נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974

 

 

מסים – מיסוי מקרקעין – מס שבח מקרקעין

מסים – מיסוי מקרקעין – מס רכישה

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

5

סעיף 1

הגדרות

Go

5

 

פרק ב': שיעורי מס רכישה

Go

6

סעיף 2

מס רכישה

Go

6

 

פרק ג': פטורים, הנחות והקלות

Go

7

סעיף 3

תאגידים שנוסדו בחוק

Go

7

סעיף 4

מוסדות לאומיים

Go

7

סעיף 5

האפוטרופוס לנכסי נפקדים והאפוטרופוס לנכסי גרמנים

Go

7

סעיף 6

חברות ממשלתיות עירוניות לשיכון

Go

7

סעיף 7

אגודות למען החייל

Go

7

סעיף 8

רשות מקומית

Go

7

סעיף 9

מוסדות ציבור

Go

8

סעיף 11

נכה, נפגע ומשפחות חיילים שנספו במערכה

Go

8

סעיף 12

פטור לעולה

Go

8

סעיף 13

העברה לאזור פיתוח

Go

9

סעיף 14

העברת זכות במקרקעין המוקנים על פי החוק

Go

9

סעיף 15

מדינת חוץ

Go

9

סעיף 15א

מוסד ציבורי תושב חוץ

Go

10

סעיף 16

משק חקלאי

Go

10

סעיף 16א

הצמדת שווי ועיגול

Go

10

סעיף 17

חלוקה, פיצול או איחוד של קרקע חקלאית

Go

10

סעיף 18

העברה מחברת חוץ

Go

11

סעיף 19

העברה מתאגיד לתאגיד

Go

11

סעיף 19א

מכירת זכות במקרקעין לאיגוד בידי כל בעלי הזכות באיגוד

Go

11

סעיף 20

מכירה לקרוב

Go

11

סעיף 20א

מכירה שחל עליה סעיף 62

Go

11

סעיף 21

מכירה לבן  זוג

Go

11

סעיף 22

ויתור על זכות במקרקעין

Go

11

סעיף 23

חלוקת קרקע

Go

12

סעיף 24

קרקע ומחוברים עליה

Go

12

סעיף 26

מכירה לחייב בפשיטת רגל

Go

12

סעיף 27

פטור ממכירות מסויימות

Go

12

סעיף 27א

פטור במכירת זכות שהתקבלה אגב פירוק

Go

12

סעיף 28

גביית תוספת מס שלא התמלא תנאי לפטור

Go

13

 

פרק ד': שונות

Go

13

סעיף 29

הוראות מעבר

Go

13

סעיף 30

תחילה

Go

13

סעיף 31

השם

Go

13

תק' תשס"ה-2005 תק' תש"ע-2010


תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974*

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

תקנות מס שבח מקרקעין (תוספת מס מס רכישה), תשל"ה-1974

 

מיום 7.11.2001

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6361 מיום 17.1.2005 עמ' 317

החלפת שם התקנות

הנוסח הקודם:

תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), תשל"ה-1974

 

מיום 24.5.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6892 מיום 24.5.2010 עמ' 1125

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974

תק' תשס"ה-2005

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו-115 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן – החוק), ולפי סעיף 3(ו) לחוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 5), תשל"ה-1974, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 7.11.2001

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6361 מיום 17.1.2005 עמ' 317

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו-115 לחוק מס שבח מקרקעין מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן – החוק), ולפי סעיף 3(ו) לחוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 5), תשל"ה-1974, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

תק' תשנ"ה-1994

           "בן משפחה של חייל שנספה במערכה" - כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950, הזכאי לתגמולים, לרבות הורה של נספה ואלמנתו שאינם זכאים לתגמולים מחמת גילם או שיעורי הכנסותיהם ויתום עד גיל 40, ולרבות אלמנה של נספה שנישאה ונישואיה השניים הופקעו וחל עליה סעיף 12א(ג) לחוק האמור;

מיום 6.10.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5630 מיום 6.10.1994 עמ' 230

"בן משפחה של חייל שנספה במערכה" - כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950, הזכאי לתגמולים, לרבות הורה של נספה ואלמנתו שאינם זכאים לתגמולים מחמת גילם או שיעורי הכנסותיהם ויתום עד גיל 30 ויתום עד גיל 40, ולרבות אלמנה של נספה שנישאה ונישואיה השניים הופקעו וחל עליה סעיף 12א(ג) לחוק האמור;

תק' (מס' 5)  תשנ"ה-1995

           "בנין" - כהגדרתו בסעיף 9 לחוק;

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

הוספת הגדרת "בנין"

 

מיום 22.4.1993

תק' (מס' 2) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5516 מיום 22.4.1993 עמ' 742

בנין – בנין שאינו ארעי יחד עם חלקת הקרקע שעליה הוא עומד, למעט בנין המהווה בידי הרוכש מלאי עסקי לענין מס הכנסה ובבנין שבנייתו טרם נסתיימה, למעט בנין שאין לגביו התחייבות של המוכר לסיים את בנייתו.

 

מיום 16.1.1995

תק' (מס' 5) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5698 מיום 16.8.1995 עמ' 1730

החלפת הגדרת "בנין"

הנוסח הקודם:

בנין – בנין שאינו ארעי יחד עם חלקת הקרקע שעליה הוא עומד, למעט בנין המהווה בידי הרוכש מלאי עסקי לענין מס הכנסה ובבנין שבנייתו טרם נסתיימה, למעט בנין שאין לגביו התחייבות של המוכר לסיים את בנייתו.

תק' (מס' 5)  תשנ"ה-1995

           "דירת מגורים" - כהגדרתה בסעיף 9 לחוק;

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

הוספת הגדרת "דירת מגורים"

 

מיום 16.1.1995

תק' (מס' 5) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5698 מיום 16.8.1995 עמ' 1730

החלפת הגדרת "דירת מגורים"

הנוסח הקודם:

"דירת מגורים" – דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, ובדירה שבנייתה טרם נסתיימה – למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבניה.

           "מפעל" - כמשמעותו בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957;

           "משק חקלאי" - משק חקלאי שבעל הזכות במקרקעין בו הוא יחיד, יחידים או אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית, והוא עיקר עיסוקם של היחיד, של היחידים או של חברי האגודה;

תק' תשמ"ה-1985

           "נכה" – אחד מאלה:

(1)   נכה כהגדרתו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], או בחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, שדרגת נכותו לצמיתות כפי שנקבעה לו על פי אחד מהחוקים האמורים, אינה פחותה מ-19%;

(2)   נכה כהגדרתו בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, שדרגת נכותו לצמיתות, כפי שנקבעה על פי החוק האמור, אינה פחותה מ-50% והוא זכאי לתגמולים מאוצר המדינה על פי החוק האמור;

תק' תשע"ז-2016

(3)   נכה תאונת עבודה כמשמעותו בסעיף 103 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי) הזכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבה או מענק לפי פרק ג' לחוק האמור ודרגת נכותו לצמיתות כתוצאה מתאונת עבודה כפי שנקבעה על פי החוק האמור אינה פחותה מ-50%;

תק' תשע"ז-2016

(4)   נכה על פי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי שנקבעה לו לצמיתות על פי החוק האמור דרגת אי-כושר להשתכר כדי מחייתו בשיעור של 75% לפחות;

(5)   אחד מהמנויים להלן שאחוז נכותו נקבע על פי תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), התש"ם-1979 –

(א)   נכה תאונת דרכים שנקבעה לו לצמיתות, נכות שאינה פחותה מ-50%;

לענין זה, "תאונת דרכים" – כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975;

(ב)   נכה משיתוק או קטוע יד או רגל שאחוז נכותו לצמיתות כתוצאה מפגימות אלה אינה פחותה מ-50%;

(ג)    נכה שנקבעה לו נכות לצמיתות של 100% או נכות של 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באברים השונים, שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות.

מיום 7.10.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3598 מיום 7.10.1976 עמ' 46

"נכה" –

(1) כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] או בחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954, הזכאי לתגמולים לפי אחד החוקים האלה;

(2) נכה כמשמעותו בחוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957, או נכה תאונת עבודה כמשמעותו בסעיף 59 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], תשכ"ח-1968, או נכה כתוצאה מתאונת דרכים או משיתוק, או קטוע יד או רגל, שדרגת נכותם אינה פחותה מ-50%;

(3) נכה אחר שדרגת נכותו היא 100%.

 

מיום 25.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4844 מיום 25.7.1985 עמ' 1786

החלפת הגדרת "נכה"

הנוסח הקודם:

"נכה" –

(1) כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] או בחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954, הזכאי לתגמולים לפי אחד החוקים האלה;

(2) נכה כמשמעותו בחוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957, או נכה תאונת עבודה כמשמעותו בסעיף 59 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], תשכ"ח-1968, או נכה כתוצאה מתאונת דרכים או משיתוק, או קטוע יד או רגל, שדרגת נכותם אינה פחותה מ-50%;

(3) נכה אחר שדרגת נכותו היא 100%.

 

מיום 6.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7737 מיום 5.12.2016 עמ' 232

(3) נכה תאונת עבודה כמשמעותו בסעיף 59 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968 כמשמעותו בסעיף 103 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי) הזכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבה או מענק לפי פרק ג' לחוק האמור ודרגת נכותו לצמיתות כתוצאה מתאונת עבודה כפי שנקבעה על פי החוק האמור אינה פחותה מ-50%;

(4) נכה על פי פרק ו'2 לחוק הביטוח הלאומי נכה על פי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי שנקבעה לו לצמיתות על פי החוק האמור דרגת אי-כושר להשתכר כדי מחייתו בשיעור של 75% לפחות;

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984 תק' תשמ"ה-1985 תק' תשנ"ה-1994

           "נפגע" – נפגע כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, שאחוז נכותו לצמיתות על פי החוק האמור אינו פחות מ-19%, ואם נפטר הנפגע כתוצאה מפעולת האיבה – בן משפחה של הנפגע כמשמעותו בחוק האמור, הזכאי לתגמול, ויתום עד גיל 40;

מיום 26.1.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4581 מיום 26.1.1984 עמ' 777

"נפגע" — נפגע סעד כמשמעותו בחוק גימלאות לנפגעי ספר, תשי"ז-1957, וכן נפגע כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, לרבות שאיריו של נפגע כאמור, הזוכים לקצבה; 

 

מיום 25.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4844 מיום 25.7.1985 עמ' 1786

"נפגע" - נפגע כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, שאחוז נכותו לצמיתות על פי החוק האמור אינו פחות מ-19% לרבות שאיריו של נפגע כאמור, הזוכים לקצבה; 

 

מיום 6.10.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5630 מיום 6.10.1994 עמ' 230

"נפגע" – נפגע כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, שאחוז נכותו לצמיתות על פי החוק האמור אינו פחות מ-19% לרבות שאיריו של נפגע כאמור, הזוכים לקצבה ואם נפטר הנפגע כתוצאה מפעולת האיבה – בן משפחה של הנפגע כמשמעותו בחוק האמור, הזכאי לתגמול, ויתום עד גיל 40;

תק' תשמ"א-1980

           "קרוב" - בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חדשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין, הורה, צאצא, בן-זוגו של צאצא, אח ואחות;

מיום 23.11.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4182 מיום 23.11.1980 עמ' 179

"קרוב" - בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חדשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין, הורה, צאצא, בן-זוגו של צאצא, אח ואחות;

           "רשות מקומית" - עיריה, מועצה מקומית או ועד מקומי לפי סעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות, ואיגוד ערים.

תק' תש"ם-1980

פרק ב': שיעורי מס רכישה

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

פרק ב': שיעורי תוספת מס מס רכישה

מס רכישה תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 תק' (מס' 2)  תשנ"ח-1998

2.       במכירת זכות במקרקעין או בעשיית פעולה באיגוד מקרקעין, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

 

תק' (מס' 2)  תשנ"ח-1998 תק' תשנ"ט-1999 תק' תשע"ג-2013

(1)   במכירת זכות במקרקעין ובעשיית פעולה באיגוד מקרקעין, למעט בנין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים – 6%;

תק' תשע"ג-2013

(1א) על אף האמור בפסקה (1), במכירת זכות במקרקעין, שמתקיימים לגביה התנאים המפורטים להלן, תוחזר לרוכש שישית ממס הרכישה ששילם לפי פסקה (1), ובלבד שלא הותר בניכוי לפי פקודת מס הכנסה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 103א לחוק:

(1)    המכירה היא של זכות במקרקעין שקיימת לגביה תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה (בסעיף קטן זה – תכנית בנייה), המתירה בנייה על הקרקע של דירה אחת לפחות המיועדת לשמש למגורים (להלן – דירת מגורים);

(הוראת שעה) תשפ"א-2020

(2)    לא יאוחר מתום 24 חודשים מיום המכירה, התקבל היתר לבניית דירת מגורים אחת לפחות, לפי חוק התכנון והבנייה;

תק' (מס' 5) תשנ"ה-1995

(2)   במכירת זכות במקרקעין בבנין או בחלק ממנו שהוא דירת מגורים, יחולו הוראות אלה:

תק' (מס' 5) תשנ"ה-1995

(א)   ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע בסעיף 9 לחוק;

(ב)   נמכר חלק מדירה, ישולם חלק מסכום מס הרכישה כאמור בפסקת משנה (א) שהוא כחלק הזכות בדירה הנמכרת ביחס לכל הזכות בדירה;

(ג)    משמשות יותר מדירת מגורים אחת למגורים כחטיבה אחת יראו אותן כדירה אחת;

תק' (מס' 2)  תש"ם-1980

(ד)    הרוכש זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים ימציא למנהל תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, כי הדירה תשמש למגורים בשלמות וכחטיבה אחת; הוכח כי התצהיר כאמור היה כוזב יהיה מי שהצהיר כאמור חייב בתשלום מס רכישה שהיה חל על פי העובדות כהוויתן;

תק' (מס' 2)  תשנ"ח-1998

(3)   (בוטלה);

תק' (מס' 2)  תשנ"ח-1998

(4)   (בוטלה).

רבדים לתקנה 2

פרק ג': פטורים, הנחות והקלות

תאגידים שנוסדו בחוק תק' (מס' 2) תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982 תק' (מס' 3)  תשמ"ג-1983

3.       (א)  רשות הפיתוח, המוסד לביטוח לאומי, יד ושם, מגן דוד אדום, המוסד לבטיחות ולגיהות, שירות התעסוקה, רשות הנמלים, רשות השידור והרשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום, חייבים במס רכישה בשיעור של 0.5%.

 

תק' (מס' 3)  תשמ"ג-1983

           (ב)  רשות שמורות הטבע פטורה ממס רכישה לגבי מקרקעין שהוכרזו כשמורת טבע או שלדעת שר החקלאות הם מיועדים לשמש שמורת טבע לפי סעיף 4 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום, התשכ"ג-1963.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

3. רשות הפיתוח, המוסד לביטוח לאומי, יד ושם, מגן דוד אדום, המוסד לבטיחות ולגיהות, שירות התעסוקה, רשות הנמלים, רשות השידור והרשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום, פטורים מתוספת מס ממס רכישה.

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

3. רשות הפיתוח, המוסד לביטוח לאומי, יד ושם, מגן דוד אדום, המוסד לבטיחות ולגיהות, שירות התעסוקה, רשות הנמלים, רשות השידור והרשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום, פטורים ממס רכישה חייבים במס רכישה בשיעור של 0.5%.

 

מיום 27.7.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4514 מיום 27.7.1983 עמ' 1746

3. (א) רשות הפיתוח, המוסד לביטוח לאומי, יד ושם, מגן דוד אדום, המוסד לבטיחות ולגיהות, שירות התעסוקה, רשות הנמלים, רשות השידור והרשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום, חייבים במס רכישה בשיעור של 0.5%.

(ב) רשות שמורות הטבע פטורה ממס רכישה לגבי מקרקעין שהוכרזו כשמורת טבע או שלדעת שר החקלאות הם מיועדים לשמש שמורת טבע לפי סעיף 4 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום, התשכ"ג-1963.

מוסדות לאומיים תק' (מס' 2) תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982 תק' (מס' 3)  תשמ"ג-1983

4.       ההסתדרות הציונית העולמית - הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, יונייטד ישראל אפיל אוף קנדה, יונייטד ישראל אפיל אינק. וחברת הימנותא בע"מ, פטורות ממס רכישה.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

4. ההסתדרות הציונית העולמית - הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, יונייטד ישראל אפיל אוף קנדה, יונייטד ישראל אפיל אינק. וחברת הימנותא בע"מ, פטורות מתוספת מס ממס רכישה.

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

4. ההסתדרות הציונית העולמית - הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, יונייטד ישראל אפיל אוף קנדה, יונייטד ישראל אפיל אינק. וחברת הימנותא בע"מ, פטורות ממס רכישה חייבות במס רכישה בשיעור של 0.5%.

 

מיום 15.6.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4514 מיום 27.7.1983 עמ' 1746

4. ההסתדרות הציונית העולמית - הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, יונייטד ישראל אפיל אוף קנדה, יונייטד ישראל אפיל אינק. וחברת הימנותא בע"מ, חייבות במס רכישה בשיעור של 0.5% פטורות ממס רכישה.

 

האפוטרופוס לנכסי נפקדים והאפוטרופוס לנכסי גרמנים תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982

5.       האפוטרופוס לנכסי נפקדים והאפוטרופוס לנכסי גרמנים חייבים במס רכישה בשיעור של 0.5%.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

5. האפוטרופוס לנכסי נפקדים והאפוטרופוס לנכסי גרמנים פטורים מתוספת מס ממס רכישה.

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

5. האפוטרופוס לנכסי נפקדים והאפוטרופוס לנכסי גרמנים פטורים ממס רכישה חייבים במס רכישה בשיעור של 0.5%.

 

חברות ממשלתיות לשיכון, דיור והשכרה תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982 תק' תשע"ז-2016

6.       החברה הממשלתית לדיור להשכרה שהוקמה מכוח החלטת הממשלה מס' 770 מיום ה' בחשוון התשע"ד (9 באוקטובר 2013) "פרזות" חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע"מ "חלמיש" חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בתל-אביב-יפו בע"מ ו"שקמונה" חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בחיפה בע"מ, חייבות במס רכישה בשיעור של 0.5%.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

6. "פרזות" חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע"מ "חלמיש" חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בתל-אביב-יפו בע"מ ו"שקמונה" חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בחיפה בע"מ, פטורות מתוספת מס ממס רכישה.

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

6. "פרזות" חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע"מ "חלמיש" חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בתל-אביב-יפו בע"מ ו"שקמונה" חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בחיפה בע"מ, פטורות ממס רכישה חייבות במס ריכשה בשיעור של 0.5%.

 

מיום 6.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7737 מיום 5.12.2016 עמ' 232

חברות ממשלתיות עירוניות לשיכון לשיכון, דיור והשכרה

6. החברה הממשלתית לדיור להשכרה שהוקמה מכוח החלטת הממשלה מס' 770 מיום ה' בחשוון התשע"ד (9 באוקטובר 2013) "פרזות" חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע"מ "חלמיש" חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בתל-אביב-יפו בע"מ ו"שקמונה" חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בחיפה בע"מ, חייבות במס רכישה בשיעור של 0.5%.

אגודות למען החייל תק' תש"ם-1979 תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982

7.       האגודה למען החייל בישראל ונכסי חיל (נח) חייבות במס רכישה בשיעור של 0.5%.

מיום 1.11.1979

תק' תש"ם-1979

ק"ת תש"ם  מס' 4042 מיום 1.11.1979 עמ' 144

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

הועד למען החייל

7. האגודה למען החייל "הועד למען החייל" וכן "האגודה למען החייל נכסי החייל (נח)" פטורות מתוספת מס.

 

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

7. האגודה למען החייל בישראל ונכסי חיל (נח)  פטורות מתוספת מס ממס רכישה.

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

7. האגודה למען החייל בישראל ונכסי חיל (נח)  פטורות ממס רכישה חייבות במס רכישה בשיעור של 0.5%.

 

 

רשות מקומית תק' (מס' 2) תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982

8.       )  רשות מקומית חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5% לגבי מכירת זכות במקרקעין שבהם שוכנע המנהל שאין עמם ושלא תהיה בהם בעתיד הכנסה.

           (ב)  הוקמה עיריה באיזור שהתנהל על-ידי מועצה מקומית, תהא מכירת זכות במקרקעין מהמועצה המקומית לעיריה חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%; הוא הדין אם הוקמה מועצה מקומית באזור שהתנהל על-ידי עיריה.

           (ג)   מכירת זכות במקרקעין מאת עיריה או מועצה מקומית לאיגוד ערים שהעיריה או המועצה המקומית מאוגדים בה חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%.

           (ד)  התמזגו שתי רשויות מקומיות או יותר לרשות מקומית אחת, תהא מכירת זכות במקרקעין מאת כל אחת מהרשויות המקומיות לאותה רשות מקומית חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

8. (א) רשות מקומית פטורה מתוספת מס ממס רכישה לגבי מכירת זכות במקרקעין שבהם שוכנע המנהל שאין עמם ושלא תהיה בהם בעתיד הכנסה.

(ב) הוקמה עיריה באיזור שהתנהל על-ידי מועצה מקומית, תהא מכירת זכות במקרקעין מהמועצה המקומית לעיריה פטורה מתוספת מס ממס רכישה; הוא הדין אם הוקמה מועצה מקומית באזור שהתנהל על-ידי עיריה.

(ג) מכירת זכות במקרקעין מאת עיריה או מועצה מקומית לאיגוד ערים שהעיריה או המועצה המקומית מאוגדים בה פטורה מתוספת מס ממס רכישה.

(ד) התמזגו שתי רשויות מקומיות או יותר לרשות מקומית אחת, תהא מכירת זכות במקרקעין מאת כל אחת מהרשויות המקומיות לאותה רשות מקומית פטורה מתוספת מס ממס רכישה.

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

8. (א) רשות מקומית פטורה ממס רכישה חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5% לגבי מכירת זכות במקרקעין שבהם שוכנע המנהל שאין עמם ושלא תהיה בהם בעתיד הכנסה.

(ב) הוקמה עיריה באיזור שהתנהל על-ידי מועצה מקומית, תהא מכירת זכות במקרקעין מהמועצה המקומית לעיריה פטורה ממס רכישה חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%; הוא הדין אם הוקמה מועצה מקומית באזור שהתנהל על-ידי עיריה.

(ג) מכירת זכות במקרקעין מאת עיריה או מועצה מקומית לאיגוד ערים שהעיריה או המועצה המקומית מאוגדים בה פטורה ממס רכישה חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%.

(ד) התמזגו שתי רשויות מקומיות או יותר לרשות מקומית אחת, תהא מכירת זכות במקרקעין מאת כל אחת מהרשויות המקומיות לאותה רשות מקומית פטורה ממס רכישה חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%.

מוסדות ציבור תק' (מס' 2) תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982

9.       "מוסד ציבורי" כמשמעותו בסעיף 61(ד) לחוק יהיה חייב במס רכישה בשיעור של 0.5% לגבי מכירת זכות במקרקעין אם שוכנע המנהל כי המקרקעין משמשים או ישמשו בעתיד את המוסד במישרין בלבד.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

9. "מוסד ציבורי" כמשמעותו בסעיף 61(ד) לחוק יהיה פטור מתוספת מס ממס רכישה לגבי מכירת זכות במקרקעין אם שוכנע המנהל כי המקרקעין משמשים או ישמשו בעתיד את המוסד במישרין בלבד.

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

9. "מוסד ציבורי" כמשמעותו בסעיף 61(ד) לחוק יהיה פטור ממס רכישה חיייב במס רכישה בשיעור של 0.5% לגבי מכירת זכות במקרקעין אם שוכנע המנהל כי המקרקעין משמשים או ישמשו בעתיד את המוסד במישרין בלבד.

תק' תשנ"ז-1996

10.     (בוטלה).

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

10. מכירת זכות במקרקעין לגוף משכן ששר האוצר ושר השיכון או מי שהם הסמיכו אישרוהו לענין תקנה זו פטורה מתוספת מס ממס רכישה, ובלבד שעל המקרקעין שהזכות בהם נמכרת, הוקם או יוקם בנין בידי המדינה או מטעמה או מיוזמתה.

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

10. מכירת זכות במקרקעין לגוף משכן ששר האוצר ושר השיכון או מי שהם הסמיכו אישרוהו לענין תקנה זו פטורה ממס רכישה חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%, ובלבד שעל המקרקעין שהזכות בהם נמכרת, הוקם או יוקם בנין בידי המדינה או מטעמה או מיוזמתה.

 

מיום 1.1.1997

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5791 מיום 31.10.1996 עמ' 78

ביטול תקנה 10

הנוסח הקודם:

שיכון ציבורי

10. מכירת זכות במקרקעין לגוף משכן ששר האוצר ושר השיכון או מי שהם הסמיכו אישרוהו לענין תקנה זו חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%, ובלבד שעל המקרקעין שהזכות בהם נמכרת, הוקם או יוקם בנין בידי המדינה או מטעמה או מיוזמתה.

נכה, עיוור, נפגע ומשפחות חיילים שנספו במערכה תק' תשע"ז-2016

11.     (א)  מכירת זכות במקרקעין לנכה, לעיוור, לנפגע או לבן משפחה של חייל שנספה במערכה לשם שיכונם חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%, ואם התקיים לגביו האמור באחת מפסקאות (א) עד (ג) בסעיף 9(ג1ג)(2) לחוק יהיו שיעורי מס הרכישה כמפורט להלן, ובלבד שחיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנת משנה זו, לא יינתן לאדם אחד אלא שתי פעמים בלבד –

(1)   אם שווי הזכות הנמכרת הוא עד 2,500,000 שקלים חדשים, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כמפורט להלן –

(א)   על חלק השווי שעד לסכום הנקוב בסעיף 9(ג1ג)(3)(א) לחוק – לא ישולם מס;

(ב)   על חלק השווי העולה על הסכום האמור בפסקת משנה (א) ועד לסכום של 2,500,000 שקלים חדשים – 0.5%;

(2)   אם שווי הזכות הנמכרת עולה על 2,500,000 שקלים חדשים – ישולם מס רכישה בשיעור 0.5%.

תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982 תק' תשע"ז-2016

           (ב)  מכירת זכות במקרקעין במשותף לבני זוג שאחד מהם הוא נכה או עיוור כאמור בתקנת משנה (א), נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה, יוענק החיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנת משנה (א) לשני בני הזוג; רכשו את הזכות במקרקעין במשותף שני יחידים שאחד מהם זכאי לחיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנת משנה זו, והם נישאו תוך שנים-עשר חדשים מיום רכישת הזכות במקרקעין, יוחזר מס הרכישה העולה על השיעור של 0.5% ששילם בן זוגו של הזכאי לפטור.

תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982

           (ג)   "פטור", לענין תקנה זו – לרבות חיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% או מאגרת העברת מקרקעין על פי חיקוק שקדם לתקנות אלה.

תק' תשמ"ז-1987

           (ד)  על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ג), במכירת זכות בקרקע פנויה שניתן לבנות עליה, על פי תקנות שהותקנו מכוח חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, שהיו בתוקף ביום הרכישה, יותר מדירה אחת, יחוייב במס רכישה בשיעור של 0.5% רק לגבי אותו חלק משווי הקרקע המתייחס לאותה דירה שתשמש למגורי הרוכש.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

11. (א) מכירת זכות במקרקעין לנכה, לנפגע או לבן משפחה של חייל שנספה במערכה לשם שיכונם פטורה מתוספת מס ממס רכישה, ובלבד שפטור כאמור לא יינתן לאדם אחד אלא שתי פעמים בלבד.

(ב) מכירת זכות במקרקעין במשותף לבני זוג שאחד מהם הוא נכה כאמור בתקנת משנה (א), נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה, יוענק הפטור מתוספת מס ממס רכישה לפי תקנת משנה (א) לשני בני הזוג; רכשו את הזכות במקרקעין במשותף שני יחידים שאחד מהם זכאי לפטור לפי תקנת משנה זו, והם נישאו תוך שנים- עשר חדשים מיום רכישת הזכות במקרקעין, תוחזר תוספת המס יוחזר מס הרכישה ששילם בן זוגו של הזכאי לפטור.

(ג) "פטור", לענין תקנה זו - לרבות פטור מתוספת מס ממס רכישה או מאגרת העברת מקרקעין על פי חיקוק שקדם לתקנות אלה.

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

11. (א) מכירת זכות במקרקעין לנכה, לנפגע או לבן משפחה של חייל שנספה במערכה לשם שיכונם פטורה ממס רכישה חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%, ובלבד שפטור שחיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% כאמור לא יינתן לאדם אחד אלא שתי פעמים בלבד.

(ב) מכירת זכות במקרקעין במשותף לבני זוג שאחד מהם הוא נכה כאמור בתקנת משנה (א), נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה, יוענק הפטור ממס רכישה החיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנת משנה (א) לשני בני הזוג; רכשו את הזכות במקרקעין במשותף שני יחידים שאחד מהם זכאי לפטור לחיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנת משנה זו, והם נישאו תוך שנים-עשר חדשים מיום רכישת הזכות במקרקעין, יוחזר מס הרכישה העולה על השיעור של 0.5% ששילם בן זוגו של הזכאי לפטור.

(ג) "פטור", לענין תקנה זו - לרבות פטור ממס רכישה חיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% או מאגרת העברת מקרקעין על פי חיקוק שקדם לתקנות אלה.

 

מיום 8.3.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5013 מיום 8.3.1987 עמ' 574

הוספת תקנת משנה 11(ד)

 

מיום 6.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7737 מיום 5.12.2016 עמ' 232

נכה, עיוור, נפגע ומשפחות חיילים שנספו במערכה

(א) מכירת זכות במקרקעין לנכה, לנפגע או לבן משפחה של חייל שנספה במערכה לשם שיכונם חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%, ובלבד שחיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% כאמור לא יינתן לאדם אחד אלא שתי פעמים בלבד.

(א) מכירת זכות במקרקעין לנכה, לעיוור, לנפגע או לבן משפחה של חייל שנספה במערכה לשם שיכונם חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%, ואם התקיים לגביו האמור באחת מפסקאות (א) עד (ג) בסעיף 9(ג1ג)(2) לחוק יהיו שיעורי מס הרכישה כמפורט להלן, ובלבד שחיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנת משנה זו, לא יינתן לאדם אחד אלא שתי פעמים בלבד –

(1) אם שווי הזכות הנמכרת הוא עד 2,500,000 שקלים חדשים, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כמפורט להלן –

(א) על חלק השווי שעד לסכום הנקוב בסעיף 9(ג1ג)(3)(א) לחוק – לא ישולם מס;

(ב) על חלק השווי העולה על הסכום האמור בפסקת משנה (א) ועד לסכום של 2,500,000 שקלים חדשים – 0.5%;

(2) אם שווי הזכות הנמכרת עולה על 2,500,000 שקלים חדשים – ישולם מס רכישה בשיעור 0.5%.

(ב) מכירת זכות במקרקעין במשותף לבני זוג שאחד מהם הוא נכה נכה או עיוור כאמור בתקנת משנה (א), נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה, יוענק החיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנת משנה (א) לשני בני הזוג; רכשו את הזכות במקרקעין במשותף שני יחידים שאחד מהם זכאי לחיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנת משנה זו, והם נישאו תוך שנים-עשר חדשים מיום רכישת הזכות במקרקעין, יוחזר מס הרכישה העולה על השיעור של 0.5% ששילם בן זוגו של הזכאי לפטור.

פטור לעולה תק' תשמ"ז-1987

12.     (א)  (1)   בתקנה זו, "עולה" - מי שנכנס לישראל אחרי יום ד' באדר התשכ"ג (28 בפברואר 1963) ובידו אחת מאלה:

(א)   אשרת עולה לפי סעיף 2 לחוק השבות, התש"י-1950 (להלן - חוק השבות);

(ב)   תעודת עולה לפי סעיף 3 לחוק השבות;

(ג)    אשרה או רשיון לישיבת ארעי מסוג א1 (עולה בכח) לפי תקנה 6(א) לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974;

(2)   שר האוצר רשאי לקבוע סוגי בני-אדם שדינם כדין עולה.

תק' תשל"ז-1976 תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 תק'  תשמ"ב-1982 תק' תשמ"ז-1987 תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1994 תק' תשנ"ז-1996  תק' תשנ"ט-1999  תק' תשס"ה-2005 הודעה תשע"א-2011

           (ב)  מכירת זכות במקרקעין לעולה תהא חייבת במס רכישה על חלק השווי שעד 1,463,035 שקלים חדשים בשיעור של 0.5% ועל חלק השווי העולה על סכום כאמור בשיעור של 5%, ובלבד שרכש אותה העולה תוך תקופה המתחילה שנה אחת לפני שנכנס לישראל, כאמור בתקנת משנה (א), לראשונה ומסתיימת שבע שנים לאחר כניסתו כאמור ובלבד שלא תובא במנין שבע השנים תקופת שירותו בשירות חובה כהגדרתו בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985, או בשירות לאומי כהגדרתו בחוק שירות לאומי, התשי"ג-1953; החיוב במס רכישה לפי תקנת משנה זו יחול רק על מכירת זכות במקרקעין מאלה:

(1)   דירת מגורים, או דירה המשמשת למגורים ולעסק כאחד, על מנת שתשמש למגורי העולה או למגוריו ולעסקו כאחד;

(2)   בית עסק, לרבות משק חקלאי, על מנת שישמש לעסק שהעולה או קרובו עובד בו;

תק' (מס' 2)  תש"ם-1980

(3)   קרקע פנויה ששטחה אינו עולה על השטח המינימלי המותר בבניה על פי תכנית החלה על אותה קרקע מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, או על 1000 מ"ר, לפי השטח הגדול יותר (להלן - שטח פטור), שתשמש להקמת דירה או עסק כאמור בפסקאות (1) או (2); עלה שטחה של הקרקע על השטח הפטור, ינוכה ממס הרכישה סכום השווה למס הרכישה שהלה משתלם בעד העברת השטח הפטור אילולא הוראות תקנת משנה זו.

תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982 תק' תשנ"ז-1996

           (ג)   רכשו זכות במקרקעין במשותף בני זוג שאחד מהם עולה, יראו לענין החיוב במס רכישה לפי תקנה זו כאילו רכש אותם העולה בלבד; רכשו את הזכות במשותף שני יחידים שאחד מהם עולה הזכאי לחיוב במס רכישה לפי תקנה זו והם נישאו תוך שנים-עשר חדשים מיום הרכישה, יוחזר מס הרכישה ששילם בן זוגו של העולה, העולה על סכום מס הרכישה שהיה חל אילו רכש את הזכות העולה בלבד.

תק' תשמ"ב-1982 תק' תשנ"ז-1996

           (ד)  חיוב במס רכישה לפי תקנה זו לא יינתן לעולה אלא פעם אחת לגבי דירה ופעם אחת לגבי בית עסק; לענין זה חיוב במס רכישה לפי תקנה זו שניתן לגבי קרקע פנויה לצורך הקמת דירה או בית עסק, דינו כדין חיוב במס רכישה לפי תקנה זו שניתן לגבי דירה או בית עסק, לפי הענין.

תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982 תק' תשנ"ז-1996

           (ה)  בתקנה זו, "פטור" - לרבות חיוב במס רכישה לפי תקנה זו או אגרת העברת מקרקעין שניתן על פי חיקוק שקדם לתקנות אלה.

תק' תשנ"ז-1996 תק' תשנ"ח-1997

           (ו)   הסכומים הנקובים בתקנת משנה (ב) יעודכנו בהתאם לסעיף 9(ג2) לחוק; לענין תקנה זו, "המדד הבסיסי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילתן של תקנות אלה.

רבדים לתקנה 12

העברה לאזור פיתוח

13.     (א)  בתקנה זו –

           "ישוב באיזור פיתוח", לגבי תקנת משנה (ב) - כמשמעותו בסעיף 8(ב) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, לגבי תקנת משנה (ג) - אזור פיתוח שנקבע לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959;

           "שר האוצר", "שר העבודה" ו"שר המסחר והתעשיה" - לרבות מי שהשר הסמיכו, לפי המקרה.

תק' (מס' 3) תשל"ז-1977 תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982

           (ב)  אישר שר העבודה כי עובד או עובד עצמאי (להלן - עובד) העתיק מקום מגוריו הקבוע לישוב באיזור פיתוח, מישוב שאינו באיזור פיתוח או מישוב אחר באיזור פיתוח, יחייב שר האוצר על פי המלצת שר העבודה במס רכישה בשיעור של 0.5% בשל מכירת הזכות בדירה באזור הפיתוח לעובד או לבן-זוגו לצורך מגורי העובד.

           נמכרה לעובד שאושר כאמור או לבן-זוגו קרקע פנויה (להלן - מגרש) לצורך בניית דירה למגורי העובד, יחייב שר האוצר על פי המלצת שר העבודה, במס רכישה בשיעור של 0.5% בשל אותה מכירה, בתנאי שהוחל בבנית הדירה תוך שלושים חודש מיום המכירה, ובלבד שאם ניתן לבנות על מגרש, על פי תקנות שהותקנו מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, שהיו בתוקף ביום הרכישה יותר מדירה אחת, יינתן החיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% רק לגבי אותו חלק משווי המגרש המתייחס לדירה שתשמש למגורי העובד; החיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנת משנה זו ינתן לעובד או לבן-זוגו בשל אותה העתקת מגורים פעם אחת בלבד.

תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982

           (ג)   אישר שר המסחר והתעשיה כי בעל מפעל העתיק את מפעלו לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח או מישוב אחר באזור פיתוח, יחייב שר האוצר על פי המלצת שר המסחר והתעשיה במס רכישה בשיעור של 0.5% בשל מכירת הזכות במקרקעין באזור הפיתוח לצורך העתקת המפעל כאמור.

תק' תשנ"ו-1995

           (ד)  תוקפה של תקנה זו הוא עד יום כ"א בטבת תשנ"ז (31 בדצמבר 1996).

מיום 31.12.1974

תק' תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3421 מיום 30.10.1975 עמ' 316

(ד) תקפה של תקנה זו הוא עד יום י"ז בטבת תשל"ה (31 בדצמבר 1974) י' בטבת תשל"ז (31 בדצמבר 1976).

 

מיום 31.12.1976

תק' (מס' 2) תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3645 מיום 31.12.1976 עמ' 669

(ד) תקפה של תקנה זו הוא עד יום י' בטבת תשל"ז (31 בדצמבר 1976) כ"א בטבת תשל"ח (31 בדצמבר 1977).

 

מיום 1.7.1977

תק' (מס' 3) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3732 מיום 1.7.1977 עמ' 2077

(ב) אישר שר העבודה כי עובד או עובד עצמאי (להלן - עובד) העתיק מקום מגוריו הקבוע לישוב באזור פיתוח, מישוב שאינו באזור פיתוח או מישוב אחר באזור פיתוח, יפטור שר האוצר על פי המלצת שר העבודה מתוספת מס בשל מכירת הזכות בדירה באזור הפיתוח לעובד או לבן-זוגו לצורך מגורי העובד.

נמכרה לעובד שאושר כאמור או לבן-זוגו קרקע פנויה (להלן - מגרש) לצורך בניית דירה למגורי העובד, יפטור שר האוצר על פי המלצת שר העבודה, מתוספת מס בשל אותה מכירה, בתנאי שהוחל בבנית הדירה תוך שלושים חודש מיום המכירה, ובלבד שאם ניתן לבנות על מגרש, על פי תקנות שהותקנו מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, שהיו בתוקף ביום הרכישה יותר מדירה אחת, יינתן הפטור רק לגבי אותו חלק משווי המגרש המתייחס לדירה שתשמש למגורי העובד; הפטור לפי תקנת משנה זו ינתן לעובד או לבן-זוגו בשל אותה העתקת מגורים פעם אחת בלבד.

 

מיום 1.1.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3828 מיום 21.3.1978 עמ' 922

(ד) תקפה של תקנה זו הוא עד יום כ"א בטבת תשל"ח (31 בדצמבר 1977) א' בטבת תשל"ט (31 בדצמבר 1978).

 

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

(ב) אישר שר העבודה כי עובד או עובד עצמאי (להלן - עובד) העתיק מקום מגוריו הקבוע לישוב באזור פיתוח, מישוב שאינו באזור פיתוח או מישוב אחר באזור פיתוח, יפטור שר האוצר על פי המלצת שר העבודה מתוספת מס ממס רכישה בשל מכירת הזכות בדירה באזור הפיתוח לעובד או לבן-זוגו לצורך מגורי העובד.

נמכרה לעובד שאושר כאמור או לבן-זוגו קרקע פנויה (להלן - מגרש) לצורך בניית דירה למגורי העובד, יפטור שר האוצר על פי המלצת שר העבודה, מתוספת מס ממס רכישה בשל אותה מכירה, בתנאי שהוחל בבנית הדירה תוך שלושים חודש מיום המכירה, ובלבד שאם ניתן לבנות על מגרש, על פי תקנות שהותקנו מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, שהיו בתוקף ביום הרכישה יותר מדירה אחת, יינתן הפטור רק לגבי אותו חלק משווי המגרש המתייחס לדירה שתשמש למגורי העובד; הפטור לפי תקנת משנה זו ינתן לעובד או לבן-זוגו בשל אותה העתקת מגורים פעם אחת בלבד.

(ג) אישר שר המסחר והתעשיה כי בעל מפעל העתיק את מפעלו לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח או מישוב אחר באזור פיתוח, יפטור שר האוצר על פי המלצת שר המסחר והתעשיה מתוספת מס ממס רכישה בשל מכירת הזכות במקרקעין באזור הפיתוח לצורך העתקת המפעל כאמור.

 

מיום 30.7.1981

תק' (מס' 4) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4255 מיום 30.7.1981 עמ' 1244

החלפת תקנת משנה 13(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) תקפה של תקנה זו הוא עד יום א' בטבת תשל"ט (31 בדצמבר 1978).

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

(ב) אישר שר העבודה כי עובד או עובד עצמאי (להלן - עובד) העתיק מקום מגוריו הקבוע לישוב באזור פיתוח, מישוב שאינו באזור פיתוח או מישוב אחר באזור פיתוח, יפטור יחייב שר האוצר על פי המלצת שר העבודה ממס רכישה במס רכישה בשיעור של 0.5% בשל מכירת הזכות בדירה באזור הפיתוח לעובד או לבן-זוגו לצורך מגורי העובד. נמכרה לעובד שאושר כאמור או לבן-זוגו קרקע פנויה (להלן - מגרש) לצורך בניית דירה למגורי העובד, יפטור יחייב שר האוצר על פי המלצת שר העבודה, ממס רכישה במס רכישה בשיעור של 0.5% בשל אותה מכירה, בתנאי שהוחל בבנית הדירה תוך שלושים חודש מיום המכירה, ובלבד שאם ניתן לבנות על מגרש, על פי תקנות שהותקנו מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, שהיו בתוקף ביום הרכישה יותר מדירה אחת, יינתן הפטור החיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% רק לגבי אותו חלק משווי המגרש המתייחס לדירה שתשמש למגורי העובד; הפטור החיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנת משנה זו ינתן לעובד או לבן-זוגו בשל אותה העתקת מגורים פעם אחת בלבד.

(ג) אישר שר המסחר והתעשיה כי בעל מפעל העתיק את מפעלו לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח או מישוב אחר באזור פיתוח, יפטור יחייב שר האוצר על פי המלצת שר המסחר והתעשיה ממס רכישה במס רכישה בשיעור של 0.5% בשל מכירת הזכות במקרקעין באזור הפיתוח לצורך העתקת המפעל כאמור.

 

מיום 8.5.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4492 מיום 8.5.1983 עמ' 1278

(ד) תקפה של תקנה זו הוא עד יום י"ז בניסן התשמ"ג (31 במרס 1983) י"ט בתמוז התשמ"ג (30 ביוני 1983).

 

מיום 26.6.1983

תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4506 מיום 26.6.1983 עמ' 1593

(ד) תקפה של תקנה זו הוא עד יום י"ט בתמוז התשמ"ג (30 ביוני 1983) כ"ה בטבת התשמ"ד (31 בדצמבר 1983).

 

מיום 5.1.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4574 מיום 5.1.1984 עמ' 688

(ד) תקפה של תקנה זו הוא עד יום כ"ה בטבת התשמ"ד (31 בדצמבר 1983) כ"ז באדר ב' התשמ"ד (31 במרס 1984).

 

מיום 26.1.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4581 מיום 26.1.1984 עמ' 777

(ד) תקפה של תקנה זו הוא עד יום כ"ז באדר ב' התשמ"ד (31 במרס 1984) ט' בניסן התשמ"ה (31 במרס 1985).

 

מיום 28.10.1985

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4868 מיום 28.10.1985 עמ' 97

(ד) תקפה של תקנה זו הוא עד יום ט' בניסן התשמ"ה (31 במרס 1985) יום כ' באדר ב' התשמ"ו (31 במרס 1986).

 

מיום 11.5.1986

תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4931 מיום 11.5.1986 עמ' 864

(ד) תקפה של תקנה זו הוא עד יום כ' באדר ב' התשמ"ו (31 במרס 1986) יום א' בניסן התשמ"ז (31 במרס 1987).

 

מיום 10.5.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5029 מיום 10.5.1987 עמ' 912

(ד) תקפה של תקנה זו הוא עד יום א' בניסן התשמ"ז (31 במרס 1987) יום י' בטבת התשמ"ח (31 בדצמבר 1987).

 

מיום 28.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5080 מיום 28.1.1988 עמ' 372

(ד) תקפה של תקנה זו הוא עד יום י' בטבת התשמ"ח (31 בדצמבר 1987) יום כ"ג בטבת התשמ"ט (31 בדצמבר 1988).

 

מיום 9.4.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5176 מיום 9.4.1989 עמ' 658

(ד) תקפה של תקנה זו הוא עד יום כ"ג בטבת התשמ"ט (31 בדצמבר 1988) יום ג' בטבת התש"ן (31 בדצמבר 1989).

 

מיום 31.12.1989

תק' (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן  מס' 5254 מיום 8.3.1990 עמ' 443

החלפת תקנת משנה 13(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) תקפה של תקנה זו הוא עד יום ג' בטבת התש"ן (31 בדצמבר 1989).

 

מיום 13.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 407

החלפת תקנת משנה 13(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) תוקפה של תקנה זו הוא עד יום ז' בתמוז התש"ן (30 ביוני 1990).

 

מיום 31.12.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5412 מיום 31.12.1991 עמ' 634

(ד) תוקפה של תקנה זו הוא עד יום כ"ד בטבת התשנ"ב (31 בדצמבר 1991) ז' בטבת התשנ"ג (31 בדצמבר 1992).

 

מיום 21.1.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5496 מיום 21.1.1993 עמ' 326

תק' (תיקון) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5504 מיום 1.3.1993 עמ' 458

(ד) תוקפה של תקנה זו הוא עד יום ז' בטבת התשנ"ג (31 בדצמבר 1992) ט' בניסן התשנ"ג (31 במרס 1993).

 

מיום 31.3.1993

תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5520 מיום 2.5.1993 עמ' 790

(ד) תוקפה של תקנה זו הוא עד יום ט' בניסן התשנ"ג (31 במרס 1993) י"א בסיון התשנ"ג (31 במאי 1993).

 

מיום 1.6.1993

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5555 מיום 28.10.1993 עמ' 70

(ד) תוקפה של תקנה זו הוא עד יום י"א בסיון התשנ"ג (31 במאי 1993) י"ז בטבת התשנ"ד (31 בדצמבר 1993).

 

מיום 1.1.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5630 מיום 6.10.1994 עמ' 230

(ד) תוקפה של תקנה זו הוא עד יום י"ז בטבת התשנ"ד (31 בדצמבר 1993) כ"ט בטבת התשנ"ה (31 בדצמבר 1994).

 

מיום 5.1.1995

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 500

(ד) תוקפה של תקנה זו הוא עד יום כ"ט בטבת התשנ"ה (31 בדצמבר 1994) ח' בטבת התשנ"ו (31 בדצמבר 1995).

 

מיום 31.12.1995

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5727 מיום 31.12.1995 עמ' 383

(ד) תוקפה של תקנה זו הוא עד יום ח' בטבת התשנ"ו (31 בדצמבר 1995) כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996).

העברת זכות במקרקעין המוקנים על פי החוק תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982

14.     נמכרה זכות במקרקעין בתוקף חוק למי שנקבע באותו חוק, ולאחר מכן נמכרה הזכות במקרקעין או תמורתה למי שהיה בעלה אילולא המכירה הראשונה, תהא המכירה האחרונה חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

14. נמכרה זכות במקרקעין בתוקף חוק למי שנקבע באותו חוק, ולאחר מכן נמכרה הזכות במקרקעין או תמורתה למי שהיה בעלה אילולא המכירה הראשונה, תהא המכירה האחרונה פטורה מתוספת מס ממס רכישה.

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

14. נמכרה זכות במקרקעין בתוקף חוק למי שנקבע באותו חוק, ולאחר מכן נמכרה הזכות במקרקעין או תמורתה למי שהיה בעלה אילולא המכירה הראשונה, תהא המכירה האחרונה פטורה ממס רכישה חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%.

 

מדינת חוץ תק' (מס' 2)  תש"ם-1980

15.     (א)  אישר המנהל הכללי של משרד החוץ, כי מדינת חוץ פלונית היא צד לאמנת וינה בדבר יחסים דיפלומטיים מיום 18 באפריל 1961 וכי היא נוהגת כלפי ישראל בהתאם להוראות האמנה האמורה, תהיה אותה מדינת חוץ פטורה ממס רכישה בעד מכירת זכות במקרקעין בגין מקרקעין המשמשים או מיועדים לשמש משרד לנציגות הדיפלומטית של מדינת החוץ או מקום מגורים לראש הנציגות.

תק' (מס' 2)  תש"ם-1980

           (ב)  המנהל רשאי, על פי המלצת המנהל הכללי של משרד החוץ, לפטור ממס רכישה כאמור בתקנת משנה (א), כולו או מקצתו, מדינת חוץ שאינה צד לאמנה האמורה, או לדחות תשלומו, אם אותה מדינה גומלת כך לישראל.

תק' (מס' 2)  תש"ם-1980

           (ג)   המנהל רשאי, על פי המלצת המנהל הכללי של משרד החוץ, לפטור ממס רכישה, כולו או מקצתו, מכירת זכות במקרקעין למדינת חוץ או לדחות תשלומו; בין אם אותה מדינה היא צד לאמנה האמורה ובין אם אינה צד לה, ובלבד שהיא גומלת כך לישראל ונתמלא אחד התנאים האלה:

(1)   המקרקעין משמשים, או מיועדים לשמש, מקום מגורים לחברי הסגל הדיפלומטי, או משרד או מקום מגורים לנציגות הקונסולרית של מדינת החוץ והסגל שלה;

(2)   המקרקעין והכנסותיהם מיועדים לצרכי דת, תרבות, חינוך, מדע או טיפול רפואי.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

(א) אישר המנהל הכללי של משרד החוץ, כי מדינת חוץ פלונית היא צד לאמנת וינה בדבר יחסים דיפלומטיים מיום 18 באפריל 1961 וכי היא נוהגת כלפי ישראל בהתאם להוראות האמנה האמורה, תהיה אותה מדינת חוץ פטורה מתוספת מס ממס רכישה בעד מכירת זכות במקרקעין בגין מקרקעין המשמשים או מיועדים לשמש משרד לנציגות הדיפלומטית של מדינת החוץ או מקום מגורים לראש הנציגות.

(ב) המנהל רשאי, על פי המלצת המנהל הכללי של משרד החוץ, לפטור מתוספת מס ממס רכישה כאמור בתקנת משנה (א), כולה או מקצתה כולו או מקצתו, מדינת חוץ שאינה צד לאמנה האמורה, או לדחות תשלומה תשלומו, אם אותה מדינה גומלת כך לישראל.

(ג) המנהל רשאי, על פי המלצת המנהל הכללי של משרד החוץ, לפטור מתוספת מס כולה או מקצתה ממס רכישה, כולו או מקצתו, מכירת זכות במקרקעין למדינת חוץ או לדחות תשלומה תשלומו; בין אם אותה מדינה היא צד לאמנה האמורה ובין אם אינה צד לה, ובלבד שהיא גומלת כך לישראל ונתמלא אחד התנאים האלה:

מוסד ציבורי תושב חוץ תק' (מס' 2) תשנ"א-1991

15א.   מוסד ציבורי תושב חוץ יהא פטור ממס רכישה לגבי מניות באיגוד מקרקעין שקיבל במתנה, אם אישר שר האוצר כי במדינה שהוא תושבה מוטל מס על קבלת מניות כאמור ואותה מדינה פוטרת ממס מוסד ציבורי תושב ישראל לגבי מניות באיגוד מקרקעין תושב אותה מדינה שקיבל במתנה;

לענין זה -

           "מוסד ציבורי" - כמשמעותו בסעיף 61(ד) לחוק;

           "תושב ישראל" ו"תושב חוץ" - כהגדרתם בפקודה.

מיום 20.2.1991

תק' (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 608

הוספת תקנה 15א

משק חקלאי תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983

16.     (א)  בתקנה זו -

           "השווי הנקי" - שווי המקרקעין של משק חקלאי פחות שווי בנין המשמש למגורים;

           "בנין המשמש למגורים" - לרבות שטח קרקע שעליו הוא עומד ששטחו פי שלושה משטחו הכולל של הבנין.

           (ב)  במכירת זכות במקרקעין לשם ייסוד משק חקלאי או קיומו ישולם מס הרכישה -

תק' (מס' 5)  תשנ"ה-1995

(1)   על בנין המגורים על פי סעיף 9 לחוק;

תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 הודעה תשע"א-2011

(2)   על חלק השווי הנקי שאינו עולה על 299,240 שקלים חדשים - 0.5%;

 

תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 תק' (מס' 2)  תשנ"ח-1998 תק' תשנ"ט-1999 הודעה תשע"א-2011

(3)   על חלק השווי הנקי העולה על 299,240 שקלים חדשים - 5%.

 

           (ג)   נעשו לצורך יסוד המשק החקלאי או קיומו מספר מכירות לאותו קונה או בן- זוגו או ילדיו עד גיל 18, תינתן ההנחה האמורה בתקנת משנה (ב)(2) פעם אחת בלבד.

תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983

           (ד)  מכירת זכות במקרקעין לשם ייסוד משק חקלאי או קיומו לאגודה שיתופית שהיא קיבוץ, מושב, מושב שיתופי, כפר שיתופי או אגודה שיתופית המאגדת אגודות כאמור, תהא חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5% ובלבד שהמקרקעין מיועדים לשמש את כלל חברי האגודה או מרביתם.

רבדים לתקנה 16

הצמדת שווי ועיגול  תק' תשנ"ח-1997 תק' תשע"ז-2016

16א.   (א)  שווי הזכות במקרקעין שנקבע בתקנה 16 (להלן – השווי) יותאם לעליית המדד ב-16 בינואר (להלן – יום העדכון) בשנות המס 1984 ואילך, לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

           (ב)  בתקנה זו –

           "המדד" – מדד מחירי דירות בבעלות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "המדד הבסיסי" – 3857.6 נקודות (ממוצע 1980 = 100.0);

           "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

           (ג)   השווי שהותאם כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים.

           (ד)  המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את השווי כפי שהוא מעודכן עקב עליית המדד כאמור.

מיום 1.1.1998

תק' תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ו מס' 5868 מיום 24.12.1997 עמ' 206

הוספת תקנה 16א

 

מיום 6.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7737 מיום 5.12.2016 עמ' 233

(א) שווי הזכות במקרקעין שנקבע בתקנה 16 (להלן – השווי) יותאם לעליית המדד ב-16 באפריל, ב-16 ביולי, ב-16 באוקטובר וב-16 בינואר ב-16 בינואר (להלן – יום העדכון) בשנות המס 1984 ואילך, לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

חלוקה, פיצול או איחוד של קרקע חקלאית תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982

17.     מכירת זכות במקרקעין שהיא חלוקה, פיצול או איחוד של מקרקעין הדרושים לשם שיפור העיבוד החקלאי תהיה חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5% אם אישר המנהל הכללי של משרד החקלאות, או מי שהוא הסמיך, כי הפעולה דרושה למטרה האמורה.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

17. מכירת זכות במקרקעין שהיא חלוקה, פיצול או איחוד של מקרקעין הדרושים לשם שיפור העיבוד החקלאי תהיה פטורה מתוספת מס ממס רכישה אם אישר המנהל הכללי של משרד החקלאות, או מי שהוא הסמיך, כי הפעולה דרושה למטרה האמורה.

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

17. מכירת זכות במקרקעין שהיא חלוקה, פיצול או איחוד של מקרקעין הדרושים לשם שיפור העיבוד החקלאי תהיה פטורה ממס רכישה חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5% אם אישר המנהל הכללי של משרד החקלאות, או מי שהוא הסמיך, כי הפעולה דרושה למטרה האמורה.

 

העברה מחברת חוץ תק' (מס' 2) תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982

18.     (א)  המנהל רשאי לחייב במס רכישה בשיעור של 0.5%:

 

תק' (מס' 3)  תשמ"ג-1983

(1)   מכירת זכות במקרקעין מאת חברת חוץ לחברה ישראלית, אם שוכנע כי השליטה בשתי החברות בשעת ביצוע המכירה נתונה בידי אותם בני אדם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בהחזקת מניות ובין בדרך אחרת.

תק' (מס' 3)  תשמ"ג-1983

(2)   החכרה של מקרקעין, על ידי חברה תושבת ישראל שהכנסותיה מהחכרת מקרקעין הן הכנסות מעסק לענין פקודת מס הכנסה, לשותפות מוגבלת שהשותפים המוגבלים בה הם תושבי חוץ, והחכרה חוזרת של אותם מקרקעין על ידי  השותפות המוגבלת לחברה המחכירה, כששתי ההחכרות נעשו בו-זמנית.

           (ב)  בתקנה זו, "חברה" ו"חברת חוץ" - כמשמעותן בפקודת החברות.

תק' (מס' 3)  תשמ"ג-1983

           "שותפות מוגבלת" - כמשמעותה בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975, בין שנרשמה כשותפות ישראלית ובין שנרשמה כשותפות חוץ.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

(א) המנהל רשאי לפטור מתוספת מס ממס רכישה מכירת זכות במקרקעין מאת חברת חוץ לחברה ישראלית, אם שוכנע כי השליטה בשתי החברות בשעת ביצוע המכירה נתונה בידי אותם בני אדם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בהחזקת מניות ובין בדרך אחרת.

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

  (א) המנהל רשאי לפטור ממס רכישה לחייב במס רכישה בשיעור של 0.5% מכירת זכות במקרקעין מאת חברת חוץ לחברה ישראלית, אם שוכנע כי השליטה בשתי החברות בשעת ביצוע המכירה נתונה בידי אותם בני אדם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בהחזקת מניות ובין בדרך אחרת.

 

מיום 27.7.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4514 מיום 27.7.1983 עמ' 1746

(א) המנהל רשאי לחייב במס רכישה בשיעור של 0.5%:

(1) מכירת זכות במקרקעין מאת חברת חוץ לחברה ישראלית, אם שוכנע כי השליטה בשתי החברות בשעת ביצוע המכירה נתונה בידי אותם בני אדם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בהחזקת מניות ובין בדרך אחרת.

(2) החכרה של מקרקעין, על ידי חברה תושבת ישראל שהכנסותיה מהחכרת מקרקעין הן הכנסות מעסק לענין פקודת מס הכנסה, לשותפות מוגבלת שהשותפים המוגבלים בה הם תושבי חוץ, והחכרה חוזרת של אותם מקרקעין על ידי  השותפות המוגבלת לחברה המחכירה, כששתי ההחכרות נעשו בו-זמנית.

(ב) בתקנה זו, "חברה" ו"חברת חוץ" - כמשמעותן בפקודת החברות.

"שותפות מוגבלת" - כמשמעותה בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975, בין שנרשמה כשותפות ישראלית ובין שנרשמה כשותפות חוץ.

העברה מתאגיד לתאגיד תק' (מס' 2) תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982

19.     המנהל רשאי, אם שוכנע כי בנסיבות המקרה מן הצדק לעשות כן, לפטור ממס רכישה, כולו או מקצתו את סכום המס העולה על השיעור של 0.5% במכירת זכות במקרקעין -

(1)   מאת תאגיד שהוקם על פי דין אחד לתאגיד שהוקם על פי דין אחר, אם הוכח להנחת דעתו, כי שני התאגידים זהים באפיים, במטרותיהם ובפעולותיהם, כי לא חל שינוי יסודי בשליטה בהם וכי לא ניתנה כל תמורה בעד המכירה האמורה;

(2)   מאת תאגיד לכל תאגיד, אם הוכח להנחת דעתו כי שני התאגידים נתמזגו או כי התאגיד הקונה הוקם על ידי מיזוג התאגיד המעביר עם תאגידים אחרים, וכי המכירה נעשית אגב מכירת הזכויות במקרקעין של כל התאגידים המתמזגים לתאגיד הקונה.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

19. המנהל רשאי, אם שוכנע כי בנסיבות המקרה מן הצדק לעשות כן, לפטור מתוספת מס, כולה או מקצתה ממס רכישה, כולו או מקצתו, מכירת זכות במקרקעין -

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

19. המנהל רשאי, אם שוכנע כי בנסיבות המקרה מן הצדק לעשות כן, לפטור ממס רכישה, כולו או מקצתו, מכירת את סכום המס העולה על השיעור של 0.5% במכירת זכות במקרקעין -

מכירת זכות במקרקעין לאיגוד בידי כל בעלי הזכות באיגוד תק' תשס"ג-2002

19א.   (א)  מכירת זכות במקרקעין לאיגוד, על ידי כל בעלי הזכויות באותו איגוד, תהיה חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%, אם התקיימו כל אלה:

(1)   בעקבות ההעברה קיבלו בעלי המקרקעין זכויות באיגוד, בהתאם לחלקיהם בזכויות במקרקעין;

(2)   ההעברה לאיגוד היתה בהתאם לדרישת מינהלת מרכז ההשקעות כמשמעותה בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן - חוק העידוד);

(3)   לבנין אישור של בנין להשכרה, או של בנין חדש להשכרה כאמור בפרק שביעי 1 בחוק העידוד.

           (ב)  רוכש הזכאי להטבה לפי תקנת משנה (א) ולא נתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בסעיף 53(ב) בחוק לעידוד, תבוטל ההטבה למפרע והרוכש יהיה חייב בתשלום המס שהיה חייב בו אילולא ההטבה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס שבה רכש את הזכות.

מיום 30.7.1981

תק' (מס' 3) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4255 מיום 30.7.1981 עמ' 1244

הוספת תקנה 19א

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

19א. מכירת זכות במקרקעין, בבנין או במגרש שפקיד השומה אישר שחלות עליו הוראות סעיף 85(ד)(1)(ג) לפקודת מס הכנסה, פטורה ממס רכישה חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%.

 

מיום 7.11.2001

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6207 מיום 13.11.2002 עמ' 174

החלפת תקנה 19א

הנוסח הקודם:

העברת בנין להשכרה לחברה שבבעלות בעלי הבנין

19א. מכירת זכות במקרקעין, בבנין או במגרש שפקיד השומה אישר שחלות עליו הוראות סעיף 85(ד)(1)(ג) לפקודת מס הכנסה, חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%.

מכירה לקרוב תק' (מס' 2) תש"ם-1980 תק' (מס' 3)  תשמ"ג-1983

20.     במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו, יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

20. במכירת זכות במקרקעין מיחיד לקרובו, תהיה תוספת המס יהיה מס הרכישה שליש מתוספת המס הרגילה ממס הרכישה הרגיל.

 

מיום 27.7.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4514 מיום 27.7.1983 עמ' 1746

20. במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו, יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל.

 

תק' תשע"ז-2016

20א.   (בוטלה).

מיום 9.6.1994

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5646 מיום 22.12.1994 עמ' 426

הוספת תקנה 20א

 

מיום 6.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7737 מיום 5.12.2016 עמ' 233

ביטול תקנה 20א

הנוסח הקודם:

מכירה שחל עליה סעיף 62(ב) לחוק

20א. במכירת זכות במקרקעין שחל עליה סעיף 62(ב) לחוק, יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל.

מכירה לבן- זוג תק' (מס' 2) תש"ם-1980 תק' (מס' 3)  תשנ"ה-1994

21.     על אף האמור בתקנה 20 מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים ללא תמורה לבן- זוג המתגורר יחד אתו בדירה, פטורה ממס רכישה.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

21. על אף האמור בתקנה 20 מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים, לבן- זוג המתגורר יחד אתו בדירה, פטורה מתוספת מס ממס רכישה.

 

מיום 22.12.1994

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5646 מיום 22.12.1994 עמ' 426

21. על אף האמור בתקנה 20 מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים ללא תמורה, לבן-זוג המתגורר יחד אתו בדירה, פטורה ממס רכישה.

 

ויתור על זכות במקרקעין תק' (מס' 2) תש"ם-1980

22.     מכירת זכות במקרקעין שהיא ויתור על זכות במקרקעין שנתקבלו בירושה לטובת בן- זוגו של המוריש, פטורה ממס רכישה.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

22. מכירת זכות במקרקעין שהיא ויתור על זכות במקרקעין שנתקבלה בירושה לטובת בן- זוגו של המוריש, פטורה מתוספת מס ממס רכישה.

חלוקת קרקע תק' (מס' 2) תש"ם-1980

23.     במכירת זכות במקרקעין שהיא חלוקת חלקת קרקע אחת בין בעליה המשותפים שלא בהתאם לחלקיהם בזכות לפני החלוקה, ישולם מס הרכישה רק על שווי הזכות הנרכשת שהיא עודפת על שווי הזכות בחלקה לפני החלוקה.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

23. במכירת זכות במקרקעין שהיא חלוקת חלקת קרקע אחת בין בעליה המשותפים שלא בהתאם לחלקיהם בזכות לפני החלוקה, תשולם תוספת המס ישולם מס הרכישה רק על שווי הזכות הנרכשת שהיא עודפת על שווי הזכות בחלקה לפני החלוקה.

קרקע ומחוברים עליה תק' (מס' 2) תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982

24.     מכירת זכות במקרקעין שהיא לצורך רישום כיחידה אחת של קרקע ומחוברים עליה הרשומים כנכסים נפרדים לפי סעיף 157 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969, חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

24. מכירת זכות במקרקעין שהיא לצורך רישום כיחידה אחת של קרקע ומחוברים עליה הרשומים כנכסים נפרדים לפי סעיף 157 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, פטורה מתוספת מס ממס רכישה.

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

24. מכירת זכות במקרקעין שהיא לצורך רישום כיחידה אחת של קרקע ומחוברים עליה הרשומים כנכסים נפרדים לפי סעיף 157 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, פטורה ממס רכישה חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%.

תק'  תשמ"ב-1982

25.     (בוטלה).

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

25. במכירת זכות במקרקעין שלפי אישור מרכז ההשקעות היא כלולה בתכנית מאושרת כמשמעותה בחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, יידחה תשלום תוספת המס מס המכירה לחמש שנים.

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

ביטול תקנה 25

הנוסח הקודם:

מפעלים מאושרים

25. במכירת זכות במקרקעין שלפי אישור מרכז ההשקעות היא כלולה בתכנית מאושרת כמשמעותה בחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, יידחה תשלום מס המכירה לחמש שנים.

מכירה לחייב בפשיטת רגל תק' (מס' 2) תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982

26.     מכירת זכות במקרקעין לנאמן בפשיטת רגל וכן מכירת זכות במקרקעין מנאמן בפשיטת רגל לחייב יהיו חייבות במס רכישה בשיעור של 0.5%.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

26. מכירת זכות במקרקעין לנאמן בפשיטת רגל וכן מכירת זכות במקרקעין מנאמן בפשיטת רגל לחייב יהיו פטורות מתוספת מס ממס רכישה.

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

26. מכירת זכות במקרקעין לנאמן בפשיטת רגל וכן מכירת זכות במקרקעין מנאמן בפשיטת רגל לחייב יהיו פטורות ממס רכישה חייבות במס רכישה בשיעור של 0.5%.

 

פטור ממכירות מסויימות תק' (מס' 2) תש"ם-1980 תק' (מס' 3)  תשמ"ג-1983

27.     (א)  מכירת זכות במקרקעין הפטורה ממס על פי סעיפים 54, 55, 57, 64, 65, 66, 67, 68 או 69 לחוק, פטורה ממס רכישה.

 

תק' (מס' 3)  תשמ"ג-1983

           (ב)  מכירת זכות במקרקעין מאיגוד ליחיד, אם הזכות היתה בבעלותו ביום הפרסום ברשומות של תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון), התשמ"ג-1983, והמכירה פטורה ממס על פי סעיף 71 לחוק - פטורה ממס רכישה.

תק' תש"ן-1989

           (ג)   (1)   נמכרה זכות במקרקעין מאיגוד לאיגוד מספר פעמים בזה אחר זה, ותוך 6 חדשים ממועד המכירה הראשונה נמכרה הזכות ליחיד, יחול לגבי המכירות האמורות פטור ממס רכישה אם נתקיימו שני אלה:

(1)    כל המכירות האמורות פטורות ממס לפי סעיף 71 לחוק;

(2)    האיגוד שביצע את המכירה הראשונה היה הבעלים של הזכות ביום ט"ז בתמוז התשמ"ג (27 ביולי 1983);

(2)   נתקיימו התנאים הקבועים בפסקה (1) אך לא כל הזכות במקרקעין נמכרה ליחיד אלא חלק ממנה בלבד, יחול הפטור ממס רכישה לגבי המכירות של אותו חלק מהזכות בלבד.

תק' תש"ן-1989

           (ד)  (1)   הגישו בעלי הזכויות באיגוד למנהל הצהרה לפיה העברת זכות במקרקעין מאיגוד לאיגוד נעשית במסגרת תכנית כוללת שבסופה תועבר הזכות ליחיד, וכי למיטב ידיעתם יתקיימו התנאים הקבועים בתקנת משנה (ג) לגבי כל המכירות, יהא האיגוד שרכש את הזכות זכאי שלא לשלם את מס הרכישה גם אם טרם נתקיימו תנאים שמועד קיומם הוא לאחר מועד העברת הזכות, ובלבד שמסר ערבות, להנחת דעת המנהל, לתשלום המס;

(2)   לא נתקיימו תנאים שהוצהר עליהם כאמור בפסקה (1), יחוייב האיגוד במס הרכישה שהופטר ממנו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שבו היה חייב לשלמו אילו לא הופטר ממנו ועד מועד התשלום בפועל.

תק' תשס"ה-2005

           (ה)  רישומם של ניירות ערך של איגוד מקרקעין למסחר בבורסה, כהגדרתה בפקודה, פטורה ממס רכישה.

תק' תשס"ה-2005

           (ו)   בפירוק איגוד מקרקעין שלפי תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (החלת הוראות הפקודה בפירוק תאגידי מקרקעין מסוימים), התשס"ד-2004, רואים את מניותיו כנמכרות כאמור בסעיף 93 לפקודה, תהיה הפעולה באיגוד מקרקעין כאמור, פטורה ממס רכישה.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

27. מכירת זכות במקרקעין הפטורה ממס על פי סעיפים 54, 55, 57, 64, 65, 66, 67, 68 או 69 לחוק, פטורה מתוספת מס ממס רכישה.

 

מיום 27.7.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4514 מיום 27.7.1983 עמ' 1746

27. (א) מכירת זכות במקרקעין הפטורה ממס על פי סעיפים 54, 55, 57, 64, 65, 66, 67, 68 או 69 לחוק, פטורה ממס רכישה.

(ב) מכירת זכות במקרקעין מאיגוד ליחיד, אם הזכות היתה  בבעלותו ביום הפרסום ברשומות של תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון), התשמ"ג- 1983, והמכירה פטורה ממס על פי סעיף 71 לחוק - פטורה ממס רכישה.

 

מיום 9.11.1989

תק' תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5227 מיום 9.11.1989 עמ' 46

הוספת תקנות משנה 27(ג), 27(ד)

 

מיום 7.11.2001

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6361 מיום 17.1.2005 עמ' 318

הוספת תקנות משנה 27(ה), 27(ו)

פטור במכירת זכות שהתקבלה אגב פירוק תק' תש"ע-2010

27א.   התקבלה זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין במכירה שפטורה ממס לפי סעיף 71 לחוק ושולם מס הרכישה בשלה (להלן – הפירוק הראשון), תהא מכירתה של הזכות פטורה ממס רכישה ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)  לא חלפו 6 חודשים מיום הפירוק הראשון ועד המכירה;

(2)  חל לגבי המכירה פטור ממס לפי סעיף 71 לחוק.

מיום 1.1.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6892 מיום 24.5.2010 עמ' 1125

הוספת תקנה 27א

גביית תוספת מס שלא התמלא תנאי לפטור תק' (מס' 2)  תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982 תק' תשס"ג-2002

28.     )  נמכרה זכות במקרקעין וניתן עליה חיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנות אלה והתברר לאחר מכן למנהל שלא התמלאו תנאי החיוב במס רכישה בשיעור של 0.5%, כולם או מקצתם, יגבה המנהל ממי שקיבל את החיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% את מס הרכישה שהוא נפטר ממנו, כולו או מקצתו, לפי נסיבות המקרה.

תק' תשס"ג-2002

           (ב)  נמכרה זכות במקרקעין ושולם עליה מס רכישה כאמור בתקנה 19א(א) והתברר למנהל שההטבה בוטלה למפרע, כאמור בתקנה 19א(ב), יגבה המנהל מהמוכר שעליו חלו הוראות תקנה 19א את מס הרכישה שהיה חייב בו אילולא הוראות אותה תקנה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס שבה נמכרה הזכות לאיגוד.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

28. נמכרה זכות במקרקעין וניתן עליה פטור לפי תקנות אלה והתברר לאחר מכן למנהל שלא התמלאו תנאי הפטור, כולם או מקצתם, יגבה המנהל ממי שקיבל את הפטור את תוספת המס מס הרכישה שהוא נפטר ממנה כולה או מקצתה ממנו כולו או מקצתו, לפי נסיבות המקרה.

 

מיום 1.9.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570

28. נמכרה זכות במקרקעין וניתן עליה פטור חיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנות אלה והתברר לאחר מכן למנהל שלא התמלאו תנאי הפטור החיוב במס רכישה בשיעור של 0.5%, כולם או מקצתם, יגבה המנהל ממי שקיבל את הפטור החיוב במס הרכישה בשיעור של 0.5% את מס הרכישה שהוא נפטר ממנו כולו או מקצתו, לפי נסיבות המקרה.

 

מיום 7.11.2001

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6207 מיום 13.11.2002 עמ' 174

28. (א) נמכרה זכות במקרקעין וניתן עליה חיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנות אלה והתברר לאחר מכן למנהל שלא התמלאו תנאי החיוב במס רכישה בשיעור של 0.5%, כולם או מקצתם, יגבה המנהל ממי שקיבל את החיוב במס הרכישה בשיעור של 0.5% את מס הרכישה שהוא נפטר ממנו כולו או מקצתו, לפי נסיבות המקרה.

(ב) נמכרה זכות במקרקעין ושולם עליה מס רכישה כאמור בתקנה 19א(א) והתברר למנהל שההטבה בוטלה למפרע, כאמור בתקנה 19א(ב), יגבה המנהל מהמוכר שעליו חלו הוראות תקנה 19א את מס הרכישה שהיה חייב בו אילולא הוראות אותה תקנה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס שבה נמכרה הזכות לאיגוד.

פרק ד': שונות

הוראות מעבר

29.     (א)  פטור, הנחה או הקלה אחרת שניתנו לפני תחילתן של תקנות אלה מכוח תקנות המקרקעין (אגרות), תש"ל-1970, יעמדו בתקפם.

           (ב)  לענין פטורים, הנחות או הקלות בשל מכירות שנעשו לפני תחילתן של תקנות אלה, כל סמכות שהיתה נתונה לממונה על ההכנסות, למנהל הכללי, לממונה או למפקח כמשמעותם בתקנות המקרקעין (אגרות), תש"ל-1970, תהא נתונה למנהל.

תק' (מס' 2)  תש"ם-1980

           (ג)   מי ששילם אגרה לפי תקנות המקרקעין (אגרות), תש"ל-1970, אך זכותו טרם נרשמה בפנקסי רישום המקרקעין, פטור ממס רכישה.

תק' (מס' 2)  תש"ם-1980

           (ד)  נמכרה זכות במקרקעין לפני תחילתן של תקנות אלה ועל רישומה בפנקסי רישום המקרקעין היתה חלה תקנה 22(ב) לתקנות המקרקעין (אגרות), תש"ל-1970, אילולא בוטלו, ישלם מס רכישה בסכום של 40 לירות.

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

(ג) מי ששילם אגרה לפי תקנות המקרקעין (אגרות), תש"ל-1970, אך זכותו טרם נרשמה בפנקסי רישום המקרקעין, פטור מתוספת מס ממס רכישה.

(ד) נמכרה זכות במקרקעין לפני תחילתן של תקנות אלה ועל רישומה בפנקסי רישום המקרקעין היתה חלה תקנה 22(ב) לתקנות המקרקעין (אגרות), תש"ל-1970, אילולא בוטלו, תשולם תוספת מס ישולם מס רכישה בסכום של 40 לירות.

תחילה

30.     תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 5), תשל"ה-1974.

השם תק' (מס' 2)  תש"ם-1980

31.     לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), תשל"ה-1974".

מיום 21.7.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106

31. לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס שבח מקרקעין (תוספת מס) (מס רכישה), תשל"ה-1974".

 

 

ז' בחשון תשל"ה (23 באוקטובר 1974)               יהושע רבינוביץ

                                                                                                   שר האוצר

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ה מס' 3239 מיום 29.10.1974 עמ' 140.

תוקנו ק"ת תשל"ו מס' 3421 מיום 30.10.1975 עמ' 316 – תק' תשל"ו-1975; תחילתן ביום 31.12.1974.

ק"ת תשל"ז: מס' 3598 מיום 7.10.1976 עמ' 46 – תק' תשל"ז-1976. מס' 3645 מיום 31.12.1976 עמ' 669 – תק' (מס' 2) תשל"ז-1976. מס' 3732 מיום 1.7.1977 עמ' 2077 – תק' (מס' 3) תשל"ז-1977.

ק"ת תשל"ח: מס' 3823 מיום 9.3.1978 עמ' 823 – תק' תשל"ח-1978; ר' תקנה 2 לענין תחולה. מס' 3828 מיום 21.3.1978 עמ' 922 – תק' (מס' 2) תשל"ח-1978; תחילתן ביום 1.1.1978.

ק"ת תשל"ט מס' 3950 מיום 27.2.1979 עמ' 759 – תק' תשל"ט-1979; ר' תקנה 2 לענין תחולה.

ק"ת תש"ם: מס' 4042 מיום 1.11.1979 עמ' 144 – תק' תש"ם-1979; ר' תקנה 3 לענין תחולה. מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2106 – תק' (מס' 2) תש"ם-1980; ר' תקנה 5 לענין תחולה.

ק"ת תשמ"א: מס' 4182 מיום 23.11.1980 עמ' 179 – תק' תשמ"א-1980. מס' 4230 מיום 30.4.1981 עמ' 941 – תק' (מס' 2) תשמ"א-1981; ר' תקנה 2 לענין תחולה. מס' 4255 מיום 30.7.1981 עמ' 1244 – תק' (מס' 3) תשמ"א-1981. עמ' 1244 – תק' (מס' 4) תשמ"א-1981; ר' תקנה 3 לענין תחילה.

ק"ת תשמ"ב מס' 4398 מיום 1.9.1982 עמ' 1570 – תק' תשמ"ב-1982; ר' תקנה 8 לענין תחולה.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4492 מיום 8.5.1983 עמ' 1278 – תק' תשמ"ג-1983. מס' 4506 מיום 26.6.1983 עמ' 1593 – תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983. מס' 4514 מיום 27.7.1983 עמ' 1746 – תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983; ר' תקנה 8 לענין תחולה.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4574 מיום 5.1.1984 עמ' 688 – תק' תשמ"ד-1984. מס' 4581 מיום 26.1.1984 עמ' 777 – תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984. מס' 4592 מיום 9.2.1984 עמ' 920 – תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984; ר' תקנה 3 לענין תחולה. מס' 4666 מיום 15.7.1984 עמ' 1958 – תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984; ר' תקנה 4 לענין תחולה (ת"ט מס' 4708 מיום 25.9.1984 עמ' 2676. תוקנו ק"ת תשמ"ה מס' 4795 מיום 19.4.1985 עמ' 1148. ק"ת תשמ"ו מס' 4931 מיום 11.5.1986 עמ' 864. ק"ת תשמ"ז מס' 5029 מיום 10.5.1987 עמ' 913. ק"ת תשמ"ח מס' 5080 מיום 28.1.1988 עמ' 372. ק"ת תשמ"ט מס' 5176 מיום 9.4.1989 עמ' 658. ק"ת תש"ן מס' 5236 מיום 21.12.1989 עמ' 171. מס' 5273 מיום 14.6.1990 עמ' 714. ק"ת תשנ"ה מס' 5698 מיום 16.8.1995 עמ' 1730. בוטלו ק"ת תשנ"ח מס' 5868 מיום 24.12.1997 עמ' 206; תוקף הביטול מיום 1.1.1998). מס' 4676 מיום 31.7.1984 עמ' 2126 – הודעה תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 16.7.1984.

ק"ת תשמ"ה: מס' 4719 מיום 25.10.1984 עמ' 136 – הודעה תשמ"ה-1984; תחילתה ביום 16.10.1984. מס' 4763 מיום 14.2.1985 עמ' 704 – הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 16.1.1985. מס' 4802 מיום 16.5.1985 עמ' 1263 – הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 16.4.1985. מס' 4844 מיום 25.7.1985 עמ' 1786 – תק' תשמ"ה-1985; ר' תקנה 2 לענין תחולה. מס' 4847 מיום 8.8.1985 עמ' 1824 – הודעה (מס' 4) תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 16.7.1985.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4868 מיום 28.10.1985 עמ' 97 – תק' תשמ"ו-1985. מס' 4890 מיום 1.1.1986 עמ' 376 – הודעה תשמ"ו-1985; תחילתה ביום 16.10.1985 (ת"ט מס' 4899 מיום 6.2.1986 עמ' 496). מס' 4899 מיום 6.2.1986 עמ' 496 – הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 16.1.1986. מס' 4931 מיום 11.5.1986 עמ' 864 – תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986. מס' 4934 מיום 27.5.1986 עמ' 936 – הודעה (מס' 3) תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 16.4.1986. מס' 4968 מיום 16.9.1986 עמ' 1435 – הודעה (מס' 4) תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 16.7.1986.

ק"ת תשמ"ז: מס' 5009 מיום 23.2.1987 עמ' 524 – הודעה תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 16.1.1987. מס' 5013 מיום 8.3.1987 עמ' 574 – תק' תשמ"ז-1987; ר' תקנה 3 לענין תחולה. מס' 5029 מיום 10.5.1987 עמ' 912 – תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987. מס' 5039 מיום 2.7.1987 עמ' 1068 – הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 16.4.1987.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5059 מיום 22.10.1987 עמ' 67 – הודעה תשמ"ח-1987; תחילתה ביום 16.7.1987. מס' 5080 מיום 28.1.1988 עמ' 372 – תק' תשמ"ח-1988. מס' 5081 מיום 4.2.1988 עמ' 423 – הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 16.10.1987 מס' 5096 מיום 24.3.1988 עמ' 672 – הודעה (מס' 3) תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 16.1.1988.

ק"ת תשמ"ט: מס' 5176 מיום 9.4.1989 עמ' 658 – תק' תשמ"ט-1989. מס' 5201 מיום 16.7.1989 עמ' 1117 – הודעה תשמ"ט-1989. מס' 5216 מיום 7.9.1989 עמ' 1384 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 16.7.1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5227 מיום 9.11.1989 עמ' 46 – תק' תש"ן-1989. מס' 5235 מיום 21.12.1989 עמ' 165 – הודעה תש"ן-1989; תחילתה ביום 16.10.1989. מס' 5254 מיום 8.3.1990 עמ' 443 – תק' (מס' 2) תש"ן-1990; תחילתן ביום 31.12.1989. מס' 5279 מיום 12.7.1990 עמ' 796 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990. מס' 5286 מיום 16.8.1990 עמ' 978 – הודעה (מס' 3) תש"ן-1990; תחילתה ביום 16.7.1990.

ק"ת תשנ"א: מס' 5317 מיום 27.12.1990 עמ' 358 – הודעה תשנ"א-1990; תחילתה ביום 16.10.1990. מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 407 – תק' תשנ"א-1991. מס' 5333 מיום 13.2.1991 עמ' 549 – הודעה (מס' 2) תשנ"א- 1991; תחילתה ביום 16.1.1991. מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 608 – תק' (מס' 2) תשנ"א-1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5402 מיום 9.12.1991 עמ' 501 – הודעה תשנ"ב-1991. מס' 5412 מיום 31.12.1991 עמ' 634 – תק' תשנ"ב-1991. מס' 5443 מיום 21.5.1992 עמ' 1099 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992; תחילתה מיום 16.1.1992.

ק"ת תשנ"ג: מס' 5477 מיום 1.11.1992 עמ' 32 – הודעה תשנ"ג-1992 (ת"ט מס' 5481 מיום 19.11.1992 עמ' 76). מס' 5482 מיום 26.11.1992 עמ' 107 – הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1992; תחילתה ביום 16.10.1992. מס' 5496 מיום 21.1.1993 עמ' 326 – תק' תשנ"ג-1993 (תוקנו מס' 5504 מיום 1.3.1993 עמ' 458 – תק' (תיקון) תשנ"ג-1993; תחילתן ביום 21.1.1993). מס' 5501 מיום 16.2.1993 עמ' 399 – הודעה (מס' 3) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 16.1.1993. מס' 5516 מיום 22.4.1993 עמ' 742 – תק' (מס' 2) תשנ"ג-1993. מס' 5520 מיום 2.5.1993 עמ' 790 – תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993; תחילתן ביום 31.3.1993. מס' 5522 מיום 16.5.1993 עמ' 824 – הודעה (מס' 4) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 16.4.1993. מס' 5541 מיום 31.8.1993 עמ' 1096 – הודעה (מס' 5) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 16.7.1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5555 מיום 28.10.1993 עמ' 70 – תק' תשנ"ד-1993; תחילתן ביום 1.6.1993.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5630 מיום 6.10.1994 עמ' 230 – תק' תשנ"ה-1994; ר' תקנה 3 לענין תחילה. מס' 5642 מיום 4.12.1994 עמ' 378 – תק' (מס' 2) תשנ"ה-1994. עמ' 384 – הודעה תשנ"ה-1994. עמ' 385 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 16.10.1994. מס' 5646 מיום 22.12.1994 עמ' 426 – תק' (מס' 3) תשנ"ה-1994; ר' תקנה 3 לענין תחילה. מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 500 – תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995. מס' 5667 מיום 2.3.1995 עמ' 1200 – הודעה (מס' 3) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 16.1.1995. מס' 5693 מיום 20.7.1995 עמ' 1687 – הודעה (מס' 4) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 16.4.1995. מס' 5698 מיום 16.8.1995 עמ' 1730 – תק' (מס' 5) תשנ"ה-1995; ר' תקנה 5 לענין תחולה.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5720 מיום 7.12.1995 עמ' 224 – הודעה תשנ"ו-1995; תחילתה ביום 16.7.1995. מס' 5727 מיום 31.12.1995 עמ' 383 – תק' תשנ"ו-1995. מס' 5730 מיום 11.1.1996 עמ' 436 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 16.10.1995. מס' 5743 מיום 11.4.1996 עמ' 745 – הודעה (מס' 3) תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 16.1.1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5791 מיום 31.10.1996 עמ' 78 – תק' תשנ"ז-1996; ר' תקנה 3 לענין תחולה.

ק"ת תשנ"ח: מס' 5868 מיום 24.12.1997 עמ' 206 – תק' תשנ"ח-1997; תחילתן ביום 1.1.1998. מס' 5878 מיום 3.2.1998 עמ' 361 – תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.3.1998. עמ' 375 – הודעה תשנ"ח-1998. עמ' 376 – הודעה (תיאום סכומים) תשנ"ח-1998. מס' 5887 מיום 24.3.1998 עמ' 558 – הודעה (מס' 2) (תיאום סכומים) תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 16.1.1998. עמ' 558 – הודעה (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 16.1.1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5985 מיום 25.6.1999 עמ' 1003 – תק' תשנ"ט-1999; ר' תקנה 4 לענין תחולה.

ק"ת תש"ס: מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 211 – הודעה (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תש"ס-1999. עמ' 212 – הודעה (עדכון סכום) תש"ס-1999. מס' 6020 מיום 17.2.2000 עמ' 346 – הודעה (מס' 2) (עדכון סכום) תש"ס-2000; תחילתה ביום 16.1.2000. עמ' 346 – הודעה (מס' 2) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תש"ס-2000; תחילתה ביום 16.1.2000.

ק"ת תשס"א: מס' 6078 מיום 16.1.2001 עמ' 296 – הודעה (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"א-2001. עמ' 296 – הודעה (עדכון סכום) תשס"א-2001.

ק"ת תשס"ב: מס' 6128 מיום 18.10.2001 עמ' 48 – הודעה (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ב-2001. עמ' 48 – הודעה (עדכון סכום) תשס"ב-2001. מס' 6138 מיום 13.12.2001 עמ' 183 – הודעה (מס' 2) (עדכון סכום) תשס"ב-2001; תחילתה ביום 16.10.2001. עמ' 184 – הודעה (מס' 2) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ב-2001; תחילתה ביום 16.10.2001. מס' 6164 מיום 28.4.2002 עמ' 666 – הודעה (מס' 3) (עדכון סכום) תשס"ב-2002; תחילתה ביום 16.1.2002. עמ' 666 – הודעה (מס' 3) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ב-2002; תחילתה ביום 16.1.2002. מס' 6177 מיום 23.6.2002 עמ' 864 – הודעה (מס' 4) (עדכון סכום) תשס"ב-2002; תחילתה ביום 16.4.2002. עמ' 864 – הודעה (מס' 4) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ב-2002; תחילתה ביום 16.4.2002.

ק"ת תשס"ג: מס' 6207 מיום 13.11.2002 עמ' 174 – תק' והוראות שעה תשס"ג-2002; תחילתן ביום 7.11.2001 ור' תקנה 3 לענין הוראות שעה. מס' 6238 מיום 11.5.2003 עמ' 704 – הודעה (עדכון סכום) תשס"ג-2003. עמ' 705 – הודעה (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ג-2003. מס' 6243 מיום 19.6.2003 עמ' 754 – הודעה (מס' 2) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ג-2003; תחילתה ביום 16.4.2003. עמ' 754 – הודעה (מס' 2) (עדכון סכום) תשס"ג-2003; תחילתה ביום 16.4.2003. מס' 6257 מיום 20.8.2003 עמ' 962 – הודעה (מס' 3) (עדכון סכום) תשס"ג-2003; תחילתה ביום 16.7.2003. עמ' 962 – הודעה (מס' 3) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ג-2003; תחילתה ביום 16.7.2003.

ק"ת תשס"ד: מס' 6273 מיום 18.11.2003 עמ' 56 – הודעה (עדכון סכום) תשס"ד-2003; תחילתה ביום 16.10.2003. עמ' 56 – הודעה (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ד-2003; תחילתה ביום 16.10.2003. מס' 6292 מיום 15.2.2004 עמ' 248 – הודעה (מס' 2) (עדכון סכום) תשס"ד-2003; תחילתה ביום 16.1.2004. עמ' 248 – הודעה (מס' 2) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ד-2003; תחילתה ביום 16.1.2004. מס' 6335 מיום 17.8.2004 עמ' 933 – הודעה (מס' 3) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ד-2004; תחילתה ביום 16.7.2004. עמ' 933 – הודעה (מס' 3) (עדכון סכום) תשס"ד-2004; תחילתה ביום 16.7.2004.

ק"ת תשס"ה: מס' 6347 מיום 16.11.2004 עמ' 147 – הודעה (עדכון סכום) תשס"ה-2004; תחילתה ביום 16.10.2004. עמ' 148 – הודעה (תיאום שווי מקרקעין) תשס"ה-2004; תחילתה ביום 16.10.2004. מס' 6361 מיום 17.1.2005 עמ' 317 – תק' תשס"ה-2005; ר' תקנה 5 לענין תחילה. מס' 6369 מיום 15.2.2005 עמ' 434 – הודעה (מס' 2) (עדכון סכום) תשס"ה-2005; תחילתה ביום 16.1.2005. עמ' 435 – הודעה (מס' 2) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ה-2005; תחילתה ביום 16.1.2005. מס' 6393 מיום 19.6.2005 עמ' 750 – הודעה (מס' 3) (עדכון סכום) תשס"ה-2005; תחילתה ביום 16.4.2005. עמ' 750 – הודעה (מס' 3) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ה-2005; תחילתה ביום 16.4.2005. מס' 6418 מיום 30.8.2005 עמ' 942 – הודעה (מס' 4) (עדכון סכום) תשס"ה-2005; תחילתה ביום 16.7.2005. עמ' 942 – הודעה (מס' 4) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ה-2005; תחילתה ביום 16.7.2005.

ק"ת תשס"ו: מס' 6440 מיום 4.12.2005 עמ' 138 – הודעה (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ו-2005; תחילתה ביום 16.10.2005. עמ' 138 – הודעה (עדכון סכום) תשס"ו-2005; תחילתה ביום 16.10.2005. מס' 6468 מיום 19.3.2006 עמ' 581 – הודעה (מס' 2) (עדכון סכום) תשס"ו-2006; תחילתה ביום 16.1.2006. עמ' 582 – הודעה (מס' 2) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ו-2006; תחילתה ביום 16.1.2006. מס' 6482 מיום 8.5.2006 עמ' 783 – הודעה (מס' 3) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ו-2006; תחילתה ביום 16.4.2006. עמ' 784 – הודעה (מס' 3) (עדכון סכום) תשס"ו-2006; תחילתה ביום 16.4.2006. מס' 6506 מיום 8.8.2006 עמ' 1057 – הודעה (מס' 4) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ו-2006; תחילתה ביום 16.7.2006. עמ' 1057 – הודעה (מס' 4) (עדכון סכום) תשס"ו-2006; תחילתה ביום 16.7.2006.

ק"ת תשס"ז: מס' 6534 מיום 15.11.2006 עמ' 256 – הודעה (עדכון סכום) תשס"ז-2006; תחילתה ביום 16.10.2006. עמ' 256 – הודעה (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ז-2006; תחילתה ביום 16.10.2006. מס' 6559 מיום 5.2.2007 עמ' 543 – הודעה (מס' 2) (עדכון סכום) תשס"ז-2007; תחילתה ביום 16.1.2007. עמ' 543 – הודעה (מס' 2) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ז-2007; תחילתה ביום 16.1.2007. מס' 6591 מיום 5.6.2007 עמ' 947 – הודעה (מס' 3) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ז-2007; תחילתה ביום 16.4.2007. עמ' 948 – הודעה (מס' 3) (עדכון סכום) תשס"ז-2007; תחילתה ביום 16.4.2007. מס' 6610 מיום 22.8.2007 עמ' 1118 – הודעה (מס' 4) (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ז-2007; תחילתה ביום 16.7.2007. עמ' 1119 – הודעה (מס' 4) (עדכון סכום) תשס"ז-2007; תחילתה ביום 16.7.2007.

ק"ת תשס"ח: מס' 6621 מיום 8.11.2007 עמ' 98 – הודעה (עדכון סכום) תשס"ח-2007; תחילתה ביום 16.10.2007. עמ' 99 – הודעה (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ח-2007; תחילתה ביום 16.10.2007. מס' 6648 מיום 17.2.2008 עמ' 522 – הודעה (עדכון סכום) (מס' 2) תשס"ח-2008; תחילתה ביום 16.1.2008. עמ' 522 – הודעה (תיאום סכומי שווי מקרקעין) (מס' 2) תשס"ח-2008; תחילתה ביום 16.1.2008.

ק"ת תשס"ט: מס' 6749 מיום 8.2.2009 עמ' 439 – הודעה (עדכון סכום) תשס"ט-2009; תחילתה ביום 16.1.2009. עמ' 440 – הודעה (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשס"ט-2009; תחילתה ביום 16.1.2009.

ק"ת תש"ע: מס' 6864 מיום 1.2.2010 עמ' 739 – הודעה (עדכון סכום) תש"ע-2010; תחילתה ביום 16.1.2010. עמ' 739 – הודעה (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תש"ע-2010; תחילתה ביום 16.1.2010. מס' 6892 מיום 24.5.2010 עמ' 1124 – תק' תש"ע-2010; ר' תקנה 3 לענין תחולה.

ק"ת תשע"א מס' 6990 מיום 31.3.2011 עמ' 888 – הודעה (עדכון סכום) תשע"א-2011; תחילתה ביום 16.1.2011. עמ' 889 – הודעה (תיאום סכומי שווי מקרקעין) תשע"א-2011; תחילתה ביום 16.1.2011.

ק"ת תשע"ג מס' 7275 מיום 1.8.2013 עמ' 1568 – תק' תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.8.2013 ותחולתן על מכירת זכות במקרקעין מאותו יום.

ק"ת תשע"ז מס' 7737 מיום 5.12.2016 עמ' 232 – תק' תשע"ז-2016; ר' תקנה 6 לענין תחילה ותחולה.

6. תחילתן של תקנות אלה יום למחרת יום פרסומן, והן יחולו על מכירת זכות במקרקעין מיום התחילה או לאחריו.

ק"ת תשפ"א מס' 8964 מיום 6.12.2020 עמ' 786 – הוראת שעה תשפ"א-2020; תוקפה מיום 22.3.2020 עד יום 31.12.2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות