נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976

 

 

מסים – מס ערך מוסף

תוכן ענינים

 

פרק א' – כללי

Go

6

סעיף 1

קביעת נכסים לענין שימוש לצורך עצמי

Go

6

סעיף 2

קביעת נכסים משומשים

Go

7

 

פרק ב' – המחיר

Go

7

סעיף 3

דינם של תקבולים על פי סעיף 12

Go

7

סעיף 4

כללים לענין אריזות

Go

8

סעיף 5

כללים לענין פקדון או ערובה

Go

8

סעיף 6

הוצאות לטובת צד שלישי

Go

9

סעיף 6א

חיוב מקבל שירות בתשלום המס

Go

9

סעיף 6ב

תשלום המס במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי

Go

10

סעיף 6ג

תשלום המס בשל יבוא דברי דפוס בדואר

Go

10

סעיף 6ד

חיוב הקונה בתשלום המס בשל שירותים מיובאים

Go

10

סעיף 6ה

שמירת מסמכים

Go

10

סעיף 6ו

עסקאות לענין סעיף 29

Go

10

סעיף 6ז

תשלום המס במכירת מתכת

Go

11

 

פרק ג' – החייב במס ותשלום המס

Go

11

סעיף 7

עסקאות לענין סעיף 29

Go

11

 

פרק ד' – שיעור אפס ופטור

Go

11

סעיף 8

ירקות ופירות שחל עליהם שיעור אפס

Go

11

סעיף 9

פטור ממס ביבוא  על פי אמנות

Go

11

סעיף 9א

פטור ביבוא טובין הפטורים ממלוא המכס

Go

12

סעיף 9ב

פטור ביבוא ספרים

Go

13

סעיף 10

פטור ושיעור אפס לנציגויות ולנציגים

Go

13

סעיף 10א

שיעור אפס בשל מכירת טובין

Go

14

סעיף 11

טובין שיובאו משטח מוחזק

Go

14

סעיף 11א

תנאים להחלת פטור על עסקה באבנים יקרות

Go

14

סעיף 11ב

החזר מס לתיירים

Go

15

סעיף 12

תנאים להחלת שיעור אפס

Go

15

סעיף 12א

סייג לשיעור אפס בשל שירותים

Go

15

סעיף 12ב

שירותים אגב לינה

Go

16

 

פרק ה' – ניכוי מס תשומות

Go

16

סעיף 12ג

חשבונית מס שלא על שם העוסק

Go

16

סעיף 12ד

ניכוי מס תשומות של בעל מחסן רשוי

Go

16

סעיף 13

ניכוי מס תשומות בידי עוסק זעיר

Go

16

סעיף 13א

החזרת מס עודף

Go

17

סעיף 14

איסור לנכות מס תשומות על רכב מנועי

Go

17

סעיף 15

מס תשומות בדירת מגורים

Go

17

סעיף 15א

מס תשומות על טובות הנאה

Go

17

סעיף 16

מס תשומות על אירוח

Go

17

סעיף 16א

מס תשומות על יבוא בידי סוכן ליבוא אישי

Go

18

סעיף 17

בשימוש לצורך עצמי

Go

18

סעיף 18

תשומות לעסק לצרכים אחרים

Go

18

 

פרק ו' – דו"חות

Go

18

סעיף 20

תקופת דיווח לענין סעיף 67

Go

18

סעיף 21א

תקופת דו"ח של עוסק באבנים יקרות ושל עוסק תושב אזור אילת

Go

19

סעיף 22

פטורים מהגשת דו"ח

Go

19

סעיף 23

הגשת דו"ח

Go

19

סעיף 23א

דו"ח נוסף

Go

19

סעיף 23ב

רישום כעוסק אחר   דיווח

Go

19

סעיף 23ג

הגשת דוח תקופתי של עוסק באופן מקוון

Go

20

סעיף 24

שינוי הדו"ח לפי הודעת חיוב וזיכוי

Go

20

סעיף 24א

הודעה על הכרה בחוב כחוב אבוד

Go

20

 

פרק ז': הוראות שונות

Go

21

סעיף 25

דמי גביה

Go

21

סעיף 25א

תעודת רישום או אישור

Go

21

סעיף 26

תעודת משלוח

Go

21

סעיף 26א

המצאת מסמכים

Go

21

סעיף 27

עבירות

Go

21

סעיף 28

תחילה

Go

21

סעיף 29

השם

Go

21

 

תוספת ראשונה

Go

22

 

תוספת שניה

Go

22

 

תוספת שלישית

Go

2

 


תקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976*

תק' (מס' 2)  תשל"ו-1976 תק' תשמ"ט-1989

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 5, 12, 13, 21, 29, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 51, 67, 69, 99, 129 ו-145 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 1.12.1976

תק' (מס' 2) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3626 מיום 1.12.1976 עמ' 438

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 5, 12, 13, 21, 29, 30, 34, 36, 42, 44, 51, 67, 69, 99, 129 ו-145 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 

מיום 1.4.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5169 מיום 15.3.1989 עמ' 530

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 5, 12, 13, 21, 29, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 51, 67, 69, 99, 129 ו-145 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א' – כללי

קביעת נכסים לענין שימוש לצורך עצמי

1.    יראו כשימוש לצורך עצמי גם שימוש לצרכי עסק בנכסי העסק כמפורט להלן:

תק' (מס' 3)  תשל"ח-1978 תק' תשנ"ה-1995

(1)  שימוש לצרכי העסק ברכב פרטי:

 

תק' (מס' 2)  תשל"ח-1978

(א)   בידי עוסק שייצר את הרכב;

לענין זה, "ייצור" - לרבות הרכבה מחלקים או ממכללים ושינוי במבנה הרכב, אך למעט שינוי במבנה הרכב שאין בו כדי לשנות את סוג הרכב;

תק' (מס' 2)  תשל"ח-1978

(ב)   בידי עוסק כאמור בתקנה 14(ב) שלא למטרות המפורטות בה, אם ניכה העוסק את מס התשומות ששילם בשל רכישתו או יבואו של הרכב.

תק' תשנ"ה-1995 תק' (מס' 2)  תשנ"ז-1997 תק' (מס' 4)  תשנ"ז-1997 תק' תשס"ה-2005

לענין תקנה זו ותקנות 2 ו-14, "רכב פרטי" - רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד כמשמעותם בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, ובלבד שמשקלו הכולל המותר של רכב מסחרי כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג, וכן רכב המפורט בתוספת הרביעית, דומה לו במהותו או זהה לו, אך למעט ג'יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי העסק או המפעל.

מיום 1.3.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 777

(1) שימוש לצרכי העסק ברכב פרטי, כמשמעותו בפקודת התעבורה (להלן- רכב פרטי):

(א) בידי עוסק שייצר את הרכב;

לענין זה, "ייצור" - לרבות הרכבה מחלקים או ממכללים ושינוי במבנה הרכב, אך למעט שינוי במבנה הרכב שאין בו כדי לשנות את סוג הרכב;

(ב) בידי עוסק כאמור בתקנה 14(ב) שלא למטרות המפורטות בה, אם ניכה העוסק את מס התשומות ששילם בשל רכישתו או יבואו של הרכב.

 

מיום 1.7.1978

תק' (מס' 3) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3855 מיום 1.6.1978 עמ' 1406

(1) שימוש לצרכי העסק ברכב פרטי, כמשמעותו בפקודת התעבורה כמשמעותו בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), תשל"ה-1975 (להלן- רכב פרטי):

 

מיום 1.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 670

(1) שימוש לצרכי העסק ברכב פרטי, כמשמעותו בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), תשל"ה – 1975 (להלן- רכב פרטי):

(א) בידי עוסק שייצר את הרכב;

לענין זה, "ייצור" - לרבות הרכבה מחלקים או ממכללים ושינוי במבנה הרכב, אך למעט שינוי במבנה הרכב שאין בו כדי לשנות את סוג הרכב;

(ב) בידי עוסק כאמור בתקנה 14(ב) שלא למטרות המפורטות בה, אם ניכה העוסק את מס התשומות ששילם בשל רכישתו או יבואו של הרכב.

לענין תקנה זו ותקנות 2 ו-14, "רכב פרטי" – רכב נוסעים  פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, למעט ג'יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי העסק או המפעל.

 

מיום 1.4.1997

תק' (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5819 מיום 20.3.1997 עמ' 488

לענין תקנה זו ותקנות 2 ו-14, "רכב פרטי" – רכב נוסעים  פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, וכן רכב המפורט בתוספת הרביעית, אך למעט ג'יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי העסק או המפעל.

 

מיום 29.7.1997

תק' (מס' 4) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5843 מיום 29.7.1997 עמ' 968

לענין תקנה זו ותקנות 2 ו-14, "רכב פרטי" – רכב נוסעים  פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, וכן רכב המפורט בתוספת הרביעית, דומה לו במהותו או זהה לו, אך למעט ג'יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי העסק או המפעל.

 

מיום 10.7.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6396 מיום 7.7.2005 עמ' 774

לענין תקנה זו ותקנות 2 ו-14, "רכב פרטי" – רכב נוסעים  פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, ובלבד שמשקלו הכולל המותר של רכב מסחרי כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג, וכן רכב המפורט בתוספת הרביעית, דומה לו במהותו או זהה לו, אך למעט ג'יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי העסק או המפעל.

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979 תק' (מס' 2)  תשס"ט-2009

(2)  שימוש במקרקעין לשם השכרה הפטורה ממס על פי סעיף 31(1) או 31(2) לחוק, אם מי שהשכיר את המקרקעין עשה בהם גם את עבודות הבניה. פסקה זו לא תחול בכל אחד מאלה:

(א)   אם החלק המיועד להשכרה הוא בבניין שאושר כבניין להשכרה לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, ושמכירתו פטורה ממס לפי סעיף 31(1א) לחוק, כל עוד מתמלאים תנאי הפטור;

(ב)   אם החלק המיועד להשכרה הוא בבניין להשכרה כהגדרתו בחוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס"ז-2007, ונתקיימו התנאים שבסעיף 6 לחוק האמור, לפי העניין;

(ג)    אם נעשה שימוש במקרקעין לשם השכרה פטורה ממס לפי סעיף 31(1) לחוק, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1)    תקופת ההשכרה המצטברת של המקרקעין, לאותו שוכר או לכמה שוכרים, לא תעלה על 24 חודשים; עלתה תקופת ההשכרה כאמור על עשרים וארבעה חודשים, יראו בשימוש במקרקעין שימוש לצורך עצמי בתום עשרים וארבעה חודשים מתחילת תקופת ההשכרה;

(2)    דמי השכירות הם בסכום שיש לצפות לו מהשכרת אותם מקרקעין על ידי משכיר מרצון לשוכר מרצון;

(3)    לא הוקנתה לשוכר זכות אחרת במקרקעין בתמורה מלבד זכות השכירות לתקופה כאמור.

מיום 1.7.1976

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3950 מיום 27.2.1979 עמ' 760

(2) שימוש במקרקעין לשם השכרה הפטורה ממס על פי סעיף 31(1) או 31(2) לחוק, אם מי שהשכיר את המקרקעין עשה בהם גם את עבודות הבניה. פסקה זו לא תחול על החלק המיועד להשכרה בבנין שאושר כבנין להשכרה לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, ושמכירתו פטורה ממס לפי סעיף 31(1א) לחוק, כל עוד מתמלאים תנאי הפטור.

 

מיום 15.8.2001 עד יום 31.12.2005

הוראת שעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6144 מיום 7.1.2002 עמ' 282

הוראת שעה (תיקון) תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6268 מיום 1.10.2003 עמ' 2

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6367 מיום 3.2.2005 עמ' 399

(2) שימוש במקרקעין לשם השכרה הפטורה ממס על פי סעיף 31(1) או 31(2) לחוק, אם מי שהשכיר את המקרקעין עשה בהם גם את עבודות הבניה. פסקה זו לא תחול על החלק המיועד להשכרה בבנין שאושר כבנין להשכרה לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, ושמכירתו פטורה ממס לפי סעיף 31(1א) לחוק, כל עוד מתמלאים תנאי הפטור, ולא תחול על שימוש במקרקעין לשם השכרה פטורה ממס לפי סעיף 31(1) לחוק, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) תקופת ההשכרה המצטברת של המקרקעין, לאותו שוכר או לכמה שוכרים, לא תעלה על 24 חודשים; עלתה תקופת ההשכרה כאמור על עשרים וארבעה חודשים יראו במקרקעין שימוש עצמי בתום עשרים וארבעה חודשים מתחילת תקופת ההשכרה.

(2) דמי השכירות הם בסכום שיש לצפות לו מהשכרת אותם מקרקעין על ידי משכיר מרצון לשוכר מרצון.

(3) לא הוקנתה לשוכר זכות אחרת במקרקעין בתמורה מלבד זכות השכירות לתקופה כאמור.

 

מיום 1.4.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6771 מיום 1.4.2009 עמ' 832

(2) שימוש במקרקעין לשם השכרה הפטורה ממס על פי סעיף 31(1) או 31(2) לחוק, אם מי שהשכיר את המקרקעין עשה בהם גם את עבודות הבניה. פסקה זו לא תחול על החלק המיועד להשכרה בבנין שאושר כבנין להשכרה לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, ושמכירתו פטורה ממס לפי סעיף 31(1א) לחוק, כל עוד מתמלאים תנאי הפטור. פסקה זו לא תחול בכל אחד מאלה:

(א) אם החלק המיועד להשכרה הוא בבניין שאושר כבניין להשכרה לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, ושמכירתו פטורה ממס לפי סעיף 31(1א) לחוק, כל עוד מתמלאים תנאי הפטור;

(ב) אם החלק המיועד להשכרה הוא בבניין להשכרה כהגדרתו בחוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס"ז-2007, ונתקיימו התנאים שבסעיף 6 לחוק האמור, לפי העניין;

(ג) אם נעשה שימוש במקרקעין לשם השכרה פטורה ממס לפי סעיף 31(1) לחוק, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) תקופת ההשכרה המצטברת של המקרקעין, לאותו שוכר או לכמה שוכרים, לא תעלה על 24 חודשים; עלתה תקופת ההשכרה כאמור על עשרים וארבעה חודשים, יראו בשימוש במקרקעין שימוש לצורך עצמי בתום עשרים וארבעה חודשים מתחילת תקופת ההשכרה;

(2) דמי השכירות הם בסכום שיש לצפות לו מהשכרת אותם מקרקעין על ידי משכיר מרצון לשוכר מרצון;

(3) לא הוקנתה לשוכר זכות אחרת במקרקעין בתמורה מלבד זכות השכירות לתקופה כאמור.

קביעת נכסים משומשים תק' (מס' 2) תשל"ז-1977 תק' (מס' 2)  תשל"ח-1978 תק' (מס' 2)  תשנ"ו-1996

2.    (א)  על מכירת רכב פרטי משומש, אופנוע משומש או טרקטורון משומש, בידי עוסק שעסקו קניית רכב משומש ומכירתו, יחולו הוראות סעיף 5 לחוק, והמס ישולם על ההפרש שבין מחיר הרכב בעת המכירה לבין מחירו בעת הרכישה.

 

תק' (מס' 2)  תשנ"ו-1996

           (ב)  הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מכירת רכב פרטי, אופנוע או טרקטורון משומשים אם נרכשו מעוסק שרשאי היה לנכות את מס התשומות ששולם בשל רכישתם או ייבואם בין מכוח תקנה 14(ב) ובין מכוח כל דין אחר.

תק' (מס' 2)  תשנ"ו-1996

           (ג)   לענין תקנה זו, "אופנוע" ו"טרקטורון" – כמשמעותם בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.

מיום 13.3.1977

תק' (מס' 2) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3676 מיום 13.3.1977 עמ' 1163

2. על מכירת רכב פרטי משומש, בידי עוסק שעסקו או חלק מעסקו עשיית עסקאות ברכב משומש קניית רכב משומש ומכירתו, יחולו הוראות סעיף 5 לחוק, והמס ישולם על ההפרש שבין מחיר הרכב בעת המכירה לבין מחירו בעת הרכישה.

 

מיום 1.3.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 777

2. (א) על מכירת רכב פרטי משומש, בידי עוסק שעסקו קניית רכב משומש ומכירתו, יחולו הוראות סעיף 5 לחוק, והמס ישולם על ההפרש שבין מחיר הרכב בעת המכירה לבין מחירו בעת הרכישה.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מכירת רכב פרטי שהעוסק רשאי על פי תקנה 14(ב) לנכות את מס התשומות ששולם בשל רכישתו או יבואו.

 

מיום 18.6.1996

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5764 מיום 18.6.1996 עמ' 1148

2. (א) על מכירת רכב פרטי משומש, אופנוע משומש או טרקטורון משומש, בידי עוסק שעסקו קניית רכב משומש ומכירתו, יחולו הוראות סעיף 5 לחוק, והמס ישולם על ההפרש שבין מחיר הרכב בעת המכירה לבין מחירו בעת הרכישה.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מכירת רכב פרטי שהעוסק רשאי על פי תקנה 14(ב) לנכות את מס התשומות ששולם בשל רכישתו או יבואו.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מכירת רכב פרטי, אופנוע או טרקטורון משומשים אם נרכשו מעוסק שרשאי היה לנכות את מס התשומות ששולם בשל רכישתם או ייבואם בין מכוח תקנה 14(ב) ובין מכוח כל דין אחר.

(ג) לענין תקנה זו, "אופנוע" ו"טרקטורון" - כמשמעותם בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.

פרק ב' – המחיר

דינם של תקבולים על פי סעיף 12 תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

3.    (א)  (1)   תרומה, תמיכה או סיוע אחר (להלן – תקבולים), שניתנו במישרין לעוסק מתקציב המדינה למטרות המפורטות להלן, לא ייחשב כחלק מן המחיר:

(א)   סובסידיה על מוצרי מזון בסיסיים;

תק' (מס' 6)  תשמ"ד-1984 תק' תשמ"ה-1985

(ב)   מענק לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, לרבות תוספת למענק האמור לתעשיה עתירת מדע בתחום העיר ירושלים, לפי המלצת המדען הראשי במשרד התעשיה והמסחר, או מענק לפי חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, תשמ"א-1980;

(ג)    סובסידיה לשכר לימוד בגני ילדים;

(ד)    סובסידיה לתחבורה ציבורית (שכר הולכה);

תק' (מס' 3) תש"ם-1980 תק' (מס' 6) תשמ"ד-1984 תק' תשמ"ח-1988 תק' תשנ"ב-1992

(ה)   מענק למחקר ולפיתוח לפי אישור המדען הראשי במשרד התעשיה המסחר והתיירות או משרד האנרגיה והתשתית או משרד החקלאות או המשרד לאיכות הסביבה או לפי אישור מנהל המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח שליד משרד המדע והפיתוח;

תק' (מס' 2)  תשמ"ב-1981

(ו)    סובסידיה להספקת חשמל;

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982 תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986

(ז)    תקבול שניתן לעוסק על-פי חוק הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, תשל"ח-1978, על פי חוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל, תש"ם-1979, או על פי חוק קרן המדע הדו- לאומית, תשל"ז-1977;

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

(ח)   פיצויים בעד נזק מלחמה, נזק עקיף ונזק בצורת לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961;

תק' תשמ"ט-1989 תק' (מס' 3) תשנ"ב-1992

(ט)   מענק ליצואן הניתן בידי משרד התעשיה והמסחר מהקרן לעידוד השיווק בחוץ לארץ ליצואנים;

תק' תש"ן-1990

(י)    תקבול שניתן לעוסק על ידי הקרן לסיוע לחברות יצוא מוכרות ומוסכמות המתנהלת במשרד התעשיה והמסחר;

תק' תשנ"א-1990

(יא)  מענק לקליטת מדענים בפרוייקטים של מחקר ופיתוח שאישר המרכז לקליטה ומדע שליד המשרד לקליטת עליה;

תק' תשנ"ב-1992

(יב)  תשלום תמריץ למעסיק על פי חוק לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה), תשנ"א-1991;

תק' תשנ"ב-1992

(יג)   תמריץ שניתן למעסיק לפי החלטת הממשלה, שהינו בגדר השתתפות בהעסקת עובדים ובהכשרתם;

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1992

(יד)   תקבול שניתן לעוסק על ידי מינהל הדלק מתקציב "הוצאות משק הדלק";

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

(טו)  תקבול שניתן לעוסק מקרן היערכות לחשיפה המתנהלת בידי משרד התעשיה והמסחר;

תק' (מס' 2)  תשנ"ח-1998

(טז)  תקבול שניתן לעוסק במסגרת התכנית להכשרת כוח אדם בתעשיה ולהסבתו, המתנהלת בידי משרד התעשיה והמסחר;

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

(יז)   מענק שניתן לשם הפקת סרט על ידי מוסד ציבורי מסייע כהגדרתו בתקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי), התשס"ה-2005;

תק' תש"ע-2009

(יח)  תקבול שניתן לעוסק בחקלאות לפי החלטות ממשלה, שהוא בגדר תמיכה בחקלאים עקב ירידה בכמויות המים המוקצות למטרת חקלאות או עקב ייקור תעריפי המים;

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

(יט)  מענק שניתן לעוסק בחקלאות לפי החלטות הממשלה, לצורך רכישה של מיכון חוסך כוח אדם בענף החקלאות;

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020

(כ)    (פקעה).

תק' תש"ס-2000

(2)   התקבולים המפורטים להלן לא ייחשבו חלק ממחיר עסקותיו של עוסק:

(א)   תקבולים הניתנים לעוסק במישרין מתקציבי הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית או אילן - איגוד ישראלי לילדים נפגעים;

(ב)   תקבולים הניתנים לעוסק במישרין מתקציב הקרן הקיימת לישראל למימון תכנית מחקר ופיתוח, לפי אישור המדען הראשי במשרד החקלאות;

(ג)    הענקות ומענקים מיוחדים מקרן האיזון למחירי המים הניתנים מכוח סימן ב' לפרק הרביעי בחוק המים, תשי"ט-1959;

תק' (מס' 2)  תשס"א-2001

(ד)    תקבול שניתן לעוסק מהאיחוד האירופי, במישרין או בעקיפין, בהתאם למסגרת תכנית המחקר והפיתוח של האיחוד האירופי;

(ה)   תקבולים שניתנו לעוסק בדרך של אי תשלום הפרשי הצמדה או ריבית או תשלום מופחת שלהם, בשל הלוואה שניתנה לעוסק מאת בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה, באותו עוסק, למעט אם תקבולים כאמור ניתנו בידי מלכ"ר;

תק' תשע"ב-2011

(ו)    תקבול שניתן לעוסק מהאיחוד האירופי, במישרין או בעקיפין, בהתאם להסכם תכנית שיתוף פעולה חוצה גבולות באגן הים התיכון במסגרת מכשיר המימון האירופי לשכנות ולשותפות.

           (ב)  לענין רישום בפנקסי החשבונות ודיווח תקופתי, יראו בתקבולים שתקנת משנה (א) אינה חלה עליהם עשיית עסקה עם נותן התקבולים, ומועד הוצאת חשבונית עליה יהיה תוך שבוע ימים מיום קבלת התקבולים.

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3576 מיום 18.8.1976 עמ' 2388

(א) תמיכה, סובסידיה, או סיוע אחר (להלן – תקבולים), שניתנו לעוסק במישרין או בעקיפין מתקציב המדינה לא ייחשבו כחלק מהמחיר מתקציב אחד מאלה לא ייחשבו כחלק מהמחיר: המדינה, הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, אילן, איגוד ישראלי לילדים נפגעים.

 

מיום 1.8.1979

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4009 מיום 26.7.1979 עמ' 1645

החלפת תקנת משנה 3(א)

הנוסח הקודם:

(א) תמיכה, סובסידיה או סיוע אחר (להלן – תקבולים), שניתנו לעוסק במישרין או בעקיפין מתקציב המדינה לא ייחשבו כחלק מהמחיר.

 

מיום 26.7.1979

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4140 מיום 27.6.1980 עמ' 1932

ת"ט תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4253 מיום 20.7.1981 עמ' 1224

הוספת פסקאות 3(א)(1)(ה), 3(א)(3)

 

מיום 26.7.1979

תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4518 מיום 7.8.1983 עמ' 1791

(3) מענק לחברת שיווק דלק כהגדרתה בצו שעת חירום (שיעור תשלומי חובה על מחזיק בנפט גלמי), תש"ם-1979, מתוך קרן השוואת מחירי הדלק המתנהלת במשרד האנרגיה והתשתית, מינהל הדלק, לא ייחשב כחלק מן המחיר.

 

מיום 1.9.1979

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4333 מיום 31.3.1982 עמ' 806

הוספת פסקת משנה 3(א)(1)(ז)

 

מיום 30.12.1980

תק' (מס' 6) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4676 מיום 31.7.1984 עמ' 2114

(א) (1) תרומה, תמיכה או סיוע אחר (להלן - תקבולים), שניתנו במישרין לעוסק מתקציב המדינה למטרות המפורטות להלן, לא ייחשב כחלק מן המחיר:

(א) סובסידיה על מוצרי מזון בסיסיים;

(ב) מענק לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, או מענק לפי חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, תשמ"א-1980;

(ג) סובסידיה לשכר לימוד בגני ילדים;

(ד) סובסידיה לתחבורה ציבורית (שכר הולכה);

(ה) מענק למחקר ולפיתוח לפי אישור המדען הראשי במשרד התעשיה המסחר והתיירות או משרד האנרגיה והתשתית או משרד החקלאות;

 

מיום 1.4.1981

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4291 מיום 1.12.1981 עמ' 310

הוספת פסקת משנה 3(א)(1)(ו)

 

מיום 1.4.1981

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4333 מיום 31.3.1982 עמ' 806

הוספת פסקת משנה 3(א)(1)(ח)

 

מיום 20.6.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4821 מיום 20.6.1985 עמ' 1484

(ב) מענק לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, לרבות תוספת למענק האמור לתעשיה עתירת מדע בתחום העיר ירושלים, לפי המלצת המדען הראשי במשרד התעשיה והמסחר, או מענק לפי חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, תשמ"א-1980;

 

מיום 16.2.1986

תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4903 מיום 16.2.1986 עמ' 518

(ז) תקבול שניתן לעוסק על-פי חוק הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, התשל"ח-1987, על פי חוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל, תש"ם-1979, או על פי חוק קרן המדע הדו-לאומית, תשל"ז-1977;

 

מיום 27.2.1986

תק' (מס' 3) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4905 מיום 27.2.1986 עמ' 536

הוספת פסקה 3(א)(4)

 

מיום 21.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5079 מיום 21.1.1988 עמ' 367

(ה) מענק למחקר ולפיתוח לפי אישור המדען הראשי במשרד התעשיה המסחר והתיירות או משרד האנרגיה והתשתית או משרד החקלאות או לפי אישור מנהל המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח שליד משרד המדע והפיתוח;

 

מיום 1.4.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5169 מיום 15.3.1989 עמ' 530

הוספת פסקת משנה 3(א)(1)(ט)

 

מיום 16.8.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5286 מיום 16.8.1990 עמ' 968

הוספת פסקת משנה 3(א)(1)(י)

 

מיום 30.10.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5303 מיום 30.10.1990 עמ' 150

הוספת פסקת משנה 3(א)(1)(יא)

 

מיום 16.4.1991

תק' (מס' 3) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5346 מיום 16.4.1991 עמ' 785

(2) תקבולים הניתנים במישרין לעוסק מתקציבי הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית או אילן – איגוד ישראלי לילדים נפגעים, לא ייחשבו חלק מן המחיר.

 

מיום 27.2.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5423 מיום 27.2.1992 עמ' 824

(ה) מענק למחקר ולפיתוח לפי אישור המדען הראשי במשרד התעשיה המסחר והתיירות או משרד האנרגיה והתשתית או משרד החקלאות או המשרד לאיכות הסביבה או לפי אישור מנהל המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח שליד משרד המדע והפיתוח;

 

מיום 1.4.1991

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5423 מיום 27.2.1992 עמ' 825

הוספת פסקאות משנה 3(א)(1)(יב), 3(א)(1)(יג)

 

מיום 21.5.1992

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5444 מיום 21.5.1992 עמ' 1102

(א) (1) תרומה, תמיכה או סיוע אחר (להלן - תקבולים), שניתנו במישרין לעוסק מתקציב המדינה למטרות המפורטות להלן, לא ייחשב כחלק מן המחיר:

(א) סובסידיה על מוצרי מזון בסיסיים;

(ב) מענק לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, לרבות תוספת למענק האמור לתעשיה עתירת מדע בתחום העיר ירושלים, לפי המלצת המדען הראשי במשרד התעשיה והמסחר, או מענק לפי חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, תשמ"א-1980;

(ג) סובסידיה לשכר לימוד בגני ילדים;

(ד) סובסידיה לתחבורה ציבורית (שכר הולכה);

(ה) מענק למחקר ולפיתוח לפי אישור המדען הראשי במשרד התעשיה המסחר והתיירות או משרד האנרגיה והתשתית או משרד החקלאות או המשרד לאיכות הסביבה או לפי אישור מנהל המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח שליד משרד המדע והפיתוח;

(ו) סובסידיה להספקת חשמל;

(ז) תקבול שניתן לעוסק על-פי חוק הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, תשל"ח-1978, על פי חוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל, תש"ם-1979, או על פי חוק קרן המדע הדו- לאומית, תשל"ז-1977;

(ח) פיצויים בעד נזק מלחמה, נזק עקיף ונזק בצורת לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961;

(ט) מענק ליצואן הניתן בידי משרד התעשיה והמסחר מהקרן לעידוד השיווק בחוץ לארץ ליצואנים מהקרן לעידוד השיווק בחוץ לארץ ליצואנים;

(י) תקבול שניתן לעוסק על ידי הקרן לסיוע לחברות יצוא מוכרות ומוסכמות המתנהלת במשרד התעשיה והמסחר;

(יא) מענק לקליטת מדענים בפרוייקטים של מחקר ופיתוח שאישר המרכז לקליטה ומדע שליד המשרד לקליטת עליה;

(יב) תשלום תמריץ למעסיק על פי חוק לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה), תשנ"א-1991;

(יג) תמריץ שניתן למעסיק לפי החלטת הממשלה, שהינו בגדר השתתפות בהעסקת עובדים ובהכשרתם;

(יד) תקבול שניתן לעוסק על ידי מינהל הדלק מתקציב "הוצאות משק הדלק".

(2) תקבולים הניתנים במישרין לעוסק מתקציבי הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית או אילן – איגוד ישראלי לילדים נפגעים, לא ייחשבו חלק מן המחיר.

(3) מענק מתוך קרן השוואת מחירי הדלק המתנהלת במשרד האנרגיה והתשתית, מינהל הדלק, לא ייחשב כחלק מן המחיר.

(4) הענקות ומענקים צמיוחדים מקרן האיזון למחירי המים הניתנים מכוח הפרק הרביעי לחוק המים, התשי"ט-1959.

 

מיום 22.6.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ב מס' 5686 מיום 22.6.1995 עמ' 1546

הוספת פסקת משנה 3(א)(1)(טו)

 

מיום 30.6.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 974

הוספת פסקת משנה 3(א)(1)(טז)

 

מיום 30.7.1998

תק' (מס' 4) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5914 מיום 30.7.1998 עמ' 1058

הוספת פסקה 3(א)(3)

 

מיום 15.4.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6025 מיום 16.3.2000 עמ' 400

החלפת פסקאות 3(א)(2), 3(א)(3), 3(א)(4) בפסקה 3(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) תקבולים הניתנים במישרין לעוסק מתקציבי הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית או אילן – איגוד ישראלי לילדים נפגעים, לא ייחשבו חלק מן המחיר.

(3) תקבולים הניתנים במישרין לעוסק מתקציב הקרן הקיימת לישראל למימון תכנית מחקר ופיתוח לפי אישור המדען הראשי במשרד החקלאות.

(4) הענקות ומענקים צמיוחדים מקרן האיזון למחירי המים הניתנים מכוח הפרק הרביעי לחוק המים, התשי"ט-1959.

 

מיום 19.3.2001

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6094 מיום 19.3.2001 עמ' 627

החלפת פסקת משנה 3(א)(2)(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) תקבול שניתן לעוסק במישרין מהאיחוד האירופי בהתאם לתכנית המחקר והפיתוח החמישית של האיחוד האירופי;

 

מיום 10.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6655 מיום 10.3.2008 עמ' 616

בוטלו

ק"ת תשס"ח מס' 6699 מיום 6.8.3008 עמ' 1184

הוספת פסקה 3(א)(1)(יז)

הנוסח:

(יז) מענק שניתן לשם הפקת סרט על ידי מוסד ציבורי מסייע כהגדרתו בתקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי), התשס"ה-2005.

 

מיום 6.8.2008

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6699 מיום 6.8.2008 עמ' 1184

הוספת פסקה 3(א)(1)(יז)

 

מיום 17.12.2009

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6837 מיום 17.12.2009 עמ' 276

הוספת פסקה 3(א)(1)(יח)

 

מיום 1.1.2010

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7089 מיום 9.2.2012 עמ' 764

הוספת פסקה 3(א)(1)(יט)

 

מיום 10.11.2011

תק' תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7041 מיום 11.10.2011 עמ' 47

הוספת פסקה 3(א)(2)(ו)

 

מיום 12.5.2020 עד יום 31.12.2021

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8643 מיום 6.7.2020 עמ' 1760

הוספת פסקה 3(א)(1)(כ)

הנוסח:

(כ) מענק שניתן לפי החלטת ממשלה מספר 5015 מיום ל' בניסן התש"ף (24 באפריל 2020) לעוסק אשר פעילותו העסקית נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף covid-19.

כללים לענין אריזות

4.    נמכרו טובין באריזה ונקבע תשלום בעת האריזה, יחולו הוראות אלה:

(1)   אם האריזה אינה ניתנת להחזר - יהא מחירה חלק ממחיר הטובין;

(2)   אם האריזה ניתנת להחזר ובעת החזרתה יוחזר גם התשלום שבו חוייבה בעת המכירה, כולו או מקצתו, יראו את האריזה כנמכרת לקונה, ובעת החזרתה יהא דינה כדין טובין המוחזרים מהקונה למוכר לאחר הוצאת חשבונית, במחיר התשלום המוחזר.

כללים לענין פקדון או ערובה תק' (מס' 2)  תשל"ח-1978

5.    (א)  ניתן סכום כפקדון או כערובה להחזרת טובין שהושאלו או להבטחת ביצוע עסקה או זכויות אדם הקשור לעסקה, יראו את הפקדון או הערובה כחלק ממחיר העסקה בתום ששה חדשים מעת שניתנו, אלא אם הוחזרו או הפכו לחלק ממחיר העסקה קודם לכן, ואולם –

(1)   אם הוסכם בכתב בין הצדדים כי הפקדון או הערובה יישמרו בידי המוכר או בידי אדם מטעמו תקופה הארוכה מששה חדשים, יראו אותם כחלק ממחיר העסקה בתום חודש לאחר תום התקופה המוסכמת;

(2)   אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי בענף פלוני נהוגה תקופת פקדון או ערובה אחרת מזו שנקבעה בתקנה זו, או כי החזרת הפקדון או הערובה עוכבה מסיבה מיוחדת, יראו אותם כחלק מהמחיר בתום חודש לאחר תום התקופה האמורה או בחלוף אותה סיבה.

תק' (מס' 2)  תשמ"ד-1984

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), סכום פקדון, סכום ערובה או כל סכום אחר כיוצא בזה ששולם בשל הפריטים שבפסקאות (1) או (2) להלן, (בתקנה זו - פקדון), יראו אותו, עם תשלומו, כחלק ממחיר העסקה:

(1)   סכום פקדון בעד:

א.     מכל גז;

ב.     שעון חשמל;

ג.     שעון מים;

ד.     מוצרים אחרים כיוצא באלה.

תק' (מס' 8) תשמ"ד-1984

(2)   (בוטלה).

מיום 1.3.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 777

5. (א) ניתן סכום כפקדון או כערובה להחזרת טובין שהושאלו או להבטחת ביצוע עסקה או זכויות אדם הקשור לעסקה, יראו את הפקדון או הערובה כחלק ממחיר העסקה בתום ששה חדשים מעת שניתנו, אלא אם הוחזרו או הפכו לחלק ממחיר העסקה קודם לכן, ואולם –

(1) אם הוסכם בכתב בין הצדדים כי הפקדון או הערובה יישמרו בידי המוכר או בידי אדם מטעמו תקופה הארוכה מששה חדשים, יראו אותם כחלק ממחיר העסקה בתום חודש לאחר תום התקופה המוסכמת;

(2) אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי בענף פלוני נהוגה תקופת פקדון או ערובה אחרת מזו שנקבעה בתקנה זו, או כי החזרת הפקדון או הערובה עוכבה מסיבה מיוחדת, יראו אותם כחלק מהמחיר בתום חודש לאחר תום התקופה האמורה או בחלוף אותה סיבה.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), סכום פקדון ששולם בעד מיכל גז, שעון חשמל, שעון מים וכיוצא באלה, יראו אותו, עם תשלומו, כחלק ממחיר העסקה.

 

מיום 1.4.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4603 מיום 8.3.1984 עמ' 1060

החלפת תקנת משנה 5(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), סכום פקדון ששולם בעד מיכל גז, שעון חשמל, שעון מים וכיוצא באלה, יראו אותו, עם תשלומו, כחלק ממחיר העסקה.

 

מיום 1.4.1984

תק' (מס' 8) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4682 מיום 8.8.1984 עמ' 2187

ביטול פסקה 5(ב)(2)

הנוסח הקודם:

(2) סכום פקדון ששולם בעד רכישת אחד מאלה, בין אם יותר בארץ ובין אם לאו:

א. רכב פרטי כמשמעו בתקנה 1;

ב. מקררים שאילו יובאו היה סיווגם בפרט 84.15.9910 בתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 (בתקנה זו – התעריף);

ג. מקלטים או שפקים של תמונה ושל צליל שאילו יובאו היה סיווגם בפרט 92.11.2000 לתעריף;

ד. מקלטי טלוויזיה שאילו יובאו היה סיווגם בפרקט 85.15.4500 לתעריף;

ה. מכונות כביסה שאילו יובאו היה סיווגם בפרט 84.40.3010 לתעריף;

ו. מזגנים שאילו יובאו היה סיווגם בפרט 84.12 לתעריף;

ז. מכשירים או תנורים לבישול ואפיה שאילו היה סיווגם בפרטים 85.12.9900 או 73.36.9900 לתעריף;

ח. רהיטים שאילו יובאו היה סיווגם בפרטים 83.04, 94.01, 9402 או 9403.

הוצאות לטובת צד שלישי

6.    (א)  סכום ששילם עוסק כהוצאה בשביל לקוחו, והוצאה חשבונית או מסמך אחר שאישר המנהל לענין זה לשמו של אותו לקוח, לא יהיה חלק מהמחיר.

           (ב)  נתקבל סכום לתשלום כהוצאות כאמור בתקנת משנה (א) בשביל הלקוח, ולפני שהעוסק שילם אותו כאמור, יראו בו כפקדון ולא כחלק ממחיר העסקה - ויחולו הוראות תקנה 5, באם נתמלאו תנאים אלה, וכל עוד מתקיימים התנאים:

(1)   הוצאה חשבונית ללקוח שבה צויין במפורש כי הסכום נתקבל לתשלום הוצאות בשביל הלקוח, תוך פירוט טיב ההוצאות;

(2)   הסכום שנתקבל יופקד בחשבון בנק נפרד, לענין הוצאות כאמור ופקדונות כאמור בתקנה 5, שהוא מסוג חשבון עובר ושב ולא יהיה בכספי החשבון כל שימוש אלא לתשלום הוצאות כאמור, או שימוש בפקדונות כאמור.

           (ג)   כל חלק מהפקדון שלא שימש לתשלום הוצאות כאמור ולא הוחזר ללקוח יראוהו כחלק מהמחיר ביום שבו התברר שהפקדון לא ישמש לתשלום הוצאות כאמור.

           (ד)  לא נתקיים התנאי שבתקנת משנה (ב)(2), יראו את הסכום כחלק מהמחיר, שבעה ימים לפני תום תקופת הדו"ח שלאחר אותה תקופה שבה נתקבל הסכום, או במועד שבו נתברר כי הסכום, כולו או מקצתו, לא ישמש להוצאה, על פי המוקדם.

חיוב מקבל שירות בתשלום המס תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

6א.     (א)  עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי שקיבלו שירות מן המפורטים להלן ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גימלה או קיצבה, יהיו חייבים בתשלום המס בשל השירות, זולת אם קיבלו חשבונית מס מנותן השירות. ואלה השירותים:

תק' (מס' 5)  תשנ"ז-1997

(1)   מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע; בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם; הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות; תרגום בכתב או בעל פה; כתיבה או עריכה; פישור, כהגדרתו בסעיף 79 לחוק בתי משפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, או חברות בועדות שהוקמו על פי דין;

(2)   שירותים של בעלי מקצועות אלה: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.

           (ב)  לא הוציא נותן השירות חשבונית מס כאמור, יתן למקבל השירות הצהרה כי עיקר הכנסתו היא ממשכורת, גימלה או קיצבה; לא נתן הצהרה כאמור, לא יהיה בכך כדי לפטור את מקבל השירות מחובת תשלום המס לפי תקנת משנה (א).

           (ג)   נותן שירות, שבמס בשל שירותו חייב מקבל השירות לפי תקנת משנה (א), לא יהא זכאי לנכות את המס בשל התשומות ששימשו במתן השירות.

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

           (ד)  עוסק החייב בתשלום מס לפי תקנת משנה (א), ידווח על מתן השירות בדו"ח שעליו להגיש לפי תקנה 23 בשל עסקאותיו ויוציא במועד שנקבע לכך, במקום נותן השירות, חשבונית ערוכה על שמו הוא.

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

           (ה)  מלכ"ר או מוסד כספי החייב בתשלום המס לפי תקנת משנה (א) ידווח על השירות וישלם את המס כדרך שהוא חייב לדווח ולשלם לענין ניכוי במקור לפי סעיפים 164 ו-166 לפקודת מס הכנסה, זולת אם נציב מס הכנסה, או מי שהוא הסמיך לענין זה, הורה אחרת.

           (ו)   עוסק שנתן שירות שבשלו משתלם המס לפי תקנה זו מאת מקבל השירות, חייב בהגשת דו"ח תקופתי אם היו לו עסקאות אחרות, ובמקרה זה ידווח על השירותים שהמס בשלהם משתלם מאת מקבל השירות כאילו היו עסקאות ששיעור אפס חל עליהן.

מיום 1.10.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3576 מיום 18.8.1976 עמ' 2388

הוספת תקנה 6א

 

מיום 1.12.1976

תק' (מס' 2) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3626 מיום 1.12.1976 עמ' 438

החלפת תקנה 6א

הנוסח הקודם:

6א. (א) עסק במסגרת עסקיו וכן מלכ"ר או מוסד כספי שקיבלו שירותים של הרצאות, כתיבה, עריכה, תרגום, חברות בוועדות שהוקמו על-פי דין, הופעה אומנותית או עריכת בחינות, יהיו חייבים בתשלום המס במקום העוסק שנתן את השירות ובאותו סכום שהיה חייב בו העוסק שנתן את השירות לולא תקנה זו, זולת אם ביקש נותן השירות ממקבל השירות בכתב לשלם את המס בעצמו, והודיע לו את מספר הרישום שלט לענין מס ערך מוסף, או הציג בפניו אישור מאת המנהל או מי שהוא הסמיך, שהוא פטור ממס.

(ב) מי שחייב במס על-פי תקנת משנה (א) ואינו עוסק יגיש דו"ח תקופתי כאילו היה עוסק שתקנה 20(ב) חלה עליו ויציין במקום המיועד לרישום העסקאות את העסקאות עליהן הוא משלם מס.

(ג) עוסק שקיבל שירות כאמור בתקנת משנה (א) ושילם את המס במקומו של נותן השירות, רשאי לנכות את המס ששילם כמס תשומות על סמך חשבונית מס שיוציא במקום נותן השירות.

(ד) העוסק שנתן את השירות שאת המס בשלו שילם מקבל השירות, חייב בהגשת דו"ח תקופתי רק אם היו לו עסקאות נוספות, ובמקרה זה ידווח על העסקאות שאת המס בשלהן שילם מקבל השירות כאילו היו עסקאות בשיעור אפס; והוא רשאי לעשות כן אם לא היו לו עסקאות אחרות.

 

מיום 1.3.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 777

6א. (א) עוסק, במסגרת עסקיו, וכן מלכ"ר או מוסד כספי, שקיבלו שירותים של הרצאות, כתיבה, הדפסה במכונת כתיבה, עריכה, תרגום, חברות בועדות שהוקמו על פי דין, הופעה אומנותית, עריכת בחינות, יהיו חייבים בתשלום המס, זולת אם הודיע העוסק נותן השירות למקבל השירות בכתב שברצונו לשלם את המס בעצמו, וציין בהודעתו את מספר הרישום שלו לעניין מס ערך מוסף, או הציג בפני מקבל השירות אישור מאת המנהל או מי שהוא הסמיך, שהוא פטור מהמס.

(א) עוסק, במסגרת עסקיו, וכן מלכ"ר או מוסד כספי, שקיבלו שירות מהמפורטים להלן, יהיו חייבים בתשלום המס, זולת אם קיבלו חשבונית מס מנותן השירות:

(1) מופע אמנותי, לרבות הנחיב במופע;

(2) בניית תפאורה או הכנתה;

(3) הכנסת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם;

(4) הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי;

(5) כתבנות או קצנות;

(6) תרגום בכתב או בעל-פה;

(7) כתיבה או עריכה;

(8) חברות בועדות שהוקמו על פי דין.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו גם לגבי שירותים הניתנים על ידי בעלי המקצועות כמפורט להלן, ובלבד שעיקר פרנסתו של נותן השירות היא ממשכורת, גימלה או קיצבה מכל סוג, והוא נתן הצהרה על כך למקבל השירות לפי דרישתו של מקבל השירות:

(1) אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקי פרטי, טוען רבני, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית, או רפואית;

(2) רופא, פסיכולוג, פיזיוטרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים, או מרפא שיניים.

(ב) (ג) מי שחייב בתשלום המס לפני תקנת משנה (א) –

(1) אם הוא מלכ"ר או מוסד כספי, יגיש דו"ח תקופתי בשל השירותים האמורים שקיבל, על גבי טופס שקבע המנהל, ולענין זה יחולו הוראות תקנה 23(ב), בשינויים המחוייבים; תקופת הדיווח תהא תקופת הדיווח שנקבעה בתקנה 1 לתקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים), תשל"ו-1976.

(2) אם הוא עוסק – יוציא בשל השירותים האמורים שקיבל חשבונית ערוכה על שמו וידווח עליהם על גבי אותו דו"ח שהוא חייב להגישו לפי תקנה 23 בשל עסקאותיו.

(ג) (ד) העוסק שנתן את השירות והמס בשלו משתלם על ידי מקבל השירות חייב בהגשת דו"ח תקופתי אם היו לו עסקאות נוספות, ובמקרה זה ידווח על העסקאות שהמס בשלהן שולם על ידי מקבל השירות כאילו היו עסקאות בשיעור אפס; והוא רשאי לעשות כן אם לא היו לו עסקאות אחרות.

 

מיום 1.6.1978

תק' (מס' 4) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3855 מיום 1.6.1978 עמ' 1407

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו גם לגבי שירותים הניתנים על ידי בעלי המקצועות כמפורט להלן, ובלבד שעיקר פרנסתו של נותן השירות היא ממשכורת, גימלה או קיצבה מכל סוג, והוא נתן הצהרה על כך למקבל השירות לפי דרישתו של מקבל השירות:

(1) אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקי פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית, או רפואית;

 (2) רופא, פסיכולוג, פיזיוטרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים, או מרפא שיניים.

 

מיום 27.2.1979

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3950 מיום 27.2.1979 עמ' 760

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4009 מיום 26.7.1979 עמ' 1646

החלפת תקנה 6א

הנוסח הקודם:

חיוב הקונה במס

6א. (א) עוסק, במסגרת עסקיו, וכן מלכ"ר או מוסד כספי, שקיבלו שירות מהמפורטים להלן, יהיו חייבים בתשלום המס, זולת אם קיבלו חשבונית מס מנותן השירות:

(1) מופע אמנותי, לרבות הנחיב במופע;

(2) בניית תפאורה או הכנתה;

(3) הכנסת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם;

(4) הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי;

(5) כתבנות או קצנות;

(6) תרגום בכתב או בעל-פה;

(7) כתיבה או עריכה;

(8) חברות בועדות שהוקמו על פי דין.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו גם לגבי שירותים הניתנים על ידי בעלי המקצועות כמפורט להלן, ובלבד שעיקר פרנסתו של נותן השירות היא ממשכורת, גימלה או קיצבה מכל סוג, והוא נתן הצהרה על כך למקבל השירות לפי דרישתו של מקבל השירות:

(1) אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקי פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית, או רפואית;

 (2) רופא, פסיכולוג, פיזיוטרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים, או מרפא שיניים.

(ג) מי שחייב בתשלום המס לפני תקנת משנה (א) –

(1) אם הוא מלכ"ר או מוסד כספי, יגיש דו"ח תקופתי בשל השירותים האמורים שקיבל, על גבי טופס שקבע המנהל, ולענין זה יחולו הוראות תקנה 23(ב), בשינויים המחוייבים; תקופת הדיווח תהא תקופת הדיווח שנקבעה בתקנה 1 לתקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים), תשל"ו-1976.

(2) אם הוא עוסק – יוציא בשל השירותים האמורים שקיבל חשבונית ערוכה על שמו וידווח עליהם על גבי אותו דו"ח שהוא חייב להגישו לפי תקנה 23 בשל עסקאותיו.

(ד) העוסק שנתן את השירות והמס בשלו משתלם על ידי מקבל השירות חייב בהגשת דו"ח תקופתי אם היו לו עסקאות נוספות, ובמקרה זה ידווח על העסקאות שהמס בשלהן שולם על ידי מקבל השירות כאילו היו עסקאות בשיעור אפס; והוא רשאי לעשות כן אם לא היו לו עסקאות אחרות.

 

מיום 22.6.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ב מס' 5686 מיום 22.6.1995 עמ' 1546

(ד) היה מקבל השירות עוסק, יוציא עוסק החייב בתשלום מס לפי תקנת משנה (א), ידווח על מתן השירות בדו"ח שעליו להגיש לפי תקנה 23 בשל עסקאותיו ויוציא במועד שנקבע לכך, במקום נותן השירות, חשבונית ערוכה על שמו הוא.

(ה) מקבל שירות החייב בתשלום המס לפי תקנות משנה (א) מלכ"ר או מוסד כספי החייב בתשלום המס לפי תקנת משנה (א) ידווח על השירות וישלם את המס כדרך שהוא חייב לדווח ולשלם לענין ניכוי במקור לפי סעיפים 164 ו-166 לפקודת מס הכנסה, זולת אם נציב מס הכנסה, או מי שהוא הסמיך לענין זה, הורה אחרת.

 

מיום 1.10.1997

תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5855 מיום 1.10.1997 עמ' 1267

(א) עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי שקיבלו שירות מן המפורטים להלן ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גימלה או קיצבה, יהיו חייבים בתשלום המס בשל השירות, זולת אם קיבלו חשבונית מס מנותן השירות. ואלה השירותים:

(1) מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע; בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם; הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות; תרגום בכתב או בעל פה; כתיבה או עריכה; פישור, כהגדרתו בסעיף 79 לחוק בתי משפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, או חברות בועדות שהוקמו על פי דין;

תשלום המס במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

6ב.     (א)  במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי בידי מי שאינו עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, יהיה הקונה חייב בתשלום המס.

           (ב)  החייב בתשלום המס לפי תקנת משנה (א) –

(1)   אם הוא עוסק, יוציא במקום המוכר חשבונית ערוכה על שמו הוא, וידווח על המכירה בדו"ח שעליו להגיש לפי תקנה 23 בשל עסקאותיו;

תק' תשמ"א-1980

(2)   אם הוא מלכ"ר או מוסד כספי, ידווח על המכירה באופן שיש לדווח על עסקה אקראית כאמור בתקנה 15א(א) ו-(ב) לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, וישלם את המס המגיע עם הגשת הדו"ח.

           (ג)   במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי בידי עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, יחולו הוראות תקנת משנה (ב) בשינויים המחוייבים לפי הענין.

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

           (ד)  בתקנה זו, "עוסק" - מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו ואינו מלכ"ר או מוסד כספי.

מיום 1.7.1976

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3950 מיום 27.2.1979 עמ' 760

הוספת תקנה 6ב

 

מיום 1.8.1979

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4009 מיום 26.7.1979 עמ' 1645

הוספת תקנת משנה 6ב(ד)

 

מיום 1.10.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4169 מיום 1.10.1980 עמ' 38

(ב) החייב בתשלום המס לפי תקנת משנה (א) –

(1) אם הוא עוסק, יוציא במקום המוכר חשבונית ערוכה על שמו הוא, וידווח על המכירה בדו"ח שעליו להגיש לפי תקנה 23 בשל עסקאותיו;

(2) אם הוא מלכ"ר או מוסד כספי, יחולו הוראות תקנה 15א לתקנות מס ערךך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, כאילו היה מוכר הנכס ידווח על המכירה באופן שיש לדווח על עסקה אקראית כאמור בתקנה 15א(א) ו-(ב) לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, וישלם את המס המגיע עם הגשת הדו"ח.

תשלום המס בשל יבוא דברי דפוס בדואר תק' (מס' 2) תשל"ט-1979 ת"ט תשל"ט-1979

6ג.      (א)  רכש אדם מאת סוחר מוסמך מטבע חוץ למטרת תשלום תמורת טובין כאמור בסעיף 26(ב) לחוק (בתקנה זו - טובין מיובאים), או ביקש מאת הסוחר המוסמך להעביר מטבע חוץ לאדם בחוץ לארץ למטרת תשלום כאמור, יגבה הסוחר המוסמך את המס בעת רכישת מטבע החוץ או בעת העברתו לחוץ לארץ, לפי המוקדם.

           (ב)  הסוחר המוסמך יעביר את המס שגבה לפי תקנת משנה (א) בחודש פלוני לחשבון בבנק ישראל שיורה עליו המנהל, באחד לחודש שלאחריו; הסוחר המוסמך יערוך רישומים לפי הוראות המנהל.

           (ג)   לא העביר סוחר מוסמך את המס במועד שנקבע, ישלם עליו לתקופת הפיגור ריבית והפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיף 97 לחוק.

תק' תשמ"א-1980

           (ד)  אדם המייבא טובין מיובאים, ואינו רוכש או מעביר את מטבע החוץ לצורך תשלום תמורתם באמצעות סוחר מוסמך –

(1)   אם הוא עוסק - יוציא חשבונית ערוכה על שמו, ידווח על היבוא בדו"ח שעליו להגיש לפי תקנה 23 בשל עסקאותיו וישלם את המס המגיע עם הגשת הדו"ח;

(2)   אם הוא אינו עוסק - ידווח על היבוא באופן שיש לדווח על עסקה אקראית כאמור בתקנה 15א(א) ו-(ב) לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, וישלם את המס המגיע עם הגשת הדו"ח.

מיום 1.7.1976

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3950 מיום 27.2.1979 עמ' 760

הוספת תקנה 6ג

 

מיום 9.8.1979

ת"ט תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4013 מיום 9.8.1979 עמ' 1700

(א) רכש אדם מאת סוחר מוסמך מטבע חוץ למטרת תשלום תמורת טובין כאמור בסעיף 26(ב) בסעיף 26(ב) לחוק (בתקנה זו - טובין מיובאים), או ביקש מאת הסוחר המוסמך להעביר מטבע חוץ לאדם בחוץ לארץ למטרת תשלום כאמור, יגבה הסוחר המוסמך את המס בעת רכישת מטבע החוץ או בעת העברתו לחוץ לארץ, לפי המוקדם.

 

מיום 1.10.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4169 מיום 1.10.1980 עמ' 38

החלפת תקנת משנה 6ג(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) אדם שאינו עוסק, המייבא טובין מיובאים, ואינו רוכש או מעביר מטבע החוץ לצורך תשלום תמורתם באמצעות סוחר מוסמך, ישלם את המס במועד ובדרך שיקבע המנהל.

חיוב הקונה בתשלום המס בשל שירותים מיובאים תק' תשמ"א-1980

6ד.     נעשתה עסקה בישראל, והמוכר או נותן השירות הוא תושב חוץ, תחול חובת תשלום המס על הקונה, זולת אם ברשותו של הקונה חשבונית בשל העסקה; לענין זה יחולו הוראות תקנה 6ג(ד) בשינויים המחוייבים.

מיום 1.10.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4169 מיום 1.10.1980 עמ' 38

הוספת תקנה 6ד

שמירת מסמכים תק' תשמ"א-1980

6ה.     החייב בתשלום המס לפי תקנות 6ג ו-6ד ישמור ברשותו את המסמכים הנוגעים לתשלום המס על ידו לפי תקנות אלה או המוכיחים שהוא לא חייב בתשלום המס או פטור ממנו במשך התקופות שלהלן –

(1)   אם הוא עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי - חמש שנים מתאריך עריכתם;

(2)   אם הוא אינו עוסק - שנה אחת מתאריך עריכתם.

מיום 1.10.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4169 מיום 1.10.1980 עמ' 38

הוספת תקנה 6ה

עסקאות לענין סעיף 29(1) לחוק תק' (מס' 4)  תשמ"ז-1987

6ו.      במכירת נכסים המפורטים להלן, יחול החיוב במס לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה, לפני מועד החיוב על פי פרק ו' לחוק, בעת תשלומו:

(1)   מערכת מיזוג אוויר לקירור, לחימום או לשניהם כאחד או לחלק מהם;

(2)   מערכת להסקה מרכזית או חלק ממנה;

(3)   מבנה טרומי מכל סוג שהוא;

(4)   תקרה אקוסטית;

(5)   רמזור;

(6)   מעליות.

מיום 1.4.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4603 מיום 8.3.1984 עמ' 1060

ת"ט תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4624 מיום 1.5.1984 עמ' 1418

הוספת תקנה 6ו

 

מיום 1.4.1984

תק' (מס' 8) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4682 מיום 8.8.1984 עמ' 2187

ביטול פסקה 6ו(1)

הנוסח הקודם:

(1) מכירת טובין המפורטים בתקנה 5(ב)(2);

 

מיום 23.10.1987

תק' (מס' 4) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5055 מיום 23.9.1987 עמ' 1345

החלפת תקנה 6ו

הנוסח הקודם:

6ו. אלה עסקאות שבהם יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה לפני מועד החיוב על פי פרק ו' לחוק, בעת תשלומו:

(1) מבוטל

(2) עסקה של מכירת נכס שיש עימה גם התחייבות של המוכר, בין מפורשות ובין מכללא, להתקינו במקום שיורה עליו הקונה או במקום שיחליט עליו המוכר, בהסכמת הקונה; בפסקה זו, "התקנה" – לרבות הרכבה, חיבור וכיוצא באלה.

תשלום המס במכירת מתכת תק' תשס"ו-2005 תק' (מס' 4)  תשע"ב-2012 תק' תשע"ז-2017

6ז.      במכירת הטובין המסווגים על פי פרטים 71.08.1000, 71.09, 71.12.9100 ו-71.18.9010, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 ו-85.48.1000 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937, יהיה הקונה, אם הוא עוסק, חייב בתשלום המס, והוראות תקנה 6ב(ב)(1) יחולו בשינויים המחויבים לפי הענין.

מיום 11.12.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6441 מיום 11.12.2005 עמ' 141

הוספת תקנה 6ז

 

מיום 2.7.2012

תק' (מס' 4) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7137 מיום 2.7.2012 עמ' 1368א

6ז. במכירת הטובין המסווגים על פי פרטים 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02 ו-79.02 79.02 ו-85.48.1000 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937, יהיה הקונה, אם הוא עוסק, חייב בתשלום המס, והוראות תקנה 6ב(ב)(1) יחולו בשינויים המחויבים לפי הענין.

 

מיום 7.5.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7799 מיום 6.4.2017 עמ' 952

תשלום המס במכירת פסולת מתכת

6ז. במכירת הטובין המסווגים על פי פרטים 71.08.1000, 71.09, 71.12.9100 ו-71.18.9010, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 ו-85.48.1000 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937, יהיה הקונה, אם הוא עוסק, חייב בתשלום המס, והוראות תקנה 6ב(ב)(1) יחולו בשינויים המחויבים לפי הענין.

תק' (מס' 2)  תשל"ט-1979

פרק ג' – החייב במס ותשלום המס

מיום 1.7.1976

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3950 מיום 27.2.1979 עמ' 760

פרק ג'- החיוב במס פרק ג' – החייב במס ותשלום המס

עסקאות לענין סעיף 29(2) לחוק תק' (מס' 2)  תשל"ח-1978 תק' (מס' 5)  תשמ"א-1981 תק' (מס' 4)  תשמ"ד-1984

7.    (א)  אלה עסקאות שהחיוב במס לגביהן יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל:

(1)   עסקאות של עוסקים שחלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות על פי אחת מהתוספות שלהלן להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג-1973, בתקנות אלה - הוראות מס הכנסה; ג' ככל שהיא נוגעת לעסקים שחלים עליהם סעיפים קטנים (ג), (ד), (ה), (ו) ו-(ז) לסעיף 2 של אותה תוספת, ה', ו', ז', ח', ט' ככל שהיא נוגעת למתווכים, ו-י' ככל שהיא נוגעת למתווכי רכב;

(2)   עסקאות של השכרת נכסים;

(3)   עסקאות כמפורט בתקנה 6א, כשהמס בשלהן משתלם מאת מקבל השירות;

תק' (מס' 2)  תש"ם-1980

(4)   עסקאות של מתן אשראי;

(5)   עסקאות של מכירת מנוי על עיתון, כתב עת, ספרים, קבצים ועדכוניהם, הצגות, קונצרטים וכיוצא באלה;

תק' (מס' 4)  תשמ"ד-1984

(6)   עסקאות של עוסק שחלות עליו הוראות סעיף 2(ג) לתוספת י"א להוראות מס הכנסה שלגביהן אינו חייב בהוצאת חשבוניות לפי אותו סעיף.

תק' (מס' 4)  תשמ"א-1981 תק' (מס' 3)  תשנ"ז-1997

           (ב)  הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף.

תק' (מס' 3)  תשנ"ז-1997

           (ג)   (בוטלה).

מיום 1.12.1976

תק' (מס' 2) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3626 מיום 1.12.1976 עמ' 438

(א) עסקאות של עוסקים שחלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות על פי אחת התוספות ה', ו', ז', ח', ו-ט' ככל שהיא נוגעת למתווכים, י' ככל שהיא נוגעת למתווכי רכב או י"ג להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)(מס' 2), תשל"ג-1973, וכן עסקאות של השכרת נכסים עסקאות של השכרת נכסים וכן עסקאות כמפורט בתקנה 6א ושהמס בשלהן משתלם על ידי מקבל השירות, יחול החיוב במס לגביהן עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל.

 

מיום 1.3.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 778

החלפת תקנת משנה 7(א)

הנוסח הקודם:

(א) עסקאות של עוסקים שחלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות על פי אחת התוספות ה', ו', ז', ח', ו-ט' ככל שהיא נוגעת למתווכים, י' ככל שהיא נוגעת למתווכי רכב או י"ג להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)(מס' 2), תשל"ג-1973, עסקאות של השכרת נכסים וכן עסקאות כמפורט בתקנה 6א ושהמס בשלהן משתלם על ידי מקבל השירות, יחול החיוב במס לגביהן עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל.

 

מיום 1.6.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4133 מיום 9.6.1980 עמ' 1807

(4) עסקאות של מתן אשראי בכל דרך שהיא;

 

מיום 31.8.1980

תק' (מס' 5) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4161 מיום 31.8.1980 עמ' 2338

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על עסקאות שמחירן מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים כמשמעותם בסעיף 10 לחוק, וכן לא יחולו על עוסק אשר הודיע למנהל בכתב כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות שלו על בסיס מצטבר.

 

מיום 5.2.1981

תק' (מס' 4) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4202 מיום 5.2.1981 עמ' 422

החלפת תקנת משנה 7(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על עסקאות שמחירן מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים כמשמעותם בסעיף 10 לחוק, וכן לא יחולו על עוסק אשר הודיע למנהל בכתב כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות שלו על בסיס מצטבר.

 

מיום 29.5.1981

תק' (מס' 5) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4238 מיום 29.5.1981 עמ' 1040

(א) אלה עסקאות שהחיוב במס לגביהן יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל:

(1) עסקאות של עוסקים שחלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות על פי אחת מהתוספות שלהלן להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג-1973: ה', ו', ז', ח', ט' ככל שהיא נוגעת למתווכים, י' ככל שהיא נוגעת למתווכי רכב, או י"ג ג' ככל שהיא נוגעת לעסקים שחלים עליהם סעיפים קטנים (ג), (ד), (ה), (ו) ו-(ז) לסעיף 2 של אותה תוספת, ה', ו', ז', ח', ט' ככל שהיא נוגעת למתווכים, ו-י' ככל שהיא נוגעת למתווכי רכב;

(2) עסקאות של השכרת נכסים;

(3) עסקאות כמפורט בתקנה 6א, כשהמס בשלהן משתלם מאת מקבל השירות;

(4) עסקאות של מתן אשראי;

(5) עסקאות של מכירת מנוי על עיתון, כתב עת, ספרים, קבצים ועדכוניהם, הצגות, קונצרטים וכיוצא באלה;

(6) עסקאות של עוסקים שחל עליהם סעיף 2(ג) לתוספת י"א להוראות מס הכנסה האמורות – למעט עוסקים המפורטים בסעיף 3 לאותה תוספת – ככל שהדבר נוגע לעסקה שמחירה אינו עולה על 100 שקלים.

 

מיום 1.4.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4518 מיום 7.8.1983 עמ' 1791

(6) עסקאות של עוסקים שחל עליהם סעיף 2(ג) לתוספת י"א להוראות מס הכנסה האמורות – למעט עוסקים המפורטים בסעיף 3 לאותה תוספת – ככל שהדבר נוגע לעסקה שמחירה אינו עולה על 100 500 שקלים.

 

מיום 6.7.1984

תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4662 מיום 6.7.1984 עמ' 1926

(1) עסקאות של עוסקים שחלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות על פי אחת מהתוספות שלהלן להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג-1973, בתקנות אלה - הוראות מס הכנסה; ג' ככל שהיא נוגעת לעסקים שחלים עליהם סעיפים קטנים (ג), (ד), (ה), (ו) ו-(ז) לסעיף 2 של אותה תוספת, ה', ו', ז', ח', ט' ככל שהיא נוגעת למתווכים, ו-י' ככל שהיא נוגעת למתווכי רכב;

(2) עסקאות של השכרת נכסים;

(3) עסקאות כמפורט בתקנה 6א, כשהמס בשלהן משתלם מאת מקבל השירות;

(4) עסקאות של מתן אשראי;

(5) עסקאות של מכירת מנוי על עיתון, כתב עת, ספרים, קבצים ועדכוניהם, הצגות, קונצרטים וכיוצא באלה;

(6) עסקאות של עוסקים שחל עליהם סעיף 2(ג) לתוספת י"א להוראות מס הכנסה האמורות – למעט עוסקים המפורטים בסעיף 3 לאותה תוספת – ככל שהדבר נוגע לעסקה שמחירה אינו עולה על  500 שקלים.

(6) עסקאות של עוסק שחלות עליו הוראות סעיף 2(ג) לתוספת י"א להוראות מס הכנסה שלגביהן אינו חייב בהוצאת חשבוניות לפי אותו סעיף.

 

מיום 17.6.1997

תק' (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5835 מיום 17.6.1997 עמ' 860

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף, וכן לא יחולו על עוסק אשר הודיע למנהל בכתב, בדואר רשום, כי הוא מנהל פנקסי החשבונות שלו על בסיס מצטבר.

(ג) נתן עוסק הודעה כאמור בתקנת משנה (ב), לא יוכל לחזור לחיוב במס כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם עברו לפחות שנתיים מיום מתן ההודעה, ולאחר שערך התאמה לצורך הדיווח עקב המעבר משיטה לשיטה.

 

מיום 1.1.2009 עד יום 31.12.2010

הוראת שעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6736 מיום 31.12.2008 עמ' 286

הוראת שעה (תיקון) תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6837 מיום 17.12.2009 עמ' 276

החלפת פסקה 7(א)(6)

הנוסח:

(6) עסקאות של עוסקים שחלה עליהם החובה לנהל פנקסי חשבונות על פי תוספת י"א להוראות מס הכנסה, ובלבד שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 15,000,000 שקלים חדשים.

פרק ד' – שיעור אפס ופטור

ירקות ופירות שחל עליהם שיעור אפס

8.    (א)  על הירקות המפורטים בתוספת הראשונה יחול שיעור אפס.

           (ב)  על הפירות המפורטים בתוספת השניה יחול שיעור אפס.

פטור ממס ביבוא  על פי אמנות

9.    (א)  טובין שיש לפטרם ממסי יבוא על פי אמנות אלה, פטורים ממס:

(1)   אמנת ג'נבה מיום 12.8.1949 בדבר הטיפול בשבויי מלחמה;

(2)   אמנת ג'נבה מיום 12.8.1949 בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה;

(3)   הסכם בדבר קרן המטבע הבין לאומית;

(4)   הסכם של התאגיד הבין לאומי למימון;

(5)   אמנת המכס בדבר הקלת יבואם של טובין להצגה או לשימוש בירידים, בכינוסים או באירועים דומים;

(6)   אמנת מכס בדבר יבוא זמני של ציוד מקצועי;

(7)   אמנת מכס בדבר כלי קיבול;

(8)   אמנת מכס בדבר הובלה בינלאומית של טובין מכוח פנקסי טיר (אמנת TIR);

(9)   אמנת מכס בדבר יבוא זמני של ציוד מדעי;

(10)  אמנת מכס בדבר יבוא זמני של כלי אריזה;

(11)  אמנת מכס בדבר ציוד רווחה ליורדי ים;

(12)  אמנת מכס בדבר יבוא זמני של ציוד פדגוגי;

(13)  אמנת מכס בדבר יבואם הזמני של כלי רכב פרטיים לדרכים;

(14)  אמנה בדבר זכויות יתר וחסינות לאומות המאוחדות;

(15)  האמנה הבין לאומית בדבר הקלת יבואם של דוגמאות מסחריות ודברי פרסומת;

תק' תשל"ו-1976

(16)  אמנת התעופה האזרחית הבינלאומית;

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

(17)  "ההצעה" הנספחת להסכם בין מצרים לישראל מיום 1.9.1975;

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979 תק' תשנ"ג-1993

(18)  הסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת ארצות הברית של אמריקה בדבר קרן מדע דו-לאומית של ארצות הברית וישראל;

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

(19)  הסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת ארצות הברית של אמריקה בדבר קרן דו-לאומית למחקר ופיתוח תעשייתיים של ישראל וארצות הברית;

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

(20)  הסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת ארצות הברית של אמריקה בדבר הקמת קרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל;

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

(21)  הסכם בין ממשלת ישראל ובין ממשלת הרפובליקה הפדרלית של גרמניה בדבר מכון גיתה, מרכז התרבות הגרמנית;

תק' (מס' 4) תשמ"א-1981

(22)  הסכם כללי לשיתוף פעולה טכני בין ישראל וארצות הברית של אמריקה לפי תוכנית סעיף 4;

תק' תשמ"ב-1981

(23)  הפרוטוקול שנחתם ביום ג' באב תשמ"א (3.8.1981) בין מדינת ישראל לבין מצרים בדבר הקמתם וקיומם של הכוח והמשקיפים הרב לאומיים, בסיני;

תק' (מס' 7) תשמ"ד-1984

(24)  הסכם יסודי בין ארגון הבריאות העולמי ובין ממשלת ישראל בדבר אספקת סיוע של יעוץ טכני;

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995

(25)  הסכם בדבר הבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח, ושינגטון, 1945;

תק (מס' 4) תשנ"ה-1995

(26)  אמנת הבנק הבין אמריקני לפיתוח (חסינות וזכויות יתר), תשל"ו-1976;

תק' (מס' 3)  תשנ"ו-1996

(27)  הפרוטוקול בין ממשלת ישראל וממשלת אוקראינה בדבר הקמה הדדית של מרכזי תרבות ומידע ופעילויותיהם;

תק' (מס' 3)  תשנ"ו-1996

(28)  הסכם קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי;

תק' תשנ"ז-1996

(29)  ההסכם בין מדינת ישראל ובין ארצות הברית של אמריקה בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית;

תק' (מס' 3)  תשס"א-2001

(30)  הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הפדרציה הרוסית בדבר ההקמה והתפקוד של מרכזי תרבות.

תק' תשל"ט-1978 תק' (מס' 4) תש"ם-1980

           (ב)  הפטור על פי תקנת משנה (א) מותנה במילוי כל התנאים של האמנה שעל פיה ניתן, וכפוף לכל הגבלה בדבר מועד היבוא וזמן הימצא הטובין בישראל.

תק' תשל"ט-1978 תק' (מס' 4) תש"ם-1980

           (ג)   כל מקום שנקבע באמנה כאמור שאם יופר תנאי מתנאיה ישולם מכס או מס יבוא, ישולם אם הופר התנאי גם מס ערך מוסף.

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3576 מיום 18.8.1976 עמ' 2388

הוספת פסקה 9(א)(16)

 

מיום 1.11.1977

תק' תשל"ט-1978

ק"ת תשל"ט מס' 3911 מיום 23.11.1978 עמ' 165

(ב) כלים או מכשירים מדעיים שנועדו אך ורק לצרכי חינוך או למחקר מדעי טהור, המיובאים ע"י מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 לשימוש במוסד ושיש לפטרם ממסי יבוא על פי ההסכם בענין יבוא חומר חינוכי, מדעי ותרבותי – פטורים ממס בייבואם.

(ב) (ג) הפטור על פי תקנת משנה (א) על פי תקנות משנה (א) ו-(ב) מותנה במילוי כל התנאים של האמנה שעל פיה ניתן, וכפוף לכל הגבלה בדבר מועד היבוא וזמן הימצא הטובין בישראל.

(ג) (ד) כל מקום שנקבע באמנה כאמור שאם יופר תנאי מתנאיה ישולם מכס או מס יבוא, ישולם אם הופר התנאי גם מס ערך מוסף.

 

מיום 1.7.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 778

הוספת פסקה 9(א)(17)

 

מיום 27.6.1979

תק' (מס' 4) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4140 מיום 27.6.1980 עמ' 1932

(ב) כלים או מכשירים מדעיים שנועדו אך ורק לצרכי חינוך או למחקר מדעי טהור, המיובאים ע"י מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 לשימוש במוסד ושיש לפטרם ממסי יבוא על פי ההסכם בענין יבוא חומר חינוכי, מדעי ותרבותי – פטורים ממס בייבואם.

(ג) (ב) על פי תקנות משנה (א) ו-(ב) תקנת משנה (א) מותנה במילוי כל התנאים של האמנה שעל פיה ניתן, וכפוף לכל הגבלה בדבר מועד היבוא וזמן הימצא הטובין בישראל.

(ד) (ג) כל מקום שנקבע באמנה כאמור שאם יופר תנאי מתנאיה ישולם מכס או מס יבוא, ישולם אם הופר התנאי גם מס ערך מוסף.

 

מיום 1.8.1979

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4009 מיום 26.7.1979 עמ' 1645

הוספת פסקאות 9(א)(18), 9(א)(19), 9(א)(20), 9(א)(21)

 

מיום 2.4.1980

תק' (מס' 4) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4202 מיום 5.2.1981 עמ' 422

הוספת פסקה 9(א)(22)

 

מיום 16.11.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4288 מיום 16.11.1981 עמ' 269

הוספת פסקה 9(א)(23)

 

מיום 25.1.1984

תק' (מס' 7) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4681 מיום 6.8.1984 עמ' 2163

הוספת פסקה 9(א)(24)

 

מיום 2.5.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5520 מיום 2.5.1993 עמ' 789

(18) הסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת ארצות הברית של אמריקה בדבר קרן מדע דו-לאומית של ארצות הברית וישראל;

 

מיום 12.1.1994

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5792 מיום 7.11.1996 עמ' 95

הוספת פסקה 9(א)(29)

 

מיום 12.3.1995

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ב מס' 5686 מיום 22.6.1995 עמ' 1546

הוספת פסקה 9(א)(26)

 

מיום 22.6.1995

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ב מס' 5686 מיום 22.6.1995 עמ' 1546

הוספת פסקה 9(א)(25)

 

מיום 18.6.1996

תק' (מס' 3) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5764 מיום 18.6.1996 עמ' 1148

הוספת פסקאות 9(א)(27), 9(א)(28)

 

מיום 17.6.2001

תק' (מס' 3) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6109 מיום 17.6.2001 עמ' 851

הוספת פסקה 9(א)(30)

פטור ביבוא טובין הפטורים ממלוא המכס תק' תשל"ז-1977 תק' (מס' 3)  תשל"ז-1977 תק' (מס' 2)  תשל"ח-1978 תק' (מס' 3)  תשל"ט-1979 תק' (מס' 4) תשמ"א-1981 תק' (מס' 6) תשמ"ד-1984 תק' (מס' 2)  תשמ"ח-1988 תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 2) תשנ"א-1991 תק' תשנ"ו-1996 תק' תשס"ט-2008 תק' (מס' 3) תשע"ב-2012 תק' תשע"ה-2014

9א.     (א)  טובין הפטורים ממלוא המכס על פי פריטים 5, 8, 12, 18, 30.01.9000, 212, 410, 428, 501 ו-614 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 (להלן – התעריף) – פטורים ממס ביבואם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תק' (מס' 4) תשמ"א-1981 תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

           (ב)  בולים הפטורים ממכס לפי פרט 97.04 לתעריף פטורים ממס ביבואם אם יובאו עבור מוזיאון שבבעלות המדינה.

תק' (מס' 6)  תשמ"ד-1984

           (ג)   (1)   טובין המסתווגים לפי פרט 207 לתעריף והמיובאים שלא לצמיתות יהיו פטורים מחלק מסכום המס שהיו חייבים בתשלומו במועד החיוב כאמור בסעיף 26(א) לחוק אלמלא הפטור האמור, בשיעור המפורט להלן בהתאם לאורך התקופה שאושרה להימצאם בישראל –

כשהתקופה עד חצי שנה                           90%

כשהתקופה עד שנה                                  80%

כשהתקופה עד שנה וחצי                          70%

כשהתקופה עד שנתיים                              60%

כשהתקופה עד שנתיים וחצי                      50%

כשהתקופה עד שלוש שנים                        40%

כשהתקופה עד שלוש וחצי שנים                30%

כשהתקופה עד ארבע שנים                        20%

כשהתקופה עד ארבע וחצי שנים                10%

(2)   לצורך תקנת משנה זו חלק של חצי שנה ייחשב חצי שנה.

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3576 מיום 18.8.1976 עמ' 2388

הוספת תקנה 9א

 

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3676 מיום 13.3.1977 עמ' 1162

החלפת תקנה 9א

הנוסח הקודם:

יבוא שלא לצמיתות

9א. יבואם של טובין, שלא לצמיתות, בידי מוסד ללא כוונת ריווח או מוסד כספי והמסתווגים בפרט 207 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 (להלן – תעריף המכס), יהיה פטור מחלק המס שיחסו לכל המס כיחס ערך הטובין לפי סעיף 130 לפקודת המכס למחירם של הטובין לענין המס.

 

מיום 1.8.1977

תק' (מס' 3) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3744 מיום 1.8.1977 עמ' 2334

9א. טובין הפטורים ממלוא המכס על פי פרטים 5, 11, 12, 84.53.2000, 88.02.1000, 89.01.9910, 212 ו-410 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים 1937 (להלן – התעריף) – פטורים ממס ביבואם ובלבד שהטובין הפטורים ממכס על פי פרט 212 לתעריף נשארו בבעלות הספק שבחוץ לארץ.

 

מיום 1.3.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 778

9א. טובין הפטורים ממלוא המכס על פי פרטים 5, 11, 12, 84.53.2000, 88.02.1000, 89.01.9910, 212 ו-410 410 ו-428 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים 1937 (להלן – התעריף) – פטורים ממס ביבואם ובלבד שהטובין הפטורים ממכס על פי פרט 212 לתעריף נשארו בבעלות הספק שבחוץ לארץ.

 

מיום 1.8.1979

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4009 מיום 26.7.1979 עמ' 1645

9א. טובין הפטורים ממלוא המכס על פי פרטים 5, 11, 12, 84.53.2000, 88.02.1000, 89.01.9910, 212, 410 ו-428 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים 1937 (להלן – התעריף) – פטורים ממס ביבואם ובלבד שהטובין הפטורים ממכס על פי פרט 212 לתעריף נשארו בבעלות הספק שבחוץ לארץ.

 

מיום 30.6.1980

תק' (מס' 4) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4202 מיום 5.2.1981 עמ' 422

9א. (א) טובין הפטורים ממלוא המכס על פי פרטים 5, 11, 12, 84.53.2000, 212, 410 ו-428 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים 1937 (להלן – התעריף) – פטורים ממס ביבואם ובלבד שהטובין הפטורים ממכס על פי פרט 212 לתעריף נשארו בבעלות הספק שבחוץ לארץ.

(ב) בולים הפטורים ממכס לפי פרט 99.04 לתעריף פטורים ממס ביבואם או יובאו עבור מוזיאון שבבעלות המדינה.

 

מיום 31.7.1984

תק' (מס' 6) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4676 מיום 31.7.1984 עמ' 2114

9א. (א) טובין הפטורים ממלוא המכס על פי פרטים 5, 11, 12, 84.53.2000, 212, 410 ו-428 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים 1937 (להלן – התעריף) – פטורים ממס ביבואם ובלבד שהטובין הפטורים ממכס על פי פרט 212 לתעריף נשארו בבעלות הספק שבחוץ לארץ.

(ב) בולים הפטורים ממכס לפי פרט 99.04 לתעריף פטורים ממס ביבואם או יובאו עבור מוזיאון שבבעלות המדינה.

(ג) (1) טובין המסתווגים לפי פרט 207 לתעריף והמיובאים שלא לצמיתות יהיו פטורים מחלק מסכום המס שהיו חייבים בתשלומו במועד החיוב כאמור בסעיף 26(א) לחוק אלמלא הפטור האמור, בשיעור המפורט להלן בהתאם לאורך התקופה שאושרה להימצאם בישראל -

כשהתקופה עד חצי שנה 90%

כשהתקופה עד שנה 80%

כשהתקופה עד שנה וחצי 70%

כשהתקופה עד שנתיים 60%

כשהתקופה עד שנתיים וחצי 50%

  כשהתקופה עד שלוש שנים 40%

כשהתקופה עד שלוש וחצי שנים 30%

כשהתקופה עד ארבע שנים 20%

כשהתקופה עד ארבע וחצי שנים 10%

(2) לצורך תקנת משנה זו חלק של חצי שנה ייחשב חצי שנה.

 

מיום 1.1.1988

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5103 מיום 25.4.1988 עמ' 750

(א) טובין הפטורים ממלוא המכס על פי פרטים 5, 11, 12, 84.53.2000, 84.71.2200, 84.71.9120, 84.71.9220, 84.71.9320, 84.71.9920 212, 410 ו-428 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים 1937 (להלן – התעריף) – פטורים ממס.

(ב) בולים הפטורים ממכס לפי פרט 99.04 לפי פרט 97.04 לתעריף פטורים ממס ביבואם או יובאו עבור מוזיאון שבבעלות המדינה.

 

מיום 30.10.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5303 מיום 30.10.1990 עמ' 150

(א) טובין הפטורים ממלוא המכס על פי פרטים 5, 11, 12, 30.01.9010, 84.71.2200, 84.71.9120, 84.71.9220, 84.71.9320, 84.71.9920 212, 410 ו-428 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים 1937 (להלן – התעריף) – פטורים ממס.

 

מיום 12.3.1991

תק' (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5340 מיום 12.3.1991 עמ' 721

(א) טובין הפטורים ממלוא המכס על פי פרטים 5, 11, 12, 18, 30.01.9010, 84.71.2200, 84.71.9120, 84.71.9220, 84.71.9320, 84.71.9920 212, 410 ו-428 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים 1937 (להלן – התעריף) – פטורים ממס.

 

מיום 30.4.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5746 מיום 30.4.1996 עמ' 780

(א) טובין הפטורים ממלוא המכס על פי פרטים 5, 11, 12, 18, 30.01.9010 30.01.9000, 84.71.2200, 84.71.9120, 84.71.9220, 84.71.9320, 84.71.9920 212, 410 ו-428 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים 1937 (להלן – התעריף) – פטורים ממס.

 

מיום 30.11.2008

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6725 מיום 30.11.2008 עמ' 138

(א) טובין הפטורים ממלוא המכס על פי פרטים 5, 12, 18, 30.01.9000, 212, 410 ו-428 428 ו-614 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים 1937 (להלן – התעריף) – פטורים ממס.

 

מיום 27.3.2012

תק' (מס' 3) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7102 מיום 27.3.2012 עמ' 952

(א) טובין הפטורים ממלוא המכס על פי פרטים 5, 8, 12, 18, 30.01.9000, 212, 410, 428 ו-614 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים 1937 (להלן – התעריף) – פטורים ממס.

 

מיום 7.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7453 מיום 7.12.2014 עמ' 350

(א) טובין הפטורים ממלוא המכס על פי פרטים 5, 8, 12, 18, 30.01.9000, 212, 410, 428, 501 ו-614 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים 1937 (להלן – התעריף) – פטורים ממס.

פטור ביבוא ספרים תק' (מס' 3) תשל"ח-1978

9ב.     (א)  ספרים או כתבי יד (בתקנה זו - ספרים), הפטורים ממלוא המכס, פטורים ממס ביבואם, אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו בהם כל אלה:

תק' תשנ"ד-1993

(1)   הספרים ניתנו במתנה למוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, או למוסד חינוך או תרבות אחר שאישר המנהל לאחר התיעצות עם המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות, או לספריה משפטית המשרתת את הציבור הרחב, שאישר המנהל לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד המשפטים;

(2)   הספרים יצאו לאור 20 שנה לפחות לפני מועד יבואם;

(3)   המוסד הצהיר שהספרים לא יצאו מרשותו.

תק' תשנ"ד-1993

           (ב)  על פטור שניתן לספריה משפטית כאמור בתקנת משנה (א)(1) לא יחולו הוראות תקנת משנה (א)(2).

תק' תשנ"ד-1993

           (ג)   פטור לפי תקנה זו לא יינתן בשל יותר משני עותקים של אותו ספר.

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3576 מיום 18.8.1976 עמ' 2388

הוספת תקנה 9ב

 

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3676 מיום 13.3.1977 עמ' 1162

ביטול תקנה 9ב

הנוסח הקודם:

פטור ממס ביבוא בידי מוסד בינלאומי לסיוע

9ב. טובין הפטורים ממלוא המכס על-פי פרטים 5 או 11 לתעריף המכס – פטורים ממס ביבואם.

 

מיום 1.7.1978

תק' (מס' 3) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3855 מיום 1.6.1978 עמ' 1406

הוספת תקנה 9ב

 

מיום 20.9.1993

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5555 מיום 28.10.1993 עמ' 70

9ב. (א) ספרים או כתבי יד (בתקנה זו - ספרים), הפטורים ממלוא המכס, פטורים ממס ביבואם, אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו בהם כל אלה:

(1) הספרים ניתנו במתנה למוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, או למוסד חינוך או תרבות אחר שאישר המנהל לאחר התיעצות עם המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות, או לספריה משפטית המשרתת את הציבור הרחב, שאישר המנהל לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד המשפטים;

(2) הספרים יצאו לאור 20 שנה לפחות לפני מועד יבואם;

(3) המוסד הצהיר שהספרים לא יצאו מרשותו.

(ב) על פטור שניתן לספריה משפטית כאמור בתקנת משנה (א)(1) לא יחולו הוראות תקנת משנה (א)(2).

(ב) (ג) פטור לפי תקנה זו לא יינתן בשל יותר משני עותקים של אותו ספר.

פטור ושיעור אפס לנציגויות ולנציגים

10.   (א)  טובין המיובאים לנציגויות ולנציגים של מדינות חוץ יהיו פטורים מהמס, אם הם פטורים ממלוא המכס.

           (ב)  על מכירת בנזין, נפט וסולר כמשמעותן בצו הבלו על דלק (הטלת בלו) תשל"ה-1974, יחול שיעור אפס אם נמכרו לאחד מאלה:

(1)   לנציגות או לנציג מדינת חוץ ונתקיימו אלה:

(א)   הדלק משמש אך ורק ברכב המנועי של הנציגות או הנציג, או לצורך הסקת בית הנציגות או בית הנציג;

(ב)   מדינת החוץ נותנת פטור או שיעור אפס במס ערך מוסף לנציגות ישראל ולנציגי ישראל באותה מדינה, אם חל המס באותה מדינה;

(2)   לארגון בין לאומי שמדינת ישראל חברה בו אם נתמלא אחד מאלה:

(א)   הדלק משמש לרכב מנועי בלבד;

(ב)   הדלק משמש להסקה או להפעלת גנרטור למאור בנקודות תצפית של משקיפי האו"ם בקווי הפסקת האש או ליחידת מטה שלהם;

(הוראת שעה)  תשפ"א-2021

(3)   ארגון אשר ניתן לו פטור מבלו בהתאם לסעיף 2(5) לצו הבלו על דלק (פטור והשיבון), התשס"ה-2005, ובלבד שהארגון אושר לעניין תקנת משנה זו על ידי המנהל הכללי של משרד הביטחון והמנהל הכללי של משרד האוצר ובאישור מתאם פעולות הממשלה בשטחים.

           (ג)   לא יימכר דלק בשיעור אפס כאמור בתקנת משנה (ב) בתחנת דלק אלא תמורת תלושי מכירה שהנפיק המנהל.

           (ד)  בתקנה זו, "נציג" או "נציגות מדינת חוץ" – כמשמעותם בפרט 3 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 (להלן – תעריף המכס).

מיום 13.2.2019 עד יום 12.2.2020 (לאור פיזור הכנסת ה-22 עד יום 16.6.2020)

הוראת שעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8172 מיום 13.2.2019 עמ' 2238

הוספת פסקה 10(ב)(3)

הנוסח:

(3) ארגון אשר ניתן לו פטור מבלו בהתאם לסעיף 2(5) לצו הבלו על דלק (פטור והשיבון), התשס"ה-2005.

 

מיום 17.6.2020 עד יום 16.6.2021 (לאור פיזור הכנסת ה-23 עד יום 6.7.2021)

הוראת שעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8634 מיום 2.7.2020 עמ' 1716

הוספת פסקה 10(ב)(3)

הנוסח:

(3) ארגון אשר ניתן לו פטור מבלו בהתאם לסעיף 2(5) לצו הבלו על דלק (פטור והשיבון), התשס"ה-2005, ובלבד שהארגון אושר לעניין תקנת משנה זו על ידי המנהל הכללי של משרד הביטחון, המנהל הכללי של משרד האוצר ובאישור מתאם פעולות הממשלה בשטחים.

 

מיום 10.8.2021 עד יום 31.12.2022

הוראת שעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9553 מיום 10.8.2021 עמ' 3930

הוספת פסקה 10(ב)(3)

הנוסח:

(3) ארגון אשר ניתן לו פטור מבלו בהתאם לסעיף 2(5) לצו הבלו על דלק (פטור והשיבון), התשס"ה-2005, ובלבד שהארגון אושר לעניין תקנת משנה זו על ידי המנהל הכללי של משרד הביטחון והמנהל הכללי של משרד האוצר ובאישור מתאם פעולות הממשלה בשטחים.

שיעור אפס בשל מכירת טובין תק' תשל"ו-1976 תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

10א.   על מכירה ממחסן רשוי שאישר המנהל לענין זה, של טובין הפטורים ממלוא המכס על פי פרטים 3, 4, 5 או 11 יחול שיעור אפס, ובלבד שהמכירה נעשתה תמורת מטבע חוץ שהופקד בידי בנק שהוא סוחר מוסמך כמשמעותו בתקנות ההגנה (כספים), 1941.

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3576 מיום 18.8.1976 עמ' 2389

הוספת תקנה 10א

 

מיום 1.3.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 778

פטור ממס במכירת טובין שיעור 0 בשל מכירת טובין

תק' תשס"ד-2004

10ב.   (בוטלה).

מיום 1.3.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 778

הוספת תקנה 10ב

 

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6333 מיום 8.8.2004 עמ' 897

ביטול תקנה 10ב

הנוסח הקודם:

שיעור אפס על רהיטים

10ב. המס על מכירת רהיטים שאינם טעוני מס קניה למי שזכאי לרכוש רהיטים בפטור ממס קניה בשל כניסתו לישראל, יהיה בשיעור אפס, ובלבד שנתקיימו תנאי הפטור ממס קניה.

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

10ג.   (בוטלה).

מיום 1.10.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4993 מיום 31.12.1986 עמ' 262

הוספת תקנה 10ג

 

מיום 22.6.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ב מס' 5686 מיום 22.6.1995 עמ' 1546

ביטול תקנה 10ג

הנוסח הקודם:

מדינה גובלת

10ג. הרפובליקה הערבית של מצרים היא מדינה גובלת לענין סעיף 30(א) לחוק.

טובין שיובאו משטח מוחזק

11.   טובין למעט רכב מנועי כמשמעותו בכלל 4 לכללים לפרק 87 לתעריף המכס, שיובאו מאזור כמשמעותו בסעיף 44(4) לחוק - פטורים ממס ביבואם.

תנאים להחלת פטור על עסקה באבנים יקרות תק' (מס' 6) תשמ"ב-1982

11א.   (א)  בתקנה זו –

           "אבן יקרה" ו"עסקה" - כמשמעותן בסעיף 33 לחוק;

           "בורסה" - הבורסה לאבני חן בע"מ;

           "חשבונית" - חשבונית עסקה או חשבונית מס;

           "לקוח" - עוסק הקונה אבן יקרה ושכל עסקאותיו באבנים יקרות, לרבות יהלומים כמשמעותם בסעיף 33 לחוק;

           "מוכר" - עוסק המוכר אבן יקרה או נותן שירות לגביה;

           "מספר רישום" - מספר רישומו של עוסק לצורך מס ערך מוסף.

           (ב)  פטור ממס על עסקה מותנה באלה:

(1)   בחשבונית שעל המוכר להוציא (בתקנת משנה זו - חשבונית) יפורט שמה של האבן היקרה וכן יירשם משקלה והמחיר לקרט;

(2)   אם המוכר חבר בורסה יודפס בכותרת של החשבונית "חבר בורסה מספר..." ויירשם מספרו;

(3)   לצד שם הלקוח בחשבונית יווסף מספר הרישום שלו ואם הוא חבר בורסה יווסף גם "חבר בורסה מספר..." ויירשם מספרו;

(4)   על המקור של החשבונית - לרבות על ההעתק שהמוכר חייב בשמירתו - יחתום הלקוח אישית על הצהרה זו:

"הצהרה

1.     אני החתום מטה

שם הלקוח מען העסק מספר הרישום

מצהיר בזה כי כל עסקאותי הם באבנים יקרות בלבד ועסקה זו היא במהלך עסקי.

2.     אני מנהל פנקסים שהם לפחות מערכת חשבונות, כמשמעה בתקנה 11 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976.

                                                        _____________

                                                                                חתימה וחותמת"

(5)   המוכר מנהל פנקסים כאמור בפסקה (4).

מיום 2.7.1982

תק' (מס' 6) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4377 מיום 2.7.1982 עמ' 1269

הוספת תקנה 11א

החזר מס לתיירים תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998

11ב.   לענין סעיף 30(א)(1) יחול שיעור אפס על מכירת טובין לתייר היוצא מישראל עם הטובין, אם שילם התייר, בעת קבלת החזר מס הערך המוסף, הוצאות כפי שנקבעו בהסכם בין מדינת ישראל לבין מי שבאמצעותו מוחזר המס.

מיום 29.10.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5933 מיום 29.10.1998 עמ' 38

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998 (תיקון) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6026 מיום 27.3.2000 עמ' 411

הוספת תקנה 11ב

 

תנאים להחלת שיעור אפס תק' (מס' 5) תשמ"ד-1984 תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986 תק' (מס' 2) תשנ"א-1991 תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' תשנ"ט-1998

12.   (א)  שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(1), (2), (4), (5), (7) ו-(8) לחוק מותנה בכך שיוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו כל אלה:

 

 

 

 

תק' תשנ"ט-1998

(1)   נרשמו בספרי החשבונות של העוסק מחיר העסקה, לרבות דרך התשלום והמטבע שבו שולמה;

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979 תק' תשמ"א-1980

(2)   בידי העוסק הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה, ולענין החלת שיעור אפס על פי סעיף 3(א)(8) לחוק, בידיו רישום של שם התייר, מענו הקבוע ומספר דרכונו, והוצאה חשבונית המפרטת את השירות שניתן לו;

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979 תק' תשמ"א-1980

(3)   לענין השירותים המפורטים בסעיף 30(א)(8)(ב), (ג) ו-(ד) - בחשבונית שהוצאה לתייר צויינו מספר הרישוי של הרכב, ולפי הענין - שם הנהג של הרכב;

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979 תק' (מס' 3) תשל"ט-1979 תק' תשמ"א-1980

(4)   לענין אספקת ארוחות כאמור בסעיף 30(א)(8)(ד), כאשר אלה הוכנו בידי עוסק אחר בעד המסיע - בחשבונית המוצאת למסיע צויין מספר הרישוי של האוטובוס.

 

תק' (מס' 5) תשמ"ד-1984 תק' תשנ"ט-1998

           (ב)  בתקנה זו –

           "איגרת מדינת ישראל" - (נמחקה);

           "תשלום במטבע חוץ" - (נמחקה).

תק' תשנ"ט-1998

           (ג)   (נמחקה).

תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

           (ג1) הוראות תקנה זו לא יחולו על מכירת טובין במחסן רשוי ליוצאים מישראל, שחל לגביה סעיף 30(א)(4) לחוק.

תק' תשל"ז-1977 תק' (מס' 3) תשנ"ב-1992 תק' תשנ"ט-1998

           (ד)  החלת שיעור אפס על מכירת טובין על מנת שיועברו למחסן רשוי על פי סעיף 30(א)(3) לחוק מותנה בהחסנת הטובין במחסן הרשוי על פי הוראות פקודת המכס ותקנותיה.

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3576 מיום 18.8.1976 עמ' 2389

הוספת תקנת משנה 12(ג)

 

מיום 1.7.1976

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3950 מיום 27.2.1979 עמ' 761

(א) החלת שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(1), (2) ו-(3) סעיף 30(א)(1), (5), (7) ו-(8) לחוק מותנה באלה:

(1) העסקה נעשתה תמורת מטבע חוץ;

(2) מטבע החוץ הופקד בידי בנק שהוא סוחר מוסמך לענין תקנות ההגנה (כספים), 1941;

(3) בידי העוסק הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה, ולענין החלת שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(3) סעיף 30(א)(8) לחוק, בידיו רישום של שם התייר, מענו הקבוע ומספר דרכונו, והוצאה חשבונית המפרטת את השירות שניתן לו.

(4) לענין השירותים המפורטים בסעיף 30(א)(8)(ב), (ג) ו-(ד) - בחשבונית המס שהוצאה לתייר צויינו מספר הרישוי של הרכב, ולפי הענין - שם הנהג של הרכב;

(5) לענין אספקת ארוחות כאמור בסעיף 30(א)(8)(ד), כאשר אלה הוכנו בידי עוסק אחר בעד המסיע - בחשבונית המס המוצאת למסיע צויין מספר הרישוי של האוטובוס.

 

מיום 13.3.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3676 מיום 13.3.1977 עמ' 1162

הוספת תקנת משנה 12(ד)

 

מיום 1.8.1979

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4009 מיום 26.7.1979 עמ' 1646

(4) לענין השירותים המפורטים בסעיף 30(א)(8)(ב), (ג) ו-(ד) - בחשבונית המס בחשבונית שהוצאה לתייר צויינו מספר הרישוי של הרכב, ולפי הענין - שם הנהג של הרכב;

(5) לענין אספקת ארוחות כאמור בסעיף 30(א)(8)(ד), כאשר אלה הוכנו בידי עוסק אחר בעד המסיע - בחשבונית המס בחשבונית המוצאת למסיע צויין מספר הרישוי של האוטובוס.

 

מיום 1.10.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4169 מיום 1.10.1980 עמ' 38

(1) העסקה נעשתה תמורת מטבע חוץ;

(2) מטבע החוץ הופקד בידי בנק שהוא סוחר מוסמך לענין תקנות ההגנה (כספים), 1941;

(1) לענין סעיף 30(א) (1), (5) ו-(7), העסקה נעשתה תמורת מטבע חוץ שהופקד בידי בנק שהוא סוחר מוסמך כמשמעותו בחוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978.

(3) (2) בידי העוסק הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה, ולענין החלת שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(8) לחוק, בידיו רישום של שם התייר, מענו הקבוע ומספר דרכונו, והוצאה חשבונית המפרטת את השירות שניתן לו.

(4) (3) לענין השירותים המפורטים בסעיף 30(א)(8)(ב), (ג) ו-(ד) - בחשבונית שהוצאה לתייר צויינו מספר הרישוי של הרכב, ולפי הענין - שם הנהג של הרכב;

 

מיום 1.3.1981

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4333 מיום 31.3.1982 עמ' 806

(1) לענין סעיף 30(א) (1), (5) ו-(7), העסקה נעשתה תמורת מטבע חוץ שהופקד בידי בנק שהוא סוחר מוסמך כמשמעותו בחוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978; ובלבד שלענין סעיף 30(א)(1) יראו עסקה כעסקה שנעשתה תמורת מטבע חוץ גם אם נתקבלו מתקציב המדינה תקבולים במטבע ישראלי בקשר לעסקה.

 

מיום 6.7.1984

תק' (מס' 5) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4662 מיום 6.7.1984 עמ' 1926

(א) החלת שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(1), (5), (7) ו-(8) לחוק מותנה באלה:

(1) לענין סעיף 30(א) (1), (5) ו-(7), העסקה נעשתה תמורת מטבע חוץ שהופקד בידי בנק שהוא סוחר מוסמך כמשמעותו בחוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978; ובלבד שלענין סעיף 30(א)(1) יראו עסקה כעסקה שנעשתה תמורת מטבע חוץ גם אם נתקבלו מתקציב המדינה תקבולים במטבע ישראלי בקשר לעסקה.

(א) שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(1), (5), (7) ו-(8) לחוק מותנה בכך שיוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו כל אלה:

(1) מחיר העסקה שולם למוכר, או לנותן השירות, לפי הענין, במטבע חוץ שהופקד מיד לאחר התשלום בידי בנק שהוא סוחר מוסמך כמשמעותו בחוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978 (בתקנה זו – בנק) אלא שלענין סעיף 30(א)(1) יראו כמטבע חוץ גם תקבול מתקציב המדינה במטבע ישראלי הקשור במשירין לעסקה;

(2) בידי העוסק הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה, ולענין החלת שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(8) לחוק, בידיו רישום של שם התייר, מענו הקבוע ומספר דרכונו, והוצאה חשבונית המפרטת את השירות שניתן לו.

(3) לענין השירותים המפורטים בסעיף 30(א)(8)(ב), (ג) ו-(ד) - בחשבונית שהוצאה לתייר צויינו מספר הרישוי של הרכב, ולפי הענין - שם הנהג של הרכב;

(4) לענין אספקת ארוחות כאמור בסעיף 30(א)(8)(ד), כאשר אלה הוכנו בידי עוסק אחר בעד המסיע - בחשבונית המוצאת למסיע צויין מספר הרישוי של האוטובוס.

(ב) לענין תקנה זו, "מטבע חוץ" – לרבות שיקים, המחאות נוסעים או כרטיסי אשראי אם הם נפרעים במטבע חוץ, וכן המחאות נוסעים בלירות בתמורה לתשלום מטבע חוץ, העברות והמחאות מחשבון בנק מיוחד מסוג עובר ושב, שבו הופקד פקדון בלירות מהמרת מטבע חוץ, והמחאות בנקאיות מהמרת מטבע חוץ.

(ב) בתקנה זו –

"איגרת מדינת ישראל" – כהגדרתה בהיתר הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978;

"תשלום במטבע חוץ" – תשלום בכל אחד מאלה:

(1) מזומן;

(2) המחאת נוסעים או שיק, הנקובים ונפרעים במטבע חוץ, שנמשכו כדין;

(3) תשלום כדין במטבע חוץ על פי כרטיס אשראי;

(4) העברת מטבע חוץ מחוץ לישראל או מפקדון לא תושב של תושב חוץ לפקדון תושב של המוכר או של נותן השירות, לפי הענין;

(5) העברת מטבע חוץ בנתקבל מחוץ לישראל לפקדון תושב של המוכר או נותן השירות לפי הענין על פי הוראות סעיף 2 להיתר לסוכני נסיעות שניתן מכוח סעיף 9 לחוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978;

(6) שיק בנקאי בשקלים שהוצא במישרין תמורת פדיון מוקדם באותו בנק של אגרת מדינת ישראל בידי תייר;

(7) אופן תשלום אחר שיקבע המפקח על מטבע חוץ בידיעת ועדת הכספים של הכנסת.

 

מיום 16.2.1986

תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4903 מיום 16.2.1986 עמ' 518

(א) שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(1), (4), (5), (7) ו-(8) לחוק מותנה בכך שיוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו כל אלה:

(1) מחיר העסקה שולם למוכר, או לנותן השירות, לפי הענין, במטבע חוץ שהופקד מיד לאחר התשלום בידי בנק שהוא סוחר מוסמך כמשמעותו בחוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978 (בתקנה זו – בנק) או שהופקד כאמור בחשבון בנק בחוץ לארץ על פי היתר מכוח אותו חוק אלא שלענין סעיף 30(א)(1) יראו כמטבע חוץ גם תקבול מתקציב המדינה במטבע ישראלי הקשור במשירין לעסקה;

 

מיום 12.3.1991

תק' (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5340 מיום 12.3.1991 עמ' 721

(א) שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(1), (4), (5), (7) ו-(8) לחוק מותנה בכך שיוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו כל אלה:

(1) מחיר העסקה שולם למוכר, או לנותן השירות, לפי הענין, במטבע חוץ שהופקד מיד לאחר התשלום בידי בנק שהוא סוחר מוסמך כמשמעותו בחוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978 (בתקנה זו – בנק) או שהופקד כאמור בחשבון בנק בחוץ לארץ על פי היתר מכוח אותו חוק או שנהגו בו באופן אחר אלא שלענין סעיף 30(א)(1) יראו כמטבע חוץ גם תקבול מתקציב המדינה במטבע ישראלי הקשור במשירין לעסקה;

 

מיום 27.2.1992

תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5423 מיום 27.2.1992 עמ' 824

הוספת תקנת משנה 12(ג1)

 

מיום 21.5.1992

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5444 מיום 21.5.1992 עמ' 1102

(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על מכירת אספקה לכלי שיט או כלי טיס העומדים לצאת אל מחוץ לישראל אם האספקה נמכרה ממחסן רשוי שאושר לענין סעיף 30(א)(1) סעיף 30(א)(4) לחוק ופקיד המכס המוסמך אישר את האספקה בטופס אספקה או ברשימון יצוא.

(ג1) הוראות תקנה זו לא יחולו על מכירת טובין במחסן רשוי ליוצאים מישראל, שחל לגביה סעיף 30(א)(4) לחוק.

(ד) החלת שיעור אפס על מכירת טובין על מנת שיועברו למחסן רשוי על פי סעיף 30(א)(1) סעיף 30(א)(3) ו-(4) לחוק מותנה, בנוסף לאמור בתקנת משנה (א), גם בהחסנת הטובין במחסן הרשוי על פי הוראות פקודת המכס ותקנותיה.

 

מיום 1.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ב מס' 5686 מיום 22.6.1995 עמ' 1546

(א) שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(1), (2), (4), (5), (7) ו-(8) לחוק מותנה בכך שיוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו כל אלה:

 

מיום 20.10.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5932 מיום 20.10.1998 עמ' 30

12. (א) שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(1), (2), (4), (5), (7) ו-(8) לחוק מותנה בכך שיוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו כל אלה:

(1) מחיר העסקה שולם למוכר, או לנותן השירות, לפי הענין, במטבע חוץ שהופקד מיד לאחר התשלום בידי בנק שהוא סוחר מוסמך כמשמעותו בחוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978 (בתקנה זו – בנק) או שהופקד כאמור בחשבון בנק בחוץ לארץ על פי היתר מכוח אותו חוק או שנהגו בו באופן אחר אלא שלענין סעיף 30(א)(1) יראו כמטבע חוץ גם תקבול מתקציב המדינה במטבע ישראלי הקשור במשירין לעסקה;

(1) נרשמו בספרי החשבונות של העוסק מחיר העסקה לרבות דרך התשלום והמטבע שבו שולמה;

(2) בידי העוסק הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה, ולענין החלת שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(8) לחוק, בידיו רישום של שם התייר, מענו הקבוע ומספר דרכונו, והוצאה חשבונית המפרטת את השירות שניתן לו.

(3) לענין השירותים המפורטים בסעיף 30(א)(8)(ב), (ג) ו-(ד) - בחשבונית שהוצאה לתייר צויינו מספר הרישוי של הרכב, ולפי הענין - שם הנהג של הרכב;

(4) לענין אספקת ארוחות כאמור בסעיף 30(א)(8)(ד), כאשר אלה הוכנו בידי עוסק אחר בעד המסיע - בחשבונית המוצאת למסיע צויין מספר הרישוי של האוטובוס.

(ב) בתקנה זו –

"איגרת מדינת ישראל" – כהגדרתה בהיתר הפיקוח על המטבע, התשל"ח- 1978;

"תשלום במטבע חוץ" – תשלום בכל אחד מאלה:

(1) מזומן;

(2) המחאת נוסעים או שיק, הנקובים ונפרעים במטבע חוץ, שנמשכו כדין;

(3) תשלום כדין במטבע חוץ על פי כרטיס אשראי;

(4) העברת מטבע חוץ מחוץ לישראל או מפקדון לא תושב של תושב חוץ לפקדון תושב של המוכר או של נותן השירות, לפי הענין;

(5) העברת מטבע חוץ בנתקבל מחוץ לישראל לפקדון תושב של המוכר או נותן השירות לפי הענין על פי הוראות סעיף 2 להיתר לסוכני נסיעות שניתן מכוח סעיף 9 לחוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978;

(6) שיק בנקאי בשקלים שהוצא במישרין תמורת פדיון מוקדם באותו בנק של אגרת מדינת ישראל בידי תייר;

(7) אופן תשלום אחר שיקבע המפקח על מטבע חוץ בידיעת ועדת הכספים של הכנסת.

(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על מכירת אספקה לכלי שיט או כלי טיס העומדים לצאת אל מחוץ לישראל אם האספקה נמכרה ממחסן רשוי שאושר לענין סעיף 30(א)(4) לחוק ופקיד המכס המוסמך אישר את האספקה בטופס אספקה או ברשימון יצוא.

(ג1) הוראות תקנה זו לא יחולו על מכירת טובין במחסן רשוי ליוצאים מישראל, שחל לגביה סעיף 30(א)(4) לחוק.

(ד) החלת שיעור אפס על מכירת טובין על מנת שיועברו למחסן רשוי על פי סעיף 30(א)(3) ו-(4) לחוק מותנה, בנוסף לאמור בתקנת משנה (א), גם בהחסנת הטובין במחסן הרשוי על פי הוראות פקודת המכס ותקנותיה.

 

סייג לשיעור אפס בשל שירותים תק' (מס' 2) תשל"ט-1979 תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 תק' (מס' 3)  תשנ"ז-1997 תק' תש"ס-2000

12א.   (א)  לענין סעיף 30(א)(5) לחוק, לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לגבי נכס המצוי בישראל אלא אם הוכיח נותן השירות, להנחת דעתו של המנהל, כי תמורת השירות מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס.

 

 

תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 תק' (מס' 6) תשמ"ד-1984

           (ב)  תקנת משנה (א) לא תחול אם הוכח להנחת דעתו של המנהל אחת מאלה:

 

תק' (מס' 6) תשמ"ד-1984

(1)   כי הנכס שלגביו ניתן השירות הוא כלי שיט, כלי טיס או כלי קיבול במשמע אמנת מכס בדבר כלי קיבול ופרוטוקול החתימה (כתבי אמנה 677, כרך 17, עמ' 407);

תק' (מס' 6) תשמ"ד-1984 תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986

(2)   כי מטרת השירות הוא ייצואם של הטובין מישראל, והשירות ניתן בפועל בידי האדם שרכש את הטובין בשביל תושב חוץ – והכל אם הטובין אכן יוצאו;

תק' תשע"ז-2017

(3)   כי הנכס שלגביו ניתן השירות הוא דלק אשר יובא לישראל לשם אחסנתו או הולכתו בצנרת, לרבות פריקתו, טעינתו והוספת תוספים, ובלבד שהנכס יוצא בפועל; לעניין זה, "דלק" – נפט גולמי ותזקיקיו, למעט גז פחמימני מעובה (גפ"מ) כהגדרתו בצו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס"ד-2004.

תק' (מס' 4) תשנ"ב-1992

           (ג)   לענין סעיף 30(א)(5) לחוק לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן שירות לתושב חוץ אחר בעת שהותו בישראל והשירות איננו מסוג השירותים המפורטים בסעיף 30(א)(8) לחוק ובתקנה 12ב; הוראה זו לא תחול על השטת תייר בכלי שיט ממקום בישראל למקום אחר בישראל על הספקת ארוחות לתייר בידי המשיט אגב השטה כאמור בין אם הוא מספקן במישרין ובין בעקיפין.

תק' (מס' 2) תש"ס-2000

           (ד)[1] לענין סעיף 30(א)(5) לחוק, לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לגבי עשיית הסכם שתושב ישראל צד לו, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

(1)   נותן השירות הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי תמורת השירות מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס;

(2)   השירות הוא מסוג השירותים הזכאים לשיעור אפס מכוח סעיף 30(א)(8) לחוק.

מיום 1.7.1976

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3950 מיום 27.2.1979 עמ' 762

הוספת תקנה 12א

 

מיום 1.6.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4133 מיום 9.6.1980 עמ' 1807

12א. (א) לענין סעיף 30(א)(5) לחוק לא ייחול שיעור אפס על שירות שניתן לגבי נכס המצוי בישראל אלא אם הוכיח נותן השירות, להנחת דעתו של המנהל, כי מחיר השירות מהווה חלק מן המחיר המקובל של הכנס לפי סעיף 131 לפקודת המכס.

(ב) תקנת משנה (א) לא תחול אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי מטרת השירות הוא ייצואם של הטובין מישראל, והטובין אכן יוצאו.

 

מיום 27.2.1979

תק' (מס' 6) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4676 מיום 31.7.1984 עמ' 2114

(ב) תקנת משנה (א) לא תחול אם הוכח להנחת דעתו של המנהל אחת מאלה:

(1) כי הנכס שלגביו ניתן השירות הוא כלי שיט, כלי טיס או כלי קיבול במשמע אמנת מכס בדבר כלי קיבול ופרוטוקול החתימה (כתבי אמנה 677, כרך 17, עמ' 407);

(2) כי מטרת השירות הוא ייצואם של הטובין מישראל, והטובין אכן יוצאו;

 

מיום 16.2.1986

תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4903 מיום 16.2.1986 עמ' 518

(ב) תקנת משנה (א) לא תחול אם הוכח להנחת דעתו של המנהל אחת מאלה:

(1) כי הנכס שלגביו ניתן השירות הוא כלי שיט, כלי טיס או כלי קיבול במשמע אמנת מכס בדבר כלי קיבול ופרוטוקול החתימה (כתבי אמנה 677, כרך 17, עמ' 407);

(2) כי מטרת השירות הוא ייצואם של הטובין מישראל, והטובין אכן יוצאו והשירות ניתן בפועל בידי האדם שרכש את הטובין בשביל תושב חוץ – והכל אם הטובין אכן יוצאו;

 

מיום 31.5.1992

תק' (מס' 4) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5446 מיום 31.5.1992 עמ' 1114

הוספת תקנת משנה 12(ג)

 

מיום 1.7.1990

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ב מס' 5686 מיום 22.6.1995 עמ' 1546

הוספת פסקה 12א(ב)(3)

 

מיום 17.6.1997

תק' (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5835 מיום 17.6.1997 עמ' 860

(א) לענין סעיף 30(א)(5) לחוק לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לגבי נכס המצוי בישראל אלא אם הוכיח נותן השירות, להנחת דעתו של המנהל, כי מחיר השירות מהווה חלק מן המחיר המקובל של הכנס לפי סעיף 131 לפקודת המכס; לענין זה, "נכס" – לרבות זכות בתאגיד, ניירות ערך ומסמכים סחירים וזכויות בהם.

 

מיום 27.3.2000

תק' (מס' 2) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6026 מיום 27.3.2000 עמ' 411

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6090 מיום 1.3.2001 עמ' 498

הוספת תקנת משנה 12א(ד)

 

מיום 15.4.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6025 מיום 16.3.2000 עמ' 400

(א) לענין סעיף 30(א)(5) לחוק לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לגבי נכס המצוי בישראל אלא אם הוכיח נותן השירות, להנחת דעתו של המנהל, כי מחיר השירות מהווה חלק מן המחיר המקובל של הכנס לפי סעיף 131 לפקודת המכס; לענין זה, "נכס" – לרבות זכות בתאגיד, ניירות ערך ומסמכים סחירים וזכויות בהם כי תמורת השירות מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס.

 

מיום 6.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7799 מיום 6.4.2017 עמ' 952

החלפת פסקה 12א(ב)(3)

הנוסח הקודם:

(3) כי הנכס שלגביו ניתן השירות הוא נפט שיובא לישראל לשם הולכתו אל מחוץ לישראל בקו הצינור כהגדרתו בשטר הזכיון שבתוספת א' לחוק זכיון צינור הנפט, תשכ"ח-1968, ובלבד שהנפט יוצא בפועל.

שירותים אגב לינה תק' (מס' 2) תשל"ט-1979 תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

12ב.   אלה יהיו השירותים הנוספים לענין סעיף 30(א)(8)(א) לחוק, ובלבד שניתנו לתייר בבית המלון שבו הוא לן מאת בית המלון ובחשבונית המוצאת לתייר צויין בנפרד כל שירות כאמור שניתן, ולצידו מחירו:

(1)   אספקת מזון ומשקאות;

(2)   שימוש בבריכת שחיה ושימושים נלווים לשירות זה;

(3)   שירותי כביסה;

(4)   השכרת מכשיר טלוויזיה לשימוש בחדרו של התייר;

(5)   שימוש במיתקן סאונה ושירותים נלווים לשירות זה;

תק' תשמ"ט-1989

(6)   שימוש בטלפון, בטלקס ובפקסימיליה;

(7)   שימוש במתקני ספורט ובריאות;

תק' תשמ"ט-1989

(8)   תרגום מסמכים, ניסוח מכתבים, עבודות הדפסה ושירותי משרד אחרים.

מיום 1.7.1976

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3950 מיום 27.2.1979 עמ' 762

הוספת תקנה 12ב

 

מיום 1.8.1979

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4009 מיום 26.7.1979 עמ' 1646

12ב. אלה יהיו השירותים הנוספים לענין סעיף 30(א)(8)(א) לחוק, ובלבד שניתנו לתייר בבית המלון שבו הוא לן מאת בית המלון ובחשבונית המס ובחשבונית המוצאת לתייר צויין בנפרד כל שירות כאמור שניתן, ולצידו מחירו:

 

מיום 1.4.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5169 מיום 15.3.1989 עמ' 530

(6) שימוש בטלפון, בטלקס בטלקס ובפקסימיליה;

(7) שימוש במתקני ספורט ובריאות;

(8) תרגום מסמכים, ניסוח מכתבים, עבודות הדפסה ושירותי משרד אחרים.

פרק ה' – ניכוי מס תשומות

חשבונית מס שלא על שם העוסק תק' (מס' 2)  תשמ"א-1980

12ג.   על אף האמור בסעיף 38 לחוק, רשאי המנהל להכיר לצורך ניכוי מס תשומות, בחשבונית מס שהוצאה לסוגי עוסקים או לעוסק פלוני שלא על שמם, אם הוכח להנחת דעתו, כי התשומות שימשו לצרכי עסקם ומס התשומות הוא בעד טלפון, מים, גז, חשמל או הוצאות כיוצא באלה.

מיום 16.10.1980

תק' (מס' 2) תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4171 מיום 16.10.1980 עמ' 61

הוספת תקנה 12ג

ניכוי מס תשומות של בעל מחסן רשוי תק' תשמ"ט-1989

12ד.   (א)  על אף האמור בסעיף 38 לחוק, בעל רשיון של מחסן רשוי, כמשמעותו בפקודת המכס, אשר שילם בשל טובין מוחסנים מכס לפי סעיף 83 או 84 לפקודת המכס ומס לפי הוראות סעיף 144 לחוק, יהא רשאי לנכות כמס תשומות את המס ששילם והמפורט בשובר לקופה ובהודעת החיוב שהוצאה לאותו ענין.

           (ב)  הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו –

(1)   על כפל המס שניתן להטילו לפי סעיף 144 לחוק;

(2)   לגבי טובין כאמור, שהמס בשלהם ניתן להיפרע בידי בעל המחסן הרשוי, על פי ביטוח או חוזה שיפויים.

מיום 1.4.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5169 מיום 15.3.1989 עמ' 530

הוספת תקנה 12ד

ניכוי מס תשומות בידי עוסק זעיר תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

13.   (א)  עוסק זעיר זכאי לנכות בתקופת דו"ח פלונית את מלוא מס התשומות לאותה תקופה.

           (ב)  היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית, לרבות עודף מס תשומות מתקופות דו"ח קודמות הניתן לניכוי כאמור בתקנת משנה (ג), עודף על המס שהעוסק הזעיר חייב בו, לא יוחזר לו העודף אלא ייזקף לזכותו של העוסק בחשבונו בהנהלת המס.

           (ג)   העוסק יהיה רשאי לנכות את הסכום העומד לזכותו מהמס המגיע ממנו לתקופות הדיווח שלאחר מכן.

           (ד)  עוסק זעיר שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי הוא מחסל את עסקו רשאי לקבל החזר מס תשומות שלא נוכה.

מיום 1.3.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 778

החלפת תקנה 13

הנוסח הקודם:

13. (א) עוסק זעיר זכאי לנכות בתקופת דו"ח פלונית את מלוא מס התשומות לאותה תקופה, ובלבד שמס התשומות לאותה תקופה בצירוף יתרת מס התשומות שלא נוכתה בתקופות דיווח קודמות, לא יעלה על המס המגיע ממנו לאותה תקופת דו"ח.

(ב) יתרת מס התשומות שעוסק הזעיר רשאי לנכותה, כאמור בתקנת משנה (א) תצורף למס התשומות הניתן לניכוי בתקופת הדו"ח לאחריה, בכפוף לאמור בתקנת משנה (א).

(ג) עוסק זעיר שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי הוא מחסל את עסקו, רשאי לקבל החזר מס התשומות שלא נוכה.

החזרת מס עודף תק' תש"ם-1980 תק' תשנ"ג-1993

13א.   (א)  היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית של עוסק מורשה עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, יוחזר לו העודף כמפורט בתקנת משנה (ב).

תקנה (מס' 2) תשנ"א-1991 תק' תשנ"ג-1993 תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 6)  תשנ"ז-1997

           (ב)  (1)   לצורך קבלת כל עודף מס תשומות שיש להחזירו לפי תקנה זו או לפי כל דין אחר או כל סכום אחר שיש להחזירו לפי סעיף 105(ג) לחוק (להלן - העודף), על עוסק או נציגו, אם מונה לו נציג לפי החוק, להודיע למנהל בעת הרישום לפי סעיף 52 לחוק את פרטי חשבון הבנק של העוסק שלזכותו ייזקף העודף.

                 (2)   (א)   לא נמסרה הודעה כאמור בפסקה (1) או שחל שינוי כלשהו בפרטי חשבון הבנק - יודיע על כך העוסק או נציגו, לפי הענין, בטופס הודעה בדבר פרטי בנק שקבע המנהל;

תק' (מס' 6)  תשנ"ז-1997

(ב)   הודעה בדבר פרטי בנק תוגש לאחד מסניפי הבנקים האמורים בתוספת השלישית ותאושר בידי הבנק, או תוזן ישירות בידי מייצג, כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, למחשב של שירות עיבודים ממוכנים של משרד האוצר;

תק' (מס' 6)  תשנ"ז-1997

(ג)    העודף ייזקף לזכות חשבון הבנק המצויין בהודעה בדבר פרטי בנק תוך 30 ימים או מיום הזנתה למחשב כאמור בפסקת משנה (ב); לא צויינו כל הפרטים בהודעה או לא צויינו נכונה - ייזקף העודף תוך 30 ימים מהיום שבו הושלמו או תוקנו הפרטים.

מיום 1.8.1979

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4009 מיום 26.7.1979 עמ' 1646

הוספת תקנה 13א

 

מיום 1.2.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4091 מיום 14.2.1980 עמ' 1011

החלפת תקנה 13א

הנוסח הקודם:

13א. (א) היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית של עוסק מורשה, לרבות עודף מס תשומות מתקופות דו"ח קודמות הניתן לניכוי כאמור בתקנת משנה (ב), עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, והעודף הוא בסכום נמוך מ-5,000 לירות, לא יוחזר העודף אלא ייזקף לזכותו של העוסק בחשבונו בהנהלת המס.

(ב) העוסק המורשה רשאי לנכות את הסכום העומד לזכותו כאמור בתקנת משנה (א) מהמס המגיע ממנו לתקופות הדיווח שלאחר מכן, בדרך שהורה המנהל.

(ג) על אף האמור בתקנה זו רשאי המנהל להחזיר עודף מס תשומות גם בסכום נמוך מ-5,000 לירות אם הוכח להנחת דעתו כי נתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן, ורשאי הוא להתנות את ההחזר בתנאים:

(1) העסק הוא בשלבי הקמה ובעלו נרשם כעוסק לפי סעיף 52(ב) לחוק;

(2) העוסק המורשה מחסל את עסקו;

(3) עיקר עסקיו של העוסק המורשה בעסקאות עליהן חל שיעור אפס;

(4) בכל אחד מהדו"חות שהגיש העוסק המורשה לשתי תקופות הדיווח הרצופות שקדמו לדו"ח הפלוני, מס התשומות בהם עודף על המס שהוא נתחייב בו, והעודף היה קטן מ-5,000 לירות.

 

מיום 28.10.1980

תק' (מס' 3) תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4174 מיום 28.10.1980 עמ' 98

(ב) היה מס התשומות בתקופת הדיווח הרצופה הבאה, לרבות עודף מס התשומות מתקופת הדיווח הקודמת, עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, יחולו כללים אלה:

(1) היה העודף נמוך מ-5000 לירות – לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה השלישית;

(2) היה העודף בסכום 5000 לירות ומעלה יוחזר העודף על ידי זיכוי חשבונו של העוסק בבנק.

(ג) היה מס התשומות בתקופת הדיווח הרצופה השלישית, לרבות עודף מס תשומות מתקופות דיווח קודמות, עודף על המס שהוא חייב בו – יוחזר העודף על ידי זיכוי חשבונו של העוסק בבנק.

(ד) תקנה זו לא תחול אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיים אחד מאלה:

(1) העסק הוא בשלבי הקמה ובעלו נרשם כעוסק לפי סעיף 52(ב) לחוק;

(2) העוסק המורשה מחסל את עסקו;

(3) עיקר עסקיו של העוסק המורשה בעסקאות שעליהן חל שיעור אפס,

ורשאי המנהל במקרים האמורים להתנות את החזר עודף מס התשומות לעוסק פלוני בתנאים שקבע.

(ה) כל עודף מס תשומות שיש להחזירו לפי תקנה זו או לפי כל דין אחר ייזקף לזכות חשבוו של העוסק בבנק שעליו הודיע העוסק.

(ה) (ו) הסכומים הנקובים בתקנה זו יותאמו ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של כל שנה לעליית מדד המחירים לצרכן ליום ה-15 לחודשש שקדם למועד ההתאמה; סכום הנקוב בתקנת משנה (א) שהותאם כאמור יעוגל ל-5000 הלירות הקרובות, ואילו סכומים אחרים הנקובים בתשנה זו שהותאמו כאמור יעוגלו ל-1000 הלירות הקרובות.

 

מיום 1.10.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4993 מיום 31.12.1986 עמ' 262

(ה) כל עודף מס תשומות שיש להחזירו לפי תקנה זו או לפי כל דין אחר ייזקף לזכות חשבוו של העוסק בבנק שעליו הודיע העוסק; אדם שמונה לו נציג לפי הוראות החוק – לאותו חשבון בבנק שעליו הודיע לנציג.

 

מיום 1.1.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5003 מיום 5.2.1987 עמ' 398

(ו) הסכומים הנקובים בתקנה זו יותאמו ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה לעליית מדד המחירים לצרכן ליום ה-15 לחודשש שקדם למועד ההתאמה; סכום הנקוב בתקנת משנה (א) שהותאם כאמור יעוגל ל-5000 הלירות הקרובות, ואילו סכומים אחרים הנקובים בתשנה זו שהותאמו כאמור יעוגלו ל-1000 הלירות הקרובות.

 

מיום 1.3.1987

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5015 מיום 19.3.1987 עמ' 639

החלפת תקנת משנה 13א(ו)

הנוסח הקודם:

(ו) הסכומים הנקובים בתקנה זו יותאמו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה לעליית מדד המחירים לצרכן ליום ה-15 לחודשש שקדם למועד ההתאמה; סכום הנקוב בתקנת משנה (א) שהותאם כאמור יעוגל ל-5000 הלירות הקרובות, ואילו סכומים אחרים הנקובים בתשנה זו שהותאמו כאמור יעוגלו ל-1000 הלירות הקרובות.

 

מיום 1.1.1988

הודעה תשמ"ח-1988

י"פ תשמ"ח מס' 3534 מיום 7.3.1988 עמ' 1122

(א) היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית של עוסק מורשה עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, והעודף הוא בסכום נמוך מ-300,000 לירות 1,827 שקלים חדשים, לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה הבאה.

(ב) היה מס התשומות בתקופת הדיווח הרצופה הבאה, לרבות עודף מס התשומות מתקופת הדיווח הקודמת, עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, יחולו כללים אלה:

(1) היה העודף נמוך מ-5000 לירות 341 שקלים חדשים – לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה השלישית;

(2) היה העודף בסכום 5000 לירות 341 שקלים חדשים ומעלה יוחזר העודף.

 

מיום 1.7.1988

הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988

י"פ תשמ"ח מס' 3576 מיום 4.8.1988 עמ' 3017

(א) היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית של עוסק מורשה עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, והעודף הוא בסכום נמוך מ-1,827 2003 שקלים חדשים, לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה הבאה.

(ב) היה מס התשומות בתקופת הדיווח הרצופה הבאה, לרבות עודף מס התשומות מתקופת הדיווח הקודמת, עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, יחולו כללים אלה:

(1) היה העודף נמוך מ-341 374 שקלים חדשים – לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה השלישית;

(2) היה העודף בסכום 341 374 שקלים חדשים ומעלה – יוחזר העודף.

 

מיום 1.1.1989

הודעה תשמ"ט-1989

י"פ תשמ"ט מס' 3614 מיום 23.1.1989 עמ' 1232

(א) היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית של עוסק מורשה עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, והעודף הוא בסכום נמוך מ-2003 2,143 שקלים חדשים, לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה הבאה.

(ב) היה מס התשומות בתקופת הדיווח הרצופה הבאה, לרבות עודף מס התשומות מתקופת הדיווח הקודמת, עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, יחולו כללים אלה:

(1) היה העודף נמוך מ-374 400 שקלים חדשים – לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה השלישית;

(2) היה העודף בסכום 374 400 שקלים חדשים ומעלה – יוחזר העודף.

 

מיום 1.7.1989

הודעה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5220 מיום 21.9.1989 עמ' 1451

(א) היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית של עוסק מורשה עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, והעודף הוא בסכום נמוך מ-2,143 2,381 שקלים חדשים, לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה הבאה.

(ב) היה מס התשומות בתקופת הדיווח הרצופה הבאה, לרבות עודף מס התשומות מתקופת הדיווח הקודמת, עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, יחולו כללים אלה:

(1) היה העודף נמוך מ-400 444 שקלים חדשים – לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה השלישית;

(2) היה העודף בסכום 400 444 שקלים חדשים ומעלה – יוחזר העודף.

 

מיום 1.1.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5246 מיום 1.2.1990 עמ' 339

(א) היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית של עוסק מורשה עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, והעודף הוא בסכום נמוך מ-2,381 2,570 שקלים חדשים, לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה הבאה.

(ב) היה מס התשומות בתקופת הדיווח הרצופה הבאה, לרבות עודף מס התשומות מתקופת הדיווח הקודמת, עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, יחולו כללים אלה:

(1) היה העודף נמוך מ-444 479 שקלים חדשים – לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה השלישית;

(2) היה העודף בסכום 444 479 שקלים חדשים ומעלה – יוחזר העודף.

 

מיום 1.7.1990

הודעה (מס' 3) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5286 מיום 16.8.1990 עמ' 976

(א) היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית של עוסק מורשה עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, והעודף הוא בסכום נמוך מ-2,570 2,783 שקלים חדשים, לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה הבאה.

(ב) היה מס התשומות בתקופת הדיווח הרצופה הבאה, לרבות עודף מס התשומות מתקופת הדיווח הקודמת, עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, יחולו כללים אלה:

(1) היה העודף נמוך מ-479 519 שקלים חדשים – לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה השלישית;

(2) היה העודף בסכום 479 519 שקלים חדשים ומעלה – יוחזר העודף.

 

מיום 1.1.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5329 מיום 3.2.1991 עמ' 489

(א) היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית של עוסק מורשה עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, והעודף הוא בסכום נמוך מ-2,783 3,043 שקלים חדשים, לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה הבאה.

(ב) היה מס התשומות בתקופת הדיווח הרצופה הבאה, לרבות עודף מס התשומות מתקופת הדיווח הקודמת, עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, יחולו כללים אלה:

(1) היה העודף נמוך מ-519 567 שקלים חדשים – לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה השלישית;

(2) היה העודף בסכום 519 567 שקלים חדשים ומעלה – יוחזר העודף.

 

מיום 1.4.1991

תק' (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5340 מיום 12.3.1991 עמ' 721

החלפת תקנת משנה 13א(ה)

הנוסח הקודם:

(ה) כל עודף מס תשומות שיש להחזירו לפי תקנה זו או לפי כל דין אחר ייזקף לזכות חשבוו של העוסק בבנק שעליו הודיע העוסק; אדם שמונה לו נציג לפי הוראות החוק – לאותו חשבון בבנק שעליו הודיע לנציג.

 

מיום 1.7.1991

הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5370 מיום 11.7.1991 עמ' 1041

(א) היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית של עוסק מורשה עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, והעודף הוא בסכום נמוך מ-3,043 3,283 שקלים חדשים, לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה הבאה.

(ב) היה מס התשומות בתקופת הדיווח הרצופה הבאה, לרבות עודף מס התשומות מתקופת הדיווח הקודמת, עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, יחולו כללים אלה:

(1) היה העודף נמוך מ-567 612 שקלים חדשים – לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה השלישית;

(2) היה העודף בסכום 567 612 שקלים חדשים ומעלה – יוחזר העודף.

 

מיום 1.1.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"א מס' 5416 מיום 27.1.1992 עמ' 698

(א) היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית של עוסק מורשה עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, והעודף הוא בסכום נמוך מ-3,283 3,595 שקלים חדשים, לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה הבאה.

(ב) היה מס התשומות בתקופת הדיווח הרצופה הבאה, לרבות עודף מס התשומות מתקופת הדיווח הקודמת, עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, יחולו כללים אלה:

(1) היה העודף נמוך מ-612 670 שקלים חדשים – לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה השלישית;

(2) היה העודף בסכום 612 670 שקלים חדשים ומעלה – יוחזר העודף.

 

מיום 30.7.1992

הודעה (מס' 3) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5462 מיום 30.7.1992 עמ' 1410

(א) היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית של עוסק מורשה עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, והעודף הוא בסכום נמוך מ-3,595 3,749 שקלים חדשים, לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה הבאה.

(ב) היה מס התשומות בתקופת הדיווח הרצופה הבאה, לרבות עודף מס התשומות מתקופת הדיווח הקודמת, עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, יחולו כללים אלה:

(1) היה העודף נמוך מ-670 699 שקלים חדשים – לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה השלישית;

(2) היה העודף בסכום 670 699 שקלים חדשים ומעלה – יוחזר העודף.

 

מיום 1.1.1993

הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5500 מיום 11.2.1993 עמ' 384

(א) היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית של עוסק מורשה עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, והעודף הוא בסכום נמוך מ-3,749 3,903 שקלים חדשים, לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה הבאה.

(ב) היה מס התשומות בתקופת הדיווח הרצופה הבאה, לרבות עודף מס התשומות מתקופת הדיווח הקודמת, עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, יחולו כללים אלה:

(1) היה העודף נמוך מ-699 728 שקלים חדשים – לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה השלישית;

(2) היה העודף בסכום 699 728 שקלים חדשים ומעלה – יוחזר העודף.

 

מיום 1.4.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5520 מיום 2.5.1993 עמ' 789

הגבלת ניכוי מס תשומות החזרת מס עודף

13א. (א) היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית של עוסק מורשה עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, והעודף הוא בסכום נמוך מ- 3,903 שקלים חדשים, לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה הבאה.

(א) היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית של עוסק מורשה עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, יוחזר לו העודף כמפורט בתקנת משנה (ב).

(ב) היה מס התשומות בתקופת הדיווח הרצופה הבאה, לרבות עודף מס התשומות מתקופת הדיווח הקודמת, עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, יחולו כללים אלה:

(1) היה העודף נמוך מ- 728 שקלים חדשים – לא יוחזר העודף, והעוסק המורשה יהא רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח הרצופה השלישית;

(2) היה העודף בסכום 728 שקלים חדשים ומעלה – יוחזר העודף.

(ג) היה מס התשומות בתקופת הדיווח הרצופה השלישית, לרבות עודף מס תשומות מתקופות דיווח קודמות, עודף על המס שהוא חייב בו – יוחזר העודף.

(ד) תקנה זו לא תחול אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיים אחד מאלה:

(1) העסק הוא בשלבי הקמה ובעלו נרשם כעוסק לפי סעיף 52(ב) לחוק;

(2) העוסק המורשה מחסל את עסקו;

(3) עיקר עסקיו של העוסק המורשה בעסקאות שעליהן חל שיעור אפס,

ורשאי המנהל במקרים האמורים להתנות את החזר עודף מס התשומות לעוסק פלוני בתנאים שקבע.

(ה) (ב) (1) לצורך קבלת כל עודף מס תשומות שיש להחזירו לפי תקנה זו או לפי כל דין אחר (להלן - העודף), על עוסק או נציגו, אם מונה לו נציג לפי החוק, להודיע למנהל בעת הרישום לפי סעיף 52 לחוק את פרטי חשבון בבנק שלזכותו ייזקף העודף.

(2) (א) לא נמסרה הודעה כאמור בפסקה (1) או שחל שינוי כלשהו בפרטי חשבון הבנק - יודיע על כך העוסק או נציגו, לפי הענין, בטופס הודעה בדבר פרטי בנק שקבע המנהל;

(ב) הודעה בדבר פרטי בנק תוגש לאחד מסניפי הבנקים האמורים בתוספת השלישית ותאושר בידי הבנק;

(ג) העודף ייזקף לזכות חשבון הבנק המצויין בהודעה בדבר פרטי בנק תוך 30 ימים או מיום אישור הבנק על גבי ההודעה; לא צויינו על הפרטים בהודעה או לא צויינו נכונה – ייזקף העודף תוך 30 ימים מהיום שבו הושלמו או תוקנו הפרטים.

(ו) הסכומים הנקובים בתקנה זו יתואמנו במועדים ובדרך האמורים בתקנה 25(ב).

 

מיום 22.6.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ב מס' 5686 מיום 22.6.1995 עמ' 1546

(ב) (1) לצורך קבלת כל עודף מס תשומות שיש להחזירו לפי תקנה זו או לפי כל דין אחר או כל סכום אחר שיש להחזירו לפי סעיף 105(ג) לחוק (להלן - העודף), על עוסק או נציגו, אם מונה לו נציג לפי החוק, להודיע למנהל בעת הרישום לפי סעיף 52 לחוק את פרטי חשבון בבנק שלזכותו ייזקף העודף.

 

מיום 31.10.1997

תק' (מס' 6) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5855 מיום 1.10.1997 עמ' 1267

(ב) (1) לצורך קבלת כל עודף מס תשומות שיש להחזירו לפי תקנה זו או לפי כל דין אחר או כל סכום אחר שיש להחזירו לפי סעיף 105(ג) לחוק (להלן - העודף), על עוסק או נציגו, אם מונה לו נציג לפי החוק, להודיע למנהל בעת הרישום לפי סעיף 52 לחוק את פרטי החשבון בבנק פרטי חשבון הבנק של העוסק שלזכותו ייזקף העודף.

(2) (א) לא נמסרה הודעה כאמור בפסקה (1) או שחל שינוי כלשהו בפרטי חשבון הבנק - יודיע על כך העוסק או נציגו, לפי הענין, בטופס הודעה בדבר פרטי בנק שקבע המנהל;

(ב) הודעה בדבר פרטי בנק תוגש לאחד מסניפי הבנקים האמורים בתוספת השלישית ותאושר בידי הבנק, או תוזן ישירות בידי מייצג, כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, למחשב של שירות עיבודים ממוכנים של משרד האוצר;

(ג) העודף ייזקף לזכות חשבון הבנק המצויין בהודעה בדבר פרטי בנק תוך 30 ימים או מיום אישור הבנק על גבי ההודעה או מיום הזנתה למחשב כאמור בפסקת משנה (ב); לא צויינו על הפרטים בהודעה או לא צויינו נכונה – ייזקף העודף תוך 30 ימים מהיום שבו הושלמו או תוקנו הפרטים.

איסור לנכות מס תשומות על רכב מנועי תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

14.   (א)  המס שהוטל על מכירת רכב פרטי לעוסק או על ייבוא רכב כאמור בידי עוסק לא יהיה ניתן לניכוי.

 

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978 תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

           (ב)  הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו במקרים הבאים:

 

תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986

(1)   (בוטלה);

(2)   הייבוא או הרכישה נעשו –

(א)   בידי עוסק שעיקר עסקו מכירת רכב, לרבות רכב פרטי משומש לגבי רכב שאין בו שימוש ואינו מיועד לשימוש לבד ממכירתו במהלך העסק;

תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 תק' (מס' 2)  תשנ"ז-1997

(ב)   בידי עוסק אחר אם הרכב משמש אך ורק לאחד מאלה:

ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה;

להשכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב;

להסעת נוסעים במהלך העסק, בידי מי שעסקו הסעת נוסעים;

לסיורים וטיולי שטח, בידי מי שעסקו ארגון סיורים או טיולים כאמור.

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3576 מיום 18.8.1976 עמ' 2389

החלפת פסקה 14(ב)(2)

הנוסח הקודם:

(2) להשכרת רכב קצרת מועד בידי עוסק שעיסוקו בכך ושלא בתנאי מקח-אגב-שכירות;

 

מיום 13.3.1977

תק' (מס' 2) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3676 מיום 13.3.1977 עמ' 1163

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו אם היבוא או הרכישה נעשו בידי עוסק שעיקר עיסקו מכירת רכב לרבות רכב פרטי משומוש או אם הרכב משמש לאחד מאלה:

 

מיום 1.3.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 779

החלפת תקנת משנה 14(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו אם היבוא או הרכישה נעשו בידי עוסק שעיקר עיסקו מכירת רכב לרבות רכב פרטי משומוש או אם הרכב משמש לאחד מאלה:

(1) ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה;

(2) להשכרת רכב;

(3) להולכת סיור כמשמעותה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הולכת סיור ברכב פרטי), תש"ך-1960.

 

מיום 1.8.1979

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4009 מיום 26.7.1979 עמ' 1646

14. (א) מס תשומות ששולם על רכישתו או יבואו של רכב פרטי, לא יהיה ניתן לניכוי.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו אם היבוא או הרכישה נעשו – הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו במקרים הבאים:

(1) המס שולם על השכרת הרכב לעוסק, ובלבד שתקופות ההשכרה המצטברות של אותו רכב לאותו עוסק במשך 18 חודשים רצופים כולל תקופת ההשכרה האמורה לא עלו על שלושה חדשים.

(2) הייבוא או הרכישה נעשו -

(1) (א) בידי עוסק שעיקר עסקו מכירת רכב, לרבות רכב פרטי משומש לגבי רכב שאין בו שימוש ואינו מיועד לשימוש לבד ממכירתו במהלך העסק;

(2) (ב) בידי עוסק אחר אם הרכב משמש אך ורק לאחד מאלה:

ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה;

להשכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב;

להולכת סיור כמשמעותה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הולכת סיור ברכב פרטי), תש"ך-1960.

 

מיום 1.6.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4133 מיום 9.6.1980 עמ' 1807

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו במקרים הבאים:

(1) המס שולם על השכרת הרכב לעוסק, ובלבד שתקופות ההשכרה המצטברות של אותו רכב לאותו עוסק במשך 18 חודשים רצופים כולל תקופת ההשכרה האמורה לא עלו על שלושה חדשים.

(2) הייבוא או הרכישה נעשו -

(א) בידי עוסק שעיקר עסקו מכירת רכב, לרבות רכב פרטי משומש לגבי רכב שאין בו שימוש ואינו מיועד לשימוש לבד ממכירתו במהלך העסק;

(ב) בידי עוסק אחר אם הרכב משמש אך ורק לאחד מאלה:

ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה;

להשכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב;

להולכת סיור כמשמעותה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הולכת סיור ברכב פרטי), תש"ך-1960.

 

מיום 1.6.1986

תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4936 מיום 1.6.1986 עמ' 946

ביטול פסקה 14(ב)(1)

הנוסח הקודם:

(1) המס שולם על השכרת הרכב לעוסק, ובלבד שתקופות ההשכרה המצטברות של אותו רכב לאותו עוסק במשך 18 חודשים רצופים כולל תקופת ההשכרה האמורה לא עלו על שלושה חדשים.

 

מיום 1.4.1997

תק' (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5819 מיום 20.3.1997 עמ' 488

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו במקרים הבאים:

(1) (בוטלה);

(2) הייבוא או הרכישה נעשו –

(א) בידי עוסק שעיקר עסקו מכירת רכב, לרבות רכב פרטי משומש לגבי רכב שאין בו שימוש ואינו מיועד לשימוש לבד ממכירתו במהלך העסק;

(ב) בידי עוסק אחר אם הרכב משמש אך ורק לאחד מאלה:

ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה;

להשכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב;

להסעת נוסעים במהלך העסק, בידי מי שעסקו הסעת נוסעים;

לסיורים וטיולי שטח, בידי מי שעסקו ארגון סיורים או טיולים כאמור.

מס תשומות בדירת מגורים תק' (מס' 6) תשמ"ד-1984

15.   עוסק לא יהא רשאי לנכות מס תשומות על רכישת דירת מגוריו או על בנייתה, כולה או מקצתה, ולא את מס התשומות על השירותים שקיבל לצורך רכישתה או בנייתה אם הדירה משמשת או תשמש גם כמקום עסקו.

מיום 31.7.1984

תק' (מס' 6) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4676 מיום 31.7.1984 עמ' 2114

החלפת תקנה 15

הנוסח הקודם:

15. עוסק שמקום עסקו הוא בדירת מגוריו, לא יהא רשאי לנכות מס תשומות על רכישת הדירה ועל השירותים שקיבל לצורך רכישתה.

מס תשומות על טובות הנאה תק' (מס' 5) תשמ"ב-1982

15א.   (א)  בתקנה זו –

           "תשומה", בשל עובד - נכס או שירות כגון ארוחה, דיור, מתנה או בידור, המיועדים להנאתם, לתועלתם, לרווחתם או לטובתם של העובד או של בן-משפחתו;

           "עובד" - לרבות אדם שיש לו חלק בבעלות בעסק או אחד ממנהליו.

           (ב)  מס תשומות שנתחייב בו עוסק על תשומה בשל עובדו אינו ניתן לניכוי אלא אם הוכח, להנחת דעתו של המנהל, כי התשומה נמכרה לעובד או ניתנה לו כשירות, והמכירה או מתן השירות כלולים בדו"ח תקופתי של העוסק כעסקאות חייבות במס שמחירן נקבע לפי הוראות סעיף 10 לחוק.

מיום 1.7.1982

תק' (מס' 5) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4372 מיום 24.6.1982 עמ' 1232

הוספת תקנה 15א

מס תשומות על אירוח

16.   לא יהא ניתן לניכוי מס תשומות בשל הוצאות אירוח, פרט לניכוי מס תשומות על הוצאה לאירוח אדם מחוץ לארץ.

מס תשומות על יבוא בידי סוכן ליבוא אישי תק' (מס' 2)  תש"ם-1980

16א.   לא יהא ניתן לניכוי מס תשומות ששולם על יבוא טובין על פי רשמון יבוא הרשום על שמו של סוכן ליבוא אישי, אם הטובין מיובאים ביבוא אישי עבור יחידים;

           לענין תקנה זו, "סוכן ליבוא אישי" ו"יחיד" - כמשמעותם בצו יבוא חפשי, תשל"ח-1978.

מיום 9.6.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4133 מיום 9.6.1980 עמ' 1807

הוספת תקנה 16א

בשימוש לצורך עצמי תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

17.   בשימוש לצורך עצמי שהוא עסקה החייבת במס יוציא העוסק חשבונית ערוכה על שמו הוא במועד שנקבע בסעיף 46 לחוק.

מיום 13.3.1977

תק' (מס' 2) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3676 מיום 13.3.1977 עמ' 1163

ביטול תקנה 17

הנוסח הקודם:

מס תשומות על נכסים שסעיף 5 לחוק חל עליהם

17. מס תשומות בשל נכסים שנקבע להם תשלום מס על ההפרש בין מחירם בעת המכירה לבין מחירם בעת הרכישה על פי סעיף 5 לחוק לא יהא ניתן לניכוי.

 

מיום 1.7.1976

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3950 מיום 27.2.1979 עמ' 762

הוספת תקנה 17

תשומות לעסק לצרכים אחרים תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982

18.[2]   (א)  בלי לפגוע בהוראות פרק זה, מס תשומות בשל רכישת נכסים או בשל קבלת שירותים לשימוש בעסקאות שלגביהן מותר מס התשומות בניכוי (להלן בתקנה זו - לצרכי העסק) וגם לשימוש בעסקאות שלגביהן אין מס התשומות מותר בניכוי או לכל שימוש אחר (להלן בתקנה זו - שלא לצרכי העסק) - יהא ניתן לניכוי בשיעור יחסי שהוא כיחס השימוש לצרכי העסק לכלל השימוש.

           (ב)  היה בשימוש שלא לצרכי עסק, שימוש בלתי מסויים ינהגו לפי הכללים כדלהלן –

(1)   קבע המנהל את החלק היחסי לשימוש שלא לצרכי עסק, יראו את קביעתו כשומה וינהגו על פיה, כל עוד לא נקבע אחרת;

(2)   לא קבע המנהל את החלק היחסי, ועיקר השימוש בנכס או בשירות הוא לצרכי עסק, רשאי העוסק לנכות שני שלישים ממס התשומות;

(3)   לא קבע המנהל את החלק היחסי ועיקר השימוש בנכס או בשירות הוא שלא לצרכי עסק, רשאי העוסק לנכות רבע ממס התשומות.

תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982

           (ג)   (בוטלה).

מיום 6.5.1982

תקנת משנה 18(ג) מיום 1.4.1982

תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4345 מיום 6.5.1982 עמ' 946

18. (א) בלי לפגוע באמור בתקנות 14(א), 15 ו-16, מס תשומות על רכישת נכסים או קבלת שירותים המשמשים לצרכי העסק ולצרכים אחרים, יהא ניתן לניכוי בשיעור יחסי שהוא כיחס השימוש העסקי לכלל השימוש.

(א) בלי לפגוע בהוראות פרק זה, מס תשומות בשל רכישת נכסים או בשל קבלת שירותים לשימוש בעסקאות שלגביהן מותר מס התשומות בניכוי (להלן בתקנה זו - לצרכי העסק) וגם לשימוש בעסקאות שלגביהן אין מס התשומות מותר בניכוי או לכל שימוש אחר (להלן בתקנה זו - שלא לצרכי העסק) - יהא ניתן לניכוי בשיעור יחסי שהוא כיחס השימוש לצרכי העסק לכלל השימוש.

(ב) היה בשימוש שלא לצרכי עסק, שימוש בלתי מסויים ינהגו לפי הכללים כדלהלן –

(1) קבע המנהל את החלק היחסי לשימוש שלא לצרכי עסק, יראו את קביעתו כשומה וינהגו על פיה, כל עוד לא נקבע אחרת;

(2) לא קבע המנהל את החלק היחסי, ועיקר השימוש בנכס או בשירות הוא לצרכי עסק, רשאי העוסק לנכות שני שלישים ממס התשומות;

(3) לא קבע המנהל את החלק היחסי ועיקר השימוש בנכס או בשירות הוא שלא לצרכי עסק, רשאי העוסק לנכות רבע ממס התשומות.

(ג) עוסק רשאי לנכות את מלוא מס התשומות על נכסים ושירות כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), אם ירשום בפנקסי החשבונות שהוא מנהל – יחיד, לא יאוחר משלושה חדשים לאחר תופ שנת המס או תקופת השומה המיוחדת שהותרה לו לענין מס הכנסה וחבר-בני-אדם, לא יאוחר מחמישה חדשים לאחר תום שנת המס – את חלק מס התשומות שלא ניתן לניכוי לפי תקנה זו, כשימוש לצורך עצמי וידווח על כך כחלק מעיסקאותיו בדו"ח התקופתי הקרוב.

תק' (מס' 2)  תשנ"ו-1996

19.   (בוטלה).

מיום 18.5.1994

תק' (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5615 מיום 21.7.1994 עמ' 1197

19. (א) מס ששולם על פי החיקוקים המפורטים להלן יהא ניתן לניכוי כאילו היה מס תשומות, אם בידי העוסק רשימון יבוא או חשבונית מס, כמשמעותם באותם החיקוקים:

(1) תוספת ד' לצו בדבר תעריפי מכס (מס' 103) (יהודה והשומרון), תשכ"ז-1967;

(2) תוספת ב' לתקנות בדבר בלו על מוצרים מקומיים (אזור יהודה והשומרון), תשל"ו-1976;

(3) תוספת ד' לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937, באזור רצועת עזה;

(4) תוספת ב' לתקנות בדבר בלו על מוצרים מקומיים (אזור רצועת עזה), תשל"ו-1976.

(ב) על אף האמור התקנת משנה (א), לא תותר בניכוי חשבונית מס שהוצאה לתושב ישראל בידי תושב שטחי עזה ויריחו הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלשתינאית על פי ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו שנחתם בקהיר בין ישראל לבין הארגון לשחרור פלסטין ביום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994), זולת אם נתקיימו התנאים שעליהם הורה המנהל לשם וידוא אמינותה.

 

מיום 22.6.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ב מס' 5686 מיום 22.6.1995 עמ' 1546

ביטול תקנת משנה 19(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור התקנת משנה (א), לא תותר בניכוי חשבונית מס שהוצאה לתושב ישראל בידי תושב שטחי עזה ויריחו הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלשתינאית על פי ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו שנחתם בקהיר בין ישראל לבין הארגון לשחרור פלסטין ביום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994), זולת אם נתקיימו התנאים שעליהם הורה המנהל לשם וידוא אמינותה.

 

מיום 18.6.1996

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5764 מיום 18.6.1996 עמ' 1148

ביטול תקנה 19

הנוסח הקודם:

ניכוי מס תשומות ששולם בשטח מוחזק

19. (א) מס ששולם על פי החיקוקים המפורטים להלן יהא ניתן לניכוי כאילו היה מס תשומות, אם בידי העוסק רשימון יבוא או חשבונית מס, כמשמעותם באותם החיקוקים:

(1) תוספת ד' לצו בדבר תעריפי מכס (מס' 103) (יהודה והשומרון), תשכ"ז-1967;

(2) תוספת ב' לתקנות בדבר בלו על מוצרים מקומיים (אזור יהודה והשומרון), תשל"ו-1976;

(3) תוספת ד' לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937, באזור רצועת עזה;

(4) תוספת ב' לתקנות בדבר בלו על מוצרים מקומיים (אזור רצועת עזה), תשל"ו-1976.

(ב) (בוטלה).

פרק ו' – דו"חות

תקופת דיווח לענין סעיף 67 תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

20.   (א)  בתקנות אלה –

           "תקנות הרישום" - תקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976;

           "השנה הקובעת" - תקופה של שנים עשר חדשים רצופים המסתיימת ב-31 באוגוסט של שנת המס שחלפה;

           (ב)  תקופת דו"ח של עוסק לענין סעיף 67 לחוק תהא בת חודש ותחילתה באחד בחודש.

תק' (מס' 2)  תשס"ח-2008 הודעה (מס' 3) תשע"א-2011 (הוראת שעה) (מס' 2) תשע"ג-2013

           (ג)   (1)   על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהיה תקופת הדוח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 910,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;

(2)   הסכום הנקוב בפסקה (1) יתואם ב-1 בספטמבר של כל שנה בדרך האמורה בתקנה 25(ב) ויעוגל ל-5,000 השקלים החדשים הקרובים;

(3)   עוסק שפעל רק בחלק מן השנה הקובעת או שמחזור עסקאותיו לשנה הקובעת אינו ידוע מסיבה אחרת, יחושב מחזור עסקאותיו כאמור בתקנה 14 לתקנות הרישום;

(4)   עוסק שנרשם לפי תקנות הרישום ביום ל' בשבט תשמ"ז (1 במרס 1987) או לאחריו, ייקבע מחזור עסקאותיו לענין פסקה (1) על פי מחזור העסקאות שהצהיר בטופס הרישום ותקופת הדו"ח תהא בתוקף עד ה-31 בדצמבר 1987;

(5)   על אף האמור בפסקה (1), רשאי המנהל להתיר לעוסק, בתנאים שיורה, להגיש דו"ח תקופתי כאמור בתקנת משנה (ב).

           (ד)  עוסק שהחוק הוחל לגביו לראשונה שלא באחד בחודש פלוני, תהא תקופת הדיווח הראשונה שלו התקופה המתחילה ביום שבו הוחל לגביו החוק כאמור עד תום אותו חודש או עד תום החדשיים, הכל לפי הענין.

           (ה)  בסעיף 1 לחוק, בהגדרת "מחזור עסקאות של עוסק" ובתקנה 14 לתקנות הרישום, יקראו, לענין תקנות אלה, בכל מקום שבו נאמר "שנת מס שחלפה" או "שנת המס שחלפה" כאילו נאמר "שנה קובעת" או "השנה הקובעת".

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3576 מיום 18.8.1976 עמ' 2389

(ה) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ד), עוסק מורשה שתקנת משנה (ג) אינה חלה עליו תהא תקופת הדו"ח הראשונה שלו חודש יולי 1976 בלבד, והדו"ח יוגש בחודש ספטמבר אולם לא יאוחר מיום כ' באלול תשל"ו (15 בספטמבר 1976).

(ה) (ו) עוסק שהחל לפעול לאחר תחילתו של החוק, יגיש את הדו"ח התקופתי הראשון לגבי עסקאות שעשה, במועד הקבוע בתקנות משנה (ב) או (ג), לפי הענין, לאחר שעבר לפחות חודש מלא אחד מתחילת פעילותו.

 

מיום 1.9.1977

תק' (מס' 4) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3760 מיום 11.9.1977 עמ' 2582

(ב) עוסק מורשה שתקנת משנה (ג) אינה חלה עליו, עוסק זעיר שהספרות האחרונות במספר הרישום שלו הן 00 עד 39, יהיו תקופת הדו"ח שלהם – כדלהלן תקופות הדו"ח של עוסק, למעט עוסק מורשה שתקנת משנה (ג) חלה עליו, יהיו כלהלן:

(1) אפריל – מאי;

(2) יוני – יולי;

(3) אוגוסט – ספטמבר;

(4) אוקטובר – נובמבר;

(5) דצמבר – ינואר;

(6) פברואר – מרס;

(ג) עוסקים זעירים אחרים ועוסקים מורשים שהדו"ח הכספי שלהם נערך לשנה המסתיימת ביוני או בדצמבר, יהיו תקופות הדו"ח שלהם כדלהלן תקופות הדו"ח של עוסק מורשה שהדו"ח הכספי שלו נערך לשנה המסתיימת ביוני או בדצמבר יהיו כלהלן:

(1) מאי – יוני;

(2) יולי – אוגוסט;

(3) ספטמבר – אוקטובר;

(4) נובמבר – דצמבר;

(5) ינואר – פברואר;

(6) מרס – אפריל.

 

מיום 1.3.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4591 מיום 5.2.1984 עמ' 914

החלפת תקנה 20

הנוסח הקודם:

20. (א) תקופת דו"ח לענין סעיף 67 לחוק תהא חדשיים.

(ב) תקופות הדו"ח של עוסק, למעט עוסק מורשה שתקנת משנה (ג) חלה עליו, יהיו כלהלן:

(1) אפריל – מאי;

(2) יוני – יולי;

(3) אוגוסט – ספטמבר;

(4) אוקטובר – נובמבר;

(5) דצמבר – ינואר;

(6) פברואר – מרס;

(ג) תקופות הדו"ח של עוסק מורשה שהדו"ח הכספי שלו נערך לשנה המסתיימת ביוני או בדצמבר יהיו כלהלן:

(1) מאי – יוני;

(2) יולי – אוגוסט;

(3) ספטמבר – אוקטובר;

(4) נובמבר – דצמבר;

(5) ינואר – פברואר;

(6) מרס – אפריל.

(ד) תקופת הדו"ח הראשונה של עוסק שהחוק הוחל לגביו לראשונה שלא בתחילת תקופת דו"ח כאמור בתקנות משנה (ב) או (ג) תהא מיום תחולת החוק לגביו עד סוף תקופת דו"ח מלאה ראשונה כאמור.

(ה) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ד), עוסק מורשה שתקנת משנה (ג) אינה חלה עליו תהא תקופת הדו"ח הראשונה שלו חודש יולי 1976 בלבד, והדו"ח יוגש בחודש ספטמבר אולם לא יאוחר מיום כ' באלול תשל"ו (15 בספטמבר 1976).

(ו) עוסק שהחל לפעול לאחר תחילתו של החוק, יגיש את הדו"ח התקופתי הראשון לגבי עסקאות שעשה, במועד הקבוע בתקנות משנה (ב) או (ג), לפי הענין, לאחר שעבר לפחות חודש מלא אחד מתחילת פעילותו.

 

מיום 1.3.1987

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5015 מיום 19.3.1987 עמ' 639

החלפת תקנה 20

הנוסח הקודם:

20. (א) תקופת דו"ח לענין סעיף 67 לחוק תהא בת חודש.

(ב) עוסק שהחוק הוחל לגביו לראשונה שלא באחד בחודש פלוני, תהא תקופת הדיווח הראשונה שלו התקופה המתחילה ביום שבו הוחל לגביו החוק כאמור ועד לתום אותו חודש.

 

מיום 1.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5079 מיום 21.1.1988 עמ' 367

(ג) (1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא תקופת הדו"ח של עוסק בת חדשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 100,000 שקלים חדשים 150,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חדשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחדשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר.

 

מיום 1.9.1989

הודעה תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5232 מיום 7.12.1989 עמ' 111

(ג) (1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא תקופת הדו"ח של עוסק בת חדשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 150,000 210,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חדשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחדשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;

 

מיום 1.9.1990

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5307 מיום 15.11.1990 עמ' 212

(ג) (1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא תקופת הדו"ח של עוסק בת חדשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 210,000 250,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חדשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחדשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;

 

מיום 1.9.1991

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 420

(ג) (1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא תקופת הדו"ח של עוסק בת חדשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 250,000 305,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חדשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחדשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;

 

מיום 1.9.1992

הודעה תשנ"ג-1992

ק"ת תשנ"ג מס' 5477 מיום 1.11.1992 עמ' 31

(ג) (1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא תקופת הדו"ח של עוסק בת חדשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 305,000 330,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חדשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחדשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;

 

מיום 1.9.1993

הודעה תשנ"ג-1994

ק"ת תשנ"ג מס' 5572 מיום 6.1.1994 עמ' 356

(ג) (1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא תקופת הדו"ח של עוסק בת חדשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 330,000 365,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חדשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחדשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;

 

מיום 1.9.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5824 מיום 10.4.1997 עמ' 573

(ג) (1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא תקופת הדו"ח של עוסק בת חדשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 365,000 505,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חדשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחדשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;

 

מיום 1.9.2003

הודעה תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6278 מיום 22.12.2003 עמ' 89

(ג) (1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא תקופת הדו"ח של עוסק בת חדשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 505,000 655,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חדשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחדשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;

 

מיום 1.9.2004

הודעה תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6349 מיום 18.11.2004 עמ' 168

(ג) (1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא תקופת הדו"ח של עוסק בת חדשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 655,000 660,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חדשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחדשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;

 

מיום 1.9.2005

הודעה תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6430 מיום 30.10.2005 עמ' 18

(ג) (1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא תקופת הדוח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 660,000 670,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;

 

מיום 1.9.2006

הודעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6606 מיום 31.7.2007 עמ' 1086

(ג) (1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא תקופת הדוח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 670,000 685,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;

 

מיום 1.1.2008

תק' (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6669 מיום 30.4.2008 עמ' 866

(ג) (1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא תקופת הדוח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 685,000 שקלים חדשים אינו עולה על 800,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;

 

מיום 1.9.2008

הודעה (מס' 3) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6709 מיום 9.9.2008 עמ' 1380

(ג) (1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא תהיה תקופת הדוח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 800,000 835,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;

 

מיום 1.1.2009 עד יום 31.12.2010

הוראת שעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6736 מיום 31.12.2008 עמ' 286

הוראת שעה (תיקון) תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6837 מיום 17.12.2009 עמ' 276

(ג) (1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהיה תקופת הדוח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 835,000 שקלים חדשים אינו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;

 

מיום 1.1.2011 עד יום 31.12.2011

הוראת שעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6964 מיום 11.1.2011 עמ' 492

(ג) (1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהיה תקופת הדוח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 835,000 שקלים חדשים אינו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;

 

מיום 1.9.2011

הודעה (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7029 מיום 31.8.2011 עמ' 1352

(ג) (1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהיה תקופת הדוח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 835,000 910,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;

 

מיום 1.1.2012 עד יום 31.12.2012 (5.5.2013 לאור התפזרות הכנסת ה-18)

הוראת שעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7187 מיום 5.12.2012 עמ' 238

(ג) (1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהיה תקופת הדוח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 910,000 שקלים חדשים אינו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;

 

מיום 13.5.2013 עד יום 31.12.2014 (30.6.2015 לאור התפזרות הכנסת ה-19)

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7249 מיום 13.5.2013 עמ' 1197

(ג) (1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהיה תקופת הדוח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 910,000 שקלים חדשים אינו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;

תק' תשמ"ד-1984

21.   (בוטלה).

מיום 1.3.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 779

החלפת תקנת משנה 21(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) עוסק שנצבר ממנו לרכז את נתוני העסקאות של העסק עד למועד הדיווח שנקבע, ולפי זה אישר לו המנהל דחיה קבועה, רשאי המנהל להתיר לו הגשת דו"ח תקופתי בתום חודש מגמר תקופת הדו"ח שבה אישר לו את הדחיה.

 

מיום 1.3.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4591 מיום 5.2.1984 עמ' 914

ביטול תקנה 21

הנוסח הקודם:

תקופת הדו"ח מיוחדת

21. (א) עוסק מורשה שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי ברוב תקופות הדו"ח יעלה לגביו מס התשומות על המס לתשלום וכן עוסק מורשה שהוא יצואן שהודיע על כך בכתב למנהל תהיה תקופת הדו"ח שלו חודש אחד, החל מתום תקופת הדו"ח הרגילה שבה הוכח או ניתנה הודעה כאמור, לפי הענין.

(ב) על אף האמור בתקנות משנה 20(ב) ו-(ג) רשאי המנהל לפי בקשתו של העוסק, לקבוע לו תקופת דיווח בת חודש ואת מועד תחילתה.

(ג) מי שמבמשך שנתיים לפחות – או במשך תקופה קצרה יותר שאישר המנהל בניסבות מיוחדות – היתה תקופת הדו"ח שלו חודש אחד רשאי לחזור, על פי הודעה מוקדמת למנהל, לתקופת דו"ח כאמור בתקנה 20.

תקופת דו"ח של עוסק באבנים יקרות ושל עוסק תושב אזור אילת תק' תשל"ו-1976 תק' תשמ"ט-1989

21א.   (א)  עוסק שעסקאותיו פטורות ממס לפי סעיף 33 לחוק או עוסק תושב אזור אילת, כהגדרתו בחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה-1985, שעסקאותיו פטורים לפי סעיפים 5 או 6 לחוק האמור, תהא תקופת הדו"ח שלו שנת מס, אולם אם עשה עסקה החייבת במס ידווח עליה בדו"ח תקופתי כאמור בתקנה 20.

           (ב)  מי שתקופת הדו"ח שלו היא אחת לשנה על-פי תקנת משנה (א), יגיש את הדו"ח תוך שבעים וחמישה ימים מתום שנת המס, לגבי שנת המס שחלפה.

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3576 מיום 18.8.1976 עמ' 2389

הוספת תקנה 21א

 

מיום 1.4.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5169 מיום 15.3.1989 עמ' 530

תקופת דו"ח של עוסק  באבנים יקרות ושל עוסק תושב אזור אילת

21א. (א) עוסק שעסקאותיו פטורות ממס לפי סעיף 33 לחוק או עוסק תושב אזור אילת, כהגדרתו בחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה-1985, שעסקאותיו פטורים לפי סעיפים 5 או 6 לחוק האמור, תהא תקופת הדו"ח שלו שנת מס, אולם אם עשה עסקה החייבת במס ידווח עליה בדו"ח תקופתי כאמור בתקנה 20.

(ב) מי שתקופת הדו"ח שלו היא אחת לשנה על-פי תקנת משנה (א), יגיש את הדו"ח תוך שבעים וחמישה ימים מתום שנת המס, לגבי שנת המס שחלפה.

פטורים מהגשת דו"ח

22.   אלה פטורים מהגשת דו"ח:

(1)   עוסק שכל עסקאותיו הן כאמור בסעיף 31(1) או (2) לחוק;

(2)   עוסק זעיר הפטור ממס לפי סעיף 31(3) לחוק.

הגשת דו"ח תק' (מס' 2) תשל"ח-1978 תק' (מס' 3) תשל"ח-1978 תק' (מס' 3) תשמ"א-1980

23.   (א)  דו"ח תקופתי של עוסק יוגש לפי טופס ובמספר עותקים שקבע המנהל, ורשאי הוא לקבוע טפסים שונים לגבי דו"חות בהם יש עודף מס תשומות; העוסק ימלא בדו"ח את כל הפרטים הנדרשים ויחתום אישית במקום המיועד לכך, ואם נבצר ממנו לחתום אישית ייחתם הדו"ח בידי בא כוחו של העוסק, תוך ציון שמו ותפקידו של בא הכוח והעובדה שהעוסק הסמיכו לחתום על הדו"ח בשמו; עוסק שהוא חבר-בני-אדם יציין ליד החתימה שם החותם ותפקידו.

תק' תשמ"ג-1982

           (ב)  (1)   הדו"ח התקופתי יוגש, בצירוף התשלום הנובע ממנו אם נובע כך, לאחד מסניפי הבנקים האמורים בתוספת השלישית, בשעות הבנק המקובלות;

תק' תשמ"ג-1982

(2)   הגשת הדו"ח תהא בחתימת הקופאי וחותמת הבנק על גבי הדו"ח ועל העתק, או על ספח של הדו"ח, לפי הענין; החתימה והחותמת על ההעתק או על הספח יהיו ראיה לקבלת הדו"ח, ואם נבע תשלום מן הדו"ח - גם על התשלום.

תק' תשנ"ג-1993 תק' (מס' 5)  תשנ"ה-1995 הודעה (מס' 2)  תש"ף-2020

           (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,184 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

תק' תשל"ו-1976 תק' (מס' 2) תשל"ח-1978 תק' (מס' 3)  תשמ"א-1980

(ד)  דו"ח של עוסק בעסקת אקראי, יהא בטופס שנקבע לענין רישומו.

 

 

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978 תק' (מס' 3)  תשמ"א-1980

           (ה)  על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי המנהל להתיר לעוסק פלוני או לסוגי עוסקים, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להגיש את הדו"ח התקופתי לאדם שהמנהל קבע לשם כך.

תק' תשנ"ג-1993

           (ו)   הסכום הנקוב בתקנת משנה (ג) יתואם במועדים ובדרך האמורים בתקנה 25(ב).

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3576 מיום 18.8.1976 עמ' 2389

הוספת תקנת משנה 23(ה)

 

מיום 1.3.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 779

23. (א) דו"ח תקופתי של עוסק יוגש לפי טופס ובמספר עותקים שקבע המנהל; העוסק ימלא בדו"ח את כל הפרטים הנדרשים ויחתום אישית במקום המיועד לכך ואם העוסק הוא חבר בני אדם יצויין ליד החתימה שם החותם ותפקידו.

(ב) הדו"ח התקופתי יוגש, בצירוף התשלום הנובע ממנו, לאחד מסניפי הבנקים האמורים בתוספת השלישית, בשעות הבנק המקובלות; הגשת הדו"ח תהא בחתימת הקופאי וחותמת הבנק על קבלת התשלום.

(ג) דו"ח תקופתי שעל פיו אין על העוסק לשלם מס, יישלח בדואר לפי המען המצויין בו.

(ד) דו"ח תקופתי שבו משלם העוסק את המס שלא במזומנים או בשיק יוגש בהנהלת המכס והבלו בירושלים ליד חשב האגף, או באחד ממשרדי אגף המכס והבלו, לידי הקופאי; הגשת הדו"ח תהא בחתימת הקופאי וחותמת המשרד על קבלת התשלום.

(ה) (ג) דו"ח של עוסק בעסקת אקראי יהא בטופס שנקבע לענין רישומו.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי המנהל להתיר לעוסק פלוני או לסוגי עוסקים, מטעמים מיוחדים שירשמו, להגיש את הדו"ח התקופתי לאדם שהמנהל קבע לשם כך.

 

מיום 1.7.1978

תק' (מס' 3) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3855 מיום 1.6.1978 עמ' 1407

(א) דו"ח תקופתי של עוסק יוגש לפי טופס ובמספר עותקים שקבע המנהל; העוסק ימלא בדו"ח את כל הפרטים הנדרשים ויחתום אישית במקום המיועד לכך ואם העוסק הוא חבר בני אדם יצויין ויחתום אישית במקום המיועד לכך, ואם נבצר ממנו לחתום אישית ייחתם הדו"ח בידי בא כוחו של העוסק, תוך ציון שמו ותפקידו של בא הכוח והעובדה שהעוסק הסמיכו לחתום על הדו"ח בשמו; עוסק שהוא חבר-בני-אדם יציין ליד החתימה שם החותם ותפקידו.

 

מיום 28.10.1980

תק' (מס' 3) תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4174 מיום 28.10.1980 עמ' 98

23. (א) דו"ח תקופתי של עוסק יוגש לפי טופס ובמספר עותקים שקבע המנהל דו"ח תקופתי של עוסק יוגש לפי טופס ובמספר עותקים שקבע המנהל, ורשאי הוא לקבוע טפסים שונים לגבי דו"חות בהם יש עודף מס תשומות; העוסק ימלא בו העוסק ימלא בדו"ח את כל הפרטים הנדרשים ויחתום אישית במקום המיועד לכך, ואם נבצר ממנו לחתום אישית ייחתם הדו"ח בידי בא כוחו של העוסק, תוך ציון שמו ותפקידו של בא הכוח והעובדה שהעוסק הסמיכו לחתום על הדו"ח בשמו; עוסק שהוא חבר-בני-אדם יציין ליד החתימה שם החותם ותפקידו.

(ב) הדו"ח התקופתי יוגש, בצירוף התשלום הנובע ממנו הנובע ממנו, אם נובע כך, לאחד מסניפי הבנקים האמורים בתוספת השלישית, בשעות הבנק המקובלות; הגשת הדו"ח תהא בחתימת הקופאי וחותמת הבנק על קבלת התשלום.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות לפחות בסכום הקובע בתקנה 13א(א) ועל החזר העודף אינה חלה תקנה 13א(ד), יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר באזור פעולתו מנהל העוסק את עסקיו, ולענין עוסק שהוא תאגיד – למשרד אשר באזור פעולתו נמצא משרדו של התאגיד.

(ג) (ד) דו"ח של עוסק בעסקת אקראי יהא בטופס שנקבע לענין רישומו.

(ד) (ה) על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי המנהל להתיר לעוסק פלוני או לסוגי עוסקים, מטעמים מיוחדים שירשמו, להגיש את הדו"ח התקופתי לאדם שהמנהל קבע לשם כך.

 

מיום 1.4.1982

תק' תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4434 מיום 5.12.1982 עמ' 330

(ב) (1) הדו"ח התקופתי יוגש, בצירוף התשלום הנובע ממנו, אם נובע כך, לאחד מסניפי הבנקים האמורים בתוספת השלישית, בשעות הבנק המקובלות; הגשת הדו"ח תהא בחתימת הקופאי וחותמת הבנק על קבלת התשלום;

(2) הגשת הדו"ח תהא בחתימת הקופאי וחותמת הבנק על גבי הדו"ח ועל העתק, או על ספח של הדו"ח, לפי הענין; החתימה והחותמת על ההעתק או על הספח יהיו ראיה לקבלת הדו"ח, ואם נבע תשלום מן הדו"ח - גם על התשלום.

 

מיום 21.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5079 מיום 21.1.1988 עמ' 367

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות לפחות בסכום הקובע בתקנה 13א(א) ועל החזר העודף אינה חלה תקנה 13א(ד), יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר באזור פעולתו מנהל העוסק את עסקיו, ולענין עוסק שהוא תאגיד – למשרד אשר באזור פעולתו נמצא משרדו של התאגיד.

 

מיום 2.5.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5520 מיום 2.5.1993 עמ' 790

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות לפחות בסכום הקובע בתקנה 13א(א) ועל החזר העודף אינה חלה תקנה 13א(ד), יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר באזור פעולתו מנהל העוסק את עסקיו.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 3903 שקלים חדשים ומעלה יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק.

(ד) דו"ח של עוסק בעסקת אקראי יהא בטופס שנקבע לענין רישומו.

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי המנהל להתיר לעוסק פלוני או לסוגי עוסקים, מטעמים מיוחדים שירשמו, להגיש את הדו"ח התקופתי לאדם שהמנהל קבע לשם כך.

(ו) הסכום הנקוב בתקנת משנה (ג) יתואם במועדים ובדרך האמורים בתקנה 25(ב).

 

מיום 1.7.1993

הודעה (מס' 3) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1087

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות לפחות בסכום של 3903 4,165 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק.

 

מיום 9.1.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ג מס' 5577 מיום 27.1.1994 עמ' 607

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות לפחות בסכום של 4,165 4,357 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק.

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 3) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5613 מיום 12.7.1994 עמ' 1188

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות לפחות בסכום של 4,357 4,630 שקלים חדשים ומעלה יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק.

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5657 מיום 29.1.1995 עמ' 659

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות לפחות בסכום של 4,630 4,980 שקלים חדשים ומעלה יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק.

 

מיום 1.7.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5694 מיום 27.7.1995 עמ' 1695

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות לפחות בסכום של 4,980 5,130 שקלים חדשים ומעלה יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק.

 

מיום 31.8.1995

תק' (מס' 5) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5695 מיום 1.8.1995 עמ' 1698

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות לפחות בסכום של 5,130 שקלים חדשים ומעלה העולה על 10,000 שקלים חדשים יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 621

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות העולה על 10,000 שקלים חדשים ומעלה בסכום של 10,460 שקלים חדשים ומעלה יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5771 מיום 9.7.1996 עמ' 1432

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות בסכום של 10,460 11,245 שקלים חדשים ומעלה יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.1997

הודעה תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5804 מיום 31.12.1996 עמ' 322

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות בסכום של 11,245 11,613 שקלים חדשים ומעלה יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.7.1997

הודעה (מס' 3) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5842 מיום 24.7.1997 עמ' 946

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות בסכום של 11,613 12,153 שקלים חדשים ומעלה יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5881 מיום 19.2.1998 עמ' 422

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות בסכום של 12,153 12,562 שקלים חדשים ומעלה יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.7.1998

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5948 מיום 27.1.1999 עמ' 301

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות בסכום של 12,562 שקלים חדשים 12,750 שקלים חדשים ומעלה יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5948 מיום 27.1.1999 עמ' 301

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות בסכום של 12,750 שקלים חדשים 13,592 שקלים חדשים ומעלה יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.2000

הודעה תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6025 מיום 16.3.2000 עמ' 407

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות בסכום של 13,592 שקלים חדשים 13,865 שקלים חדשים ומעלה יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.7.2000

הודעה (מס' 2) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6047 מיום 20.7.2000 עמ' 786

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות בסכום של 13,865 שקלים חדשים 13,878 שקלים חדשים ומעלה יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.7.2001

הודעה תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 55

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות בסכום של 13,878 שקלים חדשים 13,977 שקלים חדשים ומעלה יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6153 מיום 18.2.2002 עמ' 450

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות בסכום של 13,977 שקלים חדשים 14,074 שקלים חדשים ומעלה יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.7.2002

הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6189 מיום 13.8.2002 עמ' 1205

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות בסכום של 14,074 שקלים חדשים 14,752 שקלים חדשים ומעלה יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6219 מיום 8.1.2003 עמ' 397

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שבו יש עודף מס תשומות בסכום של 14,752 שקלים חדשים 15,015 שקלים חדשים ומעלה יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.2006

הודעה (מס' 2) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6454 מיום 18.1.2006 עמ' 364

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 15,015 15,342 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.7.2006

הודעה (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6606 מיום 31.7.2007 עמ' 1086

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 15,342 15,535 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.7.2007

הודעה (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6606 מיום 31.7.2007 עמ' 1086

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 15,535 15,577 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6642 מיום 20.1.2008 עמ' 410

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 15,577 15,969 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.7.2008

הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6691 מיום 14.7.2008 עמ' 1132

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 15,969 16,423 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 374

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 16,423 16,689 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.7.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6796 מיום 16.7.2009 עמ' 1146

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 16,689 16,881 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6855 מיום 11.1.2010 עמ' 620

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 16,881 שקלים חדשים 17,326 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.7.2010

הודעה (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6919 מיום 12.8.2010 עמ' 1486

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 17,326 שקלים חדשים 17,392 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 436

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 17,392 שקלים חדשים 17,721 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.7.2011

הודעה (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7018 מיום 26.7.2011 עמ' 1195

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 17,721 שקלים חדשים 18,103 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7092 מיום 16.2.2012 עמ' 798

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,103 שקלים חדשים 18,173 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.7.2012

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7154 מיום 16.8.2012 עמ' 1602

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,173 שקלים חדשים 18,400 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7227 מיום 26.2.2013 עמ' 805

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,400 שקלים חדשים 18,435 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.7.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7271 מיום 25.7.2013 עמ' 1551

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,435 שקלים חדשים 18,566 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7350 מיום 6.3.2014 עמ' 758

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,566 שקלים חדשים 18,787 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7536 מיום 27.7.2015 עמ' 1397

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,787 שקלים חדשים 18,805 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7627 מיום 7.3.2016 עמ' 801

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,805 שקלים חדשים 18,636 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.7.2016

הודעה (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7708 מיום 5.9.2016 עמ' 2208

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,636 שקלים חדשים 18,561 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7791 מיום 21.3.2017 עמ' 889

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,561 שקלים חדשים 18,580 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.7.2017

הודעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7844 מיום 31.7.2017 עמ' 1407

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,580 שקלים חדשים 18,710 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1990

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,710 שקלים חדשים 18,040 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.7.2018

הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8033 מיום 3.7.2018 עמ' 2304

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,040 18,202 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8193 מיום 24.3.2019 עמ' 3047

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,202 18,256 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.7.2019

הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8262 מיום 21.8.2019 עמ' 3596

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,256 18,474 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8347 מיום 10.2.2020 עמ' 600

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,474 18,311 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

מיום 1.7.2020

הודעה (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8685 מיום 10.8.2020 עמ' 1936

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,311 18,184 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

דו"ח נוסף תק' (מס' 2) תשל"ח-1978 תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995

23א.   (א)  עוסק המוכר נכס או נותן שירות לתושב שטחי עזה ויריחו, או הקונה נכס או מקבל שירות מהתושב, יגיש דו"ח נוסף על עסקאות אלה כאמור בסעיף 72 לחוק.

 

תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995

           (ב)  דו"ח נוסף שנדרש עוסק להגישו לפי סעיף 72 לחוק יהא חתום בידי העוסק ואם העוסק הוא חבר בני אדם יצויין ליד החתימה שם החותם ותפקידו.

מיום 1.3.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 779

הוספת תקנה 23א

 

מיום 22.6.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ב מס' 5686 מיום 22.6.1995 עמ' 1546

23א. (א) עוסק המוכר נכס או נותן שירות לתושב שטחי עזה ויריחו, או הקונה נכס או מקבל שירות מהתושב, יגיש דו"ח נוסף על עסקאות אלה כאמור בסעיף 72 לחוק.

(ב) דו"ח נוסף שנדרש עוסק להגישו לפי סעיף 72 לחוק יהא חתום בידי העוסק ואם העוסק הוא חבר בני אדם יצויים ליד החתימה שם החותם ותפקידו.

רישום כעוסק אחר – דיווח תק' תשמ"ז-1986

23ב.   (א)  עוסקים שנרשמו כעוסק אחד יגישו דו"ח תקופתי אחד על כל עסקאותיהם וכך יגישו גם כל דו"ח אחר שיידרשו, אלא אם נקבע או הורה המנהל אחרת.

           (ב)  דו"ח תקופתי כאמור לא יכלול עסקאות שעשו עוסקים בינם לבין עצמם.

תק' תשנ"ג-1993

           (ג)   הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו על עסקה אשר הקונה לא רשאי על פי דין לנכות את מס התשומות הכלול בחשבונית המס שהוצאה בגינה.

מיום 1.10.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4993 מיום 31.12.1986 עמ' 262

הוספת תקנה 23ב

 

מיום 2.5.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5520 מיום 2.5.1993 עמ' 790

הוספת תקנת משנה 23ב(ג)

הגשת דוח תקופתי של עוסק באופן מקוון תק' תשע"ו-2015

23ג.   (א)  בתקנה זו –

           "אישור באמצעות מערכת ממוכנת" – אישור הניתן להפקה כפלט;

           "דוח תקופתי" – דוח תקופתי כאמור בסעיפים 67 ו-67א לחוק, לפי העניין;

           "מערכת ממוכנת" – מערכת מחשבים שבאמצעותה נקלטים דוחות תקופתיים המוגשים באופן מקוון כאמור בסעיף 72א לחוק;

           "פלט" – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

           (ב)  על אף האמור בתקנות 23(א) ו-(ב) –

(1)   עוסק אשר התקיים בו האמור בסעיף 69א(ז) לחוק, יגיש דוח תקופתי באופן מקוון, כאמור בסעיף 72א;

(2)   עוסק אשר לא התקיים בו האמור בפסקה (1), רשאי, לבקשתו, להגיש דוח תקופתי באופן מקוון, באמצעות שם משתמש וסיסמה שיינתנו לו למטרה זו.

           (ג)   לדוח תקופתי כאמור בסעיף קטן (ב) יצורף התשלום הנובע ממנו, אם נובע כך; לעניין זה יראו עוסק כמי שהגיש דוח תקופתי במועד, אם התשלום בוצע בתוך שני ימי עסקים מהיום שבו התקבל הדוח, אך לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת הדוח לפי סעיף 67 לחוק; התשלום יכול שיבוצע באופן מקוון או באחד מסניפי בנק הדואר בשעות הפעילות.

           (ד)  הגיש עוסק דוח תקופתי כאמור בתקנת משנה (ב), יקבל אישור על קליטת הדוח ועל תשלומו כמפורט להלן, אשר יחד יהוו ראיה להגשת הדוח:

(1)   הגיש עוסק דוח תקופתי באופן מקוון בצירוף התשלום הנובע ממנו, יקבל אישור באמצעות מערכת ממוכנת, על הגשת הדוח ותשלומו;

(2)   הגיש עוסק דוח תקופתי באופן מקוון ושילם את התשלום הנובע ממנו בסניף הדואר, יקבל אישור באמצעות מערכת ממוכנת, על הגשת הדוח; חתימת קופאי הבנק וחותמת הבנק על גבי שובר התשלום יהוו אישור על תשלום הדוח.

מיום 1.1.2016

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7593 מיום 31.12.2015 עמ' 472

הוספת תקנה 23ג

שינוי הדו"ח לפי הודעת חיוב וזיכוי תק' תשל"ו-1976

24.   (א)  עוסק מורשה שהוציא הודעת חיוב במס חייב לתקן לפיה את סכום מס התשומות בדו"ח התקופתי של התקופה שבה הוצאה ההודעה.

           (ב)  עוסק המקבל הודעת זיכוי במס חייב לתקן לפיה את סכום מס התשומות בדו"ח התקופתי של התקופה שבה נתקבלה ההודעה.

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3576 מיום 18.8.1976 עמ' 2390

(א) עוסק מורשה שהוציא הודעת חיוב במס חייב לתקן לפיה את סכום מס התשומות בדו"ח התקופתי של התקופה שבה נתקבלה הוצאה ההודעה.

הודעה על הכרה בחוב כחוב אבוד תק' תשס"א-2000

24א.   (א)  בתקנה זו –

           "הודעת זיכוי" - כמשמעותה בסעיף 23א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג-1973 (להלן - ההוראות);

           "חוב אבוד" - סכום מס ששילם עוסק בעד עסקה, ושהוכח להנחת דעתו של המנהל, שהפך להיות אבוד.

           (ב)  עוסק המוציא הודעת זיכוי, בשל חוב אבוד, יגיש למנהל, בנוסף לה, הודעה בכתב שיצורפו לה מסמכים התומכים בעובדות המפורטות בהודעה, לרבות ציון הדוחות התקופתיים שבהם נכללות החשבוניות המתייחסות להודעת הזיכוי; בהודעה יפורטו כל אלה:

(1)   פרטי העסקה שבשלה נוצר החוב;

(2)   פעולות והליכים שנקט העוסק לגביית החוב;

(3)   עובדות אחרות הנוגעות להודעה, שבשלהן הפך החוב לחוב אבוד.

הוראת שעה (מס' 3) תש"ף-2020

           (ג)   הוצאת הודעת הזיכוי והגשת הודעה כאמור בתקנת משנה (ב) ייעשו לאחר שחלפו שישה חודשים מהמועד שבו הוצאה חשבונית המס שבשלה נוצר החוב וכל עוד לא חלפו שלוש שנים מן המועד האמור (להלן – התקופה).

           (ד)  במנין התקופה לא יבואו:

(1)   פרק הזמן שבין יום הגשת תביעת חוב במסגרת הליכי פירוק או פשיטת רגל לבין יום מתן אישור המפרק או הנאמן לחלוקת דיבידנד סופי למבקש;

(2)   פרק הזמן שבין יום הגשת תביעה לבית המשפט לגביית החוב ובין יום היות פסק הדין לפסק דין חלוט.

           (ה)  עוסק ישמור ברשותו את העתק ההודעה כשהיא חתומה בחותמת "התקבל" ממשרד מס ערך מוסף כמשמעותו בתקנה 16 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976.

           (ו)   עוסק שאין בידו הודעה חתומה כאמור בתקנת משנה (ה), לא יהא רשאי לפעול כאמור בהוראה 23א(א)(3) להוראות.

מיום 20.11.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 136

הוספת תקנה 24א

 

מיום 22.3.2020 עד יום 31.10.2020

הוראת שעה (מס' 3) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8655 מיום 14.7.2020 עמ' 1800

(ג) הוצאת הודעת הזיכוי והגשת הודעה כאמור בתקנת משנה (ב) ייעשו לאחר שחלפו שישה חודשים מהמועד שבו הוצאה חשבונית המס שבשלה נוצר החוב וכל עוד לא חלפו שלוש שנים מן המועד האמור (להלן – התקופה).; על אף האמור, בחישוב תקופת שלוש השנים הקבועה בתקנת משנה זו (להלן בתקנת משנה זו – תקופת שלוש השנים), לא תבוא במניין התקופה שמיום כ"ו באדר התש"ף (22 במרס 2020) עד יום ח' בסיוון התש"ף (31 במאי 2020) (להלן בתקנת משנה זו – התקופה הקובעת), אם התקיימו שני אלה:

(1) מועד תחילתה של תקופת שלוש השנים חל לפני תום התקופה הקובעת;

(2) מועד סיומה של תקופת שלוש השנים חל בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה.

פרק ז': הוראות שונות

דמי גביה תק' (מס' 3)  תשמ"ד-1984 תק' (מס' 4)  תשמ"ו-1986 הודעה (מס' 2) תשע"א-2011

25.   (א)  הופעלו הליכי גבייה על פי פקודת המסים (גבייה), בשל חוב מס, ייווספו עליו ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום, בגבייתו ובעיקול טובין, בשיעורים אלה:

(1)   לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס, כתב הרשאה, או מתן צו למכירת נכסים – 38 שקלים חדשים;

(2)   ביצוע עיקול – 43 שקלים חדשים לכל אדם שהשתתף בביצועו.

תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984 תק' (מס' 2)  תשמ"ז-1987

           (ב)  הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) יעודכנו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –

           "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "מדד חדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

           "מדד יסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם.

תק' (מס' 4)  תשמ"ו-1986

           (ג)   סכום שעודכן על פי תקנת משנה (ב), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; סכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.

מיום 1.5.1984

תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4624 מיום 1.5.1984 עמ' 1408

25. (א) הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים (גביה), בשל חוב מס, ייווספו עליו ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום, בגבייתו ובעיקול טובין, בשיעורים אלה:

(1) לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס, כתב הרשאה, או מתן צו למכירת נכסים – 25 לירות 50 שקלים;

(2) ביצוע עיקול – 50 לירות 83 שקלים לכל אדם שהשתתף בביצועו.

(ב) הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) יעודכנו ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מדד חדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"מדד יסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם.

 

מיום 1.10.1984

הודעה תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4715 מיום 22.10.1984 עמ' 59

(א) הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים (גביה), בשל חוב מס, יווספו עליו ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום, בגבייתו ובעיקול טובין, בשיעורים אלה:

(1) לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס, כתב הרשאה, או מתן צו למכירת נכסים – 50 113 שקלים;

(2) ביצוע עיקול – 83 188 שקלים לכל אדם שהשתתף בביצועו.

 

מיום 1.4.1985

הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4799 מיום 30.4.1985 עמ' 1209

(א) הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים (גביה), בשל חוב מס, יווספו עליו ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום, בגבייתו ובעיקול טובין, בשיעורים אלה:

(1) לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס, כתב הרשאה, או מתן צו למכירת נכסים – 113 253 שקלים;

(2) ביצוע עיקול – 188 420 שקלים לכל אדם שהשתתף בביצועו.

 

מיום 9.3.1986

תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4911 מיום 9.3.1986 עמ' 610

25. (א) הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים (גביה), בשל חוב מס, יווספו עליו ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום, בגבייתו ובעיקול טובין, בשיעורים אלה:

(1) לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס, כתב הרשאה, או מתן צו למכירת נכסים – 253 שקלים 3 שקלים חדשים;

(2) ביצוע עיקול – 420 שקלים 5 שקלים חדשים לכל אדם שהשתתף בביצועו.

(ב) הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) יעודכנו ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מדד חדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"מדד יסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם.

(ג) סכום שעודכן על פי תקנת משנה (ב), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; סכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.

 

מיום 1.1.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5003 מיום 5.2.1987 עמ' 398

(ב) הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) יעודכנו ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מדד חדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"מדד יסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם.

 

מיום 1.1.1987

הודעה תשמ"ז-1987

י"פ תשמ"ז מס' 3431 מיום 26.2.1987 עמ' 1082

(א) הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים (גביה), בשל חוב מס, יווספו עליו ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום, בגבייתו ובעיקול טובין, בשיעורים אלה:

(1) לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס, כתב הרשאה, או מתן צו למכירת נכסים – 3 4 שקלים חדשים;

(2) ביצוע עיקול – 5 6 שקלים חדשים לכל אדם שהשתתף בביצועו.

 

מיום 1.7.1987

הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987

י"פ תשמ"ז מס' 3474 מיום 18.8.1987 עמ' 2291

(א) הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים (גביה), בשל חוב מס, יווספו עליו ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום, בגבייתו ובעיקול טובין, בשיעורים אלה:

(1) לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס, כתב הרשאה, או מתן צו למכירת נכסים – 4 שקלים חדשים;

(2) ביצוע עיקול – 6 7 שקלים חדשים לכל אדם שהשתתף בביצועו.

 

מיום 1.7.1988

הודעה (מס' 3) תשמ"ח-1988

י"פ תשמ"ח מס' 3576 מיום 4.8.1988 עמ' 3018

(א) הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים (גביה), בשל חוב מס, יווספו עליו ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום, בגבייתו ובעיקול טובין, בשיעורים אלה:

(1) לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס, כתב הרשאה, או מתן צו למכירת נכסים – 4 שקלים חדשים;

(2) ביצוע עיקול – 7 8 שקלים חדשים לכל אדם שהשתתף בביצועו.

 

מיום 1.1.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

י"פ תשמ"ט מס' 3614 מיום 23.1.1989 עמ' 1233

(א) הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים (גביה), בשל חוב מס, יווספו עליו ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום, בגבייתו ובעיקול טובין, בשיעורים אלה:

(1) לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס, כתב הרשאה, או מתן צו למכירת נכסים – 4 6 שקלים חדשים;

(2) ביצוע עיקול – 8 9 שקלים חדשים לכל אדם שהשתתף בביצועו.

 

מיום 1.7.1989

הודעה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5220 מיום 21.9.1989 עמ' 1451

(א) הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים (גביה) בשל חוב מס, יווספו עליו ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום, בגבייתו ובעיקול טובין, בשיעורים אלה:

(1) לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס, כתב הרשאה, או מתן צו למכירת נכסים – 6 7 שקלים חדשים;

(2) ביצוע עיקול – 9 10 שקלים חדשים לכל אדם שהשתתף בביצועו.

 

מיום 1.1.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5246 מיום 1.2.1990 עמ' 340

(א) הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים (גביה) בשל חוב מס, יווספו עליו ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום, בגבייתו ובעיקול טובין, בשיעורים אלה:

(1) לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס, כתב הרשאה, או מתן צו למכירת נכסים – 7 8 שקלים חדשים;

(2) ביצוע עיקול – 10 11 שקלים חדשים לכל אדם שהשתתף בביצועו.

 

מיום 1.7.1990

הודעה (מס' 3) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5286 מיום 16.8.1990 עמ' 976

(א) הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים (גביה) בשל חוב מס, יווספו עליו ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום, בגבייתו ובעיקול טובין, בשיעורים אלה:

(1) לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס, כתב הרשאה, או מתן צו למכירת נכסים – 8 9 שקלים חדשים;

(2) ביצוע עיקול – 11 12 שקלים חדשים לכל אדם שהשתתף בביצועו.

 

מיום 1.1.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5329 מיום 3.2.1991 עמ' 489

(א) הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים (גביה) בשל חוב מס, יווספו עליו ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום, בגבייתו ובעיקול טובין, בשיעורים אלה:

(1) לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס, כתב הרשאה, או מתן צו למכירת נכסים – 9 11 שקלים חדשים;

(2) ביצוע עיקול – 12 14 שקלים חדשים לכל אדם שהשתתף בביצועו.

 

מיום 1.7.1991

ה