נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות), תש"ן-1990

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – מרשם אוכלוסין

תוכן ענינים

סעיף 1

טופס או כרטיס תעודת הזהות

Go

2

סעיף 2

פרטי רישום בתעודת הזהות

Go

2

סעיף 3

פרטים נוספים

Go

2

סעיף 3א

הפרטים בשבב

Go

3

סעיף 3ב

פרטי התעודה

Go

3

סעיף 4

שם קודם

Go

3

סעיף 5

ביטול

Go

3

 


 תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות), תש"ן-1990*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25, 27 ו-47 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

טופס או כרטיס תעודת הזהות תק' תשע"ב-2012

1.    (א)  תעודת זהות תהיה בטופס או בכרטיס המכיל שבב ובו חומר מחשב שאת צורתו יקבע שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך; פרטים שלא יופיעו על גבי הטופס או הכרטיס יודפסו על גבי ספח שאת צורתו יקבע שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך; לעניין תקנת משנה זו, "חומר מחשב" – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  בתעודה ייקבע מקום לרישום פרטי הרישום והפרטים הנוספים הנוגעים לבעל התעודה, כמפורט בתקנות אלה.

          (ג)   בתעודה יודפסו סמל המדינה וכן כל אלה:

(1)   "מדינת ישראל";

(2)   "משרד הפנים";

(3)   "תעודת זהות" ו"ספח לתעודת זהות";

(4)   "לפי סעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, יהיו פרטי הרישום שבתעודה זו - למעט רישום "הלאום", "המצב האישי" ו"שם בן-הזוג", ראיה לכאורה לנכונותם".

מיום 26.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1517

טופס או כרטיס תעודת הזהות

1. (א) תעודת זהות תהיה בטופס או בכרטיס המכיל שבב ובו חומר מחשב שאת צורתו יקבע שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך; פרטים שלא יופיעו על גבי הטופס או הכרטיס יודפסו על גבי ספח שאת צורתו יקבע שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך; לעניין תקנת משנה זו, "חומר מחשב" – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

(ב) בתעודה ייקבע מקום לרישום פרטי הרישום והפרטים הנוספים הנוגעים לבעל התעודה, כמפורט בתקנות אלה, וכן השינויים והתיקונים בהם.

(ג) בתעודה יודפסו סמל המדינה וכן כל אלה:

(1) "מדינת ישראל";

(2) "משרד הפנים";

(3) "תעודת זהות" ו"ספח לתעודת זהות";

(4) "לפי סעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, יהיו פרטי הרישום שבתעודה זו - למעט רישום "הלאום", "המצב האישי" ו"שם בן-הזוג", ראיה לכאורה לנכונותם".

פרטי רישום בתעודת הזהות תק' תשע"ב-2012

2.    (א)  תעודת זהות תכיל פרטי רישום אלה של בעל התעודה:

מיום 26.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1517

(א) תעודת זהות תכיל פרטי רישום אלה של בעל התעודה וכל שינוי או תיקון בהם:

(1)   שם המשפחה, השם הפרטי והשמות הקודמים;

(2)   שמות ההורים;

(3)   תאריך הלידה ומקומה;

(4)   המין;

תק' תשס"ב-2002

(5)   (נמחק);
מיום 24.4.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6160 מיום 25.3.2002 עמ' 584

מחיקת פסקה 2(א)(5)

הנוסח הקודם:

(5) הלאום;

תק' תשע"ב-2012

(6)   המצב האישי (רווק, נשוי, גרוש, בן זוג בברית הזוגיות, פנוי או אלמן);

מיום 26.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1517

(6) המצב האישי (רווק, נשוי, גרוש, בן זוג בברית הזוגיות, פנוי או אלמן);

(7)   שם בן- הזוג;

תק' תשס"א-2001

(8)   שמם של הילדים, תאריכי לידתם ומינם;

מיום 25.4.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6096 מיום 26.3.2001 עמ' 679

(8) שמם של הילדים עד גיל 18, תאריכי לידתם ומינם;

(9)   המען;

תק' תשע"ב-2012

(10)  אם הוא אזרח ישראל - אזרחותו הישראלית.

מיום 26.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1517

(10) אם הוא אזרח ישראל - אזרחותו הישראלית, זולת אם ביקש שלא לציין זאת.

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  כל שינוי או תיקון בפרטי רישום או בפרטים נוספים כאמור בתקנה 3, יירשם בתעודת הזהות או בספח, לפי העניין, ועם רישום השינוי או התיקון כאמור, תוחלף תעודת הזהות או הספח, לפי העניין.

מיום 26.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1517

החלפת תקנת משנה 2(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) ליד כל שינוי או תיקון של פרט רישום בתעודת הזהות יבואו התאריך, חותמת וחתימת הפקיד הרושם.

פרטים נוספים תק' תשע"ב-2012

3.    בתעודת הזהות יירשמו פרטים נוספים אלה הנוגעים לבעל התעודה:

(1)  מספר הזהות;

(2)  אם בעל התעודה אינו אזרח – רישיון הישיבה שבו הוא מחזיק על פי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, ומועד פקיעתו;

(3)  מספר הזהות של בן הזוג;

(4)  מספר הזהות של הילדים;

(5)  לגבי ילדים עד גיל 18 – אזרחותם הישראלית של הילדים, ואם הילדים אינם אזרחים – רישיון הישיבה שבו הם מחזיקים על פי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, ומועד פקיעתו;

(6)  שם הסב – אבי האב;

(7)  שם הנעורים – שם המשפחה לפני הנישואין הראשונים, זולת אם ביקש שלא לציין זאת;

(8)  ביקש בעל התעודה רישומו של ילד שנפטר, יירשם תאריך הפטירה בצירוף האותיות "ז"ל";

תק' תשפ"א-2021

(9)  ביקש בעל התעודה רישומו של ילד שנפטר, יירשם תאריך הפטירה בצירוף האותיות "ז"ל" ולידן המילים "חלל מערכות ישראל", ובלבד ששר הביטחון או מי שהסמיכו לכך אישר כי הילד הוא חלל מערכות ישראל לצורך הרישום כאמור; רישום כאמור בפסקת משנה זו אינו מהווה הכרה במבקש כזכאי לתגמולים, לזכויות או להטבות לפי כל דין; לעניין זה, "חלל מערכות ישראל" – כל אחד מאלה:

(1)   מי שנפטר וחוק משפחות חיילים שנספו במערכת (תגמולים ושירום), התש"י-1950, חל עליו ועל בני משפחתו;

(2)   מי שזכאי לקבורה בבית קברות צבאי על פי חוק בתי קברות צבאיים, התש"י-1950;

תק' תשפ"א-2021 תק' תשפ"ב-2021

(10) ביקש בעל התעודה רישומו של ילד שנפטר, יירשם תאריך הפטירה בצירוף האותיות "ז"ל" ולצדן המילים "חלל פעולות איבה" ובלבד ששר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או מי שהוא הסמיך לכך, אישר כי הילד הוא חלל פעולות איבה לצורך רישום כאמור; רישום כאמור בפסקת משנה זו, אינו מהווה הכרה במבקש כזכאי לתגמולים, לזכויות או להטבות לפי כל דין; לעניין זה, "חלל פעולות איבה" – נפטר שהרשות המאשרת כמשמעותה בסעיף 10 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, אישרה כי הוא נפטר כתוצאה מפגיעת איבה כהגדרתה בחוק האמור.

מיום 31.12.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5318 מיום 31.12.1990 עמ' 370

הוספת פסקה 3(8)

 

מיום 25.4.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6096 מיום 26.3.2001 עמ' 679

(3) מספר הזהות של הילדים עד גיל 18;

(4) המספר האישי בצבא-הגנה לישראל;

(5) הצבעה בבחירות לכנסת;

(6) הצבעה בבחירות לרשויות המקומיות;

(7) הגשת ערר על אי-רישומו ברשימת הבוחרים לכנסת;

(8) ציון קבלת ערכת מגן מאת הרשות הממונה כמשמעותה בתקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן), תשנ"א-1990;

(9) תאריך הפטירה של הילדים בתוספת צירוף האותיות "ז"ל".

 

מיום 26.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1518

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

פרטים נוספים

3. בתעודת הזהות יירשמו פרטים נוספים אלה הנוגעים לבעל התעודה:

(1) מספר הזהות;

(2) מספר הזהות של בן- הזוג;

(3) מספר הזהות של הילדים;

(4) המספר האישי בצבא-הגנה לישראל;

(5) הצבעה בבחירות לכנסת;

(6) הצבעה בבחירות לרשויות המקומיות;

(7) הגשת ערר על אי-רישומו ברשימת הבוחרים לכנסת;

(8) ציון קבלת ערכת מגן מאת הרשות הממונה כמשמעותה בתקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן), תשנ"א-1990;

(9) תאריך הפטירה של הילדים בתוספת צירוף האותיות "ז"ל".

 

מיום 12.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9086 מיום 12.1.2021 עמ' 1516

הוספת פסקאות 3(9), 3(10)

 

מיום 7.12.2021

תק' תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9785 מיום 7.12.2021 עמ' 1082

(10) ביקש בעל התעודה רישומו של ילד שנפטר, יירשם תאריך הפטירה בצירוף האותיות "ז"ל" ולצדן המילים "נספה בפעולות איבה חלל פעולות איבה" ובלבד ששר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או מי שהוא הסמיך לכך, אישר כי הילד הוא נספה פעולות איבה חלל פעולות איבה לצורך רישום כאמור; רישום כאמור בפסקת משנה זו, אינו מהווה הכרה במבקש כזכאי לתגמולים, לזכויות או להטבות לפי כל דין; לעניין זה, "נספה בפעולות איבה חלל פעולות איבה" – נפטר שהרשות המאשרת כמשמעותה בסעיף 10 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, אישרה כי הוא נפטר כתוצאה מפגיעת איבה כהגדרתה בחוק האמור.

הפרטים בשבב תק' תשע"ב-2012

3א.     (א)  השבב של תעודת הזהות יכיל, נוסף על האמור בסעיף 25(ב)(1) עד (3) לחוק, גם את פרטי המידע האלקטרוני המפורטים להלן:

(1)   נתוני זהות של בעל התעודה הכוללים: שם פרטי ושם משפחה, מספר זהות, ותאריך לידה;

(2)   נתונים לגבי השבב והמידע המצוי עליו ואמצעי גישה למידע זה, ובכלל זה ססמאות, מפתחות הצפנה, מידע בדבר הנפקתו, מספרו הסידורי, חתימה דיגיטלית על מידע זה ועל נתוני הזהות של בעל התעודה וסימני ביטחון; בפסקה זו, "חתימה דיגיטלית" – לפי העקרונות המופיעים במסמך של ארגון התעופה הבין-לאומי ICAO, לעניין מסמכי נסיעה הניתנים לקריאה על ידי מכונות, חלק 3, כרך 2, נספח 3 (Machine Readable Travel Documents, DOC9303 Part 3, Volume 2, Appendix 3) שנוסחו המעודכן כתוקפו מזמן לזמן יפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים או של רשות האוכלוסין.

          (ב)  נוסף על נתוני הזהות בתקנת משנה (א)(1), השבב של תעודת הזהות יכול שיכיל גם את שמו הפרטי ושם המשפחה באנגלית.

          (ג)   שמירת הפרטים בשבב תהיה בהתאם לאמור בתקנה 3 לתקנות מרשם האוכלוסין (תעודה אלקטרונית לאימות), התשע"ב-2012.

מיום 26.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1518

הוספת תקנה 3א

פרטי התעודה תק' תשע"ב-2012

3ב.     בתעודת הזהות יירשמו פרטים מועד הנפקתה וכן מועד פקיעת תוקפה; לעניין תעודת זהות שאינה בכרטיס כאמור בתקנה 1(א) – יירשם גם מקום הנפקתה ומספר הטופס ולעניין תעודת זהות בכרטיס כאמור – יירשם גם מספר הכרטיס ומספר קוד אבטחה.

מיום 26.8.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1519

הוספת תקנה 3ב

שם קודם

4.    על אף האמור בתקנה 2, לא יירשם בתעודת זהות שם קודם אם ביום הוצאת התעודה עברו שבע שנים מתאריך השינוי, אלא אם כן בעל התעודה ביקש זאת.

ביטול

5.    תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות), תש"ל-1970 – בטלות.

 

 

כ' בטבת תש"ן (17 בינואר 1990)                           אריה דרעי

                                                                                              שר הפנים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ן מס' 5243 מיום 21.1.1990 עמ' 282.

תוקנו ק"ת תשנ"א מס' 5318 מיום 31.12.1990 עמ' 370 – תק' תשנ"א-1990.

ק"ת תשס"א מס' 6096 מיום 26.3.2001 עמ' 679 – תק' תשס"א-2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ב מס' 6160 מיום 25.3.2002 עמ' 584 – תק' תשס"ב-2002; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ב מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1517 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשפ"א מס' 9086 מיום 12.1.2021 עמ' 1516 – תק' תשפ"א-2021; תחילתן שלושה חודשים מיום פרסומן.

ק"ת תשפ"ב מס' 9785 מיום 7.12.2021 עמ' 1082 – תק' תשפ"ב-2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות