נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות המקרקעין (אגרות), תשל"ה-1974

 

 

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין

תוכן ענינים

 

פרק א': הוראות כלליות

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

סעיף 2

אגרות רישום

Go

5

סעיף 3

קביעת שוויים של מקרקעין

Go

5

סעיף 4

אי התחשבות בשכירות לקרוב

Go

5

 

פרק ב': פטורים והנחות

Go

5

סעיף 5

תאגידים שנוסדו בחוק

Go

5

סעיף 6

מוסדות לאומיים

Go

5

סעיף 7

חברות ממשלתיות עירוניות לשיכון

Go

5

סעיף 8

הועד למען החייל

Go

5

סעיף 9

אפוטרופוס

Go

6

סעיף 9א

האפוטרופוס הכללי

Go

6

סעיף 9ב

החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה

Go

6

סעיף 10

רשויות מקומיות

Go

6

סעיף 11

מוסדות ציבור

Go

6

סעיף 11א

הפקדת סכום לרישום משכנתה

Go

6

סעיף 12

נכים, נפגעים ומשפחות חיילים שנספו במערכה

Go

6

סעיף 13

עולים

Go

6

סעיף 14

רישום לפי חוק החכרת מקרקעין

Go

6

סעיף 15

מדינות חוץ

Go

6

סעיף 16

העברה מתאגיד לתאגיד

Go

7

סעיף 17

מפעלים מאושרים

Go

7

סעיף 18

מקרקעין שהוקם עליהם מיתקן

Go

7

סעיף 19

מתן פטורים והחזר אגרה

Go

7

סעיף 20

סייג לפטורים

Go

8

 

פרק ג': הוראות משלימות

Go

8

סעיף 21

מי חייב בתשלום אגרה

Go

8

סעיף 22

דין שבר של לירה

Go

8

סעיף 23

החזרת אגרה ששולמה בטעות

Go

8

סעיף 24

ביטול

Go

8

סעיף 25

הוראת מעבר

Go

8

סעיף 26

תחילה

Go

8

סעיף 27

השם

Go

8

 

תוספת

Go

8

סעיף 7

ללא כותרת

Go

10


תקנות המקרקעין (אגרות), תשל"ה-1974*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 149, 150 ו-168 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לענין פרק ב', אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הוראות כלליות

הגדרות

1.    בתקנות אלה -

           "שוויים של מקרקעין" - המחיר שאפשר לקבל במכירת המקרקעין כשהם נקיים מכל משכנתא מאת מוכר מרצון לקונה מרצון;

           "רשות מקומית" - עיריה, מועצה מקומית, ועד מקומי לפי סעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות או איגוד ערים;

           "קרוב" - בן-זוג, לרבות מי שהיה בן-זוג במשך ששה חדשים שקדמו לרישום העסקה, הורה, צאצא, אח ואחות;

           "מוסד ציבורי" - כמשמעותו בסעיף 61(ד) לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963;

תק' (מס' 3) תשל"ז-1977

           "נכה" –

(1)   כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב], או בחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954, הזכאי לתגמולים לפי אחד החוקים האלה;

(2)   נכה כמשמעותו בחוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957, או נכה תאונת עבודה כמשמעותו בסעיף 59 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, או נכה כתוצאה מתאונת דרכים או משיתוק, או קטוע יד או רגל, שדרגת נכותם אינה פחותה מ-50%;

(3)   נכה אחר שדרגת נכותו היא 100%;

מיום 7.10.1976

תק' (מס' 3) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3694 מיום 14.4.1977 עמ' 1368

"נכה" –

(1) כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב], או בחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954, הזכאי לתגמולים לפי אחד החוקים האלה;

(2) נכה כמשמעותו בחוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957, או נכה תאונת עבודה כמשמעותו בסעיף 59 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, או נכה כתוצאה מתאונת דרכים או משיתוק, או קטוע יד או רגל, שדרגת נכותם אינה פחותה מ-50%;

(3) נכה אחר שדרגת נכותו היא 100%;

           "נפגע" - נפגע ספר כמשמעותו בחוק הגימלאות לנפגעי ספר, תשי"ז-1957, וכן נפגע כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, לרבות שאיריו של נפגע כאמור, הזכאים לקיצבה;

           "בן משפחה של חייל שנספה במערכה" - כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950, לרבות הורה של נספה ואלמנתו, שאינם זכאים לתגמולים מחמת גילם או שיעורי הכנסותיהם, ויתום עד גיל 30, ולרבות אלמנה של הנספה, שנישאה ונישואיה השניים הופקעו, וחל עליה סעיף 12א(ג) לחוק האמור;

           "עולה" - כמשמעותו בתקנות מס שבח מקרקעין (תוספת מס), תשל"ה-1974;

           "המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד המשפטים;

           "הממונה" - הממונה על המרשם, כמשמעותו בסעיף 118 לחוק;

           "המפקח" - המפקח על רישום מקרקעין, כמשמעותו בסעיף 117 לחוק;

           "רשם" - רשם כמשמעותו בסעיף 116 לחוק;

תק' תשע"ז-2017

           "שכירות" – (נמחקה);

מיום 23.4.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3513 מיום 23.4.1976 עמ' 1412

"שכירות" – חכירה שכירות לתקופה שאינה עולה על עשר שנים, לרבות שאילה כמשמעותה בחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971, לתקופה כאמור; לענין זה יראו כתקופת החכירה השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה החכירה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לחוכר לשוכר בהסכם;

 

מיום 10.9.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7861 מיום 10.9.2017 עמ' 1734

מחיקת הגדרת "שכירות"

הנוסח הקודם:

"שכירות" – שכירות לתקופה שאינה עולה על עשר שנים, לרבות שאילה כמשמעותה בחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971, לתקופה כאמור; לענין זה יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר בהסכם;

תק' תשס"ד-2004

           "ספק שירותי מידע אלקטרוני" – מי שהמנהל הכללי הרשהו להפיץ נתונים מפנקסי המקרקעין באמצעים אלקטרוניים;

מיום 15.1.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6285 מיום 15.1.2004 עמ' 148

הוספת הגדרת "ספק שירותי מידע אלקטרוני"

תק' תשס"ד-2004

           "צפיה במידע" – צפיה בנתונים שהופצו מפנקסי המקרקעין לרבות באמצעות ספק שירותי מידע אלקטרוני.

מיום 15.1.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6285 מיום 15.1.2004 עמ' 148

הוספת הגדרת "צפיה במידע"

אגרות רישום תק' תשמ"ג-1982

2.    (א)  בעד רישום ובעד שירות אחר של הרשם יגבה הרשם אגרות כמפורט בתוספת.

תק' תשע"א-2011

           (ב)  סכומי האגרות לפי תקנת משנה (א) ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה שקדמה לה.

תק' תשע"א-2011

           (ב1)        סכום אגרה שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מעלה.

תק' תשמ"ג-1982

           (ג)   המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח התוספת, כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנה זו.

תק' תשמ"ג-1982

           (ד)  בתקנה זו, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מיום 1.10.1982

תק' תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4410 מיום 23.9.1982 עמ' 2

2. (א) בעד רישום ובעד שירות אחר של הרשם יגבה הרשם אגרות כמפורט בתוספת.

(ב) האגרות לפי תקנת משנה (א) ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להלן:

 (1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו האגרות החל ביום 1 ביולי אותה שנה לפי שיעור עליית המדד כאמור;

(2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו האגרות החל ביום 1 בינואר בשנה שלאחריה לפי שיעור עליית המדד כאמור;

(3) היה סכום האגרה המוגדלת פחות ממאה שקלים, יעוגל סכום האגרה המוגדלת לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים; היה סכום האגרה המוגדלת יותר ממאה שקלים, יעוגל סכום האגרה המוגדלת לסכום הקרוב שהוא מכפלת של עשרה שקלים.

(ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח התוספת, כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנה זו.

(ד) בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

מיום 10.9.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5053 מיום 10.9.1987 עמ' 1264

החלפת פסקה 2(ב)(3)

הנוסח הקודם:

(3) היה סכום האגרה המוגדלת פחות ממאה שקלים, יעוגל סכום האגרה המוגדלת לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים; היה סכום האגרה המוגדלת יותר ממאה שקלים, יעוגל סכום האגרה המוגדלת לסכום הקרוב שהוא מכפלת של עשרה שקלים.

 

מיום 30.6.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7009 מיום 28.6.2011 עמ' 1092

(ב) האגרות לפי תקנת משנה (א) ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להלן:

(1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו האגרות החל ביום 1 ביולי אותה שנה לפי שיעור עליית המדד כאמור;

(2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו האגרות החל ביום 1 בינואר בשנה שלאחריה לפי שיעור עליית המדד כאמור;

(3) סכום האגרה המוגדלת יעוגל לשקל החדש הקרוב וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה.

(ב) סכומי האגרות לפי תקנת משנה (א) ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה שקדמה לה.

(ב1) סכום אגרה שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מעלה.

הנחה בעד פעולות בממשק מקוון תק' תשע"ז-2017

2א. על אף האמור בסעיפים 13 ו-19 לתוספת, בעד פעולה המפורטת בסעיף 13 שתתבצע בממשק מקוון באמצעות אתר האינטרנט של משרד המשפטים, תשולם אגרה בשיעור של 80 אחוזים מהאגרה הקבועה, ובעד פעולה המפורטת בסעיף 19 לתוספת שתתבצע בממשק מקוון כאמור על ידי תאגיד בנקאי, לא תיגבה אגרה; לעניין זה, "תאגיד בנקאי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

למשך שנתיים מיום פרסום הודעה של שרת המשפטים על מתן הנחה/פטור כאמור בתקנה

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7861 מיום 10.9.2017 עמ' 1734

הוספת תקנה 2א

קביעת שוויים של מקרקעין תק' תשמ"א-1981

3.    (א)  מקום שתקנות אלה קובעות אגרות לפי שוויים של המקרקעין, תחושב האגרה לפי השווי שנקבע לאותם מקרקעין על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, לאותה שנת מס שבה נרשמת העסקה.

           (ב)  לגבי מקרקעין שלא הוטל עליהם מס רכוש לשנה שבה נרשמת העסקה, תחושב האגרה לפי שוויים בשעת הרישום; אולם אם היה שוויים בשעת הרישום פחות מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה, תחושב האגרה לפי אותה תמורה.

           שווי המקרקעין בשעת הרישום, כאמור לעיל, יישום בידי מי ששר המשפטים מינהו לכך ותוקף השומה הוא לששה חדשים בלבד; המפקח רשאי להאריך את המועד, אם נוכח כי בנסיבות המקרה יש טעם סביר לעשות כן.

מיום 9.6.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4133 מיום 9.6.1980 עמ' 1806

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

3. (א) מקום שתקנות אלה קובעות אגרות לפי שוויים של מקרקעין, תחושב האגרה לפי שוויים בשעת הרישום; אולם אם היה שוויים בשעת הרישום פחות מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה, תחושב האגרה לפי אותה תמורה, והכל כשאין הוראה אחרת לענין זה בתקנות אלה.

(ב) שווי המקרקעין לענין אגרה יישום בידי מי ששר המשפטים מינהו לכך.

(ג) תקפה של שומה שנקבעה כאמור בתקנת משנה (ב) הוא לששה חדשים בלבד; המפקח רשאי להאירך את המועד, אם נוכח עי בנסיבות המקרה יש טעם סביר לעשות כן.

 

מיום 18.5.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4235 מיום 18.5.1981 עמ' 1000

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

3. מקום שתקנות אלה קובעות אגרות לפי שוויים של המקרקעין, תחושב האגרה לפי השווי שנקבע לאותם מקרקעין על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, באותה שנת מס.

אי-התחשבות בשכירות לקרוב

4.    ברישום שכירות או משכנתה בסכום בלתי מסויים במקרקעין המושכרים לקרובו של המשכיר, והשכירות נעשתה תוך חמש שנים לפני הרישום ולא נרשמה, לא תבוא השכירות בחשבון שוויים של המקרקעין לצורך קביעת האגרה.

פרק ב': פטורים והנחות

תאגידים שנוסדו בחוק

5.    רשות הפיתוח, המוסד לביטוח לאומי, יד ושם, מגן דוד אדום בישראל, המוסד לבטיחות ולגיהות, שירות התעסוקה, רשות הנמלים, רשות השידור והרשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום, פטורים מכל אגרה.

מוסדות לאומיים

6.    ההסתדרות הציונית העולמית - הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, יונייטד ישראל אפיל אוף קנדה אינק', יונייטד ישראל אפיל אינק' וחברת הימנותא בע"מ, פטורים מכל אגרה.

חברות ממשלתיות עירוניות לשיכון

7.    "פרזות", חברה ממשלתית-עירונית לשיכון ירושלים בע"מ, "חלמיש", חברה ממשלתית-עירונית לשיקום הדיור בתל-אביב-יפו ו"שקמונה", חברה ממשלתית-עירונית לשיקום הדיור בחיפה בע"מ, פטורים מכל אגרה.

הועד למען החייל

8.    האגודה למען החייל, "הועד למען החייל" וכן "האגודה למען החייל נכסי החייל, (נח)" פטורות מכל אגרה.

אפוטרופוס

9.    האפוטרופוס לנכסי נפקדים והאפוטרופוס לנכסי גרמנים פטורים מכל אגרה.

האפוטרופוס הכללי תק' (מס' 3) תש"ם-1980 תק' תשס"ט-2009

9א.     על אף האמור בתקנה 20(א), האפוטרופוס הכללי פטור מאגרה בעד כל אחד מאלה:

(1)   קבלת העתק מאושר או נסח מאושר מרישום כל נכס או זכות או מסמך הקשור בו;

(2)   עיון ברישום הנוגע בכל נכס או זכות;

(3)   רישום הערת אזהרה ומחיקתה על פי בקשתו.

מיום 7.8.1980

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4152 מיום 7.8.1980 עמ' 2178

הוספת תקנה 9א

 

מיום 3.3.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6762 מיום 3.3.2009 עמ' 586

9א. על אף האמור בתקנה 20(א), האפוטרופוס הכללי פטור מאגרה בעד כל אחד מאלה:

החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה תק' תשס"ט-2009

9ב.     על אף האמור בתקנה 20(א), החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ כמשמעותה בסעיף 3 לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006, פטורה מאגרה בעד כל אחד מאלה:

(1)  קבלת העתק מאושר או נסח מאושר מרישום כל נכס או זכות או מסמך הקשור בו, כדרוש לה לביצוע תפקידיה;

(2)  עיון ברישום הנוגע בכל נכס או זכות כאמור בפסקה (1).

מיום 3.3.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6762 מיום 3.3.2009 עמ' 586

הוספת תקנה 9ב

רשויות מקומיות

10.   רשות מקומית פטורה מאגרה בעד רישום שכירות או משכנתא, אם שוכנע המפקח שאין עמם ושלא תהיה בהם בעתיד הכנסה.

מוסדות ציבור

11.   מוסד ציבור פטור מאגרה בעד רישום שכירות במקרקעין או רישום משכנתא, אם שוכנע הממונה כי המקרקעין או ההלוואה שלהבטחתה נרשמת המשכנתה משמשים או מיועדים לשמש את המוסד במישרין.

הפקדת סכום לרישום משכנתה תק' (מס' 2) תשל"ז-1977

11א.   אישר שר האוצר או מי שהוא הסמיכו לכך, כי בעת עשיית התחייבות לרישום משכנתה במקרקעין, הופקד בידיו או בידי מורשהו סכום האגרה שהיתה משתלמת אילו נרשמה המשכנתה אותה שעה, יראו אותו סכום כאילו הוא האגרה שנגבתה ושולמה בעד רישום המשכנתה לפי תקנות אלה.

מיום 9.2.1977

תק' (מס' 2) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3662 מיום 9.2.1977 עמ' 880

הוספת תקנה 11א

נכים, נפגעים ומשפחות חיילים שנספו במערכה תק' תשמ"ג-1982

12.   (א)  נכה, נפגע ובן משפחה של חייל שנספה במערכה, פטורים מאגרה בעד רישום משכנתה ורישום שכירות.

           (ב)  פטור כאמור יינתן גם לבן הזוג של נכה, נפגע ובן משפחה של חייל שנספה במערכה.

           (ג)   נרשמה המשכנתה במשותף לחובת שני יחידים שאחד מהם זכאי לפטור לפי תקנה זו, והם נישאו תוך שנים-עשר חדשים מיום הרישום, תוחזר האגרה ששילם בן זוגו של הזכאי לפטור.

מיום 1.10.1982

תק' תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4410 מיום 23.9.1982 עמ' 2

(א) נכה, נפגע ובן משפחה של חייל שנספה במערכה, פטורים מאגרה בעד רישום משכנתה ורישום שכירות.

עולים

13.   (א)  עולה פטור מאגרה בעד רישום משכנתה, ובלבד שההלוואה שלהבטחתה נרשמת המשכנתה משמשת כערובה לתשלום מחיר מקרקעין שבעד רכישתם קיבל פטור מתוספת מס על פי תקנה 12 לתקנות מס שבח מקרקעין (תוספת מס), תשל"ה-1974.

           (ב)  פטור כאמור יינתן גם לבן זוגו של העולה.

           (ג)   נרשמה המשכנתה במשותף לחובת שני יחידים שאחד מהם עולה, והם נישאו תוך שנים עשר חדשים מיום הרישום, תוחזר האגרה ששילם בן זוגו של העולה.

תק' תשל"ו-1976

           (ד)  שולמה אחרי יום כ' באדר ב' תשכ"ז (1 באפריל 1967) אגרה בעד העברת מקרקעין לעולה על פי תקנות המקרקעין (אגרות), תש"ל-1970 (להלן - התקנות הפוקעות), או הופקדה אגרה כאמור בתקנה 11(א) לתקנות הפוקעות, ורישום ההעברה היה פטור מאגרה אותה שעה - יוחזר הסכום ששולם לפי הוראות הממונה.

מיום 23.4.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3513 מיום 23.4.1976 עמ' 1412

(ד) שולמה אחרי יום כ' באדר ב' תשכ"ז (1 באפריל 1967) אגרה בעד העברת מקרקעין לעולה על פי תקנות המקרקעין (אגרות), תש"ל-1970 (להלן - התקנות הפוקעות), או הופקדה אגרה כאמור בתקנה 11(א) לתקנות הפוקעות, ורישום ההעברה היה פטור מאגרה אילו תקנה 13 לתקנות הפוקעות עמדה אותה שעה בתוקף ורישום ההעברה היה פטור מאגרה אותה שעה - יוחזר הסכום ששולם לפי הוראות הממונה.

רישום לפי חוק החכרת מקרקעין (הוראת שעה), תשי"ט-1959

14.   רישום שכירות במקרקעין, בתוקף חוק החכרת מקרקעין (הוראת שעה), תשי"ט-1959, פטור מכל אגרה.

מדינות חוץ

15.   (א)  אישר המנהל הכללי של משרד החוץ, כי מדינת חוץ פלונית היא צד לאמנת וינה בדבר יחסים דיפלומטיים מיום 18 באפריל 1961, ונוהגת כלפי ישראל בהתאם להוראות האמנה האמורה, תהיה אותה מדינת חוץ פטורה מכל אגרה בעד רישום בשמה של שכירות או משכנתה במקרקעין המשמשים, או המיועדים לשמש, משרד לנציגות הדיפלומטית של מדינת החוץ או מקום מגורים לראש הנציגות.

           (ב)  המנהל הכללי רשאי, על-פי המלצת המנהל הכללי של משרד החוץ, לפטור מאגרה כאמור בתקנת משנה (א), כולה או מקצתה, מדינת חוץ שאינה צד לאמנה האמורה, או לדחות תשלומה, אם אותה מדינה גומלת כך לישראל.

           (ג)   המנהל הכללי רשאי, על-פי המלצת המנהל הכללי של משרד החוץ, לפטור מאגרה, כולה או מקצתה, רישום שכירות או משכנתה במקרקעין על שם מדינת חוץ, או לדחות תשלומה, בין אם אותה מדינה היא צד לאמנת וינה ובין אם אינה צד לה, ובלבד שהיא גומלת כך לישראל ונתמלא אחד התנאים האלה:

(1)   המקרקעין משמשים, או מיועדים לשמש, מקום מגורים לחברי הסגל הדיפלומטי, או משרד או מקום מגורים לנציגות הקונסולרית של מדינת החוץ והסגל שלה;

(2)   המקרקעין והכנסותיהם מיועדים לצרכי דת, תרבות, חינוך, מדע או טיפול רפואי.

העברה מתאגיד לתאגיד

16.   הממונה רשאי, אם שוכנע כי בנסיבות המקרה מן הצדק לעשות כן, לפטור מאגרה, כולה או מקצתה, רישום העברת שכירות או משכנתה במקרקעין –

(1)   מתאגיד שהוקם על פי דין אחד לתאגיד שהוקם על פי דין אחר, אם הוכח להנחת דעתו כי שני התאגידים זהים באפיים, במטרותיהם ובפעולותיהם, כי לא חל שינוי יסודי בשליטה בהם וכי לא ניתנה כל תמורה בעד ההעברה האמורה;

(2)   מכל תאגיד לכל תאגיד, אם הוכח להנחת דעתו כי שני התאגידים נתמזגו, או כי התאגיד הנעבר הוקם על ידי מיזוג התאגיד המעביר עם תאגידים אחרים, וכי ההעברה נעשית אגב העברת השכירות במקרקעין של כל התאגידים המתמזגים לתאגיד הנעבר, או אגב העברה של כל המשכנתאות הרשומות בשמם.

מפעלים מאושרים

17.   (א)  בשכירות מקרקעין שלפי אישור מרכז ההשקעות הם כלולים בתכנית מאושרת כמשמעותה בחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, ידחה הממונה את תשלום האגרה, כפי שנקבעה בעת הרישום, לחמש שנים.

           (ב)  בעד רישום שכירות או שכירות משנה שערב תחילתן של התקנות הפוקעות (בתקנה זו - יום התחילה), חל על רישומן סעיף 3(ט) לתוספת לתקנות המקרקעין (אגרות), תשכ"ו-1966, תהא האגרה 40 לירות, ובלבד שהרישום יבוצע לפני יום י"א בטבת תשל"ז (1 בינואר 1977) והוכח להנחת דעתו של מפקח, כי ההשקעה בוצעה לפני יום התחילה וכי הרישום לא בוצע לפני כן מסיבות שלשוכר לא היתה שליטה עליהן.

מקרקעין שהוקם עליהם מיתקן

18.   (א)  בתקנה זו, "מיתקן" - מבנה, נטיעה, צינור, מכונה, משאבה, באר וכיוצא באלה.

           (ב)  נרשמה שכירות במקרקעין שיש בהם או עליהם מיתקן, והוכח להנחת דעתו של המפקח, שהמיתקן הוקם בידי מי שהזכות נרשמה בשמו והוא שכר את המקרקעין לפני הקמת המיתקן, תחושב האגרה על רישום הזכות לפי שווי המקרקעין בשעת הרישום בלי המיתקן שהוקם.

מתן פטורים והחזר אגרה

19.   (א)  כל מקום שמתן פטור או הנחה (לשניהם ייקרא בתקנה זו - פטור) מסור בתקנות אלה למנהל הכללי, לממונה או למפקח, מוסמכים הם - כל אחד בתחום הפטורים המסורים לשיקולו - לענין קביעת הפטור כאמור בסעיף 149(ג) לחוק.

           (ב)  בנוסף לתנאים שנקבעו בפרק זה למתן פטור, יהא רשאי המוסמך ליתן פטור לפי תקנות אלה לקבוע לכל פטור תנאי, שמקבלו יעשה מעשה פלוני או יימנע מעשייתו; הפר מקבל הפטור תנאי שנקבע כאמור, או תנאי שנקבע בפרק זה למתן הפטור, יורה הממונה על גביית האגרה שהיתה משתלמת אילולא הפטור.

           (ג)   סכום האגרה שניתן לגביה פטור על תנאי יהיה שעבוד על המקרקעין והרשם יציין זאת בפנקסים; קיים מקבל הפטור את התנאי, יורה הממונה על מחיקת השעבוד.

           (ד)  בכל מקרה שתקנות אלה קובעות פטור, רשאי המנהל הכללי או הממונה - כל אחד בתחום סמכותו לפי תקנות אלה - להורות על החזרת האגרה או עודף האגרה ששולמה, לפי הענין, אם נתמלאו התנאים שנקבעו בתקנות אלה למתן הפטור והוא משוכנע כי בנסיבות המקרה מן הצדק לעשות כן.

           (ה)  הממונה רשאי להורות על החזרת אגרה או עודף אגרה ששולמו על-פי התקנות הפוקעות, אם נוכח כי מי ששילם אגרה כאמור היה זכאי לפטור על-פיהן.

סייג לפטורים

20.   (א)  שום דבר האמור בפרק זה לא יתפרש כמעניק פטור מאגרה בעד קבלת נסחים או בעד עיון.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) יהיו פטורים:

(1)   מי שחלות עליו תקנות 6 ו-15 - מאגרות בעד קבלת נסחים או בעד עיון;

(2)   מי שחלה עליו תקנה 10 - מאגרה בעד עיון ביחס לכל נכס הנמצא בתחום שיפוטו;

(3)   מי שהוכר כבן משפחה של חייל שנספה במערכה או של חייל שנעדר כמשמעותו בסעיף 3 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950 - מאגרה בעד נסח רישום או בעד עיון ביחס לכל נכס הרשום בשמו של החייל.

פרק ג': הוראות משלימות

מי חייב בתשלום אגרה

21.   אגרה לפי תקנות אלה ישלם –

(1)   בעד רישום משכנתה - הממשכן;

(2)   בעד רישום עסקה אחרת - מי שזכות לפיה נרשמת על שמו;

(3)   בעד שירות אחר של הרשם - מבקש השירות.

דין שבר של לירה

22.   בקביעת אגרה לפי תקנות אלה יהא דין שבר של לירה העולה על חמישים אגורות כדין לירה, ושבר שאינו עולה על חמישים אגורות לא יובא בחשבון.

החזרת אגרה ששולמה בטעות

23.   (א)  הממונה רשאי להורות על החזרת אגרה או עודף אגרה ששולמו בגלל טעות שבחישוב או פעולה שלא בוצעה.

           (ב)  הממונה יורה על החזרת כל סכום ששולם ביתר בהסתמך על שומה ששונתה לאחר מכן בערר או בערעור.

ביטול

24.   (א)  תקנות המקרקעין (אגרות), תש"ל-1970 - בטלות.

           (ב)  פטור או הנחה שניתנו לפני תחילתן של תקנות אלה מכוח חיקוק שהיה אותה שעה בתקפו, יעמדו בתקפם בהתאם להוראות אותו חיקוק.

הוראת מעבר

25.   הוגשה בקשה לרישום לפני תחילתן של תקנות אלה והרוכש לא שילם בגין רכישה זאת תוספת מס לפי סעיף 9 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963, תשולם בעד אותו רישום האגרה שהיתה חלה ערב תחילתן של תקנות אלה.

תחילה

26.   תחילתן של תקנות אלה ביום ב' בחשון תשל"ה (18 באוקטובר 1974).

השם

27.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות המקרקעין (אגרות), תשל"ה-1974".

 

תק' תשע"ז-2017 הודעה תשפ"א-2020

תוספת

(תקנה 2)

בשכירות, במשכנתאות ובפעולות המנויות להלן יהיו האגרות לרישום ולשירותים האחרים כמפורט להלן, בכפוף לשיעורי האגרות, לפטורים, להנחות ולהקלות ולשאר ההוראות שבפרק ב' לתקנות, אשר יראו אותם כחלק מכל הוראה שבתוספת לפי העניין.

תק' תשע"ז-2017

1.        מכר, שכירות, שכירות משנה, העברת שכירות, ביטול שכירות, תיקון תנאי שכירות – 37 שקלים חדשים.

מיום 23.4.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3513 מיום 23.4.1976 עמ' 1412

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות – 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה, כשהוא מחולק לעשרים וחמש, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-50 לירות, ודין חלק של שנה כדין שנה.

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-50 לירות, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ה) ביטול רישום שכירות או שכירות משנה – האגרה שהיתה משתלמת בעד רישום שכירות או שכירות משנה לפרק הזמן שנשאר עד תום תקופת השכירות המתבטלת; נרשם הביטול לאחר שעברה תקופת השכירות המתבטלת – 50 לירות.

 

מיום 6.10.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3597 מיום 6.10.1976 עמ' 38

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-50 לירות לא תפחת מ-55 לירות, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 50 לירות 55 לירות.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-50 לירות לא תפחת מ-55 לירות.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 50 לירות 55 לירות.

 

מיום 11.9.1979

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4025 מיום 11.9.1979 עמ' 1864

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-55 100 לירות, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 55 100 לירות.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-55 100 לירות.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 55 100 לירות.

 

מיום 29.9.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4168 מיום 29.9.1980 עמ' 24

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-100 לירות 39 שקלים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 100 לירות 39 שקלים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 100 לירות 39 שקלים.

 

מיום 1.10.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4264 מיום 30.8.1981 עמ' 1367

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-39 שקלים 86 שקלים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 39 שקלים 86 שקלים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 39 שקלים 86 שקלים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 100 לירות 86 שקלים.

 

מיום 1.10.1982

תק' תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4410 מיום 23.9.1982 עמ' 2

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-86 100 שקלים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 86 100 שקלים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 86 100 שקלים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 86 100 שקלים.

 

מיום 2.1.1983

הודעה תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4444 מיום 30.12.1982 עמ' 517

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-100 150 שקלים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 100 150 שקלים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 100 150 שקלים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 100 150 שקלים.

 

מיום 1.7.1983

הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4508 מיום 1.7.1983 עמ' 1635

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-150 240 שקלים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 150 240 שקלים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 150 240 שקלים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 150 240 שקלים.

 

מיום 1.1.1984

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4569 מיום 25.12.1983 עמ' 656

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-240 380 שקלים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 240 380 שקלים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 240 380 שקלים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 240 380 שקלים.

 

מיום 1.7.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4650 מיום 24.6.1984 עמ' 1784

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-380 840 שקלים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 380 840 שקלים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 380 840 שקלים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 380 840 שקלים.

 

מיום 1.1.1985

הודעה תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4740 מיום 30.12.1984 עמ' 427

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-840 2,150 שקלים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 840 2,150 שקלים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 840 2,150 שקלים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 840 2,150 שקלים.

 

מיום 1.7.1985

הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4822 מיום 23.6.1985 עמ' 1505

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-2,150 4,300 שקלים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 2,150 4,300 שקלים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 2,150 4,300 שקלים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 2,150 4,300 שקלים.

 

מיום 10.9.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5053 מיום 10.9.1987 עמ' 1265

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 4,300 שקלים 25 שקלים חדשים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 4,300 שקלים 25 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 4,300 שקלים 25 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 4,300 שקלים 25 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1988

הודעה תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5121 מיום 21.7.1988 עמ' 982

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 25 28 שקלים חדשים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 25 28 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 25 28 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 25 28 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1989

הודעה תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5154 מיום 25.12.1988 עמ' 274

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 28 29 שקלים חדשים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 28 29 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 28 29 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 28 29 שקלים חדשים.

 

מיום 2.7.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5193 מיום 20.6.1989 עמ' 982

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 29 32 שקלים חדשים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 29 32 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 29 32 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 29 32 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1990

הודעה תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5234 מיום 14.12.1989 עמ' 152

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 32 34 שקלים חדשים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 32 34 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 32 34 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 32 34 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5274 מיום 18.6.1990 עמ' 734

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 34 37 שקלים חדשים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 34 37 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 34 37 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 34 37 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1991

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5313 מיום 6.12.1990 עמ' 275

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 37 41 שקלים חדשים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 37 41 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 37 41 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 37 41 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 960

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 41 43 שקלים חדשים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 41 43 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 41 43 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 41 43 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1992

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5402 מיום 9.12.1991 עמ' 487

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 43 49 שקלים חדשים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 43 49 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 43 49 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 43 49 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5447 מיום 2.6.1992 עמ' 1130

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 49 51 שקלים חדשים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 49 51 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 49 51 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 49 51 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1993

הודעה תשנ"ג-1992

ק"ת תשנ"ג מס' 5485 מיום 10.12.1992 עמ' 163

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 51 53 שקלים חדשים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 51 53 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 51 53 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 51 53 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1993

הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5529 מיום 30.6.1993 עמ' 934

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 53 57 שקלים חדשים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 53 57 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 53 57 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 53 57 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1994

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5566 מיום 16.12.1993 עמ' 264

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 57 59 שקלים חדשים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 57 59 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 57 59 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 57 59 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5610 מיום 30.6.1994 עמ' 1102

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 59 61 שקלים חדשים, ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 59 62 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 59 62 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 59 62 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5646 מיום 22.12.1994 עמ' 433

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 51 67 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 52 67 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 52 67 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 62 67 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5685 מיום 15.6.1995 עמ' 1535

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 67 69 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 67 69 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 67 69 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 67 69 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5722 מיום 14.12.1995 עמ' 249

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 69 72 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 69 72 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 69 72 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 69 72 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5764 מיום 18.6.1996 עמ' 1154

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 72 77 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 72 77 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 72 77 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 72 77 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1997

הודעה תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5798 מיום 10.12.1996 עמ' 205

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 77 80 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 77 80 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 77 80 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 77 80 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5834 מיום 10.6.1997 עמ' 844

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 80 84 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 80 84 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 80 84 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 80 84 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1998

הודעה תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5865 מיום 10.12.1997 עמ' 131

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 84 87 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 84 87 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 84 87 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 84 87 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1998

הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5907 מיום 22.6.1998 עמ' 952

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 87 88 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 87 88 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 87 88 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 87 88 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5945 מיום 31.12.1998 עמ' 244

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 88 93 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 88 93 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 88 93 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 88 93 שקלים חדשים.

 

מיום 2.1.2000

הודעה תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6009 מיום 14.12.1999 עמ' 147

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 93 96 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 93 96 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 93 96 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 93 96 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6145 מיום 10.1.2002 עמ' 305

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 96 98 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 96 98 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 96 98 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 96 98 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1003

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 98 101 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 98 101 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 98 101 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 98 101 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6215 מיום 23.12.2002 עמ' 319

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 101 105 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 101 105 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 101 105 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 101 105 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6502 מיום 26.7.2006 עמ' 1011

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 105 107 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 105 107 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 105 107 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 105 107 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2008

הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6685 מיום 1.7.2008 עמ' 1075

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 107 110 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 107 110 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 107 110 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 107 110 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6739 מיום 1.1.2009 עמ' 326

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 110 113 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 110 113 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 107 113 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 107 113 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6843 מיום 29.12.2009 עמ' 341

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 113 116 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 113 116 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 113 116 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 113 116 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2010

הודעה (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6905 מיום 5.7.2010 עמ' 1346

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6964 מיום 11.1.2011 עמ' 497

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-116 119 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 116 119 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-116 119 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 116 119 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7063 מיום 25.12.2011 עמ' 403

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-119 122 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 119 122 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-119 122 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 119 122 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7199 מיום 30.12.2012 עמ' 395

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-122 124 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 122 124 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-122 124 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 122 124 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 462

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

(1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-124 126 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום -

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 124 126 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-124 126 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות -

(1) אם הוארכה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 124 126 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7479 מיום 14.1.2015 עמ' 694

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7628 מיום 9.3.2016 עמ' 809

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) –

(1) רישום שכירות – 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-126 125 שקלים חדשים; ודין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המקסימלית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום –

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) – תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 126 125 שקלים חדשים.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-126 125 שקלים חדשים.

(ו) תיקון תנאי השכירות –

(1) אם הוארכה תקופת השכירות – האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות – האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 126 125 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7764 מיום 17.1.2017 עמ' 581

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 10.9.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7861 מיום 10.9.2017 עמ' 1734

החלפת סעיף 1

הנוסח הקודם:

1. שכירות, שכירות משנה והעברתן –

(א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) –

(1) רישום שכירות – 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3% מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים של המקרקעין במספר שנות השכירות או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-125 שקלים חדשים, דין חלק של שנה כדין שנה;

(2) לעניין סעיף קטן זה, יראו כתקופת השכירות את התקופה המרבית שאליה יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

(ב) הוגשה בקשה לרישום –

(1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לעניין סעיף זה; או

(2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה (1) - תהא האגרה על שכירותו של התאגיד האמור – 125 שקלים חדשים.

(ג) בהעברת שכירות או שכירות משנה יראו כתקופת השכירות את פרק הזמן שנשאר עד תום תקופת השכירות המקורית, אלא שאם היתה עמה ברירה להאריך את תקופתה יראו כתקופת השכירות את פרק הזמן שנשאר עד תום כל התקופות שבהן יכולים להאריכה לפי הברירה.

(ד) היתה השכירות, שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-125 שקלים חדשים.

(ה) ביטול רישום שכירות או שכירות משנה – האגרה שהיתה משתלמת בעד רישום שכירות או שכירות משנה לפרק הזמן שנשאר עד תום תקופת השכירות המתבטלת.

(ו) תיקון תנאי השכירות –

(1) אם הוארכה תקופת השכירות – האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות לתקופה שהוספה;

(2) אם קוצרה תקופת השכירות – האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות לתקופה שנגרעה;

(3) בכל מקרה אחר – 125 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8146 מיום 8.1.2019 עמ' 1788

1. מכר, שכירות, שכירות משנה, העברת שכירות, ביטול שכירות, תיקון תנאי שכירות – 37 38 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8313 מיום 1.1.2020 עמ' 304

[הסכום נותר ללא שינוי

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9027 מיום 28.12.2020 עמ' 1131

1. מכר, שכירות, שכירות משנה, העברת שכירות, ביטול שכירות, תיקון תנאי שכירות – 38 37 שקלים חדשים.

2.        משכנתה

           (א)  בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 159 שקלים חדשים;

           (ב)  בעד רישום כל אחד מאלה – 159 שקלים חדשים:

                 (1)   העברת משכנתה;

                 (2)   העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

                 (3)   שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה או בשם החייב;

                 (4)   העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו.

           (ג)   רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

                 (1)   אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה – פטור מכל אגרה;

                 (2)   אם הכסף מופקד בלשכה – 159 שקלים חדשים.

מיום 23.4.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3513 מיום 23.4.1976 עמ' 1412

2. משכנתה –

בתקנה זו, "סכום ההלואה" – סכום החיוב שנקבע בשטר המשכנתה, ובמשכנתה שניתנה בתורת ערובה להתחייבות בסכום בלתי מסויים וכן במשכנתה שניתנה שתורת ערובה לאיגרת חוב או לסדרה של איגרות חוב או לסטוק של איגרות חוב (להלן – איגרות חוב) – יראו את סכום החיוב כאילו הוא שני שלישים משווי המקרקעין הממשוכנים.

(א) אגרת הרישום תהא 1% מסכום ההלוואה, ובלבד שלא פתחת מ-50 לירות.

(ב) במשכנתה שניתנה בתורת ערובה להתחייבות בסכום בלתי מסויים – האגרה שהיתה משתלמת בעד רישום משכנתה לערובת הלוואה בשיעור של שני שלישים משווי המקרקעין, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-50 לירות.

(ג) ברישום משכנתה על מקרקעין מסויימים בתורת ערובה לאיגרת חוב או לסדרה של איגרות חוב או סטוק של איגרות חוב – האגרה שהיתה משתלמת בעד רישום משכנתה לערובת הלוואה בשיעור של שני שלישים משווי המקרקעין, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-50 לירות.

(ד) רישום שעבוד שלפיו משמשים המקרקעין ערובה בנוסף למקרקעין אחרים שמושכנו לפני כן, או במקום אותם מקרקעין אחרים:

(1) אם ההלוואה היא בסכום מסויים – 50 לירות;

(2) אם הערובה היא להתחייבות בסכום בלתי מסויים – האגרה שהיתה משתלמת בעד רישום ערובה להלוואה בשיעור של שני שלישים משוויים של המקרקעין הנוספים או המוחלפים, לפי הענין, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-50 לירות.

(ה) רישום שינוי או תיקון בתנאי משכתנה קיימת – 20 לירות, ובלבד שלא חל כל שינוי בצדדים לעסקת המשכנתה; חל שינוי בצדדים לעסקת המשכנתה, תשולם האגרה לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף קטן (ט), בהתאם לענין.

(ה) בעד רישום שינוי או תיקון בתנאי משכנתה – 20 לירות ובלבד שלא חל כל שינוי בצדדים לעיסקת המשכנתה או בסכום ההלוואה;

(1) חל שינוי בצדדים לעיסקת המשכנתה תשולם האגרה לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף קטן (ט), בהתאם לענין;

(2) חל שינוי בסכום ההלוואה –

אם במקום משכנתה שנרשמה בתורת ערובה להתחייבות בסכום בלתי מסויים נרשמת משכנתה בתורת ערובה להתחייבות בסכום מסויים – 1% מהתוספת שמעל הסכום שבגינו חושבה האגרה בעד רישום המשכנתה.

בכל מקרה אחר – 1% מתוספת סכום ההלוואה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-50 לירות.

(ו) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה או לבא כוחו – 20 לירות;

(2) אם הכסף מושלש בלשכה – 40 לירות.

(ז) רישום העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר, או למנהל עזבונו – האגרה המשתלמת בעד רישום ירושה ובלבד שלא תעלה על האגרה שחלה על רישום העברת אותה משכנתה.

(ח) רישום שעבוד נוסף – 1% מתוספת הסכום הערוב, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-50 לירות.

(ט) רישום העברת משכנתה – 0.5% מסכום ההלוואה הערובה, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-20 לירות.

(י) בעד רישום משכנתה לטובת קרוב – שליש מהאגרה שחייבים בה, ובלבד שלא תפחת מ-50 לירות.

(יא) בהעברת מקרקעין בכפוף למשכנתה אף אם המשכנתה תמשיך להיות ערובה להבטחת ההלוואה של המעביר – 1% מסכום ההלוואה ולא תעלה על 1000 לירות.

אם המקרקעין המועברים מושכנו קודם לכן להבטחת חיוב של מי שעל שמו נרשמת ההעברה – 20 לירות.

 

מיום 6.10.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3597 מיום 6.10.1976 עמ' 38

2. משכתנה –

בתקנה זו, "סכום ההלואה" – סכום החיוב שנקבע בשטר המשכנתה, ובמשכנתה שניתנה בתורת ערובה להתחייבות בסכום בלתי מסויים וכן במשכנתה שניתנה שתורת ערובה לאיגרת חוב או לסדרה של איגרות חוב או לסטוק של איגרות חוב (להלן – איגרות חוב) – יראו את סכום החיוב כאילו הוא שני שלישים משווי המקרקעין הממשוכנים.

(א) אגרת הרישום תהא 1% מסכום ההלוואה, ובלבד שלא תפחת מ-50 לירות מ-55 לירות.

(ב) בוטל

(ג) בוטל

(ד) רישום שעבוד שלפיו משמשים המקרקעין ערובה בנוסף למקרקעין אחרים שמושכנו לפני כן, או במקום אותם מקרקעין אחרים:

(1) אם ההלוואה היא בסכום מסויים – 50 לירות 55 לירות;

(2) אם הערובה היא להתחייבות בסכום בלתי מסויים – האגרה שהיתה משתלמת בעד רישום ערובה להלוואה בשיעור של שני שלישים משוויים של המקרקעין הנוספים או המוחלפים, לפי הענין, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-50 לירות מ-55 לירות.

(ה) בעד רישום שינוי או תיקון בתנאי משכנתה – 20 לירות 22 לירות ובלבד שלא חל כל שינוי בצדדים לעיסקת המשכנתה או בסכום ההלוואה;

(1) חל שינוי בצדדים לעיסקת המשכנתה תשולם האגרה לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף קטן (ט), בהתאם לענין;

(2) חל שינוי בסכום ההלוואה –

אם במקום משכנתה שנרשמה בתורת ערובה להתחייבות בסכום בלתי מסויים נרשמת משכנתה בתורת ערובה להתחייבות בסכום מסויים – 1% מהתוספת שמעל הסכום שבגינו חושבה האגרה בעד רישום המשכנתה.

בכל מקרה אחר – 1% מתוספת סכום ההלוואה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-50 לירות מ-55 לירות.

(ו) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה או לבא כוחו – 20 לירות 22 לירות;

(2) אם הכסף מושלש בלשכה – 40 לירות 45 לירות.

(ז) רישום העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר, או למנהל עזבונו – האגרה המשתלמת בעד רישום ירושה ובלבד שלא תעלה על האגרה שחלה על רישום העברת אותה משכנתה.

(ח) בוטל

(ט) רישום העברת משכנתה – 0.5% מסכום ההלוואה הערובה, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-20 לירות מ-22 לירות.

(י) בעד רישום משכנתה לטובת קרוב – שליש מהאגרה שחייבים בה, ובלבד שלא תפחת מ-50 לירות מ-55 לירות.

(יא) בהעברת מקרקעין בכפוף למשכנתה אף אם המשכנתה תמשיך להיות ערובה להבטחת ההלוואה של המעביר – 1% מסכום ההלוואה ולא תעלה על 1000 לירות על 1,100 לירות.

אם המקרקעין המועברים מושכנו קודם לכן להבטחת חיוב של מי שעל שמו נרשמת ההעברה – 20 לירות 22 לירות.

 

מיום 11.9.1979

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4025 מיום 11.9.1979 עמ' 1864

(ד) רישום שעבוד שלפיו משמשים המקרקעין ערובה בנוסף למקרקעין אחרים שמושכנו לפני כן, או במקום אותם מקרקעין אחרים:

(1) אם ההלוואה היא בסכום מסויים – 55 100 לירות;

(2) אם הערובה היא להתחייבות בסכום בלתי מסויים – האגרה שהיתה משתלמת בעד רישום ערובה להלוואה בשיעור של שני שלישים משוויים של המקרקעין הנוספים או המוחלפים, לפי הענין, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-55 100 לירות.

(ה) בעד רישום שינוי או תיקון בתנאי משכנתה – 22 100 לירות ובלבד שלא חל כל שינוי בצדדים לעיסקת המשכנתה או בסכום ההלוואה;

(1) חל שינוי בצדדים לעיסקת המשכנתה תשולם האגרה לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף קטן (ט), בהתאם לענין;

(2) חל שינוי בסכום ההלוואה –

אם במקום משכנתה שנרשמה בתורת ערובה להתחייבות בסכום בלתי מסויים נרשמת משכנתה בתורת ערובה להתחייבות בסכום מסויים – 1% מהתוספת שמעל הסכום שבגינו חושבה האגרה בעד רישום המשכנתה.

בכל מקרה אחר – 1% מתוספת סכום ההלוואה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-55 100 לירות.

(ו) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה או לבא כוחו –  22 100 לירות;

(2) אם הכסף מושלש בלשכה – 45 100 לירות.

(ז) רישום העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר, או למנהל עזבונו – האגרה המשתלמת בעד רישום ירושה ובלבד שלא תעלה על האגרה שחלה על רישום העברת אותה משכנתה.

(ח) בטל

(ט) רישום העברת משכנתה – 0.5% מסכום ההלוואה הערובה, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-22 100 לירות.

(י) בעד רישום משכנתה לטובת קרוב – שליש מהאגרה שחייבים בה, ובלבד שלא תפחת מ-55 100 לירות.

(יא) בהעברת מקרקעין בכפוף למשכנתה אף אם המשכנתה תמשיך להיות ערובה להבטחת ההלוואה של המעביר – 1% מסכום ההלוואה ולא תעלה על 1,100 1,500 לירות.

אם המקרקעין המועברים מושכנו קודם לכן להבטחת חיוב של מי שעל שמו נרשמת ההעברה – 22 100 לירות.

 

מיום 1.2.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם: מס' 4101 מיום 17.3.1980 עמ' 1172

ת"ט תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4110 מיום 15.4.1980 עמ' 1346

(ו) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה או לבא כוחו –  100 לירות פטור מאגרה;

(2) אם הכסף מושלש בלשכה – 100 לירות.

 

מיום 29.9.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4168 מיום 29.9.1980 עמ' 24

(ד) רישום שעבוד שלפיו משמשים המקרקעין ערובה בנוסף למקרקעין אחרים שמושכנו לפני כן, או במקום אותם מקרקעין אחרים:

(1) אם ההלוואה היא בסכום מסויים – 100 לירות 39 שקלים;

(2) אם הערובה היא להתחייבות בסכום בלתי מסויים – האגרה שהיתה משתלמת בעד רישום ערובה להלוואה בשיעור של שני שלישים משוויים של המקרקעין הנוספים או המוחלפים, לפי הענין, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ-100 לירות 39 שקלים.

(ה) בעד רישום שינוי או תיקון בתנאי משכנתה – 100 לירות 39 שקלים ובלבד שלא חל כל שינוי בצדדים לעיסקת המשכנתה או בסכום ההלוואה;

(1) חל שינוי בצדדים לעיסקת המשכנתה תשולם האגרה לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף קטן (ט), בהתאם לענין;

(2) חל שינוי בסכום ההלוואה –

אם במקום משכנתה שנרשמה בתורת ערובה להתחייבות בסכום בלתי מסויים נרשמת משכנתה בתורת ערובה להתחייבות בסכום מסויים – 1% מהתוספת שמעל הסכום שבגינו חושבה האגרה בעד רישום המשכנתה.

בכל מקרה אחר – 1% מתוספת סכום ההלוואה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 100 לירות 39 שקלים.

(ו) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה או לבא כוחו –  פטור מאגרה;

(2) אם הכסף מושלש בלשכה – 100 לירות 39 שקלים.

(ז) רישום העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר, או למנהל עזבונו – האגרה המשתלמת בעד רישום ירושה ובלבד שלא תעלה על האגרה שחלה על רישום העברת אותה משכנתה.

(ח) בטל

(ט) רישום העברת משכנתה – 0.5% מסכום ההלוואה הערובה, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 100 לירות 39 שקלים.

(י) בעד רישום משכנתה לטובת קרוב – שליש מהאגרה שחייבים בה, ובלבד שלא תפחת מ- 100 לירות 39 שקלים.

(יא) בהעברת מקרקעין בכפוף למשכנתה אף אם המשכנתה תמשיך להיות ערובה להבטחת ההלוואה של המעביר – 1% מסכום ההלוואה ולא תעלה על 1,500 לירות 585 שקלים.

אם המקרקעין המועברים מושכנו קודם לכן להבטחת חיוב של מי שעל שמו נרשמת ההעברה – 100 לירות 39 שקלים.

 

מיום 1.10.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4264 מיום 30.8.1981 עמ' 1367

(א) אגרת הרישום תהא 1% מסכום ההלוואה, ובלבד שלא תפחת מ-55 לירות 12 שקלים.

(ב) הסעיף בוטל

(ג) הסעיף בוטל

(ד) רישום שעבוד שלפיו משמשים המקרקעין ערובה בנוסף למקרקעין אחרים שמושכנו לפני כן, או במקום אותם מקרקעין אחרים:

(1) אם ההלוואה היא בסכום מסויים – 39 שקלים 86 שקלים;

(2) אם הערובה היא להתחייבות בסכום בלתי מסויים – האגרה שהיתה משתלמת בעד רישום ערובה להלוואה בשיעור של שני שלישים משוויים של המקרקעין הנוספים או המוחלפים, לפי הענין, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 39 שקלים 86 שקלים.

(ה) בעד רישום שינוי או תיקון בתנאי משכנתה – 39 שקלים 86 שקלים, ובלבד שלא חל כל שינוי בצדדים לעיסקת המשכנתה או בסכום ההלוואה;

(1) חל שינוי בצדדים לעיסקת המשכנתה תשולם האגרה לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף קטן (ט), בהתאם לענין;

(2) חל שינוי בסכום ההלוואה –

אם במקום משכנתה שנרשמה בתורת ערובה להתחייבות בסכום בלתי מסויים נרשמת משכנתה בתורת ערובה להתחייבות בסכום מסויים – 1% מהתוספת שמעל הסכום שבגינו חושבה האגרה בעד רישום המשכנתה.

בכל מקרה אחר – 1% מתוספת סכום ההלוואה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 39 שקלים 86 שקלים.

(ו) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה או לבא כוחו –  פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מושלש בלשכה – 39 שקלים 86 שקלים.

(ז) רישום העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר, או למנהל עזבונו – האגרה המשתלמת בעד רישום ירושה ובלבד שלא תעלה על האגרה שחלה על רישום העברת אותה משכנתה.

(ח) הסעיף בוטל

(ט) רישום העברת משכנתה – 0.5% מסכום ההלוואה הערובה, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 39 שקלים 86 שקלים.

(י) בעד רישום משכנתה לטובת קרוב – שליש מהאגרה שחייבים בה, ובלבד שלא תפחת מ- 39 שקלים 86 שקלים.

(יא) בהעברת מקרקעין בכפוף למשכנתה אף אם המשכנתה תמשיך להיות ערובה להבטחת ההלוואה של המעביר – 1% מסכום ההלוואה ולא תעלה על 585 שקלים 1290 שקלים.

אם המקרקעין המועברים מושכנו קודם לכן להבטחת חיוב של מי שעל שמו נרשמת ההעברה – 39 שקלים 86 שקלים.

 

מיום 2.11.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4281 מיום 2.11.1981 עמ' 214

החלפת סעיף 2 לתוספת

הנוסח הקודם:

2. משכתנה –

בתקנה זו, "סכום ההלואה" – סכום החיוב שנקבע בשטר המשכנתה, ובמשכנתה שניתנה בתורת ערובה להתחייבות בסכום בלתי מסויים וכן במשכנתה שניתנה שתורת ערובה לאיגרת חוב או לסדרה של איגרות חוב או לסטוק של איגרות חוב (להלן – איגרות חוב) – יראו את סכום החיוב כאילו הוא שני שלישים משווי המקרקעין הממשוכנים.

(א) אגרת הרישום תהא 1% מסכום ההלוואה, ובלבד שלא תפחת מ-12 שקלים.

(ב) הסעיף בוטל

(ג) הסעיף בוטל

(ד) רישום שעבוד שלפיו משמשים המקרקעין ערובה בנוסף למקרקעין אחרים שמושכנו לפני כן, או במקום אותם מקרקעין אחרים:

(1) אם ההלוואה היא בסכום מסויים – 86 שקלים;

(2) אם הערובה היא להתחייבות בסכום בלתי מסויים – האגרה שהיתה משתלמת בעד רישום ערובה להלוואה בשיעור של שני שלישים משוויים של המקרקעין הנוספים או המוחלפים, לפי הענין, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 86 שקלים.

(ה) בעד רישום שינוי או תיקון בתנאי משכנתה – 86 שקלים, ובלבד שלא חל כל שינוי בצדדים לעיסקת המשכנתה או בסכום ההלוואה;

(1) חל שינוי בצדדים לעיסקת המשכנתה תשולם האגרה לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף קטן (ט), בהתאם לענין;

(2) חל שינוי בסכום ההלוואה –

אם במקום משכנתה שנרשמה בתורת ערובה להתחייבות בסכום בלתי מסויים נרשמת משכנתה בתורת ערובה להתחייבות בסכום מסויים – 1% מהתוספת שמעל הסכום שבגינו חושבה האגרה בעד רישום המשכנתה.

בכל מקרה אחר – 1% מתוספת סכום ההלוואה ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 86 שקלים.

(ו) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה או לבא כוחו –  פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מושלש בלשכה – 86 שקלים.

(ז) רישום העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר, או למנהל עזבונו – האגרה המשתלמת בעד רישום ירושה ובלבד שלא תעלה על האגרה שחלה על רישום העברת אותה משכנתה.

(ח) הסעיף בוטל

(ט) רישום העברת משכנתה – 0.5% מסכום ההלוואה הערובה, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ- 86 שקלים.

(י) בעד רישום משכנתה לטובת קרוב – שליש מהאגרה שחייבים בה, ובלבד שלא תפחת מ- 86 שקלים.

(יא) בהעברת מקרקעין בכפוף למשכנתה אף אם המשכנתה תמשיך להיות ערובה להבטחת ההלוואה של המעביר – 1% מסכום ההלוואה ולא תעלה על 1290 שקלים.

אם המקרקעין המועברים מושכנו קודם לכן להבטחת חיוב של מי שעל שמו נרשמת ההעברה – 86 שקלים.

 

מיום 2.1.1983

הודעה תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4444 מיום 30.12.1982 עמ' 517

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 50 80 שקלים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 14 20 שקלים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 14 20 שקלים.

 

מיום 1.7.1983

הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4508 מיום 1.7.1983 עמ' 1635

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 80 130 שקלים;

(ב) בעד רישוםכל אחד מאלה – 20 35 שקלים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 20 35 שקלים.

 

מיום 1.1.1984

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4569 מיום 25.12.1983 עמ' 656

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 130 200 שקלים;

(ב) בעד רישום – 35 50 שקלים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 35 50 שקלים.

 

מיום 1.7.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4650 מיום 24.6.1984 עמ' 1784

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 200 440 שקלים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 50 110 שקלים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 50 110 שקלים.

 

מיום 1.1.1985

הודעה תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4740 מיום 30.12.1984 עמ' 427

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 440 1,130 שקלים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 110 280 שקלים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 110 280 שקלים.

 

מיום 1.7.1985

הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4822 מיום 23.6.1985 עמ' 1505

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 1,130 2,200 שקלים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 280 560 שקלים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 280 560 שקלים.

 

מיום 10.9.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5053 מיום 10.9.1987 עמ' 1265

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 2,200 שקלים 25 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מהם – 560 שקלים 25 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 560 שקלים 25 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1988

הודעה תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5121 מיום 21.7.1988 עמ' 982

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 25 28 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מהם – 25 28 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 25 28 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1989

הודעה תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5154 מיום 25.12.1988 עמ' 274

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 28 29 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מהם – 28 29 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 28 29 שקלים חדשים.

 

מיום 2.7.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5193 מיום 20.6.1989 עמ' 982

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 29 32 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מהם – 29 32 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 29 32 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1990

הודעה תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5234 מיום 14.12.1989 עמ' 152

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 32 34 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מהם – 32 34 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 32 34 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5274 מיום 18.6.1990 עמ' 734

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 34 37 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מהם – 34 37 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 34 37 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1991

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5313 מיום 6.12.1990 עמ' 275

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 37 41 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 37 41 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 37 41 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 960

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 41 43 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 41 43 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 41 43 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1992

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5402 מיום 9.12.1991 עמ' 487

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 43 49 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 43 49 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 43 49 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5447 מיום 2.6.1992 עמ' 1130

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 49 51 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 49 51 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 49 51 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1993

הודעה תשנ"ג-1992

ק"ת תשנ"ג מס' 5485 מיום 10.12.1992 עמ' 163

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 51 53 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 51 53 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 51 53 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1993

הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5529 מיום 30.6.1993 עמ' 934

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 53 57 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 53 57 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 53 57 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1994

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5566 מיום 16.12.1993 עמ' 264

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 57 59 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 57 59 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 57 59 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5610 מיום 30.6.1994 עמ' 1102

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 59 62 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 59 62 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 59 62 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5646 מיום 22.12.1994 עמ' 433

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 62 67 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 62 67 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 62 67 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5685 מיום 15.6.1995 עמ' 1535

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 67 69 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 67 69 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 67 69 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5722 מיום 14.12.1995 עמ' 249

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 69 72 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 69 72 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 69 72 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5764 מיום 18.6.1996 עמ' 1154

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 72 77 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 72 77 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 72 77 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1997

הודעה תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5798 מיום 10.12.1996 עמ' 205

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 77 80 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 77 80 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 77 80 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5834 מיום 10.6.1997 עמ' 844

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 80 84 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 80 84 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 80 84 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1998

הודעה תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5865 מיום 10.12.1997 עמ' 131

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 84 87 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 84 87 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 84 87 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1998

הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5907 מיום 22.6.1998 עמ' 952

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 87 88 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 87 88 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 87 88 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5945 מיום 31.12.1998 עמ' 244

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 88 93 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 88 93 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 88 93 שקלים חדשים.

 

מיום 2.1.2000

הודעה תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6009 מיום 14.12.1999 עמ' 147

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 93 96 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 93 96 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 93 96 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6145 מיום 10.1.2002 עמ' 305

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 96 98 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 96 98 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 96 98 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1003

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 98 101 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 98 101 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 98 101 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6215 מיום 23.12.2002 עמ' 319

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 101 105 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 101 105 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 101 105 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6502 מיום 26.7.2006 עמ' 1011

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 105 107 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 105 107 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 105 107 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2008

הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6685 מיום 1.7.2008 עמ' 1075

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 107 110 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 107 110 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 107 110 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6739 מיום 1.1.2009 עמ' 327

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 110 113 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 110 113 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 110 113 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6843 מיום 29.12.2009 עמ' 342

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 113 116 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 113 116 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 113 116 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2010

הודעה (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6905 מיום 5.7.2010 עמ' 1347

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6964 מיום 11.1.2011 עמ' 497

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 116 119 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 116 119 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 116 119 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7063 מיום 25.12.2011 עמ' 404

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 119 122 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 119 122 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 119 122 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7199 מיום 30.12.2012 עמ' 396

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 122 124 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 122 124 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 122 124 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 463

2. משכנתה -

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 124 126 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 124 126 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 124 126 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7479 מיום 14.1.2015 עמ' 695

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7628 מיום 9.3.2016 עמ' 810

2. משכנתה –

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 126 125 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 126 125 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה – פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 126 125 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7764 מיום 17.1.2017 עמ' 582

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 10.9.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7861 מיום 10.9.2017 עמ' 1734

2. משכנתה –

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 125 157 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 125 157 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה – פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 125 157 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8146 מיום 8.1.2019 עמ' 1788

2. משכנתה –

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 157 159 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 157 159 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה – פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 157 159 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8313 מיום 1.1.2020 עמ' 304

2. משכנתה –

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 159 160 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 159 160 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה – פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 159 160 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9027 מיום 28.12.2020 עמ' 1131

2. משכנתה –

(א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה – 160 159 שקלים חדשים;

(ב) בעד רישום כל אחד מאלה – 160 159 שקלים חדשים:

(1) העברת משכנתה;

(2) העברת מקרקעין כפוף למשכנתה;

(3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה, או בשם החייב;

(4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או למנהל עיזבונו;

(ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

(1) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה – פטור מכל אגרה;

(2) אם הכסף מופקד בלשכה – 160 159 שקלים חדשים.

3.        ירושה

           (א)  בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 159 שקלים חדשים.

           (ב)  הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949 – פטור מכל אגרה.

           (ג)   העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הוויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 159 שקלים חדשים.

           (ד)  האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל העיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

           (ה)  העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו
ירושה – 159 שקלים חדשים.

           (ו)   במקרה של רישום שכירות במקרקעין על שם יורשו של שוכר שנפטר, תשולם האגרה לפי סעיף זה ולא לפי סעיף 1, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של מפקח כי השכירות הקודמת נתבטלה מכוח תנאיה במות השוכר והשכירות החדשה נרשמת ליתרת התקופה.

מיום 23.4.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3513 מיום 23.4.1976 עמ' 1413

(ה) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עזבון וגם במקרה של רישום שכירות וגם במקרה של רישום עיסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל העזבון במקרקעי העזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה בנוסף לאגרה בעד רישום אותה שכירות בנוסף לאגרה בעד רישום אותה עיסקה או תוספת המס שחלה עליה.

(ו) העברת שכירות העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עזבון, ליורש על-פי צו ירושה – 50 לירות.

 

מיום 6.10.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3597 מיום 6.10.1976 עמ' 38

(א) הוגשה הבקשה לרישום על-פי דין או על-פי צוואה –

(1) תוך שנתיים מיום מותו של המוריש – 50 לירות 55 לירות;

(2) לאחר שנתיים ועד ארבע שנים – 250 לירות 270 לירות;

(3) לאחר ארבע שנים – 500 לירות 550 לירות;

על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3), רישום ירושה שייעשה עד ליום י"ז באדר תשל"ה (28 בפברואר 1975), ולא שולמה בגינו אגרת רישום לפני התאריך האמור, תהא האגרה על הרישום – 50 לירות.

(ד) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על-פי ויתור של יורש – 5 לירות 6 לירות, אם הויתור נעשה ללא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה.

(ו) העברת שכירות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עזבון, ליורש על-פי צו ירושה – 50 לירות 55 לירות.

 

מיום 11.9.1979

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4025 מיום 11.9.1979 עמ' 1864

(א) הוגשה הבקשה לרישום על-פי דין או על-פי צוואה –

(1) תוך שנתיים מיום מותו של המוריש –55 100 לירות;

(2) לאחר שנתיים ועד ארבע שנים –270 500 לירות;

(3) לאחר ארבע שנים – 550 1000 לירות;

על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3), רישום ירושה שייעשה עד ליום י"ז באדר תשל"ה (28 בפברואר 1975), ולא שולמה בגינו אגרת רישום לפני התאריך האמור, תהא האגרה על הרישום – 50 לירות.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 –

(1) תוך שנתיים מיום מותו של אותו אדם – פטור מכל אגרה;

(2) לאחר שנתיים ועד ארבע שנים – 125 לירות;

(3) לאחר ארבע שנים – 250 לירות;

על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3), רישום ירושה שייעשה עד ליום י"ז באדר תשל"ה (28 בפברואר 1975), ולא שולמה בגינו אגרת רישום לפני התאריך האמור, תהא האגרה על הרישום – 30 לירות.

(ד) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על-פי ויתור של יורש – 6 100 לירות, אם הויתור נעשה ללא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה.

(ו) העברת שכירות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עזבון, ליורש על-פי צו ירושה – 55 100 לירות.

 

מיום 29.9.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4168 מיום 29.9.1980 עמ' 24

(א) הוגשה הבקשה לרישום על-פי דין או על-פי צוואה –

(1) תוך שנתיים מיום מותו של המוריש – 100 לירות 39 שקלים;

(2) לאחר שנתיים ועד ארבע שנים – 500 לירות 195 שקלים;

(3) לאחר ארבע שנים – 1000 לירות 390 שקלים;

(ד) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על-פי ויתור של יורש – 100 לירות 39 שקלים, אם הויתור נעשה ללא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה.

(ו) העברת שכירות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עזבון, ליורש על-פי צו ירושה – 100 לירות 39 שקלים.

 

מיום 1.10.1981

הודעה תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4264 מיום 30.8.1981 עמ' 1367

(א) הוגשה הבקשה לרישום על-פי דין או על-פי צוואה –

(1) תוך שנתיים מיום מותו של המוריש – 39 שקלים 86 שקלים;

(2) לאחר שנתיים ועד ארבע שנים – 195 שקלים 430 שקלים;

(3) לאחר ארבע שנים – 390 שקלים 860 שקלים;

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 –

(1) תוך שנתיים מיום מותו של אותו אדם – פטור מכל אגרה;

(2) לאחר שנתיים ועד ארבע שנים – 125 לירות 108 שקלים;

(3) לאחר ארבע שנים – 250 לירות 216 שקלים;

(ד) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על-פי ויתור של יורש – 39 שקלים 86 שקלים, אם הויתור נעשה ללא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה.

(ו) העברת שכירות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עזבון, ליורש על-פי צו ירושה – 39 שקלים 86 שקלים.

 

מיום 1.10.1982

תק' תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4410 מיום 23.9.1982 עמ' 2

החלפת סעיף 3 לתוספת

הנוסח הקודם:

3. ירושה -

(א) הוגשה הבקשה לרישום על-פי דין או על-פי צוואה –

(1) תוך שנתיים מיום מותו של המוריש –86 שקלים;

(2) לאחר שנתיים ועד ארבע שנים –430 שקלים;

(3) לאחר ארבע שנים – 860 שקלים;

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 –

(1) תוך שנתיים מיום מותו של אותו אדם – פטור מכל אגרה;

(2) לאחר שנתיים ועד ארבע שנים – 108 שקלים;

(3) לאחר ארבע שנים – 216 שקלים;

(ג) הממונה רשאי להאריך כל תקופה שנקבעה בתקנת משנה (א) או (ב) אם נוכח שמן הצדק לעשות כן.

(ד) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על-פי ויתור של יורש – 86 שקלים, אם הויתור נעשה ללא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה.

(ה) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עזבון וגם במקרה של רישום עיסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל העזבון במקרקעי העזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה בנוסף לאגרה בעד רישום אותה עיסקה או תוספת המס שחלה עליה.

(ו) העברת שכירות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עזבון, ליורש על-פי צו ירושה – 86 שקלים.

(ז) במקרה של רישום שכירות במקרקעין על שם יורשו של שוכר שנפטר, תשולם האגרה לפי סעיף זה ולא לפי סעיף 1, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של מפקח כי השכירות הקודמת נתבטלה מכוח תנאיה במות השוכר והשכירות החדשה נרשמת ליתרת התקופה.

 

מיום 2.1.1983

הודעה תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4444 מיום 30.12.1982 עמ' 517

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה - 100 150 שקלים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה - 100 150 שקלים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה - 100 150 שקלים.

(ו) במקרה של רישום שכירות במקרקעין על שם יורשו של שוכר שנפטר, תשולם האגרה לפי סעיף זה ולא לפי סעיף 1, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של מפקח כי השכירות הקודמת נתבטלה מכוח תנאיה במות השוכר והשכירות החדשה נרשמת ליתרת התקופה.

 

מיום 1.7.1983

הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4508 מיום 1.7.1983 עמ' 1635

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה - 150 240 שקלים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה - 150 240 שקלים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה - 150 240 שקלים.

 

מיום 1.1.1984

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4569 מיום 25.12.1983 עמ' 656

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה - 240 380 שקלים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה - 240 380 שקלים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה - 240 380 שקלים.

 

מיום 1.7.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4650 מיום 24.6.1984 עמ' 1784

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה - 380 840 שקלים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה - 380 840 שקלים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה - 380 840 שקלים.

 

מיום 1.1.1985

הודעה תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4740 מיום 30.12.1984 עמ' 427

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה - 840 2,150 שקלים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה - 840 2,150 שקלים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה - 840 2,150 שקלים.

 

מיום 1.7.1985

הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4822 מיום 23.6.1985 עמ' 1505

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 2,150 4,300 שקלים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 2,150 4,300 שקלים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 2,150 4,300 שקלים.

 

מיום 10.9.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5053 מיום 10.9.1987 עמ' 1265

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 4,300 שקלים 25 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 4,300 שקלים 25 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 4,300 שקלים 25 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1988

הודעה תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5121 מיום 21.7.1988 עמ' 982

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 25 28 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 25 28 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 25 28 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1989

הודעה תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5154 מיום 25.12.1988 עמ' 274

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 28 29 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 28 29 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 28 29 שקלים חדשים.

 

מיום 2.7.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5193 מיום 20.6.1989 עמ' 982

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 29 32 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 29 32 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 29 32 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1990

הודעה תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5234 מיום 14.12.1989 עמ' 152

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 32 34 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 32 34 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 32 34 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5274 מיום 18.6.1990 עמ' 734

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 34 37 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 34 37 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 34 37 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1991

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5313 מיום 6.12.1990 עמ' 275

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 37 41 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 37 41 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 37 41 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 960

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 41 43 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 41 43 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 41 43 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1992

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5402 מיום 9.12.1991 עמ' 487

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 43 49 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 43 49 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 43 49 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5447 מיום 2.6.1992 עמ' 1130

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 49 51 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 49 51 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 49 51 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1993

הודעה תשנ"ג-1992

ק"ת תשנ"ג מס' 5485 מיום 10.12.1992 עמ' 163

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 51 53 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 51 53 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 51 53 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1993

הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5529 מיום 30.6.1993 עמ' 934

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 53 57 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 53 57 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 53 57 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1994

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5566 מיום 16.12.1993 עמ' 264

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 57 59 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 57 59 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 57 59 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5610 מיום 30.6.1994 עמ' 1102

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 59 62 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 59 62 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 59 62 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5646 מיום 22.12.1994 עמ' 433

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 62 67 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 62 67 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 62 67 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5685 מיום 15.6.1995 עמ' 1535

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 67 69 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 67 69 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 67 69 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5722 מיום 14.12.1995 עמ' 249

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 69 72 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 69 72 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 69 72 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5764 מיום 18.6.1996 עמ' 1154

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 72 77 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 72 77 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 72 77 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1997

הודעה תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5798 מיום 10.12.1996 עמ' 205

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 77 80 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 77 80 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 77 80 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5834 מיום 10.6.1997 עמ' 844

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 80 84 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 80 84 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 80 84 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1998

הודעה תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5865 מיום 10.12.1997 עמ' 131

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 84 87 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 84 87 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 84 87 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.1998

הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5907 מיום 22.6.1998 עמ' 952

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 87 88 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 87 88 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 87 88 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5945 מיום 31.12.1998 עמ' 244

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 88 93 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 88 93 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 88 93 שקלים חדשים.

 

מיום 2.1.2000

הודעה תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6009 מיום 14.12.1999 עמ' 147

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 93 96 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 93 96 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 93 96 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6145 מיום 10.1.2002 עמ' 305

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 96 98 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 96 98 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 96 98 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1003

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 98 101 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 98 101 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 98 101 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6215 מיום 23.12.2002 עמ' 319

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 101 105 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 101 105 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 101 105 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6502 מיום 26.7.2006 עמ' 1011

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 105 107 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 105 107 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 105 107 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2008

הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6685 מיום 1.7.2008 עמ' 1075

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 107 110 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 107 110 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 107 110 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6739 מיום 1.1.2009 עמ' 327

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 110 113 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 110 113 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 110 113 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6843 מיום 29.12.2009 עמ' 343

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 113 116 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 113 116 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 113 116 שקלים חדשים.

 

מיום 1.7.2010

הודעה (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6905 מיום 5.7.2010 עמ' 1347

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6964 מיום 11.1.2011 עמ' 498

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 116 119 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 116 119 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 116 119 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7063 מיום 25.12.2011 עמ' 404

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 119 122 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 119 122 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 119 122 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7199 מיום 30.12.2012 עמ' 396

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 122 124 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 122 124 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 122 124 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 463

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 124 126 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 124 126 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 124 126 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7479 מיום 14.1.2015 עמ' 695

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7628 מיום 9.3.2016 עמ' 811

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 126 125 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 – פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 126 125 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 126 125 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7764 מיום 17.1.2017 עמ' 582

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 10.9.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7861 מיום 10.9.2017 עמ' 1734

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 125 157 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 – פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 125 157 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 125 157 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8146 מיום 8.1.2019 עמ' 1789

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 157 159 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 – פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 157 159 שקלים חדשים.

(ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או של זכות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

(ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה – 157 159 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8313 מיום 1.1.2020 עמ' 304

3. (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה – 159 160 שקלים חדשים.

(ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף 14 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 – פטור מכל אגרה.

(ג) העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה – 159 160 שקלים חדשי