Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות), תש"ן-1990

רשויות ומשפט מנהלי – מרשם אוכלוסין

תוכן ענינים

סעיף 1

טופס או כרטיס תעודת הזהות

Go

2

סעיף 2

פרטי רישום בתעודת הזהות

Go

2

סעיף 3

פרטים נוספים

Go

2

סעיף 3א

הפרטים בשבב

Go

3

סעיף 3ב

פרטי התעודה

Go

3

סעיף 4

שם קודם

Go

3

סעיף 5

ביטול

Go

3


 תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות), תש"ן-1990*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25, 27 ו-47 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

טופס או כרטיס תעודת הזהות

1.    (א)  תעודת זהות תהיה בטופס או בכרטיס המכיל שבב ובו חומר מחשב שאת צורתו יקבע שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך; פרטים שלא יופיעו על גבי הטופס או הכרטיס יודפסו על גבי ספח שאת צורתו יקבע שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך; לעניין תקנת משנה זו, "חומר מחשב" – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

          (ב)  בתעודה ייקבע מקום לרישום פרטי הרישום והפרטים הנוספים הנוגעים לבעל התעודה, כמפורט בתקנות אלה.

          (ג)   בתעודה יודפסו סמל המדינה וכן כל אלה:

(1)   "מדינת ישראל";

(2)   "משרד הפנים";

(3)   "תעודת זהות" ו"ספח לתעודת זהות";

(4)   "לפי סעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, יהיו פרטי הרישום שבתעודה זו - למעט רישום "הלאום", "המצב האישי" ו"שם בן-הזוג", ראיה לכאורה לנכונותם".

מיום 26.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1517

טופס או כרטיס תעודת הזהות

1. (א) תעודת זהות תהיה בטופס או בכרטיס המכיל שבב ובו חומר מחשב שאת צורתו יקבע שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך; פרטים שלא יופיעו על גבי הטופס או הכרטיס יודפסו על גבי ספח שאת צורתו יקבע שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך; לעניין תקנת משנה זו, "חומר מחשב" – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

(ב) בתעודה ייקבע מקום לרישום פרטי הרישום והפרטים הנוספים הנוגעים לבעל התעודה, כמפורט בתקנות אלה, וכן השינויים והתיקונים בהם.

(ג) בתעודה יודפסו סמל המדינה וכן כל אלה:

(1) "מדינת ישראל";

(2) "משרד הפנים";

(3) "תעודת זהות" ו"ספח לתעודת זהות";

(4) "לפי סעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, יהיו פרטי הרישום שבתעודה זו - למעט רישום "הלאום", "המצב האישי" ו"שם בן-הזוג", ראיה לכאורה לנכונותם".

פרטי רישום בתעודת הזהות

2.    (א)  תעודת זהות תכיל פרטי רישום אלה של בעל התעודה:

מיום 26.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1517

(א) תעודת זהות תכיל פרטי רישום אלה של בעל התעודה וכל שינוי או תיקון בהם:

(1)   שם המשפחה, השם הפרטי והשמות הקודמים;

(2)   שמות ההורים;

(3)   תאריך הלידה ומקומה;

(4)   המין;

(5)   (נמחק);
מיום 24.4.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6160 מיום 25.3.2002 עמ' 584

מחיקת פסקה 2(א)(5)

הנוסח הקודם:

(5) הלאום;

(6)   המצב האישי (רווק, נשוי, גרוש, בן זוג בברית הזוגיות, פנוי או אלמן);

מיום 26.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1517

(6) המצב האישי (רווק, נשוי, גרוש, בן זוג בברית הזוגיות, פנוי או אלמן);

(7)   שם בן- הזוג;

(8)   שמם של הילדים, תאריכי לידתם ומינם;

מיום 25.4.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6096 מיום 26.3.2001 עמ' 679

(8) שמם של הילדים עד גיל 18, תאריכי לידתם ומינם;

(9)   המען;

(10) אם הוא אזרח ישראל - אזרחותו הישראלית.

מיום 26.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1517

(10) אם הוא אזרח ישראל - אזרחותו הישראלית, זולת אם ביקש שלא לציין זאת.

          (ב)  כל שינוי או תיקון בפרטי רישום או בפרטים נוספים כאמור בתקנה 3, יירשם בתעודת הזהות או בספח, לפי העניין, ועם רישום השינוי או התיקון כאמור, תוחלף תעודת הזהות או הספח, לפי העניין.

מיום 26.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1517

החלפת תקנת משנה 2(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) ליד כל שינוי או תיקון של פרט רישום בתעודת הזהות יבואו התאריך, חותמת וחתימת הפקיד הרושם.

פרטים נוספים

3.    בתעודת הזהות יירשמו פרטים נוספים אלה הנוגעים לבעל התעודה:

(1)   מספר הזהות;

(2)   אם בעל התעודה אינו אזרח – רישיון הישיבה שבו הוא מחזיק על פי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, ומועד פקיעתו;

(3)   מספר הזהות של בן הזוג;

(4)   מספר הזהות של הילדים;

(5)   לגבי ילדים עד גיל 18 – אזרחותם הישראלית של הילדים, ואם הילדים אינם אזרחים – רישיון הישיבה שבו הם מחזיקים על פי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, ומועד פקיעתו;

(6)   שם הסב – אבי האב;

(7)   שם הנעורים – שם המשפחה לפני הנישואין הראשונים, זולת אם ביקש שלא לציין זאת;

(8)   ביקש בעל התעודה רישומו של ילד שנפטר, יירשם תאריך הפטירה בצירוף האותיות "ז"ל".

מיום 31.12.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5318 מיום 31.12.1990 עמ' 370

הוספת פסקה 3(8)

מיום 25.4.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6096 מיום 26.3.2001 עמ' 679

(3) מספר הזהות של הילדים עד גיל 18;

(4) המספר האישי בצבא-הגנה לישראל;

(5) הצבעה בבחירות לכנסת;

(6) הצבעה בבחירות לרשויות המקומיות;

(7) הגשת ערר על אי-רישומו ברשימת הבוחרים לכנסת;

(8) ציון קבלת ערכת מגן מאת הרשות הממונה כמשמעותה בתקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן), תשנ"א-1990;

(9) תאריך הפטירה של הילדים בתוספת צירוף האותיות "ז"ל".

מיום 26.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1518

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

פרטים נוספים

3. בתעודת הזהות יירשמו פרטים נוספים אלה הנוגעים לבעל התעודה:

(1) מספר הזהות;

(2) מספר הזהות של בן- הזוג;

(3) מספר הזהות של הילדים;

(4) המספר האישי בצבא-הגנה לישראל;

(5) הצבעה בבחירות לכנסת;

(6) הצבעה בבחירות לרשויות המקומיות;

(7) הגשת ערר על אי-רישומו ברשימת הבוחרים לכנסת;

(8) ציון קבלת ערכת מגן מאת הרשות הממונה כמשמעותה בתקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן), תשנ"א-1990;

(9) תאריך הפטירה של הילדים בתוספת צירוף האותיות "ז"ל".

הפרטים בשבב

3א.     (א)  השבב של תעודת הזהות יכיל, נוסף על האמור בסעיף 25(ב)(1) עד (3) לחוק, גם את פרטי המידע האלקטרוני המפורטים להלן:

(1)   נתוני זהות של בעל התעודה הכוללים: שם פרטי ושם משפחה, מספר זהות, ותאריך לידה;

(2)   נתונים לגבי השבב והמידע המצוי עליו ואמצעי גישה למידע זה, ובכלל זה ססמאות, מפתחות הצפנה, מידע בדבר הנפקתו, מספרו הסידורי, חתימה דיגיטלית על מידע זה ועל נתוני הזהות של בעל התעודה וסימני ביטחון; בפסקה זו, "חתימה דיגיטלית" – לפי העקרונות המופיעים במסמך של ארגון התעופה הבין-לאומי ICAO, לעניין מסמכי נסיעה הניתנים לקריאה על ידי מכונות, חלק 3, כרך 2, נספח 3 (Machine Readable Travel Documents, DOC9303 Part 3, Volume 2, Appendix 3) שנוסחו המעודכן כתוקפו מזמן לזמן יפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים או של רשות האוכלוסין.

          (ב)  נוסף על נתוני הזהות בתקנת משנה (א)(1), השבב של תעודת הזהות יכול שיכיל גם את שמו הפרטי ושם המשפחה באנגלית.

          (ג)   שמירת הפרטים בשבב תהיה בהתאם לאמור בתקנה 3 לתקנות מרשם האוכלוסין (תעודה אלקטרונית לאימות), התשע"ב-2012.

מיום 26.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1518

הוספת תקנה 3א

פרטי התעודה

3ב.     בתעודת הזהות יירשמו פרטים מועד הנפקתה וכן מועד פקיעת תוקפה; לעניין תעודת זהות שאינה בכרטיס כאמור בתקנה 1(א) – יירשם גם מקום הנפקתה ומספר הטופס ולעניין תעודת זהות בכרטיס כאמור – יירשם גם מספר הכרטיס ומספר קוד אבטחה.

מיום 26.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1519

הוספת תקנה 3ב

שם קודם

4.    על אף האמור בתקנה 2, לא יירשם בתעודת זהות שם קודם אם ביום הוצאת התעודה עברו שבע שנים מתאריך השינוי, אלא אם כן בעל התעודה ביקש זאת.

ביטול

5.    תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות), תש"ל-1970 - בטלות.

כ' בטבת תש"ן (17 בינואר 1990)                         אריה דרעי

                                                                                              שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ן מס' 5243 מיום 21.1.1990 עמ' 282.

תוקנו ק"ת תשנ"א מס' 5318 מיום 31.12.1990 עמ' 370 – תק' תשנ"א-1990.

ק"ת תשס"א מס' 6096 מיום 26.3.2001 עמ' 679 – תק' תשס"א-2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ב מס' 6160 מיום 25.3.2002 עמ' 584 – תק' תשס"ב-2002; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ב מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1517 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.