נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע), תשמ"א-1981

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – מקרקעי ציבור

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

בדיקה

Go

2

סעיף 3

מסירת ידיעות

Go

2

סעיף 4

צו לסילוק יד ולפינוי מקרקעי ציבור

Go

2

סעיף 4א

המשך החזקת מקרקעי ציבור לאחר סיום חוזה או פקיעתו

Go

2

סעיף 5

ביצוע הצו

Go

3

סעיף 5א

תופס שחזר למקרקעין לאחר הפינוי

Go

3

סעיף 5ב

פניה לבית המשפט

Go

3

סעיף 5ג

עונשין

Go

3

סעיף 5ד

סמכויות חקירה

Go

3

סעיף 6

שמירת דינים ת"ט תשמ"א 1981

Go

3

סעיף 7

תיקון חוק המקרקעין

Go

4

סעיף 8

ביצוע ותקנות

Go

4

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011


חוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע), תשמ"א-1981*

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 189 (ה"ח 541)

חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) (פינוי קרקע), תשמ"א-1981

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "מקרקעי ציבור" – מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, ומקרקעין של רשות מקומית;

(תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

          "הרשות" – רשות מקרקעי ישראל;

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 329 (ה"ח 436)

החלפת הגדרת "המינהל" בהגדרת "הרשות"

הנוסח הקודם:

"המינהל" – מינהל מקרקעי ישראל;

(תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

          "הממונה" –

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

(1)   לענין חוק זה, למעט סעיפים 4 ו-4א –

(א)   לגבי מקרקעי ישראל – מנהל הרשות או מנהל מחוז של הרשות;

(ב)   לגבי מקרקעי רשות מקומית – ראש הרשות המקומית;

(2)   לענין סעיף 4 –

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

(א)   לגבי מקרקעי ישראל – מנהל הרשות, והוא רשאי להסמיך מנהל מרחב של הרשות, כל אחד מאלה יחד עם היועץ המשפטי של הרשות או של מרחב של הרשות, ולענין שמורת טבע הוא רשאי להסמיך את מנהל רשות שמורות הטבע יחד עם היועץ המשפטי של משרד החקלאות, ולענין מקרקעי ישראל המצויים בתחום שיפוטה של רשות מקומית, הוא רשאי להסמיך את ראש הרשות שהמקרקעין מצויים בתחומה, יחד עם היועץ המשפטי של אותה רשות;

(ב)   לגבי מקרקעי רשות מקומית –

(1)   ברשות שיש לה יועץ משפטי לפי חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו-1975 – ראש הרשות יחד עם היועץ המשפטי;

(2)   ברשות שאין לה יועץ משפטי כאמור בפסקת משנה (1) – ראש הרשות באישור הממונה על המחוז;

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

(3)   לעניין סעיף 4א – מנהל הרשות יחד עם היועץ המשפטי של הרשות;

מיום 26.1.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 1976 מיום 26.1.2005 עמ' 106 (ה"ח 14)

"הממונה" –

(1) לענין סעיפים 2, 3, ו-5 לענין חוק זה, למעט סעיף 4

(א) לגבי מקרקעי ישראל – מנהל המינהל או מנהל מחוז של המינהל;

(ב) לגבי מקרקעי רשות מקומית – ראש הרשות המקומית;

(2) לענין סעיף 4 –

(א) לגבי מקרקעי ישראל – מנהל המינהל, והוא רשאי להסמיך מנהל מחוז של המינהל, כל אחד מאלה יחד עם היועץ המשפטי של המינהל או של מחוז של המינהל, ולענין שמורת טבע הוא רשאי להסמיך את מנהל רשות שמורות הטבע יחד עם היועץ המשפטי של משרד החקלאות, ולענין מקרקעי ישראל המצויים בתחום שיפוטה של רשות מקומית, הוא רשאי להסמיך את ראש הרשות שהמקרקעין מצויים בתחומה, יחד עם היועץ המשפטי של אותה רשות;

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 329 (ה"ח 436)

"הממונה" –

(1) לענין חוק זה, למעט סעיף 4 –

(א) לגבי מקרקעי ישראל – מנהל המינהל הרשות או מנהל מחוז של המינהל הרשות;

(ב) לגבי מקרקעי רשות מקומית – ראש הרשות המקומית;

(2) לענין סעיף 4 –

(א) לגבי מקרקעי ישראל – מנהל המינהל הרשות, והוא רשאי להסמיך מנהל מחוז מרחב של המינהל הרשות, כל אחד מאלה יחד עם היועץ המשפטי של המינהל הרשות או של מחוז מרחב של המינהל הרשות, ולענין שמורת טבע הוא רשאי להסמיך את מנהל רשות שמורות הטבע יחד עם היועץ המשפטי של משרד החקלאות, ולענין מקרקעי ישראל המצויים בתחום שיפוטה של רשות מקומית, הוא רשאי להסמיך את ראש הרשות שהמקרקעין מצויים בתחומה, יחד עם היועץ המשפטי של אותה רשות;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 189 (ה"ח 541)

"הממונה" –

(1) לענין חוק זה, למעט סעיף 4 סעיפים 4 ו-4א

(א) לגבי מקרקעי ישראל – מנהל הרשות או מנהל מחוז של הרשות;

(ב) לגבי מקרקעי רשות מקומית – ראש הרשות המקומית;

(2) לענין סעיף 4 –

(א) לגבי מקרקעי ישראל – מנהל הרשות, והוא רשאי להסמיך מנהל מרחב של הרשות, כל אחד מאלה יחד עם היועץ המשפטי של הרשות או של מרחב של הרשות, ולענין שמורת טבע הוא רשאי להסמיך את מנהל רשות שמורות הטבע יחד עם היועץ המשפטי של משרד החקלאות, ולענין מקרקעי ישראל המצויים בתחום שיפוטה של רשות מקומית, הוא רשאי להסמיך את ראש הרשות שהמקרקעין מצויים בתחומה, יחד עם היועץ המשפטי של אותה רשות;

(ב) לגבי מקרקעי רשות מקומית –

(1) ברשות שיש לה יועץ משפטי לפי חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו-1975 – ראש הרשות יחד עם היועץ המשפטי;

(2) ברשות שאין לה יועץ משפטי כאמור בפסקת משנה (1) – ראש הרשות באישור הממונה על המחוז;

(3) לעניין סעיף 4א – מנהל הרשות יחד עם היועץ המשפטי של הרשות;

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          "פינוי מקרקעי הציבור" – פינוי מקרקעי ציבור מכל אדם, ממיטלטלין, מבעלי חיים, מכל הבנוי והנטוע עליהם, ומכל דבר אחר המחובר אליהם חיבור של קבע;

מיום 26.1.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 1976 מיום 26.1.2005 עמ' 106 (ה"ח 14)

הוספת הגדרת "פינוי מקרקעי הציבור"

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          "פקח" – עובד ציבור שמינה הממונה;

מיום 26.1.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 1976 מיום 26.1.2005 עמ' 106 (ה"ח 14)

הוספת הגדרת "פקח"

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          "צו" – צו שניתן לפי הוראות סעיף 4.

מיום 26.1.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 1976 מיום 26.1.2005 עמ' 106 (ה"ח 14)

הוספת הגדרת "צו"

בדיקה (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

2.    (א)  פקח שמונה לפי הוראות סעיף 5ד רשאי להיכנס למקרקעי ציבור בכל עת סבירה כדי לבדוק את ההחזקה או השימוש בהם וכן את זכותו של המחזיק או המשתמש בהם לעשות כן, והוא רשאי לדרוש מהמחזיק או מהמשתמש להציג בפניו מסמכים שברשותו המוכיחים את זכותו.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) אין להיכנס למבנה של קבע המיועד למגורים ומשמש להם, אך רשאי שופט של בית משפט שלום לתת צו המתיר את הכניסה.

מיום 26.1.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 1976 מיום 26.1.2005 עמ' 106 (ה"ח 14)

(א) מי שהממונה הסמיכו לכך בכתב פקח שמונה לפי הוראות סעיף 5ד רשאי להיכנס למקרקעי ציבור בכל עת סבירה כדי לבדוק את ההחזקה או השימוש בהם וכן את זכותו של המחזיק או המשתמש בהם לעשות כן, והוא רשאי לדרוש מהמחזיק או מהמשתמש להציג בפניו מסמכים שברשותו המוכיחים את זכותו.

מסירת ידיעות

3.    מי שהממונה הסמיכו לכך בכתב רשאי – אם נוכח שדרוש לו מידע שאיננו ברשותו והנוגע למקרקעי ציבור, לזכותו של המחזיק להחזיק בהם או לשימוש או לטיפול בהם – לדרוש בכתב מהמחזיק או מהמשתמש למסור לו את המידע תוך זמן סביר.

צו לסילוק יד ולפינוי מקרקעי ציבור (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

4.    (א)  תפס אדם מקרקעי ציבור, ושוכנע הממונה, לאחר שעיין בדין וחשבון בכתב מאת פקח שביקר במקום ועל סמך מסמכים לענין הזכויות במקרקעי הציבור ולאחר שנתן לתופס הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו, כי תפיסתם היתה שלא כדין, רשאי הממונה, בתוך שישה חודשים מיום שהתברר לו כי התפיסה היתה שלא כדין, ולא יאוחר משלושים ושישה חודשים מיום התפיסה, לתת צו בחתימת ידו, הדורש מהתופס לסלק את ידו ממקרקעי הציבור ולפנותם, כפי שקבע בצו ועד למועד שקבע בו (להלן – מועד הסילוק והפינוי), ובלבד שהמועד האמור לא יקדם מתום שלושים ימים מיום מסירת הצו.

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          (ב)  (1)   תפס את מקרקעי הציבור אדם שלדעת הממונה לא ניתן לקבוע את זהותו או לאתרו, תהא מסירת הצו לתופס בדרך של הדבקתו במקום הנראה לעין במקרקעי הציבור; בשעת ההדבקה, יירשמו בגוף הצו המודבק היום והשעה של ההדבקה.

(2)   הממונה רשאי, מטעמים מיוחדים, להורות כי צו שניתן לפי סעיף קטן זה יפורסם בדרכים נוספות, כפי שיורה.

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          (ב1) בצו יתוארו מקרקעי הציבור שעליהם הוא חל לפי גבולותיהם, נקודות הציון שלהם או כתובתם, או באמצעות מפה; היו מקרקעי הציבור רשומים במרשם המקרקעין, יצורף לצו גם נסח הרישום.

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          (ג)   שר המשפטים יקבע בתקנות את טופס הצו ואת דרכי מסירתו של צו שניתן לפי הוראת סעיף קטן (א) לתופס; התקנות יובאו לידיעתה המוקדמת של ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

מיום 26.1.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 1976 מיום 26.1.2005 עמ' 106 (ה"ח 14)

צו סילוק יד  צו לסילוק יד ולפינוי מקרקעי ציבור

4. (א) תפס אדם מקרקעי ציבור ולדעת הממונה תפיסתם היתה שלא כדין, רשאי הממונה, תוך שלושה חדשים מיום שהתברר לו כי התפיסה היתה שלא כדין ולא יאוחר משנים עשר חדשים מיום התפיסה, לקבוע זאת בצו בחתימת ידו, ובאותו צו יידרש התופס לסלק ידו ממקרקעי הציבור תוך הזמן שנקבע בו ושאינו פחות מארבעה עשר ימים; אם המקרקעים רשומים במרשם המקרקעין, יצרף לצו את נסח הרישום.

(א) תפס אדם מקרקעי ציבור, ושוכנע הממונה, לאחר שעיין בדין וחשבון בכתב מאת פקח שביקר במקום ועל סמך מסמכים לענין הזכויות במקרקעי הציבור, כי תפיסתם היתה שלא כדין, רשאי הממונה, בתוך שישה חודשים מיום שהתברר לו כי התפיסה היתה שלא כדין, ולא יאוחר משלושים ושישה חודשים מיום התפיסה, לתת צו בחתימת ידו, הדורש מהתופס לסלק את ידו ממקרקעי הציבור ולפנותם, כפי שקבע בצו ועד למועד שקבע בו (להלן – מועד הסילוק והפינוי), ובלבד שהמועד האמור לא יקדם מתום שלושים ימים מיום מסירת הצו.

(ב) צו כאמור בסעיף קטן (א) דינו כדין פסק דין לסילוק יד התופס ממקרקעי הציבור.

(ב) (1) תפס את מקרקעי הציבור אדם שלדעת הממונה לא ניתן לקבוע את זהותו או לאתרו, תהא מסירת הצו לתופס בדרך של הדבקתו במקום הנראה לעין במקרקעי הציבור; בשעת ההדבקה, יירשמו בגוף הצו המודבק היום והשעה של ההדבקה.

(2) הממונה רשאי, מטעמים מיוחדים, להורות כי צו שניתן לפי סעיף קטן זה יפורסם בדרכים נוספות, כפי שיורה.

(ב1) בצו יתוארו מקרקעי הציבור שעליהם הוא חל לפי גבולותיהם, נקודות הציון שלהם או כתובתם, או באמצעות מפה; היו מקרקעי הציבור רשומים במרשם המקרקעין, יצורף לצו גם נסח הרישום.

(ג) שר המשפטים יקבע בתקנות את טופס הצו ואת דרכי מסירתו של צו שניתן לפי הוראת סעיף קטן (א) לתופס; התקנות יובאו לידיעתה המוקדמת של ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 189 (ה"ח 541)

(א) תפס אדם מקרקעי ציבור, ושוכנע הממונה, לאחר שעיין בדין וחשבון בכתב מאת פקח שביקר במקום ועל סמך מסמכים לענין הזכויות במקרקעי הציבור ולאחר שנתן לתופס הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו, כי תפיסתם היתה שלא כדין, רשאי הממונה, בתוך שישה חודשים מיום שהתברר לו כי התפיסה היתה שלא כדין, ולא יאוחר משלושים ושישה חודשים מיום התפיסה, לתת צו בחתימת ידו, הדורש מהתופס לסלק את ידו ממקרקעי הציבור ולפנותם, כפי שקבע בצו ועד למועד שקבע בו (להלן – מועד הסילוק והפינוי), ובלבד שהמועד האמור לא יקדם מתום שלושים ימים מיום מסירת הצו.

המשך החזקת מקרקעי ציבור לאחר סיום חוזה או פקיעתו (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

4א.     (א)  לענין חוק זה, יראו תפיסה של מקרקעי ציבור שלא כדין, גם אם אותו אדם החזיק בהם לאחר מועד סיומו או פקיעתו של חוזה שהתיר את החזקתם, ובלבד שמשך תקופת ההחזקה מכוח חוזה לא עלתה על שבע שנים רצופות, ונשלחה הודעה לתופס מקרקעי הציבור, ולפיה הסתיים החוזה ואין כוונה להאריכו או שפקע החוזה, לפי הענין, וכי על התופס לפנות את מקרקעי הציבור.

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          (א1) (1)   לעניין חוק זה, יראו תפיסה של מקרקעי ציבור שלא כדין, גם אם אותו אדם החזיק בהם לאחר מועד סיומו או פקיעתו של חוזה שהתיק את החזקתם, והתקיימו כל אלה:

(תיקון מס' 4) תשע"ו-2016

(א)   ייעוד הקרקע שונה מייעוד חקלאי לייעוד של מגורים, תעשייה, מסחר או דרך (בסעיף קטן זה – הייעודים העיקריים) או לייעוד של מיתקני תשתית או תשתיות לאומיות, כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, הנדרשים למימוש התכנית שבה נקבעו הייעודים העיקריים, ואין לאותו אדם זכות להמשיך ולהחזיק בקרקע לאחר שנדרשה השבתה על ידי הרשות;

(ב)   נשלחה הודעה לתופס ולפיה הסתיים החוזה עקב שינוי הייעוד ואין כוונה להאריכו וכי על התופס לפנות את מקרקעי הציבור;

(ג)    לתופס הוצע פיצוי מלא בהתאם להחלטה בתוקף של מועצת מקרקעי ישראל כמשמעותה בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, הנוגעת לפיצוי בשל קרקע ששינתה את ייעודה החקלאי לאחד הייעודים המנויים בפסקת משנה (א);

(תיקון מס' 4) תשע"ו-2016

(2)   הוראות פסקה (1) יחולו עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021).

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          (ב)  נתפסו מקרקעי ציבור שלא כדין כאמור בסעיפים קטנים (א) או (א1), יחולו הוראות סעיף 4 בשינויים אלה:

(1)   יראו את מועד תום ההחזקה כדין בשל סיומו או פקיעתו של החוזה האמור בסעיפים קטנים (א) או (א1), כיום התפיסה;

(2)   לעניין סעיף קטן (א), מועד הסילוק והפינוי הקבוע בצו לא יקדם מתום שישים ימים מיום מסירת הצו, ולעניין צו בשל תפיסה לפי סעיף קטן (א1) – תשעים ימים.

מיום 26.1.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 1976 מיום 26.1.2005 עמ' 107 (ה"ח 14)

הוספת סעיף 4א

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 189 (ה"ח 541)

(א1) (1) לעניין חוק זה, יראו תפיסה של מקרקעי ציבור שלא כדין, גם אם אותו אדם החזיק בהם לאחר מועד סיומו או פקיעתו של חוזה שהתיק את החזקתם, והתקיימו כל אלה:

(א) ייעוד הקרקע שונה מייעוד חקלאי לייעוד של מגורים, תעשייה, מסחר או דרך, ואין לאותו אדם זכות להמשיך ולהחזיק בקרקע לאחר שנדרשה השבתה על ידי הרשות;

(ב) נשלחה הודעה לתופס ולפיה הסתיים החוזה עקב שינוי הייעוד ואין כוונה להאריכו וכי על התופס לפנות את מקרקעי הציבור;

(ג) לתופס הוצע פיצוי מלא בהתאם להחלטה בתוקף של מועצת מקרקעי ישראל כמשמעותה בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, הנוגעת לפיצוי בשל קרקע ששינתה את ייעודה החקלאי לאחד הייעודים המנויים בפסקת משנה (א);

(2) הוראות פסקה (1) יחולו עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012); שר האוצר ושר הבינוי והשיכון רשאים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע, בצו, כי תחולתו של הסעיף האמור תהיה לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת, ואולם לא יקבעו כאמור יותר מפעמיים.

(ב) נתפסו מקרקעי ציבור שלא כדין כאמור בסעיף קטן (א) בסעיפים קטנים (א) או (א1), יחולו הוראות סעיף 4 בשינויים אלה:

(1) יראו את מועד תום ההחזקה כדין בשל סיומו או פקיעתו של החוזה האמור בסעיף קטן (א) בסעיפים קטנים (א) או (א1), כיום התפיסה;

(2) לעניין סעיף קטן (א), מועד הסילוק והפינוי הקבוע בצו לא יקדם מתום שישים ימים מיום מסירת הצו, ולעניין צו בשל תפיסה לפי סעיף קטן (א1) – תשעים ימים.

מיום 5.6.2016

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ו מס' 2543 מיום 6.4.2016 עמ' 687 (ה"ח 841)

(א1) (1) לעניין חוק זה, יראו תפיסה של מקרקעי ציבור שלא כדין, גם אם אותו אדם החזיק בהם לאחר מועד סיומו או פקיעתו של חוזה שהתיק את החזקתם, והתקיימו כל אלה:

(א) ייעוד הקרקע שונה מייעוד חקלאי לייעוד של מגורים, תעשייה, מסחר או דרך (בסעיף קטן זה – הייעודים העיקריים) או לייעוד של מיתקני תשתית או תשתיות לאומיות, כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, הנדרשים למימוש התכנית שבה נקבעו הייעודים העיקריים, ואין לאותו אדם זכות להמשיך ולהחזיק בקרקע לאחר שנדרשה השבתה על ידי הרשות;

(ב) נשלחה הודעה לתופס ולפיה הסתיים החוזה עקב שינוי הייעוד ואין כוונה להאריכו וכי על התופס לפנות את מקרקעי הציבור;

(ג) לתופס הוצע פיצוי מלא בהתאם להחלטה בתוקף של מועצת מקרקעי ישראל כמשמעותה בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, הנוגעת לפיצוי בשל קרקע ששינתה את ייעודה החקלאי לאחד הייעודים המנויים בפסקת משנה (א);

(2) הוראות פסקה (1) יחולו עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012) כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021); שר האוצר ושר הבינוי והשיכון רשאים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע, בצו, כי תחולתו של הסעיף האמור תהיה לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת, ואולם לא יקבעו כאמור יותר מפעמיים.

ביצוע הצו (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

5.    (א)  חלף מועד הסילוק והפינוי הקבוע בצו, ולא קוימו הוראות הצו בידי התופס, יורה הממונה לפקח, באישור מנהל אגף הפיקוח ברשות מקרקעי ישראל, לגבי מקרקעי ישראל, ובאישור היועץ המשפטי של הרשות המקומית, לגבי מקרקעי אותה רשות, לבצע את הצו, ובלבד שלא חלפו יותר משישים ימים ממועד הסילוק והפינוי, ואם עוכב ביצוע הצו על ידי בית המשפט – ממועד ביטולה או פקיעתה של החלטה בדבר עיכוב הביצוע.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), נמסר צו לפי הוראות סעיף 4 ולאחר מסירתו החלו פעולות במקרקעי הציבור שיש בהן כדי לשנות את המקרקעין, לרבות אכלוס, בניה, זריעה או נטיעה, רשאי הממונה להורות על ביצוע הצו לפי הוראות סעיף זה אף אם טרם חלף מועד הסילוק והפינוי הקבוע בצו.

          (ג)   פקח רשאי, לשם ביצוע צו, להיכנס למקרקעי ציבור שהצו חל עליהם, לפנות מהם כל חפץ ואדם, ולנקוט את כל האמצעים כדי להבטיח את קיום הצו ולבצעו; כן רשאי הוא, בשעת הצורך, להשתמש בכוח סביר ולקבל לשם כך עזרה מתאימה מהמשטרה.

          (ד)  המונע או המפריע שלא כדין לביצוע צו, אחראי לנזק או להפסד שנגרמו על ידי כך; אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראת כל דין.

          (ה)  שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לענין ביצוע צו לפי חוק זה.

מיום 26.1.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 1976 מיום 26.1.2005 עמ' 107 (ה"ח 14)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

הוצאה לפועל

5. (א) צו כאמור בסעיף 4 יוגש למשרד ההוצאה לפועל ויבוצע על ידיו.

(ב) שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות מיוחדות לענין ההוצאה לפועל  של סילוק יד לפי סעיף 4.

(ג) מי שהוצא נגדו צו לפי סעיף 4 רשאי לפנות לבית המשפט תוך המועד שנקבע לסילוק היד כדי להוכיח שיש לו זכות להחזיק במקרקעין; הוכיח את זכותו – יבטל בית המשפט את הצו ואת מעשי ההוצאה לפועל שנעשו על פיו.

(ד) בית המשפט רשאי לצוות על עיכוב הליכי ההוצאה לפועל ובלבד שנתן לממונה הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו לענין זה.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 329 (ה"ח 436)

(א) חלף מועד הסילוק והפינוי הקבוע בצו, ולא קוימו הוראות הצו בידי התופס, יורה הממונה לפקח, באישור מנהל אגף הפיקוח במינהל ברשות מקרקעי ישראל, לגבי מקרקעי ישראל, ובאישור היועץ המשפטי של הרשות המקומית, לגבי מקרקעי אותה רשות, לבצע את הצו, ובלבד שלא חלפו יותר משישים ימים ממועד הסילוק והפינוי, ואם עוכב ביצוע הצו על ידי בית המשפט – ממועד ביטולה או פקיעתה של החלטה בדבר עיכוב הביצוע.

תופס שחזר למקרקעין לאחר הפינוי (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

5א.     הושלם ביצוע צו לפי חוק זה, ולפני שחלפו שנים עשר חודשים מיום השלמת הביצוע, התופס או אדם מטעמו חזר ותפס שלא כדין את מקרקעי הציבור שהצו חל עליהם, רשאי פקח, לאחר שקיבל אישור לכך מאת הממונה, לחזור ולסלק את ידו של התופס ולפנות את מקרקעי הציבור על פי הצו המקורי.

מיום 26.1.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 1976 מיום 26.1.2005 עמ' 107 (ה"ח 14)

הוספת סעיף 5א

פניה לבית המשפט (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

5ב.     (א)  הרואה את עצמו נפגע ממתן צו, רשאי לפנות לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאים מקרקעי הציבור שהצו חל עליהם, עד למועד הסילוק והפינוי הקבוע בצו, כדי להוכיח את זכותו להחזיק במקרקעי הציבור; הוכיח את זכותו כאמור, יבטל בית המשפט את הצו ואת הפעולות שנעשו מכוחו.

          (ב)  פניה לבית המשפט לפי סעיף זה לא תעכב את ביצוע הצו, אלא אם כן החליט בית המשפט אחרת, לאחר שנתן לממונה הזדמנות להשמיע את טענותיו.

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          (ג)   על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט, במעמד צד אחד, ליתן צו זמני לעיכוב ביצוע הצו, לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים, ועד למועד קיום הדיון בבקשת העיכוב במעמד הצדדים.

          (ד)  שר המשפטים רשאי לקבוע סדרי דין בהליכים לפי סעיף זה.

מיום 26.1.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 1976 מיום 26.1.2005 עמ' 107 (ה"ח 14)

הוספת סעיף 5ב

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 189 (ה"ח 541)

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט, במעמד צד אחד, ליתן צו זמני לעיכוב ביצוע הצו, לתקופה שלא תעלה על עשרה שלושים ימים, ועד למועד קיום הדיון בבקשת העיכוב במעמד הצדדים.

עונשין (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

5ג.     (א)  הנכנס למקרקעי ציבור ומחזיק בהם, בלא רשות כדין, דינו – מאסר שנה או קנס פי שניים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחוק זה – חוק העונשין).

          (ב)  המחזיק במקרקעי ציבור בניגוד להוראות צו שניתן לפי סעיף 4, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, וקנס נוסף פי שניים מן הקנס האמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר חלוף שבעה ימים ממועד הסילוק והפינוי, ואם עוכב ביצוע הצו על ידי בית המשפט – ממועד פקיעתה או ביטולה של החלטה בדבר עיכוב ביצוע.

מיום 26.1.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 1976 מיום 26.1.2005 עמ' 108 (ה"ח 14)

הוספת סעיף 5ג

סמכויות חקירה (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

5ד.     (א)  התעורר חשד, כי אדם עבר על הוראות סעיף 5ג, רשאי פקח, שמונה על ידי הממונה לפי סעיף זה, לחקור כל אדם הקשור לדעתו לענין או שעשויות להיות לו ידיעות בענין, ולדרוש מכל אדם כאמור להתייצב לפניו כדי להיחקר בענין.

          (ב)  לפקח אשר מונה על ידי הממונה לפי סעיף זה יהיו כל הסמכויות של קצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) (להלן – הפקודה) וסעיפים 2 ו-3 לפקודה יחולו על החקירה.

          (ג)   לא יתמנה פקח על ידי הממונה לפי סעיף זה אלא אם כן התקיימו שניים אלה:

(1)   משטרת ישראל הודיעה כי היא מסכימה למינויו של הפקח;

(תיקון מס' 2)  תשס"ט-2009

(2)   הפקח קיבל הכשרה מתאימה, כפי שקבעו, לגבי פקח שהוא עובד המדינה – השר הממונה על רשות מקרקעי ישראל והשר לביטחון הפנים, ולגבי פקח שהוא עובד הרשות המקומית – שר הפנים והשר לביטחון הפנים.

מיום 26.1.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 1976 מיום 26.1.2005 עמ' 108 (ה"ח 14)

הוספת סעיף 5ד

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 329 (ה"ח 436)

(ג) לא יתמנה פקח על ידי הממונה לפי סעיף זה אלא אם כן התקיימו שניים אלה:

(1) משטרת ישראל הודיעה כי היא מסכימה למינויו של הפקח;

(2) הפקח קיבל הכשרה מתאימה, כפי שקבעו, לגבי פקח שהוא עובד המדינה – השר הממונה על מינהל רשות מקרקעי ישראל והשר לביטחון הפנים, ולגבי פקח שהוא עובד הרשות המקומית – שר הפנים והשר לביטחון הפנים.

שמירת דינים ת"ט תשמ"א-1981

6.    הוראות חוק זה באות להוסיף על זכויותיו של בעל מקרקעין על פי כל דין ולא לגרוע מהן.

מיום 12.3.1981

ת"ט תשמ"א-1981

ס"ח תשמ"א מס' 1012 מיום 12.3.1981 עמ' 142

6. הוראות חוק עזר חוק זה באות להוסיף על זכויותיו של בעל מקרקעין על פי כל דין ולא לגרוע מהן.

תיקון חוק המקרקעין

7.    בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, בסעיף 18, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב)תפס אדם את המקרקעין שלא כדין רשאי המחזיק בהם כדין, תוך שלושים ימים מיום התפיסה, להשתמש בכוח במידה סבירה כדי להוציאו מהם."

ביצוע ותקנות

8.    שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

                                                           מנחם בגין

                                                                        ראש הממשלה

                     יצחק נבון                                                              משה נסים

                          נשיא המדינה                                                                           שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"א מס' 1005 מיום 12.2.1981 עמ' 105 (ה"ח תשמ"א מס' 1484 עמ' 21).

ת"ט ס"ח תשמ"א מס' 1012 מיום 12.3.1981 עמ' 142.

תוקן ס"ח תשס"ה מס' 1976 מיום 26.1.2005 עמ' 106 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 14 עמ' 169) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 7 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 329 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348, 514) – תיקון מס' 2 בסעיף 32 לחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 1.1.2010.

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 189 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 541 עמ' 6) – תיקון מס' 3 והוראת שעה בסעיף 46 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010; תחילתו ביום 1.1.2011.

ס"ח תשע"ו מס' 2543 מיום 6.4.2016 עמ' 687 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 841 עמ' 354) – תיקון מס' 4 בסעיף 2 לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), תשע"ו-2016; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות