נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו מס ערך מוסף (דרישת דו"חות נוספים), תשנ"ו-1996

מסים – מס ערך מוסף

מסים – דו"חות

תוכן ענינים

2

Go

דרישת דוחות נוספים

סעיף 1

2

Go

תחולה

סעיף 2

2

Go

הוראת מעבר

סעיף 3

2

Go

תוספת


צו מס ערך מוסף (דרישת דו"חות נוספים), תשנ"ו-1996*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 72 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, אני קובע לאמור:

דרישת דו"חות נוספים תק' תשע"ז-2017

1.    (א)  עוסק המוכר נכס או הנותן שירות לעוסק או למלכ"ר או למוסד כספי הרשום באזור או בשטחי המועצה הפלסטינית כמשמעותם בתקנה 1 בתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז-1967 (להלן – אזור או שטחי המועצה הפלסטינית), יגיש, בנוסף לדו"ח התקופתי, גם דו"ח לפי טופס 1 שבתוספת.

תק' תשע"ז-2017

           (א1)        על אף האמור בסעיף קטן (א), עוסק המוכר נכס או הנותן שירות לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי הרשום באזור או בשטחי המועצה הפלסטינית, ואשר לא חלה לגביו תקנה 2 לתקנות מס ערך מוסף (קביעת פרטים שיש לכלול בחשבונית מס שהוציא עוסק תושב אזור או תושב שטחי עזה ויריחו או שהוצאה לו ופרטים שיש לכלול בתעודת משלוח שהוציא), התשנ"ו-1996, יגיש, ליחידת קישור מע"מ לרשות הפלסטינית (להלן – יחידת הקישור) נוסף על הדוח התקופתי, גם קובץ ממוחשב במבנה רשומה אחיד לפי הנחיה שיחידת הקישור תיתן לעוסק מסוים המוכר נכס או הנותן שירות כאמור והמבנה כאמור יכלול את הפרטים האלה:

(1)   מספר העוסק, המלכ"ר או המוסד הכספי הרשום באזור או בשטחי המועצה הפלסטינית;

(2)   תאריך הוצאת החשבונית;

(3)   מספר חשבונית;

(4)   סכום מס ערך מוסף.

תק' תשע"ז-2017

           (ב)  עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי הרוכש נכס או המקבל שירות מעוסק הרשום באזור או בשטחי עזה ויריחו יגיש, בנוסף לדו"ח התקופתי, גם דו"ח לפי טופס 2 שבתוספת.

           (ג)   תקופת הדו"ח של מלכ"ר כאמור בסעיף קטן (ב), תהיה של חודשיים ותחילתה ב-1 בכל אחד מהחודשים הבאים: ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר של כל שנה.

תק' תשע"ז-2017

           (ד)  הדוח הנוסף כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יוגש או יישלח בדואר רשום, בתוך חמישה עשר ימים מתום תקופת הדוח שבה הוצאה או התקבלה חשבונית מס ההתחשבנות, לפי העניין, למשרד יחידת קישור מע"מ לרשות הפלסטינית.

תק' תשע"ז-2017

           (ה)  קובץ ממוחשב קובץ ממוחשב כאמור בסעיף קטן (א1) יישלח ליחידת הקישור לא יאוחר מהמועד שבו יש להגיש את הדוח הנוסף לפי סעיף קטן (ד).

תק' תשע"ז-2017

           (ו)   לענין סעיף זה, "תקופת הדוח" – כמשמעותה בתקנה 20 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.

מיום 13.11.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7863 מיום 14.9.2017 עמ' 1744

1. (א) עוסק המוכר נכס או הנותן שירות לעוסק או למלכ"ר או למוסד כספי הרשום באזור או בשטחי המועצה הפלסטינית כמשמעותם בתקנה 1 בתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ח-1967 התשכ"ז-1967 (להלן – אזור או שטחי המועצה הפלסטינית), יגיש, בנוסף לדו"ח התקופתי, גם דו"ח לפי טופס 1 שבתוספת.

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), עוסק המוכר נכס או הנותן שירות לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי הרשום באזור או בשטחי המועצה הפלסטינית, ואשר לא חלה לגביו תקנה 2 לתקנות מס ערך מוסף (קביעת פרטים שיש לכלול בחשבונית מס שהוציא עוסק תושב אזור או תושב שטחי עזה ויריחו או שהוצאה לו ופרטים שיש לכלול בתעודת משלוח שהוציא), התשנ"ו-1996, יגיש, ליחידת קישור מע"מ לרשות הפלסטינית (להלן – יחידת הקישור) נוסף על הדוח התקופתי, גם קובץ ממוחשב במבנה רשומה אחיד לפי הנחיה שיחידת הקישור תיתן לעוסק מסוים המוכר נכס או הנותן שירות כאמור והמבנה כאמור יכלול את הפרטים האלה:

(1) מספר העוסק, המלכ"ר או המוסד הכספי הרשום באזור או בשטחי המועצה הפלסטינית;

(2) תאריך הוצאת החשבונית;

(3) מספר חשבונית;

(4) סכום מס ערך מוסף.

(ב) עוסק או מלכ"ר עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי הרוכש נכס או המקבל שירות מעוסק הרשום באזור או בשטחי עזה ויריחו יגיש, בנוסף לדו"ח התקופתי, גם דו"ח לפי טופס 2 שבתוספת.

(ג) תקופת הדו"ח של מלכ"ר כאמור בסעיף קטן (ב), תהיה של חודשיים ותחילתה ב-1 בכל אחד מהחודשים הבאים: ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר של כל שנה.

(ד) הדו"ח הנוסף כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יוגש או יישלח בדואר רשום, תוך חמישה עשר ימים מתום תקופת הדו"ח, למשרד מס ערך מוסף מן המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, הקרוב ביותר למקום משרדו הרשום של המלכ"ר; הדו"ח ייחתם בידי המלכ"ר וליד החתימה יצויין שם החותם ותפקידו.

(ד) הדוח הנוסף כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יוגש או יישלח בדואר רשום, בתוך חמישה עשר ימים מתום תקופת הדוח שבה הוצאה או התקבלה חשבונית מס ההתחשבנות, לפי העניין, למשרד יחידת קישור מע"מ לרשות הפלסטינית.

(ה) קובץ ממוחשב קובץ ממוחשב כאמור בסעיף קטן (א1) יישלח ליחידת הקישור לא יאוחר מהמועד שבו יש להגיש את הדוח הנוסף לפי סעיף קטן (ד).

(ו) לענין סעיף זה, "תקופת הדוח" – כמשמעותה בתקנה 20 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.

תחולה

2.    צו זה יחול לגבי מכירת נכס או מתן שירות שנעשו ביום כ"ט בטבת תשנ"ה (1 בינואר 1995) או אחריו.

הוראת מעבר

3.    עסקאות כאמור בסעיף 1, שבוצעו ביום כ"ט בטבת תשנ"ה (1 בינואר 1995) או אחריו וטרם הוגש לגביהן דו"ח לפי צו זה, יוגש לגביהן דו"ח כאמור עד ה-15 בחודש שלאחר פרסום צו זה.

תוספת

(סעיף 1(א) ו-(ב))

(הטפסים הושמטו)

י"ב באדר תשנ"ו (3 במרס 1996)                             אריה זייף

                                                                                            מנהל המכס ומע"מ* פורסם ק"ת תשנ"ו מס' 5740 מיום 21.3.1996 עמ' 642.

תוקן ק"ת תשע"ז מס' 7863 מיום 14.9.2017 עמ' 1744 – צו תשע"ז-2017; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות