אדם.

          (ג)   לא ייכנס עובד המשרד למקרקעין כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן מצא כי הדבר נדרש לשם ביצוע הפעולות לפי סימן זה, והזהיר את המחזיק כי בכוונתו לעשות כן; ואולם לא ייכנס עובד המשרד לבית מגורים אלא על פי צו של בית משפט.

          (ד)  עובד המשרד לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

(1)   הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ולובש מדים בצבע ובצורה שהורה השר לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה;

(2)   יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

          (ה)  נכנס עובד המשרד למקרקעין לפי סעיף זה, רשאי מקים או מפעיל, לפי העניין, להתלוות אליו לשם הפעלת סמכויותיו לפי סעיף 14ב.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 10 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14ט

מניעת נזק, תיקונו ותשלום פיצויים (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

14י.   (א)  מקים או מפעיל שנכנס למקרקעין בהתאם להוראות סימן זה, יימנע, ככל שאפשר, מגרימת נזק ויחזיר את המקרקעין, בהקדם האפשרי לאחר סיום ביצוע הפעולה, למצב שהיו בו אילולא בוצעה בהם הפעולה כאמור.

          (ב)  נגרם נזק כתוצאה מביצוע פעולה כאמור בסעיף קטן (א), יתקן המקים או המפעיל, לפי העניין, על חשבונו, את הנזק או ישלם למי שנגרם לו הנזק (בסעיף זה – ניזוק) פיצויים בשל הנזק שנגרם, והכול בהקדם האפשרי.

          (ג)   דרש ניזוק ממקים או ממפעיל פיצויים בשל נזק כאמור בסעיף זה, והחליט מקים או מפעיל כאמור לדחות דרישה זו, כולה או חלקה, ימסור לניזוק הודעה מנומקת על כך בכתב, בתוך 60 ימים מיום שקיבל מהניזוק את כל המידע הנדרש לשם קבלת החלטה לגבי דרישת הפיצוי, וישלם לו, בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה, את הסכום שאינו שנוי במחלוקת.

          (ד)  דרישה לפיצויים לפי סעיף זה, מחלוקת לגבי סכום הפיצויים המגיעים לניזוק או הגשת תובענה בעניין זה, לא יהוו עילה לעיכוב הכניסה למקרקעין או לביצוע פעולות בהם, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

          (ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיו של הניזוק על פי כל דין.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 11 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14י

ערר – הוראת שעה (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

14יא. (א)  הרואה עצמו נפגע מהחלטת המנהל לפי סעיף זה רשאי לערור על ההחלטה, בתוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה לו הודעה עליה, לפני ועדת ערר שהוקמה לפי סעיף קטן (ב).

          (ב)  תוקם ועדת ערר שתדון בעררים לפי סעיף קטן (א), ואלה חבריה:

(1)   משפטן עובד המדינה, שאינו עובד המשרד, הכשיר להיות שופט בית משפט שלום, שימנה שר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   שני נציגי ציבור שאינם עובדי המדינה, שימנה השר בהסכמת שר המשפטים, כמפורט להלן:

(א)   מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, בעל ניסיון של שבע שנים לפחות כמהנדס בתחום מתחומי המדורים האלה: הנדסת מסילות ברזל; הנדסה אזרחית; הנדסת מכונות; הנדסת חשמל; הנדסת אווירונאוטיקה; הנדסת תעשייה וניהול;

(ב)   אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, בעל ניסיון מקצועי של שבע שנים לפחות.

          (ג)   ועדת הערר תקבע את סדרי עבודתה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה; סדרי דין שנקבעו לפי סעיף קטן זה יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד.

          (ד)  ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992, למעט סעיף 45 לחוק האמור, יחולו, בשינויים המחויבים, על ערר ועל ועדת ערר לפי סעיף זה.

          (ה)  החלטה סופית של ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים.

          (ו)   הוראות סעיף זה יעמדו בתוקף חמש שנים מיום תחילתו של חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 8), התשע"ה-2014; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי להאריך את תוקפו של סעיף זה לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלה על חמש שנים.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 11 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14יא

פרסום פעולות מתוכננות (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

14יב. (א)  מקים או מפעיל שבכוונתו לבצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 14ב(א), יפרסם באתר האינטרנט שלו, 30 ימים לפחות לפני מועד ביצוע הפעולה, פרטים אלה:

(1)   סוג הפעולה שבכוונתו לבצע;

(2)   העיתוי המשוער לביצוע הפעולה;

(3)   כתובת המקרקעין שבהם בכוונתו לבצע את הפעולה, ואם אין למקרקעין כתובת – פרטים אחרים המאפשרים לאתרם.

          (ב)  מקים או מפעיל יאפשר לכל מי שיבקש זאת להירשם באמצעות אתר האינטרנט שלו לרשימת תפוצה שהנרשמים אליה מקבלים עדכון על כל פרסום באתר האינטרנט כאמור בסעיף קטן (א).

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 12 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14יב

פרסום סקרים (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

14יג.  (א)  מי שביצע סקר לעניין מקרקעין מושפעים כאמור בפסקה (2) להגדרה "מקרקעין מושפעים" יפרסם באתר האינטרנט שלו את הסקר, ומי שקיבל הוראה לבצע סקר לעניין מקרקעין מושפעים כאמור בפסקאות (3) ו-(4) להגדרה האמורה יפרסם באתר האינטרנט שלו את ההוראה לביצוע הסקר.

          (ב)  המשרד, הרשות הממשלתית למים ולביוב והמשרד להגנת הסביבה יפרסמו באתרי האינטרנט שלהם הפניות לסקר או להוראה לביצוע הסקר שפורסמו כאמור בסעיף קטן (א), לפי העניין; אי-פרסום כאמור בסעיף קטן זה לא יפגע בהיותם של מקרקעין מקרקעין מושפעים.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 13 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14יג

תקנות – סימן ב' (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

14יד. (א)  השר רשאי לקבוע הוראות לעניין סימן זה, ובכלל זה הוראות בעניינים אלה:

(1)   מתן הודעה על כוונה להיכנס למקרקעין לפי סעיף 14ג(א)(1), ובכלל זה פרטים שיש לכלול בהודעה כאמור, השפות שבהן תימסר, אופן מסירת ההודעה ופעולות שיראו אותן כמסירת הודעה;

(2)   הגשת התנגדות לכניסה למקרקעין לפי סעיף 14ד(א), ובכלל זה הארכת המועד להגשת ההתנגדות, מטעמים מיוחדים;

(3)   הארכת המועד למתן החלטת המנהל לפי סעיפים 14ד(ד) ו-14ה(ד), מטעמים מיוחדים או אם המנהל ביקש מאחד הצדדים השלמת פרטים;

(4)   מסירת בקשה לבעל מקרקעין לפי סעיפים 14ה(ב) או 14ז(א) או (ג), ובכלל זה אופן מסירת הבקשה ופעולות שיראו אותן כמסירת בקשה;

(5)   מסירת החלטת הוועדה לפי סעיף 14ז(ד), ובכלל זה אופן מסירת ההחלטה ופעולות שיראו אותן כמסירת החלטה.

          (ב)  תקנות לפי סעיף קטן (א)(1), (4) ו-(5) ייקבעו בהסכמת שר המשפטים.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 13 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14יד

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

15.  (בוטל).

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

(א) המדינה הרשות לא תשא באחריות לנזק שנגרם ליבול, בין תלוש ובין מחובר, או למקרקעין חקלאיים, על ידי גצים או רמץ שפלט קטר המשמש במסילה, אם היבול או המקרקעין נמצאים בתחום שמונה מטרים מגבול המסילה, או אם הנזק נבע מתוך שבעל המקרקעין שבאותו תחום או תופשם עיבד מקרקעין בתחום האמור או שם עליהם עשב, קש או כל חומר לקיח אחר או הניח שיצטברו עליהם בין דרך צמיחה ובין בדרך אחרת.

(ב) אף במקרה אחר לא תשא המדינה הרשות באחריות לנזק שנגרם על ידי גצים או רמץ שנפלטו כאמור אלא אם הוכח שהמנהל הכללי שהמנהל לא נהג בזהירות סבירה למנוע את הפליטה.

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1177 (ה"ח 563)

ביטול סעיף 15

הנוסח הקודם:

נזק על ידי גצים

15. (א) הרשות לא תשא באחריות לנזק שנגרם ליבול, בין תלוש ובין מחובר, או למקרקעין חקלאיים, על ידי גצים או רמץ שפלט קטר המשמש במסילה, אם היבול או המקרקעין נמצאים בתחום שמונה מטרים מגבול המסילה, או אם הנזק נבע מתוך שבעל המקרקעין שבאותו תחום או תופשם עיבד מקרקעין בתחום האמור או שם עליהם עשב, קש או כל חומר לקיח אחר או הניח שיצטברו עליהם בין דרך צמיחה ובין בדרך אחרת.

(ב) אף במקרה אחר לא תשא הרשות באחריות לנזק שנגרם על ידי גצים או רמץ שנפלטו כאמור אלא אם הוכח שהמנהל לא נהג בזהירות סבירה למנוע את הפליטה.

(ג) "מקרקעין חקלאיים", לענין סעיף זה – לרבות אדמת מרעה ומקרקעין המשמשים לחורשות, למטעים או למשתלות לרבות גדרות שעליהם.

פרק ג': סדרי הסעה

כרטיסים (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

16.  (א)  לא ייכנס אדם, לשם נסיעה, אל קרון המשמש במסילה, אלא אם שילם מראש את דמי נסיעתו וקיבל כרטיס.

          (ב)  הרוצה לנסוע במסילה יקבל, עם תשלום דמי נסיעתו, כרטיס המציין את מקום המוצא ומקום היעד של הנסיעה שבעדה שולמו דמי הנסיעה.

          (ג)   הנוסע יציג לפי הדרישה את כרטיסו לפני כל פקיד רכבת שהוסמך כדין לבקר כרטיסים, וימסור לפי הדרישה את הכרטיס לפקיד רכבת שהוסמך כדין לאסוף כרטיסים.

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ד)  מפעיל מסילת הברזל רשאי לתת לאדם או לסוג בני אדם אישור, או שובר, לנסיעה חינם, במקום כרטיס, ולענין סעיף זה וסעיף 17 יראו את האישור או השובר ככרטיס.

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

(ד) המנהל הכללי המנהל רשאי לתת לאדם או לסוג בני אדם אישור, או שובר, לנסיעה חינם, במקום כרטיס, ולענין סעיף זה וסעיף 17 יראו את האישור או השובר ככרטיס.

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1177 (ה"ח 563)

16. (א) לא ייכנס אדם, לשם נסיעה, אל קרון המשמש במסילה, או אל אניית קיטור או כל כלי שיט אחר המשמש לקיום התנועה במסילה, אלא אם שילם מראש את דמי נסיעתו וקיבל כרטיס.

(ב) הרוצה לנסוע במסילה יקבל, עם תשלום דמי נסיעתו, כרטיס המציין את מקום המוצא ומקום היעד של הנסיעה שבעדה שולמו דמי הנסיעה.

(ג) הנוסע יציג לפי הדרישה את כרטיסו לפני כל פקיד רכבת שהוסמך כדין לבקר כרטיסים, וימסור לפי הדרישה את הכרטיס לפקיד רכבת שהוסמך כדין לאסוף כרטיסים.

(ד) המנהל מפעיל מסילת הברזל רשאי לתת לאדם או לסוג בני אדם אישור, או שובר, לנסיעה חינם, במקום כרטיס, ולענין סעיף זה וסעיף 17 יראו את האישור או השובר ככרטיס.

הנוסע ללא כרטיס (תיקון מס' 2) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

17.  (א)  הנוסע ללא כרטיס, או שאינו מציג או מוסר את כרטיסו כאמור בסעיף 16, חייב לשלם את דמי הנסיעה בעד המרחק שנסע בתוספת פיצוי כספי שקבע השר בתקנות[1] ובלבד שלא יעלה על 250 שקלים חדשים או על סכום גבוה יותר שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת; בתקנות כאמור רשאי השר לקבוע פיצוי כספי בשיעורים שונים בהתחשב, בין השאר, בסוג המסילה, בדמי הנסיעה או במועד התשלום, וכן, לקבוע נסיבות שבהן יהא אדם פטור מתשלום הפיצוי הכספי.

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ב)  התעורר ספק בדבר המקום שממנו יצא הנוסע, יחושבו דמי הנסיעה מן המקום שממנו יצאה הרכבת.

(תיקון מס' 2)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ג)   דמי הנסיעה והפיצוי הכספי לפי סעיף זה (להלן - החיוב המוגדל), ישולמו לפי הדרישה לפקיד רכבת שהוסמך כדין לאסוף כרטיסים, ופקיד הרכבת יעבירם לגוף שהסמיכו כאמור.

(תיקון מס' 2)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ד)  (1)   לא שולם החיוב המוגדל על אתר, עם דרישת פקיד הרכבת כאמור בסעיף קטן (ג), ימסור פקיד הרכבת לחייב בתשלום דרישה בכתב לשלם את החיוב המוגדל בתוך 30 ימים מיום מסירת הדרישה כאמור (להלן - דרישה לתשלום);

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

(1א) מסירת דרישה לתשלום לחייב כאמור בפסקה (1) תיחשב כמסירת התראה לפי סעיף 81א1(ב) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (בסעיף זה – התראה), בדבר הכוונה להגיש את הדרישה לתשלום לביצוע בהוצאה לפועל כתביעה על סכום קצוב אם לא ישולם החיוב במוגדל בתוך המועד כאמור באותה פסקה;

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

(2)   בדרישה לתשלום יצוין כי מסירתה נחשבת כמסירת התראה וכי החייב רשאי להגיש התנגדות לתביעה אם תוגש;

(3)   לא שולם החיוב המוגדל בתוך המועד כאמור בפסקה (1), ייתוספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961, עד למועד תשלומו.

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ה)  (בוטל).

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ו)   (בוטל).

(תיקון מס' 2)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ז)   שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לביצוע סעיף קטן (ד), לרבות בענינים אלה:

(1)   נוסח הדרישה לתשלום והפרטים שיצוינו בה;

(2)   דרכי המסירה וההמצאה של הדרישה לתשלום לחייב בתשלום;

(3)   המועד לתשלום החיוב המוגדל;

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

(4)   (נמחקה).

(תיקון מס' 2)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ח)  הסכום האמור בסעיף קטן (א) יעודכן, בכל שנה, ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת מדד חודש אוקטובר 2001, ויעוגל לשקל החדש הקרוב; לענין זה, "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 146 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

17. (א) הנוסע ללא כרטיס, או שאינו מציג או מוסר את כרטיסו כאמור בסעיף 16, חייב לשלם את דמי הנסיעה בעד המרחק שנסע בתוספת קנס שקבע השר בתקנות ובלבד שלא יעלה על כפל דמי הנסיעה; בתקנות כאמור רשאי השר לקבוע נסיבות שבהן יהא אדם פטור מתשלום הקנס בתוספת פיצוי כספי שקבע השר בתקנות ובלבד שלא יעלה על 180 שקלים חדשים; בתקנות כאמור רשאי השר לקבוע פיצוי כספי בשיעורים שונים בהתחשב, בין השאר, בסוג המסילה או במועד התשלום, וכן, לקבוע נסיבות שבהן יהא אדם פטור מתשלום הפיצוי הכספי.

(ב) התעורר ספק בדבר המקום שממנו יצא הנוסע, יחושבו דמי הנסיעה מן המקום שממנו יצאה הרכבת או אניית הקיטור או כלי השיט האחר.

(ג) דמי הנסיעה וקנס לפי סעיף זה והפיצוי הכספי לפי סעיף זה (להלן - החיוב המוגדל), ישולמו לפי הדרישה לפקיד רכבת שהוסמך כדין לאסוף כרטיסים, ואם לא שולמו כן אפשר לגבותם כדרך שגובים קנס שהוטל על פי פקודה זו ופקיד הרכבת יעבירם לרשות או לגוף שאינו הרשות ושבו הוא עובד, לפי הענין.

(ד) (1) לא שולם החיוב המוגדל על אתר, עם דרישת פקיד הרכבת כאמור בסעיף קטן (ג), ימסור פקיד הרכבת לחייב בתשלום דרישה בכתב לשלם את החיוב המוגדל בתוך המועד שנקבע בתקנות לפי סעיף קטן (ז) (להלן - דרישה לתשלום);

(2) בדרישה לתשלום יצוינו זכותו של החייב בתשלום להגיש ערר לבית משפט כאמור בסעיף קטן (ה) והאפשרות להגיש בקשה לביצוע הדרישה לתשלום בלשכת הוצאה לפועל;

(3) לא שולם החיוב המוגדל בתוך המועד כאמור בפסקה (1), ייתוספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961, עד למועד תשלומו.

(ה) (1) על דרישה לתשלום ניתן להגיש ערר לבית משפט השלום;

(2) על החלטת בית המשפט בערר שהוגש לפי פסקה (1) ניתן לערער ברשות לבית המשפט המחוזי אשר ידון בערעור בשופט אחד.

(ו) (1) לא שולם החיוב המוגדל לפי הוראות סעיף קטן (ד), ולא הוגש ערר לבית המשפט לפי הוראות סעיף קטן (ה), או שהערר נדחה, ניתנת הדרישה לתשלום לביצוע כמו פסק דין של בית משפט בענין אזרחי, ויחולו לענין זה ההוראות לפי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן - חוק ההוצאה לפועל), בשינויים המחויבים, ובכפוף להוראות לפי סעיף זה;

(2) (א) המבקש את ביצועה של דרישה לתשלום יגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה על כך בדרך שתיקבע בתקנות לפי סעיף קטן (ז);

(ב) הוגשה בקשה לביצוע דרישה לתשלום בלשכת הוצאה לפועל, לא יינקטו הליכים לביצועה אלא לאחר המצאת אזהרה ולאחר שחלפה התקופה שנקבעה באזהרה;

(ג) הוגשה בקשה לביצוע דרישה לתשלום בלשכת הוצאה לפועל, רשאי החייב בתשלום להגיש התנגדות לביצועה במועד ובדרך שייקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (ז) (להלן - התנגדות להוצאה לפועל); ואולם חייב בתשלום שהגיש ערר לפי הוראות סעיף קטן (ה) לא יהא רשאי להגיש התנגדות להוצאה לפועל;

(ד) הוגשה התנגדות להוצאה לפועל, יעכב ראש ההוצאה לפועל את הביצוע ויעביר את הענין לבית המשפט; לענין הדיון בבית המשפט רואים את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר לפי תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984.

(ז) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לביצוע סעיפים קטנים (ד) עד (ו), לרבות בענינים אלה:

(1) נוסח הדרישה לתשלום והפרטים שיצוינו בה;

(2) דרכי המסירה וההמצאה של הדרישה לתשלום לחייב בתשלום;

(3) המועד לתשלום החיוב המוגדל;

(4) דרכי ההגשה של ערר וערעור לבית המשפט, של בקשה לביצוע דרישה לתשלום בלשכת הוצאה לפועל ושל התנגדות להוצאה לפועל, הפרטים שייכללו בהם והמועדים להגשתם.

(ח) הסכום האמור בסעיף קטן (א) יעודכן, בכל שנה, ב-1 בינואר וב-1 ביולי, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת מדד חודש נובמבר 2001, ויעוגל לשקל החדש הקרוב; לענין זה, "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1177 (ה"ח 563)

17. (א) הנוסע ללא כרטיס, או שאינו מציג או מוסר את כרטיסו כאמור בסעיף 16, חייב לשלם את דמי הנסיעה בעד המרחק שנסע בתוספת פיצוי כספי שקבע השר בתקנות ובלבד שלא יעלה על 180 250 שקלים חדשים או על סכום גבוה יותר שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת; בתקנות כאמור רשאי השר לקבוע פיצוי כספי בשיעורים שונים בהתחשב, בין השאר, בסוג המסילה, בדמי הנסיעה או במועד התשלום, וכן, לקבוע נסיבות שבהן יהא אדם פטור מתשלום הפיצוי הכספי.

(ב) התעורר ספק בדבר המקום שממנו יצא הנוסע, יחושבו דמי הנסיעה מן המקום שממנו יצאה הרכבת או אניית הקיטור או כלי השיט האחר.

(ג) דמי הנסיעה והפיצוי הכספי לפי סעיף זה (להלן - החיוב המוגדל), ישולמו לפי הדרישה לפקיד רכבת שהוסמך כדין לאסוף כרטיסים, ופקיד הרכבת יעבירם לרשות או לגוף שאינו הרשות ושבו הוא עובד, לפי הענין לגוף שהסמיכו כאמור.

(ד) (1) לא שולם החיוב המוגדל על אתר, עם דרישת פקיד הרכבת כאמור בסעיף קטן (ג), ימסור פקיד הרכבת לחייב בתשלום דרישה בכתב לשלם את החיוב המוגדל בתוך המועד שנקבע בתקנות לפי סעיף קטן (ז) בתוך 30 ימים מיום מסירת הדרישה כאמור (להלן - דרישה לתשלום);

(2) בדרישה לתשלום יצוינו זכותו של החייב בתשלום להגיש ערר לבית משפט כאמור בסעיף קטן (ה) והאפשרות להגיש בקשה לביצוע הדרישה לתשלום בלשכת הוצאה לפועל;

(1א) מסירת דרישה לתשלום לחייב כאמור בפסקה (1) תיחשב כמסירת התראה לפי סעיף 81א1(ב) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (בסעיף זה – התראה), בדבר הכוונה להגיש את הדרישה לתשלום לביצוע בהוצאה לפועל כתביעה על סכום קצוב אם לא ישולם החיוב במוגדל בתוך המועד כאמור באותה פסקה;

(2) בדרישה לתשלום יצוין כי מסירתה נחשבת כמסירת התראה וכי החייב רשאי להגיש התנגדות לתביעה אם תוגש;

(3) לא שולם החיוב המוגדל בתוך המועד כאמור בפסקה (1), ייתוספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961, עד למועד תשלומו.

(ה) (1) על דרישה לתשלום ניתן להגיש ערר לבית משפט השלום;

(2) על החלטת בית המשפט בערר שהוגש לפי פסקה (1) ניתן לערער ברשות לבית המשפט המחוזי אשר ידון בערעור בשופט אחד.

(ו) (1) לא שולם החיוב המוגדל לפי הוראות סעיף קטן (ד), ולא הוגש ערר לבית המשפט לפי הוראות סעיף קטן (ה), או שהערר נדחה, ניתנת הדרישה לתשלום לביצוע כמו פסק דין של בית משפט בענין אזרחי, ויחולו לענין זה ההוראות לפי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן - חוק ההוצאה לפועל), בשינויים המחויבים, ובכפוף להוראות לפי סעיף זה;

(2) (א) המבקש את ביצועה של דרישה לתשלום יגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה על כך בדרך שתיקבע בתקנות לפי סעיף קטן (ז);

(ב) הוגשה בקשה לביצוע דרישה לתשלום בלשכת הוצאה לפועל, לא יינקטו הליכים לביצועה אלא לאחר המצאת אזהרה ולאחר שחלפה התקופה שנקבעה באזהרה;

(ג) הוגשה בקשה לביצוע דרישה לתשלום בלשכת הוצאה לפועל, רשאי החייב בתשלום להגיש התנגדות לביצועה במועד ובדרך שייקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (ז) (להלן - התנגדות להוצאה לפועל); ואולם חייב בתשלום שהגיש ערר לפי הוראות סעיף קטן (ה) לא יהא רשאי להגיש התנגדות להוצאה לפועל;

(ד) הוגשה התנגדות להוצאה לפועל, יעכב ראש ההוצאה לפועל את הביצוע ויעביר את הענין לבית המשפט; לענין הדיון בבית המשפט רואים את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר לפי תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.

(ז) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לביצוע סעיפים קטנים (ד) עד (ו) סעיף קטן (ד), לרבות בענינים אלה:

(1) נוסח הדרישה לתשלום והפרטים שיצוינו בה;

(2) דרכי המסירה וההמצאה של הדרישה לתשלום לחייב בתשלום;

(3) המועד לתשלום החיוב המוגדל;

(4) דרכי ההגשה של ערר וערעור לבית המשפט, של בקשה לביצוע דרישה לתשלום בלשכת הוצאה לפועל ושל התנגדות להוצאה לפועל, הפרטים שייכללו בהם והמועדים להגשתם.

(ח) הסכום האמור בסעיף קטן (א) יעודכן, בכל שנה, ב-1 בינואר וב-1 ביולי, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת מדד חודש נובמבר מדד חודש אוקטובר 2001, ויעוגל לשקל החדש הקרוב; לענין זה, "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

תנאים וסדרים לנסיעה והובלה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

18.  (א)  בפרק זה להלן -

          "טובין" - לרבות חבילות ומשק חי;

          "רכבת" – (בוטלה).

          (ב)  דמי נסיעה ודמי הובלה ששולמו בעד הסעת נוסעים או טובין ברכבת פלונית, יראו כאילו נתקבלו בתנאי מפורש שבאותה רכבת יהיה מקום לאותם נוסעים או טובין.

          (ג)   לא נמצא מקום לכל אותם נוסעים או טובין, תהיה עדיפות לנוסעים שרכשו כרטיסיהם למרחק הגדול ביותר, ומבין הנוסעים שרכשו כרטיסים למרחק אחד תהא עדיפות לפי סדר הרכישה; והוא הדין לענין טובין.

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

          (ד)  לחיילים בתפקיד, לשקי דואר ולדברי דואר תהיה עדיפות על פני הציבור להסעה במסילה, ללא התחשבות במרחק או בסדר האמורים בסעיף קטן (ג).

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

(ד) לחיילים בתפקיד, לאדם הנוסע בשירות המדינה, לשקי דואר ולדברי דואר תהיה עדיפות על פני הציבור להסעה במסילה, ללא התחשבות במרחק או בסדר האמורים בסעיף קטן (ג).

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1178 (ה"ח 563)

(א) בפרק זה להלן -

"טובין" - לרבות חבילות ומשק חי;

"רכבת" - לרבות אניית קיטור וכלי שיט אחר.

סירוב להוביל דברים מסוכנים

19.  פקיד רכבת רשאי לסרב להוביל חבילה אם הוא חושד שיש בה דבר מסוכן או פוגעני, ורשאי פקיד רכבת לדרוש פתיחתה כדי לברר תכולתה, ורשאי הוא לעכב הובלתה של חבילה כאמור, אף אם נתקבלה להובלה על ידי פקיד רכבת אחר, עד שיברר להנחת דעתו את טיב תכולתה.

מכירה בשל  אי-תשלום דמי הובלה (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

20.  (א)  נדרש אדם לשלם סכום המגיע בעד הובלת חבילות ולא שילם, רשאי מפעיל מסילת ברזל ארצית לעכב אותן, כולן או מקצתן, ולמכור מהן במכירה פומבית כדי כיסוי הסכום האמור והוצאות העיכוב והמכירה, ובלבד שהודיע על כך לאותו אדם זמן סביר מראש.

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ב)  אם כבר הוצאו החבילות מהמסילה, רשאי מפעיל מסילת ברזל ארצית לנהוג כאמור בסעיף קטן (א) בחבילות של אותו אדם הנמצאות אותה שעה במסילה או שיגיעו לידי מפעיל מסילת ברזל ארצית לאחר מכן.

          (ג)   יתרת דמי המכר לפי סעיף זה וחבילות שלא נמכרו, יימסרו לאדם הזכאי להן.

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ד)  הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של מפעיל מסילת ברזל ארצית להגיש תובענה על הסכום המגיע כאמור.

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

20. (א) נדרש אדם לשלם סכום המגיע בעד הובלת חבילות ולא שילם, רשאי המנהל הכללי המנהל לעכב אותן, כולן או מקצתן, ולמכור מהן במכירה פומבית כדי כיסוי הסכום האמור והוצאות העיכוב והמכירה, ובלבד שהודיע על כך לאותו אדם זמן סביר מראש.

(ב) אם כבר הוצאו החבילות מהמסילה, רשאי המנהל הכללי המנהל לנהוג כאמור בסעיף קטן (א) בחבילות של אותו אדם הנמצאות אותה שעה במסילה או שיגיעו לידי המנהל הכללי המנהל לאחר מכן.

(ג) יתרת דמי המכר לפי סעיף זה וחבילות שלא נמכרו, יימסרו לאדם הזכאי להן.

(ד) הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות המדינה מזכות הרשות להגיש תובענה על הסכום המגיע כאמור.

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1178 (ה"ח 563)

20. (א) נדרש אדם לשלם סכום המגיע בעד הובלת חבילות ולא שילם, רשאי המנהל מפעיל מסילת ברזל ארצית לעכב אותן, כולן או מקצתן, ולמכור מהן במכירה פומבית כדי כיסוי הסכום האמור והוצאות העיכוב והמכירה, ובלבד שהודיע על כך לאותו אדם זמן סביר מראש.

(ב) אם כבר הוצאו החבילות מהמסילה, רשאי המנהל מפעיל מסילת ברזל ארצית לנהוג כאמור בסעיף קטן (א) בחבילות של אותו אדם הנמצאות אותה שעה במסילה או שיגיעו לידי המנהל מפעיל מסילת ברזל ארצית לאחר מכן.

(ג) יתרת דמי המכר לפי סעיף זה וחבילות שלא נמכרו, יימסרו לאדם הזכאי להן.

(ד) הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות הרשות מזכותו של מפעיל מסילת ברזל ארצית להגיש תובענה על הסכום המגיע כאמור.

הצהרה

21.  הובאו טובין למסילה לשם הובלה בה או שהובלו בה, רשאי פקיד רכבת לדרוש מבעלם או מהמטפל בהם למסור לו הצהרה מדוייקת בכתב, חתומה בידו, על תיאורם ומספרם או כמותם; הוראה זו לא תחול על מטען אישי.

שמירת טובין על חשבון הבעל (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

22.  טובין שהבעל לא הוציאם תוך זמן שקבע מפעיל מסילת ברזל ארצית, רשאי מפעיל מסילת ברזל ארצית, אם שוכנע שהדבר דרוש למניעת צפיפות יתירה לתנועה במסילה, לסלקם ולהחזיקם על חשבון הבעל במקום שיראה מתאים לכך, ובלבד שניתנה תחילה לבעל הודעה להוציאם כאמור; לא היו הבעל או מענו ידועים למפעיל – יפרסם את ההודעה ברבים בדרך הנראית לו.

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

22. טובין שהבעל לא הוציאם תוך זמן שקבע המנהל הכללי המנהל, רשאי המנהל הכללי המנהל, אם שוכנע שהדבר דרוש למניעת צפיפות יתירה לתנועה במסילה, לסלקם ולהחזיקם על חשבון הבעל במקום שיראה מתאים לכך, ובלבד שניתנה תחילה לבעל הודעה להוציאם כאמור; לא היו הבעל או מענו ידועים למנהל הכללי למנהל - יפרסם את ההודעה ברבים בדרך הנראית לו.

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1178 (ה"ח 563)

22. טובין שהבעל לא הוציאם תוך זמן שקבע המנהל מפעיל מסילת ברזל ארצית, רשאי המנהל מפעיל מסילת ברזל ארצית, אם שוכנע שהדבר דרוש למניעת צפיפות יתירה לתנועה במסילה, לסלקם ולהחזיקם על חשבון הבעל במקום שיראה מתאים לכך, ובלבד שניתנה תחילה לבעל הודעה להוציאם כאמור; לא היו הבעל או מענו ידועים למנהל למפעיל – יפרסם את ההודעה ברבים בדרך הנראית לו.

פיצויים בשל אבדן והיזק (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

23.  (א)  לא יהא אדם זכאי לפיצויים בעד אבדן או היזק של חבילות שקיבל מפעיל מסילת ברזל ארצית להובלה במסילה, אלא אם הוגשה תביעתו למפעיל בכתב תוך חודש מיום שנתקבלו החבילות כאמור.

          (ב)  נלקחו החבילות מהמסילה והנשגר נתן עליהם, לפקיד הרכבת שמסר לו אותן, קבלה ללא הסתייגות, לא תקובל תביעה בשל נזק לחבילות.

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

(א) לא יהא אדם זכאי לפיצויים בעד אבדן או היזק של חבילות שקיבל המנהל הכללי המנהל להובלה במסילה, אלא אם הוגשה תביעתו למנהל בכתב תוך חודש מיום שנתקבלו החבילות כאמור.

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1178 (ה"ח 563)

(א) לא יהא אדם זכאי לפיצויים בעד אבדן או היזק של חבילות שקיבל המנהל מפעיל מסילת ברזל ארצית להובלה במסילה, אלא אם הוגשה תביעתו למנהל למפעיל בכתב תוך חודש מיום שנתקבלו החבילות כאמור.

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

פרק ג'1: אסדרה, רישוי ופיקוח לעניין מסילת ברזל ארצית

מיום 3.5.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 600 (ה"ח 868)

הוספת פרק ג'1

הגדרות – פרק ג'1 (תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

23א.  בפרק זה –

          "אתת" – מי שמפעיל מערכות איתות הנדרשות לשם תנועת רכבות במסילת ברזל ארצית;

          "בית ספר להכשרה" – בית ספר להכשרת בעלי תפקיד או בעלי רישיון לנהיגת רכבת ארצית;

          "בעל רישיון לנהיגת רכבת ארצית" – מי שבידו רישיון לנהיגת רכבת ארצית;

          "בעל תפקיד" – בעל תפקיד הדרכה או בעל תפקיד מסילתי;

          "בעל תפקיד הדרכה" – מי שממלא תפקיד הדרכה ומתקיימים בו התנאים למלא תפקיד כאמור לפי פקודה זו;

          "בעל תפקיד מסילתי" – מי שממלא תפקיד מסילתי ומתקיימים בו התנאים למלא תפקיד כאמור לפי פקודה זו;

          "בקר מסילה" – מי שמאשר את תקינותה של מסילת ברזל ארצית;

          "בקר מתחם רכבת" – מי שמאשר את תקינותה של רכבת ארצית ואת כשירותה לנסיעה במסילת ברזל ארצית ואחראי על בטיחות התפעול במתחם רכבת;

          "בקר רכבת נוסעים" – מי שאחראי לתפעול בטיחותי של רכבת ארצית המסיעה נוסעים לקראת נסיעתה במסילת ברזל ארצית ובמהלכה;

          "מפעיל" – מפעיל מסילת ברזל ארצית;

          "מתחם רכבת" – אזור המיועד לתפעול ולתחזוקה של רכבת ארצית, שניתן לערוך בו פעולות עיתוק;

          "עיתוק", של קרון או קטר – לרבות שינוי הסדר שלהם;

          "עתק" – מי שמבצע פעולות עיתוק;

          "רישיון לנהיגת רכבת ארצית" – רישיון שניתן בהתאם להוראות סעיף 23ד;

          "תפקיד הדרכה" – כל אחד מאלה:

(1)   בוחן מועמדים לתפקיד מסילתי או לקבלת רישיון לנהיגת רכבת ארצית וכן בוחן בעל תפקיד מסילתי או בעל רישיון כאמור לשם שמירה על כשירותם הנמשכת;

(2)   חונך המלווה מועמד לקבלת רישיון לנהיגת רכבת ארצית או מועמד לתפקיד מסילתי במסגרת הכשרה מעשית ובהתאם לתכנית הדרכה בבית ספר להכשרה, והוא בעל רישיון כאמור או בעל תפקיד מסילתי, התואם לסוג הרישיון או התפקיד שהמועמד מבקש לקבל או למלא, והכל לפי העניין;

(3)   מדריך ומכשיר מועמדים לקבלת רישיון לנהיגת רכבת ארצית או מועמדים לתפקיד מסילתי וכן מדריך ומכשיר בעלי רישיון כאמור או בעלי תפקידים כאמור בהתאם לתכנית הדרכה עיונית ומעשית בבית ספר להכשרה, שמתקיימים בהם התנאים למלא תפקיד של חונך כאמור בפסקה (2);

(4)   ממונה פדגוגי שאחראי על גיבוש וניהול הכשרה של מועמדים לקבלת רישיון לנהיגת רכבת ארצית או מועמדים לתפקיד מסילתי או של בעלי רישיון לנהיגת רכבת ארצית או בעלי תפקיד מסילתי;

(5)   מנהל מקצועי של בית ספר להכשרה;

          "תפקיד מסילתי" – כל אחד מאלה:

(1)   אתת;

(2)   בקר מסילה;

(3)   בקר מתחם רכבת;

(4)   בקר רכבת נוסעים;

(5)   עתק.

מיום 3.4.2018

הגדרת "מפעיל" מיום 3.5.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 600 (ה"ח 868)

הוספת סעיף 23א

הפעלת מסילת ברזל ארצית בהתאם לתכנית הפעלה מאושרת (תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

23ב.  (א)  לא יפעיל אדם מסילת ברזל ארצית אלא על פי תכנית הפעלה שאישר המנהל.

          (ב)  תכנית הפעלה תכלול חובות בעניינים המפורטים להלן וכן חובות בעניינים שקבע השר לפי סעיף 57(א)(7א) וחובות לפי דין:

(1)   תכנית לניהול הבטיחות במסילת הברזל הארצית, ובכלל זה הטיפול באירועים בטיחותיים ובאירועים חריגים, בדיקתם והטיפול במסילה בעת התרחשותם; לעניין זה, "אירוע בטיחותי" – כהגדרתו בסעיף 46כט כפי שהוחל בסעיף 23יג;

(2)   הליכי מיון וקבלה לעבודה ותכנית ההכשרה שיעברו בעלי רישיון לנהיגת רכבת ארצית לפי סעיף 23ד ובעלי תפקיד מסילתי לפי סעיף 23ז במסגרת המפעיל או במסגרת בית ספר להכשרה, לרבות סוגי בעלי תפקיד הדרכה שיעבירו את ההכשרה וניסיונם, והאמצעים שינקוט המפעיל לצורך בקרה ואכיפה כלפי בעלי רישיון ובעלי תפקיד כאמור, ובכלל זה אכיפתן של הוראות המנהל שניתנו בהתאם להוראות סעיף 23ה;

(3)   תנאי התפעול והתחזוקה של מסילת הברזל הארצית והאמצעים הנדרשים להפעלה תקינה של המסילה, ובכלל זה –

(א)   צי הרכבות וכלי הרכב, היקפו, תכולתו, תחזוקתו וחידושו;

(ב)   אמצעים טכנולוגיים, לרבות אמצעים לבקרה אחר תנועת הרכבת הארצית, מערכות ניהול צי הרכב בזמן אמת, ואמצעים טכנולוגיים שיאפשרו בקרה אחר העמידה בתכנית ההפעלה;

(4)   סדרי ההפעלה של מסילת הברזל הארצית, ובכלל זה תנאי ההסעה של נוסעים ושל כבודתם ברכבת הארצית ותנאי ההובלה של מטענים ברכבת הארצית;

(5)   התשתיות הנדרשות לשם הפעלת מסילת הברזל הארצית, ובכלל זה תחנות, מקומות לחניית הרכבת הארצית ומתחמי רכבת;

(6)   הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שמפעיל נדרש לתת, ובכלל זה לוחות הזמנים ושירות לקוחות;

(7)   אמצעים טכנולוגיים הנדרשים לשם העברת מידע ללקוחות המפעיל בכל הקשור לתנועת הרכבת הארצית, לרבות מערכות מידע לציבור, הפעלתם ותחזוקתם, אופן העברת המידע לשם קליטתו במערכות מידע ותפעול, וכן אופן יישומן של ההוראות לפי סעיף 53א;

(8)   אופן העברת דיווחים למנהל לגבי פעילותו של מפעיל, בעניינים ובמועדים שנקבעו לפי פקודה זו או לפי דרישת המנהל, לרבות לעניין עמידת המפעיל בתנאי תכנית ההפעלה, וכן האמצעים הנדרשים לשם העברת דיווחים כאמור.

מיום 3.4.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 601 (ה"ח 868)

הוספת סעיף 23ב

חובת נהיגה ברכבת ארצית ברישיון (תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

23ג.   (א)  לא ינהג אדם ברכבת ארצית אלא אם כן נתן לו המנהל רישיון לנהיגת רכבת ארצית לפי הוראות פרק זה, ובהתאם לתנאים ולמגבלות שנקבעו ברישיון לפי סעיף 23ד(ב).

          (ב)  השר רשאי לקבוע מקרים או נסיבות שבהם יהיה אדם פטור מחובת קבלת רישיון לנהיגת רכבת ארצית או מעמידה בתנאי מהתנאים לקבלת רישיון כאמור לפי פקודה זו, בתנאים שיקבע, וכן רשאי הוא לקבוע מקרים או נסיבות שבהם רשאי המנהל לפטור אדם מחובת קבלת רישיון או מעמידה בתנאי מהתנאים כאמור, בתנאים שיקבע.

מיום 3.7.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 602 (ה"ח 868)

הוספת סעיף 23ג

תנאים למתן רישיון לנהיגת רכבת ארצית או לחידושו (תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

23ד.  (א)  המנהל ייתן למבקש רישיון לנהיגת רכבת ארצית או יחדשו, אם שוכנע שמתקיימים בו התנאים שקבע השר לפי סעיף קטן (ב) ולפי סעיף 57(א).

          (ב)  השר יקבע תנאים למתן רישיון לנהיגת רכבת ארצית או לחידושו, ובין השאר תנאים בעניינים אלה, ורשאי הוא לקבוע תנאים שונים לסוגים שונים של רישיונות:

(1)   דרישת גיל מזערי של המבקש;

(2)   השכלה, הכשרה, מיומנות, ידע וניסיון מקצועי הנדרשים לצורך קבלת הרישיון, לרבות הכרה בהכשרה ובניסיון מחוץ לישראל;

(3)   תנאים לעניין התאמה גופנית, בריאותית ונפשית הנדרשת מהמבקש, וההליכים לבדיקת התאמה כאמור;

(4)   נסיבות שיש בהן כדי להעיד כי מתן הרישיון לנהיגת רכבת ארצית עלול לגרום לסכנה בטיחותית ולפיכך לא ראוי לתת למבקש רישיון כאמור.

          (ג)   המנהל רשאי שלא לתת רישיון לנהיגת רכבת ארצית או לחדשו אם המבקש הורשע בעבירה שנקבעה לפי סעיף 57(א)(7יא), או תלוי ועומד נגדו כתב אישום בשל חשד לביצוע עבירה כאמור.

          (ד)  הוראות סעיף 46כא יחולו לעניין רישיון לנהיגת רכבת ארצית, בשינויים המחויבים.

מיום 3.7.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 602 (ה"ח 868)

הוספת סעיף 23ד

סמכויות המנהל לגבי רישיון לנהיגת רכבת ארצית (תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

23ה.  (א)  שוכנע המנהל כי הדבר דרוש מטעמי בטיחות, רשאי הוא לתת לבעל רישיון לנהיגת רכבת ארצית הוראות הדרושות לשמירת בטיחות הנהיגה וכן הוראות המחייבות את בעל הרישיון לקבל הדרכה, כפי שיורה; הוראות כאמור יינתנו בכתב; נתן המנהל הוראות כאמור, ימסור הודעה על כך למפעיל בצירוף אותן הוראות.

          (ב)  הוראות סעיף 46כח יחולו לעניין סמכויות המנהל לפי סעיף זה וסעיף 23ד, ולפי סעיפים 46כב ו-46כג כפי שהוחלו בסעיף 23ו.

מיום 3.7.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 603 (ה"ח 868)

הוספת סעיף 23ה

הוראות לעניין הגבלת רישיון לנהיגת רכבת ארצית, התלייתו, פסילתו או סירוב לחדשו (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2017

23ו.   הוראות סעיפים 46כב(א), (ב), (ה) ו-(ו), 46כג ו-46כד יחולו לעניין רישיון לנהיגת רכבת ארצית, בשינויים המחויבים, ולעניין סעיף 46כב – גם בשינויים אלה:

(1)  בסעיף קטן (א) –

(א)   בפסקה (3), במקום "לפי סעיף 46יט" יקראו "לפי סעיף 23ד";

(ב)   בפסקה (4), במקום "לפי סימן זה" יקראו "לפי פקודה זו";

(ג)    בפסקה (5), במקום "בסעיף 46כט" יקראו "בסעיף 46כט כפי שהוחל בסעיף 23יג";

(2)  בסעיף קטן (ו), במקום "בעל היתר ההפעלה" יקראו "למפעיל מסילת ברזל ארצית".

מיום 3.7.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 603 (ה"ח 868)

הוספת סעיף 23ו

תנאים למילוי תפקיד מסילתי ותפקיד הדרכה (תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

23ז.   (א)  אדם רשאי למלא תפקיד מסילתי במסילת ברזל ארצית אם הוא בעל השכלה כמפורט בתוספת, אם הוא עומד בתנאים שנקבעו לפי סעיף 57(א), וכן אם מתקיימים בו תנאים שקבע השר בעניינים אלה:

(1)   תנאים לעניין התאמה גופנית, בריאותית ונפשית הנדרשת כדי למלא את התפקיד והליכים לבדיקת התאמה כאמור;

(2)   תנאים המביאים בחשבון הרשעות פליליות של המועמד לתפקיד או של בעל התפקיד, בעבירות שנקבעו לפי סעיף 57(א)(7יא); תקנות לפי פסקה זו טעונות אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת;

(3)   תנאים לעניין הכשרה, מיומנות, ידע וניסיון מקצועי הנדרשים לתפקיד, ובכלל זה הוראות לעניין הכרה בהכשרה ובניסיון שנרכשו מחוץ לישראל; בתקנות לפי פסקה זו רשאי השר לקבוע תנאים שונים לסוגים שונים של תפקידים.

          (ב)  אדם רשאי למלא תפקיד הדרכה לעניין מסילת ברזל ארצית אם מתקיימים בו התנאים לפי סעיפים קטנים (א)(2) ו-(3) ו-(ג) ולפי סעיף 57(א), ולעניין תפקיד הדרכה הכולל הכשרה מעשית – גם התנאי לפי סעיף קטן (א)(1).

          (ג)   השר, לאחר התייעצות עם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין ההשכלה הנדרשת מבעלי תפקיד הדרכה, כולם או חלקם, ורשאי הוא לקבוע בדרך האמורה הוראות שונות לסוגי תפקידי הדרכה.

          (ד)  לשם בחינת התקיימות התנאים לפי הוראות סעיף קטן (א)(2), ימסור המנהל למפעיל הודעה שבה יצוין אם מתקיימים במועמד לתפקיד או בבעל התפקיד התנאים כאמור, בלבד.

מיום 3.4.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 604 (ה"ח 868)

הוספת סעיף 23ז

הוראות לעניין כשירות נמשכת של בעל תפקיד ושל בעל רישיון לנהיגת רכבת ארצית (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2017

23ח.  בעל תפקיד ובעל רישיון לנהיגת רכבת ארצית ישתתפו מעת לעת בהשתלמויות לשם שמירה על כשירותם הנמשכת, ובכלל זה יחויבו לעמוד בבחינות, והכול בהתאם להוראות שקבע השר.

מיום 3.4.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 604 (ה"ח 868)

הוספת סעיף 23ח

רישיון להפעלת בית ספר להכשרה (תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

23ט.  (א)  לא יפעיל אדם בית ספר להכשרה, אלא אם כן קיבל רישיון לכך מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרישיון.

          (ב)  המנהל ייתן רישיון להפעלת בית ספר להכשרה, אם שוכנע שמתקיימים במבקש הרישיון התנאים שלהלן, ורשאי הוא לתת רישיונות שונים לסוגי הכשרה או לסוגי בעלי תפקיד או בעלי רישיון לנהיגת רכבת ארצית:

(1)   לא מתקיימים בו התנאים לפי סעיף 23ז(א)(2) לעניין הרשעות פליליות של מבקש הרישיון;

(2)   מבקש הרישיון התקשר עם בעלי תפקיד הדרכה כדי שידריכו בבית הספר שהוא מפעיל, ובלבד שהם עומדים בתנאים לפי סעיף 23ז(א)(2) ו-(3), ולעניין תפקידי הדרכה מעשית – גם בתנאי לפי סעיף 23ז(א)(1);

(3)   תנאים נוספים שקבע השר למתן רישיון להפעלת בית ספר להכשרה בעניינים המפורטים להלן, ורשאי השר לקבוע תנאים שונים לסוגי רישיון שונים:

(א)   מספר בעלי תפקיד הדרכה הנדרשים למתן ההכשרה, סוגיהם והניסיון הנדרש מהם;

(ב)   המבנים, האמצעים והמיתקנים הנדרשים לשם קיום ההכשרה;

(ג)    תוכני הלימוד;

(ד)   רמת ההכשרה בבית הספר ואופן הפיקוח שיופעל בבית הספר על תכני הלימוד;

(ה)   סדרי ההפעלה של בית הספר לשם הבטחת הרמה המקצועית של ההכשרה שתינתן בו.

          (ג)   המנהל יפרסם באתר האינטרנט של המשרד רשימה של בתי הספר להכשרה שהם בעלי רישיונות תקפים לפי סעיף זה, שתכלול, בין השאר, את פרטיהם, המועד הצפוי לתחילת הפעלתם אם טרם החלה וסוגי ההכשרה הכלולים ברישיונותיהם; מידע לפי סעיף קטן זה יעודכן מעת לעת.

          (ד)  (1)   החליט בעל רישיון להפעלת בית ספר להכשרה כי בכוונתו לסיים את פעילותו של בית הספר או להפסיק את פעילותו לתקופה העולה על 90 ימים, ימסור הודעה למנהל, 180 ימים מראש לפחות, על מועד סיום פעילותו של בית הספר או על מועד תחילת ההפסקה בפעילותו וסיומה, לפי העניין, והמנהל יפרסם הודעה על כך באתר האינטרנט של המשרד;

(2)   על אף האמור בפסקה (1), בעל רישיון להפעלת בית ספר להכשרה לא יחויב למסור הודעה למנהל במועד האמור באותה פסקה, אם נדרש לסיים או להפסיק בלא דיחוי את פעילות בית הספר בשל נסיבות שאינן בשליטתו, ובלבד שימסור הודעה כאמור בהקדם האפשרי לפני סיום הפעילות או הפסקתה;

(3)   הודיע בעל רישיון להפעלת בית ספר להכשרה על סיום פעילות בית הספר, ימסור למנהל את הרישיון להפעלת בית הספר בתוך שלושה ימי עבודה ממועד הסיום.

          (ה)  השר רשאי לקבוע הוראות לעניין חובתו של בעל רישיון להפעלת בית ספר להכשרה להבטיח את שמירת כשירותם הנמשכת של בעלי תפקיד הדרכה מטעמו, בעניינים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב)(3)(א).

מיום 3.4.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 604 (ה"ח 868)

הוספת סעיף 23ט

חובת הכשרה בבית ספר להכשרה (תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

23י.   הכשרה כמפורט להלן תינתן בבית ספר להכשרה, אלא אם כן ההכשרה ניתנת על ידי מפעיל בהתאם לתכנית הפעלה שאושרה לפי סעיף 23ב(א):

(1)  הכשרה לשם קבלת רישיון לנהיגת רכבת ארצית כאמור בסעיף 23ד;

(2)  הכשרה לשם מילוי תפקיד כאמור בסעיף 23ז;

(3)  הכשרה לשם שמירה על כשירות נמשכת בהתאם להוראות לפי סעיף 23ח.

מיום 3.4.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 606 (ה"ח 868)

הוספת סעיף 23י

ביטול רישיון להפעלת בית ספר להכשרה, התלייתו או הגבלתו (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2017

23יא. (א)  המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב), לבטל רישיון להפעלת בית ספר להכשרה, להתלותו עד שימולאו תנאים שיקבע או להגבילו, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין זה, אם התקיים אחד מאלה:

(1)   הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב;

(2)   הרישיון ניתן על יסוד מידע שגוי ויש יסוד סביר להניח שאילו היה ידוע למנהל כי המידע שגוי, הרישיון לא היה ניתן;

(3)   חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מן התנאים למתן הרישיון לפי סעיף 23ט;

(4)   בעל הרישיון הפר תנאי או מגבלה ברישיון או תנאי או מגבלה החלים עליו לפי הפקודה;

(5)   בעל הרישיון, ואם הוא תאגיד – גם נושא משרה בכיר בו, הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הם ראויים לדעת המנהל להפעיל בית ספר להכשרה או לשמש נושא משרה בו, לפי העניין, או תלוי ועומד נגדם כתב אישום בשל חשד לביצוע עבירה כאמור; לעניין זה, "נושא משרה בכיר" – כהגדרתו בסעיף 46;

(6)   ניתן לגבי בעל הרישיון צו פירוק, צו פירוק זמני, צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים לפי כל דין.

          (ב)  המנהל לא יבטל רישיון להפעלת בית ספר להכשרה ולא יתלה אותו לפי הוראות סעיף קטן (א)(3) או (4), אלא לאחר שדרש מבעל הרישיון לקיים את התנאי או את ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו כאמור באותו סעיף קטן, בתוך תקופה שקבע, ובעל הרישיון לא עשה כן; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם לא ניתן לקיים את התנאי או את ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.

          (ג)   החלטת המנהל לפי סעיף זה תומצא לבעל הרישיון.

          (ד)  בוטל רישיון להפעלת בית ספר להכשרה, הותלה או הוגבל לפי סעיף זה, יעדכן המנהל את רשימת בעלי הרישיונות התקפים שפרסם לפי סעיף 23ט(ג), בהתאם להוראות אלה:

(1)   בוטל הרישיון – יוסר שם בעל הרישיון מהרשימה;

(2)   הותלה הרישיון – יצוין לצד שם בעל הרישיון רק כי הרישיון הותלה וכן תקופת ההתליה, ככל שנקבעה;

(3)   הוגבל הרישיון – יצוינו לצד שם בעל הרישיון רק ההגבלות שנקבעו וכן התקופה שבה יחולו אותן הגבלות, ככל שנקבעה.

מיום 3.4.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 606 (ה"ח 868)

הוספת סעיף 23יא

סמכויות פיקוח במסילת ברזל ארצית (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2017

23יב. השר רשאי להסמיך, מבין עובדי משרדו, מפקחים שיפעלו על פי הנחיותיו של המנהל, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי פרק זה, כולן או חלקן; הוראות סימן י"א בפרק ד'1 יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין הסמכת מפקחים כאמור וסמכויותיהם ועניין הפעלת סמכויות פיקוח בידי המנהל.

מיום 3.5.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 607 (ה"ח 868)

הוספת סעיף 23יב

הוראות לעניין אירועים בטיחותיים במסילת ברזל ארצית (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2017

23יג.  (א)  הוראות סימן ט' בפרק ד'1 יחולו לעניין מסילת ברזל ארצית ולעניין מפעיל, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)   בסעיף 46כט, בהגדרה "תאונה", בסופה יקראו "או לסביבה, וכן אירוע או שרשרת אירועים פתאומיים ובלתי רצויים שבשלהם נגרם נזק, לרבות התנגשות, שימוט ושריפה; לעניין זה, "שימוט" – ירידה של רכבת ארצית או גלגל של רכבת כאמור מקווי פסים של מסילת ברזל ארצית";

(2)   בסעיף 46ל(ג), במקום "בינואר" יקראו "במרס";

(3)   בסעיף 46לא(א), בסופו יקראו "בכפוף להוראות סעיף 23יג(ב)";

(4)   סעיף 46לד – לא ייקרא.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), אירע אירוע בטיחותי חמור, רשאי השר להקים ועדה לבדיקת האירוע (בסעיף זה – ועדת הבדיקה), שתכלול שלושה חברים לפחות בעלי ידע ומומחיות מתאימים לבדיקת האירוע הבטיחותי, בכפוף להוראות אלה:

(1)   יושב ראש ועדת הבדיקה יהיה איש סגל של מוסד אקדמי, או אדם בעל מומחיות או ניסיון בחקירתם ובבדיקתם של אירועים בטיחותיים במסילת ברזל ארצית, או אירועים בעלי מאפיינים דומים לעניין השלכתם על בטיחות, אף אם אינם נוגעים למסילת ברזל ארצית;

(2)   המנהל, או מפקח מטעמו שהוסמך בהתאם להוראות סעיף 23יב, יהיה חבר בוועדת הבדיקה.

          (ג)   (1)   לא יתמנה ולא יכהן כחבר ועדת הבדיקה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין חברותו בוועדה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה;

(2)   חבר ועדת הבדיקה יימנע מהשתתפות בדיון ובהצבעה בישיבות הוועדה, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה; התברר לחבר ועדת הבדיקה כי הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור, יודיע על כך ליושב ראש הוועדה; היה חבר הוועדה יושב ראש הוועדה – יודיע על כך לשר;

(3)   לעניין סעיף קטן זה לא יראו חבר ועדת הבדיקה שהוא עובד המשרד כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד שהוא מביא בחשבון גם את ענייני המשרד;

(4)   בסעיף קטן זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו;

"קרוב" – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר ועדת הבדיקה.

          (ד)  הקים השר ועדת בדיקה, יחולו הוראות אלה:

(1)   המנהל רשאי להפעיל את סמכויותיו בהתאם להוראות סימן ט' בפרק ד'1, כפי שהוחלו בסעיף קטן (א), ככל שאינן נתונות לוועדת הבדיקה כאמור בפסקה (2) ובכפוף להוראות פסקה (3);

(2)   לוועדת הבדיקה יהיו נתונות הסמכויות הנתונות למנהל לפי סעיפים 46לא(ב) עד (ה), 46לב, 46לג(א) ו-(ג) ו-46לה, כפי שהוחלו בסעיף קטן (א), והן יופעלו באמצעות המנהל או מפקח מטעמו החבר בוועדת הבדיקה כאמור בסעיף קטן (א);

(3)   דיווחים לפי סעיף 46ל(א)(3), כפי שהוחל בסעיף קטן (א), יימסרו לוועדת הבדיקה.

          (ה)  אירע אירוע בטיחותי במסילת ברזל ארצית שנחקר או נבדק בידי המנהל או ועדת הבדיקה, וסבר הממונה על החקירה לגבי אותו אירוע בטיחותי במשטרת ישראל כי מתעורר חשד לביצוע עבירה הקשורה לאירוע הבטיחותי, רשאי הוא להורות למנהל או לוועדת הבדיקה באמצעות המנהל, לפי העניין, שלא להפעיל את סמכויותיהם לפי סעיף זה או להפעיל את סמכויותיהם כאמור בתיאום עם משטרת ישראל, והכול אם הדבר נדרש כדי למנוע שיבוש של הליכי חקירה פלילית או פגיעה בחקירה כאמור.

מיום 3.5.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 607 (ה"ח 868)

הוספת סעיף 23יג

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

24.  (בוטל).

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

24. לא תשא המדינה הרשות באחריות לאבדן או להיזק של חבילות אם בעל החבילות, או הממונה עליהן, נתן לגביהן תיאור כוזב בפרט מהותי והתיאור הכוזב גרם במישרין או בעקיפין לאבדן או להיזק, ומכל מקום לא תהא המדינה הרשות אחראית בסכום העולה על שווי החבילות לפי התיאור הכוזב שניתן.

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1178 (ה"ח 563)

ביטול סעיף 24

הנוסח הקודם:

פטור מאחריות בשל תיאור כוזב

24. לא תשא הרשות באחריות לאבדן או להיזק של חבילות אם בעל החבילות, או הממונה עליהן, נתן לגביהן תיאור כוזב בפרט מהותי והתיאור הכוזב גרם במישרין או בעקיפין לאבדן או להיזק, ומכל מקום לא תהא הרשות אחראית בסכום העולה על שווי החבילות לפי התיאור הכוזב שניתן.

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

25.  (בוטל).

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

25. בתובענה נגד המדינה הרשות לפיצויים בעד אבדן או היזק של חבילות שנמסרו למנהל הכללי למנהל להובלה, אין על התובע להוכיח כיצד נגרם האבדן או ההיזק, אולם עליו להוכיח את שווי החבילות או את מידת הנזק.

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1178 (ה"ח 563)

ביטול סעיף 25

הנוסח הקודם:

נטל ההוכחה

25. בתובענה נגד הרשות לפיצויים בעד אבדן או היזק של חבילות שנמסרו למנהל להובלה, אין על התובע להוכיח כיצד נגרם האבדן או ההיזק, אולם עליו להוכיח את שווי החבילות או את מידת הנזק.

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

26.  (בוטל).

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

26. לא יהא אדם זכאי להחזרת תשלום-יתר ששילם בעד הובלת טובין במסילה, אלא אם הוגשה תביעתו למנהל הכללי למנהל בכתב תוך חודש מיום שנתקבלו להובלה.

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1178 (ה"ח 563)

ביטול סעיף 26

הנוסח הקודם:

תביעות להחזרת תשלום-יתר

26. לא יהא אדם זכאי להחזרת תשלום-יתר ששילם בעד הובלת טובין במסילה, אלא אם הוגשה תביעתו למנהל בכתב תוך חודש מיום שנתקבלו להובלה.

פרק ד': עונשין

פקיד רכבת המשתכר או מתרשל (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

27.  (א)  פקיד רכבת שהיה במצב של שכרות בעת ששימש בתפקידו, או סירב למלא תפקידו או זנחו, או מילאו שלא כשורה, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ב)  אם מחמת טיב התפקיד היו הסירוב, הזניחה או המילוי שלא כשורה מסכנים את בטיחותו של נוסע או של אדם אחר הנמצא במסילה כדין, דינו של פקיד הרכבת – מאסר שנתיים.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1178 (ה"ח 563)

27. (א) פקיד רכבת שהיה במצב של שכרות בעת ששימש בתפקידו, או סירב למלא תפקידו או זנחו, או מילאו שלא כשורה, דינו – קנס 150 לירות הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

(ב) אם מחמת טיב התפקיד היו הסירוב, הזניחה או המילוי שלא כשורה מסכנים את בטיחותו של נוסע או של אדם אחר הנמצא במסילה כדין, דינו של פקיד הרכבת – מאסר שנתיים או קנס 750 לירות.

סיכון בטיחות (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

28.  העושה בהתרשלות ובלי הצדק כדין מעשה העלול לסכן את בטיחותו הוא או את בטיחותו של נוסע או של אדם אחר הנמצא במסילה, דינו – מאסר ששה חדשים.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1178 (ה"ח 563)

28. העושה בהתרשלות ובלי הצדק כדין מעשה העלול לסכן את בטיחותו הוא או את בטיחותו של נוסע או של אדם אחר הנמצא במסילה, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 750 לירות.

השלכת חפצים (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

29.  (א)  מי שבמזיד השליך או הפיל אבן או דבר אחר על רכבת או על רכב מסילה אחר, בדרך העלולה לסכן בטיחותו של אדם, דינו – מאסר שלוש שנים; גרם המעשה חבלת גוף לאדם שברכבת או ברכב כאמור, דינו – מאסר חמש שנים.

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ב)  מי שבמזיד השליך או הפיל מתוך רכבת או רכב מסילה אחר דבר היכול לפצוע אדם, דינו מאסר חמישה עשר יום.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1178 (ה"ח 563)

29. (א) מי שבמזיד השליך או הפיל אבן או דבר אחר על רכבת או על רכב מסילה אחר, בדרך העלולה לסכן בטיחותו של אדם, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס 3000 לירות; גרם המעשה חבלת גוף לאדם שברכבת או ברכב כאמור, דינו - מאסר חמש שנים.

(ב) מי שבמזיד השליך או הפיל מתוך רכבת או רכב מסילה אחר דבר היכול לפצוע אדם, דינו מאסר חמישה עשר יום או קנס 75 לירות.

גרם תאונה בהתרשלות (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

30.  הגורם תאונה לרכבת או לרכב מסילה אחר, במעשה שלא כדין, בהפרת תקנות שהותקנו לפי פקודה זו, בהעדר מיומנות או בהתרשלות, ויש בתאונה כדי לסכן בטיחותו של נוסע או של אדם אחר, דינו – מאסר שנה אחת.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1178 (ה"ח 563)

30. הגורם תאונה לרכבת או לרכב מסילה אחר, במעשה שלא כדין, בהפרת תקנות שהותקנו לפי פקודה זו, בהעדר מיומנות או בהתרשלות, ויש בתאונה כדי לסכן בטיחותו של נוסע או של אדם אחר, דינו - מאסר שנה אחת או קנס 1,500 לירות.

הפרעה בנתיב המסילה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

31.  העושה אחת מאלה ללא סמכות, דינו - מאסר שנה אחת:

(1)   מניח או משליך על מסילה או לרחבה עץ, אבן או כל חומר או דבר אחר;

(2)   מרים, מסיר, מרפה או עוקר פס, אדן או כל חומר או דבר אחר השייכים למסילה;

(3)   מסובב, מניע, פותח או מטה מסוט או כל מכונה אחרת השייכים למסילה;

(4)   מפעיל, מראה, מסתיר, מסיר או מסב מיתקן איתות או אור שעל מסילה או בקרבתה;

(5)   עושה למסילה כל דבר אחר המפריע לפעולתה או מעכב אותה או מסכן את בטיחותו של נוסע או של כל אדם הנמצא במסילה, גורם לעשיית דבר כאמור או מנסה לעשותו.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1178 (ה"ח 563)

31. העושה אחת מאלה ללא סמכות, דינו - מאסר שנה אחת או קנס 1,500 לירות:

נזק לרכוש מסילה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

32.  (א)  העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים:

(1)   הורס במזיד או בהתרשלות חלק מחצרי המסילה או קרון, קטר או דבר אחר שבהם או כל חומר או דבר אחר השייכים למסילה, או מוציאם מכלל שימוש או פוגע בהם;

(2)   מסיר חול, אבן, אדמה, או כל חומר אחר מגדה, מגשר, ממעביר מים, מקיר תומך או מנתיב המסילה או ממקרקעין שבקרבת מסילה, בדרך העלולה לסכן את יציבותו של נתיב המסילה;

(3)   כורת עצים בדרך העלולה לסכן את הבטיחות של רכבות או של אדם ברכבת או עליה או לגרום נזק לנתיב המסילה.

 

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ב)  העושה אחד מאלה במסילה, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1)   אוגד תילים או גדר תיל;

(2)   משבר או הורס גדר או משוכה;

(3)   עושה מעשה המזיק או העלול להזיק לגדר או למשוכה.

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ג)   מי שבמזיד מטה נחל או תעלת ניקוז, או גורם בדרך אחרת שמים יזרמו על מסילה או שיזיקו לה בדרך אחרת, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1178 (ה"ח 563)

32. (א) העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס 3,000 לירות:

(1) הורס במזיד או בהתרשלות חלק מחצרי המסילה או קרון, קטר או דבר אחר שבהם או כל חומר או דבר אחר השייכים למסילה, או מוציאם מכלל שימוש או פוגע בהם;

(2) מסיר חול, אבן, אדמה, או כל חומר אחר מגדה, מגשר, ממעביר מים, מקיר תומך או מנתיב המסילה או ממקרקעין שבקרבת מסילה, בדרך העלולה לסכן את יציבותו של נתיב המסילה;

(3) כורת עצים בדרך העלולה לסכן את הבטיחות של רכבות או של אדם ברכבת או עליה או לגרום נזק לנתיב המסילה.

(ב) העושה אחד מאלה במסילה, דינו - קנס 75 לירות הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) אוגד תילים או גדר תיל;

(2) משבר או הורס גדר או משוכה;

(3) עושה מעשה המזיק או העלול להזיק לגדר או למשוכה.

(ג) מי שבמזיד מטה נחל או תעלת ניקוז, או גורם בדרך אחרת שמים יזרמו על מסילה או שיזיקו לה בדרך אחרת, דינו - קנס 750 לירות הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

התרשלות של ספק (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

33.  אלה דינם הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1)   מי שהיה לו חוזה לספק למסילה לבנים, עצים, דלק או חומר דומה, או היה עובד בקשר לכך, ומתוך רשלנות הניח או הערים חומר כאמור בדרך לא בטוחה או לא זהירה;

(2)   הטוען או פורק במסילה טובין, חבילות או משק חי בדרך לא בטוחה או לא זהירה העלולה לסכן את הבטיחות של רכבת או של אדם בה; בפסקה זו, חבילות - למעט מטען אישי.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1178 (ה"ח 563)

33. אלה דינם קנס 75 לירות הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

עבודת אדמה בתחום מסילה (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

34.  החורש, הזורע, הנוטע או השותל במקרקעין בתחום מסילה או המעבדם בדרך אחרת בלא הסכמת המנהל, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

34. החורש, הזורע, הנוטע או השותל במקרקעין בתחום מסילה או המעבדם בדרך אחרת בלא הסכמת המנהל הכללי המנהל, דינו - קנס 300 לירות.

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1178 (ה"ח 563)

34. החורש, הזורע, הנוטע או השותל במקרקעין בתחום מסילה או המעבדם בדרך אחרת בלא הסכמת המנהל, דינו – קנס 300 לירות הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

 

חציית מסילה בשער (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

35.  (א)  הקים המנהל שער לצדה של מסילה לשימושו או לנוחותו של אדם, והוא או אדם אחר פתח את השער, או חצה או ניסה לחצות את המסילה, או נהג או ניסה לנהוג עגלה, בקר, בעל חיים אחר או כל דבר אחר אל מעבר למסילה, בשעה שרכבת נמצאה בתחום ראייתו או בתחום שמיעתו, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ב)  לא סגר אדם ולא הידק את השער כאמור בסעיף קטן (א) מיד לאחר שעברו בו הוא או עגלה, בקר, בעל חיים אחר או כל דבר אחר שבפיקוחו, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

(א) הקים המנהל הכללי המנהל שער לצדה של מסילה לשימושו או לנוחותו של אדם, והוא או אדם אחר פתח את השער, או חצה או ניסה לחצות את המסילה, או נהג או ניסה לנהוג עגלה, בקר, בעל חיים אחר או כל דבר אחר אל מעבר למסילה, בשעה שרכבת נמצאה בתחום ראייתו או בתחום שמיעתו, דינו - קנס 75 לירות.

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1178 (ה"ח 563)

35. (א) הקים המנהל שער לצדה של מסילה לשימושו או לנוחותו של אדם, והוא או אדם אחר פתח את השער, או חצה או ניסה לחצות את המסילה, או נהג או ניסה לנהוג עגלה, בקר, בעל חיים אחר או כל דבר אחר אל מעבר למסילה, בשעה שרכבת נמצאה בתחום ראייתו או בתחום שמיעתו, דינו - קנס 75 לירות הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

(ב) לא סגר אדם ולא הידק את השער כאמור בסעיף קטן (א) מיד לאחר שעברו בו הוא או עגלה, בקר, בעל חיים אחר או כל דבר אחר שבפיקוחו, דינו - קנס 75 לירות הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

אי תשלום דמי נסיעה או חיוב מוגדל (תיקון מס' 2)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

36.  (א)  מי שעשה אחד מאלה, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1)   נסע ברכבת בלי ששילם מראש את דמי נסיעתו;

(2)   לא שילם את החיוב המוגדל לפי הוראות סעיף 17.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), בהעדר נימוקים מיוחדים שיירשמו בידי התובע, לא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף קטן (א), בהתקיים אחד מאלה:

(1)   הנוסע שילם את החיוב המוגדל לפי הוראות סעיף 17 או שטרם חלף המועד לתשלומו;

(2)   הדרישה לתשלום שנמסרה לחייב בתשלום הוגשה לביצוע בלשכת הוצאה לפועל לפי הוראות סעיף 17.

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 148 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

החלפת סעיף 36

הנוסח הקודם:

תרמית

36. מי שהונה או ניסה להונות באחת הדרכים האלה, דינו – קנס 75 לירות:

(1) נסע או ניסה לנסוע במסילה בלי שישלם מראש את דמי נסיעתו;

(2) המשיך בנסיעתו ברכבת מעבר לתחנה ששילם דמי נסיעה אליה, בלי ששילם מראש את דמי הנסיעה הנוספת ובלי שקיבל מראש הסכמתם של מנהל התחנה, הפקח, המבקר או בודק הכרטיסים של הרכבת;

(3) נסע בקרון שכרטיס הנסיעה בו יקר מכרטיס הנסיעה שרכש;

(4) ביודעין ובמזיד נמנע או סירב לעזוב את הקרון בתחנה ששילם דמי נסיעה אליה;

(5) העביר לאחר כרטיס שקיבל, בין שהרוויח בכך ובין שלא הרוויח;

(6) השתמש או ניסה להשתמש בכרטיס בתאריך או ברכבת שאין הכרטיס יפה להם;

(7) ניסה להשתמט בדרך אחרת מתשלום דמי נסיעתו.

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1178 (ה"ח 563)

(א) מי שעשה אחד מאלה, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977:

עבירות שונות (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

37.  העושה אחד מאלה, דינו - מאסר חודש:

(1)   נמצא במסילה במצב של שכרות או משתמש בלשון תועבה או בביטויים פוגעים או גורם למטרד או עושה מעשה מגונה כלשהו או מפריע בדרך אחרת, במזיד ובלי הצדק כדין, לנוחותו של נוסע במסילה;

(2)   בהיותו נוסע הוא מתעקש ונכנס לקרון או לתא השמורים לאחרים, או לקרון או לתא שיש בהם מלוא מספר האנשים שמותר להסיע בהם ואדם הנמצא בהם מתנגד לכניסתו;

(3)   נכנס בלי הצדק כדין לקרון או לחלק מקרון או לחדר או לתא שנתייחדו לנשים בלבד או לנשים וילדים או לשימוש אחר בלבד, והוא יודע שנתייחדו כאמור, או נשאר שם לאחר שהודע לו שהמקום נתייחד כאמור;

(4)   מעשן בתא שנתייחד ללא- מעשנים, בלי הסכמת הנוסעים האחרים בתא;

(5)   מעשן או יורק במסילה במקום שהדבר אסור;

(6)   משתמש או פוגע, ללא נימוק סביר או מספיק, באמצעי שנועד לתקשורת בין הנוסעים לבין פקידי רכבת הממונים עליה;

(7)   נועל דלתו של תא, או מונע פתיחתה, בלי שהורשה לעשות כן;

(8)   לוקח כלב או בעל חיים אחר לתוך קרון נוסעים בלי רשות מפקיד רכבת;

(9)   נוסע, בלי רשות מפקיד רכבת, בקטר או בקרונו של הפקח או בכל קרון או רכב שלא נועדו לנוסעים, או על הגג, על המדרגות, על המדרכים או על כל חלק של קרון או רכב שלא נועד לנוסעים;

(10)  נכנס או מנסה להיכנס לקרון או יוצא או מנסה לצאת מקרון, כאשר הרכבת בתנועה או במקום שלא נועד לכניסת נוסעים לקרון או ליציאתם ממנו;

(11)  מניח את רגליו, או עומד, על מושב בקרון רכבת;

(12)  בתחנה שיש בה גשר להולכי רגל, או מנהרה, לשימוש בני אדם הרוצים לחצות את המסילה - חוצה את המסילה שלא בגשר או במנהרה;

(13)  נוסע, מנסה לנסוע או נמצא במסילה, כשהוא חולה במחלה מידבקת, בלי רשות מפקיד רכבת;

(14)  נכנס למסילה במזיד בלי רשות מפקיד רכבת;

(15)  מסיר מוט, יתד או סימן אחר שהושמו לאורך קו מסילה או בסמוך אליו לשם קביעתו, ציונו או סימונו;

(16)  רוכל במצרך במסילה בלי שהשיג את הסכמתו של פקיד רכבת;

(17)  בהיותו במסילה סבל או נוהג ברכב או בבהמת משא, אינו מציית להוראה סבירה של פקיד רכבת שהורשה לכך כדין;

(18)  מפריע לפקיד רכבת או מעכב אותו, במזיד, בביצוע תפקידו, או מפריע לאדם העוסק כדין בהתוויית קו מסילה;

(19)  מסיר או משחית הודעה שהוצגה במסילה ברשות או פוגע בה בדרך אחרת, או מציג הודעה במסילה בלי רשות;

(20)  מוכר או מפיץ במסילה חומר תועבה או חומר מגונה או מסית;

(21)  מנסה לרכוש לקוחות במסילה, מכוח היותו מדריך או מכוח היותו סוכן של מלון או של עסק הסעה, בלי רשות מפקיד רכבת.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1178 (ה"ח 563)

37. העושה אחד מאלה, דינו - מאסר חודש או קנס 75 לירות:

דברים מסוכנים, נשיאתם ומשלוחם (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

38.  הנושא במסילה דבר מסוכן או פוגע, או מוסר דבר כאמור להובלה בלי להצהיר בכתב במפורש מה טיבו, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, והוא יהיה אחראי לכל אבדן, חבלה או נזק שנגרמו מחמת שהובא הדבר אל המסילה.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1179 (ה"ח 563)

38. הנושא במסילה דבר מסוכן או פוגע, או מוסר דבר כאמור להובלה בלי להצהיר בכתב במפורש מה טיבו, דינו - קנס 750 לירות הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, והוא יהיה אחראי לכל אבדן, חבלה או נזק שנגרמו מחמת שהובא הדבר אל המסילה.

נהיגה במסילה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

39.  מי שבמזיד רוכב על בהמה, אופניים, עגלה או רכב אחר, או נוהג בהם, על מסילה, או חוצה מסילה כאמור במקום שלא נועד לחציה, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1179 (ה"ח 563)

39. מי שבמזיד רוכב על בהמה, אופניים, עגלה או רכב אחר, או נוהג בהם, על מסילה, או חוצה מסילה כאמור במקום שלא נועד לחציה, דינו - קנס 75 לירות הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

בהמה תועה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

40.  (א)  נמצאו בעלי חיים תועים במסילה, דין בעליהם – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, בשל כל בעל חיים.

          (ב)  פקיד רכבת שמצא בעל חיים תועה במסילה בלי השגחה רשאי לנהוג אותו לתחנת המשטרה הקרובה או לעכב אותו בקרבת מקום עד שישולמו הוצאות החזקתו והאכלתו וכל קנס שיוטל על בעליו לפי סעיף קטן (א).

          (ג)   בעל חיים שעוכב כאמור ולא נדרש תוך עשרה ימים מיום שנתפס, רשאי כל פקיד רכבת שדרגתו אינה נמוכה ממנהל תחנה למכור אותו; מדמי המכר ינוכו הוצאות ההשגחה על בעל החיים, האכלתו ומכירתו וכן הקנס, הכל כפי שיקבע בית המשפט והיתרה תוחזר לבעל לפי דרישתו.

          (ד)  נמצא שאי אפשר להשתלט על בעל החיים או שהוא חולה במחלה חמורה, רשאי פקיד רכבת שדרגתו כאמור בסעיף קטן (ג) להשמידו, ואין השמדתו מונעת מהאשים את הבעל לפי סעיף קטן (א).

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1179 (ה"ח 563)

(א) נמצאו בעלי חיים תועים במסילה, דין בעליהם - קנס 7.50 לירות בשל כל בהמה גסה וקנס 3.75 לירות בשל כל בהמה דקה או בעל חיים אחר הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, בשל כל בעל חיים.

חומר לקיח בקרבת מסילה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

41.  (א)  המניח עשב, קש או כל חומר לקיח אחר או הנותן שיצטברו, בין דרך צמיחה ובין בדרך אחרת, תוך שמונה מטרים מגבול מסילה, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ב)  בעל מקרקעין או תופשם תוך התחום האמור, המרשה הנחה או הצטברות, של חומר לקיח על המקרקעין שלו או שביודעין לא הסיר חומר לקיח שהונח או שהצטבר עליהם, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

          (ג)   סעיף זה לא יחול במקרה שהובא חומר לקיח למסילה בהתאם לתקנות מסילות הברזל.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1179 (ה"ח 563)

41. (א) המניח עשב, קש או כל חומר לקיח אחר או הנותן שיצטברו, בין דרך צמיחה ובין בדרך אחרת, תוך שמונה מטרים מגבול מסילה, דינו - קנס 75 לירות הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

(ב) בעל מקרקעין או תופשם תוך התחום האמור, המרשה הנחה או הצטברות, של חומר לקיח על המקרקעין שלו או שביודעין לא הסיר חומר לקיח שהונח או שהצטבר עליהם, דינו - קנס 75 לירות הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

הצהרה כוזבת (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

42.  מי שנדרש למסור הצהרה לפי סעיף 21 ולא עשה כן, או שנתן הצהרה כוזבת, דינו - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1179 (ה"ח 563)

42. מי שנדרש למסור הצהרה לפי סעיף 21 ולא עשה כן, או שנתן הצהרה כוזבת, דינו - קנס 75 לירות הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

תשלום קנס אינו פוטר (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 2)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

43.  גביית קנס בשל עבירה שנעברה לפי פקודה זו לא תפגע בזכות המדינה או בזכותו של מפעיל מסילת ברזל לגבות דמי נסיעה או פיצויים, ובית המשפט המרשיע אדם בשל עבירה כאמור רשאי לצוות עליו לשלם דמי נסיעה, או פיצויים בשל נזק שגרם, בלי שהמדינה או מפעיל המסילה יצטרכו להגיש תובענה אזרחית לכך.

מיום 31.10.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 163 (ה"ח 1877)

43. גביית קנס בשל עבירה שנעברה לפי פקודה זו לא תפגע בזכות המדינה או בזכות הרשות לגבות דמי נסיעה או פיצויים, ובית המשפט המרשיע אדם בשל עבירה כאמור רשאי לצוות עליו לשלם דמי נסיעה, או פיצויים בשל נזק שגרם, בלי שהמדינה תצטרך שהמדינה או הרשות יצטרכו להגיש תובענה אזרחית לכך.

 

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 148 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

43. גביית קנס בשל עבירה שנעברה לפי פקודה זו לא תפגע בזכות המדינה או בזכות הרשות , בזכות הרשות  או בזכותו של מפעיל מסילה לפי הוראות סעיפים 46א או 48 לגבות דמי נסיעה או פיצויים, ובית המשפט המרשיע אדם בשל עבירה כאמור רשאי לצוות עליו לשלם דמי נסיעה, או פיצויים בשל נזק שגרם, בלי שהמדינה או הרשות , הרשות או מפעיל מסילה כאמור יצטרכו להגיש תובענה אזרחית לכך.

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1179 (ה"ח 563)

43. גביית קנס בשל עבירה שנעברה לפי פקודה זו לא תפגע בזכות המדינה, בזכות הרשות או בזכותו של מפעיל מסילה לפי הוראות סעיפים 46א או 48 או בזכותו של מפעיל מסילת ברזל, לגבות דמי נסיעה או פיצויים, ובית המשפט המרשיע אדם בשל עבירה כאמור רשאי לצוות עליו לשלם דמי נסיעה, או פיצויים בשל נזק שגרם, בלי שהמדינה, הרשות או מפעיל מסילה כאמור שהמדינה או מפעיל המסילה יצטרכו להגיש תובענה אזרחית לכך.

הרחקת אדם ממסילת ברזל (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

44.  פקיד רכבת או שוטר רשאי להרחיק ממסילת ברזל אדם שעבר עבירה לפי סעיף 36(א)(1) או 37 או מוסיף לעבור עבירה כאמור, לאחר שהתרה בו לחדול, ולעניין עבירה לפי סעיף 36(א)(1) או לפי סעיף 37(1) לגבי מצב של שכרות או מעשה מגונה, וסעיף 37(6), (9), (10), (14), (15), (17) או (18) – אף להשתמש בכוח סביר לשם כך, ובלבד שלא יהיה בשימוש בכוח כדי לגרום לאותו אדם חבלה.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1179 (ה"ח 563)

החלפת סעיף 44

הנוסח הקודם:

סילוק אדם ממסילה

44. העובר עבירה לפי סעיף 37 או המוסיף לעבור עבירה כאמור אחרי שהתרה בו פקיד רכבת לחדול, רשאי פקיד רכבת או שוטר לסלקו ממסילה.

עיכוב חשוד בעבירה (תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

45.  (א)  היה לפקיד רכבת יסוד סביר לחשד שאדם עבר בפניו עבירה לפי פקודה זו, רשאי הוא לדרוש מאותו אדם להזדהות לפניו במסירת שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות, או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו, שהוא חייב בהחזקתה על פי כל דין.

          (ב)  סירב אדם להזדהות כאמור בסעיף קטן (א), או היה לפקיד רכבת יסוד סביר לחשד כי אדם עבר בפניו עבירה לפי פקודה זו, רשאי פקיד הרכבת לעכבו עד לבואו של שוטר שאליו יימסר המעוכב בהקדם; על עיכוב כאמור יחולו הוראות סעיפים 72 עד 74 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו-1996, בשינויים המחויבים.

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 148 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

החלפת סעיף 45

הנוסח הקודם:

מעצר אדם המסרב להזדהות

45. פקיד רכבת החושד שאדם עבר עבירה רשאי לדרוש ממנו למסור לו את שמו ומענו; סירב האדם לעשות כן, רשאי פקיד הרכבת לעצרו וכל זמן שהוא עצור כאמור יראו כאילו הוא במשמורת כדין.

הפעלת סמכויות הרחקה ועיכוב (תיקון מס' 2)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

45א.  פקיד רכבת לא יפעיל סמכויות הרחקה ועיכוב לפי סעיפים 44 ו-45, אלא אם כן עבר הכשרה מתאימה כפי שקבע השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, ומשטרת ישראל הודיעה לגביו כי אין מניעה, מטעמים של ביטחון הציבור, כי יפעיל סמכות כאמור.

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 149 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

הוספת סעיף 45א

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1179 (ה"ח 563)

הפעלת סמכויות סילוק הרחקה ועיכוב

45א. פקיד רכבת לא יפעיל סמכויות סילוק הרחקה ועיכוב לפי סעיפים 44 ו-45, אלא אם כן עבר הכשרה מתאימה כפי שקבע השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, ומשטרת ישראל הודיעה לגביו כי אין מניעה, מטעמים של ביטחון הציבור, כי יפעיל סמכות כאמור.

(תיקון מס' 2)  תשס"ב-2002

46.  (בוטל).

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 149 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

ביטול סעיף 46

הנוסח הקודם:

תפיסת עבריינים

46. העובר עבירה לפי פקודה זו, רשאי פקיד רכבת או כל אדם שפקיד רכבת קרא לעזרתו, או שוטר, לעצור אותו כדין בלא צו מעצר; אדם שנעצר כך יובא בהקדם לתחנת המשטרה הקרובה כדי שינהגו בו כחוק.

(תיקון מס' 2)  תשס"ב-2002

פרק ד'1: מסילת ברזל מקומית

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 149 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

הוספת פרק ד'1

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

סימן א': הגדרות

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1179 (ה"ח 563)

הוספת סימן א'

הגדרות – פרק ד'1 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46.    בפרק זה –

          "היתר הפעלה" – היתר להפעלת מסילת ברזל מקומית, שניתן לפי הוראות סימן ה';

          "חברה ממשלתית" – כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;

          "מסילת ברזל מקומית" – מסילת ברזל שניתנים בה שירותי תחבורה ציבורית, ושאינה מסילת ברזל ארצית;

          "נושא משרה בכיר" – כהגדרתו בסעיף 424א(ו) לחוק העונשין;

          "רישיון לנהיגת רכבת מקומית" – רישיון שניתן לפי הוראות סימן ח';

          "רכבת מקומית" – רכבת הנעה על מסילת ברזל מקומית;

          "שליטה" – כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1179 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

סימן א': זיכיון

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1179 (ה"ח 563)

הוספת סימן ב'

הפעלת מסילת ברזל מקומית (תיקון מס' 2)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46א.  (א)  השר רשאי, באישור הממשלה, להעניק זיכיון לבנייתה, להפעלתה או לניהולה של מסילת ברזל מקומית לחברה הרשומה בישראל אשר אינה חברה ממשלתית.

          (ב)  (1)   בעל הזיכיון ייבחר במכרז פומבי;

(2)   במכרז ובזיכיון ניתן לקבוע תנאים המגבילים את הזכות להשתתף במכרז ולהחזיק בזיכיון, ובלבד שתנאים כאמור ייקבעו באישור השר ושר האוצר (להלן - השרים); תנאים במכרז ובזיכיון, שענינם תקופת הזיכיון, דמי הנסיעה ועדכונם, טעונים גם הם אישור השרים.

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ג)   (בוטל).

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ד)  אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מהממשלה להתקשר עם חברה ממשלתית לבנייה, להפעלה או לניהול של מסילת ברזל מקומית.

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ה)  (בוטל).

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 149 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

הוספת סעיף 46א

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1180 (ה"ח 563)

46א. (א) השר רשאי, באישור הממשלה, להעניק זיכיון לבנייתה, להפעלתה ולניהולה או לניהולה של מסילת ברזל מקומית למי שאינו הרשות, ובלבד שהוא חברה הרשומה בישראל ושלרשות אין אמצעי שליטה בו לחברה הרשומה בישראל אשר אינה חברה ממשלתית.

(ב) (1) בעל הזיכיון ייבחר במכרז פומבי;

(2) במכרז ובזיכיון ניתן לקבוע תנאים המגבילים את הזכות להשתתף במכרז ולהחזיק בזיכיון, ובלבד שתנאים כאמור ייקבעו באישור השר ושר האוצר (להלן - השרים); תנאים במכרז ובזיכיון, שענינם תקופת הזיכיון, דמי הנסיעה ועדכונם, טעונים גם הם אישור השרים.

(ג) על מסילת ברזל מקומית יחולו הוראות הפקודה, בשינויים המתחייבים ממאפייני המסילה ומאופן מתן השירות בה.

(ד) אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מהממשלה להטיל על הרשות לבנות, להפעיל ולנהל מסילת ברזל שאינה מתחברת למסילת ברזל אחרת שלה להתקשר עם חברה ממשלתית לבנייה, להפעלה או לניהול של מסילת ברזל מקומית.

(ה) בסעיף זה -

"אמצעי שליטה" - כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981;

"מסילת ברזל מקומית" - מסילת ברזל שניתנים בה שירותי תחבורה ציבורית ושאינה מתחברת למסילת ברזל של הרשות.

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

סימן ג': תחולת הוראות הפקודה לעניין מסילת ברזל מקומית

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1180 (ה"ח 563)

הוספת סימן ג'

תחולת הוראות הפקודה לעניין מסילת ברזל מקומית (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46ב.  ההוראות לפי פקודה זו יחולו לעניין מסילת ברזל מקומית, בשינויים המתחייבים ממאפייני המסילה ומאופן מתן השירות בה ובשינויים אלה:

(1)  בסעיף 16 –

(א)   בסעיף קטן (א), בסופו יקראו "המציין את הפרטים כפי שאישר המנהל";

(ב)   במקום סעיף קטן (ב) יקראו:

"(ב) הנוסע במסילת ברזל מקומית יעביר, לפני תחילת הנסיעה או בתכוף לאחר תחילתה, את הכרטיס כאמור בסעיף קטן (א) במיתקן המיועד לכך.";

(ג)    בסעיף קטן (ג), אחרי "את כרטיסו" יקראו "לאחר שהועבר במיתקן בהתאם להוראות סעיף קטן (ב)";

(תיקון מס' 7) תשע"ג-2012

(2)  בסעיף 17 –

(א)   בסעיף קטן (א), אחרי "ללא כרטיס" יקראו "שהעביר במיתקן בהתאם להוראות סעיף 16(ב)";

(ב)   בסעיף קטן (ד) –

(1)   בפסקה (1א), בסופה יקראו "על אף הוראות סעיף 81א1(ג) לחוק האמור, לא תוגש בקשה לביצוע הדרישה לתשלום אלא בתום 45 ימים מיום מסירת ההתראה לחייב בתשלום;";

(2)   בפסקה (2), בסופה יקראו "או השגה על דרישה לתשלום לפי סעיף 46ב1;";

(3)   אחרי פסקה (2) יקראו:

"(2א)       הוגשה השגה על דרישה לתשלום לפי סעיף 46ב1(א), לא תוגש הדרישה לתשלום לביצוע בהוצאה לפועל אלא לאחר שהדרישה לתשלום הפכה לחוב חלוט; הפכה הדרישה לתשלום לחוב חלוט – רשאי בעל היתר ההפעלה להגיש בקשה לביצוע הדרישה לתשלום בהוצאה לפועל; בפסקה זו, "חוב חלוט" – דרישה לתשלום, שהערר לגביה נדחה ולא ניתן עוד לערער על ההחלטה שניתנה לגביו, או שניתן לגביה פסק דין חלוט;

(2ב) לא הוגשה השגה על דרישה לתשלום לפי סעיף 46ב1(א) וחלף המועד להגשתה, או הוגשה השגה כאמור ונדחתה ולא הוגש ערר על ההחלטה בהשגה לפיל אותו סעיף וחלף המועד להגשתו, יחולו הוראות פסקה (1א);";

(4)   אחרי פסקה (3) יקראו:

"(4) על אף האמור בפסקה (3), הוגשה השגה לפי סעיף 46ב1, ייווספו הפרשי הצמדה וריבית כאמור באותה פסקה מהמועד שבו נמסרה למשיג החלטה בהשגה, ואם הוגש ערר על ההחלטה בהשגה או ערעור על ההחלטה בערר לפי אותו סעיף – מהמועד שבו ניתנה החלטת ועדת הערר או בית המשפט, לפי העניין.";

(3)  סעיף 27 לא יחול לעניין פקיד רכבת שהוא גם בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית אשר היה במצב של שכרות בעת ששימש בתפקידו;

(4)  בסעיף 36, בכל מקום, אחרי "לפי הוראות סעיף 17" יקראו "כפי שהוחלו בסעיף 46ב(2)";

(5)  בסעיף 45, בכל מקום, במקום "לפי פקודה זו" יקראו "לפי סעיף 36(א)(1)";

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

(6)  הוראות סעיפים 47 ו-48א לא יחולו לעניין מסילת ברזל מקומית.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1180 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46ב

 

מיום 10.2.2013

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ג מס' 2385 מיום 12.11.2013 עמ' 15 (ה"ח 486)

החלפת פסקה 46ב(2)

הנוסח הקודם:

(2) בסעיף 17(א), אחרי "ללא כרטיס" יקראו "שהעביר במיתקן בהתאם להוראות סעיף 16(ב)";

 

מיום 3.5.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 609 (ה"ח 868)

(6) הוראות סעיפים 47, 48א ו-52 ו-48א לא יחולו לעניין מסילת ברזל מקומית.

השגה וערר על דרישה לתשלום חיוב מוגדל (תיקון מס' 7)  תשע"ג-2012

46ב1. (א)  חייב בתשלום חיוב מוגדל החולק על דרישה לתשלום רשאי להגיש השגה על החיוב לבעל היתר ההפעלה בתוך 30 ימים מיום שקיבל את הדרישה לתשלום; השר, בהסכמת שר המשפטים, יקבע הוראות לעניין השגה כאמור, ובכלל זה לעניין הפרטים שיש לכלול בהשגה, המסמכים שיצורפו אליה וסדרי הדיון בהשגה.

          (ב)  החלטה בהשגה תהיה מנומקת ובכתב, ותצוין בה זכותו של המשיג להגיש ערר לפי סעיף קטן (ג), וכן התקופה להגשת הערר ואופן הגשתו.

          (ג)   משיג החולק על ההחלטה בהשגה רשאי לערור על כך לפני ועדת ערר שמונתה לפי סעיף קטן (ד); בערר לפי סעיף זה יהיה בעל היתר ההפעלה המשיב.

          (ד)  השר ושר האוצר ימנו ועדת ערר בת שלושה חברים, והם: מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, שימונה לפי הצעת שר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש, נציג משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ונציג ציבור.

          (ה)  ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992, יחולו על ערר ועל ועדת ערר לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים מפקודה זו, ואולם החלטה סופית של ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית המשפט המחוזי אם ניתנה רשות לכך מאת בית המשפט המחוזי.

          (ו)   העורר לוועדת ערר לפי הוראות סעיף קטן (ג) ימציא עותק מהערר למנהל; ראה המנהל שעניין ציבורי שהוא בתחום תפקידיו או סמכויותיו לפי פקודה זו או לפי הזיכיון עלול להיות מושפע או כרוך בהליך של ערר לפי סעיף זה, רשאי הוא להתייצב באותו הליך ולהשמיע את עמדתו.

מיום 10.2.2013

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ג מס' 2385 מיום 12.11.2013 עמ' 15 (ה"ח 486)

הוספת סעיף 46ב1

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

סימן ד': תחולת הוראות פקודת התעבורה לעניין רכבת מקומית

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1180 (ה"ח 563)

הוספת סימן ד'

תחולת הוראות פקודת התעבורה לעניין רכבת מקומית (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46ג.   (א)  הוראות פקודת התעבורה, החלות לעניין רכב יחולו לעניין רכבת מקומית כאילו היתה רכב, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

 

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

(1)   ההגדרות "התליה", של רישיון נהיגה ו"טכוגרף", שבסעיף 1, והוראות פרק שני, פרק שלישי, סעיפים 27ג, 41, 41א, 44א, 51 עד 61א, פרק שישי1, סעיפים 65, 65א, 65ב, 65ג, 69א, 69ג, פרק שמיני וסעיפים 79, 80, 82 ו-84 – לא יחולו;

(2)   בכל מקום, לעניין רישיון נהיגה יראו כאילו נאמר "רישיון לנהיגת רכבת מקומית שניתן לפי סימן ח' לפרק ד'1 לפקודת מסילות הברזל";

(3)   על אף הוראות סעיף 1 לפקודת התעבורה –

(א)   יקראו את ההגדרה "בעל", לעניין רכבת מקומית, כך:

""בעל" – בעליה של רכבת מקומית, וכן כל אחד מאלה:

(1)   האדם המחזיק ברכבת המקומית מכוח הסכם שכירות או הסכם של מקח אגב שכירות או הסכם מכר;

(2)   לעניין רכבת מקומית שהיא בבעלות תאגיד – מנהל פעיל, שותף למעט שותף מוגבל או עובד מינהלי בכיר בתאגיד האחראי לרכבת המקומית;";

(ב)   יקראו את ההגדרה "עבירת תעבורה", לעניין רכבת מקומית, כך:

""עבירת תעבורה" – כל אחת מאלה:

(1)   עבירה על ההוראות לפי פקודת התעבורה כפי שהוחלו לעניין רכבת מקומית לפי סעיף 46ג לפקודת מסילות הברזל;

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

(2)   עבירה על ההוראות לפי פקודת מסילות הברזל, כפי שהוחלו על מסילת ברזל מקומית;

(3)   עבירה כאמור בסעיף 343 לחוק העונשין תוך כדי שימוש ברכבת מקומית;";

(4)   בסעיף 27(א)(2) לפקודת התעבורה, אחרי "בתוספת הרביעית" יקראו "שהיא עבירת תעבורה";

(5)   בסעיף 36(ג) לפקודת התעבורה, אחרי "בתוספת השניה" יקראו "שהיא עבירת תעבורה";

(6)   בסעיף 37 לפקודת התעבורה, אחרי "בתוספת השניה" ואחרי "בתוספת הראשונה" יקראו "שהיא עבירת תעבורה";

(7)   בסעיף 38 לפקודת התעבורה, אחרי "בתוספת הראשונה" ואחרי "בתוספת השניה" יקראו "שהיא עבירת תעבורה";

(8)   בסעיף 39 לפקודת התעבורה, אחרי "בתוספת הראשונה או השניה" יקראו "שהיא עבירת תעבורה";

(9)   בסעיף 40א(ב) לפקודת התעבורה, בכל מקום, אחרי "בתוספת העשירית" יקראו "שהיא עבירת תעבורה";

(10)  בסעיף 46 לפקודת התעבורה, במקום "שסעיפים 35 עד 42 או 43, 44 ו-44א חלים עליה" יקראו "שסעיפים 35, 36 עד 36ב, 39א עד 40א ו-42 עד 44 חלים עליה";

(11)  בסעיף 47 לפקודת התעבורה, בכל מקום, אחרי "בתוספת הרביעית" יקראו "שהיא עבירת תעבורה", וסעיף קטן (י) – לא ייקרא;

(12)  בסעיף 62 לפקודת התעבורה, בפסקה (1), בסופה יקראו "ככל שהן חלות לעניין רכבת מקומית" ופסקאות (10) ו-(11) – לא ייקראו;

(13)  בסעיף 63 לפקודת התעבורה, הקטע החל במילים "או לפי סעיף 10" עד המילה "פקע" – לא ייקרא ואחרי "בתוספת הראשונה או השניה" יקראו "שהיא עבירת תעבורה";

(14)  בסעיף 64ב(א1) ו-(א2)(1) לפקודת התעבורה, בכל מקום, אחרי "לפי פקודה זו" יקראו "שהיא עבירת תעבורה";

(15)  בסעיף 66 לפקודת התעבורה, אחרי "לפי פקודה זו" יקראו "או לפי פקודת מסילת הברזל" ובמקום "לרשות הרישוי" יקראו "למנהל כהגדרתו בפקודת מסילות הברזל";

(16)  בסעיף 67 לפקודת התעבורה, המילים "שנהיגתו אסורה בלי רישיון לפי פקודה זו" – לא ייקרא;

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2017

(17)  בסעיף 68 לפקודת התעבורה, במקום "פקודה זו" יקראו "סעיף 46ג(ב) לפקודת מסילות הברזל", ואחרי "ו-63" יקראו "כפי שהוחלו בסעיף 46ג(א)(12) ו-(13) לפקודת מסילות הברזל.

          (ב)  השר רשאי לקבוע כי תקנות לפי פקודת התעבורה החלות לעניין רכב יחולו לעניין רכבת מקומית, בשינויים המחויבים ממאפייני המסילה והתנועה בדרך.

          (ג)   מועצה של עירייה או של מועצה מקומית רשאית, בהסכמת שר הפנים ושר, לקבוע כי חוקי עזר שהותקנו לפי סעיף 77(א)(2) לפקודת התעבורה החלים לעניין רכב יחולו לעניין רכבת מקומית, בשינויים המחויבים ובשינויים כפי שתקבע, ובכפוף לתקנות לפי סעיף קטן (ב).

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1180 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46ג

 

מיום 3.5.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 609 (ה"ח 868)

(1) ההגדרות "התליה", של רישיון נהיגה ו"טכוגרף", שבסעיף 1, והוראות פרק שני, פרק שלישי, סעיפים 27ג, 41, 41א, 44א, 51 עד 61א, פרק שישי1, סעיפים 65, 65א, 65ב, 65ג, 68, 69א 65ג, 69א, 69ג, פרק שמיני וסעיפים 79, 80, 82 ו-84 – לא יחולו;

(2) בכל מקום, לעניין רישיון נהיגה יראו כאילו נאמר "רישיון לנהיגת רכבת מקומית שניתן לפי סימן ח' לפרק ד'1 לפקודת מסילות הברזל";

(3) על אף הוראות סעיף 1 לפקודת התעבורה –

(א) יקראו את ההגדרה "בעל", לעניין רכבת מקומית, כך:

""בעל" – בעליה של רכבת מקומית, וכן כל אחד מאלה:

(1) האדם המחזיק ברכבת המקומית מכוח הסכם שכירות או הסכם של מקח אגב שכירות או הסכם מכר;

(2) לעניין רכבת מקומית שהיא בבעלות תאגיד – מנהל פעיל, שותף למעט שותף מוגבל או עובד מינהלי בכיר בתאגיד האחראי לרכבת המקומית;";

(ב) יקראו את ההגדרה "עבירת תעבורה", לעניין רכבת מקומית, כך:

""עבירת תעבורה" – כל אחת מאלה:

(1) עבירה על ההוראות לפי פקודת התעבורה כפי שהוחלו לעניין רכבת מקומית לפי סעיף 46ג לפקודת מסילות הברזל;

(2) עבירה על ההוראות לפי פקודת מסילות הברזל, כפי שהוחלו על מסילת ברזל מקומית;

(3) עבירה כאמור בסעיף 343 לחוק העונשין תוך כדי שימוש ברכבת מקומית;";

(17) בסעיף 68 לפקודת התעבורה, במקום "פקודה זו" יקראו "סעיף 46ג(ב) לפקודת מסילות הברזל", ואחרי "ו-63" יקראו "כפי שהוחלו בסעיף 46ג(א)(12) ו-(13) לפקודת מסילות הברזל.

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

סימן ה': היתר להפעלת מסילת ברזל מקומית

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1183 (ה"ח 563)

הוספת סימן ה'

חובת קבלת היתר (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46ד.  לא יפעיל אדם, בעצמו או באמצעות אחר, מסילת ברזל מקומית, אלא אם כן ניתן לו היתר הפעלה מאת המנהל לגבי אותה מסילת ברזל מקומית או שהוא מפעיל את מסילת הברזל המקומית מטעם מי שניתן לו היתר הפעלה כאמור, ובהתאם לתנאים ולמגבלות שנקבעו בהיתר ההפעלה.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1183 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46ד

תקופת תוקפו של היתר הפעלה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46ה.  (א)  תוקפו של היתר הפעלה יהיה לתקופה של ארבע שנים.

          (ב)  המנהל יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הודעה בדבר תחילת תוקפו של היתר ההפעלה ומועד סיומו.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1183 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46ה

הגבלה על העברת היתר הפעלה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46ו.   (א)  היתר הפעלה אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת המנהל ובתנאים שקבע.

          (ב)  העברת השליטה בתאגיד שהוא בעל היתר הפעלה טעונה אישור מראש ובכתב מאת המנהל.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1183 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46ו

תנאים למתן היתר הפעלה או לחידושו (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46ז.   המנהל ייתן היתר הפעלה למבקש שהוא בעל זיכיון לפי סעיף 46א(א) או למבקש שהוא חברה ממשלתית שהממשלה התקשרה עמה לפי סעיף 46א(ד), או יחדש היתר שניתן למבקש כאמור, אם שוכנע כי מתקיימים במבקש כל אלה:

(1)  המבקש הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי ביצע את הפעולות המקדימות הנדרשות ממנו לשם הפעלת מסילת הברזל המקומית, כפי שהורה לו המנהל, ולעניין מבקש שהוא בעל זיכיון לפי סעיף 46א(א) – המנהל קיבל גם אישור שהמבקש עומד בתנאי הזיכיון הנוגעים לדרישות מקצועיות-תפעוליות לצורך הפעלת מסילת הברזל המקומית, מאת מי שנקבע בזיכיון, ככל שנקבע, ללוות מטעם המדינה את ביצוע תנאי הזיכיון;

(2)  המבקש הגיש למנהל תכנית להפעלת מסילת הברזל המקומית, הכוללת עניינים כפי שקבע השר בין השאר לפי סעיף 46י(ד), ובכלל זה עניינים כמפורט להלן (בפרק זה – תכנית הפעלה), והמנהל אישר את תכנית ההפעלה:

(א)   תכנית לניהול הבטיחות במסילת הברזל המקומית;

(ב)   פירוט בדבר תנאי הכשרתם של מי שישמשו כנהגים ברכבת המקומית, וכן של מי שישמשו כבעלי תפקידים אחרים במסילת הברזל המקומית אשר נדרשת הכשרה לשם ביצוע תפקידם;

(ג)    תנאי התפעול והתחזוקה של מסילת הברזל המקומית;

(ד)   סדרי ההפעלה של מסילת הברזל המקומית ותנאי הסעה של נוסעים ושל כבודתם ברכבת המקומית;

(ה)   אופן היערכותו של המבקש ליישום התנאים הדרושים לפעילותה של מסילת הברזל המקומית שנקבעו לפי סעיף 46י(ד);

(3)  הוכחת התקשרותו של המבקש או מי מטעמו עם אדם שקיבל רישיון מנהל תפעול לפי סימן ז', לשם העסקתו בביצוע הפעולות כאמור בסעיף 46יב(א);

(4)  המבקש, בעל שליטה בו או נושא משרה בכיר בו, לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה לא ראוי, לדעת המנהל, לתת למבקש היתר הפעלה או לחדשו, ולא תלוי ועומד נגד המבקש כתב אישום בשל חשד לביצוע עבירה כאמור.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1183 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46ז

תנאים ומגבלות בהיתר הפעלה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46ח.  המנהל רשאי לקבוע בהיתר הפעלה, בעת מתן ההיתר ובתקופת תוקפו, תנאים ומגבלות שיחולו על בעל ההיתר בתקופת תוקפו של ההיתר, כולה או חלקה, ובכלל זה תנאים כמפורט להלן, ובלבד שלא יקבע תנאים ומגבלות כאמור בתקופת תוקפו של ההיתר אלא לאחר שנתן לבעל ההיתר הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה:

(1)  סוג הרכבת המקומית שתופעל על מסילת הברזל המקומית ומאפייניה;

(2)  המטרה שלשמה רשאי בעל ההיתר להפעיל את הרכבת המקומית;

(3)  קווי הנסיעה של הרכבת המקומית.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1184 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46ח

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

סימן ו': הוראות לתקופת תוקפו של היתר הפעלה

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1184 (ה"ח 563)

הוספת סימן ו'

הגבלת היתר הפעלה, התלייתו, ביטולו או סירוב לחדשו (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46ט.  (א)  המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב), להגביל היתר הפעלה, להתלותו עד שימולאו תנאים שיקבע, לבטלו או לסרב לחדשו, בהתקיים אחד מאלה, לאחר שנתן לבעל ההיתר הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה:

(1)   ההיתר ניתן על יסוד מידע כוזה;

(2)   ההיתר ניתן על יסוד מידע שגוי, ויש יסוד סביר להניח שאילו היה ידוע למנהל לא היה ניתן;

(3)   חדל להתקיים בבעל ההיתר תנאי מן התנאים למתן ההיתר או לחידושו לפי סעיף 46ז;

(4)   בעל ההיתר הפר תנאי או מגבלה שנקבעו בהיתר או הוראה מההוראות החלות עליו לפי פקודה זו;

(5)   התקיימה פגיעה מתמשכת, בניגוד להוראות לפי פקודה זו, ברמת השירות הניתנת לציבור הנוסעים ברכבת המקומית המופעלת בידי בעל ההיתר.

          (ב)  המנהל לא יבטל היתר הפעלה ולא יתלה אותו, לפי הוראות סעיף קטן (א)(3), (4) או (5), אלא לאחר שדרש מבעל ההיתר לקיים את התנאי או את ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו כאמור באותו סעיף קטן, בתוך תקופה שקבע, ובעל ההיתר לא עשה כן; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם לא ניתן לקיים את התנאי או את ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.

          (ג)   בוטל זיכיון שניתן לפי סעיף 46א(א), בטל היתר ההפעלה שניתן לבעל הזיכיון, במועד ביטולו של הזיכיון.

          (ד)  בוטל או הותלה היתר הפעלה לפי סעיף קטן (א) או בטל היתר הפעלה לפי סעיף קטן (ג), יחדל בעל ההיתר להפעיל את מסילת הברזל המקומית והסמכויות והזכויות הנתונות לו לפי פקודה זו יפקעו, והכל במועד ובאופן שיורה המנהל, בהתחשב בצורך להבטיח רציפות בשירות הניתן לציבור הנוסעים ברכבת המקומית.

          (ה)  הותלה היתר הפעלה לפי סעיף קטן (א), יורה המנהל, באישור השר, על אופן מתן השירות לציבור הנוסעים בתקופת ההתליה, באמצעים אלה, כולם או מקצתם:

(1)   הפעלת מסילת הברזל המקומית בידי בעל היתר ההפעלה, בתנאים כפי שיורה המנהל;

(2)   הפעלת שירותי תחבורה ציבורית חלופיים בידי מי שיורה המנהל.

          (ו)   בוטל היתר הפעלה לפי סעיף קטן (א) או בטל היתר הפעלה לפי סעיף קטן (ג), רשאי השר, באישור הממשלה, להורות בצו כי מסילת הברזל המקומית שלגביה בוטל או בטל ההיתר כאמור תופעל, החל במועד שקבע המנהל לפי סעיף קטן (ד), בידי מי שנקבע בצו ובהתאם לאמור בו, והכל לפרק הזמן הקצר ביותר הנדרש לשם מתן היתר הפעלה לגבי אותה מסילת ברזל מקומית למבקש שקיבל זיכיון לפי סעיף 46א(א) או למבקש שהוא חברה ממשלתית שהממשלה התקשרה עמה לפי סעיף 46א(ד), בהתאם להוראות סעיף 46ז.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1184 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46ט

חובות ותנאים לעניין הפעלת מסילת ברזל מקומית (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46י.   (א)  בעל היתר הפעלה יפעיל את מסילת הברזל המקומית בהתאם לתכנית ההפעלה כפי שאושרה בידי המנהל לפי סעיפים 46ז(2) או 46יא ובהתאם לתנאים ולהוראות לפי סימן זה וסימן ה' ולפי סעיף 57(א)(5) ו-(7).

          (ב)  בלי לגרוע מאחריותו של בעל היתר הפעלה לפי פקודת זו, בעל היתר הפעלה או מי מטעמו יעסיק מנהל תפעול שקיבל רישיון לפי סימן ז'.

          (ג)   בעל היתר הפעלה לא יעסיק, למטרת נהיגת רכבת מקומית, אלא מי שבידו רישיון לנהיגת רכבת מקומית לפי סימן ח'.

          (ד)  השר יקבע תנאים נוספים להפעלתה של מסילת ברזל מקומית שניתן לגביה היתר הפעלה ולשמירה על תקינותה, שעל בעל היתר ההפעלה לקיימם בתקופת תוקפו של ההיתר, ורשאי הוא, בין השאר, לקבוע תנאים בעניינים אלה:

(1)   אמצעים הנדרשים להפעלה תקינה של מסילת הברזל המקומית, לרבות צי רכבות מקומיות וכלי רכב, היקפו, סוגי הרכב שיש לכלול בו, תחזוקתו וחידושו, וכן אמצעים טכנולוגיים, ובכלל זה אמצעים לבקרה אחר תנועת הרכבת המקומית ומערכות ניהול צי רכב בזמן אמת ואמצעים שיאפשרו בקרה אחר עמידת בעל היתר ההפעלה בתנאי ההיתר;

(2)   התשתיות הנדרשות לשם הפעלת רכבת מקומית, ובכלל זה תחנות, מקומות לחניית הרכבת המקומית ומערך שירות לקוחות;

(3)   אמות מידה לעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שבעל ההיתר נדרש לתת לציבור הנוסעים;

(4)   אמצעים טכנולוגיים הנדרשים לצורך העברת מידע לציבור הנוסעים ברכבת המקומית בכל הקשור לתנועת הרכבת המקומית, לרבות מערכות מידע לציבור, הפעלתם ותחזוקתם וכן אופן העברת המידע לשם קליטתו במערכות מידע ותפעול;

(5)   העברת דיווחים למנהל, בעניינים ובמועדים שייקבעו בתקנות כאמור או לפי דרישתו, לגבי פעילותו של בעל היתר ההפעלה,לרבות עמידתו בתנאי ההיתר, וכן קיומם של אמצעים הדרושים לצורך העברת דיווחים כאמור.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1185 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46י

תיקון תכנית הפעלה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46יא. (א)  המנהל רשאי, בתקופת תוקפו של היתר הפעלה, לדרוש מבעל היתר ההפעלה לתקן את תכנית ההפעלה שאישר לפי הוראות סעיף 46ז(2), אם מצא כי הדבר נדרש לשם הפעלה תקינה וסדירה של מסילת הברזל המקומית שלגביה ניתן ההיתר ושמירה על בטיחותה, ולאחר שנתן לבעל היתר ההפעלה הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה; דרש המנהל כאמור, יגיש בעל ההיתר למנהל הצעה בכתב לתיקון הנדרש, לשם אישורו בידי המנהל.

          (ב)  ביקש בעל היתר הפעלה לתקן את תכנית ההפעלה שאישר המנהל, יגיש למנהל הצעה בכתב לתיקון כאמור; המנהל רשאי לאשר את התיקון המבוקש, לאשרו בתנאים או שלא לאשרו.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1186 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46יא

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

סימן ז': מנהל תפעול

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1187 (ה"ח 563)

הוספת סימן ז'

מנהל תפעול – מינוי וחובת רישוי (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46יב. (א)  בעל היתר הפעלה ימנה אדם, אחד או יותר, שירכז את הפעילות המקצועית של בעל ההיתר ויבצע פעולות מטעם בעל ההיתר לשם מילוי חובותיו לפי פקודה זו (בפרק זה – מנהל תפעול); השר יקבע הוראות לעניין מינוי מנהל תפעול בידי בעל היתר הפעלה.

          (ב)  לא ישמש אדם מנהל תפעול, אלא אם כן ניתן לו רישיון מנהל תפעול לפי סימן זה ובהתאם לתנאים ולמגבלות שנקבעו ברישיון ולהוראות לפי סעיף 57(א)(12); מנהל התפעול יועסק על ידי בעל היתר ההפעלה או על ידי מי מטעמו.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1187 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46יב

תקופת תוקפו של רישיון מנהל תפעול (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46יג.  תוקפו של רישיון מנהל תפעול יהיה לתקופה של שמונה שנים.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1187 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46יג

 

איסור העברת רישיון מנהל תפעול (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46יד. רישיון מנהל תפעול הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1187 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46יד

 

תנאים למתן רישיון מנהל תפעול או לחידושו ותנאים ברישיון (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46טו. (א)  המנהל ייתן למבקש רישיון מנהל תפעול או יחדשו, בהתקיים כל אלה:

(1)   התקיים לגבי המבקש אחד מאלה:

(א)   הוא מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, באחד מהמדורים המפורטים להלן, בעל ניסיון של עשר שנים לפחות כמהנדס בתחום מתחומי המדורים האמורים, מתוכן ארבע שנים לפחות בתפקיד ניהולי בתחום תפעול ותחזוקה של רכבת מקומית, ועמד בהצלחה בבחינות להסמכת מנהל תפעול שנערכו מטעם המנהל או שאושרו בידו, בהתאם להוראות לפי סעיף 57(א)(11) (בסעיף זה – חבינות להסמכת מנהל תפעול):

(1)   הנדסת מסילות ברזל;

(2)   הנדסה אזרחית;

(3)   הנדסת מכונות;

(4)   הנדסת חשמל;

(5)   הנדסת אווירונאוטיקה;

(6)   הנדסת תעשייה וניהול;

(ב)   הוא שימש מנהל תפעול מטעם מפעיל של רכבת מקומית, במשך שש שנים לפחות מתוך עשר השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לרישיון;

(2)   המבקש לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי, לדעת המנהל, לקבל רישיון מנהל תפעול ולא תלוי ועומד נגדו כתב אישום בשל חשד לביצוע עבירה כאמור;

(3)   המבקש המציא למנהל חוות דעת רפואית מאת רופא תעסוקתי ולפיה הוא כשיר מבחינה רפואית לשמש מנהל תפעול.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), המנהל רשאי לתת למבקש רישיון מנהל תפעול, בארבע השנים הראשונות שלאחר מתן היתר ההפעלה לגבי מסילת הברזל המקומית שבה הוא מבקש להיות מועסק כמנהל תפעול, אף אם לא מתקיימים לגביו התנאים הקבועים בסעיף קטן (א)(1), בהתקיים אחד מאלה:

(1)   המבקש שישמש בתפקיד ניהולי הקשור בתפעול ובתחזוקה של מסילת ברזל מקומית, במשך שלוש שנים לפחות מתוך שש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לרישיון, ועמד בהצלחה בבחינות להסמכת מנהל תפעול;

(2)   המבקש שימש בתפקיד ניהולי הקשור בהקמת מסילת ברזל מקומית וכן בתפקיד ניהולי הקשור בתפעול ובתחזוקה של מסילת ברזל מקומית, במשך שנתיים לפחות מתוך שש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לרישיון, ועמד בהצלחה בבחינות להסמכת מנהל תפעול;

(3)   המנהל שוכנע כי המבקש הוא בעל הכישורים הנדרשים לשמש מנהל תפעול, לאור ניסיונו, הכשרתו והשכלתו בתחומים הקשורים לתפעול ולתחזוקה של מסילת ברזל מקומית, והמבקש עמד בהצלחה בבחינות להסמכת מנהל תפעול.

          (ג)   על אף הוראות סעיף קטן (ב), המנהל רשאי, בנסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים שיירשמו, במשך שש השנים שלאחר תום ארבע השנים כאמור ברישה של אותו סעיף קטן, לתת למבקש רישיון מנהל תפעול, אף אם לא מתקיימים לגביו התנאים הקבועים בסעיף קטן (א)(1), ובלבד שהתקיים לגביו אחד התנאים האמורים בסעיף קטן (ב).

          (ד)  על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), רשאי המנהל לסרב לתת רישיון מנהל תפעול למבקש שמתקיימים לגביו התנאים הקבועים באותם סעיפים קטנים, אם משטרת ישראל או שירות הביטחון הכללי הביאו לידיעתו כי קיים חשש שיש במתן רישיון למבקש כדי לפגוע בשלום הציבור או בביטחון המדינה.

          (ה)  המנהל רשאי לקבוע ברישיון מנהל תפעול תנאים ומגבלות שיחולו על בעל הרישיון בתקופת תוקפו של הרישיון, כולה או חלקה.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1187 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46טו

הגבלת רישיון מנהל תפעול, התלייתו, ביטולו או סירוב לחדשו (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46טז. (א)  המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב), להגביל רישיון מנהל תפעול, להתלותו עד שימולאו תנאים שיקבע, לבטלו או לסרב לחדשו, בהתקיים אחד מאלה, ובלבד שנתן לבעל הרישיון וכן לבעל היתר ההפעלה ולמי מטעמו שאצלו מועסק מנהל התפעול, הזדמנות לטעון את טענותיהם לעניין זה:

(1)   הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב;

(2)   הרישיון ניתן על יסוד מידע שגוי ויש יסוד סביר להניח שאילו היה ידוע למנהל לא היה ניתן;

(3)   חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מן התנאים למתן הרישיון או לחידושו לפי סעיף 46טו;

(4)   בעל הרישיון הפר תנאי או מגבלה ברישיון.

          (ב)  המנהל לא יבטל רישיון מנהל תפעול ולא יתלה אותו, לפי הוראות סעיף קטן (א)(3) או (4), אלא לאחר שדרש מבעל הרישיון לקיים את התנאי שחדל להתקיים או שהופר כאמור באותו סעיף קטן, בתוך תקופה שקבע, ובעל הרישיון לא עשה כן; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם לא ניתן לקיים את התנאי שחדל להתקיים או שהופר.

          (ג)   החלטת המנהל לפי סעיף זה תומצא לבעל הרישיון, לבעל היתר ההפעלה ולמי מטעמו של בעל ההיתר שאצלו מועסק מנהל התפעול.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1189 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46טז

(תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

סימן ז'1: רכישת זכויות במקרקעין לשם הקמה או הפעלה של מסילת ברזל מקומית

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 13 (ה"ח 771)

הוספת סימן ז'1

הגדרות – סימן ז'1 (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

46טז1. בסימן זה –

          "דרך" ו"תכנית" – כמשמעותן בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965;

          "חוק לתיקון דיני הרכישה" – חוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-1964;

          "מפעיל מסילת ברזל מקומית" – כל אחד מאלה:

(1)   בעל היתר הפעלה;

(2)   מי שיש לו זיכיון להפעלתה של מסילת ברזל מקומית לפי סעיף 46א(א) או חברה ממשלתית שהממשלה התקשרה עמה להפעלה של מסילת ברזל מקומית, שהמנהל אישר שהם בתהליך לקבלת היתר הפעלה;

          "מקים מסילת ברזל מקומית" – מי שיש לו זיכיון לבנייתה של מסילת ברזל מקומית או חברה ממשלתית שהממשלה התקשרה עמה לבנייה של מסילת ברזל מקומית;

          "מקרקעי מסילת ברזל בבעלות של רשות מקומית" – מקרקעי מסילת ברזל מקומית שלרשות מקומית יש זכות בהם או לגביהם, וכן מקרקעי מסילת ברזל מקומית שרשות מקומית תפסה חזקה בהם ופורסמו הודעות על כך לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות;

          "מקרקעי מסילת ברזל מקומית" – כל אחד מאלה:

(1)   מקרקעין המיועדים לפי התכנית החלה עליהם למסילת ברזל מקומית או מקרקעין שלפי התכנית החלה עליהם ניתן להקים בהם שטחי התארגנות לשם הקמת מסילת ברזל מקומית או דרך;

(2)   מקרקעין המיועדים לפי התכנית החלה עליהם לדרך ושבהתאם לתכנית האמורה ניתן להשתמש בהם גם למסילת ברזל מקומית;

          "פקודת הקרקעות" – פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 13 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14טז1

רכישת זכויות במקרקעין שבבעלות רשות מקומית לשם הקמה או הפעלה של מסילת ברזל מקומית (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

46טז2. (א)        ראה השר, על פי בקשה של מקים מסילת ברזל מקומית או של מפעיל מסילת ברזל מקומית לפי סעיף 46טז3, כי לשם הקמה או הפעלה של מסילת ברזל מקומית יש צורך ברכישת זכויות במקרקעי מסילת ברזל בבעלות של רשות מקומית, רשאי הוא לרכוש בעלות או כל זכות אחרת, לרבות חזקה או שימוש (בסימן זה – זכויות), במקרקעין כאמור או בחלק מהם, או להטיל מגבלות על הזכויות במקרקעין כאמור או על חלק מהן, לתקופה או לצמיתות (בסימן זה – רכישת זכויות במקרקעי מסילת ברזל בבעלות של רשות מקומית).

          (ב)  הוראות פקודת הקרקעות והחוק לתיקון דיני הרכישה יחולו על רכישת זכויות במקרקעי מסילת ברזל בבעלות של רשות מקומית לפי סימן זה, אם לא נקבעו הוראות אחרות לפי סימן זה.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 14 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14טז2

בקשה לרכישת זכויות במקרקעי מסילת ברזל מקומית (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

46טז3. (א)        מקים מסילת ברזל מקומית או מפעיל מסילת ברזל מקומית רשאי לפנות לשר בבקשה לרכישת זכויות במקרקעי מסילת ברזל בבעלות של רשות מקומית, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 46טז2 (בסימן זה – בקשה); בבקשה יפורטו מקרקעי מסילת הברזל המקומית נושא הבקשה, מהות הזכויות שרכישתן מבוקשת, המטרה שלשמה מתבקשת רכישת הזכויות בהם, המועד המבוקש לתפיסת החזקה בהם, וכן כל פרט אחר שקבע השר.

          (ב)  הוגשה בקשה, יעביר מגיש הבקשה (בסימן זה – מבקש) העתק מהבקשה לרשות המקומית שהזכויות במקרקעי מסילת הברזל הן בבעלותה.

          (ג)   הרשות המקומית תגיש לשר את תגובתה לבקשה (בסימן זה – תגובה לבקשה), בתוך 21 ימים מהיום שבו הועברה אליה הבקשה.

          (ד)  השר, לאחר התייעצות עם שר הפנים, יחליט בבקשה בתוך 60 ימים מיום הגשת התגובה לבקשה, ואם לא הוגשה תגובה לבקשה – מהמועד האחרון להגשת תגובה לבקשה לפי סעיף קטן (ג).

          (ה)  השר ימסור את החלטתו בבקשה למבקש ולרשות המקומית שהזכויות במקרקעי מסילת הברזל הן בבעלותה.

          (ו)   החליט השר לקבל את הבקשה ולרכוש זכויות במקרקעי מסילת ברזל של רשות מקומית נושא הבקשה, או בחלק מהם, יפרט בהחלטתו את המועד לרכישת הזכויות, לרבות תפיסת החזקה במקרקעין אם נדרשת; הודעה על החלטת השר כאמור תפורסם ברשומות.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 14 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14טז3

כניסה למקרקעין ותפיסת חזקה (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

46טז4. החליט השר לפי סעיף 46טז3 על רכישת זכויות במקרקעי מסילת ברזל בבעלות רשות מקומית, רשאי השר וכן המבקש או מי מטעמו להיכנס למקרקעין ולתפוס בהם חזקה, במועד הקבוע בהחלטת השר או לאחריו, ובלבד שאם חלפו 60 ימים מהמועד שנקבע בהחלטת השר כאמור וטרם נתפסה החזקה, יודיע השר לרשות המקומית, בכתב, על המועד לתפיסת החזקה לפחות 30 ימים מראש.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 15 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14טז4

הקניית הזכויות למדינה ורישומן (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

46טז5. (א)        פורסמה ברשומות הודעה בדבר החלטת השר לפי סעיף 46טז3 על רכישת זכויות במקרקעי מסילת ברזל בבעלות רשות מקומית, יוקנו זכויות הרשות המקומית במקרקעי מסילת הברזל המקומית, למדינה, נקיות מכל שיעבוד או חוב אחר.

          (ב)  פורסמה הודעה לפי סעיף קטן (א), יבצע רשם המקרקעין את הרישומים הנדרשים בפנקסי המקרקעין כאילו היתה זו הודעה לפי סעיף 19(2) לפקודת הקרקעות.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 15 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14טז5

קביעת שווי הזכויות לשם תשלום פיצויים לרשות המקומית (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

46טז6. (א)        השמאי הממשלתי הראשי או מי מטעמו יקבע את שווי הזכויות במקרקעי מסילת הברזל שבבעלות רשות מקומית שהוחלט לרכשן לפי סימן זה, לשם תשלום פיצויים לרשות המקומית; העתק מהשומה יימסר לשר, לרשות המקומית ולמבקש.

          (ב)  רשות מקומית החולקת על שומת מקרקעין שנקבעה לפי סעיף קטן (א), רשאית לפנות לוועדת ההשגות שהוקמה לפי סעיף 9א לפקודת הקרקעות; על הגשת השגה ועל סדרי הדין יחולו ההוראות לפי פקודת הקרקעות, בשינויים המחויבים.

          (ג)   החלטת ועדת ההשקעות כאמור בסעיף קטן (ב) ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 15 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14טז6

סייג לתחולה לעניין הרשאה (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

46טז7. הוראות סעיף 22(2ב) רישה לפקודת הקרקעות לא יחולו על הרשאה שנתן השר לחברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ לגבי מקרקעי מסילת ברזל מקומית.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 16 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14טז7

תקנות – סימן ז'1 (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

46טז8. השר, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין סימן זה, ובין השאר בעניינים אלה:

(1)  הגשת בקשה והמסמכים שיצורפו לה;

(2)  הגשת תגובה לבקשה והמסמכים שיצורפו לה;

(3)  הארכת המועד למתן תגובה לבקשה, מטעמים מיוחדים.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 16 (ה"ח 771)

הוספת סעיף 14טז8

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

סימן ח': רישיון לנהיגת רכבת מקומית

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1189 (ה"ח 563)

הוספת סימן ח'

חובת נהיגה ברישיון (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46יז.  לא ינהג אדם ברכבת מקומית אלא אם כן ניתן לו רישיון לנהיגת רכבת מקומית לפי הוראות סימן זה, ובהתאם לתנאים ולמגבלות שנקבעו ברישיון ולהוראות לפי סימן זה.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1189 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46יז

איסור העברת רישיון לנהיגת רכבת מקומית (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46יח. רישיון לנהיגת רכבת מקומית הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1189 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46יח

 

תנאים למתן רישיון לנהיגת רכבת מקומית (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46יט. (א)  המנהל ייתן למבקש רישיון לנהיגת רכבת מקומית או יחדשו, אם שוכנע שמתקיימים בו התנאים שקבע השר לפי סעיף קטן (ב) ולפי סעיף 57(א)(10) ו-(15).

          (ב)  השר יקבע תנאים למתן רישיון לנהיגת רכבת מקומית או לחידושו, ובין השאר תנאים בעניינים אלה, ורשאי הוא לקבוע תנאים שונים לסוגים שונים של רישיונות:

(1)   דרישת גיל מזערי של המבקש;

(2)   השכלה, הכשרה, מיומנות, ידע וניסיון מקצועי הנדרשים לצורך קבלת הרישיון, לרבות הכרה בהכשרה ובניסיון מחוץ לישראל, וכן בחינות שייערכו מטעם המנהל או באישורו, שעל המבקש לעמוד בהן;

(3)   תנאים המביאים בחשבון את עברו הפלילי של המבקש;

(4)   תנאים לעניין התאמה גופנית, בריאותית ונפשית הנדרשת מהמבקש, וההליכים לבדיקת התאמה כאמור;

(5)   נסיבות שבהן לא ראוי לתת למבקש רישיון לנהיגת רכבת מקומית, בשל דרך נהיגתו ברכב לפי פקודת רכבת מקומית, בשל דרך נהיגתו ברכב לפי פקודת התעבורה המהווה סכנה לעוברי דרך בהתאם להוראות לפי הפקודה האמורה.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1189 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46יט

פטור (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46כ.  השר רשאי לקבוע מקרים או נסיבות שבהם יהיה אדם פטור מחובת קבלת רישיון לנהיגת רכבת מקומית או מעמידה בתנאי מהתנאים לקבלת רישיון כאמור, בתנאים שיקבע, וכן רשאי הוא לקבוע מקרים או נסיבות שבהם רשאי המנהל פטור אדם מחובת קבלת רישיון או מעמידה בתנאי מהתנאים כאמור, בתנאים שיקבע.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1190 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46כ

תנאים ומגבלות ברישיון לנהיגת רכבת מקומית (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46כא. המנהל רשאי לקבוע ברישיון לנהיגת רכבת מקומית תנאים ומגבלות שיחולו על בעל הרישיון בתקופת תוקפו של הרישיון, כולה או חלקה, ובכלל זה תנאים כמפורט להלן:

(1)  דגם הרכבת המקומית שבה הוא רשאי לנהוג;

(2)  סוג הרישיון שיינתן לבעל הרישיון;

(3)  קווי הנסיעה של רכבת מקומית שבהם הוא רשאי לנהוג;

(4)  אמצעי עזר שבהם עליו לעשות שימוש בנהיגה.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1190 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46כא

הגבלת רישיון לנהיגת רכבת מקומית, התלייתו, פסילתו או סירוב לחדשו (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46כב. (א)  המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב ובכפוף להוראות סעיף קטן (ה), להגביל רישיון לנהיגת רכבת מקומית, להתלותו לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים או עד שימולאו תנאים שיקבע, לפסול את בעל הרישיון מלהחזיק ברישיון או לסרב לחדשו, בהתקיים אחד מאלה, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה:

(1)   הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב;

(2)   הרישיון ניתן על יסוד מידע שגוי ויש יסוד סביר להניח שאילו היה ידוע למנהל לא היה ניתן;

(3)   חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מן התנאים למתן הרישיון או לחידושו לפי סעיף 46יט;

(4)   בעל הרישיון הפר התנאי או מגבלה ברישיון או הוראה מההוראות החלות עליו לפי סימן זה;

(5)   בעל הרישיון היה מעורב בתאונה או בתאונה עם נפגעים, כהגדרתן בסעיף 46כט;

(6)   המנהל שוכנע כי מתקיימות נסיבות המעידות על כך שיש בדרך נהיגתו של בעל הרישיון ברכבת מקומית משום סכנה לבטיחות התנועה, בהתאם להוראות שקבע השר.

          (ב)  אדם שהמנהל פסל את רישיונו לפי סעיף זה לא יגיש בקשה לקבלת רישיון חדש, אלא לאחר שחלפה שנה ממועד הפסילה.

          (ג)   נפסל אדם בידי קצין משטרה לפי הוראות פקודת התעבורה, מלהחזיק ברישיון נהיגה ברכב, לתקופה, רשאי המנהל להתלות את הרישיון לנהיגת רכבת מקומית של אותו אדם, במהלך תקופת תוקפה של הפסילה מהחזקה ברישיון נהיגה ברכב, כולה או חלקה, אלא אם כן התקיימו נסיבות הקשורות בעבירה שהביאה לפסילה לפי פקודת התעבורה שאינן מצדיקות התליה לפי סעיף קטן זה.

          (ד)  נפסל אדם בידי רשות הרישוי לפי פקודת התעבורה, מלהחזיק ברישיון נהיגה, לצמיתות, לתקופה מסוימת או עד למילוי תנאים שנקבעו בהחלטה, רשאי המנהל להתלות את הרישיון לנהיגת רכבת מקומית של אותו אדם לתקופה או עד שימולאו תנאים שיקבע או לפסול אותו מלהחזיק ברישיון לנהיגת רכבת מקומית, בהתאם לתנאים ולתקופה שנקבעו בהחלטת רשות הרישוי כאמור, אלא אם כן התקיימו נסיבות שאינן מצדיקות פסילה או התליה לפי סעיף קטן זה.

          (ה)  המנהל לא יפסול רישיון לנהיגת רכבת מקומית ולא יתלה אותו, לפי הוראות סעיף קטן (א)(3) או (4), אלא לאחר שדרש מבעל הרישיון לקיים את התנאי או את ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו כאמור באותו סעיף קטן, בתוך תקופה שקבע, ובעל הרישיון לא עשה כן; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם לא ניתן לקיים את התנאי או את ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.

          (ו)   החלטת המנהל לפי סעיף זה תומצא לבעל הרישיון וכן לבעל היתר ההפעלה או למי מטעמו שאצלו הוא מועסק.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1190 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46כב

מסירת רישיון לנהיגת רכבת מקומית שהוגבל, שהותלה או שנפסל (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46כג. (א)  בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית שנמסרה לו החלטת המנהל לפי סעיף 46כב על הגבלת רישיונו, התלייתו או פסילה מלהחזיק בו, ימסור למנהל את הרישיון שהוגבל, שהותלה או שנפסל כאמור, בתוך התקופה הנקובה בהחלטה, ויחולו הוראות אלה, לפי העניין:

(1)   לעניין החלטה על הגבלת הרישיון – המנהל יחזיר את הרישיון לבעליו, לאחר רישום ההגבלה שנקבעה בהחלטה;

(2)   לעניין החלטה על פסילה מלהחזיק ברישיון או על התלייתו – הרישיון לא יוחזר לבעליו אלא לאחר תום התקופה שנקבעה בהחלטה ובתנאים שקבע המנהל.

          (ב)  (1)   על אף הוראות סעיף קטן (א), בעל הרישיון כאמור באותו סעיף קטן שלא היה בידו באותה שעה רישיון, ימסור במקומו אחד מאלה, לפי העניין:

(א)   תצהיר לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, המוכיח כי הרישיון אבד או נגנב;

(ב)   אישור מגורם אחר כי הרישיון נמסר לו לפי כל דין;

(2)   מצא בעל הרישיון את הרישיון שאבד או שנגנב, ימציאו ללא דיחוי למנהל.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1191 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46כג

תקופות הגבלה, התליה או פסילה של רישיון לנהיגת רכבת מקומית (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46כד. (א)  הגבלה, התליה או פסילה של רישיון לנהיגת רכבת מקומית בהתאם להוראות סעיף 46כב, תחל במועד המצאת ההחלטה לבעל הרישיון.

          (ב)  בחישוב תקופת הפסילה של רישיון לנהיגת רכבת מקומית בהתאם להוראות סעיף 46כב, לא תבוא במניין התקופה שחלפה עד מסירת הרישיון או תחליפו למנהל בהתאם להוראות סעיף 46כג.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1192 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46כד

פסילת רישיון לנהיגת רכבת מקומית בידי בית משפט, בשל פסילת רישיון לנהיגה ברכב (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46כה. נפסל אדם בידי בית משפט לפי הוראות פקודת התעבורה, מלהחזיק ברישיון נהיגה, רשאי בית המשפט לפסול את אותו אדם גם מלהחזיק ברישיון לנהיגת רכבת מקומית, בתקופת תוקפה של הפסילה מהחזקה ברישיון הנהיגה ברכב, כולה או חלקה.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1192 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46כה

 

חיוב בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית בקבלת הדרכה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46כו. בלי לגרוע מהוראות לפי סעיף 57(א)(14), המנהל רשאי, בהוראה בכתב, לחייב בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית לקבל הדרכה כפי שיורה, אם שוכנע כי הדבר דרוש מטעמי בטיחות.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1192 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46כו

 

העברת מידע למשטרת ישראל ולרשות הרישוי, בנוגע לרישיונות לנהיגת רכבת מקומית (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46כז. לשם הפעלת סמכויות משטרת ישראל והמנהל לפי פקודה זו ולשם הפעלת סמכויות משטרת ישראל ורשות הרישוי לפי פקודת התעבורה, יודיע המנהל למשטרת ישראל ולרשות הרישוי על כל אלה:

(1)  מי שקיבל רישיון לנהיגת רכבת מקומית או שרישיונו כאמור חודש, לפי הוראות סימן זה, ותקופת תוקפו של הרישיון כאמור;

(2)  בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית שהמנהל החליט לפסול את רישיונו, להתלותו או שלא לחדשו לפי הוראות סעיף 46כב או שהחליט לשנות בו תנאים או מגבלות לפי הוראות סעיף 46כא, ותקופת תוקפה של ההחלטה כאמור וכן החלטה כאמור שבוטלה או שונתה בידי בית המשפט.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1192 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46כז

אצילת סמכויות המנהל (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46כח.       (א)   המנהל רשאי לאצול לעובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שהוא בעל ניסיון ומומחיות מתאימים, את סמכויותיו לפי סימן זה, כולן או חלקן, לגבי כל שטח המדינה או חלק ממנו.

          (ב)  הודעה על אצילת סמכויות לפי סעיף קטן (א) תפורסם ברשומות.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1193 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46כח

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

סימן ט': אירוע בטיחותי

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1193 (ה"ח 563)

הוספת סימן ט'

הגדרות – סימן ט' לפרק ד'1 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46כט.       בסימן זה –

          "אירוע בטיחותי" – תאונה, תאונה עם נפגעים או תקרית, לרבות תקרית חמורה;

          "אירוע בטיחותי חמור" – תאונה, תאונה עם נפגעים או תקרית חמורה;

          "אירוע בטיחותי עם נפגעים" – תאונה עם נפגעים, וכן תקרית או תקרית חמורה שבה נהרג או נפגע אדם;

          "תאונה" – אירוע הקשור בהפעלת מסילת ברזל מקומית, שבו נגרם נזק חמור לרכוש;

          "תאונה עם נפגעים" – אירוע הקשור בהפעלת מסילת ברזל מקומית שבו נהרג או נפגע אדם באופן חמור;

          "תקרית" – אירוע הקשור בהפעלת מסילת ברזל מקומית, שהשפיע או שעלול היה להשפיע על בטיחות הפעלתה של מסילת הברזל המקומית;

          "תקרית חמורה" – תקרית שמנסיבותיה עולה כי תוצאה כאמור בהגדרה "תאונה" או בהגדרה "תאונה עם נפגעים" כמעט התרחשה.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1193 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46כט

חובת מסירת הודעות ודיווחים לגבי אירועים בטיחותיים (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46ל.  (א)  אירע אירוע בטיחותי חמור, ימסור בעל היתר ההפעלה למנהל, לגבי מסילת הברזל המקומית שבה אירע האירוע, הודעות ודיווחים כמפורט להלן:

(1)   הודעה בעל-פה על האירוע הבטיחותי החמור – בהקדם האפשרי לאחר שאירע;

(2)   דיווח על האירוע הבטיחותי החמור, בכתב או בדרך אחרת שקבע השר, שבו יציין את מקום האירוע, זמן האירוע ופרטיו – בתוך 48 שעות ממועד האירוע;

(3)   דיווח מפורט בכתב בעקבות בדיקת האירוע הבטיחותי החמור, שבו יציין, נוסף על הפרטים כאמור בפסקה (2), גם את תוצאות האירוע, הסיבות המשוערות להתרחשותו ולתוצאותיו והפעולות שנקט למניעת הישנותו של אותו אירוע – בתוך 30 ימים ממועד האירוע.

          (ב)  בעל היתר הפעלה ימסור למנהל, ביום האחרון של כל חודש, דיווח מפורט בכתב על התקריות שאירעו במסילת הברזל המקומית שלגביה ניתן לו ההיתר, לגבי החודש שקדם לאותו חודש, ובו יציין, לגבי כל אחת מהתקריות, פרטים כאמור בסעיף קטן (א)(2) ו-(3).

          (ג)   בעל היתר הפעלה ימסור למנהל, עד יום 31 בינואר בכל שנה, דוח שנתי המפרט את כל האירועים הבטיחותיים שאירעו בשנה הקודמת במסילת הברזל המקומית שלגביה ניתן לו ההיתר, בעקבות בדיקתו את אותם אירועים, ובן יציין, בין השאר, את המסקנות שהסיק מהאירועים הבטיחותיים כאמור ואת הפעולות שנקט למניעת הישנותם.

          (ד)  המנהל רשאי, לבקשתו של בעל היתר הפעלה, להאריך את המועדים להגשת הודעות ודיווחים לפי סעיף זה, אם שוכנע כי התקיימו נסיבות המצדיקות זאת.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1193 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46ל

תחקיר בנוגע לאירועים בטיחותיים (תיקון מס' 6) תשע"א-2011 (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2017

46לא. (א)  המנהל רשאי בעצמו או באמצעות מפקחים שהוסמכו לפי סימן י"א בפרק ד'1 ופועלים על פי הנחיותיו של המנהל לערוך תחקיר בנוגע לאירועים בטיחותיים שאירעו, בין שקיבל לגביהם דיווח לפי סעיף 46ל ובין שנודע לו עליהם בדרך אחרת (בסימן זה – תחקיר).

          (ב)  לאחר גיבוש טיוטת דוח התחקיר ולפני הגשתו כאמור בסעיף קטן (ג), ימסור המנהל לבעל היתר ההפעלה שאליו מתייחס התחקיר את הטיוטה כאמור, למעט החלק הכולל את מסקנותיו והמלצותיו, ובלבד שלא יעביר מידע שיש בו כדי לפגוע בביטחון המדינה או כדי לשבש הליכי חקירה פלילית או לפגוע בה; המנהל יודיע לבעל ההיתר שנמסרה לו טיוטה כאמור על זכותו להגיש תגובה באופן ובתוך תקופה שיורה.

          (ג)   לאחר קיום ההליך לפי סעיף קטן (ב) ותיקון טיוטת דוח התחקיר ככל שמצא לנכון, ימסור המנהל לשר דוח לגבי כל תחקיר שערך בנוגע אירוע בטיחותי חמור; דוח כאמור יכלול את ממצאי התחקיר והמסקנות שהוסקו וכן המלצות למניעת הישנותם של אירועים כאמור.

          (ד)  המנהל יעמיד לעיון הציבור, לרבות באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, את דוח התחקיר שערך לגבי תאונה או תאונה עם נפגעים, ובלבד שהדוח לא יכלול פרטים אלה:

(1)   פרטים שיש בהם כדי לפגוע בביטחון המדינה;

(2)   פרטים שיש בהם כדי לשבש הליכי חקירה פלילית או לפגוע בה;

(3)   שמות המעורבים בתאונה או בתאונה עם נפגעים;

(4)   פרטים המזהים את המעורבים בתאונה או בתאונה עם נפגעים שאינם פרטים כאמור בפסקה (1), ופרטים המהווים פגיעה בפרטיות כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, למעט פרט שהכללתו הכרחית לצורך ניתוח התאונה או התאונה עם נפגעים או הסקת מסקנות בעניינן.

          (ה)  המנהל ימסור לבעל היתר הפעלה דוח לגבי כל תחקיר שביצע בנוגע לאירוע בטיחותי שאירע במסילת הברזל המקומית שלגביה ניתן לו ההיתר; דוח כאמור יכלול את ממצאי התחקיר והמסקנות שהוסקו וכן המלצות למניעת הישנותם של אירועים כאמור, למעט פרטים המנויים בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (ד), בכפוף לתנאים שבאותן פסקאות.

          (ו)   המנהל יורה לבעל היתר הפעלה בדבר פעולות שעליו לבצע או להימנע מביצוען בהתאם למסקנות ולהמלצות המפורטות בדוח כאמור בסעיף זה, ככל שהדבר נדרש.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1194 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46לא

 

מיום 3.4.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 609 (ה"ח 868)

(א) המנהל רשאי בעצמו או באמצעות מפקחים שהוסמכו לפי סימן י"א בפרק ד'1 ופועלים על פי הנחיותיו של המנהל לערוך תחקיר בנוגע לאירועים בטיחותיים שאירעו, בין שקיבל לגביהם דיווח לפי סעיף 46ל ובין שנודע לו עליהם בדרך אחרת (בסימן זה – תחקיר).

סמכויות המנהל לשם עריכת תחקיר (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46לב. לשם עריכת תחקיר –

(1)  יהיו נתונות למנהל הסמכויות המנויות בסעיף 46מב, ובלבד שעמד בתנאי הכשירות למינוי מפקח הקבועים בסעיף 46מא, בשינויים המחויבים, והזדהה לפני הפעלתן אותן סמכויות;

(2)  רשאי המנהל לנקוט אמצעים לשמירה על המקום שבו אירע אירוע בטיחותי, לשמירה על הרכבת המקומית הנעה על מסילת הברזל שבה אירוע אירוע בטיחותי או כל חלק ממנה, או לשמירה על כל דבר העשוי לשמש ראיה לנסיבות התרחשות האירוע, וכן רשאי המנהל להורות לבעל היתר הפעלה לנקוט אמצעים כאמור.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1195 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46לב

הגבלת גישה למסילת ברזל מקומית (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46לג. (א)  אירע אירוע בטיחותי חמור, לא יידש אדם למסילת ברזל מקומית שבה או שבקשר אליה אירע האירוע, לא יביא לשינוי במצב של מסילת הברזל כאמור ולא ייגע בחפץ העשוי לשמש ראיה בתחקיר, אלא אם כן המנהל התיר זאת ובהתאם לתנאים כפי שהורה, זולת אם הורתה משטרת ישראל אחרת, או לשם הצלת חיים או טיפול בנפגעים.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), אירע אירוע בטיחותי עם נפגעים, לא יעשה אדם פעולה מהפעולות כאמור באותו סעיף קטן, למעט פעולות לשם הצלת חיים או לשם טיפול בנפגעים, אלא אם כן התירה זאת משטרת ישראל ובהתאם לתנאים כפי שהורתה.

          (ג)   אירע אירוע בטיחותי חמור, רשאי המנהל, לשם עריכת תחקיר, להורות על איסור הפעלת הרכבת המקומית הנעה על מסילת הברזל המקומית שבה אירע האירוע, לתקופה ובתנאים כפי שיורה.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1195 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46לג

מניעת שיבוש חקירה פלילית או פגיעה בה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46לד. (א)  אירע אירוע בטיחותי עם נפגעים, לא יפעיל המנהל את סמכויותיו לפי סימן זה, אלא אם כן קיבל את אישורה של משטרת ישראל לכך ובהתאם לתנאי האישור.

          (ב)  אירע אירוע בטיחותי שאינו אירוע בטיחותי עם נפגעים, רשאית משטרת שיראל להורות למנהל שלא להפעיל את סמכויותיו לפי סימן זה, אם הפעלת סמכות כאמור עלולה לשבש הליכי חקירה פלילית או לפגוע בה.

          (ג)   משטרת ישראל רשאית להנחות את המנהל בדבר הפעלת סמכויותיו לפי סימן זה, לרבות בדבר עריכת תחקיר, באופן שימנע שיבוש הליכי חקירה פלילית או פגיעה בה.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1196 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46לד

צמצום הפגיעה בתנועה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

46לה. המנהל יפעיל את סמכויותיו לפי סימן זה בשים לב לצורך לצמצם ככל האפשר את הפגיעה במעבר התקין ובתנועה בדרך וכן בהפעלה סדירה של מסילת ברזל מקומית.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1196 (ה"ח 563)

הוספת סעיף 46לה

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011