נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות המכס, תשכ"ו-1965

 

 

מסים – מכס

מסים – בלו

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

7

סעיף 1

הגדרות

Go

7

 

פרק שני: דגל המכס

Go

7

סעיף 2

דגל המכס

Go

7

 

פרק שלישי: אגרות שעות נוספות

Go

8

סעיף 3

ימי עבודה ושעות עבודה לענין שעות נוספות

Go

8

 

פרק רביעי: חשבון מכר

Go

8

סעיף 6

פרטי חשבון

Go

8

סעיף 7

משגור המורכב מכמה אריזות

Go

8

סעיף 8

חתימה על חשבון מכר

Go

8

סעיף 9

ויתור על המצאת חשבון

Go

8

סעיף 9א

אופן הכנת רשמון

Go

8

 

פרק חמישי: דוגמאות מסחריות

Go

8

סעיף 10

דוגמאות מסחריות

Go

8

 

פרק שישי: אגרות השגחה

Go

9

סעיף 11

אגרות השגחה

Go

9

סעיף 11א

אגרה לתפעול מחשב

Go

9

 

פרק שביעי: מחסנים רשויים

Go

9

סעיף 12

הגדרות

Go

9

סעיף 13

רשיון מחסן רשוי פרטי

Go

12

סעיף 14

בקשה לרשיון ולחידושו

Go

12

סעיף 15

ערבויות

Go

12

סעיף 16

אגרות

Go

14

סעיף 17

תנאים למתן רשיון וחידושו

Go

14

סעיף 18

רשיון נפרד

Go

14

סעיף 19

פסול לקבלת רישיון או לחידושו

Go

14

סעיף 20

המלצות למתן רישיון ואישורים

Go

16

סעיף 21

סימון מחסן

Go

16

סעיף 22

ניהול מחסן וביקורת

Go

16

סעיף 23

ניהול מחסן ורישומים

Go

16

סעיף 23א

דו"ח שנתי על מלאי

Go

17

סעיף 23ב

שמירת מסמכים

Go

17

סעיף 23ג

הודעה על שינוי

Go

17

סעיף 23ד

אישור לשינוי

Go

17

סעיף 23ה

הוראות משלימות

Go

17

סעיף 23ו

העברת שליטה או פיקוח ואחסנת טובין

Go

17

סעיף 23ז

אחריות בעל הרשיון

Go

20

סעיף 23ח

קבלת טובין וסילוקם

Go

20

סעיף 23ט

צרופות לרשימון החסנה

Go

21

סעיף 23י

הגבלות החסנה על יבוא בדואר

Go

21

סעיף 23יא

סירוב להתיר החסנה

Go

21

סעיף 23יב

סמכות לדרוש ידיעות

Go

21

סעיף 23יג

מחסן רשוי זמני

Go

21

סעיף 23טו

שמירת סודיות

Go

21

 

פרק שמיני: תעודות מכס

Go

21

סעיף 24

תעודות מכס הודעה תשמ"ח 1988

Go

21

 

פרק תשיעי:

Go

21

 

פרק תשיעי: מתן הצהרות בנמל תעופה, בנמל ים ובמסוף מעבר יבשתי

Go

22

סעיף 30א

חובת הצהרה

Go

22

סעיף 30ב

התקנת מסלולי מעבר

Go

22

סעיף 30ג

חובת מעבר במסלול

Go

22

סעיף 30ד

המעבר במסלול הירוק ומשמעותו

Go

22

סעיף 30ה

המעבר במסלול האדום

Go

22

סעיף 30ו

פרסום חובת הצהרה

Go

22

סעיף 30ז

הצהרה מפורטת

Go

22

סעיף 30ח

סמכויות במקרה מיוחד

Go

22

סעיף 30ט

הוראות לביצוע

Go

22

 

פרק עשירי: הגשת הרשמון ותשלום המכס

Go

22

סעיף 31

הגשת רשמון

Go

22

סעיף 32

מקום תשלום המכס

Go

23

 

פרק עשירי 1: מקומות ליצוא טובין ורישום טובין לשם יצוא

Go

23

סעיף 32א

מקומות ליצוא טובין

Go

23

סעיף 32ב

רישום טובין לשם יצוא כללי

Go

23

סעיף 32ג

רישום טובין מסויימים לשם יצוא

Go

23

סעיף 32ד

טובין המיוצאים בדואר

Go

23

סעיף 32ה

פטור

Go

23

סעיף 32ו

אופן הרישום

Go

23

 

פרק אחד עשר: טובין בלתי נתבעים

Go

24

סעיף 33

עשיה בדמי המכר

Go

24

סעיף 34

מועד סילוקם של טובין שהותר רשמונם

Go

24

 

פרק שנים-עשר: הוראות שונות

Go

24

סעיף 35א

בית מכס

Go

24

סעיף 36

תרגום מסמכים

Go

24

סעיף 36א

הגשת טפסים מודפסים

Go

24

סעיף 37

אגרה עבור מצהר מתוקן או מצהר מילואים הודעה

Go

24

סעיף 37א

אגרה עבור העתק או אישור

Go

24

סעיף 38

סמכות להפסיק או לצמצם טעינה ופריקה וכיוצא באלה

Go

24

סעיף 39

כניסת טובין לנמל שאינו נמל המשגור

Go

24

סעיף 40

מתן פרס

Go

24

סעיף 40א

קביעת טופס

Go

25

סעיף 41

הצמדה

Go

25

סעיף 42

ענשים

Go

25

סעיף 43

שמירת תקפן של תקנות

Go

25

סעיף 44

ביטול

Go

25

סעיף 45

השם

Go

25

 

תוספת ראשונה

Go

25

 

תוספת שניה

Go

25

 

1. התיאור

Go

25

 

חלק א': דגל בית המכס

Go

25

 

חלק ב': דגל חרטום כלי השיט

Go

26

 

2. הציור

Go

26

 

תוספת שלישית

Go

26

 

תוספת רביעית

Go

27

 

תוספת חמישית

Go

28

 

תוספת ששית

Go

28

 

בקשה   למחסן רשוי

Go

28

 

חלק א'

Go

28

 

חלק ב'

Go

28

 

חלק ג'

Go

29

 

חלק ד'

Go

29

 

חלק ה'

Go

29

 

חלק ו'

Go

30

 

תוספת שביעית

Go

30

 

תוספת שמינית

Go

31

 

   דו"ח שנתי על המלאי ביום      /31/12

Go

32

 

תוספת תשיעית

Go

32

 

הצהרת בעל רשיון למחסן כללי

Go

32

 

תוספת עשירית

Go

32

 

תוספת אחת עשרה

Go

33

 

הנדון: ביטוח מחסן לצידת אניות וכלי טיס

Go

33

 

תוספת שתים עשרה

Go

33

 


תקנות המכס, תשכ"ו-1965*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-232 לפקודת המכס וסעיף 2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשכ"ו-1966

          "בית מכס" - המקומות המפורטים בתוספת הראשונה;

מיום 27.1.1966

תק' תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1830 מיום 27.1.1966 עמ' 752

מחיקת הגדרת "בית מכס"

הנוסח הקודם:

"בית מכס" – המקומות המפורטים בתוספת הראשונה;

          "ימי מנוחה" - ימי מנוחה הקבועים בפקודת ימי המנוחה, תש"ח-1948, ויום העצמאות על פי חוק יום העצמאות, תש"ט- 1949;

תק' תשס"ב-2001

          "מסי יבוא" - מכס, מס ערך מוסף, מס קניה וכן מסים אחרים המוטלים לפי כל דין בישראל על יבוא;

מיום 22.1.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6134 מיום 22.1.2001 עמ' 114

הוספת הגדרת "מסי יבוא"

          "שעה נוספת" - שעת עבודה ביום מנוחה או שעת עבודה מחוץ לשעות העבודה הרגילות;

תק' תשס"ב-2001 תק' (מס' 2)  תשע"ז-2017

          "תעריף המכס" – צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017.

מיום 22.1.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6134 מיום 22.1.2001 עמ' 114

הוספת הגדרת "תעריף המכס"

 

מיום 6.4.2017

תק' (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7799 מיום 6.4.2017 עמ' 955

"תעריף המכס" – צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, תש"ס-1999 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017.

 

פרק שני: דגל המכס

דגל המכס

2.    דגל המכס כאמור וכמצוייר בתוספת השניה יונף על בית המכס ועל חרטום כלי-השיט בשירות רשות המכס, הכל לפי הענין.

פרק שלישי: אגרות שעות נוספות

ימי עבודה ושעות עבודה לענין שעות נוספות

3.    (א)  לענין פרק זה, אם לא נאמר אחרת בחיקוק –

(1)   ימי העבודה הרגילים של רשות המכס הם כל ימות השנה למעט ימי המנוחה;

(2)   שעות העבודה הרגילות של רשות המכס הן כמפורט בתוספת השלישית.

          (ב)  גובה המכס רשאי להרשות עבודה בימים שאינם ימי עבודה רגילים או בשעות שאינן שעות עבודה רגילות, בכפוף להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951.

תק' תשמ"א-1980

4.    (בוטלה).

מיום 1.4.1966

תק' (מס' 2) תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1858 מיום 24.3.1966 עמ' 1600

(א) אגרה בשיעורים המפורטים להלן תשולם לכל שעה נוספת או לחלק ממנה בעד השירותים הבאים, ובלבד שהאגרה בעד זמן שאינו עולה על מחצית השעה תהיה מחצית השיעור הנגבה לשעה שלמה:

            האגרה בלירות

בין השעות בין השעות

20.00-05.00 05.00-20.00

(1) שירות בקשר לטעינה או לפריקה של מטען או

בקשר להובלת טובין, העברתם, סילוקם, הפקדתם

במחסן או מסירתם, למעט שירות כאמור בפסקה

(2), ובלבד שבעד שירות בקשר לסילוקם של טובין

מאילת או לאילת תשולם מחצית האגרה -.3 -.6 -.6 -.12

(2) שירות בקשר לייצואם של טובין או בקשר למתן

הישבון עליהם -.1 -.2 -.2 -.4

(3) שירות בקשר לטובין המופקדים במיתקן נפט או

בקשר להפקדתם במיתקן כאמור – לכל פקיד מכס -.4 -.6 -.8 -.12

(4) שירות בקשר להעלאת נוסעים לאניה או להורדתם

מאניה או בקשר לשמירה על חמרים במפעל הנמצא

במחסן רשוי ועוסק בעיבודם או בהרכבתם, וכן

שירות בקשר לשמירה על מוצרים באותו מפעל -

לכל פקיד מכס -.2 -.4 -.4 -.8

(5) שירות, שאינו מהשירותים המפורטים בפסקאות

(1) עד (4), בקשר לפדייתם של טובין, לרבות

בדיקתם והגשת רשמון עליהם או התרתו -.5 -.7 -.10 -.14

 

מיום 10.2.1977

תק' (מס' 3) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3663 מיום 10.2.1977 עמ' 904

4. (א) אגרה בשיעורים המפורטים להלן תשולם לכל שעה נוספת או לחלק ממנה בעד השירותים הבאים, ובלבד שהאגרה בעד זמן שאינו עולה על מחצית השעה תהיה מחצית השיעור הנגבה לשעה שלמה:

            האגרה בלירות

בין השעות בין השעות

20.00-05.00 05.00-20.00

(1) שירות בקשר לטעינה או לפריקה של מטען או

בקשר להובלת טובין, העברתם, סילוקם, הפקדתם

במחסן או מסירתם, למעט שירות כאמור בפסקה

(2), ובלבד שבעד שירות בקשר לסילוקם של טובין

מאילת או לאילת תשולם מחצית האגרה -.6 -.12

(2) שירות בקשר לייצואם של טובין או בקשר למתן

הישבון עליהם -.2 -.4

(3) שירות בקשר לטובין המופקדים במיתקן נפט או

בקשר להפקדתם במיתקן כאמור – לכל פקיד מכס -.6 -.12

(4) שירות בקשר להעלאת נוסעים לאניה או להורדתם

מאניה או בקשר לשמירה על חמרים במפעל הנמצא

במחסן רשוי ועוסק בעיבודם או בהרכבתם, וכן

שירות בקשר לשמירה על מוצרים באותו מפעל -

לכל פקיד מכס -.4 -.8

(5) שירות, שאינו מהשירותים המפורטים בפסקאות

(1) עד (4), בקשר לפדייתם של טובין, לרבות

בדיקתם והגשת רשמון עליהם או התרתו -.7 -.14

(א) אגרה בסך 40 לירות תשולם בעד השירותים המפורטים להלן לכל שעה נוספת לכל פקיד מכס או לחלק ממנה, ובלבד שהאגרה בעד זמן שאינו עולה על מחצית השעה תהיה בשיעור מחצית האגרה לשעה שלמה:

(1) שירות בקשר לטעינה או לפריקה של מטען או בקשר להובלת טובין, העברתם, סילוקם, הפקדתם במחסן או מסירתם;

(2) שירות בקשר לטובין המופקדים במיתקן נפט או בקשר להפקדתם כאמור;

(3) שירות בקשר להעלאת נוסעים לאניה או להורדתם ממנה או בקשר לשמירה על חמרים במפעל הנמצא במחסן רישוי או על מוצרים שיוצאו ממנו.

(4) כל שירות אחר בקשר לפדייתם של טובין לרבות בדיקתם והגשת רשימון עליהם או התרתו.

(ב) בעד שירות שחלה עליו אגרה בשיעורים שונים תשולם עליו אגרה בשיעור הגבוה שבין אותם שירותים.

(ב) גובה המכס יקבע בכל מקרה את מספר פקידי המכס ששירותם דרוש לענין תקנת משנה (א).

(ג) לצורך תקנת משנה (א) יראו את טעינתו או פריקתו של מטען דוברות שבאמצעותן מבוצעת טעינה על אניה או פריקה ממנה, כטעינה או פריקה של מטען אותה אניה.

(ד) גובה המכס יקבע סופית את מספר פקידי המכס ששירותם דרוש בהתאם לפסקה (3) או (4) לתקנת משנה (א).

(ה) (ג) ניתן שירותו של פקיד מכס מחוץ למקום עבודתו הרגיל, יביאו במנין זמן שירותו לצורך תקנת משנה (א) את הזמן משעת צאתו את מקום עבודתו הרגיל עד לשובו אליו.

(ו) (ד) אם מסר הנוגע בדבר הודעה על ביטול הצורך בשירות שעה אחת לפחות לפני המועד שנקבע להתחלת אותו השירות, לא תשולם כל אגרה; נמסרה ההודעה במועד מאוחר יותר אך לפני התחלת השירות, תשולם אגרה עבור שעה אחת; ואם נמסרה ההודעה אחרי המועד שנקבע להתחלת השירות, תשולם אגרה מאותו מועד ועד כדי השעה הקרובה ביותר שלאחר מסירת ההודעה.

(ז) (ה) המנהל רשאי לפטור מהחובה לשלם אגרה לפי תקנת משנה (א) בעד שירות שניתן, בקשר לסילוקם של טובין משטח נמל, בכל שעה שהיא שעת עבודה על פי פקודת הנמלים.

 

מיום 16.10.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4171 מיום 16.10.1980 עמ' 61

ביטול תקנה 4

הנוסח הקודם:

אגרת שעות נוספות

4. (א) אגרה בסך 40 לירות תשולם בעד השירותים המפורטים להלן לכל שעה נוספת לכל פקיד מכס או לחלק ממנה, ובלבד שהאגרה בעד זמן שאינו עולה על מחצית השעה תהיה בשיעור מחצית האגרה לשעה שלמה:

(1) שירות בקשר לטעינה או לפריקה של מטען או בקשר להובלת טובין, העברתם, סילוקם, הפקדתם במחסן או מסירתם;

(2) שירות בקשר לטובין המופקדים במיתקן נפט או בקשר להפקדתם כאמור;

(3) שירות בקשר להעלאת נוסעים לאניה או להורדתם ממנה או בקשר לשמירה על חמרים במפעל הנמצא במחסן רישוי או על מוצרים שיוצאו ממנו.

(4) כל שירות אחר בקשר לפדייתם של טובין לרבות בדיקתם והגשת רשימון עליהם או התרתו.

(ב) גובה המכס יקבע בכל מקרה את מספר פקידי המכס ששירותם דרוש לענין תקנת משנה (א).

(ג) ניתן שירותו של פקיד מכס מחוץ למקום עבודתו הרגיל, יביאו במנין זמן שירותו לצורך תקנת משנה (א) את הזמן משעת צאתו את מקום עבודתו הרגיל עד לשובו אליו.

(ד) אם מסר הנוגע בדבר הודעה על ביטול הצורך בשירות שעה אחת לפחות לפני המועד שנקבע להתחלת אותו השירות, לא תשולם כל אגרה; נמסרה ההודעה במועד מאוחר יותר אך לפני התחלת השירות, תשולם אגרה עבור שעה אחת; ואם נמסרה ההודעה אחרי המועד שנקבע להתחלת השירות, תשולם אגרה מאותו מועד ועד כדי השעה הקרובה ביותר שלאחר מסירת ההודעה.

(ה) המנהל רשאי לפטור מהחובה לשלם אגרה לפי תקנת משנה (א) בעד שירות שניתן, בקשר לסילוקם של טובין משטח נמל, בכל שעה שהיא שעת עבודה על פי פקודת הנמלים.

תק' תשמ"א-1980

5.    (בוטלה).

מיום 16.10.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4171 מיום 16.10.1980 עמ' 61

ביטול תקנה 5

הנוסח הקודם:

שירות ליותר מקברניט אחד או בעל טובין אחד

5. ניתן שירות על ידי פקיד מכס בפרק זמן אחד בקשר עם כלי שיט, כלי הובלה או טובין של יותר מקברניט אחד או של יותר מבעל טובין אחד, הכל לפי הענין, ישולמו אגרות שעות נוספות במלואן על ידי כל אחד מהאמורים.

פרק רביעי: חשבון מכר

פרטי חשבון תק' (מס' 2) תשל"ג-1972

6.    כל חשבון מכר לטובין מיובאים או טובין מיוצאים יכיל פרטים אלה –

(1)   ארץ המקור; ארץ המקור היא, ביחס לטובין מעובדים - הארץ בה הסתיים בעיקרו תהליך עיבודם וביחס לטובין אחרים - הארץ בה גדלו או הופקו;

(2)   המקום והתאריך בהם הוכן החשבון;

(3)   השם והמען של המוכר והקונה;

(4)   כמות האריזות, תיאורם, סימונם ומספריהם;

(5)   תיאור הטובין בהתאם לסוג, מהות, טיב וכדומה, תוך הדגשת התכונות המיוחדות העשויות להעלות או להפחית את ערכם;

אם התכונות המיוחדות, כאמור, הנן היות הטובין מורכבים משני חמרים או יותר, צריך לפרט את מכסת האחוזים, לפי משקל, של כל סוג מן החמרים הכלול בטובין, הכל כמקובל באותו ענף;

(6)   כמות הטובין לפי היחידה המסחרית המקובלת לגבי אותם טובין;

(7)   המשקל ברוטו, נטו ונט נטו של כל אריזה, וכן המשקל הכולל ברוטו, נטו ונט נטו של המשגור;

(8)   המחיר המוסכם של הטובין;

(9)   תנאי המשלוח, השיגור והתשלום, לרבות הנחות שמקובל לציינם בחשבון מכר;

תק' תשל"ה-1974

(10)  המספר הסידורי של מוכר הטובין כפי שקבע המנהל.

מיום 20.1.1973

תק' (מס' 2) תשל"ג-1972

ק"ת תשל"ג מס' 2946 מיום 21.12.1972 עמ' 468

6. כל חשבון מכר של טובי יבוא יכיל ציון כל חשבון מכר לטובין מיובאים או טובין מיוצאים יכיל פרטים אלה -

 

מיום 6.10.1974

תק' תשל"ה-1974

ק"ת תשל"ה מס' 3232 מיום 6.10.1974 עמ' 40

הוספת פסקה 6(10)

משגור המורכב מכמה אריזות

7.    היה המשגור מורכב מיותר מאריזה אחת, יש לציין את הפרטים הנדרשים ביחס לתכולת כל אריזה במפרט נפרד, אלא אם מופיעים הפרטים הללו בחשבון המכר. הוראות תקנה זו באות להוסיף על הוראות תקנה 6 ולא לגרוע מהן.

חתימה על חשבון מכר תק' תשל"ה-1974

8.    חשבון המכר יהיה חתום על ידי המוכר או מטעמו, ובלבד שאם חתם אדם מטעם המוכר יציין עובדה זו על החשבון. לצדו של המספר הסידורי על פי תקנה 6(10), יחתום היבואן או סוכנו.

מיום 6.10.1974

תק' תשל"ה-1974

ק"ת תשל"ה מס' 3232 מיום 6.10.1974 עמ' 40

8. חשבון המכר יהיה חתום על ידי המוכר או מטעמו, ובלבד שאם חתם אדם מטעם המוכר יציין עובדה זו על החשבון. לצדו של המספר הסידורי על פי תקנה 6(10), יחתום היבואן או סוכנו.

ויתור על המצאת חשבון תק' (מס' 2) תשל"ג-1972

9.    מקום שיבוא טובין או ייצואם הוא בגין פעולת מכר, לא יותר רשמונם בטרם יומצא חשבון מכר עליהם כמפורט כאמור, אלא אם הוכח להנחת דעתו של גובה המכס, כי לא נתמלא תנאי מתנאי פרק זה מסיבות שהן מחוץ לשליטתו של בעל טובין.

מיום 20.1.1973

תק' (מס' 2) תשל"ג-1972

ק"ת תשל"ג מס' 2946 מיום 21.12.1972 עמ' 468

9. מקום שיבוא טובין או ייצואם הוא בגין פעולת מכר, לא יותר רשמונם בטרם יומצא חשבון מכר עליהם כמפורט כאמור, אלא אם הוכח להנחת דעתו של גובה המכס, כי לא נתמלא תנאי מתנאי פרק זה מסיבות שהן מחוץ לשליטתו של בעל טובין.

אופן הכנת רשמון תק' (מס' 2) תשמ"ד-1983

9א.     רשמון יוכן לרשות המכס באמצעות מסוף הקשור למחשב של המרכז למיכון משרדי במשרד האוצר.

מיום 1.1.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4564 מיום 1.1.1984 עמ' 592

הוספת תקנה 9א

פרק חמישי: דוגמאות מסחריות

דוגמאות מסחריות

10.  כשטובין חבי מכס מיובאים על ידי נוסע בתורת דוגמאות מסחריות:

(1)   תוגש לגובה המכס אמרה חתומה בידי היבואן המראה את מינו וערכו של כל פריט של טובין אלה, והמציינת כי אלה דוגמאות מסחריות;

(2)   תינתן ערובה להנחת דעתו של גובה המכס;

(3)   אם הדוגמאות יוצאו תוך ששה חדשים מתאריך הגיען ארצה או תוך תקופה נוספת שיורה גובה המכס, תוחזר הערובה אחרי תשלום המכס ושאר התשלומים החלים על הדוגמאות שלא יוצאו.

פרק שישי: אגרות השגחה

אגרות השגחה

11.  (א)  בעד השירותים המפורטים להלן ישולמו אגרות בשיעורים הנקובים לצדם:

                                                                             שיעור האגרה

                                                                                                בשקלים חדשים

תק' (מס' 3) תשמ"א-1981

(1)   (בוטלה);

תק' (מס' 3) תשמ"א-1981

(2)   (בוטלה);

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

(3)   (בוטלה);

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

(4)   (בוטלה);

הודעה תש"ף-2020

(5)   (א)   בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס - ליום או לחלק ממנו:

(א)   לכל שוטר                               412

(ב)   לכל פקיד אחר                         412

(ב)   ניתן השירות בפרק זמן שאינו עולה על ארבע שעות, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד;

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

(ג)    (בוטלה);

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

(6)   (בוטלה);

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

(7)   (בוטלה).

          (ב)  הוראות תקנה זו באות להוסיף על הוראות תקנה 4 ולא לגרוע מהן.

מיום 1.4.1966

תק' (מס' 2) תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1858 מיום 24.3.1966 עמ' 1601

11. (א) בעד השירותים המפורטים להלן ישולמו אגרות בשיעורים המפורטים לצידם:

        שיעור האגרה בלירות

(1) בעד שמירה על צידת אניה, המופקדת במחסן רשוי – לכל פקיד מכס ליום או לחלק ממנו -.5 -.20

(2) בעד השגחה על הפקדת טובין במחסן רשוי כללי, למעט הפקדת צידת אניה וחפצים ביתיים או אישיים – לכל רשמון -.5 -.10

(3) בעד השגחה על פעולות הקשורות בפדיית טובין במחסן רשוי כללי, למעט פדיית צידת אניה, חפצים ביתיים או אישיים, טובין שערכם אינו עולה על 1,000 לירות או טובין רשומים ליצוא – לכל רשמון 2.50 -.5

(4) בעד שמירה על טובין – למעט צידת אניה, טבק וחמרי עזר למוצרי טבק, חמרי גלם לייצור צמיגים וטובין שלגביהם משתלמת אגרה לפי פסקה (7) – המופקדים במחסן רשוי פרטי – לכל פקיד מכס – לחודש או לחלק ממנו -.250 -.750

ניתן השירות בלא יותר מחמישה עשר יום במשך חודש, תשולם בעדו אגרה של 7.50 לירות ליום לכל פקיד מכס או 80 לירות לכל פקיד מכס, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שלא תשולם בעד שמירה על טובין כאמור באותו מחסן פרטי אגרה כוללת העולה על 500 לירות לחודש. תשולם בעדו אגרה של –.20 לירות ליום לכל פקיד מכס או -.250 לירות לחודש לכל פקיד מכס, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שלא תשולם בעד שמירה על טובין כאמור באותו מחסן פרטי אגרה כוללת העולה על -.2,000 לירות לחודש

(5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר -.5 -.20

(2) לכל פקיד אחר -.10 -.20

(ב) ניתן השירות בפרק זמן שאינו עולה על ארבע

שעות, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

(ג) שירות המצריך נוכחות פקיד מכס במקום הנמצא

במרחק של עשרה קילומטרים או יותר ממקום

עבודתו הרגיל, תשולם בעדו, נוסף על האגרה ששיעורה נקוב בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לכל פקיד או שוטר:

(1) לכל פרק זמן של ארבע שעות או חלק מהן, מצאתו את מקום עבודתו הרגיל עד לשובו אליו -.2 -.5

(2) כאשר השירות מצריך את העדרו ממקום עבודתו הרגיל בשעות שבין 21.00 ל-06.00 -.4 -.10

(6) בעד שירות בקשר לסילוקם של טובין מאילת או לאילת תשולם מחצית האגרה ששיעורה נקוב בפסקה (5).

(7) על אף האמור במקום אחר בתקנת משנה זו ישלם בעל מחסן רשוי בעד השגחה על החסנתם של טובין המיועדים למכירה במטבע חוץ למי שיוצא את ישראל וכן בעד השגחה על שינויים, סידורים ומיונים הדרושים לשמירתם של טובין כאמור, או הדרושים להכשרתם למכירה, למכירתם או למסירתם, אגרה לחודש או לחלק ממנו בשיעור של -.350 -.750

 

מיום 10.2.1977

תק' (מס' 3) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3663 מיום 10.2.1977 עמ' 904

(א) בעד השירותים המפורטים להלן ישולמו אגרות בשיעורים המפורטים לצידם:

        שיעור האגרה בלירות

(1) בעד שמירה על צידת אניה, המופקדת במחסן רשוי – לכל פקיד מכס ליום או לחלק ממנו -.20 100

(2) בעד השגחה על הפקדת טובין במחסן רשוי כללי, למעט הפקדת צידת אניה וחפצים ביתיים או אישיים – לכל רשמון -.10 50

(3) בעד השגחה על פעולות הקשורות בפדיית טובין במחסן רשוי כללי, למעט פדיית צידת אניה, חפצים ביתיים או אישיים, טובין שערכם אינו עולה על 1,000 לירות או טובין רשומים ליצוא – לכל רשמון -.5 25

(4) בעד שמירה על טובין – למעט צידת אניה, טבק וחמרי עזר למוצרי טבק, חמרי גלם לייצור צמיגים וטובין שלגביהם משתלמת אגרה לפי פסקה (7) – המופקדים במחסן רשוי פרטי – לכל פקיד מכס – לחודש או לחלק ממנו -.750 3,000

ניתן השירות בלא יותר מחמישה עשר יום במשך חודש, תשולם בעדו אגרה של –.20 100 לירות ליום לכל פקיד מכס או -.250 1,500 לירות לחודש לכל פקיד מכס, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שלא תשולם בעד שמירה על טובין כאמור באותו מחסן פרטי אגרה כוללת העולה על -.2,000 10,000 לירות לחודש.

(5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר -.20 100

(2) לכל פקיד אחר -.20 100

(ב) ניתן השירות בפרק זמן שאינו עולה על ארבע

שעות, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

(ג) שירות המצריך נוכחות פקיד מכס במקום הנמצא

במרחק של עשרה קילומטרים או יותר ממקום

עבודתו הרגיל, תשולם בעדו, נוסף על האגרה ששיעורה נקוב בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לכל פקיד או שוטר:

(1) לכל פרק זמן של ארבע שעות או חלק מהן, מצאתו את מקום עבודתו הרגיל עד לשובו אליו -.5 25

(2) כאשר השירות מצריך את העדרו ממקום עבודתו הרגיל בשעות שבין 21.00 ל-06.00 -.10 50

(6) בעד שירות בקשר לסילוקם של טובין מאילת או לאילת תשולם מחצית האגרה ששיעורה נקוב בפסקה (5).

(7) על אף האמור במקום אחר בתקנת משנה זו ישלם בעל מחסן רשוי בעד השגחה על החסנתם של טובין המיועדים למכירה במטבע חוץ למי שיוצא את ישראל וכן בעד השגחה על שינויים, סידורים ומיונים הדרושים לשמירתם של טובין כאמור, או הדרושים להכשרתם למכירה, למכירתם או למסירתם, אגרה לחודש או לחלק ממנו בשיעור של -.750 3,000

 

מיום 1.1.1981

תק' (מס' 3) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4197 מיום 16.1.1981 עמ' 376

(א) בעד השירותים המפורטים להלן ישולמו אגרות בשיעורים המפורטים לצידם:

        שיעור האגרה בלירות

        שיעור האגרה בשקלים

(1) בעד שמירה על צידת אניה, המופקדת במחסן רשוי – לכל פקיד מכס ליום או לחלק ממנו 100

(2) בעד השגחה על הפקדת טובין במחסן רשוי כללי, למעט הפקדת צידת אניה וחפצים ביתיים או אישיים – לכל רשמון 50

(3) בעד השגחה על פעולות הקשורות בפדיית טובין במחסן רשוי כללי, למעט פדיית צידת אניה, חפצים ביתיים או אישיים, טובין שערכם אינו עולה על 1,000 לירות 1000 שקלים או טובין רשומים ליצוא – לכל רשמון 25 20

(4) בעד שמירה על טובין – למעט צידת אניה, טבק וחמרי עזר למוצרי טבק, חמרי גלם לייצור צמיגים וטובין שלגביהם משתלמת אגרה לפי פסקה (7) – המופקדים במחסן רשוי פרטי – לכל פקיד מכס – לחודש או לחלק ממנו 3,000 5000

ניתן השירות בלא יותר מחמישה עשר יום במשך חודש, תשולם בעדו אגרה של 100 לירות 200 שקלים ליום לכל פקיד מכס או 1,500 לירות  לחודש לכל פקיד מכס, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שלא תשולם בעד שמירה על טובין כאמור באותו מחסן פרטי אגרה כוללת העולה על 10,000 לירות 15,000 שקלים לחודש.

(5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 100 200

(2) לכל פקיד אחר 100 200

(ב) ניתן השירות בפרק זמן שאינו עולה על ארבע

שעות, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

(ג) שירות המצריך נוכחות פקיד מכס במקום הנמצא

במרחק של עשרה קילומטרים או יותר ממקום

עבודתו הרגיל, תשולם בעדו, נוסף על האגרה ששיעורה נקוב בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לכל פקיד או שוטר:

(1) לכל פרק זמן של ארבע שעות או חלק מהן, מצאתו את מקום עבודתו הרגיל עד לשובו אליו 25 50

(2) כאשר השירות מצריך את העדרו ממקום עבודתו הרגיל בשעות שבין 21.00 ל-06.00 50 100

(6) בעד שירות בקשר לסילוקם של טובין מאילת או לאילת תשולם מחצית האגרה ששיעורה נקוב בפסקה (5).

(7) על אף האמור במקום אחר בתקנת משנה זו ישלם בעל מחסן רשוי בעד השגחה על החסנתם של טובין המיועדים למכירה במטבע חוץ למי שיוצא את ישראל וכן בעד השגחה על שינויים, סידורים ומיונים הדרושים לשמירתם של טובין כאמור, או הדרושים להכשרתם למכירה, למכירתם או למסירתם, אגרה לחודש או לחלק ממנו בשיעור של 3,000 5,000

 

מיום 1.7.1981

הודעה תשמ"א-1981

י"פ תשמ"א מס' 2739 מיום 20.8.1981 עמ' 2617

(א) בעד השירותים המפורטים להלן ישולמו אגרות בשיעורים המפורטים לצידם:

        שיעור האגרה בשקלים

(1) (בוטלה)

(2) (בוטלה)

(3) בעד השגחה על פעולות הקשורות בפדיית טובין במחסן רשוי כללי, למעט פדיית צידת אניה, חפצים ביתיים או אישיים, טובין שערכם אינו עולה על 1000 1,400 שקלים או טובין רשומים ליצוא – לכל רשמון 20 30

(4) בעד שמירה על טובין – למעט צידת אניה, טבק וחמרי עזר למוצרי טבק, חמרי גלם לייצור צמיגים וטובין שלגביהם משתלמת אגרה לפי פסקה (7) – המופקדים במחסן רשוי פרטי – לכל פקיד מכס – לחודש או לחלק ממנו 5000 7,200

ניתן השירות בלא יותר מחמישה עשר יום במשך חודש, תשולם בעדו אגרה של 200 290 שקלים ליום לכל פקיד מכס, ובלבד שלא תשולם בעד שמירה על טובין כאמור באותו מחסן פרטי אגרה כוללת העולה על 15,000 22,000 שקלים לחודש.

(5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 200 290

(2) לכל פקיד אחר 200 290

(ב) ניתן השירות בפרק זמן שאינו עולה על ארבע

שעות, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

(ג) שירות המצריך נוכחות פקיד מכס במקום הנמצא

במרחק של עשרה קילומטרים או יותר ממקום

עבודתו הרגיל, תשולם בעדו, נוסף על האגרה ששיעורה נקוב בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לכל פקיד או שוטר:

(1) לכל פרק זמן של ארבע שעות או חלק מהן, מצאתו את מקום עבודתו הרגיל עד לשובו אליו 50 70

(2) כאשר השירות מצריך את העדרו ממקום עבודתו הרגיל בשעות שבין 21.00 ל-06.00 100 140

(6) בעד שירות בקשר לסילוקם של טובין מאילת או לאילת תשולם מחצית האגרה ששיעורה נקוב בפסקה (5).

(7) על אף האמור במקום אחר בתקנת משנה זו ישלם בעל מחסן רשוי בעד השגחה על החסנתם של טובין המיועדים למכירה במטבע חוץ למי שיוצא את ישראל וכן בעד השגחה על שינויים, סידורים ומיונים הדרושים לשמירתם של טובין כאמור, או הדרושים להכשרתם למכירה, למכירתם או למסירתם, אגרה לחודש או לחלק ממנו בשיעור של 5,000 7,200

 

מיום 1.1.1982

הודעה תשמ"ב-1982

י"פ תשמ"ב מס' 2787 מיום 9.2.1982 עמ' 995

(א) בעד השירותים המפורטים להלן ישולמו אגרות בשיעורים המפורטים לצידם:

        שיעור האגרה בשקלים

(1) (בוטלה)

(2) (בוטלה)

(3) בעד השגחה על פעולות הקשורות בפדיית טובין במחסן רשוי כללי, למעט פדיית צידת אניה, חפצים ביתיים או אישיים, טובין שערכם אינו עולה על 1,400 2,000 שקלים או טובין רשומים ליצוא – לכל רשמון 30 40

(4) בעד שמירה על טובין – למעט צידת אניה, טבק וחמרי עזר למוצרי טבק, חמרי גלם לייצור צמיגים וטובין שלגביהם משתלמת אגרה לפי פסקה (7) – המופקדים במחסן רשוי פרטי – לכל פקיד מכס – לחודש או לחלק ממנו 7,200 10,200

ניתן השירות בלא יותר מחמישה עשר יום במשך חודש, תשולם בעדו אגרה של 290 410 שקלים ליום לכל פקיד מכס, ובלבד שלא תשולם בעד שמירה על טובין כאמור באותו מחסן פרטי אגרה כוללת העולה על 22,000 31,000 שקלים לחודש.

(5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 290 410

(2) לכל פקיד אחר 290 410

(ב) ניתן השירות בפרק זמן שאינו עולה על ארבע

שעות, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

(ג) שירות המצריך נוכחות פקיד מכס במקום הנמצא

במרחק של עשרה קילומטרים או יותר ממקום

עבודתו הרגיל, תשולם בעדו, נוסף על האגרה ששיעורה נקוב בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לכל פקיד או שוטר:

(1) לכל פרק זמן של ארבע שעות או חלק מהן, מצאתו את מקום עבודתו הרגיל עד לשובו אליו 70 100

(2) כאשר השירות מצריך את העדרו ממקום עבודתו הרגיל בשעות שבין 21.00 ל-06.00 140 200

(6) בעד שירות בקשר לסילוקם של טובין מאילת או לאילת תשולם מחצית האגרה ששיעורה נקוב בפסקה (5).

(7) על אף האמור במקום אחר בתקנת משנה זו ישלם בעל מחסן רשוי בעד השגחה על החסנתם של טובין המיועדים למכירה במטבע חוץ למי שיוצא את ישראל וכן בעד השגחה על שינויים, סידורים ומיונים הדרושים לשמירתם של טובין כאמור, או הדרושים להכשרתם למכירה, למכירתם או למסירתם, אגרה לחודש או לחלק ממנו בשיעור של 7,200 10,200

 

מיום 1.7.1982

הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982

י"פ תשמ"ב מס' 2840 מיום 5.8.1982 עמ' 2583

(א) בעד השירותים המפורטים להלן ישולמו אגרות בשיעורים המפורטים לצידם:

        שיעור האגרה בשקלים

(1) (בוטלה)

(2) (בוטלה)

(3) בעד השגחה על פעולות הקשורות בפדיית טובין במחסן רשוי כללי, למעט פדיית צידת אניה, חפצים ביתיים או אישיים, טובין שערכם אינו עולה על 2,000 3,000 שקלים או טובין רשומים ליצוא – לכל רשמון 40 60

(4) בעד שמירה על טובין – למעט צידת אניה, טבק וחמרי עזר למוצרי טבק, חמרי גלם לייצור צמיגים וטובין שלגביהם משתלמת אגרה לפי פסקה (7) – המופקדים במחסן רשוי פרטי – לכל פקיד מכס – לחודש או לחלק ממנו 10,200 15,000

ניתן השירות בלא יותר מחמישה עשר יום במשך חודש, תשולם בעדו אגרה של 410 610 שקלים ליום לכל פקיד מכס, ובלבד שלא תשולם בעד שמירה על טובין כאמור באותו מחסן פרטי אגרה כוללת העולה על 31,000 46,000 שקלים לחודש.

(5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 410 610

(2) לכל פקיד אחר 410 610

(ב) ניתן השירות בפרק זמן שאינו עולה על ארבע

שעות, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

(ג) שירות המצריך נוכחות פקיד מכס במקום הנמצא

במרחק של עשרה קילומטרים או יותר ממקום

עבודתו הרגיל, תשולם בעדו, נוסף על האגרה ששיעורה נקוב בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לכל פקיד או שוטר:

(1) לכל פרק זמן של ארבע שעות או חלק מהן, מצאתו את מקום עבודתו הרגיל עד לשובו אליו 100 150

(2) כאשר השירות מצריך את העדרו ממקום עבודתו הרגיל בשעות שבין 21.00 ל-06.00 200 300

(6) בעד שירות בקשר לסילוקם של טובין מאילת או לאילת תשולם מחצית האגרה ששיעורה נקוב בפסקה (5).

(7) על אף האמור במקום אחר בתקנת משנה זו ישלם בעל מחסן רשוי בעד השגחה על החסנתם של טובין המיועדים למכירה במטבע חוץ למי שיוצא את ישראל וכן בעד השגחה על שינויים, סידורים ומיונים הדרושים לשמירתם של טובין כאמור, או הדרושים להכשרתם למכירה, למכירתם או למסירתם, אגרה לחודש או לחלק ממנו בשיעור של 10,200 15,000

 

מיום 1.1.1983

הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983

י"פ תשמ"ג מס' 2887 מיום 27.1.1983 עמ' 880

(א) בעד השירותים המפורטים להלן ישולמו אגרות בשיעורים המפורטים לצידם:

        שיעור האגרה בשקלים

(1) (בוטלה)

(2) (בוטלה)

(3) בעד השגחה על פעולות הקשורות בפדיית טובין במחסן רשוי כללי, למעט פדיית צידת אניה, חפצים ביתיים או אישיים, טובין שערכם אינו עולה על 3,000 4,700 שקלים או טובין רשומים ליצוא – לכל רשמון 60 95

(4) בעד שמירה על טובין – למעט צידת אניה, טבק וחמרי עזר למוצרי טבק, חמרי גלם לייצור צמיגים וטובין שלגביהם משתלמת אגרה לפי פסקה (7) – המופקדים במחסן רשוי פרטי – לכל פקיד מכס – לחודש או לחלק ממנו 15,000 23,000

ניתן השירות בלא יותר מחמישה עשר יום במשך חודש, תשולם בעדו אגרה של 610 950 שקלים ליום לכל פקיד מכס, ובלבד שלא תשולם בעד שמירה על טובין כאמור באותו מחסן פרטי אגרה כוללת העולה על 46,000 71,000 שקלים לחודש.

(5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 610 950

(2) לכל פקיד אחר 610 950

(ב) ניתן השירות בפרק זמן שאינו עולה על ארבע

שעות, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

(ג) שירות המצריך נוכחות פקיד מכס במקום הנמצא

במרחק של עשרה קילומטרים או יותר ממקום

עבודתו הרגיל, תשולם בעדו, נוסף על האגרה ששיעורה נקוב בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לכל פקיד או שוטר:

(1) לכל פרק זמן של ארבע שעות או חלק מהן, מצאתו את מקום עבודתו הרגיל עד לשובו אליו 150 230

(2) כאשר השירות מצריך את העדרו ממקום עבודתו הרגיל בשעות שבין 21.00 ל-06.00 300 470

(6) בעד שירות בקשר לסילוקם של טובין מאילת או לאילת תשולם מחצית האגרה ששיעורה נקוב בפסקה (5).

(7) על אף האמור במקום אחר בתקנת משנה זו ישלם בעל מחסן רשוי בעד השגחה על החסנתם של טובין המיועדים למכירה במטבע חוץ למי שיוצא את ישראל וכן בעד השגחה על שינויים, סידורים ומיונים הדרושים לשמירתם של טובין כאמור, או הדרושים להכשרתם למכירה, למכירתם או למסירתם, אגרה לחודש או לחלק ממנו בשיעור של 15,000 23,000

 

מיום 1.7.1983

הודעה (מס' 3) תשמ"ג-1983

י"פ תשמ"ג מס' 2950 מיום 11.8.1983 עמ' 2632

(א) בעד השירותים המפורטים להלן ישולמו אגרות בשיעורים המפורטים לצידם:

        שיעור האגרה בשקלים

(1) (בוטלה)

(2) (בוטלה)

(3) בעד השגחה על פעולות הקשורות בפדיית טובין במחסן רשוי כללי, למעט פדיית צידת אניה, חפצים ביתיים או אישיים, טובין שערכם אינו עולה על 4,700 7,200 שקלים או טובין רשומים ליצוא – לכל רשמון 95 150

(4) בעד שמירה על טובין – למעט צידת אניה, טבק וחמרי עזר למוצרי טבק, חמרי גלם לייצור צמיגים וטובין שלגביהם משתלמת אגרה לפי פסקה (7) – המופקדים במחסן רשוי פרטי – לכל פקיד מכס – לחודש או לחלק ממנו 23,000 35,000

ניתן השירות בלא יותר מחמישה עשר יום במשך חודש, תשולם בעדו אגרה של 950 1,500 שקלים ליום לכל פקיד מכס, ובלבד שלא תשולם בעד שמירה על טובין כאמור באותו מחסן פרטי אגרה כוללת העולה על 71,000 109,000 שקלים לחודש.

(5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 950 1,500

(2) לכל פקיד אחר 950 1,500

(ב) ניתן השירות בפרק זמן שאינו עולה על ארבע

שעות, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

(ג) שירות המצריך נוכחות פקיד מכס במקום הנמצא

במרחק של עשרה קילומטרים או יותר ממקום

עבודתו הרגיל, תשולם בעדו, נוסף על האגרה ששיעורה נקוב בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לכל פקיד או שוטר:

(1) לכל פרק זמן של ארבע שעות או חלק מהן, מצאתו את מקום עבודתו הרגיל עד לשובו אליו 230 350

(2) כאשר השירות מצריך את העדרו ממקום עבודתו הרגיל בשעות שבין 21.00 ל-06.00 470 720

(6) בעד שירות בקשר לסילוקם של טובין מאילת או לאילת תשולם מחצית האגרה ששיעורה נקוב בפסקה (5).

(7) על אף האמור במקום אחר בתקנת משנה זו ישלם בעל מחסן רשוי בעד השגחה על החסנתם של טובין המיועדים למכירה במטבע חוץ למי שיוצא את ישראל וכן בעד השגחה על שינויים, סידורים ומיונים הדרושים לשמירתם של טובין כאמור, או הדרושים להכשרתם למכירה, למכירתם או למסירתם, אגרה לחודש או לחלק ממנו בשיעור של 23,000 35,000

 

מיום 1.1.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

י"פ תשמ"ד מס' 3017 מיום 26.1.1984 עמ' 1363

(א) בעד השירותים המפורטים להלן ישולמו אגרות בשיעורים המפורטים לצידם:

        שיעור האגרה בשקלים

(1) (בוטלה)

(2) (בוטלה)

(3) בעד השגחה על פעולות הקשורות בפדיית טובין במחסן רשוי כללי, למעט פדיית צידת אניה, חפצים ביתיים או אישיים, טובין שערכם אינו עולה על 7,200 13,000 שקלים או טובין רשומים ליצוא – לכל רשמון 150 270

(4) בעד שמירה על טובין – למעט צידת אניה, טבק וחמרי עזר למוצרי טבק, חמרי גלם לייצור צמיגים וטובין שלגביהם משתלמת אגרה לפי פסקה (7) – המופקדים במחסן רשוי פרטי – לכל פקיד מכס – לחודש או לחלק ממנו 35,000 63,000

ניתן השירות בלא יותר מחמישה עשר יום במשך חודש, תשולם בעדו אגרה של 1,500 2,700 שקלים ליום לכל פקיד מכס, ובלבד שלא תשולם בעד שמירה על טובין כאמור באותו מחסן פרטי אגרה כוללת העולה על 109,000 195,000 שקלים לחודש.

(5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 1500 2,700

(2) לכל פקיד אחר 1500 2,700

(ב) ניתן השירות בפרק זמן שאינו עולה על ארבע

שעות, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

(ג) שירות המצריך נוכחות פקיד מכס במקום הנמצא

במרחק של עשרה קילומטרים או יותר ממקום

עבודתו הרגיל, תשולם בעדו, נוסף על האגרה ששיעורה נקוב בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לכל פקיד או שוטר:

(1) לכל פרק זמן של ארבע שעות או חלק מהן, מצאתו את מקום עבודתו הרגיל עד לשובו אליו 350 630

(2) כאשר השירות מצריך את העדרו ממקום עבודתו הרגיל בשעות שבין 21.00 ל-06.00 720 1,300

(6) בעד שירות בקשר לסילוקם של טובין מאילת או לאילת תשולם מחצית האגרה ששיעורה נקוב בפסקה (5).

(7) על אף האמור במקום אחר בתקנת משנה זו ישלם בעל מחסן רשוי בעד השגחה על החסנתם של טובין המיועדים למכירה במטבע חוץ למי שיוצא את ישראל וכן בעד השגחה על שינויים, סידורים ומיונים הדרושים לשמירתם של טובין כאמור, או הדרושים להכשרתם למכירה, למכירתם או למסירתם, אגרה לחודש או לחלק ממנו בשיעור של 35,000 63,000

 

מיום 1.7.1984

הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984

י"פ תשמ"ד מס' 3075 מיום 12.7.1984 עמ' 2880

(א) בעד השירותים המפורטים להלן ישולמו אגרות בשיעורים המפורטים לצידם:

        שיעור האגרה בשקלים

(1) (בוטלה)

(2) (בוטלה)

(3) בעד השגחה על פעולות הקשורות בפדיית טובין במחסן רשוי כללי, למעט פדיית צידת אניה, חפצים ביתיים או אישיים, טובין שערכם אינו עולה על 13,000 28,000 שקלים או טובין רשומים ליצוא – לכל רשמון 270 590

(4) בעד שמירה על טובין – למעט צידת אניה, טבק וחמרי עזר למוצרי טבק, חמרי גלם לייצור צמיגים וטובין שלגביהם משתלמת אגרה לפי פסקה (7) – המופקדים במחסן רשוי פרטי – לכל פקיד מכס – לחודש או לחלק ממנו 63,000 138,000

ניתן השירות בלא יותר מחמישה עשר יום במשך חודש, תשולם בעדו אגרה של 2,700 5,900 שקלים ליום לכל פקיד מכס, ובלבד שלא תשולם בעד שמירה על טובין כאמור באותו מחסן פרטי אגרה כוללת העולה על 195,000 427,000 שקלים לחודש.

(5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 2,700 5,900

(2) לכל פקיד אחר 2,700 5,900

(ב) ניתן השירות בפרק זמן שאינו עולה על ארבע

שעות, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

(ג) שירות המצריך נוכחות פקיד מכס במקום הנמצא

במרחק של עשרה קילומטרים או יותר ממקום

עבודתו הרגיל, תשולם בעדו, נוסף על האגרה ששיעורה נקוב בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לכל פקיד או שוטר:

(1) לכל פרק זמן של ארבע שעות או חלק מהן, מצאתו את מקום עבודתו הרגיל עד לשובו אליו 630 1,400

(2) כאשר השירות מצריך את העדרו ממקום עבודתו הרגיל בשעות שבין 21.00 ל-06.00 1,300 2,800

(6) בעד שירות בקשר לסילוקם של טובין מאילת או לאילת תשולם מחצית האגרה ששיעורה נקוב בפסקה (5).

(7) על אף האמור במקום אחר בתקנת משנה זו ישלם בעל מחסן רשוי בעד השגחה על החסנתם של טובין המיועדים למכירה במטבע חוץ למי שיוצא את ישראל וכן בעד השגחה על שינויים, סידורים ומיונים הדרושים לשמירתם של טובין כאמור, או הדרושים להכשרתם למכירה, למכירתם או למסירתם, אגרה לחודש או לחלק ממנו בשיעור של 63,000 138,000

 

מיום 28.5.1987

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5034 מיום 28.5.1987 עמ' 967

(א) בעד השירותים המפורטים להלן ישולמו אגרות בשיעורים המפורטים לצידם:

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

(1) (בוטלה)

(2) (בוטלה)

(3) בעד השגחה על פעולות הקשורות בפדיית טובין במחסן רשוי כללי, למעט פדיית צידת אניה, חפצים ביתיים או אישיים, טובין שערכם אינו עולה על 000 שקלים או טובין רשומים ליצוא – לכל רשמון

(4) בעד שמירה על טובין – למעט צידת אניה, טבק וחמרי עזר למוצרי טבק, חמרי גלם לייצור צמיגים וטובין שלגביהם משתלמת אגרה לפי פסקה (7) – המופקדים במחסן רשוי פרטי – לכל פקיד מכס – לחודש או לחלק ממנו

ניתן השירות בלא יותר מחמישה עשר יום במשך חודש, תשולם בעדו אגרה של 000 שקלים ליום לכל פקיד מכס, ובלבד שלא תשולם בעד שמירה על טובין כאמור באותו מחסן פרטי אגרה כוללת העולה על 000 שקלים לחודש.

(5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 75

(2) לכל פקיד אחר 75

(ב) ניתן השירות בפרק זמן שאינו עולה על ארבע

שעות, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

(ג) שירות המצריך נוכחות פקיד מכס במקום הנמצא

במרחק של עשרה קילומטרים או יותר ממקום

עבודתו הרגיל, תשולם בעדו, נוסף על האגרה ששיעורה נקוב בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לכל פקיד או שוטר:

(1) לכל פרק זמן של ארבע שעות או חלק מהן, מצאתו את מקום עבודתו הרגיל עד לשובו אליו

(2) כאשר השירות מצריך את העדרו ממקום עבודתו הרגיל בשעות שבין 21.00 ל-06.00

(6) בעד שירות בקשר לסילוקם של טובין מאילת או לאילת תשולם מחצית האגרה ששיעורה נקוב בפסקה (5).

(7) על אף האמור במקום אחר בתקנת משנה זו ישלם בעל מחסן רשוי בעד השגחה על החסנתם של טובין המיועדים למכירה במטבע חוץ למי שיוצא את ישראל וכן בעד השגחה על שינויים, סידורים ומיונים הדרושים לשמירתם של טובין כאמור, או הדרושים להכשרתם למכירה, למכירתם או למסירתם, אגרה לחודש או לחלק ממנו בשיעור של

 

מיום 1.1.1988

הודעה תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 3529 מיום 1.3.1988 עמ' 867

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 75 81

(2) לכל פקיד אחר 75 81

 

מיום 1.7.1988

הודעה (מס' 3) תשמ"ח-1988

י"פ תשמ"ח מס' 3571 מיום 13.7.1988 עמ' 2820

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 81 89

(2) לכל פקיד אחר 81 89

 

מיום 1.1.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

י"פ תשמ"ט מס' 3624 מיום 27.2.1989 עמ' 1764

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 89 95

(2) לכל פקיד אחר 89 95

 

מיום 2.7.1989

הודעה (מס' 3) תשמ"ט-1989

י"פ תשמ"ט מס' 3676 מיום 9.7.1989 עמ' 3507

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 95 106

(2) לכל פקיד אחר 95 106

 

מיום 1.7.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

י"פ תש"ן מס' 3782 מיום 15.7.1990 עמ' 3373

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 106 123

(2) לכל פקיד אחר 106 123

 

מיום 1.1.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

י"פ תשנ"א מס' 3833 מיום 10.1.1991 עמ' 1050

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 123 134

(2) לכל פקיד אחר 123 134

 

מיום 1.7.1991

הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991

י"פ תשנ"א מס' 3904 מיום 18.7.1991 עמ' 3195

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 134 145

(2) לכל פקיד אחר 134 145

 

מיום 1.1.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1991

י"פ תשנ"ב מס' 3963 מיום 16.1.1992 עמ' 1422

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 145 159

(2) לכל פקיד אחר 145 159

 

מיום 1.7.1992

הודעה (מס' 3) תשנ"ב-1992

י"פ תשנ"ב מס' 4027 מיום 23.7.1992 עמ' 4060

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 159 166

(2) לכל פקיד אחר 159 166

 

מיום 1.1.1993

הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993

י"פ תשנ"ג מס' 4078 מיום 21.1.1993 עמ' 1320

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 166 173

(2) לכל פקיד אחר 166 173

 

מיום 1.7.1993

הודעה (מס' 3) תשנ"ג-1993

י"פ תשנ"ג מס' 4132 מיום 8.8.1993 עמ' 3818

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 173 185

(2) לכל פקיד אחר 173 185

 

מיום 1.1.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

י"פ תשנ"ד מס' 4190 מיום 6.2.1994 עמ' 2036

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 185 193

(2) לכל פקיד אחר 185 193

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 3) תשנ"ד-1994

י"פ תשנ"ד מס' 4229 מיום 14.7.1994 עמ' 4197

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 193 205

(2) לכל פקיד אחר 193 205

 

מיום 1.1.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

י"פ תשנ"ה מס' 4280 מיום 5.2.1995 עמ' 1743

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 205 220

(2) לכל פקיד אחר 205 220

 

מיום 1.7.1995

הודעה (מס' 3) תשנ"ה-1995

י"פ תשנ"ה מס' 4320 מיום 20.7.1995 עמ' 4085

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 220 227

(2) לכל פקיד אחר 220 227

 

מיום 1.1.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

י"פ תשנ"ו מס' 4368 מיום 2.1.1996 עמ' 1093

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 227 237

(2) לכל פקיד אחר 227 237

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 3) תשנ"ו-1996

י"פ תשנ"ו מס' 4427 מיום 14.7.1996 עמ' 4094

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 237 255

(2) לכל פקיד אחר 237 255

 

מיום 1.1.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

י"פ תשנ"ז מס' 4477 מיום 12.1.1996 עמ' 1333

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 255 263

(2) לכל פקיד אחר 255 263

 

מיום 1.7.1997

הודעה (מס' 3) תשנ"ז-1997

י"פ תשנ"ז מס' 4547 מיום 27.7.1997 עמ' 4655

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 263 275

(2) לכל פקיד אחר 263 275

 

מיום 1.1.1998

הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998

י"פ תשנ"ח מס' 4610 מיום 22.1.1998 עמ' 1592

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 275 284

(2) לכל פקיד אחר 275 284

 

מיום 1.7.1998

הודעה (מס' 3) תשנ"ח-1998

י"פ תשנ"ח מס' 4664 מיום 21.7.1998 עמ' 4539

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 284 288

(2) לכל פקיד אחר 284 288

 

מיום 1.1.1999

הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999

י"פ תשנ"ט מס' 4723 מיום 20.1.1999 עמ' 1662

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 288 307

(2) לכל פקיד אחר 288 307

 

מיום 1.1.2000

הודעה (מס' 2) תש"ס-2000

י"פ תש"ס מס' 4844 מיום 17.1.2000 עמ' 2312

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 307 311

(2) לכל פקיד אחר 307 311

 

מיום 1.7.2001

הודעה תשס"א-2001

י"פ תשס"א מס' 5001 מיום 12.7.2001 עמ' 3277

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 311 313

(2) לכל פקיד אחר 311 313

 

מיום 1.1.2002

הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002

י"פ תשס"ב מס' 5048 מיום 17.1.2002 עמ' 1199

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 313 315

(2) לכל פקיד אחר 313 315

 

מיום 1.7.2002

הודעה (מס' 3) תשס"ב-2002

י"פ תשס"ב מס' 5091 מיום 1.7.2002 עמ' 3229

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 315 330

(2) לכל פקיד אחר 315 330

 

מיום 1.1.2003

הודעה (מס' 2) תשס"ג-2003

י"פ תשס"ג מס' 5146 מיום 12.1.2003 עמ' 1112

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 330 336

(2) לכל פקיד אחר 330 336

 

מיום 1.1.2006

הודעה (מס' 2) תשס"ו-2006

י"פ תשס"ו מס' 5477 מיום 5.1.2006 עמ' 1109

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 336 341

(2) לכל פקיד אחר 336 341

 

מיום 1.7.2006

הודעה (מס' 3) תשס"ו-2006

י"פ תשס"ו מס' 5557 מיום 20.7.2006 עמ' 4292

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 341 345

(2) לכל פקיד אחר 341 345

 

מיום 1.1.2008

הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008

י"פ תשס"ח מס' 5758 מיום 3.1.2008 עמ' 1318

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 345 349

(2) לכל פקיד אחר 345 349

 

מיום 1.7.2008

הודעה (מס' 3) תשס"ח-2008

י"פ תשס"ח מס' 5827 מיום 1.7.2008 עמ' 3808

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 349 359

(2) לכל פקיד אחר 349 359

 

מיום 1.1.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

י"פ תשס"ט מס' 5900 מיום 13.1.2009 עמ' 1782

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 359 365

(2) לכל פקיד אחר 359 365

 

מיום 1.7.2009

הודעה (מס' 3) תשס"ט-2009

י"פ תשס"ט מס' 5972 מיום 1.7.2009 עמ' 4629

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 365 369

(2) לכל פקיד אחר 365 369

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6041 מיום 1.1.2010 עמ' 1192

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 369 379

(2) לכל פקיד אחר 369 379

 

מיום 1.7.2010

הודעה (מס' 2) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6111 מיום 1.7.2010 עמ' 3982

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 379 380

(2) לכל פקיד אחר 379 380

 

מיום 1.1.2011

הודעה (מס' 2) תשע"א-2010

י"פ תשע"א מס' 6181 מיום 30.12.2010 עמ' 1856

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 380 381

(2) לכל פקיד אחר 380 381

 

מיום 1.7.2011

הודעה (מס' 3) תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6263 מיום 7.7.2011 עמ' 5372

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 381 395

(2) לכל פקיד אחר 381 395

 

מיום 1.1.2012

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6352 מיום 1.1.2012 עמ' 1738

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 395 397

(2) לכל פקיד אחר 395 397

 

מיום 1.7.2012

הודעה (מס' 3) תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6440 מיום 3.7.2012 עמ' 5041

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 397 402

(2) לכל פקיד אחר 397 402

 

מיום 1.1.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6529 מיום 9.1.2013 עמ' 2152

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 402 403

(2) לכל פקיד אחר 402 403

 

מיום 1.7.2013

הודעה (מס' 3) תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6623 מיום 7.7.2013 עמ' 6607

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 403 406

(2) לכל פקיד אחר 403 406

 

מיום 1.1.2014

הודעה (מס' 2) תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6738 מיום 19.1.2014 עמ' 3239

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 406 411

(2) לכל פקיד אחר 406 411

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7213 מיום 24.2.2016 עמ' 3815

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 411 407

(2) לכל פקיד אחר 411 407

 

מיום 1.7.2016

הודעה (מס' 2) תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7349 מיום 21.9.2016 עמ' 10193

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 407 405

(2) לכל פקיד אחר 407 405

 

מיום 1.1.2017

הודעה (מס' 2) תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7482 מיום 5.4.2017 עמ' 5005

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2018

הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7704 מיום 15.2.2018 עמ' 5125

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 405 406

(2) לכל פקיד אחר 405 406

 

מיום 1.7.2018

הודעה (מס' 3) תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7860 מיום 1.7.2018 עמ' 9213

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 406 410

(2) לכל פקיד אחר 406 410

 

מיום 1.1.2019

הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019

י"פ תשע"ט מס' 8104 מיום 6.2.2019 עמ' 7456

      שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 410 411

(2) לכל פקיד אחר 410 411

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

י"פ תש"ף מס' 8664 מיום 29.1.2020 עמ' 3424

        שיעור האגרה בשקלים חדשים

 (5) (א) בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס

– ליום או לחלק ממנו:

(1) לכל שוטר 411 412

(2) לכל פקיד אחר 411 412

אגרה לתפעול מחשב תק' (מס' 3) תשמ"ד-1983 תק' (מס' 3)  תשס"ד-2004 הודעה תש"ף-2020

11א.  (א)  בעד עיבוד רשמון יבוא במחשב תשולם אגרה בסך של 36 שקלים חדשים למימון הוצאות תפעול המחשב, ובלבד שאם הערך פו"ב של הטובין המיובאים על פיו אינו עולה על סך של 1,000 דולר של ארצות הברית של אמריקה, תשולם מחצית האגרה.

 

תק' (מס' 3) תשס"ד-2004 הודעה תש"ף-2020

          (א1) בעד בדיקת טובין שהוגש עליהם רשמון יבוא תשלום אגרה בסך של 41 שקלים חדשים, בשל הוצאות ביטחון, למעט רשמון יבוא שהערך פו"ב של הטובין המיובאים על פיו אינו עולה על סך של 500 דולר של ארצות הברית של אמריקה.

תק' (מס' 3) תשס"ד-2004

          (ב)  האגרות האמורות בתקנות משנה (א) ו-(א1) ייגבו יחד עם מסי היבוא.

תק' (מס' 3)  תשס"ד-2004

          (ג)   האגרות לפי תקנה זו ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) בחודש דצמבר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר בשנה שקדמה לה, ויעוגלו למחצית השקל החדש הקרובה.

תק' (מס' 3) תשס"ד-2004

          (ד)  המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרות ששונו לפי תקנת משנה (ג).

תק' (מס' 3) תשס"ד-2004

          (ה)  על אף האמור בתקנה זו עיבוד רשמון יבוא במחשב ובדיקת טובין שהוגש עליהם רשמון יבוא, למעט רכב מנועי, שיובאו בידי עולה כהגדרתו בפרט 7 לתעריף המכס יהיה פטורים מתשלום אגרה.

מיום 1.3.1984

תק' (מס' 3) תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4568 מיום 22.12.1984 עמ' 637

הוספת תקנה 11א

 

מיום 15.12.1985

תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4883 מיום 15.12.1985 עמ' 282

(א) בעד עיבוד רשמון יבוא במחשב תשולם אגרה בסך של 200 שקלים 4,500 שקלים למימון הוצאות תפעול המחשב, ובלבד שאם הערך פו"ב של הטובין המיובאים על פיו אינו עולה על סך של 1,000 דולר של ארצות הברית של אמריקה, תשולם מחצית האגרה.

 

מיום 16.12.1991 עד יום 31.12.1992

הוראת תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5423 מיום 27.2.1992 עמ' 825

הוספת תקנת משנה 11א(ה)

הנוסח:

(ה) על אף האמור בתקנה זו עיבוד במחשב של רשימון יבוא לגבי טובין, למעט רכב מנועי, שיובאו בידי עולה יהיה פטור מתשלום האגרה; לענין תקנה זו, "עולה" – כהגדרתו בפרט 7 לתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשנ"ב-1991.

 

מיום 1.1.1993 עד יום 31.12.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5504 מיום 1.3.1993 עמ' 458

הוספת תקנת משנה 11א(ה)

הנוסח:

(ה) על אף האמור בתקנה זו עיבוד במחשב של רשימון יבוא לגבי טובין, למעט רכב מנועי, שיובאו בידי עולה יהיה פטור מתשלום האגרה; לענין תקנה זו "עולה" – כהגדרתו בפרט 7 לתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשנ"ג-1992.

 

מיום 1.1.1994 עד יום 31.12.1994

תק' (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5580 מיום 13.2.1994 עמ' 631

הוספת תקנת משנה 11א(ה)

הנוסח:

(ה) על אף האמור בתקנה זו עיבוד במחשב של רשימון יבוא לגבי טובין, למעט רכב מנועי, שיובאו בידי עולה יהיה פטור מתשלום האגרה; לענין תקנה זו "עולה" – כהגדרתו בפרט 7 לתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשנ"ג-1992.

 

מיום 23.6.1996

תק' (מס' 4) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5767 מיום 23.6.1996 עמ' 1340

(ג) האגרה תעודכן באחד בכל חודש החל ב-1 בפברואר 1984, בהתאם לעליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, כשהסכום מעוגל ל-10 שקלים הקרובים כשהסכום יעוגל ל-1 שקל חדש.

 

מיום 31.8.2004 (ר' הוראות שעה להלן)

תק' (מס' 3) תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6337 מיום 31.8.2004 עמ' 956

11א. (א) בעד עיבוד רשמון יבוא במחשב תשולם אגרה בסך של 4,500 שקלים 29 שקלים חדשים למימון הוצאות תפעול המחשב, ובלבד שאם הערך פו"ב של הטובין המיובאים על פיו אינו עולה על סך של 1,000 דולר של ארצות הברית של אמריקה, תשולם מחצית האגרה.

(א1) בעד בדיקת טובין שהוגש עליהם רשמון יבוא תשלום אגרה בסך של 34 שקלים חדשים, בשל הוצאות ביטחון, למעט רשמון יבוא שהערך פו"ב של הטובין המיובאים על פיו אינו עולה על סך של 500 דולר של ארצות הברית של אמריקה.

(ב) האגרה תיגבה האגרות האמורות בתקנות משנה (א) ו-(א1) ייגבו יחד עם מסי היבוא.

(ג) האגרה תעודכן באחד בכל חודש החל ב-1 בפברואר 1984, בהתאם לעליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, כשהסכום יעוגל ל-1 שקל חדש.

(ג) האגרות לפי תקנה זו ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) בחודש דצמבר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר בשנה שקדמה לה, ויעוגלו למחצית השקל החדש הקרובה.

(ד) בתקנה זו –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולגבי העדכון ב-1 בפבואר 1984 – המדד שפורסם ב-15 בחודש דצמבר 1983.

(ד) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרות ששונו לפי תקנת משנה (ג).

(ה) על אף האמור בתקנה זו עיבוד רשמון יבוא במחשב ובדיקת טובין שהוגש עליהם רשמון יבוא, למעט רכב מנועי, שיובאו בידי עולה כהגדרתו בפרט 7 לתעריף המכס יהיה פטורים מתשלום אגרה.

 

מיום 1.1.2005 עד 31.12.2007

הוראת שעה תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6337 מיום 31.8.2004 עמ' 956

(א) בעד עיבוד רשמון יבוא במחשב תשולם אגרה בסך של 29 44 שקלים חדשים למימון הוצאות תפעול המחשב, ובלבד שאם הערך פו"ב של הטובין המיובאים על פיו אינו עולה על סך של 1,000 דולר של ארצות הברית של אמריקה, תשולם מחצית האגרה.

 

מיום 1.1.2008 עד יום 31.12.2009

הוראת שעה תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6337 מיום 31.8.2004 עמ' 956

(א) בעד עיבוד רשמון יבוא במחשב תשולם אגרה בסך של 29 36.5 שקלים חדשים למימון הוצאות תפעול המחשב, ובלבד שאם הערך פו"ב של הטובין המיובאים על פיו אינו עולה על סך של 1,000 דולר של ארצות הברית של אמריקה, תשולם מחצית האגרה.

 

מיום 1.1.2018

הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7704 מיום 15.2.2018 עמ' 5125

11א. (א) בעד עיבוד רשמון יבוא במחשב תשולם אגרה בסך של 29 36 שקלים חדשים למימון הוצאות תפעול המחשב, ובלבד שאם הערך פו"ב של הטובין המיובאים על פיו אינו עולה על סך של 1,000 דולר של ארצות הברית של אמריקה, תשולם מחצית האגרה.

(א1) בעד בדיקת טובין שהוגש עליהם רשמון יבוא תשלום אגרה בסך של 34 41 שקלים חדשים, בשל הוצאות ביטחון, למעט רשמון יבוא שהערך פו"ב של הטובין המיובאים על פיו אינו עולה על סך של 500 דולר של ארצות הברית של אמריקה.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

י"פ תש"ף מס' 8664 מיום 29.1.2020 עמ' 3424

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

תק' (מס' 2) תש"ם-1979

פרק שביעי: מחסנים רשויים

מיום 20.11.1975

תק' תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3429 מיום 13.11.1975 עמ' 417

תיקון הפרק השביעי

לנוסח הפרק לפני התיקון

 

מיום 9.12.1979

תק' (מס' 2) תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4064 מיום 9.12.1979 עמ' 548

החלפת הפרק השביעי

לנוסח הפרק לפני החלפתו

הגדרות תק' תשס"ב-2001

12.  בפרק זה –

מיום 22.1.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6134 מיום 22.1.2001 עמ' 114

החלפת תקנה 12

לנוסח התקנה לפני החלפתה

תק' תשע"ג-2013

          "העברה ישירה" – העברה ישירה של טובין מכלי טיס למסוף פנימי או העברת טובין מכלי טיס למסוף חיצוני באמצעות מסוף שינוע או מסוף פנימי וכן העברה ישירה של טובין מאחד המסופים האמורים אל כלי טיס;

מיום 1.1.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7203 מיום 1.1.2013 עמ' 472

הוספת הגדרת "העברה ישירה"

          "מחסן דלק" - מחסן סגור או מחסן חצרים המיועד להחסנת דלק כמשמעותו בצו הבלו על דלק (הטלת בלו), תש"ם-1980, לרבות דלק להספקה לאניות;

          "מחסן חצרים" - מגרש מגודר המיועד להחסנת טובין שנהוג להניחם, דרך כלל, תחת כיפת השמים בלא מחסה, לרבות במכלים המיועדים לכך;

          "מחסן להספקת ציוד אלקטרוני לאניות" - מחסן סגור המיועד לאחסנת ציוד קשר, ניווט ובקרה כמפורט להלן, המשמש להפעלה באניות בלבד:

(1)   ציוד תקשורת אלחוטי, ציוד מכ"ם וציוד ניווט אלקטרוני אלחוטי;

(2)   ציוד ניווט אלקטרוני אלחוטי;

(3)   חלקי חילוף לציוד המפורט בפסקאות (1) ו-(2);

          "מחסן לכימיקלים" - מחסן חצרים הנמצא בשטח נמל ים, והוא מיועד לאחסנה והשבחה של כימיקלים המיובאים בצובר, בתנאי שהוא מצויד במערכת שינוע פנאומטית המאפשרת פריקה ישירה מהאניה ושינוע לשחרור לצריכה בארץ או ליצוא;

תק' תשע"ז-2017

          "מחסן למכירה ליוצאים מישראל" – מחסן סגור במעבר יבשתי, בנמל ים או בנמל תעופה לשם החסנתם של טובין המיועדים למכירה ליוצאים מישראל, או לשם מכירת טובין לנציגויות ולנציגים של מדינת חוץ כמשמעותם בפרט 3 לתעריף המכס ולנציגים של חברי האומות המאוחדות ולפקידי הארגון שהם אזרחי חוץ, ובנמל תעופה – גם לשם אספקה לכלי טיס, ובנמל ים – גם לשם אספקה לאניות כמפורט בפרט 89.01 לתעריף המכס ולאניות מלחמה זרות;

מיום 6.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7799 מיום 6.4.2017 עמ' 952

"מחסן למכירה ליוצאים מישראל" – מחסן סגור במעבר יבשתי, בנמל ים או בנמל תעופה לשם החסנתם של טובין המיועדים למכירה ליוצאים מישראל, או לשם מכירת טובין לנציגויות ולנציגים של מדינת חוץ כמשמעותם בפרט 3 לתעריף המכס ולנציגים של חברי האומות המאוחדות ולפקידי הארגון שהם אזרחי חוץ, ובנמל תעופה – גם לשם אספקה לכלי טיס, ובנמל ים – גם לשם אספקה לאניות כמפורט בפרט 89.01 לתעריף המכס ולאניות מלחמה זרות;

          "מחסן לצידת אניות וכלי טיס" - מחסן סגור להחסנת טובין המיועדים לאספקה לאניות כמפורט בפרט 89.01 לתעריף המכס, לאניות מלחמה זרות ולכלי טיס, שבו ניתן גם למכור טובין לנציגויות ולנציגים של מדינות חוץ כמשמעותם בפרט 3 לתעריף המכס ולנציגים של חברי ארגון האומות המאוחדות ופקידי הארגון שהם אזרחי חוץ;

          "מחסן לתצוגת רכב" - מחסן סגור או מחסן חצרים לתצוגת 20 כלי רכב לכל היותר, ובלבד שלבעל רישיון המחסן גם רישיון למחסן רכב ושמחסן החצרים ישמש אך ורק לתצוגת כלי רכב שהמשקל הכולל של כל אחד מהם עולה על 2,200 ק"ג;

          "מחסן מטעני עולים" - מחסן סגור או מחסן חצרים, המשמש להחסנת מטעני עולים בלבד;

          "מחסן מטענים כללי" - מחסן סגור או מחסן חצרים, המיועד להחסנת טובין בכלל, כמשמעותו בסעיף 69(1) לפקודת המכס, שאינו מחסן מיועד;

תק' תשע"ג-2013 תק' תשע"ז-2017

          "מחסן מיועד" - כל אחד מאלה: מחסן להספקת ציוד אלקטרוני לאניות, מחסן לכימיקלים, מחסן מכירה ליוצאים מישראל, מחסן לצידת אניות וכלי טיס, מחסן לתצוגת רכב, מחסן מטעני עולים, מחסן מסוף בלדרות, מחסן מסוף מטענים, מחסן מסוף קירור, מחסן מסירה לחוזרים לישראל, מחסן מתכות יקרות, מחסן קירור, מחסן רכב ומחסן לדברי דואר;

מיום 1.1.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7203 מיום 1.1.2013 עמ' 472

"מחסן מיועד" – כל אחד מאלה: מחסן להספקת ציוד אלקטרוני לאניות, מחסן לכימיקלים, מחסן מכירה ליוצאים מישראל, מחסן לצידת אניות וכלי טיס, מחסן לתצוגת רכב, מחסן מטעני עולים, מחסן מסוף בלדרות, מחסן מסוף מטענים, מחסן מסוף קירור, מחסן מסירה לחוזרים לישראל, מחסן מתכות יקרות, מחסן קירור ומחסן רכב;

 

מיום 6.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7799 מיום 6.4.2017 עמ' 953

"מחסן מיועד" – כל אחד מאלה: מחסן להספקת ציוד אלקטרוני לאניות, מחסן לכימיקלים, מחסן מכירה ליוצאים מישראל, מחסן לצידת אניות וכלי טיס, מחסן לתצוגת רכב, מחסן מטעני עולים, מחסן מסוף בלדרות, מחסן מסוף מטענים, מחסן מסוף קירור, מחסן מסירה לחוזרים לישראל, מחסן מתכות יקרות, מחסן קירור ומחסן רכב מחסן רכב ומחסן לדברי דואר;

תק' תשע"ג-2013

          "מחסן מסוף בלדרות" – מסוף חיצוני או מסוף פנימי המיועד לאחסנת טובין המיובאים באמצעות אדם שהוא סוכן מכס כהגדרתו בחוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964, שעיקר עיסוקו שילוח מהיר של טובין לרבות מסמכים, מדלת לדלת, מחוץ לישראל לישראל, ומישראל לחוץ לארץ, שמשקלם אינו עולה על 8 ק"ג בממוצע (להלן – המחסן) ושהוא בעל הרישיון למחסן;

מיום 1.1.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7203 מיום 1.1.2013 עמ' 472

הוספת הגדרת "מחסן מסוף בלדרות"

(הוראת שעה) תשע"ז-2017

          "מחסן מסוף זכאים" – (פקעה);

מיום 6.4.2017 עד יום 5.4.2018

הוראת שעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7799 מיום 6.4.2017 עמ' 955

הוספת הגדרת "מחסן מסוף זכאים"

הנוסח:

"מחסן מסוף זכאים" – מחסן מסוף מטענים כמשמעותו בפסקה (1) להגדרות, המיועד לאחסנתם של מטעמים אישיים של סטודנט חוזר, עולה ותושב חוץ כהגדרתם בכלל 1 לכללים לפרט 7 שבקבוצה 1 לתעריף המכס, תחת "טובין שונים", וכן ותושב חוזר כמשמעותו בסעיף 07.4030 לפרט האמור (להלן – זכאים); לעניין הגדרה זו, "מטענים אישיים" – חפצים אישיים וחפצים ביציים כהגדרתו בכלל 1 לפרט 7 שבקבוצה 1 לתעריף המכס, תחת "טובין שונים", לרבות אופנוע ורכב נוסעים כהגדרתם בכלל 1(א) ו-(ז), בהתאמה, לכללים נוספים (ישראליים) בפרק 87 לתעריף המכס;

תק' תשע"ז-2017

          "מחסן לדברי דואר" – כל אחד מאלה:

(1)   מחסן סגור המיועד להחסנת דברי דואר המיובאים או המיוצאים באמצעות חברת דואר ישראל בע"מ;

(2)   מסוף פנימי להחסנת דברי דואר המיובאים או היוצאים באמצעות חברת דואר ישראל בע"מ;

מיום 6.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7799 מיום 6.4.2017 עמ' 953

הוספת הגדרת "מחסן לדברי דואר"

          "מחסן מסוף מטענים" – מחסן סגור או מחסן חצרים שנועד –

(1)   להחסנה דרך כלל של טובין המיובאים באניות במכולות ומגיעים אליו כשהם באותן מכולות, לרבות לשם ריקון או פיצול, או המכלה ליצוא;

(2)   להחסנת טובין המיובאים בהובלה יבשתית, לרבות לשם ריקון או פיצול או המכלה ליצוא;

תק' תשע"ג-2013

(3)   להחסנת טובין המיובאים בהובלה אווירית ומועברים בהעברה ישירה מכלי הטיס למחסן או המיועדים ליצוא בהובלה אווירית ומועברים בהעברה ישירה מן המחסן לכלי הטיס, לרבות לשם ריקון או פיצול, או אריזה ליצוא (להלן – מחסן מסוף מטענים אווירי);

תק' תשע"ז-2017

(4)   להחסנת דלק שמתקיימים בו התנאים האלה:

(א)   הוא בבעלות תאגיד זר;

(ב)   הדלק מוזרם למחסן מסוף מטענים בצנרת ישירות ממקשר ימי;

(ג)    במועד ייבואו אין לגביו עסקת מכר בישראל, וכל עוד אין לגביו עסקה, לרבות התחייבות לעסקה כאמור;

לעניין פסקה זו –

"דלק" – נפט גולמי ותזקיקיו, למעט גז פחמימני מעובה (גפ"מ) כהגדרתו בצו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס"ד-2004;

"מכר" – כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – חוק מע"מ);

"מקשר ימי" – מקום עגינה בקצה הימי של צינורות דלק תת-ימיים המשמשים לניטול דלק, הנמצאים בתחום נמל ואם יש מעגן סגור בתחום הנמל, הם אינם בתוך המעגן הסגור;

"תאגיד זר" – תאגיד שהוא תושב חוץ כהגדרתו בסעיף 30(ג) לחוק מע"מ ובלבד שהשליטה בו, כמשמעותה בתקנה 23ו(א) היא בידי מי שאינו אזרח ישראל כהגדרתו בסעיף 1א(ב) לחוק מע"מ;

תק' תשע"ז-2017

(5)   להחסנת כלי רכב המיובאים באניות לנמל ים ומועברים אליו בהובלה יבשתית או המיועדים ליצוא;

תק' תשע"ז-2017

(6)   להחסנת גרעיני תבואות המיובאים באניות בצובר ומועברים באמצעות מערכת שינוע מכנית או בהובלה יבשתית לאחסון בממגורה;

מיום 1.1.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7203 מיום 1.1.2013 עמ' 472

הוספת פסקה (3) להגדרת "מחסן מסוף מטענים"

 

מיום 6.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7799 מיום 6.4.2017 עמ' 952

הוספת פסקאות (4) עד (6) להגדרת "מחסן מסוף מטענים"

תק' תשע"ג-2013

          "מחסן מסוף קירור" – מחסן מסוף מטענים כמשמעותו בפסקה (1) או (3) להגדרתו, בעל כושר קירור מתחת ל-0 מעלות צלזיוס, המיועד להחסנתם של טובין שיש להחסינם במצב צנון או קפוא;

מיום 1.1.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7203 מיום 1.1.2013 עמ' 472

"מחסן מסוף קירור" – מחסן מסוף מטענים כמשמעותו בפסקה (1) או (3) להגדרתו, בעל כושר קירור מתחת ל-0 מעלות צלזיוס, המיועד להחסנתם של טובין שיש להחסינם במצב צנון או קפוא;

תק' תשס"ח-2007

          "מחסן מסירה לחוזרים לישראל" – מחסן סגור בנמל בין-לאומי או במעבר יבשתי, שבהם הותקנו מסלולים בהתאם לתקנה 30ב, המיועדים להחסנתם של טובין ולמסירתם לחוזרים לישראל, ובלבד שהטובין נמכרו ליוצאים מישראל ולבעל רישיון המחסן גם רישיון למחסן למכירה ליוצאים מישראל באותו נמל או מעבר יבשתי שבו נמצא המחסן;

מיום 20.12.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6630 מיום 20.12.2007 עמ' 214

החלפת הגדרת "מחסן מסירה לחוזרים לישראל"

הנוסח הקודם:

"מחסן מסירה לחוזרים לישראל" - מחסן סגור בנמל בין-לאומי המיועד להחסנתם של טובין ולמסירתם לחוזרים לישראל, ובלבד שהטובין נמכרו ליוצאים מישראל, ולבעל רישיון המחסן גם רישיון למחסן למכירה ליוצאים מישראל באותו נמל שבו נמצא המחסן;

תק' תשע"ז-2017

          "מחסן מתכות יקרות" – חדר משוריין ומוגן בתאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, לרבות תאגיד עזר כמשמעותו באותו חוק או חדר אוצר המאושר על פי תקן מכון התקנים הישראלי בתאגיד בעל רישיון לשמירה ולהחסנה של יהלומים, מכוח צו הפיקוח על יהלומים, יבואם ויצואם, התשל"ט-1979, המשמש להחסנת מתכות יקרות, מוצריהן וחפצי ערך;

מיום 6.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7799 מיום 6.4.2017 עמ' 953

"מחסן מתכות יקרות" – חדר משוריין ומוגן בתאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, לרבות תאגיד עזר כמשמעותו באותו חוק או חדר אוצר המאושר על פי תקן מכון התקנים הישראלי בתאגיד בעל רישיון לשמירה ולהחסנה של יהלומים, מכוח צו הפיקוח על יהלומים, יבואם ויצואם, התשל"ט-1979, המשמש להחסנת מתכות יקרות, מוצריהן וחפצי ערך;

          "מחסן סגור" - מבנה סגור ומקורה המוגן מכל הצדדים, שבו סידורים נאותים להחסנת טובין והוא בעל פתחים נאותים להכנסה והוצאה של טובין;

          "מחסן קירור" - מחסן סגור בעל כושר קירור של מתחת ל-0 מעלות צלזיוס המיועד להחסנתם של טובין שיש להחסינם במצב צנון או קפוא;

תק' תשס"ז-2007

          "מחסן רכב" - מחסן חצרים או מחסן סגור המשמש להחסנתם של כלי רכב בלתי משומשים בלבד, שבעל המחסן הוא יבואן כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978, שקיבל רישיון מן הרשות המוסמכת כהגדרתם בצו האמור;

מיום 26.7.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6612 מיום 2.9.2007 עמ' 1147

"מחסן רכב" - מחסן חצרים או מחסן סגור המשמש להחסנתם של כלי רכב בלתי משומשים בלבד, שבעל המחסן הוא הסוכן הבלעדי בישראל של יצרן כלי הרכב או היבואן הבלעדי מטעמו של אותו יצרן יבואן כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978, שקיבל רישיון מן הרשות המוסמכת כהגדרתם בצו האמור;

תק' תשע"ג-2013

          "מסוף חיצוני" – מחסן מסוף מטענים אווירי שאינו מסוף פנימי;

מיום 1.1.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7203 מיום 1.1.2013 עמ' 472

הוספת הגדרת "מסוף חיצוני"

תק' תשע"ג-2013

          "מסוף פנימי" – מחסן מסוף מטענים אווירי הנמצא בתוך תחום נמל התעופה בן-גוריון והוא בעל גישה ישירה לשטח מבצעי כהגדרתו בכללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג-1983 (להלן – שטח מבצעי);

מיום 1.1.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7203 מיום 1.1.2013 עמ' 472

הוספת הגדרת "מסוף פנימי"

תק' תשע"ג-2013

          "מסוף שינוע" – מחסן בתחום נמל התעופה בן גוריון בעל גישה ישירה לשטח מבצעי, שנועד לשהייה קצרת מועד של טובין שהם אחד מאלה:

(1)  טובין המיובאים בהובלה אווירית לצורך העברתם למסוף חיצוני או למסוף פנימי;

(2)  טובין המיועדים ליצוא בהובלה אווירית והועברו לשם כך ממסוף חיצוני או ממסוף פנימי.

מיום 1.1.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7203 מיום 1.1.2013 עמ' 472

הוספת הגדרת "מסוף שינוע"

תק' תשע"ז-2017

          "מסוף שינוע רכבת" – מחסן בסמוך לפסי רכבת ובעל גישה ישירה לרכבת, שנועד לשהיה קצרת מועד של טובין במכולות, ובלבד שהמכולות מגיעות אל המחסן או יוצאות ממנו באמצעות רכבת, ולא מתבצע במחסן ריקון, פיצול, המכלה ליצוא או התרה מפיקוח המכס;

מיום 6.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7799 מיום 6.4.2017 עמ' 953

הוספת הגדרת "מסוף שינוע רכבת"

תק' תשס"ד-2003

          "מעבר יבשתי" – מעבר נהר הירדן ומעבר טבה;

מיום 27.10.2003

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6270 מיום 27.10.2003 עמ' 20

"מעבר יבשתי" – מעבר נהר הירדן ומעבר טבה;

          "נמל בין-לאומי" - נמל תעופה או נמל ים שבו עוברים קווי תעופה בין-לאומיים סדירים או קווי ספנות בין-לאומיים סדירים, לפי הענין, המובילים נוסעים דרך קבע;

          "נמל ים" - כל אחד מאלה: נמל חיפה, נמל אשדוד ונמל אילת;

          "נמל תעופה" - כל אחד מאלה: נמל התעופה בן גוריון, נמל התעופה בעטרות, נמל התעופה באילת, נמל התעופה בעובדה ונמל התעופה בחיפה;

          "עולה" - כמשמעותו בכלל 1(י) של הכללים לפרט 7 לתעריף המכס;

          "רישיון" - רישיון למחסן כללי או פרטי.

רשיון מחסן רשוי פרטי תק' (מס' 2) תש"ם-1979 תק' (מס' 4) תשמ"א-1981 תק' תשמ"ב-1981 תק' תשמ"ה-1985 תק' תשס"ב-2001

13.  לא יינתן רשיון מחסן פרטי אלא לסוגי מחסנים אלה: מחסן לצידת אניות וכלי טיס, מחסן להספקת ציוד אלקטרוני לאניות, מחסן למכירה ליוצאים מישראל, מחסן דלק, מחסן רכב, מחסן לתצוגת רכב ומחסן לכימיקלים.

מיום 9.12.1979

תק' (מס' 2) תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4064 מיום 9.12.1979 עמ' 549

הוספת תקנה 13

 

מיום 22.9.1981

תק' (מס' 4) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4273 מיום 22.9.1981 עמ' 1536

13. לא יינתן רשיון מחסן פרטי אלא לסוגי מחסנים אלה: מחסן לצידת אניות וכלי טיס, מחסן למכירה ליוצאים מישראל, מחסן לייצור, מחסן לייצור רכב, מחסן דלק, מחסן רכב, מחסן לתצוגת רכב.

 

מיום 3.11.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4282 מיום 3.11.1981 עמ' 231

13. לא יינתן רשיון מחסן פרטי אלא לסוגי מחסנים אלה: מחסן לצידת אניות וכלי טיס, מחסן להספקת ציוד אלקטרוני לאניות, מחסן למכירה ליוצאים מישראל, מחסן לייצור רכב, מחסן דלק, מחסן רכב, מחסן לתצוגת רכב.

 

מיום 1.1.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4743 מיום 1.1.1985 עמ' 462

13. לא יינתן רשיון מחסן פרטי אלא לסוגי מחסנים אלה: מחסן לצידת אניות וכלי טיס, מחסן להספקת ציוד אלקטרוני לאניות, מחסן למכירה ליוצאים מישראל, מחסן לייצור רכב, מחסן דלק, מחסן רכב, מחסן לתצוגת רכב ומחסן לכימיקלים.

 

מיום 21.2.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6134 מיום 22.1.2001 עמ' 116

13. לא יינתן רשיון מחסן פרטי אלא לסוגי מחסנים אלה: מחסן לצידת אניות וכלי טיס, מחסן להספקת ציוד אלקטרוני לאניות, מחסן למכירה ליוצאים מישראל, מחסן לייצור רכב, מחסן דלק, מחסן רכב, מחסן לתצוגת רכב ומחסן לכימיקלים.

 

 

תק' תשנ"א-1990

13א.  (פקעה).

מיום 11.12.1990 עד יום 31.12.1993

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5314 מיום 11.12.1990 עמ' 284

הוספת תקנה 13א

הנוסח:

מסוף למטעני עולים

13א. לא יוחסנו מטעני עולים אלא במסוף למטעני עולים בלבד.

בקשה לרשיון ולחידושו תק' (מס' 2) תש"ם-1979 תק' תשס"ח-2007

14.  (א)  בקשה למתן רשיון או לחידושו תוגש בבית מכס מן המפורטים להלן הקרוב למקום שנמצא המחסן: ירושלים, מרכז (ראשון לציון), חיפה, אשדוד, אילת, מסוף מעבר נהר הירדן או נמל תעופה בן-גוריון, אולם המנהל רשאי להורות שתוגש בבית מכס שאינו הקרוב.

תק' (מס' 2) תשס"ד-2003

          (ב)  הבקשה תהיה לפי הנוסח שבתוספת הששית. המנהל רשאי להתיר נוסח שונה מהנוסח בתוספת השישית לבקשה לחידוש רישיון, דרך כלל או לסוגי מחסנים.

          (ג)   בקשה לחידוש רשיון תוגש לא יאוחר מיום 1 בדצמבר לפני פקיעתו.

מיום 9.12.1979

תק' (מס' 2) תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4064 מיום 9.12.1979 עמ' 549

הוספת תקנה 14

 

מיום 18.11.2003

תק' (מס' 2) תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6273 מיום 18.11.2003 עמ' 43

(ב) הבקשה תהיה לפי הנוסח שבתוספת הששית. המנהל רשאי להתיר נוסח שונה מהנוסח בתוספת השישית לבקשה לחידוש רישיון, דרך כלל או לסוגי מחסנים.

 

מיום 20.12.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6630 מיום 20.12.2007 עמ' 214

(א) בקשה למתן רשיון או לחידושו תוגש בבית מכס מן המפורטים להלן הקרוב למקום שנמצא המחסן: ירושלים, תל-אביב-יפו מרכז (ראשון לציון), חיפה, אשדוד, אילת, מסוף מעבר נהר הירדן או נמל תעופה בן-גוריון, אולם המנהל רשאי להורות שתוגש בבית מכס שאינו הקרוב.

ערבויות תק' (מס' 2)  תש"ם-1979

15.  (א)  המבקש רשיון או חידושו יגיש למנהל –

 

תק' תשמ"ט-1988 תק' (מס' 3) תשנ"ב-1992

(1)   ערבות בנקאית בסכום השווה לעשרים אחוזים ממסי היבוא, החל על הטובין המוחסנים או העומדים להיות מוחסנים במחסן בתקופת הרשיון;

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1992

(2)   במקום הערבות כאמור בפסקה (1) - אישור מחברת ביטוח בנוסח שבתוספת העשירית, שלפיו הטובין המוחסנים במחסנו מבוטחים נגד פריצה במשך כל תקופת הרשיון (להלן - הביטוח); סכום הביטוח בפוליסת הביטוח ובאישור האמור ייקבע לפי ערך הטובין לענין דיני המכס בתוספת מסי היבוא החלים על הטובין; בפוליסת הביטוח יותנה, שמסי היבוא האמורים יהיו לטובת המנהל; כמו כן יגיש הודעה מאת חברת הביטוח על שינוי שחל בסכום הביטוח - תוך שבעה ימים מיום השינוי.

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1992 תק' תשנ"ו-1995

          (א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), יהא בעל הרשיון חייב להמציא ערבות בנקאית בסכום שיקבע גובה המכס, השווה עד פי שלושה מסכום ערך הטובין המאוחסנים ומסי היבוא המוטלים עליהם, שאינו מכוסה על ידי חברת הביטוח, למשך ששה חודשים, בנוסף לאישור חברת הביטוח האמור בתקנת משנה (א)(2), אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   בעל הרשיון לא פעל כאמור בתקנת משנה (א) בזמן כלשהו במשך תקופת הרשיון;

(2)   נמצא כי סכום הביטוח המפורט באישור איננו מכסה את מלוא ערך הטובין המוחסנים בתוספת מסי היבוא החלים עליהם;

נשנה מקרה כאמור בפסקה (1) או (2) - תומצא הערבות הבנקאית למשך שנה אחת, ובמקרה נוסף, תומצא הערבות הבנקאית לזמן בלתי מוגבל.

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1992

          (א2) (1)   המבקש רשיון למחסן רכב או חידושו רשאי להמציא למנהל, במקום הערבות על פי תקנת משנה (א)(1), אישור לפי התוספת העשירית מחברת ביטוח המופנה למנהל, שלפיו כלי הרכב המוחסנים במחסנו מבוטחים נגד פריצה במשך כל תקופת הרשיון (להלן - ביטוח כלי הרכב);

(2)   סכום ביטוח כלי הרכב יהיה 5% ממסי היבוא החלים על המספר הממוצע של כלי הרכב המוחסנים במחסנו אך לא פחות מהמסים החלים על שני כלי רכב, מהסוג היקר ביותר, לכל מחסן בנפרד; בפוליסת הביטוח יותנה שהמסים האמורים יהיו לטובת המנהל;

(3)   חישוב סכום הביטוח כאמור יתבסס על ממוצע שנתי של כלי הרכב שהוחסנו במחסני בעל הרשיון בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר של השנה שקדמה למועד החישוב.

תק' תשנ"ו-1995 תק' תשס"ב-2001

          (א3) בעל מחסן מטענים כללי, המקדיש שטח מרוכז ומגודר, לאחסון כלי רכב בלבד, שמתקיימים בו התנאים של מחסן רכב שבתוספת השביעית, רשאי להמציא אישור נפרד מחברת ביטוח לשטח לאחסון כלי רכב בהתאם לאמור בתקנת משנה (א2).

תק' תשס"ב-2001 תק' (מס' 2)  תשס"ד-2003

          (א4) (1)   המבקש רישיון או חידוש רישיון, למחסן לצידת אניות וכלי טיס או למחסן למכירה ליוצאים מישראל, רשאי להמציא למנהל במקום הערבות על פי תקנת משנה (א)(1), אישור לפי התוספת האחת עשרה, מחברת ביטוח המופנה למנהל, שלפיו הטובין המוחסנים במחסנו והמובלים על ידו מבוטחים נגד פריצה, לרבות גניבה בדרך, במשך כל תקופת הרישיון; סכום הביטוח בפוליסת הביטוח ובאישור האמור ייקבע לפי ערך הטובין לענין דיני המכס בתוספת מסי היבוא החלים על הטובין; בפוליסת הביטוח יותנה, שמסי היבוא האמורים יהיו לטובת המנהל; במקרה של ביטול הפוליסה תודיע חברת הביטוח למנהל 30 ימים לפני פקיעתה; כמו כן יגיש המבקש הודעה מאת חברת הביטוח על שינוי שחל בסכום הביטוח, בתוך שבעה ימים מיום השינוי; הוראות תקנת משנה (א1) יחולו גם על בעל רישיון למחסן לצידת אניות וכלי טיס או למחסן למכירה ליוצאים מישראל, בשינויים המחויבים.

תק' (מס' 2) תשס"ד-2003

(2)   המנהל רשאי להתיר אישור בנוסח שונה מהאמור בתוספת האחת עשרה, באופן שיומצאו שני אישורים, האחד, לטובין המוחסנים במחסן, והשני לטובין המובלים בידי המבקש;

תק' תשע"ג-2013

          (א5) המבקש רישיון למחסן מסוף מטענים אווירי או למסוף שינוע או חידושם, ימציא למנהל אחד מאלה:

(1)   ערבות בנקאית שניתן לממשה בלא תנאי מתאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, להנחת דעת המנהל, בסכום השווה לחמישה אחוזים מממוצע מסי היבוא היומי; בפסקה זו, "ממוצע מסי היבוא היומי" – סך המסים החלים על הטובין שאוחסנו במחסן מסוף מטענים אווירי או במסוף שינוע באחד עשר החודשים הראשונים של שנת המס כהגדרתה בפקודת מס הכנסה (להלן – שנת המס) מחולק ב-335, ולגבי בקשה לרישיון חדש – סך המסים המשוער בשנת המס הבאה כאילו יפעל מחסן מסוף המטענים האווירי או מסוף השינוע באחד עשר החודשים הראשונים של שנת המס, מחולק ב-335;

(2)   אישור מחברת ביטוח, להנחת דעתו של המנהל, בקשר לביטוח הטובין, לרבות בשל המסים שיחוב בעל הרישיון למחסן לרשות המסים.

תק' תשמ"ט-1988

          (ב)  נתן בעל הרשיון ערבות לפי תקנת משנה (א) ולא ביטח את הטובין יודיע על כך לבעלי הטובין.

תק' תשמ"ט-1988

          (ג)   ערבות, לרבות הביטוח, לפי תקנה זו תשמש ערובה לאחריותו של כל בעל רשיון כאמור בפרק החמישי לפקודה.

תק' תשמ"ט-1988

          (ד)  אין בתקנה זו כדי לגרוע מסמכותם של רשות המכס או גובה המס לפי סעיפים 31 ו-35 לפקודה.

תק' תשמ"ט-1988

          (ה)  הערבויות והאישור מחברת הביטוח לפי תקנה זו יהיו בטפסים שיקבע המנהל והם יוגשו במקרה של בקשה לרשיון חדש - עם דרישת המנהל ובמקרה של חידוש רשיון - לא יאוחר מ-31 בדצמבר שלפני פקיעת תוקף הרשיון.

מיום 9.12.1979

תק' (מס' 2) תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4064 מיום 9.12.1979 עמ' 549

הוספת תקנה 15

 

מיום 30.10.1980

תק' (מס' 2) תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4175 מיום 30.10.1980 עמ' 111

(א) המבקש רשיון או חידושו יגיש למנהל –

(1) ערבות בנקאית בסכום של 200,000 לירות, שתקפה לתקופת הרשיון וכן

(1) ערבות בנקאית בסכום של 20,000 שקלים שתקפה לתקופת הרשיון, ולמחסן לתצוגת רכב – ערבות בנקאית בסכום של 7,000 שקלים לכל מחסן לתצוגת רכב בנפרד שתקפה לתקופת הרשיון.

(2) ערבות בנקאית בסכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים מהמכס החל על הטובין המוחסנים או העומדים להיות מוחסנים במחסן בתקופת הרשיון, או בסך 1,000,000 לירות, הכל לפי הגבוה יותר.

(ב) (1) לחלופין רשאי המבקש רשיון או חידושו להמציא למנהל במקום הערבות על-פי תקנת משנה  (א)(2) אישור מחברת ביטוח, המופנה אל מנהל המכס, לפיו הטובין המוחסנים במחסנו בתקופת הרשיון מבוטחים נגד פריצה; סכום הביטוח יהא לפי ערך  הטובין סי"פ בתוספת המסים בהם חייבים הטובין; תוקף הביטוח יהא לתקופת הרשיון; בפוליסת הביטוח יותנה שהמסים האמורים יהיו לטובת מנהל המכס והבלו.

(2) במקרה של תת ביטוח בזמן כלשהו במשך תקופת הביטוח יחויב בעל הרשיון בהמצאת ערבות בנקאית על כל סכום המסים שבו חייבים הטובין המוחסנים.

(3) רשאי המבקש רשיון למחסן רכב או חידושו להמציא למנהל במקום הערבות על פי תקנה 15(א)(2) אישור מחברת הביטוח המופנה אל מנהל המכס, לפיו כלי הרכב המוחסנים במחסנו בתקופת הרשיון מבוטחים נגד פריצה; סכום הביטוח יהיה 5% מהמכס החל על המספר הממוצע של כלי הרכב המוחסנים אך לא פחות מהמכס החל על שני כלי רכב, מהסוג היקר ביותר, לכל מחסן בנפרד; הביטוח יהיה לתקופת הרשיון; בפוליסת הביטוח יותנה כי ביטוח המסים האמורים יהיה לטובת המנהל;

חישוב הביטוח כאמור יתבסס על ממוצע שנתי של כלי הרכב שהוחסנו בשנה החולפת המסתיימת ב-31 לדצמבר של כל שנה פלונית במחסני בעל הרשיון.

 

מיום 1.1.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4743 מיום 1.1.1985 עמ' 462

15. (א) המבקש רשיון או חידושו יגיש למנהל –

 (1) ערבות בנקאית בסכום של 20,000 שקלים 100,000 שקלים שתקפה לתקופת הרשיון, ולמחסן לתצוגת רכב – ערבות בנקאית בסכום של 7,000 שקלים 35,000 שקלים לכל מחסן לתצוגת רכב בנפרד שתקפה לתקופת הרשיון.

(2) ערבות בנקאית בסכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים מהמכס לחמישים אחוזים ממסי היבוא החל על הטובין המוחסנים או העומדים להיות מוחסנים במחסן בתקופת הרשיון, או בסך 1,000,000 לירות 7,500,000 שקלים, הכל לפי הגבוה יותר.

(ב) (1) לחלופין רשאי המבקש רשיון או חידושו להמציא למנהל במקום הערבות על-פי תקנת משנה  (א)(2) אישור מחברת ביטוח, המופנה אל מנהל המכס, לפיו הטובין המוחסנים במחסנו בתקופת הרשיון מבוטחים נגד פריצה; סכום הביטוח יהא לפי ערך  הטובין סי"פ לענין דיני המכס בתוספת המסים בהם חייבים הטובין; תוקף הביטוח יהא לתקופת הרשיון; בפוליסת הביטוח יותנה שהמסים האמורים יהיו לטובת מנהל המכס והבלו.

(2) במקרה של תת ביטוח בזמן כלשהו במשך תקופת הביטוח יחויב בעל הרשיון בהמצאת ערבות בנקאית על כל סכום המסים שבו חייבים הטובין המוחסנים.

(2) היה סכום הערבות או הביטוח בזמן כלשהו במשך תקופת הרשיון נמוך משווי הטובין המוחסנים, יהא בעל הרשיון חייב להמציא ערבות בנקאית על כל סכום המסים שבהם חייבים הטובין המוחסנים, למשך ששה חדשים מתאריך השלמת הערבות  או הביטוח; ובמקרה של הישנות הדבר יהא בעל הרשיון חייב במתן ערבות בנקאית כאמור לשנה אחת; אם לאחר מכן יחזור הדבר על עצמו, תינתן הערבות לזמן בלתי מוגבל.

(3) רשאי המבקש רשיון למחסן רכב או חידושו להמציא למנהל במקום הערבות על פי תקנה 15(א)(2) אישור מחברת הביטוח המופנה אל מנהל המכס, לפיו כלי הרכב המוחסנים במחסנו בתקופת הרשיון מבוטחים נגד פריצה; סכום הביטוח יהיה 5% מהמכס החל המספר הממוצע של כלי הרכב המוחסנים אך לא פחות מהמכס החל על שני כלי רכב, מהסוג היקר ביותר, כל מחסן בנפרד; הביטוח יהיה לתקופת הרשיון; בפוליסת הביטוח יותנה כי ביטוח המסים האמורים יהיה לטובת המנהל;

חישוב הביטוח כאמור יתבסס על ממוצע שנתי של כלי הרכב שהוחסנו בשנה החולפת המסתיימת ב-31 לדצמבר של כל שנה פלונית במחסני בעל הרשיון.

 

מיום 1.1.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 4995 מיום 1.1.1987 עמ' 286

(ב) (1) לחלופין רשאי המבקש רשיון או חידושו, למעט המבקש רשיון למחסן רשיון כללי או חידושו להמציא למנהל במקום הערבות על-פי תקנת משנה  (א)(2) אישור מחברת ביטוח, המופנה אל מנהל המכס, לפיו הטובין המוחסנים במחסנו בתקופת הרשיון מבוטחים נגד פריצה; סכום הביטוח יהא לפי ערך  הטובין לענין דיני המכס בתוספת המסים בהם חייבים הטובין; תוקף הביטוח יהא לתקופת הרשיון; בפוליסת הביטוח יותנה שהמסים האמורים יהיו לטובת מנהל המכס והבלו.

(2) המצאת אישור מביטוח כאמור בפסקה (1), לגבי מחסן רשוי כללי או חידושו, מותנית בכך שהמבקש הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי המחסן ויומן הביטוח מתנהלים באמצעות ציוד אלקטרוני (להלן – ניהול אלקטרוני); לענין זה "יומן ביטוח" – יומן שמנהל בעל הרשיון למחסן כאמור, ושלפיו הוא מדווח לחברת הביטוח על תנועות הטובין;

(2) (3) היה סכום הערבות או הביטוח בזמן כלשהו במשך תקופת הרשיון נמוך משווי הטובין המוחסנים, יהא בעל הרשיון חייב להמציא ערבות בנקאית על כל סכום המסים שבהם חייבים הטובין המוחסנים, למשך ששה חדשים מתאריך השלמת הערבות  או הביטוח; ובמקרה של הישנות הדבר יהא בעל הרשיון חייב במתן ערבות בנקאית כאמור לשנה אחת; אם לאחר מכן יחזור הדבר על עצמו, תינתן הערבות לזמן בלתי מוגבל.

(3) (4) רשאי המבקש רשיון למחסן רכב או חידושו להמציא למנהל במקום הערבות על פי תקנה 15(א)(2) אישור מחברת הביטוח המופנה אל מנהל המכס, לפיו כלי הרכב המוחסנים במחסנו בתקופת הרשיון מבוטחים נגד פריצה; סכום הביטוח יהיה 5% מהמכס החל המספר הממוצע של כלי הרכב המוחסנים אך לא פחות מהמכס החל על שני כלי רכב, מהסוג היקר ביותר, כל מחסן בנפרד; הביטוח יהיה לתקופת הרשיון; בפוליסת הביטוח יותנה כי ביטוח המסים האמורים יהיה לטובת המנהל;

חישוב הביטוח כאמור יתבסס על ממוצע שנתי של כלי הרכב שהוחסנו בשנה החולפת המסתיימת ב-31 לדצמבר של כל שנה פלונית במחסני בעל הרשיון.

 

מיום 13.11.1988

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5145 מיום 13.11.1988 עמ' 140

15. (א) המבקש רשיון או חידושו יגיש למנהל –

(1) ערבות בנקאית בסכום של 100,000 שקלים שתקפה לתקופת הרשיון, ולמחסן לתצוגת רכב – ערבות בנקאית בסכום של 35,000 שקלים לכל מחסן לתצוגת רכב בנפרד שתקפה לתקופת הרשיון.

(2) (1) ערבות בנקאית בסכום השווה לחמישים אחוזים ממסי היבוא החל על הטובין המוחסנים או העומדים להיות מוחסנים במחסן בתקופת הרשיון, או בסך 7,500,000 שקלים בסך 7500 שקלים חדשים, הכל לפי הגבוה יותר.

(ב) (1) (2) לחלופין רשאי המבקש רשיון או חידושו, למעט המבקש רשיון למחסן רשיון כללי או חידושו להמציא למנהל במקום הערבות על-פי תקנת משנה (א)(2) פסקה (1) אישור מחברת ביטוח, המופנה אל מנהל המכס, לפיו הטובין המוחסנים במחסנו בתקופת הרשיון מבוטחים נגד פריצה; סכום הביטוח יהא לפי ערך הטובין לענין דיני המכס בתוספת המסים בהם חייבים הטובין; תוקף הביטוח יהא לתקופת הרשיון; בפוליסת הביטוח יותנה שהמסים האמורים יהיו לטובת מנהל המכס והבלו.

(2) המצאת אישור מביטוח כאמור בפסקה (1), לגבי מחסן רשוי כללי או חידושו, מותנית בכך שהמבקש הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי המחסן ויומן הביטוח מתנהלים באמצעות ציוד אלקטרוני (להלן – ניהול אלקטרוני); לענין זה "יומן ביטוח" – יומן שמנהל בעל הרשיון למחסן כאמור, ושלפיו הוא מדווח לחברת הביטוח על תנועות הטובין;

(3) היה סכום הערבות או הביטוח בזמן כלשהו במשך תקופת הרשיון נמוך משווי הטובין המוחסנים, יהא בעל הרשיון חייב להמציא ערבות בנקאית על כל סכום המסים שבהם חייבים הטובין המוחסנים, למשך ששה חדשים מתאריך השלמת הערבות  או הביטוח; ובמקרה של הישנות הדבר יהא בעל הרשיון חייב במתן ערבות בנקאית כאמור לשנה אחת; אם לאחר מכן יחזור הדבר על עצמו, תינתן הערבות לזמן בלתי מוגבל.

(4) רשאי המבקש רשיון למחסן רכב או חידושו להמציא למנהל במקום הערבות על פי תקנה 15(א)(2) פסקה 1 אישור מחברת הביטוח המופנה אל מנהל המכס, לפיו כלי הרכב המוחסנים במחסנו בתקופת הרשיון מבוטחים נגד פריצה; סכום הביטוח יהיה 5% מהמכס החל המספר הממוצע של כלי הרכב המוחסנים אך לא פחות מהמכס החל על שני כלי רכב, מהסוג היקר ביותר, כל מחסן בנפרד; הביטוח יהיה לתקופת הרשיון; בפוליסת הביטוח יותנה כי ביטוח המסים האמורים יהיה לטובת המנהל;

חישוב הביטוח כאמור יתבסס על ממוצע שנתי של כלי הרכב שהוחסנו בשנה החולפת המסתיימת ב-31 לדצמבר של כל שנה פלונית במחסני בעל הרשיון;

(5) הסכום הנקוב בפסקה (1) יותאם ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בשנה הקודמת; הסכום המותאם יעוגל ל-500 השקלים החדשים הקרובים.

(ג) (ב) נתן בעל הרשיון ערבות לפי תקנת משנה (א) ולא ביטח את הטובין יודיע על כך לבעלי הטובין.

(ד) (ג) ערבות, לרבות הביטוח, לפי תקנה זו תשמש ערובה לאחריותו של בעל הרשיון לאמור בפרק החמישי לפקודה.

(ה) (ד) אין בתקנה זו כדי לגרוע מסמכותם של רשות המכס או גובה המכס לפי סעיפים 31 ו-35 לפקודה.

(ו) (ה) הערבויות והאישור מחברת הביטוח לפי תקנה זו יהיו בטפסים שיקבע המנהל, והם יוגשו במקרה של בקשה לרשיון חדש – עם דרישת המנהל ובמקרה של חידוש רשיון – לא יאוחר מ-31 בדצמבר שלפני פקיעת תוקף הרשיון.

 

מיום 26.9.1992

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5468 מיום 26.9.1992 עמ' 1470

15. (א) המבקש רשיון או חידושו יגיש למנהל –

(1) ערבות בנקאית בסכום השווה לחמישים אחוזים ממסי היבוא החל על הטובין המוחסנים או העומדים להיות מוחסנים במחסן בתקופת הרשיון, או בסך 7500 שקלים חדשים, הכל לפי הגבוה יותר.

(2) לחלופין רשאי המבקש רשיון או חידושו, להמציא למנהל במקום הערבות על-פי פסקה (1) אישור מחברת ביטוח, המופנה אל מנהל המכס, לפיו הטובין המוחסנים במחסנו בתקופת הרשיון מבוטחים נגד פריצה; סכום הביטוח יהא לפי ערך  הטובין לענין דיני המכס בתוספת המסים בהם חייבים הטובין; תוקף הביטוח יהא לתקופת הרשיון; בפוליסת הביטוח יותנה שהמסים האמורים יהיו לטובת מנהל המכס והבלו.

(2) במקום הערבות כאמור בפסקה (1) – אישור מחברת ביטוח בנוסח שבתוספת העשירית, שלפיו הטובין המוחסנים במחסנו מבוטחים נגד פריצה במשך כל תקופת הרשיון (להלן – הביטוח); סכום הביטוח בפוליסת הביטוח ובאישור האמור ייקבע לפי ערך הטובין לענין דיני המכס בתוספת מסי היבוא החלים על הטובין; בפוליסת הביטוח יותנה, שמסי היבוא האמורים יהיו לטובת המנהל; כמו כן יגיש הודעה מאת חברת הביטוח על שינוי שחל בסכום הביטוח – תוך שבעה ימים מיום השינוי.

(3) היה סכום הערבות או הביטוח בזמן כלשהו במשך תקופת הרשיון נמוך משווי הטובין המוחסנים, יהא בעל הרשיון חייב להמציא ערבות בנקאית על כל סכום המסים שבהם חייבים הטובין המוחסנים, למשך ששה חדשים מתאריך השלמת הערבות  או הביטוח; ובמקרה של הישנות הדבר יהא בעל הרשיון חייב במתן ערבות בנקאית כאמור לשנה אחת; אם לאחר מכן יחזור הדבר על עצמו, תינתן הערבות לזמן בלתי מוגבל.

(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), יהא בעל הרשיון חייב להמציא ערבות בנקאית על מלוא סכום מסי היבוא החלים על הטובין המוחסנים במשך ששה חודשים, אם נתקיים אחד מאלה:

(1) בעל הרשיון לא פעל כאמור בתקנת משנה (א) בזמן כלשהו במשך תקופת הרשיון;

(2) נמצא כי סכום הביטוח המפורט באישור איננו מכסה את מלוא ערך הטובין המוחסנים בתוספת מסי היבוא החלים עליהם;

נשנה מקרה כאמור בפסקה (1) או (2) – תומצא הערבות הבנקאית למשך שנה אחת, ובמקרה נוסף, תומצא הערבות הבנקאית לזמן בלתי מוגבל.

(4) רשאי המבקש רשיון למחסן רכב או חידושו להמציא למנהל במקום הערבות על פי פסקה 1 אישור מחברת הביטוח המופנה אל מנהל המכס, לפיו כלי הרכב המוחסנים במחסנו בתקופת הרשיון מבוטחים נגד פריצה; סכום הביטוח יהיה 5% מהמכס החל המספר הממוצע של כלי הרכב המוחסנים אך לא פחות מהמכס החל על שני כלי רכב, מהסוג היקר ביותר, כל מחסן בנפרד; הביטוח יהיה לתקופת הרשיון; בפוליסת הביטוח יותנה כי ביטוח המסים האמורים יהיה לטובת המנהל;

חישוב הביטוח כאמור יתבסס על ממוצע שנתי של כלי הרכב שהוחסנו בשנה החולפת המסתיימת ב-31 לדצמבר של כל שנה פלונית במחסני בעל הרשיון.

(א2) (1) המבקש רשיון למחסן רכב או חידושו רשאי להמציא למנהל, במקום הערבות על פי תקנת משנה (א)(1), אישור לפי התוספת העשירית מחברת ביטוח המופנה למנהל, שלפיו כלי הרכב המוחסנים במחסנו מבוטחים נגד פריצה במשך כל תקופת הרשיון (להלן – ביטוח כלי הרכב).

(2) סכום ביטוח כלי הרכב יהיה 5% ממסי היבוא החלים על המספר הממוצע של כלי הרכב המוחסנים במחסנו אך לא פחות מהמסים החלים על שני כלי רכב, מהסוג היקר ביותר, לכל מחסן בנפרד; בפוליסת הביטוח יותנה שהמסים האמורים יהיו לטובת המנהל.

(3) חישוב סכום הביטוח כאמור יתבסס על ממוצע שנתי של כלי הרכב שהוחסנו במחסני בעל הרשיון בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר של השנה שקדמה למועד החישוב.

(5) הסכום הנקוב בפסקה (1) יותאם ב-1בינואר של כל שנה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בשנה הקודמת; הסכום המותאם יעוגל ל-500 השקלים החדשים הקרובים.

 

מיום 26.10.1995

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5709 מיום 26.10.1995 עמ' 37

15. (א) המבקש רשיון או חידושו יגיש למנהל –

(1) ערבות בנקאית בסכום השווה לחמישים אחוזים ממסי היבוא החל על הטובין המוחסנים או העומדים להיות מוחסנים במחסן בתקופת הרשיון.

(2) במקום הערבות כאמור בפסקה (1) – אישור מחברת ביטוח בנוסח שבתוספת העשירית, שלפיו הטובין המוחסנים במחסנו מבוטחים נגד פריצה במשך כל תקופת הרשיון (להלן – הביטוח); סכום הביטוח בפוליסת הביטוח ובאישור האמור ייקבע לפי ערך הטובין לענין דינ י המכס בתוספת מסי היבוא החלים על הטובין; בפוליסת הביטוח יותנה, שמסי היבוא האמורים יהיו לטובת המנהל; כמו כן יגיש הודעה מאת חברת הביטוח על שינוי שחל בסכום הביטוח – תוך שבעה ימים מיום השינוי;

(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), יהא בעל הרשיון חייב להמציא ערבות בנקאית על מלוא סכום מסי היבוא החלים על הטובין המוחסנים במשך ששה חודשים בסכום שיקבע גובה המכס, השווה עד פי שלושה מסכום ערך הטובין המאוחסנים ומסי היבוא המוטלים עליהם, שאינו מכוסה על ידי חברת הביטוח, למשך ששה חודשים, בנוסף לאישור חברת הביטוח האמור בתקנת משנה (א)(2), אם נתקיים אחד מאלה:

(1) בעל הרשיון לא פעל כאמור בתקנת משנה (א) בזמן כלשהו במשך תקופת הרשיון;

(2) נמצא כי סכום הביטוח המפורט באישור איננו מכסה את מלוא ערך הטובין המוחסנים בתוספת מסי היבוא החלים עליהם;

נשנה מקרה כאמור בפסקה (1) או (2) – תומצא הערבות הבנקאית למשך שנה אחת, ובמקרה נוסף, תומצא הערבות הבנקאית לזמן בלתי מוגבל.

(א2) (1) המבקש רשיון למחסן רכב או חידושו רשאי להמציא למנהל, במקום הערבות על פי תקנת משנה (א)(1), אישור לפי התוספת העשירית מחברת ביטוח המופנה למנהל, שלפיו כלי הרכב המוחסנים במחסנו מבוטחים נגד פריצה במשך כל תקופת הרשיון (להלן – ביטוח כלי הרכב).

(2) סכום ביטוח כלי הרכב יהיה 5% ממסי היבוא החלים על המספר הממוצע של כלי הרכב המוחסנים במחסנו אך לא פחות מהמסים החלים על שני כלי רכב, מהסוג היקר ביותר, לכל מחסן בנפרד; בפוליסת הביטוח יותנה שהמסים האמורים יהיו לטובת המנהל.

(3) חישוב סכום הביטוח כאמור יתבסס על ממוצע שנתי של כלי הרכב שהוחסנו במחסני בעל הרשיון בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר של השנה שקדמה למועד החישוב.

(א3) בעל מחסן רשוי כללי, המקדיש שטח מרוכז ומגודר, לאחסון כלי רכב בלבד, שמתקיימים בו התנאים של מחסן רכב שבתוספת השביעית, רשאי להמציא אישור נפרד מחברת ביטוח לשטח לאחסון כלי רכב בהתאם לאמור בתקנת משנה (א2).

 

מיום 21.2.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6134 מיום 22.1.2001 עמ' 116

(א3) בעל מחסן רשוי מטענים כללי, המקדיש שטח מרוכז ומגודר, לאחסון כלי רכב בלבד, שמתקיימים בו התנאים של מחסן רכב שבתוספת השביעית, רשאי להמציא אישור נפרד מחברת ביטוח לשטח לאחסון כלי רכב בהתאם לאמור בתקנת משנה (א2).

(א4) המבקש רישיון או חידוש רישיון, למחסן לצידת אניות וכלי טיס או למחסן למכירה ליוצאים מישראל, רשאי להמציא למנהל במקום הערבות על פי תקנת משנה (א)(1), אישור לפי התוספת האחת עשרה, מחברת ביטוח המופנה למנהל, שלפיו הטובין המוחסנים במחסנו והמובלים על ידו מבוטחים נגד פריצה, לרבות גניבה בדרך, במשך כל תקופת הרישיון; סכום הביטוח בפוליסת הביטוח ובאישור האמור ייקבע לפי ערך הטובין לענין דיני המכס בתוספת מסי היבוא החלים על הטובין; בפוליסת הביטוח יותנה, שמסי היבוא האמורים יהיו לטובת המנהל; במקרה של ביטול הפוליסה תודיע חברת הביטוח למנהל 30 ימים לפני פקיעתה; כמו כן יגיש המבקש הודעה מאת חברת הביטוח על שינוי שחל בסכום הביטוח, בתוך שבעה ימים מיום השינוי; הוראות תקנת משנה (א1) יחולו גם על בעל רישיון למחסן לצידת אניות וכלי טיס או למחסן למכירה ליוצאים מישראל, בשינויים המחויבים.

 

מיום 18.11.2003

תק' (מס' 2) תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6273 מיום 18.11.2003 עמ' 43

(א4) (1) המבקש רישיון או חידוש רישיון, למחסן לצידת אניות וכלי טיס או למחסן למכירה ליוצאים מישראל, רשאי להמציא למנהל במקום הערבות על פי תקנת משנה (א)(1), אישור לפי התוספת האחת עשרה, מחברת ביטוח המופנה למנהל, שלפיו הטובין המוחסנים במחסנו והמובלים על ידו מבוטחים נגד פריצה, לרבות גניבה בדרך, במשך כל תקופת הרישיון; סכום הביטוח בפוליסת הביטוח ובאישור האמור ייקבע לפי ערך הטובין לענין דיני המכס בתוספת מסי היבוא החלים על הטובין; בפוליסת הביטוח יותנה, שמסי היבוא האמורים יהיו לטובת המנהל; במקרה של ביטול הפוליסה תודיע חברת הביטוח למנהל 30 ימים לפני פקיעתה; כמו כן יגיש המבקש הודעה מאת חברת הביטוח על שינוי שחל בסכום הביטוח, בתוך שבעה ימים מיום השינוי; הוראות תקנת משנה (א1) יחולו גם על בעל רישיון למחסן לצידת אניות וכלי טיס או למחסן למכירה ליוצאים מישראל, בשינויים המחויבים.

(2) המנהל רשאי להתיר אישור בנוסח שונה מהאמור בתוספת האחת עשרה, באופן שיומצאו שני אישורים, האחד, לטובין המוחסנים במחסן, והשני לטובין המובלים בידי המבקש.

 

מיום 1.1.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7203 מיום 1.1.2013 עמ' 473

הוספת תקנת משנה 15(א5)

אגרות תק' (מס' 2)  תש"ם-1979

16.  (א)  אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

                                                                                                                                         שקלים חדשים

תק' (מס' 3)  תשמ"א-1981 תק' תשס"ב-2001 הודעה תש"ף-2020

(1)   אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן – רישיון חדש)                                              41,775

תק' תשס"ב-2001 הודעה (מס' 2)  תש"ף-2020

(2)   בעד חידוש רשיון למחסן (להלן – חידוש רישיון)        4,452

 

תק' (מס' 5) תשנ"א-1991

          (ב)  אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

                                                                                                                                          שקלים חדשים

תק' תשס"ב-2001 הודעה תש"ף-2020

(1)   בעד רישיון חדש                                                                        11,713

תק' תשס"ב-2001 הודעה (מס' 2)  תש"ף-2020

(2)   בעד חידוש רישיון                                                               1,174

 

מיום 9.12.1979

תק' (מס' 2) תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4064 מיום 9.12.1979 עמ' 550

הוספת תקנה 16

 

מיום 1.1.1981

תק' (מס' 3) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4197 מיום 16.1.1981 עמ' 376

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

   לירות שקלים

(1) אם לא ניתן לו רישיון בשנה הקודמת:

בעד מחסן רשוי כללי בתחום שיפוטן של עירית אילת או

עירית ירושלים 75,000

בעד מחסן רשוי כללי במקום אחר 150,000

בעד מחסן רשוי פרטי 75,000

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 30,000

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 12,000 3,000

 

מיום 1.7.1981

הודעה תשמ"א-1981

י"פ תשמ"א מס' 2739 מיום 20.8.1981 עמ' 2617

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 30,000 43,000

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 3,000

 

מיום 1.12.1981

הודעה תשמ"ב-1981

י"פ תשמ"ב מס' 2766 מיום 3.12.1981 עמ' 313

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 43,000

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 3,000 6,300

 

מיום 1.1.1982

הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982

י"פ תשמ"ב מס' 2787 מיום 9.2.1982 עמ' 995

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 43,000 61,000

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 3,000

 

מיום 1.7.1982

הודעה (מס' 3) תשמ"ב-1982

י"פ תשמ"ב מס' 2840 מיום 5.8.1982 עמ' 2583

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 61,000 91,000

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 3,000

 

מיום 1.12.1982

הודעה תשמ"ג-1982

י"פ תשמ"ג מס' 2873 מיום 12.12.1982 עמ' 367

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 91,000

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 6,300 14,000

 

מיום 1.1.1983

הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983

י"פ תשמ"ג מס' 2887 מיום 27.1.1983 עמ' 880

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 91,000 141,000

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 14,000

 

מיום 1.7.1983

הודעה (מס' 3) תשמ"ג-1983

י"פ תשמ"ג מס' 2950 מיום 11.8.1983 עמ' 2632

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 141,000 216,000

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 14,000

 

מיום 1.12.1983

הודעה תשמ"ד-1983

י"פ תשמ"ד מס' 2998 מיום 11.12.1983 עמ' 798

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 216,000

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 14,000 36,000

 

מיום 1.1.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

י"פ תשמ"ד מס' 3017 מיום 26.1.1984 עמ' 1363

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 216,000 387,000

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 36,000

 

מיום 1.7.1984

הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984

י"פ תשמ"ד מס' 3075 מיום 12.7.1984 עמ' 2880

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 387,000 848,000

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 36,000

 

מיום 1.12.1985

הודעה תשמ"ו-1986

י"פ תשמ"ו מס' 3293 מיום 19.1.1986 עמ' 1218

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

שקלים  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 848,000

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 203,000 494

 

מיום 1.12.1987

הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988

י"פ תשמ"ח מס' 3534 מיום 1.12.1987 עמ' 1122

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 8,105

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 720 849

 

מיום 1.1.1988

הודעה תשמ"ח-1988

י"פ תשמ"ח מס' 3529 מיום 1.3.1988 עמ' 867

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 6,770 8,105

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 849

 

מיום 1.7.1988

הודעה (מס' 3) תשמ"ח-1988

י"פ תשמ"ח מס' 3571 מיום 13.7.1988 עמ' 2820

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 8,105 8886

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 849

 

מיום 1.12.1988

הודעה תשמ"ט-1988

י"פ תשמ"ט מס' 3614 מיום 23.1.1989 עמ' 1232

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 8886

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 849 995

 

מיום 1.1.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

י"פ תשמ"ט מס' 3624 מיום 27.2.1989 עמ' 1764

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 8886 9,508

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 995

 

מיום 2.7.1989

הודעה (מס' 3) תשמ"ט-1989

י"פ תשמ"ט מס' 3676 מיום 9.7.1989 עמ' 3507

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 9,508 10,573

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 995

 

מיום 1.11.1989

הודעה תש"ן-1990

י"פ תש"ן מס' 3733 מיום 13.1.1990 עמ' 1405

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 10,573

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 995 1177

 

מיום 1.1.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

י"פ תש"ן מס' 3733 מיום 13.1.1990 עמ' 1406

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 10,573 11,411

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 1177

 

מיום 1.7.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

י"פ תש"ן מס' 3782 מיום 15.7.1990 עמ' 3373

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 11,411 12,334

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 1177

 

מיום 1.11.1990

הודעה תשנ"א-1990

י"פ תשנ"א מס' 3815 מיום 15.11.1990 עמ' 503

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 10,573

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 1177 1396

 

מיום 1.1.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

י"פ תשנ"א מס' 3833 מיום 10.1.1991 עמ' 1050

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 12,334 13,486

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 1396

 

מיום 16.5.1991

תק' (מס' 5) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5356 מיום 16.5.1991 עמ' 868

הוספת תקנת משנה 16(ב)

 

מיום 1.7.1991

הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991

י"פ תשנ"א מס' 3904 מיום 18.7.1991 עמ' 3195

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 13,486 14,546

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 1396

 

מיום 1.11.1991

הודעה תשנ"ב-1991

י"פ תשנ"ב מס' 3948 מיום 28.11.1991 עמ' 956

(א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 14,546

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 1,396 1,688

 

מיום 1.1.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1991

י"פ תשנ"ב מס' 3963 מיום 16.1.1992 עמ' 1422

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 14,546 15,928

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 1,688

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 4,000 4,463

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 400

 

מיום 1.7.1992

הודעה (מס' 3) תשנ"ב-1992

י"פ תשנ"ב מס' 4027 מיום 23.7.1992 עמ' 4060

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 15,928 16,612

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 1,688

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 4,463 4,655

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 400

 

מיום 1.11.1992

הודעה תשנ"ג-1992

י"פ תשנ"ג מס' 4061 מיום 22.11.1992 עמ' 527

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 16,612

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 1,688 1,823

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 4,655

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 400 479

 

מיום 1.1.1993

הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993

י"פ תשנ"ג מס' 4078 מיום 21.1.1993 עמ' 1320

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 16,612 17,296

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 1,823

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 4,655 4,847

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 479

 

מיום 1.7.1993

הודעה (מס' 3) תשנ"ג-1993

י"פ תשנ"ג מס' 4132 מיום 8.8.1993 עמ' 3818

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 17,296 18,456

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 1,823

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 4,847 5,172

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 479

 

מיום 1.11.1993

הודעה תשנ"ד-1993

י"פ תשנ"ד מס' 4175 מיום 9.12.1993 עמ' 1153

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 18,456

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 1,823 2,013

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 5,172

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 479 529

 

מיום 1.1.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

י"פ תשנ"ד מס' 4190 מיום 6.2.1994 עמ' 2036

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 18,456 19,301

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 2,013

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 5,172 5,409

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 529

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 3) תשנ"ד-1994

י"פ תשנ"ד מס' 4229 מיום 14.7.1994 עמ' 4197

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 19,301 20,528

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 2,013

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 5,409 5,753

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 529

 

מיום 1.11.1994

הודעה תשנ"ה-1994

י"פ תשנ"ה מס' 4259 מיום 6.11.1994 עמ' 568

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 20,528

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 2,013 2,291

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 5,753

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 529 602

 

מיום 1.1.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

י"פ תשנ"ה מס' 4280 מיום 5.2.1995 עמ' 1743

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 20,528 22,071

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 2,291

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 5,753 6,186

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 602

 

מיום 1.7.1995

הודעה (מס' 3) תשנ"ה-1995

י"פ תשנ"ה מס' 4320 מיום 20.7.1995 עמ' 4085

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 22,071 22,740

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 2,291

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 6,186 6,374

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 602

 

מיום 1.11.1995

הודעה תשנ"ו-1995

י"פ תשנ"ו מס' 4352 מיום 16.11.1995 עמ' 573

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 22,740

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 2,291 2,491

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 6,374

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 602 655

 

מיום 1.1.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

י"פ תשנ"ו מס' 4368 מיום 2.1.1996 עמ' 1093

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 22,740 23,781

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 2,491

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 6,374 6,666

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 655

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 3) תשנ"ו-1996

י"פ תשנ"ו מס' 4427 מיום 14.7.1996 עמ' 4094

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 23,781 25,566

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 2,491

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 6,666 7,166

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 655

 

מיום 1.11.1996

הודעה תשנ"ז-1996

י"פ תשנ"ז מס' 4471 מיום 26.12.1996 עמ' 1059

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 25,566

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 2,491 2,774

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 7,166

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 655 730

 

מיום 1.1.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

י"פ תשנ"ז מס' 4477 מיום 12.1.1996 עמ' 1333

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 25,566 26,403

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 2,774

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 7,166 7,401

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 730

 

מיום 1.7.1997

הודעה (מס' 3) תשנ"ז-1997

י"פ תשנ"ז מס' 4547 מיום 27.7.1997 עמ' 4655

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 26,403 27,630

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 2,774

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 7,401 7,745

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 730

 

מיום 1.11.1997

הודעה תשנ"ח-1997

י"פ תשנ"ח מס' 4588 מיום 16.11.1997 עמ' 638

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 27,630

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 2,774 3,016

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 7,745

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 730 794

 

מיום 1.1.1998

הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998

י"פ תשנ"ח מס' 4610 מיום 22.1.1998 עמ' 1592

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 27,630 28,560

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 3,016

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 7,745 8,006

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 794

 

מיום 1.7.1998

הודעה (מס' 3) תשנ"ח-1998

י"פ תשנ"ח מס' 4664 מיום 21.7.1998 עמ' 4539

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 28,560 29,988

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 3,016

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 8,806 8,126

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 794

 

מיום 1.11.1998

הודעה תשנ"ט-1998

י"פ תשנ"ט מס' 4698 מיום 18.11.1998 עמ' 464

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 29,988

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 3,016 3,157

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 8,126

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 794 831

 

מיום 1.1.1999

הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999

י"פ תשנ"ט מס' 4723 מיום 20.1.1999 עמ' 1662

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 29,988 30,903

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 3,157

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 8,126 8,663

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 831

 

מיום 1.11.1999

הודעה תש"ס -1999

י"פ תש"ס מס' 4819 מיום 9.11.1999 עמ' 1053

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 30,903

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 3,157 3,324

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 8,663

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 831 875

 

מיום 1.1.2000

הודעה (מס' 2) תש"ס-2000

י"פ תש"ס מס' 4844 מיום 17.1.2000 עמ' 2312

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 30,903 31,337

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 3,324

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 8,663 8,785

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 875

 

מיום 1.7.2000

הודעה (מס' 3) תש"ס-2000

י"פ תש"ס מס' 4898 מיום 29.6.2000 עמ' 4113

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 31,337 31,366

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 3,324

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 8,785 8,793

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 875

 

מיום 1.7.2001

הודעה תשס"א-2001

י"פ תשס"א מס' 5001 מיום 12.7.2001 עמ' 3277

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 31,366 31,591

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 3,324

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 8,793 8,856

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 875

 

מיום 1.11.2001

הודעה תשס"ב-2001

י"פ תשס"ב מס' 5033 מיום 1.11.2001 עמ' 452

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 31,591

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 3,324 3,407

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת 8,856

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת 875 897

 

מיום 21.2.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6134 מיום 22.1.2001 עמ' 116

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן 

רישיון חדש) 31,591

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת (להלן חידוש רשיון) 3,407

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת בעד

רשיון חדש 8,856

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת בעד חידוש רשיון 897

 

מיום 1.1.2002

הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002

י"פ תשס"ב מס' 5048 מיום 17.1.2002 עמ' 1199

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן 

רישיון חדש) 31,591 31,810

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת (להלן חידוש רשיון) 3,407

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) בעד רשיון חדש 8,856 8,917

(2) בעד חידוש רשיון 897

 

מיום 1.7.2002

הודעה (מס' 3) תשס"ב-2002

י"פ תשס"ב מס' 5091 מיום 1.7.2002 עמ' 3229

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן 

רישיון חדש) 31,810 33,343

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת (להלן חידוש רשיון) 3,407

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) בעד רשיון חדש 8,917 9,347

(2) בעד חידוש רשיון 897

 

מיום 1.11.2002

הודעה תשס"ג-2002

י"פ תשס"ג מס' 5124 מיום 5.11.2002 עמ' 365

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן 

רישיון חדש) 33,343

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת (להלן חידוש רשיון) 3,407 3,624

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) בעד רשיון חדש 9,347

(2) בעד חידוש רשיון 897 954

 

מיום 1.1.2003

הודעה (מס' 2) תשס"ג-2003

י"פ תשס"ג מס' 5146 מיום 12.1.2003 עמ' 1112

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן 

רישיון חדש) 33,343 33,937

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת (להלן חידוש רשיון) 3,624

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) בעד רשיון חדש 9,347 9,514

(2) בעד חידוש רשיון 954

 

מיום 1.11.2005

הודעה תשס"ו-2005

י"פ תשס"ו מס' 5453 מיום 8.11.2005 עמ' 245

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן 

רישיון חדש) 33,937

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת (להלן חידוש רשיון) 3,624 3,650

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) בעד רשיון חדש 9,514

(2) בעד חידוש רשיון 954 961

 

מיום 1.1.2006

הודעה (מס' 2) תשס"ו-2006

י"פ תשס"ו מס' 5477 מיום 5.1.2006 עמ' 1109

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן 

רישיון חדש) 33,937 34,474

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת (להלן חידוש רשיון) 3,650

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) בעד רשיון חדש 9,514 9,665

(2) בעד חידוש רשיון 961

 

מיום 1.7.2006

הודעה (מס' 3) תשס"ו-2006

י"פ תשס"ו מס' 5557 מיום 20.7.2006 עמ' 4292

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן 

רישיון חדש) 34,474 34,908

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת (להלן חידוש רשיון) 3,650

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) בעד רשיון חדש 9,665 9,787

(2) בעד חידוש רשיון 961

 

מיום 1.11.2006

הודעה תשס"ז-2006

י"פ תשס"ז מס' 5593 מיום 8.11.2006 עמ' 440

16. (א) אגרת רישיון שנתית שישלם בעל רישיון מחסן תהיה:

  שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן 

רישיון חדש) 34,908

(2) אם ניתן לו רישיון בשנה הקודמת (להלן חידוש רשיון) 3,650 3,696

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

    שקלים חדשים

(1) בעד רשיון חדש 9,787

(2) בעד חידוש רשיון 961 973

 

מיום 1.11.2007

הודעה תשס"ח-2007

י"פ תשס"ח מס' 5731 מיום 30.10.2007 עמ' 340

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 34,908

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 3,696 3,748

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 9,787

(2) בעד חידוש רישיון 973 987

 

מיום 1.1.2008

הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008

י"פ תשס"ח מס' 5758 מיום 3.1.2008 עמ' 1318

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 34,908 35,555

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 3,748

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 9,787 9,906

(2) בעד חידוש רישיון 987

 

מיום 1.7.2008

הודעה (מס' 3) תשס"ח-2008

י"פ תשס"ח מס' 5827 מיום 1.7.2008 עמ' 3808

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 35,333 36,339

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 3,748

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 9,906 10,188

(2) בעד חידוש רישיון 987

 

מיום 1.11.2008

הודעה תשס"ט-2008

י"פ תשס"ט מס' 5864 מיום 9.11.2008 עמ' 275

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 36,339

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 3,748 3,955

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 10,188

(2) בעד חידוש רישיון 987 1,042

 

מיום 1.1.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

י"פ תשס"ט מס' 5900 מיום 13.1.2009 עמ' 1782

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 36,339 36,928

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 3,955

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 10,188 10,353

(2) בעד חידוש רישיון 1,042

 

מיום 1.7.2009

הודעה (מס' 3) תשס"ט-2009

י"פ תשס"ט מס' 5972 מיום 1.7.2009 עמ' 4629

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 36,928 37,354

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 3,955

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 10,353 10,472

(2) בעד חידוש רישיון 1,042

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6041 מיום 1.1.2010 עמ' 1192

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 37,354 38,338

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 3,955

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 10,472 10,748

(2) בעד חידוש רישיון 1,042

 

מיום 1.7.2010

הודעה (מס' 2) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6111 מיום 1.7.2010 עמ' 3982

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 38,338 38,484

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 3,955

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 10,748 10,789

(2) בעד חידוש רישיון 1,042

 

מיום 1.11.2010

הודעה תשע"א-2010

י"פ תשע"א מס' 6165 מיום 29.11.2010 עמ' 1289

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 38,484

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 3,955 4,164

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 10,789

(2) בעד חידוש רישיון 1,042 1,098

 

מיום 1.1.2011

הודעה (מס' 2) תשע"א-2010

י"פ תשע"א מס' 6181 מיום 30.12.2010 עמ' 1856

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 38,484 38,630

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,164

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 10,789 10,830

(2) בעד חידוש רישיון 1,098

 

מיום 1.7.2011

הודעה (מס' 3) תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6263 מיום 7.7.2011 עמ' 5372

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 38,630 40,058

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,164

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 10,830 11,230

(2) בעד חידוש רישיון 1,098

 

מיום 1.11.2011

הודעה תשע"ב-2011

י"פ תשע"ב מס' 6314 מיום 3.11.2011 עמ' 321

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 40,058

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,164 4,286

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 11,230

(2) בעד חידוש רישיון 1,098 1,130

 

מיום 1.1.2012

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6352 מיום 1.1.2012 עמ' 1738

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 40,058 40,213

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,286

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 11,230 11,273

(2) בעד חידוש רישיון 1,130

 

מיום 1.7.2012

הודעה (מס' 3) תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6440 מיום 3.7.2012 עמ' 5041

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 40,213 40,716

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,286

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 11,273 11,414

(2) בעד חידוש רישיון 1,130

 

מיום 1.11.2012

הודעה תשע"ג-2012

י"פ תשע"ג מס' 6495 מיום 11.11.2012 עמ' 809

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 40,716

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,286 4,377

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 11,414

(2) בעד חידוש רישיון 1,130 1,154

 

מיום 1.1.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6529 מיום 9.1.2013 עמ' 2152

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 40,716 40,793

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,377

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 11,414 11,436

(2) בעד חידוש רישיון 1,154

 

מיום 1.7.2013

הודעה (מס' 3) תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6623 מיום 7.7.2013 עמ' 6607

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 40,793 40,084

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,377

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 11,436 11,518

(2) בעד חידוש רישיון 1,154

 

מיום 1.11.2013

הודעה תשע"ד-2013

י"פ תשע"ד מס' 6686 מיום 4.11.2013 עמ' 1038

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 40,084

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,377 4,436

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 11,518

(2) בעד חידוש רישיון 1,154 1,169

 

מיום 1.1.2014

הודעה (מס' 2) תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6738 מיום 19.1.2014 עמ' 3239

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 40,084 41,572

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,436

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 11,518 11,655

(2) בעד חידוש רישיון 1,169

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7213 מיום 24.2.2016 עמ' 3815

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 41,572 41,159

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,436

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 11,655 11,539

(2) בעד חידוש רישיון 1,169

 

מיום 1.7.2016

הודעה (מס' 2) תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7349 מיום 21.9.2016 עמ' 10193

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 41,159 40,993

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,436

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 11,539 11,492

(2) בעד חידוש רישיון 1,169

 

מיום 1.11.2016

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7412 מיום 1.1.2017 עמ' 1138

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 40,993

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,436 4,383

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 11,492

(2) בעד חידוש רישיון 1,169 1,155

 

מיום 1.1.2017

הודעה (מס' 2) תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7482 מיום 5.4.2017 עמ' 5005

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 40,993 41,034

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,383

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 11,492 11,504

(2) בעד חידוש רישיון 1,155

 

מיום 1.11.2017

הודעה תשע"ח-2017

י"פ תשע"ח מס' 7623 מיום 20.11.2017 עמ' 1525

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 41,034

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,383 4,387

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 11,504

(2) בעד חידוש רישיון 1,155 1,156

 

מיום 1.1.2018

הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7704 מיום 15.2.2018 עמ' 5126

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 41,034 41,157

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,387

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 11,504 11,539

(2) בעד חידוש רישיון 1,156

 

מיום 1.7.2018

הודעה (מס' 3) תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7860 מיום 1.7.2018 עמ' 9213

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 41,157 41,526

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,387

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 11,539 11,643

(2) בעד חידוש רישיון 1,156

 

מיום 1.11.2018

הודעה תשע"ט-2018

י"פ תשע"ט מס' 8030 מיום 6.12.2018 עמ' 4137

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 41,526

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,387 4,439

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 11,643

(2) בעד חידוש רישיון 1,156 1,170

 

מיום 1.1.2019

הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019

י"פ תשע"ט מס' 8104 מיום 6.2.2019 עמ' 7456

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 41,526 41,649

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,439

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 11,643 11,678

(2) בעד חידוש רישיון 1,170

 

מיום 1.11.2019

הודעה (מס' 2) תש"ף-2020

י"פ תש"ף מס' 8665 מיום 30.1.2020 עמ' 3433

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 41,649

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,439 4,452

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 11,678

(2) בעד חידוש רישיון 1,170 1,174

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

י"פ תש"ף מס' 8664 מיום 29.1.2020 עמ' 3424

16. (א) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1) אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 41,649 41,775

(2) בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 4,452

(ב) אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1) בעד רישיון חדש 11,678 11,713

(2) בעד חידוש רישיון 1,174

תנאים למתן רשיון וחידושו תק' (מס' 2) תש"ם-1979 תק' תשס"ב-2001

17.  (א)  התנאים למתן רשיון או לחידושו יהיו כאמור בתקנות אלה, לרבות התנאים הנוספים שבתוספת השביעית ובהתאם להוראות המנהל.

 

תק' תשמ"ה-1985

          (ב)  רשאי המנהל, מטעמים מיוחדים, ליתן או לחדש רשיון מחסן לצידת אניות או כלי טיס, מחסן למכירה ליוצאים מישראל, אף אם שטח הקרקע של המחסן קטן מהאמור בתוספת השביעית.

תק' תשס"ב-2001

          (ג)   הועברה בעלות במחסן רשוי שניתן לגביו רישיון בשנה קודמת, יראו מתן הרישיון לבעל החדש, כחידוש רישיון בהתאם לתקנה 16.

תק' (מס' 3) תשנ"א-1991

          (ד)  ביקש בעל רשיון למחסן רשוי לתצוגת רכב להעבירו למקום אחר, יראו מתן רשיון למקום האחר, לענין ערבויות ואגרות, כחידוש רשיון בהתאם לתקנות 15 ו-16.

תק' (מס' 4) תשנ"א-1991

          (ה)  (פקעה).

תק' תשע"ג-2013

          (ו)   רישיון למחסן מסוף מטענים אווירי, יכול שיינתן להחסנת טובין מיובאים בלבד או מיוצאים בלבד או מיובאים ומיוצאים, ולסוגים מסוימים של טובין, הכל כפי שיורה המנהל.

מיום 9.12.1979

תק' (מס' 2) תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4064 מיום 9.12.1979 עמ' 550

הוספת תקנה 17

 

מיום 1.1.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4743 מיום 1.1.1985 עמ' 462