להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953

 

 

מסים – מס קניה – טובין ושירותים

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: דין עוסק

Go

4

סעיף 1

מתן הצהרה

Go

4

סעיף 2

הודעה על מלאי

Go

5

סעיף 3

חובת ניהול פנקסי חשבונות

Go

5

סעיף 4

חשבון מס

Go

5

סעיף 5

חשבונות

Go

5

סעיף 7

תקופת הדיווח

Go

6

סעיף 7א

הדו"ח התקופתי

Go

6

 

פרק שני: חישוב מחיר

Go

6

סעיף 8

חישוב מחיר סיטוני

Go

6

סעיף 8ב

חישוב מחיר של טובין

Go

6

סעיף 8ג

מחירם הסיטוני של סיגריות, טבק לסיגריות ויחידות טבק

Go

7

סעיף 12

טובין שנמכרו במכירה פומבית

Go

7

סעיף 12א

הודעה על מחיר סיטוני

Go

7

 

פרק שלישי: דין עוסק מורשה

Go

7

סעיף 13

עוסק מורשה

Go

7

סעיף 14

רישום עוסק מורשה

Go

7

סעיף 15

מתן בטחונות על ידי עוסק מורשה

Go

8

סעיף 16

יבוא על ידי עוסק מורשה

Go

8

סעיף 17

מכירה לידי עוסק מורשה

Go

8

סעיף 18

תוקף תעודת עוסק מורשה

Go

8

סעיף 19

ביטול תעודת עוסק מורשה

Go

8

סעיף 20

החזרת תעודת עוסק מורשה

Go

8

 

פרק רביעי: יבואן בהסדר

Go

9

סעיף 20א

אישור יבואן בהסדר

Go

9

סעיף 20ב

דיווח על המחיר הסיטוני

Go

9

 

פרק חמישי: הוראות כלליות

Go

9

סעיף 21

תעודת משלוח

Go

9

סעיף 21א

תעודת העברה

Go

9

סעיף 22

מתן אישורים

Go

10

סעיף 23

אגרות

Go

10

סעיף 24

טפסים

Go

10

סעיף 25

פטור

Go

10

סעיף 26

הוראות מעבר

Go

10

סעיף 27

ביטול תקנות

Go

10

סעיף 28

השם

Go

10

 

תוספת שלישית

Go

11

 

תוספת רביעית

Go

12

 

כללים למילוי הטופס

Go

13

 

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969


תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953*

מיום 23.2.1956

תק' תשט"ז-1956

ק"ת תשט"ז מס' 584 מיום 23.2.1956 עמ' 504

החלפת שם התקנות

הנוסח הקודם:

תקנות מס מסוייג ומס מותרות, תשי"ג-1953

 

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2655

החלפת שם התקנות

הנוסח הקודם:

תקנות מס קניה, תשי"ג-1953

 

מיום 7.5.1969

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2385 מיום 7.5.1969 עמ' 1416

החלפת שם התקנות

הנוסח הקודם:

תקנות מס קניה (סחורות ושירותים), תשי"ג-1953

 

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

תקנות מס קניה (סחורות) (טובין), תשי"ג-1953

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 6 ו-31 לחוק מס מסוייג ומס מותרות, תשי"ב-1952, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: דין עוסק

מתן הצהרה

1.    (א)  מי שעוסק כעוסק ביום פרסום תקנות אלה ברשומות (להלן - יום הפרסום) ימסור למנהל, תוך 14 ימים מיום הפרסום, הצהרה בכתב חתומה בידו ויציין בה את -

(1)   שמו וכתובתו;

(2)   מקום עסקו, לרבות כל מקום שבו הוא מחזיק טובין טעוני מס כמלאי לצורך עסקו;

(3)   תיאור סוגי הטובין הטעונים מס שבמכירתם או בייצורם הוא עוסק;

תק' תשכ"ב-1962

(4)   פרטים נוספים שיידרשו על ידי המנהל.

          (ב)  היה העוסק גוף מאוגד יצוינו בהצהרה האמורה –

(1)   שמות השותפים או המנהלים וכתובותיהם;

(2)   פרטים לפרסום הודעה על רישום הגוף המאוגד ועל הרכב מנהלתו.

          (ג)   מי שהתחיל לעסוק כעוסק אחרי יום הפרסום, ימסור את ההצהרה האמורה תוך 14 יום מהיום שבו התחיל לעסוק כאמור.

          (ד)  ניתן צו לפי סעיף 3 לחוק המטיל את המס על טובין שבמכירתם או בייצורם עוסק עוסק, חייב אותו עוסק למסור את ההצהרה האמורה תוך 14 יום מהיום שבו ניתן הצו.

          (ה)  חלו שינויים בפרטים שנמסרו לפי תקנה זו, או שחדל עוסק לעסוק במכירת טובין טעוני מס או בייצורם לאחר שנמסרה הצהרה כאמור, יודיע העוסק על כך בכתב למנהל תוך 14 יום מהיום שבו חלים השינויים או מהיום שבו חדל לעסוק כאמור.

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2655

הוספת פסקה 1(א)(4)

 

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

1. (א) מי שעוסק כסוחר כעוסק ביום פרסום תקנות אלה ברשומות (להלן - יום הפרסום) ימסור למנהל, תוך 14 ימים מיום הפרסום, הצהרה בכתב חתומה בידו ויציין בה את -

(1) שמו וכתובתו;

(2) מקום עסקו, לרבות כל מקום שבו הוא מחזיק סחורות טובין טעוני מס כמלאי לצורך עסקו;

(3) תיאור סוגי הסחורות הטובין הטעונים מס שבמכירתם או בייצורם הוא עוסק;

(4) פרטים נוספים שיידרשו על ידי המנהל.

(ב) היה הסוחר העוסק גוף מאוגד יצוינו בהצהרה האמורה –

(1) שמות השותפים או המנהלים וכתובותיהם;

(2) פרטים לפרסום הודעה על רישום הגוף המאוגד ועל הרכב מנהלתו.

(ג) מי שהתחיל לעסוק כסוחר כעוסק אחרי יום הפרסום, ימסור את ההצהרה האמורה תוך 14 יום מהיום שבו התחיל לעסוק כאמור.

(ד) ניתן צו לפי סעיף 3 לחוק המטיל את המס על סחורות טובין שבמכירתם או בייצורם עוסק סוחר עוסק, חייב אותו סוחר עוסק למסור את ההצהרה האמורה תוך 14 יום מהיום שבו ניתן הצו.

(ה) חלו שינויים בפרטים שנמסרו לפי תקנה זו, או שחדל סוחר עוסק לעסוק במכירת סחורות טעונות מס או בייצורן טובין טעוני מס או בייצורם לאחר שנמסרה הצהרה כאמור, יודיע הסוחר העוסק על כך בכתב למנהל תוך 14 יום מהיום שבו חלים השינויים או מהיום שבו חדל לעסוק כאמור.

הודעה על מלאי

2.    הוטל המס על החזקת מלאי של טובין טעוני מס כשהוא מוחזק בידי עוסק לצרכי עסקו, העוסק המחזיק מלאי כאמור יודיע על כך למנהל בכתב תוך 14 יום מיום הטלת המס ויפרט בהודעתו פרטים אלה:

(1)   תיאור הטובין;

(2)   כמות הטובין;

(3)   המחיר שבו הוא מוכר או מוכן למכור את הטובין;

(4)   המקום שבו הוא מחזיק את הטובין;

תק' תשכ"ד-1964

(5)   (בוטלה).

מיום 19.3.1964

תק' תשכ"ד-1964

ק"ת תשכ"ד מס' 1560 מיום 19.3.1964 עמ' 976

ביטול פסקה 2(5)

הנוסח הקודם:

(5) לגבי סחורה שעליה נתחייב אדם אחר במס – סכום המס שבו נתחייב אותו אדם, שמו וכתבתו ותיאור סימן הזיהוי שבו מסומנת הסחורה.

 

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

2. הוטל המס על החזקת מלאי של סחורה טעונה מס טובין טעוני מס כשהוא מוחזק בידי סוחר עוסק לצרכי עסקו, הסוחר העוסק המחזיק מלאי כאמור יודיע על כך למנהל בכתב תוך 14 יום מיום הטלת המס ויפרט בהודעתו פרטים אלה:

(1) תיאור הסחורה הטובין;

(2) כמות הסחורה הטובין;

(3) המחיר שבו הוא מוכר או מוכן למכור את הסחורה הטובין;

(4) המקום שבו הוא מחזיק את הסחורה הטובין;

(5) (בוטלה).

חובת ניהול פנקסי חשבונות תק' תשל"ו-1976

3.    עוסק חייב לנהל לצורך מס קניה אותם פנקסי חשבונות ותעוד הנלווה אליהם שנדרש לנהל לענין מס הכנסה ויחולו עליו הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג-1973, כתקפם מעת לעת, בשינויים המחוייבים ובשינויים המפורטים בתקנות אלה.

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2655

(א) סוחר ינהל פנקס בצורה ובאופן שיקבע המנהל וירשום בו, מיד עם ביצוע כל פעולה הטעונה רישום, לגבי כל סחורה טעונה מס שהוא עוסק במכירתה או בייצורה או שהוא מחזיקה לצורך עסקיו, אם למכירה ואם לכל צורך אחר, פרטים אלה:

(1) תיאור הסחורה וכמותה;

(2) תיאור סימן הזיהוי בו מסומנת הסחורה;

(3) תאריך רכישת הסחורה או תחילת ייצורה, הכל לפי הענין;

(4) לגבי סחורה שהביא מחוץ לארץ – פרטי שחרורה מהמכס;

(5) לגבי סחורה שרכש בישראל –

(א) שם המוכר וכתבתו;

(ב) מחיר הקניה;

(6) לגבי סחורה שבייצורה הוא עוסק – תאריך גמר הייצור;

(7) לגבי סחורה שעקב מכירתה נתחייב במס –

(א) תאריך המכירה;

(ב) מחיר המכירה;

(ג) שם הקונה וכתבתו;

(8) פרטי כל תשלום שבו נתחייב לפי כל חוק לגבי הסחורה;

(9) לגבי סחורה שהוציאה מישראל – פרטי תעודת המכס המעידה על יצואה;

(10) לגבי סחורה שמכר לסוחר המורשה לה – פרטי הצהרתו של הקונה לפי תקנה 17;

(11) לגבי מכירה הפטורה, לפי סעיף 26 לחוק, מתשלום המס, כולו או מקצתו – פרטי תעודת הפטור שאושרה על ידי המנהל;

(12) לגבי סחורה שהוכרזה וסומנה כסחורה "לכל" לפי צו ההגנה (סחורות לכל), תש"ט-1948 – פרטי ההכרזה והסימון;

(13) כל פרט נוסף שידרוש המנהל.

(ב) סוחר שערב יום הפרסום החזיק סחורה טעונה מס כמלאי לצורך עסקו או שעסק במכירתה של סחורה טעונה מס או בייצורה, ירשום בפפנקס תוך 14 יום מיום הפרסום פרטים אלה:

(1) תיאור הסחורה וכמותה;

(2) תיאור סימן הזיהוי שבו מסומנת הסחורה;

אולם סוחר שרשם בפנקסיו סחורה בהתאם לתקנה 15 לתקנות מס מותרות, תש"ט-1949, אינו חייב לרשמה לפי תקנת משנה זו.

 

מיום 19.3.1964

תק' תשכ"ד-1964

ק"ת תשכ"ד מס' 1560 מיום 19.3.1964 עמ' 976

3. (א) סוחר ינהל פנקס בצורה ובאופן שיקבע המנהל וירשום בו, מיד עם ביצוע כל פעולה הטעונה רישום, לגבי כל סחורה טעונה מס שהוא עוסק במכירתה או בייצורה או שהוא מחזיקה לצורך עסקיו, אם למכירה ואם לכל צורך אחר, פרטים אלה:

(1) תיאור הסחורה וכמותה;

(2) תיאור סימן הזיהוי בו מסומנת הסחורה או ציון השימוש בתעודת משלוח;

(3) תאריך רכישת הסחורה או תחילת ייצורה, הכל לפי הענין;

(4) לגבי סחורה שהביא מחוץ לארץ – פרטי שחרורה מהמכס;

(5) לגבי סחורה שרכש בישראל –

(א) שם המוכר וכתבתו;

(ב) מחיר הקניה;

(6) לגבי סחורה שבייצורה הוא עוסק – תאריך גמר הייצור;

(7) לגבי סחורה שעקב מכירתה נתחייב במס –

(א) תאריך המכירה;

(ב) מחיר המכירה;

(ג) שם הקונה וכתובתו;

(8) פרטי כל תשלום שבו נתחייב לפי כל חוק לגבי הסחורה;

(9) לגבי סחורה שהוציאה מישראל – פרטי תעודת המכס המעידה על יצואה;

(10) לגבי סחורה שמכר לסוחר המורשה לה – פרטי הצהרתו של הקונה לפי תקנה 17;

(11) לגבי מכירה הפטורה, לפי סעיף 26 לחוק, מתשלום המס, כולו או מקצתו – פרטי תעודת הפטור שאושרה על ידי המנהל;

(12) (נמחקה);

(13) כל פרט נוסף שידרוש המנהל.

(ב) (בוטלה).

(ג) ניתן צו לפי סעיף 3 לחוק המטיל את המס על מכירת סחורה שלא הייתה טעונה מס לפני כן, ירשום כל סוחר שבעת מתן הצו הוא מחזיק אותה סחורה כמלאי לצורך עסקיו או עוסק במכירתה או בייצורה בפנקס, תוך 14 יום מהיום שבו ניתן הצו, פרטים אלה:

(1) תיאור הסחורה וכמותה;

(2) המחיר שבו הוא מוכר או מוכן למכור את הסחורה.

(ד) תקנות משנה (א) ו-(ב) אינן חלות על סחורה טעונת מס המצויה בהחזקת סוחר שאינו עוסק בייצורה או במכירתה בסיטונות, אם רכש את הסחורה כשהיא מסומנת בסימן זיהוי.

(ד) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על סחורה טעונה מס המצויה בהחזקת סוחר שאינו עוסק בייצורה או במכירתה בסיטונות, אם רכש את הסחורה כשהיא מסומנת בסימן זיהוי או כשהוצאה לה תעודת משלוח.

 

מיום 6.11.1969

תק' תש"ל-1969

ק"ת תש"ל מס' 2476 מיום 6.11.1969 עמ' 401

(א) סוחר ינהל פנקס בצורה ובאופן שיקבע המנהל וירשום בו, מיד עם ביצוע כל פעולה הטעונה רישום במועד שקבע המנהל, לגבי כל סחורה טעונה מס שהוא עוסק במכירתה או בייצורה או שהוא מחזיקה לצורך עסקיו, אם למכירה ואם לכל צורך אחר, פרטים אלה:

 

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1986

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

פנקסים

3. (א) סוחר ינהל פנקס בצורה ובאופן שיקבע המנהל וירשום בו, במועד שקבע המנהל, לגבי כל סחורה טעונה מס שהוא עוסק במכירתה או בייצורה או שהוא מחזיקה לצורך עסקיו, אם למכירה ואם לכל צורך אחר, פרטים אלה:

(1) תיאור הסחורה וכמותה;

(2) תיאור סימן הזיהוי בו מסומנת הסחורה או ציון השימוש בתעודת משלוח;

(3) תאריך רכישת הסחורה או תחילת ייצורה, הכל לפי הענין;

(4) לגבי סחורה שהביא מחוץ לארץ – פרטי שחרורה מהמכס;

(5) לגבי סחורה שרכש בישראל –

(א) שם המוכר וכתבתו;

(ב) מחיר הקניה;

(6) לגבי סחורה שבייצורה הוא עוסק – תאריך גמר הייצור;

(7) לגבי סחורה שעקב מכירתה נתחייב במס –

(א) תאריך המכירה;

(ב) מחיר המכירה;

(ג) שם הקונה וכתובתו;

(8) פרטי כל תשלום שבו נתחייב לפי כל חוק לגבי הסחורה;

(9) לגבי סחורה שהוציאה מישראל – פרטי תעודת המכס המעידה על יצואה;

(10) לגבי סחורה שמכר לסוחר המורשה לה – פרטי הצהרתו של הקונה לפי תקנה 17;

(11) לגבי מכירה הפטורה, לפי סעיף 26 לחוק, מתשלום המס, כולו או מקצתו – פרטי תעודת הפטור שאושרה על ידי המנהל;

(12) (נמחקה);

(13) כל פרט נוסף שידרוש המנהל.

(ב) (בוטלה).

(ג) ניתן צו לפי סעיף 3 לחוק המטיל את המס על מכירת סחורה שלא הייתה טעונה מס לפני כן, ירשום כל סוחר שבעת מתן הצו הוא מחזיק אותה סחורה כמלאי לצורך עסקיו או עוסק במכירתה או בייצורה בפנקס, תוך 14 יום מהיום שבו ניתן הצו, פרטים אלה:

(1) תיאור הסחורה וכמותה;

(2) המחיר שבו הוא מוכר או מוכן למכור את הסחורה.

(ד) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על סחורה טעונה מס המצויה בהחזקת סוחר שאינו עוסק בייצורה או במכירתה בסיטונות, אם רכש את הסחורה כשהיא מסומנת בסימן זיהוי או כשהוצאה לה תעודת משלוח.

תק' תשל"ו-1976

3א.   (בוטלה).

מיום 1.4.1961

תק' תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1086 מיום 5.1.1961 עמ' 648

הוספת תקנה 3א

 

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2655

החלפת תקנה 3א

הנוסח הקודם:

ניהול ספרים

3א. (א) סוחר שבעסקו מועסקים ששה אנשים או יותר ינהל מערכת חשבונות כאמור בתוספת הראשונה. בן משפחה או שותף העוזרים לסוחר בעסקו, רואים אותם לצורך תקנה זו כמועסקים בעסקו של הסוחר.

(ב) סוחר העוסק בפעולות השבחה ששר האוצר קבע אותן בצו כפעולות ייצור לצורך החוק או העוסק במכירת סחורות המפורטות בתוספת השניה או בייצורן, ינהל מערכת חשבונות כאמור בתוספת הראשונה, גם אם מועסקים בעסקו פחות מששה אנשים.

(ג) סוחר החייב לנהל מערכת חשבונות לפי תקנה זו פטור מהחובה לנהל פנקס לפי תקנה 3.

(ד) סוחר החייב לנהל מערכת חשבונות לפי הוראות נציב מס הכנסה על פי סעיף 43 לפקודת מס הכנסה, 1947, חייב גם בניהול מערכת חשבונות לפי תקנות אלה.

 

מיום 19.3.1964

תק' תשכ"ד-1964

ק"ת תשכ"ד מס' 1560 מיום 19.3.1964 עמ' 976

(ד) נוסף על הוראות התוספת כאמור תקנת משנה (ג), ינהל סוחר במסגרת ספרי החייבים והזכאים, חשבון של מס שאליו יועברו סכומי המס מכל חשבון מכירה או מסיכום חשבונות המכירה שניתנו במשך החודש, או מריכוזים סטטיסטיים המפרטים את המס לפי כל חשבון מכירה, וכן כל תשלום או זיכוי על חשבון המס, כמו כן ינהל סוחר רישום חדשי על תנועת סימני זיהוי של מס קניה ושל תעודות משלוח.

 

מיום 31.3.1969

תק' תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2368 מיום 31.3.1969 עמ' 1212

החלפת תקנת משנה 3א(ה)

הנוסח הקודם:

ה. סוחר החייב לנהל מערכת חשבונות לפי תקנה זו, פטור מחובה לנהל פנקס לפי תקנה 3.

 

מיום 7.5.1969

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2385 מיום 7.5.1969 עמ' 1416

החלפת תקנת משנה 3א(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) התוספת להוראות מס הכנסה, בשינויים המחוייבים לפי הענין, למעט סעיפים 9(ד) ו-11(ג) לאותה תוספת, תחול על ניהול מערכת חשבונות שינהל סוחר לפי תקנה זו.

 

מיום 1.9.1969

תק' (מס' 3) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2441 מיום 1.9.1969 עמ' 2119

החלפת תקנת משנה 3א(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) התוספות להוראות מס הכנסה יחולו על ניהול מערכת חשבונות שינהל סוחר לפי תקנות אלה, בשינויים שלהלן:

(1) סעיף 4 לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול חשבונות של סיטונאים וקמעונאים), תשט"ו-1955, במה שנוגע לסימון במספרים סידוריים וסעיף 5 לתוספת האמורה – לא יחולו;

(2) סעיף 4 לתוספת ב' להוראות האמורות בפסקה (1) וכן סעיף 5 לתוספת ב' האמורה, במה שנוגע להחזקת מסמכים לפי סדר כרונולוגי – לא יחולו;

(3) סעיפים 2, 4, 7(א) ו-9 לתוספת להוראות מס הכנסה (ניהול חשבונות על ידי סוחרים וסוכנים), תש"ך-1960 – לא יחולו.

 

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1986

ביטול תקנה 3א

הנוסח הקודם:

ניהול ספרים

3א. (א) סוחר חייב לנהל מערכת חשבונות לפי סעיף 2(1) להוראות מס הכנסה (ניהול חשבונות על ידי סוחרים וסוכנים), תש"ך-1960 (להן – הוראות מס הכנסה), ינהל מערכת חשבונות לצורך החוק ויראו את מערכת החשבונות שהוא מנהל לפי הוראות מס הכנסה כמערכת חשבונות לפי תקנה זו.

(ב) סוחר העוסק בפעולות השבחה ששר האוצר קבע אותן בצו כפעולות ייצור לצורך החוק או העוסק במכירת סחורה המפורטת בתוספת הראשונה או בייצורה, ינהל מערכת חשבונות כאמור בתקנת משנה (א) גם אם אינו חייב בניהולה לפי אותה תקנת משנה.

(ג) התוספת להוראות מס הכנסה, פרט לסעיפים 2, 4, 7(א) ו-9, תחול על ניהול מערכת חשבונות שינהל סוחר לפי תקנות אלה.

(ד) נוסף על הוראות התוספת כאמור תקנת משנה (ג), ינהל סוחר במסגרת ספרי החייבים והזכאים, חשבון של מס שאליו יועברו סכומי המס מכל חשבון מכירה או מסיכום חשבונות המכירה שניתנו במשך החודש, או מריכוזים סטטיסטיים המפרטים את המס לפי כל חשבון מכירה, וכן כל תשלום או זיכוי על חשבון המס, כמו כן ינהל סוחר רישום חדשי על תנועת סימני זיהוי של מס קניה ושל תעודות משלוח.

(ה) סוחר המנהל מערכת חשבונות לפי תקנה זו, פטור, וכל זמן שהוא עושה כן, מן החובה לנהל פנקס לפי תקנה 3.

(ו) המנהל רשאי, בהודעה שתפורסם ברשומות –

(1) להורות לסוחרים העוסקים בסוגים מסויימים של סחורות לנהל מערכת חשבונות בצורה ובתנאים שיקבע;

(2) להורות לסוחרים על הוספת פרטים שיש לכלול ברישומים הנוגעים למערכת החשבונות, לספרי המלאי או לכל מסמך אחר.

חשבון-מס תק' תשל"ו-1976

4.    נוסף על הוראות תקנת משנה (א), ינהל עוסק במסגרת ספרי החייבים והזכאים, חשבון של מס שאליו יועברו סכומי המס מכל חשבונית או מסיכום חשבוניות שהוצאו במשך החודש, או מריכוזים סטטיסטיים המפרטים את המס לפי כל חשבונית, וכן כל תשלום או זיכוי על חשבון המס.

מיום 1.4.1961

תק' תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1086 מיום 5.1.1961 עמ' 648

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

שמירת פנקסים

4. (א) לא ימחק אדם ולא ישנה רישום שנעשה בפנקס שסוחר חייב לנהל לפי תקנה 3 ולא יקרע ולא יחליף דף מדפי אותו פנקס.

(ב) כל סוחר ישמור על הפנקס לפחות שלוש שנים מתאריך הפעולה שפרטיה נרשמו בו לאחרונה ויחזיקו במקום עסקו כל עוד הוא עוסק במכירת סחורות טעונות מס או בייצורן.

 

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2656

4. (א) לא ימחק אדם ולא ישנה רישום שנעשה בפנקס או בספר שסוחר חייב לנהל לפי תקנות 3 או 3א ולא יקרע ולא יחליף דף מדפי פנקס או ספר.

(ב) כל סוחר ישמור על הפנקסים, הספרים והמסמכים שהוא חייב לנהל לפי תקנות אלה לפחות שמונה שנים מתאריך הפעולה שפרטיה נרשמו בהם לאחרונה ויחזיקם במקום עסקו.

 

מיום 7.5.1969

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2385 מיום 7.5.1969 עמ' 1416

ביטול תקנה 4

הנוסח הקודם:

שמירת פנקסים

4. לא ימחק אדם ולא ישנה רישום שנעשה בפנקס או בספר שסוחר חייב לנהל לפי תקנות 3 או 3א ולא יקרע ולא יחליף דף מדפי פנקס או ספר.

 

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1986

הוספת תקנה 4

חשבונות

5.    (א)  נתחייב עוסק במס עקב מכירת טובין טעוני מס, יתן לקונה יחד עם הטובין חשבון חתום בידו ויציין בו פרטים אלה:

(1)   שם המוכר וכתובתו;

(2)   שם הקונה וכתובתו;

תק' תשכ"א-1961

(3)   תיאור וכמות הטובין וסוגיהם שנמסרו לקונה;

תק' תשכ"א-1961

(4)   מחיר הטובין ושיעור המס, או סכום המס החלים על אותם טובין, שיצויין על יד המחיר של כל סוג;

(5)   תאריך המסירה;

תק' תשכ"ד-1964

(6)   תיאור סימן הזיהוי שבו מסומנים הטובין או ציון השימוש בתעודת משלוח;

(7)   סכום המס החל על המכירה;

תק' תשכ"ב-1962

(7א) תאריך מתן חשבון;

(8)   כל פרט נוסף שיקבע המנהל.

תק' תשכ"ד-1964 תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

          (ב)  עוסק שקיבל חשבון כאמור ישמור עליו, במקום עסקו, לפחות 5 שנים מתום שנת המאזן אליה מתייחס החשבון.

תק' תש"ס-2000

          (ג)   (נמחקה).

תק' (מס' 2)  תשכ"ט-1969

          (ד)  (בוטלה).

מיום 1.4.1961

תק' תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1086 מיום 5.1.1961 עמ' 648

(א) נתחייב סוחר במס עקב מכירת סחורה טעונת מס, יתן לקונה יחד עם הסחורה חשבון חתום בידו ויציין בו פרטים אלה:

(1) שם המוכר וכתבתו;

(2) שם הקונה וכתבתו;

(3) תיאור וכמות הסחורה וסוגה שנמסרה לקונה;

(4) מחיר הסחורה;

(4) מחיר הסחורה ושיעור המס או סכום המס החל על אותה סחורה שיצויין על ידי המחיר של כל סוג;

(5) תאריך המסירה

(6) תיאור סימן הזיהוי שבו מסומנת הסחורה;

(7) סכום המס החל על המכירה;

(8) כל פרט נוסף שיקבע המנהל.

 

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2656

5. (א) נתחייב סוחר במס עקב מכירת סחורה טעונת מס, יתן לקונה יחד עם הסחורה חשבון חתום בידו ויציין בו פרטים אלה:

(1) שם המוכר וכתבתו;

(2) שם הקונה וכתבתו;

(3) תיאור וכמות הסחורה וסוגה שנמסרה לקונה;

(4) מחיר הסחורה ושיעור המס או סכום המס החל על אותה סחורה שיצויין על ידי המחיר של כל סוג;

(5) תאריך המסירה

(6) תיאור סימן הזיהוי שבו מסומנת הסחורה;

(7) סכום המס החל על המכירה;

(7א) תאריך מתן החשבון;

(8) כל פרט נוסף שיקבע המנהל.

סוחר ישמור על העתק חשבון שנתן, כאמור בתקנת משנה זו, לפחות 7 שנים מתום שנת המאזן אליה מתייחס החשבון ויחזיקה במקום עסקו.

(ב) סוחר שקיבל חשבון כאמור יחזיקו עם הסחורה עד שתגיע למקום עסקו או למקום אחר שאליו היא מיועדת.

(ג) המוכר סחורה טעונה מס יתן לקונה, לפי דרישתו, חשבון ויציין בו את הפרטים לפי תקנת משנה (א).

(ד) מי שנתן חשבון לפי תקנה זו לפי תקנת משנה (ג) ישמור על העתק ממנו שלוש שנים לפחות מיום נתינתו ויחזיקו במקום עסקו כל עוד הוא עוסק במכירת סחורות טעונות מס או בייצורן.

 

מיום 19.3.1964

תק' תשכ"ד-1964

ק"ת תשכ"ד מס' 1560 מיום 19.3.1964 עמ' 976

(א) נתחייב סוחר במס עקב מכירת סחורה טעונת מס, יתן לקונה יחד עם הסחורה חשבון חתום בידו ויציין בו פרטים אלה:

(1) שם המוכר וכתבתו;

(2) שם הקונה וכתבתו;

(3) תיאור וכמות הסחורה וסוגה שנמסרה לקונה;

(4) מחיר הסחורה ושיעור המס או סכום המס החל על אותה סחורה שיצויין על ידי המחיר של כל סוג;

(5) תאריך המסירה

(6) תיאור סימן הזיהוי שבו מסומנת הסחורה או ציון השימוש בתעודת משלוח;

(7) סכום המס החל על המכירה;

(7א) תאריך מתן החשבון;

(8) כל פרט נוסף שיקבע המנהל.

סוחר ישמור על העתק חשבון שנתן, כאמור בתקנת משנה זו, לפחות 7 שנים מתום שנת המאזן אליה מתייחס החשבון ויחזיקה במקום עסקו.

(ב) סוחר שקיבל חשבון כאמור יחזיקו עם הסחורה עד שתגיע למקום עסקו או למקום אחר שאליו היא מיועדת.

(ב) סוחר שקיבל חשבון כאמור ישמור עליו, במקום עסקו, לפחות שבע שנים מתום שנת המאזן אליה מתייחס החשבון.

 

מיום 7.5.1969

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2385 מיום 7.5.1969 עמ' 1416

5. (א) נתחייב סוחר במס עקב מכירת סחורה טעונת מס, יתן לקונה יחד עם הסחורה חשבון חתום בידו ויציין בו פרטים אלה:

(1) שם המוכר וכתבתו;

(2) שם הקונה וכתבתו;

(3) תיאור וכמות הסחורה וסוגה שנמסרה לקונה;

(4) מחיר הסחורה ושיעור המס או סכום המס החל על אותה סחורה שיצויין על ידי המחיר של כל סוג;

(5) תאריך המסירה

(6) תיאור סימן הזיהוי שבו מסומנת הסחורה או ציון השימוש בתעודת משלוח;

(7) סכום המס החל על המכירה;

(7א) תאריך מתן החשבון;

(8) כל פרט נוסף שיקבע המנהל.

סוחר ישמור על העתק חשבון שנתן, כאמור בתקנת משנה זו, לפחות 7 שנים מתום שנת המאזן אליה מתייחס החשבון ויחזיקה במקום עסקו.

(ב) סוחר שקיבל חשבון כאמור ישמור עליו, במקום עסקו, לפחות שבע חמש שנים מתום שנת המאזן אליה מתייחס החשבון.

(ג) המוכר סחורה טעונה מס יתן לקונה, לפי דרישתו, חשבון ויציין בו את הפרטים לפי תקנת משנה (א).

(ד) מי שנתן חשבון לפי תקנת משנה (ג) ישמור על העתק ממנו שלוש שנים לפחות מיום נתינתו ויחזיקו במקום עסקו כל עוד הוא עוסק במכירת סחורות טעונות מס או בייצורן.

 

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

5. (א) נתחייב סוחר עוסק במס עקב מכירת סחורה טעונת מס טובין טעוני מס, יתן לקונה יחד עם הסחורה הטובין חשבון חתום בידו ויציין בו פרטים אלה:

(1) שם המוכר וכתבתו;

(2) שם הקונה וכתבתו;

(3) תיאור וכמות הסחורה וסוגה שנמסרה הטובין וסוגיהם שנמסרו לקונה;

(4) מחיר הסחורה הטובין ושיעור המס או סכום המס החל על אותה סחורה החלים על אותם טובין שיצויין על ידי המחיר של כל סוג;

(5) תאריך המסירה;

(6) תיאור סימן הזיהוי שבו מסומנת הסחורה מסומנים הטובין או ציון השימוש בתעודת משלוח;

(7) סכום המס החל על המכירה;

(7א) תאריך מתן החשבון;

(8) כל פרט נוסף שיקבע המנהל.

(ב) סוחר עוסק שקיבל חשבון כאמור ישמור עליו, במקום עסקו, לפחות חמש שנים מתום שנת המאזן אליה מתייחס החשבון.

(ג) המוכר סחורה טעונה מס טובין טעוני מס יתן לקונה, לפי דרישתו, חשבון ויציין בו את הפרטים לפי תקנת משנה (א).

 

מיום 6.1.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6015 מיום 6.1.2000 עמ' 255

מחיקת תקנת משנה 5(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) המוכר טובין טעוני מס יתן לקונה, לפי דרישתו, חשבון ויציין בו את הפרטים לפי תקנת משנה (א).

תק' תשכ"ב-1962

6.    (בוטלה).

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2656

ביטול תקנה 6

הנוסח הקודם:

סימון

6. לא יעביר סוחר סחורה טעונה מס שהוא מחזיקה כמלאי לצורך עסקיו או שהוא עוסק בייצורה, בין אם ייצורה הושלם ובין אם לאו, מהמקום שבו היא מוחזקת למקום אחר לפני שסומנה בסימן זיהוי, כפי שקבע המנהל.

תקופת הדיווח תק' תשל"ו-1976 תק' תשל"ט-1979

7.    (א)  תקופת דו"ח לענין סעיף 5א לחוק תהא חודש ימים.

 

תק' תשל"ח-1977 תק' תשל"ט-1979 תק' תש"ם-1980

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) תהא תקופת הדיווח של עוסק שעיסוקו ייצור סיגריות ומכירתן, מחצית החודש, בכל חודש מה-1 לחודש ועד ה-15 בו ומ-16 לחודש ועד סוף החודש.

מיום 1.4.1961

תק' תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1086 מיום 5.1.1961 עמ' 648

7. (א) כל סוחר יגיש למנהל עד ה-15 לכל חודש או במועד אחר שקבע המנהל רשימה חתומה בידו וימסור בה פרטים מלאים הנוגעים לסחורות שעקב מכירתן נתחייב במס במשך החודש הקודם ויציין בה בנפרד את הסחורות שהשתמש בהן לצרכי מסחר.

(א) כל סוחר יגיש למנהל עד ה-15 לכל חודש או במועד אחר שקבע המנהל רשימה חתומה בידו וביד מנהל החשבונות הראשי וימסור בה פרטים מלאים הנוגעים לסחורות שעקב מכירתן נתחייב במס במשך החודש הקודם ויציין בה בנפרד את הסחורות שהשתמש בהן לצרכי מסחר. מכירת הסחורות ושיעורי המס או סכומי המס החלים עליהן יפורטו לפי סוגי הסימון בהם הן סומנו. הרשימה תכלול הצהרה כי סך כל המס שצויין ברשימה זהה עם סכום המס שצויין בחשבון המס שהוא חייב לנהל לפי סעיף 4 לתוספת הראשונה.

(ב) לא מכר הסוחר במשך החודש הקודם סחורה שעקב מכירתה נתחייב במס, יודיע על כך למנהל בכתב במועד הנועד להגשת הרשימה.

(ג) המנהל רשאי לקבוע כי הרשימה תכלול פרטים שאינם מפורטים בתקנות משנה (א) או (ב).

 

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2656

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

רשימת מכירות

7. (א) כל סוחר יגיש למנהל עד ה-15 לכל חודש או במועד אחר שקבע המנהל רשימה חתומה בידו וביד מנהל החשבונות הראשי וימסור בה פרטים מלאים הנוגעים לסחורות שעקב מכירתן נתחייב במס במשך החודש הקודם ויציין בה בנפרד את הסחורות שהשתמש בהן לצרכי מסחר. מכירת הסחורות ושיעורי המס או סכומי המס החלים עליהן יפורטו לפי סוגי הסימון בהם הן סומנו. הרשימה תכלול הצהרה כי סך כל המס שצויין ברשימה זהה עם סכום המס שצויין בחשבון המס שהוא חייב לנהל לפי סעיף 4 לתוספת הראשונה.

(ב) לא מכר הסוחר במשך החודש הקודם סחורה שעקב מכירתה נתחייב במס, יודיע על כך למנהל בכתב במועד הנועד להגשת הרשימה.

(ג) המנהל רשאי לקבוע כי הרשימה תכלול פרטים שאינם מפורטים בתקנות משנה (א) או (ב).

 

מיום 19.3.1964

תק' תשכ"ד-1964

ק"ת תשכ"ד מס' 1560 מיום 19.3.1964 עמ' 977

(א) סוחר יפרט ברשימה שיגיש למנהל, כאמור בסעיף 17(א) לחוק, את מכירת הסחורות שטרם שולם עליהן המס ואת שיעורי המס או סכומי המס החלים עליהן לפי סוגי הסימון בהם הן סומנו לרבות תעודות משלוח. מנהל הסוחר מערכת חשבונות לפי תקנה 3א תכלול הרשימה הצהרה כי סך כל המס שצויין בה זהה עם סכום המס שצויין בחשבון המס שהוא חייב לנהל לפי תקנה 3א(ד).

 

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1986

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

רשימת מכירות

7. (א) סוחר יפרט ברשימה שיגיש למנהל, כאמור בסעיף 17(א) לחוק, את מכירת הסחורות שטרם שולם עליהן המס ואת שיעורי המס או סכומי המס החלים עליהן לפי סוגי הסימון בהם הן סומנו לרבות תעודות משלוח. מנהל הסוחר מערכת חשבונות לפי תקנה 3א תכלול הרשימה הצהרה כי סך כל המס שצויין בה זהה עם סכום המס שצויין בחשבון המס שהוא חייב לנהל לפי תקנה 3א(ד).

(ב) המנהל רשאי להורות כי הרשימה תכלול פרטים שאינם מפורטים בתקנת משנה (א).

 

מיום 1.1.1978

תק' תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3798 מיום 29.12.1977 עמ' 488

הוספת תקנת משנה 7(ד)

 

מיום 19.7.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4006 מיום 19.7.1979 עמ' 1606

7. (א) תקופת דו"ח לענין סעיף 5א לחוק תהא חודשיים חודש ימים.

(ב) הדו"ח יוגש במועדים ובדרך שנקבעו לגבי אותו עוסק לענין מס ערך מוסף.

(ג) מי שאושרה לו לפי תקנה 21(א) לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, וכן יצואן שחלה עליו אותה תקנה, יגיש לענין תקנות אלה דו"ח אחת לחודשיים, אלא אם ביקש אחרת והמנהל אישר את בקשתו.

(ד) (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) תהא תקופת הדיווח של עוסק שעיסוקו ייצור סיגריות ומכירתן, שבוע ימים.

 

מיום 10.8.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4154 מיום 10.8.1980 עמ' 2199

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) תהא תקופת הדיווח של עוסק שעיסוקו ייצור סיגריות ומכירתן, שבוע ימים מחצית החודש, בכל חודש מה-1 לחודש ועד ה-15 בו ומה-16 לחודש ועד סוף החודש.

הדו"ח התקופתי תק' תשל"ו-1976

7א.     (א)  הדו"ח התקופתי יוגש על גבי טופס דו"ח תקופתי שיומצא לו, ובאם לא הומצא לו טופס כאמור עד לתום תקופת הדו"ח, בטופס שיימסר לו על פי בקשתו, במשרד מס קניה שבו מתנהל תיקו.

          (ב)  הדו"ח התקופתי יוגש, בצירוף התשלום הנובע ממנו, לאחד מסניפי הבנקים האמורים בתוספת הראשונה, בשעות הבנק המקובלות. הגשת הדו"ח תהא בחתימת הקופאי וחותמת הבנק על קבלת התשלום.

          (ג)   דו"ח תקופתי שעל פיו אין על העוסק לשלם מס, יישלח בדואר לפי המען המצויין בו.

          (ד)  דו"ח תקופתי שבו משלם העוסק את המס שלא במזומנים או בשיק יוגש בהנהלת המכס והבלו, בירושלים, לידי חשב האגף או במשרד מס קניה שבו מתנהל תיקו, לידי הקופאי; הגשת הדו"ח תהא בחתימת הקופאי וחותמת המשרד על קבלת התשלום.

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1986

הוספת תקנה 7א

תק' תשכ"ב-1962

פרק שני: חישוב מחיר

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2656

החלפת כותרת פרק שני

הנוסח הקודם:

פרק שני: קביעת מחיר

חישוב מחיר סיטוני תק' תשכ"ב-1962 תק' תשנ"א-1990

8.    (א)  מחירם הסיטוני של טובין טעונים מס הוא המחיר המהווה את תמורתם המלאה והיחידה של אותם טובין, כשהוא מחושב לפי כמותם, משקלם, מידתם או לפי תכונה אחרת - הכל כמקובל באותו ענף.

תק' תשכ"ז-1967

          (ב)  לצורך חישוב מחירם הסיטוני של טובין טעוני מס, מסוג הנמכר בישראל בסיטונות, יראו כאילו נמכרו אותם טובין לקמעונאי לצרכי עסק; הבסיס לחישוב מחיר זה יהיה הסכום שמשלם סיטונאי ליצרן או לסוכן בעד אותם טובין, בתוספת מכסת אחוזים המהווה את ההפרש המקובל באותו ענף, לגבי אותם טובין או לגבי אותו סוג מסויים של טובין, שבין הסכום האמור לבין מחירם במכירה בסיטונות.

תק' תשנ"א-1990

          (ג)   (בוטלה).

תק' תשנ"א-1990

          (ד)  (בוטלה).

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2656

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

קביעת מחיר סיטוני

8. (א) המנהל רשאי לקבוע את מחירה הסיטוני של סחורה טעונה מס לפי כמותה, משקלה, מידתה או תכונותיה האחרות שעליהן מחושב מחירה.

(ב) לצורך קביעת מחירה הסיטוני של סחורה טעונה מס יראו כאילו נמכרה אותה סחורה לקמעונאי כמלאי לצורך עסקיו –

(1) בתנאי מכירה המקובלים באותו ענף;

(2) במחיר המהווה את תמורתה המלאה והיחידה;

(3) המחיר הכולל את כל ההוצאות הכרוכות ביבוא הסחורה או בייצורה, במכירתה בסיטונות ובמסירתה לידי הקונה, לרבות מסי מכס ובלו וכל תשלום אחר שבו נתחייב אדם לגבי אותה סחורה לפני שנמסרה לידי הקונה.

 

מיום 12.1.1967

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 1985 מיום 12.1.1967 עמ' 1190

8. (א) מחירה הסיטוני של סחורה טעונה מס יחושב לפי כמותה, משקלה, מידתה או תכונה אחרת הכל כמקובל באותו ענף.

(ב) לצורך חישוב מחירה הסיטוני של סחורה טעונת מס מסוג שנמכר בישראל בסיטונות יראו כאילו נמכרה אותה סחורה לקמעונאי לצרכי עסק. הבסיס לחישוב מחיר זה יהיה הסכום שמשלם סיטונאי ליצרן או לסוכן בעד אותה סחורה בתוספת מכסת אחוזים המהווה את ההפרש המקובל באותו ענף שבין הסכום האמור לבין מחיר אותה סחורה במכירה בסיטונות.

(ב) לצורך חישוב מחירה הסיטוני של סחורה טעונת מס מסוג הנמכר בישראל בסיטונות יראו כאילו נמכרה אותה סחורה לקמעונאי לצרכי עסק; הבסיס לחישוב מחיר זה יהיה הסכום שמשלם סיטונאי ליצרן או לסוכן בעד אותה סחורה בתוספת מכסת אחוזים המהווה את ההפרש המקובל באותו ענף, לגבי אותה סחורה או לגבי אותו סוג מסויים של סחורה, שבין הסכום האמור לבין מחירה במכירה בסיטונות.

(ג) מחיר הסחורה במכירה בסיטונות הוא המחיר:

(1) המהווה את תמורתה המלאה והיחידה של אותה סחורה;

(2) בתנאי מכירה ואשראי המקובלים באותו ענף ללא ניכוי הנחות הניתנות במכירות בכמויות גדולות וכיוצא באלה;

(3) הכולל את כל ההוצאות הכרוכות ביבוא הסחורה או בייצורה, במכירתה בסיטונות ובהעברתה אל מקום עסקו של הקמעונאי, לרבות מסים וכל תשלום אחר שבו נתחייב אדם לגבי אותה סחורה או בקשר עם מכירתה והעברתה כאמור.

(ד) לצורך חישוב מחירה הסיטוני של סחורה טעונת מס מסוג שאינו נמכר בישראל בסיטונות יראו כאילו נמכרה אותה סחורה לקונה במחיר הנובע מאותם תנאים והוצאות האמורים בפסקאות (1) ו-(3) לתקנת משנה (ג) בתקנת משנה (ג).

 

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

8. (א) מחירה הסיטוני של סחורה טעונה מס טובין טעוני מס יחושב לפי כמותה, משקלה, מידתה כמותם, משקלם, מידתם או תכונה אחרת הכל כמקובל באותו ענף.

(ב) לצורך חישוב מחירה מחירם הסיטוני של סחורה טעונת מס טובין טעוני מס מסוג הנמכר בישראל בסיטונות יראו כאילו נמכרה אותה סחורה נמכרו אותם טובין לקמעונאי לצרכי עסק; הבסיס לחישוב מחיר זה יהיה הסכום שמשלם סיטונאי ליצרן או לסוכן בעד אותה סחורה אותם טובין בתוספת מכסת אחוזים המהווה את ההפרש המקובל באותו ענף, לגבי אותה סחורה אותם טובין או לגבי אותו סוג מסויים של סחורה טובין, שבין הסכום האמור לבין מחירה מחירם במכירה בסיטונות.

(ג) מחיר הסחורה הטובין במכירה בסיטונות הוא המחיר:

(1) המהווה את תמורתה תמורתם המלאה והיחידה של אותה סחורה אותם טובין;

(2) בתנאי מכירה ואשראי המקובלים באותו ענף ללא ניכוי הנחות הניתנות במכירות בכמויות גדולות וכיוצא באלה;

(3) הכולל את כל ההוצאות הכרוכות ביבוא הסחורה או בייצורה, במכירתה בסיטונות ובהעברתה ביבוא הטובין או בייצורם, במכירתם בסיטונות ובהעברתם אל מקום עסקו של הקמעונאי, לרבות מסים וכל תשלום אחר שבו נתחייב אדם לגבי אותה סחורה אותם טובין או בקשר עם מכירתה והעברתה מכירתם והעברתם כאמור.

(ד) לצורך חישוב מחירה הסיטוני של סחורה טעונת מס מחירם הסיטוני של טובין טעוני מס מסוג שאינו נמכר בישראל בסיטונות יראו כאילו נמכרה אותה סחורה נמכרו אותם טובין לקונה במחיר הנובע מאותם תנאים והוצאות האמורים בתקנת משנה (ג).

 

מיום 8.3.1981

תק' (מס' 2) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4211 מיום 8.3.1981 עמ' 630

(2) בתנאי מכירה ואשראי המקובלים באותו ענף ללא ניכוי הנחות הניתנות במכירות בכמויות גדולות וכיוצא באלה;

 

מיום 1.1.1991

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5317 מיום 27.12.1990 עמ' 349

8. (א) מחירם הסיטוני של טובין טעוני מס יחושב לפי כמותם, משקלם, מידתם או תכונה אחרת הכל כמקובל באותו ענף.

(א) מחירם הסיטוני של טובין טעוני מס הוא המחיר המהווה את תמורתם המלאה והיחידה של אותם טובין, כשהוא מחושב לפי כמותם, משקלם, מידתם או לפי כל תכונה אחרת – הכל כמקובל באותו ענף.

(ב) לצורך חישוב מחירם הסיטוני של טובין טעוני מס מסוג הנמכר בישראל בסיטונות יראו כאילו נמכרו אותם טובין לקמעונאי לצרכי עסק; הבסיס לחישוב מחיר זה יהיה הסכום שמשלם סיטונאי ליצרן או לסוכן בעד אותם טובין בתוספת מכסת אחוזים המהווה את ההפרש המקובל באותו ענף, לגבי אותם טובין או לגבי אותו סוג מסויים של טובין, שבין הסכום האמור לבין מחירם במכירה בסיטונות.

(ג) מחיר הטובין במכירה בסיטונות הוא המחיר:

(1) המהווה את תמורתם המלאה והיחידה של אותם טובין;

(2) בתנאי מכירה ואשראי המקובלים באותו ענף;

(3) הכולל את כל ההוצאות הכרוכות ביבוא הטובין או בייצורם, במכירתם בסיטונות ובהעברתם אל מקום עסקו של הקמעונאי, לרבות מסים וכל תשלום אחר שבו נתחייב אדם לגבי אותם טובין או בקשר עם מכירתם והעברתם כאמור.

(ד) לצורך חישוב מחירם הסיטוני של טובין טעוני מס מסוג שאינו נמכר בישראל בסיטונות יראו כאילו נמכרו אותם טובין לקונה במחיר הנובע מאותם תנאים והוצאות האמורים.

תק' תשנ"א-1990

8א.     (בוטלה).

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1987

הוספת תקנה 8א

 

מיום 1.1.1991

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5317 מיום 27.12.1990 עמ' 350

ביטול תקנה 8א

הנוסח הקודם:

שיעורי התוספת או הניכוי בייצור מקומי

8א. על אף האמור בסעיף 4(א) עד (ג) לחוק ובתקנה 8, מחירם הסיטוני של סוגי טובין שנקבעו לגביהם בצו מס קניה (קביעת שיעורי תוספת), תשל"ו-1976, שיעורי תוספת או שיעורי ניכוי בייצור מקומי, יהיו כאמור בסעיף 4(ה)(1) לחוק ובתוספת או ניכוי, לפי הענין, בשיעורים שנקבעו בצו האמור.

חישוב מחיר של טובין תק' תשס"ח-2007

8ב.     (א)  הבסיס לחישוב המחיר של טובין יהיה –

(1)   לטובין הנמכרים לסיטונאי – הסכום שמשלם הסיטונאי ליצרן בעד אותם טובין;

(2)   לטובין הנמכרים לקמעונאי – הסכום שמשלם הקמעונאי ליצרן בהפחתת מכסת אחוזים המהווה את ההפרש לגבי אותם טובין שבין הסכום האמור לבין מחירם לו היו נמכרים במכירה לסיטונאי;

(3)   לטובין הנמכרים לצרכן – הסכום שמשלם הצרכן ליצרן בהפחתת מכסת אחוזים המהווה את ההפרש לגבי אותם טובין שבין הסכום האמור לבין מחירם לו היו נמכרים במכירה לסיטונאי.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), המחיר של טובין לא יפחת מעלות הייצור של הטובין בתוספת שיעור הרווח כמקובל באותו ענף.

          (ג)   בתקנה זו, "טובין" – טובין שהמחיר הסיטוני יהיה המחיר המשתלם בעדם ליצרן – המפורטים בצו מס קניה (טובין ושירותים) (סוגי טובין שהמחיר הסיטוני יהיה המחיר המשתלם בעדם ליצרן), התשס"ח-2007.

מיום 6.12.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6626 מיום 6.12.2007 עמ' 173

הוספת תקנה 8ב

מחירם הסיטוני של סיגריות, טבק לסיגריות ויחידות טבק תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ח-2018 תק' תשע"ט-2019

8ג.     (א)  מחירם הסיטוני של סיגריות שסיווגם בפרטים 24.02.2000, 24.02.9020 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשס"ז-2007 (בתקנה זו – סיגריות), יהיה כאמור בסעיפים 4 ו-4א לחוק והוא יחושב לפי המחיר הסיטוני השכיח ביותר מבין המחירים של הסיגריות, מאותו הסוג, שמוכר החייב במס (בתקנה זו – המחיר הסיטוני השכיח), ובסיגריות מיובאות – המחיר הסיטוני השכיח הידוע במועד השחרור מפיקוח המכס.

תק' תשע"ח-2018

          (א1) מחירם הסיטוני של יחידות טבק שסיווגן בפרטים 24.03.9111 ו-24.03.9921 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017 (להלן בתקנה זו – פרטים 24.03.9111 ו-24.03.9921) ושל יחידות טבק הנתונות בערכה הכוללת מכשיר חימום המסווג בפרט 85.43.7081 בתוספת הראשונה לצו האמור (להלן בתקנה זו – יחידות טבק), יהיה כאמור בסעיפים 4 ו-4א לחוק והוא יחושב לפי המחיר הסיטוני השכיח ביותר מבין המחירים של יחידות הטבק שסיווגן בפרטים 24.03.9111 ו-24.03.9921 מאותו הסוג, שמוכר החייב במס (בתקנה זו – המחיר הסיטוני השכיח), וביחידות טבק מיובאות – המחיר הסיטוני השכיח הידוע של יחידות טבק שסיווגן בפרטים 24.03.9111 ו-24.03.9921 במועד השחרור מפיקוח המכס.

תק' תשע"ט-2019

          (א2) מחירם הסיטוני של טבק לסיגריות שסיווגו בפרטים 24.03.1910, 24.03.9119, 24.03.9929 ו-85.43.7082, בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017 (בתקנה זו – טבק לסיגריות), יהיה כאמור בסעיפים 4 ו-4א לחוק והוא יחושב לפי המחיר הסיטוני השכיח ביותר מבין המחירים של הטבק לסיגריות מאותו הסוג, שמוכר החייב במס (בתקנה זו – המחיר הסיטוני השכיח) ובטבק לסיגריות מיובא – המחיר הסיטוני השכיח הידוע במועד השחרור מפיקוח המכס.

תק' תשע"ח-2018 תק' תשע"ט-2019

          (ב)  החייב במס ידווח על המחיר הסיטוני השכיח של סיגריות או של יחידות טבק או של טבק לסיגריות כמפורט בתקנות משנה (א), (א1) ו-(א2), לפי העניין, על גבי טופס הצהרה שבתוספת החמישית; היה החייב במס יבואן, יצרף את טופס ההצהרה לכל רשימון יבוא שיגיש; חייב במס שאינו יבואן, יגיש את טופס ההצהרה במועד הדיווח.

מיום 1.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6775 מיום 30.4.2009 עמ' 886

הוספת תקנה 8ג

 

מיום 22.1.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7935 מיום 22.1.2018 עמ' 888

מחירם הסיטוני של סיגריות ויחידות טבק

8ג. (א) מחירם הסיטוני של סיגריות שסיווגם בפרטים 24.02.2000, 24.02.9020 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשס"ז-2007 (בתקנה זו – סיגריות), יהיה כאמור בסעיפים 4 ו-4א לחוק והוא יחושב לפי המחיר הסיטוני השכיח ביותר מבין המחירים של הסיגריות, מאותו הסוג, שמוכר החייב במס (בתקנה זו – המחיר הסיטוני השכיח), ובסיגריות מיובאות – המחיר הסיטוני השכיח הידוע במועד השחרור מפיקוח המכס.

(א1) מחירם הסיטוני של יחידות טבק שסיווגן בפרטים 24.03.9111 ו-24.03.9921 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017 (להלן בתקנה זו – פרטים 24.03.9111 ו-24.03.9921) ושל יחידות טבק הנתונות בערכה הכוללת מכשיר חימום המסווג בפרט 85.43.7081 בתוספת הראשונה לצו האמור (להלן בתקנה זו – יחידות טבק), יהיה כאמור בסעיפים 4 ו-4א לחוק והוא יחושב לפי המחיר הסיטוני השכיח ביותר מבין המחירים של יחידות הטבק שסיווגן בפרטים 24.03.9111 ו-24.03.9921 מאותו הסוג, שמוכר החייב במס (בתקנה זו – המחיר הסיטוני השכיח), וביחידות טבק מיובאות – המחיר הסיטוני השכיח הידוע של יחידות טבק שסיווגן בפרטים 24.03.9111 ו-24.03.9921 במועד השחרור מפיקוח המכס.

(ב) החייב במס ידווח על המחיר הסיטוני של סיגריות או של יחידות טבק כמפורט בתקנת משנה (א1), לפי העניין, על גבי טופס הצהרה שבתוספת החמישית; היה החייב במס יבואן, יצרף את טופס ההצהרה לכל רשימון יבוא שיגיש; חייב במס שאינו יבואן, יגיש את טופס ההצהרה במועד הדיווח.

 

מיום 21.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8178 מיום 21.2.2019 עמ' 2894

מחירם הסיטוני של סיגריות, טבק לסיגריות ויחידות טבק

8ג. (א) מחירם הסיטוני של סיגריות שסיווגם בפרטים 24.02.2000, 24.02.9020 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשס"ז-2007 (בתקנה זו – סיגריות), יהיה כאמור בסעיפים 4 ו-4א לחוק והוא יחושב לפי המחיר הסיטוני השכיח ביותר מבין המחירים של הסיגריות, מאותו הסוג, שמוכר החייב במס (בתקנה זו – המחיר הסיטוני השכיח), ובסיגריות מיובאות – המחיר הסיטוני השכיח הידוע במועד השחרור מפיקוח המכס.

(א1) מחירם הסיטוני של יחידות טבק שסיווגן בפרטים 24.03.9111 ו-24.03.9921 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017 (להלן בתקנה זו – פרטים 24.03.9111 ו-24.03.9921) ושל יחידות טבק הנתונות בערכה הכוללת מכשיר חימום המסווג בפרט 85.43.7081 בתוספת הראשונה לצו האמור (להלן בתקנה זו – יחידות טבק), יהיה כאמור בסעיפים 4 ו-4א לחוק והוא יחושב לפי המחיר הסיטוני השכיח ביותר מבין המחירים של יחידות הטבק שסיווגן בפרטים 24.03.9111 ו-24.03.9921 מאותו הסוג, שמוכר החייב במס (בתקנה זו – המחיר הסיטוני השכיח), וביחידות טבק מיובאות – המחיר הסיטוני השכיח הידוע של יחידות טבק שסיווגן בפרטים 24.03.9111 ו-24.03.9921 במועד השחרור מפיקוח המכס.

(א2) מחירם הסיטוני של טבק לסיגריות שסיווגו בפרטים 24.03.1910, 24.03.9119, 24.03.9929 ו-85.43.7082, בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017 (בתקנה זו – טבק לסיגריות), יהיה כאמור בסעיפים 4 ו-4א לחוק והוא יחושב לפי המחיר הסיטוני השכיח ביותר מבין המחירים של הטבק לסיגריות מאותו הסוג, שמוכר החייב במס (בתקנה זו – המחיר הסיטוני השכיח) ובטבק לסיגריות מיובא – המחיר הסיטוני השכיח הידוע במועד השחרור מפיקוח המכס.

(ב) החייב במס ידווח על המחיר הסיטוני של סיגריות או של יחידות טבק כמפורט בתקנת משנה (א1) החייב במס ידווח על המחיר הסיטוני השכיח של סיגריות או של יחידות טבק או של טבק לסיגריות כמפורט בתקנות משנה (א), (א1) ו-(א2), לפי העניין, על גבי טופס הצהרה שבתוספת החמישית; היה החייב במס יבואן, יצרף את טופס ההצהרה לכל רשימון יבוא שיגיש; חייב במס שאינו יבואן, יגיש את טופס ההצהרה במועד הדיווח.

תק' תשכ"ב-1962

9.    (בוטלה).

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2656

ביטול תקנה 9

הנוסח הקודם:

קביעת מחיר קמעונאי

9. לצורך קביעת מחירה הקמעונאי של סחורה טעונת מס יראו כאילו נמכרה על ידי קמוענאי במחיר הכולל את כל ההוצאות הכרוכות ביבואה או בייצורה, במכירתה בקמעונות ובמסירתה לידי הקונה במקום הימצאה בניכוי סכום המהווה ריווח הוגן של קמעונאי במכירת אותה סחורה.

תק' תשנ"א-1990

10.  (בוטלה).

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2657

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

סחורה שהובאה מחו"ל

10. הובאה סחורה טעונה מס מחוץ לארץ, רשאי המנהל לחשב כמחירה את ערכה ס.י.ף. נמל ישראל בתוספת מסי המכס החלים עליה ובתוספת מכסת אחוזים המהווה את ההפרש שבין הסכום האמור לבין מחיר הסחורה במכירתה בסיטונות, ובלבד שלגבי סחורה המיועדת לשימושו האישי של היבואן רשאי המנהל לחשב כמחירה הסיטוני את ערכה ס.י.ף. בתוספת מסי המכס בלבד.

 

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1987

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

סחורה שיובאה

10. יובאה סחורה טעונת מס, יהיה הבסיס לחישוב מחירה הסיטוני ערכה שנקבע על ידי רשות המכס לפי סעיף 130 או סעיף 133ב לפקודת המכס, בתוספת המכס החל עליה ובתוספת מכסת אחוזים המהווה את ההפרש שבין הסכום האמור לבין מחיר הסחורה במכירה בסיטונות כאמור בתקנה 8.

 

מיום 1.1.1991

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5317 מיום 27.12.1990 עמ' 350

ביטול תקנה 10

הנוסח הקודם:

חישוב מחיר סיטוני בייבוא

10. יובאו טובין טעוני מס יהיה מחירם הסיטוני כאמור בסעיף 4 לחוק בתוספת או בניכוי, לפי הענין, בשיעורים שנקבעו בצו מס קניה (קביעת שיעורי תוספת), תשל"ו-1976.

תק' תשכ"ב-1962

11.  (בוטלה).

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2657

ביטול תקנה 11

הנוסח הקודם:

סחורה שיוצרה בישראל

11. יוצרה סחורה טעונה מס בישראל, רשאי המנהל לחשב כמחירה הסיטוני את המחיר המשתלם בעד אותה סחורה ליצרן, לרבות מסי הבלו החלים עליה, בתוספת מכסת אחוזים המהווה את ההפרש שבין המחיר האמור לבין מחיר הסחורה במכירתה בסיטונות.

טובין שנמכרו במכירה פומבית תק' תשכ"ב-1962

12.  נמכרו טובין טעוני מס במכירה פומבית, יהיה הבסיס לחישוב מחירם הסיטוני המחיר ששולם בעדם למעשה, בניכוי ההוצאה הכרוכה בעריכת המכירה הפומבית.

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2657

החלפת תקנה 12

הנוסח הקודם:

סחורה ששנמכרה במכירה פומבית

12. נמכרה סחורה טעונה מס במכירה פומבית, רשאי המנהל לחשב כמחירה הסיטוני את המחיר שבו היא נמכרת, לרבות מסי מכס ובלו החלים עליה, וכן להפחית את המחיר האמור בסכום המהווה את הוצאות המכירה.

 

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

סחורה שנמכרה טובין שנמכרו במכירה פומבית

12. נמכרה סחורה טעונת מס נמכרו טובין טעוני מס במכירה פומבית, יהיה הבסיס לחישוב מחירה הסיטוני מחירם הסיטוני המחיר ששולם בעדה בעדם למעשה, בניכוי ההוצאה הכרוכה בעריכת המכירה הפומבית.

הודעה על מחיר סיטוני תק' תשכ"ב-1962 תק' תשל"ו-1976

12א.  עוסק יודיע למנהל על מחיר סיטוני, שחושב לטובין טעוני מס, למעט טובין שנקבעו לגביהם שיעורי תוספת או ניכוי בייצור מקומי בצו מס קניה (קביעת שיעורי תוספת), תשל"ו–1976, או על שינויים שהוא חייב בהודעה עליהם לפי סעיף 17 לחוק, לפי הנוסח שבטופס שנקבע בתוספת השניה וישלחנו בדואר רשום.

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2657

הוספת תקנה 12א

 

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

12א. סוחר עוסק יודיע למנהל על מחיר סיטוני, שחושב לסחורה טעונת מס לטובין טעוני מס, או על שינויים שהוא חייב בהודעה עליהם לפי סעיף 17 לחוק, לפי הנוסח שבטופס שנקבע בתוספת השניה וישלחנו בדואר רשום.

 

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1987

12א. עוסק יודיע למנהל על מחיר סיטוני, שחושב לטובין טעוני מס, למעט טובין שנקבעו לגביהם שיעורי תוספת או ניכוי בייצור מקומי בצו מס קניה (קביעת שיעורי תוספת), תשל"ו-1976, או על שינויים שהוא חייב בהודעה עליהם לפי סעיף 17 לחוק, לפי הנוסח שבטופס שנקבע בתוספת השניה וישלחנו בדואר רשום.

פרק שלישי: דין עוסק מורשה

עוסק מורשה תק' תשכ"ב-1962

13.  הגיש עוסק בקשה לפי סעיף 6 לחוק והוכיח להנחת דעתו של המנהל, כי הרישום יקל על גביית המס או כי בהתחשב עם התנאים באותו ענף מן הראוי לעשות כן, רשאי המנהל לרשום אותו עוסק כעוסק מורשה ובלבד שהיקף עסקיו של עוסק באותם טובין, לגביהם הוגשו בקשה כאמור, מצדיק זאת ושהוא מנהל ספרים מסחריים המשקפים, להנחת דעתו של המנהל, את עסקיו ואת מצבו הכספי.

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2657

החלפת תקנה 13

הנוסח הקודם:

סוחר מורשה

13. המנהל רשאי לרשום כסוחר מורשה לסחורה טעונה מס כל סוחר שהיקף עסקיו באותה סחורה מצדיק זאת, ובלבד שאותו סוחר מנהל ספרים מסחריים המשקפים להנחת דעתו של המנהל את עסקיו ואת מצבו הכספי.

 

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

סוחר עוסק מורשה

13. הגיש סוחר עוסק בקשה לפי סעיף 6 לחוק והוכיח להנחת דעתו של המנהל, כי הרישום יקל על גביית המס או כי בהתחשב עם התנאים באותו ענף מן הראוי לעשות כן, רשאי המנהל לרשום אותו סוחר כסוחר מורשה עוסק כעוסק מורשה ובלבד שהיקף עסקיו של סוחר באותה סחורה, לגביה הוגשה עוסק באותם טובין, לגביהם הוגשו בקשה כאמור, מצדיק זאת ושהוא מנהל ספרים מסחריים המשקפים, להנחת דעתו של המנהל, את עסקיו ואת מצבו הכספי.

רישום עוסק מורשה

14.  (א)  המבקש רישום כעוסק מורשה יגיש למנהל בקשה חתומה בידו ויציין בה פרטים אלה:

(1)   שמו וכתובתו;

(2)   מקום עסקו;

(3)   תיאור עסקו;

(4)   סוג הטובין שלגביהם מבוקש הרישום;

(5)   פרטים הנוגעים להיקף עסקיו בטובין שלגביהם מבוקש הרישום.

          (ב)  אושרה הבקשה על ידי המנהל, ירשום המנהל את המבקש כעוסק מורשה ויתן לו תעודה על כך.

תק' תשכ"ב-1962

          (ג)   לענין פרק זה דין תעודה כדין רישום כאמור בסעיף 6 לחוק.

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2657

הוספת תקנת משנה 14(ג)

 

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

רישום סוחר עוסק מורשה

14. (א) המבקש רישום כסוחר כעוסק מורשה יגיש למנהל בקשה חתומה בידו ויציין בה פרטים אלה:

(1) שמו וכתובתו;

(2) מקום עסקו;

(3) תיאור עסקו;

(4) סוג הסחורה שלגביה סוג הטובין שלגביהם מבוקש הרישום;

(5) פרטים הנוגעים להיקף עסקיו בסחורה שלגביה בטובין שלגביהם מבוקש הרישום.

(ב) אושרה הבקשה על ידי המנהל, ירשום המנהל את המבקש כסוחר כעוסק מורשה ויתן לו תעודה על כך.

(ג) לענין פרק זה דין תעודה כדין רישום כאמור בסעיף 6 לחוק.

מתן בטחונות על ידי עוסק מורשה

15.  עוסק מורשה יפקיד בידי המנהל בכל זמן שיידרש לכך על ידיו בטחונות או יתן ערבויות למילוי חובותיו.

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

מתן בטחונות על ידי סוחר עוסק מורשה

15. סוחר עוסק מורשה יפקיד בידי המנהל בכל זמן שיידרש לכך על ידיו בטחונות או יתן ערבויות למילוי חובותיו.

יבוא על ידי עוסק מורשה

16.  (א)  עוסק המביא מחוץ לארץ, כמלאי לצורך עסקיו, טובין שהוא מורשה להם, ימציא למנהל, עם הוצאת הטובין מהמכס, הצהרה חתומה בידו שהטובין הובאו כמלאי לצורך עסקיו בהתאם לתנאי התעודה שניתנה לו לפי תקנה 14.

          (ב)  לא המציא העוסק למנהל הצהרה כאמור, ישלם את המס החל על יבוא הטובין.

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

יבוא על ידי סוחר עוסק מורשה

16. (א) סוחר עוסק המביא מחוץ לארץ, כמלאי לצורך עסקיו, סחורה טובין שהוא מורשה לה להם, ימציא למנהל, עם הוצאת הסחורה הטובין מהמכס, הצהרה חתומה בידו שהסחורה הובאה שהטובין הובאו כמלאי לצורך עסקיו בהתאם לתנאי התעודה שניתנה לו לפי תקנה 14.

(ב) לא המציא הסוחר העוסק למנהל הצהרה כאמור, ישלם את המס החל על יבוא הסחורה הטובין.

מכירה לידי עוסק מורשה תק' תשל"א-1971

17.  (א)  נמכרו טובין טעוני מס לעוסק המורשה להם, ימציא אותו עוסק למנהל, עם רכישת הטובין, הצהרה חתומה בידו שרכש את הטובין כמלאי לצורך עסקיו בהתאם לתנאי התעודה שניתנה לו לפי תקנה 14 ויתן העתק ממנה למוכר.

          (ב)  הוחזרו טובין טעוני מס במכירה, על ידי עוסק מורשה להם, יודיע על כך למנהל ויפרט בהודעתו את תיאור הטובין שהוחזרו, כמותם, שם העוסק שאליו הוחזרו ותאריך ההחזרה.

מיום 30.4.1971

תק' תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2689 מיום 30.4.1971 עמ' 890

17. (א) נמכרה סחורה טעונה מס לסוחר המורשה לה, ימציא אותו סוחר למנהל, עם רכישת הסחורה, הצהרה חתומה בידו שרכש את הסחורה כמלאי לצורך עסקיו בהתאם לתנאי התעודה שניתנה לו לפי תקנה 14 ויתן העתק ממנה למוכר.

(ב) הוחזרה סחורה הטעונה מס במכירה, על ידי סוחר מורשה לה, יודיע על כך למנהל ויפרט בהודעתו את תיאור הסחורה שהוחזרה, כמותה, שם הסוחר שאליו הוחזרה ותאריך ההחזרה.

 

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

מכירה לידי סוחר עוסק מורשה

17. (א) נמכרה סחורה טעונה מס לסוחר המורשה לה נמכרו טובין טעוני מס לעוסק המורשה להם, ימציא אותו סוחר עוסק למנהל, עם רכישת הסחורה הטובין, הצהרה חתומה בידו שרכש את הסחורה הטובין כמלאי לצורך עסקיו בהתאם לתנאי התעודה שניתנה לו לפי תקנה 14 ויתן העתק ממנה למוכר.

(ב) הוחזרה סחורה הטעונה מס במכירה, על ידי סוחר מורשה לה הוחזרו טובין טעוני מס במכירה, על ידי עוסק מורשה להם, יודיע על כך למנהל ויפרט בהודעתו את תיאור הסחורה שהוחזרה, כמותה, שם הסוחר שאליו הוחזרה הטובין שהוחזרו, כמותם, שם העוסק שאליו הוחזרו ותאריך ההחזרה.

תוקף תעודת עוסק מורשה

18.  (א)  תקפה של תעודה שניתנה לפי תקנה 14 יפוג –

(1)   ב-31 בדצמבר של השנה בה ניתנה, אם לא נקוב בה תאריך אחר;

(2)   ביום בו חדל העוסק לעסוק במכירת טובין שלגביהם נרשם;

(3)   ביום ביטול התעודה לפי תקנה 19.

          הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

תק' תשכ"ב-1962

          (ב)  פקעה התעודה, יגיש העוסק למנהל, תוך 14 יום מיום פקיעתה, רשימה של טובין טעוני מס שיובאו או נרכשו כאמור בתקנות 16 או 17, הכל לפי הענין, בציון הכמויות שהוחזקו במלאי בתאריך פקיעת התעודה - למעט טובין שלגביהם שולם המס החל על יבואן או מכירתם - וכן של טובין המוחזקים בידיו לצרכי עסקו שלא שולם המס על החזקתם כמלאי.

          (ג)   עם הגשת הרשימה כאמור ישלם העוסק את סכום המס שהיה משתלם אילו נמכרו הטובין שברשימה ביום הגשתה.

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2657

החלפת תקנת משנה 18(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) פג תקפה של התעודה, יגיש הסוחר למנהל, תוך 14 יום מהיום בו פג תקפה, רשימה של הסחורות הטעונות מס שהובאו על ידיו מחוץ לארץ או שנמכרו לו – למעט סחורות שלגביהן שולם המס החל על יבואן או על מכירתן – וכן של הסחורות המוחזקות בידיו לצרכי עסקו שלא שולם המס שהוטל על החזקתן כמלאי.

 

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

תוקף תעודת סוחר עוסק מורשה

18. (א) תקפה של תעודה שניתנה לפי תקנה 14 יפוג –

(1) ב-31 בדצמבר של השנה בה ניתנה, אם לא נקוב בה תאריך אחר;

(2) ביום בו חדל הסוחר העוסק לעסוק במכירת סחורה שלגביה טובין שלגביהם נרשם;

(3) ביום ביטול התעודה לפי תקנה 19.

הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

(ב) פקעה התעודה, יגיש הסוחר העוסק למנהל, תוך 14 יום מיום פקיעתה, רשימה של הסחורות הטעונות מס טובין טעוני מס שיובאו או נרכשו כאמור בתקנות 16 או 17, הכל לפי הענין, בציון הכמויות שהוחזקו במלאי בתאריך פקיעת התעודה - למעט סחורות שלגביהן טובין שלגביהם שולם המס החל על יבואן או מכירתן מכירתם - וכן של הסחורות המוחזקות הטובין המוחזקים בידיו לצרכי עסקו שלא שולם המס על החזקתן החזקתם כמלאי.

(ג) עם הגשת הרשימה כאמור ישלם הסוחר העוסק את סכום המס שהיה משתלם אילו נמכרו הסחורות הטובין שברשימה ביום הגשתה.

ביטול תעודת עוסק מורשה

19.  המנהל רשאי לבטל תעודה שניתנה לפי תקנה 14 –

(1)   אם העוסק לא הפקיד בטחונות או לא נתן ערבויות לפי תקנה 15;

(2)   אם העוסק לא הגיש למנהל או לשליחיו, במועד שנקבע, ידיעות, דינים-וחשבונות או מסמכים שהיה חייב להגיש על פי החוק או על פי תקנות אלה;

(3)   אם העוסק לא שילם את המס המגיע ממנו במועד שנועד לתשלומו;

(4)   אם היקף עסקיו בטובין שהוא מורשה להם אינו מצדיק עוד את הרישום לפי תקנה 14;

(5)   אם העוסק לא ניהל ספרים או פנקסים שהוא חייב לנהלם לפי תקנות אלה או שהוא נדרש לנהלם על ידי המנהל;

(6)   אם העוסק השתמש בתעודה שניתנה לו לפי תקנה 14 שלא בהתאם לתנאיה או שלא בהתאם להוראות תקנות אלה;

(7)   אם העוסק עבר על הוראות כל חוק שהוא הנוגעות לניהול עסקו;

תק' תשכ"ב-1962

(8)   אם חל שינוי בתנאים, שהיו קיימים במועד רישומו של עוסק מורשה או שהביאו לרישומו כאמור.

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2657

הוספת תקנה 19(8)

 

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

ביטול תעודת סוחר עוסק מורשה

19. המנהל רשאי לבטל תעודה שניתנה לפי תקנה 14 –

(1) אם הסוחר העוסק לא הפקיד בטחונות או לא נתן ערבויות לפי תקנה 15;

(2) אם הסוחר העוסק לא הגיש למנהל או לשליחיו, במועד שנקבע, ידיעות, דינים-וחשבונות או מסמכים שהיה חייב להגיש על פי החוק או על פי תקנות אלה;

(3) אם הסוחר העוסק לא שילם את המס המגיע ממנו במועד שנועד לתשלומו;

(4) אם היקף עסקיו בסחורה בטובין שהוא מורשה לה להם אינו מצדיק עוד את הרישום לפי תקנה 14;

(5) אם הסוחר העוסק לא ניהל ספרים או פנקסים שהוא חייב לנהלם לפי תקנות אלה או שהוא נדרש לנהלם על ידי המנהל;

(6) אם הסוחר העוסק השתמש בתעודה שניתנה לו לפי תקנה 14 שלא בהתאם לתנאיה או שלא בהתאם להוראות תקנות אלה;

(7) אם הסוחר העוסק עבר על הוראות כל חוק שהוא הנוגעות לניהול עסקו;

(8) אם חל שינוי בתנאים, שהיו קיימים במועד רישומו של סוחר עוסק מורשה או שהביאו לרישומו כאמור.

החזרת תעודת עוסק מורשה

20.  (א)  פג תקפה של התעודה שניתנה לעוסק מורשה לפי תקנה 14, יחזירה העוסק מיד למנהל.

תק' תשכ"ב-1962

          (ב)  חלו שינויים בפרטי תעודה שניתנה כאמור או חדל עוסק מורשה לעסוק בטובין שלגביהם נרשם, ימסור מיד על כך למנהל הודעה בכתב ויצרף לה את התעודה.

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2657

(ב) חלו שינויים בפרטי תעודה שניתנה כאמור או חדל סוחר מורשה לעסוק בסחורה שלגביה נרשם, יודיע על כך למנל בכתב ויחזיר לו את התעודה תוך 14 יום מהיום שבו חלו השינויים או מהיום שבו חדל לעסוק כאמור ימסור מיד על כך למנהל הודעה בכתב ויצרף לה את התעודה.

 

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

החזרת תעודת סוחר עוסק מורשה

20. (א) פג תקפה של התעודה שניתנה לסוחר לעוסק מורשה לפי תקנה 14, יחזירה הסוחר העוסק מיד למנהל.

(ב) חלו שינויים בפרטי תעודה שניתנה כאמור או חדל סוחר עוסק מורשה לעסוק בסחורה שלגביה בטובין שלגביהם נרשם, ימסור מיד על כך למנהל הודעה בכתב ויצרף לה את התעודה.

תק' תשנ"א-1990

פרק רביעי: יבואן בהסדר

מיום 1.1.1991

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5317 מיום 27.12.1990 עמ' 350

הוספת פרק רביעי

אישור יבואן בהסדר תק' תשנ"א-1990

20א.  יבואן המבקש אישור כיבואן בהסדר לפי סעיף 6א לחוק יגיש בקשה למנהל לפי טופס שנקבע בתוספת השלישית.

מיום 1.1.1991

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5317 מיום 27.12.1990 עמ' 350

הוספת תקנה 20א

דיווח על המחיר הסיטוני תק' תשנ"א-1990

20ב.  יבואן בהסדר ידווח על המחיר הסיטוני על גבי טופס הצהרה שנקבע בתוספת הרביעית ושיצורף לכל רשימון יבוא שיגיש.

מיום 1.1.1991

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5317 מיום 27.12.1990 עמ' 350

הוספת תקנה 20ב

תק' תשנ"א-1990

פרק חמישי: הוראות כלליות

מיום 1.1.1991

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5317 מיום 27.12.1990 עמ' 350

פרק רביעי חמישי: הוראות כלליות

תעודת משלוח תק' תשכ"ד-1964

21.  (א)  המנהל רשאי, בתנאים שיורה, לאשר לעוסק, לגבי טובין מסויימים או סוג מסויים של טובין, הוצאת תעודת משלוח במקום סימן זיהוי שנקבע לטובין או כאשר לא נקבע לטובין סימן זיהוי.

          (ב)  אישר המנהל הוצאת תעודת משלוח כאמור לגבי טובין פלונים או לגבי טובין המיוצרים על ידי עוסק שניתן לו פטור מחובת סימון לפי סעיף 15(ד) לחוק, לא יועברו הטובין אל מחוץ למקום הייצור, לא יימכרו ולא יימסרו לאחר בלי שיוציא העוסק תעודת משלוח הנושאת מספר סידורי ומוחתמת או מנוקבת על ידי המנהל (בתקנות אלה - תעודת משלוח) ויציין בה פרטים אלה:

(1)   שם המקבל ומענו;

(2)   תיאור הטובין וכמותם במספרים ובמלים;

(3)   תאריך ושעה של הוצאת הטובין;

(4)   חתימת העוסק וחותמת של מפעלו;

(5)   תיאור כלי ההובלה ומספרו.

          (ג)   תעודת המשלוח תיערך במקור ובשני העתקים. המקור ילווה את הטובין ויימסר למקבל.

          (ד)  סופקו טובין במספר משלוחים, תלווה תעודת משלוח נפרדת כל משלוח ומשלוח.

          (ה)  בתעודת המשלוח יירשמו הפרטים במכונת כתיבה או בכתב יד, בדיו או בעט כדורי, אגב שימוש בנייר פחם, ללא כל תיקונים ומחיקות; היו טעויות ברישום, תבוטל התעודה על ידי רישום המלה "מבוטל" במקור ובשני העתקים; את המקור של תעודות מבוטלות כאמור וההעתק הראשון יש לצרף לרשימת המכירות.

תק' (מס' 2)  תשכ"ט-1969

          (ו)   עוסק יצרף את ההעתק הראשון של תעודת המשלוח שנתן כאמור בתקנה זו לרשימת המכירות המוגשת למנהל בהתאם לתקנה 5. את ההעתק השני של תעודת המשלוח שנתן כאמור ישמור העוסק במקום עסקו לפחות 5 שנים מיום תום שנת המאזן אליה מתייחסת תעודת המשלוח.

תק' (מס' 2)  תשכ"ט-1969

          (ז)   עוסק שקיבל תעודת משלוח כאמור בתקנה זו ישמור עליה במקום עסקו לפחות 5 שנים מתום שנת המאזן אליה מתייחסת תעודת המשלוח.

תק' תשכ"ז-1967

          (ח)  המנהל רשאי, בתנאים שיורה, לאשר לעוסק הנוהג להשתמש בחשבונות מכירה במקום תעודות משלוח, כי דינו של חשבון המכירה יהיה כדין תעודת משלוח; בחשבון מכירה כאמור יתמלאו כל התנאים המפורטים בתקנה זו ויופיעו בו כל הפרטים הנדרשים בתקנה 5 לגבי חשבון ובתקנת משנה (ב) לגבי תעודת משלוח.

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2657

ביטול תקנה 21

הנוסח הקודם:

תעודת מס

21. (א) נמכרה סחורה טעונה מס מסוג שקבע המנהל, יתן המוכר לקונה עם מסירת הסחורה תעודה ויציין בה פרטים אלה:

(1) תיאור הסחורה וכמותה;

(2) תיאור סימן הזיהוי בו מסומנת הסחורה;

(3) סכום המס החל על יבוא הסחורה או על מכירתה;

(4) כל פרט נוסף שיקבע המנהל

(ב) התעודה תהיה חתומה על ידי המנהל או על ידי האדם שנתחייב במס אם הורשה לכך על ידי המנהל.

 

מיום 19.3.1964

תק' תשכ"ד-1964

ק"ת תשכ"ד מס' 1560 מיום 19.3.1964 עמ' 977

הוספת תקנה 21

 

מיום 12.1.1967

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 1985 מיום 12.1.1967 עמ' 1190

הוספת תקנת משנה 21(ח)

 

מיום 7.5.1969

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2385 מיום 7.5.1969 עמ' 1416

(ו) סוחר יצרף את ההעתק הראשון של תעודת המשלוח שנתן כאמור בתקנה זו לרשימת המכירות המוגשת למנהל בהתאם לתקנה 7. את ההעתק השני של תעודת המשלוח שנתן כאמור ישמור הסוחר במקום עסקו לפחות 7 שנים 5 שנים מתום שנת המאזן אליה מתייחסת תעודת המשלוח.

(ז) סוחר שקיבל תעודת משלוח כאמור בתקנה זו ישמור עליה במקום עסקו לפחות 7 שנים 5 שנים מתום שנת המאזן אליה מתייחסת תעודת המשלוח.

 

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

21. (א) המנהל רשאי, בתנאים שיורה, לאשר לסוחר לעוסק, לגבי סחורה מסויימת טובין מסויימים או סוג מסויים של סחורות טובין, הוצאת תעודת משלוח במקום סימן זיהוי שנקבע לסחורה לטובין או כאשר לא נקבע לסחורה לטובין סימן זיהוי.

(ב) אישר המנהל הוצאת תעודת משלוח כאמור לגבי סחורה פלונית או לגבי סחורה המיוצרת טובין פלונים או לגבי טובין המיוצרים על ידי סוחר עוסק שניתן לו פטור מחובת סימון לפי סעיף 15(ד) לחוק, לא תועבר הסחורה יועברו הטובין אל מחוץ למקום הייצור, לא תימכר ולא תימסר לאחר לא יימכרו ולא יימסרו לאחר בלי שיוציא הסוחר העוסק תעודת משלוח הנושאת מספר סידורי ומוחתמת או מנוקבת על ידי המנהל (בתקנות אלה - תעודת משלוח) ויציין בה פרטים אלה:

(1) שם המקבל ומענו;

(2) תיאור הסחורה וכמותה הטובין וכמותם במספרים ובמלים;

(3) תאריך ושעה של הוצאת הסחורה הטובין;

(4) חתימת הסוחר העוסק וחותמת של מפעלו;

(5) תיאור כלי ההובלה ומספרו.

(ג) תעודת המשלוח תיערך במקור ובשני העתקים. המקור ילווה את הסחורה הטובין ויימסר למקבל.

(ד) סופקה סחורה סופקו טובין במספר משלוחים, תלווה תעודת משלוח נפרדת כל משלוח ומשלוח.

(ה) בתעודת המשלוח יירשמו הפרטים במכונת כתיבה או בכתב יד, בדיו או בעט כדורי, אגב שימוש בנייר פחם, ללא כל תיקונים ומחיקות; היו טעויות ברישום, תבוטל התעודה על ידי רישום המלה "מבוטל" במקור ובשני העתקים; את המקור של תעודות מבוטלות כאמור וההעתק הראשון יש לצרף לרשימת המכירות.

(ו) סוחר עוסק יצרף את ההעתק הראשון של תעודת המשלוח שנתן כאמור בתקנה זו לרשימת המכירות המוגשת למנהל בהתאם לתקנה 5. את ההעתק השני של תעודת המשלוח שנתן כאמור ישמור הסוחר העוסק במקום עסקו לפחות 5 שנים מיום תום שנת המאזן אליה מתייחסת תעודת המשלוח.

(ז) סוחר עוסק שקיבל תעודת משלוח כאמור בתקנה זו ישמור עליה במקום עסקו לפחות 5 שנים מתום שנת המאזן אליה מתייחסת תעודת המשלוח.

(ח) המנהל רשאי, בתנאים שיורה, לאשר לסוחר לעוסק הנוהג להשתמש בחשבונות מכירה במקום תעודות משלוח, כי דינו של חשבון המכירה יהיה כדין תעודת משלוח; בחשבון מכירה כאמור יתמלאו כל התנאים המפורטים בתקנה זו ויופיעו בו כל הפרטים הנדרשים בתקנה 5 לגבי חשבון ובתקנת משנה (ב) לגבי תעודת משלוח.

תעודת העברה תק' תשכ"ד-1964

21א.  (א)  רשאי המנהל, בתנאים שיורה, לאשר לעוסק לגבי טובין מסויימים הוצאת תעודת העברה במקום סימן זיהוי שנקבע לטובין או כאשר לא נקבע להם סימון זיהוי, ובלבד שבתעודות ההעברה, יצויין מקום ייעוד הטובין נוסף על הפרטים הקבועים בתקנה 21(ב), וכל פרט אחר שיורה המנהל.

תק' תשכ"ט-1969

          (ב)  תעודת העברה תשא מספר סידורי ותהיה מוחתמת או מנוקבת על ידי המנהל, ויחולו עליה הוראות תקנה 21(ב) עד (ז).

          (ג)   אם מועברים טובין על ידי עוסק ממקום הייעוד כאמור אל כל מקום אחר ולא נקבע לטובין סימן זיהוי, או יוצרו הטובין על ידי עוסק שניתן לו פטור מחובת סימון, יוציא העוסק עם העברת הטובין תעודת משלוח כאמור בתקנה 21.

מיום 19.3.1964

תק' תשכ"ד-1964

ק"ת תשכ"ד מס' 1560 מיום 19.3.1964 עמ' 977

הוספת תקנה 21א

 

מיום 7.5.1969

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2385 מיום 7.5.1969 עמ' 1416

(ב) תעודת העברה תשא מספר סידורי ותהיה מוחתמת או מנוקבת על ידי המנהל, ויחולו עליה הוראות תקנה 21(ג) עד (ז) (ב) עד (ז).

 

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

21א. (א) רשאי המנהל, בתנאים שיורה, לאשר לסוחר לעוסק לגבי סחורה מסויימת טובין מסויימים הוצאת תעודת העברה במקום סימן זיהוי שנקבע לסחורה לטובין או כאשר לא נקבע לה להם סימון זיהוי, ובלבד שבתעודות ההעברה, יצויין מקום ייעוד הסחורה הטובין נוסף על הפרטים הקבועים בתקנה 21(ב), וכל פרט אחר שיורה המנהל.

(ב) תעודת העברה תשא מספר סידורי ותהיה מוחתמת או מנוקבת על ידי המנהל, ויחולו עליה הוראות תקנה 21(ב) עד (ז).

(ג) אם מועברת סחורה מועברים טובין על ידי סוחר עוסק ממקום הייעוד כאמור אל כל מקום אחר ולא נקבע לסחורה לטובין סימן זיהוי, או יוצרה הסחורה יוצרו הטובין על ידי סוחר עוסק שניתן לו פטור מחובת סימון, יוציא הסוחר העוסק עם העברת הסחורה הטובין תעודת משלוח כאמור בתקנה 21.

מתן אישורים תק' תשכ"ב-1962

22.  לכל בקשה למתן רשיון להחזקת טובין טעוני מס יצורף אישור בכתב מאת המנהל שלפיו המס שולם או לא מגיע.

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2658

מתן רשיונות אישורים

 

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

22. לכל בקשה למתן רשיון להחזקת סחורה טעונה מס טובין טעוני מס יצורף אישור בכתב מאת המנהל שלפיו המס שולם או לא מגיע.

אגרות תק' תשט"ז-1956 תק' תשמ"א-1981 תק' תשמ"ז-1987 הודעה תש"ף-2020

23.  (א)  בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 110 שקלים חדשים.

 

תק' תשנ"ז-1997

          (ב)  הוראות תקנת משנה (א) אינן חלות על תעודות הבאות לאשר שיבוא טובין טעוני מס או מכירתם פטורים מתשלום המס, על תעודות עוסק רשום ועל תעודות הניתנות לצורך תקנה 22.

תק' תשמ"א-1981 תק' תשמ"ג-1983

          (ג)   האגרה לפי תקנת משנה (א) תתואם ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שיעור העלייה של המדד ייקבע לפי העלייה שבין המדד האחרון שהתפרסם לפני תחילתה של האגרה שבתוקף לבין המדד האחרון שהתפרסם לפני יום התאמתה כאמור לעיל.

          האגרה המותאמת תעוגל ל-10 שקלים הקרובים.

מיום 23.2.1956

תק' תשט"ז-1956

ק"ת תשט"ז מס' 584 מיום 23.2.1956 עמ' 504

החלפת תקנה 23(א)

הנוסח הקודם:

(א) בעד כל תעודה הניתנת על ידי המנהל לפי תקנה 14 ישלם המבקש אגרה של 5 ל"י ובעד כל תעודה אחרת הניתנת לענין החוק – אגרה של 2.100 ל"י.

 

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2658

(ב) הוראות תקנת משנה (א) אינן חלות על תעודות לפי תקנה 21, על תעודות הבאות לאשר שיבוא סחורה טעונה מס או מכירתה פטורים מתשלום המס ועל תעודות הניתנות לצורך תקנה 22.

 

מיום 1.4.1966

תק' תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1858 מיום 24.3.1966 עמ' 1597

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של חמש לירות חמש עשרה לירות.

 

מיום 1.4.1970

תק' (מס' 2) תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2540 מיום 1.4.1970 עמ' 1298

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של חמש עשרה לירות עשרים לירות.

 

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

(ב) הוראות תקנת משנה (א) אינן חלות על תעודות הבאות לאשר שיבוא סחורה טעונה מס טובין טעוני מס או מכירתה מכירתם פטורים מתשלום המס ועל תעודות הניתנות לצורך תקנה 22.

 

מיום 10.2.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3663 מיום 10.2.1977 עמ' 907

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של עשרים לירות שלושים לירות.

 

מיום 1.1.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4197 מיום 16.1.1981 עמ' 379

23. (א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של שלושים לירות שלושים שקלים.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) אינן חלות על תעודות הבאות לאשר שיבוא טובין טעוני מס או מכירתם פטורים מתשלום המס ועל תעודות הניתנות לצורך תקנה 22.

(ג) האגרה לפי תקנת משנה (א) תותאם ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שיעור העלייה של המדד ייקבע לפי העלייה שבין המדד האחרון שהתפרסם לפני תחילתה של האגרה שבתוקף לבין המדד האחרון שהתפרסם לפני יום התאמתה כאמור לעיל.

האגרה המותאמת תעוגל ל-5 שקלים הקרובים.

 

מיום 1.7.1981

הודעה תשמ"א-1981

י"פ תשמ"א מס' 2739 מיום 20.8.1981 עמ' 2617

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 30 45 שקלים.

 

מיום 1.1.1982

הודעה תשמ"ב-1982

י"פ תשמ"ב מס' 2787 מיום 9.2.1982 עמ' 995

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 45 65 שקלים.

 

מיום 1.7.1982

הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982

י"פ תשמ"ב מס' 2840 מיום 5.8.1982 עמ' 2583

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 65 95 שקלים.

 

מיום 1.1.1983

הודעה תשמ"ג-1983

י"פ תשמ"ג מס' 2887 מיום 27.1.1983 עמ' 880

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 95 150 שקלים.

 

מיום 14.2.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4461 מיום 14.2.1983 עמ' 808

(ג) האגרה לפי תקנת משנה (א) תותאם ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שיעור העלייה של המדד ייקבע לפי העלייה שבין המדד האחרון שהתפרסם לפני תחילתה של האגרה שבתוקף לבין המדד האחרון שהתפרסם לפני יום התאמתה כאמור לעיל.

האגרה המותאמת תעוגל ל-5 שקלים ל-10 שקלים הקרובים.

 

מיום 1.7.1983

הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983

י"פ תשמ"ג מס' 2950 מיום 11.8.1983 עמ' 2632

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 150 230 שקלים.

 

מיום 1.1.1984

הודעה תשמ"ד-1984

י"פ תשמ"ד מס' 3017 מיום 26.1.1984 עמ' 1363

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 230 410 שקלים.

 

מיום 1.7.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

י"פ תשמ"ד מס' 3075 מיום 12.7.1984 עמ' 2880

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 410 900 שקלים.

 

מיום 28.5.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5034 מיום 28.5.1987 עמ' 965

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 900 שקלים 20 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1988

הודעה תשמ"ח-1988

י"פ תשמ"ח מס' 3529 מיום 1.3.1988 עמ' 868

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 20 21 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1988

הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988

י"פ תשמ"ח מס' 3571 מיום 13.7.1988 עמ' 2820

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 21 23 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1989

הודעה תשמ"ט-1989

י"פ תשמ"ט מס' 3624 מיום 27.2.1989 עמ' 1764

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 23 25 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

י"פ תשמ"ט מס' 3676 מיום 9.7.1989 עמ' 3508

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 25 28 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1990

הודעה תש"ן-1990

י"פ תש"ן מס' 3733 מיום 13.1.1990 עמ' 1406

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 28 30 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

י"פ תש"ן מס' 3782 מיום 15.7.1990 עמ' 3733

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 30 32 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1991

הודעה תשנ"א-1991

י"פ תשנ"א מס' 3833 מיום 10.1.1991 עמ' 1050

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 32 35 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

י"פ תשנ"א מס' 3904 מיום 18.7.1991 עמ' 3195

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 35 38 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1992

הודעה תשנ"ב-1992

י"פ תשנ"ב מס' 3963 מיום 16.1.1992 עמ' 1422

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 38 42 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

י"פ תשנ"ב מס' 4027 מיום 23.7.1992 עמ' 4060

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 42 44 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1993

הודעה תשנ"ג-1993

י"פ תשנ"ג מס' 4078 מיום 21.1.1993 עמ' 1320

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 44 46 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1993

הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993

י"פ תשנ"ג מס' 4132 מיום 8.8.1993 עמ' 3818

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 46 49 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1994

הודעה תשנ"ד-1994

י"פ תשנ"ד מס' 4190 מיום 6.2.1994 עמ' 2036

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 49 51 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

י"פ תשנ"ד מס' 4229 מיום 14.7.1994 עמ' 4197

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 51 54 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1995

י"פ תשנ"ה מס' 4280 מיום 5.2.1995 עמ' 1743

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 54 58 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

י"פ תשנ"ה מס' 4320 מיום 20.7.1995 עמ' 4085

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 58 60 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1996

י"פ תשנ"ו מס' 4368 מיום 2.1.1996 עמ' 1093

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 60 63 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

י"פ תשנ"ו מס' 4427 מיום 14.7.1996 עמ' 4094

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 63 68 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1997

הודעה תשנ"ז-1997

י"פ תשנ"ז מס' 4477 מיום 12.1.1996 עמ' 1333

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 68 70 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

י"פ תשנ"ז מס' 4547 מיום 27.7.1997 עמ' 4655

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 70 73 שקלים חדשים.

 

מיום 1.8.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5844 מיום 31.7.1997 עמ' 981

החלפת תקנת משנה 23(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הוראות תקנת משנה (א) אינן חלות על תעודות הבאות לאשר שיבוא טובין טעוני מס או מכירתם פטורים מתשלום המס ועל תעודות הניתנות לצורך תקנה 22.

 

מיום 1.1.1998

הודעה תשנ"ח-1998

י"פ תשנ"ח מס' 4610 מיום 22.1.1998 עמ' 1592

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 73 75 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1998

הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998

י"פ תשנ"ח מס' 4664 מיום 21.7.1998 עמ' 4539

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 75 76 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1999

י"פ תשנ"ט מס' 4723 מיום 20.1.1999 עמ' 1663

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 76 81 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2000

הודעה תש"ס-2000

י"פ תש"ס מס' 4844 מיום 17.1.2000 עמ' 2312

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 81 82 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2000

הודעה (מס' 2) תש"ס-2000

י"פ תש"ס מס' 4898 מיום 29.6.2000 עמ' 4113

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 82 82 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2001

הודעה תשס"א-2001

י"פ תשס"א מס' 5001 מיום 12.7.2001 עמ' 3277

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 82 83 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2002

הודעה תשס"ב-2002

י"פ תשס"ב מס' 5048 מיום 17.1.2002 עמ' 1200

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 83 84 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2002

הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002

י"פ תשס"ב מס' 5091 מיום 1.7.2002 עמ' 3229

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 84 88 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2003

י"פ תשס"ג מס' 5146 מיום 12.1.2003 עמ' 1112

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 88 90 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2006

הודעה תשס"ו-2006

י"פ תשס"ו מס' 5477 מיום 5.1.2006 עמ' 1109

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 90 91 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2006

הודעה תשס"ו-2006

י"פ תשס"ו מס' 5557 מיום 20.7.2006 עמ' 4292

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 91 92 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2008

י"פ תשס"ח מס' 5758 מיום 3.1.2008 עמ' 1318

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 92 93 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2008

הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008

י"פ תשס"ח מס' 5827 מיום 1.7.2008 עמ' 3808

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 93 96 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

י"פ תשס"ט מס' 5900 מיום 13.1.2009 עמ' 1782

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 96 98 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

י"פ תשס"ט מס' 5972 מיום 1.7.2009 עמ' 4629

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 98 99 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6041 מיום 1.1.2010 עמ' 1192

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 99 102 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2010

הודעה (מס' 2) תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6111 מיום 1.7.2010 עמ' 3982

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

י"פ תשע"א מס' 6181 מיום 30.12.2010 עמ' 1856

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2011

הודעה (מס' 2) תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6263 מיום 7.7.2011 עמ' 5372

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 102 106 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6352 מיום 1.1.2012 עמ' 1738

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2012

הודעה (מס' 3) תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6440 מיום 3.7.2012 עמ' 5041

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 106 107 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6529 מיום 9.1.2013 עמ' 2152

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6623 מיום 7.7.2013 עמ' 6607

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 107 108 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6738 מיום 19.1.2014 עמ' 3239

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 108 109 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7213 מיום 24.2.2016 עמ' 3815

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 109 108 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2016

הודעה (מס' 2) תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7349 מיום 21.9.2016 עמ' 10193

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7482 מיום 5.4.2017 עמ' 5005

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7704 מיום 15.2.2018 עמ' 5126

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 108 109 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2018

הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7860 מיום 1.7.2018 עמ' 9213

(א) בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 109 110 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

י"פ תשע"ט מס' 8104 מיום 6.2.2019 עמ' 7456

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

י"פ תש"ף מס' 8664 מיום 29.1.2020 עמ' 3424

[הסכום נותר ללא שינוי]

טפסים

24.  (א)  המנהל רשאי לקבוע טפסים לפנקסים שיש לנהלם לפי תקנות אלה וכן לחשבונות, להצהרות, לבקשות, לתעודות, לרשימות או להודעות שיש למסרם לפי תקנות אלה וכן מספר ההעתקים שיש להמציאם.

          (ב)  משנקבע טופס או מספר ההעתקים לפי תקנת משנה (א), לא ישתמש אדם אלא בטופס זה וימסרו במספר ההעתקים שנקבע כאמור.

פטור תק' תשכ"א-1961 תק' תשכ"ד-1964 תק' תשל"ו-1976

25.  המנהל רשאי לשחרר אדם או סוג של אנשים מחובת מילוי אחרי הוראות תקנות 3, 4, 5, 7, 21, 21א או 24, כולן או מקצתן.

מיום 1.4.1961

תק' תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1086 מיום 5.1.1961 עמ' 649

25. המנהל רשאי לשחרר אדם או סוג של אנשים מחובת מילוי אחרי הוראות תקנות 3, 6 או 24 תקנות 3, 3א, 6, 7 או 24, כולן או מקצתן.

 

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2658

25. (א) המנהל רשאי לשחרר אדם או סוג של אנשים מחובת מילוי אחרי הוראות תקנות 3, 3א, 6, 7 או 24, כולן או מקצתן.

(ב) הוראות התקנות 1, 3 ו-3א לא יחולו על סוחר שאינו עוסק בייצור סחורה טעונת מס או במכירתה בסיטונות.

 

מיום 19.3.1964

תק' תשכ"ד-1964

ק"ת תשכ"ד מס' 1560 מיום 19.3.1964 עמ' 977

(א) המנהל רשאי לשחרר אדם או סוג של אנשים מחובת מילוי אחרי הוראות תקנות 3, 3א, 6, 7 או 24 תקנות 3, 3א, 5, 7, 21, 21א או 24, כולן או מקצתן.

 

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1987

(א) המנהל רשאי לשחרר אדם או סוג של אנשים מחובת מילוי אחרי הוראות תקנות 3, 4, 5, 7, 21, 21א או 24, כולן או מקצתן.

(ב) הוראות התקנות 1, 3 ו-3א לא יחולו על סוחר שאינו עוסק בייצור סחורה טעונת מס או במכירתה בסיטונות.

 

הוראות מעבר

26.  עוסק רשום לפי סעיף 9 לפקודת מס מותרות, תש"ט-1949, יראו אותו כאילו נרשם כעוסק מורשה לפי תקנות אלה, ובלבד שהתעודה שניתנה לו לפי תקנה 4 לתקנות מס מותרות, תש"ט-1949, בטלה כעבור חדשיים מיום הפרסום.

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

26. סוחר עוסק רשום לפי סעיף 9 לפקודת מס מותרות, תש"ט-1949, יראו אותו כאילו נרשם כסוחר כעוסק מורשה לפי תקנות אלה, ובלבד שהתעודה שניתנה לו לפי תקנה 4 לתקנות מס מותרות, תש"ט-1949, בטלה כעבור חדשיים מיום הפרסום.

ביטול תקנות

27.  תקנות מס מותרות, תש"ט-1949 - בטלות.

השם תק' (מס' 2)  תשכ"ט-1969

28.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953".

מיום 23.2.1956

תק' תשט"ז-1956

ק"ת תשט"ז מס' 584 מיום 23.2.1956 עמ' 504

החלפת תקנה 28

הנוסח הקודם:

28. לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס מסוייג ומס מותרות, תשי"ג-1953".

 

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2655

החלפת תקנה 28

הנוסח הקודם:

28. לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס קניה, תשי"ג-1953".

 

מיום 7.5.1969

תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969

ק"ת תשכ"ט מס' 2385 מיום 7.5.1969 עמ' 1416

החלפת תקנה 28

הנוסח הקודם:

28. לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס קניה (סחורות ושירותים), תשי"ג-1953".

 

מיום 1.7.1976

החלפת מונח

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח 1233)

28. לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס קניה (סחורות) (טובין), תשי"ג-1953".

 

תק' תשל"ו-1976

תוספת ראשונה

 (תקנה 7א)

בנק הדואר                                                   בנק קונטיננטל לישראל בע"מ

בנק לאומי לישראל בע"מ                              בנק ברקליס-דיסקונט בע"מ

בנק איגוד לישראל בע"מ                               בנק מרכנטיל לישראל בע"מ

בנק קופת עם לישראל בע"מ                           בנק המזרחי המאוחד בע"מ

בנק הפועלים בע"מ                                       הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ

בנק אמריקאי ישראלי בע"מ                           בנק ישראלי לתעשיה בע"מ

בנק דיסקונט לישראל בע"מ                           בנק ערבי ישראלי בע"מ

מיום 1.4.1961

תק' תשכ"א-1961

ק"ת תשכ"א מס' 1086 מיום 5.1.1961 עמ' 649

הוספת תוספת ראשונה ותוספת שניה

 

מיום 27.9.1962

תק' תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2658

ביטול תוספת ראשונה

לנוסח התוספת הראשונה לפני ביטולה

תוספת שניה ראשונה

 

מיום 1.7.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1987

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

(תוספת ראשונה)

1. בדים ומוצרי טקסטיל מסוגים אלה: 5. תקליטים.

(א) משי לעניבות; 6. דוודים ומיתקנים לחימום מים בחשמל, בגז, בשמש או בדלק

(ב) טריקו מכל הסוגים; אחר.

(ג) משי שרמז; 7. תנורים ומבעירים להסקה עצמית.

(ד) פרוטה; 8. מקלטי רדיו, גרמופונים, רדיו-גרמופונים.

(ה) אינטרלוק; 9. מכונות כביסה.

(ו) בדים סרוגים; 10. צרכי חשמל להתקנה ביתית ואביזריהם.

(ז) שעוונית; 11. חוטי חשמל וחוטי אנטנה.

(ח) בדים פלסטיים; 12. צינורות ברגמן.

(ט) בדים ורשתות לווילונות; 13. מעליות.

(י) סרן; 14. מקררים חשמליים מכל הסוגים.

(יא) בדי ריפוד; 15. מכשירים מופעלים בחשמל.

(יב) בדי לבד; 16. פקקי כתר.

(יג) שטיחים, מרבדים, קילימים; 17. מכונות תפירה.

(יד) כיסויי ספות. 18. תמרוקים, תכשירים ומכשירים קוסמטיים.

2. גרביים. 19. מאזניים ומשקלות.

3. חוטים וחבלים. 20. רהיטי מתכת.

4. רוכסנים. 21. קלפים.

 

תק' תשכ"ב-1962

תוספת שניה

(תקנה 12(א))

מדינת ישראל / אגף המכס והבלו                                                           שם היצרן      

הודעה בדבר טובין טעוני מס                                                                    כתובתו      

(לפי חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952)                                 האזור       תיק מס'      

טופס מב 630

א.       אל: הממונה האזורי, מס קניה.

בהתאם לסעיפים 4 ו-17 לחוק הנ"ל, הריני להודיעך:-

      על ייצור טובין טעוני מס, החל מיום       שטרם ייצרתי אותם בעבר.

      פירוט המחיר הסיטוני וחישוב המס על טובין טעוני מס מיום      

      שינוי במחירם הסיטוני של הטובין טעוני מס מיום      

 

מס' סודר

שם ותיאור המוצר

יחידת המידה

המחיר

המס

אמצעי הסימון

לסוכן

לסיטונאי

לקמעונאי

לצרכן

תוספת מכסת %

הסיטוני לחישוב מס

שיעור

סכום

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים.

 

                   תאריך                                        ________________

                                                                                          חתימה וחותמת היצרן

 

תק' תשנ"א-1990

תוספת שלישית

(תקנה 20א)

מדינת ישראל/אגף המכס ומע"מ

טופס מב

בקשת אישור כיבואן בהסדר

(לפי סעיף 6א לחוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952)

 

                                                                           שם היבואן       מס' היבואן      

                                                                                              מס' עוסק במע"מ      

                                                                                                       מען העוסק      

לכבוד

גובה המכס

          הריני מבקש לקבל אישור כיבואן בהסדר לפי הפרטים המופיעים לעיל, לצורך תשלום מס קניה ביבוא לפי סעיף 6א לחוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952, והתקנות שלפיו.

לצורך זה הריני מצהיר כי:

          א.    ערך היבוא פו"ב שבצענו בשנת המס 1990 הגיע לסכום בשקלים חדשים השווה ל- דולר       של ארה"ב.

          ב.    אנו מנהלים מערכת חשבונות על פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג-1973, ותקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ו-1976, ומגישים במועד דו"וחות מלאים ונכונים לרשויות המס.

          ג.    בחמש השנים שקדמו למועד הגשת בקשה זו לא הורשענו בעבירת מס[1] וכן לא הוטל עלינו כופר כסף או קנס מינהלי בשל עבירה כאמור.

          ד.    כל הפרטים המפורטים בטופס זה נכונים, וידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים מהווה עבירה פלילית.

 

                   תאריך                                     __________________

                                                                                          חתימה וחותמת היבואן

 

                                                                                                        שם החותם      

                                                                                                           מס' ת"ז      

                                                                                                              תפקיד      

 

תק' תשנ"א-1990

תוספת רביעית

(תקנה 20ב)

* בתוספת תשלום חובה או היטל היצף אם חלים על היבוא.

** באם הטובין ברשימון כוללים מעל ל-10 סוגי טובין עליך להמשיך את הטבלה בנספח, לחתום עליה ולצרפה לטופס ההצהרה.

 

הריני מצהיר בזה כי:

א.    אני ממלא אחר כל התנאים של יבואן בהסדר ע"פ סעיף 6א לחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952.

ב.    הטובין המפורטים לעיל ימכרו במחיר שלא יעלה על המחיר הסיטוני הנקוב בעמודה (7) דלעיל ומחיר זה משתקף במערכת פנקסי החשבונות המנוהלים על-ידי.

ג.    מחיר סיטוני זה מהווה את התמורה היחידה והמלאה המשתלמת עבור רכישת הטובין.

ד.    הפרטים המפורטים בטופס זה נכונים וידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים מהווה עבירה פלילית.

 

תאריך          שם החותם                       מס' תעודת זהות      _________________

                                                                                                                 חתימה וחותמת היבואן

 

(גב הטופס)

כללים למילוי הטופס

א.    טופס זה משמש הצהרה ויוגש כנספח לרשימון היבוא ע"י יבואן שאושר כ"יבואן בהסדר".

ב.    המחיר הסיטוני יחושב לפי הנוסחאות שלהלן:

ג.    הטופס ימולא במקור והעתק ויוגש בתהליך השחרור יחד עם מסמכי היבוא.

       הטופס המקורי יצורף לרשימון היבוא וההעתק יוחזר ליבואן לאחר תשלום המיסים.

 

תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ח-2018 תק' תשע"ט-2019

תוספת חמישית

(תקנה 8ג(ב))

מדינת ישראל/רשות המסים                                                         שם החייב במס:      

הצהרה על מחיר סיטוני שכיח                                                               :      

לפי סעיף 4ב(א1) לחוק מס קניה                                     מס' עוסק במס ערך מוסף:      

(טובין ושירותים), התשי"ב-1952                                                              כתובת:      

סוג הסיגריות או יחידות טבק או טבק לסיגריות, לפי העניין, לרבות השם המסחרי

מס רשימון שחרור/תאריך מכירת סיגריות או יחידות טבק או טבק לסיגריות, לפי העניין, בייצור מקומי

כמות חפיסות הסיגריות או יחידות טבק או טבק לסיגריות, לפי העניין, ברשימון/הנמכרות

מחיר סיטוני שכיח בלא מס קנייה

מס הקנייה המוטל על חפיסת סיגריות או יחידות טבק או טבק לסיגריות, לפי העניין

מכפלת מס הקנייה המוטל על חפיסת סיגריות או יחידות טבק או טבק לסיגריות, לפי העניין, בכמות חפיסות הסיגריות או יחידות טבק או טבק לסיגריות, לפי העניין

     

     

     

     

     

     

1.        אני מצהיר כי כל הפרטים המופיעים בטופס זה הם נכונים ומשקפים נאמנה את המחיר הסיטוני השכיח של הסיגריות או יחידות טבק או טבק לסיגריות, לפי העניין, הנמכרות על ידי.

2.        ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים או לא מדויקים וכן הימנעות מעדכון המחיר הסיטוני השכיח מהווה עבירה פלילית.

 

תאריך שם החייב במס שם החותם ותפקידו מס' זהות של החותם _________________

                                                                                                                 חתימה וחותמת של החייב במס

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשי"ג מס' 385 מיום 31.8.1953 עמ' 1364.

תוקנו ק"ת תשט"ז מס' 584 מיום 23.2.1956 עמ' 504 – תק' תשט"ז-1956.

ק"ת תשכ"א מס' 1086 מיום 5.1.1961 עמ' 648 – תק' תשכ"א-1961; תחילתן ביום 1.4.1961.

ק"ת תשכ"ב מס' 1365 מיום 27.9.1962 עמ' 2655 – תק' תשכ"ב-1962.

ק"ת תשכ"ד מס' 1560 מיום 19.3.1964 עמ' 976 – תק' תשכ"ד-1964.

ק"ת תשכ"ו מס' 1858 מיום 24.3.1966 עמ' 1597 – תק' תשכ"ו-1966; תחילתן ביום 1.4.1966.

ק"ת תשכ"ז מס' 1985 מיום 12.1.1967 עמ' 1190 – תק' תשכ"ז-1967.

ק"ת תשכ"ט: מס' 2368 מיום 31.3.1969 עמ' 1212 – תק' תשכ"ט-1969. מס' 2385 מיום 7.5.1969 עמ' 1416 – תק' (מס' 2) תשכ"ט-1969. מס' 2441 מיום 1.9.1969 עמ' 2119 – תק' (מס' 3) תשכ"ט-1969.

ק"ת תש"ל: מס' 2476 מיום 6.11.1969 עמ' 401 – תק' תש"ל-1969. מס' 2540 מיום 1.4.1970 עמ' 1298 – תק' (מס' 2) תש"ל-1970.

ק"ת תשל"א מס' 2689 מיום 30.4.1971 עמ' 890 – תק' תשל"א-1971.

ס"ח תשל"ו מס' 815 מיום 30.6.1976 עמ' 214 (ה"ח תשל"ו מס' 1233 עמ' 202) – החלפת המונחים "סחורה" ו"סוחר"; תחילתו ביום 1.7.1976.

ק"ת תשל"ו מס' 3554 מיום 1.7.1976 עמ' 1986 – תק' תשל"ו-1976.

ק"ת תשל"ז מס' 3663 מיום 10.2.1977 עמ' 907 – תק' תשל"ז-1977.

ק"ת תשל"ח מס' 3798 מיום 29.12.1977 עמ' 488 – תק' תשל"ח-1977; תחילתן ביום 1.1.1978.

ק"ת תשל"ט מס' 4006 מיום 19.7.1979 עמ' 1606 – תק' תשל"ט-1979.

ק"ת תש"ם מס' 4154 מיום 10.8.1980 עמ' 2199 – תק' תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"א: מס' 4197 מיום 16.1.1981 עמ' 379 – תק' תשמ"א-1981; תחילתן ביום 1.1.1981. מס' 4211 מיום 8.3.1981 עמ' 630 – תק' (מס' 2) תשמ"א-1981.

י"פ תשמ"א מס' 2739 מיום 20.8.1981 עמ' 2617 – הודעה תשמ"א-1981; תחילתה ביום 1.7.1981.

י"פ תשמ"ב: מס' 2787 מיום 9.2.1982 עמ' 995 – הודעה תשמ"ב-1982; תחילתה ביום 1.1.1982. מס' 2840 מיום 5.8.1982 עמ' 2583 – הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982; תחילתה ביום 1.7.1982.

י"פ תשמ"ג: מס' 2887 מיום 27.1.1983 עמ' 880 – הודעה תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.1.1983. מס' 2950 מיום 11.8.1983 עמ' 2632 – הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.7.1983.

ק"ת תשמ"ג מס' 4461 מיום 14.2.1983 עמ' 808 – תק' תשמ"ג-1983.

י"פ תשמ"ד: מס' 3017 מיום 26.1.1984 עמ' 1363 – הודעה תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.1.1984. מס' 3075 מיום 12.7.1984 עמ' 2880 – הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.7.1984.

י"פ תשמ"ה מס' 3236 מיום 8.8.1985 עמ' 3156 – הודעה תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.7.1985.

י"פ תשמ"ו מס' 3305 מיום 27.2.1986 עמ' 1443 – הודעה תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 1.1.1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 5034 מיום 28.5.1987 עמ' 965 – תק' תשמ"ז-1987.

י"פ תשמ"ח: מס' 3529 מיום 1.3.1988 עמ' 867 – הודעה תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.1.1988. מס' 3571 מיום 13.7.1989 עמ' 2820 – הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.7.1988.

י"פ תשמ"ט: מס' 3624 מיום 27.2.1989 עמ' 1764 – הודעה תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.1.1989. מס' 3676 מיום 9.7.1989 עמ' 3507 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 2.7.1989.

י"פ תש"ן: מס' 3733 מיום 13.1.1990 עמ' 1406 – הודעה תש"ן-1989; תחילתה ביום 1.1.1990. מס' 3782 מיום 1.7.1990 עמ' 3373 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.7.1990.

ק"ת תשנ"א: מס' 5317 מיום 27.12.1990 עמ' 349 – תק' תשנ"א-1990; תחילתן ביום 1.1.1991.

י"פ תשנ"א: מס' 3833 מיום 10.1.1991 עמ' 1050 – הודעה תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.1.1991. מס' 3904 מיום 18.7.1991 עמ' 3195 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.7.1991.

י"פ תשנ"ב: מס' 3963 מיום 16.1.1992 עמ' 1422 – הודעה תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.1.1992. מס' 4027 מיום 23.7.1992 עמ' 4060 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.7.1992.

י"פ תשנ"ג: מס' 4078 מיום 21.1.1993 עמ' 1320 – הודעה תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.1.1993. מס' 4132 מיום 8.8.1993 עמ' 3818 – הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.7.1993.

י"פ תשנ"ד: מס' 4190 מיום 6.2.1994 עמ' 2036 – הודעה תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.1.1994. מס' 4229 מיום 14.7.1994 עמ' 4197 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.7.1994.

י"פ תשנ"ה: מס' 4280 מיום 5.2.1995 עמ' 1743 – הודעה תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.1.1995. מס' 4320 מיום 20.7.1995 עמ' 4085 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.7.1995.

י"פ תשנ"ו: מס' 4368 מיום 2.1.1996 עמ' 1093 – הודעה תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.1.1996. מס' 4427 מיום 14.7.1996 עמ' 4094 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.7.1996.

י"פ תשנ"ז: מס' 4477 מיום 12.1.1997 עמ' 1333 – הודעה תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.1.1997. מס' 4547 מיום 27.7.1997 עמ' 4655 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.7.1997.

ק"ת תשנ"ז מס' 5844 מיום 31.7.1997 עמ' 981 – תק' תשנ"ז-1997; תחילתן ביום 1.8.1997.

י"פ תשנ"ח: מס' 4610 מיום 22.1.1998 עמ' 1592 – הודעה תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.1.1998. מס' 4664 מיום 21.7.1998 עמ' 4539 – הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.7.1998.

י"פ תשנ"ט מס' 4723 מיום 20.1.1999 עמ' 1662 – הודעה תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.1.1999.

ק"ת תש"ס מס' 6015 מיום 6.1.2000 עמ' 255 – תק' תש"ס-2000.

י"פ תש"ס: מס' 4844 מיום 17.1.2000 עמ' 2312 – הודעה תש"ס-2000; תחילתה ביום 1.1.2000. מס' 4898 מיום 29.6.2000 עמ' 4113 – הודעה (מס' 2) תש"ס-2000; תחילתה ביום 1.7.2000.

י"פ תשס"א מס' 5001 מיום 12.7.2001 עמ' 3277 – הודעה תשס"א-2001; תחילתה ביום 1.7.2001.

י"פ תשס"ב: מס' 5048 מיום 17.1.2002 עמ' 1199 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.1.2002. מס' 5091 מיום 1.7.2002 עמ' 3229 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.7.2002.

י"פ תשס"ג מס' 5146 מיום 12.1.2003 עמ' 1112 – הודעה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.1.2003.

י"פ תשס"ו: מס' 5477 מיום 5.1.2006 עמ' 1109 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.1.2006. מס' 5557 מיום 20.7.2006 עמ' 4292 – הודעה (מס' 2) תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.7.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6626 מיום 6.12.2007 עמ' 173 – תק' תשס"ח-2007.

י"פ תשס"ח: מס' 5758 מיום 3.1.2008 עמ' 1318 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.1.2008. מס' 5827 מיום 1.7.2008 עמ' 3807 – הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.7.2008.

י"פ תשס"ט: מס' 5900 מיום 13.1.2009 עמ' 1782 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009. מס' 5972 מיום 1.7.2009 עמ' 4629 – הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.7.2009.

ק"ת תשס"ט מס' 6775 מיום 30.4.2009 עמ' 886 – תק' תשס"ט-2009; תחילתן ביום 1.6.2009.

י"פ תש"ע: מס' 6041 מיום 1.1.2010 עמ' 1192 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.1.2010. מס' 6111 מיום 19.7.2010 עמ' 3982 – הודעה (מס' 2) תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.7.2010.

י"פ תשע"א: מס' 6181 מיום 30.12.2010 עמ' 1856 – הודעה תשע"א-2010; תחילתה ביום 1.1.2011. מס' 6263 מיום 7.7.2011 עמ' 5372 – הודעה (מס' 2) תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.7.2011.

י"פ תשע"ב: מס' 6352 מיום 1.1.2012 עמ' 1738 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012. מס' 6440 מיום 3.7.2012 עמ' 5041 – הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.7.2012.

י"פ תשע"ג מס' 6529 מיום 9.1.2013 עמ' 2152 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

י"פ תשע"ג מס' 6623 מיום 7.7.2013 עמ' 6607 – הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.7.2013.

י"פ תשע"ד מס' 6738 מיום 19.1.2014 עמ' 3239 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

י"פ תשע"ו מס' 7213 מיום 24.2.2016 עמ' 3815 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

י"פ תשע"ו מס' 7349 מיום 21.9.2016 עמ' 10193 – הודעה (מס' 2) תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.7.2016.

י"פ תשע"ז מס' 7482 מיום 5.4.2017 עמ' 5005 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7935 מיום 22.1.2018 עמ' 888 – תק' תשע"ח-2018.

י"פ תשע"ח מס' 7704 מיום 15.2.2018 עמ' 5126 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

י"פ תשע"ח מס' 7860 מיום 1.7.2018 עמ' 9213 – הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.7.2018.

י"פ תשע"ט מס' 8104 מיום 6.2.2019 עמ' 7456 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תשע"ט מס' 8178 מיום 21.2.2019 עמ' 2894 – תק' תשע"ט-2019.

י"פ תש"ף מס' 8664 מיום 29.1.2020 עמ' 3424 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

[1] עבירת מס - עבירה לפי כל חוק הדן במס עקיף כגון: מכס, מס קניה וכד', וכן עבירה על פי חוק מס ערך מוסף ופקודת מס הכנסה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות