נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק מעונות יום שיקומיים, תש"ס-2000

 

 

בריאות – שרותי רווחה – מעונות – מעונות יום שיקומיים

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – מעונות – מעונות יום שיקומיים

תוכן ענינים

 

פרק א': מטרות והגדרות

Go

2

סעיף 1

מטרת החוק

Go

2

סעיף 2

הגדרות

Go

2

 

פרק ב': זכאות

Go

3

סעיף 3

סל שירותים לפעוט עם מוגבלות

Go

3

סעיף 4

טיפול לפי תוכנית אישית

Go

3

סעיף 5

מקום מתן שירותים לפי חוק ביטוח בריאות

Go

3

סעיף 6

השתתפות בהוצאות סידור פעוט עם מוגבלות במעון יום שיקומי

Go

3

סעיף 6א

מכון מוכר להתפתחות הילד

Go

3

סעיף 6ב

אבחון פעוט עם עיכוב התפתחותי ניכר

Go

3

 

פרק ג': רישוי ופיקוח

Go

3

סעיף 7

מעון יום שיקומי   רשיון, פתיחה וניהול

Go

3

סעיף 8

מינוי מפקחים

Go

4

סעיף 9

סמכויות מפקח

Go

4

סעיף 9א

פיקוח במעון יום לפעוטות

Go

4

סעיף 10

ביטול רשיון, סגירת מעון והפסקת תשלומים

Go

4

סעיף 11

ערר

Go

4

 

פרק ד': שונות

Go

5

סעיף 12

ביצוע ותקנות

Go

5

סעיף 13

שמירת סודיות

Go

5

סעיף 13א

שינוי התוספת

Go

5

סעיף 14

הוראות מעבר

Go

5

סעיף 15

תחילה

Go

5

 

תוספת

Go

5

 


חוק מעונות יום שיקומיים, תש"ס-2000*

פרק א': מטרות והגדרות

מטרת החוק

1.    חוק זה בא להבטיח לפעוט עם מוגבלות מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית נאותה.

הגדרות

2.    בחוק זה –

          "אחראי" – הורה, אפוטרופוס או כל מי שהקטין נמצא במשמורתו על פי דין;

          "חוק ביטוח בריאות" – חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994;

          "טיפול" – טיפולים התפתחותיים, לרבות טיפולים פרה-רפואיים, הניתנים לפעוט עם מוגבלות עקב מוגבלותו לצורך שיפור תפקודו היומיומי;

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

          "מכון מוכר להתפתחות הילד" – מכון ששר הבריאות הכיר בו לפי הוראות סעיף 6א;

מיום 11.2.2009

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 875 (ה"ח 106)

הוספת הגדרת "מכון מוכר להתפתחות הילד"

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

          "מעון יום שיקומי" – מקום המספק בשעות היום טיפול וחינוך לעשרה פעוטות עם מוגבלות, לפחות, השוהים בו, לרבות שלוחה;

מיום 31.8.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 729 (ה"ח 86)

"מעון יום שיקומי" – מקום המספק בשעות היום טיפול וחינוך לעשרה פעוטות עם מוגבלות, לפחות, השוהים בו, לרבות שלוחה;

(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002

          "סל שירותים לפעוט עם מוגבלות" – סל שירותי הטיפול והחינוך שיינתנו לפעוט עם מוגבלות במעון יום שיקומי, לרבות הסעה וליווי בהסעה בידי אדם מבוגר נוסף על הנהג, ממקום מגוריו של הפעוט עם המוגבלות או ממקום סמוך לו, למעון יום שיקומי וממנו, והכל כפי שנקבע לפי סעיף 3;

מיום 1.8.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 527 (ה"ח 3160)

החלפת הגדרת "סל שירותים לפעוט עם מוגבלות"

הנוסח הקודם:

"סל שירותים לפעוט עם מוגבלות" – פירוט הטיפול והחינוך שיינתנו לפעוט עם מוגבלות ואשר נקבע לפי סעיף 3;

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

          "עיכוב התפתחותי ניכר" – כהגדרתו בתוספת;

מיום 11.2.2009

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 875 (ה"ח 106)

הוספת הגדרת "עיכוב התפתחותי ניכר"

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

          "פעוט עם מוגבלות" – ילד הזקוק לטיפול ונתקיים בו אחד מאלה:

(1)   ילד שמלאו לו שישה חודשים ועד שמלאו לו שלוש שנים, ואם מלאו לו שלוש שנים במהלך שנת הלימודים – עד סיום שנת הלימודים, שמשתלמת בעדו גמלת ילד נכה לפי סימן ו' בפרק ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, או על פי הסכם כאמור בסעיף 9 לאותו חוק;

(2)   ילד שמלאה לו שנה אחת ועד שמלאו לו שלוש שנים, ואם מלאו לו שלוש שנים במהלך שנת הלימודים – עד סיום שנת הלימודים, ונתקיים בו אחד מאלה:

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

(א)   ועדת אבחון, כמשמעותה בחוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), התשכ"ט-1969, מצאה שיש לו מוגבלות שכלית-התפתחותית;

(ב)   מכון מוכר להתפתחות הילד קבע כי הוא פעוט עם עיכוב התפתחותי ניכר;

(ג)    מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך קבע כי יש לו לקות ראיה בשתי העיניים ונדרשת השמתו במעון יום שיקומי;

(ד)   מי ששר הבריאות הסמיכו לכך קבע יש לו לקות שמיעה בשתי האוזניים ונדרשת השמתו במעון יום שיקומי;

(ה)   מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך ומי ששר הבריאות הסמיכו לכך, קבעו כי עקב מוגבלותו הניכרת ונסיבותיו המשפחתיות נדרשת השמתו במעון יום שיקומי כדי למנוע פגיעה משמעותית בהתפתחותו;

(ו)    מי ששר הבריאות הסמיכו לכך קבע כי יש לו פגיעה נוירולוגית המתבטאת בלקות מוטורית קשה בשתי גפיים לפחות.

מיום 11.2.2009

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 875 (ה"ח 106)

החלפת הגדרת "פעוט עם מוגבלות"

הנוסח הקודם:

"פעוט עם מוגבלות" – ילד הזקוק לטיפול, שמלאה לו שנה אחת ועד שמלאו לו שלוש שנים ואם מלאו לו שלוש שנים במהלך שנת הלימודים - עד סיום שנת הלימודים, ונתקיים בו אחד מאלה:

(1) ועדת אבחון, כמשמעותה בחוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969, מצאה שהוא מפגר;

(2) משתלמת בעדו גמלת ילד נכה לפי סימן ו' בפרק ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), או על פי הסכם כאמור בסעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי;

 

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 331 (ה"ח 665)

(2) ילד שמלאה לו שנה אחת ועד שמלאו לו שלוש שנים, ואם מלאו לו שלוש שנים במהלך שנת הלימודים – עד סיום שנת הלימודים, ונתקיים בו אחד מאלה:

(א) ועדת אבחון, כמשמעותה בחוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), התשכ"ט-1969, מצאה שיש לו פיגור שכלי מוגבלות שכלית-התפתחותית;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

          "שלוחה" – מקום שמהווה חלק ממעון יום שיקומי מסוים אך אינו נמצא בשטחו, המספק בשעות היום טיפול וחינוך, לשישה פעוטות עם מוגבלות לפחות, שיש להם אוטיזם, לקות שמיעה, לקות ראיה, או לקות אחרת שקבעו השרים בצו, או שמקום מגוריהם נמצא במרחק של עשרים וחמישה קילומטרים לפחות מחוץ לשטחו של מעון יום שיקומי;

מיום 31.8.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 729 (ה"ח 86)

הוספת הגדרת "שלוחה"

          "השרים" – שר העבודה והרווחה ושר הבריאות.

פרק ב': זכאות

סל שירותים לפעוט עם מוגבלות (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

3.    (א)  פעוט עם מוגבלות זכאי, לפי הוראות חוק זה, לטיפול ולחינוך, להסעה ולליווי בהסעה לפי סל השירותים לפעוט עם מוגבלות, במעון יום שיקומי קרוב ככל האפשר למקום מגוריו.

          (ב)  השרים, בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבעו את סל השירותים לפעוט עם מוגבלות, את העלות הכוללת של מתן סל השירותים לפעוט עם מוגבלות, ואת הדרך שבה תעודכן עלות הסל.

          (ג)   המדינה תישא, לפי הוראות חוק זה, בתשלום עלות סל השירותים לפעוט עם מוגבלות, כפי שנקבעה בסעיף קטן (ב), בהפחתות אלה –

(1)   הסכומים שקופת חולים חייבת בהם לפי חוק ביטוח בריאות כפי שנקבעו לפי סעיף 12(ב);

(2)   הסכומים שחלים על מי שחייב במזונותיו של הפעוט עם מוגבלות, לפי הוראות חוק זה.

מיום 1.8.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 528 (ה"ח 3160)

(א) פעוט עם מוגבלות זכאי, לפי הוראות חוק זה, לטיפול ולחינוך לטיפול ולחינוך, להסעה ולליווי בהסעה לפי סל השירותים לפעוט עם מוגבלות, במעון יום שיקומי קרוב ככל האפשר למקום מגוריו.

טיפול לפי תוכנית אישית

4.    לכל פעוט עם מוגבלות במעון היום השיקומי יקבע הצוות הטיפולי-מקצועי במעון תכנית טיפול אישית, בהתייעצות עם מכון או יחידה להתפתחות הילד שהוכרו לענין זה על ידי שר הבריאות, ובהתאם לסל השירותים לפעוט עם מוגבלות.

מקום מתן שירותים לפי חוק ביטוח בריאות

5.    הטיפולים הקבועים בסל השירותים לפעוט עם מוגבלות, אשר קופות החולים מחויבות לתתם לפי חוק ביטוח בריאות, יינתנו לפעוט השוהה במעון היום השיקומי, במעון שבו הוא שוהה, במימון ישיר של קופת החולים שבה הפעוט רשום.

השתתפות בהוצאות סידור פעוט עם מוגבלות במעון יום שיקומי

6.    שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע כי מי שחייב במזונותיו של פעוט עם מוגבלות ישתתף בהוצאות השהיה, הטיפול והחינוך של הפעוט במעון היום השיקומי ואת שיעור ההשתתפות, לפי הכללים שיקבע, דרך כלל או לסוגים; לענין סעיף זה, "טיפול" – למעט הטיפולים הניתנים במימון קופות החולים כאמור בסעיף 5.

מכון מוכר להתפתחות הילד (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

6א.     שר הבריאות רשאי להכיר בגוף כמכון מוכר להתפתחות הילד לעניין חוק זה, לפי כללים שקבע; הודעה על הכרה כאמור תפורסם ברשומות.

מיום 11.2.2009

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 876 (ה"ח 106)

הוספת סעיף 6א

אבחון פעוט עם עיכוב התפתחותי ניכר (תיקון מס' 3)  תשס"ח-2008

6ב.     אבחון של פעוט לעניין חוק זה כפעוט עם עיכוב התפתחותי ניכר ייעשה בידי מכון מוכר להתפתחות הילד, באמצעות צוות רב מקצועי במכון, לאחר ביצוע הערכה התפתחותית מלאה.

מיום 11.2.2009

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 876 (ה"ח 106)

הוספת סעיף 6ב

פרק ג': רישוי ופיקוח

מעון יום שיקומי – רשיון, פתיחה וניהול

7.[1]      (א)  לא יפתח ולא ינהל אדם בעצמו או באמצעות אחרים, מעון יום שיקומי בלא שקיבל רשיון לפי חוק זה.

(תיקון מס' 5) תשע"ח-2018 (תיקון מס' 7) תשע"ט-2018

          (ב)  לא יינתן רשיון למעון יום שיקומי אלא אם כן הוא ממלא אחר ההוראות שלפי חוק זה, לפי חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018 ולפי חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח-2018.

          (ג)   הרשיון יינתן על ידי שני השרים כאחד, ורשאי כל אחד מהם, בענין שבתחום אחריותו, להתנות את מתן הרשיון בתנאים שיש לקיימם לפני שיינתן הרשיון, או להתנות את הרשיון בתנאים, ורשאי כל אחד מהם כאמור להוסיף בכל עת תנאי לרשיון (להלן – תנאי נוסף), והכל כדי לקדם את מטרת הרישוי.

          (ד)  תנאי נוסף ייכנס לתוקפו בתום שלושה חודשים מיום שהודע עליו לבעל הרשיון, ורשאי השר להאריך או לקצר תקופה זו לפי הענין.

מיום 25.1.2019

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ח מס' 2738 מיום 25.7.2018 עמ' 853 (ה"ח 745)

(ב) לא יינתן רשיון למעון יום שיקומי אלא אם כן הוא ממלא אחר ההוראות שלפי חוק זה ולפי חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח-2018.

 

מיום 1.9.2020

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2767 מיום 27.12.2018 עמ' 96 (ה"ח 815)

(ב) לא יינתן רשיון למעון יום שיקומי אלא אם כן הוא ממלא אחר ההוראות שלפי חוק זה, לפי חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018 ולפי חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח-2018.

מינוי מפקחים

8.    השרים ימנו מפקחים מבין עובדי משרדם לענין הפיקוח על מעון יום שיקומי.

סמכויות מפקח

9.    לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה, רשאי מפקח –

(1)  להיכנס למעון יום שיקומי ולערוך בו ביקורת על פי הוראות חוק זה;

(2)  לדרוש ממנהל המעון או מעובדיו שיציגו בפניו את הרשיון שניתן לפי חוק זה וכן שימסרו לו מידע ומסמכים הנוגעים לביצוע הוראות חוק זה, ובלבד שבדיקת מסמכים רפואיים תיעשה בידי מפקח שהוא רופא;

(3)  לתפוס מסמך שיש לו חשד כי הוא קשור בהפרת הוראות לפי חוק זה; מסמך שנתפס לפי פסקה זו יוחזק רק למשך הזמן הדרוש לבדיקה ויוחזר לא יאוחר מ-15 ימים, אלא אם כן בתוך תקופה זו הועבר המסמך למשטרה לצורך נקיטת הליכים פליליים.

פיקוח במעון יום לפעוטות (תיקון מס' 6) תשע"ט-2018

9א.     (א)  מפקח שמונה לפי סעיף 8 רשאי להיכנס למעון יום לפעוטות ששוהים בו גם פעוטות עם מוגבלות, לשם ביצוע בדיקה לבחינת עמידתו של בעל רישיון ההפעלה בתנאים לפי סעיף 7(א) לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות הנוגעים לחינוך וטיפול בפעוטות עם מוגבלות השוהים בו.

          (ב)  מצא מפקח כי בעל רישיון הפעלה לא מקיים תנאי מהתנאים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך לממונה.

          (ג)   בסעיף זה –

          "חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות" – חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018;

          "חינוך וטיפול", "הממונה", "מעון יום לפעוטות" ו"רישיון הפעלה" – כהגדרתם בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות".

מיום 1.9.2019

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ט מס' 2753 מיום 31.10.2018 עמ' 34 (ה"ח 1250)

הוספת סעיף 9א

ביטול רשיון, סגירת מעון והפסקת תשלומים

10.[2]   (א)  נוכחו השרים כי מעון יום שיקומי אינו ממלא אחר הוראה שנקבעה לפי חוק זה או אחר תנאי שנקבע ברשיון, רשאים הם לדרוש ממנהל המעון כי ימלא אחר ההוראה או התנאי בתוך תקופה שיקבעו.

          (ב)  לא מילא המנהל אחר דרישת השרים ומצאו השרים כי מעון היום השיקומי מתנהל בדרך שאינה לטובת הפעוטות עם מוגבלות, רשאים הם להורות על ביטול הרשיון וסגירת המעון ואם המעון פועל בלא רשיון – על סגירתו.

          (ג)   השרים יקבעו בצו הסגירה הוראות לענין ביצועו לרבות בדבר הפסקת תשלומים המועברים למעון לפי הוראות חוק זה, וכן הוראות בדבר איסור קבלת פעוטות עם מוגבלות חדשים והעברתם של הפעוטות ששהו במעון טרם הוצאת צו הסגירה למעון יום שיקומי אחר.

          (ד)  לא ייתנו השרים צו סגירה אלא לאחר שנתנו לבעליו של המעון או למנהלו הזדמנות להשמיע את טענותיהם; מצאו השרים כי נשקפת סכנה מיידית לפעוטות, רשאים הם לתת צו סגירה לאלתר.

ערר

11.  הרואה עצמו נפגע מהחלטת השרים לפי פרק זה, רשאי לערור עליה לפני בית המשפט המחוזי בתוך ארבעים וחמישה ימים מהיום שבו נמסרה לו ההודעה; אין בהגשת הערר כדי לעכב את ביצוע ההחלטה אלא אם כן החליט בית המשפט אחרת.

פרק ד': שונות

ביצוע ותקנות

12.  (א)  השרים ממונים על ביצוע חוק זה, והם רשאים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, וכן בענינים אלה –

(1)   דרך הגשת בקשה לרשיון;

(2)   התנאים התברואתיים, הבטיחותיים והחומריים הנדרשים ממעון יום שיקומי;

(3)   תקן עובדי מעונות יום שיקומיים;

(4)   קביעת הרכב הצוות הטיפולי-מקצועי לרבות הוותק המקצועי של כל אחד בו;

(5)   אגרה בעד מתן רשיון או חידושו, בהסכמת שר האוצר;

(6)   תקופת הרשיון ותנאיו;

(7)   דרכי שמירה של מסמכים הנוגעים לטיפול בפעוט;

(8)   דרכי הפניה וכללי השמה של פעוט עם מוגבלות במעון יום שיקומי.

          (ב)  שר הבריאות ושר האוצר, בהתייעצות עם קופות החולים, יקבעו את סכום התשלום שבו תישא קופת חולים כמימון ישיר לפי סעיף 5.

שמירת סודיות

13.  עובד מעון יום שיקומי וכל אדם שהגיעה אליו ידיעה תוך כדי ביצוע הוראות חוק זה ישמרה בסוד ולא יגלה אותה אלא לשם ביצוע הוראות חוק זה או על פי דין.

שינוי התוספת (תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

13א.  שר הבריאות, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

מיום 11.2.2009

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 876 (ה"ח 106)

הוספת סעיף 13א

הוראות מעבר

14.  מעון יום שיקומי שביום פרסומו של חוק זה פעל כמעון יום שיקומי והגיש בקשה למתן רשיון לפי הוראות חוק זה בתוך שישה חודשים מיום תחילתו, רשאי להמשיך ולפעול עד למתן החלטה בבקשה; השרים ייתנו את החלטתם בבקשה לרשיון לפי סעיף זה בתוך שנה מיום תחילתו של חוק זה.

תחילה

15.  תחילתו של חוק זה בתום שנה מיום פרסומו.

 

(תיקון מס' 3) תשס"ח-2008

תוספת

(סעיפים 2, 13א)

"עיכוב התפתחותי ניכר" – ממוצע תפקוד כללי ברמה של 55 DQ (Developmental Quotient) ומטה; לעניין זה, "ממוצע תפקוד כללי" – הממוצע המשוקלל של תפקוד בכל תחומי ההתפתחות שלהלן: התחום המוטורי, התחום השפתי-תקשורתי, התחום הקוגניטיבי, התחום החברתי והתחום הרגשי-הסתגלותי.

מיום 11.2.2009

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 876 (ה"ח 106)

הוספת תוספת

 

 

                      אהוד ברק                        אליהו ישי                      שלמה בניזרי

                         ראש הממשלה                      שר העבודה והרווחה                        שר בריאות

                                        עזר ויצמן               אברהם בורג  

                                                  נשיא המדינה                  יושב ראש הכנסת  

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ס מס' 1735 מיום 9.4.2000 עמ' 169 (ה"ח תשנ"ט מס' 2788 עמ' 316).

תוקן ס"ח תשס"ב מס' 1862 מיום 1.8.2002 עמ' 527 (ה"ח תשס"ב מס' 3160 עמ' 843) – תיקון מס' 1 בסעיף 9 לחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים (תיקון מס' 2), תשס"ב-2002.

ס"ח תשס"ה מס' 2018 מיום 1.8.2005 עמ' 729 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 86 עמ' 189) – תיקון מס' 2; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 875 (ה"ח הכנסת תשס"ו מס' 106 עמ' 76) – תיקון מס' 3; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 331 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 665 עמ' 12) – תיקון מס' 4 בסעיף 15 לחוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017.

ס"ח תשע"ח מס' 2738 מיום 25.7.2018 עמ' 853 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 745 עמ' 46) – תיקון מס' 5 בסעיף 11 לחוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, תשע"ח-2018; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ט מס' 2753 מיום 31.10.2018 עמ' 34 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1250 עמ' 1236) – תיקון מס' 6 בסעיף 70 לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018; תחילתו ביום 1.9.2019.

תוקן ס"ח תשע"ט מס' 2767 מיום 27.12.2018 עמ' 96 (ה"ח הכנסת תשע"ט מס' 815 עמ' 26) – תיקון מס' 7 בסעיף 13 לחוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018; תחילתו ביום 1.9.2020.

[1] שר הבריאות אצל את סמכותו למנהל הכללי של משרד הבריאות: י"פ תשע"ז מס' 7553 מיום 25.7.2017 עמ' 8021.

[2] שר הבריאות אצל את סמכותו למנהל הכללי של משרד הבריאות: י"פ תשע"ז מס' 7553 מיום 25.7.2017 עמ' 8021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות