Nevo.co.il

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963

מסים – מיסוי מקרקעין – מס שבח מקרקעין

מסים – מיסוי מקרקעין – מס רכישה

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – מיסוי מקרקעין

תוכן ענינים

פרק ראשון: פרשנות

Go

6

סעיף 1

הגדרות

Go

6

סעיף 2

שליטה

Go

7

סעיף 3

הקניות לנאמן, אפוטרופוס וכו'

Go

7

סעיף 4

הורשה אינה מכירה

Go

7

סעיף 4א

העברה אגב גירושין

Go

8

סעיף 5

פעולות נוספות שהנן "מכירה"

Go

8

פרק שני: הטלת המס

Go

8

סעיף 6

הטלת המס על מכירת זכות במקרקעין

Go

8

סעיף 7

הטלת המס על פעולה באיגוד מקרקעין

Go

8

סעיף 7א

החלת הוראות חלק ה' וחלק ה'2 לפקודה על פעולה באיגוד מקרקעין

Go

9

סעיף 8

רישום ניירות ערך באיגוד מקרקעין למסחר בבורסה

Go

9

סעיף 9

מס רכישה

Go

9

סעיף 9

מס רכישה

Go

9

סעיף 9ב

הפחתת שיעורי מס הרכישה ברכישת זכות במקרקעין בתקופה הקובעת   הוראת שעה

Go

12

סעיף 9ג

הפחתת שיעורי מס הרכישה לדייר מוגן   הוראת שעה

Go

12

סעיף 9ד

הפחתת שיעורי מס הרכישה   הוראת שעה

Go

12

סעיף 11

צירוף תקופות חכירה

Go

13

סעיף 13

הקניית זכויות שונות באיגוד

Go

13

סעיף 15

חובת תשלום המס

Go

13

סעיף 16

תנאים לתקפן של עסקאות

Go

14

סעיף 16א

הטלת מס שבח ומס רכישה באזור

Go

15

פרק שלישי: שווי המכירה והרכישה

Go

16

סעיף 17

שווי המכירה

Go

16

סעיף 19

יום המכירה

Go

16

סעיף 21

שווי הרכישה

Go

17

סעיף 22

שווי הרכישה במכירת חלק בלתי מסויים

Go

17

סעיף 24

שווי הרכישה במכירת חכירה

Go

17

סעיף 25

איסור כפל שווי רכישה

Go

17

סעיף 26

שווי הרכישה בהורשה

Go

17

סעיף 27

שווי הרכישה במתנה שלא הוכרה לענין מס עזבון

Go

17

סעיף 28

שווי הרכישה כשהמוכר הוא אפוטרופוס וכו'

Go

17

סעיף 29

שווי רכישה ללא תמורה

Go

17

סעיף 29ב

שווי הרכישה בחילוף זכויות במקרקעין   הוראת שעה

Go

17

סעיף 30

שווי רכישה באיגוד במקרים מסויימים

Go

18

סעיף 31

שווי רכישה של מקרקעין שנתקבלו אגב פירוק

Go

18

סעיף 32

שווי רכישה של זכות במקרקעין שהיא פיצוי בהפקעה או בחליפין

Go

18

סעיף 33

זכויות במקרקעין  שנתקבלו לפני תחילת חוק זה

Go

18

סעיף 34

שווי הרכישה בחליפין שנעשו לפני תחילת החוק

Go

18

סעיף 35

שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה במתנה לפני תחילת החוק

Go

18

סעיף 36

שווי רכישה כשהיתה הפקעה חלקית

Go

18

סעיף 37

יום הרכישה

Go

18

פרק רביעי: ניכויים

Go

19

סעיף 39

הניכויים המותרים

Go

19

סעיף 39א

ניכוי הוצאות ריבית ריאלית

Go

20

סעיף 40

חישוב הניכוי במכירת חלק מזכות במקרקעין

Go

20

סעיף 42

איסור ניכויי כפל

Go

21

סעיף 46

הוצאות שלא יותרו

Go

21

פרק חמישי: סכום המס

Go

21

סעיף 47

הגדרות

Go

21

סעיף 48א

המס על השבח

Go

22

סעיף 48א1

הפחתת שיעור מס שבח במכירת מקרקעין בתקופה הקובעת   הוראת שעה

Go

24

סעיף 48ב

השבח   חלק מההכנסה החייבת

Go

25

סעיף 48ג

שיעור מיוחד להפקעה

Go

25

פרק חמישי 1: פטור לדירת מגורים מזכה

Go

25

סעיף 49

הגדרה וחזקה

Go

25

סעיף 49א

תנאים לפטור

Go

26

סעיף 49ב

פטור לדירת מגורים מזכה

Go

26

סעיף 49ג

חזקת דירת מגורים יחידה

Go

27

סעיף 49ד

חזקת דירת מגורים נוספת

Go

27

סעיף 49ה

פטור חד פעמי   הוראה מיוחדת

Go

27

סעיף 49ו

סייג לדירה שנתקבלה במתנה

Go

27

סעיף 49ז

כשהמחיר מושפע מהאפשרות לתוספת בניה

Go

27

סעיף 49ז1

פטור על תשלומי איזון

Go

28

סעיף 49ח

כללים למגורי קבע

Go

28

פרק חמישי 2: אופציה במקרקעין

Go

28

סעיף 49י

הגדרות

Go

28

סעיף 49י1

הוראה מיוחדת במימוש זכות

Go

29

פרק חמישי 3: חילוף זכויות במקרקעין – הוראת שעה

Go

29

סעיף 49יא

פטור ממס בחילוף זכויות במקרקעין

Go

29

סעיף 49יא1

פטור ממס בחילוף קרקע חקלאית

Go

30

סעיף 49יב

פטור ממס בחילוף זכויות בדירת מגורים

Go

30

סעיף 49יג

פטור ממס במכירת מקרקעין לצורך רכישת זכות בבית אבות

Go

30

סעיף 49יד

החזר מס ודחיית מס

Go

31

סעיף 49טז

שלילת פטור

Go

31

סעיף 49טז1

אי שלילת פטור לדירת מגורים מזכה

Go

31

סעיף 49יז

פטור חלקי ממס רכישה בחילוף זכויות במקרקעין

Go

31

סעיף 49יח

תחולת הפרק

Go

31

פרק חמישי 4: פינוי ובינוי

Go

31

סעיף 49יט

הגדרות וחזקות

Go

31

סעיף 49כ

יום המכירה

Go

32

סעיף 49כא

חובת הודעה ודיווח

Go

32

סעיף 49כב

פטור ממסים

Go

32

סעיף 49כג

יום ושווי רכישה של יחידת המגורים החלופית והזכות הנוספת

Go

33

סעיף 49כד

פטור ממס רכישה

Go

33

סעיף 49כה

שווי הרכישה של היזם

Go

33

סעיף 49כו

פטור נוסף

Go

34

סעיף 49כז

פטור ליחידה אחרת

Go

34

סעיף 49כט

תחולת הפרק

Go

34

סעיף 49ל

מתחם להתחדשות עירונית   הוראות מיוחדות

Go

34

סעיף 49לא

הסמכה

Go

34

פרק חמישי 5: פטור במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38

Go

34

סעיף 49לב

הגדרות

Go

34

סעיף 49לב1

יום המכירה

Go

34

סעיף 49לב2

חובת הודעה ודיווח

Go

35

סעיף 49לג

פטור ממס וממס מכירה במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תכנית החיזוק

Go

35

סעיף 49לג1

פטור ממס במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה

Go

35

סעיף 49לד

פטור ממס וממס רכישה במכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש משותף

Go

35

סעיף 49לה

סייג לפטור

Go

35

סעיף 49לו

פטור נוסף

Go

35

סעיף 49לו2

תחולה   הוראת שעה

Go

35

פרק חמישי 6: העברת מפעל לאזור מוטב – הוראת שעה

Go

35

סעיף 49לז

הגדרות

Go

35

סעיף 49לח

פטור ממס בהעברת מפעל לאזור מוטב

Go

36

סעיף 49לט

הסכום הפטור

Go

36

סעיף 49מ

ייחוס ניכויים

Go

36

סעיף 49מא

החזר מס ודחיית מס

Go

37

סעיף 49מב

שלילת פטור נוסף

Go

37

סעיף 49מג

הסמכה

Go

37

פרק ששי: פטורים אחרים ודחיית מועדי תשלום

Go

37

סעיף 50

מכירה החייבת במס הכנסה

Go

37

סעיף 51

הסכם למכירה

Go

37

סעיף 52

הסכם לעשות פעולה

Go

37

סעיף 53

יפוי כוח לבצע מכירה

Go

37

סעיף 54

העברת שליטה פטורה ממס

Go

38

סעיף 55

מניעת מס כפל

Go

38

סעיף 56

פטור מאגרת העברת מקרקעין

Go

38

סעיף 59

פעולות באיגוד שנקבעו

Go

38

סעיף 60

מכירה למדינה לרשויות מקומיות ולמוסדות לאומיים

Go

38

סעיף 61

מוסדות ציבור

Go

38

סעיף 62

מתנות לקרובים

Go

38

סעיף 63

פטור על ויתור וללא תמורה

Go

39

סעיף 64

פטור בהפקעה שתמורתה זכות במקרקעין

Go

39

סעיף 65

פטור בהחלפות מסויימות

Go

39

סעיף 66

פטור בחלוקת קרקע למתיישבים

Go

39

סעיף 67

פטור באיחוד וחלוקה

Go

39

סעיף 68

פטור בהחלפת מקרקעין בין חברי אגודה להתיישבות חקלאית

Go

39

סעיף 69

העברה מסויימת של זכות מנאמן

Go

39

סעיף 70

פטור מותנה למכירות מסויימות לאיגודים

Go

39

סעיף 71

העברת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד

Go

39

סעיף 71א

רווח נוסף בפירוק

Go

40

סעיף 72

פטור לרשות הפתוח וכו'

Go

40

סעיף 72א

שלילת פטור לדירה בבנין להשכרה

Go

41

סעיף 72ב

שלילת פטור לזכות במקרקעין שנתקבלה אגב פירוק איגוד

Go

41

פרק שישי 1: מס מכירה

Go

41

פרק שביעי: הצהרות ושומה

Go

41

סעיף 73

הצהרות

Go

41

סעיף 74

הודעה על נאמנות

Go

42

סעיף 75

הצהרות על ידי איגוד או על ידי בעלי הזכויות בו

Go

42

סעיף 75א

הודעה על עסקה המותנית בתנאי עתידי

Go

42

סעיף 76

מועד הודעה כשתנאי של פטור חדל להתקיים

Go

42

סעיף 76א

הגשת הצהרה באופן מקוון

Go

42

סעיף 77

פטור מהצהרות בעסקאות מסויימות

Go

42

סעיף 78

שומה במכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין

Go

43

סעיף 79א

הנמקה במיטב השפיטה ומתן זכות טיעון

Go

43

סעיף 81

הודעה על חיוב במס באיגוד

Go

43

סעיף 82

שומה כשלא נמסרה הצהרת המוכר או הרוכש

Go

43

סעיף 84

סמכות להתעלם מעסקאות מסוימות

Go

43

סעיף 85

תיקון שומה

Go

43

סעיף 85א

תיקון שומה בשינויי מבנה

Go

43

סעיף 86

הודעות שומה

Go

43

פרק שמיני: השגה וערעור

Go

44

סעיף 87

השגה

Go

44

סעיף 87א

החלטה בהשגה

Go

44

סעיף 88

ערר

Go

44

סעיף 89

ועדת ערר

Go

44

סעיף 90

ערעור לבית המשפט העליון

Go

44

פרק תשיעי: תשלום המס וגבייתו

Go

44

סעיף 90א

תשלום לאחר הודעה על סכום מס

Go

44

סעיף 91

תשלום יתרת מס על פי שומה

Go

44

סעיף 91א

ריבית על דחיית מועד תשלום

Go

44

סעיף 92

גביית המס

Go

44

סעיף 93

גביית המס במכירה מאונס

Go

45

סעיף 94

ריבית בשל פיגור בתשלום

Go

45

סעיף 94א

קנס על אי הגשת הצהרה או הודעה

Go

45

סעיף 94ב

קנס על פיגור בתשלום

Go

45

סעיף 94ג

סמכות המנהל לפטור מתשלום קנס

Go

45

סעיף 94ד

זקיפת תשלומים

Go

45

סעיף 95

קנס על גרעון

Go

46

סעיף 95א

גביית מס בנסיבות מיוחדות

Go

46

סעיף 95ב

בקשה לרשם לענייני המרכז להטלת הגבלות

Go

46

פרק עשירי: סמכויות

Go

46

סעיף 96

סמכות לדרוש מסמכים וידיעות ולהיכנס

Go

46

סעיף 97

חקירות וחיפושים

Go

46

פרק אחד עשר: עבירות וענשים

Go

47

סעיף 98

עבירות ועונשים

Go

47

סעיף 98א

תשלום קנס או כופר שהוטל על הזולת

Go

47

סעיף 99

עבירות על ידי תאגיד

Go

47

סעיף 100

חבות לתשלום המס

Go

47

סעיף 101

כופר כסף

Go

47

פרק שנים- עשר: הוראות שונות

Go

47

סעיף 102

החזרת מס בביטול מכירה

Go

47

סעיף 103

החזרת מס שנגבה בטעות

Go

47

סעיף 103א

הפרשי הצמדה וריבית על החזר

Go

47

סעיף 103ב

סמכות להחזיר מס לתושב חוץ

Go

48

סעיף 104

זיכוי ממס שבח במס עזבון

Go

48

סעיף 105

שמירת סוד

Go

48

סעיף 105א

מאגר מידע

Go

48

סעיף 106

הסכמה על ידי חברות שיכון

Go

48

סעיף 107

הארכת מועד

Go

48

סעיף 108

פגמים וליקויים

Go

48

סעיף 109

מסירת הודעות

Go

48

סעיף 109א

ייצוג נישום בידי רואה חשבון

Go

48

סעיף 110

סדרי דין ואגרות בועדות ערר

Go

48

סעיף 111

אצילת סמכויות

Go

48

סעיף 112

טפסים

Go

48

סעיף 113

ביטולים

Go

48

סעיף 114

אי מתן ניכויים לפי פקודת מס הכנסה

Go

49

סעיף 115

ביצוע ותקנות

Go

49

פרק שלושה עשר: תחילה והוראות מעבר

Go

49

סעיף 116

תחילה

Go

49

סעיף 117

רישום זכות במקרקעין של איגוד על שם בעליו

Go

49

סעיף 118

הצהרות על ידי איגוד מקרקעין

Go

49

סעיף 119

הצהרות על ידי נאמנים

Go

49

סעיף 120

הוראות מעבר

Go

49

(תיקון מס' 45) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 61) תשס"ח-2008


חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963*

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 45

ס"ח תשנ"ט מס' 1707 מיום 25.4.1999 עמ' 130 (ה"ח 2795)

חוק מס שבח מקרקעין מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963

מיום 1.8.2007

תיקון מס' 61

ס"ח תשס"ח מס' 2134 מיום 18.2.2008 עמ' 202 (ה"ח 335)

חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "מקרקעין" – קרקע בישראל לרבות בתים, בנינים ודברים אחרים המחוברים לקרקע חיבור של קבע;

(תיקון מס' 15) תשמ"ד-1984 (תיקון מס' 33)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 40) תשנ"ח-1997

           "זכות במקרקעין" – בעלות, או חכירה לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים בין שבדין ובין שביושר לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור; ולענין הרשאה במקרקעי ישראל – אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מעשרים וחמש שנים; לענין זה –

"הרשאה" – למעט הרשאה מסוג שלא נהוג לחדש מעת לעת;

"מקרקעי ישראל" – כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל;

"חכירה לתקופה" – התקופה המרבית שאליה יכולה החכירה להגיע לפי כל זכות שיש לחוכר או לקרובו מכוח הסכם או מכוח זכות ברירה הנתונה לחוכר או לקרובו בהסכם.

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 179 (ה"ח 1654)

"זכות במקרקעין" – בעלות, או חכירה לתקופה העולה על עשר שנים, בין שבדין ובין שביושר לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור; ולענין זה יראו כתקופת החכירה את התקופה המקסימלית שאליה יכולה החכירה להגיע לפי כל זכות שיש לחוכר או לקרובו מכוח הסכם או מכוח זכות ברירה הנתונה לחוכר או לקרובו בהסכם;

מיום 1.1.1996

תיקון מס' 33

ס"ח תשנ"ו מס' 1561 מיום 15.2.1996 עמ' 80 (ה"ח 2243)

"זכות במקרקעין" – בעלות, או חכירה לתקופה העולה על עשר שנים, בין שבדין ובין שביושר לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור; ולענין זה יראו כתקופת החכירה את התקופה המקסימלית שאליה יכולה החכירה להגיע לפי כל זכות שיש לחוכר או לקרובו מכוח הסכם או מכוח זכות ברירה הנתונה לחוכר או לקרובו בהסכם ולענין הרשאה במקרקעי ישראל – אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מעשר שנים; לענין זה –

"הרשאה" – למעט הרשאה מסוג שלא נהוג לחדש מעת לעת;

"מקרקעי ישראל" – כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל;

"חכירה לתקופה" – התקופה המרבית שאליה יכולה החכירה להגיע לפי כל זכות שיש לחוכר או לקרובו מכוח הסכם או מכוח זכות ברירה הנתונה לחוכר או לקרובו בהסכם.

מיום 25.11.1997

תיקון מס' 40

ס"ח תשנ"ח מס' 1638 מיום 25.11.1997 עמ' 10 (ה"ח 2644)

"זכות במקרקעין" – בעלות, או חכירה לתקופה העולה על עשר עשרים וחמש שנים, בין שבדין ובין שביושר לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור; ולענין הרשאה במקרקעי ישראל – אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מעשר מעשרים וחמש שנים; לענין זה –

           "חכירה" – חכירה, חכירת משנה, חכירתה של חכירה מכל דרגה שהיא, שכירות, שכירות-משנה ושכירותה של שכירות מכל דרגה שהיא, וכן זכות חזקה ייחודית;

           "מכירה", לענין זכות במקרקעין, בין בתמורה ובין ללא תמורה –

(1)   הענקתה של זכות במקרקעין, העברתה, או ויתור עליה;

(2)   הענקתה של זכות לקבל זכות במקרקעין, וכן העברה או הסבה של זכות לקבל זכות במקרקעין או ויתור על זכות כאמור;

(3)   הענקתה של זכות להורות על הענקה, העברה או הסבה של זכות במקרקעין או על ויתור על זכות במקרקעין, וכן העברתה או הסבתה של זכות להורות כאמור או ויתור עליה;

(4)   פעולה באיגוד שהזכות המוקנית בה מקנה לבעליה כוח, יכולת או זכות לתפוש מקרקעין מסויימים של האיגוד בו מוקנית הזכות או אם אותה זכות מקנה לבעליה את הזכות לדרוש מהאיגוד למסור לתפיסתו מקרקעין מסויימים;

           "איגוד" – חברה וחברה נכרית כמשמעותן בפקודת החברות, אגודה רשומה כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות, שותפות הרשומה לפי פקודת השותפויות, אגודה כמשמעותה בחוק העותומני על האגודות 1327;

(תיקון מס' 1) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 86) תשע"ו-2016

           "איגוד מקרקעין" – איגוד שכל נכסיו, במישרין או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין, למעט איגוד שהזכויות בו רשומות למסחר בבורסה כהגדרתה בפקודה ולמעט קרן להשקעות במקרקעין כהגדרתה בסעיף 64א2 לפקודה, בתקופה שעד למועד הרישום למסחר בבורסה כהגדרתו בסעיף 64א3(א)(2) לפקודה, ובלבד שמניותיה נרשמו למסחר בבורסה כאמור באותו סעיף; ולענין זה לא יראו כנכסיו של האיגוד – מזומנים, מניות, איגרות חוב, ניירות ערך אחרים, ומטלטלין, שאינם משמשים לאיגוד לייצור הכנסתו, או שהם משמשים לייצור הכנסתו אולם לדעת המנהל הם טפלים למטרות העיקריות של האיגוד המבוצעות למעשה ולא בדרך ארעית;

מיום 10.1.1965

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ה מס' 442 מיום 10.1.1965 עמ' 40 (ה"ח 610)

החלפת הגדרת "איגוד מקרקעין"

הנוסח הקודם:

"איגוד מקרקעין – איגוד אשר מרבית נכסיו הן זכויות במקרקעין, ולענין זה –

(1) יראו כנכסיו של איגוד כל מקרקעין ומטלטלין – כמשמעותם בפקודת הפרשנות – שיש לו, למעט זכויותיו באיגודים שנכסיהם מובאים בחשבון כאמור בפסקה (2);

(2) יראו כנכסיו של איגוד גם חלק יחסי בהתאם לזכויותיו – כאמור בסעיף 14(ג) – מנכסי איגוד אחר שפעולה בו חייבת במס;

(3) אם  נתקיים באותו איגוד אחד התנאים האמורים בפסקאות (2) ו-(3) של סעיף 7, יראו כנכסיו של איגוד את הנכסים האמורים בפסקה (1) חוץ ממזומנים, מניות, איגרות חוב, ניירות ערך אחרים מכל סוג וכן חוץ ממטלטלין שאינם משמשים לאיגוד לייצור הכנסתו.

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 438 (ה"ח 105)

"איגוד מקרקעין" – איגוד שכל נכסיו, במישרין או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין למעט איגוד שהזכויות בו רשומות למסחר בבורסה כהגדרתה בפקודה; ולענין זה לא יראו כנכסיו של האיגוד – מזומנים, מניות, איגרות חוב, ניירות ערך אחרים, ומטלטלין, שאינם משמשים לאיגוד לייצור הכנסתו, או שהם משמשים לייצור הכנסתו אולם לדעת המנהל הם טפלים למטרות העיקריות של האיגוד המבוצעות למעשה ולא בדרך ארעית;

מיום 6.6.2016

תיקון מס' 86

ס"ח תשע"ו מס' 2547 מיום 7.4.2016 עמ' 736 (ה"ח 1000)

"איגוד מקרקעין" – איגוד שכל נכסיו, במישרין או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין למעט איגוד שהזכויות בו רשומות למסחר בבורסה כהגדרתה בפקודה ולמעט קרן להשקעות במקרקעין כהגדרתה בסעיף 64א2 לפקודה, בתקופה שעד למועד הרישום למסחר בבורסה כהגדרתו בסעיף 64א3(א)(2) לפקודה, ובלבד שמניותיה נרשמו למסחר בבורסה כאמור באותו סעיף; ולענין זה לא יראו כנכסיו של האיגוד – מזומנים, מניות, איגרות חוב, ניירות ערך אחרים, ומטלטלין, שאינם משמשים לאיגוד לייצור הכנסתו, או שהם משמשים לייצור הכנסתו אולם לדעת המנהל הם טפלים למטרות העיקריות של האיגוד המבוצעות למעשה ולא בדרך ארעית;

           "זכות באיגוד" – כל אחד מאלה בין שהיא מוענקת במסמכי ההתאגדות של האיגוד על פיהם או בהסכם בין חברי האיגוד:

(1)   חברות באיגוד, זכות לנכסי איגוד בשעת פירוק, זכות לרווחיו של איגוד, זכות לניהולו של איגוד או להצבעה בו;

(2)   זכות – שאיננה זכות מכוח מכירת זכות במקרקעין – לתפוס נכסי האיגוד מכוח אחת הזכויות האמורות בפסקה (1);

(3)   זכות – שאיננה זכות מכוח מכירת זכות במקרקעין – לדרוש מהאיגוד או מבעל זכות באיגוד אחת מהזכויות האמורות בפסקאות (1) ו-(2);

(4)   זכות להורות במישרין או בעקיפין למחזיק בזכות מהזכויות האמורות בפסקה (1) על הדרך להפעיל את זכותו;

פרט לזכות מהזכויות האמורות אם היא אינה מקנה כל טובת הנאה באיגוד – שאינה שכר סביר – ואינה מקנה זכות לתפוס את נכסי האיגוד ואינה מקנה זכות לדרוש מהאיגוד או מבעל זכות בו אף אחד משני הדברים האמורים;

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

           "פעולה באיגוד" – הענקת זכות באיגוד, הסבתה, העברתה או ויתור עליה, שינוי בזכויות הנובעות מזכות באיגוד והכל בין בתמורה ובין בלא תמורה, אך למעט הקצאה; לענין זה, "הקצאה" – הנפקה של זכויות באיגוד שלא נרכשו על ידי האיגוד קודם לכן, אשר תמורתה, כולה או חלקה, לא שולמה למי מבעלי הזכויות באיגוד, במישרין או בעקיפין;

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 220 (ה"ח 3087)

"פעולה באיגוד" - הענקת זכות באיגוד, הסבתה, העברתה או ויתור עליה, שינוי בזכויות הנובעות מזכות באיגוד והכל בין בתמורה ובין ללא תמורה ובין בלא תמורה, אך למעט הקצאה; לענין זה, "הקצאה" - הנפקה של זכויות באיגוד שלא נרכשו על ידי האיגוד קודם לכן, אשר תמורתה, כולה או חלקה, לא שולמה למי מחברי האיגוד, במישרין או בעקיפין;

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 438 (ה"ח 105)

"פעולה באיגוד" - הענקת זכות באיגוד, הסבתה, העברתה או ויתור עליה, שינוי בזכויות הנובעות מזכות באיגוד והכל בין בתמורה ובין בלא תמורה, אך למעט הקצאה; לענין זה, "הקצאה" - הנפקה של זכויות באיגוד שלא נרכשו על ידי האיגוד קודם לכן, אשר תמורתה, כולה או חלקה, לא שולמה למי מחברי האיגוד מבעלי הזכויות באיגוד, במישרין או בעקיפין;

           "עושה פעולה" – מי שמקנה זכות באיגוד בפעולה באיגוד;

           "שווי" של זכות פלונית – הסכום שיש לצפות לו ממכירת אותה זכות על ידי מוכר מרצון לקונה מרצון, ובלבד שבמכירות –

(1)   שנעשו בכתב ושבהן שוכנע המנהל כי התמורה בעד הזכות במקרקעין או בעד זכות באיגוד נקבעה בתום לב ובלי שהושפעה מקיום יחסים מיוחדים בין המוכר לקונה, בין במישרין ובין בעקיפין – התמורה כאמור;

(2)   שלגביהן נקבע בחוק זה אחרת – השווי כפי שנקבע בחוק זה;

           "הורשה" – בין על פי דין ובין על פי צוואה;

           "חודש" – לרבות חלק מחודש;

(תיקון מס' 8) תש"ם-1980

           "דירת מגורים" – דירה או חלק מדירה, שבנייתה נסתיימה והיא בבעלותו או בחכירתו של יחיד, ומשמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה, למעט דירה המהווה מלאי עסקי לענין מס הכנסה;

מיום 10.7.1980

תיקון מס' 8

ס"ח תש"ם מס' 975 מיום 10.7.1980 עמ' 144 (ה"ח 1441)

החלפת הגדרת "דירת יחיד" בהגדרת "דירת מגורים"

הנוסח הקודם:

"דירת יחיד" – דירה המשמשת בעיקרה למגורים והיא בבעלותו או בחכירתו של יחיד והוא או קרובו גרים בה רוב ימות השנה;

(תיקון מס' 69) תשע"א-2011

           "קבוצת רכישה" – קבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת זכות במקרקעין ולבנייה על הקרקע של נכס שהוא אחד המפורטים להלן, באמצעות גורם מארגן, ובלבד שהרוכשים בקבוצה מחויבים למסגרת חוזית –

(1)   נכס שאינו דירת מגורים;

(2)   נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים;

לעניין הגדרה זו –

"גורם מארגן" – מי שפועל בעצמו או באמצעות אחר לארגון קבוצת הרוכשים לצורך הרכישה והבנייה, לרבות הכנת המסגרת החוזית, והכל בתמורה בעבור פעולות הארגון כאמור;

"מסגרת חוזית" – מערכת חוזים הקשורים זה בזה שבאמצעותם תפעל הקבוצה לקבלת נכס בנוי;

"תמורה" – במישרין או בעקיפין, לרבות בשווה כסף;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 69

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 163 (ה"ח 541)

הוספת הגדרת "קבוצת רכישה"

           "מנהל" – מי שנתמנה על ידי שר האוצר בהודעה שפורסמה ברשומות להיות מנהל או סגן מנהל לענין חוק זה;

           "קרוב" לאדם פלוני –

(1)   בן-זוג;

(2)   הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה;

(3)   אח או אחות ובני-זוגם;

(4)   איגוד שהוא בשליטתו;

(תיקון מס' 15) תשמ"ד-1984

           "מס שבח" או "מס" – כמשמעותו בסעיף 6;

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 179 (ה"ח 1654)

הוספת הגדרת "מס שבח" או "מס"

(תיקון מס' 15) תשמ"ד-1984

           "הפקודה" – פקודת מס הכנסה;

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 179 (ה"ח 1654)

הוספת הגדרת "הפקודה"

(תיקון מס' 17) תשמ"ז-1986 (תיקון מס' 17) (תיקון) תשמ"ז-1987 צו תשנ"ד-1993

           "הפרשי הצמדה וריבית" – תוספת לסכום שמדובר בו, השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו לו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(תיקון מס' 17)  תשמ"ז-1986

"שיעור עליית המדד", בתקופה פלונית – ההפרש בין המדד שהתפרסם לאחרונה לפני סוף התקופה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה, מחולק במדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה;

(תיקון מס' 17)  תשמ"ז-1986

"תקופה עודפת" – (נמחקה);

מיום 11.7.1984

תיקון מס' 15

ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 179 (ה"ח 1654)

הוספת הגדרת "הפרשי הצמדה וריבית"

מיום 1.4.1987

תיקון מס' 17

ס"ח תשמ"ז מס' 1197 מיום 16.10.1986 עמ' 6 (ה"ח 1798)

תיקון מס' 17 (תיקון)

ס"ח תשמ"ז מס' 1223 מיום 13.8.1987 עמ' 160 (ה"ח 1835)

"הפרשי הצמדה וריבית" - תוספת לסכום שמדובר בו לפי שיעור עליית המדד בתקופה הנידונה, בתוספת 4% לשנה מהסכום שמדובר בו (להלן ביחד – "תוספת עליית המדד") וכן בתוספת 0.5% מהסכום שמדובר בו - או שיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת– לכל יום שבתקופה העודפת כשהיא מתבטאת בסכום חיובי, או בהפחתת שיעור כאמור מהסכום שמדובר בו לכל יום שבתקופה העודפת כשהיא מתבטאת בסכום שלילי, ובלבד שלא יופחת סכום העולה על תוספת עליית המדד תוספת לסכום שמדובר בו, השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של 12% לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו לו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה -

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"שיעור עליית המדד", בתקופה פלונית - ההפרש בין המדד שהתפרסם לאחרונה לפני תחילת התקופה (להלן – המדד היסודי) לבין המדד שהתפרסם לאחרונה לפני סוף התקופה (להלן – המדד החדש) לפני סוף התקופה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה, מחולק במדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה;

"תקופה עודפת", לגבי תקופה פלונית – מספר הימים ממועד פרסום המדד החדש עד סוף התקופה, פחות מספר הימים ממועד פרסום המדד היסודי עד תחילת התקופה;

מיום 1.7.1989

צו תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5201 מיום 16.7.1989 עמ' 1107

"הפרשי הצמדה וריבית" - תוספת לסכום שמדובר בו, השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של 12% 8% לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו לו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה -

מיום 1.3.1991

צו תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 744

"הפרשי הצמדה וריבית" - תוספת לסכום שמדובר בו, השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של 8% 6% לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו לו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה -

מיום 15.6.1993

צו תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5547 מיום 23.9.1993 עמ' 2

"הפרשי הצמדה וריבית" - תוספת לסכום שמדובר בו, השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של 6% 4% לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו לו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה -

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

           "התקופה הקובעת" – התקופה שמיום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003), אלא אם כן נקבעה בחוק זה, לענין מסוים, תקופה אחרת;

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 220 (ה"ח 3087)

הוספת הגדרת "התקופה הקובעת"

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 438 (ה"ח 105)

"התקופה הקובעת" - התקופה שמיום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) אלא אם כן נקבעה בחוק זה, לענין מסוים, תקופה אחרת;

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

           "חוק הגנת הדייר" – חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972;

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 220 (ה"ח 3087)

הוספת הגדרת "חוק הגנת הדייר"

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

           "חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 220 (ה"ח 3087)

הוספת הגדרת "חוק מס ערך מוסף"

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

           "חוק התכנון והבניה" – חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 220 (ה"ח 3087)

הוספת הגדרת "חוק התכנון והבניה"

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

           "חוק לעידוד השקעות הון" – חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 220 (ה"ח 3087)

הוספת הגדרת "חוק לעידוד השקעות הון"

(תיקון מס' 76) תשע"ג-2013

           "תושב חוץ" – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה;

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 76

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 154 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "תושב חוץ"

(תיקון מס' 76) תשע"ג-2013

           "תושב ישראל" – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה, בשינוי זה: בכל מקום, במקום "פקיד השומה" יקראו "המנהל".

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 76

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 154 (ה"ח 768)

הוספת הגדרת "תושב ישראל"

שליטה

2.    רואים אדם כשולט באיגוד אם לאותו אדם, לבדו או ביחד עם קרוביו (להלן - בעל השליטה), שליטה ישירה או עקיפה בענינם של האיגוד או שבעל השליטה יכול לשלוט או זכאי לרכוש שליטה כאמור, ובפרט - אך בלי לגרוע מן הכלל האמור - כשבעל השליטה מחזיק או רשאי לרכוש רובו של הון המניות או של כוח ההצבעה של האיגוד או רובו של הון המניות שהוצא או אותו חלק ממנו שהיה מזכהו, במקרה של חלוקת כל הכנסת האיגוד בין החברים, לקבל את רובו של הסכום המתחלק.

הקניות לנאמן, אפוטרופוס וכו' (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 57) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 77) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 91) תשע"ז-2017

3.    הקניית זכות במקרקעין או זכות באיגוד לנאמן, לאפוטרופוס, למפרק או לכונס נכסים מכוח פקודת פשיטת הרגל, 1936, פקודת החברות, פקודת האגודות השיתופיות, פקודת המסחר עם האויב, 1939, חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950, או חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950 או לחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ או לאפוטרופוס הכללי מכוח חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006 – אינה "מכירת זכות במקרקעין" או "פעולה באיגוד" לענין חוק זה; ובמכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד על ידי מי שהוקנתה לו כאמור, יחושב המס, לרבות לפי סעיף 7א, כאילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שממנו הוקנתה.

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 438 (ה"ח 105)

3. הקניית זכות במקרקעין או זכות באיגוד לנאמן, לאפוטרופוס, למפרק או לכונס נכסים מכוח פקודת פשיטת הרגל, 1936, פקודת החברות, פקודת האגודות השיתופיות, פקודת המסחר עם האויב, 1939, חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950, או חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950 (להלן – חוקי ההקנייה) – אינה "מכירת זכות במקרקעין" או "פעולה באיגוד" לענין חוק זה; ובמכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד על ידי מי שהוקנתה לו כאמור, יחושב המס, לרבות לפי סעיף7א כאילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שממנו הוקנתה.

מיום 3.1.2006

תיקון מס' 57

ס"ח תשס"ו מס' 2049 מיום 3.1.2006 עמ' 226 (ה"ח 142)

3. הקניית זכות במקרקעין או זכות באיגוד לנאמן, לאפוטרופוס, למפרק או לכונס נכסים מכוח פקודת פשיטת הרגל, 1936, פקודת החברות, פקודת האגודות השיתופיות, פקודת המסחר עם האויב, 1939, חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950, או חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950 (להלן – חוקי ההקנייה) או לחברה כהגדרתה בחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006, או לגוף שנקבע לפי סעיף 64(ג) לאותו חוק, לפי אותו חוק – אינה "מכירת זכות במקרקעין" או "פעולה באיגוד" לענין חוק זה; ובמכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד על ידי מי שהוקנתה לו כאמור, יחושב המס, לרבות לפי סעיף7א כאילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שממנו הוקנתה.

מיום 30.3.2014

תיקון מס' 77

ס"ח תשע"ד מס' 2449 מיום 30.3.2014 עמ' 470 (ה"ח 836)

3. הקניית זכות במקרקעין או זכות באיגוד לנאמן, לאפוטרופוס, למפרק או לכונס נכסים מכוח פקודת פשיטת הרגל, 1936, פקודת החברות, פקודת האגודות השיתופיות, פקודת המסחר עם האויב, 1939, חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950, או חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950 או לחברה כהגדרתה בחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006, או לגוף שנקבע לפי סעיף 64(ג) לאותו חוק, לפי אותו חוק – אינה "מכירת זכות במקרקעין" או "פעולה באיגוד" לענין חוק זה; ובמכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד על ידי מי שהוקנתה לו כאמור, יחושב המס, לרבות לפי סעיף7א כאילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שממנו הוקנתה.

מיום 28.6.2017

הוראת שעה – תיקון מס' 91

ס"ח תשע"ז מס' 2646 מיום 28.6.2017 עמ' 1003 (ה"ח 1125)

תיקון מס' 91 (תיקון)

ס"ח תשע"ח מס' 2675 מיום 28.12.2017 עמ' 70 (ה"ח 1181)

3. הקניית זכות במקרקעין או זכות באיגוד לנאמן, לאפוטרופוס, למפרק או לכונס נכסים מכוח פקודת פשיטת הרגל, 1936, פקודת החברות, פקודת האגודות השיתופיות, פקודת המסחר עם האויב, 1939, חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950, או חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950 או לחברה כהגדרתה בחוק או לחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ או לאפוטרופוס הכללי מכוח חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006 – אינה "מכירת זכות במקרקעין" או "פעולה באיגוד" לענין חוק זה; ובמכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד על ידי מי שהוקנתה לו כאמור, יחושב המס, לרבות לפי סעיף 7א כאילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שממנו הוקנתה.

הורשה אינה מכירה

4.    הורשה איננה מכירה או פעולה באיגוד לענין חוק זה.

העברה אגב גירושין (תיקון מס' 19) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

4א.     העברת זכויות בזכות במקרקעין או בזכות באיגוד מקרקעין, הנעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, לא יראוה כמכירה או כפעולה באיגוד לענין חוק זה, בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם, ובמכירת הזכות במקרקעין או בפעולה באיגוד במקרקעין על ידי מי שהועברו לו הזכויות בזכות במקרקעין כאמור, יהיו שווי הרכישה של הזכות ויום רכישתה, לרבות לענין סעיף 7א, שווי הרכישה ויום הרכישה שהיו נקבעים לפי הוראות חוק זה או לפי הוראות הפקודה, לפי הענין, אילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שהעביר את הזכויות בה.

מיום 8.1.1992

תיקון מס' 19

ס"ח תשנ"ב מס 1378 מיום 8.1.1992 עמ' 45 (ה"ח 2090)

הוספת סעיף 4א

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 438 (ה"ח 105)

4א. העברת בעלות במקרקעין העברת זכויות בזכות במקרקעין או בזכות באיגוד מקרקעין, הנעשית על פי פסק דין לגירושין שניתן אגב הליכי גירושין, לא יראוה כמכירה או כפעולה באיגוד לענין חוק זה, בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם ובמכירת הזכות במקרקעין או בפעולה באיגוד במקרקעין על ידי מי שהועברו לו הזכויות בזכות במקרקעין כאמור, יהיו שווי הרכישה של הזכות ויום רכישתה, לרבות לענין סעיף 7א, שווי הרכישה ויום הרכישה שהיו נקבעים לפי הוראות חוק זה או לפי הוראות הפקודה, לפי הענין, אילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שהעביר את הזכויות בה.

פעולות נוספות שהנן "מכירה" (תיקון מס' 3) תשכ"ח-1968

5.    (א)  מכירת זכות במקרקעין או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין שלא על ידי בעליה על פי תביעת חלוקה או לשם פרעון של משכנתה, שעבוד או חוב פסוק, או על ידי הליכי הוצאה לפועל, וכן הפקעת זכות במקרקעין שיש עמה תמורה - יראו בהן לענין חוק זה מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין, ומי שנמכרה זכותו במקרקעין ומי שהוקנתה זכותו באיגוד מקרקעין ומי שזכאי לקבלת פיצויים בשל הפקעה כאמור, יראו אותם כמוכר או כעושה הפעולה, לפי הענין.

(תיקון מס' 3) תשכ"ח-1968

           (ב)  שוכנע פקיד השומה שאדם העביר זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין, לעסקו כמלאי עסקי, או שהפך זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין שהן נכס קבוע בעסקו, למלאי עסקי שבעסקו (בסעיף זה - העברה), יחולו הוראות אלה:

(תיקון מס' 39)  תשנ"ז-1997

(1)   חלפו ארבע שנים מיום הרכישה של הזכות עד יום ההעברה, יראו את ההעברה כמכירה, אולם הנישום לא יחוייב בתשלום המס עליה אלא בעת מכירת המלאי העסקי, כולו או מקצתו; ובלבד שאם מכר מקצתו, לא יהא חייב בתשלום מס העולה על התמורה שקיבל באותה מכירה;

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(1א) חלפו ארבע שנים מיום הרכישה של הזכות עד יום ההעברה, ונתקבל לאחר מכן לגבי הזכות אישור של בנין להשכרה כמשמעותו בפרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון, יראו, על אף האמור בפסקה (1), את ההעברה כמכירה פטורה ממס, ולצורך חישוב המס לפי סעיף 53ג לאותו חוק, יראו את עלות המלאי העסקי כיתרת שווי הרכישה של הזכות;

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(1ב) (נמחקה);

(תיקון מס' 39)  תשנ"ז-1997

(2)   לא חלפו ארבע שנים כאמור, לא יראו את ההעברה כמכירה ויראו את עלות המלאי העסקי כיתרת שווי הרכישה של הזכות;

(תיקון מס' 39)  תשנ"ז-1997

(3)   לענין סעיף קטן זה -

"יום רכישה", "שווי רכישה" - כמשמעותם בפרק השלישי לפי הענין;

"יתרת שווי רכישה" - כהגדרתה בסעיף 47.

(תיקון מס' 24) תשנ"ג-1993

           (ג)   (1)   מכירת זכות במקרקעין הנמנית עם נכסי עזבון, או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין הנמנה עם נכסי עזבון, יראו אותן כמכירת הזכות או עשיית הפעולה בידי היורשים, על אף האמור בסעיף 4;

(2)   במכירה ובעשיית פעולה כאמור בפסקה (1), יום הרכישה ושווי הרכישה ייקבעו בהתאם להוראות סעיפים 26 ו- 37;

(3)   מנהל העזבון אחראי למילוי החובות הקבועות בסעיפים 73, 76, 90א ו- 91 ובלבד שאם לא מונה מנהל לעזבון יחולו החובות האמורות על כל אחד מהיורשים;

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(4)   לענין סעיף קטן זה, חלוקת נכסי עזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה, ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העזבון, יראו את חלק העזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר. לענין זה,"חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים" - החלוקה הראשונה של נכסי העיזבון בין היורשים לאחר ההורשה, בין אם נעשתה לפני רישום צו ירושה או צו קיום צוואה, כמשמעותם בחוק הירושה, תשכ"ה- 1965, ובין אם נעשתה לאחר רישום כאמור, ויראו עיזבון של שני מורישים כעיזבון אחד אם התקיימו כל אלה:

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(א)   לפני פטירתם היו המורישים בני זוג או שהיו ילד והורהו;

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(ב)   טרם הסתיימה חלוקת העזבונות.

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

           (ד)  (בוטל).

(תיקון מס' 76) תשע"ג-2013

           (ה)  ביצעה חברה חלוקה מרווחי שערוך כאמור בסעיף 100א1 לפקודה, יראו, לעניין מס שבח, את הזכות במקרקעין או הזכות באיגוד מקרקעין, שבשלה נרשמו בדוחות הכספיים של החברה המחלקת רווחי השערוך, כאילו נמכרה ביום החלוקה ונרכשה מחדש ביום האמור, ויחולו לעניין זה הוראות לפי סעיף 100א1 לפקודה, בשינויים המחויבים.

מיום 1.4.1968

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ח מס' 534 מיום 9.8.1968 עמ' 181 (ה"ח 769)

5. (א) מכירת זכות במקרקעין או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין שלא על ידי בעליה על פי תביעת חלוקה או לשם פרעון של משכנתה, שעבוד או חוב פסוק, או על ידי הליכי הוצאה לפועל, וכן הפקעת זכות במקרקעין שיש עמה תמורה – יראו בהן לענין חוק זה מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין, ומי שנמכרה זכותו במקרקעין ומי שהוקנתה זכותו באיגוד מקרקעין ומי שזכאי לקבלת פיצויים בשל הפקעה כאמור, יראו אותם כמוכר או כעושה הפעולה, לפי הענין. 

(ב) שוכנע פקיד השומה שאדם העביר זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין, לעסקו כמלאי עסקי, או שהפך זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין שהן נכס קבוע בעסקו, למלאי עסקי שבעסקו (בסעיף זה - העברה), יחולו הוראות אלה:

(1) חלפו ארבע שנים מיום שרכש הנישום את הנכס עד יום ההעברה, יראו את ההעברה כמכירה, אולם הנישום לא יחוייב בתשלום המס עליה אלא בעת מכירת המלאי העסקי, כולו או מקצתו; ובלבד שאם מכר מקצתו, לא יהא חייב בתשלום מס העולה על התמורה שקיבל באותה מכירה;

(2) לא חלפו ארבע שנים כאמור, לא יראו את ההעברה כמכירה ויראו את שווי המלאי העסקי כמחיר שעלה הנכס לנישום.

מיום 26.3.1993

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"ג מס' 1417 מיום 26.3.1993 עמ' 98 (ה"ח 2152)

הוספת סעיף קטן 5(ג)

מיום 3.7.1997

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ז מס' 1628 מיום 3.7.1997 עמ' 178 (ה"ח 2601)

(ב) שוכנע פקיד השומה שאדם העביר זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין, לעסקו כמלאי עסקי, או שהפך זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין שהן נכס קבוע בעסקו, למלאי עסקי שבעסקו (בסעיף זה - העברה), יחולו הוראות אלה:

(1) חלפו ארבע שנים מיום שרכש הנישום את הנכס מיום הרכישה של הזכות עד יום ההעברה, יראו את ההעברה כמכירה, אולם הנישום לא יחוייב בתשלום המס עליה אלא בעת מכירת המלאי העסקי, כולו או מקצתו; ובלבד שאם מכר מקצתו, לא יהא חייב בתשלום מס העולה על התמורה שקיבל באותה מכירה;

(2) לא חלפו ארבע שנים כאמור, לא יראו את ההעברה כמכירה ויראו את שווי המלאי העסקי כמחיר שעלה הנכס לנישום ויראו את עלות המלאי העסקי כיתרת שווי הרכישה של הזכות.

(3) לענין סעיף קטן זה -

"יום רכישה", "שווי רכישה" - כמשמעותם בפרק השלישי לפי הענין;

"יתרת שווי רכישה" - כהגדרתה בסעיף 47.

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 220 (ה"ח 3087)

(ב) שוכנע פקיד השומה שאדם העביר זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין, לעסקו כמלאי עסקי, או שהפך זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין שהן נכס קבוע בעסקו, למלאי עסקי שבעסקו (בסעיף זה - העברה), יחולו הוראות אלה:

(1) חלפו ארבע שנים מיום הרכישה של הזכות עד יום ההעברה, יראו את ההעברה כמכירה, אולם הנישום לא יחוייב בתשלום המס עליה אלא בעת מכירת המלאי העסקי, כולו או מקצתו; ובלבד שאם מכר מקצתו, לא יהא חייב בתשלום מס העולה על התמורה שקיבל באותה מכירה;

(1א) חלפו ארבע שנים מיום הרכישה של הזכות עד יום ההעברה, ונתקבל לאחר מכן לגבי הזכות אישור של בנין להשכרה כמשמעותו בפרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון, יראו, על אף האמור בפסקה (1), את ההעברה כמכירה פטורה ממס, ולצורך חישוב המס לפי סעיף 53ג לאותו חוק יהיו יום הרכישה ושווי הרכישה היום והשווי שהיו נקבעים לגבי הזכות אילו לא היתה ההעברה;

(1ב) על אף הוראות פסקאות (1) ו-(1א), לא יראו את ההעברה כמכירה לענין מתן הקלות, פטור ממס או שיעורי מס מופחתים לפי חוק זה.

(2) לא חלפו ארבע שנים כאמור, לא יראו את ההעברה כמכירה ויראו את עלות המלאי העסקי כיתרת שווי הרכישה של הזכות.

(3) לענין סעיף קטן זה -

"יום רכישה", "שווי רכישה" - כמשמעותם בפרק השלישי לפי הענין;

"יתרת שווי רכישה" - כהגדרתה בסעיף 47.

(ג) (1) מכירת זכות במקרקעין הנמנית עם נכסי עזבון, או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין הנמנה עם נכסי עזבון, יראו אותן כמכירת הזכות או עשיית הפעולה בידי היורשים, על אף האמור בסעיף 4;

(2) במכירה ובעשיית פעולה כאמור בפסקה (1), יום הרכישה ושווי הרכישה ייקבעו בהתאם להוראות סעיפים 26 ו- 37;

(3) מנהל העזבון אחראי למילוי החובות הקבועות בסעיפים 73, 76, 90א ו- 91 ובלבד שאם לא מונה מנהל לעזבון יחולו החובות האמורות על כל אחד מהיורשים;

(4) לענין סעיף קטן זה, חלוקת נכסי עזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה, ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העזבון, יראו את חלק העזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר. לענין זה,"חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים" - החלוקה הראשונה של נכסי העיזבון בין היורשים לאחר ההורשה, בין אם נעשתה לפני רישום צו ירושה או צו קיום צוואה, כמשמעותם בחוק הירושה, התשכ"ה- 1965, ובין אם נעשתה לאחר רישום כאמור.

(ד) (1) במכירת זכות במקרקעין, במקרקעין שהם נכס קבוע אשר שונה ייעודה ממלאי עסקי לנכס קבוע באותו עסק (בסעיף זה – שינוי ייעוד), בתקופה שאינה עולה על 18 חודשים שלפני יום המכירה, יחול, על אף האמור בחוק זה, שיעור המס שהיה חל אילו נמכרה הזכות סמוך לפני שינוי הייעוד;

(2) האמור בפסקה (1) לא יחול על זכות ששונה ייעודה לפני יום כ"א בחשוון התשס"ב (7 בנובמבר 2001), ובלבד שהוגש דוח או נמסרה הודעה לפקיד השומה בדבר שינוי הייעוד לפני אותו יום.

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 438 (ה"ח 105)

(ב) שוכנע פקיד השומה שאדם העביר זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין, לעסקו כמלאי עסקי, או שהפך זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקעין שהן נכס קבוע בעסקו, למלאי עסקי שבעסקו (בסעיף זה - העברה), יחולו הוראות אלה:

(1) חלפו ארבע שנים מיום הרכישה של הזכות עד יום ההעברה, יראו את ההעברה כמכירה, אולם הנישום לא יחוייב בתשלום המס עליה אלא בעת מכירת המלאי העסקי, כולו או מקצתו; ובלבד שאם מכר מקצתו, לא יהא חייב בתשלום מס העולה על התמורה שקיבל באותה מכירה;

(1א) חלפו ארבע שנים מיום הרכישה של הזכות עד יום ההעברה, ונתקבל לאחר מכן לגבי הזכות אישור של בנין להשכרה כמשמעותו בפרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון, יראו, על אף האמור בפסקה (1), את ההעברה כמכירה פטורה ממס, ולצורך חישוב המס לפי סעיף 53ג לאותו חוק יהיו יום הרכישה ושווי הרכישה היום והשווי שהיו נקבעים לגבי הזכות אילו לא היתה ההעברה יראו את עלות המלאי העסקי כיתרת שווי הרכישה של הזכות;

(1ב) על אף הוראות פסקאות (1) ו-(1א), לא יראו את ההעברה כמכירה לענין מתן הקלות, פטור ממס או שיעורי מס מופחתים לפי חוק זה.

(2) לא חלפו ארבע שנים כאמור, לא יראו את ההעברה כמכירה ויראו את עלות המלאי העסקי כיתרת שווי הרכישה של הזכות.

(3) לענין סעיף קטן זה -

"יום רכישה", "שווי רכישה" - כמשמעותם בפרק השלישי לפי הענין;

"יתרת שווי רכישה" - כהגדרתה בסעיף 47.

(ג) (1) מכירת זכות במקרקעין הנמנית עם נכסי עזבון, או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין הנמנה עם נכסי עזבון, יראו אותן כמכירת הזכות או עשיית הפעולה בידי היורשים, על אף האמור בסעיף 4;

(2) במכירה ובעשיית פעולה כאמור בפסקה (1), יום הרכישה ושווי הרכישה ייקבעו בהתאם להוראות סעיפים 26 ו- 37;

(3) מנהל העזבון אחראי למילוי החובות הקבועות בסעיפים 73, 76, 90א ו- 91 ובלבד שאם לא מונה מנהל לעזבון יחולו החובות האמורות על כל אחד מהיורשים;

(4) לענין סעיף קטן זה, חלוקת נכסי עזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה, ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העזבון, יראו את חלק העזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר. לענין זה,"חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים" - החלוקה הראשונה של נכסי העיזבון בין היורשים לאחר ההורשה, בין אם נעשתה לפני רישום צו ירושה או צו קיום צוואה, כמשמעותם בחוק הירושה, התשכ"ה- 1965, ובין אם נעשתה לאחר רישום כאמור ויראו עיזבון של שני מורישים כעיזבון אחד אם התקיימו כל אלה:

(א) לפני פטירתם היו המורישים בני זוג או שהיו ילד והורהו;

(ב) טרם הסתיימה חלוקת העזבונות.

(ד) (1) במכירת זכות במקרקעין, במקרקעין שהם נכס קבוע אשר שונה ייעודה ממלאי עסקי לנכס קבוע באותו עסק (בסעיף זה – שינוי ייעוד), בתקופה שאינה עולה על 18 חודשים שלפני יום המכירה, יחול, על אף האמור בחוק זה, שיעור המס שהיה חל אילו נמכרה הזכות סמוך לפני שינוי הייעוד;

(2) האמור בפסקה (1) לא יחול על זכות ששונה ייעודה לפני יום כ"א בחשוון התשס"ב (7 בנובמבר 2001), ובלבד שהוגש דוח או נמסרה הודעה לפקיד השומה בדבר שינוי הייעוד לפני אותו יום.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 76

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 154 (ה"ח 768)

הוספת סעיף קטן 5(ה)

פרק שני: הטלת המס

הטלת המס על מכירת זכות במקרקעין

6.    (א)  מס שבח מקרקעין (להלן - המס) יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין.

(תיקון מס' 6) תשל"ה-1975

           (ב)  השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה כמשמעותה בסעיף 47.

מיום 20.7.1975

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ה מס' 773 מיום 20.7.1975 עמ' 159 (ה"ח 1150)

(ב) השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על שווי הרכישה לאחר הוספת התוספות עליו ולאחר שינוכו מאותו סכום הניכויים המותרים לפי חוק זה יתרת שווי הרכישה כמשמעותה בסעיף 47.

הטלת המס על פעולה באיגוד מקרקעין  (תיקון מס' 1) תשכ"ה-1965

7.    המס יוטל על פעולה באיגוד מקרקעין.

מיום 10.1.1965

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ה מס' 442 מיום 10.1.1965 עמ' 40 (ה"ח 610)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

הטלת המס על פעולות באיגוד מקרקעין

7. המס יוטל על פעולה באיגוד מקרקעין אם נתקיים לפחות אחד מתנאים אלה:

(1) איגוד המקרקעין שבו נעשתה הפעולה הוא בשליטתם של חמישה בני אדם לכל היותר;

(2) על המקרקעין נשוא הזכות במקרקעין שבבעלות איגוד המקרקעין אין בנין כמשמעותו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961;

(3) מרבית המקרקעין שבהם יש זכות לאיגוד המקרקעין שבו נעשתה הפעולה משמשים למגורי יחידים או שהם משמשים רק לייצור הכנסה מן המקורות המפורטים בפסקאות (3) ו-(6) של סעיף 2 לפקודת מס הכנסה; 

(4) באותה פעולה הוקנתה על ידי בעל השליטה באיגוד השליטה לאחר;

(5) הפעולה בוצעה תוך שנה לאחר היום שהוטל על הפעולה באותו איגוד מס לפי פסקה (4) ואותה פעולה לפי מהותה ולפי נסיבות הענין מהווה שלב נוסף בעסקה בה הוקנתה השליטה.

החלת הוראות חלק ה' וחלק ה'2 לפקודה על פעולה באיגוד מקרקעין (תיקון מס' 50) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

7א.     (א)  לענין חישוב מס השבח בפעולה באיגוד מקרקעין יחולו הוראות חלק ה' וחלק ה'2 לפקודה, בשינויים המחויבים לפי הענין ובכללם שווי הרכישה ויום הרכישה של זכות באיגוד מקרקעין יהיה המחיר המקורי לפי הוראות חלק ה' וחלק ה'2 האמורים.

           (ב)  לענין חיוב במס רכישה ולענין חיוב במס על פי הסכם כמשמעותו בסעיף 196 לפקודה, יחולו הוראות חוק זה.

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

           (ג)   לענין פטור ממס ושיעור המס החל על פעולה באיגוד מקרקעין, יחולו ההוראות לפי חוק זה.

           (ד)  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת -

(1)   יקבע את ההוראות הנדרשות לביצוע סעיף זה;

(2)   רשאי לקבוע הוראות לענין מכירת אופציה באיגוד מקרקעין כהגדרתה בפרק חמישי 2;

(3)   רשאי לקבוע נסיבות שבהתקיימן יחולו, לענין חישוב מס השבח בפעולה באיגוד מקרקעין, על אף הוראות סעיף קטן (א), הוראות חוק זה;

(4)   רשאי לקבוע כי בנסיבות מסוימות על פעולה באיגוד מקרקעין, שהיה איגוד מקרקעין במשך חמש שנים לפחות לפני הפעולה, יחולו, על אף הוראות סעיף קטן (ג), הוראות חלק ה' לפקודה לענין שיעורי המס החלים על הפעולה.

מיום 30.9.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 221 (ה"ח 3087)

הוספת סעיף 7א

מיום 12.4.2005

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ה מס' 2000 מיום 12.4.2005 עמ' 438 (ה"ח 105)

7א. (א) לענין חישוב מס השבח בפעולה באיגוד מקרקעין יחולו הוראות חלק ה' וחלק ה'2 לפקודה, בשינויים המחויבים לפי הענין ובכללם שווי הרכישה ויום הרכישה של זכות באיגוד מקרקעין יהיה המחיר המקורי לפי הוראות חלק ה' וחלק ה'2 האמורים.

(ב) לענין חיוב במס רכישה ולענין חיוב במס על פי הסכם כמשמעותו בסעיף 196 לפקודה, יחולו הוראות חוק זה.

(ג) לענין שיעור המס לענין פטור ממס ושיעור המס החל על פעולה באיגוד מקרקעין, יחולו ההוראות לפי חוק זה ובלבד שאותו איגוד היה איגוד מקרקעין במשך חמש שנים לפחות לפני הפעולה; לא התקיים באיגוד התנאי האמור בסעיף קטן זה, יחולו שיעורי המס הקבועים בחלק ה' לפקודה.

רישום ניירות ערך באיגוד מקרקעין למסחר בבורסה (תיקון מס' 13) תשמ"ג-1983 (תיקון מס' 56) תשס"ה-2005

8.    רישומם בבורסה של ניירות ערך שהנפיק איגוד מקרקעין שנעשה לפני שנת המס 2007 ייראה כפעולה באיגוד מקרקעין והוראות סעיף 101 לפקודת מס הכנסה יחולו, בשינויים המחוייבים.

מיום 10.1.1965

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ה מס' 442 מיום 10.1.1965 עמ' 40 (ה"ח 610)

ביטול סעיף 8

הנוסח הקודם:

חיוב במס על פעולות שקדמו להעברת שליטה

8. הוקנו בפעולה באיגוד לבעל שליטה באיגוד מקרקעין תוך שנתיים לפני שרכש את השליטה זכויות באותו איגוד על ידי מי שהיה בעל השליטה בו, ולדעת המנהל אותה הקנייה והפעולה שעליה הוטל מס לפי סעיף 7(4) מהוות, לפי מהותן ולפי נסיבות הענין, שלבים בעסקה אחת שנעשתה מתוך כוונה להקנות שליטה – יהא מי שעשה פעולה כאמור חייב במס.

מיום 19.4.1983

תיקון מס' 13

ס"ח תשמ"ג מס' 1081 מיום 19.4.1983 עמ' 104 (ה"ח 1610)

הוספת סעיף 8

מיום 1.1.2006

תיקון מס' 56

ס"ח תשס"ה מס' 2023 מיום 10.8.2005 עמ' 808 (ה"ח 186)

8. רישומם בבורסה של ניירות ערך שהנפיק איגוד מקרקעין שנעשה לפני שנת המס 2007 ייראה כפעולה באיגוד מקרקעין והוראות סעיף 101 לפקודת מס הכנסה יחולו, בשינויים המחוייבים.

מס רכישה (תיקון מס' 5) תשל"ה-1974 (תיקון מס' 8) תש"ם-1980

מס רכישה (תיקון מס' 5) תשל"ה-1974 (תיקון מס' 8) תש"ם-1980 (תיקון מס' 69) תשע"א-2011

9.    (א)  במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין (להלן – מס רכישה); מס הרכישה יהיה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין, הכל כפי שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, ובלבד שלגבי מכירת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה לגבי נכס שאינו דירת מגורים יהא שווי המכירה – שווי המכירה של הנכס הבנוי שאינו דירת מגורים.

(תיקון מס' 8) תש"ם-1980 (תיקון מס' 50) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 76) תשע"ג-2013

           (ב)  (1)   בפעולה באיגוד מקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישה שהיתה חייבת בו מכירת זכות במקרקעין ששוויה הוא החלק היחסי – כאמור בפסקה (1א) – משווי כלל הזכויות במקרקעין שבבעלות האיגוד; לעניין סעיף קטן זה, "פעולה באיגוד" – הענקת זכות באיגוד, לרבות הקצאתה, הסבתה, העברתה או ויתור עליה, שינוי בזכויות הנובעות מזכות באיגוד, והכול בין בתמורה ובין שלא בתמורה; לעניין זה, "הקצאה" – כל הנפקה של זכויות באיגוד;

(תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

(1א) החלק היחסי האמור בפסקה (1) הוא כיחס החלק של הזכויות הנמכרות באיגוד המקרקעין לכלל הזכויות באותו איגוד, ואם הזכויות הנמכרות, כולן או חלקן, מעניקות רק זכות לנכסי האיגוד בעת פירוקו (בסעיף זה – זכויות בפירוק) – כיחס האמור או כיחס שבין הזכויות בפירוק הנמכרות כאמור, לכלל הזכויות בפירוק, לפי הגבוה מביניהם;

(2)   פעולה באיגוד מקרקעין לא תהא חייבת במס בולים החל עליה לפי חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961.

(תיקון מס' 31) תשנ"ה-1995  הודעה (מס' 4) תשנ"ו-1996

           (ג)   במכירת זכות במקרקעין שהם בנין או חלק ממנו, שהוא דירת מגורים, שנעשתה בתקופה שמיום ט"ו בשבט התשנ"ה (16 בינואר 1995) ועד יום כ"ג בטבת התשנ"ו (15 בינואר 1996), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1)   על חלק השווי שעד 385,060 שקלים חדשים - 0.5%;

(2)   על חלק השווי העולה על 385,060 שקלים חדשים ועד 597,640 שקלים חדשים - 3.5%;

(3)   על חלק השווי העולה על 597,640 שקלים חדשים - 4.5%;

(תיקון מס' 45) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 75) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 81) תשע"ה-2015

           בסעיף קטן זה ובסעיפים קטנים (ג1), (ג1א), (ג1ב), (ג1ג) ו-(ג1ה) –

           "בנין" – בנין שאינו ארעי יחד עם חלקת הקרקע שעליה הוא עומד, למעט בנין המהווה בידי הרוכש מלאי עסקי לענין מס הכנסה; ובבנין שבנייתו טרם הסתיימה, למעט בנין שאין לגביו התחייבות של המוכר לסיים את בנייתו;

(תיקון מס' 69) תשע"א-2011

           "דירת מגורים" – כל אחת מאלה:

(1)   דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, ובדירה שבנייתה טרם נסתיימה, למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבניה;

(2)   זכות במקרקעין שנמכרה לקבוצת רכישה לגבי נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים.

(תיקון מס' 31) תשנ"ה-1995  (תיקון מס' 45) תשנ"ט-1999 הודעה (מס' 2)  תש"ס-2000

           (ג1) במכירת זכות במקרקעין, שהם בנין או חלק ממנו, שהוא דירת מגורים, שנעשתה בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשנ"ו (16 בינואר 1996) עד יום כ"ב בטבת התש"ס (31 בדצמבר 1999), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1)   על חלק השווי שעד 443,605 שקלים חדשים - 0.5%;

(2)   על חלק השווי העולה על 443,605 שקלים חדשים ועד 688,505 שקלים חדשים - 3.5%;

(3)   על חלק השווי העולה על 688,505 שקלים חדשים - 4.5%.

(תיקון מס' 45) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 59) תשס"ח-2007 הודעה תשע"א-2011 (תיקון מס' 76) תשע"ג-2013

           (ג1א)(1)[1] במכירת זכות במקרקעין, שהם בנין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שנעשתה מיום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) עד יום כ"ה באייר התשע"ג (5 במאי 2013), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(א)   על חלק השווי שעד 969,330 שקלים חדשים - 3.5%;

(ב)   על חלק השווי העולה על 969,330 שקלים חדשים - 5%.

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 75) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 76) תשע"ג-2013

(2)[2]  (א)   על אף הוראות פסקה (1), יחיד שרכש דירת מגורים מיום כ' בחשון התשס"ח (1 בנובמבר 2007) עד יום כ"ה באייר התשע"ג (5 במאי 2013) (בפסקת משנה זו – הדירה) והתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הדירה שרכש היא דירתו היחידה;

(2)   בעשרים וארבעה החודשים שלאחר רכישת הדירה, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה; ואולם אם רכישת הדירה היתה מקבלן – בשנים עשר החודשים מהמועד שבו היתה החזקה בדירה שרכש אמורה להימסר לידיו על פי ההסכם עם הקבלן, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה, ואם חל עיכוב במסירת החזקה בשל נסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש – בשנים עשר החודשים מהמועד שבו נמסרה לידיו החזקה בדירה בפועל, מכר את דירת המגורים שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה;

(תיקון מס' 59) תשס"ח-2007

ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1)   על חלק השווי שעד 1,139,320 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2)   על חלק השווי העולה על 1,139,320 שקלים חדשים ועד 1,601,210 שקלים חדשים – 3.5%;

(3)   על חלק השווי העולה על 1,601,210 שקלים חדשים - 5%;

(ב)   לענין פסקה זו -

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

(1)   "יחיד תושב ישראל" – (נמחקה);

                                        "דירה יחידה" - דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א; לענין הגדרה זו יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה הוא פחות מ- 25%;

(2)   יראו רוכש ובן זוגו, למעט בן זוג הגר בדרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, למעט ילד נשוי - כרוכש אחד;

(תיקון מס' 69) תשע"א-2011

(3)   לעניין סעיף קטן זה, שווי הזכות הנמכרת במכירת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה יהיה שווי המכירה של הנכס הבנוי שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים; לעניין זה, "קבוצת רכישה" – כמשמעותה בפסקה (2) בהגדרה "דירת מגורים" שבסעיף קטן (ג).

(תיקון מס' 75) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 76) תשע"ג-2013

           (ג1ב) (1) במכירת זכות במקרקעין, שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שלא חלות לגביה הוראות פסקה (2), שנעשתה בתקופה שמיום כ"ו באייר התשע"ג (6 במאי 2013) עד יום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(א)   על חלק השווי שעד 1,089,350 שקלים חדשים – 5%;

(ב)   על חלק השווי העולה על 1,089,350 שקלים חדשים ועד 3,268,040 שקלים חדשים – 6%;

(ג)    על חלק השווי העולה על 3,268,040 שקלים חדשים – 7%;

(תיקון מס' 76) תשע"ג-2013

(2)   (א)   יחיד שרכש דירת מגורים בתקופה שמיום כ"ו באייר התשע"ג (6 במאי 2013) עד יום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013) והתקיים בו אחד התנאים כאמור בפסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (ג1א)(2)(א), ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1)   על חלק השווי שעד 1,470,560 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2)   על חלק השווי העולה על 1,470,560 שקלים חדשים ועד 1,744,270 שקלים חדשים – 3.5%;

(3)   על חלק השווי העולה על 1,744,270 שקלים חדשים – 5%;

(תיקון מס' 76) תשע"ג-2013

(ב)   לעניין פסקה זו יחולו הוראות סעיף קטן (ג1א)(2)(ב) ו-(3).

(תיקון מס' 76) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 81) תשע"ה-2015

           (ג1ג) (1)  במכירת זכות במקרקעין, שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שנעשתה ביום כ"ה באב התשע"ג (1 באוגוסט 2013) או לאחריו, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(א)   על חלק השווי שעד 1,089,350 שקלים חדשים – 5%;

(ב)   על חלק השווי העולה על 1,089,350 שקלים חדשים ועד 3,268,040 שקלים חדשים – 6%;

(ג)    על חלק השווי העולה על 3,268,040 שקלים חדשים ועד 4,500,000 שקלים חדשים – 7%;

(ד)    על חלק השווי העולה על 4,500,000 שקלים חדישם ועד 15,000,000 – 8%;

(ה)   על חלק השווי העולה על 15,000,000 שקלים חדשים – 10%;

(תיקון מס' 81) תשע"ה-2015

(2)   על אף הוראות פסקה (1), יחיד תושב ישראל שרכש דירת מגורים ביום כ"ה באב התשע"ג (1 באוגוסט 2013) או לאחריו (בפסקה משנה זו – הדירה), והתקיים בו אחד מאלה:

(א)   הדירה שרכש היא דירתו היחידה;

(תיקון מס' 85 הוראת שעה) תשע"ו-2016

(ב)   ב-18 החודשים שלאחר רכישת הדירה, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה; ואולם אם רכישת הדירה היתה מקבלן – ב-12 החודשים מהמועד שבו היתה החזקה בדירה שרכש אמורה להימסר לידיו על פי ההסכם עם הקבלן, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה, ואם חל עיכוב במסירת החזקה בשל נסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש – ב-12 החודשים מהמועד שבו נמסרה לידיו החזקה בדירה בפועל, מכר את דירת המגורים שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה;

(תיקון מס' 93) תשע"ח-2018

(ב1)  (1)   רכש את הדירה בחלוף אחת התקופות המפורטות להלן לאחר שרכש דירת מגורים אחרת במסגרת קבוצת רכישה (בפסקת משנה זו – הדירה בקבוצת הרכישה), ובעת שרכש את הדירה בקבוצת הרכישה היתה היא דירתו היחידה:

(א)   ארבע שנים ממועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה – אם בנייתה של הדירה בקבוצת הרכישה לא החלה בתוך אותה תקופה, או אם שוכנע המנהל כי חל באותה תקופה עיכוב מהותי אחר בהשלמת בנייתה של הדירה בקבוצת הרכישה;

(ב)   6.5 שנים ממועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה – אם החזקה בדירה בקבוצת הרכישה לא נמסרה בפועל לידי הרוכש באותה תקופה;

(2)   הוראות פסקת משנה (1) יחולו בהתקיים כל אלה:

(א)   העיכוב בהתחלת הבנייה או בהשלמתה, לפי העניין, חל בנסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש ולא היו ידועות במועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה;

(ב)   הרוכש מכר את הדירה בקבוצת הרכישה בתוך 18 חודשים ממועד השלמת בנייתה;

(ג)    אלמלא רכש את הדירה בקבוצת הרכישה, היתה הדירה דירתו היחידה;

(3)   בפסקת משנה זו –

"התחלת בנייה" – עבודות להקמת הבניין, למעט עבודות תשתית או עבודות להכשרת הקרקע;

"עיכוב מהותי" – עיכוב בהמשך הבנייה או כל האטה בקצב התקדמות הבנייה שאינה מקובלת ברכישת דירה במסגרת קבוצת רכישה.

(ג)    הדירה שרכש היא דירה חלופית כמשמעותה בסעיף 49ה(א);

ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע בפסקה (3);

(3)   (א)   על חלק השווי שעד 1,470,560 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(ב)   על חלק השווי העולה על 1,470,560 שקלים חדשים ועד 1,744,270 – 3.5%;

(ג)    על חלק השווי העולה על 1,744,270 שקלים חדשים ועד 4,500,000 שקלים חדשים – 5%;

(ד)    על חלק השווי העולה על 4,500,000 ועד 15,000,000 שקלים חדשים – 8%;

(ה)   על חלק השווי העולה על 15,000,000 שקלים חדשים – 10%;

(4)   בסעיף קטן זה –

(תיקון מס' 85) תשע"ו-2016

(א)   "דירה יחידה" – דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א; לעניין הגדרה זו יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה הוא כאמור בסעיף 49ג(3);

(ב)   "תושב ישראל" – לרבות מי שבתוך שנתיים מיום רכישת הדירה היה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, כמשמעותם בסעיף 14(א) לפקודה;

(ג)    יראו רוכש ובן זוגו, למעט בן הזוג הגר בדרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, למעט ילד נשוי – כרוכש אחד;

(ד)    שווי הזכות הנמכרת במכירת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה יהיה שווי המכירה של הנכס הבנוי שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים; לעניין זה, "קבוצת רכישה" – כמשמעותה בפסקה (2) בהגדרה "דירת מגורים" שבסעיף קטן (ג).

(תיקון מס' 81) תשע"ה-2015

           (ג1ד) (בוטל).

(תיקון מס' 81) תשע"ה-2015

           (ג1ה) על אף האמור בפסקה (1) של סעיף קטן (ג1ג), במכירת זכות במקרקעין, שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שלא חלות לגביה הוראות פסקה (2) של הסעיף הקטן האמור, שנעשתה מיום ז' בתמוז התשע"ה (24 ביוני 2015) עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1)   על חלק השווי שעד 4,800,605 שקלים חדשים – 8%;

(2)   על חלק השווי העולה על 4,800,605 שקלים חדשים – 10%.

(תיקון מס' 31) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 45) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 59) תשס"ח-2007 (תיקון מס' 75) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 76) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 81) תשע"ה-2015

           (ג2) הסכומים הנקובים בסעיפים קטנים (ג), (ג1), (ג1א), (ג1ג) ו-(ג1ה), יתואמו בהתאם לעליית המדד ב-16 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; השווי שהותאם כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 ש"ח;

           בסעיף זה –

(תיקון מס' 55) תשס"ה-2005

           "המדד" – מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "המדד החדש" – המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

(תיקון מס' 75) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 76) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 81) תשע"ה-2015

           "המדד הבסיסי" –

לעניין תיאום הסכומים הנקובים בסעיפים קטנים (ג) ו-(ג1) – המדד שפורסם ביום י"ד בשבט התשנ"ה (15 בינואר 1995);

לעניין תיאום הסכומים הנקובים בסעיף קטן (ג1א)(1) – המדד שפורסם ביום כ"ז בטבת התשנ"ט (15 בינואר 1999);

לעניין תיאום הסכומים הנקובים בסעיף קטן (ג1א)(2) – המדד שפורסם ביום ג' בחשוון התשס"ח (15 באוקטובר 2007);

לעניין תיאום הסכומים הנקובים בסעיף קטן (ג1ג) – המדד שפורסם ביום ד' בשבט התשע"ג (15 בינואר 2013);

לעניין תיאום הסכומים הנקובים בסעיף קטן (ג1ה) – המדד שפורסם ביום כ"ד בטבת התשע"ה (15 בינואר 2015).

(תיקון מס' 31) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 45) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 75) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 76) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 81) תשע"ה-2015

           (ג3) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי השווי הקבועים בסעיפים קטנים (ג), (ג1), (ג1א), (ג1ג) ו-(ג1ה), כפי שהם מעודכנים עקב עליית המדד.

(תיקון מס' 31) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 45) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 75) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 76) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 81) תשע"ה-2015

           (ג4) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי בצו להעלות את הסכומים הקבועים בסעיפים קטנים (ג), (ג1), (ג1א), (ג1ג) ו-(ג1ה), מעבר לשיעור עליית המדד.

(תיקון מס' 8) תש"ם-1980

           (ד)  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים למתן פטור ממס הרכישה, כולו או מקצתו, ורשאי הוא לקבוע, באישור כאמור, כללים שונים לסוגי חייבים ולסוגי מקרקעין.

(תיקון מס' 8) תש"ם-1980 (תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

           (ה)  דין מס הרכישה לכל דבר וענין, למעט פטורים שלפי פרק חמישי 1 עד פרק שישי - כדין המס.

(תיקון מס' 8) תש"ם-1980

           (ו)   (בוטל).

רבדים לסעיף 9

(תיקון מס' 23)  תשנ"ג-1992

9א.     (בוטל).

מיום 1.4.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"א מס' 619 מיום 2.4.1971 עמ' 80 (ה"ח 932)

הוספת סעיף 9א

מיום 18.10.1974

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ה מס' 746 מיום 18.10.1974 עמ' 2 (ה"ח 1125)

החלפת סעיף 9א

הנוסח הקודם:

9א. (א) אוצר המדינה יעביר לרשות המקומית אשר לה משתלמת תוספת האגרה מכוח חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין), תשי"ט – 1959, שליש מן המס, למעט תוספת המס, וכן אותו חלק של תוספת המס שסכומו כסכום תוספת האגרה שהיתה משתלמת לפי החוק האמור אילו היתה הזכות נמכרת כאמור בסעיף 9(א) או (ב).

(ב) שר האוצר יתקין בהסכמת שר הפנים תקנות לביצוע סעיף זה. 

מיום 10.7.1980

תיקון מס' 8

ס"ח תש"ם מס' 975 מיום 10.7.1980 עמ' 144 (ה"ח 1441)

(א) אוצר המדינה יעביר לרשות המקומית שבתחומה מצויים המקרקעין שלגביהם משתלמים מס ותוספת מס ומס רכישה – 60% מהמס ושליש מתוספת המס ממס הרכישה.

מיום 9.4.1987

תיקון מס' 18א

ס"ח תשמ"ז מס' 1212 מיום 9.4.1987 עמ' 106 (ה"ח 1815)

החלפת סעיף 9א

הנוסח הקודם:

העברה לרשויות המקומיות

9א. (א) אוצר המדינה יעביר לרשות המקומית שבתחומה מצויים המקרקעין שלגביהם משתלמים מס ומס רכישה – 60% מהמס ושליש ממס הרכישה.

(ב) היו המקרקעין מצויים בתחומן של מספר רשויות מקומיות, יחולק ביניהן הסכום שיש להעבירו כאמור, לפי שווי המקרקעין שבתחומה של כל אחת מהרשויות המקומיות.

מיום 7.1.1993

תיקון מס' 23

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 15 (ה"ח 2143)

ביטול סעיף 9א

הנוסח הקודם:

העברה לרשויות מקומיות

9א. בכל שנת כספים יעביר אוצר המדינה לרשויות המקומיות, כולן או מקצתן, 60% מהמס ושליש ממס הרכישה כמפורט להלן:

(1) שיעורים מהמס וממס הרכישה, כפי שיקבעו שר האוצר ושר הפנים בצו, יועברו לרשות המקומית שבתחומה מצויים המקרקעין שלגביהם משתלמים המס ומס הרכישה, ויכול ששיעורים אלה יהיו אפס;

(2) היתרה תועבר לרשויות המקומיות כחלק מהמענק הכללי הניתן לפי חוק תקציב שנתי.

המסמכים באתר מוגנים בזכות יוצרים. ייתכן כי הוטמנו סימנים מזהים להגנה על הזכויות

הפחתת שיעורי מס הרכישה ברכישת זכות במקרקעין בתקופה הקובעת – הוראת שעה (תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

9ב.     על אף האמור בסעיף 9(ג1א) לחוק העיקרי יחולו הוראות אלה:

(1)  לגבי רכישת זכות במקרקעין כאמור בפסקה (1) שבסעיף 9(ג1א), שנעשתה בתקופה שמיום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002), יקראו את פסקת משנה (ב) שבפסקה (1) כאילו במקום "5%" בא "4.5%" ולגבי רכישה כאמור שנעשתה בתקופה שמיום י"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) -  כאילו במקום "5%" בא "4.75%";

(2)  לגבי רכישת זכות במקרקעין כאמור בפסקה (2) לסעיף 9(ג1א), שנעשתה בתקופה שמיום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) ועד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002), יקראו את פסקת משנה (א)(3) שבפסקה (2), כאילו במקום "5%" בא "4.5%" ולגבי רכישה כאמור שנעשתה בתקופה שמיום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) - כאילו במקום "5%" בא "4.75%";

(3)  לגבי רכישת זכות במקרקעין כאמור בפסקה (2) שבסעיף 9(גא1), שנעשתה בתקופה הקובעת על ידי רוכש שהוא זכאי יקראו את פסקת משנה (א)(1) שבפסקה (2) כאילו במקום "0.5%" בא "0%"; לענין זה, "זכאי" - כהגדרתו בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב- 1992;

(4)  האמור בסעיף זה לא יחול על רכישת זכויות במקרקעין כאמור בפסקאות (1) עד (3) באחת מאלה:

(א)   מכירה לקרוב; לענין זה, "קרוב" - כהגדרתו בסעיף 19(4) והמונח "שליטה" בהגדרה האמורה יפורש לפי אותו סעיף;

(ב)   מכירה בלא תמורה.

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 222 (ה"ח 3087)

הוספת סעיף 9ב

הפחתת שיעורי מס הרכישה לדייר מוגן – הוראת שעה  (תיקון מס' 50) תשס"ב-2002

9ג.      (א)  במכירת זכות במקרקעין בתקופה הקובעת, במקרקעין שהם נכס שחוק הגנת הדייר חל עליו, לדייר המחזיק באותו הנכס בשכירות שחוק הגנת הדייר חל עליה, ישולם מס רכישה בשיעור של 0.5% משווי הזכות הנמכרת, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)   ביום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) החזיק הדייר בנכס, בשכירות שחוק הגנת הדייר חל עליה;

(2)   לאחר המכירה לא חל חוק הגנת הדייר על השכירות בנכס.

           (ב)  התקיימו לגבי מכירת הזכות במקרקעין כאמור בסעיף קטן (א) גם הוראות סעיף 9ב(3), ישולם מס הרכישה לפי הוראות אותו סעיף או לפי הוראות סעיף זה, לפי בחירת הדייר הרוכש.

           (ג)   בסעיף זה, "דייר" ו"נכס" - כהגדרתם בחוק הגנת הדייר.

מיום 23.5.2002

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ב מס' 1838 מיום 24.3.2002 עמ' 222 (ה"ח 3087)

הוספת סעיף 9ג

הפחתת שיעורי מס הרכישה – הוראת שעה (הוראת שעה)  תשס"ה-2005 (הוראת שעה) (תיקון) תשס"ז-2007 (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ח-2007 הודעה תשס"ח-2007

9ד[3].    (א)  על אף האמור בסעיף 9(ג1א)(2), ברכישה על ידי יחיד של דירת מגורים יחידה, כמשמעותה בסעיף האמור, שיום רכישתה בין יום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005) לבין יום ט"ז באב התשס"ז (31 ביולי 2007), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1)   על חלק השווי שעד 634,650 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2)   על חלק השווי העולה על 634,650 שקלים חדשים ועד 787,000 שקלים חדשים – 3.5%;

(3)   על חלק השווי העולה על 787,000 שקלים חדשים – 5%.

(הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ח-2007

           (א1)        על אף האמור בסעיף קטן (א), בתקופה שמיום י"ז באב התשס"ז (1 באוגוסט 2007) ועד ליום י"ט בחשוון התשס"ח (31 באוקטובר 2007) יקראו כאילו בסעיף קטן (א), בכל מקום, במקום "550,000" יבוא "850,000", ובכל מקום, במקום "682,020" יבוא "1,300,000"[4].

(הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ח-2007

           (ב)  (בוטל).

מיום 1.7.2005 עד יום 31.7.2007

הוראת שעה תשס"ה-2005

ס"ח תשס"ה מס' 2023 מיום 10.8.2005 עמ' 819 (