נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת תעריף המכס והפטורים

מסים – מכס – תעריף ופטורים

מסים – בלו

תוכן ענינים

פקודה הקובעת הוראות להטלת מסי היבוא ולפטור ממסי היבוא על סחורות המיובאות לישראל

Go

2

סעיף 1

השם הקצר

Go

2

סעיף 2

פירוש

Go

2

סעיף 3

הטלת מכס

Go

2

סעיף 4

סחורות המפורטות בתוספת כסחורות פטורות ממס לא יוטל עליהן מס יבוא

Go

2

סעיף 5

סמכות שר האוצר לשנות את התוספת

Go

2

סעיף 6

תחולת הוראות מחוק מע"מ

Go

2

סעיף 9

סייג בנין מוסדות דת או צדקה

Go

2

סעיף 10

ביטול

Go

2

תוספת

Go

2


פקודת תעריף המכס והפטורים*

מס' 24 לש' 1937 [1]

פקודה הקובעת הוראות להטלת מסי היבוא ולפטור ממסי היבוא על סחורות המיובאות לישראל

השם הקצר

1.    פקודה זו תיקרא פקודת תעריף המכס והפטורים.

פירוש

2.    בפקודה זו יהא למונח הבא הפירוש דלקמן, מלבד אם נוסח הכתוב יחייב פירש אחר – "מנהל" פירושו מנהל המכס והבלו.

הטלת מכס

3.    (א)  מכס יוטל על טובין שיובאו, בשיעורים שנקבעו בתוספת.

           (ב)  שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בדבר סיווג הטובין שנקבעו בתוספת, ובמידה שהוראות אלה באות לשם ביצוע אמנה בין-לאומית שישראל הצטרפה אליה, הן יהיו בנות-תוקף, אף אם יש בהן סטיה מהוראות סעיף 38 לפקודת הפרשנות.

מיום 25.3.1965

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ח מס' 453 מיום 25.3.1965 עמ' 118 (ה"ח 634)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

מס האימפורט יוטל על בסיס מסי המכס ובשעור המס הקבוע בתוספת

3. מסי המכס על כל סחורה מן הסחורות המפורטות בתוספת לפקודה זו יוטלו ויגבו עפ"י הבסיס והשעור המפורטים באותה תוספת.

סחורות המפורטות בתוספת כסחורות פטורות ממס לא יוטל עליהן מס יבוא

4.    הסחורות המתוארות בתוספת לפקודה כסחורות פטורות מתשלום מסי המכס, תהיינה פטורות ממסי היבוא.

סמכות שר האוצר לשנות את התוספת

5.    רשאי שר האוצר בצו להוסיף על התוספת לפקודה זו או לתקנה[2].

תחולת הוראות מחוק מע"מ

6.    הוראות סעיף 1א(א) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, לענין מכס על פי פקודה זו.

מיום 1.10.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 275 (ה"ח 1767)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

קביעת שוין של סחורות ידועות ע"י המנהל לצורך הערכת המס הקבוע

6. המנהל יקבע מזמן לזמן במודעה שתפורסם בעתון הרשמי, למשך תקופה שתצויין באותה מודעה או עד למודעה חדשה, את שויין של הסחורות השונות המפורטות בתוספת לפקודה זו שבקשר אתן צויינו סמכויותיו עפ"י סעיף זה, לצורך הערכת המסים הקבועים לאותן סחורות בתוספת, וכשהוא בא לקבוע כך את שויה של כל סחורה יתחשב עם המחיר שאימפורטר היה נותן בעד אותה סחורה אלו נמסרה לו, לאחר תשלום דמי הובלה וביטוח, במחסן הערובה שבחוף האימפורט או במקום האימפורט;

בתנאי שיכול המנהל לקבוע ערכים שונים למדרגות או לאיכויות שונות של אותה סחורה.

7. ו-8. (בוטלו).

סייג בנין מוסדות דת או צדקה

9.    שום דבר האמור בפקודה זו לא יפגע בפטורים ממסי מכס שנהנים מהם מוסדות דת או מוסדות צדקה.

ביטול

10.   פקודת מסי המכס וכל התיקונים שתוקנו בה וכן פקודת הפיטורין ממסי המכס (סוכנים מסחריים), 1935, מבוטלות בזה.

תוספת

(הושמטה)

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה ע"ר מס' 714 מיום 1.9.1937, תוס' 1, עמ' (ע) 183, (א) 215.

תוקנה ע"ר מס' 758 מיום 17.2.1938, תוס' 1, עמ' (ע) 7, (א) 7 (פק' 5 לש' 1938).

ע"ר מס' 877 מיום 6.4.1939, תוס' 1, עמ' (ע) 20, (א) 24 (פק' 14 לש' 1939).

ס"ח תשכ"ה מס' 453 מיום 25.3.1965 עמ' 118 (ה"ח תשכ"ה מס' 634 עמ' 82) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשמ"ו מס' 1195 מיום 24.8.1986 עמ' 275 (ה"ח תשמ"ו מס' 1767 עמ' 92) – תיקון מס' 2 בסעיף 46 לחוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 6), תשמ"ו-1986; תחילתו ביום 1.10.1986.

[1] סמכויות הנציב העליון הועברו לשר האוצר: ע"ר תש"ח מס' 5 מיום 16.6.1948 עמ' 22.

[2] הושמט תנאי המצריך את הסכמת מזכיר הממלכה במקרים מסוימים.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות