Nevo.co.il

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), תשל"ג-1973

רבדים בחקיקה

מסים – מס רכוש וקרן פיצויים

תוכן ענינים

3

Go

הגדרות

סעיף 1

4

Go

זכות לפיצויים  ללא תשלום

סעיף 2

4

Go

ביטוח ברשות, הצהרה ותשלום

סעיף 3

17

Go

זכות לפיצויים

סעיף 4

17

Go

דין חפצים ביתיים בקיבוץ

סעיף 5

17

Go

דין חפצים ביתיים שבבעלות עולה

סעיף 5א

18

Go

תחולת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים

סעיף 6

18

Go

עדכון סכומים

סעיף 7

19

Go

תחילה

סעיף 8

19

Go

השם

סעיף 9

20

Go

תוספת ראשונה

20

Go

חפצים ביתיים

20

Go

התוספת השניה

20

Go

תוספת שלישית


תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים),
תשל"ג-1973
*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46ד ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשנ"א-1991

           "בעל" –

(1)   אזרח ישראלי או תושב ישראל שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי הוא בעלם של חפצים ביתיים;

(2)   אדם אחר שהוכיח כאמור כי הוא בעלם של חפצים ביתיים המצויים בישראל - לענין אותם חפצים.

לענין זה, חפצים ביתיים שהם בבעלותם של בני זוג או של בני ביתם הגרים איתם - יראו כאילו היו בבעלות של אחד מהם;

מיום 16.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5338 מיום 28.2.1991 עמ' 689

החלפת הגדרת "בעל"

הנוסח הקודם:

"בעל" – אזרח ישראלי או תושב ישראל שהוכיח להנחת דעתו של המנהל שהוא בעלם של חפצים ביתיים; לענין זה, חפצים ביתיים שהם בבעלותם של בני זוג או של בני ביתם הגרים איתם  - יראו כאילו היו בבעלות של אחד מהם.

           "חפצים ביתיים" - רהיטים, ביגוד, כלים, מכשירים לשימוש ביתי, ספרים ותקליטים, המצויים בבית מגוריו של אדם ואינם נכס כהגדרתו בחוק, למעט תכשיטים, חפצי אמנות ועתיקות;

           "נזק" - נזק שנגרם לגופו של חפץ ביתי עקב פעולות מלחמה על-ידי הצבאות הסדירים של האויב או עקב פעולות איבה אחרות נגד ישראל או עקב פעולות מלחמה על-ידי צבא-הגנה לישראל;

תק' תשנ"א-1991

           "שיקום הנזק" - החזרת החפץ הביתי למצבו שלפני הנזק, ואם לדעת המנהל אינו ניתן לשיקום כאמור - רכישתו של חפץ ביתי דומה חדש במקומו;

מיום 16.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5338 מיום 28.2.1991 עמ' 689

"שיקום הנזק" - החזרת החפץ הביתי למצבו שלפני הנזק, ואם לדעת המנהל אינו ניתן לשיקום כאמור - רכישתו של חפץ ביתי דומה חדש במקומו;

           "קיבוץ" ו"שנת מס" - כמשמעותם בחוק;

תק' (מס' 2) תשנ"א-1991

           "הורה יחיד" - הורה שאינו חי עם בן זוג, ושיש לו ילדים החיים עמו שבשנת המס טרם מלאו להם שמונה עשרה שנים.

מיום 16.1.1991

תק' (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5343 מיום 28.3.1991 עמ' 760

הוספת הגדרת "הורה יחיד"

זכות לפיצויים ללא תשלום תק' תשנ"ו-1996

2.    בעלם של חפצים ביתיים שהם לשימושו האישי, זכאי, ללא תשלום, לפיצויים בעד נזק שאירע לחפצים אלה בגובה הוצאות שיקום הנזק, ובלבד שהפיצויים בשל כל החפצים הביתיים מאותו הסוג, כמפורט בתוספת הראשונה, שניזוקו לא יעלו על הסכום שנקבע לאותו סוג בתוספת הראשונה.

מיום 27.11.1995

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 523

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

2. בעלם של חפצים ביתיים מן הסוגים ובמספר כמפורט בתוספת הראשונה שהם לשימושו האישי, זכאי ללא תשלום לפיצויים בעד נזק שאירע לחפצים אלה בגובה הוצאות שיקום הנזק אך לא יותר מהסכום שנקבע בתוספת הראשונה.

ביטוח ברשות, הצהרה ותשלום תק' תשנ"ו-1996 הודעה תשס"ו-2006

3.    (א)  בעל של חפצים ביתיים או מחזיק בהם שברצונו לבטח סוג חפצים ביתיים בערך גבוה מהערך הנקוב לאותו סוג בתוספת הראשונה, יגיש לגבי אותו סוג חפצים הצהרה לכל שנת מס בטופס שקיבל מהמנהל, ובלבד ששווי החפצים הביתיים שברצונו לבטחם לפי תקנה זו לא עולה, בסך הכל, על 727,854 שקלים חדשים; לענין זה,           "מחזיק" - אזרח ישראלי או תושב ישראל המחזיק בחפצים ביתיים, וכן אדם אחר המחזיק בחפצים ביתיים המצויים בישראל - לענין אותם חפצים.

תק' תשנ"ו-1996

           (ב)  מי שהגיש הצהרה לפי תקנת משנה (א), ישלם לכל שנת מס, לגבי החפצים הביתיים הכלולים בהצהרתו, 0.3% מההפרש שבין השווי של כל החפצים הביתיים מאותו הסוג לבין השווי הקבוע לאותו סוג חפצים ביתיים בתוספת הראשונה.

תק' תשנ"א-1991 תק' תשנ"ו-1996

           (ג)   לענין התשלום לפי תקנת משנה (ב), שוויו של כל אחד מהחפצים הביתיים מאותו הסוג הוא המחיר ביום ההצהרה בעד רכישת חפץ ביתי חדש, כדוגמת החפץ הכלול בהצהרה.

רבדים לתקנה 3

זכות לפיצויים תק' תשנ"א-1991

4.    (א)  מי שהגיש הצהרה לשנת מס פלונית לפי תקנה 3(א) במועד כלשהו בשנת המס ושילם את התשלום הכולל המגיע ממנו לפי תקנה 3(ב) לשנת המס כולה, יהא זכאי לפיצויים בעד נזק שאירע לאחר מכן באותה שנת מס, לחפצים הביתיים הכלולים בהצהרתו; סכום הפיצויים יהא שווה למחיר שיש לשלם ביום קרות הנזק לרכישת חפץ ביתי חדש כדוגמת החפץ הניזוק ובלבד שלא יובא בחשבון סכום העולה על השווי לענין תשלום דמי הביטוח.

תק' תשנ"ו-1996

           (ב)  לא ישולמו פיצויים בעד נזק לחפצים ביתיים לפי תקנה 2 אם שולמו בעד אותו סוג של חפצים פיצויים לפי תקנה זו.

מיום 16.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5338 מיום 28.2.1991 עמ' 689

(א) מי שהגיש הצהרה לשנת מס פלונית לפי תקנה 3(א) במועד כלשהו בשנת המס ושילם את התשלום הכולל המגיע ממנו לפי תקנה 3(ב) לשנת המס כולה, יהא זכאי לפיצויים בעד נזק שאירע לאחר מכן באותה שנת מס, לחפצים הביתיים הכלולים בהצהרתו; סכום הפיצויים יהא שווה למחיר שיש לשלם ביום קרות הנזק לרכישת חפץ ביתי חדש כדוגמת החפץ הניזוק בניכוי פחת בשיעור הקבוע בתוספת השניה, לתקופה מיום רכישת החפץ עד יום קרות הנזק, ובלבד שלא יובא בחשבון סכום העולה על השווי לענין תשלום דמי הביטוח.

מיום 27.11.1995

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 523

(ב) לא ישולמו פיצויים בעד נזק לחפצים ביתיים לפי תקנה 2 אם שולמו בעד אותם אותו סוג של חפצים פיצויים לפי תקנה זו.

דין חפצים ביתיים בקיבוץ

5.    לענין תקנות אלה, יראו חפצים ביתיים שבקיבוץ המצויים בחדרי המגורים של החברים וחפצים ביתיים המשמשים את כלל החברים - כחפצים ביתיים של זוגות נשואים שמספרם הוא כמחצית מספר חברי הקיבוץ.

דין חפצים ביתיים שבבעלות עולה תק' תשל"ה-1975

5א.     לענין תקנות אלה, יראו חפצים ביתיים שבבעלותו של עולה המצויים בהחסנה בישראל מחוץ לבית מגוריו או במשלוח בדרך לישראל כחפצים ביתיים המצויים בבית מגוריו; לענין זה, "עולה" - כמשמעותו בסעיף 41ב לחוק, לרבות אדם בתקופה של שלושים יום לפני היותו עולה.

מיום 2.1.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3275 מיום 2.1.1975 עמ' 589

הוספת תקנה 5א

תחולת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)

6.    על תשלום פיצויים בעד נזק לפי תקנות אלה, יחולו הוראות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשכ"ז-1967, בשינויים המחוייבים, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה.

עדכון סכומים תק' (מס' 2)  תשמ"ו-1985 תק' תשנ"ו-1996

7.    (א)  הסכום שנקבע בתקנה 3(א) יתואם ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין זה –

           "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

תק' תשנ"ז-1997

           "המדד הבסיסי" - 127.0 נקודות לפי בסיס ממוצע 1993;

           "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

תק' תשנ"ו-1996

           (ב)  כל סכום שנקבע לסוג חפצים ביתיים בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות יתואם בכל יום עדכון לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין זה –

תק' תשנ"ו-1996

           "המדד" - המדד שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המפורט בתוספת השלישית בטור א' לצדו של סוג החפצים הביתיים;

תק' תשנ"ו-1996

           "המדד הבסיסי" - מספר הנקודות הנקוב בתוספת השלישית בטור ב' לצדו של סוג החפצים הביתיים;

           "המדד החדש" - המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

           (ג)   סכום שהותאם כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של שקל חדש אחד.

תק' תשנ"ו-1996

           (ד)  המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את הסכום שנקבע לסוגי החפצים הביתיים כפי שהוא מעודכן עקב עליית המדד כאמור.

מיום 16.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4873 מיום 15.11.1985 עמ' 186

הוספת תקנה 7

מיום 27.11.1995

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 523

7. (א) הסכום שנקבע בתקנה 3(א) יתואם ב-16 בינואר, ב-16 באפריל, ב-16 ביולי וב-16 באוקטובר ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין זה –

"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד הבסיסי" - 6975.0 נקודות;

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

(ב) כל סכום שנקבע לפריט לסוג חפצים ביתיים בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות יתואם בכל יום עדכון לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין זה –

"המדד" - המדד שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המפורט בתוספת השלישית בטור א' לצדו של הפריט סוג החפצים הביתיים;

"המדד הבסיסי" - מספר הנקודות הנקוב בתוספת השלישית בטור ב' לצדו של הפריט סוג החפצים הביתיים;

"המדד החדש" - המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

(ג) סכום שהותאם כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של שקל חדש אחד.

(ד) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את סכום פריטי הסכום שנקבע לסוג החפצים הביתיים כפי שהוא מעודכן עקב עליית המדד כאמור.

מיום 27.11.1995

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5812 מיום 11.2.1997 עמ' 410

(א) הסכום שנקבע בתקנה 3(א) יתואם ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין זה –

"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד הבסיסי" - 6975.0 נקודות 127.0 נקודות לפי בסיס ממוצע 1993;

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

תחילה תק' (מס' 2)  תשמ"ו-1985

8.    תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 3 ו-4 ביום י"ז בניסן תשל"ב (1 באפריל 1972).

מיום 16.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4873 מיום 15.11.1985 עמ' 186

7 8. תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 3 ו-4 ביום י"ז בניסן תשל"ב (1 באפריל 1972).

השם תק' (מס' 2)  תשמ"ו-1985

9.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), תשל"ג-1973".

מיום 16.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4873 מיום 15.11.1985 עמ' 186

8 9. לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), תשל"ג-1973".

הודעה תשס"ו-2006

תוספת ראשונה

(תקנות 2 ו-3)

חפצים ביתיים

(הערך בשקלים חדשים)

                                  לזוג נשוי או         למבוגר הגר עם

                                       ליחיד                להורה יחיד            לכל ילד            זוג או עם יחיד

       הפריט             מיום 1.1.2006      מיום 1.1.2006   מיום 1.1.2006      מיום 1.1.2006

רהיטים                   16,796              29,046              5,872                8,588

בגדים                    4,124                8,249                1,237                4,124

מכשירי חשמל

ואלקטרוניקה          32,964              39,957              670                   5,244

חפץ ביתי אחר         7,279                17,468              1,601                3,202

תק' תשנ"א-1991

התוספת השניה

(בוטלה)

תק' תשנ"ו-1996

תוספת שלישית

(תקנה 7(ב))

המדד הבסיסי לעדכון סכומי התוספת הראשונה

                                                                            טור ב'

                                                                      המדד הבסיסי

                                                  טור א'                             (מדד אוקטובר 1995)

הסוג                                            המדד                               ממוצע 1993 - 100.00

 (א) רהיטים                 מדד הריהוט מקבוצה ראשית

                                 של ריהוט וציוד לבית             122.0

(ב) בגדים                   מדד הלבשה והנעלה מקבוצה

                                 ראשית של הלבשה והנעלה      114.8

(ג) מוצרי חשמל

ואלקטרוניקה               מדד ציוד לבית ולמטבח

                                 מקבוצה ראשית של ריהוט

                                 וציוד לבית                            110.5

(ד) חפץ ביתי אחר        מדד המחירים לצרכן               127.0

י"ז בתמוז תשל"ג (17 ביולי 1973)                          פנחס ספיר

                                                                                                   שר האוצר* פורסמו ק"ת תשל"ג מס' 3045 מיום 10.8.1973 עמ' 1757.

ת"ט ק"ת תשל"ג מס' 3056 מיום ט"ז באלול תשל"ג 13.9.1973 עמ' 1953.

תוקנו ק"ת תשל"ד מס' 3120 מיום 24.1.1974 עמ' 580 – תק' תשל"ד-1974; תחילתן ביום 1.10.1973.

ק"ת תשל"ה מס' 3275 מיום 2.1.1975 עמ' 589 – תק' תשל"ה-1975. מס' 3361 מיום 26.6.1975 עמ' 2088 – תק' (מס' 2) תשל"ה-1975; תחילתן ביום 1.10.1974.

ק"ת תשל"ו מס' 3560 מיום 13.7.1976 עמ' 2070 – תק' תשל"ו-1976; תחילתן ביום 1.1.1976.

ק"ת תשל"ח: מס' 3762 מיום 19.9.1977 עמ' 4 – תק' תשל"ח-1977; תחילתן ביום 1.4.1977. מס' 3786 מיום 27.11.1977 עמ' 326 – תק' (מס' 2) תשל"ח-1977; תחילתן ביום 1.4.1977. מס' 3848 מיום 14.5.1978 עמ' 1308 – תק' (מס' 3) תשל"ח-1978.

ק"ת תשל"ט: מס' 3944 מיום 15.2.1979, עמ' 688 – תק' תשל"ט-1979; תחילתן ביום 1.10.1978. מס' 4020 מיום 27.8.1979 עמ' 1777 – תק' (מס' 2) תשל"ט-1979; תחילתן ביום 1.4.1979.

ק"ת תש"ם: מס' 4055 מיום 25.11.1979 עמ' 366 – תק' תש"ם-1979; תחילתן ביום 1.8.1979. מס' 4133 מיום 9.6.1980 עמ' 1808 – תק' (מס' 2) תש"ם-1980; תחילתן ביום 1.2.1980.

ק"ת תשמ"א: מס' 4219 מיום 31.3.1981 עמ' 791 – תק' תשמ"א-1981; תחילתן ביום 1.12.1980. מס' 4255 מיום 30.7.1981 עמ' 1242 – תק' (מס' 2) תשמ"א-1981; תחילתן ביום 1.4.1981.

ק"ת תשמ"ב: מס' 4277 מיום 11.10.1981 עמ' 154 – תק' תשמ"ב-1981; תחילתן ביום 1.7.1981. מס' 4359 מיום 3.6.1982 עמ' 1130 – תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982; תחילתן ביום 1.11.1981. מס' 4385 מיום 26.7.1982 עמ' 1379 – תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982; תחילתן ביום 1.6.1982.

ק"ת תשמ"ג מס' 4501 מיום 7.6.1983 עמ' 1504 – תק' תשמ"ג-1983; תחילתן ביום 1.3.1983.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4578 מיום 17.1.1984 עמ' 753 – תק' תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 1.7.1983. מס' 4583 מיום 29.1.1984 עמ' 858 – תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 1.10.1983. מס' 4631 מיום 21.5.1984 עמ' 1500 – תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 1.1.1984. מס' 4666 מיום 15.7.1984 עמ' 1959 – תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 1.4.1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4775 מיום 14.3.1985 עמ' 846 – תק' תשמ"ה-1985; תחילתן ביום 1.11.1984.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4873 מיום 15.11.1985 עמ' 186 – תק' (מס' 2) תשמ"ו-1985; תחילתן ביום 16.7.1985 (ת"ט מס' 4883 מיום 15.12.1985 עמ' 288). מס' 4883 מיום 15.12.1985 עמ' 287 – הודעה תשמ"ו-1985; תחילתה ביום 16.7.1985. מס' 4884 מיום 18.12.1985 עמ' 295 – הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1985; תחילתה ביום 16.10.1985.  מס' 4903 מיום 16.2.1986 עמ' 522 – הודעה (מס' 3) תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 16.1.1986. מס' 4937 מיום 5.6.1986 עמ' 975 – הודעה (מס' 4) תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 16.4.1986. מס' 4961 מיום 26.8.1986 עמ' 1339 – הודעה (מס' 5) תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 16.7.1986.

ק"ת תשמ"ז: מס' 4986 מיום 11.12.1986 עמ' 175 – הודעה תשמ"ז-1986; תחילתה ביום 16.10.1986. מס' 5007 מיום 17.2.1987 עמ' 483 – הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 16.1.1987. מס' 5045 מיום 30.7.1987 עמ' 1175 – הודעה (מס' 3) תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 16.4.1987.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5059 מיום 22.10.1987 עמ' 67 – הודעה תשמ"ח-1987; תחילתה ביום 16.7.1987. מס' 5081 מיום 4.2.1988 עמ' 423 – הודעה תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 16.10.1987. מס' 5098 מיום 31.3.1988 עמ' 694 – הודעה (מס' 3) תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 16.1.1988.

ק"ת תשמ"ט: מס' 5145 מיום 13.11.1988 עמ' 148 – הודעה תשמ"ט-1988; תחילתה ביום 16.7.1988. מס' 5153 מיום 12.12.1988 עמ' 271 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1988; תחילתה ביום 16.4.1988. מס' 5177 מיום 17.4.1989 עמ' 676 – הודעה (מס' 3) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 16.10.1988. עמ' 678 – הודעה (מס' 4) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 16.1.1989. מס' 5201 מיום 16.7.1989 עמ' 1116 – הודעה (מס' 5) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 16.4.1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5269 מיום 24.5.1990 עמ' 674 – הודעה תש"ן-1990. מס' 5283 מיום 29.7.1990 עמ' 923 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990; תחילתה מיום 16.4.1990.

ק"ת תשנ"א: מס' 5333 מיום 13.2.1991 עמ' 548 – הודעה תשנ"א-1991. מס' 5338 מיום 28.2.1991 עמ' 688 – תק' תשנ"א-1991; תחילתן ביום 16.1.1991 ור' תקנה 5 לענין תחולה. מס' 5343 מיום 28.3.1991 עמ' 760 – תק' (מס' 2) תשנ"א-1991; תחילתן ביום 16.1.1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5403 מיום 12.12.1991 עמ' 517 – הודעה תשנ"ב-1991. מס' 5430 מיום 25.3.1992 עמ' 912 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992. מס' 5450 מיום 16.6.1992 עמ' 1161 – הודעה (מס' 3) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 16.4.1992.

ק"ת תשנ"ג: מס' 5478 מיום 10.11.1992 עמ' 46 – הודעה תשנ"ג-1992; תחילתה ביום 16.7.1992. מס' 5482 מיום 26.11.1992 עמ' 107 – הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1992; תחילתה ביום 16.10.1992. מס' 5516 מיום 22.4.1993 עמ' 761 – הודעה (מס' 3) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 16.1.1993. מס' 5536 מיום 26.7.1993 עמ' 1006 – הודעה (מס' 4) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 16.4.1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5568 מיום 28.12.1993 עמ' 299 – הודעה תשנ"ד-1993.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5638 מיום 13.11.1994 עמ' 348 – הודעה תשנ"ה-1994. מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 683 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 16.10.1994. מס' 5704 מיום 12.9.1995 עמ' 1911 – הודעה (מס' 3) תשנ"ה-1995.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5709 מיום 26.10.1995 עמ' 46 – הודעה תשנ"ו-1995. מס' 5729 מיום 9.1.1996 עמ' 423 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996. מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 522 – תק' תשנ"ו-1996; תחילתן ביום 27.11.1995 ור' תקנה 7 לענין תחולה והוראת מעבר.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5812 מיום 11.2.1997 עמ' 410 – תק' תשנ"ז-1997; תחילתן ביום 27.11.1995. מס' 5838 מיום 1.7.1997 עמ' 915 – הודעה תשנ"ז-1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 503 – הודעה תשנ"ח-1998.

ק"ת תש"ס: מס' 6000 מיום 6.10.1999 עמ' 22 – הודעה תש"ס-1999. מס' 6025 מיום 16.3.2000 עמ' 408 – הודעה (מס' 2) תש"ס-2000.

ק"ת תשס"א: מס' 6071 מיום 17.12.2000 עמ' 196 – הודעה תשס"א-2000. מס' 6105 מיום 21.5.2001 עמ' 802 – הודעה (מס' 2) תשס"א-2001. מס' 6123 מיום 30.8.2001 עמ' 1041 – הודעה (מס' 3) תשס"א-2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6159 מיום 21.3.2002 עמ' 580 – הודעה תשס"ב-2002.

ק"ת תשס"ג: מס' 6202 מיום 14.10.2002 עמ' 79 – הודעה תשס"ג-2002. מס' 6222 מיום 21.1.2003 עמ' 459 – הודעה (מס' 2) תשס"ג-2003. מס' 6256 מיום 18.8.2003 עמ' 946 – הודעה (מס' 3) תשס"ג-2003.

ק"ת תשס"ד: מס' 6299 מיום 24.3.2004 עמ' 332 – הודעה תשס"ד-2004. מס' 6337 מיום 31.8.2004 עמ' 965 – הודעה (מס' 2) תשס"ד-2004.

ק"ת תשס"ו מס' 6489 מיום 6.6.2006 עמ' 831 – הודעה תשס"ו-2006.