נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), תשנ"ג-1992

מסים – מס ערך מוסף – שיעורים

מסים – מס ערך מוסף – מוסדות כספיים ומלכ"רים

תוכן ענינים

סעיף 1

שיעור המס על מלכ"ר

Go

2

סעיף 2

שיעור המס על מוסד כספי

Go

2

סעיף 3

תחילה

Go

2

סעיף 4

ביטול

Go

2


צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), תשנ"ג-1992*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, ובאישור הכנסת אני מצווה לאמור:

שיעור המס על מלכ"ר צו תשס"ד-2004 צו תשס"ו-2006

1.    שיעורו של מס שכר שישולם על פעילות בישראל של מלכ"ר יהיה 7.5%.

מיום 15.6.2002 עד יום 31.12.2004 (בוטלה מיום 1.3.2004)

הוראת שעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6176 מיום 13.6.2002 עמ' 846

הוראת שעה (תיקון) תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6281 מיום 31.12.2003 עמ' 110

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6296 מיום 1.3.2004 עמ' 283

1. שיעורו של מס שכר שישולם על פעילות בישראל של מלכ"ר יהיה 8.5% 9%.

מיום 1.3.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6296 מיום 1.3.2004 עמ' 283

החלפת סעיף 1

הנוסח הקודם:

שינוי שיעור המס על מלכ"ר

1. שיעורו של מס שכר שישולם על פעילות בישראל של מלכ"ר יהיה 9%.

מיום 1.7.2006

צו תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6495 מיום 29.6.2006 עמ' 920

1. שיעורו של מס שכר שישולם על פעילות בישראל של מלכ"ר יהיה 8.5% 7.5%.

שיעור המס על מוסד כספי צו תשע"ו-2015

2.    השיעור של מס השכר ורווח שישולם על פעילות בישראל של מוסד כספי יהיה 17% מהשכר ששילם והרווח שהפיק.

מיום 15.6.2002 עד יום 31.12.2004 (בוטלה מיום 1.3.2004)

הוראת שעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6176 מיום 13.6.2002 עמ' 846

הוראת שעה (תיקון) תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6281 מיום 31.12.2003 עמ' 110

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6296 מיום 1.3.2004 עמ' 283

2. השיעור של מס השכר ורווח שישולם על פעילות בישראל של מוסד כספי יהיה 17% 18% מהשכר ששילם והרווח שהפיק.

מיום 1.3.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6296 מיום 1.3.2004 עמ' 283

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

שיעור המס על מוסד כספי

2. השיעור של מס השכר ורווח שישולם על פעילות בישראל של מוסד כספי יהיה 18% מהשכר ששילם והרווח שהפיק.

מיום 1.7.2006

צו תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6495 מיום 29.6.2006 עמ' 920

2. השיעור של מס השכר ורווח שישולם על פעילות בישראל של מוסד כספי יהיה 17% 15.5% מהשכר ששילם והרווח שהפיק.

מיום 1.7.2009 עד יום 31.12.2010

הוראת שעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6792 מיום 1.7.2009 עמ' 1104

2. השיעור של מס השכר ורווח שישולם על פעילות בישראל של מוסד כספי יהיה 15.5% 16.5% מהשכר ששילם והרווח שהפיק.

מיום 1.1.2010 עד יום 31.12.2010

הוראת שעה (תיקון) תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6850 מיום 31.12.2009 עמ' 534

2. השיעור של מס השכר ורווח שישולם על פעילות בישראל של מוסד כספי יהיה 16.5% 16% מהשכר ששילם והרווח שהפיק.

מיום 1.1.2011 עד יום 31.12.2012 (בוטלה מיום 1.9.2012)

הוראת שעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6979 מיום 24.2.2011 עמ' 708

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7160 מיום 30.8.2012 עמ' 1659

2. השיעור של מס השכר ורווח שישולם על פעילות בישראל של מוסד כספי יהיה 15.5% 16% מהשכר ששילם והרווח שהפיק.

מיום 1.9.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7160 מיום 30.8.2012 עמ' 1659

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

שיעור המס על מוסד כספי

2. השיעור של מס השכר ורווח שישולם על פעילות בישראל של מוסד כספי יהיה 15.5% מהשכר ששילם והרווח שהפיק.

מיום 2.6.2013

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7256 מיום 2.6.2013 עמ' 1274

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

שיעור המס על מוסד כספי

2. השיעור של מס השכר ורווח שישולם על פעילות בישראל של מוסד כספי יהיה 17% מהשכר ששילם והרווח שהפיק.

מיום 1.10.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7571 מיום 12.11.2015 עמ' 164

2. השיעור של מס השכר ורווח שישולם על פעילות בישראל של מוסד כספי יהיה 18% 17% מהשכר ששילם והרווח שהפיק.

תחילה

3.    תחילתם של סעיפים 1 ו-2 לענין מס שכר ולענין מס שכר וריווח - מן השכר המשתלם בעד עבודה בחודש ינואר 1993.

ביטול

4.    צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), תשנ"א-1991 - בטל.

כ"ז בכסלו תשנ"ג (22 בדצמבר 1992)              אברהם (בייגה) שוחט

                                                                                                   שר האוצר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשנ"ג מס' 5491 מיום 31.12.1992 עמ' 272.

תוקן ק"ת תשס"ב מס' 6176 מיום 13.6.2002 עמ' 846 – הוראת שעה; תוקפה מיום 15.6.2002 עד יום 31.12.2004 (תוקנה ק"ת תשס"ד מס' 6281 מיום 31.12.2003 עמ' 110 – הוראת שעה (תיקון) תשס"ד-2003. בוטלה מס' 6296 מיום 1.3.2004 עמ' 283 בסעיף 3 לצו תשס"ד-2004; תחילת תוקף הביטול ביום 1.3.2004).

ק"ת תשס"ד מס' 6296 מיום 1.3.2004 עמ' 283 – צו תשס"ד-2004; תחילתן ביום 1.3.2004.

ק"ת תשס"ו מס' 6495 מיום 29.6.2006 עמ' 920 – צו תשס"ו-2006; ר' סעיף 3 לענין הוראת שעה. ת"ט מס' 6498 מיום 11.7.2006 עמ' 990.

ק"ת תשס"ט מס' 6792 מיום 1.7.2009 עמ' 1104 – הוראת שעה; תוקפה מיום 1.7.2009 עד יום 31.12.2010 ור' סעיף 2(ב) לענין תחולה (תוקנה ק"ת תש"ע מס' 6850 מיום 31.12.2009 עמ' 534 – הוראת שעה (תיקון) תש"ע-2009; תוקפה מיום 1.1.2010 עד יום 31.12.2010).

ק"ת תשע"א מס' 6979 מיום 24.2.2011 עמ' 708 – הוראת שעה; תוקפה מיום 1.1.2011 עד יום 31.12.2012 (בוטלה ק"ת תשע"ב מס' 7160 מיום 30.8.2012 עמ' 1659 בסעיף 2 לצו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), תשע"ב-2012; תוקף הביטול מיום 1.9.2012).

ק"ת תשע"ב מס' 7160 מיום 30.8.2012 עמ' 1659 – צו תשע"ב-2012; תחילתו ביום 1.9.2012 ור' סעיף 3 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשע"ג מס' 7256 מיום 2.6.2013 עמ' 1274 – צו תשע"ג-2013; תחילתו ביום 2.6.2013 ור' סעיף 2(ב) לענין הוראת שעה. ת"ט ק"ת תשע"ג מס' 7257 מיום 4.6.2013 עמ' 1304.

ק"ת תשע"ו מס' 7571 מיום 12.11.2015 עמ' 164 – צו תשע"ו-2015; תחילתו ביום 1.10.2015 ור' סעיף 2(ב) לענין תחולה.

2. (ב) בשנת המס 2015 יחול צו זה לגבי השכר המשתלם בעד עבודה בחודש אוקטובר 2015 ואילך ולגבי החלק היחסי מהרווח בשנת מס זו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות