נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), תשנ"א-1991

 

 

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – בתים משותפים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 1א

החלטה על החלפת ספק גז בבית משותף

Go

2

סעיף 3

הוראות מעבר לענין החלפה בדירות קיימות

Go

4

סעיף 3א

עיצום כספי

Go

4

סעיף 3ב

הסמכת מפקחים

Go

4

סעיף 3ג

סמכויות מפקח

Go

4

סעיף 3ד

זיהוי מפקח

Go

4

סעיף 4

ביצוע ותקנות

Go

4

סעיף 5

שינוי התוספת

Go

4

סעיף 6

תחילה

Go

4

 

תוספת

Go

4

סעיף 1

הודעה על החלפת ספק גז

Go

5

סעיף 1א

מכלי גז של ספק יוצא

Go

5

סעיף 2

פירוק מתקנים

Go

5

סעיף 3

החזרת דמי הפקדון

Go

5

סעיף 4

קיזוז חוב מדמי פקדון

Go

5

סעיף 5

אי החזרת דמי פיקדון במועד

Go

5

 

(תיקון מס' 2) תשע"ז-2016


חוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), תשנ"א-1991*

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 76 (ה"ח 1083)

חוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף) (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), תשנ"א-1991

הגדרות

1.       בחוק זה –

(תיקון מס' 2) תשע"ז-2016

           "אסיפה" – אסיפה שבה יתקבלו החלטות לעניין החלפת ספק גז בלבד;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 76 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "אסיפה"

           "חוק המקרקעין" – חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969;

           "בית משותף", "בעל דירה", "דירה", "רכוש משותף", "תקנון" ו"מערכת גז מרכזית" – כמשמעותם בחוק המקרקעין;

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

           "יום" – ימים א' עד ה', למעט מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948 וערביהם, ויום העצמאות;

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 127 (ה"ח 335)

הוספת הגדרת "יום"

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

           "מכל נייח" – כהגדרתו בסעיף 14 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989 (להלן – חוק הסדרים 1989).

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 127 (ה"ח 335)

הוספת הגדרת "מכל נייח"

החלטה על החלפת ספק גז בבית משותף (תיקון מס' 2)  תשע"ז-2016

1א.     (א)  בבית משותף שבו קיימת מערכת גז מרכזית, רשאים בעלי הדירות להחליט על סיום כל החוזים שנחתמו עם ספק הגז או באמצעותו ולהתקשר עם ספק גז אחר כדי לרכוש גז ממנו או באמצעותו; החלטה כאמור יכול שתתקבל באחת מאלה:

(1)   הסכמה בכתב של יותר ממחצית מבעלי הדירות;

(2)   החלטת אסיפה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות שנכחו באסיפה, ובלבד שהתקיימו הוראות סעיף זה.

           (ב)  החלטה כאמור בסעיף קטן (א)(2) תתקבל רק אם התקיימו כל אלה:

(1)   שבעה ימים לפני מועד קיום האסיפה נתלתה בכל דלת כניסה לבית המשותף או בלוח המודעות שלו הודעה על קיום אסיפה כאמור, שבה פורט נושא האסיפה והאפשרות לקבל את ההחלטה במועד אחר שצוין בהודעה אם בשעה שנקבעה לקיום האסיפה לא יהיו נוכחים לפחות מחצית מבעלי הדירות;

(2)   ניתנה הודעה לכל אחד מבעלי הדירות לפחות בשתיים מהדרכים המפורטות בפסקאות משנה (א) עד (ג) להלן, ויראו הודעה לפי אותן פסקאות כאילו נמסרה לכל בעל דירה;

(א)   הנחת הודעה בתיבת הדואר של הדירה;

(ב)   הנחת הודעה בפתח הדלת של הדירה;

(ג)    משלוח הודעה לבעל הדירה באמצעים אלקטרוניים;

(3)   נכחו בשעה שנקבעה לפתיחת האסיפה מחצית מבעלי הדירות; לא נכחו מחצית מבעלי הדירות כאמור – יהיה ניתן לקיים את האסיפה במועד האחר שצוין בהודעה לפי פסקה (1), ובלבד שחלפה לפחות חצי שעה משעת הכינוס שנקבעה, וההחלטה התקבלה בנוכחות מספר בעלי דירות שלא יפחת מהאמור להלן:

(א)   אם מספר הדירות אינו עולה על עשר – שלושה מבעלי הדירות לפחות;

(ב)   אם מספר הדירות עולה על עשר ואינו עולה על שלושים – 25% מבעלי הדירות;

(ג)    אם מספר הדירות עולה על שלושים – 20% מבעלי הדירות.

           (ג)   במשך שישה חודשים ממועד קבלת החלטה על החלפת ספק גז לפי סעיף קטן (א) –

(1)   לא תתקבל החלטה על החלפת ספק גז באותה מערכת גז מרכזית אלא בהסכמה בכתב של יותר ממחצית בעלי הדירות;

(2)   ספק הגז לא יעלה את המחירים שנקבעו בחוזים שבעלי הדירות חתמו עמו.

           (ד)  היו שני בתים משותפים או יותר מחוברים לאותה מערכת גז מרכזית, תתקבל החלטה על סיום כל החוזים שנחתמו עם ספק הגז או באמצעותו והתקשרות עם ספק גז אחר, בדרך כאמור בסעיף קטן (א)(1) או (2), בכל אחד מהבתים המשותפים, בנפרד, או בהסכמה בכתב של יותר ממחצית מכלל בעלי הדירות בכל הבתים המשותפים המחוברים לאותה מערכת גז מרכזית.

           (ה)  זימון אסיפה יכול שייעשה על ידי כל אחד מבעלי הדירות, ובכלל זה על ידי נציגות הבית המשותף כמשמעותה בחוק המקרקעין.

           (ו)   האסיפה תבחר יושב ראש ומזכיר לאסיפה; יושב ראש האסיפה רשאי, בהסכמת האסיפה, לדחות את המשך הישיבה למועד אחר שייראה לו, והוא חייב לדחותה, אם דרשו זאת רוב הנוכחים באסיפה; מזכיר האסיפה יפרסם בכל דלת כניסה לבית המשותף או בלוח המודעות שלו מסמך מסכם ובו עיקרי הדברים וההחלטות שהתקבלו באסיפה ושמות הנוכחים בה.

           (ז)   ההצבעה באסיפה תהיה בהרמת ידיים, אך לפי דרישת רבע לפחות מבעלי הדירות הנוכחים תתקיים הצבעה בקלפי.

           (ח)  בהצבעה באסיפה זכאי הבעלים של כל דירה לדעה אחת; היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש האסיפה.

           (ט)  בעל דירה שהוא תאגיד ישתתף באסיפה ובהצבעה על ידי בא כוח שהתמנה בהתאם לתקנותיו; תעודה חתומה בידי המנהל או המזכיר של התאגיד, המאשרת שבא כוחו התמנה בהתאם לתקנותיו, תשמש ראיה חותכת לכך.

           (י)   היה לדירה יותר מבעלים אחד, ימנו הבעלים אחד מהם, או אדם אחר, כבא כוחם באסיפה.

           (יא) במקרה של סתירה בין הוראות סעיף זה לבין הוראות התקנון המוסכם או התקנון המצוי, כמשמעותם בחוק המקרקעין, יחולו הוראות סעיף זה.

           (יב) בסעיף זה –

           "בעל דירה" – לרבות כל אחד מאלה:

(1)   מי שבעל הדירה אישר לו בכתב לפעול בשמו לעניין זה, ובכלל זה באמצעים אלקטרוניים;

(2)   דייר בדירה ציבורית כהגדרתה בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-1998, שרשאי להצביע באסיפה בהתאם לנוהל של משרד הבינוי והשיכון לעניין זה;

(3)   שוכר דירה שזכות השכירות שלו נרשמה בפנקסי המקרקעין והקרקע שעליה בנוי הבית המשותף מיועדת להשכרה לטווח ארוך בהתאם להוראות התכנית החלה עליה, וביום קבלת ההחלטה על החלפת ספק הגז נותרו לפחות שישה חודשים עד לסיום חוזה השכירות שהוא צד לו;

           "דירה" – דירה בבית משותף המחוברת למערכת גז מרכזית;

           "השכרה לטווח ארוך" – השכרה לפרק זמן של חמש שנים לפחות;

           "תכנית" – כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 76 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 1א

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

2[1].      (בוטל).

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 127 (ה"ח 335)

ביטול סעיף 2

הנוסח הקודם:

המועד להחלפת ספק גז

2. החלטה בדבר החלפת ספק גז כאמור בסעיף 59ד לחוק המקרקעין לא תבוצע אלא לאחר שחלפה שנה מהיום שהוחל בהפעלת מערכת הגז המרכזית.

הוראות מעבר לענין החלפה בדירות קיימות

3.    בית משותף שבו הותקנה והופעלה מערכת גז מרכזית לפני תחילתו של חוק זה, ונקבעו בתקנון או בחוזה הוראות העומדות בסתירה להוראות סעיפים 59ד ו-59ה לחוק המקרקעין, רואים אותן הוראות כבטלות בתום חמש שנים מיום הפעלת מערכת הגז המרכזית, זולת אם ההוראות מיטיבות עם בעלי הדירות.

עיצום כספי (תיקון מס' 1) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017 הודעה תשפ"ב-2021

3א.     (א)  היה למנהל יסוד סביר להניח כי ספק יוצא, ספק גז שהוא בעל זיקה אליו, או מי מטעמם, לא מכר מכל נייח שלו, בניגוד להוראות סעיף 1א(1) לתוספת, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום של 67,370 שקלים חדשים.

(תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

           (ב)  הוראות סעיפים 18א1 עד 18י לחוק הסדרים 1989 יחולו על עיצום כספי לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.

           (ג)   בסעיף זה, "המנהל" ו"בעל זיקה" – כהגדרתם בסעיף 14 לחוק הסדרים 1989.

מיום 30.6.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 127 (ה"ח 335)

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6669 מיום 30.4.2008 עמ' 866

הוספת סעיף 3א

 

מיום 7.11.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ח מס' 2666 מיום 7.11.2017 עמ' 17 (ה"ח 1067)

(א) היה למנהל יסוד סביר להניח כי ספק יוצא, ספק גז שהוא בעל זיקה אליו, או מי מטעמם, לא מכר מכל נייח שלו, בניגוד להוראות סעיף 1א(1) לתוספת, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום של 65,000 שקלים חדשים; בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי האמור סכום של 5,000 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

(ב) הוראות סעיפים 18ב עד 18ז סעיפים 18א1 עד 18י לחוק הסדרים 1989 יחולו על עיצום כספי לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7660 מיום 1.1.2018 עמ' 3803

(א) היה למנהל יסוד סביר להניח כי ספק יוצא, ספק גז שהוא בעל זיקה אליו, או מי מטעמם, לא מכר מכל נייח שלו, בניגוד להוראות סעיף 1א(1) לתוספת, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום של 65,000 65,920 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2018

י"פ תשע"ט מס' 8050 מיום 24.12.2018 עמ' 4581

(א) היה למנהל יסוד סביר להניח כי ספק יוצא, ספק גז שהוא בעל זיקה אליו, או מי מטעמם, לא מכר מכל נייח שלו, בניגוד להוראות סעיף 1א(1) לתוספת, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום של 65,920 65,980 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2019

י"פ תש"ף מס' 8611 מיום 31.12.2019 עמ' 2639

(א) היה למנהל יסוד סביר להניח כי ספק יוצא, ספק גז שהוא בעל זיקה אליו, או מי מטעמם, לא מכר מכל נייח שלו, בניגוד להוראות סעיף 1א(1) לתוספת, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום של 65,980 66,180 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

י"פ תשפ"א מס' 9357 מיום 10.1.2021 עמ' 2879

(א) היה למנהל יסוד סביר להניח כי ספק יוצא, ספק גז שהוא בעל זיקה אליו, או מי מטעמם, לא מכר מכל נייח שלו, בניגוד להוראות סעיף 1א(1) לתוספת, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום של 66,180 65,790 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2022

הודעה תשפ"ב-2021

י"פ תשפ"ב מס' 10102 מיום 30.12.2021 עמ' 2547

(א) היה למנהל יסוד סביר להניח כי ספק יוצא, ספק גז שהוא בעל זיקה אליו, או מי מטעמם, לא מכר מכל נייח שלו, בניגוד להוראות סעיף 1א(1) לתוספת, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום של 65,790 67,370 שקלים חדשים.

הסמכת מפקחים (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

3ב.     (א)  שר האנרגיה רשאי להסמיך מפקחים, מבין עובדי משרדו, שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי חוק זה, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, כולן או חלקן.

           (ב)  למפקח כאמור בסעיף קטן (א) יוסמך מי שמתקיימים בו כל אלה:

(1)   הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי, לדעת שר האנרגיה, לשמש כמפקח ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;

(2)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה שר האנרגיה;

(3)   הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה שר האנרגיה.

           (ג)   הודעה על הסמכת מפקח לפי סעיף זה ועל ביטול הסמכה תפורסם באתר האינטרנט של משרד האנרגיה באופן שיאפשר לעקוב אחר שינויים בהסמכות.

מיום 7.11.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ח מס' 2666 מיום 7.11.2017 עמ' 17 (ה"ח 1067)

הוספת סעיף 3ב

סמכויות מפקח (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

3ג.      לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח –

(1)  לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2)  לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע ההוראות לפי חוק זה; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

מיום 7.11.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ח מס' 2666 מיום 7.11.2017 עמ' 18 (ה"ח 1067)

הוספת סעיף 3ג

זיהוי מפקח (תיקון מס' 3) תשע"ח-2017

3ד.     מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

(1)  הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2)  יש בידו תעודת מפקח החתומה בידי שר האנרגיה, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

מיום 7.11.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ח מס' 2666 מיום 7.11.2017 עמ' 18 (ה"ח 1067)

הוספת סעיף 3ד

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

4.    שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 127 (ה"ח 335)

4. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

שינוי התוספת

5.    שר המשפטים רשאי בתקנות, באישור כאמור בסעיף 4, לשנות את התוספת.

תחילה

6.    תחילתו של חוק זה ביום י"ט בסיון תשנ"א (1 ביוני 1991).

 

תוספת

(סעיף 5)

הודעה על החלפת ספק גז תק' תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 2)  תשע"ז-2016

1.    הודעה על החלטת בעלי הדירות בבית משותף בענין סיום החוזים שנחתמו עם ספק גז או באמצעותו (להלן – הספק היוצא), כאמור בסעיף 1א לחוק זה, תימסר לספק היוצא 15 ימים מראש.

מיום 24.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5581 מיום 22.2.1994 עמ' 654

1. הודעה על החלטת בעלי הדירות בבית משותף בענין סיום החוזים שנחתמו עם ספק גז או באמצעותו (להלן – הספק היוצא), כאמור בסעיף 59ד(ב) לחוק המקרקעין, תימסר לספק היוצא 30 ימים 15 ימים מראש.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 78 (ה"ח 1083)

1. הודעה על החלטת בעלי הדירות בבית משותף בענין סיום החוזים שנחתמו עם ספק גז או באמצעותו (להלן – הספק היוצא), כאמור בסעיף 59ד(ב) לחוק המקרקעין בסעיף 1א לחוק זה, תימסר לספק היוצא 15 ימים מראש.

מכלי גז של ספק יוצא (תיקון מס' 1) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 2) תשע"ז-2016

1א.     נמסרה לספק יוצא הודעה על החלטת בעלי דירות בבית משותף כאמור בסעיף 1 או הודעה של בעלי מקרקעין שאינם בית משותף שמיתקני הגז השייכים להם מחוברים לאותה מערכת גז מרכזית (בתוספת זו – בעלי מקרקעין), על סיום החוזה להספקת גז עם ספק גז (בתוספת זו – הודעה), יחולו הוראות אלה:

(1)  הספק היוצא ימכור את המכלים הנייחים שלו, לספק הגז שבעלי הדירות התקשרו עמו בחוזה להספקת גז במקום הספק היוצא (בחוק זה – הספק הנכנס), בתמורה כאמור בפסקה (3); התמורה תיקבע בהתאם להוראות לפי סעיף 19(א)(1) לחוק הסדרים 1989;

(2)  הספק היוצא ימציא בתוך שלושה ימים מיום מסירת ההודעה לספק הנכנס, לבקשתו, את מלוא התיעוד שברשותו בנוגע למכלים הנייחים, את התיעוד הנדרש בהתאם לתקן ישראלי ת"י 158 ותיעוד נוסף ככל שקבע שר התשתיות הלאומיות;

(3)  הספק הנכנס ישלם לספק היוצא את מלוא התמורה בעד המכלים הנייחים, בתוך 17 ימים מיום מסירת ההודעה, אלא אם כן הודיע הספק הנכנס לספק היוצא בכתב, בתוך שלושה ימים מיום שהומצא לו התיעוד כאמור בפסקה (2), כי אינו מעוניין לרכוש את המכלים כאמור;

(4)  לא העביר הספק הנכנס לספק היוצא את תשלום מלוא התמורה בעד המכלים הנייחים בתוך 20 ימים מיום מסירת ההודעה, יראו את ההודעה כבטלה;

(5)  הספק היוצא יפרק על חשבונו מונה ווסת השייכים לו במועד שייקבע בתיאום עם הספק הנכנס ובעלי הדירות בתוך שלושה ימים מיום שהועבר אליו מלוא התמורה כאמור בסעיף זה;

(6)  הוראות סעיף 2(א) לא יחולו לגבי המכלים הנייחים, אלא אם כן הודיע הספק הנכנס לספק היוצא כי אינו מעוניין לרכוש את המכלים כאמור בפסקה (3);

(7)  המכלים הנייחים, לרבות התיעוד כאמור בפסקה (2), יועברו לבעלות הספק הנכנס עם תום פירוק המונה והווסת כאמור בפסקה (5).

מיום 30.6.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 128 (ה"ח 335)

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6669 מיום 30.4.2008 עמ' 866

הוספת סעיף 1א

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 78 (ה"ח 1083)

1א. נמסרה לספק יוצא הודעה על החלטת בעלי דירות בבית משותף כאמור בסעיף 1 (בחוק זה – הודעה) או הודעה של בעלי מקרקעין שאינם בית משותף שמיתקני הגז השייכים להם מחוברים לאותה מערכת גז מרכזית (בתוספת זו – בעלי מקרקעין), על סיום החוזה להספקת גז עם ספק גז (בתוספת זו – הודעה), יחולו הוראות אלה:

פירוק מתקנים תק' תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 2)  תשע"ז-2016

2.       (א)  הספק היוצא יפרק על חשבונו את מתקני מערכת הגז המרכזית שאינם שייכים לבעלי הדירות, כאמור בסעיף 59ה לחוק המקרקעין או מיתקני מערכת הגז כאמור שאינם שייכים לבעלי המקרקעין, בתוך 15 ימים ממסירת ההודעה, ובלבד שיודיע לבעלי הדירות או לבעלי המקרקעין, לפי העניין, שלושה ימים מראש על מועד הפירוק.

           (ב)  נגרם נזק לרכוש המשותף כתוצאה מפירוק מתקנים כאמור בסעיף קטן (א), על-ידי הספק היוצא, חייב הספק היוצא להחזיר את המצב לקדמותו.

(תיקון מס' 2) תשע"ז-2016 (תיקון מס' 4) תשפ"א-2020

           (ג)   לא פירק הספק היוצא את המתקנים כאמור בסעיף קטן (א), רשאים בעלי הדירות או בעלי המקרקעין לעשות זאת באמצעות ספק הגז שעמו התקשרו, או באמצעות מי שמוסמך לבצע עבודת גז כהגדרתה בחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020, ובלבד שמכלי הגז והציוד המושאל יועברו לאחר פירוקם למקום המיועד לאחסון ציוד כאמור; והספק היוצא ייטול את המתקנים שפורקו תוך 48 שעות ממסירת ההודעה על פירוקם.

מיום 24.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5581 מיום 22.2.1994 עמ' 654

(א) הספק היוצא יפרק על חשבונו את מתקני מערכת הגז המרכזית שאינם שייכים לבעלי הדירות, כאמור בסעיף 59ה לחוק המקרקעין, בתוך 30 ימים 15 ימים ממסירת ההודעה, ובלבד שיודיע לבעלי הדירות שלושה ימים מראש על מועד הפירוק.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 78 (ה"ח 1083)

2. (א) הספק היוצא יפרק על חשבונו את מתקני מערכת הגז המרכזית שאינם שייכים לבעלי הדירות, כאמור בסעיף 59ה לחוק המקרקעין או מיתקני מערכת הגז כאמור שאינם שייכים לבעלי המקרקעין, בתוך 15 ימים ממסירת ההודעה, ובלבד שיודיע לבעלי הדירות או לבעלי המקרקעין, לפי העניין, שלושה ימים מראש על מועד הפירוק.

(ב) נגרם נזק לרכוש המשותף כתוצאה מפירוק מתקנים כאמור בסעיף קטן (א), על-ידי הספק היוצא, חייב הספק היוצא להחזיר את המצב לקדמותו.

(ג) לא פירק הספק היוצא את המתקנים כאמור בסעיף קטן (א), רשאים בעלי הדירות או בעלי המקרקעין לעשות זאת באמצעות ספק הגז שעמו התקשרו, או באמצעות מי שמוסמך לבצע עבודות גז כמשמעותן בחוק הגז (בטיחות ורישוי), תשמ"ט-1989, ובלבד שמכלי הגז והציוד המושאל יועברו לאחר פירוקם למקום המיועד לאחסון ציוד כאמור; והספק היוצא ייטול את המתקנים שפורקו תוך 48 שעות ממסירת ההודעה על פירוקם.

 

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 4

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 175 (ה"ח 1346)

(ג) לא פירק הספק היוצא את המתקנים כאמור בסעיף קטן (א), רשאים בעלי הדירות או בעלי המקרקעין לעשות זאת באמצעות ספק הגז שעמו התקשרו, או באמצעות מי שמוסמך לבצע עבודות גז כמשמעותן בחוק הגז (בטיחות ורישוי), תשמ"ט-1989 עבודת גז כהגדרתה בחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020, ובלבד שמכלי הגז והציוד המושאל יועברו לאחר פירוקם למקום המיועד לאחסון ציוד כאמור; והספק היוצא ייטול את המתקנים שפורקו תוך 48 שעות ממסירת ההודעה על פירוקם.

החזרת דמי הפקדון

3.    (א)  ספק גז שקיבל הודעה על סיום חוזה הספקת הגז כאמור בסעיף 1, יחזיר את דמי הפקדון במועד פירוק מיתקני הגז או לא יאוחר מתום 30 ימים ממועד קבלת ההודעה, הכל לפי המועד המוקדם יותר.

תק' תשע"ז-2017

           (ב)  החזר דמי הפיקדון יחושב לפי הקבוע בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לפיקדון בעד ציוד גז), התשע"ו-2015.

מיום 24.3.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5581 מיום 22.2.1994 עמ' 654

(ב) דמי הפקדון יחושבו על בסיס התעריפים האחרונים שקבע שר התעשיה והמסחר למכלי גז ולציוד מושאל, כשהם צמודים למדד יוקר המחיה שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממועד קביעתם כאמור ועד למועד החזרת דמי הפקדון לצרכן הגז ובתוספת מע"מ כחוק.

 

מיום 20.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7853 מיום 20.8.2017 עמ' 1683

החלפת סעיף קטן 3(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) דמי הפקדון יחושבו על בסיס התעריפים האחרונים שקבע שר התעשיה והמסחר למכלי גז ולציוד מושאל, כשהם צמודים למדד יוקר המחיה שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממועד קביעתם כאמור ועד למועד החזרת דמי הפקדון לצרכן הגז ובתוספת מע"מ כחוק.

קיזוז חוב מדמי פקדון

4.    ספק גז רשאי לקזז חוב שוטף בעד גז שסופק עד ליום שבו הסתיים החוזה בין הצדדים, מדמי הפקדון המגיעים לצרכן גז על פי תוספת זו.

אי-החזרת דמי פיקדון במועד

5.    (א)  על דמי פיקדון שלא הוחזרו במועד כאמור בסעיף 3 תיווסף בעד כל שבוע או חלק משבוע שלאחר המועד הקבוע לתשלום – תוספת של 1% מדמי הפיקדון (להלן – הפיצויים).

           (ב)  בית המשפט שאליו הוגשה תביעה לתשלום דמי פיקדון רשאי להפחית את הפיצויים או לבטלם אם ראה כי דמי הפיקדון לא שולמו במועד בשל טעות כנה או בשל סיבה שלספק הגז היוצא לא היתה שליטה עליה או עקב חילוקי דעות בדבר עצם קיום החוב, שיש בהם ממש לדעת בית המשפט, ובלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו.

מיום 20.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7853 מיום 20.8.2017 עמ' 1683

הוספת סעיף 5

 

 

                                        יצחק שמיר                                          דן מרידור

                                                   ראש הממשלה                                                     שר המשפטים

           חיים הרצוג                                         דב שילנסקי

               נשיא המדינה                                                   יושב ראש הכנסת

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"א מס' 1350 מיום 26.3.1991 עמ' 117 (ה"ח תש"ן מס' 1992 עמ' 194).

תוקן ק"ת תשנ"ד מס' 5581 מיום 22.2.1994 עמ' 654 – תק' תשנ"ד-1994; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 127 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 142) – תיקון מס' 1 בסעיף 2 לחוק משק הגז (קידום התחרות בגז לצריכה ביתית) (תיקוני חקיקה), תשס"ח-2008; ר' סעיפים 5, 6 לענין תחילה והוראות מעבר. ר' ק"ת תשס"ח מס' 6669 מיום 30.4.2008 עמ' 866 – תק' תשס"ח-2008 לעניין דחיית מועד תחילה; תחילתן ביום 1.4.2008.

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 76 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 184) – תיקון מס' 2 בסעיף 11 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7853 מיום 20.8.2017 עמ' 1683 – תק' תשע"ז-2017.

ס"ח תשע"ח מס' 2666 מיום 7.11.2017 עמ' 17 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1067 עמ' 1260) – תיקון מס' 3 בסעיף 15 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 16), תשע"ח-2017.

י"פ תשע"ח מס' 7660 מיום 1.1.2018 עמ' 3802 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

י"פ תשע"ט מס' 8050 מיום 24.12.2018 עמ' 4581 – הודעה תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.1.2019.

י"פ תש"ף מס' 8611 מיום 31.12.2019 עמ' 2639 – הודעה תש"ף-2019; תחילתה ביום 1.1.2020.

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 175 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1346 עמ' 528) – תיקון מס' 4 בסעיף 89 לחוק הגז הפחמימני המעובה, תשפ"א-2020; תחילתו ביום 1.7.2021.

י"פ תשפ"א מס' 9357 מיום 10.1.2021 עמ' 2878 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

י"פ תשפ"ב מס' 10102 מיום 30.12.2021 עמ' 2547 – הודעה תשפ"ב-2021; תחילתה ביום 1.1.2022.

[1] הסעיף בנוסחו ערב ביטולו בתיקון מס' 1 ימשיך לחול על התקשרות בחוזה להתקנת מערכת גז מרכזית או להספקת גז שנעשתה לפני יום 1.1.2008, ובלבד שהפעלת מערכת הגז המרכזית מכוח ההתקשרות החלה לא יאוחר מיום 1.9.2010. לנוסח הסעיף טרם ביטולו ר' רבדים.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות